Oppdragsgivere: Samarbeidspartnere: Bygdeforskning Sintef NIBR Rogalandsforskning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsgivere: Samarbeidspartnere: Bygdeforskning Sintef NIBR Rogalandsforskning"

Transkript

1 Oppdragsgivere: Fylkesmannen i Nordland Høgskolen i Bodø Kommunal- og regionaldepartementet Kommunenes sentralforbund Landsdelsutvalget Læringssenteret Norges forskningsråd Nordland fylkeskommune Oljeindustriens landsforening Rikstrygdeverket Samferdselsdepartementet Skjerstad kommune Vevelstad kommune SND/Innovasjon Norge Sosial- og helsedepartementet Sparebank 1 Nord-Norge Statoil ASA Utdannings- og forskningsdepartementet Länsstyrelsen i Västerbotten Samarbeidspartnere: Bygdeforskning Sintef NIBR Rogalandsforskning N-8049 Bodø tel fax grafisk design og produksjon: blikk sentraltrykkeriet as, bodø

2 årsmelding2003

3 ENGLISH SUMMARY The Nordland Research Institute is a private non-profit research organisation, founded in We do research into the economic, public and social issues of contemporary society in addition to aquaculture. The institute is located in Bodø in Northern Norway, in close connection to the Bodø University College. The institute employs a staff of 42 and has a yearly income of approximately NOK 27,6 million. Our research activity is financed by regional, national and international contractors. Research results are published through research reports, papers, articles and lectures. Our research is organized in five areas: Social Welfare The field of social policy in Norway is as in many European countries in a state of transition. Major social reforms have been implemented over the last decade, and the institute has been assigned an important role in the assessment and evaluation of these processes. Our scope of social research encompasses all levels of social policy: the design of welfare state programs and reforms; the organisation and «welfare mix» in the delivery and distribution of services and assistance, and the adequacy and quality of support seen from the perspective of the individual recipient. In our research we combine quantitative and qualitative methods. employers and employees; implications of the Local Government Act in relation to local government and local democracy, and how municipal services and local democracy are influenced by local decision-making. In addition the group are carrying out research on school and health reforms in municipalities and counties. Within these main fields of research we are carrying out theoretical and empirical analyses, evaluation of local decision-making, and organisational development. SME Development The major thrust of research revolves around small and medium sized enterprises, and in particular within the area of entrepreneurship, innovation and reconstruction, where we work both with preconditions for enterprise growth and with evaluation of public policies aimed at business development. Additional areas of research have been towards the role of strategy and marketing within small and medium sized enterprises. Particular attention is being paid to the agriculture and aquaculture industries. We also work within the area of transportation and logistics, where efficiency in transport operations, cost-benefit analyses and the design of optimal distribution systems are important areas of research. Regional Development Viewed from a socio-economic perspective, the focus is upon the evaluation and analysis of economic restructuring in regions that are heavily dependent upon primary resource industries. Of particular importance is the relationship between enterprises, and the impact such decisions have upon the economic development of regions. We also work with assessment and evaluation of policies for regional development and studies of the impact different public policy decisions have on processes of regional development. Organizational studies and mmunicipal research Researchers are carrying out research within organizational change, the categories of the relation between Aquaculture The institute collaborates with several private companies in Northern Norway that produce halibut and cod juveniles in hatcheries, and adults in sea-cages and land based basins. We have also participated in the effort to establish reliable methods for controlled mass production of Atlantic halibut. Different aspects of halibut and cod production have been further investigated through experiments during their early developmental stages. Nordland Research Institute has focused on the increasing demand for knowledge on petroleum related marine pollutional problems. In collaboration with oil companies and research institutions we have been dealing with the effects of produced water on marine life and bioremediation of oily drill cuttings piles. We have also focused on shellfish farming, trying to find a more sustainable and predictable production of blue shell in northern Norway. 2

4 Formål og styrets sammensetning Nordlandsforskning er en privat, selveid stiftelse som utfører oppdrag fra forskningsråd, forvaltning, organisasjoner og næringsliv. Instituttet ble opprettet av Nordland fylkeskommune i 1979 og holder til i Bodø. Nordlandsforskning er et allmennyttig forskningsinstitutt med formål å utvikle og formidle relevant forskning av høy kvalitet. Instituttet har et nært samarbeid med Høgskolen i Bodø. Styret har 8 medlemmer. Fire av medlemmene er oppnevnt av Nordland fylkeskommune, to er oppnevnt av Høgskolen i Bodø, ett av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ved Norges forskningsråd og ett medlem er oppnevnt av instituttets ansatte ble det avholdt fem styremøter som totalt behandlet 39 saker (inkludert referat- og orienteringssaker). Personale Ved årsskiftet hadde instituttet 37 forskere ansatt i hovedstilling og ytterligere 4 i bistilling, samt 7 ansatte i administrasjonen. I løpet av 2003 var det 2 ansatte som sluttet og 1 nyansettelse. Det ble i 2003 utført 36 FoU-årsverk av tilsatte i hovedstilling ved instituttet. Nordlandsforskning har ansatte med høy faglig kompetanse. I løpet av året har 3 tatt dr.grad eller oppnådd 1.stillingskompetanse. Ved utgangen av året hadde 13 av de ansatte i hovedstilling formell kompetanse tilsvarende professor, dosent eller førsteamanuensis. Økonomisk resultat Nordlandsforskning hadde i 2003 en omsetning på 27,6 millioner norske kroner og fikk et negativt, økonomisk resultat på 3,1 millioner kroner. Dette er i samme størrelsesorden som for Det dårlige resultatet skyldes i hovedsak en betydelig dårligere prosjekttilgang enn budsjettert og at kostnadene i Mørkvedbukta har vært større enn det som har vært mulig å skaffe inntjening for gjennom prosjekter. Brutto omsetning har vært omtrent 6 % lavere enn året før, mens netto omsetning var 4 % lavere. Prosjektinntektene viste følgende fordeling etter hovedtyper av oppdragsgivere: Norges forskningsråd: Statlige oppdragsgivere (departementer mm): Næringsliv og organisasjoner: Kommunenes Sentralforbund: Regionale oppdragsgivere: Utenlandske oppdrag: 26 prosent 33 prosent 14 prosent 6 prosent 19 prosent 2 prosent Instituttet ble tilført kompetansemidler fra Norges forskningsråd på kr I tillegg ble kr av kompetansemidler fra 2002 også benyttet dette året. Til sammen utgjorde kompetansemidlene dermed 11 prosent av de totale inntektene. I årsregnskapet er fortsatt drift lagt til grunn som en forutsetning da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Styret forutsetter at det stramme budsjettet for 2004 medvirker til et årsresultat i balanse. STYRETS BERETNING 2003 Faglig aktivitet Forskningsaktiviteten var også i 2003 fordelt på fem hovedområder: Velferdsforskning, organisasjons- og kommunalforskning, regional- og næringslivsforskning, økonomisk forskning og bedriftsutvikling, akvakulturforskning. Fire av gruppene har vært ledet av en forskningsleder i halv stilling og for den femte gruppen (regional- og næringslivsforskning) har denne funksjonen vært delt på to personer. Den vitenskapelige produksjonen omfattet i 2003: 1 bok, 26 instituttrapporter og 18 arbeidsnotat. De ansatte publiserte i tillegg 8 artikler i vitenskapelige tidsskrifter, 9 bokkapitler og flere andre faglige og populærvitenskapelige artikler. Dessuten ble det utført en omfattende muntlig formidlingsaktivitet både regionalt og nasjonalt. Arbeidsmiljø Nordlandsforskning legger stor vekt på å opprettholde et godt fysisk og sosialt arbeidsmiljø for de ansatte. Instituttet er tilknyttet bedriftshelsetjeneste hvor forebyggende tiltak prioriteres. Instituttet er også med i ordningen «Inkluderende Arbeidsliv» (IA-bedrift). Sykefraværet for ansatte var i 2003 på 6 % prosent (4 % i 2002). Økningen skyldes langtidssykemeldinger. Vi er glad for å kunne fastslå at instituttets virksomhet ikke har bidratt til forurensning av det ytre miljø i Likestilling Stiftelsen har som mål å være en arbeidsplass der det ÅRSMELDING2003 3

5 råder full likestilling mellom kvinner og menn. Av instituttets 48 ansatte er 19 kvinner (40 %) og i styret er det 7 kvinner av totalt 16 styremedlemmer og vararepresentanter (44 %). Organisering Det har over flere år vært arbeidet med å organisere instituttet slik at det knyttes nærmere Høgskolen i Bodø, både styringsmessig og faglig. I 2003 har det vært arbeidet med en modell som også inkluderte Kunnskapsparken Bodø as, men denne er lagt bort. Det arbeides nå med dannelse av et aksjeselskap hvor Høgskolen i Bodø er majoritetseier og stiftelsen Nordlandsforskning er minoritetseier (minimum 34 % av aksjene) og samtidig legger inn all sin virksomhet i det nye selskapet. Disse prosessene forventes avsluttet våren

6 Denne gruppen har i hovedsak arbeidet med biologiske, tekniske, og økonomiske problemstillinger knyttet til produksjon av fisk og skjell, samt miljøkonsekvenser av petroleumsaktivitet. Ved utgangen av året var 12 personer knyttet til gruppens arbeidsområde 10 på heltid. Våre viktigste arbeidsområder har vært: Marin yngelproduksjon Miljørelaterte problemstillinger knyttet til oljeleting og produksjon Produksjonsfremmende tiltak for skjelldyrking i Nord-Norge Innen marin yngelproduksjon har arbeidet vært konsentrert om yngel av torsk og kveite. På kveite har det spesielt vært fokusert på hold av stamfisk, eggproduksjon og eggkvalitet, og arbeidet for å identifisere og løse flaskehalser innen produksjon og behandling av kveiteegg har fortsatt med støtte fra private firmaer og Innovasjon Norge (tidligere SND). Flere prosjekter har vært relatert til yngelproduksjon av torsk, i samarbeid med både private bedrifter, Landsdelsutvalget for Nord Norge og Namdalen (LU) og SINTEF. Dette arbeidet har vært konsentrert om overføring av kompetanse til bedrifter med hovedvekt på fôr og vannkvalitet i yngel- og påvekstfasen, og om optimaliseringsforsøk i tidlig livsfase. Det har i samarbeid med oppdrettsnæringen og NINA også vært arbeidet med tiltak for å redusere belastning fisk utsettes for i forbindelse med håndtering og transport internt og mellom produksjonsanlegg. Innenfor området olje/fisk/miljø har fokus vært på opparbeiding av metodikk og tilrettelegging for eksperimentelle oppsett. Dette arbeidet har vært utført i samarbeid med oljeindustrien og NTNU for å kunne benytte naturlig eksisterende arter i eksponerings- og nedbrytningsstudier, samt innenfor områder som miljørisikovurdering av utslipp av produsert vann fra oljeinstallasjoner. Skjelldyrking ble tatt inn som nytt satsingsområde i 2001 med finansiering fra LU/NUMARIO. I et nokså omfattende prosjekt rettes fokus på variasjoner i yngeltilgang og skjellvekst avhengig av lokalitet samt en begrenset sammenlikning av utstyrsteknologi for yngel samling og produksjon. Det gjennomføres en omfattende kvantitativ og kvalitativ studie av algeressursene i tilknytning til de utvalgte lokalitetene. Resultater herfra vil benyttes i modelleringer av lokalitetens produksjonsgrunnlag for blåskjell. Viktige prosjekt i 2003: 1. Tiltak for mer forutsigbar produksjon av blåskjell (Mytilus edulis) i Nordland. 2. Langtidseffekter av produsert vann på marint dyreplankton. 3. Utvikling av biosensormetodikk for akutt giftighetsanalyse 4. Sammenhengen mellom stress og immunrespons hos laks 5. Utvalg og etablering av basepopulasjon for kveiteavlsprogram HAVBRUKS- OG HAVMILJØFORSKNING ÅRSMELDING2003 5

7 ORGANISASJONS- OG KOMMUNALFORSKNING Gruppen for kommunalforskning består av 11 forskere, derav 3 i bistilling. Gruppen består av statsvitere, sosiologer, antropologer, pedagoger og sosialøkonomer. Gruppen arbeider med oppdrag innenfor omstilling av offentlig sektor, kommuneorganisering, utdanningsforskning og arbeidslivsforskning. Gruppen har et nært samarbeid med Avdeling for samfunnsfag ved Høgskolen i Bodø og har prosjektsamarbeid med AKF i København, NIBR Oslo, Rogalandsforskning og NORUT. Samlet gir det en bred basis for gruppens arbeid. Vi ønsker å utvikle et miljø som kombinerer langsiktig forskning av kunnskapsoppbyggende karakter med kortsiktige prosjekt av mer anvendt karakter. Derfor vil vi satse på et bredt spekter av oppdragsgivere og prosjekter. Gruppens hovedarbeidsområder er: Kommunal arbeidsgiverpolitikk, arbeidslivsforskning, ledelse Offentlig omstilling, organisering, styring og planlegging Studier av implementeringsprosesser på ulike politikkområder Kartlegging og evaluering av aktiviteter i kommuner og mellom kommuner Skole og utdanning Helseforskning Endring i kommunesektoren har vært et sentralt arbeidsfelt for gruppen. Dette arbeidet har vært knyttet til prosjekter fra Kommunenes Sentralforbund og til et strategisk instituttprogram om «Nye forutsetninger for lokal utvikling kommunenes legitimitet». Innenfor begge disse blir det produsert artikler og bøker. Skoleforskningen har hatt sitt tyngdepunkt i forskningsprogrammet om evaluering av Reform 97. I tillegg er helseforskning et nytt område for gruppens arbeid gjennom evaluering av de nye helseforetakene. Vi har flere prosjekter hvor vi ser på endringsprosesser i kommunene og mellom kommuneneog utviklingen av tjenestetilbudet. Vi er opptatt av politiskutviklingen av tjenestetilbudet, politisk styring og demokratisk kontroll, hvordan utviklingsoppgavene lokalt blir ivaretatt og endringer av arbeidssituasjonen for de ansatte når det gjelder kompetanse, ansvar, myndighet, medvirkning og innflytelse. Kommuneplanlegging, evaluering av skolestrukturen i kommunene og forutsetninger for samarbeid mellom kommuner eller kommunesammenslåing er også eksempler på denne type forskning. Arbeidslivsforskningen har i utgangspunktet vært knyttet til arbeidsgiverrollen i kommunene, men er nå utvidet til kommunenes behov for arbeidskraft og konkurransen om den framtidige arbeidstaker. I tillegg deltar gruppen også i satsingen «Verdiskaping 2010» om utvikling av arbeidslivet i landsdelen. Ut over disse prosjektene har vi en betydelig aktivitet knyttet til studier av offentlig styring og organisering. Et sentralt tema i disse studiene er styringsrelasjoner mellom statlige myndigheter og kommuner og fylkeskommuner innenfor ulike politikkområder. Kommuneplanlegging, evaluering av skolestrukturen i kommunene og forutsetninger for samarbeid mellom kommuner eller kommunesammenslåing er også eksempler på denne type forskning. Vi har de siste årene utviklet en stor aktivitet på skoleforskning. Forskningsoppgaver på områder er skole - arbeidsliv, hvor en har studert entreprenørskap både i norsk og nordisk sammenheng, skolens tilpassing til geografisk og demografisk variasjon, skoleledelse, skolens funksjon overfor samiske «lommer» i ellers norsk bosetting, skolevurdering og skoleutvikling. Satsingen på skoleforskning har bidratt til et koordineringsansvar og 3 prosjekter for evaluering av Reform 97 fra Norges forskningsråd. Prosjektene dekker følgende temaer: «Reform 97 og kommunene», «Organisering av spesialundervisning i kjølvannet av Reform 97» og «Likeverdig skole i praksis». Prosjektene er nettopp avsluttet og rapporter foreligger. Noen av prosjektene i 2003: Entreprenørskap i skolen Et satsingsområde for nordiske skolemyndigheter. Sørsamisk opplæring ved heimeskolen. Kampen om kompetent arbeidskraft i kommunene og nye generasjoner av arbeidskraft. Evaluering av regionalt helsesamarbeid. Karriereveier for ansatte i kommunene. OECDs internasjonale undersøkelse om videregående opplæring. Likeverdig skole i praksis. Barnehageplaner. Evaluering av prosjektet «Ut er In». Reform 97 skolen og kommunen. Myndiggjorte medarbeidere i pleie- og omsorgssektoren. Arbeidstakeres medvirkning og innflytelse innenfor rammen av ny kommunelov. 6

8 Gruppen for regional- og næringslivsforskning består av 7 forskere med bakgrunn fra sosiologi, økonomi, geografi og statsvitenskap. Gruppen har et utstrakt samarbeid med Avdeling for samfunnsfag ved Høgskolen i Bodø, og flere fagpersoner fra dette miljøet er knyttet til gruppen gjennom bistillinger. Det sentrale forskningstemaet for regionalgruppen er hvordan endringer i økonomi, politikk og kultur får konsekvenser for lokalsamfunn og regioner. Regionale endringer forstås som samspill mellom individer, hushold og bedrifter, samt nasjonale og globale forhold. Relasjonen mellom sentrum og periferi står i fokus, og et «nedenfra og opp» - perspektiv preger forskningen i regionalgruppen. Gruppens hovedarbeidsområder er: Sosiale og kulturelle perspektiver på regionale endringsprosesser Omstilling, regional innovasjon og kunnskapsutvikling i næringslivet Lokale og regionale perspektiv på demokrati, politikk og plansystem Hvordan arbeid og næring inngår i husholdstilpasninger, samt organisering av hverdagsliv i en regional kontekst, har i lang tid vært et sentralt tema for regionalgruppen. Politiske, økonomiske og kulturelle endringsprosesser sees i et kjønnsperspektiv, rettet mot hvordan kvinner og menn opplever og håndterer endringer. Kjønnsmessige konsekvenser av endringsprosesser innenfor ressursbaserte næringer har vært et hovedtema. Omstillinger i regionalt næringsliv er et annet sentralt forskningsområde i regionalgruppen. Kunnskapsutvikling, læringsmiljø, samt sosiale og kulturelle forhold betraktes som betingelser for innovasjon og nyskaping. Regionalgruppen har over tid lagt ned en betydelig forskningsinnsats rettet mot omstillingsprosesser, med et særlig fokus på kommuner og regioner med ensidig næringsliv. Etter hvert har søkelyset i sterkere grad blitt rettet mot innovasjonsprosesser, hvor man spesielt har vært opptatt av et kunnskaps- og læringsperspektiv på nyskapingsprosesser. Interaktiv læring, er et felt som her har pekt seg ut. Planleggingsvirksomhet og utviklingsarbeid i regi av lokale og regionale myndigheter utgjør et annet viktig forskningsfelt i gruppa. En rød tråd i dette arbeidet har vært ulike former for partnerskap i utformingen av regionale handlingsprogrammer og næringsrettet utviklingsarbeid på regionalt og lokalt nivå. Her har en særlig vært opptatt av bruken av fristilte organisasjonsformer i skjæringsfeltet mellom offentlig og privat sektor, med vekt på å utvikle partnerskapsrelasjoner mellom myndighetsaktører og private næringsinteresser. Dilemmaer, spenninger og muligheter knyttet til utvikling av alternative kanaler for medvirkning og mobilisering har stått sentralt i denne forskningen. Noen av prosjektene i 2003: Evaluering av lokale prosesser omkring fremtidig vannkraftutbygging. Kommunesammenslåing. Evaluering av Interreg IIIB, Northern Periphery. Verdiskaping Strategisk instituttprogram: Læring i interaksjon mellom institusjon og næring (LIMING). REGIONAL- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING ÅRSMELDING2003 7

9 VELFERDSFORSKNING Gruppen for velferdsforskning arbeider med ulike problemstillinger knyttet til velferdsstatens relasjoner till marginaliserte grupper. Faggruppen har spesiell innsikt i psykisk og fysisk funksjonshemmedes livssituasjon og forholdet til offentlige tiltak, men innehar også betydelig kompetanse om andre sårbare gruppers levekår. I 2003 var 7 forskere tilknyttet gruppen på fulltid. Gruppen har i tillegg flere deltidsansatte på prosjektbasis. Gruppens hovedarbeidsområder er: Forskning om funksjonshemming Levekårsstudier Studier av ulike velferdsområder som - Arbeid - Bolig - Utdanning - Barnevern Studier av helse- og sosialtjenester I det samfunnsvitenskaplige forskningsmiljøet i Bodø er det bygd opp et betydelig miljø innen samfunnsvitenskaplig forskning på funksjonshemming i løpet av de siste ti årene. Gruppen for velferdsforskning har en sentral plass i dette fagfellesskapet. I det inneværende året arbeider vi med å formalisere et ennå tettere samarbeid i Senter for funksjonshemmedeforskning. Gruppen har to forskningsprosjekter knyttet til problemstillinger angående funksjonshemmede og arbeid. Det ene prosjektet, «Veien inn i arbeidsmarkedet», er en studie av unge personer med funksjonshemming og hvilke barrierer og utfordringer de møter i arbeidslivet. Det andre prosjektet, «En helt vanlig jobb», er en studie av personer med utviklingshemmings muligheter og barrierer i det åpne arbeidsmarkedet. Studier av den sosiale betydning av tilrettelagt arbeid for svake grupper i velferdsstaten er et viktig inntak til å forstå disse gruppers integrering og muligheter i samfunnet generelt. I prosjektet Arbeidets sosiale betydning som ble avsluttet i 2003, fokuserer vi spesielt på de betydnings- og fortolkningsmessige sidene ved ulike former for tilrettelagt arbeid for personer med utviklingshemming. Et sentralt forskningsemne er funksjonshemmede og bolig/boligpolitikk. Mens mye av den forskningsmessige innsatsen rettet mot funksjonshemmede med behov for omsorg fra det offentlige og de «nye boformene» kan sies å ha vært utført på grunnlag av et «omsorgsperspektiv» er interessen i de pågående prosjekter her snarere å studere fenomenet ut fra et mer rendyrket boligperspektiv, eller boligsosiologisk perspektiv. Gruppen arbeider blant annet med en studie av omsorgsboliger som levested for personer med fysisk funksjonshemming. I løpet av de siste ti årene har vi gjennomført flere studier av situasjonen til barn, unge og voksne som oppfattes å ha vanskelige forutsetninger i møte med skoleog utdanningssystemene. Gjennom analyser av skolens spesialistsystemer, kommunale modeller i tilrettelegging av spesialundervisning, og pedagogiske arbeidsformer har vi rettet søkelyset mot utskillings- og inkluderingsmekanismer, ressursfordelingspolitikk og -praksis, og foreldrenes innflytelse i barns skolesituasjon. I 2003 publiserte vi to rapporter fra en studie av funksjonshemmedes levekår og livskvalitet i Nordland. Studien sammenligner levekårene i 2001 med situasjonen med en tilsvarende studie syv år tidligere på områder som utdanning, arbeid, inntekt, bolig, sosial deltakelse, omsorg og fritid. Funksjonshemmedes levekår i Nordland vies spesiell oppmerksomhet i studien og sammenlignes med levekår i den øvrige befolkningen. Gruppen har de senere år arbeidet med flere prosjekter knyttet til barnevernsfeltet. Vi arbeider nå bl.a. med et prosjekt på oppdrag fra tre departementer med hovedfokuset barnevern og interkommunalt samarbeid. I 2003 har gruppen blant annet arbeidet med følgende prosjekt: Levekår og livskvalitet i Nordland Arbeidets sosiale betydning en studie av arbeid for personer med utviklingshemming Tvang, makt og ambivalens en studie av anvendelsen av lovbestemmelsen om tvang for personer med psykisk utviklingshemming Det nye kommunale boligtilbudet omsorgsboliger som levested for personer med funksjonshemming Organisering av spesialundervisning i kjølvannet av Reform 97: Nye arbeidsformer nye løsninger? Veien inn i arbeidsmarkedet om unge personer med funksjonshemming og det åpne arbeidsmarkedet En helt vanlig jobb om utviklingshemmede og det åpne arbeidsmarkedet Kunnskapsformer og kunnskapsmodeller i omsorgen for utviklingshemmede Barnevernet i seks Nordlandskommuner Barnevern og interkommunalt samarbeid Kompetanseutvikling innen helsetjenester i utkantkommuner 8

10 Gruppen for økonomisk forskning og bedriftsutvikling arbeider med problemstillinger knyttet til bedriftsetablering, bedriftsutvikling og betingelser for næringsvirksomhet og verdiskapning. Gruppen har blant annet spesiell innsikt i de ressursbaserte næringene fiske, havbruk og landbruk, og betydelig kompetanse om transportsektoren. 11 forskere var i 2003 tilknyttet gruppen, hvorav sju på fulltid. Gruppen engasjerte i tillegg deltidsansatte på prosjektbasis. Samarbeidet med Handelshøgskolen i Bodø (HHB) gir en bred faglig basis innenfor økonomifagene, og samlet utgjør dette et av de tyngste bedriftsøkonomiske fagmiljøene i landet. Gruppens hovedarbeidsområder er: Entreprenørskap Bedriftsutvikling og innovasjon i små og mellomstorebedrifter Markedsutvikling, næringsstrategier og økonomisk optimalisering innen landbruk og havbruk Samferdsel og logistikk Regional næringspolitikk og rammebetingelser for næringsvirksomhet og verdiskapning Entreprenørskapsforskningen berører etableringsprosesser, rekrutteringsproblematikk, kjønn og bedriftsetablering samt effekter av offentlig virkemiddelbruk. Det arbeides med problemstillinger knyttet til bedriftsetableringer/ entreprenørskap og utvikling i allerede etablerte små- og mellomstore bedrifter (intraprenørskap). Nordlandsforskning samarbeider nært med fagmiljøet ved HHB for å videreutvikle miljøets posisjon som nasjonalt knutepunkt innenfor entreprenørskapsforskning. Innenfor landbrukssektoren fokuseres fremtidige veivalg og omstillingsprosesser på bedriftsnivå både i industri- og primærleddet med utgangspunkt i de utfordringer og muligheter som ligger i det fremtidige multifunksjonelle landbruket. Nordlandsforskning har et særlig knutepunktansvar knyttet til forskning på regionale matvaresystemer i samarbeid med Norsk Senter for bygdeforskning. Viktige arbeidsområder de nærmeste årene vil være forskning rundt omstillingsprosesser i næringsmiddelindustrien og i primærlandbruket med spesiell fokus på regionale matvaresystemer og entreprenørskap. Den økonomiske havbruksforskningen omfatter driftsoptimalisering og problemstillinger knyttet til markedsstyrt effektivisering. Nye organisasjonsformer i verdikjeden står sentralt, sammen med næringspolitiske tiltak for å sikre vekstkraften i næringen. Foruten å følge opp lakseoppdrettsnæringen, arbeides det med utfordringer knyttet til en voksende marin oppdrettssektor, der vi særlig er opptatt av markedsstrategier, driftsoptimalisering, logistikk, eierskap og organisasjon. Innenfor transportforskningen arbeides det med effektivitetsanalyser av transportnæringene, konsekvensanalyser av infrastrukturinvesteringer samt prissetting av transporttjenester. Gruppen arbeider spesielt med problemstillinger knyttet til transportordninger for forflytningshemmede. I logistikkforskningen arbeides det med transportinfrastrukturens betydning for næringstransportene samt logistikkutfordringer i landbruket og problemstillinger knyttet til e-handel og direktedistribusjon. Når det gjelder rammebetingelser for bedriftsetablering og bedriftsutvikling, fokuseres det på ulike virkemiddelordninger knyttet til regional- og næringspolitikken. Nordlandsforskning har ansvaret for den årlige kundeundersøkelsen for Innovasjon Norge (tidligere SND), der analyser av effekter av bedriftsrettede støtteordninger står sentralt. Gjennom program for regionaløkonomi arbeides det med å frambringe økt kunnskap om utvikling av robuste funksjonelle regioner, og grunnlaget for verdiskapning og vekst i regionalt næringsliv med særskilt fokus på havbruksnæringen. Når det gjelder aktiviteter og publiseringer i 2003 har vi blant annet: Arrangert en nordisk konferanse om entreprenørskap i landbruket. Gjennomført en holdningsundersøkelse om oljeutvinning i Lofoten. Gjennomført en effektundersøkelse rettet mot næringsdrivende som i 1999 mottok tilsagn om støtte fra SND. Gjennomført en analyse av utfordringer for landbruket i Nordland. Analysert sammenhengen mellom skolestruktur og behovet for skoleskyss. ØKONOMISK FORSKNING OG BEDRIFTSUTVIKLING ÅRSMELDING2003 9

11 ADMINISTRATIVTPERSONALE Administrasjonen Adm.direktør Karstein Bye Personalkonsulent Sissel Bjørnli Økonomikonsulent Marion Helland It-konsulent Håkon Baltzersen Konsulent Wibeke Bjørkli Konsulent Aud Hammerø Førstesekretær Trine Stoveland (sluttet august 2003) Sekretær Anette Ludvigsen (sluttet juli 2003) 10

12 Økonomi og personell Egenkapital pr I pst av totalkapital 59% 47% 45% Driftsresultat i pst av samlet inntekt 1% -11% -12% Grunnbevilgning (inkl. driftstilskudd) 2,0 mill. kr 2,8 mill. kr 3,1 mill. kr Grunnbevilgning i pst av samlet inntekt 7% 10% 11% Grunnbevilgning pr FoU-årsverk kr kr kr MÅLTALL Oppdragsinntekter pr totalt antall årsverk kr Inntekter fra utlandet i pst av samlet inntekt 4% 2% 2% Totalt antall årsverk 44,7 46,5 44,5 Antall FoU-årsverk 37,7 39,5 38 Andel FoU-årsverk utført av kvinner 33% 33% 37% Andel FoU-årsverk utført av forskere med dr.grad 21% 12% 20% Andel FoU-årsverk utført av dr.gradsstipendiater 8% 8% 0% Andel FoU-årsverk utført av forskere som arbeider med dr.grad (ikke NFR-stipendiater) 34% 37% 32% Ant. Bistillinger med hovedst. ved universitet og høgskole Produksjon og formidling Antall artikler med referee pr FoU-årsverk 0,42 0,13 0,2 Antall andre artikler pr FoU-årsverk 1 1,3 0,7 Antall bøker pr FoU-årsverk 0 0,03 0,13 Antall utenlandske FoU-årsverk Andel FoU-årsverk utført ved utenlandsopphold Antall foredrag på internasjonale konferanser pr FoU-årsverk 0,5 0,6 0,2 Antall oppdragsprosjekter i arbeid etter prosjektets størrelse (i 1000-kroner) Antall brukerrettede foredrag pr FoU-årsverk 0,8 1 1,2 Antall brukerrettede konferanser arrangert Antall rapporter utgitt av instituttet Antall rapporter og notater produsert av instituttets medarbeidere Antall rapporter solgt ÅRSMELDING

13 RESULTATREGNSKAP 2003 Post Note Prosjektinntekter Grunnbevilgning Andre inntekter Driftsinntekter-Brutto Direkte prosjektkostnader Driftsinntekter-Netto Personalkostnader Felleskostnader drift Tap/-avsetninger 0 0 Avskrivninger Driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansposter RESULTAT BALANSE PR Post Note Kontorbygg Mørkvedbukta Datautstyr/teknisk installasjon Kontorinventar Økonomisystem Aksjer Sum anleggsmidler Fordringer på prosjekt Andre kortsiktige fordringer Kontanter/Bank Sum omløpsmidler EIENDELER Grunnfond Annen egenkapital Sum egenkapital SND-lån Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Skatt/arb.g.avg/andre off. avg Feriep. oa. påløpne kostn Forskudd prosjekt KS-formidling Rest grunnbevilgning Andre avsetninger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld GJELD OG EGENKAPITAL

14 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Driftsinntekter Inntektsføring på prosjektene skjer i takt med forbrukt tid på det enkelte prosjekt. Det vil si at prosjektene inntektsføres i forhold til utførte timer multiplisert med en timesats for den enkelte forsker med tillegg for direkte prosjektkostnader inntil prosjektrammen er nådd. Det er gjort en samleavsetning til dekning av mulige tap på fordringer samt eventuelt for mye inntektsført på kr Inntektsføring av bevilgninger hvor det er knyttet moralsk/juridisk forpliktelser til, gjøres i takt med forbrukt tid på prosjekter knyttet til de enkelte bevilgninger. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler og langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner De ansatte har pensjonsordning gjennom Kommunal landspensjonskasse. Årets kostnad utgjør i henhold til regnskapsloven årets betalte pensjonspremie. Pensjonspremien utgjør 15,8 % av lønn, hvorav 2 % trekkes fra de ansatte. Note 2 Inntekter Grunnbevilgning I 2003 mottok Nordlandsforskning kr ,- i grunnbevilgning fra Norges forskningsråd. Totalt ble det inntektsført kr ,- av grunnbevilgningen fra NFR i Andre inntekter Denne post omfatter salg av instituttets rapporter, inntekter fra utleie av kontor, og salg av aksjer i Gildeskål forskningsstasjon AS. Finansposter Netto finansinntekter for 2003 er kr ,-. Note 3 Lønnskostnader m.v. Lønnskostnader Lønn/feriepenger Folketrygdavgift/forsikringer Andre personalkostnader Sum Gjennomsnittlige antall ansatte 48 Ytelser til ledende personer Adm.direktør Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Revisor Revisjonshonoraret for 2003 utgjør kr ,- for revisjon og kr ,- for øvrig bistand. NOTER TIL REGNSKAPET ÅRSMELDING

15 Note 4 Anleggsmidler Avskrivninger Kontor- Mørkved- Innredning Inventar Økonomi- Server/ bygg bukta M.bukta system tekn.utst Anskaffelseskost 1/ Akk. av og nedskrivning Bokført verdi Årets avskriving Avskrivningsprosent ca 33 år over 10 år over 10 år over 5 år over 5 år 5 og 10 år Balanseførte driftsmidler avskrives lineært over driftsmidlets levetid. Note 5 - Aksjer/andeler 200 aksjer i Kunnskapsparken Bodø AS pålydende kr 1 000,- er bokført med kr ,- og 40 aksjer i Coast Care AS pålydende kr 1 000,- er bokført med kr I 2003 kjøpte NF 500 aksjer i Lab Bodø AS pålydende 100,- som er bokført med kr ,-. To aksjer i Gildeskål forsøksstasjon AS pålydende kr ,- som var bokført med kr 1,- ble solgt i Note 6 Fordringer, gjeld osv. Fordringer Ingen av instituttets fordringer forfaller senere enn 1 år etter regnskapsårets slutt. Gjeld Det er tatt opp et lån på 3,4 mill. kroner fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (nå Innovasjon Norge) til innredning av laboratorium og forsøkshall i Mørkvedbukta. Dette lånet var avdrags- og rentefritt i ett år etter utbetalingen. Etter søknad ble NF innvilget ytterligere ett års avdrags- og rentefrihet. Lånet skal deretter tilbakebetales over 9 år. Dette lånet er sikret ved pant i NFs leierett i Nordland marine utviklingssenter (Mørkvedbukta) og driftstilbehør. NF har avtale med Sparebanken Nord-Norge om en kassekreditt på inntil 3 mill. kroner. Det er tatt sikring ved pant i NFs kundefordringer for kassekreditten. Note 7 Andre avsetninger for forpliktelser Grunnbevilgning NF KS formidling Avsetning strategiarbeid/kompetanseheving Annen kortsiktig gjeld Sum Det er ennå ikke avklart om NF har rett til fullt fradrag for merverdiavgift på felles kostnader, og av forsiktighets hensyn er det avsatt tilsammen kr for å dekke eventuell etterinnbetaling for fradrag foretatt i 2001 og 1. kvartal

16 Note 8 Omløpsmidler Kr står på konto for skattetrekk. Note 9 Egenkapital Årets endring egenkapital Grunnfond Annen egenkapital Sum Egenkapital Fra årets resultat Egenkapital Kontantstrømsanalyse Tilført fra årets virksomhet Endring i debitorer og kreditorer Endring i andre tidsavgr.poster Netto likv. endr. fra virksomheten Likvider tilført/brukt på inv.: Kjøp av varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler 0 0 Likvider tilført/brukt på finansiering Opptak av ny gjeld Nedbetaling av gammel gjeld Netto likv. endr. fra finans Netto endr. i likv. gj. året Likv. beholdn. pr Likv. beholdn. pr Resultat før skattekostn Ordinære avskrivninger Nedskrivning på anleggsmidler Tilført fra årets virksomhet KONTANTSTRØMANALYSE 2003 ÅRSMELDING

17 FORSKNINGSPERSONALET Havbruks- og havmiljøforskning Dr. scient ÅSBJØRN KARLSEN, forskningsleder Fagområder: Landbruk. Cand. scient. Jostein Angell, forsker Cand.scient. ROBERT ELIASSEN, forsker. Fagområder: Fiskefysiologi/akvakultur og miljøforurensing. Cand.scient. MARTIN IVERSEN, seniorforsker. Fagområder: Fiskefysiologi/akvakultur og problemstillinger knyttet til skjelldyrking (økologi/biologi/teknologi). Cand.mag. ROALD JAKOBSEN, prosjektkonsulent. Fagområder: Problemstillinger knyttet til laks og skjelldyrking. Høgskolekandidat STEINAR JOHNSEN, prosjektkonsulent. Fagområder: Problemstillinger knyttet til marine arter i oppdrett. Cand.scient. OVE NICOLAISEN, forsker. Fagområder: Marint oppdrett. Spesielt tidlige livsfaser hos torsk. Dr.scient. ODDVAR OTTESEN, seniorforsker. Fagområder: Sykdomsforebyggende arbeide innen oppdrett av fisk. Problemstillinger innen tidlige livsstadier hos leppefisk, kveite og torsk. Cand.scient LISBETH SCHEI, forsker. Fagområder: Oppdrett av marin fisk. Spesielt stamfisk, egg og larver hos kveite og bergylt. Dr. scient. RUNAR THYRHAUG, seniorforsker. Fagområder: Mikrobiell økologi og miljøforurensning. Dr. 3. cycle Sylvie Bolla, Seniorforsker. Fagområder: Oppdrett av marin fisk. Spesielt: stamfisk, larver og levende fôr hos kveite og piggvar. Bistillinger Dr.scient. ROLV KRISTIANSEN, seniorforsker. Førsteamanuensis, Høgskolen i Bodø. Fagområder: Akvakultur/maritimt miljø. 16

18 Organisasjons- og kommunalforskning Førsteamanuensis NILS FINSTAD, forskningsleder. Fagområder: Kommunalforskning, ledelse, organisasjon, arbeidslivsforskning og skoleforskning. MSc in Economics & Econometrics. OLE-MARTIN ELVEHØI, forsker. Fagområder: Forløpsanalyser, levekårsanalyser, PANDA, GIS, spatial og tilgjengelighetsanalyser, diverse innen kvantitativ metode. Cand.polit. BIRGITTE L. JOHANSEN, forsker. Fagområder: Arbeidslivs- og organisasjonsforskning, arbeidsliv i kjønnsperspektiv. Cand.polit. EIVIND KARLSEN, forsker. Fagområder: Forskning på offentlig sektor, organisering og tjenestetilbud. Organisering og innhold i skolen, skoleutvikling. Cand.polit. WENCHE RØNNING, forsker Fagområder: Organisering og innhold i skolen, skoleutvikling, skolevurdering, læreplanimplementering, læringsteori og elevvurdering. Cand.polit. MERETHE J. SOLLUND, forsker. Fagområder: Kommunalforskning, politiske prosesser, demokrati, forholdet stat - kommune. Dr.philos. KARL JAN SOLSTAD, seniorforskar. Fagområder: Skoleutvikling, skolevurdering og skoledrift generelt, skole- og utdanningssosiologi, fådeltskole, skolehistorie, skole i utviklingsland. Cand.polit. SISSEL C. TRYGSTAD, forsker. Fagområder: Forholdet mellom partene i arbeidslivet, sosiologisk utviklingsteori og globalisering. Cand.polit. AGNETE WIBORG, forsker. Fagområder: Sosiale og kulturelle endringsprosesser i Norge, distriktsproblematikk. Bistilling Cand.oecon. BJØRN KJENSLI, forsker. Fagområder: Innovasjon, fiskeri og havbruk, offentlig sektor. Cand.polit. PER- HARALD RØDVEI, forsker. Fagområder: Ledelse, arbeids- og organisasjonsteori. Regional- og næringslivsforskning Cand.polit. TONE MAGNUSSEN, forskningsleder. Fagområder: Forsking og evaluering innen feltet regional utvikling. Særlig opptatt av endringsprosesser i offentlig sektor, næringsliv, kulturliv og hushold. Cand.polit. ARILD GJERTSEN, forsker. Fagområder: Grenseregionalt samarbeid, miljøproblematikk, sentrum/periferi-dimensjoner, internasjonal politikk, politisk teori. ÅRSMELDING

19 Dr.polit. ASBJØRN KARLSEN, seniorforsker (permisjon). Fagområder: Regional utvikling, næringsomstilling, offentlig næringspolitikk, innovasjon og næringskultur. Cand.scient.pol. BJARNE LINDELØV, forsker. Fagområder: Industrisosiologi. Næringsomstilling, innovasjon og næringsmiljø, nærings- og innovasjonspolitikk, næringshistorie. Cand.polit. LIV TORIL PETTERSEN, forsker. Fagområder: Sektorpolitikk, globalisering og husholdstilpasninger. Omstillingsprosesser i landbruks-, fiskeriog oppdrettsnæringen. Kjønnsperspektiv på næringsutvikling, planlegging og regional utvikling. Cand.polit. HÅKAN T. SANDERSEN, seniorforsker. Fagområder: Kystsoneplanlegging og -forvaltning, havbruk, medforvaltning av naturressurser, verneplanprosesser, nasjonalparker. Bistilling Mag.art. OLE JOHAN ANDERSEN, forskningsleder. 1. amanuensis, Høgskolen i Bodø. Fagområder: Offentlig politikk (kommunalpolitikk), næringsorganisering, organisasjonsteori, politisk teori. Siv.øk. PAUL OLAV BERG, seniorforsker. Høgskoledosent, Høgskolen i Bodø. Fagområder: Regional utvikling, den store distriktsog regionalpolitikken, den statlige finansiering av kommuneforvaltningen, regionale og lokale konsekvenser av fristillingen innen offentlig sektor. Velferdsforskning Dr.polit. WILLY LICHTWARCK, forskningsleder. Fagområder: Funksjonshemmedeforskning, barnevernsforskning, sosialpolitikk, sosialhjelpsforskning. Cand.philol. CECILIE HØJ ANVIK, forsker. Fagområder: Funksjonshemmede forskning innen områdene arbeidsliv og utdanning, mobilitet og identitet. Cand.polit. TROND BLIKSVÆR, forsker. Fagområder: Funksjonshemming, bolig, sosiale tjenester, levekår. Cand.polit. INGRID FYLLING, forsker. Fagområder: Utdannings- og skolesosiologi, levekårsforskning, barn og ungdom med funksjonshemminger. Dr.polit. TRUDE GJERNES, seniorforsker. Fagområder: Medisinsk sosiologi, sosialpolitikk, forebygging. Cand.polit. TINA HANDEGÅRD, forsker. Fagområder: Psykisk utviklingshemmede, generell velferdsforskning, sosiologisk teori - makt og tvang. Cand.philol. TERJE OLSEN, forsker. Fagområder: Arbeid for psykisk utviklingshemmede, identitet, etnisitet, kompetanseutvikling. Bistilling Cand.polit. SVEINUNG HORVERAK, forsker. Høgskolelektor, Høgskolen i Bodø. Fagområder: Barnevern. Fil dr. i sociologi, MÅRTEN SÖDER, seniorforsker. Professor, Universitetet i Uppsala. Fagområder: Funksjonshemming. Karl-Elling Ellingsen, forsker. Fagområder: Funksjonshemmede forskning, sosialhjelpsforskning. 18

20 Økonomisk forskning og bedriftsutvikling Siv.øk. GISLE SOLVOLL, forskningsleder. Fagområder: Samferdsel og logistikk. Siv.øk./cand.merc. GRY AGNETE ALSOS, forsker. Fagområder: Entreprenørskap, små og mellomstore bedrifter, ressursbaserte næringer, regional næringsutvikling, kjønn og næringsutvikling. Siv.øk. ROAR AMUNDSVEEN, forsker. Fagområder: Transportøkonomi og logistikk. Cand.agric. BJØRN BRASTAD, forsker. Fagområder: Entreprenørskap, landbruk, regionalutvikling. Economie dr. ELISABET LJUNGGREN, seniorforsker. Fagområder: Entreprenørskap, kjønns- og næringsutvikling, bedriftsutvikling og innovasjon, regionalpolitiske tiltak. Siv.øk. JARLE LØVLAND, seniorforsker, Høgskolelektor Handelshøgskolen i Bodø. Fagområder: Strategisk ledelse, bedriftsutvikling og regional næringsutvikling, økonomisk analyse fiskeriog havbruksnæringen, IKT i distribuert organisering og næringsutvikling. Siv.øk/cand.merc. EINAR LIER MADSEN, seniorrådgiver. Fagområder: Næringsutvikling, regionalpolitiske tiltak, virkemidler, innovasjon og entreprenørskap. Cand.merc. LARS RØNNING, forsker. Fagområder: Landbruk, entreprenørskap. Cand.polit. TORGEIR ØINES, forsker, (permisjon). Fagområder: Samferdsel og logistikk, skoleøkonomi. Cand.scient. LIV MARIT ÅRSETH, forsker. Fagområder: Fiskeri og havbruk, landbruk. Bistilling Siv.øk. HARALD AAKER, seniorrådgiver. Amanuensis, Høgskolen i Bodø. Fagområder: Fiskeri, oppdrett, økonomistyring, finansiering (sluttet pr. juli). Economie dr. ODD JARL BORCH, seniorforsker. Professor, Handelshøgskolen i Bodø. Fagområder: Strategisk ledelse, Entreprenørskap, Små og mellomstore bedrifter, Internasjonale matvaremarkeder, Landbruksvareindustri, Havbruk, Regional næringsutvikling. Cand.oecon. FINN JØRGENSEN, seniorforsker. Professor, Høgskolen i Bodø. Fagområder: Samfunnsøkonomi, transportøkonomi/logistikk. ÅRSMELDING

21 PUBLIKASJONER I 2003 Rapporter 1/2003 Solvoll, Gisle & Amundsveen, Roar: Samdrift i landbruket. Konsekvenser for inntransport av melk og slaktedyr. ISBN /2003 Brastad, Bjørn, Hegrenes, Agnar, Rønning, Lars, Stornes, Ole Kristian & Årseth, Liv Marit: Scenarier for landbruket i Nordland. ISBN /2003 Rønning, Wenche, Solstad, Karl Jan & Øines, Torgeir: Det trengs ei hel bygd for å oppdra et barn. ISBN /2003 Gjertsen, Arild, Elvehøi, Ole-Martin & Solvoll, Gisle: Fra naboskap til ekteskap? Sammenslåing av Skjerstad og Bodø kommune. ISBN /2003 Bliksvær, Trond & Hanssen, Jan-Inge: Funksjonshemmet i Nordland Levekår og livskvalitet. ISBN /2003 Finstad, Nils & Kvåle, Gro: Reform97 skolen og kommunen. ISBN /2003 Alsos, Gry Agnete, Karlsen, Asbjørn, Lindeløv, Bjarne, Pettersen, Liv Toril, Sandersen, Håkan T. & Øines, Torgeir: Havbruksnæringa fra et regionalt ståsted. Verdiskapning og utvikling i tilknytning til lakseoppdrett i Nordland. ISBN /2003 Solstad, Anne Grethe: Fra lærerplan til klasserom lek, temaorganisering og elevaktive arbeidsmåter i 2. klasse. ISBN /2003 Sandersen, Håkan T. & Magnussen, Tone: Mulighetens kunst evaluering av lokale prosesser i Statskraftprosjektet Muligheter Helgeland. ISBN /2003 Karlsen, Eivind: Entreprenørskap på timeplanen sluttevaluering. ISBN /2003 Madsen, Einar Lier & Brastad, Bjørn: SNDs regionstyrer. ISBN /2003 Olsen, Terje: Litt av en jobb! Betydninger av tilrettelagt arbeid for personer med utvikingshemming. ISBN /2003 Eliassen, Robert: Kulturhold og barytt eksponering av raudåte (Calanus finmarchicus). Ikke offentlig, offentlighetsloven 6 2) d), jf. 5) b). ISBN /2003 Amundsveen, Roar og Øines, Torgeir: Lisa gikk til skolen. Hvilke konsekvenser har skolenedleggelser for skoleskyssen? ISBN /2003 Lichtwarck, Willy & Horverak, Sveinung: Et barnevern som når mange barn? en evaluering av barneverntjenesten i Rana - ISBN /2003 Madsen, Einar Lier, Bullvåg, Erlend & Brastad, Bjørn: Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler. Etterundersøkelse i 2003 av bedrifter som mottok SNDfinansiering i ISBN /2003 Kristiansen, Rolv: Resipientundersøkelse Ikke offentlig, offentlighetsloven 6 2) d), jf. 5) b). ISBN /2003 Eliassen, Robert, Iversen, Martin & Kristiansen, Rolv: Sikring av godkjent vannkvalitet til og fra ventemerder ved sanitærslakteri i Nordland. Forprosjekt. Ikke offentlig, offentlighetsloven 6 2) d), jf. 5) b). ISBN /2003 Forskningsdagene: Barn og unge forskere. ISBN /2003 Gjertsen, Arild: Fra Vevelstad til Brønnøy? En utredning om kommunesammenslåing. ISBN /2003 Brastad, Bjørn, Bullvåg, Erlend, Madsen, Einar Lier & Øines Torgeir: Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler. Førundersøkelse blant næringsdrivende som mottok tilsagn i ISBN /2003 Amundsveen, Roar & Solvoll, Gisle: Arbeidseller utdanningsreiser for funksjonshemmede. Evaluering av forsøksordning. ISBN /2003 Trygstad, Sissel, Sollund, Merethe & Johansen Birgitte: Bedre arbeidsmiljø i hjemmetjenesten? Evaluering av Arbeidstilsynets landsomfattende kampanje Rett hjem. ISBN /2003 Solstad, Karl Jan (red.): Likeverdig skole i praksis? Tema- og prosjektarbeid og bruk av lokalt lærestoff etter L97. ISBN /2003 Gjertsen, Arild & Lindeløv, Bjarne: Interreg IIIB Northern Periphery Mid-Term Evaluation. ISBN /2003 Borch, Odd Jarl and Rønning, Lars (eds.): Entrepreneurship in Regional Food Production Proceedings of 2nd Nordic Workshop on Entrepreneurship in Regional Food Production Bodø, May ISBN

22 Arbeidsnotater 1001/2003 Ottesen, Oddvar & Schei, Lisbeth: Utvikling av et oppdrettskonsept for leppefisk. Sluttrapport /2003 NILF, Stornes, Ole Kristian: Databilag til NFrapport nr. 2/2003 Scenarier for landbruket i Nordland. 1003/2003 Magnussen, Tone: Eigenbustad for første gong. Evaluering av låginnskottsbustader for ungdom i Bodø. 1004/2003 Hanssen, Jan-Inge, Bliksvær, Trond & Berg, Eivind: Funksjonshemmet i Nordland Levekår og livskvalitet. Sammendragsrapport. 1005/2003 Trygstad, Sissel & Sollund, Merethe: Myndiggjøring Et spørsmål om oppgavefordeling eller økt innflytelse? 1006/2003 Madsen, Einar Lier: Bedriftsressurser og entreprenøriell orientering. Noen hypoteser om sammenhenger. 1007/2003 Årseth, Liv Marit, Rønning, Lars & Ljunggren, Elisabet: Markedsvurderinger av økologisk geitemelk i Lofoten. 1008/2003 Lichtwarck, Willy: Harmoni- eller konfliktperspektiv i barnevernet. 1009/2003 Lichtwarck, Willy: Ulike roller i barnevernsarbeidet. En studie av barnevernsarbeid i småkommuner. 1010/2003 Rønning, Wenche: Elevmedvirkning i videregående opplæring. Evaluering av prosjekt Klasseledelse i Nordland. 1011/2003 Solvoll, Gisle & Amundsveen, Roar: Evaluering av ny TT-ordning i Rogaland. 1012/2003 Ingebrigtsen, Bente: Fagorganisasjonenes utfordringer i en brytningstid. 1013/2003 Borch, Odd Jarl & Madsen, Einar Lier: Utfordringer innen regionalt næringsutviklingsarbeid. 1014/2003 Rønning, Wenche: Det handler om samarbeid og tillit Vurdering av opplæringstilbudet til funksjonshemmede barn i Bodø kommune. 1015/2003 Bliksvær, Trond & Olsen, Terje: Gøy på landet? Evaluering av en strategisk satsing for å stabilisere legesituasjonen i nordnorske distriktskommuner. 1016/2003 Ingebrigtsen, Bente: Norge et likhetsorientert samfunn myte eller realitet. 1017/2003 Årseth, Liv Marit: ARENA Innovasjon Havbruk. Torsk og problemstillinger i relasjon til markedet. 1018/2003 Pettersen, Liv Toril: Kvinnepolitikk for Nordland utfordringer, strategier og tiltak. Innspill til kvinnemelding for Nordland. Artikler/foredrag 2001/2003 Rønning, Lars: Portfolio Entrepreneurship among Norwegian farmers. 2002/2003 Berg, Paul Olav: Regionale og distriktspolitiske effekter av statlige tiltak overfor kommunesektoren. 2003/2003 Alsos, Gry Agnete: Entrepreneurship among women in Norway. 2004/2003 Alsos, Gry Agnete: Portfolio entrepreneurship: Resource transfer and performance consequences. Artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter med referee Alsos, G.A., Ljunggren, E. & Pettersen, L.T.: Farm-based entrepreneurs: What triggers the start-up of new business activities? Journal of Small Business and Enterprise Development, 10(4) Borch, O.J. & Brastad, B.: Strategic turnaround in a fragmented industry. Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol 10 No 4, pp Eliassen, R.: The efficacy of metomidate, clove oil, Aqui-Sk and BenzoakR as anaesthetics in Atlantic salmon (Salmo salar L.) smolts, and their potential stress-reducing capacity. I Aquaculture 221 (2003) s Finstad, B., Iversen, M. & Sandodden, R.: Stress-reducing methods for releases of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts in Norway. Aquaculture 222 (2003) s Iversen, M., Finstad, B., McKinley, R.S. & Eliassen. R.A.: The efficacy of metomidate, clove oil, Aqui-S and Benzoak as anaesthetics in Atlantic salmon (Salmo salar L.) smolts, and their potential stress-reducing capacity. Aquaculture 221 (2003) s Iversen, M., Finstad, B., McKinley, R.S., Eliassen, R.A., Carlsen, K.T. & Evjen, T.: Stress responses in Atlantic salmon (Salmo salar L.) smolts during commercial well boat transports, and effects on survival after transfer to sea. Aquaculture (accepted ). Jørgensen, F. & Preston, J.: Estimation bus operators short run, medium term and long-run marginal costs. International Journal of Transport Economics, 30(1), ÅRSMELDING

NORDLANDSFORSKNING. Organisasjons- og kommunalforskning. Entreprenørskaps- og innovasjonsforskning. Velferdsforskning. Havbruks- og havmiljøforskning

NORDLANDSFORSKNING. Organisasjons- og kommunalforskning. Entreprenørskaps- og innovasjonsforskning. Velferdsforskning. Havbruks- og havmiljøforskning årsmelding2004 Nordlandsforskning er en privat, selveid stiftelse opprettet i 1979. I oktober feiret instituttet 25-årsjubileum. I den anledning ble det utgitt et eget festskrift med ulike bidrag som

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsmelding Årsme 2000 lding Årsmelding 2000 2000

Årsmelding Årsme 2000 lding Årsmelding 2000 2000 Årsmelding 2000 Årsmelding 2000 2000 English summary The Nordland Research Institute is a private non-profit research organisation, founded in 1979. We do research into the economic, public and social

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Forskningsvirksomheten

ÅRSBERETNING 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Forskningsvirksomheten 08.04.08 ÅRSBERETNING 2007 Arbeidsforskningsinstituttet AS er et heleid statlig aksjeselskap. Kunnskapsdepartementet har delegert fullmakt til å forvalte statens eierinteresser og innkalle til generalforsamling

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004 Statens institutt for forbruksforskning Generelt Noter til regnskapet 2004 SIFO ble fra 1. januar 1998 etablert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Barne- og familiedepartementet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

SME Development. Social Welfare. Fish farming and aquaculture. Regional Development. Municipal research:

SME Development. Social Welfare. Fish farming and aquaculture. Regional Development. Municipal research: årsmelding2001 English summary The Nordland Research Institute is a private non-profit research organisation, founded in 1979. We do research into the economic, public and social issues of contemporary

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer