Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresal Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresal Rollag kommunehus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresal Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/solfrid Holtan. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Rollag kommune, Dag Lislien ordfører

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: Sakstittel Lukket/åpen PS 17/15 Godkjenning av protokoll fra møtet Referatsaker RS 2/15 Årsmelding Trillemarka-Rollagsfjell 2014 RS 3/15 RS 4/15 PS 18/15 PS 19/15 Årsrapport 2014 Kongsbergregionen Informasjon om oppreisningsordningen til kommunene Meldinger og orienteringer Regnskap og årsrapport 2014 for Rollag kommune PS 20/15 Årsrapport Finansforvaltning 2014 PS 21/15 PS 22/15 PS 23/15 PS 24/15 PS 25/15 Årsmelding og regnskap 2014 for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Forespørsel om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Planprogram for skiltplan Rollag kommune Kjøp av grunn langs fv 40 sør for Rollagskrysset Salg av areal fra kommunens eiendom gnr. 9 bnr. 4 til Buskerud fylkeskommune v/statens Vegvesen i forbindelse med vegutbedring ved Mykstufoss bru

3 PS 17/15 Godkjenning av protokoll fra møtet Referatsaker RS 2/15 Årsmelding Trillemarka-Rollagsfjell 2014 RS 3/15 Årsrapport 2014 Kongsbergregionen RS 4/15 Informasjon om oppreisningsordningen til kommunene

4 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : 033 Saksmappe : 2013/60 Avd. : Sentraladministrasjonen Saksbehandl er : Else Berit Grette Meldinger og orienteringer Utvalg MØTEBEHANDLING: Møtedato Utvalgssak Kommunestyre /15 Ordføreren orienterte om:

5 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : 210 Saksmappe : 2015/74 Avd. : Økonomikontor Saksbehandl er : Anne Rudi Regnskap og årsrapport 2014 for Rollag kommune Utvalg MØTEBEHANDLING: Møtedato Formannskapet /15 Kommunestyre /15 Utvalgssak Vedtak i Formannskapet Innstilling til kommunestyret: Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året Årsrapport for året 2014 tas til orientering. Mindreforbruk i driftsregnskapet på kroner avsettes til disposisjonsfond. Behandling i Formannskapet : Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgsleders forslag til vedtak: Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året Årsrapport for året 2014 tas til orientering. Mindreforbruk i driftsregnskapet på kroner avsettes til disposisjonsfond. Saken gjelder: Framleggelse av årsrapport og årsregnskap 2014 for Rollag kommunekasse.

6 Saksopplysninger: Årsregnskapet for 2014 for Rollag kommune ble i følge Regnskapsforskriftene avlagt og sendt Statistisk Sentralbyrå (SSB) innen rapporteringsfristen 15. februar Rådmannens to dokumenter, Årsregnskap 2014 og Årsrapport 2014 ble overlevert Buskerud Kommunerevisjon IKS innen 31. mars 2015 (i henhold til kravet om overlevering innen utgangen av mars måned). Med referanse til Regnskapsforskriften 10 Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning skal formannskapet avgi innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Fristen for kommunestyrets godkjenning av årsregnskapet er 1.juli. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Revisjonsberetning fra Buskerud Kommunerevisjon IKS ligger fremst i regnskapsdokumentet. Kontrollutvalget er i henhold til forskrift om Kontrollutvalg 7 Uttalelse om årsregnskapet tillagt følgende rolle: Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. Kontrollutvalget behandler Rollag kommunes regnskap og rådmannens årsrapport 2014 i sitt møte 29. april Uttalelse fra Kontrollutvalget følger vedlagt. Driftsregnskapet Regnskapet blir gjort opp med positivt netto driftsresultat på 4,4 % av kommunens inntekter eller 8,3 millioner kroner. Tar vi utgangspunkt i korrigert netto driftsresultat er dette på 1,7 millioner kroner eller 0,9 % av totale inntekter. Korrigert netto driftsresultat er netto driftsresultat korrigert for inntektsført premieavvik og særskilte engangsinntekter relatert til differensiert arbeidsgiveravgift. Dette for å gi et bedre bilde av den reelle driften i Rollag kommune. Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat skal være minimum 2-3 % av sum inntekter for å ha handlingsrom dersom kommunen får uforutsette utgifter eller inntektssvikt i året. Driftsregnskapet samlet sett for enhetene (tjenesteproduksjon) har positivt avvik på 1,6 millioner kroner. De største avvikene framkommer innen enheten NAV Numedal (sosial) og flyktningetjenesten i tillegg til enheten skole. Avvikene er nærmere omtalt i årsrapporten. Overføring av midler fra 2014 til 2015 er gjennomført i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 71/2014. De største avvikene i forhold til budsjett på andre utgifter og inntekter er bl.a. premieavvik og amortisering av premieavvik på pensjon. Lavere skatteinngang enn forutsatt i budsjettet og dermed høyere rammetilskudd (økt inntektsutjevning). Det er også mottatt 0,5 millioner kroner i ekstraordinært skjønn fra Fylkesmannen. Til sammen utgjør avviket på andre inntekter og utgifter i alt - 0,2 millioner kroner. Kommunens driftsregnskap er oppgjort med regnskapsmessig mindreforbruk på 1,4 millioner kroner. Rådmannen vil foreslå at beløpet avsettes til disposisjonsfond. Investeringsregnskapet Totalt er det gjennomført investeringer for 7,3 millioner kroner. Investeringene er finansiert med lånemidler, momskompensasjon og tidligere avsetninger. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

7 Overføring av midler fra 2014 til 2015 er gjennomført med 9,1 millioner kroner i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 71/2014. Overføringen ble kroner lavere enn rest overførte prosjekter og må finansieres i investeringsbudsjettet for Viser til egen detaljert prosjektoversikt på side 46 og 47 i rådmannens årsrapport. Balanseregnskapet Kommunens fondsreserve er 25,6 millioner kroner ved utgangen av Av dette er 21,5 millioner kroner allerede disponert gjennom tidligere vedtak eller øremerket spesielle formål. Resterende 4,1 millioner kroner knyttes til næringsfond med 0,35 millioner kroner, ubundne investeringsfond med 0,6 millioner kroner og disposisjonsfond med 3,1 millioner kroner. Langsiktig gjeld pr utgjør 66,1 millioner kroner. Dette er en økning på 0,4 millioner kroner fra året før. Det er foretatt låneopptak på 3,5millioner kroner til investeringsformål og 1 million kroner til videre utlån (Startlån). Det er nedbetalt 4 millioner kroner i avdrag i Arbeidskapitalen er økt med 6,3 millioner kroner i Det vil si at kommunen har mottatt 6,3 millioner kroner mer enn hva den har brukt av midler. I forhold til kommunens driftsvolum anses arbeidskapitalen og likviditetsreserven å være tilfredsstillende. Revisjonsberetningen inneholder ingen presiseringer eller forbehold. Rådmannen forslag til innstilling: Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året Årsrapport for året 2014 tas til orientering. Mindreforbruk i driftsregnskapet på kroner avsettes til disposisjonsfond. Vedlegg: 1. Regnskapsdokumentet for Årsrapport Kontrollutvalgets uttalelse

8 NO/Organisasjon/%C3%98konomikontor/%C3%98konomiplan%20og%20budsjett.aspx ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : 250 Saksmappe : 2015/288 Avd. : Økonomikontor Saksbehandl er : Anne Rudi Årsrapport Finansforvaltning 2014 Utvalg MØTEBEHANDLING: Møtedato Formannskapet /15 Kommunestyre /15 Utvalgssak Vedtak i Formannskapet innstilling til kommunestyret: Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året Årsrapport for året 2014 tas til orientering. Mindreforbruk i driftsregnskapet på kroner avsettes til disposisjonsfond. Behandling i formannskapet : Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgsleders forslag til vedtak: Rapporten om finansforvaltning 2014 tas til orientering. Fakta: I henhold til reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret 16. desember 2010, sak 68/2010 skal det rapporteres tre ganger årlig, ved 1. og 2 tertial i tertialrapportene og en særskilt rapport ved årets slutt. I tillegg er det lagt inn rapportering på Utviklingsfond Trillemarka-Rollagsfjell som forvaltes av Sigdal kommune, for kommunene Rollag, Sigdal og Nore og Uvdal. Dette er årsrapporten for Årsrapport 2014

9 1. Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. Når det gjelder ledig likviditet og midler beregnet til driftsformål, har Rollag kommune kun plasseringer i bankinnskudd. Kommunen inngikk bankavtale med Sparebanken1 Buskerud/Vestfold i Kapital pr 31.12: Bank: Sparebank1, Buskerud og Vestfold Det har ikke vært vesentlige markedsendringer i 2014 da vi bare har bankinnskudd og ansvarlig lån. Bankinnskuddene til Rollag kommune har markedsrente. Innskuddene forrentes til 3 måneders nibor + margin på 1,07 %. I regnskapet for 2014 er det inntektsført renter av bankinnskudd med kroner. Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og krav i finansreglementet i Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål. Plassering av langsiktig finansielle aktiva har som formål å forvalte frigjort kapital fra salg av eiendommer og andre midler etter kommunestyrets vedtak, og sikre en langsiktig avkastning som skal bidra til å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Det styres etter en investeringshorisont på mer enn 5 år, samtidig som en søker en rimelig avkastning. Rollag kommune har ingen plassering av langsiktig finansielle aktiva ved utgangen av Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler. Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrig finansavtaler er å skaffe kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, uten at man påføres vesentlig finansiell risiko. Rollag kommune har langsiktig gjeld pr på kroner fordelt på følgende låneinstitusjoner: KLP Kommunalbanken Husbanken Det har ikke vært vesentlige markedsendringer i forhold til lånesiden i Rollag kommune har følgende fordeling mellom faste og flytende renter pr Flytende renter Faste renter Sum lån Husbanken KLP Kommunalbanken Sum Andel i % 70,69 % 29,31 % I henhold til finansreglementet skal minimum 25 % av porteføljen være på fast rente. Dagens sammensetning er innen denne forutsetningen. Flytende rente er pr ligger på ca 2,2 %. Rollag kommune har følgende satser for faste renter og utløpsdatoer for renter pr Faste renter Beløp Rente Utløp fastrente

10 Kommunalbanken ,97 % KLP ,83 % KLP ,37 % Rollag kommune har gjennomført låneopptak på 3,5 millioner kroner til investeringsformål i Låneopptak til investeringsformål er gjennomført i tråd med inngått rammeavtale gjennom BTV innkjøp. Rammeavtalen forutsetter minikonkurranse mellom tre låneinstitusjoner; KLP, DnB og Kommunalbanken. KLP vant konkurransen ved låneopptak på 3,5 millioner kroner med fast rente over 5 år. Det er foretatt låneopptak fra Husbanken på 1 million kroner til videre utlån (startlån) Det er innbetalt 4 millioner kroner i avdrag i Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet i Utviklingsfond Trillemarka-Rollagsfjell (Innlemmet i regnskapet til Sigdal kommune): Utviklingsfond Trillemarka-Rollagsfjell er et felles fond for tre kommuner, Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal. Siden 2009 har kommunen fått 30 millioner kroner i statstilskudd til etablering av næringsfond i forbindelse med vernesaken for Trillemarka-Rollagfjell. Disse midlene har vært plassert ut i henhold til kommunestyrets vedtak. 9 millioner kroner er plassert i Obligasjonsfond KLP Pensjon II og 4,5 millioner kroner er plassert i KLP AksjeNorge Indeks II. I 2014 var ingen aksjer realisert. Resten er plassert som vanlig bankinnskudd og har vært forrentet til NIBOR + 0,7 prosent. Aktivaklasse Balanseført verdi pr Markeds verdi pr Årets urealisert tap/gevinst pr KLP Pensjon II, obligasjonsfond andeler KLP AksjeNorge Indeks II andeler Sum Bank beholdning Saldo pr Saldo pr Snitt rente Påløpte renter pr Utviklingsfond Tr.-R , I utgangspunktet forventet kommunene å få realavkastning på 4 prosent per år. Styret i Utviklingsfondet og kommunestyrene har i forbindelse med vedtak om plassering redusert forventningene til realavkastning til 3 prosent. Dette beløpet kan disponeres etterskuddsvis året etter inntjening. I spesielle tilfeller kan fondsstyret disponere inntil 5 års antatt avkastning forskuddsvis, men bare slik at den totale bruken av midler ikke overstiger avkastningen i den aktuelle perioden. Årets urealisert gevinst (2014) er på kr ,- og er avsatt til Utviklingsfond Trillemarka- Rollagsfjell. Følgende rentesatser tilbys pr. 15. april 2015: Fastrente, basert på et lån med 20 års avdragstid Renteregulering: 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 ÅR 6 ÅR 7 ÅR 8 ÅR 10 ÅR Nominell rente: 1,57 % 1,50 % 1,57 % 1,68 % 1,81 % 1,90 % 2,00 % 2,06 % 2,15 % Effektiv rente: 1,57 % 1,51 % 1,57 % 1,69 % 1,82 % 1,91 % 2,01 % 2,07 % 2,16 % Rådmannens forslag til vedtak: Rapporten om finansforvaltning 2014 tas til orientering.

11 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : 210 Saksmappe : 2015/289 Avd. : Idrettsskolen Saksbehandl er : Sølvi Pettersen Årsmelding og regnskap 2014 for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Utvalg MØTEBEHANDLING: Møtedato Utvalgssak Styret for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF /15 Kommunestyre /15 Innstilling: Det framlagte særregnskap godkjennes og fastsettes som regnskap for året Årsberetning for året 2014 tas til orientering. Mindreforbruk i driftsregnskapet på kroner avsettes til disposisjonsfond. Saken gjelder: Framleggelse av årsberetning og årsregnskap for Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF. Saksopplysninger: Årsregnskapet for 2014 for Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF er avlagt av styret 20. mars Med referanse til regnskapsforskriften for kommunale foretak 16: Regnskapsfrister og behandling av særregnskap og årsberetning: Særregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Vedtaket må angi foretakets anvendelse av regnskapsmessig mindreforbruk. Revisjonsberetningen inneholder et forbehold. Forbeholdet gjelder følgende forhold: Det er ikke mottatt aktuarberegning på foretakets ansatte som er tilsluttet Statens pensjonskasse. Dette medfører usikkerhet knyttet til netto pensjonskostnad i foretakets regnskap for 2014.

12 Kontrollutvalget behandler Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF s regnskap og årsberetning 2014 i sitt møte 29. april Uttalelse fra Kontrollutvalget følger vedlagt. Driftsregnskapet Regnskapet blir gjort opp med positivt netto driftsresultat på 5,3 % av foretakets inntekter eller 1,2 millioner kroner. Foretakets driftsregnskap er oppgjort med regnskapsmessig mindreforbruk på kroner etter at budsjetterte avsetning og bruk av tidligere avsetninger er gjennomført. Investeringsregnskapet Byggeregnskapet til Rollaghallen er avsluttet i 2014 og merforbruk fra regnskapsavslutningen i 2013 er inndekket i tråd med vedtak. I tillegg er prosjektet med renovering i svømmehallen kommet i gang i Utgiftene er dekket ved bruk av tidligere avsatte midler til bundne investeringsfond. Momsutgifter blir finansiert ved bruk av momskompensasjon i investeringsregnskapet. Investeringsregnskapet i 2014 avsluttes i balanse. Balanseregnskapet Foretakets fondsreserve er 4,5 millioner kroner ved utgangen av Av dette er 0,4 millioner kroner bundne driftsfond som allerede er øremerket til spesielle formål i driften. Disposisjonsfondet på 1,3 millioner kroner er disponert i driftsbudsjettet for Bunde investeringsfond på 2,7 millioner kroner gjelder tilskudd fra kommunen til påkostninger av svømmehallen. Foretaket har altså ingen reserver i fond. Langsiktig gjeld pr utgjør 7,6 millioner kroner. Det er betalt innbetalt kroner i avdrag og foretatt låneopptak på 1,5 millioner kroner til restfinansiering av Rollaghallen i Arbeidskapitalen er økt med 5 millioner kroner i Det vil si at foretaket har brukt 5 millioner kroner mindre enn hva som er mottatt av midler. Økningen har sammenheng med finansiering av tidligere merforbruk i investeringsregnskapet. Disponering av regnskapsmessig overskudd I tråd med styrets behandling av regnskapet, styresak 17/2014, foreslås det at regnskapsmessig mindreforbruk 2014 på kroner avsettes til disposisjonsfond. Vedlegg: 1. Regnskapsdokumentet for Årsberetning Protokoll fra foretakets styremøte 20. mars Kontrollutvalgets uttalelse

13 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : F30 Saksmappe : 2015/280 Avd. : Sentraladministrasjonen Saksbehandl er : Inger Lene Bekkjorden Forespørsel om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Utvalg MØTEBEHANDLING: Møtedato Utvalgssak Formannskapet /15 Kommunestyre /15 Vedtak i Formannskapet innstilling til kommunestyret: 1. Rollag kommune opprettholder dagens vedtak på 10 bosettinger i Familieinnvandring kommer i tillegg. 2. Rollag kommune tar i mot 9 flyktninger i Familieinnvandring kommer i tillegg. Behandling i Formannskapet : Innstillingen ble enstemmig vedtatt Utvalgsleders forslag til vedtak: 1. Rollag kommune opprettholder dagens vedtak på 10 bosettinger i Familieinnvandring kommer i tillegg. 2. Rollag kommune tar i mot 9 flyktninger i Familieinnvandring kommer i tillegg. Bakgrunn

14 Kommunene har mottatt en forespørsel fra Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet der de ønsker å få kartlagt om kommunene har mulighet til å øke bosettingskapasiteten for flyktninger ytterligere i 2015 og 2016, jfr. vedlegg. Verden opplever nå en flyktningekatastrofe som vi ikke har sett siden 2. verdenskrig, og nabolandene til Syria har store problemer med å klare den dramatiske befolkningsøkningen. Fakta Norske kommuner har så langt forpliktet seg til å bosette 8116 flyktninger i IMDI vil gå ut med en tilleggsanmodning på 2500 ekstra bosettinger i 2015, i tillegg vil et eventuelt vedtak om ytterligere uttak av overføringsflyktninger komme i tillegg. Med dagens bosettingsnivå vil det i 2016 være behov for å bosette om lag flyktninger. Dersom antall kvoteflyktninger økes til totalt fra Syria over to år, slik flere partier ønsker, vil dette komme i tillegg. I tillegg til disse som har akutt beskyttelsesbehov sitter det ca personer i asylmottak, med vedtak om opphold, som venter på bosetting i en norsk kommune. Gjennomsnittlig ventetid i mottak er nå 9,1 måneder. Regjeringens virkemidler for å bosette i kommuner er blant annet integreringstilskudd. For enslige voksne ligger dette på kr fordelt over 5 år. I tillegg mottar kommunene eget tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og Husbanken har fått økte tilskudd til å delfinansiere utleieboliger. KS har parallelt med henvendelse fra departementet bedt kommunene vurdere økonomien og kompensasjonen fra staten i denne sammenheng. Rollag kommune fattet i sak PS 54/14 vedtak om bosetting i 2014 og 2015, men ikke videre. Ny anmodningen fra IMDI ser derfor slik ut for 2015 og Vedtatt 2015 Justert anmodning 2015 Tillegg 2015 (evt. økning kvoteflyktninger) Justert anmodning 2016 Tillegg 2016 (evt. økning kvoteflyktninger) Rollag Vurdering I sak 54/14 fattet kommunestyret i Rollag vedtak om å øke bosettingen fra 6-8 til 10 personer i Familieinnvandring kommer i tillegg til dette. I denne saken ble det også gått nærmere inn på effekter og utfordringer for de andre kommunale enhetene. Så langt i år har kommunen ved flyktningetjenesten kun bosatt flyktninger som har kommet på familieinnvandring. Det har for ordinær bosetting ikke vært mulig å oppdrive boliger. Utfordringen er først og fremst å finne noe som er sentralt nok til at man kan benytte offentlig kommunikasjon. I tillegg vil det være behov for nærhet til butikk, barnehage, lege m.m. I lys av den utfordrende boligsituasjonen jobbes det nå med å se på nye alternativer. Med bakgrunn i forrige gang saken var til behandling er det nå nedsatt en arbeidsgruppe som ser på hvordan man kan jobbe med utfordringer på boligmarkedet. Både bygging i kommunal regi, privat regi og langtidsleiekontrakter vurderes i disse dager og det er håp om at dette vil gi økt fleksibilitet og handlekraft. Selv med mulig igangsettelse i år er det likevel lite sannsynlig at dette vil gi stor effekt inneværende år og det er også en stor usikkerhetsfaktor rundt dette med økonomi. Selv om det finnes tilskuddsordninger til boligbygging/-kjøp fordrer

15 dette likevel minst 50 % egenkapital, noe kommunen ikke har budsjettert med og som kan bli krevende å finansiere hvis kommunen må bygge boliger i egenregi. Rollag har gjennom mange år hatt et ansvarlig, politisk miljø som har ønsket å bidra og lagt til rette for bosetting og integrering i kommunen. Det viser opprettelsen og oppbyggingen av Flyktningetjenesten som er et samarbeid med Flesberg kommune og det høye antallet flyktninger man har vedtatt å bosette. I flyktningetjenesten jobber det nå 4 medarbeidere med bred erfaring og god kjennskap til flere språk og kulturer. Det er også slik at det til en hver tid gjeldende antall flyktninger bosatt i kommunene påvirker bemanningsbehovet og vi er nå inne i en fase hvor belastningen på de ansatte er høy og det er behov for å se på utvidelse av bemanningen. I Rollag kommune er det pr. mai bosatt 35 flyktninger. Ca. 20 av disse deltar i introduksjonsprogram ved Numedal Videregående skole og det er våren 2015 skrevet ny avtale med skolen om levering av norskopplæring og samfunnskunnskap. Med den situasjonen som er i verden nå, hadde det vært ønskelig å finne en måte Rollag kommune kunne bidra og imøtekomme anmodningene fra IMDI. Det er dessverre likevel slik at boligsituasjonen i kommunen vanskelig gir rom for økning, - vi kommer sannsynligvis til å få utfordringer med å møte dagens anmodning. I tillegg vil det også være vanskelig utfra hensynet til kommunens øvrige enheter som også har fått økt arbeidsmengde som følge av bosettingene hittil. Det vil derfor være vanskelig for kommunen å øke bosettingen i For 2016 anbefales det at Rollag kommune bosetter 9 flyktninger, slik IMDI foreslår i sin justerte anmodning. Konklusjon 1. Rollag kommune opprettholder dagens vedtak på 10 bosettinger i Familieinnvandring kommer i tillegg. 2. Rollag kommune tar i mot 9 flyktninger i Familieinnvandring kommer i tillegg. Vedlegg: Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise, brev m/vedlegg fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, datert

16 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : L05 Saksmappe : 2014/146 Avd. : Teknisk Saksbehandler : Gunn-Hege Laugen Planprogram for skiltplan Rollag kommune Utvalg MØTEBEHANDLING: Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /15 Kommunestyre /15 Vedtak i Næring, Miljø, Ressurs innstilling til kommunestyret: Høringsinnspillet vurderes i det videre planarbeidet. Revidert planprogram vedtas. Behandling i Næring, Miljø, Ressurs : Gunn-Hege Laugen fratrådte som inhabil under behandling av denne sak. Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. Utvalgsleders forslag til vedtak: Høringsinnspillet vurderes i det videre planarbeidet. Revidert planprogram vedtas. Fakta: Næring, miljø og ressurs vedtok 25/ å slutte seg til planprogrammet for skilt. Formålet med å lage en kommunedelplan for skilt i Rollag kommune, er å forme en felles skiltstrategi og skiltutforming (design), som blir førende for både offentlige og private bygg,

17 veier, anlegg m.v. Kommunedelplanen omfatter ikke innomhus skilting eller trafikkskilting i tilknytning til offentlig vei. Planprogrammet har vært på offentlig høring i 6 uker, f.o.m. 10. desember 2014 t.o.m. 24. januar I perioden kom det inn ett høringsinnspill. Følgende bedrift/ enkeltperson/ organisasjon har gitt høringsinnspill: Odd Eldar Tveiten- Eier og driver av Numedalstunet i Veggli «Jeg har satt opp et skilt utenfor Numedalstunet etter mal fra det Regionale programmet, som ble kjørt i regi av Numedalsutvikling. Det har kommet svært gode tilbakemeldinger på dette skiltet, dette til orientering.» Hvis behov for skilt i forbindelse med stier og løyper, som skal settes opp før skiltplanen er ferdig, vises det til Håndbok for skilt og gradering, mai 2011, utgave 2. For verneområdet Trillemarka- Rollagsfjell gjelder egne bestemmelser. Saksbehandlers vurdering: Kommunedelplan for skilt er ett verktøy for å få bedre helhet på skilting i kommunen. For utvalgte skilttyper kan det være aktuelt å ha en helhet på tvers av kommunegrensene i Numedal. Vi er ikke kjent med mal for skilt ift. det regionale programmet. Det ble imidlertid utarbeidet maler og designelementer, logo for Numedal middelalderdalen til bruk for bedrifter og offentlige virksomheter i Numedal. Malene kan benyttes i ulike sammenhenger, blant annet som del av skriftlig og web- basert informasjon. Skilt på Numedalstunet har eier fått positive tilbakemeldinger på og vi tar med oss denne erfaringen i videre arbeid med kommunedelplan for skilt. Arbeidet med kommunedelplanen er startet, men av kapasitetshensyn ser en at det vil ta noe lenger tid enn skissert i opprinnelig framdriftsplan. Ny framdriftsplan er synliggjort i revidert planprogram. Rådmannens konklusjon: Høringsinnspillet vurderes i det videre planarbeidet. Revidert planprogram vedtas. Vedlegg Revidert planprogram for kommunedelplan for skilting i Rollag kommune, datert

18 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : 611 Saksmappe : 2015/73 Avd. : Sentraladministrasjonen Saksbehandl er : Dag Åsmund Bilstad Kjøp av grunn langs fv 40 sør for Rollagskrysset Utvalg MØTEBEHANDLING: Møtedato Utvalgssak Formannskapet /15 Kommunestyre /15 Vedtak i Formannskapet innstilling til kommunestyret: Rollag kommune kjøper parsell på ca 8 daa langs fv. 40 fra hjemmelshaver gnr 75 bnr 3 og 4 i Rollag kommune for totalsum kr Resterende sum på kr fra bevilgning i KS-sak 5/2014, opprinnelig kr til tiltak i forbindelse med flomsikring øst for Rollagskrysset omdisponeres til kjøpet og relaterte kostnader for megling, fradeling og kartforretning. Behandling i Formannskapet : Innstillingen ble enstemmig vedtatt Utvalgsleders forslag til vedtak: Rollag kommune kjøper parsell på ca 8 daa langs fv. 40 fra hjemmelshaver gnr 75 bnr 3 og 4 i Rollag kommune for totalsum kr Resterende sum på kr fra bevilgning i KS-sak 5/2014, opprinnelig kr til tiltak i forbindelse med flomsikring øst for Rollagskrysset omdisponeres til kjøpet og relaterte kostnader for megling, fradeling og kartforretning. Fakta:

19 Ett av de prioriterte tiltakene for sentrumsutvikling i Rollag er vegetasjonsrydding og eventuelt senere oppsetting av monumenter og belysning langs fv. 40 i Rollagskrysset. Etter forhandling mellom administrasjonen i Rollag kommune med grunneier/hjemmelshaver av gnr 75 bnr 3 og 4 i Rollag, er det kommet til enighet om at Rollag kommune kan erverve det ca 8 daa store området sør og øst for Rollagskrysset. Avtalen innebærer et oppgjør på kr og at kommunen dekker alle øvrige kostnader i forbindelse med megler og oppgjør, fradeling og kartforretning mv. Oppgjørssummen er basert på kr 5,50/kvm (dyrkbar) jord, nettoverdi av stående skog og venteverdi kr , samt en kompensasjon på kr for selgers egne utgifter i forbindelse med forhandling og gjennomføring, innhenting av råd i saken. Kjøpet forutsetter kommunestyrets endelige godkjenning. Vurdering: Kjøp vil sikre mulighet for vegetasjonsryddig og framtidig oppføring av monumenter, belysning mv langs fylkesvei 40 sør for Rollagskrysset. Kjøpesum ansees å være akseptabel ut fra tilsvarende saker og faktiske forhold. Det er ønskelig å gjennomføre ryddig i krysset så snart som mulig, også med tanke på Matfestivalen i juni, og administrasjonen vil be om å kunne få lov av selger å gjennomføre dette hvis kommunestyret godkjenner kjøpet og beløp er overført til meglers konto. Fradeling og kartforretning og endelig transaksjon vil kunne ta noe tid. Vedlegg: Kartskisse

20 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : 611 Saksmappe : 2015/291 Avd. : Rådmann Saksbehandl er : Hans Henrik Thune Salg av areal fra kommunens eiendom gnr. 9 bnr. 4 til Buskerud fylkeskommune v/statens Vegvesen i forbindelse med vegutbedring ved Mykstufoss bru Utvalg MØTEBEHANDLING: Møtedato Utvalgssak Formannskapet /15 Kommunestyre /15 Vedtak i Formannskapet innstilling til kommunestyret: Rollag kommune selger ca m2 av eiendommen Viken til Buskerud fylkeskommune v/statens vegvesen i forbindelse med utbedring av fylkesvei 40, jfr. egen kartskisse. Arealet selges for kr ,-. Behandling i Formannskapet : Innstillingen ble enstemmig vedtatt Utvalgsleders forslag til vedtak: Rollag kommune selger ca m2 av eiendommen Viken til Buskerud fylkeskommune v/statens vegvesen i forbindelse med utbedring av fylkesvei 40, jfr. egen kartskisse. Arealet selges for kr ,-. Fakta Buskerud fylkeskommune v/statens vegvesen planlegger utvidelse av FV 40 ved Mykstufoss bru, jfr. vedlagte kartskisse. I denne forbindelse har de forespurt Rollag kommune om kjøp av areal fra kommunens eiendom gnr. 9, bnr. 4 (eiendommen Viken). I henhold til vedlagte skisse ønsker Buskerud fylkeskommune v/statens Vegvesen å kjøpe ca m2 samt midlertidig å kunne benytte ytterligere 750m2 areal under

21 anleggsperioden. Arealene skal nyttes til breddutvidelse og omlegging av fylkesveg 40 rett nord for Mykstufoss bru. I henhold til vanlige takster for eiendomsinngrep vil erstatningssummen/kjøpspris utgjøre kr Forslag til kontrakt er utformet slik at beløpet vil bli den endelige erstatningssummen selv om det etter oppmåling skulle være mindre avvik i arealene. Selve fradelingen og matrikkelregistreringen vil eventuelt bli behandlet i tråd med kommunens delegasjonsreglement. Vurdering Rollag kommune ser svært positivt på utbedringsforslaget fra Statens vegvesen. Slik kartskissen for utbedringsområdet viser, vil ny veitrase rette ut en relativ skarp sving som kan være utfordrende for biltrafikken, spesielt på vinterstid. I tillegg vi utbedringen har stor betydning for forgjengere. Dagens vegtrase er ikke tilfredsstillende for gående. Rådmannen har for øvrig ingen merknader til foreslått kjøpesum. Her er det lagt til grunn de vanlige takstene som benyttes av Statens vegvesen ved kjøp av denne type areal. Konklusjon Rollag kommune selger ca m2 av eiendommen Viken til Buskerud fylkeskommune v/statens vegvesen i forbindelse med utbedring av fylkesvei 40, jfr. egen kartskisse. Arealet selges for kr ,-. Vedlegg: Foreløpig kartskisse fra Statens vegvesen, datert

Møteinnkalling. Etter ordinær behandling av sakslisten blir det drøfting av reduksjonstiltak i budsjett og økonomiplan 2015-2018.

Møteinnkalling. Etter ordinær behandling av sakslisten blir det drøfting av reduksjonstiltak i budsjett og økonomiplan 2015-2018. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 3 Rollag kommunehus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 08.05.2014 kl. 13:00 KL. 13.00: Orienteringer/drøftinger: Endret 02.05.2014 Orientering om status fra utbygging av Svene

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan, Viel Jaren Heitmann,

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 22.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 13.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19. Møteinnkalling TID: Torsdag den 08.06.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Steinar Berthelsen og Frøydis Hansen Aasen

HOVEDUTSKRIFT. Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Steinar Berthelsen og Frøydis Hansen Aasen Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2, Rollag kommunehus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:15 13:10 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Steinar Berthelsen

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 14/488

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 14/488 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 14/488 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Rapport om finansforvaltning for 2014 tas

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigd Møtested: Herredshuset i Prestfoss Møtedato: 03.11.2010 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Else Berit Grette, Anne Rudi sak 31 og Dag Åsmund Bilstad sak 35

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Else Berit Grette, Anne Rudi sak 31 og Dag Åsmund Bilstad sak 35 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 13:45 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen og Frøydis Hansen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nataliya Malyna Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 14/488

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nataliya Malyna Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 14/488 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nataliya Malyna Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 14/488 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING 2-TERTIAL 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Rapport om finansforvaltning

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Finansrapportering 1. tertial 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 200 2012/393 8507/2015 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 19.05.2015 Kommunestyret 27.05.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nataliya Malyna Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/591

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nataliya Malyna Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/591 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nataliya Malyna Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/591 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING 2012 Rådmannens forslag til vedtak: Rapport om finansforvaltning for 2012 tas til orientering.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31023000,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2015 Rådmannens innstilling: Årsrapport for finansforvaltning for 2015 tas til orientering. Saksopplysninger:

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 16/2551

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 16/2551 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 16/2551 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING 2 TERTIAL 2016 Rådmannens forslag til vedtak: Rapport om finansforvaltning

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nataliya Malyna Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nataliya Malyna Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nataliya Malyna Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 13/419 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING 1. TERTIAL 2013 Rådmannens forslag til vedtak: Rapport om finansforvaltning for 1. tertial

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 09.05.2011 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon 4147 1166 eller

Detaljer

Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2010

Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2010 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 14.06.2011 051/11 KAMO Kommunestyret 23.06.2011 055/11 KAMO Saksansv.: Bernhard Caspari Arkiv:K1-210 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 18.05.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne. STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 30. april 2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. 011/16

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. 011/16 STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 9. mai 2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Drengstua (underetasjen) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Fra Numedal folkehøgskole Idrettskolen Rollag ressurssenter KF møtte: Sølvi Pettersen og Torun Andersen Hoff

HOVEDUTSKRIFT. Fra Numedal folkehøgskole Idrettskolen Rollag ressurssenter KF møtte: Sølvi Pettersen og Torun Andersen Hoff Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Einar Engebrethsen, Haldis Prestmoen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nataliya Malyna Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nataliya Malyna Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nataliya Malyna Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/315 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING 2011 Rådmannens forslag til vedtak: Rapport om finansforvaltning for 2011 tas til orientering.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007.

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/349-40 ÅRSREGNSKAP 2007 VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer