Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresal Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresal Rollag kommunehus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresal Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/solfrid Holtan. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Rollag kommune, Dag Lislien ordfører

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: Sakstittel Lukket/åpen PS 17/15 Godkjenning av protokoll fra møtet Referatsaker RS 2/15 Årsmelding Trillemarka-Rollagsfjell 2014 RS 3/15 RS 4/15 PS 18/15 PS 19/15 Årsrapport 2014 Kongsbergregionen Informasjon om oppreisningsordningen til kommunene Meldinger og orienteringer Regnskap og årsrapport 2014 for Rollag kommune PS 20/15 Årsrapport Finansforvaltning 2014 PS 21/15 PS 22/15 PS 23/15 PS 24/15 PS 25/15 Årsmelding og regnskap 2014 for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Forespørsel om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Planprogram for skiltplan Rollag kommune Kjøp av grunn langs fv 40 sør for Rollagskrysset Salg av areal fra kommunens eiendom gnr. 9 bnr. 4 til Buskerud fylkeskommune v/statens Vegvesen i forbindelse med vegutbedring ved Mykstufoss bru

3 PS 17/15 Godkjenning av protokoll fra møtet Referatsaker RS 2/15 Årsmelding Trillemarka-Rollagsfjell 2014 RS 3/15 Årsrapport 2014 Kongsbergregionen RS 4/15 Informasjon om oppreisningsordningen til kommunene

4 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : 033 Saksmappe : 2013/60 Avd. : Sentraladministrasjonen Saksbehandl er : Else Berit Grette Meldinger og orienteringer Utvalg MØTEBEHANDLING: Møtedato Utvalgssak Kommunestyre /15 Ordføreren orienterte om:

5 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : 210 Saksmappe : 2015/74 Avd. : Økonomikontor Saksbehandl er : Anne Rudi Regnskap og årsrapport 2014 for Rollag kommune Utvalg MØTEBEHANDLING: Møtedato Formannskapet /15 Kommunestyre /15 Utvalgssak Vedtak i Formannskapet Innstilling til kommunestyret: Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året Årsrapport for året 2014 tas til orientering. Mindreforbruk i driftsregnskapet på kroner avsettes til disposisjonsfond. Behandling i Formannskapet : Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgsleders forslag til vedtak: Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året Årsrapport for året 2014 tas til orientering. Mindreforbruk i driftsregnskapet på kroner avsettes til disposisjonsfond. Saken gjelder: Framleggelse av årsrapport og årsregnskap 2014 for Rollag kommunekasse.

6 Saksopplysninger: Årsregnskapet for 2014 for Rollag kommune ble i følge Regnskapsforskriftene avlagt og sendt Statistisk Sentralbyrå (SSB) innen rapporteringsfristen 15. februar Rådmannens to dokumenter, Årsregnskap 2014 og Årsrapport 2014 ble overlevert Buskerud Kommunerevisjon IKS innen 31. mars 2015 (i henhold til kravet om overlevering innen utgangen av mars måned). Med referanse til Regnskapsforskriften 10 Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning skal formannskapet avgi innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Fristen for kommunestyrets godkjenning av årsregnskapet er 1.juli. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Revisjonsberetning fra Buskerud Kommunerevisjon IKS ligger fremst i regnskapsdokumentet. Kontrollutvalget er i henhold til forskrift om Kontrollutvalg 7 Uttalelse om årsregnskapet tillagt følgende rolle: Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. Kontrollutvalget behandler Rollag kommunes regnskap og rådmannens årsrapport 2014 i sitt møte 29. april Uttalelse fra Kontrollutvalget følger vedlagt. Driftsregnskapet Regnskapet blir gjort opp med positivt netto driftsresultat på 4,4 % av kommunens inntekter eller 8,3 millioner kroner. Tar vi utgangspunkt i korrigert netto driftsresultat er dette på 1,7 millioner kroner eller 0,9 % av totale inntekter. Korrigert netto driftsresultat er netto driftsresultat korrigert for inntektsført premieavvik og særskilte engangsinntekter relatert til differensiert arbeidsgiveravgift. Dette for å gi et bedre bilde av den reelle driften i Rollag kommune. Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat skal være minimum 2-3 % av sum inntekter for å ha handlingsrom dersom kommunen får uforutsette utgifter eller inntektssvikt i året. Driftsregnskapet samlet sett for enhetene (tjenesteproduksjon) har positivt avvik på 1,6 millioner kroner. De største avvikene framkommer innen enheten NAV Numedal (sosial) og flyktningetjenesten i tillegg til enheten skole. Avvikene er nærmere omtalt i årsrapporten. Overføring av midler fra 2014 til 2015 er gjennomført i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 71/2014. De største avvikene i forhold til budsjett på andre utgifter og inntekter er bl.a. premieavvik og amortisering av premieavvik på pensjon. Lavere skatteinngang enn forutsatt i budsjettet og dermed høyere rammetilskudd (økt inntektsutjevning). Det er også mottatt 0,5 millioner kroner i ekstraordinært skjønn fra Fylkesmannen. Til sammen utgjør avviket på andre inntekter og utgifter i alt - 0,2 millioner kroner. Kommunens driftsregnskap er oppgjort med regnskapsmessig mindreforbruk på 1,4 millioner kroner. Rådmannen vil foreslå at beløpet avsettes til disposisjonsfond. Investeringsregnskapet Totalt er det gjennomført investeringer for 7,3 millioner kroner. Investeringene er finansiert med lånemidler, momskompensasjon og tidligere avsetninger. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

7 Overføring av midler fra 2014 til 2015 er gjennomført med 9,1 millioner kroner i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 71/2014. Overføringen ble kroner lavere enn rest overførte prosjekter og må finansieres i investeringsbudsjettet for Viser til egen detaljert prosjektoversikt på side 46 og 47 i rådmannens årsrapport. Balanseregnskapet Kommunens fondsreserve er 25,6 millioner kroner ved utgangen av Av dette er 21,5 millioner kroner allerede disponert gjennom tidligere vedtak eller øremerket spesielle formål. Resterende 4,1 millioner kroner knyttes til næringsfond med 0,35 millioner kroner, ubundne investeringsfond med 0,6 millioner kroner og disposisjonsfond med 3,1 millioner kroner. Langsiktig gjeld pr utgjør 66,1 millioner kroner. Dette er en økning på 0,4 millioner kroner fra året før. Det er foretatt låneopptak på 3,5millioner kroner til investeringsformål og 1 million kroner til videre utlån (Startlån). Det er nedbetalt 4 millioner kroner i avdrag i Arbeidskapitalen er økt med 6,3 millioner kroner i Det vil si at kommunen har mottatt 6,3 millioner kroner mer enn hva den har brukt av midler. I forhold til kommunens driftsvolum anses arbeidskapitalen og likviditetsreserven å være tilfredsstillende. Revisjonsberetningen inneholder ingen presiseringer eller forbehold. Rådmannen forslag til innstilling: Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året Årsrapport for året 2014 tas til orientering. Mindreforbruk i driftsregnskapet på kroner avsettes til disposisjonsfond. Vedlegg: 1. Regnskapsdokumentet for Årsrapport Kontrollutvalgets uttalelse

8 NO/Organisasjon/%C3%98konomikontor/%C3%98konomiplan%20og%20budsjett.aspx ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : 250 Saksmappe : 2015/288 Avd. : Økonomikontor Saksbehandl er : Anne Rudi Årsrapport Finansforvaltning 2014 Utvalg MØTEBEHANDLING: Møtedato Formannskapet /15 Kommunestyre /15 Utvalgssak Vedtak i Formannskapet innstilling til kommunestyret: Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året Årsrapport for året 2014 tas til orientering. Mindreforbruk i driftsregnskapet på kroner avsettes til disposisjonsfond. Behandling i formannskapet : Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgsleders forslag til vedtak: Rapporten om finansforvaltning 2014 tas til orientering. Fakta: I henhold til reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret 16. desember 2010, sak 68/2010 skal det rapporteres tre ganger årlig, ved 1. og 2 tertial i tertialrapportene og en særskilt rapport ved årets slutt. I tillegg er det lagt inn rapportering på Utviklingsfond Trillemarka-Rollagsfjell som forvaltes av Sigdal kommune, for kommunene Rollag, Sigdal og Nore og Uvdal. Dette er årsrapporten for Årsrapport 2014

9 1. Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. Når det gjelder ledig likviditet og midler beregnet til driftsformål, har Rollag kommune kun plasseringer i bankinnskudd. Kommunen inngikk bankavtale med Sparebanken1 Buskerud/Vestfold i Kapital pr 31.12: Bank: Sparebank1, Buskerud og Vestfold Det har ikke vært vesentlige markedsendringer i 2014 da vi bare har bankinnskudd og ansvarlig lån. Bankinnskuddene til Rollag kommune har markedsrente. Innskuddene forrentes til 3 måneders nibor + margin på 1,07 %. I regnskapet for 2014 er det inntektsført renter av bankinnskudd med kroner. Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og krav i finansreglementet i Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål. Plassering av langsiktig finansielle aktiva har som formål å forvalte frigjort kapital fra salg av eiendommer og andre midler etter kommunestyrets vedtak, og sikre en langsiktig avkastning som skal bidra til å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Det styres etter en investeringshorisont på mer enn 5 år, samtidig som en søker en rimelig avkastning. Rollag kommune har ingen plassering av langsiktig finansielle aktiva ved utgangen av Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler. Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrig finansavtaler er å skaffe kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, uten at man påføres vesentlig finansiell risiko. Rollag kommune har langsiktig gjeld pr på kroner fordelt på følgende låneinstitusjoner: KLP Kommunalbanken Husbanken Det har ikke vært vesentlige markedsendringer i forhold til lånesiden i Rollag kommune har følgende fordeling mellom faste og flytende renter pr Flytende renter Faste renter Sum lån Husbanken KLP Kommunalbanken Sum Andel i % 70,69 % 29,31 % I henhold til finansreglementet skal minimum 25 % av porteføljen være på fast rente. Dagens sammensetning er innen denne forutsetningen. Flytende rente er pr ligger på ca 2,2 %. Rollag kommune har følgende satser for faste renter og utløpsdatoer for renter pr Faste renter Beløp Rente Utløp fastrente

10 Kommunalbanken ,97 % KLP ,83 % KLP ,37 % Rollag kommune har gjennomført låneopptak på 3,5 millioner kroner til investeringsformål i Låneopptak til investeringsformål er gjennomført i tråd med inngått rammeavtale gjennom BTV innkjøp. Rammeavtalen forutsetter minikonkurranse mellom tre låneinstitusjoner; KLP, DnB og Kommunalbanken. KLP vant konkurransen ved låneopptak på 3,5 millioner kroner med fast rente over 5 år. Det er foretatt låneopptak fra Husbanken på 1 million kroner til videre utlån (startlån) Det er innbetalt 4 millioner kroner i avdrag i Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet i Utviklingsfond Trillemarka-Rollagsfjell (Innlemmet i regnskapet til Sigdal kommune): Utviklingsfond Trillemarka-Rollagsfjell er et felles fond for tre kommuner, Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal. Siden 2009 har kommunen fått 30 millioner kroner i statstilskudd til etablering av næringsfond i forbindelse med vernesaken for Trillemarka-Rollagfjell. Disse midlene har vært plassert ut i henhold til kommunestyrets vedtak. 9 millioner kroner er plassert i Obligasjonsfond KLP Pensjon II og 4,5 millioner kroner er plassert i KLP AksjeNorge Indeks II. I 2014 var ingen aksjer realisert. Resten er plassert som vanlig bankinnskudd og har vært forrentet til NIBOR + 0,7 prosent. Aktivaklasse Balanseført verdi pr Markeds verdi pr Årets urealisert tap/gevinst pr KLP Pensjon II, obligasjonsfond andeler KLP AksjeNorge Indeks II andeler Sum Bank beholdning Saldo pr Saldo pr Snitt rente Påløpte renter pr Utviklingsfond Tr.-R , I utgangspunktet forventet kommunene å få realavkastning på 4 prosent per år. Styret i Utviklingsfondet og kommunestyrene har i forbindelse med vedtak om plassering redusert forventningene til realavkastning til 3 prosent. Dette beløpet kan disponeres etterskuddsvis året etter inntjening. I spesielle tilfeller kan fondsstyret disponere inntil 5 års antatt avkastning forskuddsvis, men bare slik at den totale bruken av midler ikke overstiger avkastningen i den aktuelle perioden. Årets urealisert gevinst (2014) er på kr ,- og er avsatt til Utviklingsfond Trillemarka- Rollagsfjell. Følgende rentesatser tilbys pr. 15. april 2015: Fastrente, basert på et lån med 20 års avdragstid Renteregulering: 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 ÅR 6 ÅR 7 ÅR 8 ÅR 10 ÅR Nominell rente: 1,57 % 1,50 % 1,57 % 1,68 % 1,81 % 1,90 % 2,00 % 2,06 % 2,15 % Effektiv rente: 1,57 % 1,51 % 1,57 % 1,69 % 1,82 % 1,91 % 2,01 % 2,07 % 2,16 % Rådmannens forslag til vedtak: Rapporten om finansforvaltning 2014 tas til orientering.

11 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : 210 Saksmappe : 2015/289 Avd. : Idrettsskolen Saksbehandl er : Sølvi Pettersen Årsmelding og regnskap 2014 for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Utvalg MØTEBEHANDLING: Møtedato Utvalgssak Styret for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF /15 Kommunestyre /15 Innstilling: Det framlagte særregnskap godkjennes og fastsettes som regnskap for året Årsberetning for året 2014 tas til orientering. Mindreforbruk i driftsregnskapet på kroner avsettes til disposisjonsfond. Saken gjelder: Framleggelse av årsberetning og årsregnskap for Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF. Saksopplysninger: Årsregnskapet for 2014 for Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF er avlagt av styret 20. mars Med referanse til regnskapsforskriften for kommunale foretak 16: Regnskapsfrister og behandling av særregnskap og årsberetning: Særregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Vedtaket må angi foretakets anvendelse av regnskapsmessig mindreforbruk. Revisjonsberetningen inneholder et forbehold. Forbeholdet gjelder følgende forhold: Det er ikke mottatt aktuarberegning på foretakets ansatte som er tilsluttet Statens pensjonskasse. Dette medfører usikkerhet knyttet til netto pensjonskostnad i foretakets regnskap for 2014.

12 Kontrollutvalget behandler Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF s regnskap og årsberetning 2014 i sitt møte 29. april Uttalelse fra Kontrollutvalget følger vedlagt. Driftsregnskapet Regnskapet blir gjort opp med positivt netto driftsresultat på 5,3 % av foretakets inntekter eller 1,2 millioner kroner. Foretakets driftsregnskap er oppgjort med regnskapsmessig mindreforbruk på kroner etter at budsjetterte avsetning og bruk av tidligere avsetninger er gjennomført. Investeringsregnskapet Byggeregnskapet til Rollaghallen er avsluttet i 2014 og merforbruk fra regnskapsavslutningen i 2013 er inndekket i tråd med vedtak. I tillegg er prosjektet med renovering i svømmehallen kommet i gang i Utgiftene er dekket ved bruk av tidligere avsatte midler til bundne investeringsfond. Momsutgifter blir finansiert ved bruk av momskompensasjon i investeringsregnskapet. Investeringsregnskapet i 2014 avsluttes i balanse. Balanseregnskapet Foretakets fondsreserve er 4,5 millioner kroner ved utgangen av Av dette er 0,4 millioner kroner bundne driftsfond som allerede er øremerket til spesielle formål i driften. Disposisjonsfondet på 1,3 millioner kroner er disponert i driftsbudsjettet for Bunde investeringsfond på 2,7 millioner kroner gjelder tilskudd fra kommunen til påkostninger av svømmehallen. Foretaket har altså ingen reserver i fond. Langsiktig gjeld pr utgjør 7,6 millioner kroner. Det er betalt innbetalt kroner i avdrag og foretatt låneopptak på 1,5 millioner kroner til restfinansiering av Rollaghallen i Arbeidskapitalen er økt med 5 millioner kroner i Det vil si at foretaket har brukt 5 millioner kroner mindre enn hva som er mottatt av midler. Økningen har sammenheng med finansiering av tidligere merforbruk i investeringsregnskapet. Disponering av regnskapsmessig overskudd I tråd med styrets behandling av regnskapet, styresak 17/2014, foreslås det at regnskapsmessig mindreforbruk 2014 på kroner avsettes til disposisjonsfond. Vedlegg: 1. Regnskapsdokumentet for Årsberetning Protokoll fra foretakets styremøte 20. mars Kontrollutvalgets uttalelse

13 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : F30 Saksmappe : 2015/280 Avd. : Sentraladministrasjonen Saksbehandl er : Inger Lene Bekkjorden Forespørsel om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Utvalg MØTEBEHANDLING: Møtedato Utvalgssak Formannskapet /15 Kommunestyre /15 Vedtak i Formannskapet innstilling til kommunestyret: 1. Rollag kommune opprettholder dagens vedtak på 10 bosettinger i Familieinnvandring kommer i tillegg. 2. Rollag kommune tar i mot 9 flyktninger i Familieinnvandring kommer i tillegg. Behandling i Formannskapet : Innstillingen ble enstemmig vedtatt Utvalgsleders forslag til vedtak: 1. Rollag kommune opprettholder dagens vedtak på 10 bosettinger i Familieinnvandring kommer i tillegg. 2. Rollag kommune tar i mot 9 flyktninger i Familieinnvandring kommer i tillegg. Bakgrunn

14 Kommunene har mottatt en forespørsel fra Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet der de ønsker å få kartlagt om kommunene har mulighet til å øke bosettingskapasiteten for flyktninger ytterligere i 2015 og 2016, jfr. vedlegg. Verden opplever nå en flyktningekatastrofe som vi ikke har sett siden 2. verdenskrig, og nabolandene til Syria har store problemer med å klare den dramatiske befolkningsøkningen. Fakta Norske kommuner har så langt forpliktet seg til å bosette 8116 flyktninger i IMDI vil gå ut med en tilleggsanmodning på 2500 ekstra bosettinger i 2015, i tillegg vil et eventuelt vedtak om ytterligere uttak av overføringsflyktninger komme i tillegg. Med dagens bosettingsnivå vil det i 2016 være behov for å bosette om lag flyktninger. Dersom antall kvoteflyktninger økes til totalt fra Syria over to år, slik flere partier ønsker, vil dette komme i tillegg. I tillegg til disse som har akutt beskyttelsesbehov sitter det ca personer i asylmottak, med vedtak om opphold, som venter på bosetting i en norsk kommune. Gjennomsnittlig ventetid i mottak er nå 9,1 måneder. Regjeringens virkemidler for å bosette i kommuner er blant annet integreringstilskudd. For enslige voksne ligger dette på kr fordelt over 5 år. I tillegg mottar kommunene eget tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og Husbanken har fått økte tilskudd til å delfinansiere utleieboliger. KS har parallelt med henvendelse fra departementet bedt kommunene vurdere økonomien og kompensasjonen fra staten i denne sammenheng. Rollag kommune fattet i sak PS 54/14 vedtak om bosetting i 2014 og 2015, men ikke videre. Ny anmodningen fra IMDI ser derfor slik ut for 2015 og Vedtatt 2015 Justert anmodning 2015 Tillegg 2015 (evt. økning kvoteflyktninger) Justert anmodning 2016 Tillegg 2016 (evt. økning kvoteflyktninger) Rollag Vurdering I sak 54/14 fattet kommunestyret i Rollag vedtak om å øke bosettingen fra 6-8 til 10 personer i Familieinnvandring kommer i tillegg til dette. I denne saken ble det også gått nærmere inn på effekter og utfordringer for de andre kommunale enhetene. Så langt i år har kommunen ved flyktningetjenesten kun bosatt flyktninger som har kommet på familieinnvandring. Det har for ordinær bosetting ikke vært mulig å oppdrive boliger. Utfordringen er først og fremst å finne noe som er sentralt nok til at man kan benytte offentlig kommunikasjon. I tillegg vil det være behov for nærhet til butikk, barnehage, lege m.m. I lys av den utfordrende boligsituasjonen jobbes det nå med å se på nye alternativer. Med bakgrunn i forrige gang saken var til behandling er det nå nedsatt en arbeidsgruppe som ser på hvordan man kan jobbe med utfordringer på boligmarkedet. Både bygging i kommunal regi, privat regi og langtidsleiekontrakter vurderes i disse dager og det er håp om at dette vil gi økt fleksibilitet og handlekraft. Selv med mulig igangsettelse i år er det likevel lite sannsynlig at dette vil gi stor effekt inneværende år og det er også en stor usikkerhetsfaktor rundt dette med økonomi. Selv om det finnes tilskuddsordninger til boligbygging/-kjøp fordrer

15 dette likevel minst 50 % egenkapital, noe kommunen ikke har budsjettert med og som kan bli krevende å finansiere hvis kommunen må bygge boliger i egenregi. Rollag har gjennom mange år hatt et ansvarlig, politisk miljø som har ønsket å bidra og lagt til rette for bosetting og integrering i kommunen. Det viser opprettelsen og oppbyggingen av Flyktningetjenesten som er et samarbeid med Flesberg kommune og det høye antallet flyktninger man har vedtatt å bosette. I flyktningetjenesten jobber det nå 4 medarbeidere med bred erfaring og god kjennskap til flere språk og kulturer. Det er også slik at det til en hver tid gjeldende antall flyktninger bosatt i kommunene påvirker bemanningsbehovet og vi er nå inne i en fase hvor belastningen på de ansatte er høy og det er behov for å se på utvidelse av bemanningen. I Rollag kommune er det pr. mai bosatt 35 flyktninger. Ca. 20 av disse deltar i introduksjonsprogram ved Numedal Videregående skole og det er våren 2015 skrevet ny avtale med skolen om levering av norskopplæring og samfunnskunnskap. Med den situasjonen som er i verden nå, hadde det vært ønskelig å finne en måte Rollag kommune kunne bidra og imøtekomme anmodningene fra IMDI. Det er dessverre likevel slik at boligsituasjonen i kommunen vanskelig gir rom for økning, - vi kommer sannsynligvis til å få utfordringer med å møte dagens anmodning. I tillegg vil det også være vanskelig utfra hensynet til kommunens øvrige enheter som også har fått økt arbeidsmengde som følge av bosettingene hittil. Det vil derfor være vanskelig for kommunen å øke bosettingen i For 2016 anbefales det at Rollag kommune bosetter 9 flyktninger, slik IMDI foreslår i sin justerte anmodning. Konklusjon 1. Rollag kommune opprettholder dagens vedtak på 10 bosettinger i Familieinnvandring kommer i tillegg. 2. Rollag kommune tar i mot 9 flyktninger i Familieinnvandring kommer i tillegg. Vedlegg: Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise, brev m/vedlegg fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, datert

16 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : L05 Saksmappe : 2014/146 Avd. : Teknisk Saksbehandler : Gunn-Hege Laugen Planprogram for skiltplan Rollag kommune Utvalg MØTEBEHANDLING: Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /15 Kommunestyre /15 Vedtak i Næring, Miljø, Ressurs innstilling til kommunestyret: Høringsinnspillet vurderes i det videre planarbeidet. Revidert planprogram vedtas. Behandling i Næring, Miljø, Ressurs : Gunn-Hege Laugen fratrådte som inhabil under behandling av denne sak. Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. Utvalgsleders forslag til vedtak: Høringsinnspillet vurderes i det videre planarbeidet. Revidert planprogram vedtas. Fakta: Næring, miljø og ressurs vedtok 25/ å slutte seg til planprogrammet for skilt. Formålet med å lage en kommunedelplan for skilt i Rollag kommune, er å forme en felles skiltstrategi og skiltutforming (design), som blir førende for både offentlige og private bygg,

17 veier, anlegg m.v. Kommunedelplanen omfatter ikke innomhus skilting eller trafikkskilting i tilknytning til offentlig vei. Planprogrammet har vært på offentlig høring i 6 uker, f.o.m. 10. desember 2014 t.o.m. 24. januar I perioden kom det inn ett høringsinnspill. Følgende bedrift/ enkeltperson/ organisasjon har gitt høringsinnspill: Odd Eldar Tveiten- Eier og driver av Numedalstunet i Veggli «Jeg har satt opp et skilt utenfor Numedalstunet etter mal fra det Regionale programmet, som ble kjørt i regi av Numedalsutvikling. Det har kommet svært gode tilbakemeldinger på dette skiltet, dette til orientering.» Hvis behov for skilt i forbindelse med stier og løyper, som skal settes opp før skiltplanen er ferdig, vises det til Håndbok for skilt og gradering, mai 2011, utgave 2. For verneområdet Trillemarka- Rollagsfjell gjelder egne bestemmelser. Saksbehandlers vurdering: Kommunedelplan for skilt er ett verktøy for å få bedre helhet på skilting i kommunen. For utvalgte skilttyper kan det være aktuelt å ha en helhet på tvers av kommunegrensene i Numedal. Vi er ikke kjent med mal for skilt ift. det regionale programmet. Det ble imidlertid utarbeidet maler og designelementer, logo for Numedal middelalderdalen til bruk for bedrifter og offentlige virksomheter i Numedal. Malene kan benyttes i ulike sammenhenger, blant annet som del av skriftlig og web- basert informasjon. Skilt på Numedalstunet har eier fått positive tilbakemeldinger på og vi tar med oss denne erfaringen i videre arbeid med kommunedelplan for skilt. Arbeidet med kommunedelplanen er startet, men av kapasitetshensyn ser en at det vil ta noe lenger tid enn skissert i opprinnelig framdriftsplan. Ny framdriftsplan er synliggjort i revidert planprogram. Rådmannens konklusjon: Høringsinnspillet vurderes i det videre planarbeidet. Revidert planprogram vedtas. Vedlegg Revidert planprogram for kommunedelplan for skilting i Rollag kommune, datert

18 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : 611 Saksmappe : 2015/73 Avd. : Sentraladministrasjonen Saksbehandl er : Dag Åsmund Bilstad Kjøp av grunn langs fv 40 sør for Rollagskrysset Utvalg MØTEBEHANDLING: Møtedato Utvalgssak Formannskapet /15 Kommunestyre /15 Vedtak i Formannskapet innstilling til kommunestyret: Rollag kommune kjøper parsell på ca 8 daa langs fv. 40 fra hjemmelshaver gnr 75 bnr 3 og 4 i Rollag kommune for totalsum kr Resterende sum på kr fra bevilgning i KS-sak 5/2014, opprinnelig kr til tiltak i forbindelse med flomsikring øst for Rollagskrysset omdisponeres til kjøpet og relaterte kostnader for megling, fradeling og kartforretning. Behandling i Formannskapet : Innstillingen ble enstemmig vedtatt Utvalgsleders forslag til vedtak: Rollag kommune kjøper parsell på ca 8 daa langs fv. 40 fra hjemmelshaver gnr 75 bnr 3 og 4 i Rollag kommune for totalsum kr Resterende sum på kr fra bevilgning i KS-sak 5/2014, opprinnelig kr til tiltak i forbindelse med flomsikring øst for Rollagskrysset omdisponeres til kjøpet og relaterte kostnader for megling, fradeling og kartforretning. Fakta:

19 Ett av de prioriterte tiltakene for sentrumsutvikling i Rollag er vegetasjonsrydding og eventuelt senere oppsetting av monumenter og belysning langs fv. 40 i Rollagskrysset. Etter forhandling mellom administrasjonen i Rollag kommune med grunneier/hjemmelshaver av gnr 75 bnr 3 og 4 i Rollag, er det kommet til enighet om at Rollag kommune kan erverve det ca 8 daa store området sør og øst for Rollagskrysset. Avtalen innebærer et oppgjør på kr og at kommunen dekker alle øvrige kostnader i forbindelse med megler og oppgjør, fradeling og kartforretning mv. Oppgjørssummen er basert på kr 5,50/kvm (dyrkbar) jord, nettoverdi av stående skog og venteverdi kr , samt en kompensasjon på kr for selgers egne utgifter i forbindelse med forhandling og gjennomføring, innhenting av råd i saken. Kjøpet forutsetter kommunestyrets endelige godkjenning. Vurdering: Kjøp vil sikre mulighet for vegetasjonsryddig og framtidig oppføring av monumenter, belysning mv langs fylkesvei 40 sør for Rollagskrysset. Kjøpesum ansees å være akseptabel ut fra tilsvarende saker og faktiske forhold. Det er ønskelig å gjennomføre ryddig i krysset så snart som mulig, også med tanke på Matfestivalen i juni, og administrasjonen vil be om å kunne få lov av selger å gjennomføre dette hvis kommunestyret godkjenner kjøpet og beløp er overført til meglers konto. Fradeling og kartforretning og endelig transaksjon vil kunne ta noe tid. Vedlegg: Kartskisse

20 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : 611 Saksmappe : 2015/291 Avd. : Rådmann Saksbehandl er : Hans Henrik Thune Salg av areal fra kommunens eiendom gnr. 9 bnr. 4 til Buskerud fylkeskommune v/statens Vegvesen i forbindelse med vegutbedring ved Mykstufoss bru Utvalg MØTEBEHANDLING: Møtedato Utvalgssak Formannskapet /15 Kommunestyre /15 Vedtak i Formannskapet innstilling til kommunestyret: Rollag kommune selger ca m2 av eiendommen Viken til Buskerud fylkeskommune v/statens vegvesen i forbindelse med utbedring av fylkesvei 40, jfr. egen kartskisse. Arealet selges for kr ,-. Behandling i Formannskapet : Innstillingen ble enstemmig vedtatt Utvalgsleders forslag til vedtak: Rollag kommune selger ca m2 av eiendommen Viken til Buskerud fylkeskommune v/statens vegvesen i forbindelse med utbedring av fylkesvei 40, jfr. egen kartskisse. Arealet selges for kr ,-. Fakta Buskerud fylkeskommune v/statens vegvesen planlegger utvidelse av FV 40 ved Mykstufoss bru, jfr. vedlagte kartskisse. I denne forbindelse har de forespurt Rollag kommune om kjøp av areal fra kommunens eiendom gnr. 9, bnr. 4 (eiendommen Viken). I henhold til vedlagte skisse ønsker Buskerud fylkeskommune v/statens Vegvesen å kjøpe ca m2 samt midlertidig å kunne benytte ytterligere 750m2 areal under

21 anleggsperioden. Arealene skal nyttes til breddutvidelse og omlegging av fylkesveg 40 rett nord for Mykstufoss bru. I henhold til vanlige takster for eiendomsinngrep vil erstatningssummen/kjøpspris utgjøre kr Forslag til kontrakt er utformet slik at beløpet vil bli den endelige erstatningssummen selv om det etter oppmåling skulle være mindre avvik i arealene. Selve fradelingen og matrikkelregistreringen vil eventuelt bli behandlet i tråd med kommunens delegasjonsreglement. Vurdering Rollag kommune ser svært positivt på utbedringsforslaget fra Statens vegvesen. Slik kartskissen for utbedringsområdet viser, vil ny veitrase rette ut en relativ skarp sving som kan være utfordrende for biltrafikken, spesielt på vinterstid. I tillegg vi utbedringen har stor betydning for forgjengere. Dagens vegtrase er ikke tilfredsstillende for gående. Rådmannen har for øvrig ingen merknader til foreslått kjøpesum. Her er det lagt til grunn de vanlige takstene som benyttes av Statens vegvesen ved kjøp av denne type areal. Konklusjon Rollag kommune selger ca m2 av eiendommen Viken til Buskerud fylkeskommune v/statens vegvesen i forbindelse med utbedring av fylkesvei 40, jfr. egen kartskisse. Arealet selges for kr ,-. Vedlegg: Foreløpig kartskisse fra Statens vegvesen, datert

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 22.05.2014 kl. 17:00 ORIENTERINGER/PRESENTASJONER: NAV-Numedal v/ Nav-leder Inger Lene Bekjorden. Vann og avløpsplan

Detaljer

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen.

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saks nr: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 31-40 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 07.05.2012 13:00 I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 4/13 Eiendomsskattevedtekter Flesberg kommune Jon Olav Berget

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg. OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag kl. 11.00.

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg. OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag kl. 11.00. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34-40 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2013 Tid: KL. 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 INNHOLD Rådmannens innledning... 3 Sentrale utviklingstrekk... 4 Oversikt planarbeider... 6 Internkontroll og kvalitet... 7 Økonomisk analyse

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

34/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 21.05.2015... 2 35/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 FOR NVA... 3

34/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 21.05.2015... 2 35/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 FOR NVA... 3 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 17.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Tertialrapport 1-2015

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Tertialrapport 1-2015 NORE OG UVDAL KOMMUNE Tertialrapport 1 - Tertialrapport 1 - Nore og Uvdal kommune INNHOLD: Side Hovedoversikter/sammendrag... 3 Pleie, rehabilitering og omsorg... 5 Helse, sosial og barnevern... 9 NAV

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUE DAL middelalderdalen ETTERUTSENDELSE AV SAKER TIL FORMANNSKAPSMØTE 10.06.13:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUE DAL middelalderdalen ETTERUTSENDELSE AV SAKER TIL FORMANNSKAPSMØTE 10.06.13: dl Nore og Uvdal kommune NUE DAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Møtested: 33-41 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 15:30 OBS, merk klokkeslettet. TiDLIGERE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.06.2010 Tid: 20.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 62/10 10/462 FOLKETS TALERSTOL 033 3 63/10

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport 2013

FLESBERG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Rådmannens årsrapport 2013 Mars 2014 INNHOLD Rådmannens innledning... 3 Sentrale utviklingstrekk... 4 Internkontroll og kvalitet... 7 Økonomisk analyse

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no ROLLAG KOMMUNE Rådmannens årsrapport 2009 www.rollag.kommune.no INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten 15 Skolene 23 Barnehagene

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00-14:00

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00-14:00 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00-14:00 Medlemmer: SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer