Møteinnkalling SKAUN KOMMUNE. Sakliste:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling SKAUN KOMMUNE. Sakliste:"

Transkript

1 Møteinnkalling SKAUN KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Fredag 13. januar 2006 kl Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Deltagere : Svein Harald Antonsen leder Olav Kuvås nestleder Anne Melby Tande Lars Morten Rosmo Eyvind Stende Kopi Møteansvarlig : Varamedlemmer til orientering Ordfører Rådmann Revisjon Midt-Norge IKS : Svein Harald Antonsen Sakliste: Sak 01/2006 Godkjenning av protokoll fra møte den Sak 02/2006 Referatsaker... 7 Sak 03/2006 Forvaltningsrevisjonsprosjekt- Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen... 8 Sak 04/2006 Undersøkelse om finansiering av drift samt bruk av biler Sak 05/2006 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Midler utenfor kommuneregnskapet Sak 06/2006 Plan for forvaltningsrevisjon Sak 07/2006 Forslag til møteplan for kontrollutvalget for Sak 08/2006 Forbrukt tid i 2005 og tidsbudsjett for Kontrollutvalgssekretariat og Revisjon Sak 09/2006 Eventuelt Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Eva Bekkavik på telefon , mobil Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Svein Harald Antonsen leder (sign) Eva J. Bekkavik Konsulent Side 1

2 SKAUN KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 01/2006 Godkjenning av protokoll fra møte den Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: SAKSDOKUMENTER: Protokoll fra kontrollutvalgets møte SAKSFREMLEGG: Godkjenning av møtebok. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Møteboka fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Side 2

3 Møteprotokoll Møtedato/tid : Fredag 25. November 2005 kl Møtested/lokaler : Skaun rådhus, formannskapssalen Saknr : 22/ /2005 Møteleder Svein Harald Antonsen Møtende medlemmer Møtende varamedlemmer Svein Harald Antonsen Olav Kuvås (permisjon fra kl , sak 25) Anne Melby Tande Eivind Stende Lars Morten Rosmo Ingen Forfall Andre møtende Arvid Hanssen, Kontrollutvalgssekr. Midt-Norge Morten Haugen, Revisjon Midt-Norge IKS Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge IKS Eva J. Bekkavik, Kontrollutvalgssekr. Midt-Norge (daglig leder) (oppdr. ansv. revisor) (FR-revisor) (møtesekretær) Merknader til innkallingen Ingen merknader Før behandlingen av de ordinære sakene redegjorde Rådmann Lars Metlid om : Sen utsendelse av saker i kommunestyret, plan og miljøutvalget, Økonomistyringen og budsjettprosessen, Ny veg gjennom Havenget og Utbygging av Buvik skole. Side 3

4 Arkivsak Sak 22/2005 Godkjenning av møtebok Behandlet/behandles av: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2005 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Møteboka fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Protokoll Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Møteboka fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Arkivsak Sak 23/2005 Plan for selskapskontroll i Skaun kommune Behandlet/behandles av: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2005 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget slutter seg til det vedlagte forslaget til plan for selskapskontroll i Skaun kommune for inneværende valgperiode, og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret slutter seg til planen for selskapskontroll for Skaun kommune for valgperioden slik den fremgår av saken. Protokoll Heleide datterselskaper av Hamos må taes inn i listen i selskapskontroll. Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak Kontrollutvalget slutter seg til det vedlagte forslaget til plan for selskapskontroll i Skaun kommune for inneværende valgperiode, og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret slutter seg til planen for selskapskontroll for Skaun kommune for valgperioden slik den fremgår av saken. Side 4

5 Arkivsak Sak 24/2005 Orientering om status i pågående FR-prosjekt Midler utenfor kommuneregnskapet Behandlet/behandles av: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2005 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar statusrapporteringen til orientering. Protokoll Anna Ølnes delte ut et notat ang. status i FR-prosjekt Midler utenfor kommuneregnskapet i møtet. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget tar statusrapporteringen til orientering. Arkivsak Sak 25/2005 Overordnet analyse Behandlet/behandles av: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2005 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar foreløpig versjon av overordnet analyse for Skaun kommune til orientering. Utvalget ber sekretariatet om å ta med innspillene og kommentarene som er fremkommet i møtet i det videre arbeidet med analysen. Med bakgrunn i en endelig analyse som legges frem for kontrollutvalget på første møte i 2006, vil utvalget foreslå en plan for forvaltningsrevisjon for Skaun kommune for Kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2006 legges frem for endelig behandling i kommunestyret. Protokoll Kontrollutvalget ønsker å få liste over andre kommuner sine prioriterte FR-prosjekter til neste møte, for å se om det kan være interessant å samkjøre prosjekter. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Side 5

6 Vedtak Kontrollutvalget tar foreløpig versjon av overordnet analyse for Skaun kommune til orientering. Utvalget ber sekretariatet om å ta med innspillene og kommentarene som er fremkommet i møtet i det videre arbeidet med analysen. Med bakgrunn i en endelig analyse som legges frem for kontrollutvalget på første møte i 2006, vil utvalget foreslå en plan for forvaltningsrevisjon for Skaun kommune for Kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2006 legges frem for endelig behandling i kommunestyret. Arkivsak Sak 26/2005 Eventuelt Behandlet/behandles av: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2005 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Ingen. Protokoll Utbygging av Buvik skole Kontrollutvalget ønsker skriftlig dokumentasjon av orienteringen som prosjektleder Steinar Aamo fra Prosjektutvikling Midt-Norge holdt i kommunestyret ( ), sekretariatet kontakter rådmannen om dette. Informasjon Leder ønsker å få inn ønsket informasjon som er relevant for saker som utvalget holder på med. Informasjon fra bl.a. KS, Skoleporten.no, Fylkesmannen og helsetilsynet. Fra rådmannen i Skaun kommune ønskes: brukerundersøkelser, avviksrapportering (som rådmannen håper å få på plass i kommunen). Første møtedato i 2006 Fredag 13. januar 2006 kl , justeres eventuelt når kommunestyremøtene for 2006 blir fastsatt. Side 6

7 SKAUN KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 02/2006 Referatsaker Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: SAKSDOKUMENTER: Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker: 1. Brev fra Skaun kommune v/rådmann, datert ang. Hovedutskrift fra formannskapets møte inneholdende saker unntatt offentlighet. 2. Brev til Skaun kommune, datert ang. klage - saksbehandling bebyggelsesplan Rossvollhåggån. SAKSUTREDNING Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som referatsaker. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. Side 7

8 SKAUN KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 03/2006 Forvaltningsrevisjonsprosjekt- Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: SAKSDOKUMENTER 1. Forvaltningsrevisjonsrapport: Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen. SAKSFREMSTILLING: Bakgrunn for prosjektet: Prosjektet er initiert fra Revisjon Midt-Norge IKS, på bakgrunn av deres erfaring med revisjon av hjelpevergeregnskaper i kommunene. Gjennom revisjonen har de sett at kvaliteten på de avlagte hjelpevergeregnskaper er svært varierende, og at det er store forskjeller hvor mye veiledning, tilsyn og kontroll overformynderiet utøver i forhold til hjelpevergene. Kontrollutvalget har gitt sin tilslutning til at prosjektet skal gjennomføres i KU-sak 12/05. Prosjektet er gjennomført høsten Følgende problemstilling er utformet for prosjektet: Har overformynderiet etablert rutiner for hjelpevergeordningen som bidrar til å sikre klientens midler? Problemstillingen er søkt besvart ved å belyse følgende: 1. Oppnevning av hjelpeverge skal være i samsvar med krav i lov, forskrift og andre bestemmelser 2. Oppnevnt hjelpeverge skal ha tilstrekkelig kunnskap om oppgaven 3. Overformynderiet bør stille krav om rapportering fra hjelpevergen 4. Overformynderiet bør føre tilsyn og kontroll med hjelpevergens virksomhet Side 8

9 Anbefalinger: Kontrollutvalgssekretariatet vil særlig trekke frem følgende av revisors anbefalinger i rapporten: Innkalle til innledende samtaler med påtroppende hjelpeverger der deres habilitet blir vurdert. Her bør også mandatet diskuteres. I tillegg bør det kunne bli gitt en grundig innføring i hjelpevergens plikter og rapporteringskrav. Hvis hjelpevergen vil få regnskapsplikt, bør det sikres at hjelpevergen har fått tilstrekkelig kompetanse for hvordan regnskapet skal føres. Skaffe seg en fullstendig oversikt over de rapporteringskrav som bør stilles til hjelpevergene. Lage et standardbrev som opplister de rapporteringskrav som stilles. Dette sendes ut til alle hjelpevergene foran hvert årsoppgjør. Innføre rutiner som sikrer at beslutningen om fritak blir gjort i form av et enkeltvedtak. Gjennomgå alle hjelpeverger som i dag har fritak, og sørg for at det blir fattet enkeltvedtak om fritak der dette er formålstjenlig og i tråd med regleverket. Innskjerpe rutinene for overformynderiets kontroll av hjelpevergenes innrapportering. Gjennomføre nødvendige tiltak rettet mot hjelpeverger med vesentlige feil eller mangler i regnskapsføringen. Unnlat å signere på regnskapsskjema hvis overformynderiet ikke kan gå god for kvaliteten på regnskapet. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS VURDERING: Som det fremgår av rapporten har rådmannen eller kommunestyret ingen instruksjons- eller styringsrett i overformynderiets saker. Kontrollutvalgets sekretariat vil derfor anbefale kontrollutvalget å følge opp rapporten som et ledd i sitt løpende tilsynsarbeid i kommunen. Kontrollutvalgets sekretariat tilrår kontrollutvalget å legge frem rapporten for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Overformynderiets rolle i forhold til hjelpeverger til etterretning. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning, og legger frem rapporten for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Overformynderiets rolle i forhold til hjelpeverger til etterretning. Side 9

10 SKAUN KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 04/2006 biler Undersøkelse om finansiering av drift samt bruk av Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: SAKSDOKUMENTER 1. Brev fra Revisjon Midt-Norge IKS, datert SAKSFREMSTILLING: Bakgrunn I kontrollutvalgets vedtak i sak KU 12/2005 Forvaltningsrevisjonsprosjekt om verge- /hjelpevergeordningen, ble revisjonen bedt om å foreta en undersøkelse om finansiering av drift, samt bruk av biler. Spesielt fokus på Kostnadsfordelingen ved en eventuell felles bruk av bilene for beboere på Meieribakken. Kartlegging av hvorvidt bilene brukes i bileiernes interesse. Funn/resultater Revisjonen har ikke funnet brudd på de forutsetnngene Trygdekontoret har lagt til grunn for bruken av bilene. Ansvarsforholdet mellom kommunen og bileeierne for kostnader i form av egenandel og bonustap som følge av ulykker er noe uklart. Anbefalinger Kontrollutvalgssekretariatet vil særlig trekke frem følgende av revisors anbefalinger i undersøkelsen: At det føres regnskap over transaksjoner på konto for felles bil for rullestolbrukere. Ansvarsforholdet mellom kommunen og bileierne for kostnader forbundet med skader reguleres gjennom avtaler. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS VURDERING Kontrollutvalgets sekretariat slutter seg til revisjonens anbefalinger i undersøkelsen. Side 10

11 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Kontrollutvalget tar undersøkelsen til etterretning, og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret viser til Undersøkelse om finansiering av drift samt bruk av biler og ber om at rådmannen sørger for at revisjonens anbefalinger blir fulgt opp. Side 11

12 SKAUN KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 05/2006 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Midler utenfor kommuneregnskapet Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: SAKSDOKUMENTER 1. Forvaltningsrevisjonsrapport: Midler utenfor kommuneregnskapet 2. Vedlegg 1-3 til rapport Milder utenfor kommuneregnskapet, unntatt offentlighet, jf. Off.l. 5 a. SAKSFREMSTILLING: Bakgrunn for prosjektet: Kommunens årsregnskap skal vise kommunens økonomiske stilling og tilgang og bruk av midler. For at denne informasjonen skal være fullstendig må alt være registrert i regnskapet. Revisjonens erfaring fra lignende prosjekt i andre kommuner i revisjonsdistriktet er at enhetene disponerte en del midler utenfor kommuneregnskapet. Kommunene hadde liten oversikt over disse midlene, og deler av midlene burde etter revisors vurdering vært tatt inn i kommuneregnskapet. Prosjektet var derfor ønsket gjennomført også i Skaun kommune, og ble vedtatt gjennomført av kontrollutvalget i sak 14/04. Problemstillinger: 1. Oppbevarer og disponerer enhetene midler utenfor kommuneregnskapet? 2. Oppbevarer og disponerer enhetene midler som burde vært tatt inn i kommuneregnskapet? 3. Rapporteres bruk av midler utenfor kommuneregnskapet til overordnet nivå? Rapportens funn/resultatet: For den første problemstillingen viser datamaterialet at enhetene og kontorene i Skaun kommune disponerer midler utenfor kommuneregnskapet, ca en halv million kroner. Analysen ved den andre problemstillingen viser at en stor del av disse midlene etter revisors vurdering bør tas inn i kommuneregnskapet. Dette gjelder særlig gaver og melkekonti, og på slike konti disponeres ganske store beløp Analysen ved den tredje problemstillingen viser at omtrent 40 % av kontiene ikke rapporteres til overordnet nivå. Side 12

13 Anbefalinger: Kontrollutvalgets sekretariat vil særlig trekke frem følgende av revisors anbefalinger i rapporten: For midler som mottas fra tredjepart til særskilt formål skal det opprettes bundet fond hvis midlene ikke benyttes det året de mottas. For konti nevnt i kapittel anbefales det at det foretas en nærmere vurdering av om de bør tas inn i kommuneregnskapet. Lederne av resultatenhetene anbefales å foretar en ny gjennomgang av midler de disponerer utenfor kommuneregnskapet for å sikre at de har oversikt over alle midler. Eventuelt nye midler bør vurderes i forhold til kommuneregnskapet. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS VURDERING: Kontrollutvalgets sekretariat slutter seg til revisjonens anbefalinger i rapporten. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning, og legger frem rapporten for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapport Midler utenfor kommuneregnskapet og ber om at rådmannen sørger for at revisjonens anbefalinger blir fulgt opp. Side 13

14 SKAUN KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 06/2006 Plan for forvaltningsrevisjon Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken: 1. Utkast til plan for forvaltningsrevisjon for Skaun kommune for Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak KU-25/2005: Overordnet analyse (foreløpig versjon), behandlet av kontrollutvalget på møte den SAKSFREMSTILLING: Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, som skal vedtas endelig av kommunestyret. Planene skal utarbeides minimum en gang i løpet av valgperioden, og senest i løpet av første året i valgperioden. Som følge av at reglene først ble vedtatt har Kommunal- og regionaldepartementet gitt utvidet frist til utgangen av 2005 for å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet. I henhold til kravene i Forskrift om kontrollutvalg skal planen for forvaltningsrevisjon baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra en risiko og vesentlighetsbetraktning. Den overordnede analysen skal således være et verktøy i arbeidet med å identifisere behov for og å prioritere områder for forvaltningsrevisjon. Analysen skal gjøre det mulig for kontrollutvalget å prioritere ressursene til forvaltningsrevisjon på en slik måte at kommunen i størst mulig grad kan innfri sine plikter og målsettinger, og slik at kommunen unngår å havne i situasjoner som skader kommunens tjenesteproduksjon eller omdømme. Side 14

15 Selv om det er tilstrekkelig å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon kun én gang i valgperioden, kan det være hensiktsmessig å utarbeide denne planen oftere, gjerne med en årlig rullering. Ellers kan planen bli på et meget overordnet nivå. Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en svært sentral del av kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget bruker planen for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen. Etter å ha avklart arbeidsdelingen mellom Revisjon Midt-Norge IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS har sekretariatsselskapet fulgt opp arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon på vegne av kontrollutvalget. Kontrollutvalget har hatt saken til behandling 2 ganger slik at utvalget har hatt muligheter til å gi innspill underveis i arbeidet og for å skape en god prosess frem mot det endelige forslaget til plan for forvaltningsrevisjon i kommunen for Arbeidet frem mot forslag til plan for forvaltningsrevisjon i 2006 Kontrollutvalget startet arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon for 2006 på møte den 02. september der utvalget sluttet seg til det skisserte arbeidsopplegget for utarbeidelse av plan for forvaltnngsrevisjon. På møte den 21. oktober ble det desverre ikke fremmet noen sak ang. Plan for forvaltningsrevisjon/overordnet analyse pga. uforutsette hendelser i sekretariatet. På møte 25. november fikk utvalget forelagt seg en foreløpig overordet analyse av den virksomheten som drives av Skaun kommune. Analysen har i hovedsak bygd på følgende informasjon: Kommuneplan , langsiktig del: Vedtatt av kommunestyret Tjenestebeskrivelser Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret Årsbudsjett Vedtatt av kommunestyret Regnskap 2004 for Skaun kommune. Årsmelding med årsberetning for 2004 for Skaun kommune. Statistikk og utviklingstendenser for Skaun kommune. Kilde Statistisk sentralbyrå. KOSTRA Utvalgte nøkkeltall for Skaun kommune, reviderte tall (kilde: Statistisk sentralbyrå). Med bakgrunn i den overordnede analysen, innspill fra kontrollutvalget i møte 25. november og dialogen med administrasjonen i Skaun kommune har kontrollutvalgets sekretariat formulert forslag til temaområder for forvaltningsrevisjon for Planen for forvaltningsrevisjon inneholder flere temaområder for forvaltningsrevisjon enn det som det ressursmessig sett er mulig å få gjennomført i Planen er imidlertid en prioritert oversikt der prosjektene som står øverst på lista velges først. For å gjøre saken mest mulig oversiktlig foreslår kontrollutvalgets sekretariat å ikke legge frem den overordnede analysen med risiko og vesentlighetsbetraktninger for kommunestyret, siden denne kan virke noe teknisk. I stedet legges en oppsummering av denne informasjon inn i planen for forvaltningsrevisjon som et grunnlag for prioriteringen av prosjekter. Dersom det over tid oppstår forhold som gjør at prioriterte prosjekter blir uaktuelle, har kontrollutvalget mulighet til å prioritere neste prosjekt på lista. For å gjøre saksbehandlingen så smidig som mulig foreslår sekretariatet at kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å foreta begrunnede omprioriteringer i planen dersom utvalget finner dette formålstjenlig. Side 15

16 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat legger herved frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Skaun kommune for Etter at kontrollutvalget har behandlet planen legges saken frem for kommunestyret, som vedtar den endelige prioriteringen av forvaltningsrevisjonsarbeidet for KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Kontrollutvalget slutter seg til det vedlagte forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget finner dette nødvendig. Side 16

17 SKAUN KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 07/2006 Forslag til møteplan for kontrollutvalget for 2006 Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: SAKSDOKUMENTER: Ingen. SAKSFREMSTILLING: Møteplanen må tilpasses møteplanen for kommunestyret. Vi gjengir for ordens skyld planlagte møter i kommunestyret og formannskapet. Kommunestyret vedtok i møte 14.desember at datoene i mai/juni skulle endres. Det ble vedtatt at nye datoer for mai/juni skal legges frem for kommunestyret på møtet i februar. Opprinnelige datoer er satt opp i tabellen under, men vil bli korrigert så snart kommunestyret har vedtatt nye datoer. I budsjettet for 2006 har kontrollutvalget budsjettert med å gjennomføre 6 møter i 2006, og det er naturlig å avvikle 3 på våren og 3 på høsten. Med bakgrunn i forventninger om saker så langt så kan følgende møteplan antydes for 2006: Januar Februar Mars April Mai Juni Kommunestyret Formannskapet Kontrollutvalget ? September Oktober November Desember Kommunestyret Formannskapet Kontrollutvalget Side 17

18 13. januar 2006 På møte i januar vil forvaltningsrevisjonsprosjekt om Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen og midler utenfor kommuneregnskapet være ferdigstilt og klar for behandling i kontrollutvalget. Videre vil det være aktuelt å planlegge året 2006 i detalj. 28. April 2006 I henhold til forskrift om revisjon skal revisor avgi sin revisjonsberetning innen 15. april, så fremt årsregnskapet er rettidig avlagt. I så fall vil behandlingen av årsregnskapet, med avgivelse av kontrollutvalgets uttalelse bli en viktig sak på møtet i april. Kontrollutvalget kan eventuelt allerede nå bestille gjennomføringen av et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i henhold til vedtatt plan for forvaltningsrevisjon. Juni 2006 For å følge opp tilsynsarbeidet og for å planlegge resten av året, vil det være hensiktsmessig å avvikle et møte før sommeren. Aktuelle saker er oppfølging, evt. behandling av bestillt forvaltningsrevisjon, eventuelle innspill ved planleggingen av regnskapsrevisjonen og saker som eventuelt måtte være aktuelle. Oppfølging av politiske vedtak krever også en viss regelmessighet i kontrollutvalgets møtevirksomhet. 01. september 2006 For å følge opp tilsynsarbeidet og for å planlegge resten av året, vil det være hensiktsmessig å avvikle et møte tidlig på høsten. Aktuelle saker er bestilling, oppfølging, evt. behandling av bestilt forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, eventuelle innspill ved planleggingen av regnskapsrevisjonen etc. Oppfølging av politiske vedtak krever også en viss regelmessighet i kontrollutvalgets møtevirksomhet. 27. oktober 2006 Utover høsten vil behandling av bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter være naturlige saker for behandling i kontrollutvalget. Videre vil oppfølging av saker stå på agendaen. Kontrollutvalget må også starte arbeidet med planleggingen av nytt år, både med tanke på plan for forvaltningsrevisjon for 2007, selskapskontroll og budsjett for kontrollorganene for kommende år. 24. november 2006 Sekretariatet foreslår å legge kontrollutvalgets siste møte til 24. november. Tidspunktet er valgt ut fra at de fleste oppgaver for 2006 da må være ferdigstilt, samtidig kan behandling av saker 24. november være tidsnok til å kunne få saker fremmet for kommunestyrets siste møte før jul, som er satt opp til 13. desember. Side 18

19 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget avvikler 6 møter i Forslag til møteplan fremgår av kontrollutvalgssekretariatets innstilling. Kontrollutvalgets møte i juni fastsettes når kommunestyret har vedtatt dato for sitt møte i juni. Kontrollutvalgets sekretariat sender forslag til dato for møte i kontrollutvalget i juni pr. e-post til medlemmene. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2006: Januar Februar Mars April Mai Juni Kommunestyret Formannskapet Kontrollutvalget ? September Oktober November Desember Kommunestyret Formannskapet Kontrollutvalget Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig. Side 19

20 SKAUN KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 08/2006 Forbrukt tid i 2005 og tidsbudsjett for Kontrollutvalgssekretariat og Revisjon Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: SAKSDOKUMENTER: 1. Aktivitetsplan 2005 (periode ) Revisjon Midt-Norge IKS SAKSUTREDNING: Kontrollutvalget skal i henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven sørge for en tilfredsstillende kontroll og tilsynsordning i kommunen. Det viktigste verktøyet kontrollutvalget har for å utøve denne funksjonen er utvalgets kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. For å kunne utøve denne funksjonen på en god måte er det viktig at kontrollutvalget har oversikt over forbruket av ressurser til revisjons- og tilsynsarbeidet og ikke minst hvordan ressurssituasjonen er for kommende periode. Tilgjengelige ressurser vil i første rekke være avhengig av budsjettrammene som kontrollutvalget har for å kjøpe revisjons- og sekretariatstjenester. Utvalget vil også ha muligheten til å påvirke innretningen på tilsynsarbeidet gjennom hvordan kontrollutvalget prioriterer ulike tilsynsoppgaver som forvaltningsrevisjonsarbeid, selskapskontroll, særskilte granskinger eller utvidet finansiell revisjon innenfor særskilte områder. En del av revisjonsressursene er imidlertid bundet, særlig innenfor finansiell revisjon. Revisor vil i sin planlegging av revisjonen anslå hvor mye ressurser som er nødvendig innenfor finansiell revisjon for å kunne bekrefte regnskapet. Ressursbehovet estimeres på grunnlag av antakelser om hvor god kommunens egen internkontroll er innenfor økonomiforvaltningen og regnskapsrapporteringen. Revisor bygger dessuten på en kartlegging av forhold som kan skape risiko for feil og mangler i regnskapet. Videre gjør revisor en generell vurdering av omfanget og kompleksiteten av kommunens virksomhet. Kontrollutvalget kan ikke overprøve revisors vurderinger på dette området, dette er revisors faglige vurderinger for å kunne bekrefte kommunens regnskap. I tillegg vil noe ressurser gå til faste oppgaver som særattestasjoner knyttet til tilskudd og attestasjon av momskompensasjonskrav. Dersom kontrollutvalget ønsker at revisor legger særskilt vekt på utvalgte områder innenfor revisjonsarbeidet har utvalget mulighet til å bestille spesifikke revisjoner som ivaretar dette. Aktuelle områder kan være utvidede internkontrollvurderinger innenfor Side 20

21 særskilte tjenesteområder eller spesifikke revisjoner av for eksempel reiseoppgjør, finansforvaltning etc. Når det gjelder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll vil kontrollutvalget gjennom bestilling av revisjoner avgjøre hvilke områder som skal undersøkes og hvilken innretning undersøkelsene skal ha. Utgangspunktet for bestillingene er plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll som kontrollutvalget og kommunestyret har vedtatt. I den enkelte undersøkelse eller prosjekt vil ressursbehovet avhenge av kontrollutvalgets bestilling sett i forhold til revisors anslag over tidsbruk basert på omfang og undersøkelsesmetoder. Dersom det oppstår situasjoner i forvaltningen som har betydning for kommunens drift kan dette kreve at kontrollutvalget omprioriterer sine ressurser. Typisk er hendelser som endrer risikobildet i organisasjonen, eller at det oppstår mistanke om uregelmessigheter eller feil. I slike situasjoner vil kontrollutvalget ha plikt til å undersøke saken, kartlegge de faktiske forhold og bidra til at de uønskede hendelsene opphører. For å kunne styre kontroll og tilsynsarbeidet er kontrollutvalget avhengig av å ha oversikt over tilgjengelige tidsressurser. Dette gjelder i første rekke hos revisor som utøver det operative kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen, men også hos kontrollutvalgets sekretariat som sørger for saksforberedelsene for kontrollutvalget og som foretar mindre undersøkelser og kartlegginger av virksomheten i kommunen. Vedlagt følger oversikt over forbrukt tid i 2005 og tidsbudsjett for 2006 for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS. Som vedlegg følger også en aktivitetspan for revisjonsåret 2005 fra Revisjon Midt-Norge IKS. På totalnivå viser oversiktene følgende: Tidsforbruk i 2005: Revisjon Midt-Norge IKS Se vedlagte Aktivitetsplan Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Kontrollutvalgets sekretariat ble i praksis etablert og satt i drift fra slutten av august Oppdraget Skaun kommune ble innledet med møte i kontrollutvalget den 02. september. Fra den 02. september og frem til 31. desember har oppdragsansvarlig i kontrollutvalgets sekretariat et tidsforbruk på 121,5 effektive timer knyttet på oppdraget Skaun kommune. I tillegg kommer 5 timer i kommunestyret. Kjøring til og fra Skaun kommer utenom og utgjør 8,5 timer i perioden. Pr måned er fordelingen som følger: Juli August Sept. Oktober Nov. Des. SUM Sekretærbistand 10,0 18,5 32,5 51,5 9,0 121,5 Kommunestyret 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 Sum 10,0 18,5 32,5 51,5 14,0 126,50 Kjøring 0,0 2,5 2,0 2,0 2,0 8,5 Sum 10,0 21,0 34,5 53,5 16,0 135,0 Side 21

22 Styret har så langt signalisert at tid knyttet til kjøring ikke skal belastes direkte, men utjevnes mellom kommunen. Arbeidsoppgavene høsten 2005 har i første rekke vært knyttet til å sette seg inn i oppdraget, samt forberede saker om overordnet analyse, plan for forvaltningsrevisjon, plan for selskapskontroll og budsjett for kontrollutvalget. Budsjett 2006 Revisjon Midt-Norge IKS Revisjon Midt-Norge IKS har ikke laget et tidsbudsjett for revisjonsåret 2006 ( ) enda jf. samtale med oppdragsansvarlig revisor. Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS har fordelt tidsressursene på kommunene i 2006 i henhold til honorar. Videre holdes reisetid utenfor og vil dermed indirekte utjevnes mellom kommunene. Tidsfordelingen ble behandlet på styremøte den som sak 43/2005 og styret sluttet seg til dette prinsippet for ressursfordeling. For Skaun kommune tilsier dette en ressurs på 186 effektive timer i 2006, eksklusive reisetid. Siden en del tidsressurser i sekretariatsselskapet høsten 2005 har vært knyttet til selve selskapsetableringen og flytting, håper selskapet å kunne oppfylle målsettingene knyttet til ressursbruk i KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat legger herved frem oversikt over forbrukt tid til Skaun kommune pr og tidsbudsjett for 2006 for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS. Sekretariatet viser for øvrig til innstillingen og ber kontrollutvalget slutte seg til tidsbudsjetteringen for sekretariats- og revisjonsselskapet for KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget tar statusrapportering over forbruk av tid til Skaun kommune i 2005 fra Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og statusrapportering over forbruk av tid hittil i revisjonsåret 2005 fra Revisjon Midt-Norge IKS til orientering. Kontrollutvalget godkjenner tidsbudsjettet for Skaun kommune for 2006 fra Kollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS. Side 22

23 SKAUN KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 09/2006 Eventuelt Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: SAKSDOKUMENTER: Ingen. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Ingen. Side 23

SKAUN KOMMUNE. Møtedato/tid : Fredag 13. Januar 2006 kl 09.00 13.25 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Saknr : 01/2006 08/2006

SKAUN KOMMUNE. Møtedato/tid : Fredag 13. Januar 2006 kl 09.00 13.25 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Saknr : 01/2006 08/2006 Møteprotokoll SKAUN KOMMUNE Møtedato/tid : Fredag 13. Januar 2006 kl 09.00 13.25 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Saknr : 01/2006 08/2006 Møteleder Svein Harald Antonsen Møtende medlemmer

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE ORKDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Orkdal kommune Møtedato/tid : Torsdag 8. februar 2007 kl 13.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Karen Unni

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Tirsdag 25.april 2006 kl 10.00 Møtested/lokaler : Gamle banken, kommunehuset. Deltagere : Inger Lise Ingdal leder

Detaljer

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 11. juni 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler : Rådhuset, Formannskapssalen Arkivsak :

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes SNILLFJORD KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 2. desember 2005 kl. 13.00 14.40. Møtested: Rådhuset i Snillfjord, Lille møterom. Saknr: 19/2005-24/2005 Arkivsaknr.: Møteleder: Oddvar Lian Møtende

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 11/148 Møtedato/tid: 10.05.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes, leder Toralf Øverås Astrid jensen Gunnbjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 2. juni 2009 kl 09.00 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, formannskapssalen Arkivref : 171/2009 Medlemmer : Arne

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE. Sakliste: HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 10. mars 2006, kl. 09.00 Møtested/lokaler : Hemne helsesenter Deltagere : Karl Erik Kaald leder

Detaljer

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder)

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder) HEMNE KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29. februar 2008 kl. 12.00 14.55. Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Saknr: 1/2008-9/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Geir Rostad Møtende medlemmer:

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Arkivsak: 16/152 Møtedato/tid: 17.11.2016 Kl 09:30 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Ann Karin Haugen, leder Helge A. Halvorsen,

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28. april 2009 kl. 10.00 14.20. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Lille møterom. Saknr: 10/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 134/2009. Møteleder: John

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Thor Pettersen (leder) Sten Kristian Røvik Iren Hårstad

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Thor Pettersen (leder) Sten Kristian Røvik Iren Hårstad FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 1. februar 2007 kl. 09.00 12.25 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom OSK Saknr: 1/2007-6/2007 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. april 2007 kl. 12.30 15.20. Møtested: Hotell Rica Nidelven Saknr: 13/2007-19/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Arkivsak: Møtedato/tid: 18.01.2018 Kl. 12:30 Møtested: Namdalshagen Namsos - Dahlslett Møtedeltakere: Per Arve Lie Anne Strøm Bjøru Åsa Skjærvik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan 2012 Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Sandnes 01.01.2012 Innledning Bystyret har det øverste ansvar for kontroll og tilsyn i kommunen. I tillegg velger bystyret

Detaljer

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan MALVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 10. juni 2008 kl. 18.15 21.25. Møtested: Malvik rådhus, Formannskapssalen Saknr: 14/2008-19/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Gunnar Lohse Møtende medlemmer:

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 21.06.2004 Kl. 14:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården NB! Vi starter med omvisning på Breidablikktunet. Oppmøte kl. 13.00 på Breidablikktunet. Faste

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2009 kl. 10.00 14.35. Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom C. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 053/2009 Møteleder Sten Kristian Røvik

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 10.15 Til stede på møtet Medlemmer: Martin Vatn, leder Per Arne Brevik Knut Arne Selbekk Ann Mari

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 12/85 Møtedato/tid: 09.05.2012, kl. 17:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen. Deltagere: Per Walseth, leder Per-Arild Lyng Arild Øyan Tove

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 13.02.2012 kl. 10:00 12:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 31. januar 2017. Klokken: 09.00 - ca 11.00. Møtested: Ringebu rådhus, møterom Kvitfjell SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård HEMNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 8. mai 2009 kl. 12.00 15.00. Møtested: Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen. Saknr: 13/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 156/2009. Møteleder: Geir Rostad

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møtedato/tid: 07.12.2015 kl 17:00-20.00 Møtested: Formannskapssalen. Møtende medlemmer: Randi Eikevik Jahn Harry Kristiansen Kerstin Leistad Erling Foss

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møtedato/tid: 08.09.2015 Kl 09:00 11:20 Møtested: Rådhuset Møtende medlemmer: Eva Overholt (møteleder) Eivind Stende Ingrid M Tørhaug-Skagseth Oddrun Husby

Detaljer

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/201 4. april 201 Arkivkode 4/1 05 Journalnr. 201/1505-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 03.05.2011 kl. 17:00 19:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Formannskapsalen, Rådhuset Gunnar Lohse, leder

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2012/17033-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Halvor Pettersen, leder Arild Johansen, varamedlem (innkalt som vara for Helene Benjaminsen)

Detaljer

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE ,T ORKDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Orkdal kommune Møtedato/tid : Torsdag 10. november 2005 kl 13.00 Møtested/lokaler : Orkdal rådhus, formannskapssalen Deltagere

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7

PROTOKOLL. Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7 PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Forfall

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Aurskog- Høland kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Aurskog- Høland kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.11. 2010 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Merk tidspunkt Møtested: Høylandet kommune. Sykeheimen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Kontrollutvalget i Hasvik kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Hasvik kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr.3 /2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 03 Journalnr. 2012/13012-12 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Elisabeth H. Karlsen, leder Kjell Pedersen, nestleder Carina Prytz, varamedlem Andre:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder unntatt sak 3 /2009 Ellen Ødegård

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder unntatt sak 3 /2009 Ellen Ødegård HEMNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 27. februar 2009 kl. 13.00 15.35. Møtested: Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 068/2009. Møteleder: Geir

Detaljer

Møteprotokoll KLÆBU KOMMUNE. NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte.

Møteprotokoll KLÆBU KOMMUNE. NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Møteprotokoll KLÆBU KOMMUNE NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 19. februar 2009 kl 16.00 18.35 Møtested/lokaler

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Arkivsak: 17/14 Møtedato/tid: 18.01.2017 Kl 09:00 Møtested: Rådhuset, gamle formannskapssal Møtedeltakere: Roar Kjerstadmo Jorulf Gumdal Øyvind Engvik

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 24. februar 2009 kl. 10.00 14.40. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Møterom teknisk. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 058/2009. Møteleder: John

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Møte nr. 05/12 Dato: 10.10.12 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, møterom Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleder Arild Forgard, medlem

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møtedato/tid: 05.05.2015 kl. 09:00 11:25 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, møterom Velferden Eivind

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 03.09.07. 2007 kl. 19.00 STED: Formannskapets møterom, kommunehuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen

RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 01.09. 2015 Møtetid: Kl. 09.00 12.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl. 14.30 Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Birkenes kontrollutvalg Dato: 18.04.2016 kl. 14:00 Møtested: Helsestasjonen, møterom Himmelsyna Arkivsak: 15/10175 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Holtålen kommune 2015 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Behandlet av Kontrollutvalget i Holtålen 18.02.16, sak 03/16 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Holtålen kommune 2016 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Behandlet av Kontrollutvalget i Holtålen 09.02.17, sak 03/17 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE. Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE. Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den 9.3.2017. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 12.11.15 kl. 16.00 18.15 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Svein Lysestøl, leder Eirik Skogstad Nilsen, nestleder Edita Schultz,

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 11. juni 2007 kl. 13.00-15.25 Møtested: Fylkeshuset Saknr: 29/2007-36/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou Møtende

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 07.02.2012 kl. 13:00 16.15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen. Tormod Solem Slupphaug, nestleder

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU Å 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS MANDAG 30. JANUAR 2017 KL. 12.

ÅFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU Å 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS MANDAG 30. JANUAR 2017 KL. 12. J nr: KU Å 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS MANDAG 30. JANUAR 2017 KL. 12.00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 53 23 00 Åfjord Rådhus Saksliste: 01/17 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch (meldt forfall vara Thales Torkildsen innkalles), Martin Reinertsen, Randi Eik

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch (meldt forfall vara Thales Torkildsen innkalles), Martin Reinertsen, Randi Eik Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

Andre deltagere : Ole Edvard Meland, teknisk fagleder (sak 18) Eva J. Bekkavik, møtesekretær, KonSek Midt-Norge IKS

Andre deltagere : Ole Edvard Meland, teknisk fagleder (sak 18) Eva J. Bekkavik, møtesekretær, KonSek Midt-Norge IKS Møteprotokoll NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Mandag 28. september 2009 kl 09:00-10:15 Møtested/lokaler

Detaljer

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS 24. november 2014 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 2 Innledning Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget er et

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra KomRev NORD: Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-Andre Hanssen

MØTEPROTOKOLL. Fra KomRev NORD: Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-Andre Hanssen TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 21.10.2009 15.30 16.55 Tilstede på møtet Medlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen Britt Sofie Illguth Rolleiv

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad Agdenes kommune Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 29.11.2010 Tid: 09:00 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Medlemmer: Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: Fredag, 17. februar 2017 Tid: Kl. 08.30 Saknr. 01/2017 08/2017. Sakliste Sak nr.: Innhold 01/2017 Godkjenning av sakliste og innkalling

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10.11.16 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 24.02.2015 kl. 09:00 12:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhus 2, Storkleppen Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid

Detaljer

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Møtebok Sted: Hurdal Rådhus, møterom i 2 etg. Tid: Fredag 11.9.2015, kl. 08:00 10:40. Tilstede Arne Solsrud (leder) medlemmer Jorunn Larsen Glosli (nestleder) Tilstede varamedlemmer Forfall Geir Mosteid

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 03.12.2013 kl. 18:00 22.15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Enger Dato: 04.10.2016 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger for innkalling

Detaljer

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 KONTROLLUTVALGET I HASVIK KOMMUNE ÅRSMELDING 2016 1. UTVALGETS SAMMENSETNING Kontrollutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: Carina Prytz- Wallmann

Detaljer

Inderøy kommune Kontrollutvalget

Inderøy kommune Kontrollutvalget Inderøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, møterom byggforvaltning Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, møterom byggforvaltning Møtedato: Varighet: MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, møterom byggforvaltning Møtedato: 28.1.2014 Varighet: 11.00 13.10 Møteleder: Sekretær: Harald Algarheim Tage Karlsen Faste medlemmer Harald

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Namsos kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2011, Sak 029/11 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

PROTOKOLL. Møtenr.: Forfall: Ingen. 34/11 Kort gjennomgang av kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområde/plan for videre gjennomgang VEDTAK:

PROTOKOLL. Møtenr.: Forfall: Ingen. 34/11 Kort gjennomgang av kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområde/plan for videre gjennomgang VEDTAK: KONTROLLUTVALGET I LUND Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Innkalt: Arne Skobba, leder Bodil Heskestad, nestleder Sonja Surdal Audun Moen Karl Andreas Moen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 19.06.2015, kl. 08:30 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Sentrumsbygget Atle-Ingar Kjelstad, møteleder Odd

Detaljer

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Rendalen kommune Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Årsrapport 2016 Innhold Innledning... Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... Saker til behandling... Innkalling av administrative ledere,

Detaljer

Namsskogan kommune Kontrollutvalget

Namsskogan kommune Kontrollutvalget Namsskogan kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget den 11.01.2016 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Grimstad kontrollutvalg Dato: 08.09.2015 kl. 9:00 Møtested: Kommunehuset, Formannskapssalen Arkivsak: 15/10152 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer