Møteinnkalling SKAUN KOMMUNE. Sakliste:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling SKAUN KOMMUNE. Sakliste:"

Transkript

1 Møteinnkalling SKAUN KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Fredag 13. januar 2006 kl Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Deltagere : Svein Harald Antonsen leder Olav Kuvås nestleder Anne Melby Tande Lars Morten Rosmo Eyvind Stende Kopi Møteansvarlig : Varamedlemmer til orientering Ordfører Rådmann Revisjon Midt-Norge IKS : Svein Harald Antonsen Sakliste: Sak 01/2006 Godkjenning av protokoll fra møte den Sak 02/2006 Referatsaker... 7 Sak 03/2006 Forvaltningsrevisjonsprosjekt- Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen... 8 Sak 04/2006 Undersøkelse om finansiering av drift samt bruk av biler Sak 05/2006 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Midler utenfor kommuneregnskapet Sak 06/2006 Plan for forvaltningsrevisjon Sak 07/2006 Forslag til møteplan for kontrollutvalget for Sak 08/2006 Forbrukt tid i 2005 og tidsbudsjett for Kontrollutvalgssekretariat og Revisjon Sak 09/2006 Eventuelt Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Eva Bekkavik på telefon , mobil Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Svein Harald Antonsen leder (sign) Eva J. Bekkavik Konsulent Side 1

2 SKAUN KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 01/2006 Godkjenning av protokoll fra møte den Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: SAKSDOKUMENTER: Protokoll fra kontrollutvalgets møte SAKSFREMLEGG: Godkjenning av møtebok. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Møteboka fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Side 2

3 Møteprotokoll Møtedato/tid : Fredag 25. November 2005 kl Møtested/lokaler : Skaun rådhus, formannskapssalen Saknr : 22/ /2005 Møteleder Svein Harald Antonsen Møtende medlemmer Møtende varamedlemmer Svein Harald Antonsen Olav Kuvås (permisjon fra kl , sak 25) Anne Melby Tande Eivind Stende Lars Morten Rosmo Ingen Forfall Andre møtende Arvid Hanssen, Kontrollutvalgssekr. Midt-Norge Morten Haugen, Revisjon Midt-Norge IKS Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge IKS Eva J. Bekkavik, Kontrollutvalgssekr. Midt-Norge (daglig leder) (oppdr. ansv. revisor) (FR-revisor) (møtesekretær) Merknader til innkallingen Ingen merknader Før behandlingen av de ordinære sakene redegjorde Rådmann Lars Metlid om : Sen utsendelse av saker i kommunestyret, plan og miljøutvalget, Økonomistyringen og budsjettprosessen, Ny veg gjennom Havenget og Utbygging av Buvik skole. Side 3

4 Arkivsak Sak 22/2005 Godkjenning av møtebok Behandlet/behandles av: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2005 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Møteboka fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Protokoll Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Møteboka fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Arkivsak Sak 23/2005 Plan for selskapskontroll i Skaun kommune Behandlet/behandles av: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2005 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget slutter seg til det vedlagte forslaget til plan for selskapskontroll i Skaun kommune for inneværende valgperiode, og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret slutter seg til planen for selskapskontroll for Skaun kommune for valgperioden slik den fremgår av saken. Protokoll Heleide datterselskaper av Hamos må taes inn i listen i selskapskontroll. Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak Kontrollutvalget slutter seg til det vedlagte forslaget til plan for selskapskontroll i Skaun kommune for inneværende valgperiode, og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret slutter seg til planen for selskapskontroll for Skaun kommune for valgperioden slik den fremgår av saken. Side 4

5 Arkivsak Sak 24/2005 Orientering om status i pågående FR-prosjekt Midler utenfor kommuneregnskapet Behandlet/behandles av: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2005 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar statusrapporteringen til orientering. Protokoll Anna Ølnes delte ut et notat ang. status i FR-prosjekt Midler utenfor kommuneregnskapet i møtet. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget tar statusrapporteringen til orientering. Arkivsak Sak 25/2005 Overordnet analyse Behandlet/behandles av: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2005 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar foreløpig versjon av overordnet analyse for Skaun kommune til orientering. Utvalget ber sekretariatet om å ta med innspillene og kommentarene som er fremkommet i møtet i det videre arbeidet med analysen. Med bakgrunn i en endelig analyse som legges frem for kontrollutvalget på første møte i 2006, vil utvalget foreslå en plan for forvaltningsrevisjon for Skaun kommune for Kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2006 legges frem for endelig behandling i kommunestyret. Protokoll Kontrollutvalget ønsker å få liste over andre kommuner sine prioriterte FR-prosjekter til neste møte, for å se om det kan være interessant å samkjøre prosjekter. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Side 5

6 Vedtak Kontrollutvalget tar foreløpig versjon av overordnet analyse for Skaun kommune til orientering. Utvalget ber sekretariatet om å ta med innspillene og kommentarene som er fremkommet i møtet i det videre arbeidet med analysen. Med bakgrunn i en endelig analyse som legges frem for kontrollutvalget på første møte i 2006, vil utvalget foreslå en plan for forvaltningsrevisjon for Skaun kommune for Kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2006 legges frem for endelig behandling i kommunestyret. Arkivsak Sak 26/2005 Eventuelt Behandlet/behandles av: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2005 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Ingen. Protokoll Utbygging av Buvik skole Kontrollutvalget ønsker skriftlig dokumentasjon av orienteringen som prosjektleder Steinar Aamo fra Prosjektutvikling Midt-Norge holdt i kommunestyret ( ), sekretariatet kontakter rådmannen om dette. Informasjon Leder ønsker å få inn ønsket informasjon som er relevant for saker som utvalget holder på med. Informasjon fra bl.a. KS, Skoleporten.no, Fylkesmannen og helsetilsynet. Fra rådmannen i Skaun kommune ønskes: brukerundersøkelser, avviksrapportering (som rådmannen håper å få på plass i kommunen). Første møtedato i 2006 Fredag 13. januar 2006 kl , justeres eventuelt når kommunestyremøtene for 2006 blir fastsatt. Side 6

7 SKAUN KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 02/2006 Referatsaker Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: SAKSDOKUMENTER: Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker: 1. Brev fra Skaun kommune v/rådmann, datert ang. Hovedutskrift fra formannskapets møte inneholdende saker unntatt offentlighet. 2. Brev til Skaun kommune, datert ang. klage - saksbehandling bebyggelsesplan Rossvollhåggån. SAKSUTREDNING Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som referatsaker. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. Side 7

8 SKAUN KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 03/2006 Forvaltningsrevisjonsprosjekt- Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: SAKSDOKUMENTER 1. Forvaltningsrevisjonsrapport: Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen. SAKSFREMSTILLING: Bakgrunn for prosjektet: Prosjektet er initiert fra Revisjon Midt-Norge IKS, på bakgrunn av deres erfaring med revisjon av hjelpevergeregnskaper i kommunene. Gjennom revisjonen har de sett at kvaliteten på de avlagte hjelpevergeregnskaper er svært varierende, og at det er store forskjeller hvor mye veiledning, tilsyn og kontroll overformynderiet utøver i forhold til hjelpevergene. Kontrollutvalget har gitt sin tilslutning til at prosjektet skal gjennomføres i KU-sak 12/05. Prosjektet er gjennomført høsten Følgende problemstilling er utformet for prosjektet: Har overformynderiet etablert rutiner for hjelpevergeordningen som bidrar til å sikre klientens midler? Problemstillingen er søkt besvart ved å belyse følgende: 1. Oppnevning av hjelpeverge skal være i samsvar med krav i lov, forskrift og andre bestemmelser 2. Oppnevnt hjelpeverge skal ha tilstrekkelig kunnskap om oppgaven 3. Overformynderiet bør stille krav om rapportering fra hjelpevergen 4. Overformynderiet bør føre tilsyn og kontroll med hjelpevergens virksomhet Side 8

9 Anbefalinger: Kontrollutvalgssekretariatet vil særlig trekke frem følgende av revisors anbefalinger i rapporten: Innkalle til innledende samtaler med påtroppende hjelpeverger der deres habilitet blir vurdert. Her bør også mandatet diskuteres. I tillegg bør det kunne bli gitt en grundig innføring i hjelpevergens plikter og rapporteringskrav. Hvis hjelpevergen vil få regnskapsplikt, bør det sikres at hjelpevergen har fått tilstrekkelig kompetanse for hvordan regnskapet skal føres. Skaffe seg en fullstendig oversikt over de rapporteringskrav som bør stilles til hjelpevergene. Lage et standardbrev som opplister de rapporteringskrav som stilles. Dette sendes ut til alle hjelpevergene foran hvert årsoppgjør. Innføre rutiner som sikrer at beslutningen om fritak blir gjort i form av et enkeltvedtak. Gjennomgå alle hjelpeverger som i dag har fritak, og sørg for at det blir fattet enkeltvedtak om fritak der dette er formålstjenlig og i tråd med regleverket. Innskjerpe rutinene for overformynderiets kontroll av hjelpevergenes innrapportering. Gjennomføre nødvendige tiltak rettet mot hjelpeverger med vesentlige feil eller mangler i regnskapsføringen. Unnlat å signere på regnskapsskjema hvis overformynderiet ikke kan gå god for kvaliteten på regnskapet. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS VURDERING: Som det fremgår av rapporten har rådmannen eller kommunestyret ingen instruksjons- eller styringsrett i overformynderiets saker. Kontrollutvalgets sekretariat vil derfor anbefale kontrollutvalget å følge opp rapporten som et ledd i sitt løpende tilsynsarbeid i kommunen. Kontrollutvalgets sekretariat tilrår kontrollutvalget å legge frem rapporten for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Overformynderiets rolle i forhold til hjelpeverger til etterretning. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning, og legger frem rapporten for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Overformynderiets rolle i forhold til hjelpeverger til etterretning. Side 9

10 SKAUN KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 04/2006 biler Undersøkelse om finansiering av drift samt bruk av Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: SAKSDOKUMENTER 1. Brev fra Revisjon Midt-Norge IKS, datert SAKSFREMSTILLING: Bakgrunn I kontrollutvalgets vedtak i sak KU 12/2005 Forvaltningsrevisjonsprosjekt om verge- /hjelpevergeordningen, ble revisjonen bedt om å foreta en undersøkelse om finansiering av drift, samt bruk av biler. Spesielt fokus på Kostnadsfordelingen ved en eventuell felles bruk av bilene for beboere på Meieribakken. Kartlegging av hvorvidt bilene brukes i bileiernes interesse. Funn/resultater Revisjonen har ikke funnet brudd på de forutsetnngene Trygdekontoret har lagt til grunn for bruken av bilene. Ansvarsforholdet mellom kommunen og bileeierne for kostnader i form av egenandel og bonustap som følge av ulykker er noe uklart. Anbefalinger Kontrollutvalgssekretariatet vil særlig trekke frem følgende av revisors anbefalinger i undersøkelsen: At det føres regnskap over transaksjoner på konto for felles bil for rullestolbrukere. Ansvarsforholdet mellom kommunen og bileierne for kostnader forbundet med skader reguleres gjennom avtaler. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS VURDERING Kontrollutvalgets sekretariat slutter seg til revisjonens anbefalinger i undersøkelsen. Side 10

11 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Kontrollutvalget tar undersøkelsen til etterretning, og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret viser til Undersøkelse om finansiering av drift samt bruk av biler og ber om at rådmannen sørger for at revisjonens anbefalinger blir fulgt opp. Side 11

12 SKAUN KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 05/2006 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Midler utenfor kommuneregnskapet Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: SAKSDOKUMENTER 1. Forvaltningsrevisjonsrapport: Midler utenfor kommuneregnskapet 2. Vedlegg 1-3 til rapport Milder utenfor kommuneregnskapet, unntatt offentlighet, jf. Off.l. 5 a. SAKSFREMSTILLING: Bakgrunn for prosjektet: Kommunens årsregnskap skal vise kommunens økonomiske stilling og tilgang og bruk av midler. For at denne informasjonen skal være fullstendig må alt være registrert i regnskapet. Revisjonens erfaring fra lignende prosjekt i andre kommuner i revisjonsdistriktet er at enhetene disponerte en del midler utenfor kommuneregnskapet. Kommunene hadde liten oversikt over disse midlene, og deler av midlene burde etter revisors vurdering vært tatt inn i kommuneregnskapet. Prosjektet var derfor ønsket gjennomført også i Skaun kommune, og ble vedtatt gjennomført av kontrollutvalget i sak 14/04. Problemstillinger: 1. Oppbevarer og disponerer enhetene midler utenfor kommuneregnskapet? 2. Oppbevarer og disponerer enhetene midler som burde vært tatt inn i kommuneregnskapet? 3. Rapporteres bruk av midler utenfor kommuneregnskapet til overordnet nivå? Rapportens funn/resultatet: For den første problemstillingen viser datamaterialet at enhetene og kontorene i Skaun kommune disponerer midler utenfor kommuneregnskapet, ca en halv million kroner. Analysen ved den andre problemstillingen viser at en stor del av disse midlene etter revisors vurdering bør tas inn i kommuneregnskapet. Dette gjelder særlig gaver og melkekonti, og på slike konti disponeres ganske store beløp Analysen ved den tredje problemstillingen viser at omtrent 40 % av kontiene ikke rapporteres til overordnet nivå. Side 12

13 Anbefalinger: Kontrollutvalgets sekretariat vil særlig trekke frem følgende av revisors anbefalinger i rapporten: For midler som mottas fra tredjepart til særskilt formål skal det opprettes bundet fond hvis midlene ikke benyttes det året de mottas. For konti nevnt i kapittel anbefales det at det foretas en nærmere vurdering av om de bør tas inn i kommuneregnskapet. Lederne av resultatenhetene anbefales å foretar en ny gjennomgang av midler de disponerer utenfor kommuneregnskapet for å sikre at de har oversikt over alle midler. Eventuelt nye midler bør vurderes i forhold til kommuneregnskapet. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS VURDERING: Kontrollutvalgets sekretariat slutter seg til revisjonens anbefalinger i rapporten. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning, og legger frem rapporten for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapport Midler utenfor kommuneregnskapet og ber om at rådmannen sørger for at revisjonens anbefalinger blir fulgt opp. Side 13

14 SKAUN KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 06/2006 Plan for forvaltningsrevisjon Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken: 1. Utkast til plan for forvaltningsrevisjon for Skaun kommune for Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak KU-25/2005: Overordnet analyse (foreløpig versjon), behandlet av kontrollutvalget på møte den SAKSFREMSTILLING: Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, som skal vedtas endelig av kommunestyret. Planene skal utarbeides minimum en gang i løpet av valgperioden, og senest i løpet av første året i valgperioden. Som følge av at reglene først ble vedtatt har Kommunal- og regionaldepartementet gitt utvidet frist til utgangen av 2005 for å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet. I henhold til kravene i Forskrift om kontrollutvalg skal planen for forvaltningsrevisjon baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra en risiko og vesentlighetsbetraktning. Den overordnede analysen skal således være et verktøy i arbeidet med å identifisere behov for og å prioritere områder for forvaltningsrevisjon. Analysen skal gjøre det mulig for kontrollutvalget å prioritere ressursene til forvaltningsrevisjon på en slik måte at kommunen i størst mulig grad kan innfri sine plikter og målsettinger, og slik at kommunen unngår å havne i situasjoner som skader kommunens tjenesteproduksjon eller omdømme. Side 14

15 Selv om det er tilstrekkelig å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon kun én gang i valgperioden, kan det være hensiktsmessig å utarbeide denne planen oftere, gjerne med en årlig rullering. Ellers kan planen bli på et meget overordnet nivå. Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en svært sentral del av kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget bruker planen for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen. Etter å ha avklart arbeidsdelingen mellom Revisjon Midt-Norge IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS har sekretariatsselskapet fulgt opp arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon på vegne av kontrollutvalget. Kontrollutvalget har hatt saken til behandling 2 ganger slik at utvalget har hatt muligheter til å gi innspill underveis i arbeidet og for å skape en god prosess frem mot det endelige forslaget til plan for forvaltningsrevisjon i kommunen for Arbeidet frem mot forslag til plan for forvaltningsrevisjon i 2006 Kontrollutvalget startet arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon for 2006 på møte den 02. september der utvalget sluttet seg til det skisserte arbeidsopplegget for utarbeidelse av plan for forvaltnngsrevisjon. På møte den 21. oktober ble det desverre ikke fremmet noen sak ang. Plan for forvaltningsrevisjon/overordnet analyse pga. uforutsette hendelser i sekretariatet. På møte 25. november fikk utvalget forelagt seg en foreløpig overordet analyse av den virksomheten som drives av Skaun kommune. Analysen har i hovedsak bygd på følgende informasjon: Kommuneplan , langsiktig del: Vedtatt av kommunestyret Tjenestebeskrivelser Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret Årsbudsjett Vedtatt av kommunestyret Regnskap 2004 for Skaun kommune. Årsmelding med årsberetning for 2004 for Skaun kommune. Statistikk og utviklingstendenser for Skaun kommune. Kilde Statistisk sentralbyrå. KOSTRA Utvalgte nøkkeltall for Skaun kommune, reviderte tall (kilde: Statistisk sentralbyrå). Med bakgrunn i den overordnede analysen, innspill fra kontrollutvalget i møte 25. november og dialogen med administrasjonen i Skaun kommune har kontrollutvalgets sekretariat formulert forslag til temaområder for forvaltningsrevisjon for Planen for forvaltningsrevisjon inneholder flere temaområder for forvaltningsrevisjon enn det som det ressursmessig sett er mulig å få gjennomført i Planen er imidlertid en prioritert oversikt der prosjektene som står øverst på lista velges først. For å gjøre saken mest mulig oversiktlig foreslår kontrollutvalgets sekretariat å ikke legge frem den overordnede analysen med risiko og vesentlighetsbetraktninger for kommunestyret, siden denne kan virke noe teknisk. I stedet legges en oppsummering av denne informasjon inn i planen for forvaltningsrevisjon som et grunnlag for prioriteringen av prosjekter. Dersom det over tid oppstår forhold som gjør at prioriterte prosjekter blir uaktuelle, har kontrollutvalget mulighet til å prioritere neste prosjekt på lista. For å gjøre saksbehandlingen så smidig som mulig foreslår sekretariatet at kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å foreta begrunnede omprioriteringer i planen dersom utvalget finner dette formålstjenlig. Side 15

16 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat legger herved frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Skaun kommune for Etter at kontrollutvalget har behandlet planen legges saken frem for kommunestyret, som vedtar den endelige prioriteringen av forvaltningsrevisjonsarbeidet for KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Kontrollutvalget slutter seg til det vedlagte forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget finner dette nødvendig. Side 16

17 SKAUN KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 07/2006 Forslag til møteplan for kontrollutvalget for 2006 Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: SAKSDOKUMENTER: Ingen. SAKSFREMSTILLING: Møteplanen må tilpasses møteplanen for kommunestyret. Vi gjengir for ordens skyld planlagte møter i kommunestyret og formannskapet. Kommunestyret vedtok i møte 14.desember at datoene i mai/juni skulle endres. Det ble vedtatt at nye datoer for mai/juni skal legges frem for kommunestyret på møtet i februar. Opprinnelige datoer er satt opp i tabellen under, men vil bli korrigert så snart kommunestyret har vedtatt nye datoer. I budsjettet for 2006 har kontrollutvalget budsjettert med å gjennomføre 6 møter i 2006, og det er naturlig å avvikle 3 på våren og 3 på høsten. Med bakgrunn i forventninger om saker så langt så kan følgende møteplan antydes for 2006: Januar Februar Mars April Mai Juni Kommunestyret Formannskapet Kontrollutvalget ? September Oktober November Desember Kommunestyret Formannskapet Kontrollutvalget Side 17

18 13. januar 2006 På møte i januar vil forvaltningsrevisjonsprosjekt om Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen og midler utenfor kommuneregnskapet være ferdigstilt og klar for behandling i kontrollutvalget. Videre vil det være aktuelt å planlegge året 2006 i detalj. 28. April 2006 I henhold til forskrift om revisjon skal revisor avgi sin revisjonsberetning innen 15. april, så fremt årsregnskapet er rettidig avlagt. I så fall vil behandlingen av årsregnskapet, med avgivelse av kontrollutvalgets uttalelse bli en viktig sak på møtet i april. Kontrollutvalget kan eventuelt allerede nå bestille gjennomføringen av et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i henhold til vedtatt plan for forvaltningsrevisjon. Juni 2006 For å følge opp tilsynsarbeidet og for å planlegge resten av året, vil det være hensiktsmessig å avvikle et møte før sommeren. Aktuelle saker er oppfølging, evt. behandling av bestillt forvaltningsrevisjon, eventuelle innspill ved planleggingen av regnskapsrevisjonen og saker som eventuelt måtte være aktuelle. Oppfølging av politiske vedtak krever også en viss regelmessighet i kontrollutvalgets møtevirksomhet. 01. september 2006 For å følge opp tilsynsarbeidet og for å planlegge resten av året, vil det være hensiktsmessig å avvikle et møte tidlig på høsten. Aktuelle saker er bestilling, oppfølging, evt. behandling av bestilt forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, eventuelle innspill ved planleggingen av regnskapsrevisjonen etc. Oppfølging av politiske vedtak krever også en viss regelmessighet i kontrollutvalgets møtevirksomhet. 27. oktober 2006 Utover høsten vil behandling av bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter være naturlige saker for behandling i kontrollutvalget. Videre vil oppfølging av saker stå på agendaen. Kontrollutvalget må også starte arbeidet med planleggingen av nytt år, både med tanke på plan for forvaltningsrevisjon for 2007, selskapskontroll og budsjett for kontrollorganene for kommende år. 24. november 2006 Sekretariatet foreslår å legge kontrollutvalgets siste møte til 24. november. Tidspunktet er valgt ut fra at de fleste oppgaver for 2006 da må være ferdigstilt, samtidig kan behandling av saker 24. november være tidsnok til å kunne få saker fremmet for kommunestyrets siste møte før jul, som er satt opp til 13. desember. Side 18

19 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget avvikler 6 møter i Forslag til møteplan fremgår av kontrollutvalgssekretariatets innstilling. Kontrollutvalgets møte i juni fastsettes når kommunestyret har vedtatt dato for sitt møte i juni. Kontrollutvalgets sekretariat sender forslag til dato for møte i kontrollutvalget i juni pr. e-post til medlemmene. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2006: Januar Februar Mars April Mai Juni Kommunestyret Formannskapet Kontrollutvalget ? September Oktober November Desember Kommunestyret Formannskapet Kontrollutvalget Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig. Side 19

20 SKAUN KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 08/2006 Forbrukt tid i 2005 og tidsbudsjett for Kontrollutvalgssekretariat og Revisjon Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: SAKSDOKUMENTER: 1. Aktivitetsplan 2005 (periode ) Revisjon Midt-Norge IKS SAKSUTREDNING: Kontrollutvalget skal i henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven sørge for en tilfredsstillende kontroll og tilsynsordning i kommunen. Det viktigste verktøyet kontrollutvalget har for å utøve denne funksjonen er utvalgets kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. For å kunne utøve denne funksjonen på en god måte er det viktig at kontrollutvalget har oversikt over forbruket av ressurser til revisjons- og tilsynsarbeidet og ikke minst hvordan ressurssituasjonen er for kommende periode. Tilgjengelige ressurser vil i første rekke være avhengig av budsjettrammene som kontrollutvalget har for å kjøpe revisjons- og sekretariatstjenester. Utvalget vil også ha muligheten til å påvirke innretningen på tilsynsarbeidet gjennom hvordan kontrollutvalget prioriterer ulike tilsynsoppgaver som forvaltningsrevisjonsarbeid, selskapskontroll, særskilte granskinger eller utvidet finansiell revisjon innenfor særskilte områder. En del av revisjonsressursene er imidlertid bundet, særlig innenfor finansiell revisjon. Revisor vil i sin planlegging av revisjonen anslå hvor mye ressurser som er nødvendig innenfor finansiell revisjon for å kunne bekrefte regnskapet. Ressursbehovet estimeres på grunnlag av antakelser om hvor god kommunens egen internkontroll er innenfor økonomiforvaltningen og regnskapsrapporteringen. Revisor bygger dessuten på en kartlegging av forhold som kan skape risiko for feil og mangler i regnskapet. Videre gjør revisor en generell vurdering av omfanget og kompleksiteten av kommunens virksomhet. Kontrollutvalget kan ikke overprøve revisors vurderinger på dette området, dette er revisors faglige vurderinger for å kunne bekrefte kommunens regnskap. I tillegg vil noe ressurser gå til faste oppgaver som særattestasjoner knyttet til tilskudd og attestasjon av momskompensasjonskrav. Dersom kontrollutvalget ønsker at revisor legger særskilt vekt på utvalgte områder innenfor revisjonsarbeidet har utvalget mulighet til å bestille spesifikke revisjoner som ivaretar dette. Aktuelle områder kan være utvidede internkontrollvurderinger innenfor Side 20

21 særskilte tjenesteområder eller spesifikke revisjoner av for eksempel reiseoppgjør, finansforvaltning etc. Når det gjelder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll vil kontrollutvalget gjennom bestilling av revisjoner avgjøre hvilke områder som skal undersøkes og hvilken innretning undersøkelsene skal ha. Utgangspunktet for bestillingene er plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll som kontrollutvalget og kommunestyret har vedtatt. I den enkelte undersøkelse eller prosjekt vil ressursbehovet avhenge av kontrollutvalgets bestilling sett i forhold til revisors anslag over tidsbruk basert på omfang og undersøkelsesmetoder. Dersom det oppstår situasjoner i forvaltningen som har betydning for kommunens drift kan dette kreve at kontrollutvalget omprioriterer sine ressurser. Typisk er hendelser som endrer risikobildet i organisasjonen, eller at det oppstår mistanke om uregelmessigheter eller feil. I slike situasjoner vil kontrollutvalget ha plikt til å undersøke saken, kartlegge de faktiske forhold og bidra til at de uønskede hendelsene opphører. For å kunne styre kontroll og tilsynsarbeidet er kontrollutvalget avhengig av å ha oversikt over tilgjengelige tidsressurser. Dette gjelder i første rekke hos revisor som utøver det operative kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen, men også hos kontrollutvalgets sekretariat som sørger for saksforberedelsene for kontrollutvalget og som foretar mindre undersøkelser og kartlegginger av virksomheten i kommunen. Vedlagt følger oversikt over forbrukt tid i 2005 og tidsbudsjett for 2006 for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS. Som vedlegg følger også en aktivitetspan for revisjonsåret 2005 fra Revisjon Midt-Norge IKS. På totalnivå viser oversiktene følgende: Tidsforbruk i 2005: Revisjon Midt-Norge IKS Se vedlagte Aktivitetsplan Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Kontrollutvalgets sekretariat ble i praksis etablert og satt i drift fra slutten av august Oppdraget Skaun kommune ble innledet med møte i kontrollutvalget den 02. september. Fra den 02. september og frem til 31. desember har oppdragsansvarlig i kontrollutvalgets sekretariat et tidsforbruk på 121,5 effektive timer knyttet på oppdraget Skaun kommune. I tillegg kommer 5 timer i kommunestyret. Kjøring til og fra Skaun kommer utenom og utgjør 8,5 timer i perioden. Pr måned er fordelingen som følger: Juli August Sept. Oktober Nov. Des. SUM Sekretærbistand 10,0 18,5 32,5 51,5 9,0 121,5 Kommunestyret 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 Sum 10,0 18,5 32,5 51,5 14,0 126,50 Kjøring 0,0 2,5 2,0 2,0 2,0 8,5 Sum 10,0 21,0 34,5 53,5 16,0 135,0 Side 21

22 Styret har så langt signalisert at tid knyttet til kjøring ikke skal belastes direkte, men utjevnes mellom kommunen. Arbeidsoppgavene høsten 2005 har i første rekke vært knyttet til å sette seg inn i oppdraget, samt forberede saker om overordnet analyse, plan for forvaltningsrevisjon, plan for selskapskontroll og budsjett for kontrollutvalget. Budsjett 2006 Revisjon Midt-Norge IKS Revisjon Midt-Norge IKS har ikke laget et tidsbudsjett for revisjonsåret 2006 ( ) enda jf. samtale med oppdragsansvarlig revisor. Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS har fordelt tidsressursene på kommunene i 2006 i henhold til honorar. Videre holdes reisetid utenfor og vil dermed indirekte utjevnes mellom kommunene. Tidsfordelingen ble behandlet på styremøte den som sak 43/2005 og styret sluttet seg til dette prinsippet for ressursfordeling. For Skaun kommune tilsier dette en ressurs på 186 effektive timer i 2006, eksklusive reisetid. Siden en del tidsressurser i sekretariatsselskapet høsten 2005 har vært knyttet til selve selskapsetableringen og flytting, håper selskapet å kunne oppfylle målsettingene knyttet til ressursbruk i KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat legger herved frem oversikt over forbrukt tid til Skaun kommune pr og tidsbudsjett for 2006 for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS. Sekretariatet viser for øvrig til innstillingen og ber kontrollutvalget slutte seg til tidsbudsjetteringen for sekretariats- og revisjonsselskapet for KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget tar statusrapportering over forbruk av tid til Skaun kommune i 2005 fra Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og statusrapportering over forbruk av tid hittil i revisjonsåret 2005 fra Revisjon Midt-Norge IKS til orientering. Kontrollutvalget godkjenner tidsbudsjettet for Skaun kommune for 2006 fra Kollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS. Side 22

23 SKAUN KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 09/2006 Eventuelt Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: SAKSDOKUMENTER: Ingen. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Ingen. Side 23

Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE. Sakliste: FRØYA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid : Torsdag 2. februar 2006 kl 09.00 Møtested/lokaler : Kommunehuset på Sistranda møterom B. Deltagere

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 8. desember 2006, kl. 09.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom i 1. etasje (kulturbygget)

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Arkivsak : 004-2010 : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00.

Arkivsak : 004-2010 : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00. Møteinnkalling Arkivsak : 004-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Gunnar

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Mandag 7. juni 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Rådhuset, formannskapssalen. Arkivsak : 187-2010 Deltagere : Martin

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor FRØYA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid : Torsdag 19. oktober 2006 kl 09.00 Møtested/lokaler : Kommunehuset på Sistranda Kommunestyresalen.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 12/44 Møtedato/tid: 07.05.2012, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Deltagere: Oddvar M. Lian, leder Anders J. Krokstad, nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 07.02.2006 kl. 08.30 STED: Kommunestyresalen

Møteinnkalling. OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 07.02.2006 kl. 08.30 STED: Kommunestyresalen OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 07.02.2006 kl. 08.30 STED: Kommunestyresalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.11.2012 12/707 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Torsdag 6. desember

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD... 3 3 MØTEPLAN... 4 4 KONTROLLUTVALGETS HOVEDFOKUS I 2015... 4 4.1 TILSYN MED FORVALTNINGEN...

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: onsdag 6. april 2005 kl. 10.00 STED: Nordli samfunnshus, liss- salen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/24 Møtedato/tid: 12.02.2013, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Eva Overholt (leder) Eivind Stende Ingrid M. Tørhaug-Skagseth

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer