Lovgivningstiltak forbedring av frilanseres rettigheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lovgivningstiltak forbedring av frilanseres rettigheter"

Transkript

1 Kulturminister Hadia Tajik Kulturdepartementet og Familie- og kulturkomitéen Stortinget Vår referanse: Lovgivningstiltak forbedring av frilanseres rettigheter 1. Innledning Norsk Journalistlag (NJ) er organisasjonen for redaksjonelle medarbeidere og frilansere som har journalistikk som hovedyrke. Vi arbeider blant annet for å verne om ytringsfriheten, den redaksjonelle uavhengighet og medlemmenes journalistfaglige interesser. Vi har i overkant av 9600 medlemmer, hvorav ca. 900 av disse er frilansere. NJ ivaretar medlemmenes opphavsrett overfor arbeidsgiver, staten og andre brukere gjennom kollektive avtaler og bistand i individuelle saker. Opphavsmenns vern, særlig frilanseres situasjon når det gjelder avtaler om levering av materiale og tilhørende overlatelse av opphavsrettigheter, må etter NJs oppfatning forbedres. Vi registrerer stadig oftere at avtalene på området er urimelige ubalanserte. Mens frilansjournalister tidligere forhandlet om oppdrag direkte med hver enkelt redaktør eller oppdragsgiver, har konsentrasjonen av eierskap i mediebransjen på få år ført til at disse i dag må forhandle enkeltvis mot store konserner. Nedgangen i opplag og annonser gjør at konsernene presser honorarene ned. Kutt helt opp mot prosent er for eksempel vanlig for mange frilansere i ukepressen. I tillegg samordner eierne priser uten hensyn til hva journalistikken koster å lage, og enkelte ukepressekonserner har utarbeidet svært dårlige rammeavtaler som de tvinger frilansere til å skrive under på for å få levert stoff. Konsekvensen er at opphavsmennenes vederlag ikke lenger reflekterer omfanget av den faktiske utnyttelsen. I tillegg gir den teknologiske utviklingen nye muligheter for at redaksjonelt stoff svært enkelt kan distribueres i andre publikasjoner og kanaler. Tidligere leverte frilansere produkter til publisering én gang, nå krever mange oppdragsgivere at man overdrar alle bruksrettighetene. På den måten kan oppdragsgiver fritt bruke det redaksjonelle stoffet på alle plattformer innad i konsernet, og likeledes fritt selge det til samarbeidspartnere eller andre tredjemenn. Dette omtales som «buy-out-contracts», og er et problem som dessverre er økende også i øvrige europeiske land.

2 På bakgrunn av denne negative utviklingen og at vi er kjent med det pågående arbeidet med revisjon av åndsverkloven, ønsker vi med dette å komme med konkrete lovgivningstiltak som kan styrke opphavsmennenes rettigheter. Målet må etter vår mening være å få innført et langt bedre lovverk enn i dag som sikrer rimelige og balanserte avtaler og honorarer for salg av redaksjonelt stoff. 2. Dagens rettssituasjon på området I bilag 4 «Frilansavtale» til Journalistavtalen for avis og Journalistavtalen for ukepressen, inngått mellom NHO/MBL og NJ for periodene og , er det i begges 7 identiske bestemmelser om «Overlatelsens omfang». Her heter det: «a) Mellom oppdragsgiveren og frilansjournalisten forutsettes det truffet slik avtale at det ikke oppstår tvil om publiseringsrettens omfang, for så vidt angår stoff som er beskyttet i henhold til åndsverkloven. Hvis ikke annen avtale er truffet, er publiseringen begrenset til en gang. b) For bestilt stoff gjelder publiseringsretten i ett år fra den dag stoffet ble levert, og for ikke bestilt stoff i ett år fra den dag stoffet ble akseptert for publisering. Er publiseringen ikke skjedd innen denne tid, går publiseringsretten tilbake til frilansjournalisten - med mindre annet er avtalt. Aktuelt stoff om økonomiske, politiske og kulturelle spørsmål, skal imidlertid publiseres så fort det er praktisk mulig. Hvis dette ikke skjer, går - etter at spørsmålet har vært drøftet mellom bedriften og frilansjournalisten - publiseringsretten tilbake til sistnevnte. Dette punkt gjelder ikke fotografier. For fotografier gjelder bestemmelsene i Lov om opphavsrett til åndsverk, med mindre annen avtale treffes i det enkelte tilfelle.» Bestemmelsens litra a) tas til inntekt for at oppdragsgiver ikke uten særskilt avtale med opphavsmannen, kan overlate publiseringsretten til andre, se vedlegg 1 om advokat Astri M. Lunds utredning av øverst side 3. Vi har også den alminnelige formuesrettslige lempningsregelen i avtaleloven 36. Bestemmelsen overlapper en god del ugyldighetsregler, både i og utenfor avtaleloven. I tillegg rammer den både avtaler hvor det eksiterer et misforhold mellom ytelse og motytelse, og dessuten avtaler som er urimelige av andre grunner. Den generelle lempningsregelens mangel på faste kriterier og «operative fakta» gjør det imidlertid vanskelig for partene i et kontraktsforhold å forutberegne sin rettssituasjon med tilstrekkelig sikkerhet. Den avtalerettslige generalklausulen legger i så måte opp til stor grad av dommerskjønn. Et klart svar på spørsmål om kontraktsvilkår skal settes til side eller ikke, kan i mange tilfeller dermed bare oppnås gjennom en fordyrende rettsprosess. Norsk Journalistlag mener følgelig at dagens rettstilstand vanskelig kan fungere tilfredsstillende uten mer presist utformede regler på området: N o r s k J o u r n a l i s t l a g, P o s t b o k s Y o u n g s t o r g e t, O s l o S i d e 2

3 3. NJs første lovforslag: Særbestemmelse i åndsverkloven om rimelig vederlag for den utnyttelse som avtales NJs første lovforslag er at det innføres en særskilt bestemmelse i åndsverkloven om at opphavsmannen skal ha rett til et rimelig vederlag for den utnyttelsen som avtales. Bestemmelsen bør kunne suppleres med innføringen av en meklingsinstans. En slik regulering vil kunne gjøre partene i en avtalesituasjon mer oppmerksomme på hva som bør reguleres, og i tydeligere grad enn i dag ivareta opphavsmannens interesser. Idet han typisk vil være den svake part i avtalerelasjonen, vil bestemmelsen kunne bli anvendt som tolkningsprinsipp til fordel for opphavsmannen i tilfeller der avtalen er uklar eller ufullstendig. En opphavsrettslig bestemmelse om rimelig vederlag vil samsvare med annen europeiske opphavsrettslovgivning, herunder et svensk lovforslag fra 2011 og tysk opphavsrettslovgivning siden 2000: I forslaget til ny svensk opphavsrettslov (SOU 2011:32) er det inntatt en presumsjonsbestemmelse om rett til rimelig vederlag når opphavsmannen selv overdrar rettigheter til utnyttelse i ervervsvirksomhet (dvs. avgrenses mot privat eller ideell aktivitet). Denne særskilte erstatningsbestemmelsen i lovutkastets kapittel 5 lyder slik: «Upphovsmannens rätt till ersättning 5 När upphovsmannen själv överlåter eller upplåter sin rätt att framställa exemplar av ett verk eller göra det tillgängligt för allmänheten till någon som avser att nyttja rätten i förvärvsverksamhet har upphovsmannen rätt till skälig ersättning. Avtalsvillkor som inskränker upphovsmannens rätt till skälig ersättning är ogiltiga om 1. avtalet avser överlåtelse eller upplåtelse av upphovsmannens rätt till uthyrning till allmänheten av ljudupptagningar eller upptagningar av rörliga bilder, och 2. överlåtelsen eller upplåtelsen sker till en framställare av sådana upptagningar.» I tysk opphavsrettslov (Urheberrechtsgesetz, UrhG) har man en regel om at der opphavsmannen gir en annen tillatelse til å bruke verket, har han krav på et rimelig vederlag. I rimelighetsvurderingen vises det til hva som er vanlig innen forretningslivet gitt arten og omfanget av utnyttelsesgraden som overlates, og her vektlegges særlig tidspunktet for og varigheten av utnyttelsen. Hvis det er avtalt et urimelig vederlag, kan opphavsmannen kreve endring av kontrakten. (UrhG 32). N o r s k J o u r n a l i s t l a g, P o s t b o k s Y o u n g s t o r g e t, O s l o S i d e 3

4 I vedlegg 2 finnes utdrag av den engelske oversettelsen av den tyske åndsverkloven. Vi tillatelser oss her imidlertid å komme med en svært uformell oversettelse til norsk av UrhG 32: «(1) Forfatteren skal ha rett til avtalefestet vederlag for tildeling av utnyttelse av verket. Hvis mengden av godtgjørelse ikke er fastsatt, skal passende godtgjørelse legges til grunn. Dersom avtalt vederlag ikke er rettferdig, kan forfatteren kreve endring av avtalen, slik at forfatteren blir gitt en passende godtgjørelse. (2) Kompensasjonen skal være rettferdig fastsatt i samsvar med en felles avtale ( 36). Enhver annen godtgjørelse skal være rettferdig hvis den tilsvarer det som i forretningsforbindelser er vanlig og rettferdig, gitt arten og omfanget av mulighetene for utnyttelse innvilget, særlig varighet og tidspunkt for utnyttelse, og øvrige omstendigheter. (3) En avtale som avviker fra punkt (1) og (2) til skade for opphavsmannen kan ikke påberopes av den annen part i avtalen. Bestemmelsene fastsatt i første punktum gjelder selv om de er omgått ved andre ordninger. Forfatteren kan imidlertid gi en ikke-eksklusiv utnyttelse gratis. (4) Forfatteren skal ikke ha rett i henhold til punkt (1) tredje punktum, i den grad at godtgjørelsen for utnyttelse av hans verk har blitt bestemt i en tariffavtale.» Bestemmelsen overstyres av tariffavtaler. Dessuten er det slik at vederlag som er fastsatt ved kollektiv avtaler mellom en rettighetsorganisasjon og en brukerorganisasjon eller en individuell bruker, alltid skal anses som rimelig. Loven stiller nærmere krav til kollektivavtalene og fastsettelsen av vederlaget. Hver av partene i en kollektiv forhandling kan, når visse vilkår er oppfylt, kreve mekling. Meklingsinstansen skal gi partene et begrunnet forslag til løsning, og dette forslaget vil være bindende dersom ingen av partene har inngitt skriftlig innsigelse innen tre måneder etter at forslaget er mottatt (UrhG 36 og 36 a). For ytterligere utdyping om dette forslaget og utenlandsk rett, viser vi til vedlegg 1 og utredningen av advokat Astri M. Lund, se særlig punkt 3 og NJs andre lovforslag: Særskilt lempningsbestemmelse i åndsverkloven om tilsidesettelse av urimelige avtalevilkår NJs andre lovforslag er at det innføres en særskilt lempningsbestemmelse i åndsverkloven om tilsidesettelse av urimelige avtaler. Dette kan gjennomføres gjennom en henvisningsbestemmelse til avtaleloven 36, slik systematikken tidligere var i loven. Foreslåtte regulering vil etter vår mening i langt bedre grad enn i dag tydeliggjøre ugyldighetsregelens betydning på det opphavsrettslige området, og være en god påminnelse for partene som forhandler. En særskilt lempningsbestemmelse i åndsverkloven, etter samme mønster som NJs forslag, er også foreslått i det svenske lovutkastets kapittel 5 (SOU 2011:32). Her heter det: N o r s k J o u r n a l i s t l a g, P o s t b o k s Y o u n g s t o r g e t, O s l o S i d e 4

5 «Jämkning 3 Ett avtal om överlåtelse eller upplåtelse av rätten att framställa exemplar av ett verk eller att göra det tillgängligt för allmänheten kan jämkas eller lämnas utan avseende med tillämpning av 36 lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Ett avtalsvillkor som innebär att upphovsmannen avstår sin ideella rätt får jämkas eller lämnas utan avseende om avståendet är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det inte skäligen kan krävas att detta i övrigt ska gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende. Vid denna prövning ska särskild hänsyn tas till behovet av skydd för en part som intar en underlägsen ställning.» For ytterligere utdyping om dette forslaget og utenlandsk rett, viser vi igjen til vedlegg 1 og utredningen av advokat Astri M. Lund, se særlig punkt 3 og Særlig om tysk rett Lovforslaget i Sverige har kommet på bakgrunn av at også nabolandet vårt er engstelige for den negative utviklingen for opphavsmennene. I Tyskland har man imidlertid tatt problemet på alvor, og vår søsterorganisasjon Deutche Journalistinnenund Journalisten-Union (DJU) kan vise til svært positive resultater for deres frilansere etter den tyske rettsreformen i Ved siden av det sterke vernet som opphavsmennene fikk gjennom de omtalte bestemmelsene i den tyske opphavsrettsloven, har frilansere i Tyskland en ytterligere forsikring gjennom den generelle avtalelovgivningen om test av rimelighet (Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 307 og 310) og konkurranselovgivning om urimelig handelspraksis (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 4 og 8). DJU har laget en oversikt over tysk rettspraksis der frilansere har vunnet på bakgrunn av denne omtalte lovgivningen. Dessverre finnes rapporten kun på tysk («Buy-out- Verträge stoppen FairPay für freien Journalismus»). Vår tyske søsterorganisasjon har imidlertid laget en engelsk oppsummering av rettssituasjonen - «Legal actions of German unions against buy out contracts of publishers legal background» - som ligger i vedlegg 3. Her kommer det tydelig frem at tysk opphavsrettslovgivning bør være inspirasjon for den norske lovgivningen på området. N o r s k J o u r n a l i s t l a g, P o s t b o k s Y o u n g s t o r g e t, O s l o S i d e 5

6 6. Avslutning Hvis det er ønskelig, tar vi gjerne et møte om våre to lovforslag eller utdyper skriftlig ønskede temaer. For øvrig arbeider vi videre med spørsmålet om å styrke frilanseres rettsstilling, og vil derfor tillate oss eventuelt å komme tilbake med ytterligere innspill i revisjonsarbeidet av åndsverkloven. Med vennlig hilsen for NORSK JOURNALISTLAG Thomas Spence nestleder Ina Lindahl Nyrud advokat Vedlegg 1: Advokat Astri M. Lunds utredning til Norsk Journalistlag av Vedlegg 2: Utdrag av den engelske oversettelsen av den tyske opphavsrettsloven (Urheberrechtsgesetz, UrhG) Vedlegg 3: Deutche Journalistinnen- und Journalisten-Union (DJU) sitt udaterte oppsummeringsnotat «Legal actions of German unions against buy out contracts of publishers legal background.» N o r s k J o u r n a l i s t l a g, P o s t b o k s Y o u n g s t o r g e t, O s l o S i d e 6

Forslag til EU direktiv om forbrukerrettigheter - høring

Forslag til EU direktiv om forbrukerrettigheter - høring Justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 08/2577-5 26.01.2009 Saksbehandler: Gry Nergård/Charlotte Tvedt Dir.tlf: 99 00 50 80 Forslag til EU direktiv om

Detaljer

Høring om konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler. Arbeidsdepartementet 18. juni 2010

Høring om konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler. Arbeidsdepartementet 18. juni 2010 Høring om konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler Arbeidsdepartementet 18. juni 2010 1 1 Innledning... 4 2 1.1 Høringens hovedinnhold... 4 1.2 Bakgrunn... 5 2 Generelle hensyn... 6 3 Konkurranseklausuler...

Detaljer

NJs beretning 2013-2015 Innhold

NJs beretning 2013-2015 Innhold NJs beretning 2013-2015 Innhold Gode tider for dårlig nytt... 3 Situasjonen i mediebransjen... 5 Kampanje for journalistikken Hvor har du det fra?... 9 Økonomiske tilpasninger også i NJ... 11 Medlemsutviklingen...

Detaljer

Innst. O. nr. 20. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. O. nr. 20. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. O. nr. 20 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 55 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

Høringssvar til utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord m.v.

Høringssvar til utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord m.v. 1 Luftfartstilsynet postmottak@caa.no Deres ref Vår ref Dato 13/03676-38 OU-95-15 Oslo 30.04.2015 Høringssvar til utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord m.v. Norsk Presseforbund (NP) er

Detaljer

KONKURRANSEKLAUSULER

KONKURRANSEKLAUSULER Mastergradsoppgave JUS399 KONKURRANSEKLAUSULER En vurdering av forslaget om ny regulering av konkurranseklausuler i arbeidskontrakter. Kandidatnummer: 179096 Veileder: Vidar Riksfjord Antall ord: 14706

Detaljer

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013)

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013) Innst. 266 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 65 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

RETTEN TIL Å KREVE HUSLEIEN TILPASSET «GJENGS LEIE» av Nina Eriksson

RETTEN TIL Å KREVE HUSLEIEN TILPASSET «GJENGS LEIE» av Nina Eriksson RETTEN TIL Å KREVE HUSLEIEN TILPASSET «GJENGS LEIE» av Nina Eriksson Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Opphavsrettsavtaler mellom Norsk Journalistlag og arbeidsgiverorganisasjoner eller arbeidsgivermotparter

Opphavsrettsavtaler mellom Norsk Journalistlag og arbeidsgiverorganisasjoner eller arbeidsgivermotparter Opphavsrettsavtaler mellom Norsk Journalistlag og arbeidsgiverorganisasjoner eller arbeidsgivermotparter Nedenfor er en oversikt over tariffavtalenes bestemmelser om opphavsrett. Avtalen mellom NJ og MBLs

Detaljer

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 36 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov

Detaljer

PRIVATLEIE MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR. Vi viser til deres brev av 29.09.05 vedrørende ovennevnte.

PRIVATLEIE MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR. Vi viser til deres brev av 29.09.05 vedrørende ovennevnte. Toyota Finans Service Postboks 704 Svelvikveien 59B 3003 DRAMMEN Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2026 14.11.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei PRIVATLEIE MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

Detaljer

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse.

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. En analyse av de rettslige betingelsene for lovlige tilsigelsesavtaler,

Detaljer

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr.

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. Innst. 154 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) Til Stortinget

Detaljer

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN)

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN) Fiskeri og kystdepartementet Saksbehandler: Maja Kirkegaard Brix Boks 8118 Dep Telefon: 41691457 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 13/93 Deres referanse: 11/847 Vår dato: 26.04.2013

Detaljer

Torstein Frantzen. Fremtidsfuldmagter

Torstein Frantzen. Fremtidsfuldmagter Torstein Frantzen Fremtidsfuldmagter Fremtidsfuldmagter Professor Torstein Frantzen, Juridisk fakultet, Norge Dersom en person mister dømmekraften kan han settes under vergemål. Et alternativ til vergemål

Detaljer

Journalistavtale NJ P5

Journalistavtale NJ P5 Journalistavtale NJ P5 2014-2016 Journalistavtale P5 Radio Halve Norge 2012 2014 JOURNALISTAVTALEN av 2012 mellom P5 RADIO HALVE NORGE AS og NORSK JOURNALISTLAG (NJ) forsåvidt angår redaksjonelle medarbeidere

Detaljer

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19.

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap hindre Utredning til Nærings- og handelsdepartementet 19. september 201 3 Punkt Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 1.1 Oppdraget 3 1.2 Ansatte

Detaljer

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Med særlig henblikk på betydningen av kravets innhold ved markedsføring av bolig, i budrunden og ved forbudet mot egenhandel. Kandidatnummer:

Detaljer

Frilansinitiativet. Utkast til rapport

Frilansinitiativet. Utkast til rapport Frilansinitiativet Utkast til rapport Innhold Forord... 3 Frilansinitiativet... 5 Frilansbegrepet... 8 Mediefrilansere... 9 Situasjon og vilkår for frilansere... 12 Antall frilansere i Norge... 14 Frilansernes

Detaljer

Høringssvar til forslag til endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova)

Høringssvar til forslag til endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 2015/54440-4 Arkivkode: 008 Dato: 30.09.2015 Høringssvar til forslag til endringer i lov 8. april 1981

Detaljer

Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid

Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid g) Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid Oppsummering av Fotofrilansutvalgets arbeid Innspill fra utvalget til Landsmøtet og NJs videre arbeid i perioden 2007 09: 1. Et nytt første punkt i NJs program

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING OG OVERGANGSREGLER FOR NY LOV OM EIENDOMSMEGLING

HØRING FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING OG OVERGANGSREGLER FOR NY LOV OM EIENDOMSMEGLING HØRING FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING OG OVERGANGSREGLER FOR NY LOV OM EIENDOMSMEGLING Vi viser til Deres brev av 25.06.07, der vi inviteres til å gi en høringsuttalelse. Generelle bemerkninger

Detaljer

Kunstnernettverket takker for invitasjon til innspill til utredningen, og for gode møter underveis i utredningsarbeidet.

Kunstnernettverket takker for invitasjon til innspill til utredningen, og for gode møter underveis i utredningsarbeidet. postmottak@kud.dep.no Deres ref. 14/2284 Oslo, 28. august 2014 Innspill til utredning om kunstnerøkonomi Kunstnernettverket takker for invitasjon til innspill til utredningen, og for gode møter underveis

Detaljer

Betydningen av partenes stilling i forhold til avtaletolking og avtalerevisjon etter avtaleloven 36. Av: Sicilie Kristin Kanebog

Betydningen av partenes stilling i forhold til avtaletolking og avtalerevisjon etter avtaleloven 36. Av: Sicilie Kristin Kanebog Betydningen av partenes stilling i forhold til avtaletolking og avtalerevisjon etter avtaleloven 36. Av: Sicilie Kristin Kanebog Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

Innst. O. nr. 90. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen

Innst. O. nr. 90. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen Innst. O. nr. 90 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen Ot.prp. nr. 44 (2008 2009) Innstilling fra næringskomiteen om lov om endring av lov om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer