SALGSOPPGAVE. Tomtene fradeles Gnr 56 bnr 177 i Evje og Hornnes kommune. Hver tomt vil da få eget bruksnummer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALGSOPPGAVE. Tomtene fradeles Gnr 56 bnr 177 i Evje og Hornnes kommune. Hver tomt vil da få eget bruksnummer."

Transkript

1 Høgås hyttefelt SALGSOPPGAVE ADRESSE TYPE EIENDOM MATRIKKEL NR ADKOMST / BELIGGENHET Høgås hyttefelt, 4735 Evje Høystandard selveier hyttetomter, reguleringsformål fritid. Tomtene fradeles Gnr 56 bnr 177 i Evje og Hornnes kommune. Hver tomt vil da få eget bruksnummer. Følg Rv.9 fra Kristiansand til Evje. Fortsett forbi sentrum av Evje og ta av mot Gautestad ved Evje Kirke. Fortsett veien oppover ca 10 km mot Gautestad til man får avkjørsel til Høgås skiarena på høyre side. Fortsett veien innover, forbi skiarenaen og videre innover til man kommer til hyttefeltet. Både hyttefeltet og hver enkelt tomt er merket. De praktfulle selveiertomtene ligger idyllisk til i et solrikt, åpent og vidstrakt terreng, med skiløyper og turløyper like ved hyttefeltet, noe som gir ypperlige muligheter for rekreasjon og koselige familieturer. Området er kjent for å være blant det mest snøsikre området, og på det meste er det oppkjørt over 140 km med skiløyper. Tomtefeltet ligger mellom Høgås Skiarena og Himmelsyna, ved Gautestad, ca 7 mil fra Kristiansand og ca 9 mil fra Arendal. SELGER TOMT Høgås Hyttefelt AS v/ Trygve Jokelid Tomtene leveres som råtomt. Det påhviler klausul på at grunneier Trygve Jokelid skal foreta grunnarbeid på tomten. Pris på grunnarbeid, samt grøft for vann/avløp/strøm avtales for den enkelte tomt. Tomtene varierer i størrelse fra ca 900m 2 til ca 1600m 2 i henhold til planbeskrivelsen for reguleringsplanen. Da hver enkelt tomt ikke er oppmålt vites ikke eksakt størrelse på tomtene. Kjøper betaler selv oppmålingsgebyr for tomten, samt tinglysing av målebrev. Dette innbetales sammen med kjøpesum/omkostninger. Oppmålingsgebyr på tomter med areal fra m 2 er kr 10000,-. Gebyr for tinglysing av målebrev kr (Forbehold: Gebyrene kan bli endret.) VEI, VANN, AVLØP Tomtene leveres av selger med vei, strøm og avløpsledninger frem til tomtegrensen Kostnader med grøft, ledningsnett for vann/avløp på egen tomt bekostes av kjøper. Dette tilkobles renseanlegg for hytteområdet. Det er privat vei fra offentlig vei og inn til hyttefeltet. Kjøper skal selv bekoste opparbeidelse av veg fra tomtegrense og inn på egen tomt. Hver tomteeier plikter å betale andel av snøbrøyting og vedlikehold av hovedveger i feltet. For 2010 utgjør dette kr 1289,- pr år ved brøyting og vedlikehold av grunneier Trygve Jokelid. Videre må hver hytteeier betale andel av vedlikehold vann/kloakk med kr 2148,- pr år. Prisen kan reforhandles hvert 3.år, neste gang i 2012 i henhold til endring i konsumprisindeksen (SSB). Beløpene betales forskuddsvis innen 1. februar hvert år. Andel av vedlikehold som nevnt her (vei, vann og kloakk) påløper ikke det kalenderåret kontrakten er skrevet, og heller ikke neste år om ikke bygging er igangsatt. Etter dette påløper avgiftene, selv om bygging ikke er igangsatt. Det påløper årlige kommunale avgifter som hytterenovasjon, feiing av pipe. Se Evje og Hornnes kommune sine heimesider (www.e-h.kommune.no) for priser på avgiftene. Side 1 av side 7

2 REGULERINGSPLAN Tomtene ligger under reguleringsplan for Høgås hyttefelt med reguleringsbestemmelser vedtatt , mindre endringer vedtatt juni 2009 og i september Kjøper plikter å betale for eventuelle reguleringsendringer der hvor kommunen forlanger det. For evt. flere tomter samtidig betales prosentvis andel av reguleringsendringen. Dette skal betales til det/de firma som utfører arbeidet. Kjøper plikter å følge reguleringsbestemmelsene for hyttefeltet og kommunale vedtekter og bestemmelser, samt spesielle bestemmelser for Høgås hyttefelt. Kjøper er selv ansvarlig for de kostnader dette måtte medføre, samt å betale andre offentlige avgifter/gebyr. Områdets reguleringsbestemmelser, utsnitt av reguleringsplanen og spesielle bestemmelser ligger vedlagt salgsoppgaven. Det anbefales at kjøper setter seg grundig inn i disse dokumenter. DIV. OPPLYSNINGER I hyttefeltet vil det bli lagt inn kabel-tv og bredbånd. Dette er inkludert i tomteprisen. Det er frivillig om man vil koble seg på anlegget, men da det legges inn kabel-tv vil det ikke tillates at parabol settes opp (inntil videre er det aksept for parabol i området). De tomteeiere som måtte ønske å koble seg til anlegget plikter å betale årlig abonnement/avgifter. Ved kjøp av tomter settes overtakelsen til 3 uker fra avtale om kjøp er inngått (signert Avtale om kjøp av tomt ) Ved overtakelse skal hele kjøpesummen (inklusiv omkostninger) innbetales Evje og Hornnes Sparebank (Evje og Hornnes Sparebank vil sende regning til kjøper). Tekniske anlegg klargjøres i feltet fortløpende. Konferer gjerne med utbygger Trygve Jokelid om status på tekniske anlegg på de forskjellige tomter før kjøp. På eiendommen er det tinglyst: Erklæring vedrørende fredningsvedtak fra Fredningsvedtaket gjelder deler av skog på hovedbruket, men overføres hver enkelt tomt ved fradeling. Kjøper plikter selv å søke kommunal godkjenning for den hyttetype man måtte ønske å bygge. Grunneier kan igjennom sitt eget byggefirma, Høgås bygg tilby hytter i forskjellige prisklasser satt opp helt ferdige (nøkkelferdig) om ønskelig. Det påhviler ingen byggeklausul på tomtene, men ønsker man ferdige hytteløsninger kan man benytte seg av ett av disse alternativer eller komme med andre ønsker på hyttetyper. Kjøper kan også selv fritt velge byggfirma/leverandør til oppføring av hytte om ønskelig. Da tomtene er ubebygd plikter kjøper å undertegne egenerklæringsskjema vedrørende konsesjonsfrihet. Konsesjonsfrihet er betinget av at tomten bebygges innen 5 år. PRISANTYDNING/ OMKOSTNINGER Tomt E6 og E8 kr omk. Tomt G1, G2 og G6 kr omk. Tomt A1-1, A1-2, A3, A4, A5 og G5 kr omk. Tomt G10 kr omk. Tomtene i feltene I, J, K, L vil snart bli lagt ut for salg + omkostninger: + oppmålingsgebyr + 2,5 % dokumentavgift til staten + tinglysingsgebyr skjøte kr VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

3 Reguleringsbestemmelser: EVJE OG HORNNES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR HØGÅS HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER 1 Generelt 1.1 Planområde Planområdet er vist på plankartet i målestokk 1: Reguleringsformål Innenfor planområdet er arealene regulert til følgende formål, overensstemmende med plan- og bygningslovens 25, jf. 28-2: Byggeområder: Hytter Allmennyttige bygninger Friområder: Tursti, skiløype Skistadion Spesialområder: Privat veg / parkeringsplass Friluftsområde Friluftsområde i vann Kloakkrenseanlegg Kombinerte formål Landbruk / skistadion 2 Fellesbestemmelser 2.1 Sammen med byggemelding skal det vedlegges et målsatt situasjonskart i M = 1:500 eller 1:1000 som i tillegg til bebyggelsen skal vise hvordan den ubebygde delen av tomta skal planeres og utnyttes. Situasjonskartet skal angi tomtegrenser, VA-ledninger, adkomst, parkeringsareal, terrengmessig behandling og spesielt angi den delen av tomta som ikke skal opparbeides. 2.2 Kommunen skal, ved behandling av byggemeldinger, ha for øye at bebyggelsen får en god form og materialbehandling og at bygninger i samme gruppe får en harmonisk utforming. 2.3 Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 15 og 25 grader. Side 3 av side 7

4 2.4 Bebyggelsen skal plasseres slik at den faller naturlig inn i terrenget. Det skal benyttes materialer og farger som ikke skiller seg vesentlig ut fra naturen på stedet. Materialvalg og fargebruk skal godkjennes av kommunen. 2.5 Opparbeiding av tomter skal foregå så skånsomt som mulig. Trær og busker skal så langt som mulig bevares. Terrengskader skal jordkles og tilsås eller tilplantes. Stedegen vegetasjon skal benyttes. 2.6 Utbygging av anlegg for veg, vann, avløp og strøm skal ferdigstilles i takt med utbygging av hytter. 2.7 Det er ikke tillatt å inngå privatrettslige avtaler i strid med bebyggelsesplan og reguleringsbestemmelser. 2.8 Kommunen kan gjøre unntak fra disse reguleringsbestemmelsene når særlige grunner foreligger. 3 Hytteområder 3.1 Områdene skal benyttes til hytter med tilhørende uthus og anneks. 3.2 Dette punktet utgår i forbindelse med endringen vedtatt oktober 2010 av Evje og Hornnes kommune 3.3 Områdene A - L kan benyttes til frittliggende hytter. 3.4 TU skal ikke overstige 0,15. Boder skal ikke være større enn 15 m 2. Eventuell carport skal bygges som tilbygg til hytta og skal regnes med i det bebygde areal. Utforming av uthus og annekser skal tilpasse seg hovedformen på hytta. 3.5 Mønehøyden, målt fra innvendig golv, skal ikke overstige 5 m for område H og 5,5 m for de øvrige områdene. 3.6 Eventuelle terrasser skal i størst mulig grad tilpasses terrenget. 3.7 Det tillates ikke oppført gjerder i hytteområdene. 4 Område for allmennyttig bebyggelse Dette punktet utgår i forbindelse med endringen vedtatt juni 2009 av Evje og Hornnes kommune 5 Skiløyper / turstier 5.1 I området kan det foretas en enkel opparbeidelse og planering av terrenget til skiløyper og turstier. 5.2 Langs hovedtraseen gjennom planområdet kan det anlegges lysløype. 6 Friluftsområder 6.1 I friluftsområdene skal det kunne opparbeides gangstier og turveger. Eksisterende vegetasjon skal i hovedtrekk beholdes. Tynningshogst kan utføres i samråd med kommunen. Side 4 av side 7

5 7 Områder for kloakkrenseanlegg 7.1 Områdene skal benyttes til kloakkrenseanlegg med tilhørende bygninger, anlegg og innretninger. 7.2 Før tiltak settes i verk, skal plan for opparbeidelsen være godkjent av kommunen. 8 Område for landbruk / skistadion 8.1 Området skal vinters tid benyttes til skistadion for langrenn og skiskyting med tilhørende bygninger, anlegg og innretninger. Om sommeren skal området benyttes til landbruk. 8.2 Før tiltak i forbindelse med bruk til skistadion settes i verk, skal det foreligge en samlet plan for opparbeidelsen som skal være godkjent av kommunen. Arendal Revidert etter TNM-styrets behandling Revidert etter offentlig ettersyn Revidert etter vedtak i TNM-styret sitt møte Revidert etter vedtak i TNM-styret sitt møte Revidert etter vedtak i TNM-styret sitt møte Asplan Viak Sør AS Side 5 av side 7

6 Spesielle bestemmelser for Høgås hyttefelt Byggeområde: 1) Hyttene skal plasseres inn i terrenget slik at de ikke fremhever seg i naturen, men faller naturlig inn i terrenget. 2) Det skal benyttes farger som er naturlig for stedet. Eksempel er jordfarge. 3) Materialer som skal benyttes er tre, torv og naturstein. a. Kledning: vilmarkskledning, laft eller stav. b. Tak: Torv eller tretak. c. Murer: naturstein eller skifer (murer høyere enn 1 m skal kles med stein). 4) Hyttene skal plasseres lavt i terrenget, om nødvendig i flere nivåer. 5) Til hver hytte skal de på tomta opparbeides 2 parkeringsplasser, og disse skal inngå i brøyteavtalen for hytteveiene. Eventuell garasje/ carport regnes som parkeringsplass. 6) Hytteeierne plikter å delta i felles brøyte/- vedlikeholdsavtale for veier og parkeringsarealer i hyttefeltet. 7) Alle hytteeierne plikter kollektivt å oppfylle de til enhver tid gjeldende bestemmelser og pålegg vedrørende trafikkforhold, vannforsyning og avløpsforhold, samt renovasjon. 8) Alle kabelanlegg skal legges i grøfter i bakken. Bestemmelsene ovenfor gjelder i tillegg til planbeskrivelsen og reguleringsbestemmelsene. Hornnes Revidert Sigurd Wiberg Side 6 av side 7

7 BINDENDE AVTALE OM KJØP AV TOMT FOR EIENDOMMEN Høgås Hyttefelt, Tomt nr i Evje og Hornnes kommune. Undertegnede inngår herved følgende avtale om kjøp av ovennevnte eiendom: Kjøpesum kr + vanlige omkostninger (oppmålingsavgift, dokumentavgift og tinglysingsgebyr) Ønsket overtagelsesdato:. Avtale om kjøp av tomt er bindende ved undertegning av denne avtale. Kontrakt utarbeides og skal være undertegnet innen den Eventuelle forbehold (eks. salg av egen bolig, finansiering etc.):.... NB! Handelen er juridisk bindende for begge parter når denne avtalen er undertegnet., den.. Navnkjøper 1:.. Adr.: Adr.:.... Sign. Person nr:.... Tlf. arb. Tlf.priv., den.. Navn kjøper 2:.. Adr.: Adr.:.... Sign. Person nr:.... Tlf.arb. Tlf.priv Side 7 av side 7

Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres

Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres Oppdragsnummer: 159065 Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres Byggeklare høystandardtomter med helårsvei, vann/kloakk, strøm og tlf/bredbånd. Adresse: Damtjednlie Hyttegrend Tomt: Ca. 800 til 2350 kvm selveier

Detaljer

RØROS. Tre tomter tilgjengelig i nytt hyttefelt - beliggende i Galåen med fin utsikt. Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS

RØROS. Tre tomter tilgjengelig i nytt hyttefelt - beliggende i Galåen med fin utsikt. Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS Oppdragsnr: 46130033 RØROS Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS Prisant.fra kr 350 000 til 450 000 + omk. Totalpris inkl. omk. fra kr 379 800 til kr 481 250 Tomt ca. 1 000 kvm. Tre tomter tilgjengelig i nytt

Detaljer

Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser

Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser Oppdragsnummer: 85110030 Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser Hyttetomter uten byggeklausul - totalløsning med hytte kan leveres Adresse: Nisser Hyttegrend, Treungen Tomt: Eiertomter fra ca.

Detaljer

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Torvikbukt Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Innhold 04 Kort om eiendommen 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre opplysninger

Detaljer

Kåfjord Hyttegrend. 30 solrike hyttetomter i sjøkanten. www.kaafjord-hyttegrend.com

Kåfjord Hyttegrend. 30 solrike hyttetomter i sjøkanten. www.kaafjord-hyttegrend.com Hyttegrend 30 solrike hyttetomter i sjøkanten www.kaafjord-hyttegrend.com 2 2 14 15 Beliggenhet vannet H5 H4 H3 H2 H1 H13 H12 H11 H24 H25 H26 H23 V W N S EØ H20 H21 H22 Gjesteparkering H19 H6 H18 H7 H17

Detaljer

Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell

Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell Liesetra - prisliste 01/10/2010 Gnr. Bnr. Areal m2 Maks T-BRA Pris Status 107 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 167 169 171 173

Detaljer

Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT

Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT Generelle opplysninger om Natveitåsen Beliggenhet Natveitåsen boligfelt ligger like syd for eksisterende skoleanlegg ved Birkeland skole, Valstrand

Detaljer

Solhovda hyttetomter. www.kikut.no. Kikut, 3580 Geilo

Solhovda hyttetomter. www.kikut.no. Kikut, 3580 Geilo Solhovda hyttetomter Kikut, 3580 Geilo * Solrike og attraktive tomter på Geilo s beste beliggenhet, Kikut. * Utsikt mot Hallingskarvet, Reineskarvet, Skurdalsfjorden og Hardangervidda. Omringet av fantastisk

Detaljer

La drøm bli virkelighet

La drøm bli virkelighet Storstøllie i Valdres: La drøm bli virkelighet www.dnbnoreiendom.no Telefon 09999 Innhold 5 Kort beskrivelse av prosjektet og ideen bak Beliggenhet og geografi Infrastruktur 6 Generell informasjon 8 Aktiviteter

Detaljer

MEGLER: Elisabeth Bjøre tlf 911 92 386 post@advokat-bjore.no. Fritidstomter ved Krøderfjorden. Fra kr 590 000,- + omk

MEGLER: Elisabeth Bjøre tlf 911 92 386 post@advokat-bjore.no. Fritidstomter ved Krøderfjorden. Fra kr 590 000,- + omk MEGLER: 1 Elisabeth Bjøre tlf 911 92 386 post@advokat-bjore.no Fritidstomter ved Krøderfjorden Fra kr 590 000,- + omk 2 Selger: Betegnelse: Reguleringsplaner: Fasiliteter: Beliggenhet: Skinnes eiendom

Detaljer

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

13 daa Friluftsområde

13 daa Friluftsområde SUNDT & THOMASSEN AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA PROSJEKT 2504 ØVRE ÅLSÅSEN UTVIKLING AS REGULERINGSBESTEMMELSER FELT H5 26. JUNI 2006, REVIDERT 9. JUNI 2008 REGULERINGSPLAN FOR ØVRE ÅLSÅSEN OMRÅDE H5 Planbehandling:

Detaljer

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut. Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 18, 3580 GEILO

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut. Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 18, 3580 GEILO Oppdragsnr: 7114011 KIKUT Prosjektert hytte på Solhovda tomt 18, 3580 GEILO Prisant. kr 4 990 000 + omk av tomteverdi Totalpris inkl. omk. kr 5 043 800 Prom/bra ca. 85/87 kvm. Tomt ca. 1 418 kvm. Arkitekttegnet

Detaljer

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

NJERVESANDEN TOMTER TIL SALGS MED PANORAMA UTSIKT! Njervesanden. 3 tomter med panoramautsikt og meget gode solforhold.

NJERVESANDEN TOMTER TIL SALGS MED PANORAMA UTSIKT! Njervesanden. 3 tomter med panoramautsikt og meget gode solforhold. TOMTER TIL SALGS MED PANORAMA UTSIKT! NJERVESANDEN 3 tomter med panoramautsikt og meget gode solforhold. Njervesanden Priser: Kr.2.700.000,- + omkostninger 1 MeGLers KOMMeNTar Nå har vi for salg 3 innregulerte

Detaljer

Gaustablikk - Staulen Vendt mot sol, sør og Gaustatoppen.

Gaustablikk - Staulen Vendt mot sol, sør og Gaustatoppen. Gaustablikk - Staulen Vendt mot sol, sør og Gaustatoppen. www.krogsveen.no Gaustablikk - Staulen Området ligger i Kvitåvatn Øst, også omtalt som Ørnesfeltet. På denne siden av Kvitåvatn, innerst i Gaustablikkområdet,

Detaljer

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker.

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. Reise Li esand 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. MEGLERS KOMMENTAR Store fine selveiertomter med unik sjønær beliggenhet i Reise Terrasse.

Detaljer

Vaset i Valdres - fjelltomter. Byggeklare høystandardtomter i flott og variert terreng. Utsyn mot Jotunheimen. Fritid

Vaset i Valdres - fjelltomter. Byggeklare høystandardtomter i flott og variert terreng. Utsyn mot Jotunheimen. Fritid Oppdragsnummer: 158180 Vaset i Valdres - fjelltomter Byggeklare høystandardtomter i flott og variert terreng. Utsyn mot Jotunheimen. Adresse: VASET - Brakastølen Øst/Øvre Ulset Tomt: fra 1300 til 2400

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295, 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

Fiskebekk Hyttegrend

Fiskebekk Hyttegrend Vrådal Hytte- og Bygdeservice BA Henvendelse ang visning: 3853 Vrådal. Halvor Nordbø, 99 5163 99 faks 350 53882 - e-post: post@fiskebekk.no Attraktive hyttetomter i Fiskebekk Hyttegrend sentralt beliggende

Detaljer

Funkis sjøhytte med båtplass, naustplass og eiet tomt, panoramautsikt, 100 meter fra sjøen, meget solrik eiendom

Funkis sjøhytte med båtplass, naustplass og eiet tomt, panoramautsikt, 100 meter fra sjøen, meget solrik eiendom Funkis sjøhytte med båtplass, naustplass og eiet tomt, panoramautsikt, 100 meter fra sjøen, meget solrik eiendom Adresse: Rye Strand Hytte nr 5, 4990 Søndeled. Se vedlagte kart bakerst! Betegnelse: Gnr.

Detaljer

SJUSJØEN. 4 nye fortettingstomter på Sjusjøen! Ligger i Lunkevegen, attraktivt område med flotte turmuligheter!

SJUSJØEN. 4 nye fortettingstomter på Sjusjøen! Ligger i Lunkevegen, attraktivt område med flotte turmuligheter! Oppdragsnr: 2013386 SJUSJØEN Tomter Sjusjøen 4449-4452, 2612 SJUSJØEN Prisant. fra kr 1 300 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 1 334 792 Tomt ca. 1.000 kvm. 4 nye fortettingstomter på Sjusjøen! Ligger

Detaljer

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG.

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. TOMT HALHJEMSMARKA 3 11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. HALHJEM 3, TRINN 1, ENEBOLIGTOMTER Prisant.: Fra. kr. 900.000,- + 2,5% dok.avg. Tomteareal: Fra ca. 600-1000m² Prospekt på SMS:

Detaljer

HAFJELL. Hafjells beste hyttetomter! Prisantydning: Fra 4.100.000,- Hafjelltoppen Oppdrag: 52414019

HAFJELL. Hafjells beste hyttetomter! Prisantydning: Fra 4.100.000,- Hafjelltoppen Oppdrag: 52414019 HAFJELL Hafjelltoppen Oppdrag: 52414019 Hafjells beste hyttetomter! Prisantydning: Fra 4.100.000,- DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 TOMTEFELTET LIGGER RETT VEST FOR

Detaljer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer PLANOMRÅDET 1. Beliggenhet Planområdet ligger ca 12 km vest for Oppdal sentrum, ved sørenden av Skardvatnet. Planområdet grenser i nord mot gnr. 208/bnr. 4 og gnr. 208/ bnr.15 og gnr. 241/ bnr. 1. I sør

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune

Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune Prisantydning: Fra kr. 350.000,- kr. 550.000,- + omkostninger Tomt: Fra ca. 1 2,5 mål selveiertomter Prospekt: 1705136 Megler: Øyvind Dahle, 61 36 66 33 /

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk. Oppdragsnr: 7314039 GOLSFJELLET VEST Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL Pris fra kr 725 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 744 342 Tomt fra ca. 1000-1100 kvm. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! INNHOLD

Detaljer

Hyttedrømmen 1000 moh i Valdres

Hyttedrømmen 1000 moh i Valdres www.vardingrenda.no Hyttedrømmen 1000 moh i Valdres Høystandard fritidstomter, inntil alpinanlegg med utsikt mot Skogshorn, Hemsedalsfjella og Jotunheimen! Drøye 2 timer fra Oslo (men en snau time kortere

Detaljer

Hyttetomter V. Slidre

Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter Landsrud, Veståsen PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 5080685 TIL 09999 440.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Landsrud, Veståsen Strøm og Prisantydning: 440.000,- + omk.

Detaljer