SALGSOPPGAVE NORDRE KIRKENG TOMTEFELT AREMARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALGSOPPGAVE NORDRE KIRKENG TOMTEFELT - 1798 AREMARK"

Transkript

1 SALGSOPPGAVE NORDRE KIRKENG TOMTEFELT AREMARK 12 Store, flotte, vestvendte festetomter ved Aremarksjøen. Strand - Båtplass - Offentlig vann og avløp.

2

3 INNHOLD Nøkkelinformasjon Reguleringsplan med bestemmelser Budskjema 3 4

4 NØKKELINFORMASJON Oppdragsnr: Eiendomsmegler MNEF: Jan - Marcus Lilledal Tlf / Adresse: Nordre Kirkeng, 1798 Aremark Bortfester: Jørn Thore og Line Britt Lie DA Adkomst: Fra Halden sentrum, kjør riksvei 21 gjennom Tistedal sentrum og videre til Fjell bru hvor man tar til venstre skiltet mot Aremark. Følg veien rett frem helt til du kommer til Aremark sentrum, ved butikken og bensinstasjonen. Herifra kjører du rett forbi og videre og tar etter ca. 2 km. vei til venstre inn til Kirkeng camping. Kjør veien gjennom campingplassen, bortover langs vannet og atkomstveien til tomtefeltet kommer til syne på venstre hånd. Beliggenhet: Nytt, unikt hyttefelt svakt skrånende ned mot idylliske Aremarksjøen. Området er vestvendt og har gode solforhold med mye kveldssol. I enden av feltet mot sjøen er det et fellesområde med blant annet fin sandstrand. Vassdraget og de omkringliggende naturområder kan ellers by på fantastiske fiske og naturopplevelser, både til vanns og til fots. Det er ca. 2 km. til blant annet dagligvarebutikk, post, cafe/spisested, bank og bensinstasjon. Det er umiddelbar nærhet til kommunens festivalområde med diverse festivaler, konserter og arrangementer. Umiddelbar nærhet er det også til Kirkeng camping med blant annet sommeråpen kiosk. Tomtebeskrivelse: Vestvendte naturtomter, svakt skrånende ned mot idylliske Aremarksjøen. Alle tomtene er romslige. Den minste tomten er på nesten 1,8 mål og den største tomten utgjør i overkant av 2,4 mål. Dette vil være med på å gi feltet et usjenert og fritt preg med god plass mellom hyttene. Feltet har gode solforhold med mye kveldssol og har en lun og skjermet beliggenhet mot både festivalområdet mot syd og campingplassen mot nord. I enden av feltet mot sjøen er det et fellesområde med blant annet fin sandstrand som alle kan benytte. En kort spasertur unna tomtene ligger Sjøvik småbåthavn. Her finnes det mulighet for båtplass. Vilkår festeavtale: Festekontraken gjelder til den blir sagt opp av fester og det betales en årlig festeavgift på kr ,- Festeavgiften indeksreguleres hvert år i hht. konsumprisindeksen, første gang Dersom lov og forskrift senere skulle gi anledning til det, gis bortfester rett til hvert 10. år å regulere festeavgiften til 5 % av tomteverdi på lignende nye tomter i distriktet. Eventuell rett til innløsning reguleres av lov og forskrift. Grunneier har forkjøpsrett, med unntak av overdragelse til nærstående familie. Kopi av festekontrakt utlveres på meglers kontor. Innfestingsavgift: Kr ,- + omk. Kjøpers omkostninger: Tinglysningsgebyr for festekontrakt kr. 525,- Pantattest Kr. 202,- Tinglysningsgebyr for pantobligasjon (gjelder kun dersom man skal ha lån i bank med pant i tomten) kr. 525,-

5 Samlet sum for innfestningsavgift og omkostninger kr ,- Det tas forbehold om endringer av ovennevnte offentlige gebyrer. Felles plikt til drift og vedlikehold av infrastruktur og fellesareal som ikke blir overtatt av Aremark kommune. Bortfester kan kreve at det dannes velforening med pliktig medlemsskap. Oversikt over gnr, bnr, og tomtestørrelser: Tomt N1 - Gnr Bnr Areal 1813,5 kvm. Tomt N2 - Gnr Bnr Areal 2315,1 kvm. Tomt N3 - Gnr Bnr Areal 2402,2 kvm. Tomt N4 - Gnr Bnr Areal 1785,1 kvm. Tomt N5 - Gnr Bnr Areal 1878,7 kvm. Tomt N6 - Gnr Bnr Areal 2197,2 kvm. Tomt N7 - Gnr Bnr Areal 1954,7 kvm. Tomt N8 - Gnr Bnr Areal 2186,0 kvm. Tomt N9 - Gnr Bnr Areal 1854,8 kvm. Tomt N10 - Gnr Bnr Areal 2148,2 kvm. Tomt N11 - Gnr Bnr Areal 2214,1 kvm. Tomt N12 - Gnr Bnr Areal 2387,6 kvm. Atkomst og parkering: Bilvei frem til tomtegrensene med gode parkeringsmuligheter på egen tomt. Hovedveien inn på feltet er ferdig opparbeidet og gruset. Felles plikt til drift og vedlikehold, fastsatt for 2014 til kr. 850,- Vann og kloakk: Det er lagt offentlig vann og avløp til tomtegrensen til hver hyttetomt og man kan tilkoble seg det offentlige nettet mot en tilkoblingsavgift til Aremark kommune. Tilkoblingsavgifter (pr. 2014) betales med kr ,- + mva. for avløp og kr ,- + mva. for vann. Tilsammen kr ,- + mva. Det må påregnes egen pumpe for avløp. Aremark kommune har inngått rammeavtale med leverandør for levering av pumper. Konferer Aremark kommune vedrørende pris og levering. Det er private stikkledninger inn på tomtene og privat fellesnett fra feltet og frem til kommunens ledninger. Strøm: Strøm er inkludert fremtil tomtegrensen. Tilkobling og strømkabel på egen tomt bekostes av fester. Båtplass: Rett til leie av båtplass i Sjøvik småbåthavn like på bortsiden av tomteområdet. Inntredeavgift kr ,- (indeksregulert fra Mai 2011) Årlig leie kr ,- (indeksregulert fra Mai 2011) Kopi av leiekontrakt utleveres på meglers kontor. Offentlige forhold/regulering: Regulert til fritidsbolig i hht. reguleringsplan for Sjøvik/Kirkeng. Det er tillatt å oppføre fritidsbolig, med tilhørende bod. Tillatt maksimalt bebygd areal BYA (omfatter alle bygg på tomten) er BYA= 18 %. Maksimal gesimshøyde over gjennomsnittlig naturlig terreng skal maksimalt være 2,8 meter og maksimal mønehøyde er 5 meter. Parkering skal skje på egen tomt og plass skal anvises på situasjonsplan ved byggemelding. Reguleringsplan med bestemmelser ligger vedlagt dette prospekt. Heftelser/servitutter: Nyopprettet festekontrakt vil bli tinglyst på hver hyttetomt. Kopi av festekontrakt utleveres på meglers kontor. Hyttefeltet har tinglyst veirett fra riksvei 21, over naboeiendommen og langs Aremarksjøen fremt til hyttefeltet. Felles plikt til drift og vedlikehold. Kopi av veiavtalen tinglyst med endring tinglyst utleveres på meglers kontor. Faste løpende kostnader: Det foreligger ingen faste løpende kostnader ved tomten utover den årlige festeavgiften. Ved oppføring av hytte vil man måtte påregne faste 5 6

6 løpende kostnader til strøm og oppvarming, forsikring, utgifter til velforening, drift og vedlikehold av fellesareal, kommunale avgifter (eiendomsskatt, vann, avløp) m.m. Ligningsverdi: Ikke fastsatt. Avtalt meglervederlag: Meglerprovisjon betales av selger og utgjør for dette oppdrag fast pris kr ,- pr. tomt + utlegg/honorar. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp betales kr ,- + utlegg/honorar. Boplikt: Det foreligger ikke boplikt. Utleie: Det er ikke anledning til å leie bort tomten videre uten grunneiers samtykke. Men det er ingen spesielle forbud mot utleie av hytta som oppføres på tomten. Konsesjon: Eiendommen er ikke konsesjonspliktig. Odel: Innfesting av tomten er ikke underlagt odel. Hvitvasking: Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette. Overtagelse: Tomtene er byggeklare. Overtakelse snarest eller etter avtale. Finansiering: Vårt firma har en utstrakt forbindelse med flere låneinstitusjoner. Vi kan derfor være behjelpelig med å fremskaffe finansieringstilbud og utarbeide økonomiplan tilpasset Deres boligbehov. Tomtene bortfestes som de er : Eiendommen bortfestes i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendingsloven 3-9. Bestemmelsen her innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for fester. Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfelle: - Når fester ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som bortfester kjente eller måtte kjenne til, og som fester hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. - Når bortfester har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, prospekt eller ved annen markedsføring på vegne av bortfester. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide. - Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn bortfester hadde grunn til å regne med ut fra innfestingsavgiften og forholdene ellers. - Når tomten har et vesentlig mindre areal enn opplyst av bortfesteren. Budgiving: Dersom De etter besiktigelse ønsker å feste eiendommen, må De straks inngi skriftlig tilbud til megler. Tilbudet gis på eget skjema som du finner vedlagt i dette prospekt (budskjema). Budet må gi opplysninger om budets størrelse og sannsynlig finansiering. Budet er bindende for budgiver innenfor den frist som er oppgitt som akseptfrist. Megler kan etter loven ikke formidle bud som har akseptfrist kortere enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning. Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, ihht. Forskrift til Lov om eiendomsmegling, blir forelagt partene etter at avtale er kommet i stand. Budgiver bekrefter ved sitt bud at eiendommen er besiktiget, samt at prospekt med vedlegg er mottatt og lest. Budgivere som sender bud elektronisk, telefaks eller post må umiddelbart kontakt megler og forvisse seg om at budet er kommet frem og er registrert hos megleren. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Produksjonsdato: kl. 09:52

7 7 8

8 REGULERINGSPLAN

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Budskjema Bud på eiendommen: Navn: Navn: Oppdragsnr.: Dato for salgsopgave: kl. 09:52 Inngåelse av festeforhold på tomt nr. N Nordre Kirkeng hyttefelt F. pnr.: F. pnr.: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. priv.: Tlf. mob.: E-post: gir herved bindende bud stort Kr.: Kroner: på ovennevnte eiendom, + omkostninger iht. salgsoppgave Finansieringsplan: Bank: Saksbehandler: Saksbehandlers dir. telefonnummer: Saksbehandlers e-post: Finansieres kjøpet med egenkapital - består dette av: Kontanter Undertegnede er kjent med at budet er bindende for meg/oss når det er kommet til selgers kunnskap. Likeledes er undertegnede kjent med at selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Handelen er juridisk bindende for både selger og kjøper dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede bekrefter å være kjent med salgsoppgavens innhold. Undertegnede er kjent med at budet sammen med budgivers navn vil bli ført i meglers budjournal, og at megler er forpliktet til å fremlegge komplett budjournal for kjøper og selger etter at handel er inngått. Ønsket overtagelsesdato for eiendommen: Budet er bindende frem til:* dag den / 201 klokken Eventuelle forbehold: *Med mindre annet fremgår av dette budskjema, er budet bindende til kl denne dag. Kjøpetilbudet forhøyes herved på for øvrig uendrede vilkår Sted: Dato: Kjøpesum: Står ved makt til: Dato: Signatur: Budgivers underskrift: Budgivers underskrift: Budgivere som sender bud elektronisk, pr. telefaks, pr. post eller på annen måte ikke kommer i direkte kontakt med megler ved inngivelse av bud, har selv ansvaret for å ta kontakt med megler pr. telefon for få bekreftet at budet er kommet frem og registrert hos megleren. Bud akseptert av selger: t dag den / 201 klokken En god eiendomsmegler er gull verdt Jan G Lilledal AS Faksnr:

19 Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Gjennomføring av budgivning: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold.det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide, er større enn ellers. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter. Viktige avtalerettslige forhold: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. Oppdatert En god eiendomsmegler er gull verdt Jan G Lilledal AS

20 Jan G Lilledal AS Busterudgata 5, 1776 Halden, Telefon , Telefaxnr , E-post:

SALGSOPPGAVE SALHUSVEGEN 213 B, 5529 HAUGESUND

SALGSOPPGAVE SALHUSVEGEN 213 B, 5529 HAUGESUND SALGSOPPGAVE SALHUSVEGEN 213 B, 5529 HAUGESUND INNHOLD Nøkkelinformasjon Situasjonskart Kommunal eiendomsinformasjon (GIS/LINE WebMatrikkel) Oversikt over fakturert kommunale avgifter for gr. 36, bnr.

Detaljer

3490 KLOKKARSTUA. 370.000,- + omk. Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Røyken/Hurum AS Eiendomsmegling. 32 79 28 86 (m:) 97 16 56 97

3490 KLOKKARSTUA. 370.000,- + omk. Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Røyken/Hurum AS Eiendomsmegling. 32 79 28 86 (m:) 97 16 56 97 Klokkarstua Prisantydning 370.000,- + omk. Konvallstien 5 3490 KLOKKARSTUA Byggeklar boligtomt Panorama fjordutsikt Type bolig Tomt Tomteareal. 652 kvm Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Røyken/Hurum

Detaljer

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr.

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. SALGSOPPGAVE To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. 550 000,- Prisantydning gnr. 8, brn. 20: kr. 850.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass WWW.ETM.NO Tlf: 69367070 1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass Vesterøy, Hvaler Adresse: Norderhaugveien 102, 1684 VESTERØY Tomte areal: 979 m² Prisantydning: Kr: 980.000,- + omk. Oppdragsnr: 211034

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK Meget attraktiv skogseiendom beliggende ved Lifjell skisenter i Bø kommune i Telemark. Nærhet til eksisterende hytteområder.

Detaljer

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark.

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. T O M T L E I L I G H E T F R I T I D S E I E N D O M N Æ R I N G 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. SØRLIFELTET/SVINGEN Halden næringspark 1789 Berg i Østfold

Detaljer

SØGNE. Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod

SØGNE. Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod SØGNE Indre Rivenes Panorama - sjønære tomter, 4640 SØGNE Prisant. kr 3 200 000 + omk. Totalpris inkl.

Detaljer

TORPEÅSEN BOLIGFELT. 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser. Prisantydning: 800.000,- Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172

TORPEÅSEN BOLIGFELT. 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser. Prisantydning: 800.000,- Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172 TORPEÅSEN BOLIGFELT Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172 Prisantydning: 800.000,- 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

HAFJELL. Hafjells beste hyttetomter! Prisantydning: Fra 4.100.000,- Hafjelltoppen Oppdrag: 52414019

HAFJELL. Hafjells beste hyttetomter! Prisantydning: Fra 4.100.000,- Hafjelltoppen Oppdrag: 52414019 HAFJELL Hafjelltoppen Oppdrag: 52414019 Hafjells beste hyttetomter! Prisantydning: Fra 4.100.000,- DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 TOMTEFELTET LIGGER RETT VEST FOR

Detaljer

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD Tilbaketrukket vestvendt beliggende eiendom med utviklingsmuligheter i hyggelige Eidsfoss i Hof kommune i Vestfold. Eldre bygningsmasse.

Detaljer

SOLÅSGRENDA-SKRIM Solrike høystandardtomter Tomtene selges uten byggeklausul

SOLÅSGRENDA-SKRIM Solrike høystandardtomter Tomtene selges uten byggeklausul SOLÅSGRENDA-SKRIM Solrike høystandardtomter Tomtene selges uten byggeklausul Prisantydning: Adresse: Boligtype: Tomt: Kr 575 000,- + omk. Solåsgrenda, Skrim, Omholtfjell, 3648 SKRIM Hyttetomter Ca 1.000

Detaljer

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker.

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. Reise Li esand 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. MEGLERS KOMMENTAR Store fine selveiertomter med unik sjønær beliggenhet i Reise Terrasse.

Detaljer

STOKMARKNES. "Bankbygget" - Sentral næringseiendom. Prisantydning: 4.000.000,- Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221

STOKMARKNES. Bankbygget - Sentral næringseiendom. Prisantydning: 4.000.000,- Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221 STOKMARKNES Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221 Prisantydning: 4.000.000,- "Bankbygget" - Sentral næringseiendom. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE.

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. SALGSOPPGAVE 71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. Attraktiv eiendom, beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner og Tønsberg by. Eiendommen består av ca. 7,5 da. jord og ca.

Detaljer

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid Oppdragsnummer: 158198 Valdres - Synnfjellet Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Adresse: Synnfjellet - Skåletjernet Prisantydning: Kr 295 000,- Omkostninger:

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter med vei, vann, avløp og strøm. Stølshøgda, 3550 GOL. Pris fra kr 850 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter med vei, vann, avløp og strøm. Stølshøgda, 3550 GOL. Pris fra kr 850 000 + omk. Oppdragsnr: 7313033 GOLSFJELLET VEST Stølshøgda, 3550 GOL Pris fra kr 850 000 + omk. Totalpris inkl. omk. fra kr 873 600,- Tomteareal fra ca. 1000 kvm. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter

Detaljer

Byggeklar tomt i Nermoveien 10

Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Attraktiv tomt i et veletablert og barnevennlig område med kort vei til det meste. - Gangavstand til skoler (alle trinn) - ca. 2 km vest for Fauske sentrum - Kort gange til

Detaljer

MOI. Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. Prisantydning: 2.350.000,- Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115

MOI. Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. Prisantydning: 2.350.000,- Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115 MOI Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115 Prisantydning: 2.350.000,- Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

BROKKE Solrik og flott hyttetomt Sitåsen 67, rysstad

BROKKE Solrik og flott hyttetomt Sitåsen 67, rysstad GODE SOLFORHOLD OG FLOTT UTSIKT! BROKKE Solrik og flott hyttetomt Sitåsen 67, rysstad Prisantydning: Kr. 450 000,- + omkostninger 1 MEglErS KoMMEnTAr innhold Tomten ligger flott til med gode solforhold

Detaljer

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Ålen HYTTETOMTER - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Adresse: Ålen Hyttegrend Areal: Eiendomsgrunn på ca. 1.000 kvm. Prisantydning: Kr. 250.000,- + omk. pr.

Detaljer

EstateProspekt. Meglerhuset Sædberg AS. Hyttetomter. Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE. Tlf.: 38 05 42 20

EstateProspekt. Meglerhuset Sædberg AS. Hyttetomter. Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE. Tlf.: 38 05 42 20 EstateProspekt Hyttetomter Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE 3 hyttetomter i Søgne Prisantydning: Kr. 350.000,- +omk. pr. tomt Megler: Statsaut. Eiendomsmegler MNEF Frode Gundersen Meglerhuset Sædberg AS

Detaljer

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN 5 eietomter på Augustaborg Boligtomter - fl med ere med flott flott utsikt til mot festningen - kort vei vei til sentrum til Halden sentrum. Augustaborg tomter, 1782 HALDEN Daglig/faglig leder Bjørn Fosby,

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD Prisantydning: Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad Kr. 398 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Tomten er planert og opparbeidet

Detaljer

HYTTETOMTER - RAJE. Kopperskjerpet - Nytt hyttefelt inn mot Sandorvann. Prisantydning: 325.000,- Kopperskjerpet Oppdrag: 51113063

HYTTETOMTER - RAJE. Kopperskjerpet - Nytt hyttefelt inn mot Sandorvann. Prisantydning: 325.000,- Kopperskjerpet Oppdrag: 51113063 HYTTETOMTER - RAJE Kopperskjerpet Oppdrag: 51113063 Prisantydning: 325.000,- Kopperskjerpet - Nytt hyttefelt inn mot Sandorvann. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

SJUSJØEN. 4 nye fortettingstomter på Sjusjøen! Ligger i Lunkevegen, attraktivt område med flotte turmuligheter!

SJUSJØEN. 4 nye fortettingstomter på Sjusjøen! Ligger i Lunkevegen, attraktivt område med flotte turmuligheter! Oppdragsnr: 2013386 SJUSJØEN Tomter Sjusjøen 4449-4452, 2612 SJUSJØEN Prisant. fra kr 1 300 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 1 334 792 Tomt ca. 1.000 kvm. 4 nye fortettingstomter på Sjusjøen! Ligger

Detaljer

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Oppdragsnr: 1813049 ÅMOT Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Prisant. kr 2 050 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 2 103 542 P-rom/bra ca. 82/88 kvm. Eierform Eier Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard

Detaljer

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 HESSENG Mellomveien 39B Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Roar Kjeldsberg

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk. Oppdragsnr: 7314039 GOLSFJELLET VEST Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL Pris fra kr 725 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 744 342 Tomt fra ca. 1000-1100 kvm. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! INNHOLD

Detaljer