Lars-Erik Becken. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lars-Erik Becken. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring"

Transkript

1 Curriculum vitae Lars-Erik Becken Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo Telefon: E-post: Født: 1967 Nøkkelkvalifikasjoner Lars-Erik Becken er utdannet diplomøkonom og organisasjonssosiolog. Mye av hans prosjekterfaring er knyttet til norsk arbeidsliv; blant annet lønnsdannelse, lønnsforskjeller, likestilling, IA-arbeid, arbeidsmarkedstiltak, seniorpolitikk og det organisasjonsfaglige. Av andre temaer har Becken arbeidet med evalueringer av konkrete tiltak/virkemidler som velferdsstaten har ovenfor funksjonshemmede, økonomisk vanskeligstilte m.v.. Han har betydelig erfaring med innsamling, bearbeiding, analysering og rapportering av både kvantitativt og kvalitativt materiale. Utdanning Hovedfag sosiologi (Cand. sociol. 92-ordning) Studieopphold ved University of California, Berkeley Mellomfag sosiologi - spesialisering i organisasjonsteori Diplomøkonom BI - spesialisering i markedsføring Språk Norsk: Engelsk: Morsmål Flytende Arbeidserfaring 2009 Forsker/utreder og partner/daglig leder i Proba samfunnsanalyse Seniorkonsulent, Pöyry AS (tidligere Econ Analyse AS) Forsker/utreder, Econ analyse AS. (Partner i Econ fra 2004) Forvaltningsrevisor i Kommunerevisjonen i Oslo Vitenskapsassistent (engasjement) ved INAS (nå en del av NOVA) 1995 Vitenskapsassistent (engasjement) ved BI - Senter for offentlige studier Deltidsjobb (intervjuer/koder/etc.) hos Norsk Gallup Institutt Proba AS Øvre Vollgate Oslo

2 Prosjekter: Arbeidsmarked, arbeidsliv, seniorpolitikk Arbeidsgivers muligheter for tilrettelegging for arbeidstakere som har eller har hatt kreft NAV-programmet FARVE forsøksmidler arbeid og velferd Vi skal undersøke hvordan arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter kan bidra til å øke den kreftrammedes nærvær til arbeidslivet under utredning/behandling og redusere frafall fra arbeidslivet på grunn av en kreftsykdom. Prosjektet skal baseres på casestudie og registeranalyser. Samarbeid mellom utdanningsmyndigheter og arbeids- og velferdsforvaltningen om opplæring for voksne Arbeids- og sosialdepartementet og Kunnskapsdepartementet Oppdragsgiver ønsker å få bedre innsikt i samarbeidet på lokalt nivå, med et søkelys på de regler og ordninger som skaper problemer for realisering av egnede samarbeidsløsninger for videregående opplæring. Studien gjøres i samarbeid med NIFU og er basert på en casestudie i åtte fylker. Livslang læring og seniorers employability Senter for seniorpolitikk Vi har i samarbeid med NIFU fått i oppdrag å belyse hva som bidrar til å fremme livslang læring på arbeidsplassene, samt hvilke begrensninger og hindringer seniorene opplever for kompetanseutvikling på arbeidsplassen og for deltagelse i etter- og videreutdanning. Følgeevaluering: Forsøk med arbeidsavklaringspenger (AAP) som lønnstilskudd Vi skal i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) evaluere av forsøket med arbeidsavklaringspenger (AAP) som lønnstilskudd. Evalueringsoppdraget går frem til Følgeevaluering: Forsøk med utvidet egenmelding og tettere oppfølging av sykmeldte Arbeids- og velferdsdirektoratet Vi skal i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) evaluere et forsøk med to typer tiltak innenfor sykefraværsarbeidet. I 2012 skal vi utvikle rammene for forsøket, mens vi i perioden skal følgeevaluere selve forsøket. Arbeidsgivers muligheter for tilrettelegging for arbeidstakere som har eller har hatt kreft Kreftforeningen og NAV-programmet FARVE forsøksmidler arbeid og velferd Vi skal undersøke hvordan arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter kan bidra til å øke den kreftrammedes nærvær til arbeidslivet under utredning/behandling og redusere frafall fra arbeidslivet på grunn av en kreftsykdom. Prosjektet skal baseres på casestudie og registeranalyser Evaluering av karrieresentrene og Kunnskapsdepartementet Vi skal i samarbeid med Damvad evaluere karrieresentrene i Norge. Søkelys rettet mot partnerskap, organisering o g effekter av tjenesten, med et spesielt fokus på samhandlingen med NAV. Proba-rapport Kartlegging av pensjonsordningen for sjømenn oppnevnte et offentlig oppnevnt utvalg som utreder pensjonsordningen for sjømenn. Vi gjennomførte en undersøkelse med alle rederier i Norge for å identifisere egenskaper ved dagens pensjonsordninger Kvinner i realfag: En evaluering av insentivordningen for kvinner i høyere stillinger i MNT-fag Kunnskapsdepartementet 2

3 Departementet iverksatte i 2010 en insentivordning for øke andelen kvinner i førstestillinger i MNT-fag. Vi evaluert ordningen gjennom registerdata, spørreundersøkelse og dybdeintervjuer. Vi fant at ordningen har hatt liten effekt. Proba-rapport IA-avtalen i praksis - med fokus på små og mellomstore virksomheter Virke og NAV-programmet FARVE forsøksmidler arbeid og velferd Kartlagt hvordan små- og mellomstore virksomheter opplever IA-avtalen og identifisere hva som kan gjøre en fremtidig IA-avtale mer attraktiv. Undersøkelsen er basert på en spørreundersøkelse i privat sektor. Proba-rapport Brukers opplevelse av møtet med NAV Intervju med nye uføre Arbeids- og velferdsdirektoratet Vi har gjennom 60 kvalitative intervjuer med uføre under 30 år belyst forløpet som fører fram til en søknad om uførepensjon, både objektive kjennetegn ved forløpet og brukerens motivasjon/opplevelse og erfaringer med oppfølgingen fra NAV Evaluering av arbeidsevnevurdering i NAV For Arbeids- og velferdsdirektoratet I 2010 ble arbeidsevnevurdering innført som oppfølgingsmetodikk. Vi har kartlagt om den bidrar til effektive og brukerrettede oppfølgingsløp, at forvaltningsavgjørelser kvalitetssikres, og mer treffsikker virkemiddelbruk. Proba-rapport og Probarapport Evalueringen av ordningen med Veilednings- og oppfølgingslos hos NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet Veilednings- og oppfølgingslos skal bidra til at flere personer med psykiske helseproblemer kommer/beholder arbeid. Vi har vurdert nytten av ordningen for bruker, kontoret og samarbeidspartnere. Proba-rapport Evaluering av Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kunnskapsdepartementet (KD) Vi har i samarbeid med Econ effektevaluert satsingen på BKA for KD. Ordningen forvaltes av VOX og er myntet på arbeidstakere som trenger økt kompetanse i regning, lesing/skriving og IKT. Proba-rapport Følgeevaluering - Forsøk om redusert arbeidstid for ansatte over 62 år Fornyings- og administrasjonsdepartementet Vi evaluerte et forsøk med redusert arbeidstid for statlig ansatte over 62 år med full lønnskompensasjon i perioden Proba var underleverandør til Econ Pöyry. Econ-Rapport og Econ-Rapport NAVs anskaffelser av arbeidsmarkedstjenester Vi har evaluert hvordan NAV anskaffer arbeidsmarkedstjenester, samt hvordan dette har utviklet seg, herunder omfang, sammensetning og kvalitet på tilbyderne. Proba var underleverandør til Econ Pöyry. Econ-Rapport Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Senter for seniorpolitikk Vi gjennomførte 41 kvalitative intervjuer med seniorer i tre statlige etater som deltok i et forsøk med redusert arbeidstid. Formålet med casestudien var å framskaffe erfaringer fra ansatte som kan gå av med AFP. Econ-rapport Evaluering av forsøk med utdanningspermisjoner og utdanningsvikarer NAV NDU NAV igangsatte et forsøk med utdanningspermisjoner og -vikariater i fem fylker. Tiltaket med permisjoner er rettet mot seniorer i arbeidslivet som trenger påfyll av kompetanse for å kunne stå lenger i arbeid. Econ-rapport Evaluering av økonomi og organisering i skjermet sektor Arbeids- og inkluderingsdepartementet Formålet med oppdraget var å få bedre kunnskap om hvordan godkjenningsordningen for skjermede virksomheter fungerer i dag, samt undersøke om støtteordningene er hensiktsmessig utformet. Econ-rapport

4 Evaluering av Handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til stillinger i Oslo kommune For Oslo kommune Vi har vurdert om tiltakene i planen er hensiktsmessige, om alle virksomhetene har iverksatt tiltakene, om tiltakene har hatt ønsket effekt, og vurdert samlet måloppnåelse. Econ-Rapport Evaluering av ordningen med Funksjonsassistanse i arbeid NAV NDU Funksjonsassistanse kan bidra til at personer med sterke funksjonsnedsettelser kommer i arbeid. Vi evaluerte ordningen gjennom dokumentstudier, spørreundersøkelser, dybdeintervjuer og casestudier. Econ-rapport Aetats kvalifiseringstiltak vurdering av dødvekttap Arbeids- og sosialdepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet Vi gjennomførte et forprosjekt for å vurdere hvorvidt og hvordan man bør gjøre en undersøkelse av såkalt dødvekttap ved Aetats tilbud om utdanning som attføring. Econ-Notat ,-03,-02 Følgeevaluering - Brukernes erfaringer med trygdeetatens Arbeidslivssentre Rikstrygdeverket Vi gjennomførte tre brukerundersøkelser av IA-virksomhetenes erfaringer med å ha en kontaktperson i trygdeetatens Arbeidslivssentre. Econ-rapport , Econrapport og Econ-rapport 95/ , 2003 Evaluering av Inkluderende arbeidslivsvirksomheter gjennom en casestudie Arbeids- og sosialdepartementet I 2003 evaluerte vi satsingen på IA-virksomheter gjennom en casestudie av 16 virksomheter. I 2005 fulgte vi opp de samme 16 virksomhetene for å identifisere utviklingen. Econ-rapport og Econ-rapport Følgevaluering av forsøket med arbeidsvurdering for å oppnå likelønn Barne- og Familiedep. BFD hadde et treårig forsøk ( ) der hensikten var å finne ut om, og eventuelt hvordan, arbeids-/stillingsvurdering kan være et virkemiddel for å oppnå likelønn. Vi følgeevaluerte forsøket. Econ-rapport Årsaker til sykefravær og tidligpensjonering i Oslo kommune Oslo kommune Oslo kommune hadde etablert et prosjekt med siktemål å kartlegge årsaksforhold til tidligpensjonering og å utvikle tiltak som kunne bidra til å redusere omfanget. Vi bisto prosjektgruppen i deres arbeid. Econ-rapport Prosjekter: Velferd, bolig og svake grupper Brukerstyrt personlig assistanse (BPA): Utredning/analyse av innhold, omfang og effekt av ordningen Helsedirektoratet Vi skal i samarbeid med Høyskolen i Lillehammer utrede/analysere innhold, omfang og effekt av ordningen med BPA. Oppdraget skal gi kunnskap om ordningen, samt vurdere økonomien i ordningen og samfunnsøkonomiske konsekvenser Evaluering av Husbankens grunnlån Husbanken Husbankens grunnlån skal fremme miljøeffektivitet og tilgjengelighet i ny og eksisterende bebyggelse. Vi beskriver markedet for kvalitet i boliger og anbefaler om hvordan grunnlånet kan bidra til økt måloppnåelse. Proba-rapport Evaluering av tilskudd til tilpasning av bolig Husbanken Husbanken har, som en del av sine boligsosiale virkemidler, en tilskuddsordning for 4

5 tilpasning av boliger. Vi har frembrakt ny kunnskap om hvordan tilskuddet anvendes og virker, og hvordan det samvirker med andre ordninger. Proba-rapport Evaluering av Husbankens kommunesatsning Kommunal- og moderniseringsdepartementet Proba har i samarbeid med Fafo dokumentert effekter og resultater fra Husbankens kommunesatsingen og vurdert hvorvidt innsatsen har ført til aktivitet i kommunene som ellers ikke ville ha blitt utløst (addisjonalitet). Fafo-rapport 2014: Evaluering av IMDi Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet I samarbeid med Agenda Kaupang evaluerte vi IMDi. Vi vurderte om IMDi har innfridd de mål og forventninger som myndighetene hadde til direktoratet og hvordan IMDi har tilpasset seg og løst nye oppgaver. Agenda-Kaupang R Utredning av kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Vi kartla sosialtjenesten vilkårsbruk, hvilke vilkår som stilles, hva som er hensikten og hva som oppnås med vilkårsbruk. Vi gjennomførte en spørreundersøkelse med alle NAV lokal og hadde casebesøk på seks kontor. Proba-rapport Lokal integrering av familieinnvandrere utenfor introduksjonsordningen For IMDi Vi har undersøkt integreringsvilkår- og tiltak for familieinnvandrere utenfor rettighetsgruppen for introduksjonsordningen. Undersøkelsen er gjennomført som en casestudie i et utvalg kommuner. Proba-rapport Beregne økonomiske og administrative konsekvenser av NOUs forslag til tiltak Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Likestillingsutvalget, som ble opprettet i 2010, fikk i mandat å utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse. Vi beregnet økonomiske og administrative konsekvenser av NOUs forslag til tiltak Kommunenes retningslinjer og praksis ved startlån Husbanken De fleste kommuner gir startlån slik at førstegangsetablerere og utsatte grupper gis mulighet til å kjøpe egen bolig. Vi kartla kommunenes retningslinjer og praksis ved startlån. Proba-Rapport Samfunnsøkonomiske virkninger av Ny sjanse For IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) Ny sjanse er et tiltak for integrering av personer med innvandringsbakgrunn. Hovedmålet er økt sysselsetting. Prosjektet omfattet en samfunnsøkonomisk analyse av tiltaket. Proba-rapport Virkninger av startlån Husbanken Startlån gir førstegangsetablerere og utsatte grupper mulighet til å kjøpe bolig. I dagens situasjon kan ordningen gi en uønsket vekst i husholdningenes gjeld og i boligpriser. Prosjektet var en samfunnsøkonomisk analyse. Proba-rapport Kvalifiseringsprogrammet - Ny sjanse Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Vi gjennomførte en registeranalyse av deltakerne siden oppstarten i 2005 og intervjuet prosjektledere. I oppdraget drøfte vi hva som er de gode grepene for overgang til arbeid og utdanning. Arbeidet inngikk i IMDis rapportering til BLD. 5

6 Differensierte tilskuddssatser i forbindelse med varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) I samarbeid med Econ Pöyry har Proba samfunnsanalyse vurdert om differensierte tilskuddssatser for VTA kan bidra til å utvikle arbeidsplassene mer i tråd med intensjonene. Econ-Rapport Følgeevaluering av helhetlige områdeløft i de fire bydelene i Groruddalen Husbanken Øst Proba er underleverandør til Econ Pöyry. Myndighetene har igangsatt et femårig utviklingsprogram i Groruddalen. Vi har følgeevaluert de fire områdeløftene som gjennomføres i bydelene. Tre underveisrap. og sluttrapport; Econ-Rapport Arbeidsrettet rehabilitering innhold og resultater NAV Drift og utvikling I samarbeid med Econ Pöyry har Proba gjennomført en brukerundersøkelse av arbeidsrettet rehabilitering som har som mål å hindre unødig langvarig sykefravær av sykmeldte og personer som står i fare for å bli sykmeldte. Econ-Rapport Utredning av god praksis for startlån Kommunal og regionaldepartementet Proba var underleverandør til Econ Pöyry. Kommunene forvalter startlånet som er et Husbankfinansierte boligsosialt virkemiddel. Vi vurderte økonomi og forvaltningen av ordningen. Econ-Rapport Evaluering av MOT i ungdomsskolen MOT MOT arbeider med å bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet. Vi har evaluert effekter av MOT i ungdomsskolen ved å analysere resultater fra spørreundersøkelser gjennomført i 2008, 2009 og Proba-rapport Formidling av avanserte tekniske kommunikasjonshjelpemidler NAV NDU Gjennom intervjuer med brukere, nav, kommuner og leverandører vurderte vi hvordan formidling av avanserte tekniske kommunikasjonshjelpemidler kan bli bedre. Econ-rapport Egenandeler på sosiale tjenester i kommunene Sosial- og helsedirektoratet Vi har kartlagt egenandeler på sosiale tjenester i kommunal sektor med et representativt utvalg på 206 kommuner. Rapport Kommunens bistand til ferie for personer med store bistandsbehov Sosial- og helsedirektoratet Rapporten var basert på en spørreundersøkelse om ferievaner blant personer med store bistandsbehov (fysisk funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede). Econ-rapport Evaluering: Tolk på arbeidsplass - ordning for hørselshemmede arbeidstakere Rikstrygdeverket Rikstrygdeverket har en ordning der virksomheter med døve medarbeidere kan ansette egne tolker finansiert av trygdeetaten. Vi evaluerte ordningen, samt kom med forslag på hvordan ordningen kan organiseres i fremtiden. Econ-rapport Evaluering: Prosjektet Mer effektiv hjelpemiddelforvaltning Rikstrygdeverket I hvert fylke ligger én hjelpemiddelsentral som forvalter hjelpemidler til personer med varig funksjonshemning. I 1998 startet Rikstrygdeverket et prosjektet for å utvikle en mer rasjonell drift. Econ evaluerte prosjektet. Econ-rapport Prosjekter: Organisering av offentlig sektor 2007 Brukerretting i offentlig tjenesteproduksjon 6

7 Fornying og administrasjonsdepartementet Brukerretting kan skje ved å ta hensyn til brukers behov ved utformingen av standardiserte tjenestetilbudet og/eller ved individuell tilpasning. Vi har sett på hvordan offentlige tjenesteytere bedre kan brukerrette sine tjenester. Econ-rapport Styring og ressursbruk i det statlige regionale barnevernet Barne- og -likestillingsdep. BLD hadde behov for innspill som kunne bidra til å bedre måloppnåelsen og ressursbruken i det statlige regionale barnevernet. Vi vurderte styrings- og rapporteringsdialogen internt i Bufetat og mellom Bufetat og dep. Rapport Interkommunalt samarbeid i Norge omfang og politisk styring KS Formålet var å identifisere alt interkommunalt samarbeid i Norge, gjennom en undersøkelse rettet mot alle landets kommuner. Prosjektet inkluderte også dybdestudier av tre regionsamarbeid. Rapport Evaluering av Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Finansdep. SSØ ble opprettet i 2004 for å styrke den statlige økonomistyringen og forbedre ressursutnyttelsen på området. Econ evaluerte i hvilken grad man har nådd målsettingene for opprettelsen. Rapport (Konfidensiell) 2005 Tilsyns- og kontrollfunksjon i et parlamentarisk styringssystem Bergen kommune og KS Bergen kommune inngangsatte et opplæringsprogram for de folkevalgte. Vi utredet bystyrets tilsyns- og kontrollfunksjon. Econ-Rapport Sentrale kjennetegn ved kvinner og menn med styreverv i ASA er SND I 2002 besluttet Regjeringen å sørge for at alle statsforetak, statlige særlovsselskap og statlige aksjeselskap skulle ha minst 40 prosent av begge kjønn i løpet av ett år. Vi kartla sentrale kjennetegn ved styrerepresentantene. Econ-rapport 11/ Belønning av effektivitet og kvalitet i kommunal sektor KS Formålet var å analysere i hvilken grad systemene for betaling for arbeid i kommunal sektor faktisk brukes til å oppnå effektivitet og kvalitet på tjenestene sett fra brukernes synspunkt. Econ-rapport 37/02 Økonomiske analyser Verdiskaping i kulturmiljøer tilfellet Røros Norges forskningsråd Vi estimerte de regionaløkonomiske effekter av kulturminneverdiene på Røros, analyserte interessekonflikt mellom kulturminnehensyn og næringshensyn, samt studere hvordan man i planleggingen kan balansere ulike hensyn. Div. rapportering Bedriftsøkonomiske kostnader av ulovlig nedlasting av film Film&Kino og Videobrasjens Felleskontor Gjennom analyser og undersøkelser belyste vi omfanget av lovlig og ulovlig nedlasting av film i Norge og hvilke økonomiske konsekvenser dette har for den samlede film- og kinobransjen. Econ-rapport Bedriftsøkonomiske konsekvenser av forbud mot synlig tobakk i butikker HSH Helse- og omsorgsdepartementet foreslo vinteren 2007 å forby synlig oppstilling av tobakksvarer på utsalgssteder. Vi utredet de bedriftsøkonomiske konsekvensene med utgangspunkt i erfaringene fra Island. Econ-rapport Kulturarv og næringsutvikling Møllebyen i Moss og Levanger-Inderøy-Verdal Riksantikvaren og SND 7

8 Vi drøftet hvorvidt bevaring og bruk av kulturminner kan gi grunnlag for næringsutvikling, illustrert med fire eksempler. Kommunenes deltakelse i satsingen sto sentralt i prosjektet. Econ-rapport Skoleelev- og studentrabatt i kollektivtrafikken Samferdselsdep. Vi beregnet trafikkselskapenes kostnader ved innføring av skoleelev-/studentrabatt på periodekort. Resultatet ble brukt som grunnlag i beregningene av den kompensasjon som staten yter fylkeskommunene. Econ-rapport 26/ Brukerfinansiering etter 2007 Statens vegvesen Akershus Formålet var å skissere og drøfte ulike former for brukerfinansiering (bompengeordninger og veiprising) til erstatning for bomringen. Econ-rapport 22/02 Andre oppdrag Rammeavtale om kvalitative brukerundersøkelser i NAV NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet hadde en rammeavtale med Econ Pöyry om gjennomføring av kvalitative brukerundersøkelser. Proba samfunnsanalyse var underleverandør. Avtalene resulterte i fire ulike oppdrag (se konkrete referanser) Månedlig boligprisstatistikk Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening. Månedsvis produksjon av Norges offisielle boligprisstatistikk. Statistikken inneholder opplysninger om pris, antall salg, formidlingstid, geografi m.v Røde Kors i lokalmiljøet Bidrag til rapporter om humanitære aktiviteter Røde Kors Hvert år rapporterte om lag 400 lokalavdelinger og distriktsledd i Røde Kors sitt aktivitetsnivå i sine årsberetningsskjemaer. Vi har årlig analysert materialet og utarbeidet bidrag til Røde Kors sine årlige rapporter Bidrag til evaluering av ansatte tilretteleggere i Røde Kors Røde Kors Røde Kors startet i 1999 med å ansatte personer som skulle tilrettelegge for aktivitet i lokalforeningene (såkalte ansatte tilretteleggere ). Det var i 2006 ansatte om lag 120 tilretteleggere. Econ bidro i Røde Kors sin evaluering av ordningen. Andre publikasjoner og skriftlige arbeider 2012 Seniortiltak og pensjoneringsatferd for seniorer med rett til AFP i statlig sektor Becken, Lars-Erik Søkelys på arbeidsmarkedet 4/ Redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon blant seniorer med rett til AFP i fire statlige etater Becken, Lars-Erik Søkelys på arbeidsmarkedet 4/ Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i privat sektor. Petersen, Trond, Lars-Erik Becken og Vemund Snartland. 50-års jubileumsnummer Tidsskrift for samfunnsforskning 51 (1): Evaluering av Aetats serviceerklæringer Becken, Lars-Erik Søkelys på arbeidsmarkedet 1/ Arbeidsvurdering som virkemiddel for likelønn Becken, Lars-Erik og Helene Berg Søkelys på arbeidsmarkedet 1/ Inkluderende arbeidslivsvirksomheter plass til alle? Becken, Lars-Erik og Helene Berg Søkelys på arbeidsmarkedet 2/ "Within-Job Discrimination and the Gender Wage Gap, the Case of Norway". Petersen, Trond, Vemund Snartland, Lars-Erik Becken og Karen Modesta Olsen. European Sociological Review. Vol. 13, no. 2. 8

9 1997 Forvaltningsrevisjon innen kommunesektoren - En beskrivelse av praktisering med utgangspunkt i Oslo kommunerevisjon. Becken, Lars-Erik. Papiret ble presentert under den 19. nordiske sosiologkongress i København i juni Unge uførepensjonerte - en beskrivelse av kjennetegn ved uføre som er mellom 20 og 40 år. Becken, Lars-Erik. INAS NOTAT 1996: Offentlig sektor og Kommunalforvaltningen - i Norge, Skandinavia og OECDområdet. Becken, Lars-Erik. Notat benyttet internt på BI - Senter for offentlige studier Likestillingslov og lønnsforskjeller mellom kvinner og menn - erfaringer fra Norge og USA". Becken, Lars-Erik. Søkelys på arbeidsmarkedet 2/95: Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i privat sektor i Norge. Becken, Lars-Erik. Hovedfagsoppgave i sosiologi ISO, Universitetet i Oslo Anti-Sex discrimination Laws and the Wage gap. Becken, Lars-Erik. 10 vekttalls essay som inngår i Cand. sociol graden. Universitetet i Oslo "Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i privat sektor". Petersen, Trond, Lars-Erik Becken og Vemund Snartland. Tidsskrift for samfunnsforskning 35(2): "Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i bank og forsikring" Snartland, Vemund, Lars-Erik Becken og Trond Petersen. Søkelys på arbeidsmarkedet (1/94): Lønnsforskjeller. Petersen, Trond, Lars-Erik Becken og Vemund Snartland. ISO Notatserie Nr "Mindre lønnsforskjeller mellom mannlige og kvinnelige arbeidere. Becken, Lars- Erik, Vemund Snartland og Trond Petersen. Samfunnsspeilet (3/93): "Kjønnssegregering og lønnsgapet for kvinnelige og mannlige funksjonærer." Petersen, Trond, Lars-Erik Becken og Vemund Snartland. Søkelys på arbeidsmarkedet 10 (1/93): Fokus på totalkvalitet. Becken, Lars-Erik med flere. Prosjektrapport til Prosjektforum ved Universitet i Oslo. Oppdragsgiver: Televerket Oslo distrikt. 9

Helene Berg. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Helene Berg. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Helene Berg Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 97 70 41 70 E-post: hb@proba.no Født: 1962 Nøkkelkvalifikasjoner Helene Berg har bred erfaring

Detaljer

Trude Thorbjørnsrud. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner

Trude Thorbjørnsrud. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner Curriculum vitae Trude Thorbjørnsrud Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 41 60 74 26 E-post: tt@proba.no Født: 1963 Nøkkelkvalifikasjoner Trude Thorbjørnsrud

Detaljer

Evaluering av arbeidsevnevurdering

Evaluering av arbeidsevnevurdering R Evaluering av arbeidsevnevurdering i NAV Oppfølgingsundersøkelse 2012 Rapport 2012-10 Proba-rapport nr. 2012-10, Prosjekt nr. 11050 ISSN: 1891-8093 HB, SK, LEB, PDS/AG, 05.11.2012 Offentlig Rapport

Detaljer

Evaluering av Program for basiskompetanse i arbeidslivet

Evaluering av Program for basiskompetanse i arbeidslivet R Evaluering av Program for basiskompetanse i arbeidslivet Rapport 2012-08 Proba-rapport nr., Prosjekt nr. 11045 ISSN: 1891-8093 LEB, TT, SK/ HB, 29.06.2012 Offentlig Rapport 2012-08 Evaluering av Program

Detaljer

Audun Gleinsvik. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Audun Gleinsvik. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Audun Gleinsvik Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 95 72 65 43 E-post: ag@proba.no Født: 1957 Nøkkelkvalifikasjoner Audun Gleinsvik er

Detaljer

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer

Del 2. Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006. Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne

Del 2. Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006. Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne Del 2 Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006 Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne Utgivere Sosial- og helsedirektoratet Besøksadresse: Universitetsgata 2,

Detaljer

Inger Lise Skog Hansen, Christer Hyggen og Bjørn Richard Nuland. Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet

Inger Lise Skog Hansen, Christer Hyggen og Bjørn Richard Nuland. Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet Inger Lise Skog Hansen, Christer Hyggen og Bjørn Richard Nuland Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet Inger Lise Skog Hansen, Christer Hyggen og Bjørn Richard Nuland Hjelpemidler og tilrettelegging

Detaljer

Wedde har spisskompetanse innen metode, arbeidsliv/organisasjonsforståelse og kommunikasjon.

Wedde har spisskompetanse innen metode, arbeidsliv/organisasjonsforståelse og kommunikasjon. Curriculum vitae Elise Wedde Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 905 89 633 Nøkkelkvalifikasjoner Elise Wedde har bred erfaring med gjennomføring av forskningsbaserte

Detaljer

Audun Gleinsvik. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Audun Gleinsvik. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Audun Gleinsvik Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 95 72 65 43 E-post: ag@proba.no Født: 1957 Nøkkelkvalifikasjoner Audun Gleinsvik er

Detaljer

Årsrapport 2014. til Kunnskapsdepartementet

Årsrapport 2014. til Kunnskapsdepartementet Årsrapport 2014 til Kunnskapsdepartementet Innhold 1. Forord...4 2. Leders beretning...5 3. Introduksjon til Vox og hovedtall...7 3.1 Vox sitt ansvarsområde og mål...7 3.2 Om organisasjonen...8 3.3 Årlig

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 6. Arbeidsrettede tiltak

NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 6. Arbeidsrettede tiltak NOU Norges offentlige utredninger 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak Norges offentlige utredninger 2012 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Til barnas beste. Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Tildelingsbrev for 2008

Tildelingsbrev for 2008 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref Vår ref Dato 200705234/NRO 24.01.2008 Tildelingsbrev for 2008 1. INNLEDNING... 3 2. SATSINGSOMRÅDER I 2008... 3 3. MÅL OG

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Rapport 2009-106. God praksis med startlån

Rapport 2009-106. God praksis med startlån Rapport 2009-106 God praksis med startlån Econ-rapport nr. 2009-106, Prosjekt nr. 5Z090093.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-096-2 LEB/JSO/pil, HBE, 20. november 2009 Offentlig God praksis med startlån

Detaljer

Oversikt over forskning i tilknytning til Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)

Oversikt over forskning i tilknytning til Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ARBEIDSNOTAT 20/2005 Pål Børing Oversikt over forskning i tilknytning til Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Hjelp eller barrierer?

Hjelp eller barrierer? Hjelp eller barrierer? En undersøkelse av betingelser for høyere utdanning for ungdom med nedsatt funksjonsevne LARS GRUE & JON ERIK FINNVOLD Rapport nr 8/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid Du er her: regjeringen.no / Dokum entarkiv / Innspill til en strategi for å få flere personer m ed nedsatt funksjonsevne i arbeid Rapport, 20.01.2011 Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II Utgiver:

Detaljer

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose Åpen Rapport Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn Avd. helse, Gruppe for arbeid

Detaljer

Rapport 2007-005. Brukerretting i offentlig tjenesteproduksjon

Rapport 2007-005. Brukerretting i offentlig tjenesteproduksjon Rapport 2007-005 Brukerretting i offentlig tjenesteproduksjon ECON-rapport nr. 2007-005, Prosjekt nr. 49950 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-111-2 LEB/ HBE/TTH/pil, GHA, 10. mai 2007 Offentlig Brukerretting

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter

Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter Geir Møller og Joar Sannes TF-rapport nr. 253 2009 Telemarksforsking telemarksforsking.no TF-rapport Tittel: TF-rapprt nr: 253 Forfatter(e):

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006)

Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006) Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006) Statskonsult rapport 2007:4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet evaluert Nasjonalt

Detaljer

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 IS-0266 Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 Rapportens tittel: Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem?

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner fire casestudier Hans Christian Sandlie, Åsmund Langsether, Jardar Sørvoll, Anna Skårberg & Thorbjørn Hansen Rapport nr 5/11 NOva Norsk

Detaljer