Lars-Erik Becken. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lars-Erik Becken. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring"

Transkript

1 Curriculum vitae Lars-Erik Becken Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo Telefon: E-post: Født: 1967 Nøkkelkvalifikasjoner Lars-Erik Becken er utdannet diplomøkonom og organisasjonssosiolog. Mye av hans prosjekterfaring er knyttet til norsk arbeidsliv; blant annet lønnsdannelse, lønnsforskjeller, likestilling, IA-arbeid, arbeidsmarkedstiltak, seniorpolitikk og det organisasjonsfaglige. Av andre temaer har Becken arbeidet med evalueringer av konkrete tiltak/virkemidler som velferdsstaten har ovenfor funksjonshemmede, økonomisk vanskeligstilte m.v.. Han har betydelig erfaring med innsamling, bearbeiding, analysering og rapportering av både kvantitativt og kvalitativt materiale. Utdanning Hovedfag sosiologi (Cand. sociol. 92-ordning) Studieopphold ved University of California, Berkeley Mellomfag sosiologi - spesialisering i organisasjonsteori Diplomøkonom BI - spesialisering i markedsføring Språk Norsk: Engelsk: Morsmål Flytende Arbeidserfaring 2009 Forsker/utreder og partner/daglig leder i Proba samfunnsanalyse Seniorkonsulent, Pöyry AS (tidligere Econ Analyse AS) Forsker/utreder, Econ analyse AS. (Partner i Econ fra 2004) Forvaltningsrevisor i Kommunerevisjonen i Oslo Vitenskapsassistent (engasjement) ved INAS (nå en del av NOVA) 1995 Vitenskapsassistent (engasjement) ved BI - Senter for offentlige studier Deltidsjobb (intervjuer/koder/etc.) hos Norsk Gallup Institutt Proba AS Øvre Vollgate Oslo

2 Prosjekter: Arbeidsmarked, arbeidsliv, seniorpolitikk Arbeidsgivers muligheter for tilrettelegging for arbeidstakere som har eller har hatt kreft NAV-programmet FARVE forsøksmidler arbeid og velferd Vi skal undersøke hvordan arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter kan bidra til å øke den kreftrammedes nærvær til arbeidslivet under utredning/behandling og redusere frafall fra arbeidslivet på grunn av en kreftsykdom. Prosjektet skal baseres på casestudie og registeranalyser. Samarbeid mellom utdanningsmyndigheter og arbeids- og velferdsforvaltningen om opplæring for voksne Arbeids- og sosialdepartementet og Kunnskapsdepartementet Oppdragsgiver ønsker å få bedre innsikt i samarbeidet på lokalt nivå, med et søkelys på de regler og ordninger som skaper problemer for realisering av egnede samarbeidsløsninger for videregående opplæring. Studien gjøres i samarbeid med NIFU og er basert på en casestudie i åtte fylker. Livslang læring og seniorers employability Senter for seniorpolitikk Vi har i samarbeid med NIFU fått i oppdrag å belyse hva som bidrar til å fremme livslang læring på arbeidsplassene, samt hvilke begrensninger og hindringer seniorene opplever for kompetanseutvikling på arbeidsplassen og for deltagelse i etter- og videreutdanning. Følgeevaluering: Forsøk med arbeidsavklaringspenger (AAP) som lønnstilskudd Vi skal i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) evaluere av forsøket med arbeidsavklaringspenger (AAP) som lønnstilskudd. Evalueringsoppdraget går frem til Følgeevaluering: Forsøk med utvidet egenmelding og tettere oppfølging av sykmeldte Arbeids- og velferdsdirektoratet Vi skal i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) evaluere et forsøk med to typer tiltak innenfor sykefraværsarbeidet. I 2012 skal vi utvikle rammene for forsøket, mens vi i perioden skal følgeevaluere selve forsøket. Arbeidsgivers muligheter for tilrettelegging for arbeidstakere som har eller har hatt kreft Kreftforeningen og NAV-programmet FARVE forsøksmidler arbeid og velferd Vi skal undersøke hvordan arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter kan bidra til å øke den kreftrammedes nærvær til arbeidslivet under utredning/behandling og redusere frafall fra arbeidslivet på grunn av en kreftsykdom. Prosjektet skal baseres på casestudie og registeranalyser Evaluering av karrieresentrene og Kunnskapsdepartementet Vi skal i samarbeid med Damvad evaluere karrieresentrene i Norge. Søkelys rettet mot partnerskap, organisering o g effekter av tjenesten, med et spesielt fokus på samhandlingen med NAV. Proba-rapport Kartlegging av pensjonsordningen for sjømenn oppnevnte et offentlig oppnevnt utvalg som utreder pensjonsordningen for sjømenn. Vi gjennomførte en undersøkelse med alle rederier i Norge for å identifisere egenskaper ved dagens pensjonsordninger Kvinner i realfag: En evaluering av insentivordningen for kvinner i høyere stillinger i MNT-fag Kunnskapsdepartementet 2

3 Departementet iverksatte i 2010 en insentivordning for øke andelen kvinner i førstestillinger i MNT-fag. Vi evaluert ordningen gjennom registerdata, spørreundersøkelse og dybdeintervjuer. Vi fant at ordningen har hatt liten effekt. Proba-rapport IA-avtalen i praksis - med fokus på små og mellomstore virksomheter Virke og NAV-programmet FARVE forsøksmidler arbeid og velferd Kartlagt hvordan små- og mellomstore virksomheter opplever IA-avtalen og identifisere hva som kan gjøre en fremtidig IA-avtale mer attraktiv. Undersøkelsen er basert på en spørreundersøkelse i privat sektor. Proba-rapport Brukers opplevelse av møtet med NAV Intervju med nye uføre Arbeids- og velferdsdirektoratet Vi har gjennom 60 kvalitative intervjuer med uføre under 30 år belyst forløpet som fører fram til en søknad om uførepensjon, både objektive kjennetegn ved forløpet og brukerens motivasjon/opplevelse og erfaringer med oppfølgingen fra NAV Evaluering av arbeidsevnevurdering i NAV For Arbeids- og velferdsdirektoratet I 2010 ble arbeidsevnevurdering innført som oppfølgingsmetodikk. Vi har kartlagt om den bidrar til effektive og brukerrettede oppfølgingsløp, at forvaltningsavgjørelser kvalitetssikres, og mer treffsikker virkemiddelbruk. Proba-rapport og Probarapport Evalueringen av ordningen med Veilednings- og oppfølgingslos hos NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet Veilednings- og oppfølgingslos skal bidra til at flere personer med psykiske helseproblemer kommer/beholder arbeid. Vi har vurdert nytten av ordningen for bruker, kontoret og samarbeidspartnere. Proba-rapport Evaluering av Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kunnskapsdepartementet (KD) Vi har i samarbeid med Econ effektevaluert satsingen på BKA for KD. Ordningen forvaltes av VOX og er myntet på arbeidstakere som trenger økt kompetanse i regning, lesing/skriving og IKT. Proba-rapport Følgeevaluering - Forsøk om redusert arbeidstid for ansatte over 62 år Fornyings- og administrasjonsdepartementet Vi evaluerte et forsøk med redusert arbeidstid for statlig ansatte over 62 år med full lønnskompensasjon i perioden Proba var underleverandør til Econ Pöyry. Econ-Rapport og Econ-Rapport NAVs anskaffelser av arbeidsmarkedstjenester Vi har evaluert hvordan NAV anskaffer arbeidsmarkedstjenester, samt hvordan dette har utviklet seg, herunder omfang, sammensetning og kvalitet på tilbyderne. Proba var underleverandør til Econ Pöyry. Econ-Rapport Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Senter for seniorpolitikk Vi gjennomførte 41 kvalitative intervjuer med seniorer i tre statlige etater som deltok i et forsøk med redusert arbeidstid. Formålet med casestudien var å framskaffe erfaringer fra ansatte som kan gå av med AFP. Econ-rapport Evaluering av forsøk med utdanningspermisjoner og utdanningsvikarer NAV NDU NAV igangsatte et forsøk med utdanningspermisjoner og -vikariater i fem fylker. Tiltaket med permisjoner er rettet mot seniorer i arbeidslivet som trenger påfyll av kompetanse for å kunne stå lenger i arbeid. Econ-rapport Evaluering av økonomi og organisering i skjermet sektor Arbeids- og inkluderingsdepartementet Formålet med oppdraget var å få bedre kunnskap om hvordan godkjenningsordningen for skjermede virksomheter fungerer i dag, samt undersøke om støtteordningene er hensiktsmessig utformet. Econ-rapport

4 Evaluering av Handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til stillinger i Oslo kommune For Oslo kommune Vi har vurdert om tiltakene i planen er hensiktsmessige, om alle virksomhetene har iverksatt tiltakene, om tiltakene har hatt ønsket effekt, og vurdert samlet måloppnåelse. Econ-Rapport Evaluering av ordningen med Funksjonsassistanse i arbeid NAV NDU Funksjonsassistanse kan bidra til at personer med sterke funksjonsnedsettelser kommer i arbeid. Vi evaluerte ordningen gjennom dokumentstudier, spørreundersøkelser, dybdeintervjuer og casestudier. Econ-rapport Aetats kvalifiseringstiltak vurdering av dødvekttap Arbeids- og sosialdepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet Vi gjennomførte et forprosjekt for å vurdere hvorvidt og hvordan man bør gjøre en undersøkelse av såkalt dødvekttap ved Aetats tilbud om utdanning som attføring. Econ-Notat ,-03,-02 Følgeevaluering - Brukernes erfaringer med trygdeetatens Arbeidslivssentre Rikstrygdeverket Vi gjennomførte tre brukerundersøkelser av IA-virksomhetenes erfaringer med å ha en kontaktperson i trygdeetatens Arbeidslivssentre. Econ-rapport , Econrapport og Econ-rapport 95/ , 2003 Evaluering av Inkluderende arbeidslivsvirksomheter gjennom en casestudie Arbeids- og sosialdepartementet I 2003 evaluerte vi satsingen på IA-virksomheter gjennom en casestudie av 16 virksomheter. I 2005 fulgte vi opp de samme 16 virksomhetene for å identifisere utviklingen. Econ-rapport og Econ-rapport Følgevaluering av forsøket med arbeidsvurdering for å oppnå likelønn Barne- og Familiedep. BFD hadde et treårig forsøk ( ) der hensikten var å finne ut om, og eventuelt hvordan, arbeids-/stillingsvurdering kan være et virkemiddel for å oppnå likelønn. Vi følgeevaluerte forsøket. Econ-rapport Årsaker til sykefravær og tidligpensjonering i Oslo kommune Oslo kommune Oslo kommune hadde etablert et prosjekt med siktemål å kartlegge årsaksforhold til tidligpensjonering og å utvikle tiltak som kunne bidra til å redusere omfanget. Vi bisto prosjektgruppen i deres arbeid. Econ-rapport Prosjekter: Velferd, bolig og svake grupper Brukerstyrt personlig assistanse (BPA): Utredning/analyse av innhold, omfang og effekt av ordningen Helsedirektoratet Vi skal i samarbeid med Høyskolen i Lillehammer utrede/analysere innhold, omfang og effekt av ordningen med BPA. Oppdraget skal gi kunnskap om ordningen, samt vurdere økonomien i ordningen og samfunnsøkonomiske konsekvenser Evaluering av Husbankens grunnlån Husbanken Husbankens grunnlån skal fremme miljøeffektivitet og tilgjengelighet i ny og eksisterende bebyggelse. Vi beskriver markedet for kvalitet i boliger og anbefaler om hvordan grunnlånet kan bidra til økt måloppnåelse. Proba-rapport Evaluering av tilskudd til tilpasning av bolig Husbanken Husbanken har, som en del av sine boligsosiale virkemidler, en tilskuddsordning for 4

5 tilpasning av boliger. Vi har frembrakt ny kunnskap om hvordan tilskuddet anvendes og virker, og hvordan det samvirker med andre ordninger. Proba-rapport Evaluering av Husbankens kommunesatsning Kommunal- og moderniseringsdepartementet Proba har i samarbeid med Fafo dokumentert effekter og resultater fra Husbankens kommunesatsingen og vurdert hvorvidt innsatsen har ført til aktivitet i kommunene som ellers ikke ville ha blitt utløst (addisjonalitet). Fafo-rapport 2014: Evaluering av IMDi Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet I samarbeid med Agenda Kaupang evaluerte vi IMDi. Vi vurderte om IMDi har innfridd de mål og forventninger som myndighetene hadde til direktoratet og hvordan IMDi har tilpasset seg og løst nye oppgaver. Agenda-Kaupang R Utredning av kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Vi kartla sosialtjenesten vilkårsbruk, hvilke vilkår som stilles, hva som er hensikten og hva som oppnås med vilkårsbruk. Vi gjennomførte en spørreundersøkelse med alle NAV lokal og hadde casebesøk på seks kontor. Proba-rapport Lokal integrering av familieinnvandrere utenfor introduksjonsordningen For IMDi Vi har undersøkt integreringsvilkår- og tiltak for familieinnvandrere utenfor rettighetsgruppen for introduksjonsordningen. Undersøkelsen er gjennomført som en casestudie i et utvalg kommuner. Proba-rapport Beregne økonomiske og administrative konsekvenser av NOUs forslag til tiltak Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Likestillingsutvalget, som ble opprettet i 2010, fikk i mandat å utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse. Vi beregnet økonomiske og administrative konsekvenser av NOUs forslag til tiltak Kommunenes retningslinjer og praksis ved startlån Husbanken De fleste kommuner gir startlån slik at førstegangsetablerere og utsatte grupper gis mulighet til å kjøpe egen bolig. Vi kartla kommunenes retningslinjer og praksis ved startlån. Proba-Rapport Samfunnsøkonomiske virkninger av Ny sjanse For IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) Ny sjanse er et tiltak for integrering av personer med innvandringsbakgrunn. Hovedmålet er økt sysselsetting. Prosjektet omfattet en samfunnsøkonomisk analyse av tiltaket. Proba-rapport Virkninger av startlån Husbanken Startlån gir førstegangsetablerere og utsatte grupper mulighet til å kjøpe bolig. I dagens situasjon kan ordningen gi en uønsket vekst i husholdningenes gjeld og i boligpriser. Prosjektet var en samfunnsøkonomisk analyse. Proba-rapport Kvalifiseringsprogrammet - Ny sjanse Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Vi gjennomførte en registeranalyse av deltakerne siden oppstarten i 2005 og intervjuet prosjektledere. I oppdraget drøfte vi hva som er de gode grepene for overgang til arbeid og utdanning. Arbeidet inngikk i IMDis rapportering til BLD. 5

6 Differensierte tilskuddssatser i forbindelse med varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) I samarbeid med Econ Pöyry har Proba samfunnsanalyse vurdert om differensierte tilskuddssatser for VTA kan bidra til å utvikle arbeidsplassene mer i tråd med intensjonene. Econ-Rapport Følgeevaluering av helhetlige områdeløft i de fire bydelene i Groruddalen Husbanken Øst Proba er underleverandør til Econ Pöyry. Myndighetene har igangsatt et femårig utviklingsprogram i Groruddalen. Vi har følgeevaluert de fire områdeløftene som gjennomføres i bydelene. Tre underveisrap. og sluttrapport; Econ-Rapport Arbeidsrettet rehabilitering innhold og resultater NAV Drift og utvikling I samarbeid med Econ Pöyry har Proba gjennomført en brukerundersøkelse av arbeidsrettet rehabilitering som har som mål å hindre unødig langvarig sykefravær av sykmeldte og personer som står i fare for å bli sykmeldte. Econ-Rapport Utredning av god praksis for startlån Kommunal og regionaldepartementet Proba var underleverandør til Econ Pöyry. Kommunene forvalter startlånet som er et Husbankfinansierte boligsosialt virkemiddel. Vi vurderte økonomi og forvaltningen av ordningen. Econ-Rapport Evaluering av MOT i ungdomsskolen MOT MOT arbeider med å bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet. Vi har evaluert effekter av MOT i ungdomsskolen ved å analysere resultater fra spørreundersøkelser gjennomført i 2008, 2009 og Proba-rapport Formidling av avanserte tekniske kommunikasjonshjelpemidler NAV NDU Gjennom intervjuer med brukere, nav, kommuner og leverandører vurderte vi hvordan formidling av avanserte tekniske kommunikasjonshjelpemidler kan bli bedre. Econ-rapport Egenandeler på sosiale tjenester i kommunene Sosial- og helsedirektoratet Vi har kartlagt egenandeler på sosiale tjenester i kommunal sektor med et representativt utvalg på 206 kommuner. Rapport Kommunens bistand til ferie for personer med store bistandsbehov Sosial- og helsedirektoratet Rapporten var basert på en spørreundersøkelse om ferievaner blant personer med store bistandsbehov (fysisk funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede). Econ-rapport Evaluering: Tolk på arbeidsplass - ordning for hørselshemmede arbeidstakere Rikstrygdeverket Rikstrygdeverket har en ordning der virksomheter med døve medarbeidere kan ansette egne tolker finansiert av trygdeetaten. Vi evaluerte ordningen, samt kom med forslag på hvordan ordningen kan organiseres i fremtiden. Econ-rapport Evaluering: Prosjektet Mer effektiv hjelpemiddelforvaltning Rikstrygdeverket I hvert fylke ligger én hjelpemiddelsentral som forvalter hjelpemidler til personer med varig funksjonshemning. I 1998 startet Rikstrygdeverket et prosjektet for å utvikle en mer rasjonell drift. Econ evaluerte prosjektet. Econ-rapport Prosjekter: Organisering av offentlig sektor 2007 Brukerretting i offentlig tjenesteproduksjon 6

7 Fornying og administrasjonsdepartementet Brukerretting kan skje ved å ta hensyn til brukers behov ved utformingen av standardiserte tjenestetilbudet og/eller ved individuell tilpasning. Vi har sett på hvordan offentlige tjenesteytere bedre kan brukerrette sine tjenester. Econ-rapport Styring og ressursbruk i det statlige regionale barnevernet Barne- og -likestillingsdep. BLD hadde behov for innspill som kunne bidra til å bedre måloppnåelsen og ressursbruken i det statlige regionale barnevernet. Vi vurderte styrings- og rapporteringsdialogen internt i Bufetat og mellom Bufetat og dep. Rapport Interkommunalt samarbeid i Norge omfang og politisk styring KS Formålet var å identifisere alt interkommunalt samarbeid i Norge, gjennom en undersøkelse rettet mot alle landets kommuner. Prosjektet inkluderte også dybdestudier av tre regionsamarbeid. Rapport Evaluering av Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Finansdep. SSØ ble opprettet i 2004 for å styrke den statlige økonomistyringen og forbedre ressursutnyttelsen på området. Econ evaluerte i hvilken grad man har nådd målsettingene for opprettelsen. Rapport (Konfidensiell) 2005 Tilsyns- og kontrollfunksjon i et parlamentarisk styringssystem Bergen kommune og KS Bergen kommune inngangsatte et opplæringsprogram for de folkevalgte. Vi utredet bystyrets tilsyns- og kontrollfunksjon. Econ-Rapport Sentrale kjennetegn ved kvinner og menn med styreverv i ASA er SND I 2002 besluttet Regjeringen å sørge for at alle statsforetak, statlige særlovsselskap og statlige aksjeselskap skulle ha minst 40 prosent av begge kjønn i løpet av ett år. Vi kartla sentrale kjennetegn ved styrerepresentantene. Econ-rapport 11/ Belønning av effektivitet og kvalitet i kommunal sektor KS Formålet var å analysere i hvilken grad systemene for betaling for arbeid i kommunal sektor faktisk brukes til å oppnå effektivitet og kvalitet på tjenestene sett fra brukernes synspunkt. Econ-rapport 37/02 Økonomiske analyser Verdiskaping i kulturmiljøer tilfellet Røros Norges forskningsråd Vi estimerte de regionaløkonomiske effekter av kulturminneverdiene på Røros, analyserte interessekonflikt mellom kulturminnehensyn og næringshensyn, samt studere hvordan man i planleggingen kan balansere ulike hensyn. Div. rapportering Bedriftsøkonomiske kostnader av ulovlig nedlasting av film Film&Kino og Videobrasjens Felleskontor Gjennom analyser og undersøkelser belyste vi omfanget av lovlig og ulovlig nedlasting av film i Norge og hvilke økonomiske konsekvenser dette har for den samlede film- og kinobransjen. Econ-rapport Bedriftsøkonomiske konsekvenser av forbud mot synlig tobakk i butikker HSH Helse- og omsorgsdepartementet foreslo vinteren 2007 å forby synlig oppstilling av tobakksvarer på utsalgssteder. Vi utredet de bedriftsøkonomiske konsekvensene med utgangspunkt i erfaringene fra Island. Econ-rapport Kulturarv og næringsutvikling Møllebyen i Moss og Levanger-Inderøy-Verdal Riksantikvaren og SND 7

8 Vi drøftet hvorvidt bevaring og bruk av kulturminner kan gi grunnlag for næringsutvikling, illustrert med fire eksempler. Kommunenes deltakelse i satsingen sto sentralt i prosjektet. Econ-rapport Skoleelev- og studentrabatt i kollektivtrafikken Samferdselsdep. Vi beregnet trafikkselskapenes kostnader ved innføring av skoleelev-/studentrabatt på periodekort. Resultatet ble brukt som grunnlag i beregningene av den kompensasjon som staten yter fylkeskommunene. Econ-rapport 26/ Brukerfinansiering etter 2007 Statens vegvesen Akershus Formålet var å skissere og drøfte ulike former for brukerfinansiering (bompengeordninger og veiprising) til erstatning for bomringen. Econ-rapport 22/02 Andre oppdrag Rammeavtale om kvalitative brukerundersøkelser i NAV NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet hadde en rammeavtale med Econ Pöyry om gjennomføring av kvalitative brukerundersøkelser. Proba samfunnsanalyse var underleverandør. Avtalene resulterte i fire ulike oppdrag (se konkrete referanser) Månedlig boligprisstatistikk Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening. Månedsvis produksjon av Norges offisielle boligprisstatistikk. Statistikken inneholder opplysninger om pris, antall salg, formidlingstid, geografi m.v Røde Kors i lokalmiljøet Bidrag til rapporter om humanitære aktiviteter Røde Kors Hvert år rapporterte om lag 400 lokalavdelinger og distriktsledd i Røde Kors sitt aktivitetsnivå i sine årsberetningsskjemaer. Vi har årlig analysert materialet og utarbeidet bidrag til Røde Kors sine årlige rapporter Bidrag til evaluering av ansatte tilretteleggere i Røde Kors Røde Kors Røde Kors startet i 1999 med å ansatte personer som skulle tilrettelegge for aktivitet i lokalforeningene (såkalte ansatte tilretteleggere ). Det var i 2006 ansatte om lag 120 tilretteleggere. Econ bidro i Røde Kors sin evaluering av ordningen. Andre publikasjoner og skriftlige arbeider 2012 Seniortiltak og pensjoneringsatferd for seniorer med rett til AFP i statlig sektor Becken, Lars-Erik Søkelys på arbeidsmarkedet 4/ Redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon blant seniorer med rett til AFP i fire statlige etater Becken, Lars-Erik Søkelys på arbeidsmarkedet 4/ Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i privat sektor. Petersen, Trond, Lars-Erik Becken og Vemund Snartland. 50-års jubileumsnummer Tidsskrift for samfunnsforskning 51 (1): Evaluering av Aetats serviceerklæringer Becken, Lars-Erik Søkelys på arbeidsmarkedet 1/ Arbeidsvurdering som virkemiddel for likelønn Becken, Lars-Erik og Helene Berg Søkelys på arbeidsmarkedet 1/ Inkluderende arbeidslivsvirksomheter plass til alle? Becken, Lars-Erik og Helene Berg Søkelys på arbeidsmarkedet 2/ "Within-Job Discrimination and the Gender Wage Gap, the Case of Norway". Petersen, Trond, Vemund Snartland, Lars-Erik Becken og Karen Modesta Olsen. European Sociological Review. Vol. 13, no. 2. 8

9 1997 Forvaltningsrevisjon innen kommunesektoren - En beskrivelse av praktisering med utgangspunkt i Oslo kommunerevisjon. Becken, Lars-Erik. Papiret ble presentert under den 19. nordiske sosiologkongress i København i juni Unge uførepensjonerte - en beskrivelse av kjennetegn ved uføre som er mellom 20 og 40 år. Becken, Lars-Erik. INAS NOTAT 1996: Offentlig sektor og Kommunalforvaltningen - i Norge, Skandinavia og OECDområdet. Becken, Lars-Erik. Notat benyttet internt på BI - Senter for offentlige studier Likestillingslov og lønnsforskjeller mellom kvinner og menn - erfaringer fra Norge og USA". Becken, Lars-Erik. Søkelys på arbeidsmarkedet 2/95: Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i privat sektor i Norge. Becken, Lars-Erik. Hovedfagsoppgave i sosiologi ISO, Universitetet i Oslo Anti-Sex discrimination Laws and the Wage gap. Becken, Lars-Erik. 10 vekttalls essay som inngår i Cand. sociol graden. Universitetet i Oslo "Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i privat sektor". Petersen, Trond, Lars-Erik Becken og Vemund Snartland. Tidsskrift for samfunnsforskning 35(2): "Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i bank og forsikring" Snartland, Vemund, Lars-Erik Becken og Trond Petersen. Søkelys på arbeidsmarkedet (1/94): Lønnsforskjeller. Petersen, Trond, Lars-Erik Becken og Vemund Snartland. ISO Notatserie Nr "Mindre lønnsforskjeller mellom mannlige og kvinnelige arbeidere. Becken, Lars- Erik, Vemund Snartland og Trond Petersen. Samfunnsspeilet (3/93): "Kjønnssegregering og lønnsgapet for kvinnelige og mannlige funksjonærer." Petersen, Trond, Lars-Erik Becken og Vemund Snartland. Søkelys på arbeidsmarkedet 10 (1/93): Fokus på totalkvalitet. Becken, Lars-Erik med flere. Prosjektrapport til Prosjektforum ved Universitet i Oslo. Oppdragsgiver: Televerket Oslo distrikt. 9

Lars-Erik Becken. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Lars-Erik Becken. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Lars-Erik Becken Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 41 42 46 94 E-post: leb@proba.no Født: 1967 Nøkkelkvalifikasjoner Lars-Erik Becken

Detaljer

Helene Berg. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Helene Berg. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Helene Berg Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 97 70 41 70 E-post: hb@proba.no Født: 1962 Nøkkelkvalifikasjoner Helene Berg har bred erfaring

Detaljer

2011- Samfunnsøkonom/utreder og partner i Proba samfunnsanalyse 2010-2011 Forskningsassistent i Nasjonalt Folkehelseinstitutt

2011- Samfunnsøkonom/utreder og partner i Proba samfunnsanalyse 2010-2011 Forskningsassistent i Nasjonalt Folkehelseinstitutt Curriculum vitae Synne Klingenberg Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 95 79 81 41 E-post: sk@proba.no Født: 1986 Nøkkelkvalifikasjoner Synne Klingenberg

Detaljer

Helene Berg. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Helene Berg. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Helene Berg Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 97 70 41 70 E-post: hb@proba.no Født: 1962 Nøkkelkvalifikasjoner Helene Berg har bred erfaring

Detaljer

2011- Samfunnsøkonom/utreder og partner i Proba samfunnsanalyse 2010-2011 Forskningsassistent i Nasjonalt Folkehelseinstitutt

2011- Samfunnsøkonom/utreder og partner i Proba samfunnsanalyse 2010-2011 Forskningsassistent i Nasjonalt Folkehelseinstitutt Curriculum vitae Synne Klingenberg Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 95 79 81 41 E-post: sk@proba.no Født: 1986 Nøkkelkvalifikasjoner Synne Klingenberg

Detaljer

Trude Thorbjørnsrud. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Trude Thorbjørnsrud. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Trude Thorbjørnsrud Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 41 60 74 26 E-post: tt@proba.no Født: 1963 Nøkkelkvalifikasjoner Trude Thorbjørnsrud

Detaljer

2011- Samfunnsøkonom/utreder og partner i Proba samfunnsanalyse 2010-2011 Forskningsassistent i Nasjonalt Folkehelseinstitutt

2011- Samfunnsøkonom/utreder og partner i Proba samfunnsanalyse 2010-2011 Forskningsassistent i Nasjonalt Folkehelseinstitutt Curriculum vitae Synne Klingenberg Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 95 79 81 41 E-post: sk@proba.no Født: 1986 Nøkkelkvalifikasjoner Synne Klingenberg

Detaljer

Helene Berg. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Helene Berg. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Helene Berg Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 97 70 41 70 E-post: hb@proba.no Født: 1962 Nøkkelkvalifikasjoner Helene Berg har bred erfaring

Detaljer

Helene Berg. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Helene Berg. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Helene Berg Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 97 70 41 70 E-post: hb@proba.no Født: 1962 Nøkkelkvalifikasjoner Helene Berg har bred erfaring

Detaljer

Synne Klingenberg. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Synne Klingenberg. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Synne Klingenberg Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 95 79 81 41 E-post: sk@proba.no Født: 1986 Nøkkelkvalifikasjoner Synne Klingenberg

Detaljer

Synne Klingenberg. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Synne Klingenberg. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Synne Klingenberg Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 95 79 81 41 E-post: sk@proba.no Født: 1986 Nøkkelkvalifikasjoner Synne Klingenberg

Detaljer

Trude Thorbjørnsrud. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner

Trude Thorbjørnsrud. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner Curriculum vitae Trude Thorbjørnsrud Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 41 60 74 26 E-post: tt@proba.no Født: 1963 Nøkkelkvalifikasjoner Trude Thorbjørnsrud

Detaljer

Wedde har spisskompetanse innen metode, arbeidsliv/organisasjonsforståelse og kommunikasjon.

Wedde har spisskompetanse innen metode, arbeidsliv/organisasjonsforståelse og kommunikasjon. Curriculum vitae Elise Wedde Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 905 89 633 Nøkkelkvalifikasjoner Elise Wedde har bred erfaring med gjennomføring av forskningsbaserte

Detaljer

Trude Thorbjørnsrud. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner

Trude Thorbjørnsrud. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner Curriculum vitae Trude Thorbjørnsrud Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 41 60 74 26 E-post: tt@proba.no Født: 1963 Nøkkelkvalifikasjoner Trude Thorbjørnsrud

Detaljer

Sammendrag og konklusjoner

Sammendrag og konklusjoner Prosjektleder: Lars-Erik Becken Dato: 09.08.2013 Rapporten ligger på www.proba.no Sammendrag og konklusjoner Rapport 2013 11 : IA-avtalen i praksis - Små og mellomstore virksomheter Oppdraget er finansiert

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Wedde har spisskompetanse innen metode, arbeidsliv/organisasjonsforståelse og kommunikasjon.

Wedde har spisskompetanse innen metode, arbeidsliv/organisasjonsforståelse og kommunikasjon. Curriculum vitae Elise Wedde Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 905 89 633 Nøkkelkvalifikasjoner Elise Wedde har bred erfaring med gjennomføring av forskningsbaserte

Detaljer

Pia Dybvik Staalesen. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Pia Dybvik Staalesen. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Pia Dybvik Staalesen Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 950 54 091 E-post: pds@proba.no Født: 24.06.1980 Nøkkelkvalifikasjoner Pia Dybvik

Detaljer

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( )

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Disposisjon Hvorfor strategi og hvilke aktører er med er i strategien Bakgrunn tidligere strategier og utfordringsbilde sett fra

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne AB-konferansen 2012 TILBAKE TIL FREMTIDEN, 7. november Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Arbeids- og velferdsdirektoratet v/randi Røed Andersen Tiltakskontoret // Tjenesteavdelingen

Detaljer

Pia Dybvik Staalesen. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Pia Dybvik Staalesen. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Pia Dybvik Staalesen Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 950 54 091 E-post: pds@proba.no Født: 24.06.1980 Nøkkelkvalifikasjoner Pia Dybvik

Detaljer

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Norges forskningsråds konferanse 6-7 november 2006:

Detaljer

Opplæringskontorenes rolle i fremtidens yrkesfagutdanning! Lars-Erik Becken

Opplæringskontorenes rolle i fremtidens yrkesfagutdanning! Lars-Erik Becken Opplæringskontorenes rolle i fremtidens yrkesfagutdanning! 01.10.2016 Lars-Erik Becken Oppdragsgiver og oppdragstaker Oppdragsgiver: NHO Yrkesfag 2020 Oppdragstaker: Proba samfunnsanalyse Utredningsfirma

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Hva er målet med arbeid med bistand? Mål: Bistand med sikte på integrering av personer med redusert arbeidsevne i ordinært

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Per Brannsten, Arbeids- velferdsdirektoratet. Norsk Arbeidslivsforum, 11. desember 2008

Per Brannsten, Arbeids- velferdsdirektoratet. Norsk Arbeidslivsforum, 11. desember 2008 Per Brannsten, Arbeids- velferdsdirektoratet Arbeidskraftreserven blant trygdede Arbeidskraftreserven blant trygdede Norsk Arbeidslivsforum, 11. desember 2008 AGENDA Omfang av fravær fra arbeidslivet Organisatoriske

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Høring - "Et NAV med muligheter"

Høring - Et NAV med muligheter // NOTAT Til: Rådmannen // Fra: Bente Jansen // Dato: 25.06.15 Høring - "Et NAV med muligheter" Arbeids- og sosialdepartementet har sendt sluttrapporten «Et NAV med muligheter - bedre brukermøter, større

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

ARBEID Aktuelle tiltak for mennesker med utviklingshemming

ARBEID Aktuelle tiltak for mennesker med utviklingshemming ARBEID Aktuelle tiltak for mennesker med utviklingshemming Øystein Haram, Regionale konferanser om politikken for mennesker med Utviklingshemming, Langesund 22. 23. nov og Stjørdal 28. -29. nov 2011 Disposisjon

Detaljer

Vedlegg III. Rekruttering. Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune Kjønn. Etnisitet

Vedlegg III. Rekruttering. Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune Kjønn. Etnisitet III Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune 2013-2016 Rekruttering Kjønn Når søkerne står tilnærmet kvalifikasjonsmessig likt, tilsettes menn i kvinnedominerte yrker

Detaljer

Hvordan skal NAV møte utfordringene i den nye IA-avtalen? Joakim Lystad Arbeids- og velferdsdirektør

Hvordan skal NAV møte utfordringene i den nye IA-avtalen? Joakim Lystad Arbeids- og velferdsdirektør 3. desember 2010 Hvordan skal NAV møte utfordringene i den nye IA-avtalen? Joakim Lystad Arbeids- og velferdsdirektør Innhold NAV har lyst til å være med på NAVs rolle NAV arbeidslivssenter Hvorfor o har

Detaljer

Iverksetting av NAV-reformen lokalt Modul 3 i NAV-evalueringen

Iverksetting av NAV-reformen lokalt Modul 3 i NAV-evalueringen Iverksetting av NAV-reformen lokalt Modul 3 i NAV-evalueringen Tone Alm Andreassen Arbeidsforskningsinstituttet Brukerforum NAV-evalueringen Oslo, november 2008 NAV-reformens lokale iverksetting (Modul

Detaljer

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet?

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Ungdom i svevet hva fant de? 19.11.2015 Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Arbeids- og velferdsdirektoratet seniorrådgiver Åse

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

Pia Dybvik Staalesen. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Pia Dybvik Staalesen. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Pia Dybvik Staalesen Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 950 54 091 E-post: pds@proba.no Født: 24.06.1980 Nøkkelkvalifikasjoner Pia Dybvik

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 / Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

Kvalitetsmelding for NAV Bjugn

Kvalitetsmelding for NAV Bjugn Kvalitetsmelding for NAV Bjugn 1 Overordnede føringer 1.1 Nasjonale føringer De viktigste lovene som regulerer NAVs virksomhet er Folketrygdloven, NAV-loven, Forvaltningsloven og Sosialtjenesteloven. Overordnede

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Hva skjer i Norge?

Barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Hva skjer i Norge? Barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier Hva skjer i Norge? Regjeringserklæringen ringen 2001 Ordningen med brukerstyrt personlig assistenter og tilbudet om opplæring til dem som har særskilt behov

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Vedlegg 1: KRAVSPESIFIKASJON for Komparativ gjennomgang av introduksjonsprogram i Skandinavia

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Vedlegg 1: KRAVSPESIFIKASJON for Komparativ gjennomgang av introduksjonsprogram i Skandinavia Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Vedlegg 1: KRAVSPESIFIKASJON for Komparativ gjennomgang av introduksjonsprogram i Skandinavia Sak: 14-02298 Kunngjøringsdato: 8. 8. 2014 Versjon 1.0 1 Innhold

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse Evaluering av Husbankens kommunesatsning - Litteraturhuset 05.02.15 Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse 2 Hovedtrekk ved Husbankens kommunesatsing Startet

Detaljer

Audun Gleinsvik. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Audun Gleinsvik. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Audun Gleinsvik Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 95 72 65 43 E-post: ag@proba.no Født: 1957 Nøkkelkvalifikasjoner Audun Gleinsvik er

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP 14.10.2009 Lars-Erik Becken Agenda Litt om oppdraget (for Senter for seniorpolitikk) Hovedtrekk ved FADs forsøk med redusert arbeidstid for seniorer med

Detaljer

Tilskuddskonferanse, Fylkesmannen i Rogaland 14. januar 2015 Line G. Brusveen // Arbeids- og velferdsdirektoratet

Tilskuddskonferanse, Fylkesmannen i Rogaland 14. januar 2015 Line G. Brusveen // Arbeids- og velferdsdirektoratet Tilskuddskonferanse, Fylkesmannen i Rogaland 14. januar 2015 Line G. Brusveen // Arbeids- og velferdsdirektoratet Nytt fra Arbeids- og velferdsdirektoratet Orientering om tilskuddsordningene Ny nasjonal

Detaljer

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir)

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Tilskuddskonferanse 19. januar 2016, Stavanger Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Bekjempelse av barnefattigdom Tall fra Statistisk

Detaljer

Rådgiverkoordinatorsamling Bodø 27.-28 januar 2015 Tonje Gravås, Nasjonal enhet for karrierevieledning, Vox

Rådgiverkoordinatorsamling Bodø 27.-28 januar 2015 Tonje Gravås, Nasjonal enhet for karrierevieledning, Vox Rådgiverkoordinatorsamling Bodø 27.-28 januar 2015 Tonje Gravås, Nasjonal enhet for karrierevieledning, Vox KD BLD ASD Nasjonal koordineringsgruppe for karriereveiledning Nasjonalt forum for karriereveiledning

Detaljer

Ekspertgruppens medlemmer

Ekspertgruppens medlemmer ET MED MULIGHETER Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet. Leder for NAV-ekspertgruppen Sigrun Vågeng torsdag 9. april 2015 Ekspertgruppens medlemmer Sigrun Vågeng (leder),

Detaljer

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi.

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektorat. Norge akkurat nå Lav oljepris og

Detaljer

Hvordan kan reformer og ny IA-avtale bidra til økt sysselsetting? Mo i Rana 5. og 6. mai

Hvordan kan reformer og ny IA-avtale bidra til økt sysselsetting? Mo i Rana 5. og 6. mai Hvordan kan reformer og ny IA-avtale bidra til økt sysselsetting? Mo i Rana 5. og 6. mai Bjørn Gudbjørgsrud, direktør styringsenhet for fylkene i NAV NAV-reformen Et organisasjonsoptimistisk prosjekt Svært

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Nordisk sosialforsikringsmøte 9. juni Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Ane Stø, Tiltaksseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet Forsøk med bruk av ordinært arbeidsliv

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV.

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV. NAV NAV er inne i store endringsprosesser. Nedsatt ekspertgruppe med leder Sigrun Vågeng kom med forslag til et bedre NAV. Essensen : NAV kontorene må ha tettere kontakt med arbeidsgivere og få større

Detaljer

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket?

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? VTA-seminaret 19.- 20. mai 2009. Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? Innlegg den 20. mai ved Jan Greger Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Arne Backer Grønningsæter (Fafo) Lars-Erik Becken (Proba) Disposisjon Hovedspørsmål og metode Noen bakgrunnsmomenter Noen hovedfunn

Detaljer

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007)

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

- Potensial og hindringer. Fafo Institutt for Arbeidslivs- og Velferdsforskning

- Potensial og hindringer. Fafo Institutt for Arbeidslivs- og Velferdsforskning Pensjonsforum Reaktivisering av uførepensjonister - Potensial og hindringer Rolf K. Andersen Fafo Institutt for Arbeidslivs- og Velferdsforskning 1 Reaktivisering av uførepensjonister Finansiert av FARVE

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Prosjekt Finnmarksmodell barnevernet. Presentasjon samling OSO-barnevern i Tromsø den

Prosjekt Finnmarksmodell barnevernet. Presentasjon samling OSO-barnevern i Tromsø den Prosjekt Finnmarksmodell barnevernet Presentasjon samling OSO-barnevern i Tromsø den 22.11.17 Bakgrunn for prosjekt Finnmarksmodell barnevernet På en felles samling for rådmenn og barnevernledere i juni

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

Bolig for velferd Fra strategi til handling

Bolig for velferd Fra strategi til handling Bolig for velferd Fra strategi til handling Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Karin Lindgård ass.reg.direktør Ny boligsosial strategi! 2 Fem departementer ansvarlig Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

SINTEFs evaluering av IA-avtalen

SINTEFs evaluering av IA-avtalen SINTEFs evaluering av IA-avtalen IA-gruppen 18.12.09, Universitetet i Bergen Ingvild Eikeland, NAV Arbeidslivssenter Hordaland Datagrunnlag Intervjuer Partene: LO, YS, Akademikerne, NHO, HSH, SPEKTER,

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker?

Introduksjonsordningen hva virker? Introduksjonsordningen hva virker? Maryann Knutsen, IMDi Introduksjonsprogrammet EffektiviseringsNettverk 2015 1 Tema Introduksjonsordningen hva virker? - Formålet med loven - Resultater 2014 - Faktorer

Detaljer

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Informasjonsskriv til interesserte virksomheter Innhold 1. Generell informasjon... 1 1.1 Hvilke og hvor mange virksomheter skal delta i forsøket?... 2

Detaljer

Bruk kreftene riktig!

Bruk kreftene riktig! Bruk kreftene riktig! Hvem er vi og hva gjør vi? Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble opprettet i 2004 for å ha ett samlet fagmiljø for statlig økonomistyring. SSØ har som oppgave å styrke den statlige

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Høringsuttalelse "Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet"

Høringsuttalelse Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet Arkivsaknr: 2015/1424 Arkivkode: Saksbehandler: Helge D. Akerhaugen Saksgang Møtedato Formannskapet 01.10.2015 Kommunestyret 15.10.2015 Høringsuttalelse "Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014 / / il q1145 bni,) Landets kommuner Deres ref: Vår ref:08/18250 Vår dato: 16.1.2014 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Hvordan redusere barrierer under utdanning og i arbeid virkemidler fra NAV

Hvordan redusere barrierer under utdanning og i arbeid virkemidler fra NAV Hvordan redusere barrierer under utdanning og i arbeid virkemidler fra NAV «Fra elev til?», Ålesund 03.12.13 Paul Gustav Nyland, fagansvarlig/jurist NAV Hjelpemiddelsentral M&R Randi Kvammen, fylkeskoordinator

Detaljer

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Catrine Bangum, Ass. regiondirektør IMDi Øst 17.6.2015 1 IMDis samfunnsoppdrag Fremme like muligheter og levekår i et mangfoldig samfunn. Styrke innvandreres

Detaljer

Hvordan følges strategien opp regionalt

Hvordan følges strategien opp regionalt Hvordan følges strategien opp regionalt Om vi bor, hvordan vi bor og hvor vi bor, er faktorer som har betydning for velferd og levekår. Bolig er for en liten gruppe mennesker en kritisk mangelvare, men

Detaljer

Presentasjon av NAV Verdiskapning Vestfold Tønsberg 29. mars Steinar Hansen NAV Vestfold

Presentasjon av NAV Verdiskapning Vestfold Tønsberg 29. mars Steinar Hansen NAV Vestfold Presentasjon av NAV Verdiskapning Vestfold Tønsberg 29. mars 2017 Steinar Hansen NAV Vestfold Agenda: Organisering, hvem er vi? NAVs formål «For å forstå fremtiden, må man kjenne historien» Strukturer

Detaljer

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Manzoor Khan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Direktoratet er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Vi gir mennesker muligheter Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Bekymring Psykiske lidelser er en viktig årsak til utstøting

Detaljer

Lien har spisskompetanse innenfor maskulinitetsstudier, kvalitative forskningsdesign, intervjumetoder, analyser og forskningsformidling.

Lien har spisskompetanse innenfor maskulinitetsstudier, kvalitative forskningsdesign, intervjumetoder, analyser og forskningsformidling. Curriculum vitae Marianne Inèz Lien Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 93 00 90 63 E-post: mil@proba.no Født: 29.05.1970 Nøkkelkvalifikasjoner Marianne

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold Likestilling og mangfold Årsmelding 2012 Likestilling og mangfold 1. Kjønnsbalanse Oversikt over ansatte i RFK fordelt på stillingskapittel og kjønn Stillingskategorier Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner

Detaljer

ASD, kap. 634, post 77: Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid

ASD, kap. 634, post 77: Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid ARBEID Generelt på innsats for å gi flere med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer mulighet til å prøve seg i arbeidslivet Kommentar: Regjeringen satser generelt på arbeid, aktivitet og omstilling.

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Arbeidsevnevurdering i NAV

Arbeidsevnevurdering i NAV R Arbeidsevnevurdering i NAV Kortversjon av oppfølgingsundersøkelse Rapport 2012-10 Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet Rapport 2010 - xx Forord Vi har gjennomført denne undersøkelsen for å

Detaljer