5.3.3 Barnehage Barne- og familieenheten Kultur og idrett Integrering Helse og omsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5.3.3 Barnehage... 31 5.3.4 Barne- og familieenheten... 34 5.3.5 Kultur og idrett... 35 5.3.6 Integrering... 37 5.4 Helse og omsorg... 38 5.4."

Transkript

1

2 1

3 Innhold 1.0 Innledning Budsjettforslagets strategiske prioriteringer Tiltak Sammenheng med kommunens øvrige planverk Kommunens rammebetingelser Folkehelse Befolkningsutvikling Prognose folketall Rentenivået Statsbudsjettet Pensjonsutgifter Fellesområder Budsjett fellesområder Fellesinntekter Skatt og rammetilskudd Kraftinntekter Øvrig eiendomsskatt Andre inntekter Korrigert resultatgrad Gjeld, renter og avdrag Interkommunalt samarbeid Selvkost Tilskudd kirkelig fellesråd Driftsområder Budsjett resultatenheter Ressursbruk Utvikling årsverk Sykefravær Vikarbruk Kompetanseutvikling Rekruttering Oppvekst og kultur Budsjettramme og tiltak Skole

4 5.3.3 Barnehage Barne- og familieenheten Kultur og idrett Integrering Helse og omsorg Budsjettramme og tiltak Samhandlingsreformen Brukerkontoret Bemanningsplanlegging Institusjon Hjemmetjenesten Helse Miljø og habilitering Fauske Storkjøkken NAV Plan og kommunalteknisk tjenester Budsjettramme og tiltak Plan og utvikling VVA Eiendomsforvaltning Rådmannens stab Politisk virksomhet Investeringer Ordinære investeringer Om investeringsprosjektene Driftsbelastning investeringer Investeringer i VA-området Egenkapitaltilskudd KLP Husbankens videreformidlingslån Likviditet, fond og finansforvaltning Likviditet Disposisjonsfond og ubundne investeringsfond Finansforvaltning Andre områder FAUNA KF Fauske Eiendomsforvaltning KF Næringsfondet

5 VEDLEGG Vedlegg 1 - Hovedoversikt drift Vedlegg 2 - Budsjettskjema 1A Vedlegg 4 - Budsjettskjema 2A Vedlegg 5 - Budsjettskjema 2B Vedlegg 6 - Hovedoversikt investeringer Vedlegg 7 - Budsjett Fauna KF Vedlegg 8 - Budsjett Fauske Eiendom KF

6 1.0 Innledning Budsjett 2014 er et stramt budsjett som inneholder flere nødvendige driftstilpasninger for å få budsjettet i balanse. Tidligere års resultat og prognosen for 2013 viser at driftsnivået er for høyt. Pensjonsutgiftene øker betydelig. De frie inntektene kompenserer ikke for den betydelige økning på pensjonsutgiften, slik at for første gang budsjetteres det med et positivt premieavvik for å kunne håndtere denne økningen. I budsjettet for 2014 har rådmannen ikke funnet plass til avsetninger for å styrke egenkapitalen til Fauske kommune, samtidig er det mest av de frie fondsreservene brukt opp. Dette betyr at handlefriheten og muligheten til å håndterer uforutsette utgifter forsvinner. Fauske kommune har betydelige kraftinntekter som benyttes i budsjettet, men siden det er lave kraftpriser gir dette mindre inntekter. Salget av konsesjonskraft på ett års kontrakt er gjennomført til en akseptabel pris, men nedgangen i utbytte og eiendomsskatt på kraftverkene gir en reduksjon i kraftinntektene samlet. Siden 2012 er kraftinntektene redusert med 11%. Planperioden har en ambisiøs investeringsplan. Omfanget av investeringene vil øke kapitalkostnadene frem mot Budsjettforslagets strategiske prioriteringer Rådmannen vil i 2014 arbeide videre med de 3 strategiske innretningene som kommunestyret har fattet vedtak om; helse- og omsorgsplanen, eiendomsforvaltning og etablering av ny skolestruktur. Dette skal på sikt gi en betydelig kostnadsreduksjon. Samtidig vil rådmannen sammen med øvrige ledere fortsette det viktige arbeidet med å etablere driften på et stabilt nivå innenfor tildelte budsjettrammer. På lang sikt skal kostnadsnivået reduseres gjennom følgende tiltak; Eiendomsforetaket (Fauske Eiendom KF); o Avhende bygninger og redusere antall kvadratmeter areal som vi eier o Gjennom økt vedlikehold redusere driftskostnader (oppvarming og renhold) o Gjennom å samle kontorer i egne eide areal redusere bruken av innleide lokaliteter o Som del av endringer i skolestrukturen følge opp med endringer innen barnehagestrukturen o Forventet innsparing 3-5 mill. kroner fom

7 Ny skolestruktur; o Redusere antall klasser o Total innsparing i 2016: 4,4 mill. kroner Ny helse-og omsorgsplan; o Redusere antall institusjonsplasser o Øke hjemmesykepleiens kapasitet o Total innsparing institusjon; 9 mill. kroner fom 2016 o Utgiftsøkning hjemmetjenesten; ca 4 mill. kroner fom Næringsaktivitet; rådmannen ønsker å styrke Fauna KF ytterligere og dermed øke kapasiteten innenfor næringsutvikling. Rådmannen vil komme tilbake til formannskapet med forslag til ytterligere tiltak innen dette området. 2. Bredbånd til Valnesfjord. Rådmannen foreslår at det bevilges 2 mill. kroner til utbygging av bredbånd i Valnesfjord. Dette av 2 grunner; a. Det pågår pt en kartlegging i Valnesfjord over husstander med behov/ønske om bredbåndstilknytning. Denne kartleggingen vil være klar til 2014 og da bør Fauske kommune allerede nå overfor fylkeskommune, kommersielle aktører og ikke minst befolkningen signalisere at Fauske kommune har ambisjoner om en større fremtidig satsning i Valnesfjord. Dette vil understøtte de positive planer som Nærmiljøutvalget har om større bosetting i området samt ikke minst understøtte Bolyst-prosjektet. b. Det andre forholdet som gjør seg gjeldende er forslaget om omlegging av tilskuddsmodellen (fra fylkeskommune til Post-og teletilsynet) samt definisjonen av 2 mb som tilstrekkelig kapasitet for en husholdning mht bredbånd. Etter rådmannens mening vil dette forslaget ikke være tilstrekkelig offensivt for å få utbygd lokalsamfunn i en kommune. Derfor bør Fauske kommune gå offensivt ut med en egenandel for å signalisere vår aktive holdning. 3. Brukerkontor flyttes organisatorisk fra rådmannens stab til kommunalsjef helse-og omsorg. Det er nødvendig med en nærmere koordinering mellom Brukerkontoret og utøvende ledd (helse og omsorg). Dermed får vi en tettere dialog mellom de som skal utføre tjenesten og de som fatter vedtak om tildeling av tjenester. Et fortsatt viktig element i Brukerkontorets virke skal være deres faglige selvstendighet mht tildeling av tjenester basert på lov og forskrifter 4. Rådmannen foreslår å starte tilsettingsprosess i løpet av 1 kvartal 2014 for ny rektor til sentrumsskolen. Dette slik at ny rektor kan være på plass fom høsten Gjennom dette ønsker rådmannen å styrke prosessen ved etablering av skolen særskilt i forhold til de ansatte, den pedagogiske plattform og alle praktiske forhold knyttet til etablering av en ny skole. Rektoren vil inngå i prosjekt «Ny skolestruktur» og organisatorisk tilhøre rådmannens stab. 5. Allaktivtetshus. Det arbeides videre med to forhold i 2014; grunnboring i sentrum samt oppstart av arbeidet med reguleringsplan. I tillegg må det arbeides videre med 6

8 organisasjonsform og finansiering av både investering og drift. 6. Tiltak eiendomsskatt a. Det utarbeides og vedtas nye vedtekter gjeldende fom Her foreslår rådmannen en prinsipiell og praktisk endring fra nåværende ordning med skattenemnd til en ordning med sakkyndig nemnd. Gjennom en ordning med sakkyndig nemnd vil nemnden i fremtiden selv slippe å dra ut på befaring/takst/besiktigelse og heller kunne leie inn sakkyndige til å foreta besiktigelse/takst. b. Egen sak ang verdsettelsesprinsipp for boliger, tomter og fritidseiendommer. Som kjent er reglene for verdsettelse endret slik at kommunen gis adgang til å nytte statlige likningsopplysninger for boliger. Rådmannen tilrår at Fauske kommune foreløpig nytter ordningen med selv å taksere boliger, tomter og fritidseiendommer. Rådmannen mener at en slik fremgangsmåte foreløpig er å foretrekke foran å bruke likningsverdi. c. Utvide eiendomsskatt til å gjelde hele kommunen. Rådmannen foreslår i budsjett for 2014 at kommunestyret fatter vedtak om å utvide eiendomsskatten til å gjelde hele kommunen. Rådmannen gjør dette for å få på plass det forvaltningsmessige grunnlaget som gir rett til å foreta en takst/besiktigelse av samtlige boliger, fritidseiendommer/hytter i kommunen. Rådmannen understreker at kommunestyret må fatte et eget vedtak om utskrivning av eiendomsskatt før skatten blir pålagt den enkelte innbygger. Dette kan tidligst gjennomføres for budsjettåret Etablering av Pedagogisk Psykologisk tjenester i Fauske kommune. Kommunestyret har sagt opp avtalen om den interkommunale ppt ordningen og kommunen trer ut av ordningen mv 1. august Rådmannen vil starte et arbeide for å få på plass ordningen i god tid til 1 august som er den avtalt dato for å iverksette ny ordning. 7

9 1.2 Tiltak 2014 I budsjettet for 2014 foreslår rådmannen ulike tiltak tilsvarende netto reduksjon på 9,6 mill. kroner i Det tilsvarer en driftstilpasning på -1,9%, og en reduksjon på ca 25 årsverk. Flere tiltak har en begrenset effekt i 2014, men full effekt fra Videre er det også forslag på flere tiltak mot slutten av planperioden. Tabell 1 Oversikt sum tiltak pr samhandlingsområde (i kroner) Tiltaksoversikt Sum oppvekst og kultur Sum helse og omsorg Sum plan og kom.tekn (eiendomsforv) Sum øvrige Totalt Endringer av driftsrammen -1,9 % -3,2 % -5,2 % -5,9 % Tabell 2 Tiltaksoversikt samhandlingsområde oppvekst og kultur (i kroner) Tiltak Skoler 40 - Endring av funksjonstillegg Endring i leirskoletilbud Reduksjon i stillinger/lærertetthet Reduksjon fornying IKT Bruk av opparbeidet fond PPT salten Reduksjon PPT Reduksjon skolebøker Stanse satsning på Newtonrom Reduksjon spesialundervisning Økte utgifter skoleskyss Barnehager 41 - Nedleggelse av 1 småbarnsavdeling Vestmyra Reduksjon i bemanning Sulitjelma barnehage 20% Reduksjon i lisensutgifter Barne- og familieenheten 42 - Reduksjon pedagogisk tjeneste (åpen barnehage) Reduksjon advokat Redusere barnevernstiltak Kultur 44 - Legge ned Valnesfjord bibliotek Legge ned Valnesfjord ungdomsklubb Redusere kulturtilskudd Felles 49 - Ikke spesifisert driftstilpasning Sum tiltak oppvekst og kultur

10 Tabell 3 Tiltaksoversikt samhandlingsområde helse og omsorg (i kroner) Tiltak Institusjon 52 - Avdelingssykepleier Effekt ny turnusmodell på avd ACD Fase ut dobbelt rom Justere ned antall institusjonsplasser Mat Medikamenter Paviljong 9 omgjøres til institusjon Vaskeritjenester Vikar ved ferie Vikar ved sykdom Hjemmetjenesten 53 - Endring av driftsform pav Tilføring av ressursser hj.tj iht vedtak Etablering av øyeblikkelig hjelp Kjøkkendrift 54 - Styrking av Kjøkken Helse 55 - Endret tilbud Solhøgda Reduksjon Kommunal driftstilskudd Private leger Reduksjon av stillinger rus og psykiatri Økning av inntekter ulike tilskudd Økning av hjelpepersonell valnesfj. legesenter Miljø- og habiliteringstjenesten 56 - Effekt av Torggt NAV 57 - Reduksjon KVP første kvartal Felles 59 - Ikke spesifisert driftstilpasning Sum tiltak helse og omsorg Tabell 4 Tiltaksoversikt områdene eiendomsforvaltning og øvrige (i kroner) Eiendomsforvaltning/øvrige Rådmannens stab 20 - Reduksjon midler til organisasjonsutvikling Tilpasse midler til folkehelse Eiendomsforvaltning 32 - Tilførsel av vedlikeholdsmidler (iht kvm.pris) Forventninger til redusert ekstern husleie Sum øvrige Alle tiltakene og konsekvensene er beskrevet og vurdert i del 5 i budsjettkommentarene. 9

11 2.0 Sammenheng med kommunens øvrige planverk Utgangspunktet for rådmannens arbeid med budsjett 2014 og økonomiplan har blant annet vært følgende: Økonomiplanen for Kommunestyrets budsjettvedtak 2013, med endringer/nye vedtak gjort i løpet av 2013 Kommuneøkonomiproposisjonen Budsjettkonferanse oktober 2013 Forslag til statsbudsjett for 2014 Budsjettprosessen 2014 i enhetene Kommuneplan langsiktig del Fauske kommune har vedtatt ny kommuneplan, strategisk del for I planen fremkommer følgende visjon og strategiske utfordringer som kommunen kontinuerlig skal ha oppmerksomheten rettet mot. Visjon Fauske mot år 2025 Fauske folkehelsekommunen der alle trives Overordnet mål Fauske 2025 Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til samfunn der det er: god folkehelse vekst i næringslivet vekst i folketall gode tjenester Gjennomføringen av handlingsdelen av samfunnsplanen er i stor grad avhengig av de økonomiske rammebetingelsene. Perspektivmeldingen beskriver de økonomiske rammebetingelsene for perioden til samfunnsplanen. Kommunestyret vil da kunne aktivt forholde seg til fremtidige utfordringer. For en sunn drift er det viktig at driften er tilpasset inntektsgrunnlaget. Inntektene til kommunen består primært av skatt og rammeoverføringer fra staten. Dette er regulert av statlige føringer og fordelingsmodeller. Av andre betydelige inntektskilder, har kommunen inntekter fra kraft og eiendomsskatt. Gjennomførte analyser av fremtidige inntekter i perspektivmeldingen viser at Fauske kommune ikke kommer til å få tilstrekkelig med inntekter til å opprettholde dagens driftsnivå. Regnskapsresultat de senere år viser også at driften er for høy. Driftsnivå må tilpasses gjennom varige tiltak i enhetene for å tilpasses fremtidige inntekter og investeringsnivå. 10

12 3.0 Kommunens rammebetingelser 3.1 Folkehelse Lov om folkehelsearbeid trådte i kraft 1. januar Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid, derfor er «Helse i alt vi gjør» et gjennomgående prinsipp. Barn, unge og foreldre er det området som har vært viet mest oppmerksomhet de siste årene. Grunnlaget for arbeidet er knyttet til tre prosjekter som ledes av en felles styringsgruppe med underliggende arbeidsgrupper. Folkehelserådgiver er leder av styringsgruppen og følger alle tre prosjekter nært. Prosjekt: Ny samhandlingsplan for oppvekstfeltet Prosjekt: Foreldrestøtte Prosjekt; Modellkommune De tre prosjektene er fundamenter i utviklingen av et felles samhandlingsområde innen oppvekst, det handler om felles faglig forståelse, organisatorisk utvikling og kvalitetsutvikling. Et av målene i folkehelsesatsningen er at alle barnehager og skoler skal være helsefremmende, det vil si at barnehage og skole skal fremme trivsel, egenutvikling, sosial atferd og sunn livsførsel og arbeide systematisk og kunnskapsbasert. Fauske kommunes utviklingsarbeid med ny skolestruktur skal forme enhetlig innhold i den helsefremmende skole. I dag er det ingen annen felles forståelse for hva en helsefremmende skole skal inneholde, enn at det handler om psykososialt arbeid, rus, ernæring, fysisk aktivitet, undervisning, skole/hjem samarbeid. Arbeidet skjer i nær dialog med folkehelseavdelingen i Nordland fylke. Både arbeidet med nye Vestmyra skolesenter og Sjunkhatten folkehøyskole legger opp til at kommunen skal være en foregangskommune nasjonalt innen folkehelse. Visjon for Vestmyra er å bygge noe som vekker internasjonal interesse, og får barna i aktivitet. Systematisk arbeid med foreldrestøtte slik Fauske kommune har lagt til rette for de siste 3 årene er ikke beskrevet fra andre deler av landet. Det arbeides med å legge til rette for forskning på foreldrestøtte i samarbeid med Aktiv Ung ved Valnesfjord helsesportsenter, Universitet i Nordland og Nordlandsykehuset. Kultur og frivillig sektor er en betydelig aktør i folkehelsearbeidet og arbeider systematisk med ulike type tiltak rettet mot barn/unge, voksne og eldre. Det er et nært samarbeid med Fauna om tilrettelegging og skilting av stier i sentrum, Valnesfjord og Sulitjelma og det skal arbeides med plan for sykkelnetteverk. Folkehelseuke ble avholdt første gang i 2013, og vil være en årlig aktivitet i kommunen, et samarbeid med kommune, frivillige, næringsliv m.m. Folkehelseutvalget skal revidere arbeidet med folkehelse og komme med forslag til ny plan Planen skal ta utgangspunkt i kommunens folkehelseprofil. 11

13 3.2 Befolkningsutvikling Alle befolkningstall er hentet fra SSB (statistisk sentral byrå). Utviklingen i befolkningssammensetningen i perioden viser en klar trend. Aldersgruppen 67 år eller eldre øker, mens øvrige grupper viser en nedgang. For gruppen 67 år og eldre har økningen vært størst fra 2010, øvrige grupper har en mer ujevn endring over tid. Konsekvensen av denne utviklingen bør gjenspeiles i utviklingen av tjenestetilbudet til de ulike gruppene. Tabell 5 Befolkningsutvikling år år år år eller eldre Sum Tabell 6 Endringer i befolkning pr. år år år år år eller eldre Sum Prognose folketall SSB s befolkningsprognose har ulike alternativer i forhold til fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og netto innvandring. Det vil være betydelige forskjeller i befolkningsveksten fremover, da det har vært en sentralisering av befolkning over lang tid. Det skyldes det innenlandske flyttemønsteret, hvor strømmen først og fremst går til storbyområdene. I den videre betraktningen er hovedalternativet lagt til grunn også kalt Middels-modellen. Denne er også benyttet i perspektivmeldingen. I prognosene forventes det en svak vekst i innbyggertallet totalt i Fauske kommune. Det forventes også at utviklingen i alderssammensetning vil fortsette, noe som primært innebærer flere eldre innbyggere. Tabell 7 Prognose befolkning pr. år Antall innbyggere Løpende endring Endring fra Utviklingen for de tre befolkningsgruppene som mottar de største ytelsene av kommunale tjenester. Befolkningsgruppen 0-5 år er stabil i hele perioden, mens gruppen 6-15 år har en 12

14 svak nedgang frem mot For tjenestetilbudet innebærer det at Fauske kommune har nødvending kapasitet, men at en optimalisering av tilbudet bør gjennomføres for å sikre kvalitet og god økonomi. Når det gjelder befolkningsgruppen over 67 år er den økende i hele perioden. Det innebærer at tjenestetilbudet til denne gruppen vil øke, og det vil være helt avgjørende for en bærekraftig økonomi at dette gjennomføres med god planlegging. Figur 1 Forventet befolkningsutvikling aktuelle aldersgrupper i Fauske kommune Utviklingen for befolkningsgruppen år er nedadgående. Denne gruppen mottar mindre kommunale ytelser, men det er denne gruppen som betaler skatt. Fauske kommune har lav skatteinngang i dag, og med denne befolkningsutviklingen vil den sannsynligvis ikke øke. Figur 2 Forventet befolkningsutvikling for aldersgruppen år i Fauske kommune I tillegg til skatteinngangen, er befolkningsutviklingen og dens sammensetning den viktigste forutsetningen for beregning av fremtidige rammeoverføringer fra staten. Overføringen forutsetter en tilpasning av tjenestetilbudet i tråd med endringer i befolkningen. 13

15 3.4 Rentenivået Hovedpunkter i et nasjonal økonomisk perspektiv: Sterkere konsumvekst Beskjeden vekst i sysselsettingen Fortsatt høy oljepris Beskjeden inflasjon Ved estimering av kommunenes lånerente for de kommende 3-4 årene er det selvsagt mange usikkerhetsfaktorer. Det er likevel tre hovedelementer som kan pekes ut; Norges Banks styringsrente, risikopåslaget i pengemarkedet og bankenes utlånsmarginer. Norges Banks foliorente/ styringsrente danner rentegulvet i det norske markedet. Styringsrenten er innrettet mot å påvirke inflasjonen slik at denne tar seg tilbake til det langsiktige målet på 2,5 prosent. I en årrekke har inflasjonen ligget godt under dette nivået, og det har vært vanskelig å bevege den oppover pga importert lav inflasjon. Samtidig er det en målsetting å unngå finansielle ubalanser så vel som store svingninger i produksjon og sysselsetting. Kronekursen er derved også blant faktorene som spiller inn ved fastsettelsen. Internasjonale styringsrenter har ligget svært lavt i lang tid, og Den europeiske sentralbanken (ESB) satte sin styringsrente videre ned fra 0,75 til 0,5 prosent i mai i år. Andre sentralbanker holder sin rente nærmere null, deriblant også den amerikanske sentralbanken. Norges Bank holdt sin styringsrente uendret på 1,5 prosent på rentemøtet i juni. Veksten i norsk økonomi har i følge pengepolitiske rapport 2/13 vært noe lavere enn tidligere anslått, og bedriftene (Norges Banks regionale nettverk) nedjusterte sine forventninger til veksten fremover. I tillegg bidrar den svake utviklingen hos de viktigste handelspartnerne til å holde eksportrettet virksomhet nede. Fortsatt høy aktivitet i oljesektoren og byggenæringen bidrar på sin side til å holde veksten i norsk økonomi oppe. Foruten styringsrenten betyr utviklingen av risikopåslaget i pengemarkedet mye. Risikopåslaget har i mange land ligget høyt over «normalen» i årene etter finanskrisen, men har nå kommet ned igjen. I det norske markedet er påslaget nå nede på 0,20-0,30 rentepunkter (Styringsrente 1,50 prosent / 3 mnd nibor 1,73 prosent). Norges Bank forventer 0,30-nivået vil holde seg inntil videre. For å anslå kommunesektorens lånerente må det tas hensyn til kredittpåslaget til bankene. Påslaget på nibor varierer fra bank til bank. Det er realistisk å beregne et påslag for de første årene på 0,40 prosentpoeng for langsiktige lån. Tabell 8 Forventet renteutvikling År Norges Bank SSB Markedet Markedet (FRA-basert) (KBNs ett-årig fastrente ,8 2 1,85 1, ,3 2,7 2,23 2, ,8 3,3 2,65 2, Ikke oppgitt Ikke oppgitt 3,14 3,27 14

16 For å anslå kommunesektorens lånerente må det tas hensyn til kredittpåslaget til bankene (marginen). Påslaget på nibor varierer fra bank til bank. Det er realistisk å beregne et påslag på 0,40 prosentpoeng for langsiktige lån. Tabell 9 - Renteanslag i økonomiplanperioden År Renteanslag inkl. 0,4 i margin ,4 % ,8 % ,3 % ,8 % 3.5 Statsbudsjettet 2014 Utover realveksten i frie inntekter legger regjeringen til rette for en særskilt styrking innenfor flere kommunale tjenesteområder i Det foreslås økte bevilgninger blant annet til følgende formål: reell reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehage opptrapping mot to årlige barnehageopptak etablering av valgfag for 10. trinn i ungdomsskolen skatteplikt på avfallstjenester rentekompensasjonsordningene for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg utbygging av det kommunale barnevernet tiltak mot barnefattigdom investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser Kommunaldepartementet varsler at det blir en «forsiktig» innstramming i ordningen med toppfinansiering av ressurskrevende helse- og sosialtjenester. Dette betyr at kommunene må ta en større del av regningen som er beregnet til 215 millioner kroner. Pris og lønnsvekst i kommunesektoren (deflator) er uendret fra RNB 2013 og anslås til 3 %. Herav er lønnsveksten anslått til 3,5 %. Pensjonspremiene har vokst sterkt de siste årene som en følge av lønnsutviklingen og lav rente. I tillegg øker pensjonspremiene som følge av Finanstilsynets krav til oppkapitalisering av pensjonsfondene pga økt levealder. Økningen i kommunesektorens pensjonskostnader ut over det som dekkes av deflator anslås til ca 1 3/4 mrd. kroner. De økte pensjonskostnadene må dekkes av de frie inntektene. 3.6 Pensjonsutgifter De reelle utgiftene til de kommunale pensjonsordningene er blitt en uforutsigbar og vanskelig håndterbar post i norske kommuners budsjetter. Innbetalingene til KLP har variert svært mye, spesielt de fire siste årene. Kommunene får som kjent ikke kompensert de reelle utgiftene, men må i stedet forholde seg til et system med såkalte premieavvik som fører til at regnskapsresultatene «pyntes», mens likviditeten svekkes tilsvarende inntektsført premieavvik. 15

17 Tabell 10 - Premieinnbetalinger til KLP (i mill kr) Innbetalt premie KLP 21,9 26,4 29,9 37,7 33,6 37,1 36,3 54,5 43,5 62,8 Pensjonsordningene i kommunesektoren har blitt vesentlig dyrere de siste årene. Prognosen fra KLP for 2014 viser en økning i premien for Fauske kommune fra 43,5 mill. kr. i 2013 til 64,8 mill. kr. i Ut fra tidligere erfaringer med prognoser fra KLP, tror Rådmannen at denne prognosen er noe høy. Prognosen endres til 62,8 mill. kroner, noe som gir en økning på 19,3 mill. kroner eller 44 %. Hovedforklaringene er sterk lønnsvekst og lav rente. Det lave rentenivået var grunnlaget for Finanstilsynets reduksjon i den garanterte avkastningen i Dette økte sparekravet og dermed premienivået med om lag 12 prosent. I tillegg har Finanstilsynet stilt krav om at pensjonsordningene må ta høyde for økt levealder. Innføring av økt levealder i beregningsforutsetningene vil øke nivået på løpende premier fra I tillegg stiller Finanstilsynet krav om at pensjonsavsetningene må oppkapitaliseres, for å sikre at allerede opptjente rettigheter har forsikringsmessig dekning for økt levealder. Så lenge oppreserveringen pågår, vil premieinnbetalingene ligge høyere enn i en normalsituasjon. Figur 3 - Utvikling premieinnbetalinger KLP (i mill kr) Mer om premieavvik og amortisering Premieavvik er definert som differansen mellom innbetalt pensjonspremie til pensjonskassene og en beregnet pensjonskostnad fastsatt ut fra kriterier fastsatt av Kommunal og regional-departementet. Hvis betalt pensjonspremie overstiger pensjonskostnaden får vi et positivt premieavvik, som inntektsføres i sin helhet det året det oppstår. Dette akkumulerte premieavviket skal imidlertid kostnadsføres med like deler over 15 år. (Over 10 år for 16

18 premieavvik som oppstår fra og med 2011.) For 2013 ble resultatet et negativt netto premieavvik på 1,2 mill. kr. Rådmannen har tidligere år ikke tatt premieavviket inn i budsjettet. Målet har vært at kommunens drift ikke pyntes med denne inntekten, men at det i stedet foretas en budsjettregulering på slutten av året der hele beløpet settes av til reguleringsfond premieavvik, noe som krever at driften går i minimum balanse. Dette har ikke skjedd på flere år, slik at en har opparbeidet seg et beregnet akkumulert positivt premieavvik på 58,3 mill. kroner i Dette må kostnadsføres i regnskapet, såkalt amortisering. Prognosen for 2014 tilsier som tabell 7 viser et positivt netto avvik på 14,4 mill. kroner, dette med bakgrunn i en kraftig økning i den betalbare premien til KLP. I praksis betyr dette at for å unngå å påvirke driften må det finnes dekning for dette beløpet på toppen av de reduksjoner som må gjennomføres for å få øvrig drift i balanse. Slik rådmannen vurderer situasjonen blir dette vanskelig å håndtere i årets budsjett. Dette betyr at vedtatt forutsetning om at det ikke skal budsjetteres med premieavvik i Fauske kommune avvikes i Det er viktig å være klar over at dette medfører en svekkelse av kommunens likviditet med 14,4 mill. kroner, som er størrelsen på premieavviket. Tabell 11 Utvikling av premieavvik og amortisering (i mill kr) Premieavvik 6,6 1,8 1,5-1,8 3,2 4,8 10,1 2,7 5,9 4,5 17,3 3,3 20,5 Amortisering 0,0-0,4-0,6-0,7-0,5-0,8-1,1-1,8-1,9-2,3-2,9-4,5-4,8 Netto avvik 6,6 1,4 1,0-2,4 2,7 4,0 9,0 0,9 4,0 2,2 14,4-1,2 15,7 Akkumulert 6,6 8,0 8,9 6,5 9,2 13,3 22,3 23,3 27,2 29,4 43,8 42,6 58,3 Figur 4 Utvikling av akkumulert premieavvik (i mill kr) Det opparbeidede premieavviket er i realiteten det samme som et lån til drift. Som tabellen ovenfor viser vil amortiseringen i 2014 beløpe seg til ca. 4,8 mill. kroner. Ved fortsatt bruk av positivt premieavvik vil kravet til kostnadsføringen i regnskapet øke. 17

19 4.0 Fellesområder 4.1 Budsjett fellesområder Tabellen nedenfor viser oversikt over disponible fellesinntekter som ikke direkte er knyttet opp mot den enkelte driftsenhet. Tabell 12 Disponible fellesinntekter og fellesutgifter(i mill. kr) Beskrivelse kontogrupper Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Fast lønn 10,3 19,1 18,3 18,3 18,3 Vikarlønn 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 Refusjoner sykepenger/fødselsp -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Overtid 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Annen lønn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sosiale utgifter 2,3-5,9-6,2-6,2-6,2 Kjøp som inngår i kommunal tjprod 11,8 8,6 8,3 8,3 8,3 Kjøp som erstatter kommunal tjprod 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Overføringer 16,9 18,0 17,8 17,8 17,8 Finansutg 77,3 66,3 75,8 83,7 85,3 SUM UTGIFTER 128,4 115,8 123,7 131,6 133,2 Brukerbetalinger -21,4-22,4-22,4-22,4-22,4 Overføringsinntekter -23,3-6,7-5,7-5,7-5,7 Tilskudd fra stat, kommuner, private -521,6-541,6-543,9-540,9-539,1 Finansinnt -50,0-43,6-43,2-43,2-43,2 SUM INNTEKTER -616,4-614,3-615,2-612,2-610,4 NETTO TIL DRIFTSENHETER -487,9-498,4-491,4-480,6-477,1 Justering felleinnt. ført på driftsenheter 28,2-11,7-11,0-11,0-11,0 Totalt til fordeling (jfr 1A og 1B) -459,8-510,1-502,5-491,6-488,2 Den store reduksjonen i overføringsinntekter skyldes at MVA kompensasjon fra investeringer fra og med 2014 skal inntektsføres i investeringsregnskapet. Tabell 13 Disponible fellesinntekter og fellesutgifter fordelt på fellesområder (i mill. kr) Resultatområder Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Selvkostområder 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 PPT 0,0 0,0-0,1-0,1-0,1 Tilskudd og kontingenter 13,8 13,6 13,4 13,4 13,4 Fondsforvaltning -19,3-22,3-22,3-22,3-22,3 Inntekter skatt/ramme -461,1-483,4-476,1-465,3-461,8 Felles -21,4-6,3-6,3-6,3-6,3 NETTO TIL DRIFTSENHETER -487,9-498,4-491,4-480,6-477,1 Justering felleinnt. ført på driftsenheter 28,2-11,7-11,0-11,0-11,0 Totalt til fordeling (jfr 1A og 1B) -459,8-510,1-502,5-491,6-488,2 Utgiftsområdene på fellesområder er ikke direkte knyttet til driften av resultatenhetene. De største områdene her er PPT og VAR, som skal være selvfinansierende. Inntektene som vises i tabellen er hovedinntektene som skal finansiere tjenestetilbudet i Fauske kommune. 18

20 4.2 Fellesinntekter Skatt og rammetilskudd Skatt og rammetilskudd er de klart største inntektene i kommunenes budsjetter og utviklingen på disse er helt avgjørende for tjenestetilbudet. Tabellen nedenfor viser hovedelementene i rammetilskuddet og utviklingen fra 2013 til Tabell 14 - Enkelt elementer i rammetilskuddet og skatt (i mill. kroner) Budsjett Endring Type tilskudd kr % Innbyggertilskudd 207,1 217,8 10,7 5,2 % Nord-Norge tilskudd 14,7 15,2 0,5 3,4 % Skjønnsmidler 2,5 0,5-2,0-80,0 % Utjevning mm 33,5 33,8 0,3 0,9 % Skatt 201,3 208,8 7,5 3,7 % Sum frie inntekter 459,1 476,1 17,0 3,7 % Økningen i rammetilskudd skal dekke økte demografi og pensjonskostnader, samt en beregnet realvekst på ca. 1,8 %. Rammetilskuddet for 2014 er en videreføring av nivået for Kraftinntekter Kraftinntektene utgjør en betydelig del av kommunens driftsinntekter og inngår i sin helhet til å finansiere i driftsbudsjettet. Tabell 15 - Oversikt ulike kraftinntekter (i mill kr) Budsjett Endring Kvotekraft 4,3 4,3 4,3 0 % 0 % Konsesjonskraft 22,1 15,0 18,0 20 % -19 % Utbytte SKS og Fauske Lysverk 14,7 13,0 10,5-19 % -29 % Eiendomsskatt kraftanlegg 22,4 25,3 23,9-6 % 7 % Totalt 63,5 57,6 56,7-2 % -11 % Kvotekraft Fauske kommunes rettigheter til kvotekraft ble i 2008 leid ut til SKS produksjon for en tiårsperiode. Som vederlag mottok kommunen en engangsutbetaling på 60,3 mill. kr. Denne inntekten ble ved avtalens inngåelse i samråd med Fylkesmannen i Nordland kun ført i balansen, og skal deretter inntektsføres med 1/10 i perioden Konsesjonskraft Korrigert for distribusjonskostnader er det budsjettert med en netto inntekt på 18 mill. kroner i Det er inngått avtale om salg av kraft i 2014 til en pris på 329,61 Nok/mWh, noe som oppfattes som en bra pris sett i forhold til markedsutviklingen. Dette gir en økt inntekt på 3 mill. kroner i forhold til

21 Utbytte Fauske kommune mottar utbytte fra Salten Kraftsamband og Fauske Lysverk. I 2013 utbetalte SKS 2,7 mill. kroner lavere i utbytte enn budsjettert. Det er en klar sammenheng mellom prisene på kraft og inntjeningen til selskapene. Dette betyr igjen at lave kraftpriser vil føre til lavere utbytte for Fauske kommune. Sett i forhold til utbetalt utbytte i 2013, er forventet utbytte i budsjett 2014 korrigert ned til 2013 nivå. Eiendomsskatt på kraftanlegg Som det framgår av tabellen over, utgjør eiendomsskatt på kraftanlegg 23,9 mill. kroner i budsjett Dette er 1,4 mill. kroner lavere enn for Øvrig eiendomsskatt I tillegg til eiendomsskatt på kraftanlegg er det eiendomsskatt i Fauske kommune på boliger i tettbygd strøk og næringseiendommer. For 2014 utgjør denne eiendomsskatten 4,8 mill. kroner. Av dette utgjør eiendomsskatt på boliger ca 50%. Øvrig eiendomsskatt er forventet 0,2 mill. kroner høyere i 2014 enn i Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet. Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer. Omtaksering av eiendommer skal normalt foretas hvert 10. år. Siste omtaksering ble foretatt i Planlagt omtaksering i 2012 ble vedtatt utsatt i 2 år i påvente av endringer i eiendomsskatteloven. Som kjent er reglene for verdsettelse endret slik at kommunen gis adgang til å nytte statlige likningsopplysninger for boliger. Rådmannen tilrår at Fauske kommune foreløpig nytter ordningen med selv å taksere boliger, tomter og fritidseiendommer. Rådmannen mener at en slik fremgangsmåte foreløpig er å foretrekke foran å bruke likningsverdi. Det planlegges derfor ny omtaksering i 2014, med virkning fra Det fremlegges og vedtas nye vedtekter gjeldende fom Her foreslår rådmannen en prinsipiell og praktisk endring fra nåværende ordning med skattenemnd til en ordning med sakkyndig nemnd. Gjennom en ordning med sakkyndig nemnd vil nemnden i fremtiden selv slippe å dra ut på befaring/takst/besiktigelse og heller kunne leie inn sakkyndige til å foreta besiktigelse/takst. Dermed får vi en «uavhengighet» mellom de som foretar selve taksten/besiktigelsen og nemnden som fastsetter verdigrunnlaget iht soneinndeling og sjablonger. Rådmannen foreslår i budsjett for 2014 at kommunestyret fatter vedtak om å utvide eiendomsskatten til å gjelde hele kommunen. Rådmannen gjør dette for å få på plass det forvaltningsmessige grunnlaget som gir rett til å foreta en takst/besiktigelse av samtlige boliger, fritidseiendommer/hytter i kommunen. Rådmannen understreker at kommunestyret må fatte et eget vedtak om utskrivning av eiendomsskatt før skatten blir pålagt den enkelte innbygger. Dette kan tidligst gjennomføres for budsjettåret Det viktige etter rådmannens mening er å gjennomføre en takst/besiktigelse av samtlige eiendommer i kommunen. På den måten vil kommunestyret få seg forelagt en oversikt over potensialet ved eventuelt å utskrive eiendomsskatt for hele kommunen. Dermed vil kommunen ha en finansiell «reserve» på plass gjeldende fom

22 4.2.4 Andre inntekter Momskompensasjon drift Momskompensasjonsordningen ble innført fra og med Formålet med ordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon. Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og tjenester, samtidig som kommunene trekkes i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjør. Momskompensasjon investeringer Momskompensasjon fra investeringer utgjør i budsjettet 11,6 mill. kroner. Fra 2014 skal dette i sin helhet inntektsføres i investeringsregnskapet, og derfor ikke lenger en del av driftsinntektene. Tidligere har er deler av momskompensasjonen blitt ført som driftsinntekter og har delvis gått med til å dekke opp merforbruket i driften. Fra 2014 er dette ikke lenger tillatt, noe som stiller større krav til at driften må gå balanse for å ikke få et regnskapsmessig underskudd. Rentekompensasjon for investeringer Det er budsjettert med til sammen 3,7 mill. kroner for 2014, hhv 0,85 mill. kroner for skole/svømmebasseng og 2,85 mill. kroner for omsorgsboliger. 4.3 Korrigert resultatgrad Det er i perspektivmelding vedtatt krav til korrigert resultatgrad. Korrigert resultatgrad er det økonomiske resultatet før regnskapstekniske føringer. Dette er en god indikator for det økonomiske fundament. Tabell 16 - Oversikt korrigert resultatgrad og avsetninger disp fond (i mill kr) Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Vedtatt målsetting 1,5 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Økonomiplan ,7 % -2,5 % -2,5 % -2,5 % Avvik -4,2 % -4,5 % -4,5 % -4,5 % Sum driftsinntekter -698,4-700,2-693,4-691,6 Netto driftsresultat * 3,1 1,7 1,7 1,7 Korrigert netto driftsresultat * 18,8 17,4 17,4 17,4 Avsetninger disp.fond 0,0 1,0 1,0 1,0 Forslag driftstilpasning -9,6-16,1-26,5-29,9 Ytterligere driftstilpasning for å oppnå vedtatt målsetting -29,0-31,5-31,5-31,5 Sum -38,6-47,6-58,0-61,4 * Positivt tall er et merforbruk 21

23 Vedtatt målsetting tar utgangspunkt i at driften av Fauske kommune skal kunne avsette midler til disposisjonsfond for å kunne ha reserver for å håndtere uventede driftsavvik eller inngå som egenkapital ved investeringer. Det er ikke budsjettert med avsetninger i Netto driftsresultat i budsjettet har et merforbruk. Korrigert netto driftsresultat fremkommer når en tar hensyn til at vi benytter premieavviket som en inntekt for å kompensere for den betydelige økningen i pensjonsutgiftene. Budsjett 2014 og økonomiplan er ikke i samsvar med vedtatt målsetting om korrigert resultat grad. Hovedårsaken til dette er den betydelige økning i pensjonsutgifter. Dersom en skulle ha imøtekommet målsettingen ville det vært nødvendig med ytterligere driftstilpasningstiltak på 29 mill. kroner i Dette ville gitt store konsekvenser for tjenestetilbudet i kommune, noe rådmannen ikke kan tilrå på så kort sikt. 4.4 Gjeld, renter og avdrag I budsjettet er det lagt inn en forventet snittrente på lån med flytende rente på 2,4 %. Dette er i tråd med prognosen. Andelen lån på fast rente vil pr utgjøre i underkant av 43%. Beregnet snittrente totalt er da beregnet til 2,79 % for Tabell 17 Oversikt gjeld pr (i mill. kr) Restgjeld Rente pr. Renteviklår Innfridd år: Andel okt KOMMUNALBANKEN 163,6 2,29 % Reguleres mot NIBOR hvert kvartal ,49 % KOMMUNALBANKEN 89,5 3,61 % Fastrente 5 år fra desember ,77 % KOMMUNALBANKEN 65,5 3,83 % Fastrente 5 år fra juli ,01 % KLP/Kommunekreditt 59,9 3,39 % Fastrente 3 år fra desember ,90 % KOMMUNALBANKEN 62,3 2,15 % Flytende rente ,37 % Nytt lån desember ,7 Flytende rente ,45 % Totalt 503,5 100,00 % Tabell 18 Oversikt renter og avdrag 2014* (i mill. kr) Anslag rente Beregnet renteutgift Beregnet avdrag Sum KOMMUNALBANKEN 2,40 % 4,0 9,3 13,3 KOMMUNALBANKEN 3,61 % 3,2 5,3 8,4 KOMMUNALBANKEN 3,83 % 2,5 2,4 4,9 KLP/Kommunekreditt 3,39 % 2,0 2,1 4,1 KOMMUNALBANKEN 2,40 % 1,5 2,1 3,6 Nytt lån desember ,40 % 1,5 2,1 3,6 Totalt (Vektet snittrente) 2,62 % 14,6 23,4 38,0 *Det er forutsatt at nye lån tas opp i desember 2014, slik at renter og avdrag ikke vil påvirke driften før i

24 4.5 Interkommunalt samarbeid Budsjettert tilskudd til interkommunalt samarbeid er budsjettert på flere ansvarsområder på både fellesområder og driftsområder. Tabellen nedenfor er en oppsummring. Tabell 19 Tilskudd interkommunalt samarbeid (i kroner) Budsjett Budsjett Endring Nordlandsmuseet Salten Regionråd Sekretariat Felles Ansvar Karrieresenter Salten Salten Friluftsråd Sekretariat kontrollutv Salten Kommunerevisjon Helse- og miljøtilsyn RKK Indre Salten PPT Indre Salten Interkomm. Arkiv i Nordland Salten interk. Regnsk.kontr Utmarkskomm. Sammensl Salten IUA (akutt forurensn) Felles legevakt Fauske-Sørf Salten Brann Samordnet innkjøp i Salten Salten kultursamarbeid Samisk bokbuss Sceneinstruktøren Indre salten Krisesenteret i Bodø Overgrepsmottak Bodø Legevaktsentral AMK Sum Som tabellen viser er kommunens tilskudd til interkommunalt samarbeid redusert med 1,8 mill. kroner sammenlignet med fjoråret. Dette skyldes nedleggelse av brannstasjon i Valnesfjord som gir lavere tilskudd til Salten Brann, samt at Fauske kommune har valgt å gå ut av det interkommunale PPT-samarbeidet fra og med 1. august Det er derfor beregnet tilskudd begrenset til perioden Selvkost Med selvkost på kommunale tjenester menes enkelt sagt at kommunen ikke kan ta mer i betaling enn det koster å produsere tjenesten. 23

25 Dette gjelder for følgende tjenesteområder: Vann produksjon/ distribusjon Avløp og slamtømming Renovasjon Vann og avløp administreres sammen med vei i enhet VVA. Det vises til egen sak for gebyrer på disse tjenestene. 4.7 Tilskudd kirkelig fellesråd Kommunens økonomiske ansvar for Den norske kirke er nedfelt i Kirkelovens 15 Forståelsen av kommunenes økonomiske ansvar etter kirkeloven 15 bygger på den forutsetning at de kommunale bevilgninger til kirken skal gi grunnlag for tilfredsstillende drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder og for utgiftsdekningen i kirkelige stillinger med tilhørende driftsposter. Budsjettrammen til disse formål vil imidlertid være gjenstand for ordinære kommunale prioriteringer innenfor lovens rammer. Tabellen nedenfor viser utviklingen i Fauske kommunes budsjetterte tilskudd de 6 siste årene. Tabell 20 Tilskudd kirkelig fellesråd (i mill kr) Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjettår Beløp 5,42 6,24 6,62 6,76 6,98 6,79 Vekst % 15,11 % 6,09 % 2,04 % 3,30 % -0,03 % Tilskuddet til kirkelig fellesråd er i utgangspunktet økt i tråd med kommunal deflator som i statsbudsjettet for 2014 er beregnet til 3,0 %. Dette tilsvarer den beregnede lønns og prisveksten som kommunene blir kompensert for gjennom statsbudsjettet. Fellesrådet har i sitt budsjettskriv bedt om at kommunens tilskudd for 2014 økes med 1,39 mill. kroner. Ut fra de store kuttene som det legges opp til innenfor den kommunale driften, finner rådmannen ikke rom for å øke bevilgningen til kirkelig fellesråd ytterligere i årets budsjett. Det er viktig å være oppmerksom på at i tillegg til årlig driftstilskudd dekker kommunen renter og avdrag på investeringer vedrørende kirker og kirkegårder. Rådmannen har vurdert oppgavene som utføres av kirkelig fellesråd og har kommet til den konklusjon at det er ønskelig av kommunen overtar vedlikehold av alle grøntanleggene som er knyttet til denne virksomheten. Det innebærer at rådmannen i 2014 vil starte en prosess som har som målsetting å få gjennomført en virksomhetsoverdragelse av driften av grøntanleggene og personell som i dag er underlagt kirka. Rådmannen mener at dette vil gi synergier med annen kommunal virksomhet og en god ressursutnyttelse som på mange områder vil gjøre kvaliteten i dette arbeidet bedre. Det er i 2014 lagt inn en effekt på kr 0,4 mill. kroner og i 2015 en effekt på 0,6 mill. kroner. Dette er årsaken til budsjettveksten til kirkelig fellesråd er negativ, selv om budsjettet er regulert i tråd med deflatoren. Budsjettet vil bli ytterligere regulert når en gjennomfører virksomhetsoverdragelsen. 24

26 5.0 Driftsområder 5.1 Budsjett resultatenheter Tabell 21 Oversikt budsjett alle resultatenheter fordelt på kontogrupper (i mill. kr) Beskrivelse kontogrupper Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Fast lønn 303,6 280,7 275,1 266,4 263,5 Vikarlønn * 18,7 25,4 25,5 23,9 23,9 Refusjoner sykepenger/fødselsp -13,2-15,7-15,7-15,0-15,0 Overtid 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 Annen lønn 24,2 24,9 24,9 25,0 25,0 Sosiale utgifter 69,3 78,5 77,3 74,7 74,2 Kjøp som inngår i kommunal tjprod 89,7 85,6 86,3 85,3 85,3 Kjøp som erstatter kommunal tjprod 58,4 99,1 98,5 97,9 97,9 Overføringer 48,2 45,4 45,5 45,3 45,3 Finansutg 0,9 0,2 0,2 0,2 0,2 SUM UTGIFTER 601,5 625,8 619,3 605,3 601,9 Brukerbetalinger -50,4-51,4-51,3-48,4-48,4 Overføringsinntekter -39,5-44,3-44,9-44,7-44,7 Tilskudd fra stat, kommuner, private -21,1-26,9-26,9-26,9-26,9 Finansinnt -2,5-4,7-4,7-4,7-4,7 SUM INNTEKTER -113,6-127,4-127,8-124,7-124,7 NETTO TIL DRIFTSENHETER 487,9 498,4 491,4 480,6 477,1 * inkl vikarkjøp eksterne Alle tiltakene er inkludert i budsjettene til enhetene. Den største utfordringen i budsjettet er å holde bruken av lønn under kontroll. Flere enheter har tiltak som innebærer varige stillingskutt. De foreslåtte driftstilpasningene er ikke tilstrekkelig, slik det er også nødvendig å utrede og gjennomføre ytterligere driftstilpasninger i tjenesteproduksjonen i Budsjettet for 2014 har ikke avsetninger til fond. Figur 5 Fordeling budsjett mellom samhandlingsområder 25

27 5.2 Ressursbruk Utvikling årsverk Antall faste årsverk har vært stabilt i perioden Tallene viser en reduksjon fra 2012 til 2013, men at det er tilnærmet uendret fra 2013 til For 2014 og 2013 er tallene hentet fra budsjettverktøyet ARENA, som har gode kvalitetssikrede tall. I tiltakene som er foreslått i 2014 ligger det en reduksjon på ca 25 årsverk, noe som ikke inkludert i tallene for Tabell 22 Budsjetterte årsverk Budsjetterte årsverk* ** 2014*** Faste stillinger 676,52 675,45 672,29 664,36 670,44 Eksternt finansiert og midl.tidige stillinger 15 18,47 20,76 16,52 8,7 Totalt 691,52 693,92 693,05 680,88 679,14 Endring 2,4-0,87-12,17-1,74 *PPT er holdt utenfor ** Vedtatte tiltak 2013 ga ingen netto effekt - tallene er dermed endret fra tabell i budsjett 2013 *** Eks tiltak Tiltak 2014 kan gi en reduksjon på ca 25 årsverk Lønn utgjør over 80% av kommunens budsjett. Dersom Fauske kommune skal kunne tilpasse tjenestetilbudet til tilgjengelige inntekter, må dette innebære en reduksjon i antall stillinger. Selv med de foreslåtte tiltakene i 2014 er ikke reduksjonen tilstrekkelig for å få en sunn økonomi Sykefravær Pr. september 2013 er sykefraværet på sammen nivå som på samme tidspunkt i Det er ingen store endringer fra 2012 til Korttidsfraværet er lavt mens langtidsfraværet er det som preger statistikken. Sykefraværet påvirker bruken av vikarer og gir til dels store utfordringer i ulike enheter. Fauske kommune er IA-bedrift og har klare planer i hht IAmålene. AMU har tatt initiativ til et prosjekt som i første omgang er rettet mot barnehager. Formålet er å redusere sykefraværet ved fokus på nærværsarbeid. Prosjektet skal vare hele Både bedriftshelsetjenesten og arbeidslivssenteret er involvert. Figur 6 Utvikling sykefraværet totalt for Fauske kommune 2012 og

ØKONOMIMELDING NR

ØKONOMIMELDING NR ØKONOMIMELDING NR 1 2013 1 HOVEDPUNKTER - DRIFT 5,0 mill. kr i inntektssvikt - fellesinntekter 2,7 mill. kr lavere utbytte fra SKS 2,3 mill. kr lavere prognose på skatt/ramme 14,9 mill. kr i forventet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 113/13 FORMANNSKAP Dato: 25.11.2013 031/13 ELDRERÅDET

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 27.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 030/13-035/13 Møte nr: 7/2013 Til kl. 12:50 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Budsjettrenter 2015 2018

Budsjettrenter 2015 2018 Budsjettrenter 2015 2018 (Oppdatering etter ny pengepolitisk rapport PPR3/14) Kommunalbanken har de siste årene laget forslag til budsjettrente / flytende rente til bruk i kommende budsjett- og økonomiplanperiode.

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2014-2016. Fauske kommune

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2014-2016. Fauske kommune Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2014-2016 Fauske kommune 1 Innhold 1.0 Innledning... 4 1.1 Nøkkeltall og forutsetninger... 4 1.2 Budsjettforslagets strategiske innretning... 4 1.3 Tiltak 2013... 8 2.0 Sammenheng

Detaljer

Budsjettrenter

Budsjettrenter Budsjettrenter 2015-2018 Kommunalbanken har de siste årene laget forslag til budsjettrente / flytende rente til bruk i kommende budsjett- og økonomiplanperiode. Renteforslagene er utarbeidet for kommuner

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er

FAUSKE KOMMUNE. 1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er ~ i SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/10988 Arkiv JoumalpostD: sakd.: 11/2521 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 043112 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011 ÅRSBUDSJETT 2012

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Perspektivmelding

Perspektivmelding Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027

Detaljer

Fauske kommune. Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013

Fauske kommune. Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013 Fauske kommune Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013 Interkommunal PP-tjeneste Interkommunal regnskapskontroll SIRK Fauna KF (næringsutvikling) Rådmann Even Ediassen Rådmannens stab

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten

Detaljer

ØKONOMISK GJENNOMGANG M & M 5. A P R I L

ØKONOMISK GJENNOMGANG M & M 5. A P R I L ØKONOMISK GJENNOMGANG M & M 5. A P R I L 2 0 1 7 Formål med økonomiplanlegging Begrensede ressurser anvendes så effektivt som mulig Dette krever: Felles situasjonsforståelse Realistisk ambisjonsnivå Helhetlig

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2017 ØKONOMIPLAN 2015-2017 - RÅDMANNENS FORSLAG Alle tall er i forhold til budsjett 2014, og er i faste kroner (2014-kroner) Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 Vekst i frie inntekter og

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Høring - Midlertid endring i balansekravet - Endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Arkivsaksnr.: 07/44117 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet gir sin tilslutning

Detaljer

STRATEGISK INNRETNING

STRATEGISK INNRETNING 1 STRATEGISK INNRETNING Konsoliderende budsjett som sikrer lovpålagte tjenester Eiendomsforvaltning Ny skolestruktur Helse- og omsorgsplanen Målsetting; å skape et godt tilbud til befolkningen innenfor

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN , ÅRSBUDSJETT SETTING AV RAMMER. Arkiv: K1-151

Saksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN , ÅRSBUDSJETT SETTING AV RAMMER. Arkiv: K1-151 Saksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2012-2015, ÅRSBUDSJETT 2012 - SETTING AV RAMMER Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/844 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 26.03.2012 Deres dato 15.01.2012 Vår referanse 2012/1127 331.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer