Hof. PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning av arealinnspill. Kommuneplanens arealdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hof. PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning av arealinnspill. Kommuneplanens arealdel 2015-2027"

Transkript

1 Kommuneplanens arealdel PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning av arealinnspill Hof Endret i henhold til endelig vedtak i Kommunestyret Side 0

2 Side 1

3 Innhold 1. Planforutsetninger... 3 Lovhjemmel... 3 Gjeldende kommuneplan... 3 Planprogram for arealdelen Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - RPBA Areabrukskategorier endringer... 6 Tilpasning til ny plan- og bygningslov... 6 Fra nytt til eksisterende... 6 Bebyggelse og anlegg... 6 Boligbebyggelse... 6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur... 7 Grønnstruktur... 8 Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNFR)... 8 Hensynssoner, flater... 9 Andre juridiske flater, linjer og punkter Konsekvensutredning av arealinnspill Metode og kilder Utredning av enkeltområder Bolig innenfor langsiktig utviklingsgrense Utenfor langsiktig utviklingsgrense bolig og hytter Offentlige formål Virkninger av planforslaget som helhet Arealregnskap landbruksressurser: Arealregnskap grønnstruktur og naturverdier: Samfunnssikkerhet og beredskap Side 2

4 1. Planforutsetninger Lovhjemmel Plan- og bygningslovens 4.2 sier at kommuneplanens arealdel skal inneholde en planbeskrivelse. Denne skal beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger av endringer. Kommuneplanens arealdel omfatter hele kommunens areal. Fra veilederen til Plan- og bygningslovens 11.5 : En arealdel omfatter arealkart, bestemmelser og en planbeskrivelse med konsekvensutredning, jf. 4 2 andre ledd. Konsekvensutredningen skal redegjøre for hvordan nasjonale politikkmål, f.eks. statlige planretningslinjer og arealretningslinjer i regional plan, er ivaretatt og fulgt opp. Det vises til 1 5, som viser til at en vedtatt plan skal legges til grunn for videre planlegging og forvaltning mv., og til 11 6 om at kommuneplanens arealdel er bindende for framtidig arealbruk. Gjeldende kommuneplan Gjeldende kommuneplan for Hof er vedtatt 20/6-06 og gjelder for perioden Sentrumsutvikling i Hof står sentralt i planen, og man la vekt på at uviklingen måtte skje så skånsomt som mulig i forhold til landbruks- og friluftsinteresser. Sentrumsområdet ble noe utvidet. Boligområder ble utpekt med et langt tidsperspektiv i tankene, år. Selv om utvikling av Hof sentrum stod sentralt, var det fortsatt ønskelig med noe spredt utbygging for å holde liv i grendene. Det ble lagt opp til en årlig befolkningsvekst på inntil 1,5% i planperioden. Kaarby IV skulle omreguleres med større og mer attraktive tomter. I dagens arealstrategi er sentrumsutvikling enda viktigere enn før. Det er lagt vekt på fortetting og transformasjon av eksisterende sentrumsområde, fremfor utvidelse. Samtidig videreføres muligheten for spredt boligbygging, men med klarere bestemmelser enn før. Verdier som friluftsområder, utvalgte naturtyper og kulturminner fremheves i større grad enn før. Planprogram for arealdelen Planprogram for kommuneplanens arealdel ble vedtatt i Hof og er felles for Holmestrand, Hof og Re. Planprogrammet redegjør for hvilke temaer og problemstillinger kommuneplanens arealdel skal omfatte. Det er satt opp et eget utredningsprogram for nye områder. Først skulle planleggingen foregå felles for de tre kommunene, men etter hvert skulle justeringer og tilpasninger skje for hver kommune. Hver kommune i 3K får sin egen arealdel. Konsekvensutredning av arealinnspillene som passerte siling i Formannskapet inngår som en del av planbeskrivelsen. Endringer i arealbrukskategorier er konsekvensutredet der det er snakk om ny bruk av områdene. I andre tilfeller er endringen av kategori en stadfesting av dagens situasjon, eller retting av feil. Slike tilfeller er ikke konsekvensutredet. Ny vei til Veset er konsekvensutredet på bakgrunn av kommunestyrevedtak KS-019/09 om valg av Vesetåsen som fremtidig lokalisering av pleie og omsorgstjenester og etterbruk av HBA (gamle Hof bo- og aktivitetssenter). Punkt 8 i vedtaket lød: Kommunestyret ber TLM-utvalget om å la regulere området rundt Vesetåsen til boligformål samt ny vei fra Vesetåsen til HBA som skal finansieres med tomtesalg på Veset. Side 3

5 2. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - RPBA Hovedstrategiene for arealutviklingen i Hof bygger i stor grad på Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) som ble vedtatt av fylkestinget Hof kommune har sluttet seg til RPBA og prinsippene i denne planen. RPBA har et lengre tidsperspektiv enn kommuneplanen; frem mot Et hovedprinsipp som innføres gjennom RPBA er en langsiktig utviklingsgrense rundt Hof sentrum der 70% av nye boligområder skal plasseres innenfor. Det vil si at 30% av nye boligområder kan plasseres på utsiden av grensen. Det er lagt vekt på å styrke eksisterende sentra utenfor langsiktig utviklingsgrense, i Hof vil det si Eidsfoss og Sundbyfoss. I Hof er det også rom for en del spredt boligbygging i LNF- områder. I tillegg kreves det at en viss prosent av alle nye boliger kommer som fortetting i eksisterende byggeområder, i Hof 40%. Tabell fra planprogrammet for arealdelen. Tallene bygger på kommuneark Hof i RPBA, som gjelder frem til Det er nå lagt til en kolonne som gjelder behov i kommuneplanperioden: RPBA perioden KPL- perioden ,5% årlig vekst innbyggertall innbyggere totalt, 1700 nye innbyggere Boligbehov totalt 900 boliger 450 boliger Boligreserve ihht gjeldende 500 boliger kom.plan Nye boenheter 400 boenheter 200 boenheter Fortetting i % på eks. 40% boliger 80 boliger byggeområder Boligbehov på nye arealer og 240 boliger 120 boliger tildelt daa i RPBA Plassering innenfor utenfor langsiktig utviklingsgrense RPBA: 200 daa 70% innenfor 30% utenfor 70% innenfor = 84 boliger 30% utenfor = 36 boliger Tabellen viser at det er en stor boligreserve i Hof. Flere områder er regulert til boligformål, men ikke bygd ut ennå. De største er Prestegårdshagen nord i Hof sentrum, Kaarby IV i Sundbyfoss og Rydningen i Eidsfoss. Behovet for nye boligområder er ikke så stort i Hof som i mange andre kommuner. Behovet i kommuneplanperioden er satt til omtrent halvparten av RPBA- tallet. Flere områder på vestsiden av Hofveien (fv35) anbefales nå endret til boligformål med høy utnyttelse; Voldshagen, Veset og Torstad. Voldshagen regnes som et nytt boligområde, da det i dag ligger som idrettsbane (forutsettes erstattet). Veset kan regnes dels som nytt boligområde, dels som fortetting, da det lå noen boliger her tidligere. Utbygging av Torstad til boligformål kan regnes som fortetting. Det finnes også flere tomter i Hof sentrum hvor det kan bygges tettere. Behovet for nye boligområder innenfor langsiktig utviklingsgrense dekkes med god margin for planperioden. På utsiden av langsiktig utviklingsgrense er det i denne omgang ikke anbefalt å legge ut nye boligområder. Behovet for å ta i bruk nye områder på utsiden er lite, beregnet til ca. 36 boliger i planperioden. Mye av boligreserven i Hof ligger på utsiden av langsiktig utviklingsgrense, og det er fortsatt mange muligheter for å bygge spredt innenfor visse soner i LNFR områdene. Kommuneplanarbeidet vil forholde seg til RPBA i mange år fremover. I denne kommuneplanrevisjonen prioriteres utvikling av Hof sentrum på vestsiden av Fv35 Hofveien. * *Kolstadjordet på østsiden ble innlemmet i planforslaget ved 1.gangsbehandling. Side 4

6 Bildet over: Vedtatt RPBA plankart for Hof. Langsiktig utviklingsgrense følger for det meste eksisterende eller regulerte byggeområder. Det ble åpnet for vurdering av to nye områder til boligformål: Område 46 og 57. Se konsekvensutredningen område 7. Kolstadjordet og 6. Haugan øst. Om Haugan øst: NB: Både gbnr 2/5 og del av gbnr 2/1 er nå med i område Haugan øst. Innspillet kom opprinnelig fra grunneier av 2/5, men det er naturlig å se del av 2/1 i sammenheng med 2/5 da disse to utgjør skogen mellom bebyggelsen og jordet. Slik blir område 6 Haugan øst nå mer likt område 57 i RPBA, men en liten eiendom i nord, gbnr 3/24 tas ikke med i Haugan øst da den for det meste er bebygd eller meget bratt. Mellom sentrum og skolen er langsiktig utviklingsgrense ikke fastsatt, men jordvernet, mange fornminner og en utvalgt naturtype med store løvtrær legger klare begrensninger på arealbruken. Langsiktig utviklingsgrense fastsettes endelig gjennom kommuneplanens arealdel, basert på konsekvensutredningen. Da område 57 i kartet over (Omr. 6 Haugan øst i KU) ikke anbefales gjennom konsekvensutredningen, tegnes langsiktig utviklingsgrense på innsiden av område 57. Kolstadjordet anbefales heller ikke i denne omgangen*, men anses som mer aktuelt på sikt. Kolstadjordet innlemmes derfor i langsiktig utviklingsgrense. I området mellom sentrum og skolen er det pr. i dag for tidlig å fastsette grensen**. Årsaken til dette er at en ny adkomstvei mellom Veset og skolen nå konsekvensutredes. Traseen må fastsettes endelig gjennom regulering dersom denne veiløsningen blir aktuell. Alternativ bruk av arealene rundt en evt. veitrase kan også bli aktuelt å vurdere i en slik planprosess. *Kolstadjordet ble innlemmet i planforslaget ved 1.gangsbehandling. **Langsiktig utviklingsgrense trekkes etter offentlig ettersyn mellom Hof sentrum og skolen langs eksisterende bebyggelse. Side 5

7 3. Areabrukskategorier endringer Tilpasning til ny plan- og bygningslov Dette er den første kommuneplanens arealdel i Hof som lages etter plan- og bygningsloven av Plankartet er tilsynelatende ganske mye endret, men innholdet er i stor grad det samme. Noen arealbrukskategorier er erstattet med andre, for eksempel er en del friområder erstattet med grønnstruktur, som igjen er inndelt i flere kategorier. Andre friområder er endret til idrettsanlegg, for eksempel golfbanen. Noe grønnstruktur er lagt til i denne rulleringen, dette gjelder i stor grad der kommunen har hånd om offentlige badeplasser m.m. Det er også kommet til noen hensynssoner som ikke var med planen, for eksempel hensyn friluftsliv, bevaring kulturmiljø og bevaring naturmiljø. Disse er for en stor del lagt til med bakgrunn i temakart utarbeidet av fylket. Fra nytt til eksisterende Arealformålene angis enten som eksisterende eller nye. De som er nye i denne rulleringen har en mørkere farge. Noen arealformål som for eksempel grønnstruktur er lagt direkte inn som eksisterende, da formålet med å vise dem i kommuneplanen er å bekrefte dagens situasjon. Det er ikke forventninger om at disse områdene skal reguleres. Nye områder i kommuneplankartet er kommet inn nå i 2014/ Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse Voldshagen: Endret fra friområde (idrettsbane) til ny boligbebyggelse. Det forutsettes at erstatningsbane etableres ved skolen. Se konsekvensutredning område nr. 3. Veset: Endret fra offentlig formål til ny boligbebyggelse. Se konsekvensutredning område nr. 4. Kolstadjordet: Endret fra LNF til ny boligbebyggelse. Se konsekvensutredning område nr. 7. Prestegårdshagen: Retting: Nordre del av det regulerte boligområdet er endret fra LNF- område til eksisterende boligbebyggelse. Reguleringsplanen ble vedtatt i 2008, altså etter kommuneplanen av Fritidsbebyggelse Jomfrutrippen: Endret fra LNF- område til ny fritidsbebyggelse. Se konsekvensutredning område 24. Oreberg ved Vikevannet: Endret fra LNF- område til ny fritidsbebyggelse. Se konsekvensutredning område 25. Sentrumsformål Torstad: Endret fra offentlig formål til nytt sentrumsformål. Se konsekvensutredning område nr. 5. Ble tilbakeført til offentlig formål etter offentlig ettersyn. Side 6

8 Offentlig eller privat tjenesteyting Eidsfoss kirke er endret fra sentrumsformål til offentlig eller privat tjenesteyting. Tidligere Vassås barnehage er endret fra offentlig til privat tjenesteyting. Her er det i dag museum/ kunstgalleri. Idrettsanlegg Langrennsarena Sundbyfoss, ved øvre del av Kaarby- feltet: Endret fra LNF- område til nytt idrettsanlegg. Se konsekvensutredning område nr. 28. Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg NAF øvingsbane er lagt inn som andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg. Området er regulert. Renseanlegg Lørdal, Sundbyfoss er lagt inn som nærmere angitt bebyggelse og anlegg. Grav og urnelund Kirkegårdene var før en del av det offentlige byggeområdet rundt kirkene, men er nå endret til grav og urnelund. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Samleveg Ny vei mellom Veset og Hofveien, område nr. 4A er konsekvensutredet og lagt inn i kartet. Ny vei til Veset ble tatt ut at planen ved 2.gangsbehandling i henhold til meglingsprotokoll. Gang/ sykkelveg Gang- og sykkelvei fra Haslestad bruk til Rønnebergveien er lagt inn. Denne ble regulert etter I Orevika og på strekningen Kleppan- Haslestad bruk er gangveiene nå bygd. I Hof er det lange strekninger gang- og sykkelvei som ennå ikke bygd. Disse lå inne som fremtidige i forrige kommuneplan eller er regulert i ettertid. Disse strekningene tegnes nå som nåværende. Dette er i tråd med de nasjonale tegnereglene. Turveg/ turdrag Rundløype bak skolen: Er lagt inn som fremtidig turveg Side 7

9 Grønnstruktur Turdrag Kulturstien. Et statlig sikret friluftsområde finnes i Hof: Kulturstien i Eidsfoss. Denne er lagt inn som grønnstruktur- turdrag. Friområde Badeplassene ved Vikevannet, Bergsvannet i Eidsfoss og Bergsvannet i Vassås er endret fra LNFområde til grønnstruktur- friområde. Områdene eies og driftes av kommunen. Orevika i Eidsfoss gbnr 20/12 er endret fra bolig og LNF til grønnstruktur, friområde. Området eies av kommunen, ligger i 100- meters sonen langs Eikeren og er ubebygd. Området er ikke opparbeidet, men er noe brukt til friluftsformål og kan utvikles videre som friområde. Park Tusenårsstedet ved Springvannsløkka er endret fra sentrumsformål til grønnstruktur- park. Området er regulert til park og eies av kommunen. Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNFR) Hem/ Tidl. Hof sag: Mesteparten av industriområdet er erstattet slik: Nord for Kopstadlinna: Nytt LNFR. Sør for Kopstadlinna: Nytt LNFR for spredt boligbebyggelse. En liten del av industriområdet består sør for Kopstadlinna. Se konsekvensutredning område nr. 19. Kaarby 4: Del av gbnr 53/2 og del av gbnr 54/51 er endret fra bolig til eksisterende LNFR. Området er i dag regulert til offentlig formål, skoletomt. Området er under regulering i Kaarby IV planen, der det er meningen å regulere det til landbruksformål. Grunneier ønsker området tilbakeført til LNFR. Kommunen har bekreftet gjennom avtaler og brev at området skal tilbakeføres til LNFR. Det er ikke aktuelt med skole i dette området lenger. Side 8

10 Hensynssoner, flater Faresone Eksisterende skytebane på gnr 45, bnr. 3, fnr. 3. er lagt inn som nåværende faresone. Kommunen er grunneier og har festekontrakt med Hof skytterlag. Området ligger ved Lianelva ca. 4 km vest for Haslestad bruk. De største høyspentlinjene er vist med en faresone som omfatter magnetfeltet på 0,4 mikrotesla eller mer. Skredfareområder i bratt terreng er lagt til etter offentlig ettersyn i byggeområder og LNF- område hvor spredt boligbygging kan tillates. Dette gjelder steinsprang, jord- og flomskred og snøskred. Sikringssone Nedslagsfelt drikkevann. Eikeren er drikkevannskilde for store deler av Vestfold, derfor er nedslagsfeltet til Eikeren markert som en sikringssone. Restriksjoner ved planlegging av nye tiltak er nedfelt i bestemmelsene. Vannene sør for Eikeren renner ut i Eikeren, men det er ikke valgt å vise hensynssoner rundt disse. Et generelt byggeforbud i 100 meters sonen langs vann opprettholdes i Hof. Ved 2. gangsbehandling ble nedslagsfelt drikkevann Eikerne fjernet i sin helhet. Soner med særlig angitt hensyn Hensyn friluftsliv Noen utvalgte områder er markert med hensynssone friluftsliv. Avgrensningen er basert på temakart utarbeidet av fylkeskommunen i forbindelse med RPBA*. Dette gjelder: - Bråtan ved Hof skole. *Arealet er redusert etter offentlig ettersyn. - Sundbyfoss lysløype og området rundt. *Arealet er redusert etter offentlig ettersyn. Ved 2. gangsbehandling ble friluftsliv- sonene fjernet i sin helhet. Hensyn grønnstruktur Grovstranda er lagt inn med hensynssone grønnstruktur. Privat eiendom, men offentlig tilgjengelig gjennom festeavtale. Akebakken ved Hof kirke er markert med hensynssone grønnstruktur. Eies av kommunen og er regulert til jordbruk. Bevaring naturmiljø Noen utvalgte områder med spesiell verdi for naturmiljø er markert med hensynssone bevaring naturmiljø. Avgrensningen er basert på A- områder syntesekart grønnstruktur utarbeidet av fylkeskommunen i forbindelse med RPBA. Når det gjelder temaet natur bygger disse kartene igjen på registreringer i Artskart og Naturbase ved direktoratet for naturforvaltning. I denne omgang vises hovedsakelig områder som ligger i eller nær tettstedene. Dette gjelder: - Rønnebergdammen: Rik sumpskog. Rik kulturlandskapssjø. Naturbeitemark. Side 9

11 - Fogstad/Sundby: Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti. Viktig bekkedrag. Rik edellauvskog. - Lindset: Store gamle trær. Rik edellauvskog. - Hof kirke. Store gamle trær. Rik edellauvskog. - Brekke: Store gamle trær. - Dokkatjønn: Dam. - Eidsfoss. Store gamle trær. Bevaring kulturmiljø Eidsfoss: Området lagt inn som eksisterende hensynssone bevaring kulturmiljø. Dette er ett av i alt 37 utvalgte kulturmiljøer med regional og nasjonal verneverdi i Vestfold. De skal gis spesielt godt vern nå og i fremtiden. Kulturmiljøene ble plukket ut under arbeidet med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Side 10

12 Vassås ødegård: Et område med en rekke enkeltminner, både fredete og av nyere dato, er lagt inn som eksisterende hensynssone bevaring kulturmiljø (rektangelet). Kulturminnene har stor betydning for den helhetlige historien om landbruk og bosetting i området. Hof kirkested og prestegård: Et område er lagt inn som eksisterende hensynssone bevaring kulturmiljø. Omfatter Hof kirke, prestegården og det nærmeste landskapet omkring og ned mot fylkesveien. Justert etter dialog med opplysningsvesenets fond, noe areal i sør ble tatt ut. Side 11

13 Båndleggingssone Båndlegging etter lov om naturvern: Viser verneområder. Et nytt område er lagt inn: Markenrud naturreservat nord- vest i kommunen. Båndlegging etter lov om kulturminner: Automatisk freda kulturminner er lagt inn som nåværende båndleggingssoner innenfor langsiktig utviklingsgrense og ved Ødegårdsanlegget i Vassås. Kulturminner i resten av kommunen fremgår ikke av kommuneplankartet. Vassås kirkested, Eidsfoss hovedgård og to bygninger på Hof prestegård er lagt inn som båndlagt etter lov om kulturminner. Andre juridiske flater, linjer og punkter Byggegrense Langsiktig utviklingsgrense er lagt inn rundt Hof sentrum som byggegrense. Side 12

14 4. Konsekvensutredning av arealinnspill Metode og kilder I konsekvensutredningen er det brukt en kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ analyse. Utredningen omfatter både de samlede virkninger av planen, og en nærmere vurdering av nye utbyggingsområder. Analysen tar utgangspunkt i «kjent informasjon», i tillegg til faglige vurderinger og utøvelse av skjønn. Graden av egnethet for utbygging av de foreslåtte områder vil bli vurdert til lav, middels eller høy. Informasjonen er hentet fra nasjonale, regionale og lokale databaser. Noen av de mest aktuelle er: ROS Natur Trafikksikkerhet: Kommunens kartløsning. Flom, ras/ kvikkleire: NVE, Skredatlas Radon: NGU, radonkart Forurensning og støy: Miljødirektoratet/ grunnforurensning og Miljøstatus samt kommunens egne kart. Biologisk mangfold: Artsdatabanken og Naturbasen Dyrket og dyrkbar mark, skogressurser: Gårdskart, skog og landskap Vannkvalitet og ressurser: Grunnvannsdatabasen. Vann- Nett. Mineralressurser: Grus- og pukkdatabasen, NGU. Miljø Samfunn Kulturminner- og miljø: Askeladden, Riksantikvaren og RPBA temakart kulturmiljø. Grønnstruktur hensynssone: RPBA temakart grønnstruktur, rekreasjon, landskap og natur. Gjeldende kommuneplan og kommunens kartløsning. Plassering ifht. senter, skole og barnehage: Kommunens kartløsning. Plassering ifht. kollektivtransport: Kommunens kartløsning. Ruter # Veiadkomst, avkjørsel: Kommunens kartløsning. Befaringer, lokalkunnskap. Landskap- plassering: RPBA temakart landskap. Ortofoto. Infrastruktur vann- avløp: Kommunens kartløsning. Lokalkunnskap. Bredbånd og mobildekning: Telenor. Netcom. Barn og unges oppvekstvilkår: Kommunens kartløsning. Lokalkunnskap. Utredningsprogrammets skala Konsekvensvurderingen følger en skala fra -3 til +3. Svært negativt Negativt Noe negativt Ingen konsekvens Noe positivt Positivt Svært positivt Stjernesymbol * er brukt der det er spesielle verdier i et område, særlig innen temaene natur, miljø og samfunn. Skalaen går fra 1-3 stjerner der 3 er best. Side 13

15 Utredning av enkeltområder Bolig innenfor langsiktig utviklingsgrense Innspill nr/navn. Eier Gårds- og bruksnummer 3 - Voldshagen Hof kommune 70/11 Størrelse Dagens planstatus Ønsket arealutnyttelse 22 daa Regulert til anlegg for idrett og sport. KPL: Idrettsanlegg. Inntil 4 boliger pr. daa foreslås, dvs. høy utnyttelse. Ca. 80 boliger.* *Redusert utnyttingsgrad etter offentlig ettersyn. Risiko og sårbarhet Trafikksikkerhet Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Adkomst via Voldshagen Krav om fortau eller g/s-vei. -3 (eller Thorshaugbakken). Inngrep i bebygd område. Ikke fortau. Kryss på FV 877 Kryss på FV877 må trolig utbedres. Flom Ingen registreringer. Ligger ikke ved bekk eller vann. 0 Ras/kvikkleire Ingen registreringer. Forutsettes ivaretatt gjennom detaljregulering. Strandavsetning. Radon Ikke kartlagt. Forutsettes ivaretatt gjennom Forurensing og støy detaljregulering/ TEK 10. Ingen registreringer. Forutsettes ivaretatt gjennom detaljregulering. 0 Side 14

16 Natur Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Biologisk Artsdatabanken: Ingen reg. 0 mangfold Naturbasen: Ingen reg. Dyrket og dyrkbar Nei. 0 mark Skog- og mineralressurser Ikke produktiv skog. Ingen mineralressurser i 0 Vannkvalitet- og ressurser området. Tykk strandavsetning med begrenset grunnvannspotensial. * Et visst potensial for grunnvann. Miljø Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekv Kulturminner og Ingen registrerte. Gravhauger i nærheten. miljø Området er regulert. Grøntstruktur Hensynssone -2 Ikke klassifisert som grønnstruktur. Ingen hensynssone. Er i dag friområde, idrettsbane. ** Erstatningsareal må finnes i form av ny idrettsbane ved skolen. Prosessen er i gang og bygging er lagt inn i økonomiplanen for Samfunn Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekv Plassering ifht. 300 m vest for eks Svært god plassering. +3 senter senterområde. Plassering ifht. 350 m til kollektivknutepunkt Svært god plassering. +3 kollektiv transport Hof sentrum. Plassering ifht 1,4 km til skolene. Kortere til Litt lang gangavstand til skole, +2 skole/b.hage Veiadkomst avkjørsel Landskap plassering Infrastruktur vann- avløp Bredbånd og mobildekning Barn og unges oppvekstvilkår Oppsummert Hof barnehage. Voldshagan (avkjørsel fra Haslestadlinna ) eller Thorshaugbakken (avkjørsel fra Thorshaugveien). Ingen spesielle landskapsverdier. Inntrykksvakt landskap. Ganske flatt, åpent. Søndre del skrånende sør- østvendt. Kommunal VA innen 50 m. Noen utfordringer med overvann i dag. men gode forhold for sykkel. Begge veier for smale pr. i dag. Avkjørslene er ikke gode. * Utbygging vil tette et åpent rom/ grønn lunge i bebyggelsen. Tilstekkelig kapasitet på VA innen kort avstand. Overvann kan håndteres bedre. Telenor 3G God dekning mobil og data. +2 Er i bruk av barn og unge. *** Erstatning må finnes. -3 Godt egnet til boligformål. Svært positivt når det gjelder plassering, positivt med tanke på vann og avløp. Svært negativ konsekvens for trafikksikkerhet, veiadkomst og barn og unge. Endret arealbruk anbefales under forutsetning om at planlagt erstatningsbane ved skolen bygges først og at adkomst/ trafikksikkerhet kan løses på en akseptabel måte Side 15

17 Innspill nr/navn. Eier Gårds- og bruksnummer 4 - Veset Hof kommune 42/ 6 Størrelse Dagens planstatus Ønsket arealutnyttelse Vist område er ca. 30 daa, men ca. 20 daa kan bebygges. KPL: Offentlig byggeformål. Uregulert, men reg.pl. for Veset igangsatt. 4-6 boliger pr. daa foreslås. Redusert til 1-4 etter 2.gangsbehandling. Risiko og sårbarhet Trafikksikkerhet Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Adkomst fra Thorshaugveien Krav om fortau eller g/s-vei. -3 eller Grønsetlia. Evt. nordfra. Inngrep i bebygd område. Ikke fortau langs Grønsetlia. Flom Ingen registreringer. Ligger høyt, ikke nær vassdrag. 0 Biologisk mangfold Artsdatabanken: Ingen reg. Ligger en reg like V for området, ikke rødlistet. Naturbasen: Ingen reg. Ras/kvikkleire Ingen registreringer. Undersøkelser må påregnes. -1 Hav- og fjordavsetning, marin strandavsetning. Radon Ikke kartlagt. Forutsettes ivaretatt gjennom 0 detaljregulering/ TEK 10. Forurensing og Ingen registreringer. Forutsettes ivaretatt gjennom 0 støy detaljregulering. Natur Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Undersøkelser må påregnes. 0 Side 16

18 Dyrket og dyrkbar mark Skog- og mineralressurser Vannkvalitet- og ressurser 2,5 daa dyrkbar mark og 9 daa fulldyrka mark ifølge Skog og landskap. 13 daa skog, høy bonitet. 3,6 daa skog, lav bonitet. Ingen mineralressurser i området. Fjellbrønn nr rett nord for området (Vannforsyning).Omr. består av strandavsetning samt noe randmorene. Begrenset grunnvannspotensial. Arealet er byggeformål i KPL. Liten betydning for arrondering/ drift eller langsiktig utbyggingsmønster. ** Er byggeformål i KPL. Mesteparten av skogen vil gå tapt. * Fjellbrønn ved siden av området og et visst potensial for grunnvann. Miljø Beskrivelse Verdi Vurdering Konskv Kulturminner og miljø En fredet gravhaug, flere kulturminner som ikke er *** Utbygging må tilpasses kulturminnene. Kan by på -3 Grønnstruktur Hensynssone fredet. Nylig undersøkt. Grønnstruktur C på en del av området. Lysløype/ tursti berører evt. vei nordover. Ingen hensynssone. Nedlagt lysløype trase i vest. utfordringer. * Utbygging må tilpasses viktig grønnstruktur. Samfunn Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekv Plassering ifht. 650 m til Hof sentrum. Grei gangavstand til sentrum. +2 senter Ligger noe høyere. Plassering ifht. 800 m til Grei gangavstand til +2 kollektiv transport kollektivknutepunkt i Hof sentrum. kollektivknutepunkt. Plassering ifht 1,2 km til skolene, litt Grei gang- og sykkelavstand til +2 skole/b.hage Veiadkomst - avkjørsel Landskap - plassering Infrastruktur vann-avløp Bredbånd og mobildekning Barn og unge Oppsummert kortere til Hof barnehage. Fra Grønsetlia eller Thorshaugveien, eller vei nordover (se egen KU). skole og barnehage. Utfordrende. Atkomst vil være dimensjonerende for boligtettheten. Inntrykksvakt landskap. Ligger høyt og fritt. * Noe eksponert. Utbygging vil bli synlig fra deler av bygda. -1 Kommunal VA inne på OK. Hovedvannledning går +2 området. over jordet. Telenor 3G. God dekning. +2 Ingen registreringer. En mindre del av området synes å være i bruk til lek. Trafikkanalyse utført av Cowi konkluderer med at bruk av Grønsetlia er fullt forsvarlig ved ca. 35 nye boliger. Bestilling fra Kommunestyret 2009 tilsier at vei nordover må konsekvensutredes. ** Forutsettes kartlagt. -1 Godt egnet til boligformål. Endret arealbruk anbefales med forbehold om evt. konflikter ved ny adkomstløsning nordover. Ved begrenset utbygging kan Grønsetlia utbedres. Ny vei til Veset tatt ut etter 2.gangsbehandling Side 17

19 Innspill nr/navn. Eier Gårds- og bruksnummer 4A - Vei til Veset (A), alternativ nord Gjermund Grønseth, Ole Lindseth, Opplysningsvesenets fond m.fl. 42/7, 40/1, 41/1 m.fl. Størrelse Dagens planstatus Ønsket arealutnyttelse Lengde ca.560 m inkl. bru. KPL: LNF. Uregulert. X15m = 8400 m2 = 8,5 daa Vei fra Hofveien/gamle Hof bo og aktivitetssenter til Veset bo og aktivitetssenter og evt. nye boliger på Veset. Risiko og sårbarhet Trafikksikkerhet Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Forslaget viser ny vei med Avlaster veier i eksisterende +3/ -1 gang- og sykkelvei eller boligområde og sentrum, men fortau langs vei A. ny vei som krysser gangveien langs fv 35 er vil virke negativt. Flom Ingen registreringer. Ingen konsekvens. 0 Ras/kvikkleire Ingen registreringer. Undersøkelser må påregnes. -1 Strandavsetning og marin avsetning. Radon Ikke relevant. Forurensing og støy Ingen registreringer/ ikke relevant. Natur Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekv Biologisk mangfold Ingen kjente forekomster i traseen. Dvergflaggermus har vært på Veset tidligere. Forutsettes ivaretatt. Bekkeløpet bør holdes åpent, av flere grunner. 0 Side 18

20 Dyrket og dyrkbar mark Skog- og mineralressurser Vannkvalitet - og ressurser Minst 20 daa (grovt anslag) fulldyrka jord blir ødelagt eller inneklemt. For det meste klasse A med små begrensninger. Små teiger blir liggende igjen. *** Fulldyrka jord går tapt. Svært negativt for arrondering og drift da sammenhengende jordbruksområde brytes opp. Stor betydning for gbnr 42/7, som er en liten landbrukseiendom. Drenering blir ødelagt. Kan få konsekvenser for langsiktig utbyggingsmønster. Ikke skog. Ingen konsekvens. 0 Området består av: Tykk strandavsetning øverst, tykk marin avsetning lenger ned. Ikke grunnvannspotensial i løsmassene. Miljø Beskrivelse Verdi Vurdering Konskv Kulturminner og miljø Steingjerde og rydningsrøyser i skogkanten, * Traseen trenger ikke berøre kulturminnene. Ingen 0 Grønnstruktur Hensynssone ikke fredet. Ikke definert som grønnstruktur, med unntak av artsobervasjon som er feilpassert, hører til på Veset. konsekvens. Ingen konsekvens. 0 Samfunn Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekv Plassering ifht. senter meter fra sentrum. Knytter Veset og gamle HBA/skolen tettere sammen. Medfører mindre trafikk +2 Plassering ifht. kollektiv transport Plassering ifht skole/b.hage Veiadkomst - avkjørsel Landskap - plassering Infrastruktur vann-avløp Bredbånd og mobildekning meter fra kollektivknutepunkt. gjennom sentrum. Letter tilgangen til kollektivnettet. 950 meter til skole. 800 m til barnehage. Grei gangavstand. Gir bedre helårs skolevei for Veset. Ny rundkjøring på fv 35. Forutsetter dialog med +/- vegvesen og fylkeskommune. Intrykksvakt landskap. Kulturlandskapet brytes opp. -1 Terrenget er nord- østvendt. Ikke relevant. Ikke relevant. Barn og unge Ingen registreringer. Gir lettere adkomst til skolen +2 fra Veset. Oppsummert Forslaget går videre på bakgrunn av KS vedtak 019/09. Det forutsettes høy utnyttelse på Veset for å finansiere veien. Svært negativ konsekves for dyrka mark. Knytter Hof sentrum tettere sammen. Positivt for trafikksikkerhet. Ny trase ble utarbeidet og lagt ut til offentlig ettersyn, se neste side. Ny vei til Veset tatt ut av planforslaget etter 2.gangsbehandling, på bakgrunn av megling Side 19

21 Innspill nr/navn. Eier Gårds- og bruksnummer 4A - Vei til Veset (A), alternativ nord NB: NY TRASÉ ETTER Førstegangsbehandling Gjermund Grønseth, Ole Lindseth, Hof kommune, Morten og Guro Vagnild Evju, Opplysningsvesenets fond, 42/7, 40/1, 42/6, 42/4, 41/1. Størrelse Dagens planstatus Ønsket arealutnyttelse Lengde ca. 560 meter KPL: LNF, offentlig byggeområde og boliger. Uregulert. Vei fra Hofveien/gamle Hof boog aktivitetssenter til Veset bo og aktivitetssenter (og evt. nye boliger på Veset.) Risiko og sårbarhet Trafikksikkerhet Beskrivelse Verdi Vurdering Kons Forslaget viser ny vei med gang- og sykkelvei eller fortau langs vei A. Avlaster veier i eksisterende boligområde og sentrum, men ny vei som krysser gangveien langs fv 35 er vil virke negativt. Flom Ingen registreringer. Ingen konsekvens. 0 Ras/kvikkleire Ingen registreringer. Strandavsetning og marin avsetning. Undersøkelser må påregnes. -1 Radon Ikke relevant. Forurensing og Ingen registreringer/ ikke støy relevant. +3/ - 1 Natur Beskrivelse Verdi Vurdering Kons Biologisk En reg: Dvergflaggermus har Forutsettes ivaretatt. Bekkeløpet 0 mangfold vært på Veset tidligere. bør holdes åpent. Side 20

22 Dyrket og dyrkbar mark Skog- og mineralressurser Vannkvalitet - og ressurser Om lag 6 daa (grovt anslag) fulldyrka jord berøres. For det meste klasse A med små begrensninger. Berører minst 3 daa skog av høy bonitet, men arealet er offentlig byggeområde. Området består av: Tykk strandavsetning øverst, tykk marin avsetning lenger ned. ** Fulldyrka jord går tapt. Negativt for arrondering da sammenhengende jordbruksområde brytes opp, men positivt at veien legges mellom eiendommene. Kan få konsekvenser for langsiktig utbyggingsmønster. -2 Ingen konsekvens. 0 Ikke grunnvannspotensial i løsmassene. Miljø Beskrivelse Verdi Vurdering Kons Kulturminner og Dyrkingsspor; steingjerde og * En del av steingjerdet berøres. -1 miljø rydningsrøyser i skogkanten, Grønnstruktur Hensynssone ikke fredet. Ikke grønnstruktur, med unntak av artsobervasjon som er feilpassert, hører til på Veset. Ingen konsekvens. 0 Samfunn Beskrivelse Verdi Vurdering Kons Plassering ifht. senter meter fra sentrum. Knytter Veset og gamle HBA/skolen tettere sammen. Medfører mindre trafikk gjennom +2 Plassering ifht. kollektiv transport Plassering ifht skole/b.hage Veiadkomst - avkjørsel Landskap - plassering Infrastruktur vann-avløp Bredbånd og mobildekning meter fra kollektivknutepunkt. sentrum. Letter tilgangen til kollektivnettet meter til skole. 800 m til barnehage. Grei gangavstand. Gir bedre helårs skolevei for Veset. Ny rundkjøring på fv 35. Forutsetter dialog med vegvesen +/- og fylkeskommune. Inntrykksvakt landskap. Kulturlandskapet brytes opp. -1 Terrenget er nord- østvendt. Ikke relevant. Ikke relevant. Barn og unge Ingen registreringer. Gir lettere adkomst til skolen fra +2 Veset. Oppsummert Forslaget går videre på bakgrunn av KS vedtak 019/09 og er endret etter førstegangsbehandling i Formannskapet Det forutsettes høy utnyttelse på Veset for å finansiere veien. Noe negativ konsekvens for dyrka mark. Liltt negativt for kulturlandskap og kulturminne. Knytter Hof sentrum tettere sammen. Positivt for trafikksikkerhet. Ny vei til Veset tatt ut av planforslaget etter 2.gangsbehandling, på bakgrunn av megling. 0 Side 21

23 Innspill nr/navn. Eier Gårds- og bruksnummer 5 - Torstad Hof kommune 70/119 og 21 Størrelse Dagens planstatus Ønsket arealutnyttelse Ca. 3 daa Regulert til off. adm. og p-plass. 4-6 boliger pr. daa foreslås, dvs. KPL: Offentlig byggeområde. høy utnyttelse. Risiko og sårbarhet Trafikksikkerhet Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Adkomst fra Hofveien Fortau må anlegges i øst (og -1 (fortau) via Thorshaugveien. nord?). Ikke fortau. Flom Ingen registreringer. 0 Ras/kvikkleire Ingen registreringer. 0 Radon Ikke kartlagt. Forutsettes ivaretatt gjennom 0 detaljregulering/ TEK 10. Forurensing og Gul støysone et stykke inn Forutsettes ivaretatt gjennom 0 støy på eiendommen (veitrafikkstøy). detaljregulering. Natur Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Biologisk Artsdatabanken: Ingen reg. Ingen konflikt. 0 mangfold Naturbasen: Ingen reg. Dyrket og dyrkbar Nei. Ingen konflikt. 0 mark Skog- og mineralressurser Vannkvalitet- og ressurser Ikke skog. Ingen mineralressurser i området. Tynn marin avsetning på store deler av området, noe tykkere mot SV og N. Ikke grunnvannspotensial i løsmassene. Ingen konflikt. 0 0 Side 22

24 Miljø Beskrivelse Verdi Vurdering Konskv Kulturminner og - Ingen registrerte. Er trolig Ingen konflikt. 0 miljø undersøkt ved regulering. Grønnstruktur Hensynssone -2 Ikke definert som grønnstruktur. Er i dag offentlig, mye parkmessig og en lekeplass. *** Den offentlige lekeplassen må bevares/ utvikles på tomta med noe grøntareal, eller erstattes. En mulighet er å utvikle tusenårsstedet 80 m unna, men det ligger ikke like sentralt. Samfunn Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekv Plassering ifht. Like N for og inntil eks senter Ligger midt i Hof sentrum. +3 senter (adskilles av veg). Plassering ifht. kollektiv transport Plassering ifht skole/b.hage Veiadkomst avkjørsel Landskap - plassering Infrastruktur vann- avløp Bredbånd og mobildekning Barn og unges oppvekstvilkår Oppsummert 120 m til kollektivknutepunkt i Hof sentrum. Svært god plassering. +3 1,3 km til skolene. Kortere til Grei gangavstand. +2 Hof barnehage. Relativt flatt. Fra Voldshagan. Grei adkomst og greie +3 avkjørsler. Inntrykkssvakt landskap. I * Midt i Hof sentrum, byggeskikk -1 sentrum. Godt synlig. viktig. VA på tomta. Litt utbedring må påregnes. -1 Telenor 3G God dekning. +2 En liten lekeplass finnes på tomta i dag. Viktig for sentrum. Grøntarealet også noe brukt til lek. *** Forutsettes erstattet eller utviklet. Godt egnet til boligformål. Endret arealbruk anbefales*. Det er lagt vekt på sentral beliggenhet og god infrastruktur. Offentlig lekeplass med noe grøntareal må utvikles videre eller erstattes. *Ble tilbakeført til offentlig formål etter offentlig ettersyn. -3 Side 23

25 Innspill nr/navn. Eier Gårds- og bruksnummer 6 Haugan Øst Knut Lindseth og Hans Arne Lysaker 2/5 og del av 2/1 NB: Kun 2/5 var med tidligere i KPL prosessen. Størrelse Dagens planstatus Ønsket arealutnyttelse Ca. 43 daa* NB, et noe mindre Uregulert. KPL: LNF. Eneboliger foreslås, evt. 1-4 område var først vurdert, bol.pr. daa. Risiko og sårbarhet Trafikksikkerhet Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Adkomst via Haugantoppen Hovedkrysset på FV35 regnes -3 evt. Vikeveien. Ikke fortau. som utrygt og SVV har bedt om utbedring i andre saker på denne siden. Flom Ingen registreringer. 0 Ras/kvikkleire Ingen registreringer. 0 Radon Ligger innenfor moderat aktsomhetssone. Forutsettes ivaretatt gjennom detaljregulering/tek 10. Forurensing og Ingen registreringer. Forutsettes ivaretatt 0 støy gjennom detaljregulering. Natur Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens -1 Biologisk mangfold Artsdatabanken: Ingen reg. Naturbasen: Viktig bekkedrag, Vike, like N for området. (Naturtype, ikke utvalgt). (*) Bekkedraget ligger utenfor området. 0/-1 Side 24

26 Dyrket og dyrkbar Ikke dyrka mark. ** Konflikt med dyrkbar mark. -2 mark 26 daa dyrkbar mark. Skog- og mineralressurser 42 daa skog, høy bonitet. ** Negativ konsekvens for -2 Ingen mineralressurser i området. skogressurser. Vannkvalitet- og Marin avsetning innenfor Ingen kjent konflikt. 0 ressurser området. Ikke grunnvannspotensiale i løsmassene. Miljø Beskrivelse Verdi Vurdering Konskv Kulturminner og - Ingen registrerte, er ikke ** Høyt funnpotensial. -2 miljø undersøkt. Arkeologisk undersøkelsesbehov middels. Grøntstruktur Grønnstruktur C. Er i dag * Muligens noe brukt til -1 Hensynssone LNF skog. rekreasjon. Samfunn Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekv Plassering ifht. senter Ca. 1,3 km N for eks senter. +1 Plassering ifht. kollektiv transport Plassering ifht skole/b.hage Veiadkomst - avkjørsel Landskap - plassering Infrastruktur vann-avløp Bredbånd og mobildekning Barn og unges oppvekstvilkår Oppsummert Ca. 1,3 km til kollektivknutepunkt. 1,8 km til skolene, litt kortere til Hof barnehage. Fra Kopstadlinna via Hauganveien- Fjellveien, Haugantoppen eller Kolstadveien. Inntrykkssvakt/ enestående landskap. Ganske bratt skråning mot jorde. Østvendt. Kommunal VA 50 m unna, men dårlig kapasitet. Grei gang- eller sykkelavstand ** Smale veier, noe privat. Må påregne utvidelser. Kan påregne krav fra SVV om utvidelse av kryss på Hofveien FV35. Eksponert sett østfra. Østvendt gir ikke kveldssol. Muligens for bratt? VA må utbedres. -3 Overvannshåndtering. Telenor 3G God dekning. +2 Ingen registreringer, men kan være i bruk av barn i Hauganfeltet. * Forutsettes ivaretatt gjennom detaljregulering Endret arealbruk frarådes. Svært negative konsekvenser med hensyn til adkomst, vann og avløp. Negative konsekvenser for skog og dyrkbar mark. Området er dårlig egnet til boliger da det ligger østvendt i nokså bratt terreng Side 25

27 Innspill nr/navn. Eier Gårds- og bruksnummer 7 - Kolstadjordet Kjell Vidar Wike 2/6 Størrelse Dagens planstatus Ønsket arealutnyttelse Ca. 19 daa Uregulert. KPL: LNF. Minst 4. bol. pr. daa ifølge RPBA. Risiko og sårbarhet Trafikksikkerhet Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Adkomst fra Hofveien via Vurderes som god lokalt. +3 Kopstadlinna. Fortau langs Hovedkrysset på FV35 regnes begge veiene. som utrygt og SVV har bedt om -3 utbedring i andre saker på denne siden. Flom Ingen registreringer. 0 Ras/kvikkleire Ingen registreringer. 0 Radon Sydligste del av arealet ligger innenfor moderat aktsomhetssone. Forutsettes ivaretatt gjennom detaljregulering. Biologisk mangfold Dyrket og dyrkbar mark Artsdatabanken: Ingen reg. Naturbasen: Ingen reg. 16 daa fulldyrka jord. Ikke dyrkbar jord. Forurensing og Ingen registreringer. Forutsettes ivaretatt gjennom støy detaljregulering. Natur Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Ingen kjente konflikter. 0 *** Konflikt med dyrka mark. Noe oppstykket. 0-3 Side 26

28 Skog- og mineralressurser Vannkvalitet- og ressurser Ikke produktiv skog. Ingen mineralressurser i området. Grunnvannsdatabasen: Tykk marin avsetning, noe tynnere mot gårdstunet i Ø. Ikke grunnvannspotensiale i løsmassene. Ingen konflikt. 0 Ingen kjente konflikter. 0 Miljø Beskrivelse Verdi Vurdering Konskv Kulturminner og - Ingen registrerte. * Middels funnpotensial. -1 miljø Arkeologisk undersøkelses Grøntstruktur Hensynssone Ikke definert som grønnstruktur. Er i dag jorde, litt skog. behov lite. * -1 Samfunn Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekv Plassering ifht. Ca ½ km N for eks ** God plassering. +2 senter senterområde. Plassering ifht. kollektiv transport Plassering ifht skole/b.hage Veiadkomst - avkjørsel Landskap - plassering Infrastruktur vann-avløp Bredbånd og mobildekning Barn og unges oppvekstvilkår Oppsummert 900 m til kollektivknutepunkt. Flatt. ** God plassering. +2 1,4 km til skolene og Hof bhg. ** Meget bra plassering. +2 Fra Kopstadlinna og Usikkert om avkjørselen er god -2 Hauganveien. Kryss på nok. Må påregne krav om Hofveien må utbedres ifølge utvidelse av kryss på Hofveien. SVV. Jfr. tidligere merknader fra SVV Inntrykkssvakt landskap. * Godt egnet som boligområde. +1 Ligger på flata. Lite Masseutskifting må påregnes. eksponert. VA i nærheten, men dårlig VA må utbedres. -2 kapasitet. Overvannshåndtering. Telenor 3G God dekning. +2 Ingen registreringer. * Forutsettes ivaretatt gjennom detaljregulering. Middels egnet til boligformål. Endret arealbruk frarådes* ved denne kommuneplanrevisjon. Det er lagt vekt på jordvern og sannsynlig fortettingspotensial innenfor avsatte byggeområder, samt mulig kostbar infrastruktur. 0 *Endret til fremtidig boligformål ved 1.gangsbehandling. Side 27

29 Utenfor langsiktig utviklingsgrense bolig og hytter Innspill nr/navn. Eier Gårds- og bruksnummer 2 Kolstad søndre Innspillet hadde flere deler, denne ligger i skogen. T. Hvål Olsen og E.Hvål Gregersen Størrelse Dagens planstatus Ønsket arealutnyttelse Ca. 8 daa Uregulert. KPL: LNF. Så mange boliger som mulig ønskes. 2/10 Risiko og sårbarhet Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Trafikksikkerhet Adkomst fra Kolstadløkka ikke fortau. * Smale veier, men svært lite trafikk. 0 Flom Ingen registreringer. 0 Ras/kvikkleire Ingen registreringer. 0 Radon Kun nordligste del kartlagt moderat aktsomhet. Forutsettes ivaretatt ved detaljregulering/ TEK Forurensing og støy Ingen registreringer. Forutsettes ivaretatt ved detaljregulering. 0 Side 28

30 Natur Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Biologisk Artsdatabanken: Ingen reg. Ingen kjente konflikter. 0 mangfold Naturbasen: Ingen reg. Dyrket og dyrkbar Ikke dyrka mark. * Dyrkbar mark, men svært lite -1 mark 2 daa dyrkbar mark. areal. Skog- og mineralressurser 8 daa skog, høy bonitet. Ingen mineralressurser i ** Verdifull skogressurs går tapt, selv om arealet er lite. -2 Vannkvalitet- og ressurser området. Grunnvannsdatabasen: Fjellbrønn nr like S for omr. Tynn marin avsetning, tynn marin avsetning. Ikke potensial for grunnvann i løsmassene. Ingen konflikt. 0 Miljø Beskrivelse Verdi Vurdering Konskv Kulturminner og - Ingen registreringer. Undersøkelser må påregnes. miljø Grøntstruktur Grønnstruktur C. * Ligger i utkanten av større -1 Hensynssone skogsområde. Samfunn Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekv Plassering ifht. Ca 900 m NØ for eks ** God plassering -2 senter senterområde. Plassering ifht. 900 m til Hof sentrum ** God plassering +2 kollektiv transport kollektivknutepunkt. Plassering ifht 1,6 km til skolene og Hof * Bra plassering. +1 skole/b.hage barnehage. Veiadkomst - Kattholmveien- Smale private veier må -2 avkjørsel Kolstadhaugen- Kolstadløkka utbedres. Landskap - I skog, nord- østvendt søkk. Ikke eksponert. Ikke spesielt -2 plassering egnet til boligområde. Infrastruktur VA noen hundre meter VA må utbedres frem til -2 vann-avløp unna. kommunal. Bredbånd og Telenor 3G God dekning +2 mobildekning Barn og unges oppvekstvilkår Ingen registreringer Oppsummert Formålsendring frarådes. Det er lagt vekt på manglende infrastruktur og dårlig egnethet som boligområde. Side 29

31 Innspill nr/navn. Eier Gårds- og bruksnummer 19 Hem/Tidl. Hof sag Mons Lindseth 30/1, 30/3, 30/43, 30/27 Størrelse Dagens planstatus Ønsket arealutnyttelse 4-5 daa + 12 daa på flata Uregulert. KPL: Industri på flata, noe LNF i strandsonen, LNF med mulighet for spredt boligbygging på deler av området, i sør. Spredt boligbygging nord for Kopstad linna og tre boligtomter på sørsida. Noe mindre areal til ren LNF. Et lite areal beholdes til næring, utenfor avgrensningen. Risiko og sårbarhet Trafikksikkerhet Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Adkomst fra Kopstadlinna Kopstadlinna er noe smal, -1 (evt. via Hemsveien). Ikke særlig i skjæringa ved nr. 71. fortau. Lite trafikk. Flom Ingen registreringer. 0 Ras/kvikkleire Aktsomhetsområde for snøskred øst for Hemsveien. Utløpsområdet ser ut til å inkl.deler av Hemsveien. * Nærmere undersøkelser må påregnes ved regulering eller byggesak. -1 Radon Forurensing og støy Moderat aktsomhet Mot øst høy aktsomhet. Forutsettes ivaretatt ved detaljregulering/ TEK 10. Ingen registreringer. Ikke støyutsatt. Forurensning i grunnen må utredes ved evt. regulering. 0-1 Side 30

32 Natur Beskrivelse Verdi Vurdering Konskv Biologisk mangfold Artsdatabanken: Ingen reg. Naturbasen: del av beiteområde * Beiteområde blir berørt ved -1 for elg og rådyr. utbygging. Dyrket og dyrkbar mark 2 daa fulldyrka jord. Ikke dyrkbar mark. * Er allerede vurdert som lite produktiv/ drivverdig. 0 Skog- og mineralressurser Vannkvalitet- og ressurser Produktiv skog 1,3 daa. Ingen mineralressurser i området. Tykk strandavsetning, og noe bart fjell/ tynt dekke i V og Ø. Begrenset grunnvannspotensiale. * Stemmer ikke helt. Liten betydning for skogbruk. * Et visst potensiale for grunnvann. Miljø Beskrivelse Verdi Vurdering Konskv Kulturminner og - Ingen registreringer. miljø Grøntstruktur Registrert som *** Ikke så mye brukt som -2 Hensynssone grønnstruktur A (Strandsonen). Turområde langs vassdrag. turområde pr. i dag. Samfunn Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekv Plassering ifht. senter Ca 6 km N for Hof sentrum og knapt 4 km S for Eidsfoss. Bygger ikke opp under eksisterende sentre. -3 Plassering ifht. kollektiv transport Plassering ifht skole/b.hage Veiadkomst - avkjørsel Landskap - plassering Infrastruktur vann-avløp Bredbånd og mobildekning Barn og unges oppvekstvilkår Oppsummert 620 m til Fv 881 Eidsfossveien. Flatt. * Grei avstand til busstopp. 0 Over 4 km til skolene. 3,2 km til Eidsfoss barnehage. Må ha skoleskyss. -2 Ligger ved Kopstadlinna, Hemsveien kun som -1 kommunal vei. Adkomst fra reservevei. Kopstadlinna har nord direkte fra middels standard, men tillater Eidsfossveien. Evt. via ingen stor utbygging. Hemsveien. Flata er i 100- meters sonen, ** Det er en fordel om landskapet -1 men er mye fylling. Åpent, kan holdes åpent her, for men er i ferd med å gro til eksempel med beiting. med skog. VA mangler. Må ha private VA løsninger. -3 Telenor EDGE Dårlig dekning. -2 Ingen registreringer. Det bor -1 lite folk i området i dag. Boliger nord for Kopstadlinna frarådes. 100 meters sonen langs Bergsvannet forbeholdes LNF. Det er også lagt vekt på manglende infrastruktur og beliggenhet langt fra eksisterende sentra. Endring til LNF med mulighet for spredt boligbygging sør for Kopstadlinna anbefales i dette området. (Et lite areal sør for Kopstadlinna beholdes som næring. To tomter på 30/27 er tillatt fradelt etter gjeldende kommuneplan. ) 0-1 Side 31

33 Innspill nr/navn. Eier Gårds- og bruksnummer 21A Teigenlia Eidsfos Verk 16/1 teig 1 Størrelse Dagens planstatus Ønsket arealutnyttelse Området vist på det tilsendte kartet er ca.25daa, men i innspillet står det at inntil 50daa kan være aktuelt. Uregulert. KPL: LNF. Boliger. Rekkehus eller atriumshus foreslås, altså noe tettere enn eneboliger. Risiko og sårbarhet Trafikksikkerhet Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Adkomst fra Bergsveien. Ikke Behov for gang- og sykkelvei er -2 fortau. Mangler GS-vei til ikke utredet. Eidsfoss sentrum. Flom Ingen registreringer. 0 Ras/kvikkleire Ingen registreringer. 0 Radon Moderat aktsomhet. Forutsettes ivaretatt ved detaljregulering/ TEK 10. Kraftlinje Forurensing og støy Støy: Ingen registreringer. Kraftlinje går gjennom området. Ligger ved FV 880, men denne har ingen stor trafikk. Natur Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Biologisk mangfold Artsdatabanken: Ingen registreringer. Naturbasen: Ingen reg. Utredninger må påregnes. 0? -2 Side 32

34 Dyrket og dyrkbar mark Skog- og mineralressurser Nei. Ingen konflikt. 0 Hele arealet er produktiv skog, høy/ middels bonitet. ** En del skog går tapt. -2 Ingen mineralressurser i området. Vannkvalitet- og Bart fjell/ stedvis tynt dekke 0 ressurser mot NØ, resten av området: tynt humus/ torvdekke. Ikke grunnvannspotensial. Miljø Beskrivelse Verdi Vurdering Konskv Kulturminner og - Ingen registreringer. Berøres -1 miljø så vidt av kulturmiljø Eidsfoss. Grøntstruktur Hensynssone I 100-meters sonen, men på innsiden av Fv880 Bergsveien. Skog. Grønnstruktur A og B. ** Ikke så viktig for tilgang til strandsonen siden Fv 880 ligger i mellom. Ikke registrert som viktig turområde. Samfunn Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekv Plassering ifht. Ca 1,5 km NØ for eks Litt langt fra Eidsfoss sentrum. -2 senter senterområde i Eidsfoss. 0 Plassering ifht. kollektiv transport Plassering ifht skole/b.hage Veiadkomst - avkjørsel Landskap - plassering Infrastruktur vann-avløp Bredbånd og mobildekning Barn og unges oppvekstvilkår Oppsummert 1,5 km til Eidsfoss sentrum. Skolebuss like ved. Langt fra et godt kollektivtilbud. Over 4. km til skolene. 2 km til Eidsfoss bhg. Må ha skoleskyss, men buss går der i dag. -2 Fra Brantedalsveien eller Ligger like ved fv 880. Noe +1 direkte fra Bergsveien. bratt. Registrert som enestående ** -2 landskap. Vestvendt li, skogkledt i dag. VA ligger i nærheten. OK. Det har vært tanker om å +3 bygge ut her for å utnytte vannledning som nylig er lagt her. Synergieffekter. Telenor EDGE Nokså dårlig dekning. -2 Ingen registreringer. Ligger like ved eks. boligområde. * Kan være noe brukt til lek. Må undersøkes. Middels egnet til boligformål. Endret arealbruk frarådes. Det er lagt vekt på at området mangler tilknytning til Eidsfoss sentrum. Tomtebehov med bedre tilknytning til Eidsfoss anses å være dekket i planperioden Side 33

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 Arealbruksendringer 2.gangs høring 30.06.2015 Innhold Innledning... 3 A4-01 Justering av tidligere vedtak... 4 A4-03 Boligbebyggelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Erfaring fra Workshop og bruk av GIS i Gjerdrum

Erfaring fra Workshop og bruk av GIS i Gjerdrum Erfaring fra Workshop og bruk av GIS i Gjerdrum Erfaring fra workshop Data fangst: Hva er aktuelt for en workshop samling? Quadri data: høyde, tekst, veg, AR5, bygg, dmk, eiendom, plan, ledningsnett(el,

Detaljer

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø Konsekvensutredning og vurderinger av innspill til Kommunedeiplan for DagaIi1ell med Rødberg 65 ivd\t i(4) 5.4 øvre Uvdal cj dc+t L& 2O ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET i Miljø Tema Beskrivelse Konsekvenser Landskap

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Sula kommune Postboks 280 6039 Langevåg 12.10.12 Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Hjemmelshavere til Storsteinsmyr, gnr/bnr 109/9 og 109/43, i Langevåg foreslår at større deler

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Område- og detaljregulering

Område- og detaljregulering Område- og detaljregulering Bergen 29 april 2009 Erik Plathe, Asplan Viak AS Ny plan og bygningslov Sterkere vekt på offentlig planlegging Det skal lønne seg å følge overordnet plan og delta i planprosesser

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

Juridiske utfordringer

Juridiske utfordringer Juridiske utfordringer Erfaringene fra Askøy kommune med utarbeidelse av bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanarbeidet." Svein Gjesdal Juridiske utfordringer - utgangspunkt Vedr. hjemmelsgrunnlaget

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold B17 Lauvåsen 2 N6 Ørntuva 4 SBH Småbåthavn 5 B# Bunesåsen 7 N5 Næringsområde Lauvåsen 9 B17 Lauvåsen Navn Gnr/ bnr Forslagsstiller

Detaljer

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker*

Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker* Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker* 15.06.15 (* Vurderingen omfatter alle private utbyggingsønsker som kom inn i forbindelse med invitasjon til innspill nov-des.

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING

KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING Godkjent av Nes kommunestyre den 13.08.15, sak 44/15 03.11.2014 Nes kommune Foto: Vibeke Hjønnevåg Innhold Planprogrammets krav til konsekvensutredning, metodebruk

Detaljer

KU - endring i arealbruk, andre tiltak

KU - endring i arealbruk, andre tiltak KU - endring i arealbruk, andre tiltak 1 - Offentlig tjenesteyting (BOP), gnr 30 bnr 5 2 - Forretninger/boliger (kombinasjonsformål), gnr 83 bnr 1 3 - Næring/industri (BN), gnr 83 bnr 1 4 - BFT 1 - Utvidelse

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 NEDRE EIKER KOMMUNE Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Nedre Eiker kommune la ut forslag til ny kommuneplans arealdel til høring og offentlig ettersyn i perioden 8.desember 2014

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv. Landbruk. Faresoner. Kulturminner. Naturvern. Gang- og sykkelveier

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv. Landbruk. Faresoner. Kulturminner. Naturvern. Gang- og sykkelveier Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027 TEMAKART Oppdatert etter bystyrets behandling 19.03.15 Friluftsliv Temakart - Statlig sikrede friluftsområder...2 Temakart - Statlig sikrede og andre viktige friluftsområder...3

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

SS19 Verpen, 53/13. Småbåthavn og næring.

SS19 Verpen, 53/13. Småbåthavn og næring. Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS19 Verpen, 53/13. Småbåthavn og næring. Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport

Detaljer

KU - endring i arealbruk, andre tiltak

KU - endring i arealbruk, andre tiltak KU - endring i arealbruk, andre tiltak 1 - Offentlig tjenesteyting (BOP), gnr 30 bnr 5 2 - Forretninger/boliger (kombinasjonsformål), gnr 83 bnr 1 3 - Næring/industri (BN), gnr 83 bnr 1 4 - Massedeponi,

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanens arealdel Velkommen til folkemøte 9. mai 2017 Lindesnes Revisjon av planens arealdel 2017-2030 http://www.lindesnes..no/plan Program Presentasjon av planarbeidet og planprosessen ordfører Janne Fardal Kristoffersen

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Vedlegg P4 Dagens situasjon

Vedlegg P4 Dagens situasjon Vedlegg P4 Dagens situasjon Sammendrag Landskap og topografi. Området er preget av kulvert i Solasplitten og små knauser. Naturtyper og biologisk mangfold. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller

Detaljer

Kommunedelplan Venneslaheia

Kommunedelplan Venneslaheia Kommunedelplan Venneslaheia Planbestemmelser Høringsforslag 02.01.2013 INNHOLD 1. Generelle bestemmelser, jfr. pbl kapittel 11...3 1.1 Rettsvirkning av kommunedelplanen (pbl 11-6)... 3 1.2 Plankrav (pbl

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 01.06.2015 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3 5 Grunnforhold...

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 13/2316-34+33+32+31+29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEI ENGA - HEM, GBNR 132/6,7, 12 M.FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag

Detaljer

1. KONSEKVENSUTREDNING

1. KONSEKVENSUTREDNING 1. KONSEKVENSUTREDNING 1.1 74 Frydenbergveien 39 Gnr/bnr: 58/6 og 7 Arealstørrelse: 29 daa. Forslagsstiller: JM på vegne av grunneiere Eiendommen består av et fraflyttet gårdstun på ca. 3,0 daa, ca. 8

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS Utvidet planområdet FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE. 30.05.2015 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for Lindesnes kommune. Formålet med

Detaljer

PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning av arealinnspill

PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning av arealinnspill Kommuneplanens arealdel 215-227 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning av arealinnspill Re Re helsehus. Foto: Inger Christensen Datert 3.1.214. Endret i henhold til endelig vedtak i kommunestyret 8.9.215,

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning 29.04.13 Rullering av kommuneplanens arealdel for Herad og Nordre Spind Private områdeønsker Politiske rammeavklaringer og administrasjonens vurdering og skisse til mulig løsning Lokalisering av private

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING Arkivsaksnr.: 13/516-3 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, 2013-2024 - HØRING Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer