Hof. PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning av arealinnspill. Kommuneplanens arealdel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hof. PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning av arealinnspill. Kommuneplanens arealdel 2015-2027"

Transkript

1 Kommuneplanens arealdel PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning av arealinnspill Hof Endret i henhold til endelig vedtak i Kommunestyret Side 0

2 Side 1

3 Innhold 1. Planforutsetninger... 3 Lovhjemmel... 3 Gjeldende kommuneplan... 3 Planprogram for arealdelen Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - RPBA Areabrukskategorier endringer... 6 Tilpasning til ny plan- og bygningslov... 6 Fra nytt til eksisterende... 6 Bebyggelse og anlegg... 6 Boligbebyggelse... 6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur... 7 Grønnstruktur... 8 Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNFR)... 8 Hensynssoner, flater... 9 Andre juridiske flater, linjer og punkter Konsekvensutredning av arealinnspill Metode og kilder Utredning av enkeltområder Bolig innenfor langsiktig utviklingsgrense Utenfor langsiktig utviklingsgrense bolig og hytter Offentlige formål Virkninger av planforslaget som helhet Arealregnskap landbruksressurser: Arealregnskap grønnstruktur og naturverdier: Samfunnssikkerhet og beredskap Side 2

4 1. Planforutsetninger Lovhjemmel Plan- og bygningslovens 4.2 sier at kommuneplanens arealdel skal inneholde en planbeskrivelse. Denne skal beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger av endringer. Kommuneplanens arealdel omfatter hele kommunens areal. Fra veilederen til Plan- og bygningslovens 11.5 : En arealdel omfatter arealkart, bestemmelser og en planbeskrivelse med konsekvensutredning, jf. 4 2 andre ledd. Konsekvensutredningen skal redegjøre for hvordan nasjonale politikkmål, f.eks. statlige planretningslinjer og arealretningslinjer i regional plan, er ivaretatt og fulgt opp. Det vises til 1 5, som viser til at en vedtatt plan skal legges til grunn for videre planlegging og forvaltning mv., og til 11 6 om at kommuneplanens arealdel er bindende for framtidig arealbruk. Gjeldende kommuneplan Gjeldende kommuneplan for Hof er vedtatt 20/6-06 og gjelder for perioden Sentrumsutvikling i Hof står sentralt i planen, og man la vekt på at uviklingen måtte skje så skånsomt som mulig i forhold til landbruks- og friluftsinteresser. Sentrumsområdet ble noe utvidet. Boligområder ble utpekt med et langt tidsperspektiv i tankene, år. Selv om utvikling av Hof sentrum stod sentralt, var det fortsatt ønskelig med noe spredt utbygging for å holde liv i grendene. Det ble lagt opp til en årlig befolkningsvekst på inntil 1,5% i planperioden. Kaarby IV skulle omreguleres med større og mer attraktive tomter. I dagens arealstrategi er sentrumsutvikling enda viktigere enn før. Det er lagt vekt på fortetting og transformasjon av eksisterende sentrumsområde, fremfor utvidelse. Samtidig videreføres muligheten for spredt boligbygging, men med klarere bestemmelser enn før. Verdier som friluftsområder, utvalgte naturtyper og kulturminner fremheves i større grad enn før. Planprogram for arealdelen Planprogram for kommuneplanens arealdel ble vedtatt i Hof og er felles for Holmestrand, Hof og Re. Planprogrammet redegjør for hvilke temaer og problemstillinger kommuneplanens arealdel skal omfatte. Det er satt opp et eget utredningsprogram for nye områder. Først skulle planleggingen foregå felles for de tre kommunene, men etter hvert skulle justeringer og tilpasninger skje for hver kommune. Hver kommune i 3K får sin egen arealdel. Konsekvensutredning av arealinnspillene som passerte siling i Formannskapet inngår som en del av planbeskrivelsen. Endringer i arealbrukskategorier er konsekvensutredet der det er snakk om ny bruk av områdene. I andre tilfeller er endringen av kategori en stadfesting av dagens situasjon, eller retting av feil. Slike tilfeller er ikke konsekvensutredet. Ny vei til Veset er konsekvensutredet på bakgrunn av kommunestyrevedtak KS-019/09 om valg av Vesetåsen som fremtidig lokalisering av pleie og omsorgstjenester og etterbruk av HBA (gamle Hof bo- og aktivitetssenter). Punkt 8 i vedtaket lød: Kommunestyret ber TLM-utvalget om å la regulere området rundt Vesetåsen til boligformål samt ny vei fra Vesetåsen til HBA som skal finansieres med tomtesalg på Veset. Side 3

5 2. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - RPBA Hovedstrategiene for arealutviklingen i Hof bygger i stor grad på Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) som ble vedtatt av fylkestinget Hof kommune har sluttet seg til RPBA og prinsippene i denne planen. RPBA har et lengre tidsperspektiv enn kommuneplanen; frem mot Et hovedprinsipp som innføres gjennom RPBA er en langsiktig utviklingsgrense rundt Hof sentrum der 70% av nye boligområder skal plasseres innenfor. Det vil si at 30% av nye boligområder kan plasseres på utsiden av grensen. Det er lagt vekt på å styrke eksisterende sentra utenfor langsiktig utviklingsgrense, i Hof vil det si Eidsfoss og Sundbyfoss. I Hof er det også rom for en del spredt boligbygging i LNF- områder. I tillegg kreves det at en viss prosent av alle nye boliger kommer som fortetting i eksisterende byggeområder, i Hof 40%. Tabell fra planprogrammet for arealdelen. Tallene bygger på kommuneark Hof i RPBA, som gjelder frem til Det er nå lagt til en kolonne som gjelder behov i kommuneplanperioden: RPBA perioden KPL- perioden ,5% årlig vekst innbyggertall innbyggere totalt, 1700 nye innbyggere Boligbehov totalt 900 boliger 450 boliger Boligreserve ihht gjeldende 500 boliger kom.plan Nye boenheter 400 boenheter 200 boenheter Fortetting i % på eks. 40% boliger 80 boliger byggeområder Boligbehov på nye arealer og 240 boliger 120 boliger tildelt daa i RPBA Plassering innenfor utenfor langsiktig utviklingsgrense RPBA: 200 daa 70% innenfor 30% utenfor 70% innenfor = 84 boliger 30% utenfor = 36 boliger Tabellen viser at det er en stor boligreserve i Hof. Flere områder er regulert til boligformål, men ikke bygd ut ennå. De største er Prestegårdshagen nord i Hof sentrum, Kaarby IV i Sundbyfoss og Rydningen i Eidsfoss. Behovet for nye boligområder er ikke så stort i Hof som i mange andre kommuner. Behovet i kommuneplanperioden er satt til omtrent halvparten av RPBA- tallet. Flere områder på vestsiden av Hofveien (fv35) anbefales nå endret til boligformål med høy utnyttelse; Voldshagen, Veset og Torstad. Voldshagen regnes som et nytt boligområde, da det i dag ligger som idrettsbane (forutsettes erstattet). Veset kan regnes dels som nytt boligområde, dels som fortetting, da det lå noen boliger her tidligere. Utbygging av Torstad til boligformål kan regnes som fortetting. Det finnes også flere tomter i Hof sentrum hvor det kan bygges tettere. Behovet for nye boligområder innenfor langsiktig utviklingsgrense dekkes med god margin for planperioden. På utsiden av langsiktig utviklingsgrense er det i denne omgang ikke anbefalt å legge ut nye boligområder. Behovet for å ta i bruk nye områder på utsiden er lite, beregnet til ca. 36 boliger i planperioden. Mye av boligreserven i Hof ligger på utsiden av langsiktig utviklingsgrense, og det er fortsatt mange muligheter for å bygge spredt innenfor visse soner i LNFR områdene. Kommuneplanarbeidet vil forholde seg til RPBA i mange år fremover. I denne kommuneplanrevisjonen prioriteres utvikling av Hof sentrum på vestsiden av Fv35 Hofveien. * *Kolstadjordet på østsiden ble innlemmet i planforslaget ved 1.gangsbehandling. Side 4

6 Bildet over: Vedtatt RPBA plankart for Hof. Langsiktig utviklingsgrense følger for det meste eksisterende eller regulerte byggeområder. Det ble åpnet for vurdering av to nye områder til boligformål: Område 46 og 57. Se konsekvensutredningen område 7. Kolstadjordet og 6. Haugan øst. Om Haugan øst: NB: Både gbnr 2/5 og del av gbnr 2/1 er nå med i område Haugan øst. Innspillet kom opprinnelig fra grunneier av 2/5, men det er naturlig å se del av 2/1 i sammenheng med 2/5 da disse to utgjør skogen mellom bebyggelsen og jordet. Slik blir område 6 Haugan øst nå mer likt område 57 i RPBA, men en liten eiendom i nord, gbnr 3/24 tas ikke med i Haugan øst da den for det meste er bebygd eller meget bratt. Mellom sentrum og skolen er langsiktig utviklingsgrense ikke fastsatt, men jordvernet, mange fornminner og en utvalgt naturtype med store løvtrær legger klare begrensninger på arealbruken. Langsiktig utviklingsgrense fastsettes endelig gjennom kommuneplanens arealdel, basert på konsekvensutredningen. Da område 57 i kartet over (Omr. 6 Haugan øst i KU) ikke anbefales gjennom konsekvensutredningen, tegnes langsiktig utviklingsgrense på innsiden av område 57. Kolstadjordet anbefales heller ikke i denne omgangen*, men anses som mer aktuelt på sikt. Kolstadjordet innlemmes derfor i langsiktig utviklingsgrense. I området mellom sentrum og skolen er det pr. i dag for tidlig å fastsette grensen**. Årsaken til dette er at en ny adkomstvei mellom Veset og skolen nå konsekvensutredes. Traseen må fastsettes endelig gjennom regulering dersom denne veiløsningen blir aktuell. Alternativ bruk av arealene rundt en evt. veitrase kan også bli aktuelt å vurdere i en slik planprosess. *Kolstadjordet ble innlemmet i planforslaget ved 1.gangsbehandling. **Langsiktig utviklingsgrense trekkes etter offentlig ettersyn mellom Hof sentrum og skolen langs eksisterende bebyggelse. Side 5

7 3. Areabrukskategorier endringer Tilpasning til ny plan- og bygningslov Dette er den første kommuneplanens arealdel i Hof som lages etter plan- og bygningsloven av Plankartet er tilsynelatende ganske mye endret, men innholdet er i stor grad det samme. Noen arealbrukskategorier er erstattet med andre, for eksempel er en del friområder erstattet med grønnstruktur, som igjen er inndelt i flere kategorier. Andre friområder er endret til idrettsanlegg, for eksempel golfbanen. Noe grønnstruktur er lagt til i denne rulleringen, dette gjelder i stor grad der kommunen har hånd om offentlige badeplasser m.m. Det er også kommet til noen hensynssoner som ikke var med planen, for eksempel hensyn friluftsliv, bevaring kulturmiljø og bevaring naturmiljø. Disse er for en stor del lagt til med bakgrunn i temakart utarbeidet av fylket. Fra nytt til eksisterende Arealformålene angis enten som eksisterende eller nye. De som er nye i denne rulleringen har en mørkere farge. Noen arealformål som for eksempel grønnstruktur er lagt direkte inn som eksisterende, da formålet med å vise dem i kommuneplanen er å bekrefte dagens situasjon. Det er ikke forventninger om at disse områdene skal reguleres. Nye områder i kommuneplankartet er kommet inn nå i 2014/ Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse Voldshagen: Endret fra friområde (idrettsbane) til ny boligbebyggelse. Det forutsettes at erstatningsbane etableres ved skolen. Se konsekvensutredning område nr. 3. Veset: Endret fra offentlig formål til ny boligbebyggelse. Se konsekvensutredning område nr. 4. Kolstadjordet: Endret fra LNF til ny boligbebyggelse. Se konsekvensutredning område nr. 7. Prestegårdshagen: Retting: Nordre del av det regulerte boligområdet er endret fra LNF- område til eksisterende boligbebyggelse. Reguleringsplanen ble vedtatt i 2008, altså etter kommuneplanen av Fritidsbebyggelse Jomfrutrippen: Endret fra LNF- område til ny fritidsbebyggelse. Se konsekvensutredning område 24. Oreberg ved Vikevannet: Endret fra LNF- område til ny fritidsbebyggelse. Se konsekvensutredning område 25. Sentrumsformål Torstad: Endret fra offentlig formål til nytt sentrumsformål. Se konsekvensutredning område nr. 5. Ble tilbakeført til offentlig formål etter offentlig ettersyn. Side 6

8 Offentlig eller privat tjenesteyting Eidsfoss kirke er endret fra sentrumsformål til offentlig eller privat tjenesteyting. Tidligere Vassås barnehage er endret fra offentlig til privat tjenesteyting. Her er det i dag museum/ kunstgalleri. Idrettsanlegg Langrennsarena Sundbyfoss, ved øvre del av Kaarby- feltet: Endret fra LNF- område til nytt idrettsanlegg. Se konsekvensutredning område nr. 28. Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg NAF øvingsbane er lagt inn som andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg. Området er regulert. Renseanlegg Lørdal, Sundbyfoss er lagt inn som nærmere angitt bebyggelse og anlegg. Grav og urnelund Kirkegårdene var før en del av det offentlige byggeområdet rundt kirkene, men er nå endret til grav og urnelund. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Samleveg Ny vei mellom Veset og Hofveien, område nr. 4A er konsekvensutredet og lagt inn i kartet. Ny vei til Veset ble tatt ut at planen ved 2.gangsbehandling i henhold til meglingsprotokoll. Gang/ sykkelveg Gang- og sykkelvei fra Haslestad bruk til Rønnebergveien er lagt inn. Denne ble regulert etter I Orevika og på strekningen Kleppan- Haslestad bruk er gangveiene nå bygd. I Hof er det lange strekninger gang- og sykkelvei som ennå ikke bygd. Disse lå inne som fremtidige i forrige kommuneplan eller er regulert i ettertid. Disse strekningene tegnes nå som nåværende. Dette er i tråd med de nasjonale tegnereglene. Turveg/ turdrag Rundløype bak skolen: Er lagt inn som fremtidig turveg Side 7

9 Grønnstruktur Turdrag Kulturstien. Et statlig sikret friluftsområde finnes i Hof: Kulturstien i Eidsfoss. Denne er lagt inn som grønnstruktur- turdrag. Friområde Badeplassene ved Vikevannet, Bergsvannet i Eidsfoss og Bergsvannet i Vassås er endret fra LNFområde til grønnstruktur- friområde. Områdene eies og driftes av kommunen. Orevika i Eidsfoss gbnr 20/12 er endret fra bolig og LNF til grønnstruktur, friområde. Området eies av kommunen, ligger i 100- meters sonen langs Eikeren og er ubebygd. Området er ikke opparbeidet, men er noe brukt til friluftsformål og kan utvikles videre som friområde. Park Tusenårsstedet ved Springvannsløkka er endret fra sentrumsformål til grønnstruktur- park. Området er regulert til park og eies av kommunen. Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNFR) Hem/ Tidl. Hof sag: Mesteparten av industriområdet er erstattet slik: Nord for Kopstadlinna: Nytt LNFR. Sør for Kopstadlinna: Nytt LNFR for spredt boligbebyggelse. En liten del av industriområdet består sør for Kopstadlinna. Se konsekvensutredning område nr. 19. Kaarby 4: Del av gbnr 53/2 og del av gbnr 54/51 er endret fra bolig til eksisterende LNFR. Området er i dag regulert til offentlig formål, skoletomt. Området er under regulering i Kaarby IV planen, der det er meningen å regulere det til landbruksformål. Grunneier ønsker området tilbakeført til LNFR. Kommunen har bekreftet gjennom avtaler og brev at området skal tilbakeføres til LNFR. Det er ikke aktuelt med skole i dette området lenger. Side 8

10 Hensynssoner, flater Faresone Eksisterende skytebane på gnr 45, bnr. 3, fnr. 3. er lagt inn som nåværende faresone. Kommunen er grunneier og har festekontrakt med Hof skytterlag. Området ligger ved Lianelva ca. 4 km vest for Haslestad bruk. De største høyspentlinjene er vist med en faresone som omfatter magnetfeltet på 0,4 mikrotesla eller mer. Skredfareområder i bratt terreng er lagt til etter offentlig ettersyn i byggeområder og LNF- område hvor spredt boligbygging kan tillates. Dette gjelder steinsprang, jord- og flomskred og snøskred. Sikringssone Nedslagsfelt drikkevann. Eikeren er drikkevannskilde for store deler av Vestfold, derfor er nedslagsfeltet til Eikeren markert som en sikringssone. Restriksjoner ved planlegging av nye tiltak er nedfelt i bestemmelsene. Vannene sør for Eikeren renner ut i Eikeren, men det er ikke valgt å vise hensynssoner rundt disse. Et generelt byggeforbud i 100 meters sonen langs vann opprettholdes i Hof. Ved 2. gangsbehandling ble nedslagsfelt drikkevann Eikerne fjernet i sin helhet. Soner med særlig angitt hensyn Hensyn friluftsliv Noen utvalgte områder er markert med hensynssone friluftsliv. Avgrensningen er basert på temakart utarbeidet av fylkeskommunen i forbindelse med RPBA*. Dette gjelder: - Bråtan ved Hof skole. *Arealet er redusert etter offentlig ettersyn. - Sundbyfoss lysløype og området rundt. *Arealet er redusert etter offentlig ettersyn. Ved 2. gangsbehandling ble friluftsliv- sonene fjernet i sin helhet. Hensyn grønnstruktur Grovstranda er lagt inn med hensynssone grønnstruktur. Privat eiendom, men offentlig tilgjengelig gjennom festeavtale. Akebakken ved Hof kirke er markert med hensynssone grønnstruktur. Eies av kommunen og er regulert til jordbruk. Bevaring naturmiljø Noen utvalgte områder med spesiell verdi for naturmiljø er markert med hensynssone bevaring naturmiljø. Avgrensningen er basert på A- områder syntesekart grønnstruktur utarbeidet av fylkeskommunen i forbindelse med RPBA. Når det gjelder temaet natur bygger disse kartene igjen på registreringer i Artskart og Naturbase ved direktoratet for naturforvaltning. I denne omgang vises hovedsakelig områder som ligger i eller nær tettstedene. Dette gjelder: - Rønnebergdammen: Rik sumpskog. Rik kulturlandskapssjø. Naturbeitemark. Side 9

11 - Fogstad/Sundby: Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti. Viktig bekkedrag. Rik edellauvskog. - Lindset: Store gamle trær. Rik edellauvskog. - Hof kirke. Store gamle trær. Rik edellauvskog. - Brekke: Store gamle trær. - Dokkatjønn: Dam. - Eidsfoss. Store gamle trær. Bevaring kulturmiljø Eidsfoss: Området lagt inn som eksisterende hensynssone bevaring kulturmiljø. Dette er ett av i alt 37 utvalgte kulturmiljøer med regional og nasjonal verneverdi i Vestfold. De skal gis spesielt godt vern nå og i fremtiden. Kulturmiljøene ble plukket ut under arbeidet med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Side 10

12 Vassås ødegård: Et område med en rekke enkeltminner, både fredete og av nyere dato, er lagt inn som eksisterende hensynssone bevaring kulturmiljø (rektangelet). Kulturminnene har stor betydning for den helhetlige historien om landbruk og bosetting i området. Hof kirkested og prestegård: Et område er lagt inn som eksisterende hensynssone bevaring kulturmiljø. Omfatter Hof kirke, prestegården og det nærmeste landskapet omkring og ned mot fylkesveien. Justert etter dialog med opplysningsvesenets fond, noe areal i sør ble tatt ut. Side 11

13 Båndleggingssone Båndlegging etter lov om naturvern: Viser verneområder. Et nytt område er lagt inn: Markenrud naturreservat nord- vest i kommunen. Båndlegging etter lov om kulturminner: Automatisk freda kulturminner er lagt inn som nåværende båndleggingssoner innenfor langsiktig utviklingsgrense og ved Ødegårdsanlegget i Vassås. Kulturminner i resten av kommunen fremgår ikke av kommuneplankartet. Vassås kirkested, Eidsfoss hovedgård og to bygninger på Hof prestegård er lagt inn som båndlagt etter lov om kulturminner. Andre juridiske flater, linjer og punkter Byggegrense Langsiktig utviklingsgrense er lagt inn rundt Hof sentrum som byggegrense. Side 12

14 4. Konsekvensutredning av arealinnspill Metode og kilder I konsekvensutredningen er det brukt en kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ analyse. Utredningen omfatter både de samlede virkninger av planen, og en nærmere vurdering av nye utbyggingsområder. Analysen tar utgangspunkt i «kjent informasjon», i tillegg til faglige vurderinger og utøvelse av skjønn. Graden av egnethet for utbygging av de foreslåtte områder vil bli vurdert til lav, middels eller høy. Informasjonen er hentet fra nasjonale, regionale og lokale databaser. Noen av de mest aktuelle er: ROS Natur Trafikksikkerhet: Kommunens kartløsning. Flom, ras/ kvikkleire: NVE, Skredatlas Radon: NGU, radonkart Forurensning og støy: Miljødirektoratet/ grunnforurensning og Miljøstatus samt kommunens egne kart. Biologisk mangfold: Artsdatabanken og Naturbasen Dyrket og dyrkbar mark, skogressurser: Gårdskart, skog og landskap Vannkvalitet og ressurser: Grunnvannsdatabasen. Vann- Nett. Mineralressurser: Grus- og pukkdatabasen, NGU. Miljø Samfunn Kulturminner- og miljø: Askeladden, Riksantikvaren og RPBA temakart kulturmiljø. Grønnstruktur hensynssone: RPBA temakart grønnstruktur, rekreasjon, landskap og natur. Gjeldende kommuneplan og kommunens kartløsning. Plassering ifht. senter, skole og barnehage: Kommunens kartløsning. Plassering ifht. kollektivtransport: Kommunens kartløsning. Ruter # Veiadkomst, avkjørsel: Kommunens kartløsning. Befaringer, lokalkunnskap. Landskap- plassering: RPBA temakart landskap. Ortofoto. Infrastruktur vann- avløp: Kommunens kartløsning. Lokalkunnskap. Bredbånd og mobildekning: Telenor. Netcom. Barn og unges oppvekstvilkår: Kommunens kartløsning. Lokalkunnskap. Utredningsprogrammets skala Konsekvensvurderingen følger en skala fra -3 til +3. Svært negativt Negativt Noe negativt Ingen konsekvens Noe positivt Positivt Svært positivt Stjernesymbol * er brukt der det er spesielle verdier i et område, særlig innen temaene natur, miljø og samfunn. Skalaen går fra 1-3 stjerner der 3 er best. Side 13

15 Utredning av enkeltområder Bolig innenfor langsiktig utviklingsgrense Innspill nr/navn. Eier Gårds- og bruksnummer 3 - Voldshagen Hof kommune 70/11 Størrelse Dagens planstatus Ønsket arealutnyttelse 22 daa Regulert til anlegg for idrett og sport. KPL: Idrettsanlegg. Inntil 4 boliger pr. daa foreslås, dvs. høy utnyttelse. Ca. 80 boliger.* *Redusert utnyttingsgrad etter offentlig ettersyn. Risiko og sårbarhet Trafikksikkerhet Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Adkomst via Voldshagen Krav om fortau eller g/s-vei. -3 (eller Thorshaugbakken). Inngrep i bebygd område. Ikke fortau. Kryss på FV 877 Kryss på FV877 må trolig utbedres. Flom Ingen registreringer. Ligger ikke ved bekk eller vann. 0 Ras/kvikkleire Ingen registreringer. Forutsettes ivaretatt gjennom detaljregulering. Strandavsetning. Radon Ikke kartlagt. Forutsettes ivaretatt gjennom Forurensing og støy detaljregulering/ TEK 10. Ingen registreringer. Forutsettes ivaretatt gjennom detaljregulering. 0 Side 14

16 Natur Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Biologisk Artsdatabanken: Ingen reg. 0 mangfold Naturbasen: Ingen reg. Dyrket og dyrkbar Nei. 0 mark Skog- og mineralressurser Ikke produktiv skog. Ingen mineralressurser i 0 Vannkvalitet- og ressurser området. Tykk strandavsetning med begrenset grunnvannspotensial. * Et visst potensial for grunnvann. Miljø Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekv Kulturminner og Ingen registrerte. Gravhauger i nærheten. miljø Området er regulert. Grøntstruktur Hensynssone -2 Ikke klassifisert som grønnstruktur. Ingen hensynssone. Er i dag friområde, idrettsbane. ** Erstatningsareal må finnes i form av ny idrettsbane ved skolen. Prosessen er i gang og bygging er lagt inn i økonomiplanen for Samfunn Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekv Plassering ifht. 300 m vest for eks Svært god plassering. +3 senter senterområde. Plassering ifht. 350 m til kollektivknutepunkt Svært god plassering. +3 kollektiv transport Hof sentrum. Plassering ifht 1,4 km til skolene. Kortere til Litt lang gangavstand til skole, +2 skole/b.hage Veiadkomst avkjørsel Landskap plassering Infrastruktur vann- avløp Bredbånd og mobildekning Barn og unges oppvekstvilkår Oppsummert Hof barnehage. Voldshagan (avkjørsel fra Haslestadlinna ) eller Thorshaugbakken (avkjørsel fra Thorshaugveien). Ingen spesielle landskapsverdier. Inntrykksvakt landskap. Ganske flatt, åpent. Søndre del skrånende sør- østvendt. Kommunal VA innen 50 m. Noen utfordringer med overvann i dag. men gode forhold for sykkel. Begge veier for smale pr. i dag. Avkjørslene er ikke gode. * Utbygging vil tette et åpent rom/ grønn lunge i bebyggelsen. Tilstekkelig kapasitet på VA innen kort avstand. Overvann kan håndteres bedre. Telenor 3G God dekning mobil og data. +2 Er i bruk av barn og unge. *** Erstatning må finnes. -3 Godt egnet til boligformål. Svært positivt når det gjelder plassering, positivt med tanke på vann og avløp. Svært negativ konsekvens for trafikksikkerhet, veiadkomst og barn og unge. Endret arealbruk anbefales under forutsetning om at planlagt erstatningsbane ved skolen bygges først og at adkomst/ trafikksikkerhet kan løses på en akseptabel måte Side 15

17 Innspill nr/navn. Eier Gårds- og bruksnummer 4 - Veset Hof kommune 42/ 6 Størrelse Dagens planstatus Ønsket arealutnyttelse Vist område er ca. 30 daa, men ca. 20 daa kan bebygges. KPL: Offentlig byggeformål. Uregulert, men reg.pl. for Veset igangsatt. 4-6 boliger pr. daa foreslås. Redusert til 1-4 etter 2.gangsbehandling. Risiko og sårbarhet Trafikksikkerhet Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Adkomst fra Thorshaugveien Krav om fortau eller g/s-vei. -3 eller Grønsetlia. Evt. nordfra. Inngrep i bebygd område. Ikke fortau langs Grønsetlia. Flom Ingen registreringer. Ligger høyt, ikke nær vassdrag. 0 Biologisk mangfold Artsdatabanken: Ingen reg. Ligger en reg like V for området, ikke rødlistet. Naturbasen: Ingen reg. Ras/kvikkleire Ingen registreringer. Undersøkelser må påregnes. -1 Hav- og fjordavsetning, marin strandavsetning. Radon Ikke kartlagt. Forutsettes ivaretatt gjennom 0 detaljregulering/ TEK 10. Forurensing og Ingen registreringer. Forutsettes ivaretatt gjennom 0 støy detaljregulering. Natur Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Undersøkelser må påregnes. 0 Side 16

18 Dyrket og dyrkbar mark Skog- og mineralressurser Vannkvalitet- og ressurser 2,5 daa dyrkbar mark og 9 daa fulldyrka mark ifølge Skog og landskap. 13 daa skog, høy bonitet. 3,6 daa skog, lav bonitet. Ingen mineralressurser i området. Fjellbrønn nr rett nord for området (Vannforsyning).Omr. består av strandavsetning samt noe randmorene. Begrenset grunnvannspotensial. Arealet er byggeformål i KPL. Liten betydning for arrondering/ drift eller langsiktig utbyggingsmønster. ** Er byggeformål i KPL. Mesteparten av skogen vil gå tapt. * Fjellbrønn ved siden av området og et visst potensial for grunnvann. Miljø Beskrivelse Verdi Vurdering Konskv Kulturminner og miljø En fredet gravhaug, flere kulturminner som ikke er *** Utbygging må tilpasses kulturminnene. Kan by på -3 Grønnstruktur Hensynssone fredet. Nylig undersøkt. Grønnstruktur C på en del av området. Lysløype/ tursti berører evt. vei nordover. Ingen hensynssone. Nedlagt lysløype trase i vest. utfordringer. * Utbygging må tilpasses viktig grønnstruktur. Samfunn Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekv Plassering ifht. 650 m til Hof sentrum. Grei gangavstand til sentrum. +2 senter Ligger noe høyere. Plassering ifht. 800 m til Grei gangavstand til +2 kollektiv transport kollektivknutepunkt i Hof sentrum. kollektivknutepunkt. Plassering ifht 1,2 km til skolene, litt Grei gang- og sykkelavstand til +2 skole/b.hage Veiadkomst - avkjørsel Landskap - plassering Infrastruktur vann-avløp Bredbånd og mobildekning Barn og unge Oppsummert kortere til Hof barnehage. Fra Grønsetlia eller Thorshaugveien, eller vei nordover (se egen KU). skole og barnehage. Utfordrende. Atkomst vil være dimensjonerende for boligtettheten. Inntrykksvakt landskap. Ligger høyt og fritt. * Noe eksponert. Utbygging vil bli synlig fra deler av bygda. -1 Kommunal VA inne på OK. Hovedvannledning går +2 området. over jordet. Telenor 3G. God dekning. +2 Ingen registreringer. En mindre del av området synes å være i bruk til lek. Trafikkanalyse utført av Cowi konkluderer med at bruk av Grønsetlia er fullt forsvarlig ved ca. 35 nye boliger. Bestilling fra Kommunestyret 2009 tilsier at vei nordover må konsekvensutredes. ** Forutsettes kartlagt. -1 Godt egnet til boligformål. Endret arealbruk anbefales med forbehold om evt. konflikter ved ny adkomstløsning nordover. Ved begrenset utbygging kan Grønsetlia utbedres. Ny vei til Veset tatt ut etter 2.gangsbehandling Side 17

19 Innspill nr/navn. Eier Gårds- og bruksnummer 4A - Vei til Veset (A), alternativ nord Gjermund Grønseth, Ole Lindseth, Opplysningsvesenets fond m.fl. 42/7, 40/1, 41/1 m.fl. Størrelse Dagens planstatus Ønsket arealutnyttelse Lengde ca.560 m inkl. bru. KPL: LNF. Uregulert. X15m = 8400 m2 = 8,5 daa Vei fra Hofveien/gamle Hof bo og aktivitetssenter til Veset bo og aktivitetssenter og evt. nye boliger på Veset. Risiko og sårbarhet Trafikksikkerhet Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Forslaget viser ny vei med Avlaster veier i eksisterende +3/ -1 gang- og sykkelvei eller boligområde og sentrum, men fortau langs vei A. ny vei som krysser gangveien langs fv 35 er vil virke negativt. Flom Ingen registreringer. Ingen konsekvens. 0 Ras/kvikkleire Ingen registreringer. Undersøkelser må påregnes. -1 Strandavsetning og marin avsetning. Radon Ikke relevant. Forurensing og støy Ingen registreringer/ ikke relevant. Natur Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekv Biologisk mangfold Ingen kjente forekomster i traseen. Dvergflaggermus har vært på Veset tidligere. Forutsettes ivaretatt. Bekkeløpet bør holdes åpent, av flere grunner. 0 Side 18

20 Dyrket og dyrkbar mark Skog- og mineralressurser Vannkvalitet - og ressurser Minst 20 daa (grovt anslag) fulldyrka jord blir ødelagt eller inneklemt. For det meste klasse A med små begrensninger. Små teiger blir liggende igjen. *** Fulldyrka jord går tapt. Svært negativt for arrondering og drift da sammenhengende jordbruksområde brytes opp. Stor betydning for gbnr 42/7, som er en liten landbrukseiendom. Drenering blir ødelagt. Kan få konsekvenser for langsiktig utbyggingsmønster. Ikke skog. Ingen konsekvens. 0 Området består av: Tykk strandavsetning øverst, tykk marin avsetning lenger ned. Ikke grunnvannspotensial i løsmassene. Miljø Beskrivelse Verdi Vurdering Konskv Kulturminner og miljø Steingjerde og rydningsrøyser i skogkanten, * Traseen trenger ikke berøre kulturminnene. Ingen 0 Grønnstruktur Hensynssone ikke fredet. Ikke definert som grønnstruktur, med unntak av artsobervasjon som er feilpassert, hører til på Veset. konsekvens. Ingen konsekvens. 0 Samfunn Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekv Plassering ifht. senter meter fra sentrum. Knytter Veset og gamle HBA/skolen tettere sammen. Medfører mindre trafikk +2 Plassering ifht. kollektiv transport Plassering ifht skole/b.hage Veiadkomst - avkjørsel Landskap - plassering Infrastruktur vann-avløp Bredbånd og mobildekning meter fra kollektivknutepunkt. gjennom sentrum. Letter tilgangen til kollektivnettet. 950 meter til skole. 800 m til barnehage. Grei gangavstand. Gir bedre helårs skolevei for Veset. Ny rundkjøring på fv 35. Forutsetter dialog med +/- vegvesen og fylkeskommune. Intrykksvakt landskap. Kulturlandskapet brytes opp. -1 Terrenget er nord- østvendt. Ikke relevant. Ikke relevant. Barn og unge Ingen registreringer. Gir lettere adkomst til skolen +2 fra Veset. Oppsummert Forslaget går videre på bakgrunn av KS vedtak 019/09. Det forutsettes høy utnyttelse på Veset for å finansiere veien. Svært negativ konsekves for dyrka mark. Knytter Hof sentrum tettere sammen. Positivt for trafikksikkerhet. Ny trase ble utarbeidet og lagt ut til offentlig ettersyn, se neste side. Ny vei til Veset tatt ut av planforslaget etter 2.gangsbehandling, på bakgrunn av megling Side 19

21 Innspill nr/navn. Eier Gårds- og bruksnummer 4A - Vei til Veset (A), alternativ nord NB: NY TRASÉ ETTER Førstegangsbehandling Gjermund Grønseth, Ole Lindseth, Hof kommune, Morten og Guro Vagnild Evju, Opplysningsvesenets fond, 42/7, 40/1, 42/6, 42/4, 41/1. Størrelse Dagens planstatus Ønsket arealutnyttelse Lengde ca. 560 meter KPL: LNF, offentlig byggeområde og boliger. Uregulert. Vei fra Hofveien/gamle Hof boog aktivitetssenter til Veset bo og aktivitetssenter (og evt. nye boliger på Veset.) Risiko og sårbarhet Trafikksikkerhet Beskrivelse Verdi Vurdering Kons Forslaget viser ny vei med gang- og sykkelvei eller fortau langs vei A. Avlaster veier i eksisterende boligområde og sentrum, men ny vei som krysser gangveien langs fv 35 er vil virke negativt. Flom Ingen registreringer. Ingen konsekvens. 0 Ras/kvikkleire Ingen registreringer. Strandavsetning og marin avsetning. Undersøkelser må påregnes. -1 Radon Ikke relevant. Forurensing og Ingen registreringer/ ikke støy relevant. +3/ - 1 Natur Beskrivelse Verdi Vurdering Kons Biologisk En reg: Dvergflaggermus har Forutsettes ivaretatt. Bekkeløpet 0 mangfold vært på Veset tidligere. bør holdes åpent. Side 20

22 Dyrket og dyrkbar mark Skog- og mineralressurser Vannkvalitet - og ressurser Om lag 6 daa (grovt anslag) fulldyrka jord berøres. For det meste klasse A med små begrensninger. Berører minst 3 daa skog av høy bonitet, men arealet er offentlig byggeområde. Området består av: Tykk strandavsetning øverst, tykk marin avsetning lenger ned. ** Fulldyrka jord går tapt. Negativt for arrondering da sammenhengende jordbruksområde brytes opp, men positivt at veien legges mellom eiendommene. Kan få konsekvenser for langsiktig utbyggingsmønster. -2 Ingen konsekvens. 0 Ikke grunnvannspotensial i løsmassene. Miljø Beskrivelse Verdi Vurdering Kons Kulturminner og Dyrkingsspor; steingjerde og * En del av steingjerdet berøres. -1 miljø rydningsrøyser i skogkanten, Grønnstruktur Hensynssone ikke fredet. Ikke grønnstruktur, med unntak av artsobervasjon som er feilpassert, hører til på Veset. Ingen konsekvens. 0 Samfunn Beskrivelse Verdi Vurdering Kons Plassering ifht. senter meter fra sentrum. Knytter Veset og gamle HBA/skolen tettere sammen. Medfører mindre trafikk gjennom +2 Plassering ifht. kollektiv transport Plassering ifht skole/b.hage Veiadkomst - avkjørsel Landskap - plassering Infrastruktur vann-avløp Bredbånd og mobildekning meter fra kollektivknutepunkt. sentrum. Letter tilgangen til kollektivnettet meter til skole. 800 m til barnehage. Grei gangavstand. Gir bedre helårs skolevei for Veset. Ny rundkjøring på fv 35. Forutsetter dialog med vegvesen +/- og fylkeskommune. Inntrykksvakt landskap. Kulturlandskapet brytes opp. -1 Terrenget er nord- østvendt. Ikke relevant. Ikke relevant. Barn og unge Ingen registreringer. Gir lettere adkomst til skolen fra +2 Veset. Oppsummert Forslaget går videre på bakgrunn av KS vedtak 019/09 og er endret etter førstegangsbehandling i Formannskapet Det forutsettes høy utnyttelse på Veset for å finansiere veien. Noe negativ konsekvens for dyrka mark. Liltt negativt for kulturlandskap og kulturminne. Knytter Hof sentrum tettere sammen. Positivt for trafikksikkerhet. Ny vei til Veset tatt ut av planforslaget etter 2.gangsbehandling, på bakgrunn av megling. 0 Side 21

23 Innspill nr/navn. Eier Gårds- og bruksnummer 5 - Torstad Hof kommune 70/119 og 21 Størrelse Dagens planstatus Ønsket arealutnyttelse Ca. 3 daa Regulert til off. adm. og p-plass. 4-6 boliger pr. daa foreslås, dvs. KPL: Offentlig byggeområde. høy utnyttelse. Risiko og sårbarhet Trafikksikkerhet Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Adkomst fra Hofveien Fortau må anlegges i øst (og -1 (fortau) via Thorshaugveien. nord?). Ikke fortau. Flom Ingen registreringer. 0 Ras/kvikkleire Ingen registreringer. 0 Radon Ikke kartlagt. Forutsettes ivaretatt gjennom 0 detaljregulering/ TEK 10. Forurensing og Gul støysone et stykke inn Forutsettes ivaretatt gjennom 0 støy på eiendommen (veitrafikkstøy). detaljregulering. Natur Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Biologisk Artsdatabanken: Ingen reg. Ingen konflikt. 0 mangfold Naturbasen: Ingen reg. Dyrket og dyrkbar Nei. Ingen konflikt. 0 mark Skog- og mineralressurser Vannkvalitet- og ressurser Ikke skog. Ingen mineralressurser i området. Tynn marin avsetning på store deler av området, noe tykkere mot SV og N. Ikke grunnvannspotensial i løsmassene. Ingen konflikt. 0 0 Side 22

24 Miljø Beskrivelse Verdi Vurdering Konskv Kulturminner og - Ingen registrerte. Er trolig Ingen konflikt. 0 miljø undersøkt ved regulering. Grønnstruktur Hensynssone -2 Ikke definert som grønnstruktur. Er i dag offentlig, mye parkmessig og en lekeplass. *** Den offentlige lekeplassen må bevares/ utvikles på tomta med noe grøntareal, eller erstattes. En mulighet er å utvikle tusenårsstedet 80 m unna, men det ligger ikke like sentralt. Samfunn Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekv Plassering ifht. Like N for og inntil eks senter Ligger midt i Hof sentrum. +3 senter (adskilles av veg). Plassering ifht. kollektiv transport Plassering ifht skole/b.hage Veiadkomst avkjørsel Landskap - plassering Infrastruktur vann- avløp Bredbånd og mobildekning Barn og unges oppvekstvilkår Oppsummert 120 m til kollektivknutepunkt i Hof sentrum. Svært god plassering. +3 1,3 km til skolene. Kortere til Grei gangavstand. +2 Hof barnehage. Relativt flatt. Fra Voldshagan. Grei adkomst og greie +3 avkjørsler. Inntrykkssvakt landskap. I * Midt i Hof sentrum, byggeskikk -1 sentrum. Godt synlig. viktig. VA på tomta. Litt utbedring må påregnes. -1 Telenor 3G God dekning. +2 En liten lekeplass finnes på tomta i dag. Viktig for sentrum. Grøntarealet også noe brukt til lek. *** Forutsettes erstattet eller utviklet. Godt egnet til boligformål. Endret arealbruk anbefales*. Det er lagt vekt på sentral beliggenhet og god infrastruktur. Offentlig lekeplass med noe grøntareal må utvikles videre eller erstattes. *Ble tilbakeført til offentlig formål etter offentlig ettersyn. -3 Side 23

25 Innspill nr/navn. Eier Gårds- og bruksnummer 6 Haugan Øst Knut Lindseth og Hans Arne Lysaker 2/5 og del av 2/1 NB: Kun 2/5 var med tidligere i KPL prosessen. Størrelse Dagens planstatus Ønsket arealutnyttelse Ca. 43 daa* NB, et noe mindre Uregulert. KPL: LNF. Eneboliger foreslås, evt. 1-4 område var først vurdert, bol.pr. daa. Risiko og sårbarhet Trafikksikkerhet Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Adkomst via Haugantoppen Hovedkrysset på FV35 regnes -3 evt. Vikeveien. Ikke fortau. som utrygt og SVV har bedt om utbedring i andre saker på denne siden. Flom Ingen registreringer. 0 Ras/kvikkleire Ingen registreringer. 0 Radon Ligger innenfor moderat aktsomhetssone. Forutsettes ivaretatt gjennom detaljregulering/tek 10. Forurensing og Ingen registreringer. Forutsettes ivaretatt 0 støy gjennom detaljregulering. Natur Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens -1 Biologisk mangfold Artsdatabanken: Ingen reg. Naturbasen: Viktig bekkedrag, Vike, like N for området. (Naturtype, ikke utvalgt). (*) Bekkedraget ligger utenfor området. 0/-1 Side 24

26 Dyrket og dyrkbar Ikke dyrka mark. ** Konflikt med dyrkbar mark. -2 mark 26 daa dyrkbar mark. Skog- og mineralressurser 42 daa skog, høy bonitet. ** Negativ konsekvens for -2 Ingen mineralressurser i området. skogressurser. Vannkvalitet- og Marin avsetning innenfor Ingen kjent konflikt. 0 ressurser området. Ikke grunnvannspotensiale i løsmassene. Miljø Beskrivelse Verdi Vurdering Konskv Kulturminner og - Ingen registrerte, er ikke ** Høyt funnpotensial. -2 miljø undersøkt. Arkeologisk undersøkelsesbehov middels. Grøntstruktur Grønnstruktur C. Er i dag * Muligens noe brukt til -1 Hensynssone LNF skog. rekreasjon. Samfunn Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekv Plassering ifht. senter Ca. 1,3 km N for eks senter. +1 Plassering ifht. kollektiv transport Plassering ifht skole/b.hage Veiadkomst - avkjørsel Landskap - plassering Infrastruktur vann-avløp Bredbånd og mobildekning Barn og unges oppvekstvilkår Oppsummert Ca. 1,3 km til kollektivknutepunkt. 1,8 km til skolene, litt kortere til Hof barnehage. Fra Kopstadlinna via Hauganveien- Fjellveien, Haugantoppen eller Kolstadveien. Inntrykkssvakt/ enestående landskap. Ganske bratt skråning mot jorde. Østvendt. Kommunal VA 50 m unna, men dårlig kapasitet. Grei gang- eller sykkelavstand ** Smale veier, noe privat. Må påregne utvidelser. Kan påregne krav fra SVV om utvidelse av kryss på Hofveien FV35. Eksponert sett østfra. Østvendt gir ikke kveldssol. Muligens for bratt? VA må utbedres. -3 Overvannshåndtering. Telenor 3G God dekning. +2 Ingen registreringer, men kan være i bruk av barn i Hauganfeltet. * Forutsettes ivaretatt gjennom detaljregulering Endret arealbruk frarådes. Svært negative konsekvenser med hensyn til adkomst, vann og avløp. Negative konsekvenser for skog og dyrkbar mark. Området er dårlig egnet til boliger da det ligger østvendt i nokså bratt terreng Side 25

27 Innspill nr/navn. Eier Gårds- og bruksnummer 7 - Kolstadjordet Kjell Vidar Wike 2/6 Størrelse Dagens planstatus Ønsket arealutnyttelse Ca. 19 daa Uregulert. KPL: LNF. Minst 4. bol. pr. daa ifølge RPBA. Risiko og sårbarhet Trafikksikkerhet Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Adkomst fra Hofveien via Vurderes som god lokalt. +3 Kopstadlinna. Fortau langs Hovedkrysset på FV35 regnes begge veiene. som utrygt og SVV har bedt om -3 utbedring i andre saker på denne siden. Flom Ingen registreringer. 0 Ras/kvikkleire Ingen registreringer. 0 Radon Sydligste del av arealet ligger innenfor moderat aktsomhetssone. Forutsettes ivaretatt gjennom detaljregulering. Biologisk mangfold Dyrket og dyrkbar mark Artsdatabanken: Ingen reg. Naturbasen: Ingen reg. 16 daa fulldyrka jord. Ikke dyrkbar jord. Forurensing og Ingen registreringer. Forutsettes ivaretatt gjennom støy detaljregulering. Natur Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Ingen kjente konflikter. 0 *** Konflikt med dyrka mark. Noe oppstykket. 0-3 Side 26

28 Skog- og mineralressurser Vannkvalitet- og ressurser Ikke produktiv skog. Ingen mineralressurser i området. Grunnvannsdatabasen: Tykk marin avsetning, noe tynnere mot gårdstunet i Ø. Ikke grunnvannspotensiale i løsmassene. Ingen konflikt. 0 Ingen kjente konflikter. 0 Miljø Beskrivelse Verdi Vurdering Konskv Kulturminner og - Ingen registrerte. * Middels funnpotensial. -1 miljø Arkeologisk undersøkelses Grøntstruktur Hensynssone Ikke definert som grønnstruktur. Er i dag jorde, litt skog. behov lite. * -1 Samfunn Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekv Plassering ifht. Ca ½ km N for eks ** God plassering. +2 senter senterområde. Plassering ifht. kollektiv transport Plassering ifht skole/b.hage Veiadkomst - avkjørsel Landskap - plassering Infrastruktur vann-avløp Bredbånd og mobildekning Barn og unges oppvekstvilkår Oppsummert 900 m til kollektivknutepunkt. Flatt. ** God plassering. +2 1,4 km til skolene og Hof bhg. ** Meget bra plassering. +2 Fra Kopstadlinna og Usikkert om avkjørselen er god -2 Hauganveien. Kryss på nok. Må påregne krav om Hofveien må utbedres ifølge utvidelse av kryss på Hofveien. SVV. Jfr. tidligere merknader fra SVV Inntrykkssvakt landskap. * Godt egnet som boligområde. +1 Ligger på flata. Lite Masseutskifting må påregnes. eksponert. VA i nærheten, men dårlig VA må utbedres. -2 kapasitet. Overvannshåndtering. Telenor 3G God dekning. +2 Ingen registreringer. * Forutsettes ivaretatt gjennom detaljregulering. Middels egnet til boligformål. Endret arealbruk frarådes* ved denne kommuneplanrevisjon. Det er lagt vekt på jordvern og sannsynlig fortettingspotensial innenfor avsatte byggeområder, samt mulig kostbar infrastruktur. 0 *Endret til fremtidig boligformål ved 1.gangsbehandling. Side 27

29 Utenfor langsiktig utviklingsgrense bolig og hytter Innspill nr/navn. Eier Gårds- og bruksnummer 2 Kolstad søndre Innspillet hadde flere deler, denne ligger i skogen. T. Hvål Olsen og E.Hvål Gregersen Størrelse Dagens planstatus Ønsket arealutnyttelse Ca. 8 daa Uregulert. KPL: LNF. Så mange boliger som mulig ønskes. 2/10 Risiko og sårbarhet Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Trafikksikkerhet Adkomst fra Kolstadløkka ikke fortau. * Smale veier, men svært lite trafikk. 0 Flom Ingen registreringer. 0 Ras/kvikkleire Ingen registreringer. 0 Radon Kun nordligste del kartlagt moderat aktsomhet. Forutsettes ivaretatt ved detaljregulering/ TEK Forurensing og støy Ingen registreringer. Forutsettes ivaretatt ved detaljregulering. 0 Side 28

30 Natur Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Biologisk Artsdatabanken: Ingen reg. Ingen kjente konflikter. 0 mangfold Naturbasen: Ingen reg. Dyrket og dyrkbar Ikke dyrka mark. * Dyrkbar mark, men svært lite -1 mark 2 daa dyrkbar mark. areal. Skog- og mineralressurser 8 daa skog, høy bonitet. Ingen mineralressurser i ** Verdifull skogressurs går tapt, selv om arealet er lite. -2 Vannkvalitet- og ressurser området. Grunnvannsdatabasen: Fjellbrønn nr like S for omr. Tynn marin avsetning, tynn marin avsetning. Ikke potensial for grunnvann i løsmassene. Ingen konflikt. 0 Miljø Beskrivelse Verdi Vurdering Konskv Kulturminner og - Ingen registreringer. Undersøkelser må påregnes. miljø Grøntstruktur Grønnstruktur C. * Ligger i utkanten av større -1 Hensynssone skogsområde. Samfunn Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekv Plassering ifht. Ca 900 m NØ for eks ** God plassering -2 senter senterområde. Plassering ifht. 900 m til Hof sentrum ** God plassering +2 kollektiv transport kollektivknutepunkt. Plassering ifht 1,6 km til skolene og Hof * Bra plassering. +1 skole/b.hage barnehage. Veiadkomst - Kattholmveien- Smale private veier må -2 avkjørsel Kolstadhaugen- Kolstadløkka utbedres. Landskap - I skog, nord- østvendt søkk. Ikke eksponert. Ikke spesielt -2 plassering egnet til boligområde. Infrastruktur VA noen hundre meter VA må utbedres frem til -2 vann-avløp unna. kommunal. Bredbånd og Telenor 3G God dekning +2 mobildekning Barn og unges oppvekstvilkår Ingen registreringer Oppsummert Formålsendring frarådes. Det er lagt vekt på manglende infrastruktur og dårlig egnethet som boligområde. Side 29

31 Innspill nr/navn. Eier Gårds- og bruksnummer 19 Hem/Tidl. Hof sag Mons Lindseth 30/1, 30/3, 30/43, 30/27 Størrelse Dagens planstatus Ønsket arealutnyttelse 4-5 daa + 12 daa på flata Uregulert. KPL: Industri på flata, noe LNF i strandsonen, LNF med mulighet for spredt boligbygging på deler av området, i sør. Spredt boligbygging nord for Kopstad linna og tre boligtomter på sørsida. Noe mindre areal til ren LNF. Et lite areal beholdes til næring, utenfor avgrensningen. Risiko og sårbarhet Trafikksikkerhet Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Adkomst fra Kopstadlinna Kopstadlinna er noe smal, -1 (evt. via Hemsveien). Ikke særlig i skjæringa ved nr. 71. fortau. Lite trafikk. Flom Ingen registreringer. 0 Ras/kvikkleire Aktsomhetsområde for snøskred øst for Hemsveien. Utløpsområdet ser ut til å inkl.deler av Hemsveien. * Nærmere undersøkelser må påregnes ved regulering eller byggesak. -1 Radon Forurensing og støy Moderat aktsomhet Mot øst høy aktsomhet. Forutsettes ivaretatt ved detaljregulering/ TEK 10. Ingen registreringer. Ikke støyutsatt. Forurensning i grunnen må utredes ved evt. regulering. 0-1 Side 30

32 Natur Beskrivelse Verdi Vurdering Konskv Biologisk mangfold Artsdatabanken: Ingen reg. Naturbasen: del av beiteområde * Beiteområde blir berørt ved -1 for elg og rådyr. utbygging. Dyrket og dyrkbar mark 2 daa fulldyrka jord. Ikke dyrkbar mark. * Er allerede vurdert som lite produktiv/ drivverdig. 0 Skog- og mineralressurser Vannkvalitet- og ressurser Produktiv skog 1,3 daa. Ingen mineralressurser i området. Tykk strandavsetning, og noe bart fjell/ tynt dekke i V og Ø. Begrenset grunnvannspotensiale. * Stemmer ikke helt. Liten betydning for skogbruk. * Et visst potensiale for grunnvann. Miljø Beskrivelse Verdi Vurdering Konskv Kulturminner og - Ingen registreringer. miljø Grøntstruktur Registrert som *** Ikke så mye brukt som -2 Hensynssone grønnstruktur A (Strandsonen). Turområde langs vassdrag. turområde pr. i dag. Samfunn Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekv Plassering ifht. senter Ca 6 km N for Hof sentrum og knapt 4 km S for Eidsfoss. Bygger ikke opp under eksisterende sentre. -3 Plassering ifht. kollektiv transport Plassering ifht skole/b.hage Veiadkomst - avkjørsel Landskap - plassering Infrastruktur vann-avløp Bredbånd og mobildekning Barn og unges oppvekstvilkår Oppsummert 620 m til Fv 881 Eidsfossveien. Flatt. * Grei avstand til busstopp. 0 Over 4 km til skolene. 3,2 km til Eidsfoss barnehage. Må ha skoleskyss. -2 Ligger ved Kopstadlinna, Hemsveien kun som -1 kommunal vei. Adkomst fra reservevei. Kopstadlinna har nord direkte fra middels standard, men tillater Eidsfossveien. Evt. via ingen stor utbygging. Hemsveien. Flata er i 100- meters sonen, ** Det er en fordel om landskapet -1 men er mye fylling. Åpent, kan holdes åpent her, for men er i ferd med å gro til eksempel med beiting. med skog. VA mangler. Må ha private VA løsninger. -3 Telenor EDGE Dårlig dekning. -2 Ingen registreringer. Det bor -1 lite folk i området i dag. Boliger nord for Kopstadlinna frarådes. 100 meters sonen langs Bergsvannet forbeholdes LNF. Det er også lagt vekt på manglende infrastruktur og beliggenhet langt fra eksisterende sentra. Endring til LNF med mulighet for spredt boligbygging sør for Kopstadlinna anbefales i dette området. (Et lite areal sør for Kopstadlinna beholdes som næring. To tomter på 30/27 er tillatt fradelt etter gjeldende kommuneplan. ) 0-1 Side 31

33 Innspill nr/navn. Eier Gårds- og bruksnummer 21A Teigenlia Eidsfos Verk 16/1 teig 1 Størrelse Dagens planstatus Ønsket arealutnyttelse Området vist på det tilsendte kartet er ca.25daa, men i innspillet står det at inntil 50daa kan være aktuelt. Uregulert. KPL: LNF. Boliger. Rekkehus eller atriumshus foreslås, altså noe tettere enn eneboliger. Risiko og sårbarhet Trafikksikkerhet Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Adkomst fra Bergsveien. Ikke Behov for gang- og sykkelvei er -2 fortau. Mangler GS-vei til ikke utredet. Eidsfoss sentrum. Flom Ingen registreringer. 0 Ras/kvikkleire Ingen registreringer. 0 Radon Moderat aktsomhet. Forutsettes ivaretatt ved detaljregulering/ TEK 10. Kraftlinje Forurensing og støy Støy: Ingen registreringer. Kraftlinje går gjennom området. Ligger ved FV 880, men denne har ingen stor trafikk. Natur Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekvens Biologisk mangfold Artsdatabanken: Ingen registreringer. Naturbasen: Ingen reg. Utredninger må påregnes. 0? -2 Side 32

34 Dyrket og dyrkbar mark Skog- og mineralressurser Nei. Ingen konflikt. 0 Hele arealet er produktiv skog, høy/ middels bonitet. ** En del skog går tapt. -2 Ingen mineralressurser i området. Vannkvalitet- og Bart fjell/ stedvis tynt dekke 0 ressurser mot NØ, resten av området: tynt humus/ torvdekke. Ikke grunnvannspotensial. Miljø Beskrivelse Verdi Vurdering Konskv Kulturminner og - Ingen registreringer. Berøres -1 miljø så vidt av kulturmiljø Eidsfoss. Grøntstruktur Hensynssone I 100-meters sonen, men på innsiden av Fv880 Bergsveien. Skog. Grønnstruktur A og B. ** Ikke så viktig for tilgang til strandsonen siden Fv 880 ligger i mellom. Ikke registrert som viktig turområde. Samfunn Beskrivelse Verdi Vurdering Konsekv Plassering ifht. Ca 1,5 km NØ for eks Litt langt fra Eidsfoss sentrum. -2 senter senterområde i Eidsfoss. 0 Plassering ifht. kollektiv transport Plassering ifht skole/b.hage Veiadkomst - avkjørsel Landskap - plassering Infrastruktur vann-avløp Bredbånd og mobildekning Barn og unges oppvekstvilkår Oppsummert 1,5 km til Eidsfoss sentrum. Skolebuss like ved. Langt fra et godt kollektivtilbud. Over 4. km til skolene. 2 km til Eidsfoss bhg. Må ha skoleskyss, men buss går der i dag. -2 Fra Brantedalsveien eller Ligger like ved fv 880. Noe +1 direkte fra Bergsveien. bratt. Registrert som enestående ** -2 landskap. Vestvendt li, skogkledt i dag. VA ligger i nærheten. OK. Det har vært tanker om å +3 bygge ut her for å utnytte vannledning som nylig er lagt her. Synergieffekter. Telenor EDGE Nokså dårlig dekning. -2 Ingen registreringer. Ligger like ved eks. boligområde. * Kan være noe brukt til lek. Må undersøkes. Middels egnet til boligformål. Endret arealbruk frarådes. Det er lagt vekt på at området mangler tilknytning til Eidsfoss sentrum. Tomtebehov med bedre tilknytning til Eidsfoss anses å være dekket i planperioden Side 33

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning 1 KOMMUNEPLAN 211223 Verdi og Konsekvensutredning Vedtatt Sande kommunestyre 25212 Foto: Anders Aaserud 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 METODE... 4 PLANENS SAMLEDE VIRKNINGER... 7 Sande som naturbasert opplevelseskommune...

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE. Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel

ENEBAKK KOMMUNE. Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel ENEBAKK KOMMUNE Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel UTKAST pr. 29.01.2015 1 Innhold METODE Analyse av utbyggingsområder til kommuneplanens arealdel...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 Arealdelen til kommuneplan for Melhus kommune - høring Rådmannens innstilling 1. Klæbu kommune vil understreke betydningen

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

Ikke på høring. Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027

Ikke på høring. Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 Vedlegg 6: Forenklet verdi og konsekvensutredning for innspillsområdene som ikke er tatt inn i planforslaget Ikke på høring 1. 0 Innledning Plan og bygningsloven

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse Sist revidert 12.05.15. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Ajourføring av planen 3. Endringer som ikke krever særlig utredning av konsekvenser

Detaljer

MEBOND TØMRA 2008-2019

MEBOND TØMRA 2008-2019 Selbu kommune KOMMUNEDELPLAN FOR MEBOND TØMRA 2008-2019 Planutvalgets reviderte planforslag 20.01.09 (etter merknadsbehandling) Innledning Kommunene er igjennom plan- og bygningslovens 20-4 pliktige til

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 Nye utbyggingsområder Sande kommune bevaringsverdig kulturlandskap foto: Bjørn Elnan Vedlegg 1 til Kommuneplanens arealdel 2014 2026 Vedtatt av kommunestyret 7. mai 2014 justert

Detaljer

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG Oppdragsgiver Malvik kommune Rapporttype Beskrivelse og konsekvensutredning 08.03.2011 Sist justert 11.6.2013 NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 3 (64) NY VEG HOMMELVIK

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 12.03.2015, saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for Venn Skaun Kommune Utarbeidet av Datert 15.08.2014 1. BAKGRUNN... 5 1.1. Berørte grunneiere... 5 1.2. Kunngjøring og varsling om igangsatt planarbeid... 5 1.3.

Detaljer

Planprogram til stadfesting

Planprogram til stadfesting Planprogram til stadfesting Kommuneplanens arealdel 2016 2028 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 1 1.1 Revisjon av kommuneplanens arealdel... 1 1.2 Krav om planprogram og konsekvensutredning... 1 1.3

Detaljer

Konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 2026

Konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 2026 Konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 2026 24. mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 METODE... 3 2.1 Skisse over utredningsskjema for nye utbyggingsinnspill...

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien.

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien. INNSPILL Arealplan Nr: Kjetil Grongstad - Påterudveien Eiendom Bnr.: 15/4 Beskrivelse av område Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 15 bnr. 4 i Påterudveien.

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanens arealdel 1 Revisjon av kommuneplanens arealdel Supplerende konsekvensutredning av nye byggeområder Dato: 2013-18-12 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Bolig 70 Hunsrødstubben vest... 4 73 Havreveien... 7 93

Detaljer

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Grunnlagsnotat Til: Råd og utvalg, Formannskap og Kommunestyre Svarfrist: *

Grunnlagsnotat Til: Råd og utvalg, Formannskap og Kommunestyre Svarfrist: * Grunnlagsnotat Til: Råd og utvalg, Formannskap og Kommunestyre Svarfrist: * Vedl. 4b v Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 25.05.2012 Sak: 09/1217 Arkivnr : 140 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012-2024 KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING. Randaberg kommune. Dato: 22.05.2014 plan ID: 2011004

Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING. Randaberg kommune. Dato: 22.05.2014 plan ID: 2011004 Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING Randaberg kommune Dato: 22.05.2014 plan ID: 2011004 KONSEKVENSUTREDNING... 3 1 Innledning... 3 1.1 Krav om konsekvensutredning... 3 1.2 Metode...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Vedtatt av bystyret 26.03.2015 Planbeskrivelse Sammen om Porsgrunn 2 Porsgrunn Foto: Helena Eide Innhold 3 1. Planforutsetninger 1.1 Bakgrunn 1.2 Hensikten med planen

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LØKKATOPPEN BOLIG/LØKKA INDUSTRI, DEL AV GNR 124 BNR 1, GNR 125 BNR 4, GNR 123 BNR 3, OG HELE GNR 123 BNR 6, MED FLERE, DEL AV BJØRNSTADVEIEN, DEL AV SANDEBUKTVEIEN,

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer