MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 Øyer kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl. 18:00 23:00 Funksjon Navn Forfall Leder Mari Helene Botterud Roar Øien Anne Kristine Aronsveen Åse Brattrok Ryager Alfred Bakken Odd Halland John Berge Mich Rasmussen Odd Magne Tuterud Nestleder Marie Skavnes Forfall Marthe Lang-Ree Forfall Håvard Granskogen Ola Håkon Sætha Ourom Steinar Grimsrud Laila A Jonassen Skåden Arnfinn Gillebo Lisa Kramprud Kåre Solbakken Unni Staum Arne Finn Brekke Ole Hageløkken Magna Hølland Skogli Mauritz Lie Nisveta Tiro Varamedlem Varamedlem Monica Kramprud Szacinski Øystein Jorde Heidi Brendløkken Merknader: Dessuten møtte rådmann Sveinar Kildal, ass.rådmann Bernt Tennstrand, kommunalsjef Eli Eriksrud, rådgiver Annikken Reitan Borgestrand og formannskapssekretær Marit Getz som førte protokollen. Ingen merknad til innkallingen. Ordføreren foreslo at sak 74/13 Økonomiplan Budsjett 2014 ble behandlet til slutt, dette ble enstemmig vedtatt. Ellers ingen merknader til sakslista. Ingen merknad til protokollen fra forrige møte.

2 Ordføreren foreslo Håvard Granskogen som settevaraordfører, forslaget ble enstemmig vedtatt. Utlagt på bordet: Spørsmål fra Nisveta Tiro og ordførerens svar. Spørsmål fra Lisa Kramprud og ordførerens svar. Øyer Helsehus Beregning/sammenstilling av ulike alternativ. Møteplan for 2014 Ordføreren besvarte spørsmål fra Nisveta Tiro og Lisa Kramprud. Orienteringer; OL 2022 Utbygging av Mjøsanlegget. Mari Botterud Ordfører Side 2 av 16

3 Øyer kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/13 13/1158 ØKONOMIPLAN BUDSJETT /13 13/1345 REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER - BUDSJETT /13 13/ ÅRSJUBILEUM OL /13 13/1379 INTERKOMMUNAL FRISKLISVSSENTRAL I HELSEREGION SØR- GUDBRANDSDAL 78/13 13/1312 EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER 79/13 13/1333 SØKNAD OM FRITAK SOM REPRESENTANT I UTVALG FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER

4 74/13 ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2014 Formannskapets innstilling: Målkart Kommunestyret vedtar overordnet målkart. Investeringer 2. Investeringsplan Kommunestyret godkjenner investeringsplan for i henhold til Øyer Arbeiderparti sitt forslag. 3. Finansiering av investeringer Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån inntil 69,5 mill kr, med tillegg av investeringslån på VA-området inntil 38 mill kr. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på gunstigst mulige vilkår. Fullmakten omfatter også godkjenning av rentevilkårene i hele lånets løpetid. Driftsbudsjettet med skatt og gebyrer 4. Budsjett Kommunestyret vedtar økonomiplan inkl årsbudsjett 2014 i henhold til vedatte APs forslag og Hs forslag 5. Eiendomsskatt For året 2014 skrives ut eiendomsskatt med 3,5 promille for boligeiendommer og 7 promille for næringseiendommer. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens 7a, 7b og 7c er fritatt fra eiendomsskatt. For eiendommer som faller inn under 7c er fritaksperioden 10 år. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som skal ha fritak eller delvis fritak etter 7a. 6. Kommunale gebyrer Kommunestyret vedtar endringer i kommunale gebyrer og betalingssatser i samsvar med oppstilling i eget vedlegg. Barnehage 7. Barnehagesatser Kommunestyret vedtar følgende foreløpige tilskuddssatser for ordinære ikkekommunale barnehager i Øyer kommune for 2014: 1. Driftstilskudd pr heltidsplass store barn: kr Driftstilskudd pr heltidsplass små barn: kr Kapitaltilskudd pr plass (Nasjonal sats): kr Fullmakter gitt til rådmann i budsjett 8. Formidlingslån Rådmannen gis fullmakt til opptak av formidlingslån (startlån) med inntil 4 mill kr i Side 4 av 16

5 9. Stillingshjemler Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til opprettelse/nedlegging av stillingshjemler i samsvar med de budsjettrammene kommunestyret vedtar. 10. Skolebudsjett Rådmannen gis fullmakt til å omfordele midler mellom skolene for høsthalvåret 2014 på grunnlag av oppdaterte opplysninger om antall elever med særskilte behov. 11. Salg av tomter Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til salg av tomter til markedspris. 12. Justeringer pris og lønnsvekst Rådmannen gis fullmakt til å disponere 7,6 mill kr til justering av virksomhetenes budsjett til dekning av pris- og lønnsvekst i 2014 og resultatet av lokale forhandlinger høsten Kommunale satser sosialhjelp Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold (sosialhjelpssatsene) gis rådmannen fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale satsene. 14. Kommunale satser hjemmehjelp Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2 G og betaling for korttidsplass pr døgn gis rådmannen fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale betalingssatsene. 15. Flyktningetilskudd Rådmannen gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger. 16. Godtgjørelse til ordføreren fastsettes av kommunestyret til kr (2013: kr ). Ordførerens godtgjørelse er grunnlagsnivå for øvrige godtgjørelser for politisk arbeid. 17. Overføringsordningen mellom regnskapsår Kommunestyret viderefører overføringsordningen. Virkningen fastsettes til 100 % både for mindreforbruk og merforbruk. Overføring av mindre-/merforbruk for regnskapsåret 2014 skjer i egen kommunestyresak etter godkjent regnskap. 18. Formannskapet gis fullmakt til å behandle søknader om statlige midler på kommunens vegne. 19. Gjennomgang av Øyer Læringssenter med tanke på innsparing, Behandling: Leder for byggekomiteen for Tretten Helsehus Ole Hageløkken informerte om tilskuddsordninger fra Husbanken. Arne Finn Brekke, Øystein Jorde og Ola Håkon Sætha Ourom reiste spørsmål om sin habilitet. De ble erklært habile og deltok i behandlingen. Side 5 av 16

6 FORSLAG FRA ØYER HØYRE INVESTERINGER 1)ØYER HELSEHUS BYGGES UT ETTER ALTERNATIV 3 OG IGANGSETTES JANUAR 2015, FORBEREDENDE ARBEIDER KAN UTFØRES I 2014 RÅDMANNEN BES GJENNOMGÅ OMSORGSTRAPPA FOR Å SIKRE FREMTIDSRETTET PLEIE-OG OMSORGSTJENESTE OG VURDERE OM SYKEHJEMMET OG LEGEKONTORER PÅ SAMFUNNSHUSET KAN KNYTTES SAMMEN PÅ EN HENSIKTMESSIG MÅTE. DET FORUTSETTES AT STATENS TILSKUDDSORDNING GJELDER I 2015 INVESTERINGER INVESTERINGER ) ØYER UNGDOMSSKOLE ISTANDSETTES I HENHOLD TIL RÅDMANNENS FORSLAG FOR Å IMØTEKOMME PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET, RENTE/AVDRAGSBELASTNING REDUSERER AVSETNING DISPOSISJONSFOND INVESTERING I 2015 KR ) DRIFT UTSETTELSE SYKEHJEM FEILBEREGNET MVA EVALUERING LÆRINGSSENTER EVALUERING RENHOLDSTJENESTE EKSTRA RESSURSER SKOLE IKT ENERGI BREDBÅND VIRKSOMHET EA/VA/BAG REDUSERT AVSETNING TIL DISPFOND TRODALSEFFEKT REDUSERE KOSTNADER EIENDOMSSKATT UENDRET SUM Tekstforslag: AKTIVITETSKOORDINATOR Side 6 av 16

7 Rådmann får fullmakt til å opprette 60% stilling som aktivitetskoordinator under forutsetning av at virksomhetene kultur, skoler og Hefa ser nytten av tiltaket, og bidrar med lønnsmidler til stillingen. Det forutsettes at den som innehar stillingen er aktiv med å søke eksterne midler og med å organisere dugnadsinnsats fra lag, foreninger og privatpersoner. 5) Vestlund og Orretun barnehager selges og netto salgssum nedbetales på lån. 6) Godtgjørelse til politikere økes ikke i Øyer SP fremmet følgende forslag: Drift Økte kostnader Vidarheim Barnehage Redusere kutt Mosjordet Barnehage Redusere kutt Solvang skule Redusere kutt PLO Redusere kutt Weboverføring - KST Feilregna mva Økte kostnader private barnehager Reduserte kostnader Si opp øk. avtale med private leger Økte inntekter Eiendomsskatt Økning til 4 promille Investeringer Helsehus, full utbygging Inndekning Redusert avsetning til ubundne fond Sum Tekstforslag: Øyer Helsehus Øyer helsehus bygges ut, med full utbygging, inkludert legekontor. Barnehage Det skal være 3 voksne pr 18 (9) barn i barnehagene. Weboverføring Weboverføring starter opp som planlagt Private leger Økonomisk avtale med de private legene i Øyer avvikles så snart det lar seg gjøre. Side 7 av 16

8 Eiendomsskatt Eiendomsskatten settes til 4 promille Forslag fra Øyer Arbeiderparti Budsjett og økonomiplan Kutt erstatter uspesifiserte kutt, jfr flertallsinnstillingen fra formannskapet IKT-utgifter/effektivisering i den enkelte virksomhet, fordelt etter virksomhetenes utgifter EA/VA/BAG effektiviseringsgevinst i forbindelse med sammenslåing Rådmannen bes om å ta initiativ til å ta kontakt med de andre kommunene for å redusere driftsutgiftene av våre felles enheter. Innsparing? Utgiftsøkning Økte låneutgifter Øyer Helsehus, byggealternativ 1 (full utbygging) Styrking drift av Tretten sjukehjem i byggeperioden Drift av Øyer Helsehus Feilberegna MVA Utbygging Øyer u-sk* 400? 915? 915? Styrking av barnehage** Sum ekstra driftsutgifter *Før planlegging av utbygging på Øyer u-skole starter, må framtida for Øyer Læringssenter avklares og ungdomsskolens rombehov må gjennomgås på nytt **Det forutsettes at barnehagene sammen med administrasjonen bruker 2014 til å planlegge en reduksjon av fellesutgifter, som i dag belastes barnehagene. Øyer SV fremmet følgende endringsforslag: Fordeling: 1. Innsparing drift: IKOMM utgifter reduseres med 10 % kr Eiendomsskatt økes med 0,5 o/oo ift formannskapets innstilling» To barnehageopptak tas ut «240 Sum økt fordeling kr Side 8 av 16

9 - Virksomhet skole kr Virksomhet barnehager « SFO «700 - Sektoransvarlig i adm. for barnehager og skole «800 - PLO, internundervisning «200 SUM kr Drift av Øyer Idrettshall tas ut av budsjettet for Solvang skole. Øyer Venstre fremmet følgende forslag: Øke eiendomsskatt med 0,5 o/oo ift formannskapet 2300 Innsparing Ikomm 5 % 750 Ingen reduksjon i budsjett Solvang 1000 Ingen reduksjon i HEFA 1000 Økt tilskudd kulturskole ( i tillegg til opptrapping) 50 Kjøp av gratisplasser i kulturskolen 50 Akt. Koordinator Skolefaglig (kan legges til ansatt i Adm., så kostand er litt vanskelig å anslå). Møtet ble hevet for gruppemøte. Møtet satt på nytt. SP trakk sitt forslag. V trakk sitt forslag. SV trakk sitt forslag. Lisa Kramprud fremmet følgende forslag på vegne av AP, SP, SV og V: Barnehage i 2014 Kulturskoleplasser for spes. Sårbare 50 SFO reduksjon av prisøkning med 350 pr. år (50%) Tekstforslag: Det forutsettes at barnehagene sammen administrasjonen bruker 2014 til å planlegge en reduksjon av fellesutgifter, som i dag belastes barnehagene. Skolefaglig ansvarlig legges som egen sak i kommunestyret når avklaringen foreligger fra fylkesmannen. PLO: Internundervisning dekkes av økte driftsmidler. Driftskostnader Øyer Idrettshall synliggjøres i budsjettet. Eventuelt merforbruk belastes ikke skolebudsjettet. SP fremmet følgende forslag: Side 9 av 16

10 «Øyer kommunes avtale med de private legene vurderes». H og Kr.F fremmet følgende forslag: «Dulven barnehagehus gis bort til Dulven Friluftsbarnehage». Avstemming: Det ble først stemt alternativt over AP, SP, SV, V fellesforslag med tillegg av APs opprinnelige forslag mot H s forslag, AP,SP,V og SV forslag ble vedtatt med 16 mot 9 stemmer. Så ble det stemt over formannskapets innstilling med vedtatte endringer som ble vedtatt med 16 mot 9 stemmer. Så ble det stemt over H s forslag 4 Aktivitetskoordinator som ble vedtatt med 20 mot 5 stemmer. H s forslag pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. H s forslag pkt. 6 ble vedtatt med 24 mot 1 stemme. Så ble det stemt over SP s forslag vedr. private leger som ble enstemmig vedtatt. Ved avstemming vedr. Dulven barnehage ble Ola Håkon Sætha Ourom erklært inhabil og fratrådte, Rigmor Aarø Spiten tiltråde. Forslaget fra H og Kr.F ble enstemmig vedtatt. Rigmor Spiten fratrådte og Ola Håkon Sætha Ourom tiltrådte. Til slutt ble det stemt over økonomiplan for og Budsjett 2014 med vedtatte endringer som ble vedtatt med 16 mot 9 stemmer. Vedtak: Målkart Kommunestyret vedtar overordnet målkart. Investeringer 2. Investeringsplan Kommunestyret godkjenner investeringsplan for i henhold til Øyer Arbeiderparti, Øyer Senterparti, Øyer SV og Øyer V sitt forslag. 3. Finansiering av investeringer Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån inntil 66,2 mill kr, med tillegg av investeringslån på VA-området inntil 38 mill kr. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på gunstigst mulige vilkår. Fullmakten omfatter også godkjenning av rentevilkårene i hele lånets løpetid, lånene avdras over 30 år. Side 10 av 16

11 Driftsbudsjettet med skatt og gebyrer 4. Budsjett Kommunestyret vedtar økonomiplan inkl årsbudsjett 2014 i henhold til vedtatte forslag. 5. Eiendomsskatt 1. For året 2014 skrives ut eiendomsskatt med 3,5 promille for boligeiendommer og 7 promille for næringseiendommer. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens 7a, 7b og 7c er fritatt fra eiendomsskatt. For eiendommer som faller inn under 7c er fritaksperioden 10 år. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som skal ha fritak eller delvis fritak etter 7a. 6. Kommunale gebyrer Kommunestyret vedtar endringer i kommunale gebyrer og betalingssatser i samsvar med oppstilling i eget vedlegg. Barnehage 7. Barnehagesatser Kommunestyret vedtar følgende foreløpige tilskuddssatser for ordinære ikkekommunale barnehager i Øyer kommune for 2014: 1. Driftstilskudd pr heltidsplass store barn: kr Driftstilskudd pr heltidsplass små barn: kr Kapitaltilskudd pr plass (Nasjonal sats): kr Fullmakter gitt til rådmann i budsjett 8. Formidlingslån 1. Rådmannen gis fullmakt til opptak av formidlingslån (startlån) med inntil 4 mill kr i Stillingshjemler 1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til opprettelse/nedlegging av stillingshjemler i samsvar med de budsjettrammene kommunestyret vedtar. 10. Skolebudsjett 1. Rådmannen gis fullmakt til å omfordele midler mellom skolene for høsthalvåret 2014 på grunnlag av oppdaterte opplysninger om antall elever med særskilte behov. 11. Salg av tomter Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til salg av tomter til markedspris. 12. Justeringer pris og lønnsvekst Rådmannen gis fullmakt til å disponere 7,6 mill kr til justering av virksomhetenes budsjett til dekning av pris- og lønnsvekst i 2014 og resultatet av lokale forhandlinger høsten Kommunale satser sosialhjelp Side 11 av 16

12 1. Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold (sosialhjelpssatsene) gis rådmannen fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale satsene. 14. Kommunale satser hjemmehjelp 1. Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2 G og betaling for korttidsplass pr døgn gis rådmannen fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale betalingssatsene. 15. Flyktningetilskudd Rådmannen gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger. Andre vedtakspunkt 16. Godtgjørelse til ordføreren fastsettes av kommunestyret til kr Ordførerens godtgjørelse er grunnlagsnivå for øvrige godtgjørelser for politisk arbeid. 17. Overføringsordningen mellom regnskapsår Kommunestyret viderefører overføringsordningen. Virkningen fastsettes til 100 % både for mindreforbruk og merforbruk. Overføring av mindre-/merforbruk for regnskapsåret 2014 skjer i egen kommunestyresak etter godkjent regnskap. 18. Formannskapet gis fullmakt til å behandle søknader om statlige midler på kommunens vegne. 19. Gjennomgang av Øyer Læringssenter med tanke på innsparing. 20. Før planlegging av Øyer u-skole starter, må framtida for Øyer Læringssenter avklares og ungdomsskolens rombehov må gjennomgås på nytt. 21. Det forutsettes at barnehagene sammen med administrasjonen bruker 2014 til å planlegge en reduksjon av fellesutgifter, som i dag belastes barnehagene. 22. Skolefaglig ansvarlig legges som egen sak i kommunestyret når avklaringen foreligger fra fylkesmannen, 23. PLO: Internundervisning dekkes av økte driftsmidler. 24. Driftskostnader Øyer Idrettshall synliggjøres i budsjettet. Eventuelt merforbruk belastes ikke skolebudsjettet. 25. Rådmannen får fullmakt til å opprette 60 % stilling som aktivitetskoordinator under forutsetning av at virksomhetene kultur, skoler og HEFA ser nytten av tiltaket, og bidrar med lønnsmidler til stillingen. Det forutsettes at den som innehar stillingen er aktiv med å søke eksterne midler og med å organisere dugnadsinnsats fra lag, foreninger og privatpersoner. 26. Vestlund og Orretun barnehager selges og netto salgssum nedbetales på lån. Side 12 av 16

13 27. Øyer kommunes avtale med de private legene vurderes. 28. Dulven barnehagehus gis bort til Dulven Frilufsbarnehage. 75/13 REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER - BUDSJETT 2013 Formannskapts innstilling: 1. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer som fremgår av tabell 1 A D 2. Kommunestyret vedtar økt låneopptak i størrelsesorden kroner med avdragstid 30 år. 3. Kommunestyret vedtar overføring fra drift til investering i størrelsesorden kroner knyttet til innkjøp av GPS. Midlene hentes fra driftsbudsjett BAG. 4. Kommunestyret vedtar økt overføring fra drift til investering i størrelsesorden Midlene dekkes av avsatt andel til sentrumsringfondet. 5. Kommunestyret vedtar bruk av fond « utbyggingsprogram andel sentrumsfond» i størrelsesorden til finansiering av investeringsprosjekter. Behandling: Enstemmig som formannskapets innstilling. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer som fremgår av tabell 1 A D 2. Kommunestyret vedtar økt låneopptak i størrelsesorden kroner med avdragstid 30 år. 3. Kommunestyret vedtar overføring fra drift til investering i størrelsesorden kroner knyttet til innkjøp av GPS. Midlene hentes fra driftsbudsjett BAG. 4. Kommunestyret vedtar økt overføring fra drift til investering i størrelsesorden Midlene dekkes av avsatt andel til sentrumsringfondet. 5. Kommunestyret vedtar bruk av fond « utbyggingsprogram andel sentrumsfond» i størrelsesorden til finansiering av investeringsprosjekter. 76/13 20-ÅRSJUBILEUM OL 1994 Formannskapets innstilling: Øyer kommunestyre foreslår å bevilge kr til arrangementet 20 år etter OL 1994, bevilgningen dekkes over disposisjonsfondet på følgende måte: Tekst Kontonummer Utgiftsøkning/ inntektsreduksjon Utgiftsreduksjon/ inntektsøkning Allment kultur Disposisjonsfondet Side 13 av 16

14 Tilsammen Disposisjonsfondet reduseres med dette fra kr til kr Kommunestyret vil sette pris på om det blir lagt en markering i Øyer. Behandling: Formannskapets innstilling ble vedtatt med 16 mot 9 stemmer. Vedtak: Øyer kommunestyre foreslår å bevilge kr til arrangementet 20 år etter OL 1994, bevilgningen dekkes over disposisjonsfondet på følgende måte: Tekst Kontonummer Utgiftsøkning/ inntektsreduksjon Utgiftsreduksjon/ inntektsøkning Allment kultur Disposisjonsfondet Tilsammen Disposisjonsfondet reduseres med dette fra kr til kr Kommunestyret vil sette pris på om det blir lagt en markering i Øyer. 77/13 INTERKOMMUNAL FRISKLISVSSENTRAL I HELSEREGION SØR-GUDBRANDSDAL Formannskapets innstilling: 1. Det etableres en Interkommunal Frisklivssentral som et fast tilbud i Helseregion Sør- Gudbrandsdal fra Den etableres med 75% av stillingen til folkehelserådgiver i SU enheten i samspill med eksisterende bemanning ute i kommunene. 3. Interkommunal Frisklivssentral organiseres etter vertskommunemodellen. 4. Interkommunal Frisklivssentral forankres i kommunehelsetjenesten og kommunenes planverk, og underlegges relevante lovverk. 5. Øyer kommunes andel av etableringskostnadene, kroner, innarbeides i budsjett Den Interkommunale Frisklivssentralen evalueres innen utgangen av 2014 før Øyer kommunes andel av opptapping av driftskostnader for 2015 og 2016, innarbeides i økonomiplanen Behandling: AP fremmet følgende endringsforslag til pkt. 2 i formannskapets innstilling: «1) I punkt 2 foreslår vi å føye til kompetanse og anlegg mellom ordene eksisterende bemanning og ute i kommunene. Punkt 2 blir da lydende slik: Side 14 av 16

15 Det etableres med 75 % av stillingen til folkehelserådgiver i SU enheten i samspill med eksisterende bemanning, kompetanse og anlegg ute i kommunene. 2) Vi foreslår nytt punkt, og foreslår at det skal bli r. 6: En viktig oppgave for frisklivssentralen er å kartlegge hva slags aktiviteter lag og foreninger i dag driver med i kommunen og benytte seg av disse». Det ble stemt over formannskapets innstilling pkt. for pkt. Pkt. 1: Enstemmig Pkt. 2: Alterantivt mellom formannskapets innstilling og AP s forslag, ble AP s forslag vedtatt med 24 mot 1 stemme. Pkt. 3: Enstemmig. Pkt. 4: Enstemmig. Pkt. 5: Enstemmig. Så ble det stemt over AP s forslag til pkt. 6 som ble enstemmig vedatt. Pkt. 7: Enstemmig. Vedtak: 1. Det etableres en Interkommunal Frisklivssentral som et fast tilbud i Helseregion Sør- Gudbrandsdal fra Den etableres med 75% av stillingen til folkehelserådgiver i SU enheten i samspill med eksisterende bemanning, kompetanse og anlegg ute i kommunene. 3. Interkommunal Frisklivssentral organiseres etter vertskommunemodellen. 4. Interkommunal Frisklivssentral forankres i kommunehelsetjenesten og kommunenes planverk, og underlegges relevante lovverk. 5. Øyer kommunes andel av etableringskostnadene, kroner, innarbeides i budsjett En viktig oppgave for frisklivssentralen er å kartlegge hva slags aktiviteter lag og foreninger i dag driver med kommunen og benytte seg av disse. 7. Den Interkommunale Frisklivssentralen evalueres innen utgangen av 2014 før Øyer kommunes andel av opptapping av driftskostnader for 2015 og 2016, innarbeides i økonomiplanen /13 EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret vedtar iverksetting av en bred prosess for å evaluere og foreslå eventuelle endringer i kommunens politiske styringsstruktur. 2. Formannskapet med tillegg av en representant for de hovedtillitsvalgte og rådmannen, er styringsgruppe for prosessen. Side 15 av 16

16 3. Prosessen starter i januar 2014 og resultatet av arbeidet legges fram for kommunestyret innen juni Prosessen skal omfatte politisk styringsstruktur, antall representanter i kommunestyret og tilhørende delegasjonsbestemmelser. Behandling: Nisveta Tiro fremmet følgende endringsforslag til pkt. 2 i formannskapets innstilling; «Formannskapet med tillegg av representanter fra SV, Kr.F, uavhengig og V er styringsgruppe. Rådmannen er sekretær.» Det ble stemt over formannskapets innstilling pkt. for pkt. Pkt. 1. Enstemmig som formannskapets innstilling, Pkt. 2. Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Nisveta Tiros forslag, ble Nisveta Tiro s forslag vedtatt med 23 mot 2 stemmer. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar iverksetting av en bred prosess for å evaluere og foreslå eventuelle endringer i kommunens politiske styringsstruktur. 2. Formannskapet med tillegg av representanter fra SV, Kr.F, Uavhengig og V er styringsgruppe. Rådmannen er sekretær. 3. Prosessen starter i januar 2014 og resultatet av arbeidet legges fram for kommunestyret innen juni Prosessen skal omfatte politisk styringsstruktur, antall representanter i kommunestyret og tilhørende delegasjonsbestemmelser. 79/13 SØKNAD OM FRITAK SOM REPRESENTANT I UTVALG FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Formannskapets innstilling: Edit Furuhaugen får fritak som medlem av Kommunalt råd for mennesker med funksjonsnedsettelser for resten av perioden. Odd Botterud velges som nytt medlem t.o.m Behandling: Enstemmig som formannskapets innstilling. Vedtak: Edit Furuhaugen får fritak som medlem av Kommunalt råd for mennesker med funksjonsnedsettelser for resten av perioden. Odd Botterud velges som nytt medlem t.o.m Side 16 av 16

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Slutt: 22.50

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Slutt: 22.50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Slutt: 22.50 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: : Rådmann Rannveig Mogren, Gunhild Kveine, Lars Erik Lunde, Brit-Olli Nordtømme, Marit B Homb.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: : Rådmann Rannveig Mogren, Gunhild Kveine, Lars Erik Lunde, Brit-Olli Nordtømme, Marit B Homb. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Tore Isaksen MEDL STFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Tore Isaksen MEDL STFRP Møteprotokoll Storfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Plenumsalen, LHL-klinikkene Skibotn Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: 09:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2495-4775/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 16.11.2010 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 16.11.2010 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 16.11.2010 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten, Anne

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Bystyret. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10

MØTEPROTOKOLL. Bystyret. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10 SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bystyret Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Bjørn Ole Gleditsch H Medlem Anne Gro Olafsen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 05/77 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2006-2009 150 PS 05/78 SLUTTBEHANDLING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 01.12.2014 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 095/14-111/14 Møte nr: 11/2014 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2008 Møtetid: Kl. 10.00

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Økonom ØKONOMIPLAN. Aurskog-Høland kommune. Aurskog-Høland Kommune. Vedtatt i kommunestyret 17. mars 2014

Økonom ØKONOMIPLAN. Aurskog-Høland kommune. Aurskog-Høland Kommune. Vedtatt i kommunestyret 17. mars 2014 Økonom Aurskog-Høland kommune ØKONOMIPLAN Aurskog-Høland Kommune Vedtatt i kommunestyret 17. mars 2014 2014-2017 1 Innhold 0. Vedtatt økonomiplan 2014-2017... 6 0.1 Kommunestyrets vedtak... 6 0.2 Vedtatt

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 25.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 21.30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 068/13-069/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet ber kommunestyret fatte følgende vedtak: Handlingsprogram 2015-2018 Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag

Detaljer

Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009

Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009 K-sak: 78/05 F-sak:139/05 Vedtatt av Molde kommunestyre 15 desember 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Behandling av budsjett og økonomiplan 2006 2009 5 RÅDMANNENS

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret 07.12.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 14.12.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: Kl. 19.30

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 22.11.2011 Sak 72/11 Sak 73/11

Detaljer