Generelle retningslinjer som støtter operative beslutninger generelt og beslutninger knyttet til tjenestelivssyklus spesielt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle retningslinjer som støtter operative beslutninger generelt og beslutninger knyttet til tjenestelivssyklus spesielt."

Transkript

1 UNINETT ARKITEKTURPRINSIPPER Generelle retningslinjer som støtter operative beslutninger generelt og beslutninger knyttet til tjenestelivssyklus spesielt. 27. februar 2013

2 UNINETT ARKITEKTURPRINSIPPER UNINETT arkitekturforum: Heidi Bergh-Hoff, Ingrid Melve, Elin Olsen, Per Arne Enstad, Anders Lund, Gunnar Bøe, Olav Kvittem Antall sider: # Oppdragsgiver: UNINETT AS UNINETT Abels gate 5 Teknobyen NO-7465 Trondheim telefon: faks: e-post: -ii-

3 FORORD Denne rapporten definerer et sett av arkitekturprinsipper for UNINETT til bruk for harmonisering av operative beslutninger. Arkitekturprinsippene baserer seg på en samlet forståelse av UNINETTs virksomhetsidé, nåværende strategi i, kjerneverdier ii, samt DIFIs overordnede IKT-arkitekturprinsipper for offentlig sektor iii. I skrivende stund eksisterer det ikke arkitekturprinsipper for universitets- og høgskolesektoren (UHsektoren). Når arkitekturprinsipper for UH-sektoren etableres forutsetter vi at UNINETTs arkitekturprinsipper oppdateres for å harmonisere med disse. Siden prinsippene skal brukes som en del av UNINETTs virksomhetsarkitektur, har de et bredere perspektiv enn DIFIs arkitekturprinsipper, som kun ser på IKT-arkitektur. For å ivareta denne perspektivforskjellen, og for å gi spesifikke retningslinjer for vår virksomhet, har UNINETT laget egne arkitekturprinsipper. Disse prinsippene brukes både i forhold til leveranser til våre kunder innen forskning og utdanning, og i forhold til interne leveranser. Kundebegrepet brukes derfor både om kolleger (ved interne leveranser) og om institusjoner innen forskning og utdanning. Prinsippene er definert gjennom bruk av elementene som er anbefalt i TOGAF 9.1 iv (navn, beskrivelse, motivasjon og konsekvenser). I tillegg har vi inkludert et element som viser eventuell relasjon til andre prinsipper, slik som DIFI arkitekturprinsipper. Vi har valgt å beskrive konsekvensene i henhold til de fire arkitekturtypene definert av TOGAF (forretningsarkitektur, applikasjonsarkitektur, dataarkitektur og teknologiarkitektur). Disse begrepene har vi valgt å tilpasse for å gjøre dem mer forståelige i UNINETT. Vi bruker begrepene UNINETTs virksomhet, IKT-tjenester, datamodeller og infrastruktur. I et historisk perspektiv, har UNINETT i samarbeid med institusjonene i UH-sektoren utviklet forskningsnettet og de lokale campusnettene i takt med den generelle teknologiske utviklingen. UNINETT har spilt en betydelig rolle som premissleverandør i ulike nasjonale utviklingsprosjekter som omorganiseringen av norsk høgskolesektor, Samordnet Opptak, BIBSYS, m.fl. Omfanget av UNINETTs tjenester har over tid blitt utvidet fra nett-tjenester til også å omfatte brukerrettet støtte for forskning og utdanning, samt en rekke former for samordning i UH-sektoren. Rammeavtaler for innkjøp, harmonisering og utvikling av sektorens administrative systemer, og formidling av nasjonale tungregneressurser er eksempler på det siste. Diversifiseringen av UNINETTs tjenesteportefølje har skjedd organisk gjennom proaktiv utvikling av tjenester i ulike deler av UNINETTs organisasjon, for forskjellige kundegrupper i UH-sektoren. Over tid har UNINETT utviklet subkulturer med ulike sett av tjenester og prosesser for tjenesteproduksjon og kundestøtte. Totaliteten av tjenester og relaterte arbeidsprosesser har dermed fått en unødvendig stor grad av kompleksitet som er både ressurskrevende å drive og lite kundevennlig. UNINETT har til og med blitt beskrevet som et mangehodet troll av enkelte kunder. -iii-

4 UNINETTs ledelse har derfor gjennomført en omorganisering for å oppnå en mer enhetlig profilering og atferd. Samhandlingsavdelingen er blitt opprettet for å oppnå to hovedmål: v Bidra til optimal faglig og administrativ samordning av aktivitetene i fagavdelingene. Bidra til enhetlig kontakt med eksterne kunder og premissleverandører. Det finnes fire funksjoner innen Samhandlingavdelingen som skal bidra til samordningen av UNINETT: sikkerhet, innovasjon og utvikling, kundehåndtering og virksomhetarkitektur. Det nåværende programmet for virksomhetsarkitektur i UNINETT konsentrerer seg om det første målet, faglig og administrativ samordning, og har definert sin arkitekturvisjon til å være Et enhetlig UNINETT. Samordningen skal skje gjennom konsistent bruk av et rammeverk rettet mot styring av tjenesteporteføljen. Rammeverket for tjenestelivssyklus håndterer opprettelse og avvikling av enkelttjenester. Rammeverket skal kobles til vedlikehold av en samlet -iv-

5 tjenesteportefølje gjennom en oppdatert planprosess. Et av de sentrale elementene i rammeverket for tjenestelivssyklus er et sett med arkitekturprinsipper brukt for å harmonisere beslutninger. 1 Forslag om nye tjenester må blant annet inneholde en beskrivelse av hvordan tjenesten harmoniserer med arkitekturprinsippene. Avvik skal begrunnes. Denne beskrivelsen blir lest av medlemmer i arkitekturforumet. Arkitekturforumet skal deretter gi en anbefaling til de som skal utføre beslutningspunktet i faseovergangen (typisk ledergruppen). Denne anbefalingen er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for faseovergangene i tjenestelivssyklusen. 1 Denne harmoniseringen utgjør governance -fasen i TOGAF Architecture Development Method. -v-

6 SAMMENDRAG Kundefokus: I UNINETT tar vi beslutninger ut fra et kundeperspektiv For at UNINETT skal være UH-sektorens verktøy for gode felles IKT-løsninger og bli anerkjent som det, er det avgjørende at vi setter kundens behov først og blir enda mer kundeorienterte. Åpenhet: Vi legger til rette for åpenhet. Åpenhet gir innsyn, innsyn bidrar til transparens. UNINETTs verdiskaping skal være tilgjengelig for UH-sektoren. Vi jobber for at sektorens informasjon og systemer gjøres tilgjengelig for hele kundegruppen på tvers av institusjoner og fagområder. Informasjonssikkerhet: Tjenester og informasjon som behandles innenfor disse skal beskyttes mot brudd på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet gjennom risikostyring. UNINETT påser at våre egne og sektorens tjenester er sikre nok til at kundene våre trygt kan ta dem i bruk. Helhetsperspektiv: Vi balanserer standardisering av like tjenester for UH-sektoren med tilrettelegging for institusjonenes egenart UNINETT samarbeider med UH-sektoren for at sektoren som helhet skal være mest mulig effektiv. Derfor må vi både bidra til standardisering og effektivisering der hvor tjenestene og prosessene er like, og tilby generelle grensesnitt som gjør det lettest mulig for institusjoner å gjøre lokale tilpasninger til spesielle behov. Vi må også balansere mellom standardisering og innovasjon i egen tjenesteportefølje. Denne balansegangen krever et helhetsperspektiv som gjør oss i stand til å vite når vi skal standardisere og når vi skal tilrettelegge for skreddersøm og innovasjon. Innovasjon og endringsevne: Vi tilrettelegger for kontinuerlig, behovsbasert innovasjon og tjenestetilpasning. Det skjer en rivende utvikling innen IKT-infrastruktur og tjenester. Dersom UNINETT skal fremme forskning og høyere utdanning i Norge i en stadig skiftende kontekst må vi kunne videreutvikle tjenesteporteføljen vår smidig og raskt. Vi tilrettelegger for innovasjon og god endringsevne gjennom enkel og smidig arkitektur på alle nivå. Flittig bruk av åpne grensesnitt forenkler bytting av komponenter og muliggjør gjenbruk. -vi-

7 INNHOLD Forord... iii Sammendrag... vi 1. Innledning Kundefokus Åpenhet Informasjonsikkerhet Helhetsperspektiv Innovasjon og endringsevne vii-

8 1. Innledning Prinsipper utrykker noe som er ment å få fram et ønsket atferdsmønster i en organisasjon. De er en erklæring om hvordan organisasjonen ønsker å operere. De er mer konkrete enn kjerneverdiene og har som oftest et lengre perspektiv enn strategien, men de skal bygge opp under både forretningsidéen og strategien. Dette dokumentet beskriver obligatoriske arkitekturprinsipper for UNINETT som støtter forretningsidéen. Hvert prinsipp beskrives med navn, beskrivelse, motivasjon, og konsekvenser for alle fire av TOGAFs arkitekturtyper: forretningsarkitektur applikasjonsarkitektur dataarkitektur teknologiarkitektur I UNINETT bruker vi de tilpassede begrepene: UNINETTs virksomhet IKT-tjenestearkitektur datamodell infrastrukturarkitektur Arkitekturprinsippene i UNINETT skal brukes for å støtte operative beslutninger, spesielt innenfor UNINETTs tjenestelivssyklus. Hensikten er å påvirke den nøkkelatferden i vår organisasjon som gjør oss i stand til å skape verdi for UH-sektoren i henhold til forretningsidéen. -1-

9 2. Kundefokus Navn Beskrivelse Motivasjon Konsekvenser Kundefokus I UNINETT tar vi beslutninger ut fra et kundeperspektiv For at UNINETT skal være UH-sektorens verktøy for gode felles IKTløsninger og bli anerkjent som det, er det avgjørende at vi setter kundens behov først og blir enda mer kundeorienterte. UNINETT: sikrer dialog og samarbeid med kunden og følger opp tjenester i råd og utvalg på strategisk og operativt nivå kjenner til kundenes IKT-strategi og sikrer at de tjenester vi tilbyr er i henhold til deres behov bruker kundeundersøkelser og andre tilbakemeldinger fra kunden til å forbedre kundekontakt og leveranser UNINETTs tjenester: tar utgangspunkt i kundens behov forankres hos kunden er brukervennlige IKT-tjenester har kundetilpasset opplæring og støtte oppfyller kundens kvalitetskrav og dokumenteres i et språk som er lett forståelig for kunden Datamodeller benytter i størst mulig grad kundens autoritative kilder til informasjon: i tjenestene og om kundene i interne IKT-systemer i henhold til interne kunder Referanse til andre prinsipper Infrastruktur endres gjennom evolusjon framfor revolusjon har enkle grensesnitt som er lett å integrere med tar hensyn til eksisterende infrastruktur hos kunden Kundeprinsipper datert : vi -2-

10 3. Åpenhet Navn Beskrivelse Motivasjon Konsekvenser Åpenhet Vi legger til rette for åpenhet. Åpenhet gir innsyn, innsyn bidrar til transparens. UNINETTs verdiskaping skal være tilgjengelig for UH-sektoren. Vi jobber for at sektorens informasjon og systemer gjøres tilgjengelig for hele kundegruppen på tvers av institusjoner og fagområder. UNINETT bidrar gjennom innsyn til gode, konsistente beslutningsprosesser påvirker og følger de normene som utvikler seg innenfor eksisterende bruksområder. Nye anvendelsesområder krever modning før normer kan defineres sørger for at arbeid som produseres gjøres tilgjenglig for sektoren sørger for åpen kommunikasjon mellom UNINETT og UH-institusjonene IKT-tjenester fremmer åpen kommunikasjon i UH-sektoren fremmer etablering og bruk av åpne standarder gjenbruker felleskomponenter Datamodeller benytter autoritative data (kopier benyttes kun som slaver uten oppdatering) tilbyr og benytter åpne grensesnitt til data tar hensyn til at universell utforming kan legge føringer for informasjonsoppbygging henter data gjennom dokumenterte og åpne grensesnitt Referanse til andre prinsipper Infrastruktur støtter åpne standarder velger programvarelisenser ut fra helhetsvurdering tilstreber å unngå innelåsing til enkeltleverandører/proprietære løsninger eller låsing ut av mye brukte systemer tar hensyn til drift ved valg av systemer: enkelt å vedlikeholde, enkelt å gjøre gradvise/trinnvise endringer, enkelt å overvåke, tilpasset rutiner og forhold hos kunde og driftsoperatør (internt eller eksternt) DIFI arkitekturprinsipp: åpenhet -3-

11 4. Informasjonsikkerhet Navn Beskrivelse Motivasjon Konsekvenser Sikkerhet Tjenester og informasjonen som behandles i disse skal beskyttes mot brudd på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet gjennom risikostyring. UNINETT påser at våre egne og sektorens tjenester er sikre nok til at kundene våre trygt kan ta dem i bruk. UNINETT konfidensialitet: informasjon skal kun være tilgjengelig for personer og systemer som har rett til innsyn integritet: informasjon skal være sikret mot utilsiktede eller urettmessige endringer tilgjengelighet: tjenesten og informasjonen skal være tilgjengelig i henhold til avtalte krav til tjenesten IKT-tjenester definerer tjenester i henhold til en gitt sikkerhetsnivå (klassifisering), basert på risikovurdering implementerer tilgangsstyring som ivaretar konfidensialitet, integritet og tilgjenglighet på gitt sikkerhetsnivå Datamodeller informasjon graderes og tilgang styres for å ivareta det definerte sikkerhetsnivået tilrettelegger for oppfyllelse av regulatoriske krav for sammenstilling, oppbevaring og sikker avhending av data Referanse til andre prinsipper Infrastruktur bevisst bruk av beskyttelsestiltak, f. eks. kryptering foretar risikovurdering på alle systemer DIFI arkitekturprinsipp: sikkerhet og tilgjengelighet -4-

12 5. Helhetsperspektiv Navn Beskrivelse Motivasjon Konsekvenser Helhetsperspektiv Vi balanserer standardisering av like tjenester for UH-sektoren med tilrettelegging for institusjonenes egenart UNINETT samarbeider med sektoren for at helheten skal være mest mulig effektiv. Derfor må vi både bidra til standardisering og effektivisering der hvor tjenestene og prosessene er like, og tilby generelle grensesnitt som gjør det lettest mulig for institusjoner å gjøre lokale tilpasninger til spesielle behov. Vi må også balansere mellom standardisering og innovasjon i egen tjenesteportefølje. Denne balansegangen krever et helhetsperspektiv som gjør oss i stand til å vite når vi skal standardisere og når vi skal tilrettelegge for skreddersøm og innovasjon. UNINETT muliggjør fleksibel ressursbruk på tvers i UH-sektoren bidrar til standardisering av felles tjenester i UH-sektoren for å oppnå bedre ressursutnyttelse og bedre samkjøring harmoniserer i en internasjonal kontekst når det er hensiktsmessig lar hensynet til sektoren gå foran hensynet til en enkelt institusjon IKT-tjenester harmoniserer bruken av felles komponenter standardiser/integrerer like tjenester og tilbyr åpne grensesnitt for integrering mot systemer med spesielle behov følger anbefalinger fra IKT-arkitekturrådet benytter modulære systemer Datamodeller bidrar til utforming og bruk av felles datamodeller som støtter felles tjenester Referanse til andre prinsipper Infrastruktur integrering med sektorens infrastruktur og internasjonal infrastruktur (bruk av standard grensesnitt og protokoller) DIFI arkitekturprinsipper: fleksibilitet og interoperabilitet -5-

13 6. Innovasjon og endringsevne Navn Beskrivelse Motivasjon Konsekvenser Innovasjon og endringsevne Vi tilrettelegger for kontinuerlig, behovsbasert innovasjon og tjenestetilpasning. Det skjer en rivende utvikling innen IKT-infrastruktur og tjenester. Dersom UNINETT skal fremme forskning og høyere utdanning i Norge i denne stadig skiftende konteksten må vi kunne videreutvikle tjenesteporteføljen vår smidig og raskt. Vi tilrettelegger for innovasjon og god endringsevne gjennom enkel og smidig arkitektur på alle nivå. Utstrakt bruk av åpne grensesnitt forenkler bytting av komponenter og fremmer gjenbruk. UNINETT tilpasser kontinuerlig tjenesteporteføljen til kundens behov og UNINETTs rolle benytter mottoet: Så enkelt som mulig, men ikke enklere bruker innovasjon aktivt til å ligge i forkant av utviklingen opptrer som rådgiver overfor kunder i valg av IKT-løsninger fremmer smidighet i UH-sektoren gjennom endringsstøtte ved prosesseffektivisering og organisatoriske endringer i UH-sektoren IKT-Tjenester implementeres for mest mulig selvbetjening sørger for gjenbruk av tjenester og komponenter har fokus på funksjon og ytelse fremfor implementering planlegger for skalerbarhet i designfasen mulighet til både å opp- og nedskalere i drift er raskt ute med eksperimentelle tjenester, men benytter standarder når de er tilgjengelige Datamodeller tilbyr og benytter åpne grensesnitt til autoritative data benytter felles datamodell der det finnes Referanse til andre prinsipper Infrastruktur er tilgjengelig fra flere leverandører sikrer samhandling ligger i forkant av forventede behov DIFI arkitekturprinsipp: skalerbarhet og tjenesteorientering -6-

14 i [UNINETT1] UNINETT AS, Strategisk plan ii [UNINETT2] Felles verdigrunnlag tre kjerneverdier. iii [Difi] Direktoratet for forvaltning og IKT. Overordnede IKT-arkitekturprinsipper for offentlig sector. Versjon september iv [TOGAF9.1] The Open Group The Open Group Architecture Framework Version 9.1. Available electronically at: v [UNINETT3] Petter Kongshaug, Ny Organisering av UNINETT. Notat til UNINETTs styre. 4. mai vi [UNINETT4] Kundeprinsipper datert :

Felles IKT-arkitekturprinsipper for universitets- og høgskolesektoren

Felles IKT-arkitekturprinsipper for universitets- og høgskolesektoren Felles IKT-arkitekturprinsipper for universitets- og høgskolesektoren og UNINETT arkitekturprinsipper presentert side ved side. Felles arkitekturprinsipper kommer i endret rekkefølge, for å kunne sammenholdes

Detaljer

Felles IKT-arkitekturprinsipper for universitets- og høgskolesektoren

Felles IKT-arkitekturprinsipper for universitets- og høgskolesektoren Felles IKT-arkitekturprinsipper for universitets- og høgskolesektoren og UNINETT arkitekturprinsipper presentert side ved side. Felles arkitekturprinsipper kommer i endret rekkefølge, for å kunne sammenholdes

Detaljer

Agenda. Mulige gevinster ved å samarbeide om løsninger. Tjenesteorientert arkitektur for UH sektoren. Kontekst for arkitekturarbeid

Agenda. Mulige gevinster ved å samarbeide om løsninger. Tjenesteorientert arkitektur for UH sektoren. Kontekst for arkitekturarbeid Arkitekturarbeide ved NTNU Carl-Fredrik Sørensen og Ole Langfeldt Arkitekter NTNU IT Agenda Kontekst for arkitekturarbeid IKT i UH-sektoren DIFI Arkitekturprinsipper Arkitektur i dag Trender i tiden Arkitektur

Detaljer

Fra informasjonssystemer til informasjonsinfrastrukturer

Fra informasjonssystemer til informasjonsinfrastrukturer Fra informasjonssystemer til informasjonsinfrastrukturer - basis for samhandling i forvaltningen Gjesteforelesning AFIN 30.8.17 Øivind Langeland 1 Disposisjon og pensum Disposisjon: Bakgrunn Informasjonsinfrastrukturer

Detaljer

Struktur og arkitektur

Struktur og arkitektur Struktur og arkitektur Sammenhengen mellom strukturmeldingen og arbeidet med IT-arkitektur i sektoren. Kan arkitektur bidra til at strukturendringer forenkles? Konsentrasjon for kvalitet En formidabel

Detaljer

Strategisk plan. Perioden

Strategisk plan. Perioden Strategisk plan Perioden 2008-2011 FORRETNINGSIDÉ: UNINETT FAS skal være UH-sektorens prosjektorganisasjon ved utredning, valg, innføring, drift, videreutvikling og utskifting av felles administrative

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Økonomiseminar Digitalisering

Økonomiseminar Digitalisering Økonomiseminar 2017 - Digitalisering Arne Lunde Oktober 2017 Agenda Automatisering og robotisering BOTT Departementets digitaliseringsgrep Digitaliseringsstrategien Etablering av tjenesteorgan og to kvalitetsorganer

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet

Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet SSP Brukerforum Oslo 24.03.2011 www.kith.no Foredragsholder Hans-Olav Warholm Seniorrådgiver / fagansvarlig arkitektur og sikkerhet, KITH Hvorfor

Detaljer

Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn

Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn Vår dato Vår referanse 7.3.2016 15/00988-3 Deres dato Deres referanse Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Henrik Paus Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn

Detaljer

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0 Arkitekturprinsipper for Versjon 1.0 Innhold Dokumentinformasjon... 3 Dokumentversjonshistorikk... 3 Kontaktperson vedr. bruk av prinsippene... 3 Innledning... 4 Formål og overordnet beskrivelse... 4 Nasjonale

Detaljer

Med standarder som virkemiddel

Med standarder som virkemiddel Med standarder som virkemiddel Tristan Rolstad, leder Virksomhetsarkitektur Øystein Aanrud, virksomhetsarkitekt ekommune 2013 17.09.2013 Agenda Standardisering Interoperabilitet Standardisering og arkitektur

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

Samarbeid om utvikling Integrasjonsarkitektur

Samarbeid om utvikling Integrasjonsarkitektur Kunnskap for en bedre verden IT for et bedre universitet Samarbeid om utvikling Integrasjonsarkitektur SUHS-konferansen 2014 Carl-Fredrik Sørensen IDI, NTNU Agenda Integrasjonsarkitektur Tjenesteorientering

Detaljer

Svar på høringsutkast: Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor (FAOS-rapporten)

Svar på høringsutkast: Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor (FAOS-rapporten) Capgemini Norge AS Svar på høringsutkast: Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor (FAOS-rapporten) Oslo, 25.09.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. CAPGEMINIS ANBEFALING...3 2. SVAR OG KOMMENTARER PÅ KAPTITLENE...4

Detaljer

Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet?

Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet? Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet? HelsIT 2011 Roar Engen Leder for arkitekturseksjonen,teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF Medforfatter: Jarle

Detaljer

Elektroniske tjenester i offentlig sektor - Difis rolle. Hans Christian Holte

Elektroniske tjenester i offentlig sektor - Difis rolle. Hans Christian Holte Elektroniske tjenester i offentlig sektor - Difis rolle Hans Christian Holte 01.06 2010 Oslo 1.6.2010 Direktoratet for forvaltning og IKT God IKT-utvikling Samordning Digitalt førstevalg Statlige departementer

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Kartverkets strategiske handlingsplan

Kartverkets strategiske handlingsplan Kartverkets strategiske handlingsplan 2017 2020 Kartverket Kartverket - Norges eldste tekniske etat Kartverket er Norges eldste tekniske etat, grunnlagt i 1773. Den teknologiske utviklingen siden den gang

Detaljer

Ved avdelingsdirektør Tone Bringedal

Ved avdelingsdirektør Tone Bringedal Hvilke behov ser forvaltningen for samarbeid med IKT-bransjen og forskningsmiljøene? Ved avdelingsdirektør Tone Bringedal (tbr@difi.no) Workshop i regi av Ressursnettverket for eforvaltning IKT-politikken

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

INTERN. DSBs arkitekturprinsipper

INTERN. DSBs arkitekturprinsipper INTERN DSBs arkitekturprinsipper Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 15 Innholdsfortegnelse Arktitekturprinsipper formål og bakgrunn... 4 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet...

Detaljer

Handlingsplan UH-Sky

Handlingsplan UH-Sky Handlingsplan 2016 2018 UH-Sky Vedtatt?????? Versjon.: 0.1 Utarbeidet av: Kristin Selvaag 1 Innholdsfortegnelse Visjon... 3 Langsiktige mål og strategier... 3 Handlingsmål... 5 Resultat- og aktivitetsmål...

Detaljer

Arkitekturprinsipper i spesialisthelsetjenesten. Versjon 1.0 Sist oppdatert: 27. nov 2014

Arkitekturprinsipper i spesialisthelsetjenesten. Versjon 1.0 Sist oppdatert: 27. nov 2014 Arkitekturprinsipper i spesialisthelsetjenesten Versjon 1.0 Sist oppdatert: 27. nov 2014 Nasjonal IKTs Fagforum Arkitektur forvalter arkitekturen for spesialisthelsetjenesten Som en del av dette er det

Detaljer

Hva gjøres for å legge til rette for å øke andelen elektronisk konkurransegjennomføring i Norge?

Hva gjøres for å legge til rette for å øke andelen elektronisk konkurransegjennomføring i Norge? Hva gjøres for å legge til rette for å øke andelen elektronisk konkurransegjennomføring i Norge? André Hoddevik Leder, Seksjon for teknologi og støttesystemer (STS), Avdeling for offentlige anskaffelser

Detaljer

Presentasjon sikkerhetsforum Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD

Presentasjon sikkerhetsforum Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Presentasjon sikkerhetsforum 2014 Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Agenda Regjeringens politikk Regulatoriske krav til etablering av tiltak for å sikre informasjonssikkerheten Risk management

Detaljer

Innledning Workshop NOKIOS Avdelingsdirektør Arne Lunde

Innledning Workshop NOKIOS Avdelingsdirektør Arne Lunde Innledning Workshop NOKIOS 2010 Avdelingsdirektør Arne Lunde Agenda Overordnet perspektiv IKT som strategisk innsatsfaktor Departementets rolle Økt samordning og samhandling Utfordringer Sentrale spørsmålsstillinger

Detaljer

SUHS-2014 Med UNINETT i en digital fremtid. Petter Kongshaug, Adm. Dir.

SUHS-2014 Med UNINETT i en digital fremtid. Petter Kongshaug, Adm. Dir. SUHS-2014 Med UNINETT i en digital fremtid Petter Kongshaug, Adm. Dir. UNINETTs rolle i sektoren Vi er sektorens verktøy med spisskompetanse på å få til samarbeid om fellesløsninger gjennom; - Prioriteringsråd/Styringsgrupper

Detaljer

Førstelinjeforum IKT 2015

Førstelinjeforum IKT 2015 Førstelinjeforum IKT 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Gardermoen 12.november 2015 Agenda 1. KDs satsing på IKT 2. Politiske føringer 3. Mandatet for arbeidsgruppen 4. Hovedområder, digitalisering 5. Hva betyr

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten har investert i rammeverk, kompetanse og utvikling av arkitekturpraksis hva er erfaringene, og hva nå?

Spesialisthelsetjenesten har investert i rammeverk, kompetanse og utvikling av arkitekturpraksis hva er erfaringene, og hva nå? 1 Spesialisthelsetjenesten har investert i rammeverk, kompetanse og utvikling av arkitekturpraksis hva er erfaringene, og hva nå? Helsesektoren har gjennom Nasjonal IKT gjennomført betydelig kompetanseutvikling

Detaljer

STRATEGISK PLAN

STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN 2010 2015 IT-AVDELINGEN UNIVERSITETET I BERGEN Brukerorientering Kvalitet Samarbeid Etikk SIDE 1 v. 1.00, 24. juni 2010 VISJON IT-avdelingen ved UiB skal produsere og levere IKT-tjenester

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur 14. juni 2010 Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur Lill Kristoffersen lill.kristoffersen@ssb.no Statistisk sentralbyrå IKT Abstract:

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

DIFI arkitekturprinsipper og universell utforming. Carl-Fredrik Sørensen

DIFI arkitekturprinsipper og universell utforming. Carl-Fredrik Sørensen DIFI arkitekturprinsipper og universell utforming Carl-Fredrik Sørensen Agenda Kontekst for arkitekturarbeid DIFI Arkitekturprinsipper Arkitektur i dag Trender i tiden Arkitektur i morgen Universell utforming

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 3 INNLEDNING Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype Universitetet i Bergens (UiB)

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN INNLEDNING 3 UiB I ET DIGITALISERT SAMFUNN 4 OVERORDNEDE MÅL FOR DIGITALISERING VED UiB 6 FEM STRATEGIER FOR DIGITALISERING

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi for felles kommunal IKT-arkitektur Juni 2014 cm KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse Dokumentkart...

Detaljer

Spørreundersøkelse om innholdet innen nasjonal arkitektur på Difi.no/arkitektur

Spørreundersøkelse om innholdet innen nasjonal arkitektur på Difi.no/arkitektur Spørreundersøkelse om innholdet innen nasjonal arkitektur på Difi.no/arkitektur Oppsummering av svarene Mai 017 Bakgrunn Nåsituasjon og behov Ønsket innhold Foto: Visitoslo/Karianne Lund Om undersøkelsen

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Virksomhetsarkitektur i Difi. Hvordan få nytte av virksomhetsarkitektur Bjørn Holstad, seksjonssjef Difi Nokios,

Virksomhetsarkitektur i Difi. Hvordan få nytte av virksomhetsarkitektur Bjørn Holstad, seksjonssjef Difi Nokios, Virksomhetsarkitektur i Difi Hvordan få nytte av virksomhetsarkitektur Bjørn Holstad, seksjonssjef Difi Nokios, 28.10.2014 Noen Difi - tjenester Difis oppgaver (hatter) Pådriver og samordner på digitaliseringsområdet

Detaljer

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 Arkivreferanse: 201301919 Plandokument Strategiplan Versjon: 1.0 Ansvarlig: Adm. dir. Erstatter: Strategiplan 2014-2018 Gyldig fra: 12.06.14 Utarbeides av: Ledergruppen

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Sporingssystem for senger

Sporingssystem for senger Sporingssystem for senger Del 2 K Bilag 1, Vedlegg 1 Arkitekturprinsipper i Helse Vest Saksnr. 2013/30 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 DEFINISJONER... 4 3 NASJONALE PRINSIPPER... 5 3.1 DIREKTORATET FOR FORVALTNING

Detaljer

Om UNINETT FAS F e l l e s A d m i n i s t r a t i v e S y s t e m e r f o r u n i v e r s i t e t e r o g h ø g s k o l e r 1

Om UNINETT FAS F e l l e s A d m i n i s t r a t i v e S y s t e m e r f o r u n i v e r s i t e t e r o g h ø g s k o l e r 1 Om UNINETT FAS F e l l e s A d m i n i s t r a t i v e S y s t e m e r f o r u n i v e r s i t e t e r o g h ø g s k o l e r 1 Vår oppgave UNINETT FAS sitt samfunnsoppdrag er å bidra til bedre og mer effektiv

Detaljer

Sikkerhetsforum i UH sektoren

Sikkerhetsforum i UH sektoren Sikkerhetsforum i UH sektoren Rolf Sture Normann CSO, UNINETT 13.-14. juni 2012 Om UNINETT Det norske forskningsnettet Eid av Kunnskapsdepartementet Ca 100 ansatte, 200 mill omsetning Gir nett og tjenester

Detaljer

Elektroniske MEG! Hvordan Difi bidrar til utvikling av elektroniske tjenester. Servicekonferansen 2010

Elektroniske MEG! Hvordan Difi bidrar til utvikling av elektroniske tjenester. Servicekonferansen 2010 Elektroniske MEG! Hvordan Difi bidrar til utvikling av elektroniske tjenester Servicekonferansen 2010 Lise Nilsen lise.nilsen@difi.no no Difi skal: Bidra til å utvikle og fornye offentlig sektor Styrke

Detaljer

Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen

Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen av 25.01.14 Tilbyder bes fylle inn nødvendig informasjon i felter som inngår i dokumentets følgende deler/kapitler: 1. Arkitekturprinsipper

Detaljer

Roller og ansvar for Tjenesterådet Tjenesterådet er opprettet for å sikre god forvaltning av HiOAs administrative tjenesteportefølje.

Roller og ansvar for Tjenesterådet Tjenesterådet er opprettet for å sikre god forvaltning av HiOAs administrative tjenesteportefølje. Sak 27/2015: Revidert versjon av «Roller og ansvar for Tjenesterådet» Sammendrag Notatet er oppdatert på bakgrunn av innspill fra forrige Tjenesteråd. Det er gjort flere mindre endringer i teksten, med

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet i Hordaland Styring og kontroll - informasjonssikkerhet. Øyvind Grinde Seksjonssjef for informasjonssikkerhet 18.

Fylkesberedskapsrådet i Hordaland Styring og kontroll - informasjonssikkerhet. Øyvind Grinde Seksjonssjef for informasjonssikkerhet 18. Fylkesberedskapsrådet i Hordaland Styring og kontroll - informasjonssikkerhet Øyvind Grinde Seksjonssjef for informasjonssikkerhet 18. januar 2018 JMFoto.no HVA ER INFORMASJONSSIKKERHET? Hva er informasjon?

Detaljer

Målbilde for XXX. Januar Versjon ARBEIDS OG VELFERDSETATEN Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO

Målbilde for XXX. Januar Versjon ARBEIDS OG VELFERDSETATEN Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO Målbilde for XXX Januar 2016 Versjon 0.10 ARBEIDS OG VELFERDSETATEN Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO Besøksadresse: Økernveien 94 Tel: 21 07 00 00 // Faks: 21 07 00 01 www.nav.no //

Detaljer

Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet

Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet Difis veiledningsmateriell Jan Sørgård, seniorrådgiver Difi Difi Visjon: Vi utvikler offentlig sektor Digitalisering Anskaffelser Organisering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato:

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 23.09.2015 Sak 18-2015 Beslutningssak Prosjekt Målbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor, leveranse 3: Skisse til strategi og handlingsplan Historikk/bakgrunn

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå?

Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå? 1 Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå? Bakgrunn Nasjonal IKT har siden høsten 2010 investert i kompetansebygging innen virksomhetsarkitektur, (Enterprise

Detaljer

Styret i D-IKT behandlet saken i sitt møte den , og vedtok å avgi vedlagte høringsuttalelse.

Styret i D-IKT behandlet saken i sitt møte den , og vedtok å avgi vedlagte høringsuttalelse. Vår referanse: HavHau Arkivkode: 08/11702 Sted: Drammen Dato: 25.09.08 Deres referanse: 20070103425 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo HØRING AV ARBEIDSGRUPPERAPPORT

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Felles informasjonsforvaltning i offentlig sektor Hvorfor trenger vi det, hva bør det omfatte og hvordan? Rune Sandland, Sjefsarkitekt Del 1 DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Tenke digitalt utvikle nasjonalt

Detaljer

Virksomhetsarkitektur i NAV

Virksomhetsarkitektur i NAV NOKIOS // 28. oktober 2014 Virksomhetsarkitektur i NAV Petter Hafskjold, sjefsarkitekt IKT, NAV Innhold NAV og arkitektur Arkitekturutvikling / modeller Arkitekturstyring Forankring Oppsummering NAVs hverdag

Detaljer

Strukturendringer i universitets- og høgskolesektoren

Strukturendringer i universitets- og høgskolesektoren Strukturendringer i universitets- og høgskolesektoren IKT som sentralt virkemiddel for å nå målsetningene for strukturendringene Viseadm. dir Tor Holmen. UNINETT AS UH-sektoren, noen tall Pr. dato; 33

Detaljer

Høringssvar rapporten Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor

Høringssvar rapporten Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor Fornyings- og administrasjonsdepartementet postmottak@fad.dep.no Vår dato Vår referanse 18.09.08 2008/305 Deres dato Deres referanse 25.06.2008 200701034 Saksbehandler: MNL Høringssvar rapporten Felles

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

DFØs mål og samhandling med brukerne

DFØs mål og samhandling med brukerne DFØs mål og samhandling med brukerne Partnerforum 14. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 24.11.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Nasjonal- og statsbudsjettet for 2012 Utgifter (forslag

Detaljer

Veiledningsmateriellet Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet. For toppleder Oppdatert:

Veiledningsmateriellet Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet. For toppleder Oppdatert: Veiledningsmateriellet Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet Oppdatert: 7.6.2017 Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet Som toppleder er du ansvarlig for at din virksomhet har velfungerende

Detaljer

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis? (Rettslige spørsmål blir i liten grad berørt) Arild Jansen Avdeling for forvaltningsinformatikk/ Senter for rettsinformatikk, UIO http://www.afin.uio.no/

Detaljer

Veikart Standardiseringsrådet

Veikart Standardiseringsrådet Veikart Standardiseringsrådet 17.03.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Mål (endepunkt) Følgende mål er foreslått for

Detaljer

Sikkert nok - Informasjonssikkerhet som strategi

Sikkert nok - Informasjonssikkerhet som strategi Sikkert nok - Informasjonssikkerhet som strategi Lillian Røstad Seksjonssjef Jan Sørgård Seniorrådgiver Digitaliseringskonferansen 6. juni 2014 C IA Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2003 2007

Detaljer

Oppdragsgiver Prosjekteier Prosjektleder. UH-sky styringsgruppe Kristin Selvaag Odd A. Halseth

Oppdragsgiver Prosjekteier Prosjektleder. UH-sky styringsgruppe Kristin Selvaag Odd A. Halseth Utarbeidet av: Odd A. Halseth Sist oppdatert: 19.09.16 Godkjent av: Styringsgruppa for UH-sky Dato for godkjenning: 9. september 2016 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn Startpakke skytjenester Prosjektnummer

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Trondheim kommune Trondheim kommune har initiert et prosjekt for å etablere en ny integrasjonsplattform TIP (Trondheim kommune Integrasjons Plattform).

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Partnerforums vårkonferanse 3. juni 2016 Birgitte Egset Fagdirektør, avdeling digital forvaltning, Difi Digital agenda Stortingsmeldingen

Detaljer

Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor. Hallstein Husand Programleder Altinn II Programmet NOKIOS 2009

Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor. Hallstein Husand Programleder Altinn II Programmet NOKIOS 2009 Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor Hallstein Husand Programleder Altinn II Programmet NOKIOS 2009 1 ALTINN II Nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor

Detaljer

HB 3.D.10. Strategi

HB 3.D.10. Strategi HB 3.D.10 Strategi 2016-2021 Innhold 1. Visjonen side 3 2. Husbankens mål i perioden side 3 3. Strategiske veivalg for å nå målene side 4 1. Visjonen «Alle skal bo godt og trygt» 2. Husbankens mål i perioden

Detaljer

Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor. Endre Grøtnes FINF 4001 høst 2011

Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor. Endre Grøtnes FINF 4001 høst 2011 Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor Endre Grøtnes Endre.grotnes@difi.no FINF 4001 høst 2011 Et liten (forsknings)advarsel Informasjonen dere får i dag

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

SAP HR leveranser til UH sektoren tiltak for å bedre samarbeidet mellom sektoren og SSØ når det gjelder endringsarbeid og videreutvikling.

SAP HR leveranser til UH sektoren tiltak for å bedre samarbeidet mellom sektoren og SSØ når det gjelder endringsarbeid og videreutvikling. SAP HR leveranser til UH sektoren tiltak for å bedre samarbeidet mellom sektoren og SSØ når det gjelder endringsarbeid og videreutvikling. 1. Bakgrunn Etter at utrulling av SAP HR var gjennomført sommeren

Detaljer

Utfordringer for bruk av felles digitale tjenester i det offentlige

Utfordringer for bruk av felles digitale tjenester i det offentlige Utfordringer for bruk av felles digitale tjenester i det offentlige Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor Endre Grøtnes endre.grotnes@difi.no FINF 4001

Detaljer

Innledning 1 Formål 2 Krav til prinsippenes egenskaper 2 Prinsippene 3

Innledning 1 Formål 2 Krav til prinsippenes egenskaper 2 Prinsippene 3 er for virksomhetsarkitektur fra Nasjonal IKT. (Erstatter versjon 1.0 fra 2010.) Innhold Innledning 1 Formål 2 Krav til prinsippenes egenskaper 2 ene 3 Helhetlig tilnærming 3 Prosessorientering 4 Tjenesteorientering

Detaljer

Oppfølging av rapporten fra Aagedalsutvalget hva skjer nå. v/kjell Bernstrøm Økonomidirektør UiB og medlem av UHR s administrasjonsutvalg

Oppfølging av rapporten fra Aagedalsutvalget hva skjer nå. v/kjell Bernstrøm Økonomidirektør UiB og medlem av UHR s administrasjonsutvalg Oppfølging av rapporten fra Aagedalsutvalget hva skjer nå v/kjell Bernstrøm Økonomidirektør UiB og medlem av UHR s administrasjonsutvalg Aagedalutvalgets anbefalinger Fortsatt satsing på felles IT-administrative

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no Difi (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Brukerutvalg 28. oktober 2015

Brukerutvalg 28. oktober 2015 Brukerutvalg 28. oktober 2015 André Hoddevik Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon for teknologi og støttesystemer Digitalisering av anskaffelser En forutsetning for forenkling både for kjøpere

Detaljer

Planning & Forecasting. retning / ansvar / verdi

Planning & Forecasting. retning / ansvar / verdi Planning & Forecasting retning / ansvar / verdi RAV Norge AS Hvem er vi? Spesialister på løsninger innen: Business intelligence and analytics Data visualization and discovery Performance management 44

Detaljer

Aggregering av risiko - behov og utfordringer i risikostyringen

Aggregering av risiko - behov og utfordringer i risikostyringen Aggregering av risiko - behov og utfordringer i risikostyringen SINTEF-seminar 4.4.2017 Jan Sørgård, Seniorrådgiver i Difi Seksjon for informasjonssikkerhet og datadeling Avdeling for digital forvaltning

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Overordnede arkitekturprinsipper for offentlig sektor

Overordnede arkitekturprinsipper for offentlig sektor Overordnede arkitekturprinsipper for offentlig sektor eforvaltningskonferansen 2012 Øivind Langeland Foto: Johnny Syversen Fornyingsministerens mål for offentlig sektor Statsråd Rigmor Aasrud Et godt møte

Detaljer

Overordnede arkitekturprinsipper for offentlig sektor

Overordnede arkitekturprinsipper for offentlig sektor Overordnede arkitekturprinsipper for offentlig sektor Informasjonssikkerhetsseminar 12.4 Styringssystem en veiviser for bedre informasjonssikkerhet? Øivind Langeland Regjeringens mål er at: Regjeringens

Detaljer

Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur.

Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur. Hensikt Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur. Kontinuerlig forbedring handler om kultur og vilje til endring og utvikling. Forbedringsarbeid

Detaljer

Skymegler v

Skymegler v Skymegler v1 04.05.2017 Agenda Bakgrunn og dagens situasjon Målbilde Skymegler v1 Organisering av skymeglerfunksjon Betalingsmodell Etablering av skymeglerfunksjon 2 Bakgrunn Prosjektet Skymegler1 skal

Detaljer

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet BUFETATS STRATEGI 2018-2020 Kvalitetsutviklingsprogrammet INNHOLD INNHOLD FORORD... 3 1. VISJON OG VERDIER... 4 2. MÅLGRUPPER... 5 3. KVALITET... 6 4. MÅL OG INNSATSOMRÅDER... 7 5. AKTUELLE TILTAK... 8

Detaljer