Til andelseierne i Øvre Haugen Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Øvre Haugen Borettslag"

Transkript

1 1 Øvre Haugen Borettslag Til andelseierne i Øvre Haugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Øvre Haugen Borettslag det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Øvre Haugen Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Øvre Haugen Borettslag avholdes torsdag 21. mai 2015 kl i Haugen skole. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014 A) Årsberetning og regnskap for 2014 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG A) Betalingsautomat for bom B) Postkasser Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år E) Valg av 1 delegert(e) med vara til Furuset Vaktmestersentral for 1 år F) Valg av valgkomité for 1 år Oslo Styret i Øvre Haugen Borettslag Jan-Erik Halvorsen/s/ Tove Forseth/s/ Bjørn Justad/s/ Willy Kingswick/s/ Bjørnar Kristiansen/s/

3 3 Øvre Haugen Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Jan-Erik Halvorsen Maria Dehlis Vei 31 B Nestleder Tove Forseth Maria Dehlis Vei 15 Styremedlem Bjørn Justad Maria Dehlis Vei 29 A Styremedlem Willy Kingswick Maria Dehlis Vei 37 Styremedlem Bjørnar Kristiansen Maria Dehlis Vei 35 Varamedlem Unni Løvhaug Maria Dehlis Vei 37 Varamedlem Liv Scheie Maria Dehlis Vei 25 A Varamedlem Mads Aksel Strand Maria Dehlis Vei 37 Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Jan-Erik Halvorsen Maria Dehlis Vei 31 B Varadelegert Tove Forseth Maria Dehlis Vei 15 Valgkomiteen Øystein Grinna Maria Dehlis Vei 19 A Kari Mathisen Maria Dehlis Vei 17 B Helen Kapeh Peters Maria Dehlis Vei 15 Styrets medlemmer består i dag av 4 menn og 1 kvinne. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Øvre Haugen Borettslag Borettslaget består av 293 andelsleiligheter. Øvre Haugen Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 12 Alna i Oslo kommune med følgende adresse: Maria Dehlis Vei Gårds- og bruksnummer : Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette.

4 4 Øvre Haugen Borettslag Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Øvre Haugen Borettslag har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av salg av nøkler, garasjekort og erstatning for grunnavståelse. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr ,-. Resultat Årets resultat på kr ,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler er en vesentlig størrelse knyttet til borettslagets økonomi og utgjorde pr kr ,-. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

5 5 Øvre Haugen Borettslag Andre driftsutg/ 10,9 % Kabel TV 7,3 % Div Honorarer 4,4 % Pers.utg,/ styrehonorar 3,8% Ord.Drift/vedl.hold 17,6% Energi/fyring 11 % Renter/avdrag 11,4% Vaktmestersentrale n 11,4 % Forsikring 8,3% Kommunale utg.. 13,9 % KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til ordinært vedlikehold. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Feieravgiften forblir uendret. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2015 er redusert med kr 315,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Øvre Haugen Borettslag.

6 6 Øvre Haugen Borettslag Lån Øvre Haugen Borettslag har ett lån i OBOS med månedlige annuiteter og flytende rente. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Forretningsførerhonorar Økningen av forretningsførerhonoraret skyldes at dette ble en momsbelagt tjeneste fra Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2015 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. SAMEIET FURUSET VAKTMESTERSENTRAL Borettslaget er medeier i sameiet Furuset Vaktmestersentral. Til orientering er resultatregnskap og balanse for nevnte sameie pr satt inn bakerst i årsberetningsheftet. De som ønsker ytterligere informasjon om sameiet, kan henvende seg til forretningsfører for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap. Oslo Styret i Øvre Haugen Borettslag Jan-Erik Halvorsen/s/ Tove Forseth/s/ Bjørn Justad/s/ Willy Kingswick/s/ Bjørnar Kristiansen/s/

7 7 Øvre Haugen Borettslag

8 8 Øvre Haugen Borettslag

9 . 9 Øvre Haugen Borettslag 432 ØVRE HAUGEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag kjøpesum anl.midler Fradrag for avdrag langs. lån Utlån langsiktig fordring Reduksjon langsiktig fordring B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

10 10 Øvre Haugen Borettslag RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Antenneanlegg Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader sameie Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

11 11 Øvre Haugen Borettslag BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andel anleggsmidler i fellesanlegg Andre varige driftsmidler Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 293 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld Andel langsiktig gjeld i fellesanlegg SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpte renter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar OSLO, , STYRET FOR ØVRE HAUGEN BORETTSLAG JAN-ERIK HALVORSEN/s/ BJØRN JUSTAD/s/ WILLY KINGSWICK/s/ BJØRNAR KRISTIANSEN/s/ TOVE FORSETH/s/

12 Øvre Haugen Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Lokaler Kabel-TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Lokaler Kabel-TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

13 13 Øvre Haugen Borettslag NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Nøkler/garasjekort Erstatning grunnavståelse SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Timelønnet Annen lønn Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr I tillegg har styret fått bevertning med kr , jf. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS OBOS Prosjekt AS Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR

14 14 Øvre Haugen Borettslag NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Drift/vedlikehold søppelanlegg Annet vedlikehold (MD17 grunnarbeider) Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI/FYRING Elektrisk energi Strøm oljefyr el.bereder SUM ENERGI / FYRING

15 15 Øvre Haugen Borettslag NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vakthold Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -140 Telefon, annet Porto Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER OBOS-banken lån OBOS-banken lån Renter på leverandørgjeld -184 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.104/bnr.73 Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold.

16 16 Øvre Haugen Borettslag NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Macintosh Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Avfallsbrønner Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE: 16 LANGSIKTIGE FORDRINGER Furuset vaktmestersentral (finansiering anleggsmidler) SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 17 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer/håndkasse for tillitsvalgte Furuset vaktmestersentral Skattetrekk overført OBOS SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 18 PANT- OG GJELDSBREVLÅN OBOS-banken lån 1 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,35%. Løpetiden er 30 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS-banken lån 2 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,35%. Løpetiden er 10 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANT- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 19 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD

17 Øvre Haugen Borettslag NOTE: 20 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum parkeringsplasser Depositum leligheter SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 21 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 22 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 23 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd Pantelån TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger Tomt TOTALT NOTE: 24 GARANTIANSVAR/ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG Selskapet eier 12,30 % av Furuset vaktmestersentral. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjelden i Furuset vms. Garantiansvaret refererer seg til den samlede gjelden i Furuset vms og utgjør kr Selskapets andel i Furuset vms vises i balansen både under eiendels- og gjeldssiden under posten "andel anleggsmidler i fellesanlegg" og "andel langsiktig gjeld i fellsanlegg". Selskapets andel av driftkostnadene i Furuset vms er inntatt i resultatregnskapet under posten "kostnader sameie". Driftskostnadene er fordelt etter brukerandel på 10,87 % Til orientering vedlegges sameiets regnskap.

18 18 Øvre Haugen Borettslag FURUSET VAKTMESTERSENTRAL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Innbetalinger Salg anleggsmidler Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Energi/fyring Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT

19 19 Øvre Haugen Borettslag FURUSET VAKTMESTERSENTRAL BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Andre varige driftsmidler Aksjer og andeler Langsiktige fordringer (depositumskto) SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Beholdninger Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, , STYRET FOR FURUSET VAKTMESTERSENTRAL TERJE ANDERSEN MARIT JOHANNESSEN PER MATHISEN HELGE ROGNAN WILLIE ERIKSEN

20 4 A) 20 Øvre Haugen Borettslag

21 21 Øvre Haugen Borettslag Styrets innstilling. BETALINGSAUTOMAT. De siste årene har det vært en stor økning av bilkjøring inn på borettslagets indre område. Våre regler sier at dette området er bilfritt. Styret har mottatt mange henvendelser fra beboere som klager på denne store trafikken. Vi har også blitt bedt om å gjøre noe med dette. Styret har ikke lykkes i å redusere biltrafikken ved å sende ut rundskriv om dette flere ganger pr. år. Sensommeren 2014 ble det gjort stikktellinger som viste et gjennomsnitt på ca. 15 bilpasseringer inn og ut i timen. Dette er svært mange biler. Styret fant derfor at eneste løsning var å velge betalingsautomat. Vi har lagt til rette for alle som har spesielle behov og kan vise parkeringsdokumentasjon fra Bymiljøetaten kan få utlevert bomåpner. Passeringene gjennom bommen er betydelig redusert til ca. 15 biler i døgnet. Småbarnsforeldre er svært fornøyde over at barna nå kan bevege seg fritt uten fare for å bli påkjørt. Og alle beboerne kan nye det indre området som nå er slik det er ment å være, nemlig mest mulig bilfritt. Styrets forslag til vedtak: Betalingsautomaten blir stående og passering skjer ved betaling av avgift, kr. 20,-

22 4 B) 22 Øvre Haugen Borettslag

23 23 Øvre Haugen Borettslag Styrets innstilling. NYE POSTKASSER. Styret viser til oppstilling av prioriterte vedlikeholdsoppgaver som tidligere er vedtatt i generalforsamlingen i Her står nye postkasser som en av disse prioritetene. I 2015 vil alle inngangspartier, callinganlegg og låssystem bli skiftet ut. Dette er et omfattende og kostbart arbeid som innebærer at det er dette vi har økonomi til å håndtere i Alle øvrige vedlikeholdsoppgaver må derfor planlegges utført på et senere tidspunkt. Forslag til vedtak: Utskifting av postkasser gjennomføres ikke i 2015.

24 24 Øvre Haugen Borettslag

25 25 Øvre Haugen Borettslag Orientering om borettslagets drift STYRETS ARBEID I siste årsmøteperiode er det avholdt 12 styremøter og møter i arbeidsutvalget i forkant. Det har vært avholdt 1 beboermøte i perioden. Vi har gjennomført 2 HMS runder. Det er utgitt 3 nyhetsbrev. Informasjon til beboerne gjøres forøvrig på borettslagets nettsider, og ved oppslag i oppgangene. Vårdugnaden ble dessverre avlyst på grunn av veldig dårlig vær. Julegrantenningen var første søndag i advent. Sameiet Furuset Vaktmestersentral utfører vaktmestertjenestene. Våre beboere har en god rutine på å bruke vakttelefonen når de har spørsmål eller behov for hjelp. Vakttelefonen har hatt i gjennomsnitt ca. 3-4 henvendelser pr. mnd. Det har vært utført et omfattende arbeid på baksiden av MDV. 17 for å avrette og drenere rundt blokken. Det er lagt nye dreneringsrør ved sandbasseng utenfor MDV. 31. Vi har hatt et forprosjekt for å framskaffe pris på utskifting av alle inngangspartier, bytte av låser og montering av nytt ringeklokkesystem med kamera. OBOS Prosjekt gjennomfører en anbudsrunde i løpet av våren, og vi tar sikte på at arbeidet blir gjennomført på forsommeren Det er montert ny motor i garasjeporten til plan 3. Det er montert betalingsbom for innkjøring til borettslagets indre område. Vedlikehold av grøntområdene ivaretas av gartnerfirmaet Anlegg for Grønt. Holmsen Elektriske AS utfører elektrikertjenester. Rosing foretar ettersyn og vedlikehold av garasjeporter. Dette utføres to ganger pr. år. Securitas Bomiljøtjeneste har regelmessig døgnvakthold/kontroll av oppganger og fellesarealer. Det er videoovervåkning i garasjene. Alle Tiders Rørleggerbedrift foretar utskifting av sluk i forbindelse med baderomsrehabilitering og bytting av stoppekraner (Ballofix). De utfører for øvrig nødvendige rørleggerarbeider ved behov. Lekeplassinspektørene har ansvar for kontroll og ettersyn av lekeplassene. Vi får en rapport etter sikkerhetskontroll hvert år. Vi har ansvar for at påpekte feil og mangler blir utbedret. I tillegg etterfylles eller skiftes sandkassesanden ut. Lekeapparatene begynner å bli noen år gamle, og vi må snart vurdere større utskiftninger av disse.

26 26 Øvre Haugen Borettslag STYRET Styret har kontor i Maria Dehlisvei 37 med kontortid tirsdager mellom kl og kl Se borettslagets e-post er: RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. VAKTMESTERTJENESTE / ANDRE ANSATTE / PORTNER Vaktmester S/E Furuset Vaktmestersentral ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret har adresse i Gransdalen 29 og er åpent hverdager mellom kl og kl Vaktmester kan også kontaktes på telefon eller faks En må påregnes å betale for tjenesten selv om det ikke er avtalt med styret på forhånd. Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i PARKERING Borettslaget har parkerings- og garasjeplasser i garasjehus. NØKLER/SKILT Nøkler kan kjøpes/bestilles ved henvendelse til Furuset vaktmestersentral. Nøkler kan også kjøpes på styrerommet hver tirsdag mellom og RENHOLD Borettslaget har avtale med 2Clean AS om vask av trappeoppganger og fellesarealer. Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til styret via vakttelefon Styret melder skaden videre til forsikringsavdelingen i OBOS som melder skaden til forsikringsselskapet. Utbedring av skader skjer i samråd med styret i henhold til takstrapport. Borettslaget benytter egne håndverkere til slike arbeider. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

27 27 Øvre Haugen Borettslag Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Utleie av egen bolig (bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av selskapene forvaltet av OBOS. Øvre Haugen Borettslag er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre fellesanlegg.

28 28 Øvre Haugen Borettslag Energiregnskap Borettslaget får levert et årlig energiregnskap fra OBOS. Formålet med energiregnskapet er å gi styret en oversikt over borettslagets energiforbruk, fordelt på romoppvarming, varmtvann, belysning, fellesvaskeri og lignende. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Kabel-TV Get er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS har fremforhandlet en kollektiv avtale med Get som gir deg som beboer rabatt på digital-tv, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller deres hjemmeside Telefoni og bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se

29 29 Øvre Haugen Borettslag Energiregnskap 2014 Øvre Haugen Borettslag Det graddagskorrigerte energiforbruket i Øvre Haugen borettslag var i 2014 på kwh, tilsvarende et spesifikt forbruk på 166 kwh/m2. Det har vært svært jevnt forbruk siden 2011, med noe lavere forbruk på gårdsanlegget i år enn i fjor. En sammenligning av de forskjellige byggene i borettslaget viser noe variasjon. Dette er både relatert til forbruksvaner hos beboerne og fellesforbruket registrert på de ulike adressene. I noen bygg er forbruket av varmtvann rundt 60 kwh/m2. Dette regnes som noe høyt. Sammenlignet med andre boligselskaper er energiforbruket i Øvre Haugen borettslag normalt. Utslippet av klimagassen CO2 relatert til energiforbruket var i 2014 på tonn. Forbruksutvikling Formål Privat [kwh] Husholdning Oppvarming Felles [kwh] Gårdsanlegg Varmtvann Totalforbruk

30 30 Øvre Haugen Borettslag Utvikling av klimagassutslipp (CO2): Øvre Haugen Borettslag Energibærer Tonn CO2 Direkte el Total

31 31 Øvre Haugen Borettslag Fellesforbruk fordelt på energibærer Energibærer Strøm [kwh] Gårdsanlegg Varmtvann Totalforbruk

32 Boligblokk med felles varmtvann 32 Øvre Haugen Borettslag

33 33 Øvre Haugen Borettslag Bygg: Øvre Haugen Borettslag Boligselskapet er delt opp i følgende bygninger: Bygning Bygningskategori Oppvarmet areal Maria Dehlis Vei 15 Boligblokk 3521 m² Maria Dehlis Vei 17 Boligblokk 1762 m² Maria Dehlis Vei 19 Boligblokk 1762 m² Maria Dehlis Vei 21 Boligblokk 2043 m² Maria Dehlis Vei 23 Boligblokk 1324 m² Maria Dehlis Vei 25 Boligblokk 1139 m² Maria Dehlis Vei 27 Boligblokk 1332 m² Maria Dehlis Vei 29 Boligblokk 1324 m² Maria Dehlis Vei 31 Boligblokk 1332 m² Maria Dehlis Vei 33 Boligblokk 3554 m² Maria Dehlis Vei 35 Boligblokk 3551 m² Maria Dehlis Vei 37 Boligblokk 3591 m² Forklaringer til Energiregnskapet Graddagskorrigering: Energiforbruket til oppvarming er avhengig av utetemperaturen og vil variere fra år til år. I energiregnskapet er energiforbruket til oppvarming graddagskorrigert, det vil si at forbruket er korrigert i forhold til et normalår. Energiforbruket i energiregnskapet skal derfor være sammenliknbart fra år til år, uavhengig av hvor kaldt eller varmt året har vært. kwh/m²:energiforbruket i energiregnskapet er oppgitt i energiforbruk per m² oppvarmet areal [kwh/m²]. Dette er gjort for å kunne sammenlikne bygninger og boligselskaper med ulikt oppvarmet areal. Forbruksfordeling mellom ulike formål: I energiregnskapet fordeler vi energiforbruket på ulike forbrukskategorier. Som regel har vi egne energimålere til de ulike formålene, men i noen tilfeller måles flere formål over samme energimåler. Eksempler på dette kan være leilighetsmålere for strøm som dekker både husholdningsforbruk, oppvarming og varmtvann, eller det kan være oljeforbruk til en oljekjel som leverer både varme og varmt tappevann. I disse tilfellene blir forbruksfordelingen mellom de ulike formålene stipulert etter en standard fordelingsnøkkel. Noen boligselskaper er i energiregnskapet delt opp i flere bygninger. Disse bygningene kan ha deler av energiforbruket felles. Dette kan f.eks være varme og/eller varmtvann som produseres i et felles teknisk rom og leveres ut til flere bygninger. For disse boligselskapene fordeler vi fellesforbruket mellom bygningene etter arealbrøk eller annen avtalt fordelingsnøkkel.

34 34 Øvre Haugen Borettslag Energigruppa i OBOS Prosjekt AS Energiregnskapet er utarbeidet av energigruppa i OBOS Prosjekt AS. Energiregnskapet er lagd som et hjelpemiddel til boligselskapene for å holde oversikten over egen energisituasjon. Boligselskapene kan gjennom energiregnskapet følge sin egen utvikling i energiforbruk over tid og sammenlikne seg med andre tilsvarende boligselskaper og se hvor og hva de bruker energien til. Ut i fra dette kan en vurdere aktuelle tekniske og bygningsmessige enøktiltak, samt optimalisering av tekniske anlegg. Ved gjennomføring av enøktiltak vil en ved hjelp av energiregnskapet kunne se hvilken effekt de gjennomførte tiltakene har gitt. Energiregnskapet er bare en del av den fullstendige energirådgivningen i OBOS Prosjekt. Annen energiteknisk bistand som tilbys av Energigruppa i OBOS Prosjekt er: - Enøkrapporter og søknad om investeringsstøtte til energitiltak fra Energi- og Bymiljøetaten i Oslo. I spesielle tilfeller med søknader også til Enova. - Forprosjekt varme med grundige utredninger av energikonverteringstiltak. - Prosjektering av energitekniske anlegg. - Tilbudsbeskrivelser, tilbudsevaluering, kontrahering, prosjekt- og byggeledelse ved gjennomføring av energitiltak. - Problemløsning og optimalisering av tekniske anlegg. - Generell bistand og rådgiving i energispørsmål. Ønsker dere å gjennomføre energitiltak i deres bygningsmasse eller lurer på hvilke tiltak som kan være aktuelle for dere, så står vi alltid til rådighet! Kontaktpersoner i energigruppa til OBOS Prosjekt AS er: Fredrik Thorbjørnsen Energirådgiver/Sivilingeniør Joakim Larsen Energirådgiver Stian Valholm Energirådgiver/Sivilingeniør / / /

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Rød Borettslag

Til andelseierne i Rød Borettslag 1 Rød Borettslag Til andelseierne i Rød Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Valhall Borettslag

Til andelseierne i Valhall Borettslag 1 Valhall Borettslag Til andelseierne i Valhall Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag 1 Skolegata 4 Abc Borettslag Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Hammergården Borettslag

Til andelseierne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til andelseierne i Hammergården Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Myrer Borettslag

Til beboerne i Myrer Borettslag 1 Myrer Borettslag Til beboerne i Myrer Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Hamborg Borettslag

Til andelseierne i Hamborg Borettslag 1 Hamborg Borettslag Til andelseierne i Hamborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling avholdes onsdag 11. juni kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli avholdt

Detaljer

Til andelseierne i Økernly Borettslag

Til andelseierne i Økernly Borettslag 1 Økernly Borettslag Til andelseierne i Økernly Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til andelseierne i Ellingsrudflaten Borettslag

Til andelseierne i Ellingsrudflaten Borettslag 1 Ellingsrudflaten Borettslag Til andelseierne i Ellingsrudflaten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Engelsborg Borettslag

Til andelseierne i Engelsborg Borettslag 1 Engelsborg Borettslag Til andelseierne i Engelsborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Torsdag 22. mai 2013 kl 18.00 i velferdsrommet til Tøyenhus Borettslag, Trondheimsveien 83B, inngang fra

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Hamborg Borettslag

Til andelseierne i Hamborg Borettslag 1 Hamborg Borettslag Til andelseierne i Hamborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer