HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEDMARK FYLKESKOMMUNE"

Transkript

1 HEDMARK FYLKESKOMMUNE

2 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 1 2 Den økonomiske situasjonen ved utgangen av 1. tertial 1 3 Budsjettrevideringer i Skatteinngang og inntektsutjevning Skatteinngang Inntektsutjevning Samlet vurdering 3 5 Mva-kompensasjon 3 6 Gjeld og renteutgifter 4 7 Likviditet og renteinntekter 5 8 Status for investeringsprosjektene 6 9 De enkelte hovedtjenester Hovedtjeneste 1 Sentraladministrasjonen/fellestiltak Hovedtjeneste 2 Utdanning Hovedtjeneste 3 Tannhelse Hovedtjeneste 4 Plan og miljø Hovedtjeneste 5 Kultur Hovedtjeneste 6 Næringsutvikling Hovedtjeneste 7 Samferdsel 17 Side ** ** Fylkesrådet

3 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial INNLEDNING Fylkesrådet vil i denne rapporten gi sin vurdering av fylkeskommunens økonomiske situasjon og aktivitet ved utgangen av 1.tertial Budsjettgrunnlaget fremgår av årsbudsjettet for 2011, vedtatt av Fylkestinget i møte (Ft-sak 84/10). I møte vedtok Fylkesrådet spesifisering av driftsbudsjettet for 2011 på 3-sifret ansvar og hovedtjeneste (Fråd-sak 16/11). Stortingets behandling av kommuneproposisjonen 2012 vil finne sted i juni. Fylkesrådet vil komme tilbake med en egen sak om budsjettjusteringer for 2011 til fylkestingets septembermøte. Det legges også frem en egen sak om disponering av fylkeskommunens regnskapsmessige mindreforbruk 2010 på 60,3 mill. kroner i fylkestingets junimøte (Ft-sak 30/11). Rapporten for 1. tertial bygger på informasjon innhentet fra de ulike virksomheter, foretak og sentraladministrasjonens staber og serviceenheter og omhandler: o Oppsummering av den økonomiske situasjonen ved utgangen av 1.tertial o Utviklingen i skatteinngang og inntektsutjevning o Utviklingen i gjeld og renteutgifter o Utviklingen i likviditet og renteinntekter o Status for investeringsprosjektene o Situasjonen for de enkelte hovedtjenestene 2. DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN VED UTGANGEN AV 1. TERTIAL Etter en gjennomgang av fylkeskommunens økonomiske situasjon ved utgangen av 1. tertial prognoseres det med et merforbruk i 2011 på 19,9 mill. kroner: (Mill. kroner) Prognose 2011 (pr. 1.tertial) Videregående opplæring -16,9 Tannhelse -3,0 Skatteinngang/inntektsutjevning/renter 1) 0,0 Renteutgifter/-inntekter 2) 0,0 SUM -19,9 1) Se kommentarer under avsnitt 4 2) Se kommentarer under avsnitt 6 For videregående opplæring vil en jobbe videre med mulige tiltak spesielt rettet mot spesialundervisningen med sikte på budsjettbalanse, bl.a. på grunnlag av funn og anbefalinger i Rambøll-rapporten. Fylkesrådet 1

4 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial Tannhelsetjenestens prognose er knyttet til lønnsutgifter og tiltak som bl.a. vikarbruk vurderes fortløpende med sikte på bedret budsjettsituasjon. Foreløpig prognose forventer at netto renteutgifter blir omtrent som budsjettert. Nivået på pensjonsutgiftene (reguleringspremien og premieavvikene) kan svinge noe fra år til år, bl.a. avhengig av lønnsveksten. For 2011 er foreløpig ingen grunn til å fravike budsjettert nivå. 3. BUDSJETTREVIDERINGER I 2011 Kommuneproposisjonen 2011 ble lagt frem og vil bli behandlet i Stortinget i juni. Forhold som en nå har oversikt over og som vil medføre budsjettmessige endringer i 2011, er bl.a. knyttet til endringer i skatteanslaget og lønns-/prisutviklingen. Fylkesrådet vil komme tilbake med en egen sak til fylkestinget i september om budsjettjusteringer for 2011 knyttet til behov for omdisponeringer og konsekvenser av kommuneproposisjonen. I sak 30/11 til fylkestingets møte foreslår fylkesrådet en disponering av fylkeskommunens regnskapsmessige mindreforbruk 2010 (60,3 mill. kroner) med 50,6 mill. kroner i 2011, mens 9,7 mill. kroner foreslås holdt tilbake i ubundet disposisjonsfond. Tiltak forutsatt gjennomført i 2010, men som er blitt forsinket/utsatt (15,4 mill. kroner): o Energi- og klimaplan - 0,6 o Skoletrøkk - 1,3 o Helhetlig plan for voksenopplæring - 1,4 o Regjeringens tiltakspakke ,3 o Vingersjøen roanlegg - 0,1 o Ungdommens kulturmønstring - 0,5 o ERP-prosjektet - 1,9 o Merinntekt av mva-kompensasjon fra investeringer ført i driftsregnskapet - 4,6 o Aksjeutbytte Hedmark fylkeskraft AS - 3,1 o Musikkarkiv/utstyr - 0,3 o Etablering IKA-Øst (interkommunalt arkivselskap) - 0,3 Nye tiltak i 2011 (15,2 mill. kroner): o Økt fylkesvegvedlikehold - 10,0 o Ekstraordinært bygningsvedlikehold - 3,5 o Universell utforming - 1,0 o Utstyr/tannhelse - 0,7 Avsetning for perioden (20 mill. kroner): o Fylkeskommunens andel til Ny Giv-prosjektet SKATTEINNGANG OG INNTEKTSUTJEVNING Etter at det fra 2000 ble innført en ordning med løpende inntektsutjevning, dvs. at skatteinngangen i budsjettåret er grunnlaget for inntektsutjevningen, må nå skatteinngangen og inntektsutjevningen vurderes i sammenheng. Tallene for inntektsutjevningen er avhengig av den samlede skatteinngangen for fylkeskommunene og presenteres av Kommunenes Sentralforbund (KS) og Kommunal- og regionaldepartementet. Fylkesrådet 2

5 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial Skatteinngang Skatteanslaget for 2011 er vedtatt i forbindelse med fylkestingets behandling av Årsbudsjett 2011 (fylkestingsak 84/10) og er på 712,1 mill. kroner. Dette gir om lag 0-vekst i fylkesskatten fra 2010 til 2011 på 4,9%. Månedstallene for skatteanslaget i 2011 er beregnet ut i fra tilsvarende regnskapstall i Ved utgangen av april er skatteinngangen på 220,3 mill. kroner. Dette er 5,7 mill. kroner mer enn periodens anslag og gir en vekst fra tilsvarende periode i 2010 på 2,8%. 4.2 Inntektsutjevningen Inntektsutjevningen for 2011 er i vedtatt budsjett beregnet til 149,1 mill. kroner. Beregningen er gjort med utgangspunkt i 2009-års skatteandel på 80,1% (skatteandelen = skatt pr. innbygger i Hedmark sett i forhold til skatt pr. innbygger i landet). I regnskapet for 2010 kan fylkeskommunens skatteandel beregnes til 80,5%. Tallene etter de 4 første månedene i 2011 beregnet ut i fra SSB s skattetall pr. april, viser en skatteandel for Hedmark på 77,9%. Inntektsutjevningen for månedene januar april i 2011 er beregnet til ca. 55,4 mill. kroner. Tilsvarende tall for 2010 var 49,3. Foruten høyere skatteinngang på landsbasis enn forutsatt i statsbudsjettet for 2011, skyldes økningen i inntektsutjevningen en høyere skatteandel enn lagt til grunn i fylkeskommunens årsbudsjett for Samlet vurdering Basert på tallene for skatt og inntektsutjevning etter 4 mndr. i 2011, viser disse samlet et nivå over det budsjetterte for perioden. I Kommuneproposisjonen for 2012 som ble lagt fram 13. mai 2011 er det foretatt en oppjustering av anslaget for kommunesektorens skatteinntekter For fylkeskommunene er det anslått at skatteinntektene vil bli ca. 360 mill. kroner høyere enn lagt opp til i vedtatt Statsbudsjett For Hedmark fylkeskommune vil dette kunne bety en merinntekt på i størrelsesorden 5 8 mill. kroner. Dette må imidlertid sees i sammenheng med at kostnadsutviklingen i kommunesektoren har blitt høyere enn det som er lagt til grunn i Årsbudsjett Dette skyldes vesentlig at rammen for lønnsoppgjøret i sektoren har blitt om lag 1% høyere enn forutsatt. Reelt sett synes det derfor ikke å være rom for endringer i Årsbudsjett Fylkesrådet vil komme tilbake til fylkestinget med en nærmere vurdering av 2011-budsjettet i egen budsjettjusteringssak til septembertinget. 5. MVA-KOMPENSASJON Kommunesektoren får kompensert for innbetalt merverdiavgift. Ordningen ble i sin tid finansiert gjennom et trekk i kommunesektorens rammetilskudd tilsvarende det beløpet som er forutsatt i momskompensasjon. Momskompensasjonen knyttet til anskaffelser over Fylkesrådet 3

6 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial driftsbudsjettet er inntektsbudsjettert på den enkelte virksomhet (jfr. Ft-sak 54/06). Virksomhetene skal derved forholde seg til budsjettert momskompensasjon som for øvrige budsjetterte inntekter. Momskompensasjon knyttet til investeringer har frem til 2010 blitt inntektsført i driftsregnskapet, men i en overgangsordning frem til 2014 er det innført en gradvis omlegging med føring av momskompensasjon som følge av investeringer, i investeringsregnskapet (jfr. årsbudsjett 2011 s.30). 6. GJELD OG RENTEUTGIFTER Fylkeskommunens langsiktige gjeld var pr på 1.261,0 mill. kroner. I løpet av første tertial er det betalt avdrag på 20,5 mill. kroner, slik at fylkeskommunens langsiktige gjeld er redusert til 1.240,5 mill. kroner ved utløpet av 1.tertial. Gjelden er dermed på omtrent samme beløp som i 2010, da gjelden var på ,8 mill. kroner på tilsvarende tidspunkt. Det er foreløpig ikke tatt opp noen nye lån for I forbindelse med fylkestingets behandling av årsbudsjettet for 2011 (sak 84/10) ble det vedtatt opptak av nye lån på 109,3 mill. kroner til finansiering av investeringer i Det er budsjettert med 88,0 mill. kroner til avdrag på den langsiktige gjelden i løpet av Langsiktig gjeld vil derfor i løpet av året øke med 21,3 mill. kroner eller 1,7% og vil bli på 1.282,3 mill. kroner ved utløpet av året. Til dekning av renteutgiftene for den langsiktige gjelden er det budsjettert med 51,0 mill. kroner. I tillegg kommer 1,2 mill. kroner til dekning av kapitalutgifter (leie) for Kongsvingerhallen AS. Samlet rentebudsjett er dermed på 52,2 mill. kroner. Ved utløpet av april måned er det betalt renter for til sammen 16,2 mill. kroner, som innebærer en liten økning på 0,2 mill. kroner i forhold til tilsvarende periode i Dette har sammenheng med at gjennomsnittlig pengemarkedsrente har vært litt høyere i første tertial i 2011 (2,6%) enn i tilsvarende periode i 2010 (2,3%). På tidspunktet for utarbeidelsen av budsjettet for 2011 i november 2010 var styringsrenten i Norges Bank på 2,0% og den korte markedsrenten på i underkant av 2,6%. Ut fra forventet økonomisk utvikling har Norges Bank varslet en gradvis økning av styringsrenten til et høyere og mer normalt nivå. I bankens pengepolitiske rapport nr. 1/11, som ble lagt fram i mars 2011, ble det anslått at styringsrenten kunne bli økt med 0,75 %-enheter fram mot årsskiftet. Det har ikke vært foretatt noen økning av styringsrenten i første tertial. Imidlertid er renten nå økt med 0,25 %-enheter til 2,25% i forbindelse med bankens rentemøte i begynnelsen av mai, og det er forventninger om at renten vil bli ytterligere økt to ganger tidlig på høsten. Det skal legges fram ny pengepolitisk rapport på bankens rentemøte i juni måned, og det antas at antall renteøkninger inneværende år og tidspunktet for disse vil kunne avklares noe nærmere i denne rapporten. I første tertial har den gjennomsnittlige pengemarkedsrenten vært om lag 0,60 %-enheter høyere enn styringsrenten fra Norges Bank. Det er antydet at denne marginen vil kunne gå noe ned i løpet av høsten. Ut fra de signaler som nå foreligger vil derfor pengemarkedsrenten kunne være i størrelsesorden 3,0-3,5 % på høstparten og ut året. For lån med lengre rentebinding vil rentene være noe høyere, for eksempel vil renten for lån med fem års rentebinding kunne være på om lag 4,5%. Så langt ser det derfor ut som utviklingen i rentene har blitt omtrent slik som lagt til grunn ved beregningen av anslaget for renteutgifter på fylkeskommunens langsiktige gjeld i det vedtatte årsbudsjettet for 2011, og det er ikke grunnlag for å foreta noen endringer i dette Fylkesrådet 4

7 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial anslaget i forbindelse med rapporten for første tertial. Ved utløpet av første tertial er det inngått avtaler om rentebinding for resten av året for omtrent 58% av den langsiktige gjelden. De nye lånene for 2011 er på nåværende tidspunkt ikke tatt opp, og det er foreløpig ikke tatt standpunkt til rentetilknytning, fast eller flytende rente, for disse lånene. Anslaget for renteutgiftene vil derfor være noe avhengig av tidspunkt og valgt rentetilknytning for disse lånene. Dette må vurderes i forhold til bl.a. framdriften av investeringen, utviklingen i likviditeten og i finansmarkedene. Norges Bank skal legge fram en ny pengepolitisk rapport i juni, og i den forbindelse vil også renteutviklingen framover bli nærmere vurdert. Dette vil også kunne gi et bedre grunnlag for vurdering av fylkeskommunens renteutgifter for resten av året, og vil bli kommentert i forbindelse med den kommende rapporten for andre tertial på høstparten. 7. LIKVIDITET OG RENTEINNTEKTER Likviditeten har vært tilfredsstillende i løpet av første tertial, og noe bedre enn i tilsvarende periode i Spesielt var det bra likviditetsbeholdning i april måned, først og fremst i sammenheng med store innbetalinger for rammetilskudd og skatteinngang. Følgende figur viser den gjennomsnittlige likviditeten for første tertial i år sammenlignet med tallene for de foregående år: Aksetittel Likviditet JAN FEBR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DES Pengemarkedsrentene var ved utløpet av april måned på i størrelsesorden 2,5-2,7%, og har vært stabile eller svakt stigende i løpet av første tertial Rentene har også vært noe høyere enn tilsvarende periode i 2010, og for eksempel var gjennomsnittlig rente på fylkeskommunens bankinnskudd på 2,04% i første tertial 2010, mens den ble 2,39% for tilsvarende periode i år. Både på grunn av litt høyere rente på bankinnskudd og at gjennomsnittlig likviditetsbeholdning plassert i bank har vært litt større enn i første tertial 2010, har periodens renteinntekter av bankinnskuddene økt fra om lag 2,6 mill. kroner i 2010 til 3,3 mill. kroner i år. Avkastningen av fylkeskommunens plasseringer i finansmarkedet har vært noe mindre så langt i 2011 i forhold til 2010, og har vært på om lag 0,9 mill. kroner i første tertial 2011 mens den var på ca. 1,3 mill. kroner for tilsvarende periode i Omregnet på årsbasis kan avkastningen på disse plasseringene så langt beregnes til om lag 2,5%, som er litt høyere enn den gjennomsnittlige renten for bankinnskuddene. Fylkesrådet 5

8 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial Samlet sett utgjør dermed avkastningen på plasseringene av fylkeskommunens likviditet om lag 4,2 mill. kroner for første tertial, og dette er omtrent 0,3 mill. kroner mer enn i Utviklingen resten av året vil blant annet være avhengig av utviklingen i likviditeten, tidspunkt for opptak av nye lån og situasjonen i penge- og finansmarkedet. Ved utløpet av første tertial var 106,4 mill. kroner plassert i finansmarkedet fordelt på pengemarkeds-, obligasjons- og aksjefond, som er en økning på 0,9 mill. kroner i forhold til årsskiftet. Størsteparten av beløpet, 77,8 mill. kroner eller 73,1%, har vært plassert i korte pengemarkedsfond og har gitt en avkastning på 0,7 mill. kroner, eller om lag 2,7% omregnet på årsbasis, så langt. Plasseringene i korte obligasjonsfond utgjør 17,0% eller 18,1 mill. kroner og har gitt en avkastning på 0,2 mill. kroner, eller om lag 2,7% omregnet på årsbasis. Plasseringene i aksjefond har samlet sett ikke gitt særlig avkastning i løpet av første tertial, slik at samlet verdi er omtrent på samme nivå som ved årsskiftet og er på 10,5 mill. kroner ved utløpet av første tertial. Dette utgjør 9,9% av de samlede plasseringene i finansmarkedet. I fylkeskommunens finansreglement er det angitt en ramme på 10 mill. kroner for plasseringer i aksjefond, slik at disse plasseringene må reduseres noe i løpet av andre tertial. Avkastningen av bankinnskudd og plasseringer i finansmarkedet er budsjettert til å gi inntekter på til sammen 12 mill. kroner for 2011, som innebærer en økning på 2 mill. kroner i forhold til budsjettet for Avkastningen i løpet av første tertial har vært litt høyere enn tilsvarende periode i 2010, og det er på nåværende tidspunkt forventet at rentene vil bli økt noe utover året. Ut fra nåværende forventninger om utviklingen i penge- og finansmarkedet vil størsteparten av fylkeskommunens likviditet fortsatt være plassert som bankinnskudd og i korte pengemarkedsfond, og alt i alt anslås det på nåværende tidspunkt at det budsjetterte beløp på 12 mill. kroner vil kunne nås. I tillegg til disse renteinntektene er det budsjettert med til sammen 19,4 mill. kroner i inntekter - bestående av beregnet rentetilskudd fra staten på 8,4 mill. kroner for utbygging av videregående skoler og 4,9 mill. kroner til transporttiltak, byggelånsrenter med 0,4 mill. kroner og 5,7 mill. kroner i provisjon og renter av fylkeskommunens garantier og lån til Eidsiva Energi og Hedmark Fylkeskraft. Foreløpig foreligger det ingen innbetalinger i forbindelse med disse forholdene. Beløpene er for en stor del avhengig av utviklingen i de korte pengemarkedsrentene i løpet av året. Satsene for beregningen av disse refusjonene og inntektene fastlegges i etterkant, slik at en vil ha et bedre grunnlag for å vurdere anslaget for renteinntektene i forbindelse med rapporten for andre tertial. Det foreslås derfor ingen endringer i anslaget for netto renteutgifter på nåværende tidspunkt. 8. STATUS FOR INVESTERINGSPROSJEKTENE Skoleinvesteringer i Region 3 Som en følge av at fylkesrådet ønsker å se skoleinvesteringene i Region 3 i sammenheng, ble de investeringsmidlene som tidligere var fordelt på Ringsaker og Jønsberg videregående skole i Økonomiplan samlet under Skoleinvesteringer, Region 3. I 2010 ble det utført en kartlegging av behov for nybygg og rehabilitering av alle skolene i denne regionen, og samlet investeringsbehov for hele bygningsmassen er anslått til ca. 800 mill. kroner. Våren 2011 er det utarbeidet et forprosjekt for nytt verkstedbygg på Jønsberg videregående skole. Kostnadsramme for prosjektet er 35 mill. kroner. Fylkesrådet 6

9 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial Nord Østerdal videregående skole Fylkestinget vedtok i sak 64/10 forprosjekt for ny skole på Tynset. Forprosjektet som er basert på vinnerprosjektet Tuntre, er redusert med utdanningsprogrammene Medier- og kommunikasjon og Service- og samferdsel. Redusert forprosjekt har et kostnadsanslag på 360 mill. kroner. Prosjektet har vært ute på anbud våren 2011, og det kom inn kun ett samlet tilbud. Det ligger an til en kostnadsøkning av prosjektet og det legges fram en egen sak om gjennomføring av prosjektet i fylkestinget i juni Storsteigen videregående skole Det nye kufjøset skal plasseres der nåværende driftsbygning ligger. I tillegg inkluderer prosjektet overbygd plansilo, høytørke, sau- og geitefjøs. Byggestart vil foregå sommeren 2011 med ferdigstillelse våren Framdriften er tilpasset behov for midlertidig løsning for fjøs mens riving/bygging gjennomføres, lagring av fòr for vinterbruk, vinterarbeid for betongarbeider etc. Øvrige prosjekter Ventilasjon og bygningsmessige tiltak ved Trysil videregående skole/realfagavdelingen har vært mer omfattende enn forventet. Det har vært et kostnadsmessig avvik som skyldes merarbeid i forbindelse med bygningsmessige forhold som ble avdekket under veis i prosjektet. I tillegg har det medført ekstrakostnader at to entreprenører ble insolvente og gikk konkurs før prosjektet ble ferdig, og nye aktører måtte kontraheres for å fullføre prosjektet. Dette gjelder både i forhold til rådgivertjeneste og bygningsmessig utførelse. Dette vil en komme tilbake til i egen sak. For øvrige prosjekter er det samlet sett ikke avvik i forhold til de bevilgninger som er gitt. Fylkesveger For fylkesvegprosjekter, vises til omtale under kapittel 9.7 Samferdsel. Fylkesrådet 7

10 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial DE ENKELTE HOVEDTJENESTER 9.1 HOVEDTJENESTE 1 - SENTRALADM/FELLESTILTAK Tabellen under viser budsjett- og regnskapstall for 1.tertial 2010 og 2011 for sentraladministrasjonen/fellestiltak: Tjenesteområde (tall i mill. kroner) Revidert Forbruk Forbruk Revidert Forbruk Forbruk budsjett 1.tertial % budsjett 1.tertial % 10 Pol. styring og kontrollorganer Utgift 15,7 6,3 40,1 16,8 6,6 39,3 Inntekt 0,1 0,2 200,0 0,1 0,1 100,0 11 Revisjon Utgift 4,1 1,4 34,1 4,2 1,5 35,7 Inntekt 0, ,1 0,1 100,0 12 Administrasjon Utgift 100,8 37,2 36,9 102,8 37,9 36,9 Inntekt 10,1 1,5 14,9 8,2 1,2 14,6 13 Fellesutgifter Utgift 36,1 12,9 35,7 32,4 11,3 34,9 Inntekt 3,2 1,8 56,3 3,0 1,2 40,0 14 Drift av fylkeshuset Utgift 21,5 8,5 39,5 22,0 6,9 31,4 Inntekt 13,4 5,2 38,8 14,1 5,4 38,3 15 Div. eiendomsforhold Utgift 3,9 0,4 10,3 2,6 0,4 15,4 Inntekt 1,3 0,2 15,4 1,8 1,0 55,6 16 Ufordelte utg./tilleggsbevilgn. Utgift 29,3 0,2 0,7 26,7 - - Inntekt Div. råd og utvalg Utgift 1,3 0,3 23,1 1,4 0,2 14,3 Inntekt Fordelte utgifter Utgift 20,7 2,2 10,6 21,4 4,3 20,1 Inntekt Sum Utgift 233,4 69,4 29,7 230,3 69,1 30,0 Inntekt 28,2 8,9 31,6 27,3 9,0 33,0 Nto. utgift 205,2 60,5 29,5 203,0 60,1 29,6 Hovedtjeneste 1 forventes totalt sett å kunne gå i balanse for Tjenesteområde 10 Politisk styring og kontrollorganer Tjenesteområdet omfatter drift av alle politiske utvalg, fylkesordfører og fylkesråd m/sekretariat, div. råd og utvalg, støtte til politiske partier, ungdommens fylkesting og kontrollutvalget. Tjenesteområde 11 Revisjon Dette tjenesteområdet omfatter administrasjonsbudsjett for fylkesrevisjonen. Tjenesteområde 12 Administrasjon Tjenesteområdet omfatter administrasjonsbudsjett for sentraladministrasjonens staber og serviceenheter, samt Eiendom og innkjøp. Tjenesteområde 13 Fellesutgifter Dette tjenesteområdet omfatter felles IT-systemer, sentrale opplærings-/utviklingstiltak, tillitsvalgtrefusjon/hovedverneombud, forsikringer/kontingenter, omstillingstiltak, fylkeskommunale lærlinger, HMS-tjenester, diverse fellesutgifter (bl.a. fellesannonsering, gebyrer mv) og tilskudd til organisasjoner (BARM-senteret, Incestsenteret i Hamar, Incestsenteret Eva, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon). Fylkesrådet 8

11 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial Tjenesteområde 14 Drift av fylkeshuset Tjenesteområdet omfatter drift av fylkeshusets kantine, fellestjeneste, renhold og generelle driftsutgifter knyttet til bl.a bygningsmessig drift/oppfølging. Tjenesteområde 15 Diverse eiendomsforhold Under dette området føres bygningsmessige utgifter/inntekter knytte til leieforhold, festeavgifter og idrettshaller (Ajerhallen, Stangehallen). Tjenesteområde 16 Ufordelte utgifter/tilleggsbevilgninger Dette området rommer budsjettmidler til dekning av ekstraordinært vedlikehold og lønnsreserve i tillegg til fylkesrådets reservepost. De ekstraordinære vedlikeholdsmidlene inngår i grunnlaget for internhusleieordningen. Tjenesteområde 17 Diverse råd og utvalg Tjenesteområdet omfatter Råd for likestilling for funksjonshemmede, Rådet for eldre og Hedmark fylkes flerkulturelle råd. Tjenesteområde 18 Fordelte utgifter Tjenesteområdet omfatter forsikringer bygninger/utstyr, personforsikringer og pensjoner. Når det gjelder forsikring av bygninger, inngår dette i grunnlaget for internhusleieordningen. 9.2 HOVEDTJENESTE 2 - UTDANNING Tabellen under viser budsjett- og regnskapstall for 1.tertial 2010 og 2011 for utdanning: Tjenesteområde (tall i mill. kroner) Revidert Forbruk Forbruk Revidert Forbruk Forbruk budsjett 1.tertial % budsjett 1.tertial % 20 Fellesutgifter Utgift 187,1 47,9 25,6 182,8 47,0 25,7 Inntekt 20,1 5,9 29,4 20,7 9,9 47,8 21 Fagopplæring Utgift 62,5 2,1 3,4 66,2 3,3 5,0 Inntekt 0,1 0,2 200,0 0,1 1, ,0 22 Skoledrift/forvaltning Utgift 292,3 111,2 38,0 316,0 110,5 35,0 Inntekt 47,3 16,4 34,7 46,8 18,8 40,2 23 Landslinjer Utgift 16,6 7,2 43,4 16,8 8,6 51,2 Inntekt 13,1 0,4 3,1 14,0 1,7 12,1 24 Utdanningsprogrammer Utgift 454,7 169,5 37,3 452,2 169,9 37,6 Inntekt 9,7 6,2 63,9 11,8 7,3 61,9 25 Skole- og arb.forbered. kurs Utgift 19,3 6,6 34,2 20,9 7,0 33,5 Inntekt 0,8 0,2 25,0 0,2 0,3 150,0 26 Internatdrift Utgift 6,9 2,8 40,6 7,1 2,9 40,8 Inntekt 5,2 1,8 34,6 5,5 2,1 38,2 27 Gårds- og skogsdrift Utgift 10,9 4,0 36,7 10,8 3,7 34,3 Inntekt 8,8 3,3 37,5 9,1 2,2 24,2 28 Annen opplæringsvirksomhet Utgift 11,0 3,8 34,5 10,1 4,0 39,6 Inntekt 1,2 0,6 50,0 1,1 4,5 409,1 29 Fengselsundervisning Utgift 10,6 5,4 50,9 3,9 5,0 128,2 Inntekt 10,6 6,1 57,5 3,9 7,3 187,2 Sum Utgift 1 071,9 360,5 33, ,8 361,9 33,3 Inntekt 116,9 41,1 35,2 113,2 55,4 48,9 Nto. utgift 955,0 319,4 33,4 973,6 306,5 31,5 Fylkesrådet 9

12 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial Oppsummert gir en prognose for hovedtjeneste 2 Utdanning i 2011 følgende resultat basert på rapporteringsrunden 1.tertial: (Mill. kroner) 2010 Prognose 2011 Progn. 1.tertial Progn. 2.tertial Årsresultat (pr. 1.tertial) Videregående skoler 1) -3,5-7,2-4,3-4,0 Spesialundervisning -9,5-11,0-15,7 2) -11,0 Fagopplæring 3) -3,5-4,4 0,0-4,9 Gjesteoppgjør, ordinært -2,0 0,0-2,5 3,0 Voksenopplæring 0,0 0,0 0,0 0,0 Diverse 6,0 15,4 24,1 4) 0,0 SUM -12,5-7,2 1,6-16,9 1) Inkludert internat- og gårdsdrift. 2) Årsresultat for 2010 omfatter spesialundervisning og gjesteoppgjør/spesialundervisning (til sammen -13,0 mill. kr) samt institusjonsundervisning og gjesteoppgjør/inst.undervisning (til sammen -2,7 mill. kr). 3) Fagopplæring omfatter lærlingtilskudd til bedrifter, fagprøver og gjesteoppgjør/lærlinger. 4) Årsresultatet 2010 for "Diverse" består i hovedsak av Prosjekt-/utviklingsmidler (7,0 mill. kr) og tilbudsmidler (16,0 mill. kr.). Innenfor resten av budsjettområdene ( Diverse i tabellen) har det de siste årene vært noe besparelser. Dette har sammenheng med økte tilbudsmidler som følge av befolkningsvekst, samtidig som det har vært en bedre utnyttelse av planlagte elevplasser og en dreining av tilbudssammensetningen fra yrkesfag til studieforberedende tilbud. Det er budsjettert med 2,7 mill. kroner for tilpasning av skoletilbudet høsten 2011 (skoleåret 2011/12). Eventuelt ressursbehov er foreløpig ikke klarlagt. I tillegg har det vært besparelser knyttet til fylkeskommunale prosjektmidler (utviklingstiltak mv), dels som følge av at en har prioritert tiltak i forbindelse med kunnskapsløftet som har vært finansiert av øremerkede statlige tilskudd. Foreløpig er det ikke mulig å anslå hvordan dette vil slå ut for En vil komme tilbake med en plan for bruk av prosjektmidler i forbindelse med rapporteringen 2.tertial. Tjenesteområde 20 Fellesutgifter Tjenesteområdet omfatter i hovedsak faste fellesutgifter for utdanning som budsjetteres sentralt. En del av utgiftene regnskapsføres delvis av berørte skoler på samme tjenesteområde iht. gitte tilsagn (privatisteksamen, spesialundervisning, institusjonsundervisning, minoritetsspråklig undervisning, oppfølgingstjenesten, overtallighet, ulike prosjekter). For øvrig omfatter fellesutgiftene også gjesteoppgjør med kommuner og fylker for skoleplasser, spesialundervisning og institusjonsundervisning. Eksamensordningen Dette tjenesteområdet omfatter privatisteksamen og eksamenssekretariatet med 4,0 mill. kroner i 2011 som forventes å balansere. Utgifter til ordinær eksamen inngår i skolenes budsjettrammer og vurderes i sammenheng med skolenes driftssituasjon. Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten (OT) har et netto budsjett på 3,2 mill. kroner i 2011 til bl.a. OTveiledere ved skolene og koordinator. Fylkesrådet 10

13 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial Spesialundervisning inkludert gjesteoppgjør Undervisningsaktiviteten ved Midt-Østerdal videregående skole (avd. Nordstumoen), er budsjettert med netto 9,8 mill. kroner under spesialundervisning på skolens ansvar og inngår i skolens driftsresultat. Øvrig spesialundervisning (inkl. gjesteoppgjør) budsjetteres sentralt med netto 75,7 mill. kroner til kjøp av PP-tjenester fra kommuner (8,2), minoritetsspråklig opplæring (5,1), midler til spesialundervisning inkludert opplæringsavtaler (58,8) og gjesteoppgjør (3,6). Midler til spesialundervisning og opplæringsavtaler blir fordelt til skolene fra sentralt budsjett på grunnlag av inntak etter individuell vurdering. Tertial- og regnskapsrapporter samt årsbudsjett- og økonomiplanbehandlinger de senere år, viser at det for spesialundervisningen har vært utfordringer knyttet til å forutsi og budsjettere sannsynlig forbruk/behov. I 2010 kom spesialundervisningen ut med et merforbruk på 3,2 mill. kroner sentralt og 7,1 mill. kroner i merforbruk for skolene som inngår i skolenes driftsresultater (se årsregnskap 2010 s. 62). I tillegg viste gjesteoppgjøret for spesialundervisning et merforbruk på 9,8 mill. kroner. Tildelingen av midler til skolene for spesialundervisning og innføringstilbud for minoritetsspråklige i 2011 er som budsjettert. Eventuelt merforbruk ved skolene vil inngå i skolenes driftsresultater. Gjesteoppgjøret for spesialundervisning omfatter i hovedsak utgifter knyttet til kjøp av tjenester ved Åkershagan aktivitets- og opplæringssenter og tilbud ved Røros videregående skole, mens inntektene er knyttet til andre fylkers elever ved Midt-Østerdal videregående skole avd. Nordstumoen. Foreløpig utgiftsanslag ligger på 12 mill. kroner som er om lag 4 mill. kroner mer enn budsjettert som følge av økt antall multifunksjonshemmede. Det ligger dessuten an til en inntektssvikt bl.a. som følge av at fosterhjemsplasserte elever betraktes som hjemmehørende i skolefylket etter ett år. Foreløpig netto merforbruk for 2011 anslås til 6,6 mill. kroner. Utgifter til kjøp av PP-tjenester fra kommunene i 2010 ble 2 mill. kroner mer enn budsjettert. Noe av årsaken var knyttet til en høyere lønnsutvikling ved flere PP-kontorer enn den generelle lønnskompensasjonen i fylkeskommunen. Tilsvarende merforbruk forventes i I 2010 gjennomførte Rambøll Management Consulting evaluering av spesialundervisningen i videregående opplæring i Hedmark. Rapporten gir ikke noe godt svar på om ressursbruken står i forhold til resultatet, men har likevel flere funn og anbefalinger en vil jobbe videre med. Det vil bli utarbeidet en veileder for spesialundervisningen som bl.a. vil inneholde en felles standard for praksis på tvers av PP-kontorene og rutiner for planlegging, oppfølging og evaluering. Undervisning i sosiale og medisinske institusjoner inkludert gjesteoppgjør Institusjonsundervisningen inkludert gjesteoppgjør, viste i 2010 et merforbruk på 2,7 mill. kroner. Samlet netto budsjett for 2011 er på 17,2 mill. kroner. Hovedutfordringen i den økonomiske oppfølgingen på dette området ligger i at det ikke er krav om at institusjonsfylkene skal rapportere fortløpende til elevens hjemfylke når en institusjonsboer har søkt om opplæring. Dette betyr at en ikke har noen oversikt før refusjonskrav mottas. Foreløpig foreligger det ingen refusjonskrav for Fylkesrådet 11

14 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial For å bedre forutsigbarhet og styring er målet å revidere avtalene, slik at institusjoner i større grad må påvise, beskrive og dokumentere aktivitet innenfor det området som er fylkeskommunens ansvar. Nye avtaler forutsettes å tre i kraft fra Det forventes foreløpig et resultat for 2011 omtrent som for 2010, dvs. merforbruk på i overkant av 2 mill. kroner. Gjesteelevoppgjør For det ordinære gjesteoppgjøret (kjøp/salg av elevplasser) er det for 2011 budsjettert med 14,2 mill. kroner i utgifter og 2,8 mill. kroner i inntekter. Foreløpig prognose antyder et utgiftsnivå på 11 mill. kroner og inntekter omtrent som budsjettert. Totalt anslås et netto mindreforbruk på 3 mill. kroner. Gjesteoppgjør for elever med spesialundervisning og lærlinger inngår i vurderingene av driftssituasjonen for hhv. Spesialundervisningen og Fagopplæringen. Tjenesteområde 21 Fagopplæring Grunnlaget for utgiftene på dette tjenesteområdet er i hovedsak tilskudd til lærebedrifter for lærlinger, eventuelle alternative tilbud i skole der det mangler læreplasser, gjesteoppgjør og utgifter i forbindelse med gjennomføring av fagprøver. Fagopplæringen (inkludert gjesteoppgjør for lærlinger) kom ut i balanse for Det er budsjettert med netto 73,3 mill. kroner i 2011, inkludert fagprøveutgifter på 6,5 mill. kroner og gjesteoppgjør på 7,1 mill. kroner. Dette er en styrking i på 2,0 mill. kroner i forhold til I beløpet inngår også 8,3 mill. kroner knyttet til en videreføring av regjeringens tiltakspakke i 2009 som fra 2010 er inkludert i fylkeskommunens rammetilskudd. Det anslås et merforbruk for fagopplæringen på 4,9 mill. kroner i 2011 knyttet til gjesteoppgjør (0,2) og en forventet økning i antall fagprøver fra ca 900 i 2010 til 1000 i 2011 (4,7). Tjenesteområde 22 Videregående skoler, 23 Landslinjer, 24 Utdanningsprogrammer På disse tjenesteområdene budsjetteres og regnskapsføres i hovedsak all undervisning og skoledrift. Gårds- og internatdriften er også en del av skolevirksomheten, men er plassert under tjenesteområde 26 og 27. Det samme gjelder Skole- og arbeidsforberedende kurs på tjenesteområde 25 og skolenes oppdragsvirksomhet på tjenesteområde 28. Alle disse tjenesteområdene inngår imidlertid i prognosen for skoledriften. Videregående skoler Samlet netto resultat for skolene under hovedtjeneste 2 i 2010 viste et merforbruk på 4,3 mill. kroner, inkludert 7,1 mill. kroner i merforbruk til spesialundervisning. I tillegg kom et merforbruk på 0,7 mill. kroner i AFP-utgifter under hovedtjeneste 1. Fem av skolene hadde resultater med balanse/besparelse, mens fem skoler lå innenfor et merforbruk på 1% av brutto ramme (jfr. kommentarer i årsregnskapet s. 63). Ut fra skolenes rapportering pr. 1.tertial 2011 anslår 12 av 14 skoler et økonomisk resultat i balanse for Samlet antyder rapporter fra skolene et merforbruk på omkring 4 mill. kroner på årsbasis. Aktuelle tiltak som er iverksatt i denne sammenheng er bl.a. knyttet til gjennomgang av stillingsplaner, utnyttelse av pedagogiske årsverk, innkjøpsregulering samt vurdering av tilbudsorganisering/fagtilbud, gruppestørrelser og vikarbruk. Fylkesrådet 12

15 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial Tjenesteområde 25 Skole- og arbeidsforberedende kurs (SAK/ALA) SAK-tilbud drives av skolene Nord-Østerdal, Elverum, Ringsaker, Storhamar, Sentrum og Solør og legges opp i nært samarbeid med Oppfølgingstjenesten. På Hedemarken er det dessuten etablert et prosjekt Alternative opplæringsarenaer (ALA) med sikte på bedre tilpasset opplæring og bedre ressursbruk knyttet til denne type tilbud. En vurdering av dette tjenesteområdet inngår i prognosen for skoledriften under videregående skoler ovenfor. Tjenesteområde 26 Internatdrift Tjenesteområdet omfatter internatene ved de videregående skolene Solør (avd Sønsterud), Storsteigen og Jønsberg. Internatdriften inngår i prognosen for skoledriften under videregående skoler ovenfor. Tjenesteområde 27 Gårds- og skogsdrift Tjenesteområdet omfatter gårdsdriften ved Storsteigen og Jønsberg videregående skoler. Det knytter seg hvert år usikkerhet til gårdsdriften. Resultatene her er produksjons- og markedsavhengige. Landbruksskolene må likevel søke etter driftsmetoder og muligheter for interne omdisponeringer med sikte på å bedre resultatene for gårdsdriften jfr. forøvrig prognosen for skoledriften under videregående skoler ovenfor. Tjenesteområde 28 Annen opplæringsvirksomhet Her budsjetteres fylkeskommunale innsatsmidler til voksenopplæringen med 9,2 mill. kroner. Under dette tjenesteområdet ligger også skolenes oppdrags-/kursvirksomhet. I 2010 ble resultatet for tjenesteområdet et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner som var knyttet til skolenes oppdragsvirksomhet. Sentralt budsjetterte midler for 2011 er knyttet til voksenopplæringsplanen Viten og vilje og etablering av sentre for voksnes læring (Ft-sak 67/10). Det forutsettes balanse i Tjenesteområde 29 Fengselsundervisning Fengselsundervisningen er fullfinansiert av staten. Resultatmessig forutsettes tilbudet å komme ut i samsvar med budsjettforutsetningene. 9.3 HOVEDTJENESTE 3 - TANNHELSE Tabellen under viser budsjett- og regnskapstall for 1.tertial 2010 og 2011 for tannhelsetjenesten: Tjenesteområde (tall i mill. kroner) Revidert Forbruk Forbruk Revidert Forbruk Forbruk budsjett 1.tertial % budsjett 1.tertial % 36 Tannhelsetjenester Utgift 102,6 39,9 38,9 108,8 40,6 37,3 Inntekt 28,9 8,4 29,1 31,1 9,1 29,3 Sum Utgift 102,6 39,9 38,9 108,8 40,6 37,3 Inntekt 28,9 8,4 29,1 31,1 9,1 29,3 Nto. utgift 73,7 31,5 42,7 77,7 31,5 40,5 Følgende oversikt viser Tannhelsetjenestens aktivitetsutvikling i årets fire første måneder i forhold til samme periode i 2010: Fylkesrådet 13

16 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial AKTIVITET pr. 1.tertial Antall i priotiterte grupper totalt Under tilsyn pr. 1.tertial (antall) Andel under tilsyn (prosent) 87,0 89,0 Antall i produksjon (alle grupper) Behandlet pr. 1.tertial Andel undersøkt/behandlet (prosent) 24,0 22,0 Etterslep pr. 1.tertial Etterslep som andel av de som ønsker tilbud (prosent) 14,0 10,0 Med prioriterte grupper menes barn/ungdom t.o.m. 18 år, ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, psykisk utviklingshemmede, grupper av eldre/langtidssyke/uføre og andre grupper som det er fattet vedtak om i godkjent plan. Andelen under tilsyn viser hvor stor del av de prioriterte gruppene som blir innkalt i henhold til plan. Antall og andel under tilsyn i de prioriterte gruppene er økt med ca eller fra 87 % til 89 %. Bare ett distrikt ligger så vidt under vår målsetting om at 87 % av de prioriterte gruppene skal være under tilsyn. Antall behandlede personer økte med ca. 300 i fylket som helhet. Mjøsdistriktet har behandlet nær 300 færre, Nord-Øst 300 flere, mens Sør har nær 300 flere behandlede. Etterslepet er redusert med drøyt personer fra første tertial i fjor, eller fra 14 % til 10 %. Denne indikatoren beskriver hvor mange som ikke blir innkalt i planlagt måned. Grunnlaget for tannhelsetjenestens foreløpige vurdering av budsjettsituasjonen med et prognosert merforbruk på 2-3 mill. kroner i 2011 er knyttet til lønnsutgifter. Samtidig er inntjeningen omtrent som forutsatt. Det gjøres fortløpende vurderinger (bl.a. av vikarbruk) for å bedre budsjettsituasjonen. 9.4 HOVEDTJENESTE 4 - PLAN OG MILJØ Tabellen under viser budsjett- og regnskapstall for 1.tertial 2010 og 2011 for plan og miljø: Tjenesteområde (tall i mill. kroner) Revidert Forbruk Forbruk Revidert Forbruk Forbruk budsjett 1.tertial % budsjett 1.tertial % 40 Reg. samarb. og planlegging Utgift 7,4 2,1 28,4 7,2 2,4 33,3 Inntekt 0,3 0,1 33,3 0,2 3, ,0 41 Kommunal veiledning og miljø Utgift 2,9 0,6 20,7 3,1 0,8 25,8 Inntekt - 0,4-0,7 4,6 657,1 42 Kulturvern Utgift 3,0 1,8 60,0 5,2 2,7 51,9 Inntekt - 2,5-2,2 14,6 663,6 Sum Utgift 13,3 4,5 33,8 15,5 5,9 38,1 Inntekt 0,3 3, ,0 3,1 23,1 745,2 Nto. utgift 13,0 1,5 11,5 12,4-17,2-138,7 Det forventes ingen avvik i forhold til budsjettforutsetningene for Tjenesteområde 40 Regionalt samarbeid og planlegging Det budsjetteres her med midler til regionkontorer-/koordinatorer, fylkesplanlegging, fylkesplanprosjekter (bl.a. Kompetanseprosjekt innlandet, Innlandsuniversitetet) og oppfølging av fylkesdelplaner. Fylkesrådet 14

17 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial Tjenesteområde 41 Kommunal veiledning og miljø Her budsjetteres det tilskudd til vannbruksplaner/-tiltak og miljø/bærekraftig utvikling samt andre ulike tiltak. Dette omfatter: o Vassdragsmidler til vannbrukstiltak o Mjøsovervåking (Vassdragsforbundet for Mjøsa) o Driftsassistanse for vannforsyning (Hias) o Miljøpolitisk handlingsprogram o Drift av Dovrefjellrådet o Diverse tiltak (Innlandsbykonferanse og Plankonferanse) o Fylkesdelplan Rondane o Fylkesdelplan Sølnkletten o Forollhogna villreinområdet forprosjekt o Energi- og klimaplan o Geografiske informasjonssystemer GIS/FylkesGis o Pilotfylke for universell utforming Tjenesteområde 42 Kulturvern Her budsjetteres det tilskudd til kulturverntiltak (Hamardomen, Skibladner, Fæmund II og div. tiltak) samt kulturminnevern. Bevilgningen til kulturminneverntiltak brukes til å dekke antikvariske merkostnader til fredete og verneverdige bygninger og byggverk, samt skjøtsel. Tjenesteområdet omfatter også oppfølging av fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Midlene fordeles etter søknad. 9.5 HOVEDTJENESTE 5 - KULTUR Tabellen under viser budsjett- og regnskapstall for 1.tertial 2010 og 2011 for kultur: Tjenesteområde (tall i mill. kroner) Revidert Forbruk Forbruk Revidert Forbruk Forbruk budsjett 1.tertial % budsjett 1.tertial % 50 Bibliotektjenester Utgift 4,9 1,8 36,7 5,4 2,0 37,0 Inntekt 0,3 0,1 33,3 0,5 0,3 60,0 51 Museer Utgift 13,2 6,2 47,0 13,5 6,7 49,6 Inntekt Kunst og kulturformidling Utgift 31,1 11,2 36,0 33,8 12,9 38,2 Inntekt 5, ,7 0,3 3,9 54 Idrett og friluftsliv Utgift 26,0 3,9 15,0 34,1 5,9 17,3 Inntekt 23,0 0,1 0,4 31,7 1,6 5,0 55 Tilskudd til studieforbundene Utgift 0, ,7 - - Inntekt Tiltak for barn og unge Utgift 2,9 0,8 27,6 3,0 0,9 30,0 Inntekt Andre kulturtiltak Utgift 5,3 0,8 15,1 6,6 0,6 9,1 Inntekt 2, ,9 2,5 86,2 Sum Utgift 83,6 24,7 29,5 97,1 29,0 29,9 Inntekt 31,4 0,2 0,6 42,8 4,7 11,0 Nto. utgift 52,2 24,5 46,9 54,3 24,3 44,8 Tjenesteområde 50 Bibliotektjenester Fylkesbiblioteket har en driftsutvikling som forutsatt og forventer et driftsresultat for 2011 i samsvar med budsjettet. Fylkesrådet 15

18 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial Tjenesteområdene Her budsjetteres i hovedsak tilskuddsmidler og det forutsettes derfor at budsjettene overholdes. Disse tjenestegruppene omfatter o Tilskudd til museer (tjenesteområde 51). o Tilskudd til Hedmark Teater/Teater Innlandet, Turneorganisasjonen i Hedmark, Kunstbanken Hedmark kunstsenter, Musikk i Hedmark, Regionkontor Hedmark Teater, Festspillene i Elverum, Ringsakeroperaen, Hedmarken Symfoniorkester, Hedmark Musikkråd, Kunstnerstipend, kjøp av kunst til fylkeskommunale bygg, Den kulturelle skolesekken og andre kunsttiltak (tjenesteområde 53), o Idrett og friluftsliv med fordeling av spillemidler (23 mill. kroner), tilskudd til fylkesanlegg for idrett, tilskudd til Hedmark idrettskrets, mesterskapsstøtte, idrettsstipend og tilskuddsmidler til friluftslivstiltak og tiltak i friluftsområder fra Direktoratet for naturforvaltning (tjenesteområde 54) o Tilskudd til studieforbundene, jfr. FT-sak 82/09 (tjenesteområde 55) o Tiltak for barn og unge, frivillige organisasjoner innen idrett/annet, prosjekt/nyskaping og Ungdommens kulturmønstring (tjenesteområde 56), o Tilskudd til kulturbygg, flerkulturelt samkvem, innvandrerorganisasjoner, prosjekt/nyskaping og andre kulturtiltak herunder kulturkort for ungdom og drift av musikkarkiv (tjenesteområde 57), 9.6 HOVEDTJENESTE 6 - NÆRINGSUTVIKLING Tabellen under viser budsjett- og regnskapstall 1.tertial 2010 og 2011 for næringsutvikling: Tjenesteområde (tall i mill. kroner) Revidert Forbruk Forbruk Revidert Forbruk Forbruk budsjett 1.tertial % budsjett 1.tertial % 60 Reiseliv Utgift 8,0 1,2 15,0 2,7 1,3 48,1 Inntekt Tilskudd næringsutvikling Utgift - 3,0-17,2 19,9 115,7 Inntekt - 2,9-11,3 91,8 812,4 62 Regional støtte og omstilling Utgift 0,3 3, ,7 20,5 1,8 8,8 Inntekt - 1,7-20,4 44,6 218,6 63 Interreg II Utgift 1,3 0,8 61,5 3,2 1,2 37,5 Inntekt 1, ,3 1,7 130,8 64 Internasjonalisering Utgift 2,5 0,5 20,0 2,9 1,3 44,8 Inntekt Regional utvikling/nyskaping Utgift 93,6 11,3 12,1 96,9 24,0 24,8 Inntekt 86,6 29,0 33,5 91,8 134,3 146,3 69 Andre tiltak Utgift 12,3 6,2 50,4 12,9 6,5 50,4 Inntekt - 0, ,2 - Sum Utgift 118,0 26,8 22,7 156,3 56,0 35,8 Inntekt 87,9 33,7 38,3 124,8 273,6 219,2 Nto. utgift 30,1-6,9-22,9 31,5-217,6-690,8 Tjenesteområde 65 Regionale utviklingsmidler I opprinnelig vedtatt budsjett for 2011 er det budsjettert med brutto 96,9 mill. kroner innen tjenesteområde regionale utviklingsmidler. Av inntektsbudsjettet på 91,8 mill. kroner utgjør statstilskudd 90,5 mill. kroner. Forbruket så langt er i samsvar med forutsetningene. Fylkesrådet 16

19 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial Tjenesteområdene 60, 61, 62, 63, 64 og 69 Det budsjetteres her hovedsakelig med tilskudd- og prosjektmidler: o Hedmark Reiseliv og prosjekter innen reiseliv (tjenesteområde 60) o Nyskapingsprosjekter innenfor næringsutvikling bl.a. ungt Entreprenørskap (tjenesteområde 61) o Regional støtte og omstilling, inneholder bl.a. Fjellregionsamarbeidet o Internasjonalisering, bl.a. kompetansebygging i Litauen, Østlandsfylkenes internasjonale virksomhet, Assembly of European Regions (tjenesteområde 64) o Andre tiltak som partnerskapsarbeid, kompetanseutvikling, utviklings- og omstillingstiltak (tjenesteområde 69) Det forventes ingen avvik i forhold til budsjettforutsetningene for HOVEDTJENESTE 7 - SAMFERDSEL Tabellen under viser budsjett- og regnskapstall for 1. tertial 2010 og 2011 for samferdsel: Tjenesteområde (tall i mill. kroner) Revidert Forbruk Forbruk Revidert Forbruk Forbruk budsjett 1.tertial % budsjett 1.tertial % 70 Løyver Utgift 0,3 0,1 33,3 0,2 0,1 50,0 Inntekt 0,3 0,1 33,3 0,3 0,1 33,3 70 Prosjekter Utgift 2,9 0,5 17,2 3,1 0,5 16,1 Inntekt Kollektivtransport Utgift 267,5 87,2 32,6 274,4 65,8 24,0 Inntekt - 2, ,8-71 Hedmark trafikks.hetsutvalg Utgift 3,2 1,2 37,5 3,3 1,0 30,3 Inntekt 0,1 0,2 200,0 0,2 0,1 50,0 71 Fylkesvegvedlikehold Utgift 244,0 46,1 18,9 278,9 11,1 4,0 Inntekt 19,7 2,5 12,7 20,1 0,7 3,5 Sum Utgift 517,9 135,1 26,1 559,9 78,5 14,0 Inntekt 20,1 5,1 25,4 20,6 3,7 18,0 Nto. utgift 497,8 130,0 26,1 539,3 74,8 13,9 Tjenesteområde 70 Løyver Løyvevirksomheten forventes i balanse for Tjenesteområde 70 Prosjekter Her ligger midler til Grensetrafikken og utredning togtrikk Hamar-Elverum (se årsbudsjettet 2011 s. 97 for nærmere omtale). Tjenesteområde 70 Kollektivtransport Denne delen av tjenesteområdet gjelder fylkeskommunens tilskudd til Hedmark Trafikk FKF som utbetales til foretaket i sin helhet. For 2011 er 3,6 og 0,8 mill. kroner til dekning av hhv underskuddet og 2009-underskuddet inkludert i tilskuddsbeløpet. Tjenesteområde 71 Hedmark trafikksikkerhetsutvalg Det forutsettes ingen avvik på årsbasis i forhold til vedtatt budsjett. Tjenesteområde 71 Fylkesveger Fylkesrådet 17

20 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial For 2010 viste tjenesteområdet er merforbruk på 8,8 mill. kroner. Dette har sammenheng med at Statens vegvesen for 2010 for første gang har rapportert etter anordningsprinsippet. Tabellen viser disponible drifts- og investeringsmidler for 2011 (budsjett ubrukte investeringsmidler iht. regnskap 2010) Fylkesveger 2011 Revidert Ubrukt Sum Forbruk 1.tertial (mill. kroner) busjett 2010 Kroner % Utgifter Drift 278,9 0,0 278,9 26,1 9,4 Investering 183,6 44,2 227,8 33,3 14,6 Sum 462,5 44,2 506,7 59,4 11,7 Inntekter Drift 20,1 0,0 20,1 4,2 20,9 Sum 20,1 0,0 20,1 4,2 20,9 1) Netto Drift/investering 442,4 44,2 486,6 55,2 11,3 1) Rapportgrunnlaget er basert på vegvesenets offisielle regnskapsrapport til fylkeskommunen Samlet forbruk t.o.m. 1. tertial ligger på 11,3 % av disponible midler. Dette er som forventet. Drift og vedlikehold Telehiv og rask snøsmelting våren 2011 har påført vegnettet betydelige skader. Fremkommeligheten har i perioder vært sterkt redusert på enkelte strekninger, men vegstengninger er unngått. Det foreligger foreløpig ingen samlet oversikt over skadeomfang og økonomiske konsekvenser. Utbedring av skadene pågår og blir i utgangspunktet finansiert ved omprioriteringer innenfor gjeldende ramme. Prosessen med fornyelse av driftskontraktene 0401 Nordre Hedmarken og 0407 Kongsvinger med virkning fra 1.september 2012 er startet opp. Fylkeskommunen deltar i anskaffelsesprosessen. Den harde vinteren gir økt behov for dekkeutbedringer og medfører en del justeringer i dekkeprogrammet. Det forventes at disponible midler til drift og vedlikehold blir forbrukt i sin helhet. Investeringer Ved utgangen av 2010 var det 44 mill. kroner i ubrukte investeringsmidler. Prosjektene ferdigstilles i I år forventes et mindreforbruk på om lag 17 mill. kroner. Ny rammeavtale for kjøp av planleggingstjenester, samt økt byggeleder- og kontrollkapasitet bidrar til økt gjennomføringsevne. Plan- og grunnervervssituasjonen Av nye prosjekter som startes opp i 2012, er det 9 som krever reguleringsplan. Det foreligger ingen vedtatt planer, men reguleringsprosessene er satt i gang. Grunnervervsprosessene vil så langt det er mulig bli kjørt parallelt med reguleringsplan-arbeidet. Kvalitet Brukerundersøkelse om tilfredshet med vinterdriften blant trafikanter gjennomføres hvert fjerde år og ble ikke gjennomført vinteren Fylkesrådet 18

21 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial Rapportering av tilstandskontroll på veg gjennomføres som stikkprøvekontroll. Kontrollopplegget er under revisjon. Nye elektroniske verktøy er innført og dette vil medføre endring i rapporteringsparametre i forhold til tidligere. Stikkprøvekontroller Antall kontroller hittill i år Antall Mål Plan- Gjennom- Andel Mangler Trekk pr. år lagt ført av mål Fylkesveg % 4 1 Fylkesveg/gang- og sykkelveg % 0 0 Dekketilstand Dekketiltakene i 2010 er hovedsakelig utført på de mest trafikkerte delene av fylkesvegnettet. Omfanget var på nivå med det teoretisk beregnede behovet for å opprettholde tilstanden. Utviklingen siste år viser en svak bedring for spordybde og en forverring når det gjelder jevnhet. Fylkesrådet 19

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2011 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 Hedmark fylkeskommune FORORD... 1 1. INNLEDNING... 2 2. HOVEDPUNKTER

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD 1 1. INNLEDNING...

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 07.05.2009 2009/951-9238/2009 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Agnese Bjerkholt, Bent Sørensen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget

Detaljer

2.1 Fylkeskommunens økonomi... 13 2.2 Fylkesplanlegging... 14 2.3 Arbeidsmiljøaspektet i økonomiplanen... 15

2.1 Fylkeskommunens økonomi... 13 2.2 Fylkesplanlegging... 14 2.3 Arbeidsmiljøaspektet i økonomiplanen... 15 ØKONOMIPLAN 2012-2015 2 Fylkesrådets budsjett- og økonomiplanvedtak 2012-2015... 5 1 Fylkesrådets forslag til økonomiplan 2012-2015... 9 1.1 Sentrale forutsetninger i økonomiplanperioden... 11 2 Rammer

Detaljer

Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007

Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007 Arkivsak 200700013 Arkivnr. Saksbehandler Åge Henriksen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 14.06.2007 45/2007 Fylkestinget 19.06.2007 43/2007 Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007 ADMINISTRASJONENS

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 18.09.2009 2009/7103-22446/2009 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Agnese Bjerkholt, Bent Sørensen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget

Detaljer

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér Årsberetning 2010 med regnskap 2010 gode ideér Innhold 1. ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 8 1.5 MEDARBEIDERE LÆRING OG

Detaljer

Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune

Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune 2 Innhold Fylkesrådets innstilling til økonomiplanvedtak 2015-2018... 4 1 Et budsjett for samferdsel og skole... 8 2 Om økonomiplanen og øvrig

Detaljer

Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13

Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13 Møtested: Schweigaardsgt. 4, fylkestingssalen Møtedato: 21.10.2013 Tid: 11:00 Saksliste 88/13 Rapport 2. tertial 2013 89/13 Framtidig organisering

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2013-2016 Dette hefte er inndelt slik DEL 1: ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2013 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2013 67 Økonomiplan 2013-2016 DEL I:

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag INNHOLD 1. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING... 3 2. FYLKESRÅDMANNENS PRIORITERINGER OG MÅL... 5 Budsjettforslag i balanse... 5 Regionale hovedutfordringer...

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av fylkestinget 2014 www.vfk.no Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst.klikk her for å skrive inn tekst. Arkivsak-dok. 201405155-2

Detaljer

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Nord -Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 1/2014 pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/03021-3 Tone Mediaas Reitlo 27.05.2014 Innhold 1 Innledning... 3 2

Detaljer

Årsberetning 2014. Analyse av regnskap 2014

Årsberetning 2014. Analyse av regnskap 2014 Årsberetning 2014 Analyse av regnskap 2014 1 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Driftsregnskapet... 6 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 6 2.2 Driftsresultat... 8 2.3 Netto driftsresultat... 11

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 22 Balansen... 26 Økonomisk oppfølging i 2010...

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 22 Balansen... 26 Økonomisk oppfølging i 2010... FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2010 Analyse av regnskap 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 2. Driftsregnskapet... 9 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 9 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/03395-21 Tone Mediaas Reitlo 31.10.2013 Driftsrapport 2/2013 pr 30.9.

Detaljer

Driftsrapport 1/2012. pr. 30.4.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 1/2012. pr. 30.4.2012 til fylkestinget Driftsrapport 1/2012 pr. 30.4.2012 til fylkestinget 1 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Tone Mediaas Reitlo 12/06224-2 123 11.5.2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2012

FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2012 FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2012 Analyse av regnskap 2012 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 Etikk, diskriminering og likestilling... 6 1.2 Internkontroll... 6 2. Driftsregnskapet... 7 2.1 Netto

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2. FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2009 Analyse av regnskap 2009 2 1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no Budsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 www.vfk.no Innhold 1 Overordnet om økonomisk situasjon og utfordringer... 5 1.1 Tilbakeblikk på årene 2005-2010 og utviklingen i økonomiplanperioden... 7 1.1.1 Netto

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Årsrapport 2012. Med regnskap 2012. gode ideer

Årsrapport 2012. Med regnskap 2012. gode ideer Årsrapport 2012 Med regnskap 2012 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 8 1.5 MEDARBEIDERE LÆRING OG FORNYELSE...

Detaljer