HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEDMARK FYLKESKOMMUNE"

Transkript

1 HEDMARK FYLKESKOMMUNE

2 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 1 2 Den økonomiske situasjonen ved utgangen av 1. tertial 1 3 Budsjettrevideringer i Skatteinngang og inntektsutjevning Skatteinngang Inntektsutjevning Samlet vurdering 3 5 Mva-kompensasjon 3 6 Gjeld og renteutgifter 4 7 Likviditet og renteinntekter 5 8 Status for investeringsprosjektene 6 9 De enkelte hovedtjenester Hovedtjeneste 1 Sentraladministrasjonen/fellestiltak Hovedtjeneste 2 Utdanning Hovedtjeneste 3 Tannhelse Hovedtjeneste 4 Plan og miljø Hovedtjeneste 5 Kultur Hovedtjeneste 6 Næringsutvikling Hovedtjeneste 7 Samferdsel 17 Side ** ** Fylkesrådet

3 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial INNLEDNING Fylkesrådet vil i denne rapporten gi sin vurdering av fylkeskommunens økonomiske situasjon og aktivitet ved utgangen av 1.tertial Budsjettgrunnlaget fremgår av årsbudsjettet for 2011, vedtatt av Fylkestinget i møte (Ft-sak 84/10). I møte vedtok Fylkesrådet spesifisering av driftsbudsjettet for 2011 på 3-sifret ansvar og hovedtjeneste (Fråd-sak 16/11). Stortingets behandling av kommuneproposisjonen 2012 vil finne sted i juni. Fylkesrådet vil komme tilbake med en egen sak om budsjettjusteringer for 2011 til fylkestingets septembermøte. Det legges også frem en egen sak om disponering av fylkeskommunens regnskapsmessige mindreforbruk 2010 på 60,3 mill. kroner i fylkestingets junimøte (Ft-sak 30/11). Rapporten for 1. tertial bygger på informasjon innhentet fra de ulike virksomheter, foretak og sentraladministrasjonens staber og serviceenheter og omhandler: o Oppsummering av den økonomiske situasjonen ved utgangen av 1.tertial o Utviklingen i skatteinngang og inntektsutjevning o Utviklingen i gjeld og renteutgifter o Utviklingen i likviditet og renteinntekter o Status for investeringsprosjektene o Situasjonen for de enkelte hovedtjenestene 2. DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN VED UTGANGEN AV 1. TERTIAL Etter en gjennomgang av fylkeskommunens økonomiske situasjon ved utgangen av 1. tertial prognoseres det med et merforbruk i 2011 på 19,9 mill. kroner: (Mill. kroner) Prognose 2011 (pr. 1.tertial) Videregående opplæring -16,9 Tannhelse -3,0 Skatteinngang/inntektsutjevning/renter 1) 0,0 Renteutgifter/-inntekter 2) 0,0 SUM -19,9 1) Se kommentarer under avsnitt 4 2) Se kommentarer under avsnitt 6 For videregående opplæring vil en jobbe videre med mulige tiltak spesielt rettet mot spesialundervisningen med sikte på budsjettbalanse, bl.a. på grunnlag av funn og anbefalinger i Rambøll-rapporten. Fylkesrådet 1

4 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial Tannhelsetjenestens prognose er knyttet til lønnsutgifter og tiltak som bl.a. vikarbruk vurderes fortløpende med sikte på bedret budsjettsituasjon. Foreløpig prognose forventer at netto renteutgifter blir omtrent som budsjettert. Nivået på pensjonsutgiftene (reguleringspremien og premieavvikene) kan svinge noe fra år til år, bl.a. avhengig av lønnsveksten. For 2011 er foreløpig ingen grunn til å fravike budsjettert nivå. 3. BUDSJETTREVIDERINGER I 2011 Kommuneproposisjonen 2011 ble lagt frem og vil bli behandlet i Stortinget i juni. Forhold som en nå har oversikt over og som vil medføre budsjettmessige endringer i 2011, er bl.a. knyttet til endringer i skatteanslaget og lønns-/prisutviklingen. Fylkesrådet vil komme tilbake med en egen sak til fylkestinget i september om budsjettjusteringer for 2011 knyttet til behov for omdisponeringer og konsekvenser av kommuneproposisjonen. I sak 30/11 til fylkestingets møte foreslår fylkesrådet en disponering av fylkeskommunens regnskapsmessige mindreforbruk 2010 (60,3 mill. kroner) med 50,6 mill. kroner i 2011, mens 9,7 mill. kroner foreslås holdt tilbake i ubundet disposisjonsfond. Tiltak forutsatt gjennomført i 2010, men som er blitt forsinket/utsatt (15,4 mill. kroner): o Energi- og klimaplan - 0,6 o Skoletrøkk - 1,3 o Helhetlig plan for voksenopplæring - 1,4 o Regjeringens tiltakspakke ,3 o Vingersjøen roanlegg - 0,1 o Ungdommens kulturmønstring - 0,5 o ERP-prosjektet - 1,9 o Merinntekt av mva-kompensasjon fra investeringer ført i driftsregnskapet - 4,6 o Aksjeutbytte Hedmark fylkeskraft AS - 3,1 o Musikkarkiv/utstyr - 0,3 o Etablering IKA-Øst (interkommunalt arkivselskap) - 0,3 Nye tiltak i 2011 (15,2 mill. kroner): o Økt fylkesvegvedlikehold - 10,0 o Ekstraordinært bygningsvedlikehold - 3,5 o Universell utforming - 1,0 o Utstyr/tannhelse - 0,7 Avsetning for perioden (20 mill. kroner): o Fylkeskommunens andel til Ny Giv-prosjektet SKATTEINNGANG OG INNTEKTSUTJEVNING Etter at det fra 2000 ble innført en ordning med løpende inntektsutjevning, dvs. at skatteinngangen i budsjettåret er grunnlaget for inntektsutjevningen, må nå skatteinngangen og inntektsutjevningen vurderes i sammenheng. Tallene for inntektsutjevningen er avhengig av den samlede skatteinngangen for fylkeskommunene og presenteres av Kommunenes Sentralforbund (KS) og Kommunal- og regionaldepartementet. Fylkesrådet 2

5 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial Skatteinngang Skatteanslaget for 2011 er vedtatt i forbindelse med fylkestingets behandling av Årsbudsjett 2011 (fylkestingsak 84/10) og er på 712,1 mill. kroner. Dette gir om lag 0-vekst i fylkesskatten fra 2010 til 2011 på 4,9%. Månedstallene for skatteanslaget i 2011 er beregnet ut i fra tilsvarende regnskapstall i Ved utgangen av april er skatteinngangen på 220,3 mill. kroner. Dette er 5,7 mill. kroner mer enn periodens anslag og gir en vekst fra tilsvarende periode i 2010 på 2,8%. 4.2 Inntektsutjevningen Inntektsutjevningen for 2011 er i vedtatt budsjett beregnet til 149,1 mill. kroner. Beregningen er gjort med utgangspunkt i 2009-års skatteandel på 80,1% (skatteandelen = skatt pr. innbygger i Hedmark sett i forhold til skatt pr. innbygger i landet). I regnskapet for 2010 kan fylkeskommunens skatteandel beregnes til 80,5%. Tallene etter de 4 første månedene i 2011 beregnet ut i fra SSB s skattetall pr. april, viser en skatteandel for Hedmark på 77,9%. Inntektsutjevningen for månedene januar april i 2011 er beregnet til ca. 55,4 mill. kroner. Tilsvarende tall for 2010 var 49,3. Foruten høyere skatteinngang på landsbasis enn forutsatt i statsbudsjettet for 2011, skyldes økningen i inntektsutjevningen en høyere skatteandel enn lagt til grunn i fylkeskommunens årsbudsjett for Samlet vurdering Basert på tallene for skatt og inntektsutjevning etter 4 mndr. i 2011, viser disse samlet et nivå over det budsjetterte for perioden. I Kommuneproposisjonen for 2012 som ble lagt fram 13. mai 2011 er det foretatt en oppjustering av anslaget for kommunesektorens skatteinntekter For fylkeskommunene er det anslått at skatteinntektene vil bli ca. 360 mill. kroner høyere enn lagt opp til i vedtatt Statsbudsjett For Hedmark fylkeskommune vil dette kunne bety en merinntekt på i størrelsesorden 5 8 mill. kroner. Dette må imidlertid sees i sammenheng med at kostnadsutviklingen i kommunesektoren har blitt høyere enn det som er lagt til grunn i Årsbudsjett Dette skyldes vesentlig at rammen for lønnsoppgjøret i sektoren har blitt om lag 1% høyere enn forutsatt. Reelt sett synes det derfor ikke å være rom for endringer i Årsbudsjett Fylkesrådet vil komme tilbake til fylkestinget med en nærmere vurdering av 2011-budsjettet i egen budsjettjusteringssak til septembertinget. 5. MVA-KOMPENSASJON Kommunesektoren får kompensert for innbetalt merverdiavgift. Ordningen ble i sin tid finansiert gjennom et trekk i kommunesektorens rammetilskudd tilsvarende det beløpet som er forutsatt i momskompensasjon. Momskompensasjonen knyttet til anskaffelser over Fylkesrådet 3

6 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial driftsbudsjettet er inntektsbudsjettert på den enkelte virksomhet (jfr. Ft-sak 54/06). Virksomhetene skal derved forholde seg til budsjettert momskompensasjon som for øvrige budsjetterte inntekter. Momskompensasjon knyttet til investeringer har frem til 2010 blitt inntektsført i driftsregnskapet, men i en overgangsordning frem til 2014 er det innført en gradvis omlegging med føring av momskompensasjon som følge av investeringer, i investeringsregnskapet (jfr. årsbudsjett 2011 s.30). 6. GJELD OG RENTEUTGIFTER Fylkeskommunens langsiktige gjeld var pr på 1.261,0 mill. kroner. I løpet av første tertial er det betalt avdrag på 20,5 mill. kroner, slik at fylkeskommunens langsiktige gjeld er redusert til 1.240,5 mill. kroner ved utløpet av 1.tertial. Gjelden er dermed på omtrent samme beløp som i 2010, da gjelden var på ,8 mill. kroner på tilsvarende tidspunkt. Det er foreløpig ikke tatt opp noen nye lån for I forbindelse med fylkestingets behandling av årsbudsjettet for 2011 (sak 84/10) ble det vedtatt opptak av nye lån på 109,3 mill. kroner til finansiering av investeringer i Det er budsjettert med 88,0 mill. kroner til avdrag på den langsiktige gjelden i løpet av Langsiktig gjeld vil derfor i løpet av året øke med 21,3 mill. kroner eller 1,7% og vil bli på 1.282,3 mill. kroner ved utløpet av året. Til dekning av renteutgiftene for den langsiktige gjelden er det budsjettert med 51,0 mill. kroner. I tillegg kommer 1,2 mill. kroner til dekning av kapitalutgifter (leie) for Kongsvingerhallen AS. Samlet rentebudsjett er dermed på 52,2 mill. kroner. Ved utløpet av april måned er det betalt renter for til sammen 16,2 mill. kroner, som innebærer en liten økning på 0,2 mill. kroner i forhold til tilsvarende periode i Dette har sammenheng med at gjennomsnittlig pengemarkedsrente har vært litt høyere i første tertial i 2011 (2,6%) enn i tilsvarende periode i 2010 (2,3%). På tidspunktet for utarbeidelsen av budsjettet for 2011 i november 2010 var styringsrenten i Norges Bank på 2,0% og den korte markedsrenten på i underkant av 2,6%. Ut fra forventet økonomisk utvikling har Norges Bank varslet en gradvis økning av styringsrenten til et høyere og mer normalt nivå. I bankens pengepolitiske rapport nr. 1/11, som ble lagt fram i mars 2011, ble det anslått at styringsrenten kunne bli økt med 0,75 %-enheter fram mot årsskiftet. Det har ikke vært foretatt noen økning av styringsrenten i første tertial. Imidlertid er renten nå økt med 0,25 %-enheter til 2,25% i forbindelse med bankens rentemøte i begynnelsen av mai, og det er forventninger om at renten vil bli ytterligere økt to ganger tidlig på høsten. Det skal legges fram ny pengepolitisk rapport på bankens rentemøte i juni måned, og det antas at antall renteøkninger inneværende år og tidspunktet for disse vil kunne avklares noe nærmere i denne rapporten. I første tertial har den gjennomsnittlige pengemarkedsrenten vært om lag 0,60 %-enheter høyere enn styringsrenten fra Norges Bank. Det er antydet at denne marginen vil kunne gå noe ned i løpet av høsten. Ut fra de signaler som nå foreligger vil derfor pengemarkedsrenten kunne være i størrelsesorden 3,0-3,5 % på høstparten og ut året. For lån med lengre rentebinding vil rentene være noe høyere, for eksempel vil renten for lån med fem års rentebinding kunne være på om lag 4,5%. Så langt ser det derfor ut som utviklingen i rentene har blitt omtrent slik som lagt til grunn ved beregningen av anslaget for renteutgifter på fylkeskommunens langsiktige gjeld i det vedtatte årsbudsjettet for 2011, og det er ikke grunnlag for å foreta noen endringer i dette Fylkesrådet 4

7 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial anslaget i forbindelse med rapporten for første tertial. Ved utløpet av første tertial er det inngått avtaler om rentebinding for resten av året for omtrent 58% av den langsiktige gjelden. De nye lånene for 2011 er på nåværende tidspunkt ikke tatt opp, og det er foreløpig ikke tatt standpunkt til rentetilknytning, fast eller flytende rente, for disse lånene. Anslaget for renteutgiftene vil derfor være noe avhengig av tidspunkt og valgt rentetilknytning for disse lånene. Dette må vurderes i forhold til bl.a. framdriften av investeringen, utviklingen i likviditeten og i finansmarkedene. Norges Bank skal legge fram en ny pengepolitisk rapport i juni, og i den forbindelse vil også renteutviklingen framover bli nærmere vurdert. Dette vil også kunne gi et bedre grunnlag for vurdering av fylkeskommunens renteutgifter for resten av året, og vil bli kommentert i forbindelse med den kommende rapporten for andre tertial på høstparten. 7. LIKVIDITET OG RENTEINNTEKTER Likviditeten har vært tilfredsstillende i løpet av første tertial, og noe bedre enn i tilsvarende periode i Spesielt var det bra likviditetsbeholdning i april måned, først og fremst i sammenheng med store innbetalinger for rammetilskudd og skatteinngang. Følgende figur viser den gjennomsnittlige likviditeten for første tertial i år sammenlignet med tallene for de foregående år: Aksetittel Likviditet JAN FEBR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DES Pengemarkedsrentene var ved utløpet av april måned på i størrelsesorden 2,5-2,7%, og har vært stabile eller svakt stigende i løpet av første tertial Rentene har også vært noe høyere enn tilsvarende periode i 2010, og for eksempel var gjennomsnittlig rente på fylkeskommunens bankinnskudd på 2,04% i første tertial 2010, mens den ble 2,39% for tilsvarende periode i år. Både på grunn av litt høyere rente på bankinnskudd og at gjennomsnittlig likviditetsbeholdning plassert i bank har vært litt større enn i første tertial 2010, har periodens renteinntekter av bankinnskuddene økt fra om lag 2,6 mill. kroner i 2010 til 3,3 mill. kroner i år. Avkastningen av fylkeskommunens plasseringer i finansmarkedet har vært noe mindre så langt i 2011 i forhold til 2010, og har vært på om lag 0,9 mill. kroner i første tertial 2011 mens den var på ca. 1,3 mill. kroner for tilsvarende periode i Omregnet på årsbasis kan avkastningen på disse plasseringene så langt beregnes til om lag 2,5%, som er litt høyere enn den gjennomsnittlige renten for bankinnskuddene. Fylkesrådet 5

8 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial Samlet sett utgjør dermed avkastningen på plasseringene av fylkeskommunens likviditet om lag 4,2 mill. kroner for første tertial, og dette er omtrent 0,3 mill. kroner mer enn i Utviklingen resten av året vil blant annet være avhengig av utviklingen i likviditeten, tidspunkt for opptak av nye lån og situasjonen i penge- og finansmarkedet. Ved utløpet av første tertial var 106,4 mill. kroner plassert i finansmarkedet fordelt på pengemarkeds-, obligasjons- og aksjefond, som er en økning på 0,9 mill. kroner i forhold til årsskiftet. Størsteparten av beløpet, 77,8 mill. kroner eller 73,1%, har vært plassert i korte pengemarkedsfond og har gitt en avkastning på 0,7 mill. kroner, eller om lag 2,7% omregnet på årsbasis, så langt. Plasseringene i korte obligasjonsfond utgjør 17,0% eller 18,1 mill. kroner og har gitt en avkastning på 0,2 mill. kroner, eller om lag 2,7% omregnet på årsbasis. Plasseringene i aksjefond har samlet sett ikke gitt særlig avkastning i løpet av første tertial, slik at samlet verdi er omtrent på samme nivå som ved årsskiftet og er på 10,5 mill. kroner ved utløpet av første tertial. Dette utgjør 9,9% av de samlede plasseringene i finansmarkedet. I fylkeskommunens finansreglement er det angitt en ramme på 10 mill. kroner for plasseringer i aksjefond, slik at disse plasseringene må reduseres noe i løpet av andre tertial. Avkastningen av bankinnskudd og plasseringer i finansmarkedet er budsjettert til å gi inntekter på til sammen 12 mill. kroner for 2011, som innebærer en økning på 2 mill. kroner i forhold til budsjettet for Avkastningen i løpet av første tertial har vært litt høyere enn tilsvarende periode i 2010, og det er på nåværende tidspunkt forventet at rentene vil bli økt noe utover året. Ut fra nåværende forventninger om utviklingen i penge- og finansmarkedet vil størsteparten av fylkeskommunens likviditet fortsatt være plassert som bankinnskudd og i korte pengemarkedsfond, og alt i alt anslås det på nåværende tidspunkt at det budsjetterte beløp på 12 mill. kroner vil kunne nås. I tillegg til disse renteinntektene er det budsjettert med til sammen 19,4 mill. kroner i inntekter - bestående av beregnet rentetilskudd fra staten på 8,4 mill. kroner for utbygging av videregående skoler og 4,9 mill. kroner til transporttiltak, byggelånsrenter med 0,4 mill. kroner og 5,7 mill. kroner i provisjon og renter av fylkeskommunens garantier og lån til Eidsiva Energi og Hedmark Fylkeskraft. Foreløpig foreligger det ingen innbetalinger i forbindelse med disse forholdene. Beløpene er for en stor del avhengig av utviklingen i de korte pengemarkedsrentene i løpet av året. Satsene for beregningen av disse refusjonene og inntektene fastlegges i etterkant, slik at en vil ha et bedre grunnlag for å vurdere anslaget for renteinntektene i forbindelse med rapporten for andre tertial. Det foreslås derfor ingen endringer i anslaget for netto renteutgifter på nåværende tidspunkt. 8. STATUS FOR INVESTERINGSPROSJEKTENE Skoleinvesteringer i Region 3 Som en følge av at fylkesrådet ønsker å se skoleinvesteringene i Region 3 i sammenheng, ble de investeringsmidlene som tidligere var fordelt på Ringsaker og Jønsberg videregående skole i Økonomiplan samlet under Skoleinvesteringer, Region 3. I 2010 ble det utført en kartlegging av behov for nybygg og rehabilitering av alle skolene i denne regionen, og samlet investeringsbehov for hele bygningsmassen er anslått til ca. 800 mill. kroner. Våren 2011 er det utarbeidet et forprosjekt for nytt verkstedbygg på Jønsberg videregående skole. Kostnadsramme for prosjektet er 35 mill. kroner. Fylkesrådet 6

9 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial Nord Østerdal videregående skole Fylkestinget vedtok i sak 64/10 forprosjekt for ny skole på Tynset. Forprosjektet som er basert på vinnerprosjektet Tuntre, er redusert med utdanningsprogrammene Medier- og kommunikasjon og Service- og samferdsel. Redusert forprosjekt har et kostnadsanslag på 360 mill. kroner. Prosjektet har vært ute på anbud våren 2011, og det kom inn kun ett samlet tilbud. Det ligger an til en kostnadsøkning av prosjektet og det legges fram en egen sak om gjennomføring av prosjektet i fylkestinget i juni Storsteigen videregående skole Det nye kufjøset skal plasseres der nåværende driftsbygning ligger. I tillegg inkluderer prosjektet overbygd plansilo, høytørke, sau- og geitefjøs. Byggestart vil foregå sommeren 2011 med ferdigstillelse våren Framdriften er tilpasset behov for midlertidig løsning for fjøs mens riving/bygging gjennomføres, lagring av fòr for vinterbruk, vinterarbeid for betongarbeider etc. Øvrige prosjekter Ventilasjon og bygningsmessige tiltak ved Trysil videregående skole/realfagavdelingen har vært mer omfattende enn forventet. Det har vært et kostnadsmessig avvik som skyldes merarbeid i forbindelse med bygningsmessige forhold som ble avdekket under veis i prosjektet. I tillegg har det medført ekstrakostnader at to entreprenører ble insolvente og gikk konkurs før prosjektet ble ferdig, og nye aktører måtte kontraheres for å fullføre prosjektet. Dette gjelder både i forhold til rådgivertjeneste og bygningsmessig utførelse. Dette vil en komme tilbake til i egen sak. For øvrige prosjekter er det samlet sett ikke avvik i forhold til de bevilgninger som er gitt. Fylkesveger For fylkesvegprosjekter, vises til omtale under kapittel 9.7 Samferdsel. Fylkesrådet 7

10 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial DE ENKELTE HOVEDTJENESTER 9.1 HOVEDTJENESTE 1 - SENTRALADM/FELLESTILTAK Tabellen under viser budsjett- og regnskapstall for 1.tertial 2010 og 2011 for sentraladministrasjonen/fellestiltak: Tjenesteområde (tall i mill. kroner) Revidert Forbruk Forbruk Revidert Forbruk Forbruk budsjett 1.tertial % budsjett 1.tertial % 10 Pol. styring og kontrollorganer Utgift 15,7 6,3 40,1 16,8 6,6 39,3 Inntekt 0,1 0,2 200,0 0,1 0,1 100,0 11 Revisjon Utgift 4,1 1,4 34,1 4,2 1,5 35,7 Inntekt 0, ,1 0,1 100,0 12 Administrasjon Utgift 100,8 37,2 36,9 102,8 37,9 36,9 Inntekt 10,1 1,5 14,9 8,2 1,2 14,6 13 Fellesutgifter Utgift 36,1 12,9 35,7 32,4 11,3 34,9 Inntekt 3,2 1,8 56,3 3,0 1,2 40,0 14 Drift av fylkeshuset Utgift 21,5 8,5 39,5 22,0 6,9 31,4 Inntekt 13,4 5,2 38,8 14,1 5,4 38,3 15 Div. eiendomsforhold Utgift 3,9 0,4 10,3 2,6 0,4 15,4 Inntekt 1,3 0,2 15,4 1,8 1,0 55,6 16 Ufordelte utg./tilleggsbevilgn. Utgift 29,3 0,2 0,7 26,7 - - Inntekt Div. råd og utvalg Utgift 1,3 0,3 23,1 1,4 0,2 14,3 Inntekt Fordelte utgifter Utgift 20,7 2,2 10,6 21,4 4,3 20,1 Inntekt Sum Utgift 233,4 69,4 29,7 230,3 69,1 30,0 Inntekt 28,2 8,9 31,6 27,3 9,0 33,0 Nto. utgift 205,2 60,5 29,5 203,0 60,1 29,6 Hovedtjeneste 1 forventes totalt sett å kunne gå i balanse for Tjenesteområde 10 Politisk styring og kontrollorganer Tjenesteområdet omfatter drift av alle politiske utvalg, fylkesordfører og fylkesråd m/sekretariat, div. råd og utvalg, støtte til politiske partier, ungdommens fylkesting og kontrollutvalget. Tjenesteområde 11 Revisjon Dette tjenesteområdet omfatter administrasjonsbudsjett for fylkesrevisjonen. Tjenesteområde 12 Administrasjon Tjenesteområdet omfatter administrasjonsbudsjett for sentraladministrasjonens staber og serviceenheter, samt Eiendom og innkjøp. Tjenesteområde 13 Fellesutgifter Dette tjenesteområdet omfatter felles IT-systemer, sentrale opplærings-/utviklingstiltak, tillitsvalgtrefusjon/hovedverneombud, forsikringer/kontingenter, omstillingstiltak, fylkeskommunale lærlinger, HMS-tjenester, diverse fellesutgifter (bl.a. fellesannonsering, gebyrer mv) og tilskudd til organisasjoner (BARM-senteret, Incestsenteret i Hamar, Incestsenteret Eva, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon). Fylkesrådet 8

11 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial Tjenesteområde 14 Drift av fylkeshuset Tjenesteområdet omfatter drift av fylkeshusets kantine, fellestjeneste, renhold og generelle driftsutgifter knyttet til bl.a bygningsmessig drift/oppfølging. Tjenesteområde 15 Diverse eiendomsforhold Under dette området føres bygningsmessige utgifter/inntekter knytte til leieforhold, festeavgifter og idrettshaller (Ajerhallen, Stangehallen). Tjenesteområde 16 Ufordelte utgifter/tilleggsbevilgninger Dette området rommer budsjettmidler til dekning av ekstraordinært vedlikehold og lønnsreserve i tillegg til fylkesrådets reservepost. De ekstraordinære vedlikeholdsmidlene inngår i grunnlaget for internhusleieordningen. Tjenesteområde 17 Diverse råd og utvalg Tjenesteområdet omfatter Råd for likestilling for funksjonshemmede, Rådet for eldre og Hedmark fylkes flerkulturelle råd. Tjenesteområde 18 Fordelte utgifter Tjenesteområdet omfatter forsikringer bygninger/utstyr, personforsikringer og pensjoner. Når det gjelder forsikring av bygninger, inngår dette i grunnlaget for internhusleieordningen. 9.2 HOVEDTJENESTE 2 - UTDANNING Tabellen under viser budsjett- og regnskapstall for 1.tertial 2010 og 2011 for utdanning: Tjenesteområde (tall i mill. kroner) Revidert Forbruk Forbruk Revidert Forbruk Forbruk budsjett 1.tertial % budsjett 1.tertial % 20 Fellesutgifter Utgift 187,1 47,9 25,6 182,8 47,0 25,7 Inntekt 20,1 5,9 29,4 20,7 9,9 47,8 21 Fagopplæring Utgift 62,5 2,1 3,4 66,2 3,3 5,0 Inntekt 0,1 0,2 200,0 0,1 1, ,0 22 Skoledrift/forvaltning Utgift 292,3 111,2 38,0 316,0 110,5 35,0 Inntekt 47,3 16,4 34,7 46,8 18,8 40,2 23 Landslinjer Utgift 16,6 7,2 43,4 16,8 8,6 51,2 Inntekt 13,1 0,4 3,1 14,0 1,7 12,1 24 Utdanningsprogrammer Utgift 454,7 169,5 37,3 452,2 169,9 37,6 Inntekt 9,7 6,2 63,9 11,8 7,3 61,9 25 Skole- og arb.forbered. kurs Utgift 19,3 6,6 34,2 20,9 7,0 33,5 Inntekt 0,8 0,2 25,0 0,2 0,3 150,0 26 Internatdrift Utgift 6,9 2,8 40,6 7,1 2,9 40,8 Inntekt 5,2 1,8 34,6 5,5 2,1 38,2 27 Gårds- og skogsdrift Utgift 10,9 4,0 36,7 10,8 3,7 34,3 Inntekt 8,8 3,3 37,5 9,1 2,2 24,2 28 Annen opplæringsvirksomhet Utgift 11,0 3,8 34,5 10,1 4,0 39,6 Inntekt 1,2 0,6 50,0 1,1 4,5 409,1 29 Fengselsundervisning Utgift 10,6 5,4 50,9 3,9 5,0 128,2 Inntekt 10,6 6,1 57,5 3,9 7,3 187,2 Sum Utgift 1 071,9 360,5 33, ,8 361,9 33,3 Inntekt 116,9 41,1 35,2 113,2 55,4 48,9 Nto. utgift 955,0 319,4 33,4 973,6 306,5 31,5 Fylkesrådet 9

12 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial Oppsummert gir en prognose for hovedtjeneste 2 Utdanning i 2011 følgende resultat basert på rapporteringsrunden 1.tertial: (Mill. kroner) 2010 Prognose 2011 Progn. 1.tertial Progn. 2.tertial Årsresultat (pr. 1.tertial) Videregående skoler 1) -3,5-7,2-4,3-4,0 Spesialundervisning -9,5-11,0-15,7 2) -11,0 Fagopplæring 3) -3,5-4,4 0,0-4,9 Gjesteoppgjør, ordinært -2,0 0,0-2,5 3,0 Voksenopplæring 0,0 0,0 0,0 0,0 Diverse 6,0 15,4 24,1 4) 0,0 SUM -12,5-7,2 1,6-16,9 1) Inkludert internat- og gårdsdrift. 2) Årsresultat for 2010 omfatter spesialundervisning og gjesteoppgjør/spesialundervisning (til sammen -13,0 mill. kr) samt institusjonsundervisning og gjesteoppgjør/inst.undervisning (til sammen -2,7 mill. kr). 3) Fagopplæring omfatter lærlingtilskudd til bedrifter, fagprøver og gjesteoppgjør/lærlinger. 4) Årsresultatet 2010 for "Diverse" består i hovedsak av Prosjekt-/utviklingsmidler (7,0 mill. kr) og tilbudsmidler (16,0 mill. kr.). Innenfor resten av budsjettområdene ( Diverse i tabellen) har det de siste årene vært noe besparelser. Dette har sammenheng med økte tilbudsmidler som følge av befolkningsvekst, samtidig som det har vært en bedre utnyttelse av planlagte elevplasser og en dreining av tilbudssammensetningen fra yrkesfag til studieforberedende tilbud. Det er budsjettert med 2,7 mill. kroner for tilpasning av skoletilbudet høsten 2011 (skoleåret 2011/12). Eventuelt ressursbehov er foreløpig ikke klarlagt. I tillegg har det vært besparelser knyttet til fylkeskommunale prosjektmidler (utviklingstiltak mv), dels som følge av at en har prioritert tiltak i forbindelse med kunnskapsløftet som har vært finansiert av øremerkede statlige tilskudd. Foreløpig er det ikke mulig å anslå hvordan dette vil slå ut for En vil komme tilbake med en plan for bruk av prosjektmidler i forbindelse med rapporteringen 2.tertial. Tjenesteområde 20 Fellesutgifter Tjenesteområdet omfatter i hovedsak faste fellesutgifter for utdanning som budsjetteres sentralt. En del av utgiftene regnskapsføres delvis av berørte skoler på samme tjenesteområde iht. gitte tilsagn (privatisteksamen, spesialundervisning, institusjonsundervisning, minoritetsspråklig undervisning, oppfølgingstjenesten, overtallighet, ulike prosjekter). For øvrig omfatter fellesutgiftene også gjesteoppgjør med kommuner og fylker for skoleplasser, spesialundervisning og institusjonsundervisning. Eksamensordningen Dette tjenesteområdet omfatter privatisteksamen og eksamenssekretariatet med 4,0 mill. kroner i 2011 som forventes å balansere. Utgifter til ordinær eksamen inngår i skolenes budsjettrammer og vurderes i sammenheng med skolenes driftssituasjon. Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten (OT) har et netto budsjett på 3,2 mill. kroner i 2011 til bl.a. OTveiledere ved skolene og koordinator. Fylkesrådet 10

13 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial Spesialundervisning inkludert gjesteoppgjør Undervisningsaktiviteten ved Midt-Østerdal videregående skole (avd. Nordstumoen), er budsjettert med netto 9,8 mill. kroner under spesialundervisning på skolens ansvar og inngår i skolens driftsresultat. Øvrig spesialundervisning (inkl. gjesteoppgjør) budsjetteres sentralt med netto 75,7 mill. kroner til kjøp av PP-tjenester fra kommuner (8,2), minoritetsspråklig opplæring (5,1), midler til spesialundervisning inkludert opplæringsavtaler (58,8) og gjesteoppgjør (3,6). Midler til spesialundervisning og opplæringsavtaler blir fordelt til skolene fra sentralt budsjett på grunnlag av inntak etter individuell vurdering. Tertial- og regnskapsrapporter samt årsbudsjett- og økonomiplanbehandlinger de senere år, viser at det for spesialundervisningen har vært utfordringer knyttet til å forutsi og budsjettere sannsynlig forbruk/behov. I 2010 kom spesialundervisningen ut med et merforbruk på 3,2 mill. kroner sentralt og 7,1 mill. kroner i merforbruk for skolene som inngår i skolenes driftsresultater (se årsregnskap 2010 s. 62). I tillegg viste gjesteoppgjøret for spesialundervisning et merforbruk på 9,8 mill. kroner. Tildelingen av midler til skolene for spesialundervisning og innføringstilbud for minoritetsspråklige i 2011 er som budsjettert. Eventuelt merforbruk ved skolene vil inngå i skolenes driftsresultater. Gjesteoppgjøret for spesialundervisning omfatter i hovedsak utgifter knyttet til kjøp av tjenester ved Åkershagan aktivitets- og opplæringssenter og tilbud ved Røros videregående skole, mens inntektene er knyttet til andre fylkers elever ved Midt-Østerdal videregående skole avd. Nordstumoen. Foreløpig utgiftsanslag ligger på 12 mill. kroner som er om lag 4 mill. kroner mer enn budsjettert som følge av økt antall multifunksjonshemmede. Det ligger dessuten an til en inntektssvikt bl.a. som følge av at fosterhjemsplasserte elever betraktes som hjemmehørende i skolefylket etter ett år. Foreløpig netto merforbruk for 2011 anslås til 6,6 mill. kroner. Utgifter til kjøp av PP-tjenester fra kommunene i 2010 ble 2 mill. kroner mer enn budsjettert. Noe av årsaken var knyttet til en høyere lønnsutvikling ved flere PP-kontorer enn den generelle lønnskompensasjonen i fylkeskommunen. Tilsvarende merforbruk forventes i I 2010 gjennomførte Rambøll Management Consulting evaluering av spesialundervisningen i videregående opplæring i Hedmark. Rapporten gir ikke noe godt svar på om ressursbruken står i forhold til resultatet, men har likevel flere funn og anbefalinger en vil jobbe videre med. Det vil bli utarbeidet en veileder for spesialundervisningen som bl.a. vil inneholde en felles standard for praksis på tvers av PP-kontorene og rutiner for planlegging, oppfølging og evaluering. Undervisning i sosiale og medisinske institusjoner inkludert gjesteoppgjør Institusjonsundervisningen inkludert gjesteoppgjør, viste i 2010 et merforbruk på 2,7 mill. kroner. Samlet netto budsjett for 2011 er på 17,2 mill. kroner. Hovedutfordringen i den økonomiske oppfølgingen på dette området ligger i at det ikke er krav om at institusjonsfylkene skal rapportere fortløpende til elevens hjemfylke når en institusjonsboer har søkt om opplæring. Dette betyr at en ikke har noen oversikt før refusjonskrav mottas. Foreløpig foreligger det ingen refusjonskrav for Fylkesrådet 11

14 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial For å bedre forutsigbarhet og styring er målet å revidere avtalene, slik at institusjoner i større grad må påvise, beskrive og dokumentere aktivitet innenfor det området som er fylkeskommunens ansvar. Nye avtaler forutsettes å tre i kraft fra Det forventes foreløpig et resultat for 2011 omtrent som for 2010, dvs. merforbruk på i overkant av 2 mill. kroner. Gjesteelevoppgjør For det ordinære gjesteoppgjøret (kjøp/salg av elevplasser) er det for 2011 budsjettert med 14,2 mill. kroner i utgifter og 2,8 mill. kroner i inntekter. Foreløpig prognose antyder et utgiftsnivå på 11 mill. kroner og inntekter omtrent som budsjettert. Totalt anslås et netto mindreforbruk på 3 mill. kroner. Gjesteoppgjør for elever med spesialundervisning og lærlinger inngår i vurderingene av driftssituasjonen for hhv. Spesialundervisningen og Fagopplæringen. Tjenesteområde 21 Fagopplæring Grunnlaget for utgiftene på dette tjenesteområdet er i hovedsak tilskudd til lærebedrifter for lærlinger, eventuelle alternative tilbud i skole der det mangler læreplasser, gjesteoppgjør og utgifter i forbindelse med gjennomføring av fagprøver. Fagopplæringen (inkludert gjesteoppgjør for lærlinger) kom ut i balanse for Det er budsjettert med netto 73,3 mill. kroner i 2011, inkludert fagprøveutgifter på 6,5 mill. kroner og gjesteoppgjør på 7,1 mill. kroner. Dette er en styrking i på 2,0 mill. kroner i forhold til I beløpet inngår også 8,3 mill. kroner knyttet til en videreføring av regjeringens tiltakspakke i 2009 som fra 2010 er inkludert i fylkeskommunens rammetilskudd. Det anslås et merforbruk for fagopplæringen på 4,9 mill. kroner i 2011 knyttet til gjesteoppgjør (0,2) og en forventet økning i antall fagprøver fra ca 900 i 2010 til 1000 i 2011 (4,7). Tjenesteområde 22 Videregående skoler, 23 Landslinjer, 24 Utdanningsprogrammer På disse tjenesteområdene budsjetteres og regnskapsføres i hovedsak all undervisning og skoledrift. Gårds- og internatdriften er også en del av skolevirksomheten, men er plassert under tjenesteområde 26 og 27. Det samme gjelder Skole- og arbeidsforberedende kurs på tjenesteområde 25 og skolenes oppdragsvirksomhet på tjenesteområde 28. Alle disse tjenesteområdene inngår imidlertid i prognosen for skoledriften. Videregående skoler Samlet netto resultat for skolene under hovedtjeneste 2 i 2010 viste et merforbruk på 4,3 mill. kroner, inkludert 7,1 mill. kroner i merforbruk til spesialundervisning. I tillegg kom et merforbruk på 0,7 mill. kroner i AFP-utgifter under hovedtjeneste 1. Fem av skolene hadde resultater med balanse/besparelse, mens fem skoler lå innenfor et merforbruk på 1% av brutto ramme (jfr. kommentarer i årsregnskapet s. 63). Ut fra skolenes rapportering pr. 1.tertial 2011 anslår 12 av 14 skoler et økonomisk resultat i balanse for Samlet antyder rapporter fra skolene et merforbruk på omkring 4 mill. kroner på årsbasis. Aktuelle tiltak som er iverksatt i denne sammenheng er bl.a. knyttet til gjennomgang av stillingsplaner, utnyttelse av pedagogiske årsverk, innkjøpsregulering samt vurdering av tilbudsorganisering/fagtilbud, gruppestørrelser og vikarbruk. Fylkesrådet 12

15 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial Tjenesteområde 25 Skole- og arbeidsforberedende kurs (SAK/ALA) SAK-tilbud drives av skolene Nord-Østerdal, Elverum, Ringsaker, Storhamar, Sentrum og Solør og legges opp i nært samarbeid med Oppfølgingstjenesten. På Hedemarken er det dessuten etablert et prosjekt Alternative opplæringsarenaer (ALA) med sikte på bedre tilpasset opplæring og bedre ressursbruk knyttet til denne type tilbud. En vurdering av dette tjenesteområdet inngår i prognosen for skoledriften under videregående skoler ovenfor. Tjenesteområde 26 Internatdrift Tjenesteområdet omfatter internatene ved de videregående skolene Solør (avd Sønsterud), Storsteigen og Jønsberg. Internatdriften inngår i prognosen for skoledriften under videregående skoler ovenfor. Tjenesteområde 27 Gårds- og skogsdrift Tjenesteområdet omfatter gårdsdriften ved Storsteigen og Jønsberg videregående skoler. Det knytter seg hvert år usikkerhet til gårdsdriften. Resultatene her er produksjons- og markedsavhengige. Landbruksskolene må likevel søke etter driftsmetoder og muligheter for interne omdisponeringer med sikte på å bedre resultatene for gårdsdriften jfr. forøvrig prognosen for skoledriften under videregående skoler ovenfor. Tjenesteområde 28 Annen opplæringsvirksomhet Her budsjetteres fylkeskommunale innsatsmidler til voksenopplæringen med 9,2 mill. kroner. Under dette tjenesteområdet ligger også skolenes oppdrags-/kursvirksomhet. I 2010 ble resultatet for tjenesteområdet et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner som var knyttet til skolenes oppdragsvirksomhet. Sentralt budsjetterte midler for 2011 er knyttet til voksenopplæringsplanen Viten og vilje og etablering av sentre for voksnes læring (Ft-sak 67/10). Det forutsettes balanse i Tjenesteområde 29 Fengselsundervisning Fengselsundervisningen er fullfinansiert av staten. Resultatmessig forutsettes tilbudet å komme ut i samsvar med budsjettforutsetningene. 9.3 HOVEDTJENESTE 3 - TANNHELSE Tabellen under viser budsjett- og regnskapstall for 1.tertial 2010 og 2011 for tannhelsetjenesten: Tjenesteområde (tall i mill. kroner) Revidert Forbruk Forbruk Revidert Forbruk Forbruk budsjett 1.tertial % budsjett 1.tertial % 36 Tannhelsetjenester Utgift 102,6 39,9 38,9 108,8 40,6 37,3 Inntekt 28,9 8,4 29,1 31,1 9,1 29,3 Sum Utgift 102,6 39,9 38,9 108,8 40,6 37,3 Inntekt 28,9 8,4 29,1 31,1 9,1 29,3 Nto. utgift 73,7 31,5 42,7 77,7 31,5 40,5 Følgende oversikt viser Tannhelsetjenestens aktivitetsutvikling i årets fire første måneder i forhold til samme periode i 2010: Fylkesrådet 13

16 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial AKTIVITET pr. 1.tertial Antall i priotiterte grupper totalt Under tilsyn pr. 1.tertial (antall) Andel under tilsyn (prosent) 87,0 89,0 Antall i produksjon (alle grupper) Behandlet pr. 1.tertial Andel undersøkt/behandlet (prosent) 24,0 22,0 Etterslep pr. 1.tertial Etterslep som andel av de som ønsker tilbud (prosent) 14,0 10,0 Med prioriterte grupper menes barn/ungdom t.o.m. 18 år, ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, psykisk utviklingshemmede, grupper av eldre/langtidssyke/uføre og andre grupper som det er fattet vedtak om i godkjent plan. Andelen under tilsyn viser hvor stor del av de prioriterte gruppene som blir innkalt i henhold til plan. Antall og andel under tilsyn i de prioriterte gruppene er økt med ca eller fra 87 % til 89 %. Bare ett distrikt ligger så vidt under vår målsetting om at 87 % av de prioriterte gruppene skal være under tilsyn. Antall behandlede personer økte med ca. 300 i fylket som helhet. Mjøsdistriktet har behandlet nær 300 færre, Nord-Øst 300 flere, mens Sør har nær 300 flere behandlede. Etterslepet er redusert med drøyt personer fra første tertial i fjor, eller fra 14 % til 10 %. Denne indikatoren beskriver hvor mange som ikke blir innkalt i planlagt måned. Grunnlaget for tannhelsetjenestens foreløpige vurdering av budsjettsituasjonen med et prognosert merforbruk på 2-3 mill. kroner i 2011 er knyttet til lønnsutgifter. Samtidig er inntjeningen omtrent som forutsatt. Det gjøres fortløpende vurderinger (bl.a. av vikarbruk) for å bedre budsjettsituasjonen. 9.4 HOVEDTJENESTE 4 - PLAN OG MILJØ Tabellen under viser budsjett- og regnskapstall for 1.tertial 2010 og 2011 for plan og miljø: Tjenesteområde (tall i mill. kroner) Revidert Forbruk Forbruk Revidert Forbruk Forbruk budsjett 1.tertial % budsjett 1.tertial % 40 Reg. samarb. og planlegging Utgift 7,4 2,1 28,4 7,2 2,4 33,3 Inntekt 0,3 0,1 33,3 0,2 3, ,0 41 Kommunal veiledning og miljø Utgift 2,9 0,6 20,7 3,1 0,8 25,8 Inntekt - 0,4-0,7 4,6 657,1 42 Kulturvern Utgift 3,0 1,8 60,0 5,2 2,7 51,9 Inntekt - 2,5-2,2 14,6 663,6 Sum Utgift 13,3 4,5 33,8 15,5 5,9 38,1 Inntekt 0,3 3, ,0 3,1 23,1 745,2 Nto. utgift 13,0 1,5 11,5 12,4-17,2-138,7 Det forventes ingen avvik i forhold til budsjettforutsetningene for Tjenesteområde 40 Regionalt samarbeid og planlegging Det budsjetteres her med midler til regionkontorer-/koordinatorer, fylkesplanlegging, fylkesplanprosjekter (bl.a. Kompetanseprosjekt innlandet, Innlandsuniversitetet) og oppfølging av fylkesdelplaner. Fylkesrådet 14

17 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial Tjenesteområde 41 Kommunal veiledning og miljø Her budsjetteres det tilskudd til vannbruksplaner/-tiltak og miljø/bærekraftig utvikling samt andre ulike tiltak. Dette omfatter: o Vassdragsmidler til vannbrukstiltak o Mjøsovervåking (Vassdragsforbundet for Mjøsa) o Driftsassistanse for vannforsyning (Hias) o Miljøpolitisk handlingsprogram o Drift av Dovrefjellrådet o Diverse tiltak (Innlandsbykonferanse og Plankonferanse) o Fylkesdelplan Rondane o Fylkesdelplan Sølnkletten o Forollhogna villreinområdet forprosjekt o Energi- og klimaplan o Geografiske informasjonssystemer GIS/FylkesGis o Pilotfylke for universell utforming Tjenesteområde 42 Kulturvern Her budsjetteres det tilskudd til kulturverntiltak (Hamardomen, Skibladner, Fæmund II og div. tiltak) samt kulturminnevern. Bevilgningen til kulturminneverntiltak brukes til å dekke antikvariske merkostnader til fredete og verneverdige bygninger og byggverk, samt skjøtsel. Tjenesteområdet omfatter også oppfølging av fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Midlene fordeles etter søknad. 9.5 HOVEDTJENESTE 5 - KULTUR Tabellen under viser budsjett- og regnskapstall for 1.tertial 2010 og 2011 for kultur: Tjenesteområde (tall i mill. kroner) Revidert Forbruk Forbruk Revidert Forbruk Forbruk budsjett 1.tertial % budsjett 1.tertial % 50 Bibliotektjenester Utgift 4,9 1,8 36,7 5,4 2,0 37,0 Inntekt 0,3 0,1 33,3 0,5 0,3 60,0 51 Museer Utgift 13,2 6,2 47,0 13,5 6,7 49,6 Inntekt Kunst og kulturformidling Utgift 31,1 11,2 36,0 33,8 12,9 38,2 Inntekt 5, ,7 0,3 3,9 54 Idrett og friluftsliv Utgift 26,0 3,9 15,0 34,1 5,9 17,3 Inntekt 23,0 0,1 0,4 31,7 1,6 5,0 55 Tilskudd til studieforbundene Utgift 0, ,7 - - Inntekt Tiltak for barn og unge Utgift 2,9 0,8 27,6 3,0 0,9 30,0 Inntekt Andre kulturtiltak Utgift 5,3 0,8 15,1 6,6 0,6 9,1 Inntekt 2, ,9 2,5 86,2 Sum Utgift 83,6 24,7 29,5 97,1 29,0 29,9 Inntekt 31,4 0,2 0,6 42,8 4,7 11,0 Nto. utgift 52,2 24,5 46,9 54,3 24,3 44,8 Tjenesteområde 50 Bibliotektjenester Fylkesbiblioteket har en driftsutvikling som forutsatt og forventer et driftsresultat for 2011 i samsvar med budsjettet. Fylkesrådet 15

18 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial Tjenesteområdene Her budsjetteres i hovedsak tilskuddsmidler og det forutsettes derfor at budsjettene overholdes. Disse tjenestegruppene omfatter o Tilskudd til museer (tjenesteområde 51). o Tilskudd til Hedmark Teater/Teater Innlandet, Turneorganisasjonen i Hedmark, Kunstbanken Hedmark kunstsenter, Musikk i Hedmark, Regionkontor Hedmark Teater, Festspillene i Elverum, Ringsakeroperaen, Hedmarken Symfoniorkester, Hedmark Musikkråd, Kunstnerstipend, kjøp av kunst til fylkeskommunale bygg, Den kulturelle skolesekken og andre kunsttiltak (tjenesteområde 53), o Idrett og friluftsliv med fordeling av spillemidler (23 mill. kroner), tilskudd til fylkesanlegg for idrett, tilskudd til Hedmark idrettskrets, mesterskapsstøtte, idrettsstipend og tilskuddsmidler til friluftslivstiltak og tiltak i friluftsområder fra Direktoratet for naturforvaltning (tjenesteområde 54) o Tilskudd til studieforbundene, jfr. FT-sak 82/09 (tjenesteområde 55) o Tiltak for barn og unge, frivillige organisasjoner innen idrett/annet, prosjekt/nyskaping og Ungdommens kulturmønstring (tjenesteområde 56), o Tilskudd til kulturbygg, flerkulturelt samkvem, innvandrerorganisasjoner, prosjekt/nyskaping og andre kulturtiltak herunder kulturkort for ungdom og drift av musikkarkiv (tjenesteområde 57), 9.6 HOVEDTJENESTE 6 - NÆRINGSUTVIKLING Tabellen under viser budsjett- og regnskapstall 1.tertial 2010 og 2011 for næringsutvikling: Tjenesteområde (tall i mill. kroner) Revidert Forbruk Forbruk Revidert Forbruk Forbruk budsjett 1.tertial % budsjett 1.tertial % 60 Reiseliv Utgift 8,0 1,2 15,0 2,7 1,3 48,1 Inntekt Tilskudd næringsutvikling Utgift - 3,0-17,2 19,9 115,7 Inntekt - 2,9-11,3 91,8 812,4 62 Regional støtte og omstilling Utgift 0,3 3, ,7 20,5 1,8 8,8 Inntekt - 1,7-20,4 44,6 218,6 63 Interreg II Utgift 1,3 0,8 61,5 3,2 1,2 37,5 Inntekt 1, ,3 1,7 130,8 64 Internasjonalisering Utgift 2,5 0,5 20,0 2,9 1,3 44,8 Inntekt Regional utvikling/nyskaping Utgift 93,6 11,3 12,1 96,9 24,0 24,8 Inntekt 86,6 29,0 33,5 91,8 134,3 146,3 69 Andre tiltak Utgift 12,3 6,2 50,4 12,9 6,5 50,4 Inntekt - 0, ,2 - Sum Utgift 118,0 26,8 22,7 156,3 56,0 35,8 Inntekt 87,9 33,7 38,3 124,8 273,6 219,2 Nto. utgift 30,1-6,9-22,9 31,5-217,6-690,8 Tjenesteområde 65 Regionale utviklingsmidler I opprinnelig vedtatt budsjett for 2011 er det budsjettert med brutto 96,9 mill. kroner innen tjenesteområde regionale utviklingsmidler. Av inntektsbudsjettet på 91,8 mill. kroner utgjør statstilskudd 90,5 mill. kroner. Forbruket så langt er i samsvar med forutsetningene. Fylkesrådet 16

19 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial Tjenesteområdene 60, 61, 62, 63, 64 og 69 Det budsjetteres her hovedsakelig med tilskudd- og prosjektmidler: o Hedmark Reiseliv og prosjekter innen reiseliv (tjenesteområde 60) o Nyskapingsprosjekter innenfor næringsutvikling bl.a. ungt Entreprenørskap (tjenesteområde 61) o Regional støtte og omstilling, inneholder bl.a. Fjellregionsamarbeidet o Internasjonalisering, bl.a. kompetansebygging i Litauen, Østlandsfylkenes internasjonale virksomhet, Assembly of European Regions (tjenesteområde 64) o Andre tiltak som partnerskapsarbeid, kompetanseutvikling, utviklings- og omstillingstiltak (tjenesteområde 69) Det forventes ingen avvik i forhold til budsjettforutsetningene for HOVEDTJENESTE 7 - SAMFERDSEL Tabellen under viser budsjett- og regnskapstall for 1. tertial 2010 og 2011 for samferdsel: Tjenesteområde (tall i mill. kroner) Revidert Forbruk Forbruk Revidert Forbruk Forbruk budsjett 1.tertial % budsjett 1.tertial % 70 Løyver Utgift 0,3 0,1 33,3 0,2 0,1 50,0 Inntekt 0,3 0,1 33,3 0,3 0,1 33,3 70 Prosjekter Utgift 2,9 0,5 17,2 3,1 0,5 16,1 Inntekt Kollektivtransport Utgift 267,5 87,2 32,6 274,4 65,8 24,0 Inntekt - 2, ,8-71 Hedmark trafikks.hetsutvalg Utgift 3,2 1,2 37,5 3,3 1,0 30,3 Inntekt 0,1 0,2 200,0 0,2 0,1 50,0 71 Fylkesvegvedlikehold Utgift 244,0 46,1 18,9 278,9 11,1 4,0 Inntekt 19,7 2,5 12,7 20,1 0,7 3,5 Sum Utgift 517,9 135,1 26,1 559,9 78,5 14,0 Inntekt 20,1 5,1 25,4 20,6 3,7 18,0 Nto. utgift 497,8 130,0 26,1 539,3 74,8 13,9 Tjenesteområde 70 Løyver Løyvevirksomheten forventes i balanse for Tjenesteområde 70 Prosjekter Her ligger midler til Grensetrafikken og utredning togtrikk Hamar-Elverum (se årsbudsjettet 2011 s. 97 for nærmere omtale). Tjenesteområde 70 Kollektivtransport Denne delen av tjenesteområdet gjelder fylkeskommunens tilskudd til Hedmark Trafikk FKF som utbetales til foretaket i sin helhet. For 2011 er 3,6 og 0,8 mill. kroner til dekning av hhv underskuddet og 2009-underskuddet inkludert i tilskuddsbeløpet. Tjenesteområde 71 Hedmark trafikksikkerhetsutvalg Det forutsettes ingen avvik på årsbasis i forhold til vedtatt budsjett. Tjenesteområde 71 Fylkesveger Fylkesrådet 17

20 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial For 2010 viste tjenesteområdet er merforbruk på 8,8 mill. kroner. Dette har sammenheng med at Statens vegvesen for 2010 for første gang har rapportert etter anordningsprinsippet. Tabellen viser disponible drifts- og investeringsmidler for 2011 (budsjett ubrukte investeringsmidler iht. regnskap 2010) Fylkesveger 2011 Revidert Ubrukt Sum Forbruk 1.tertial (mill. kroner) busjett 2010 Kroner % Utgifter Drift 278,9 0,0 278,9 26,1 9,4 Investering 183,6 44,2 227,8 33,3 14,6 Sum 462,5 44,2 506,7 59,4 11,7 Inntekter Drift 20,1 0,0 20,1 4,2 20,9 Sum 20,1 0,0 20,1 4,2 20,9 1) Netto Drift/investering 442,4 44,2 486,6 55,2 11,3 1) Rapportgrunnlaget er basert på vegvesenets offisielle regnskapsrapport til fylkeskommunen Samlet forbruk t.o.m. 1. tertial ligger på 11,3 % av disponible midler. Dette er som forventet. Drift og vedlikehold Telehiv og rask snøsmelting våren 2011 har påført vegnettet betydelige skader. Fremkommeligheten har i perioder vært sterkt redusert på enkelte strekninger, men vegstengninger er unngått. Det foreligger foreløpig ingen samlet oversikt over skadeomfang og økonomiske konsekvenser. Utbedring av skadene pågår og blir i utgangspunktet finansiert ved omprioriteringer innenfor gjeldende ramme. Prosessen med fornyelse av driftskontraktene 0401 Nordre Hedmarken og 0407 Kongsvinger med virkning fra 1.september 2012 er startet opp. Fylkeskommunen deltar i anskaffelsesprosessen. Den harde vinteren gir økt behov for dekkeutbedringer og medfører en del justeringer i dekkeprogrammet. Det forventes at disponible midler til drift og vedlikehold blir forbrukt i sin helhet. Investeringer Ved utgangen av 2010 var det 44 mill. kroner i ubrukte investeringsmidler. Prosjektene ferdigstilles i I år forventes et mindreforbruk på om lag 17 mill. kroner. Ny rammeavtale for kjøp av planleggingstjenester, samt økt byggeleder- og kontrollkapasitet bidrar til økt gjennomføringsevne. Plan- og grunnervervssituasjonen Av nye prosjekter som startes opp i 2012, er det 9 som krever reguleringsplan. Det foreligger ingen vedtatt planer, men reguleringsprosessene er satt i gang. Grunnervervsprosessene vil så langt det er mulig bli kjørt parallelt med reguleringsplan-arbeidet. Kvalitet Brukerundersøkelse om tilfredshet med vinterdriften blant trafikanter gjennomføres hvert fjerde år og ble ikke gjennomført vinteren Fylkesrådet 18

21 Økonomi- og aktivitetsrapport per 1. tertial Rapportering av tilstandskontroll på veg gjennomføres som stikkprøvekontroll. Kontrollopplegget er under revisjon. Nye elektroniske verktøy er innført og dette vil medføre endring i rapporteringsparametre i forhold til tidligere. Stikkprøvekontroller Antall kontroller hittill i år Antall Mål Plan- Gjennom- Andel Mangler Trekk pr. år lagt ført av mål Fylkesveg % 4 1 Fylkesveg/gang- og sykkelveg % 0 0 Dekketilstand Dekketiltakene i 2010 er hovedsakelig utført på de mest trafikkerte delene av fylkesvegnettet. Omfanget var på nivå med det teoretisk beregnede behovet for å opprettholde tilstanden. Utviklingen siste år viser en svak bedring for spordybde og en forverring når det gjelder jevnhet. Fylkesrådet 19

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Saknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT 2010 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Etter 60 i Kommuneloven skal låneopptaket for 2009 godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet.

Etter 60 i Kommuneloven skal låneopptaket for 2009 godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet. Saknr. 7703/08 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Trond Rebne ÅRSBUDSJETT 2009 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2013

Økonomiplan / Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016/ Årsbudsjett 2013 Fylkesrådets forslag Pressekonferanse 20. november 2012 Utgangspunktet for fylkesrådets arbeid: Fylkesrådets tiltredelseserklæring: 220.000 Regional planstrategi

Detaljer

BUDSJETTJUSTERING DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD

BUDSJETTJUSTERING DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD Saknr. 09/5981-26 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETTJUSTERING 2010 - DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: Diverse mottatte øremerkede statstilskudd innarbeides

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 13/13626-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/8515-18 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 15/6700-17 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/5453-6 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT 2011 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring. Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet

Detaljer

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/1918-1 Saksbehandler: Carl-Jakob Midttun Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 Rådmannen i Drammen 1. juli 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter det bildet som lå til grunn for budsjettjusteringene

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 6. desember 2011 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 5. desember 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Budsjettjusteringer 2015 - Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer

Budsjettjusteringer 2015 - Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Saknr. 15/5569-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Budsjettjusteringer 2015 - Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Innstilling til

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER ENDRINGER

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER ENDRINGER Saknr. 10/5555-3 Ark.nr. Q13 Saksbehandler: Brede Kristen Myhre HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2010-2013 - ENDRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet er enig i vegvesenets vurdering og

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Hobøl kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan

Hobøl kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 16/433-11/ANNRIN Vår ref.: 2016/6061 331.1 BOV Vår dato:14.2.2017 Hobøl kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2017-2020 22.11.2016 2017-2020 1 prosessen Bygger på økonomiplan 2016-2019 FT Juni gjennomgang av satsninger FT Oktober - muligheter for innsparing November fylkesrådmannen presenterer sitt budsjettforslag

Detaljer

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkonstnadsnøkler båt og ferje

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkonstnadsnøkler båt og ferje Fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen Orientering Kommuneøkonomiproposisjonen 2017 Mo i Rana, 06. juni 2016 Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

Hobøl kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan

Hobøl kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 15/979-8 Vår ref.: 2015/7682 331.1 BOV Vår dato: 11.4.2016 Hobøl kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.01.2009 2008/1905-1350/2009 / 124 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget ENDRINGER I BUDSJETT 2009 - KONSEKVENSER

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/5909-17 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2018-2021/Årsbudsjett 2018 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

Fylkesrådets forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Hedmark fylkeskommune Pressemøte, mandag 19. november 2013, kl. 11.

Fylkesrådets forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Hedmark fylkeskommune Pressemøte, mandag 19. november 2013, kl. 11. Fylkesrådets forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 for Hedmark fylkeskommune Pressemøte, mandag 19. november 2013, kl. 11.00 BAKGRUNN Høy aktivitet i Hedmark Store investeringer på mange

Detaljer

Endring i reglement for håndtering av virksomhetenes økonomiske resultater

Endring i reglement for håndtering av virksomhetenes økonomiske resultater Saknr. 15/9427-1 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen og Trond Rebne Endring i reglement for håndtering av virksomhetenes økonomiske resultater Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer