Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Innhold Selskapsstruktur s. 2 Virksomheten i s. 4 Litt om Midt Nett Buskerud AS s. 6 Produksjon s. 10 Styrets beretning s. 11 Resultatregnskap s. 14 Eiendeler s. 15 Egenkapital og gjeld s. 16 Kontantstrømoppstilling s. 17 Regnskapsprinsipper s. 18 Noter s. 20 Revisors beretning s. 30 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % Litt om Midt Kraft Buskerud AS s. 33 Styrets beretning s. 34 Resultatregnskap s. 36 Eiendeler s. 37 Egenkapital og gjeld s. 38 Kontantstrømoppstilling s. 39 Regnskapsprinsipper s. 40 Noter s. 41 Revisors beretning s ,6 % 33,4 % Midt Nett Buskerud I tillegg til å drive nettselskapet, drives tjenesteyting til selskaper hvor Modum/Sigdal har eierinteresser, samt til utenforstående selskaper. Sigda l Ener g i Horg a Kraftver k Sigdal 100 % Sigdal 100 % 100 % Modum Kraftproduksjon K F Modum 100 % Foto: Erik Thalerud, Midt Nett Buskerud AS Mid t Kraft Buskerud Hellefos s Kraft A S 33,3 % Formgivning & trykk: Caspersens Trykkeri AS, Vikersund 3

3 Virksomheten i 2010 MNB har fibernett eller radionett fram til de fleste telefonsentraler i Modum og Sigdal. Det betyr at over 99 % av innbyggerne kan få en bredbåndstjeneste basert på ADSL og radioløsninger. Bedrifter tilbys løsninger med fiber eller via telefonsentralene. Det er i dag to tjenesteleverandører som benytter vårt fibernett for å levere bredbånd lokalt via fiber, ADSL eller radio. Vår aktivitet vil bli økt på rehabilitering av nett framover. Planen er å fornye det eldste nettet de neste 10 årene. Dette krever store investeringer. Dagens rammebetingelser hindrer at vi får nødvendig avkastning på fornyelse av nett, men vi har håp om at dagens regulering tilpasses på en bedre måte fra Selskapet jobber videre med løsninger knyttet til langsiktig finansiering av planlagte investeringer. Fornyelse av nett og ny fornybar energi. Stø kurs videre. Midt Nett Buskerud AS (MNB) er det lokale nettselskapet i Modum og Sigdal kommuner. Selskapet drifter kraftproduksjon gjennom avtaler med eierne av Ramfoss Kraftlag, Modum Kraftproduksjon KF og Horga Kraftverk. Produksjonsselskapenes anleggskonsesjoner ligger i vårt selskap. Kraftomsetningen ivaretas gjennom datterselskapet Midt Kraft Buskerud AS. Eierforholdene ligger fast. Eierne er og ønsker å være, aktive og langsiktige i sin satsing. MNB har eget regionalnett med transformatorstasjoner på 60 kv nivå i tillegg til distribusjonsnettet. Nettet har tilknytning til regionalnettet til EB Nett AS. Flom i Simoa viste at Sundbakken transformatorstasjon ligger utsatt til. Det er gitt konsesjon på ny stasjon på ny tomt og skal bygges i løpet av 3 år. Prosjektet automatisk måleravlesning er nesten i mål. Om lag målere er montert ved årets utløp. Målsettingen er å montere nye målere hos alle våre kunder innen utgangen av Aktiviteten i MNB har vært større enn tidligere år. Aktiviteten i fjellet, fornyelse av nett og nettstasjoner, bygging av fiberoptiske kommunikasjonsveier i Midtfylket og prosjekter sentralt i Modum dominerer nyanlegg dette året også. Viktige klimamål er fastsatt for EU og Norge. Energiforsyningen blir en viktig aktør for at Norge skal kunne nå sine klimamål. Vår region har allerede stor produksjon av fornybar energi gjennom vannkraften. MNB ønsker å være en viktig bidragsyter for å legge til rette for ny fornybar energi lokalt i vår region. Gjennom drift av lokal vannkraftproduksjon har vi kompetanse å bygge videre på. Vi ser på ny fornybar energi basert på grunnvarme i kombinasjon med varmepumper, og på biobrensel anlegg. Selskapet har en organisasjon med god kompetanse. Vi er 51 ansatte i selskapet ved årets utløp. Kravene til sikkerhet i kraftforsyning øker. Myndighetene har fokusert på at det er fare for en kvalitetsreduksjon i nettet. Vi har som mål å holde kvaliteten på et høyt nivå for våre kunder gjennom bygging av nytt nett, tilpasset dagens teknologi, vedlikehold som holder mål og ikke minst med inspirerte medarbeidere med riktig kompetanse. Vårt mål er å ivareta eiernes langsiktige interesser med selskapet på best mulig måte. Våre ansattes engasjement og løsningsvilje har vært viktig for at MNB også i år legger fram et godt, forventet resultat. Eivind Dybendal Adm direktør Midt Nett Buskerud AS sitt primære satsningsområde skal være overføring av elektrisk kraft og salg av tjenester til selskapene Midt Kraft Buskerud AS, Horga Kraftverk, Ramfoss Kraftlag, Modum Kraftproduksjon, Sigdal Energi og andre. Selskapets kjernevirksomhet MNB s kjernevirksomhet er infrastruktur for energioverføring med tilhørende tjenester og virksomhet tilknyttet dette. Selskapets hovedmålsetting MNB skal være en miljøbevisst bedrift som skal tilby overføring av energi og energitjenester. Dette skal sikre MNB en langsiktig lønnsomhet til glede for kunder, ansatte og eiere. Selskapets verdier MNB skal være ansvarlig, nyskapende og opptatt av HMS. Vår aktivitet skal være preget av kompetanse og kvalitet. 4 5

4 Litt om Midt Nett Buskerud AS Teknisk sammendrag av nettvirksomheten Fordelingstransformatorer, ytelse NETT Anlegg Endring Tilknyttede faste anlegg (kunder) stk stk 148 stk Regionalnett linjer (66/132 kv) 69 km 69 km Høyspent linjer (22/11 kv) 344 km 348 km 4 km Høyspent kabler (22/11 kv) 203 km 208 km 5 km Lavspent linjer 673 km 664 km -9 km Lavspent kabler 654 km 678 km 24 km Fordelingstransformatorer / MVA 787 stk / 144 MVA 793 stk / 146 MVA 6 stk / 2 MVA Transformatorstasjoner / MVA 6 stk / 88 MVA 6 stk / 88 MVA I tillegg har Midt Nett Buskerud uttak fra Setersberg og Døvikfoss tilhørende EB Nett. I regional- og distribusjonsnett er det lokalisert 7 kraftstasjoner med installert ytelse i fra 100 kw til 30 MW med samlet produksjon på 274 GWh Installert effekt, fordelingstransformatorer: kva Installert effekt på egne trafostasjoner: kva Maks effekt registrert i året: kw Fordelingstransformatorer, antall Utvikling Forbruk og nett tap 2010 Forbruk i forsyningsområdet (MWh) Forbruk målt hos sluttbruker (MWh) Nettap (MWh) Nettap i % 7,3 % Effekt (MW) Installert ytelse (MVA) Overført energi (GWh) 6 7

5 Industri/ priv. tjenesteyting Offentlig tjenesteyting Husholdning / jordbruk Hytte/ fritidsboliger Antall kunder fordelt på kundegruppe Industri/ priv. tjenesteyting Offentlig tjenesteyting Husholdning / jordbruk Hytte/ fritidsboliger Forbruk av energi hos sluttbruker 2010 fordelt på kundegruppe

6 Produksjon Kraftproduksjon Midt Nett Buskerud AS (MNB) eier ingen kraftstasjoner selv, men MNB har en egen produksjonsavdeling med ca. 8 årsverk. Denne avdelingen har ansvaret for drift og vedlikehold av fem kraftstasjoner i Modum og Sigdal. I tillegg har vi i 2010 satt i drift en liten kraftstasjon i Sønsteby kraftverk, som skal kunne produsere MWh pr. år. I tilknytning til disse kraftverkene er det 11 dammer som MNB også har ansvaret for å følge opp. Vi har egen maskinistvakt for stasjonene vi drifter, og i tillegg er både Horga og Ramfoss overvåket fra driftssentralen hos Energiselskapet Buskerud. Oversikt over kraftverk Midt Nett Buskerud AS har driftsansvar for: Dyrbak kraftstasjon Fallhøyde: 438 m Ytelse: 560 kw Midlere årsproduksjon: 2,6 GWh Byggeår: 1913, fornyet i perioden Eier: Modum Kraftproduksjon KF * Kongsfoss kraftstasjon Fallhøyde: 15 m Ytelse: 2,9 MW Midlere årsproduksjon: 10 GWh Byggeår: Eier: Modum Kraftproduksjon KF * Haugfoss kraftstasjon Fallhøyde: 37 m Ytelse: 3,6 MW Midlere årsproduksjon: 21 GWh Byggeår: 1938, fornyet i 1988 Eier: Modum Kraftproduksjon KF * Horga kraftstasjon Fallhøyde: 205 m Ytelse: 7,2 MW Midlere årsproduksjon: 27 GWh Byggeår: Eier: Sigdal kommune Ramfoss kraftstasjon Fallhøyde: 23,6 m Ytelse: 30 MW Midlere årsproduksjon: 169,5 GWh Byggeår: Eier: Modum Kommune (36,35 %) Buskerud Fylke (36,00 %) Krødsherad Kommune (18,17 %) Sigdal Kommune (9,48 %) Dyrbak kraftstasjon på Østmodum Kongsfoss kraftstasjon ved Åmot Haugfoss kraftstasjon ved Blaafarveværket Inngangspartiet til Horga kraftstasjon ved Soneren i Sigdal Inntaksdammen i Ramfoss som ligger like ved Kløftefoss MNB - Årsberetning for 2010 Virksomhetens art, mål og styring Selskapet har eksistert siden 1. januar 1999 da Sigdal Kraftnett AS ble innfusjonert i Modum Kraftnett AS som skiftet navn til Midt Nett Buskerud AS. Fusjonen ble gjennomført til virkelig verdi og de bokførte verdier i Sigdal Kraftnett AS og Modum Kraftnett AS ble videreført. 1. januar 2000 ble kraftomsetningen utskilt i et eget selskap Midt Kraft Buskerud AS, hvor Midt Nett Buskerud AS er eneeier. Det fusjonerte selskap eies 33,4 % av Sigdal Kommune og 66,6 % av Modum Kommune. Virksomheten i Midt Nett Buskerud AS har i 2010, i hovedsak, bestått av distribusjon av energi (nettvirksomhet) og salg av tjenester til andre selskaper. Selskapet har i løpet av året også videreført sitt engasjement i utbygging av et fiberoptisk nett i sine hjemkommuner. Dette skjer i samarbeid med kommunene og andre aktører. Som styringsprinsipp legger Midt Nett Buskerud AS til grunn «prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse, som gjelder for norske børsnoterte selskaper, samt de eierkrav som er vedtatt. De grunnleggende mål er å betjene kundene på en konkurranseeffektiv måte, sikre god infrastruktur og distribusjon og øke verdiene i selskapet. Dermed kan en gi eierne en tilfredsstillende avkastning på den kapitalen selskapet forvalter. Verdiene kan blant annet økes gjennom effektivisering av virksomheten, utvikling av nye forretningsområder og gjennom forretningssamarbeid med andre. Årlig utbytte vurderes hvert år i forhold til årets resultat, egenkapitalsituasjonen og behovet for kapital til videreutvikling av selskapet. Virksomheten har sitt hovedkontor på Nedmarken, Vikersund. Eivind Dybendal er adm. dir. i selskapet. Styret mener årsregnskapet gir en rettvisende oversikt av Midt Nett Buskerud AS og konsernets, eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Fortsatt drift og fremtidig utvikling Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetning. Midt Nett Buskerud AS som nettselskap for Sigdal og Modum kommune, får inntekten fastsatt gjennom NVE s monopolkontroll. Fremtidig utvikling vil bli påvirket av myndighetenes fremtidige rammevilkår, selskapets egen drift- og investeringsstrategi, samt eiernes krav. Selskapet vil i denne sammenheng gjøre sine valg med basis i et langsiktig perspektiv. Arbeidsmiljø og personale I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. I 2010 har sykefraværet vært på 3,1%, mot 6,5% i 2009 og 3,2 % i Selskapet oppatter dette som et akseptabelt fraværsnivå, men vil fortsette arbeidet for å komme lavest mulig. Det har ikke vært større arbeidsskader eller ulykker i året. Det er gjennomført førstehjelpskurs i regi av bedriftshelsetjenesten, for alle ansatte. Det er avholdt 2 møter i bedriftens arbeidsmiljøutvalg. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og fungert bra i året som er gått. Likestilling Bedriften har som målsetting å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Bedriften har i dag i sin policy innarbeidet forhold rundt likestilling som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av selskapets 51 ansatte er det 12 kvinner og 39 menn. Tradisjonelt har bransjen vært mannsdominert, og det er vanskelig å rekruttere kvinner i en del av stillingene. Det er for tiden 7 personer ansatt i deltidsstillinger, alle disse er kvinner. Selskapets styre har 8 medlemmer. Av disse er det 2 kvinner. Av aksjonærvalgte representanter er det 5 menn og 1 kvinne. De ansatte har 2 medlemmer. Miljørapportering Bedriften driver virksomhet som i beskjeden grad kan forurense det ytre miljø. Alt søppel kildesorteres og leveres godkjent mottak. Bedriften startet mot slutten av året en prosess for å bli en miljøfyrtårnbedrft. Hovedjobben på dette området vil bli gjort i * Modum Kraftproduksjon KF: Kommunalt foretak 100 % eid av Modum kommune

7 Regnskapsinformasjon et Omsetningen for 2010 var på kr 104,9 mill kr, mot kr 93,1 mill for Inntektene omfatter lovlige nettinntekter (fastsatt av NVE) og salg av tjenester. Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på 37,7 mill kr. Resultatet for selskapet var på kr 9,9 mill; forskjellen skyldes avskrivninger, rentekostnader, skatter og øvrige endringer i fordringer og kortsiktig gjeld. Det er netto investert kr 33,7 mill i varige driftsmidler, hovedsakelig knyttet til reinvesteringer og nyinvesteringer i nettanlegg. Om lag 3,0 mill kr er netto investert i fiberanlegg. Selskapets likviditetsbeholdning var kr 6,3 mill pr Evnen til egenfinansiering av investeringer er nå svært begrenset. Finansieringsbehov og muligheter vurderes løpende og det er behov for styrking av likviditeten i Selskapets kortsiktige fordringer minus kortsiktig gjeld er pr på kr. -27,9 mill; tilsvarende tallstørrelse i 2009 var kr -17,9 mill. Selskapets arbeidskapital var således negativ. Kontantbeholdingen og de kortsiktige fordringene (omløpsmidler) var ved årsskiftet kr 21,7 mill lavere enn kortsiktig gjeld. Likviditeten er således anstrengt, men det er inngått avtale om kortsiktig finansiering og det arbeides med å få på plass en bedre langsiktig finansiering. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Midt Nett Buskerud AS: Til utbytte kr 0 Til annen egenkapital kr Totalt disponert kr Selskapets frie egenkapital pr : Annen egenkapital kr Utsatt skattefordel kr Fri egenkapital kr Vikersund, 10. mai 2011 Egenkapitalandelen pr var på 25,7% mot 24,6% for Selskapet har ikke mottatt konsernbidrag fra Midt Kraft Buskerud i et Omsetningen for 2010 var på kr 216,4 mill kr, mot kr 180,4 mill for Inntektene omfatter lovlige nettinntekter (fastsatt av NVE) og salg av tjenester. Hellik Kolbjørnsrud Sunni G. Aamodt Ole Martin Kristiansen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på kr 53,3 mill. Resultatet for selskapet var på kr 10,3 mill; forskjellen skyldes avskrivninger, rentekostnader, skatter og øvrige endringer i fordringer og kortsiktig gjeld. Det er investert kr 34,0 mill i varige driftsmidler, hovedsakelig knyttet til reinvesteringer og nyinvesteringer i nettanlegg. ets likviditetsbeholdning var kr 37,3 mill pr Evnen til egenfinansiering av store investeringer er svært begrenset. ets kortsiktige fordringer minus kortsiktig gjeld er pr på kr. -43,7 mill; tilsvarende tallstørrelse i 2009 var kr -19,5 mill. ets arbeidskapital er noe bedre, i og med at kontanter og kortsiktige fordringer (omløpsmidler) kun er kr 6,0 mill lavere enn kortsiktig gjeld. Egenkapitalandelen pr var på 23,1% mot 25,7 for Alf Thore Skinstad Sissel G. Heslien Fred Løvli Styremedlem Styremedlem Styremedlem Eivind Dybendal Runolv Stegane Vidar Weum Adm. dir. Styremedlem Styreleder Finansiell risiko Selskapet løper en viss markedsrisiko da det er eksponert mot endringer i rentenivået. All langsiktig gjeld er tatt opp hos eierne og risikoen vurderes som liten. Videre vil endringer i rentenivået påvirke inntektsrammen fra NVE. En renteøkning vil øke vår inntektsramme og det er for tiden liten risiko på dette området. Kredittrisiko Risiko for at motparter vil påføre oss store økonomiske tap anses lav, da våre fordringer er spredt på et stort antall kunder. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som anstrengt og finansieringen vil bli gjennomgått og styrket i

8 Resultatregnskap Eiendeler Midt Nett Buskerud AS Midt Nett Buskerud AS Note Driftsinntekter Energisalg Nettleie Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Energikjøp Kostnader andres nett Lønnskostnad 6, Andre driftskostnader Avskrivninger Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader - - Inntekt(+)/kostnad(-) på tilknyttet selskap Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Opplysninger om avsetninger til: Overført annen egenkapital Sum disponeringer Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Tomter Bygninger Fordelingsanlegg Sum fast eiendom Varige driftsmidler Transportmidler Inventar og utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler - - Andre fordringer Pensjonsmidler Aksjer Investering i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler - - Varer Kundefordringer 10, Andre fordringer Sum fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 Midt Nett Buskerud AS Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 1, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Rentebærende langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Kontantstrømoppstilling Midt Nett Buskerud AS Operasjonelle aktiviteter Resultat før skatter Betalte skatter Ordinære avskrivninger Nedskrivning av aksjer Gevinst/Tap ved driftsmidler/aksjer Pensjonskostnader Endring varelager Endring i kortsiktige fordringer Endring i varelager Endring i kortsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Investeringsaktiviteter Investering i varige driftsmidler/ goodwill Salg av varige driftsmidler/aksjer (salgssum) Investering i finansielle anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter - Opptak av ny gjeld Innbetaling av utbytte Innbetaling av konsernbidrag - - Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Vikersund, 10. mai 2011 Runolv Stegane Vidar Weum Ole Martin Kristiansen Nestleder Styreleder Styremedlem Sunni Grøndahl Aamodt Hellik Kolbjørnsrud Alf Thore Skinstad Styremedlem Styremedlem Styremedlem Sissel Gulbrandsen Heslien Fred Løvli Eivind Henning Dybendal Styremedlem Styremedlem Adm.dir

10 Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk samt retningslinjer som er gitt fra Norges Vassdrags- og energiverk (NVE). Konsolideringsprinsipper regnskapet omfatter morselskapet Midt Nett Buskerud AS og datterselskapet Midt Kraft Buskerud AS. regnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. regnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Med identifiserbare eiendeler menes både materielle eiendeler og immaterielle eiendeler som ikke er goodwill. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill eller negativ goodwill. Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Det tilknyttede selskapet er vurdert etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Andelen av resultatet er basert på resultatet etter skatt i det selskapet hvor man har investert, med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av balanseført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelen vist under finansposter. Datterselskap Datterselskapet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbyttet andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Det tilknyttede selskapet er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Salgsinntekter Driftsinntektene representerer opptjent verdi av levert strøm, overført kraft og andre tjenester i regnskapsåret. Inntektsføring av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Midt Kraft Buskerud AS handler i dag kraft med fysisk levering og med finansielt oppgjør, både bilateralt og gjennom det organiserte marked som administreres av Nord Pool ASA. Kontraktsporteføljen styres samlet og det er etablerert et betryggende risikostyringssystem basert på selskapets kunder og forbruksmønster. Kontrakter for kjøp og salg av kraft til faste priser er vurdert etter laveste verdis prinsipp etter gjennomsnittspriser som en samlet portefølje. I vurderingen er også tilgang på egenproduksjon hensyntatt. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Korrigering av tidligere års feil Korrigering av vesentlige feil i tidligere årsregnskap føres mot egenkapitalen. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer som øker anleggsmiddelets levetid eller produksjonskapasitet aktiveres og avskrives i takt med driftsmidlet. Anleggsbidrag går til reduksjon av anskaffelseskost. Avskrivninger følger avskrivningssatser anbefalt av Energiforsyningens Fellesorganisasjon (EnFo). Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikende ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter inkluderer kasse, bank- og andre likvidbeholdninger samt kapitalplasseringer med forfall innen 3 måneder fra anskaffelse

11 Note 1 Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum Egenkapital Årets resultat Endring av ligning tidligere år Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum Egenkapital Årets resultat Endring av ligning tidligere år Egenkapital Note 2 Varige driftsmidler og goodwill Transportmidler Tomt/ Fordelings- Goodwill Fiberanlegg og utstyr Bygninger anlegg Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Tilgang Avgang Akk. avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Bokført verdi pr Avskrivningssats 10 % 5 % 20% - 30% 0-4% 2-3% Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler med unntak av tomter og boliger som ikke avskrives. Transportmidler Tomt/ Fordelings- Fiberanlegg og utstyr Bygninger anlegg Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Tilgang Avgang Akk. avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Bokført verdi pr Avskrivningssats 5 % 20% - 30% 0-4% 2-3% Note 3 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Antall Pålydende Bokført Spesifikasjon av aksjekapitalen Følgende aksjonærer eier mer enn 1% av aksjene i selskapet: Antall Pålydende Sum Modum kommune Sigdal kommune Sum totalt Det er ingen spesielle vedtektsbestemmelser om stemmerett. Note 4 Skatt Årets skattekostnad: Betalbar skatt Endring i utsatt skattefordel For lite avsatt skatt tidligere år - - Sum skattekostnad Effektiv skattesats Resultat før skattekostnad % forventet skatt Avskrivning oppskrivning/goodwill Ikke fradragsberettigede kostnader Kostnad på investering i tilknyttet selskap Renteinntekt skatt For lite avsatt skatt tidligere år Sum skatter Effektiv skattesats 30,51 % 33,64 % 30,62 % 39,42 % Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller Ikke fradragsberettigede kostnader Mottatt aksjeutbytte - Årets skattegrunnlag Underskudd til fremføring fra Skattepliktig inntekt: Betalbar skatt utgjør 28% av grunnlaget : Oversikt over midlertidige forskjeller: Anleggsmidler Kundefordringer Gevinst- og tapskonto Pensjonsforpliktelser Sum % utsatt skattefordel et benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler med unntak av tomter, som ikke avskrives

12 Note 5 Poster som er slått sammen i regnskapet Note 7 Bundne midler Finansinntekter Finansinntekter Mottatt konsernbidrag Mottatt konsernbidrag - - Renteinntekt kunder Renteinntekt kunder Renter av bankinnskudd Renter av bankinnskudd Andre finansinntekter Andre finansinntekter Sum finansinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader Finanskostnader Rentekostnader lån Rentekostnader lån Annen rentekostnad Annen rentekostnad Annen finanskostnad Annen finanskostnad Rentekostnader ikke fradrag Rentekostnader ikke fradrag Sum finanskostnader Sum finanskostnader Skattetrekkskonto Sum bundne midler Skattetrekkskonto Clearingkonto Nordpool Depotkonto Nordpool Sum bundne midler Note 8 Revisor Revisjon, leasing/leiekostnad, tap på fordringer Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lovpålagt revisjon Annen bistand Lønnskostnader Lønninger Aktivert lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret har vært 52 ansatte. Ytelser til ledende personer Adm. dir. styreleder Lønn daglig leder Godtgjørelse styrets leder Lovpålagt revisjon Annen bistand Leasing/leiekostnad et har ingen vesentlige leie- eller leasingforpliktelser. Tap på fordringer Tap på fordringer Innkommet på tidl.avskr.fordringer Netto tap Det er utbetalt kr ,- i godtgjørelse til styret for Lønnskostnader Lønninger Aktivert lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Note 9 Fordringer og gjeld et har ingen fordringer med forfall senere enn ett år. Langsiktig gjeld 2010 Ansvarlig lån til aksjonærer Lån til aksjonærer er ikke sikret med pant. Lånet forrentes etterskuddsvis til markedsrente + påslag. I 2010 er det beregnet en rente på 3,29 %. Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret har vært 54 ansatte. Daglig leder Ytelser til ledende personer Adm. dir. Styreformenn Lønn daglig leder Midt Kraft Buskerud AS (1) Lønn og styrehonorar til adm.dir. i Midt Nett Buskerud AS Sum Det er i alt utbetalt kr i godtgjørelse til styrene for (1) MNB fakturerer MKB for arbeidet

13 Note 10 Kundefordringer Note 12 Aksjer Kundefordringer til pålydende Mindreinntekt nett inkl. renter Opptjent ikke fakt. inntekter Avsetning til tap på krav Kundefordringer i balansen Kundefordringer til pålydende Mindreinntekt nett inkl. renter Opptjent ikke fakt. inntekter Avsetning til tap på krav Kundefordringer i balansen Note 11 Annen kortsiktig gjeld Mellomværende MKB AS Påløpte rentekostnader Meravkastning nettleie - - Diverse avsetninger Annen kortsiktig gjeld Påløpte rentekostnader Meravkastning nettleie - - Diverse avsetninger Annen kortsiktig gjeld Aksjer i datterselskaper Antall aksjer Pålydende Eierandel Beløp Midt Kraft Buskerud AS % Sum Investeringer Antall aksjer Pålydende Eierandel Beløp Egenkapitalinnskudd KLP Andre aksjer Antall aksjer Pålydende Eierandel Beløp REN AS ,2 % Sigdal og Eggedal Tur ,0 % Norsk Enøk og Energi AS ,7 % Fiberselskapet AS ,0 % Næringshagen i Kunstnerdalen Sum Investeringer Antall aksjer Pålydende Eierandel Beløp Egenkapitalinnskudd KLP Andre aksjer Antall aksjer Pålydende Eierandel Beløp REN AS ,2 % Sigdal og Eggedal Tur Norsk Enøk og Energi AS ,7 % Næringshagen i Kunstnerdalen Fiberselskapet AS ,0 % Enteca AS ,94 % - Sum Enteca er aviklet i 2010 og aksjene er nedskrevet til kr 0. I konsernet føres investeringen i det tilknyttede selskapet Fiberselskapet AS etter egenkapitalmetoden. Egenkapital Bokført verdi/ Inngående anskaffelses- Avsatt Inntektsført Utgående balanse tidspunkt utbytte resultat balanse Fiberselskapet AS Selskapet har for 2010 ytet et ansvarlig lån til Fiberselskapet AS på kr

14 Note 13 Pensjonsforpliktelser Note 14 Segmentrapport et har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte gjennom Kommunal Landspensjonskasse. Pensjonsordningen behandles i henhold til Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader. Ved beregningen er følgende forutsetninger lagt til grunn: Ved beregningen er følgende forutsetninger lagt til grunn: Avkastning pensjonsmidler 5,40 % 5,70 % Diskonteringsrente 4,60 % 5,40 % Årlig lønnsvekst 4,00 % 4,00 % Årlig regulering av G 3,75 % 3,75 % Regulering av løpende pensjon 2,97 % 3,75 % Som forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er det lagt til grunn vanlig benyttede aktuarmessige forutsetninger innen forsikring. Diskonteringsrente fastsettes med utgangspunkt i statsobligasjoner med lang løpetid. I beregningene er det lagt til grunn 103 personer, hvorav 55 er aktive. Årets pensjonskostnad fremkommer slik: og morselskap Årets pensjonsopptjening Rentekostnad Avkastning pensjonsmidler Resultatført estimatavvik Arbeidsgiveravgift Resultatført planendring Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse: og morselskap Pensjonsforpliktelse Verdi pensjonsmidler Balanseført estimatavvik Netto pensjonsmidler før arb.g.avgift Arbeidsgiveravgift Balanseført netto pensjonsmidler(-forpliktelser) Hele kr Kraft- Regional- Distribusjons- Øvrig Eliminering Selskap omsetning nett nett virksomhet totalt Resultatposter Energisalg Nettleie Andre inntekter Sum driftsinntekter Energikjøp Kostnader andres nett Lønnskostnad Andre driftskostnader Avskrivninger Eiendomsskatt Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Hele kr Kraft- Nett- Øvrig Eliminering Selskap omsetning virksomhet virksomhet totalt Resultatposter Energisalg Nettleie Andre inntekter Sum driftsinntekter Energikjøp Kostnader andres nett Lønnskostnad Andre driftskostnader Avskrivninger Eiendomsskatt Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Driftsmidler Nettvirksomhet Hele kr Fordelingsanlegg Transportmidler og utstyr Bygninger Sum Påslag 1 % Avkastningsgrunnlag Grunnlag gjennomsnitt *) Driftsresultat i % av nettkapital (NVE) 7,36 % *) Årets lovlige nettinntekt benyttes som inntekt ved beregning av driftsresultat i % av nettkapitalen

15 Note 15 Mer/mindreinntekt Note 16 Andre driftskostnader Hele kr Årets tillatte nettinntekt Årets inntektsramme fra NVE Faktisk KILE Nettleie overliggende nett Eiendomsskatt Årets lovlige nettinntekt Årets mer (-) /mindreinntekt Periodisert nettinntekt Mer (-)/ Mindreinntekt Akkumulert mer (-) /mindreinntekt (NVE-rapport) Akkumulert mindreinntekt Korrigert av NVE i vedtak av 7/12-10 (for 2009 i brev 4/12-09) Ny akkumulert mindreinntekt Renter mindreinntekt Korrigert av NVE i vedtak av 7/12-10 (for 2009 i brev av 4/12-09) -3 - Ny akkumulert renter av mindreinntekt Årets merinntekt Akkumulert mindreinntekt Gjennomsnittlig mindreinntekt Årets avsetning av renter på mindreinntekt (1,92%) Akkumulert rente på mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt inkl renter Regnskapsposten består av: Kostnader vedr. eiendommer Driftskostnader anlegg Kontorkostnader Eksterne honorarer Leie av utstyr Eiendomsskatt Offentlige avgifter Kjøp av materiell/utstyr Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Regnskapsposten består av: Kostnader vedr. eiendommer Driftskostnader anlegg Kontorkostnader Eksterne honorarer Leie av utstyr Eiendomsskatt Offentlige avgifter Kjøp av inventar/utstyr Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader KILE inngår i inntektsrammen. Note 17 Mellomværende med selskaper i samme konsern Fordringer Annen fordring bidrag Sum Gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum

16

17 Litt om Midt Kraft Buskerud AS Midt Kraft Buskerud AS (MKB) har i 2010 to ansatte, daglig leder og varmepumpemontør. Øvrige tjenester, med unntak av porteføljeforvaltning, blir innleid fra Midt Nett Buskerud AS. Markedskraft AS i Arendal bistår i porteføljeforvaltningen, samt med handel og clearing av finansielle elkontrakter. Engroshandel Hele porteføljen til Modum Kraftproduksjon (konsesjonskraft, andelskraft, og produksjon i Modum-stasjonene) og Sigdal Energi har blitt solgt via MKB til spotpris. I tillegg har produksjonsselskapene inngått prissikringsavtaler. Disse avtalene er inngått direkte med MKB, eller MKB har videreformidlet dette salget i markedet. MKB kjøper også kraften fra to minikraftverk i Sigdal. Gjennomsnittlig spotpris (netto) var 43,48 øre/kwh i 2010 mot 29,55 øre/kwh i Salg til sluttbrukere Sluttkundene til MKB befinner seg hovedsaklig i Modum og Sigdal kommuner, men vi har også en del kunder fra andre kommuner. Av sluttbrukersalget er ca 59% levert på spotpris, 14% til fastpris og resterende volum er levert på variabel kraftpris. Salg av varmepumper Siden høsten 2006 har Midt Kraft Buskerud satset på salg, montering og service av varmepumper. Interessen har vært stor for våre sommerkampanjer. Vi fører merkene Panasonic og Mitsubishi. Midt Kraft har som målsetting å tilby husholdninger og næringsvirksomhet i regionen kraft og varmepumper til konkurransedyktige priser, samtidig som vi sikrer en rimelig avkastning på de verdier som ligger i selskapet. Vi søker å utnytte de synergieffekter som finnes ved å ha både nett, omsetning og produksjon av kraft «i samme hus»

18 MKB - Årsberetning for 2010 Årsresultat og disponeringer Virksomhetens art Selskapet ble etablert i 1998 under navnet Modum Kraftomsetning AS. Med virkning fra 1. januar 2000 ble Sigdal Kraftomsetning AS og Modum Kraftomsetning AS fusjonert og det nye selskapets navn er Midt Kraft Buskerud AS. Fra 1. januar 2000 har selskapet overtatt all omsetning av kraft fra Midt Nett Buskerud AS. Virksomheten er et heleid datterselskap av Midt Nett Buskerud AS. Virksomheten har sitt hovedkontor på Nedmarken, Vikersund og daglig leder er Trond Lindseth. Styret mener årsregnskapet gir en rettvisende oversikt av Midt Kraft Buskerud AS sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Fortsatt drift og fremtidig utvikling Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetning. Likestilling Bedriften har som målsetting å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Bedriften har i dag to ansatte og begge er menn. Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet: Overført fra annen egenkapital kr Avgitt bidrag kr. 0 Totalt disponert kr Selskapets frie egenkapital pr : Annen egenkapital kr Utsatt skattefordel kr Fri egenkapital kr Vikersund, 10. mai 2011 Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet vurderes som godt. Det foreligger driftsavtale med Midt Nett Buskerud AS. Ytre miljø Bedriften driver virksomhet som i beskjeden grad forurenser det ytre miljø. Avfall kildesorteres og leveres godkjent mottak. Risiko Selskapet vurderes til å ha moderat finansiell risiko. Det er lite utsatt for endringer i rentenivå og er kun i begrenset grad utsatt for valutarisiko. Den finansielle krafthandelen blir imidlertid gjort opp i euro. Oppdekning av kunder på standard variabel kraftpris og fastprisavtaler, skjer i henhold til selskapets risikopolicy. Det er en viss prisrisiko knyttet til oppdekning av disse leveransene. Kredittrisiko Risiko for at motparter vil påføre oss store økonomiske tap anses lav, da våre fordringer er spredt på et stort antall kunder. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som brukbar, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer situasjonen. Eivind Dybendal Terje Bråthen Bjørg Hvidsten Runolv Stegane Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Lindseth Daglig leder Regnskapsinformasjon Omsetningen for 2010 var på kr 127,1 mill kr, mot kr 97,5 mill for Inntektene omfatter i hovedsak salg av energi, men også 4,9 mill kr i andre inntekter. Salg av varmepumper står for mesteparten av denne omsetningen. Årets resultat før skatt utgjør 0,7 mill kr, mot 2,5 mill kr i Årets resultat på kr gir en avkastning på gjennomsnittlig egenkapital på 2,4 %. I forhold til totalkapitalen gir resultatet en avkastning på 0,6 %. Selskapets likviditetsbeholdning var 31,0 mill kr pr Selskapets arbeidskapital er brukbar i og med at kontanter og kortsiktige fordringer (omløpsmidler) er kr 15,2 mill kr høyere enn kortsiktig gjeld. Dette er omtrent uendret i forhold til Egenkapitalandelen pr var på 20,5 % mot 27,4 % for Likviditet og finansieringsbehov i konsernet har blitt vurdert gjennom året. Styret er ikke fornøyd med resultatet for 2010 og har tatt initiativ til en gjennomgang av virksomheten med tanke på resultatforbedring for 2011 og kommende år

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Årsrapport 2014 VOKKS

Årsrapport 2014 VOKKS Årsrapport 2014 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1 I N N H O L D Forord... 2 Hovedtall 2010... 3 Nettdrift... 5 S T Y R E T S B E R E T N I N G Organisasjon og ledelse... 6 Helse, miljø og sikkerhet... 6 Ytre miljø...

Detaljer

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT AS

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT NORDKRAFT AS helt naturlig 07 07 INNHOLD Årsberetning... 2 Nøkkeltall produksjon... 8 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Kontantstrømoppstilling... 12 Regnskapsprinsipper... 13 Noter til regnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 1 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2013 VOKKS

Årsrapport 2013 VOKKS Årsrapport 2013 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2011 VOKKS

Årsrapport 2011 VOKKS Årsrapport 2011 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

INNHOLD. Årsberetning 03. Hovedtall 09. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter til regnskapet 15. revisjonsberetning 26

INNHOLD. Årsberetning 03. Hovedtall 09. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter til regnskapet 15. revisjonsberetning 26 HELT NATURLIG 2011 INNHOLD Årsberetning 03 Hovedtall 09 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter til regnskapet 15 revisjonsberetning 26 virksomhetsbeskrivelse 28 Årsrapporten er

Detaljer

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006 ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006 Innhold Årsberetning............................................ 2 Nøkkeltall produksjon................................... 7 Resultatregnskap.......................................

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2012 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS

rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS Årsrapport Årsrapport 2003 2003 rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2003 6 Balanse pr. 31.12.2003 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper...

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper... Årsberetning og regnskap 2011 INNHOLD Direktøren... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Resultatregnskap 2011... 9 Balanse pr. 31.12.11... 10 Regnskapsprinsipper... 12 Noter... 14 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

ÅRETS KUNSTNER: HELENE NIELSEN

ÅRETS KUNSTNER: HELENE NIELSEN ÅRSRAPPORT 1 ÅRETS KUNSTNER: HELENE NIELSEN Helene Nielsen fikk i 2010 i oppdrag å være årets kunstner for Haugaland Kraft og har utarbeidet bildene i årsrapporten for 2010. Helene Nielsen er født og oppvokst

Detaljer

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse...

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... Årsberetning og regnskap 2013 Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... 22 Nøkkeltall... 23 INNHOLD

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer