Elektrondiffraksjon. Hanne Synnøve Pettersen Linde, Magnus Holter-Sørensen Dahle Institutt for fysikk, NTNU, N-7491 Trondheim, Norge.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektrondiffraksjon. Hanne Synnøve Pettersen Linde, Magnus Holter-Sørensen Dahle Institutt for fysikk, NTNU, N-7491 Trondheim, Norge."

Transkript

1 Elektrondiffraksjon Hanne Synnøve Pettersen Linde, Magnus Holter-Sørensen Dahle Institutt for fysikk, NTNU, N-7491 Trondheim, Norge Februar 2013 Sammendrag Det ble i dette forsøket fremstilt bilder av en ren silisiumkrystall ved bruk av transmisjon elektronmikroskopi (TEM). I forsøket ble det anvendt tre operasjonsmoduser. For å kunne skille krystallkorn i den helhetlige prøven fra hverandre ble Bright field (BF) TEM benyttet. High resolution (HR) TEM ble brukt for å bestemme silisiumkrystallens interatomiske planavstand til d hkl = 2, 2 ± 0, 1Å, og Diffraction mode for å indeksere diffraksjonsmønstrene, fra soneaksene, P 1 = [1, 1, 1] og P 2 = [1, 1, 2]. Innhold 1 Innledning 2 2 Teori Avbildningsteknikker og funksjonalitet Image mode Diffraction mode Energy Dispersive X-ray spectroscopy Eksperimentell metode 3 4 Resultater Bright field TEM Diffraksjon TEM High Resolution TEM Konklusjon 5 TFY Faste stoffers fysikk 1

2 1 Innledning Bakgrunnen for laboratorieøvelsen var å oppnå innsikt i og kunnskap om hvordan TEM kan anvendes for å undersøke ulike materialers krystallinske oppbyggning, samt avgjøre en materialprøves sammensetning av grunnstoffer. Ved å studere ulike diffraksjonsmønstre i TEM-bilder av en materialprøve kan man, ved hjelp av utslukningsregler for det aktuelle materialet, indeksere diffraksjonsmønstrene og bestemme krystallprøvens interatomiske planavstand. Materialet benyttet i dette forsøket er silisium (Si). 2 Teori TEM-en fungerer ved å sende en koherent elektronstråle mot krystallprøven som ønskes studert. En slik stråle, eller bølge, transmittert gjennom et periodisk gitter av atomer vil utsettes for diffraksjon, og spres. Diffraksjonsmønsteret som fremkommer fra prøven vil være en todimensjonal projeksjon av krystallen i det resiproke rommet, og beskrives utelukkende av Braggs lov, gitt ved, 2d hkl sin θ = λ. (1) Her beskriver λ de Broglie bølgelengden til elektronstrålen. Den interatomiske planavstanden, d hkl, utgjør distansen mellom hvert parallelle krystallplan i det relle rom og gis fra uttrykket, d hkl = a h2 + k 2 + l 2, (2) der hkl utgjør Miller-indeksene for krystallen, og a er krystallens gitterkonstant. For å finne korrekte Miller-indekser for et diffraksjonsmønster, bestemmes først et vilkårlig punkt som origo, før man trekker translasjonsvektorer, R i, fra origo, til alle nabopunkter. Miller-indeksene hkl, må da tilfredsstille den aktuelle krystallens utslukningsregler, samtidig som at følgende to likninger må være oppfylt, cos( R i R j ) = h i h j + k i k j + l i l j h 2 i + k 2 i + l2 i h 2 j + k2 j + k2 j (3) R 2 i R 2 j = h2 i + k2 i + l2 i h 2 j + k2 j + l2 j (4) 2.1 Avbildningsteknikker og funksjonalitet For å få en avbildning av selve prøven kan TEM stilles inn i to forskjellige moduser, image mode og diffraction mode. Samtidig har TEM-en funksjonalitet til å utføre Energy Dispersive X-ray spectroscopy, (EDX) Image mode I image mode vil et objektiv plassert rett etter prøven fokusere elektronstrålen fra et spesifikt punkt som har gått gjennom prøven til et nytt punkt på en skjerm, kalt image plane, som kan ses som et bilde av prøven. I tillegg til objektivet er det flere linser som forstørrer bildet. Det finnes tre forskjellig måter å få ut et bilde fra en TEM på i image mode, nemlig bright field- (BF), dark field- (DF) og high resolution (HR) TEM. I denne oppgaven ble det kun brukt BF og HR TEM. I BF TEM, bidrar kun den strålen som går gjennom prøven uten å bli diffraktert til å lage avbildningen. Strålene som blir diffraktert blokkeres ute ved hjelp av et objektiv, og vil opptre som mørke områder i bildet. For å få frem kontrastene i bildet kan to ulike metoder brukes: mass-thickness contrast og diffraction contrast. I den første blir det utnyttet at tykkelsen og massen til atomene i prøven sprer elektronstrålen mer eller mindre, alt avhengig av om prøven er tykk med tyngre atomer eller tynn med lettere atomer. I sistnevnte utnyttes det at en prøve med flere plan som tilfredstiller Braggs lov, altså symmetrisk orientert mhp. på den direkte strålen, vil spre strålen mer. I high resolution TEM eller HR TEM, bidrar både den direkte og de diffrakterte strålene til avbildningen. Dette gir et høyoppløst bilde ned til atomnivå. Her trengs det ingen ekstra apperatur, bare linsene fra tidligere er med på å forstørre bildet Diffraction mode For krystalliknende prøver kan TEM-en settes i diffraksjonsmodus. I et krystall vil atomplanene spre strålen forskjellig alt etter hvordan den er bygd opp og ligger orientert i rommet. En stråle som blir diffraktert i prøven vil treffe et punkt i det bakre fokalplanet til objektivet bestemt av vinkelen som dannes med prøven. Dette fokalplanet blir kalt for diffraksjonplsanet og det er her diffraksjonsmønsteret dannes. Bildet som fremkalles vil bestå av punkter, der hvert punkt vil svare til et sett av plan som korresponderer til den gitte orienteringen av prøven. Dette kan forstås med at diffraksjonen vil være en invertering av det reelle rom, også kalt det resiproke rom Energy Dispersive X-ray spectroscopy TEM-aperaturen har funksjonalitet for å utføre EDX parallelt med avbildning i bilde- og diffraksjonsmodus. Når elektronstrålen kolliderer med krystallprøven og diffrakteres, kan også energi fra elektronene i strålen overføres til elektroner i materialet, og på den måten eksitere sistnevnte. I forhold til energi vil prøven da være ustabil og elektroner vil raskt deeksitere tilbake slik at krystallen 2

3 som system gjenoppnår sin grunntilstand. Deeksitasjonene vil medføre emisjon av fotoner som detekteres og analyseres av TEM-aperaturen. Fordi hvert enkelt grunnstoff har unike energioverganger mellom orbitalene, vil fotonene ha noe ulik energi, avhengig av grunnstoffene som befinner seg i prøven. Strålingen vil hovedsaklig befinne seg innenfor spekteret av røntgenstråling, med energier 1-200keV. EDX funksjonaliteten gir på denne måten, ved å studere energispekteret av emmitert røntgenstråling, en oversikt over samtlige grunnstoffer som skulle befinne seg i prøven. av grunnstoffer. BF- og HR-modus benyttes for å studere prøvens overflate og finne passende utsnitt som egner seg for bildetakning. Når passende utsnitt er funnet fremkalles flere bilder i nevnte moduser, samt bilder i diffraksjonsmodus. 4 Resultater Materialanalysen ved EDX viser utelukkende at materialprøven består av silisium. Aperaturen viser også til tydelige spektrallinjer fra kopper. Det ble tatt totalt fem TEM-bilder. To avbildninger i bildemodus ved BF TEM, vist i figur 1. Fra dif3 Eksperimentell metode fraksjonsmodus ble det fremkalt to bilder med ulik En tynn materialprøve av rent Silisium settes i en vinkling på krystallprøven, som vises i figur 2. Det beholder før den plasseres i TEM-aperaturen, som ble også tatt ett bilde med HR TEM som illusthovedsaklig blir operert av laboratorieveileder. Ved reres i figur 3b. En grafisk illustrasjon av silisiums bruk av EDX kontrolleres prøvens sammensetning diamantstruktur vises i figur 3a [5]. (a) Krystallkorn innad i metallprøven med ulik orientering relativt til hverandre og elektronstrålen. (b) Defekter i krystallstrukturen som kan ha oppstått under produksjonen av prøven. Figur 1: Viser to TEM-bilder av krystallprøven ved bruk av BF-modus. (a) Diffraksjonsmønster fra soneakse [1, 1, 1]. (b) Diffraksjonsmønster fra soneakse [1, 1, 2 ]. Figur 2: Diffraksjonsmønstre av ren silisumkrystall avbildet ved transmisjons elektronmikroskop, diffraksjonsmodus. 3

4 (a) Modell av enhetscellen til silisiums diamanstruktur. (b) Viser HR TEM bildet av silisiumkrystallen. Bildet er tatt fra soneaksen [111]. Figur 3: (a) viser enhetscellen til diamantstrukturen til Si, (b) viser en HR TEM -avbildning av krystallprøven. 4.1 Bright field TEM Figur 1a viser en avbildning av et multikrystallin. Det helt hvite området oppe til høyre viser til null diffraksjon av elektronstrålen. Det vil si at her befinner det seg ingen prøve. Intensitetsforskjellen mellom den mørke og den lyse delen, henholdsvis nede og oppe til høyre på bildet, viser til to forskjellige krystallkorn med ulike orienteringer i forhold til hverandre. Et krystallkorns kontrast skyldes dens relative orientering mot den innkommende elektronstrålen. Ved BF TEM vil delkrystaller orientert symmetrisk med innkommende elektronstråle vises som mørke, ettersom disse områdene, 4.2 Diffraksjon TEM Utvalgsreglene for Silisium (Si), med diamantstruktur krever at enten (I), eller (II) er oppfylt [2, p. 44]. (I) Alle Miller-indekser, hkl, er partallige, samtidig som summen av dem er delelig med 4, dvs., h + k + l = 4n, med heltallig n. (II) Alle Miller-indekser, hkl, er oddetallige Diffraksjonsmønstrene er vist i figur 2. For å indeksere disse tas likningene (3) og (4) i bruk. For diffraksjonsmønsteret i figur 2a viser det seg at R 0 = R 1 =... = R 5. Det medfører at likning 4 alltid er oppfylt og ikke tilfører noen ny informasjon, mens likning 3 tar formen, cos θ 0n = cos π 3 n = h 0 h n + k 0 k n + l 0 l n h k l2 0 h 2 n + k 2 n + k 2 n eller kornene, gir sterk diffraksjon av elektronene. Ved å benytte og samtidig anta en veldig tynn, samt ren materialprøve, kun bestående silisium, viser ikke bildet masse-tykkelse-kontrast, men heller diffraksjonskontrast. Det betyr at mørke områder svarer til flere atomplan som hver tilfresstiller Braggs lov, gitt fra likning 1, og har en større spredningseffekt på strålen. I figur 1b vises uregelmessigheter i krystallstrukturen til prøven. Materialprøven her er en fremstilling av rent silisium, hvilket ikke forekommer i ren form naturlig. Å fremstille en slik prøve er en svært energikrevende og omfattende prossess som ofte fører til feil, eller defekter i produktet. Fordi rommet kan orienteres vilkårlig, antas punktet ved R 0 å være beskrevet av planet (220), hvilket både oppfyller utslukningsreglene og likning 5. Da følger resterende punkter fra samme likning, og disse er vist i tabell 1. Soneaksen for dette diffraksjonsmønsteret gis da ved kryssproduktet av to vilkårlige vilkårlige translasjonsvektorer, R 0 R 1 = [h 0 k 0 l 0 ] [h 1 k 1 l 1 ] = [2, 2, 0] [0, 2, 2] = [4, 4, 4] [1, 1, 1] For diffraksjonsmønsteret i figur 2b er tilfellet slik at translasjonsvektorerene ikke er av lik lengde og likningen 4 vil ikke alltid være oppfylt. Vektorlengdene bestemmes til R 1 = 1, 2 ± 0, 1cm og R 3 = 2, 1 ± 0, 1cm, mens θ 13 π/2, og vektorforholdet fra likning 4 gir R 2 1/R 2 3 0, 35±0, 07, hvor usikkerheten beregens ved Gauss feilforplantningslov [4]. Det gjøres deretter et systematisk søk etter ulike plan som kan tilfredsstille dette forholdet. Disse verdiene vises i tabell 2. Punktene R 1 og R 3 indekseres av tabell 2 til henholdsvis (111) og (2 20). Ved å utnytte at R 5 og R 7 er inverteringer av henholdsvis R 1 og R 3, samt at gjenstående translasjonsvektorer utspennes av kjente vektorer, kan nå 4

5 alle punkter i diffraksjonsmønsteret indekseres. Miller-indeksene for mønsteret i figur 2b vises i tabell 3. Soneaksen beregnes tilsvarende som for det første diffraksjonsmønsteret, ved å løse kryssproduktet mellom to vilkårlige translasjonsvektorer, R i R j. R 1 R 3 = [h 1 k 1 l 1 ] [h 3 k 3 l 3 ] = [1, 1, 1] [2, 2, 0] = [2, 2, 4] [1, 1, 2] Tabell 1: Tabellen viser Miller-indekseringen av diffraksjonsmønsteret i figur 2a. R n cos θ 0n (h n k n l n ) R 0 1 (220) 1 R 1 2 (022) R ( 202) R 3 1 ( 2 20) R (0 2 2) 1 R 5 2 (20 2) Tabell 2: Tabellen viser forholdet mellom kvadratet av translasjonsvektorene R 1 og R 3 fra figur 2b, for ulike verdier (krystallplan) av hkl. R 1 /R 3 (111) (113) (115) (2 20 (111) 1, 000 3, 660 9, 000 2, 670 (113) 0, 273 1, 000 2, 450 (115) 0, 111 0, 407 1, 000 (2 20) 0, 375 Tabell 3: Tabellen viser Miller-indekseringen av diffraksjonsmønsteret i figur 2b, henholdvis for punktene, R n. n (h n k n l n ) 0 ( 131) 1 (111) 2 (3 11) 3 (2 20) 4 (1 3 1) 5 ( 1 1 1) 6 ( 31 1) 7 ( 220) 4.3 High Resolution TEM Ved å studere symmetrien i 3b, vises et gjennomgående heksagonalt mønster. Sammenhengen mellom det resiproke og det reelle rom er kun en invertering, slik at symmetrien i bildet vil medføre at diffraksjonsmønsteret også blir heksagonalt. Det betyr at HR TEM-bildet må være tatt fra en soneakse i samme aksefamilie som bildet fra figur 2a, dvs en soneakse fra settet 111. Manuell måling viser til 13 punkter per 2 cm, hvilket gir 2 13 cm/punkt. Samtidig gir bildet sammenhengen mellom målestokken i bildet og linjalen til: 2nm 1, 4cm. Dette resulterer i en interatomisk planavstand tilnærmet lik 2, 2Å. Med en usikkerhet i måling med linjal på ±0, 01cm, vil dette gi en usikkerhet lik ±0, 1 i planavstanden. Teoretisk gis d hkl av likning 2, og ved å benytte hkl-verdiene fra tabell 1 samt anta gitterkonstanten som kjent, a = 5, 430Å [2, p. 21], blir d hkl 1, 9Å. 5 Konklusjon Det ble i dette forsøket fremstilt bilder av en ren silisiumkrystall ved bruk av TEM. Det ble registrert at prøven innholdt spor av kopper, men dette antas å være en feilkilde som følge av at beholde- 5

6 ren som prøven ble satt i, består av kopper. Silisiumkrystallens interatomiske planavstand for hklsettet, {220}, ble bestemt til d hkl = 2, 2 ± 0, 1Å. Diffraksjonsmønstrene ble indeksert fra soneaksene, P 1 = [1, 1, 1] og P 2 = [1, 1, 2]. Referanser [1] Kauko, Hanne - TFY4220 Solid State Physics: Electron Diffraction. Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, [2] Kittel, Charles - Introduction to Solid State Physics, 8th Ed.. University of California, Berkley, [3] Div. forfattere - Energy-dispersive X-ray spectroscopy [4] Div. forfattere - Propagation of uncertainty [5] Div. forfattere - Propagation of uncertainty

Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer

Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer Del B: Kvalitativ bestemmelse av kloridion i mineralvann Bestemmelse av ph i mineralvann Del C: Flammeprøver av

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde

Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde Lærerveiledning Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde Kort omtale av programmet På VilVite går vi gjennom ulike typer stråling med elevene, starter med bakgrunnsstråling, stålingsdoser

Detaljer

LED for vei- og gatebelysning

LED for vei- og gatebelysning LED for vei- og gatebelysning Jørgen Anker-Rasch Heide Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2011 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Oppgavetekst

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever og lærere på 9. trinn og i videregående trinn 1

Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever og lærere på 9. trinn og i videregående trinn 1 Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever og lærere på 9. trinn og i videregående trinn 1 Delrapport 4 fra prosjektet 'Ressurser og resultater i grunnopplæringen' Vibeke Opheim Øyvind Wiborg 37/2012

Detaljer

For mye av det gode er ikke alltid helt fantastisk!

For mye av det gode er ikke alltid helt fantastisk! For mye av det gode er ikke alltid helt fantastisk! 6 Denne artikkelen handler om hvorfor kunnskap kan gjøre vondt og forklarer blant annet hvorfor Mae West tok feil når hun hevdet at for mye av det gode

Detaljer

Oppfatninger av desimaltall

Oppfatninger av desimaltall Oppfatninger av desimaltall Gard Brekke I Nämnaren 22(3) beskrevs KIM-projektet. I denna artikel redovisas hur man kartlägger missuppfattningar hur man diagnostiserar elevers ofullständiga tankar kring

Detaljer

Hva bør gjøres når en evaluering ikke kan anvende beste metode?

Hva bør gjøres når en evaluering ikke kan anvende beste metode? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Detaljer

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se Sammenhengen mellom lys, farger og alder 20 år 60 år 80 år LYS = å se eller ikke se Innhold Forord: Lysbehovet øker med alderen _ 2 Hvordan vi ser 3 Kontrastenes betydning 4 Sansecellene 6 Øyets tap av

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Opplysningene finner du på StudentWeb under Innsyn Vurderingsmelding Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave (mappe, hjemmeeksamen..)

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

«Å blogge seg til læring»

«Å blogge seg til læring» «Å blogge seg til læring» Jon Hoem, Mediesenteret Høgskolen Bergen Presentert på NVU-konferansen 2007 av Jon Hoem (joh@hib.no) og Ture Schwebs (thws@hib.no) Noen erfaringer og tanker knyttet til utvikling

Detaljer

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

NATRONBOMBE. Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt.

NATRONBOMBE. Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt. NATRONBOMBE Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt. Aktiviteten som vi her skal presentere, har vi valgt å kalle for natronbombe. Kort og greit går den

Detaljer

Kan Corporate Social Responsibility dempe anger forårsaket av impulskjøp?

Kan Corporate Social Responsibility dempe anger forårsaket av impulskjøp? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2007 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring og konkurranse Veileder: Professor Magne Supphellen Kan Corporate Social Responsibility dempe anger

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Undervisning av kjemisk binding som gir økt innsikt i stoffers oppbygning og egenskaper

Undervisning av kjemisk binding som gir økt innsikt i stoffers oppbygning og egenskaper Undervisning av kjemisk binding som gir økt innsikt i stoffers oppbygning og egenskaper Elisabeth Raknes Brekke Lektorutdanning med master i realfag Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Lise Kvittingen,

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer