HANDLINGSPLAN FORBRUK, MILJØ OG SOLIDARITET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FORBRUK, MILJØ OG SOLIDARITET"

Transkript

1 Det Norske Misjonsforbund

2 Hvordan kan du eie, når selve livet er et lån! Arnulf Øverland Folk må ikke slå seg til ro med at de tilfeldigvis trakk det lengste strået og havnet på den gode gren, mens milliarder av mennesker knapt har mat nok. Likegyldigheten er den store faren, men dårlig samvittighet er ikke løsningen. Knut Christiansen, Kirkens Nødhjelp Mange av oss skammer seg over lurvete klær og loslitte møbler. Det ville vært bedre om vi skammet oss over lurvete tanker og loslitt livssyn. Albert Einstein

3 Forord Det Norske Misjonsforbund drøftet forbruk og solidaritet første gang i årskonferansen Forbundsstyret oppnevnte et utvalg som skulle arbeide videre med temaet ut fra bibelske prinsipper om nestekjærlighet, rettferdig fordeling og nøysomhet. Dette utvalget, som besto av Torstein Fjeld, Monika Bø og Ellen Helleberg Bjerk, oppsummerte sitt arbeid i en rapport som ble fremlagt for årskonferansen Samtidig mottok Forbundsstyret en henstilling om å arbeide videre med hvordan temaet forbruk, miljø og solidaritet kan implementeres i holdninger og arbeid i menighet og lokalmiljø 1. Heftet du nå holder i hånden, er et resultat av dette arbeidet, og det inneholder en konkret handlingsplan med forslag til gudstjenester, samtaletema for livsnære grupper og opplegg for barn og ungdom. I tillegg lanseres et nytt begrep kalt "Grønn Misjonsmenighet". Dette er menigheter som ved aktiv handling viser ansvar i forhold til forbruk, miljø og solidaritet. Vår holdning til disse spørsmålene handler dypest sett om vår gudsrelasjon og troverdighet. Vi ønsker at dette heftet skal motivere menigheter til en økt bevisstgjøring omkring disse temaene. Resultatet håper vi blir: Misjonsforbundsmenigheter som markerer seg i det norske folk med et dypt engasjement for andre mennesker globalt og nasjonalt gjennom et troverdig miljøengasjement, barmhjertighetsarbeid og et oppgjør med forbrukerkulturen. Arbeidsgruppen ønsker å takke alle rettighetshavere for tillatelse til bruk av tekster og illustrasjoner. En takk rettes også til Kari Lorentzen som har lest korrektur. Lykke til i arbeidet med å sette forbruk, miljø og solidaritet på dagsorden i din menighet! Trondheim, mai 2004 John Sigve Risanger Margareth Solberg Nordlie Øyvind Ulland Eriksen leder (red.) 1 Dette har også vært mandatet for denne arbeidsgruppen.

4 Innholdsfortegnelse Drømmene våre...5 Forbrukersamfunnet som tema i forkynnelsen...7 Barn og ungdom...8 En er sulten, en er mett det kan ikke være rett...9 Miss Sixty and mister Hillfiger...11 Capoeira, bongotrommer og slåttestev...13 Gudstjenester...15 Kamelen og nåløyet...16 Dere er fattige!...18 I begynnelsen skapte Gud himmel og jord...19 Markens grøde...21 Livsnære grupper...23 Vårt ansvar sett i lys av vår relasjon til Gud, vår skaper...24 Vårt ansvar sett i lys av vår relasjon til oss selv og våre nærmeste (menigheten)...25 Vårt ansvar sett i lys av vår relasjon til den verden vi lever i...26 For folk flest...28 Grønn Misjonsmenighet...29 Energiforbruk til oppvarming, belysning og ventilasjon av menighetslokalet...30 Transport...30 Innkjøp av varer og tjenester...31 Avfallshåndtering og gjenbruk...31 Hustavle...32 Ressurser...33 Litteratur...34

5 Drømmene våre innledning av pastor Øyvind Ulland Eriksen Dette heftet handler om drømmene våre. Som menighetsledere bærer vi på drømmer for menigheten. Vi drømmer om at menigheten skal være synlig i lokalsamfunnet og bety en positiv forskjell i menneskers liv også blant de som ikke går i kirken. Vi drømmer om at nye mennesker skal nås med evangeliet og bli inkludert i fellesskapet. Og vi drømmer om stadig flere engasjerte medarbeidere. For at disse drømmene skal oppfylles må det vi sier og gjør, skape gjenklang, en gjenklang som vibrerer på dypet hos de menneskene vi omgås. Dette forutsetter at menneskene vi ønsker å påvirke, opplever at det vi sier er relevant for dem og har betydning for livene deres. Graden av suksess vil i stor grad avhenge av vår troverdighet som kristne ledere og menigheter; at det er samklang mellom det vi sier og det vi faktisk gjør. En bevisstgjøring omkring vårt engasjement for mennesker og miljø er i denne sammenheng vår store mulighet. "Engasjert trosliv" er et av hovedbegrepene innen "Naturlig Kirkevekst". Det engasjerte trosliv er satt på dagsorden fordi det er en kvalitet som er nødvendig for at en menighet skal være sunn og vokse. Engasjert trosliv handler om en nær relasjon til Jesus. Denne relasjonen er utgangspunktet for vårt engasjement og vår livsutfoldelse. Vi forklarer den ofte med begrep som bibellesing, bønn og det kristne fellesskapet. Men for å gi denne relasjonen og dette engasjementet en riktig forståelse må vi ikke bare ta med de innadvendte faktorene. For å puste må du puste både inn og ut. Vi overlever ikke om vi bare gjør det ene. Det engasjerte trosliv er avhengig av også å leve i den kraftstrømmen som går utover. "Mange av problemene som plager dagens menighet, ville ikke vært problemer i det hele tatt hvis man hadde drevet mer utendørs enn innendørs" (Ed Siilvoso bønneevangelisering). Å løfte blikket og fokusere på det som er utenfor oss selv, vil for mange være en stor oppdagelse. Det er stor inspirasjon i det å bety en positiv forskjell i verden i stedet for bare å være seg selv nok. Det er stor frihet knyttet til det å leve for å hjelpe andre. I et innspill til Misjonsbladet 1 skriver Erik Andreassen om David som har drømmer og visjoner som gir Gud spillerom. Mens våre drømmer og mål ofte er det vi er helt sikre på å klare selv, slik at vi ikke risikerer noe om Gud allikevel ikke skulle dukke opp. "Det er på tide å drømme større", skriver Andreassen. Drømmer du om en menighet og et Misjonsforbund som markerer seg i det norske folk med et dypt engasjement for andre mennesker? Det er lov å drømme stort. Vi kan gjøre Guds gjerning og vise mennesker hans store kjærlighet ved et overbevisende barmhjertighetsarbeid, troverdig miljøengasjement og ved å ta et oppgjør med forbrukerkulturen. Forbruk, miljø og solidaritet er avgjørende elementer både i Guds skaperordning og i Guds frelsesordning. Guds frelsesordning sier at vi som menighet og gjenfødte mennesker er sendt av Gud for å gjøre Guds gjerning i verden. Guds skaperordning sier at vi alle er satt til å være forvaltere av jorden. Dette må inkludere alt som lever, og i særdeleshet andre mennesker. 1 Misjonsbladet, nr

6 I denne handlingsplanen ønsker vi å fokusere på lokalt og globalt engasjement for andre mennesker og for den jorden vi deler. Et slikt engasjement er ikke bare nyttig og godt for de andre, men like mye for oss selv. Det handler om hjerter som åpnes. Og det handler like mye om mitt eget hjerte som hjertet til min nabo. Eller 5-åringens hjerte i Sør-Afrika som nettopp har mistet sin mor og far i Aids, eller barnet fra Etiopia som døde i mors armer fordi de manglet mat. Jesus forteller oss om dommen der sauene blir skilt fra geitene 1. I denne lignelsen beskriver han forskjellige barmhjertighetshandlinger, handlinger som vi kjenner igjen fra både ytre- og hjemmemisjon. Han snakker om å gi mat og drikke, om å gi klær, om å besøke den som er i fengsel og om å hjelpe den som er syk. Vi tenker lett at dette er det vi skal gjøre for at andre mennesker skal bli frelst. Men Jesus sier i denne sammenhengen ingenting om frelse for disse. Han sier derimot mye om frelse for oss. Det er riktig å tenke på andre menneskers frelse, men vi skal heller ikke glemme vår egen. Ved å løfte frem forbruk, miljø og solidaritet i lokalsamfunnet finner vi samarbeidspartnere også utenfor kirken som vil understreke vår troverdighet og øke vår "goodwill" i nærmiljøet. Videre vil vi trekke til oss verdiorienterte mennesker som vil være med i menigheten for å få utløp for sitt engasjement. Vi risikerer å bli interessante i skolen. Nye kontakter vil skape nytt engasjement. Endelig får vi gjort noe med vår egen samvittighet. Dårlig samvittighet er ikke løsningen, men det er bra hvis den kan rive oss løs fra den store fare likegyldigheten. Løsningen ligger i motsatsen til likegyldighet, nemlig aktiv handling. Hva vi konkret anbefaler menigheten din å gjøre, kan du lese om i dette heftet. Forbruk, miljø og solidaritet er tema som i større grad bør prege forkynnelsen også i de ordinære møtene våre. Mange menigheter satser mer og mer på livsnære grupper. Dette er et ideelt sted å snakke om hvilken relevans forbruk og solidaritetstanken har for våre liv, hjem og menigheter. Å sette dette på dagsorden i menighetens barne- og ungdomsarbeid vil være en nødvendig langsiktig investering. Det handler om verdier vi bygger liv og menighet på. Det handler om grunnleggende holdninger til jorden og menneskene som bor her. Vi vil oppfordre menighetsstyrer og lederskap til å se på de mulighetene som presenteres i dette heftet. Det handler om muligheter for det enkelte menneske til modning og utvikling samt muligheten til å møte mennesker med større livsrelevans og troverdighet. 1 Matteus 25,

7 Forbrukersamfunnet som tema i forkynnelsen utdrag fra artikkel 1 av biskop emeritus Per Lønning Som så ofte her i verden må et spørsmål problematiseres gjennom et motspørsmål for å renses fra mulig tankeløshet. Altså: hvilken plass er det for et "tema" i forkynnelsen? Det som skal forkynnes er Evangeliet det glade budskap. Forkynnelsen skiller seg fundamentalt fra foredraget. Foredraget er temasentrert. Dets oppgave er å presentere et saksområde blant tilværelsens mange, å besvare et av de tusen spørsmål mange kan ha interesse av å stille. Forkynnelsen derimot forholder seg til det ene nødvendige. Primært skal den ikke stille mennesket foran et sakskompleks, den skal stille det ansikt til ansikt med Gud. Først når dette er klart, er tiden inne for å fastslå: møtet med Gud skjer ikke i et tomrom. Mitt forhold til Gud speiler mitt forhold til "tingene", og vice versa. Manglende gudskontakt fører til avgudsdyrkelse forgudelse av jordiske "idoler". Og vekselvirkningen er tydelig: Nettopp forgudelse av "de mange verdens ting" stenger for ekte kontakt med Gud. Derfor kan og må gudsforhold og verdenskontakt forstås komplementært. En redelig oppklaring av mitt og vårt alles, forhold til krav og krefter i vår hverdag rydder grunnen for ærlig møte med evangeliet. Og evangeliet sender oss i sin tur tilbake til hverdagen med nytt overlys. Dette tilsvarer vår gamle lutherske (og paulinske) lære om Lov og Evangelium bare at heller ikke loven til sist dreier seg om de mange ting og de talløse utropstegn: i alle Guds bud og alle dagens detaljer er "det store bud", kjærligheten det er snakk om. Et enkelttema som "forbrukersamfunnet": aktuelt, engasjerende, omfattende som det er, forholder seg dermed ikke til forkynnelsen uten å stilles på plass i, og i forhold til, det ene store oppdrag: å proklamere Guds grenseløse gavmildhet som befrielse og som forpliktelse. 1 Hentet fra artikkelsamlingen "Fra preken til kompost" (Mellomkirkelig Råd, 1994). Gjengitt med tillatelse. 7

8 Barn og ungdom Både i barnehagen og på barneskolen fokuseres det på emner som deling av goder, miljøvern, omtanke for andre og fellesskap. Forbruk, miljø og solidaritet er altså ikke nye tanker for barna. Men det er viktig å ha fokus på dette temaet også i barne- og ungdomsarbeid rundt om i våre menigheter. Våre barn og unge trenger å utfordres og på den måten få større bevissthet og en kristen verdiforankring omkring forbruk, miljø og solidaritet. Allerede i førskolealder begynner presset om å ha de riktige klærne og den flotteste sykkelen. Presset øker oppover i alderstrinnene og redselen for å skille seg ut og ikke passe inn i vennegjengen er markant i ungdomsårene. Som kristne barne- og ungdomsledere må vi fremheve det unike i at Gud har skapt hver enkelt i sitt bilde, og at lykke ikke er knyttet til materielle verdier. Vi må representere en motvekt til det falske budskapet og de falske idealene som reklamen presenterer for lett påvirkelige barn og ungdommer. 8

9 En er sulten, en er mett det kan ikke være rett Type: Tema: Målgruppe: Målsetting: Søndagsskole/familiegudstjeneste Forbruk og solidaritet Barn/hele menigheten At barna får noen tanker om det å dele og ta ansvar for andre. Bibeltekster: Matteus 7, 12 Matteus 14, Apostlenes gj. 2, Forkynneren 11, 1 2 Sanger 1 : "Jeg vet ingen, ingen" (Nye Salmer og Sanger nr. 531, Barnas Lovsang nr. 69) "Vi kan dele" (Barnesangboka nr. 187, Barnas Lovsang nr. 141) "Vi tar hverandres hender" (Nye Salmer og Sanger nr. 539) "Han har den hele, vide verden" (Barnas Lovsang nr. 43) "Jesus elsker alle barna" (Barnas Lovsang nr. 222) "Jeg er liten, men god som gull" (Barnegospel nr. 3, sang nr. 8) "Jeg kunne stå opp i dag" (Barnas Lovsang nr. 66) "Barn av regnbuen" (Lillebjørn Nilsen) Bønn: Dikt: Drama/ rollespill: Praktisk: Takk Gud for at du elsker alle mennesker. Hjelp oss til å dele det vi har og ikke bare tenke på ting vi kan kjøpe for penger. Hjelp oss til å ta ansvar for andre. Hjelp de som bestemmer slik at godene fordeles slik du vil. Takk for at du hører våre bønner. Amen! "Våre små søsken" av Inger Hagerup Dramatisere bibelfortellinger om mennesker som gav av det de hadde, for eksempel enken i Nain eller kvinnen i tempelet. Disse fortellingene kan illustreres som enkle dramastykker for barna. Voksne kan også lage rollespill knyttet til barns hverdag, f.eks. ukepenger, rettferdighet, vennskap, rent vann, nok mat, varme klær etc. Lokalet kan "pyntes" med bilder/avisutlipp/collage slik at det gjenspeiler andre menneskers behov. Legg mange leker i en stor haug midt på gulvet og plasser ett enkelt kosedyr (eller en annen leke) på motsatt side. La andakten handle om hvor mye de fleste barn i Norge har og om fattige barn andre steder i verden som ville blitt kjempeglade om de bare fikk én uventet gave. Barna kan delta i skriftlesing og med sang. 1 Sangtekster og dikt er kopibeskyttet og er derfor ikke tatt med i dette heftet. 9

10 Annonser i forveien at man skal ha "lekeofring". Altså, barna tar med seg en leke hver og leverer den framme i møtelokalet. Få barna til å ta med seg en leke som ikke er utslitt eller ødelagt. På den måten får barnet føle at det "koster litt" å gi. Å gi fra seg en leke som ikke vil bli savnet er ikke så vanskelig. Gaver som vi gir bort, skal jo være noe vi selv synes om. Spør barna om det å dele. Ha en idedugnad og skriv alle forslagene på overhead eller på en stor plakat. Hent denne frem igjen på neste samling og spør om noen har fått til noe av det som ble sagt sist. Aktiviteter: Lage en collage av bilder og avisutklipp om forbruk og solidaritet Lage ting og hold utstilling med inngangspenger Lage ting for salg Arrangere kirkekaffe Samle inn klær, leker og annet som kan gis bort i forbindelse med lokale og nasjonale innsamlingsaksjoner (både kristne og profane arrangører). Hvis aktiviteten bringer inntekt så bør den gå til menighetens misjonsprosjekt eller annet passende formål. Konkrete prosjekter er med på å inspirere barna til innsats. Ressurser: Barneledere Misjonær eller bistandsarbeider NmU 1 Besøk fra flyktningemottak 1 Det Norske Misjonsforbunds Ungdom 10

11 Miss Sixty and mister Hillfiger 1 Type: Tema: Målgruppe: Målsetting: Ungdomssamling/konfirmantundervisning Forbruk og solidaritet Ungdom Bevisstgjøring av at vårt forbruk og vår måte å leve på går på bekostning av andre. Bibeltekster: Lukas 18, Matteus 25, Markus 12, Korinter 8, Korinter 9, 8 1. Johannes 3, 17 Jakob 2, Sanger 2 : "Lean on me" (Bill Withers) "Bridge over troubled water" (Paul Simon) "Ebony and Ivory" (Paul McCartney) "He ain t heavy, he s my brother" (Russel & Scott) "Earth song" "Heal the world" (Michael Jackson) "Jesus is the answer" (Andrae & Sandra Chrouch) "Farlig frihet" "Kan eg gjørr nåke med det" "Stemme for de stemmeløse" (Sigvart Dagsland) Sett sammen "Heal the world" med "Jesus is the answer". Syng refrenget av Michael Jacksons hit fra 90-tallet etterfulgt av "Jesus is the answer". Bønn: Dikt: Drama/ rollespill: Takk Gud for at du elsker alle mennesker. Hjelp oss som er unge til ikke å være opptatt av å eie. Hjelp oss å dele det vi har og ikke bare tenke på oss selv. Hjelp oss til å ta ansvar for andre fordi den verden vi lever i er så urettferdig. Hjelp de som bestemmer slik at godene fordeles slik du vil. Takk for den delen du vil vi skal ha. Amen! "Vær utålmodig, menneske!" av Inger Hagerup "Til ungdommen" av Nordahl Grieg Aktuelle tema for drama eller rollespill er: - Kjøpepress - Bruk og kast - Ting gir lykke! - Påvirket av reklame? Nei, ikke jeg! 1 Miss Sixty og Tommy Hillfiger er eksklusive klesmerker for tenåringer. 2 Sangtekster og dikt er kopibeskyttet og er derfor ikke tatt med i dette heftet. 11

12 Praktisk: Reklame og kjøpepress engasjerer ungdom. Fokuser på forbruksvaner og knytt det opp til miljø og rettferdig fordeling. Målet må være å sette i gang en prosess hos den enkelte å gjøre dem bevisste. - Hva forteller reklamen oss? - Hvilke idealer er det som verdsettes? - Må man kle seg i Miss Sixty og Tommy Hillfiger klær for å bli godtatt i gjengen? - Er det slik at ting gir lykke? - Hva er det egentlig som gjør livet verdt å leve? Med disse spørsmålene som utgangspunkt vil nok samtalen være i gang, men gjør allikevel noen forberedelser på forhånd. Finn for eksempel noen reklamer som kan knyttes til temaet (se i ungdomsblader som Det Nye, Henne etc.) Hvis mulig kan man også vise noen tv-reklamer rettet mot ungdom. En dansegruppe kan engasjeres til å lage en dans til noen av de sangene som er foreslått ovenfor. Videoen til "Earth song" av Michael Jackson er sterk og egner seg godt til fremvisning på en ungdomssamling. Ressurser: Besøk fra flyktningemottak Fremtiden i våre hender Changemaker 1 NmU 1 Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon 12

13 Capoeira, bongotrommer og slåttestev Type: Tema: Målgruppe: Målsetting: Konsert/gospelkveld Forbruk og solidaritet Ungdom Gjennom musikk, dans, drama, rollespill etc. formidle budskapet om nestekjærlighet, rettferdig fordeling og nøysomhet. Bibeltekster: Matteus 6, Matteus 25, Markus 12, Korinter 8, Korinter 9, 8 1. Johannes 3, 17 Jakob 2, Sanger: Se side 11 Bønn: Takk Gud for at du elsker alle mennesker. Hjelp oss som er unge til ikke å være opptatt av å eie. Hjelp oss å dele det vi har og ikke bare tenke på oss selv. Hjelp oss til å ta ansvar for andre fordi den verden vi lever i er så urettferdig. Hjelp de som bestemmer slik at godene fordeles slik du vil. Takk for den delen du vil vi skal ha. Amen! "Frans av Assisis bønn" Dikt: Annet: "Vær utålmodig, menneske!" av Inger Hagerup "Til ungdommen" av Nordahl Grieg Avisutklipp, reklametekster og -filmer "Han kom gående ut av tv en" (se side 18) Praktisk: La lokalet være litt "sparsomt" innredet. Bruk bilder fra en søppelfylling eller gjenbruksstasjon som illustrasjon på hvor mye vi kaster fra oss selv om tingene og klærne fortsatt er fullt brukbare. (Ja, Fretex får faktisk inn tonnevis med klær som aldri har vært i bruk!) - Kle opp konferansieren (og alle deltakerne) med klær fra en gjenbruksstasjon f.eks. Fretex - La en "stemme fra oven" lese opp reklametekster, aktuelle sitater (se omslag til dette heftet) eller fortellinger til ettertanke over høyttaleranlegget - Vis et bilde på overhead/videoprosjektor for å illustrere kontrastene mellom budskapet i en reklame og levekårene i sør 13

14 Dette var noen enkle tips til gjennomføring. Bruk fantasien og la menighetens ungdomsledere ta del i forberedelsene. Dette vil både engasjere og utfordre! Dersom det løses inngangsbillett til konserten, bør inntektene fra dette gå til et passende formål i tråd med temaet for konserten. Det er viktig å huske at dårlig samvittighet ikke er løsningen. Gi ungdommene en kveld til ettertanke som forhåpentligvis vil føre til økt bevisstgjøring hos hver enkelt. Dette er noe som angår oss alle også de unge! Ressurser: Ungdoms-/korledere Ungdomskor/Ten-sing Sanggrupper Band Solister (både sang og musikk) Dansere og dansegrupper (f. eks. capoeira 1, folkedans) Besøk fra flyktningemottak (sang, musikk, dans) Fremtiden i våre hender Changemaker NmU 1 Brasiliansk kampsportdans. 14

15 Gudstjenester Det Norske Misjonsforbund som kristent fellesskap ønsker å representere en motkultur til forbrukersamfunnet og bidra med holdninger som gjenspeiler dette i dagens verdidebatt. Forbruk, miljø og solidaritet handler om sentrale kristne verdier som forvalteransvaret og nestekjærlighet. Guds skaperverk har verdi uavhengig av nytteverdien for mennesket. Økt bevisstgjøring utfra bibelske prinsipper vil føre til endrede holdninger. Pastorer, predikanter og misjonærer i Det Norske Misjonsforbund oppfordres til å gjøre forbruk, miljø og solidaritet til en del av sin forkynnelse. Troverdighet får vi når det er samsvar mellom det vi sier og det vi gjør. Vår tids forbrukersamfunn kan ikke holde fram slik det nå gjør på bekostning av kommende generasjoner og verdens fattige. Markedskreftene påvirker oss til å tro at lykken og det gode liv kan kjøpes for penger. Men vårt forbruk av natur- og miljøressurser er nå så stort at det nærmer seg jordens tålegrense, og vi utfordres derfor til et mer moderat forbruk og en enklere livsstil. 15

16 Kamelen og nåløyet Type: Tema: Målgruppe: Målsetting: Temagudstjeneste Forbruk Unge og voksne Skape bevissthet omkring markedskreftenes falske budskap om at økt forbruk gjør oss lykkeligere. Egoismen som forbrukersamfunnet representerer, kaller kristne til oppbrudd. Bibeltekster: Matteus 19, Lukas 13, Timoteus 6, 6 10 Matteus 6, Salmer og sanger 1 : "Gud, lær meg å se" (Nye Salmer og Sanger nr. 504) "Lær meg å kjenne dine veier" (Nye Salmer og Sanger nr. 263) "Del ditt brød med sulten bror" (Nye Salmer og Sanger nr. 501) "Noen må våke i verdens natt" (Nye Salmer og Sanger nr. 509) "Farlig frihet" "Stemme for de stemmeløse" (Sigvart Dagsland) "Lykken er" (Arne Bendiksen) Norges bidrag i Melodi Grand Prix i 1971 formulerer lykke som de små daglige ting og ikke penger i banken eller tiger på tanken. Bønn: Kjære himmelse far, vi takker deg for den verden du har skapt og for livet du har gitt oss. Vi ber deg om hjelp til å leve i troen på din omsorg, så vi ikke blir oppslukt av bekymringer og jag etter penger, eiendom og andre forgjengelige ting. Lær oss først å søke ditt rike og din rettferdighet, og tillitsfullt legge vår framtid i dine hender. Amen! Dikt: "Pengar" 2 av Arne Garborg For pengar kan ein få alt, heiter det. Nei, ein kan ikkje det. Ein kan kjøpe seg mat, men ikkje mathug. Dropar, men ikke helse. Mjuke senger, men ikkje svevn. Lærdom, men ikkje vit. Stas, men ikkje venleik. Moro, men ikkje glede. Kameratar, men ikkje venskap. Tenerar, men ikkje truskap. Grå hår, men ikkje ære. Rolege dagar, men ikkje fred. Skalet av alle ting kann ein få for pengar, men ikkje kjernen. 1 Sangtekster og dikt er kopibeskyttet og er derfor ikke tatt med i dette heftet. 2 Hentet fra "Arne Garborg, ein biografi" (Gyldendal, 1991). Gjengitt med tillatelse. 16

17 Praktisk: Reklame vil være et naturlig element i gudstjenesten. Bruk overhead/videoprosjektor til å vise reklame hentet fra aviser og fjernsyn på storskjerm. Sett reklamebudskapet inn i en bibelsk kontekst som vist i eksempelet nedenfor. Dette kan forberedes av konfirmanter og fungerer selvfølgelig best med tidsaktuelle reklamer. Du fortjener kun det beste Stell godt med deg selv Safety brings freedom (Volvo) Obey your thirst! (Sprite) jeg mangler ingen ting. elske din neste som deg selv. Til frihet har Kristus frigjort oss setter de undertrykte fri Dere er frie Herren din Gud skal du tilbe den som drikker av det vann jeg vil gi Salme 23 Matt 22,39 Gal 5,1 Jes 58 1 Pet 2,16 Matt 4,10 Joh 4,14 Konfirmantene kan også være delaktige i gudstjenesten med sang, drama, tekstlesing, praktiske gjøremål etc. - Hvordan påvirkes vi av reklamen? - Hvilket menneskesyn formidles i reklamen? "Klær skaper folk" sies det. Men er det sant? Er det ikke bare et falskt budskap som markedskreftene bruker for alt det er verdt slik at du og jeg skal kjøpe oss et image? For å ha et lykkelig liv må du ha den rette bilen (og helst to), du må ha det nyeste innen mobiltelefoni, og du må kle deg i siste mote (og aller helst den dyreste), for du må selvfølgelig være pen og tiltrekkende. Markedskreftene ønsker å skape et behov hos deg. Og de prøver å fortelle deg at det er tingene rundt deg som viser hvem du er. De falske idealene som reklamen frembringer, strider mot bibelens budskap om at mennesket er skapt i Guds bilde. Ressurser: Konfirmanter Misjonær eller bistandsarbeider Fremtiden i våre hender Kirkens Nødhjelp/Changemaker 17

18 Dere er fattige! 1 Type: Tema: Målgruppe: Målsetting: Solidaritetsgudstjeneste Solidaritet Unge og voksne Peke på den rikdommen vi har mistet, men som de "fattige" fortsatt besitter. "Men gleden er et annet sted". Mobilisere til handling i troen på at vårt engasjement og våre holdninger kan bedre de fattiges levekår. Bibeltekster: Jesaja 58, 6 10 Matteus 25, Markus 12, Korinter 8, Korinter 9, 8 1. Johannes 3, Jakob 2, Salmer og sanger 2 : "Gud, lær meg å se" (Nye Salmer og Sanger nr. 504) "Lær meg å kjenne dine veier" (Nye Salmer og Sanger nr. 263) "Del ditt brød med sulten bror" (Nye Salmer og Sanger nr. 501) "Noen må våke i verdens natt" (Nye Salmer og Sanger nr. 509) "Den 4. verden" "Kan eg gjørr nåke med det" "Stemme for de stemmeløse" (Sigvart Dagsland) Bønn: Dikt: "Frans av Assisis bønn" "Til ungdommen" av Nordahl Grieg Annet: "Han kom gående ut av tv en" 3 En dag kom han gående ut av tv en midt i nyhetene. Strålende fornøyd med sine nye sko. Midt i vår overdådige velstand kastet han et forundret blikk på alle mine ting før reportasjen fra Afrika var over og han forsvant. Hans budskap fylte stua. Noe viktig. En påminnelse om annen rikdom som jeg har tapt i min velstand. Andre verdier. Jeg kunne jo bare ha skiftet kanal, men klarte det ikke. Gutten med de nye skosålene minnet meg om noe jeg hadde mistet. Han viste meg min fattigdom. Ressurser: Misjonær eller bistandsarbeider Kirkens Nødhjelp/Changemaker Fremtiden i våre hender 1 Uttalt av Mor Teresa under sitt norgesbesøk for å motta Nobels fredspris i Sangtekster og dikt er kopibeskyttet og er derfor ikke tatt med i dette heftet. 3 Hentet fra "Ærlig talt en bok for konfirmasjonstiden" (Aschehoug, 1994). Gjengitt med tillatelse. 18

19 I begynnelsen skapte Gud himmel og jord Type: Tema: Målgruppe: Målsetting: Friluftsgudstjeneste Forbruk og miljø Hele menigheten Økt bevissthet og takknemlighet over den naturen vi lever i og av, og som Gud har gitt oss ansvar for. Bibeltekster: 1. Mosebok 1, Salme 50, Salme 104 Matteus 22, Salmer og sanger 1 : "Herre Gud, ditt dyre navn og ære" (Nye Salmer og Sanger nr. 21) "Måne og sol" (Nye Salmer og Sanger nr. 376, Barnas Lovsang nr. 107) "Gud, lær meg å se" (Nye Salmer og Sanger nr. 504) "Himmelske Far, du har skapt oss" (Nye Salmer og Sanger nr. 505) "Hvem har skapt alle blomstene" (Nye Salmer og Sanger nr. 525, Barnas Lovsang nr. 158) "Fagert er landet" (Nye Salmer og Sanger nr. 540) "Änglamark" (Evert Taube) Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna Bønn: Annet: Herre, vi ber deg for havet og jorden som du har satt oss til å forvalte. Vi takker deg for alt levende som du har gitt oss, for livets mangfold fisker, fugler, dyr og planter. Vi kommer til deg med vår skyld, for alt vi ødelegger, for urettferdig fordeling av havets og jordens store rikdommer. Herre, hjelp oss til å ta bedre vare på hverandre og alt som du har gitt oss. Gi oss vilje til handling. Amen! Speiderloven Store deler av speiderloven omhandler forbruk, solidaritet og vern om skaperverket (naturvett på speiderspråket). I speiderloven heter det "en speider er" og ikke "en speider skal". Speiderloven er en rettesnor som forteller hvordan ord, tanker og handlinger bør være til beste for våre medmennesker og skaperverket. "Granmeisen og skogsduen" 2 En granmeis spurte engang ei skogsdue: "Hvor mye veier et snøfnugg"? "Nesten ingenting", svarte duen. "Da må jeg fortelle deg om en forunderlig opplevelse jeg hadde en dag" sa meisen. "Jeg satt på en grein i et furutre, da det begynte å snø. Det var ikke voldsom snøstorm, men stille lydløse og lette snøfnugg som dalte ned. Jeg begynte å telle snøfnuggene som falt på greinen. Ett for ett. Tre- millionersyvhundretusen-nihundre-og-toogfemti var det. Men da snøfnugg nummer tre-millionersyvhundretusen-nihundre-og femtitre falt og traff greinen, så brakk den." Så fløy meisen vekk. Men duen som siden Noahs dager hadde tenkt på overlevelse for menneskeheten, satt stille et øyeblikk, undret seg - og sa så: "Kanskje mangler det bare ett menneskes stemme for verdensfreden! -Kanskje mangler det bare ett menneskes handling for å opprettholde skaperverket!" 1 Sangtekster og dikt er kopibeskyttet og er derfor ikke tatt med i dette heftet. 2 Hentet fra "Grønn kirkebok" (Kirkens U-landsinformasjon, 1996). Gjengitt med tillatelse. 19

20 Praktisk: Dersom menigheten har egen speidergruppe, vil det være naturlig å engasjere denne og la gudstjenesten få form som en speidergudstjeneste. Speiderne kan delta i for- og etterarbeidet med praktiske gjøremål samt delta under selve gudstjenesten. Speiderne kan for eksempel få ansvar for å finne egnet sted for gjennomføring av friluftsgudstjenesten. I tillegg kan speiderne lage alter, arrangere natursti, bidra med tekstlesing, lese speiderloven og speiderbønnen, samt få ansvar for opprydding. Hvis menigheten ikke har speidergruppe, utfordrer man en annen virksomhetsgren (eller enkeltpersoner) for disse praktiske oppgavene. Forholdene må legges mest mulig til rette slik at alle som ønsker det, har muligheten til å være med på gudstjenesten. Den bør derfor ikke legges til et vanskelig tilgjengelig område hvor bare de sprekeste klarer å ta seg frem. Kunngjør arrangementet i god tid. Ikke ta værforbehold. Lag heller et poeng av at friluftsgudstjenesten gjennomføres uansett vær. Oppmuntre også menigheten til å benytte miljøvennlig transport i tilknytning til gudstjenesten, dvs. å gå, sykle, benytte offentlig kommunikasjon eller felles kirkeskyss. Unngå bruk av tekniske hjelpemidler, som for eksempel lydanlegg, hvis mulig. Sørg for å få med en person som kan spille enten gitar eller trekkspill til sangene. Et enkelt sangark må kopieres opp i forkant. La menigheten delta aktivt i gudstjenesten slik at det ikke bare blir en forestilling. Gjør en symbolhandling som for eksempel å plante et tre eller servere friskt bekkevann bruk fantasien! I forlengelsen av friluftsgudstjenesten kan man gjennomføre en natursti hvor det fokuseres på "å ta vare på naturen". I tillegg kan man arrangere en miljøvennlig kirkekaffe, det vil si medbrakt niste med kaffe eller annen drikke fra termos. Engangsservise skal ikke benyttes i naturen. Etter gudstjenesten gjelder speiderregelen om at man skal etterlate seg leirstedet slik man ønsker å finne det. Ressurser: Speidere NmU Natur og ungdom Grønn Hverdag 20

21 Markens grøde Type: Tema: Målgruppe: Målsetting: Høsttakkefest Forbruk og miljø Hele menigheten Feire skaperverket og takke for de godene vi høster fra det. Bibeltekster: Salme 67, 2 8 Lukas 12, Apostlenes gj. 14, Korinter 9, 6 10 Salmer og sanger 1 : "Gud, lær meg å se" (Nye Salmer og Sanger nr. 504) "Himmelske Far, du har skapt oss" (Nye Salmer og Sanger nr. 505) "Hvem har skapt alle blomstene" (Nye Salmer og Sanger nr. 525, Barnas Lovsang nr. 158) "Fagert er landet" (Nye Salmer og Sanger nr. 540) "Måne og Sol" (Nye Salmer og Sanger nr. 376, Barnas Lovsang nr. 107) "Jeg gikk meg ut på stien" "Skjære, skjære havre" "Kråkevisa" (Syng med oss! Allsangboka for barna) "Änglamark" (Evert Taube) Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna "What a wonderful world" (Louis Armstrong) I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself what a wonderful world Bønn: Vi takker deg, Gud fordi du har gitt oss livet. Vi takker deg for alt du har skapt. Vannet vi drikker, luften vi puster i og ilden som varmer. Og vi gleder oss over grøden vi har høstet. Alt er ditt! Hjelp oss til å være gode forvaltere. Herre, vi vet at det er mange som lider på vår jord, mennesker som mangler mat å spise og rent vann å drikke. Vær hos dem og vær hos oss. Lær oss å dele av vår overflod. Amen! Annet: "Granmeisen og skogsduen" (se side 19) Praktisk: Å feire grøden som naturen gir oss, skaper takknemlighet til Gud og skaperverket. I tillegg fører det til større bevissthet omkring vårt forvalteransvar. Med dette som utgangspunkt arrangerer man høsttakkefest. Den kan med fordel legges opp som en familiegudstjeneste hvor menighetens barn og unge spiller en sentral rolle. Inkluder barne- og ungdomslederne i forberedelsene til denne gudstjenesten. 1 Sangtekster og dikt er kopibeskyttet og er derfor ikke tatt med i dette heftet. 21

22 En sentral del i gudstjenesten er å vise takknemlighet for de gavene naturen gir oss. En fin symbolhandling vil derfor være å la barn og voksne bære frukt og grønt frem foran alteret. Ekstra fint blir dette om det kommer fra "egen hage" og ikke er "høstet" i fruktog grøntavdelingen på nærbutikken. Kirkerommet pyntes til fest ved å bruke høstfarger. Gå ut og samle sammen en stor mengde løv og blader. Strø dette utover gulvet (løvet tørker fort om det spres godt). Fine dekorasjoner kan man også få ved å benytte høyballer, hunved/bakved og selvfølgelig blomster. Bare fantasien setter grenser! Barn og unge kan delta i gudstjenesten med sang, skriftlesing, opplesing, dans og drama. Finn frem noen fortellinger som omhandler temaet og som samtidig gir noe til ettertanke. Barnekoret eller søndagsskolen oppfordres til å øve inn noen enkle sanger om naturen (og det som lever i den). Det finnes mye å ta av. Sats på delaktighet fra menigheten og skap en gudstjeneste med jevnt driv. Hold en kort andakt hvor man fokuserer på forvalteransvaret å ta vare på jorden. I den anledning vil det være naturlig å si noe om hvor heldige vi er som har en så rik natur og rent vann. Andre steder i verden opplever man at avlingene uteblir av ulike årsaker. Andre igjen opplever at det de spiser er blitt forurenset. Oftest gjelder dette fattige fordi de henvises til områder, i nærheten av forurensende industri, hvor de rike ikke vil bo. Dette handler altså også om urettferdig fordeling av naturens rikdommer og uansvarlighet. Et annet tips er å engasjere en naturfotograf (kanskje en av menighetens egne?) til å sette sammen noen høstbilder og ha fremvisning i gudstjenesten. Dersom det passer bedre, venter man med dette innslaget til kirkekaffen i etterkant av gudstjenesten. Under kirkekaffen kan man dele det som ble båret frem til alteret i gudstjenesten. I kafeteriaen kan man ellers servere eplekake med epler fra egen hage. Nok en gang ta fantasien i bruk og arranger en kirkekaffe som danner en fin ramme rundt høsttakkefesten. Men en ting er sikkert: Det blir ikke kirkekaffe uten kaffe, og sørg da for å servere rettferdig kaffe og te 1. Engangsservise bør man unngå ikke bare for denne anledningen men strengt tatt i alle sammenhenger. Bruk høsttakkefesten til å slå et slag for rettferdig handel (se fotnote side 31). Ressurser: Barne- og ungdomsledere Kirkens Nødhjelp/Changemaker Fremtiden i våre hender Natur og ungdom Grønn Hverdag Stiftelsen Max Havelaar Norge 1 Max Havelaar 22

23 Livsnære grupper Gudsrelasjonen er selve hovedhensikten med livet. Men vi må også se at livet i seg selv er en gave. Hele skaperverket er gitt for at livet skal få utfolde seg. Vi skal få leve, og leve godt. Vi skal få utfolde oss, og utfolde oss vidt alene og sammen med andre. Det faktum at vi ikke er alene, men lever i relasjon med både Gud og alt det skapte leder oss inn i det faktum at vi er skapt til ansvar. Dette ansvar relaterer til hele livet, både Gudsrelasjonen og relasjonen til andre mennesker og alt det skapte. Dette opplegget som her presenteres for livsnære grupper, foreslås brukt som samtalegrunnlag for tre påfølgende gruppesamlinger. Inndelingen er gjort med tanke på de forskjellige relasjonsdimensjonene som vi alle står ovenfor: - Vårt ansvar sett i lys av vår relasjon til Gud, vår skaper - Vårt ansvar sett i lys av vår relasjon til oss selv og våre nærmeste (menigheten) - Vårt ansvar sett i lys av vår relasjon til verden vi lever i 23

24 Vårt ansvar sett i lys av vår relasjon til Gud, vår skaper Merk deg at dette er ment å være et "ressursark" for gruppeledere, og ikke et bibelstudieopplegg til utdeling. Ta utgangspunkt i et sitat, en påstand eller et spørsmål. Hjelp samtalen inn på et interessant og livsrelevant spor. La Bibelen belyse samtalen og spørsmålene som dukker opp underveis. Gruppeleder bør lese gjennom dette kapittelet på forhånd og bestemme hva som skal være utgangspunkt for samtalen. Les også bibeltekstene og noter nøkkelord slik at det blir lettere å finne tilbake til rett skriftsted under samtalen. Sitat: "Markedskreftene flytter lett fokus til materielle ting og bort fra medmenneskelige og åndelige verdier." Hentet fra rapporten "Forbruk og solidaritet" (Det Norske Misjonsforbund, 2002) Påstander: "Mitt engasjement for miljø og rettferdighet vil ikke ha noen betydning for utviklingen av min gudsrelasjon." "Det er ingen sammenheng mellom gudstro og det å kjempe for økt levestandard for fattige mennesker." "Den som har kjempet for et bedre miljø og større rettferdighet vil få belønning i himmelen." Spørsmål: Hvilket ansvar ble gitt oss i skapelsen? Har dette ansvaret opphørt i menighetens tidsalder? Hvilke konsekvenser bør dette ansvaret få for livsførselen min og mitt engasjement? Skal vi stilles til ansvar for det vi velger og det vi ikke velger å gjøre? Bibeltekster: Matteus 22, Matteus 25, (nøkkelvers: 40) 1. Mosebok 1, Johannes 3,

25 Vårt ansvar sett i lys av vår relasjon til oss selv og våre nærmeste (menigheten) Merk deg at dette er ment å være et "ressursark" for gruppeledere, og ikke et bibelstudieopplegg til utdeling. Ta utgangspunkt i et sitat, en påstand eller et spørsmål. Hjelp samtalen inn på et interessant og livsrelevant spor. La Bibelen belyse samtalen og spørsmålene som dukker opp underveis. Gruppeleder bør lese gjennom dette kapittelet på forhånd og bestemme hva som skal være utgangspunkt for samtalen. Les også bibeltekstene og noter nøkkelord slik at det blir lettere å finne tilbake til rett skriftsted under samtalen. Sitater: "Mange mennesker går med en indre tvil om at enda mer forbruk bringer livets lykke. Det viktigste i livet er gratis: Vennskap, kjærlighet og Guds nåde. Vi vil slå et slag for det som er gratis." Biskop Finn Wagle (Adresseavisen, 2. oktober 2002) "Det er kjøpefesten og ikke fremtiden som må avlyses." Steinar Lem, informasjonsleder i "Fremtiden i våre hender" (Skum, nr ) "Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv. Jeg roper med siste pust av min stemme: Du har ikke lov til å gå der å glemme." Arnulf Øverland Påstander: "Vi har liten tid til å være sammen med barna våre og de unge, nettopp fordi vi bruker så mye tid til å betjene disse tingene og skaffe penger til å finansiere dem." "Skal en kristen kunne leve godt med seg selv og sin skaper, kreves en bevisst holdning til det forvalteransvar som er gitt." Spørsmål: Bør kristne tilstrebe en mer nøysom livsstil med en forskyvning av fokus fra forbruk til solidaritet? Har vi som menighet fått et ansvar ut over det å forkynne evangeliet om frelse? Hva betyr det i så fall for livene og menighetene våre? Kan vi definere oss som en Grønn Misjonsmenighet (se side 29)? Hva skal til for at vi skal kunne definere oss som det? Bibeltekster: Forkynneren 11 (nøkkelvers 9 10) Galaterne 6, 2 og Johannes 3, Timoteus 6, Korinter 9, 8 25

26 Vårt ansvar sett i lys av vår relasjon til den verden vi lever i Merk deg at dette er ment å være et "ressursark" for gruppeledere, og ikke et bibelstudieopplegg til utdeling. Ta utgangspunkt i et sitat, en påstand eller et spørsmål. Hjelp samtalen inn på et interessant og livsrelevant spor. La Bibelen belyse samtalen og spørsmålene som dukker opp underveis. Gruppeleder bør lese gjennom dette kapittelet på forhånd og bestemme hva som skal være utgangspunkt for samtalen. Les også bibeltekstene og noter nøkkelord slik at det blir lettere å finne tilbake til rett skriftsted under samtalen. Sitater: "For første gang i menneskehetens historie er vårt forbruk av jordas natur- og miljøressurser så stort at det nærmer seg jordas tålegrense." Hentet fra rapporten "Forbruk og solidaritet" (Det Norske Misjonsforbund, 2002) "Jeg er jo i den senere tid blitt engasjert i spørsmål om masseødeleggelsesvåpen. Men vi må jo også rette oppmerksomheten mot andre spørsmål, så som nord sør konflikten. Flere hundre millioner mennesker sulter. Og miljøspørsmålene vi står overfor. Dette er spørsmål som er like viktige, om ikke enda viktigere." Hans Blix, leder for FNs våpeninspeksjonsprogram i Irak (NRK, 27. mars 2004) "For oss er ikke diakoni en spydspiss for evangeliet eller evangeliets forlengede arm. Diakoni er evangelium og kan om nødvendig stå på egne ben; den er ikke der for å nå et høyere mål." Viggo Koch, ytremisjonssekretær i Det Norske Misjonsforbund (Misjonsbladet, nr ) "Kirken må verne om skaperverket. Vi må skape en høy bevissthet om det truede liv, i en tid da skaperverket skades under menneskers grådighet og uforstand. Tradisjonelt har ikke kirken engasjert seg i denne viktige oppgaven, utenom i lovsang." Biskop Finn Wagle (Adresseavisen, 22. april 2004) Påstander: "En menighet har bare ett ansvar. Det er å utbre Guds rike ved at nye mennesker blir frelst. Alt annet positivt engasjement, så som materiell hjelp, helsehjelp eller skole, kan kun ses på som en spydspiss for evangeliet." "Gud vil heller at vi bruker tiden vår til å gjøre Jesus kjent enn at vi skal engasjere oss i å kjempe for miljøet på jorden, som likevel kommer til å gå til grunne." 26

27 Spørsmål: Hvilket ansvar ble gitt oss i skapelsen? Har dette ansvaret opphørt i menighetens tidsalder? Hvilke konsekvenser bør dette ansvaret få for livsførselen min og engasjementet mitt? Bør kristne tilstrebe en mer nøysom livsstil med en forskyvning av fokus fra forbruk til solidaritet? Omfatter nestekjærlighetsprinsippet også de fattige i sør og kommende generasjoner? Har vi som menighet fått et spesielt ansvar ut over det å forkynne evangeliet om frelse? Hva betyr det i så fall for livene og menighetene våre? Bibeltekster: 1. Mosebok 1, Apostlenes gj.17, Lukas16, 9 13 Matteus 22,

28 For folk flest tips til gjennomføring av seminarer, aksjoner og folkemøter Jorden vi bor på er rik og mangfoldig. Det er også våre muligheter til å påvirke og sette viktige tema på dagsorden både i menighet og lokalmiljø. Uten å gå alt for mye i detaljer vil vi oppfordre til kreativitet og spennende aktiviteter omkring forbruk, miljø og solidaritet. Arranger møter for folk flest og samarbeid gjerne med en profan organisasjon. La noen i menigheten få frihet til å planlegge og gjennomføre seminarer, aksjoner og folkemøter omkring temaet forbruk, miljø og solidaritet. Bruk utfordrende tematikk og spør kjente mennesker innen kirke, politikk, næring og utdanning om å delta med innlegg eller å sitte i et diskusjonspanel. Bruk god tid i planleggingen og tenk kreativt. Forslag til aktuelle saker for seminar (andre enn de vi tidligere har omtalt i heftet): - Aidsproblematikken (40 millioner mennesker lever med HIV/Aids, 95% av dem bor i land i sør) - Gjeldssanering (land i sør har betydelig utenlandsgjeld som hindrer økonomisk vekst) - Tilgang til rent vann (over 1 milliard mennesker har ikke tilgang til rent drikkevann) - Tilgang til medisiner (over 2 milliarder mennesker har ikke tilgang til livsviktige medisiner) - Barnearbeid (fattigdom tvinger anslagsvis 250 millioner barn i sør til barnearbeid) - Menneskerettigheter Dette er omfattende saker hvor det er viktig å legge vekt på saklig informasjon. Et mål må være at seminarene skal gi økt kunnskap og bevisstgjøring. Unngå at det håpløse og de negative formuleringene blir toneangivende. Ta fatt i positive ting som er gjort, og fokuser på hva som fortsatt kan gjøres i den aktuelle saken. Sørg for å gi avslutningen et håpsaspekt! Forslag til samarbeidspartnere (se for øvrig liste over ressurser på side 33): - Kirkens Nødhjelp med sine regionkonsulenter er svært interessert i å få delta i våre sammenhenger - Lokale miljøvern- og solidaritetsgrupper - Lokale barne- og ungdomsskoler samt videregående skoler setter i mange tilfeller stor pris på initiativ fra lokale menigheter - Lokal- og rikspolitikere En god idé er å kombinere et seminar eller folkemøte med en konsert. Ta kontakt med kjente musikere og sangere, gjerne profane. Når vi tør slippe fantasien løs og tenke i andre baner enn tradisjonelle møter og gudstjenester, vil vi oppleve å få en bred kontaktflate mot folk flest (jfr. "La Kongo leve!"-aksjonen). Kontakt lokalpresse og nærradio for annonsering og omtale. Spennende samarbeidsprosjekter med utfordrende tematikk er noe journalister liker, og god mediaomtale er ikke å forakte. Slike arrangement kan avholdes når som helst i løpet av året, men gjør det gjerne i forbindelse med advent eller Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon. Høst- og vinterhalvåret egner seg tradisjonelt bedre enn den lyse årstid. Lykke til! 28

29 Grønn Misjonsmenighet Tenke globalt og handle lokalt er et slitt uttrykk i miljøvernterminologien, men det har allikevel noe for seg. Mulighetene til handling ligger i hverdagen til hver enkelt. Vi synes ofte de ulike miljøtiltakene er meningsløse, og vi har mange motforestillinger. Hva hjelper det at vi bretter melkekartonger, vil ikke det bare være en dråpe i havet? Jo, men i sum vil enkeltmenneskenes og menighetenes tiltak utgjøre en forskjell også globalt. På de neste sidene presenteres konkrete tiltak som vi oppfordrer menigheter over hele landet til å gjennomføre. Det er forslag til energiøkonomisering, miljøvennlig transport, innkjøp av rettferdig produserte varer, avfallshåndtering med mere. Disse tiltakene har vi valgt å lansere under fellesbetegnelsen Grønn Misjonsmenighet. "Det er ikke dette vår menighet skal bruke tiden til la oss konsentrere oss om det ene nødvendige." Dette er dessverre en altfor vanlig motforestilling i kristne sammenhenger. Men er det ikke viktig å leve troverdige liv? Vi trenger menigheter som ved aktiv handling viser ansvar i forhold til forbruk, naturvern og ikke minst rettferdig fordeling. Grønne Misjonsmenigheter er troverdige kristne fellesskap hvor liv og lære harmonerer. 29

30 Energiforbruk til oppvarming, belysning og ventilasjon av menighetslokalet Energibruken i den industrialiserte del av verden har økt kraftig de siste tiårene, og Norge er et av de landene som bruker mest energi per innbygger. Vannkraftressursene er begrenset og forbrenningen av kull, olje og gass gir store utslipp av karbondioksyd, CO 2, til atmosfæren. Dette fører til uheldige klimaendringer. Grønne Misjonsmenigheter tar sin del av ansvaret for å begrense energiforbruket. I tillegg til miljøgevinsten vil disse menighetene oppleve en vesentlig reduksjon på strømregningen penger som kan komme fattige i sør til gode. Tiltak: - Gjennomføre en enøk 1 -vurdering av menighetslokalet. Kontakt regionalt enøk-senter (www.enova.no). - Slå av alt lys i lokalet utenom aktivitetstid. - Slå av alt kontorutstyr utenom arbeidstid. - Benytte sparepærer. De er dyrere i innkjøp men lyser lenger og bruker mye mindre energi. - Montere fotocelle for automatisk tenning og slokking av utelys. - Benytte elektrisk utstyr med lavt energiforbruk og energisparefunksjoner (se etter energimerke). - Senke temperaturen. Eksperter anbefaler fra grader i oppholdsrom. I tillegg til et betydelig kostnadskutt vil en senkning av temperaturen gi et bedre inneklima. - Installere tidsur for nattsenking av temperatur. - Tette vannlekkasjer. Kraner som drypper og toaletter som renner, koster flere hundre kroner i året - Sørge for godt vedlikehold av parafinovner og oljefyr for optimal utnyttelse av brensel. - Kun montere varmeovner med termostat. - Ikke plassere møbler foran varmeovner. - Sørge for god ventilasjon for et godt inneklima. La alltid luftventilene stå åpne. Godt renhold av bygningsmassen hjelper også på inneklimaet. Unngå tepper. Transport Bil- og flytrafikk gir et vesentlig bidrag til utslipp av klimagassen CO 2 og det fjernes ikke ved hjelp av katalysator. Vi må redusere bruken av bil i det daglige. Bilen påfører samfunnet store kostnader både i form av forurensing og ulykker. Vi reiser stadig mer og oftere og oftere med fly. Fly er det transportmiddelet som forurenser mest per passasjerkilometer, og miljøkostnadene vi som passasjerer påfører miljøet (atmosfæren) ved flyreiser er formidabel. Tiltak: - Oppfordre menigheten til bruk av miljøvennlige transportmidler ved alle reiser. - Oppfordre menigheten til å gå, sykle eller reise kollektivt til kirken. - Legge til rette for sykkelparkering ved menighetslokalet. - Begrense reisevirksomheten ved å arrangere telefonmøter eller videokonferanser. - Benytte e-post. - Sende vanlige brev med B-post da disse sjelden transporteres med fly. 1 Forkortelse for energiøkonomisering. 30

31 Innkjøp av varer og tjenester En Grønn Misjonsmenighet har rutiner for innkjøp av miljøriktige og rettferdige varer i alle sammenhenger 1. Tiltak: - Benytte kun miljømerket/svanemerket kontorrekvisita (konvolutter, papir, kartong, toner). - Sørge for at alt nytt kontorutstyr har miljøfunksjoner som: energisparefunksjon, støvfilter, ozonfilter, lavt støynivå, toner påfyll (ikke kassett), mulighet for tosidig utskrift. - Benytte økologisk og rettferdig 2 produserte matvarer når slike finnes. - Benytte miljøvennlige vaske- og oppvaskemidler. - Benytte svanemerket tørke- og toalettpapir. - Stille krav om miljøstandarder hos innleide entreprenører og håndverkere i forbindelse med oppussings- og byggearbeid. - Benytte miljømerket bygningsmateriell (tømmer, maling, tapet, takdekke, gulvdekke, etc.) - Sørge for at alle ansvarlige for menighetens innkjøp etterkommer ovenfor nevnte tiltak. Miljømerkene Blomsten og Svanen er en garanti for at produktene holder en høy miljø og kvalitetsmessig standard. Avfallshåndtering og gjenbruk En Grønn Misjonsmenighet har gode rutiner for avfallshåndtering og gjenbruk. Tiltak: - Unngå bruk av engangsservise i enhver sammenheng. - Redusere papirbruk (benytt e-post, unngå utskrift av e-post meldinger, unngå egen forside og automatisk kvittering ved bruk av telefaks, bruk oppslag og unngå rundskriv). - Kildesortere avfall i henhold til kommunale vedtekter på stedet. - Benytte returordingen for brukte lysrør, sparepærer og annet elektrisk utstyr. - Lage oppslag med tydelige instruksjoner om menighetens avfallshåndtering. - Undersøke muligheten for å få kjøpt nødvendig utstyr og materiell brukt (ved kjøp av nytt kontroller energi-/miljømerking). - Reparere møbler, inventar og utstyr i stedet for å kjøpe nytt. - Arrangere byttedager og loppemarked. 1 Se for tips. 2 Produkter merket Max Havelaar er en garanti for god handel både for kjøper og den som har dyrket råvarene. Hensikten er å hjelpe fattige bønder i utviklingsland til å få en rettferdig pris for varene de produserer. Typiske produkter som omfatter ordningen er kaffe, kakao, te, bananer og sukker. Sentrale aktører i Max Havelaar Norge: Kirkens Nødhjelp, Kirkerådet og Norsk Folkehjelp med flere. 31

Derfor er målgruppen for dette ressursheftet menigheter i alle kirkesamfunn, samt andre organisasjoner og fellesskap i Norge.

Derfor er målgruppen for dette ressursheftet menigheter i alle kirkesamfunn, samt andre organisasjoner og fellesskap i Norge. innledning I februar 2006 ble Kirkenes Verdensråds 9. generalforsamling avholdt. Stedet denne gangen var Porto Alegre i Brasil. Der møttes nesten 4000 delegater og gjester fra kirker over hele verden,

Detaljer

Ressurspermen GRØNN Metodistkirkens Diakoni- og evangeliseringsråd

Ressurspermen GRØNN Metodistkirkens Diakoni- og evangeliseringsråd Ressurspermen GRØNN Metodistkirkens Diakoni- og evangeliseringsråd Innholdsfortegnelse Forord 5 Teologi 7 Metodistisk miljøteologi en kortfattet presentasjon 9 Økoteologi 11 Et miljøvennlig verktøyskrin

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ

ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ Hovedområdet med etikkundervisningen vil være å utfordre den enkelte elev til etisk refleksjon og ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκ handling både på individuelt, sosialt og globalt nivå. Undervisningen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus til Frihet og FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas foreldre, faddere og besteforeldre Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus TIL FRIHET OG FORANKRING \\ 1 TIL FRIHET OG FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas

Detaljer

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Å leve et sjenerøst liv 2 Tema: Å leve et sjenerøst liv Ver eit raust menneske! I dette nummeret av FOLK skriv vi

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

#tiltjeneste. Ungdommens kirkemøte 2012 28.09-02.10. Hald pensjonat og konferansesenter Agder og Telemark bispedømme

#tiltjeneste. Ungdommens kirkemøte 2012 28.09-02.10. Hald pensjonat og konferansesenter Agder og Telemark bispedømme #tiltjeneste Ungdommens kirkemøte 2012 28.09-02.10. Hald pensjonat og konferansesenter Agder og Telemark bispedømme 1 UKM 2012 Innledning UKM 01/12 Konstituering og forretningsorden UKM 02/12 Orienteringssaker

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

I 2010 har KFUK-KFUM-speiderne, sammen med Norges speiderforbund, jobbet med å få et økt fokus på det kristne innholdet i speiderarbeidet.

I 2010 har KFUK-KFUM-speiderne, sammen med Norges speiderforbund, jobbet med å få et økt fokus på det kristne innholdet i speiderarbeidet. Bakgrunn for prosjektet om integrert forkynnelse I april 2008 lanserte Norges KFUK-KFUM-speidere sitt nye speiderprogram. Programmet legger grunnlag for hvilke aktiviteter speiderne skal være med på og

Detaljer

Etterfølgerne. Innhold

Etterfølgerne. Innhold Etterfølgerne Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. En glad giver tid, evner og penger 3. Vi en menighet 4. Sammen i gudstjenesten 5. Vekst til modenhet 6. Nytt liv i praksis 7. Den hellige Ånd i mitt liv Introduksjon

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukes i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår 1 Bønn bærer alt vårt arbeid. Det er knyttet sterke løfter til bønn og det er viktig at vi legger alle ting framfor Gud, slik at han kan lede oss og vise oss vei. Bønn kan åpne veien inn til menneskers

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte Nr. 4-2005 20. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte 2 Tema: Ekteskapet Ekteskapet den viktigaste institusjonen i samfunnet Framtida

Detaljer

FEM FLOMLYS. Å vokse inn i kirkens liv og oppdrag. Kjell Arne Morland

FEM FLOMLYS. Å vokse inn i kirkens liv og oppdrag. Kjell Arne Morland FEM FLOMLYS Å vokse inn i kirkens liv og oppdrag Kjell Arne Morland Å vokse i kristen tro Den kristne tro er fullverdig som barnetro! Det sentrale innholdet i kristendommen er så enkelt at man kan forstå

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap Nr. 3-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Utrustende lederskap 2 Tema: Utrustende lederskap Utrustende lederskap Jeg skriver til dere fedre, sier apostelen

Detaljer

Misjonsalliansen en diakonal misjonsorganisasjon Misjonsalliansens prinsippdokument om diakoni

Misjonsalliansen en diakonal misjonsorganisasjon Misjonsalliansens prinsippdokument om diakoni www.misjonsalliansen.no 1 Misjonsalliansen en diakonal misjonsorganisasjon Misjonsalliansens prinsippdokument om diakoni Diakoni en takk, en livsstil og et tegn En betraktning om diakoni i Misjonsalliansen

Detaljer