Leirens hilsen til den nye bror av Den Høye Sannhets Grad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leirens hilsen til den nye bror av Den Høye Sannhets Grad"

Transkript

1 Leirens hilsen til den nye bror av Den Høye Sannhets Grad O D D F E L L O W O R D E N E N I. O. O. F. N O R G E

2 Innledning Kjære bror! Gjennom utvist interesse for Odd Fellow Ordenens etiske lære, og for trofast å ha møtt i din loge, har du nå mottatt Ordenens høyeste logegrad - Den Høye Sannhets Grad - og vi gratulerer! Denne lille publikasjonen, som er en gave fra den leiren som din loge tilhører, gir deg en kort orientering om enkelte begivenheter og forhold i vår Ordens historie generelt, og om Leirinstitusjonen spesielt. Fra nå av er du berettiget til å delta i alle logemøter, og til å være med på å bestemme din loges videre fremdrift og utvikling. Du kan nå velges eller utnevnes til embedsmann i henhold til våre lover, og du kan bli medlem av en eller flere nevnder. Du er videre berettiget til å anbefale og stille deg som fadder for nye søkere til vår Orden. vår neste, helt til vår tildelte tid er oppbrukt. - Vi er alltid underveis! - Ditt fremtidige Ordensliv vil alltid avhenge av hva du selv tilfører det. Det er derfor vårt inderlige ønske at du vil fortsette å arbeide i det godes tjeneste, slik at du etter din modningsperiode kan bli kallet til opptagelse som patriark i Leirinstitusjonen. Lykke til videre - og vel møtt i leiren! Med broderlig og patriarkalsk hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet, i Tro, Håp og Barmhjertighet. Leirene i Norge Læretiden for oss Odd Fellows tar aldri slutt. Vi må alltid søke det rette og fremelske det gode hos oss selv og 2

3 Kort historikk Fra våre Festlogeritualer og fra vår Ordensbrosjyre kjenner du sikkert til at Odd Fellow Ordenens eldste historie er lite kjent, men at den har sitt utspring i England, hvor det eksisterte Odd Fellow sammenslutninger allerede på 1600-tallet. La oss kort repetere at den gren av Odd Fellow som vi tilhører ble stiftet i Baltimore i USA, og at stifteren het Thomas Wildey, grovsmeden som utvandret i Han hadde stor interesse og god erfaring fra sitt Odd Fellow arbeid i England, og søkte derfor straks kontakt med likesinnede utvandrere i sitt nye hjemland. Gjennom annonser i lokale aviser lyktes det ham etter hvert å få samlet det nødvendige antall Odd Fellow brødre, nemlig 5, som det på den tiden måtte være for å kunne stifte en loge, og den 26. april i 1819 ble «Lodge no. 1 - Washington» stiftet. Det er nettopp denne dato som er vår Ordensgrens stiftelses dato. Thomas Wildey ble den første Overmester i USA, og senere også den første Stor Sire, i det han var en fremragende organisator med klare visjoner, og med stor arbeidskapasi - tet. Han ønsket å utvikle Ordenen til noe mer enn det han hadde med seg fra England, hvor man stort sett befattet seg med gjensidig hjelp og støtte, og felles forsikringsordninger. Under mottoet Vennskap, Kjærlighet og Sannhet ville han utvikle etiske regler, ritualer og seremonier forankret i medmenneskelige verdier og prinsipper. Han var imidlertid ingen stor skribent, så det ble den amerikansk-fødte advokat James Ridgley som sto sentralt i det administrative arbeidet. Gjennom sin 40-årige funksjonstid som Stor Sekretær førte han Ordenen videre i det spor som Thomas Wildey hadde trukket opp. Ordenen i USA møtte i begynnelsen stor motstand, så det tok tid før den ble akseptert av samfunnet generelt. Men etter hvert som Ordenen ble 3

4 kjent, og det ble «stuerent» å være Odd Fellow, fikk den en rivende utvikling. Ved Thomas Wildeys død den 19. oktober 1861, 79 år gammel, var det ca Ordensmedlemmer i Amerika. Thomas Wildey vil for alltid stå som den mest ruvende skikkelsen i vår Ordens historie, og hans befaling om å: «besøke de syke, hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse» er fortsatt retningsgivende for vårt Ordensarbeid. Thomas Wildey ble gravlagt i Baltimore, hvor det senere ble reist en bauta til hans minne, og hvor følgende står å lese på sokkelen: «Den som erkjenner at menneskets sanne misjon er å heve seg over betydningen av egen innflytelse, og å anerkjenne Guds farskap over alt, samt broderskapet mellom mennesker, er skapningens sanne adelsmann.» Odd Fellow Ordenen i Europa Ser vi bort fra den opprinnelige engelske Odd Fellow Ordenen, er samtlige europeiske jurisdiksjoner i dag tilsluttet den amerikanske gren. Men det gikk imidlertid 50 år fra stiftelsen den 26. april 1819, før Ordenen kom til Europa, og da først til Tyskland og Sveits i 1870, så til Danmark i 1878 og til Sverige i Den 26. april i 1898 fikk vi endelig den første Odd Fellow loge i Norge, ved institueringen av loge nr. 1 Noreg i Stavanger. Denne loge fikk imidlertid liten fremgang, så i 1908 ble Fribrevet overført til daværende Christiania, hvor logenavnet ble endret til det latinske navnet for Norge. Loge nr. 1 Norvegia kunne i 1998 feire sine 100 år samtidig med 4

5 Odd Fellow Ordenens 100 år i Norge, og med selveste 26. april som selvskreven jubileumsdag. Fra og med etableringen av loge nr. 1 Norvegia og frem til våre dager, med unntagelse av årene , da Ordenen var forbudt i Norge, har vi hatt en jevn fremgang i antall loger og Ordensmedlemmer. I dag fremstår vi som en av verdens mest ekspansive jurisdiksjoner. Logene i Norge var i den første tiden underlagt Den Danske Storloge, men etter institueringen av leir nr. 1 Norge i 1919, og loge nr. 10 St. Hallvard i 1920, var betingelsene tilstede for å kunne stå på egne ben. Den 7. august i 1920 instituertes Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen - I.O.O.F. med bror Samuel Johnson som vår første Stor Sire. første norske Rebekkaloge instituert i mai 1909, Rebekkaloge nr. 1 Sct.a Sunniva. Pr 1. april 2009 var det instituert 151 Odd Fellow loger med brødre og 125 Rebekkaloger med søstre, altså totalt Ordensmedlemmer. I tillegg var det 25 Odd Fellow leire og 24 Rebekkaleire. Vi kan fortsatt glede oss over jevn fremgang i Norge, og det blir stadig instituert nye enheter. Ordenen er i dag representert med loger fra Mandal i sør til Honningsvåg og Kirkenes i nord. Bror Sam. Johnson var et rikt utrustet menneske med stor arbeidskapasitet som han utrettelig brukte til Ordenens beste gjennom 20 år. Han tilrettela våre ritualer, ga oss et komplett lovverk, jurist som han var, og han skrev flere av våre aktuelle logesanger. På hans initiativ ble den 5

6 Leirinstitusjonen Leirinstitusjonen ble grunnlagt i 1827, men slik vi kjenner den ble dens organisasjonsmessige stilling innen Odd Fellow Ordenen først fastsatt i Vår første leir, leir nr. 1 Norge ble instituert i Oslo den 2. november 1919 av den danske Stor Sire Petrus Beyer, og bror Gustav Eriksen ble dens første Hovedpatriark. I 1 i Lov for leire heter det: «Leirens formål er gjennom undervisning å høyne forståelsen for og styrke følelsen av gjensidig forpliktelse overfor hverandre, samt støtte all Odd Fellow gjerning.» Leiren skal med andre ord utdype og føre videre de etiske prinsipper som ligger til grunn for logegradene, og således arbeide med Ordensetiske spørsmål på et høyere plan. Derved har leiren strukturelt sett en høyere status enn logene, men er ikke over - ordnet disse administrativt. I motsetning til logene, er leirene normalt ikke engasjert i utadvendt sosialt arbeid, og avsetter derfor heller ikke midler til humanitært arbeid, sosiale fonds e.l. Leirenes arbeid er, slik formålet tilsier, primært rettet mot medlemmenes personlige utvik ling. I tillegg til Leirinstitusjonens rituelle og seremonielle opplegg, av holdes også temamøter med foredrag e.l., som på samme måte søker å utdype og trenge videre ned i Ordenens etiske budskap. Leirens formålsparagraf gir ingen klar og konsis definisjon av dens oppgaver, men heller ingen begrensninger, hvilket innebærer enorme muligheter for personlig utvikling. Leiren er et felles forum for flere loger i samme distrikt. I Norge er det i gjennomsnitt 5-6 loger tilknyttet hver leir. Logene lever mest hver for seg, bortsett fra sporadiske besøk til andre. Leirmøtene - leirslagningene - er således det eneste faste felles møtested hvor interesserte, erfarne, målbevisste brødre får kontakt med tilsvarende brødre fra andre 6

7 loger. Derved utvides vennskapskret - sen og utviklingsmulighetene, og nye tanker og erfaringer utveksles, alt til Ordenens og medlemmenes beste. Medlemskap I Lov for Leire heter det at for å bli medlem i en leir må: «Vedkommende ha hatt Den Høye Sannhets Grad i minst 3 år regnet innenfor vår-, respektive høstterminen. Han må ha gjort seg fortjent til opptagelse ved å ha vist trofasthet og interesse som aktiv loge - bror, alle forhold tatt i betraktning.» Modningstiden på ca. 5 år fra opptagelsen i Ordenen, synes kanskje umiddelbart litt lang, men kravet er berettiget sett i relasjon til Leirinstitusjonens formål. Leiren gir kun plass til medlemmer som i disse år har vist trofasthet og lojalitet, og som derved har høstet lærdom og erfaring, og utviklet seg til modne Odd Fellows så langt. - Basert på denne erfaring, gir så leiren sine medlemmer det rette grunnlag for en videre etisk utvikling. Man kan ikke søke medlemskap i en leir. Man vil bli kallet dersom de ovennevnte forutsetningene er tilstede. Leirene har normalt en månedlig møtefrekvens unntatt juni, juli og august. Kontingenten er langt rimeligere enn i logen. 7

8 Leirens ledelse Hver leir har, på samme måte som logen, sitt embedskollegium, og dette består av: Leirens Storrepresentant og leirens fungerende Eks Hovedpatriark, samt følgende 7 valgte embedsmenn: Hovedpatriark (HP), Yppersteprest (YP), 1. Høvedsmann (1. HM), Sekretær (Sekr.), Skattmester (Skm.), Kasserer (Kass.) og 2. Høvedsmann (2. HM). til såvel hans lederegenskaper som til hans Ordenskunnskaper. Det er også verdt å legge merke til at YP, som altså bekler Kap. stolen, er valgembedsmann og således må være Eks OM, og at han i rang kommer etter HP. Leiren er representert i Storlogen og i Distriktsrådet ved sin Storrepresentant som velges for 4 år. De øvrige embedsmenn velges eller utnevnes for 2 år, som i logen. HP tilsvarer logens OM, YP tilsvarer logens Kap., 1. HM tilsvarer logens UM, Sekr. og Skm. som i logen, mens 2. HM tilsvarer logens CM. HP, YP og 1. HM må være Eks OM for å bli valgt, hvilket tilsier at disse embeder er tillagt stor betydning i leirarbeidet vis a vis formålet. Det er imidlertid HP som er selve drivkraf - ten i leiren, og som bærer ansvaret for den. Det stilles derfor store krav 8

9 Leirarbeidet Leirinstitusjonens pedagogiske opplegg er, som i logene, basert på egne rituelle former fastlagt i leirens 3 grader: Patriarkgraden - Den Gyldne Leveregels Grad - Den Kongelige Purpur Grad. I likhet med logegradene, har også leirgradenes etiske budskap sitt utspring i Det Gamle Testamentet. Patriarkgraden, betegnet med P i terminlistene, handler om tro, lydighet og offervillighet. Den Gyldne Leveregels Grad, betegnet med DGL, har bud til oss alle om å bidra til fordragelighet mellom mennesker gjennom: «å være mot andre slik vi vil at andre skal være mot oss.» Den Kongelige Purpur Grad, betegnet med DKP, skildrer vår vandring gjennom livet, i vårt arbeid for leirens motto: Tro, Håp og Barmhjertighet. Ordenens organisasjon The Independent Order of Odd Fellows, I.O.O.F., har sitt hovedsete i USA. Dens øverste leder er The Sovereign Grand Master, Den Suverene Stor Sire. Den Europeiske Storloge har sitt sete i København. De Europeiske Storloger er tilsluttet denne. Som rådgivende, og til dels medbestemmende organ, har vi The International Council (det internasjonale råd) De fleste land hvor Ordenen er representert fremstår som egne jurisdiksjoner. De Europeiske Storloger arbeider med fullmakt i et Fribrev 9

10 utstedt av Den Europeiske Storloge. Fribrevet gir rett til å vedta egne lover, ritualer, seremonier m.v., så langt disse er i samsvar med Ordenens grunnprinsipper. Passord, symboler og tegn kan imidlertid ikke endres uten videre. Den sentrale ledelse i Norge finner vi i Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen, I.O.O.F., til daglig kalt Storlogen, og som holder til i Odd Fellow Gården i Stortingsgaten 28 i Oslo. Jurisdiksjonens høyeste organ i Norge er imidlertid Storlogemøtene. De ordinære, lovbestemte Storlogemøter avholdes hvert 4. år, hvor loger og leire er representert ved 2 delegerte Storrepresentanter fra hvert distrikt. Lovverket tillater også Storlogemøter på skrift lig grunnlag. Storlogemøtene fatter vedtak om lovendringer m.v., og her velges våre 7 valgte Storembedsmenn: Stor Sire, som er øverste leder av Odd Fellow Ordenen i Norge, søster og bror Deputert Stor Sire, søster og bror Stor Sekretær og søster og bror Stor Skattmester. Øvrige Storembedsmenn utnevnes av Stor Sire, og disse er: 23 Distrikt Stor Sirer samt søster og bror Stor Marsjall, søster og bror Stor Kapellan, søster og bror Stor Vakt, søster og bror Stor Arkivar, Ordens Herold og eventuelt andre etter behov. DSS er Stor Sires personlige lokale representant, og han er også leder for Distriktsrådet i sitt distrikt. Loger og leire er autonome enheter som arbeider selvstendig innenfor rammen av gitte lover og forordning - er, og de velger og utnevner sine embedsmenn for 2 år av gangen. 10

11 Avslutning Kjære bror! De som søker medlemskap i Odd Fellow Ordenen stiller med helt ulike forutsetninger, både med hensyn til yrkesbakgrunn, familieforhold, disponibel tid, økonomi, evner, lederegenskaper, kreativitet osv. Men alle var vi kanskje på leting etter noe som kunne gi livet et innhold ut over den daglige streben etter de materielle goder. Blant flere muligheter valgte du altså Odd Fellow Ordenen. Når du nå har oppnådd, og også mottatt Den Høye Sannhets Grad, så indikerer det at du allerede har funnet mye positivt i Ordenen som samsvarer med dine egne oppfatninger av hva et neste - kjærlig og fullverdig liv kan være. Dette er du på ingen måte alene om, men ytterligere erfaring må du selv være ansvarlig for. Det gjelder bare alltid å delta med en positiv innstil - ling og et jevnt fremmøte. Ordenen kan da på sin side forsikre deg om at jo mer du engasjerer deg i dens lære og arbeid, dess snarere og sterkere vil du føle trygghet i og tilhørighet til vårt oppdragende fellesskap. «Finn veien til deg selv, og vær deg selv! Tenk fritt og ubundet - se virkeligheten åpent og uredd i øynene, innrøm egen svakhet og svikt,men gi ikke opp! Gi aldri opp troen på livsverdier som skal være ukrenkelige! Sett all din kraft inn på å leve ditt eget liv i ånd og sannhet, og i godhet mot alle! La denne hilsen fra Albert Schweitzer avslutte leirens hilsen til deg, i det vi ønsker lykke til videre! 11

12 Leirinstitusjonen i Norge: Leir nr. 1 Norge, Oslo Leir nr. 18 Ambolten, Kristiansund N. Cicero Grafisk AS Opptrykk 2010 Leir nr. 2 Varde, Stavanger Leir nr. 3 Patria, Bergen Leir nr. 4 De Tre Søyler, Ålesund Leir nr. 5 Klippen, Porsgrunn Leir nr. 6 Trøndelag, Trondheim Leir nr. 7 Østfold, Fredrikstad Leir nr. 8 Vestfold, Sandefjord Leir nr. 9 Hålogaland, Harstad Leir nr. 10 Østerlen, Hamar Leir nr. 11 Nord, Tromsø Leir nr. 12 Akershus, Oslo Leir nr. 13 Nordland, Bodø Leir nr. 14 Sørland, Kristiansand S. Leir nr. 15 Finnmark, Kirkenes Leir nr. 16 Haugarland, Haugesund Leir nr. 17 Buskerud, Drammen Leir nr. 19 Fjordane, Førde Leir nr. 20 Helgeland, Mosjøen Leir nr. 21 Kongstanken, Steinkjer Leir nr. 22 Aust-Agder, Arendal Leir nr. 23 Smaalenene, Sarpsborg Leir nr. 24 Salten, Bodø Leir nr. 25 Glomma, Kongsvinger Kirkenes Leirforening, Kirkenes Nordkapp Leirforening, Honningsvåg Lofoten Deputasjonsleir, Svolvær Vesterålen Deputasjonsleir, Stokkmarknes Narvik Deputasjonsleir, Narvik Glomfjord Deputasjonsleir, Glomfjord Midt-Troms Deputasjonsleir, Finnsnes/Bardufoss Hammerfest og Alta Leirforening, Hammerfest/Alta U t g i t t a v D E N U AV H Æ N G I G E N O R S K E S T O R L O G E I. O. O. F. T l f. : e - p o s t : o d d. f e l l o o d d f e l l o w. n o

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN - medlem av Den Uavhængige norske Storloge av Odd Fellow Ordenen ( I.O.O.F.) HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN 2005-2009 ( - behandlet og godkjent pr. 26.04.06 ) Vennskap Kjærlighet Sannhet

Detaljer

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F.

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Februar 2015 SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 28. januar 2015 SÆRLOV 1 Møter Logen avholder sine møter to til tre

Detaljer

Storrepresentant Svein Sørensen

Storrepresentant Svein Sørensen Storrepresentant Hilsen fra DSS Kjære patriarker! Det er utrolig hvor fort tiden går. Det har vært 10 flotte år for Odd Fellow Ordenen i Aust Agder, der leiren har spilt en av hovedrollene. Utviklingen

Detaljer

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS LOV FOR DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN I.O.O.F 15. juni 2012 Kapittel 1 Storlogens formål, navn og stilling innenfor Ordenen 1-1 Formål Den Uavhængige

Detaljer

Fundamentet i planen ligger i ritualer, Fribrevet, Ordenens lover og formålsparagrafen som lyder :

Fundamentet i planen ligger i ritualer, Fribrevet, Ordenens lover og formålsparagrafen som lyder : Handlingsplan for Loge 155 Munkholmen 2015-2017 2015-2017 Langtidsplanen gjelder som en overordnet plan for alle enheter i Odd Fellow Ordenen i Norge. Alle enheter skal med bakgrunn i denne, lage sin egen

Detaljer

Jubileumsskrift. 50 års jubileum. til. Leir nr. 9 Hålogaland. 5. november 2011

Jubileumsskrift. 50 års jubileum. til. Leir nr. 9 Hålogaland. 5. november 2011 Jubileumsskrift til 50 års jubileum 5. november 2011 Leir nr. 9 Hålogaland 1 Hilsen fra Stor Sire. Kjære patriarker i Leir nr. 9 Hålogaland I anledning leirens 50 års jubileum sender jeg Den Norske Storloges

Detaljer

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten Jubileumsskrift til 10 års jubileum 30. mai 2015 Leir nr. 24 Salten Bakgrunn og forberedelse Hvorfor behov for en ny leir i distrikt 13 Distrikt 13 hadde i 1990 årene en jevnt god økning av medlemstallet.

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. Vedtatt i logemøte den 07.12.2011 1. Logen avholder sine ordinære logemøter den 1. og 3. onsdag i måneden kl.19.00. Endringer av dette må være i tråd med Lov

Detaljer

Statutter. Norsk Odd Fellow Akademi

Statutter. Norsk Odd Fellow Akademi Statutter Norsk Odd Fellow Akademi 1 Formål Norsk Odd Fellow Akademi skal gjennom forskning og studier tilveiebringe og formidle kunnskap og forståelse for vår Ordens opprinnelse, verdigrunnlag og historiske

Detaljer

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG Osebergposten er tilbake, og i første omgang satser vi på en månedlig utgivelse. Bidrag i form av tekst og/eller bilder mottas med takk. Det samme gjelder meldinger med ros eller ris, eller forslag til

Detaljer

ODD FELLOW Jubileumsskriv. Loge 27 Kong Sverre i Tønsberg 50 år

ODD FELLOW Jubileumsskriv. Loge 27 Kong Sverre i Tønsberg 50 år ODD FELLOW Jubileumsskriv For Loge 27 Kong Sverre i Tønsberg 50 år 5. 11. 1949-5. 11. 1999 Odd Fellow-bygget i Tønsberg Ansvarlig utgiver: Loge 27 Kong Sverre i Tønsberg Forord... 3 Hvem er vi i Odd Fellow?...

Detaljer

Leir 24 Salten. Publisert fra 20.01.2013 til 10.02.2013 136 respondenter (132 unike) 1. Hvor mange år har du vært medlem av leiren?

Leir 24 Salten. Publisert fra 20.01.2013 til 10.02.2013 136 respondenter (132 unike) 1. Hvor mange år har du vært medlem av leiren? Leir 24 Salten Publisert fra 20.01.2013 til 10.02.2013 136 respondenter (132 unike) 1. Hvor mange år har du vært medlem av leiren? 1 Under 5 år 27,2 % 37 2 5-10 år 33,1 % 45 3 Over 10 år 39,7 % 54 1 2.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN 1.Ekspansjon. Alle loger skal ha en nettoøkning av medlemmer på 5 % i 2-årsperioden. 1.1. 5% Medlemsøkning over en 2 års periode. Dette utgjør ca.

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 11. april 2002, revidert i logemøte 11. mars 2014. 1 Logen avholder sine ordinære møter annenhver tirsdag, kl.19 i uke nr. med

Detaljer

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE LOV FOR LOGER LOV FOR LEIRE

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE LOV FOR LOGER LOV FOR LEIRE INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS LOV FOR DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE LOV FOR LOGER LOV FOR LEIRE AV ODD FELLOW ORDENEN I.O.O.F 15. juni 2016 INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS LOV FOR DEN UAVHÆNGIGE NORSKE

Detaljer

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben Vedtekter Tres Encanedados ajour pr feb 2012 Side 1 1: NAVN Klubbens navn er Tres Encadenados Gran Canaria. Navnet symboliserer Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 2: FORMÅL

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Handlingsplan og Instruks for Logens drift

Handlingsplan og Instruks for Logens drift H A N D L I N G S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 Handlingsplan og Instruks for Logens drift VISJON FOR ODD FELLOW Odd Fellow Ordenen skal gi hver søster og hver bror kunnskap, verdier og holdninger, slik at de

Detaljer

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 KVITBJØRN- POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 LEIRMØTE KIRKENES FORFREMMELSE 50 års veteranjuvel FOREDRAG BESØK FRA THULE INNVIELSE Foto: Fred Davidsen NYTT KOLLEGIUM siste

Detaljer

LEIRBÅLET. Nytt embetskollegium. HP Nils A Martinsen. Leiren har for perioden valgt følgende embetskollegium

LEIRBÅLET. Nytt embetskollegium. HP Nils A Martinsen. Leiren har for perioden valgt følgende embetskollegium Medlemsblad for Leir 7 Østfold Årgang 1 Nr 2 desember 2013 LEIRBÅLET Nytt embetskollegium Innholdsfortegnelse Nytt embetskollegium side 1 Nye patriarker av DGL side 2 Vår HP har ordet side 3 Nye Patriarker

Detaljer

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge Nr 21/2-2014 Patriarker som ble opphøyet i Den Kongelige Purpurgrad. Vår nye Hovedpatriark Bjørn Arve Sømhovd og Yppersteprest Knut Aslak Wickmann. 1 Gode Patriarker

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 65 BOREA

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 65 BOREA Distrikt 11 HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 65 BOREA 2013-2015 1 Innhold LANGTIDSPLAN 2010 2014... 3 1... 4 2 Styrkelse... 6 3 Ritualer og etisk innhold... 9 4 Utadrettet virksomhet... 10 5 Informasjon -synliggjøring...

Detaljer

The Independent Order of Odd Fellows. Etisk Fordypning UP1

The Independent Order of Odd Fellows. Etisk Fordypning UP1 The Independent Order of Odd Fellows Etisk Fordypning UP1 i Odd Fellow og Rebekkaloger 2013 Etisk fordypning av Troskapsgraden Odd Fellow Ordenen er verdiskapende. Hver enkelt av oss skal, gjennom egenutvikling

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN Odd Fellow Ordenen Distrikt nr. 5 HANDLINGSPLAN 2010 2014 Tiltaksplan for perioden 2013 2015 i Godkjent : 10. oktober 2013 Vennskap Om vennskap sier strofe 44: Hør, har du en venn og tror vel om ham, og

Detaljer

P a t r i a r k e n. ORGAN FOR ODD FELLOW LEIR NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. NR. 3 ÅRGANG 45 okt. -2014

P a t r i a r k e n. ORGAN FOR ODD FELLOW LEIR NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. NR. 3 ÅRGANG 45 okt. -2014 P a t r i a r k e n ORGAN FOR ODD FELLOW LEIR NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. NR. 3 ÅRGANG 45 okt. -2014 SAMT LEIRFORENINGEN MIDGARD Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg FRA HOVEDPATRIARKENS TELT

Detaljer

Ritual for Installasjon av embedsmenn i Rebekkaloger

Ritual for Installasjon av embedsmenn i Rebekkaloger Ritual for Installasjon av embedsmenn i Rebekkaloger I.O.O.F 2015 1 Antrekk under installasjon er galla. GENERELLE BEMERKNINGER En ordinær installasjon i etablerte Rebekkaloger foretas som regel av som

Detaljer

Odd Fellow-året 2013-2014

Odd Fellow-året 2013-2014 Odd Fellow-året 2013-2014 Høst-terminen 22.08.13 : Møte i loge nr. 24 Gregorius Dagssønn 0 Arbm. Rapport nevnder. ( - gjelder Finansnevnd og Revisjonsnevnd ). 30.08-01.09 : Fjelltur jf. eget program. 31.08.13

Detaljer

Årgang 2 nr Fløter n. Leiravis for leir nr. 25 Glomma. Høst og vinter samtidig i Øvrebyen i Kongsvinger GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR

Årgang 2 nr Fløter n. Leiravis for leir nr. 25 Glomma. Høst og vinter samtidig i Øvrebyen i Kongsvinger GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR Fløter n Leiravis for leir nr. 25 Glomma Årgang 2 nr. 2 2010 Høst og vinter samtidig i Øvrebyen i Kongsvinger GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR 1 Kjære Patriarker. HP har ordet O, jul med din glede og barnlige

Detaljer

ORDENSETIKETTE. Veiledning for korrekt og ensartet opptreden i forbindelse med loge- og leirmøter i Odd Fellow Ordenen i Norge

ORDENSETIKETTE. Veiledning for korrekt og ensartet opptreden i forbindelse med loge- og leirmøter i Odd Fellow Ordenen i Norge ORDENSETIKETTE Veiledning for korrekt og ensartet opptreden i forbindelse med loge- og leirmøter i Odd Fellow Ordenen i Norge Utarbeidet og redigert av Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen

Detaljer

LEGO. Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge. Nr 26/ Nye Patriarker sammen med HP. Patriarker befordret til Den Gyldne Leveregels Grad sammen med HP.

LEGO. Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge. Nr 26/ Nye Patriarker sammen med HP. Patriarker befordret til Den Gyldne Leveregels Grad sammen med HP. LEGO Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge Nr 26/1-2017 Nye Patriarker sammen med HP. Patriarker befordret til Den Gyldne Leveregels Grad sammen med HP. 1 Gode Patriarker Våren er her, og sommeren er på vei

Detaljer

Borgen Rundt En internavis for loge 129 Oscarsborg nr

Borgen Rundt En internavis for loge 129 Oscarsborg nr Borgen Rundt En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 1-2017 Fra sommermøtet 8. juni Vårt historiske opphav Hvorfor heter vi Odd Fellow(s)? Hva har disse herrene til felles? Tiltaleformer ved taler på

Detaljer

LEGO. Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge. Nr 23/2-2015. De nye embedsmennene med Stor Sire og Storembedsmenn.

LEGO. Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge. Nr 23/2-2015. De nye embedsmennene med Stor Sire og Storembedsmenn. LEGO Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge Nr 23/2-2015 De nye embedsmennene med Stor Sire og Storembedsmenn. Nye patriarker av Den Kongelige Purpurgrad. 1 Gode Patriarker La meg ønske hjertelig velkommen til

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD 2011 HOVEDMÅL FOR LOGE NR 16 URD Gjennom ritualer, samarbeid og fokus på mellommenneskelige relasjoner bidra til økt vekst for Odd Fellow Ordenen og loge nr 16 URD NEVND

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEVNDER

RETNINGSLINJER FOR NEVNDER - medlem av Den Uavhængige norske Storloge av Odd Fellow Ordenen ( I.O.O.F.) RETNINGSLINJER FOR NEVNDER Vennskap Kjærlighet Sannhet Å utbre vennskapets kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper blant

Detaljer

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE LOV FOR LOGER LOV FOR LEIRE

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE LOV FOR LOGER LOV FOR LEIRE INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS LOV FOR DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE LOV FOR LOGER LOV FOR LEIRE AV ODD FELLOW ORDENEN I.O.O.F 15. juni 2014 2 INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS LOV FOR DEN UAVHÆNGIGE

Detaljer

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F)

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F) DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F) NORSK ODD FELLOW AKADEMI Rådsmøte 20. april 2016 Tilstede: Morten Buan, Preses Odd Gulbrandsen, Sekretær Lasse Hegge Hanna-Kari Thue Selle

Detaljer

Lyskasteren. Kjære Embetsmenn og brødre. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Kjære Embetsmenn og brødre. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Hans Sigurd Iversen mobil 928 27 926 E-post: hansigiv@online.no Sekr. Reidar Haakonsen mobil 916 17 890 E-post: rehaa@online.no Fung.

Detaljer

Organ for Leir nr. 8 Vestfold I.O.O.F. og Leirforeningen Midgard 5. mars FRA FORMANNEN I LEIRFORENING MIDGARD En hilsen og takk til Patriarkene.

Organ for Leir nr. 8 Vestfold I.O.O.F. og Leirforeningen Midgard 5. mars FRA FORMANNEN I LEIRFORENING MIDGARD En hilsen og takk til Patriarkene. P a t r i a r k e n Organ for Leir nr. 8 Vestfold I.O.O.F. og Leirforeningen Midgard 5. mars 2015 EKSTRAUTGAVE I FORB. MED 2 GN OG VALG TIL LEIR NR. 28 OSLOFJORD Gjør mot andre det du vil at andre skal

Detaljer

Vi sender noen ekstra gode tanker til våre syke brødre som ikke har hatt mulig het til å møte så ofte dette året, med ønske om god bedring.

Vi sender noen ekstra gode tanker til våre syke brødre som ikke har hatt mulig het til å møte så ofte dette året, med ønske om god bedring. V-G VERNS GANG Organ for Odd Fellow-loge nr.40 Vern. Horten Årgang 3. Desember 2011 Julehilsen fra Overmester! Vi står foran årets mørkeste tid. Siden sommeren har lyset sakte men sikkert forlatt oss.

Detaljer

Storembedsmannsmøte oktober 2016

Storembedsmannsmøte oktober 2016 Storembedsmannsmøte 28. - 30. oktober 2016 Fredag den 28. oktober møtte Ordenens Distrikts Stor Sirer, utnevnte Storembedsmenn og gjester til Storembedsmannsmøte. Storembedsmannsmøtet startet fredag med

Detaljer

Fløter n. Leiravis for leir nr. 25 Glomma. Årgang 6 nr

Fløter n. Leiravis for leir nr. 25 Glomma. Årgang 6 nr Fløter n Leiravis for leir nr. 25 Glomma Årgang 6 nr. 1 2014 Embedskollegiet 2013 2015 1 bror Nils Wang. Kjære Patriarker. HP har ordet Så var dette første året i denne embedsperioden over. Tenk hvor fort

Detaljer

Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund

Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund Vedtatt på representantskapsmøtet i Bodø den 1. juni 2001 Godkjent av Stor Sire 18. juli 2001. Revidert på representantskapsmøtet i Harstad 5. juni 2010. Godkjent

Detaljer

Loge nr. 84 Kalken I.O.O.F. 1987-2012

Loge nr. 84 Kalken I.O.O.F. 1987-2012 FORORD Det er naturlig at man ved et jubileum stopper opp et øyeblikk, kaster blikket tilbake på det som har skjedd og ser fremover mot begivenheter som man venter vil skje. I år fyller Loge nr. 84 Kalken

Detaljer

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge Hovedpatriarken har ordet Nr 11 2010 Så har Leiren rundet sine første 90 år, og kan med stolthet rette blikket fremover mot sitt neste store jubileum som vil være den

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD 2010 2014 HOVEDMÅL FOR LOGE NR 16 URD Gjennom ritualer, samarbeid og fokus på mellommenneskelige relasjoner bidra til økt vekst for Odd Fellow Ordenen og loge nr 16 URD

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Veiledning for kontakt med media

Veiledning for kontakt med media Veiledning for kontakt med media O d d F e l l o w O r d e n e n I. O. O. F. N O R G E Forord Selv om vår Orden er lukket, ser vi gjerne at offentligheten får kjennskap til og et riktig bilde av hva vi

Detaljer

KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel. Innhold: OM s hjørne. Storlogemøte på Sundvolden ved Tyrifjorden i strålende

KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel. Innhold: OM s hjørne. Storlogemøte på Sundvolden ved Tyrifjorden i strålende KVITBJØRN- POSTEN Nr. 3 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn oktober 2014 Innhold: OM s hjørne Storlogemøte på Sundvolden ved Tyrifjorden i strålende sommervær Oppussing av Finnmarksdikter og skolestyrer

Detaljer

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge Nr 15/2010 Kjære Patriarker i Leir nr. 1 Norge. Julehilsen 2010 Leiren er plassert langt ute i ødemarken hvor mennesker ferdes omkring ensomme og i flokker. Leiren

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge Nr 19/1-2013 Det nye embedskollegiet ble installert 4. september 2013. Fra v: 2. HM Per Kallestad, Sekretær Eilif Henriksen, 1. HM Einar Mortensen, Eks HP Arild Persson,

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge Hovedpatriarken har ordet Nr 18/2011 Kjære Patriarker! Det forekommer meg at det heter Aller Anfang ist schwer All begynnelse er vanskelig. Det har jeg erfaring fra

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

LEGO. Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge. Nr 24/ Nye patriarker av Patriarkgraden, sammen med HP.

LEGO. Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge. Nr 24/ Nye patriarker av Patriarkgraden, sammen med HP. LEGO Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge Nr 24/1-2016 Nye patriarker av Patriarkgraden, sammen med HP. Nye patriarker av Den Gyldne Leveregels Grad, sammen med HP. 1 Gode Patriarker I skrivende stund har

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD 2014 2018 HOVEDMÅL FOR LOGE NR 16 URD Gjennom ritualer, samarbeid og fokus på mellommenneskelige relasjoner bidra til økt vekst for Odd Fellow Ordenen og loge nr 16 URD

Detaljer

LEIRBÅLET. Embetskollegiet perioden Vi ønsker det nye kollegiet lykke til med sine embeter og styringen av Leiren

LEIRBÅLET. Embetskollegiet perioden Vi ønsker det nye kollegiet lykke til med sine embeter og styringen av Leiren LEIRBÅLET Embetskollegiet perioden 2015-2017 I leirmøte 22. April ble følgende patriarker valgt til nytt embetskollegium. Fra venstre: Storrepresentant Per TH Pettersen Loge 18 Varna, 2. HM Roy Vestlund

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Neste høydepunkt var 12 nye Patriarker til DKP Grad (se side 7)

Neste høydepunkt var 12 nye Patriarker til DKP Grad (se side 7) i ØSTERLEN Nettavisen for Leir nr. 10, Julen en 2014 En begivenhetsrik høsttermin-... Starten var Installasjonen av Johnny Lund som vår nye Distrikts Stor Sire. Fyldig referat på side 5. Samtidig ble Eks

Detaljer

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge Nr 9 2009 Gode Patriark. Det du her ser et en ny versjon av vår leiravis LEGO. Før sommeren fikk jeg en henvendelse fra vår nyvalgte Hovedpatriark, Knut Aslak Wickmann.

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Odd Fellow Ordenen. Profilhåndbok

Odd Fellow Ordenen. Profilhåndbok Odd Fellow Ordenen Profilhåndbok 1. Introduksjon Om Odd Fellow: Odd Fellow Ordenen er en internasjonal sammenslutning av mennesker, som har forpliktet seg til å følge visse regler og ordninger i sitt medlemskap.

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

AKADEMIETS 1. SYMPOSIUM TRONDHEIM 8. 10. juni 2012

AKADEMIETS 1. SYMPOSIUM TRONDHEIM 8. 10. juni 2012 DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F) NORSK ODD FELLOW AKADEMI AKADEMIETS 1. SYMPOSIUM TRONDHEIM 8. 10. juni 2012 Norsk Odd Fellow Akademi gjennomførte sitt første symposium i

Detaljer

Nr. 3 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember God jul!

Nr. 3 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember God jul! KVITBJØRN POSTEN Nr. 3 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2017 EMBEDSMANNSKURS I ALTA 14. 15. OKTOB ER F.v.: Kapellan Rolf Bjørnar Nilsen, Fung. EksOM Odd Sigurd Løkke, Inspektør Hans

Detaljer

ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 2 Sommeren 2015 VÅRENS INNVIELSER

ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 2 Sommeren 2015 VÅRENS INNVIELSER VARNA PP. POSTEN ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 2 Sommeren 2015 k VÅRENS INNVIELSER I løpet av fem uker ble tre brødre innviet i Odd Fellows loge nr. 18 Varna Side 8-10 STORLOGEMØTE 11. mars ble

Detaljer

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Anna Amdal Fyhn. Foran fra venstre: DSS Kirsten Melvik, Jubilanten Anna Amdal fyhn, OM Lillian

Detaljer

SAMMEN FOR BARN I MALAWI

SAMMEN FOR BARN I MALAWI SAMMEN FOR BARN I MALAWI Et nasjonalt løft for våre felles budord Å HJELPE DE TRENGENDE OG OPPDRA DE FORELDRELØSE Landssaken 2011-2013 Etter en omfattende beslutningsprosess ble SOS-barnebyer valgt fordi:

Detaljer

Årgang 3 nr Fløter n. Leiravis for leir nr. 25 Glomma. Festningen og Stabburet med tunnelinngangen GOD SOMMER

Årgang 3 nr Fløter n. Leiravis for leir nr. 25 Glomma. Festningen og Stabburet med tunnelinngangen GOD SOMMER Fløter n Leiravis for leir nr. 25 Glomma Årgang 3 nr. 1 2011 Festningen og Stabburet med tunnelinngangen GOD SOMMER 1 HP har ordet Takk for gode år. På et tidspunkt som dette må det være lov å se seg litt

Detaljer

Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER. II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken

Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER. II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER i Døvekirken Føringer: Kirkepolitiske mål: «8 levende og aktive

Detaljer

Leir nr. 15 Finnmark

Leir nr. 15 Finnmark Leir nr. 15 Finnmark Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen (I.O.O.F.) FORORD Da Leir nr 15 Finnmark sto foran sitt 30 års jubileum, var det ikke noe som var skrevet omkring denne enhetens

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør g I Redaksjonen: Eks.storrep. Per Henrik Fredriksentlf. 33 19 74 95 E-post: per-henrik.f@tele2.no OM. Kjell Aanstad mobil 928 40 501 E-post: k3a@online.no

Detaljer

Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn juni 2014. 50 års veteranjuvel

Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn juni 2014. 50 års veteranjuvel KVITBJØRN POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn juni 2014 50 års veteranjuvel Foto: Fred Davidsen Foto: Fred Davidsen I dette nummeret kan du bl.a. lese om opptak av fire nye brødre,

Detaljer

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge Nr 20/1-2014 Nye Patriarker - Inge Gjørva og Inge Laskemoen Loge nr 56 Johan Middelthon, HP Espen Rud, Tore Skår Loge nr 2 Eidsvold og Svein Erik Thorstensen loge

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Nelly Embrå. Foran fra venstre: Stor Sire Morten Buan, Jubilanten Nelly Embrå, OM Lillian Nilssen.

Detaljer

Lego. medlemsblad for Leir Nr. 1 Norge Leir nr. 1 Norge stiftet den 2.nov.1919. Leiren skal være et trivlig lærested hvor patriarkene ønsker å møtes.

Lego. medlemsblad for Leir Nr. 1 Norge Leir nr. 1 Norge stiftet den 2.nov.1919. Leiren skal være et trivlig lærested hvor patriarkene ønsker å møtes. Årgang 4 2/2007 Lego medlemsblad for Leir Nr. 1 Norge Leir nr. 1 Norge stiftet den 2.nov.1919 Foto: A.Solberg Br. EksDSS Johnny Kristiansen i perfekte omgivelser med sitt trekkspill. En fantastisk n sommerkveld

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 65 BOREA: 2015-2017

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 65 BOREA: 2015-2017 HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 65 BOREA: 2015-2017 Dato Endring Utført av: 01.01.2016 Revidert og oppdatert status Bjørgvin Ingvi Hrafnsson 01.01.2016 Informasjon vedrørende plikter ved å bli medlem i Odd

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre.

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre. Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

Beretning til Odd Fellow Loge nr. 109 Nidaros. 25-års jubileum

Beretning til Odd Fellow Loge nr. 109 Nidaros. 25-års jubileum Beretning til Odd Fellow Loge nr. 109 Nidaros 25-års jubileum 1984-2009 Forord Den 3. November 2009 har vår loge Nidaros vært i virksomhet i 25 år, ikke en gang en full mannsalder og slett ikke meget sammenlignet

Detaljer

Red.:Aage Nicolai Rosland MÅNEDENS BILDE. Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene

Red.:Aage Nicolai Rosland MÅNEDENS BILDE. Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene MÅNEDENS BILDE Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene Sankthansfeiringen, også kalt Jonsmesse, Jons vake eller Jonsok, har sin opprinnelse både i den kristne og den folkelige tradisjon.

Detaljer

1. rekke fra venstre: Torgeir Svalesen, John Aaslund, Bjørnar Bråten og Eiolf Ranheim

1. rekke fra venstre: Torgeir Svalesen, John Aaslund, Bjørnar Bråten og Eiolf Ranheim i ØSTERLEN Nettttavi isen fforr Leirr nrr.. 10 Østterrl len.. Nrr.. 9,, Etttterrsommerren 2012 Våre nye Patriarker av DGL Grad 1. rekke fra venstre: Torgeir Svalesen, John Aaslund, Bjørnar Bråten og Eiolf

Detaljer

ORGAN FOR ODD FELLOW LEIR NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. NR. 4. ÅRGANG 43 - JULEN 2012. Juleutgave 2012

ORGAN FOR ODD FELLOW LEIR NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. NR. 4. ÅRGANG 43 - JULEN 2012. Juleutgave 2012 P a t r i a r k e n ORGAN FOR ODD FELLOW LEIR NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. NR. 4. ÅRGANG 43 - JULEN 2012 Juleutgave 2012 Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg FRA HOVEDPATRIARKENS TELT KJÆRE

Detaljer

Landssak Redningsselskapet

Landssak Redningsselskapet Storembedsmannsmøtet 28. 30. Oktober 2016 Landssak 2016 2019 Redningsselskapet 29.10.2016 1. Et formål i tråd med budordene 2. En sak som evner å samle Odd Fellow Ordenen i hele landet 3. Et formål som

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

P a t r i a r k e n ORGAN FOR ODD FELLOW LEIR NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. NR. 2 ÅRGANG 44 våren 2013

P a t r i a r k e n ORGAN FOR ODD FELLOW LEIR NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. NR. 2 ÅRGANG 44 våren 2013 P a t r i a r k e n ORGAN FOR ODD FELLOW LEIR NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. NR. 2 ÅRGANG 44 våren 2013 Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg FRA HOVEDPATRIARKENS TELT KJÆRE PATRIARKER! Påsken

Detaljer

ThulePosten. Høstens mål. Akerjorden ligger nok en gang foran oss, tom etter at årets frukter er høstet inn. Dens fruktbarhet

ThulePosten. Høstens mål. Akerjorden ligger nok en gang foran oss, tom etter at årets frukter er høstet inn. Dens fruktbarhet FIRMANAVN Årgang 17, Nummer 3 September 2012 Gratulerer! 01.10. Børge Ness 40 år 03.10. Knut Aksel Stokmo 70 år 09.10. Pål Einar Olsen 40 år 22.11. Stein Fagernes 65 år I dette nummeret: OM har ordet 2

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Tildeling av 50 års Veteranjuvel til søster Eli Hermansen. Bak fra venstre: Eks Om Karin Gabrielsen, Eks Storrepr. Wenche Aas Hermansen, Eks DSS Kjellaug

Detaljer

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge Hovedpatriarken har ordet Nr 12 2010 Når dette leses så har vi gjennomført 5 leirslagninger dette første halve året i 2010, og når det gjelder denne embedsperioden

Detaljer

Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn mai 2017

Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn mai 2017 KVITBJØRN POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn mai 2017 Av innholdet: LEIRFORENINGSMØTE I HAMMERFEST GJENINNSATT BROR INNVIELSE FORFREMMELSER PROSJEKT LEIR NR 15 FINNMARK RØDE KORS

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

SYMPOSIET 2013. Oppsummering av gruppesamtalene

SYMPOSIET 2013. Oppsummering av gruppesamtalene Omtrent like uttalelser er slått sammen. SYMPOSIET 03 Oppsummering av gruppesamtalene Kasserer utgår i sin helhet som embede, da den ikke lenger har noen viktig funksjon. Hvis Kassererembedet ikke har

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Årgang 4 nr. 1 2012. Fløter n. Leiravis for leir nr. 25 Glomma. Detalj fra Domkirken i Firenze. Foto: Kjell Bakken

Årgang 4 nr. 1 2012. Fløter n. Leiravis for leir nr. 25 Glomma. Detalj fra Domkirken i Firenze. Foto: Kjell Bakken Fløter n Leiravis for leir nr. 25 Glomma Årgang 4 nr. 1 2012 Detalj fra Domkirken i Firenze. Foto: Kjell Bakken 1 HP har ordet. Kjære patriarker! HP har ordet I skrivende stund har leiren bare en leirslagning

Detaljer