Årsrapport fra programmer og faggrupper i Medisin og helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2002. fra programmer og faggrupper i Medisin og helse"

Transkript

1 Årsrapport 2002 fra programmer og faggrupper i Medisin og helse

2 Innholdsfortegnelse Næringsutvikling fra medisinsk forskning...3 Program for molekylærmedisin og genteknologi...5 IKT i medisin og helsetjeneste...7 Miljø og helse...10 Helsetjenester og helseøkonomi...12 Helse og samfunn...15 Mental helse...17 Arbeid og helse...20 Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin...22 Faggruppe I for basal biomedisinsk forskning...24 Faggruppe II for basal biomedisinsk forskning...26 Faggruppen for klinisk forskning...28 Faggruppe for samfunnsmedisin og helsetjeneste

3 Næringsutvikling fra medisinsk forskning Programperiode: Finansieringskilde: NHD Årets inntekter 2002: 11,9 mill. kroner Programmets nettsider: Mål for programmet Fremme verdiskaping gjennom økt kommersiell utnytting av forskningsresultater fra medisinsk og helsefaglig forskning i form av trygge produkter som kan bidra til bedre helse i befolkningen. Aktivitetsrapport og resultater Satsingen var tidligere organisert som et program (MEDKAP) og var en fellessatsing for områdene Medisin og helse og Industri og energi. Fra og med 2002 ble satsingen integrert i et utvidet FORNY og det ble opprettet et eget fagutvalg under FORNY programmet som skal bidra til nyetableringer og finansiering av FoU-prosjekter med næringsmessig potensial innenfor medisin og helsesektoren. Fagutvalget mottok i alt 56 søknader i Noen søknader ble behandlet i flere omganger fordi det var nødvendig med nærmere utdyping og fokusering av problemstilling og forskningsfelt mv før bevilgning. Det ble gitt bevilgning til 28 prosjekter i I Nærings- og handelsdepartementets føringer for 2002 er det generelt lagt vekt på å stimulere til økt verdiskaping i dagens næringsliv og å utvikle et konkurransedyktig næringsliv. Departementet peker videre på de utfordringer som knytter seg til biologiske og genetiske ressurser. De aller fleste av prosjektene har i 2002 vært innen biomedisin, medisinsk bioteknologi, medisinsk utstyr, mekaniske og elektroniske hjelpemidler, utvikling av programvare og teknologiplattformer. Satsingen har hovedsakelig bidratt til finansieringen av kommersialiseringsprosjekter som har vært i en tidlig fase mot markedet. Samlet vurdering Målgruppen er i hovedsak enkeltforskere eller små forskningsgrupper som arbeider innenfor medisinske og tekniske områder i UoH-, sykehus- og instituttsektoren. Det kan også gis støtte til private selskaper. Antall søknader gikk noe ned fra 2001 til Grunnen til dette har sannsynligvis sammenheng med at de vurderingskriterier som legges til grunn for tildeling av bevilgning er blitt mer kjent ute i miljøene. Satsingen har vist seg som et viktig virkemiddel i arbeidet med å bringe ideér innen medisin og helse gjennom en ofte kritisk verifiseringsfase fram til produkter i markedet. Eksempler fra forskningen Tredimensjonale ultralydbilder av mindre vevsstrukturer og celleforandringer Prosjektet omfatter utvikling av metoder for å øke bildekvaliteten innenfor medisinsk ultralyd. Metoden anvender høyere ultralyd-frekvenser enn det som har vært vanlig, fordi bølgelengden setter en grense for bildets skarphet ved studier av små strukturer. Det er utviklet nytt utstyr for sending og mottak av ultralyd på høye frekvenser, og spesielle ultralydprober som har evnen til å fokusere lyden bedre. Resultatene så langt viser gode 3

4 muligheter for å utvikle utstyr til klinisk bruk. Teknikken vil sette en ny standard for bildekvalitet ved bruk av ultralyd. Den vil være spesielt anvendelig når man ønsker å vurdere overflatestrukturer og når objektet som studeres ikke beveger seg hurtig, eksempelvis innenfor obstetrikk/gynekologi. Eksempel på anvendelser er innenfor obstetrikk/gynekologi, undersøkelser av karvegger og karakterisering av kreftvev som hudkreft. Antistoffer i sykdomsbehandling For barn som har medfødt eller ervervet immundefekt for eksempel barn under kreftbehandling eller med HIV-smitte kan infeksjoner gi livstruende sykdom. Disse barna utgjør en økende gruppe i store deler av verden. Prosjektet tar sikte på å undersøke hvordan man kan gjøre barn med immunsvikt mer motstandskraftige overfor vannkoppeviruset (Varicella Zoster virus, VZV), som uten mottiltak vil kunne gi dødelig sykdom. En injeksjon med antistoffer fra personer som nylig har hatt vannkopper eller helvetesild, har vist seg effektiv i forhold til å forebygge infeksjon hos barn med immunsvikt. Tilgangen på slike antistoffer er imidlertid svært begrenset på verdensmarkedet. Affitech A/S har i samarbeid med Folkehelseinstituttet i Oslo, tatt sikte på å utvikle spesielt effektive antistoffer mot vannkopper ved hjelp av gener som bestemmer dannelsen av antistoffer under et sykdomsutbrudd. Affitech har utviklet nye metoder for å isolere antistoff-gener fra Varicellapasienter og har etablert et såkalt antistoff-bibliotek i tilknytning til de genene man har isolert. I løpet av prosjektperioden har Affitech utviklet metoder for serum-testing av pasienter og for isolering av nye antistoffer. Denne prosessen blir brukt i utvikling av nytt antistoff mot vannkopper. Prosjektet videreføres som en del av Affitech s kjerneaktivitet. I tillegg til å utvikle et nytt legemiddel til bruk mot vannkopper blant barn med immunsvikt, er det rimelig å tenke seg at metoden som er utviklet, vil kunne åpne for nye muligheter for behandling av alvorlig infeksjon. 4

5 Program for molekylærmedisin og genteknologi Programperiode: Finansieringskilder: UFD og HD Årets inntekter 2002: 13,5 mill. kroner (inkl 1,5 mill. kroner til stamceller) Programmets nettsider: Mål for programmet Det overordnete målet for dette programmet er å stimulere etablering og utvikling av spisskompetanse innen molekylærmedisinsk og genteknologisk forskning for derved å bidra til konseptuelle og kunnskapsmessige nyvinninger som kan lede til bedre diagnose, forebyggelse og behandling av sykdom. Programmet ønsker å stimulere til: - internasjonalt samarbeid - øke antall og nivå av vitenskapelige publikasjoner - brobygging mellom klinikk og grunnforskningsmiljøer - kommersialisering av forskningsresultater Aktivitetsrapport og resultater Sentrale FoU-oppgaver for programmet er grunnforskning, metodeutvikling og kompetanseoppbygging. Programmet har prioritert kompetanseoppbygging gjennom tildeling av doktorgrads- og postdoktorstipend. I 2002 finansierte programmet 17 doktorgradsstipend og 9 postdoktorstipend. Kvinner var i flertall på postdoktoralt nivå, mens på predoktoralt nivå var kjønnsfordelingen jevn. En av postdoktorstipendiatene hadde forskningsopphold i 2002, og en av doktorgradsstipendiatene var på det prestisjetunge doktorgradsprogrammet til EMBL. Programstyret behandlet høsten søknader om forskningsmidler for budsjettåret 2003; samlet søkt beløp utgjorde 34,9 mill kroner. Programstyret innstilte fem søknader for totalt 3,3 mill. kroner. Søknadene hadde gjennomgående høy vitenskapelig kvalitet, så konkurransen om de begrensete midlene var meget høy. Flere av søknadene ble av programstyret vurdert til å ha et visst næringsmessig potensial. Programstyret ser behov for kompetanseoppbygging innenfor bioinformatikk, men hadde ingen søknader innenfor dette fagfeltet høsten Programstyret har avsatt midler til stimuleringstiltak og ønsker å bruke midlene til å arrangere seminar/ workshop i samarbeid med øvrige relevante områder i Forskningsrådet. Programmet har knyttet til seg en forskningsleder i 20 % stilling som har som en av sine oppgaver å etablere forskernettverk og møteplasser. Våren 2002 ble det avholdt seminarer ved UiO og UiB som et ledd i å stimulere til brobygging mellom basal molekylærmedisin og klinikk. Planene for 2003 omfatter både seminarer ved UiO og NTNU, samt kurs for basalforskere og klinikere ved UiT. Til både seminarene og kurset er det invitert foredragsholdere som er i forskningsfronten internasjonalt. Flere av programstyrets medlemmer har påtatt seg andre relevante oppgaver/verv. Ett medlemmene sitter i programstyret for Etikk, samfunn og bioteknologi. 5

6 Forskningsrådet har fra høsten 2002 fått midler fra HD til forskning på stamceller fra fødte mennesker med sikte på å utvikle og styrke kompetansen når det gjelder grunnforskning og kliniske forsøk med stamceller til pasienter med alvorlig sykdom. Bevilgningen i 2002 var på 1,5 mill. kroner. Satsingen ble utlyst i september 2002 og de to søknadene som ble mottatt ble vurdert av internasjonale eksperter. Begge ble innvilget på grunnlag av denne innstillingen. Oppfølgingsansvaret er lagt til programstyret. Samlet vurdering Programstyret vil understreke behovet for en kraftig styrking av norsk molekylærmedisinsk forskning, først og fremst av hensyn til kompetanseoppbygging og den derav følgende kunnskapservervelse. For utvikling av god klinisk medisin og for nyskapende og levedyktig næringsliv basert på bioteknologi er slik satsing også av grunnleggende betydning. Programstyret har vurdert søknadene til å være av meget høy vitenskapelig kvalitet, men på grunn av lavt budsjett har bare et lite antall av de klart støtteverdige søknadene kunne innstilles. Søknadene under programmet avspeiler problemet med å rekruttere medisinere til forskning. Dette er meget bekymringsfullt sett i lys av det økende behovet for medisinere med denne type kompetanse, både i undervisning og klinisk virksomhet. Programstyret ser behov for å støtte unge, lovende postdoktorstipendiater utover den tidsbegrensede perioden på tre år med forskerlønn. Det er også ønskelig at unge, lovende forskere gis mulighet til å danne sin egen forskergruppe gjennom tildeling av noe bedre økonomiske rammer. Eksempler fra forskningen Pax proteiner -virkningsmekanismer Pax proteiner virker ved å slå av og på utvalgte gener i cellenes kjerner. Disse proteinene styrer utviklingen av ulike organer på fosterstadiet. Av de ni Pax proteinene er Pax5 og Pax6 studert i dette prosjektet. Pax5 styrer utviklingen av B celler som står for produksjonen av antistoffer i vårt immunforsvar. Prosjektet har vist at ved å fjerne Pax5-genet fra B-celler i kultur, vil B-cellene kunne utvikle seg til T- celler og makrofager. Pax6 er helt nødvendig for at øynene og den fremre delen av hjernen skal utvikles. Pax6 trengs også for at glucagon-produserende celler i bukspyttkjertelen skal kunne utvikles. Prosjektet har vist at Pax6 sin evne til å slå på gener reguleres bl.a. via en fosforylering av proteinet. Enzymene som bidrar til fosforyleringen er identifisert. Pax6 har to områder der den binder seg til DNA-molekylet (DNA-bindende domener). Prosjektet har funnet ut at disse områdene i tillegg kan binde seg til andre genregulerende proteiner og også til seg selv. Dette utgjør et viktig prinsipp idet man har påvist at DNA-bindende domener ikke bare benyttes til å binde DNA spesifikt, men også er involverte i å binde andre genregulerende proteiner. 6

7 IKT i medisin og helsetjeneste Programperiode: Finansieringskilder: UFD, HD, NHD Årets inntekter 2002: 9,7 mill. kroner Programmets nettsider: Mål for programmet Programmets mål er å gi et vesentlig bidrag til et bedre helsevesen gjennom utvikling og bruk av IKT-løsninger og produkter basert på eksisterende og fremtidige brukerbehov. Programmet skal bidra til kompetanseheving og nyskaping for norsk industri. Aktivitetsrapport og resultater Sammenlignet med tidligere år var antall søknader redusert i 2002, programmet mottok kun 15 søknader, mot tidligere år. Programstyret vurderte at dette skyldes at programmet de siste årene har hatt reduserte rammer og kombinasjonen små rammer og mange søknader har gitt svært lav innvilgelsesprosent. Dette har sannsynligvis ført til at flere fagmiljøer har gitt opp å søke programmet fordi sjansen til å få støtte er liten. Selv om antallet søknader var lavt, var årets søknader gjennomgående gode med høy kvalitet og relevans. Programstyret avholdt et møte med forskningsmiljøene ved NTNU med stipendiater og prosjektledere/veiledere som har prosjekter med beslektede temaer og som har finansiering fra programmet. Syv stipendiater presenterte sine arbeider for programstyret. Programstyret har årlig hatt denne type møter med forskningsmiljøene for å bli kjent med miljøene. Dette er også en anledning for stipendiater og prosjektledere til å utveksle erfaringer og knytte kontakter på tvers av fagene. Samlet vurdering Programmet har satset på kompetanseoppbygging først og fremst gjennom doktorgradsstipend og postdoktorstipend noe som kommer både næringslivet og helsesektoren til gode. Et av programmets prioriterte forskningstemaer er Behandlingsrettede informasjonssystemer, herunder elektronisk pasientjournal. Programmet har hatt flere prosjekter innenfor temaet elektronisk pasientjournal, men programstyret mener at forskningspotensialet på feltet ikke er utnyttet. Programstyret har derfor fått gjennomført en utredning for å avdekke behov og muligheter for etablering av kompetansemiljø for forskning og utvikling omkring den elektroniske pasientjournalen. Utredningen var ferdig våren 2002 og konkluderte med at det var behov for et slikt kompetansemiljø. Programstyret støttet denne konklusjonen, og mener at elektronisk pasientjournal er den største utfordringen helsevesenet står overfor i forbindelse med utvikling og bruk av IKT i helsevesenet. Et kompetansemiljø innen elektronisk pasientjournal må ha legitimitet i medisinske fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt, og senteret må etableres i tilknytning til et universitetssykehus, samtidig som det må ha et samarbeid med relevant industri. Utredningen med programstyrets anbefaling ble oversendt relevante departementer og direktorater med anmodning om midler for etablering av et slikt senter. Finansieringen av kompetansemiljøet er foreløpig ikke brakt i orden, men programstyret forsøker å få dette til i et samarbeid med helseforetakene. 7

8 Et annet prioritert forskningstema er nettverkssamarbeid og elektronisk samhandling. Her har Nasjonalt Senter for Telemedisin (NST) i Tromsø den nasjonale senterrollen, og forskningsinnsats og tiltak må ha dette som utgangspunkt. Selv om det var relativt få telemedisinske søknader dette året, er programstyret tilfreds med at programmet fra tidligere år finansierer flere doktorgradsstipender knyttet til NST innenfor dette området, blant annet evaluering av nord-norsk helsenett, dette prosjektet sluttføres i Det tredje prioriterte forskningstemaet er planleggings-og styringssystemer, her mottar programmet stadig færre søknader. Dette kan i noen grad skyldes omlegging av bl.a. sentral helseforvaltning. Enkelte andre programmer og satsinger som FIFOS og program for helsetjenester og helseøkonomi kan også være adressat for prosjekter innenfor dette tema. Eksempler fra forskningen Bildeveiledet kirurgi Inngrep som tidligere krevde omfattende kirurgi med store konsekvenser for pasienten kan i dag ofte utføres ved kikkhullskirurgi. Dette resulterer i redusert belastning og risiko for pasienten samt kortere sykehusopphold, men når inngrep utføres med tynne instrumenter som føres inn i kroppen via små porter, reduseres kirurgens mulighet til å se og ta på organer. I dette prosjektet har man fokusert på metoder for å hjelpe kirurgene på dette punktet. Et eksempel er behandling av leversvulster. Om en svulst i leveren ligger i nærheten av store blodkar er det ofte umulig å fjerne den ved klassisk kirurgi på grunn av blødningsfaren. Et alternativ til klassisk kirurgi kan være såkalt cryoterapi. Denne teknikkene består i at en nål som kan brukes til å underkjøle/fryse svulsten føres inn i svulsten. Kirurgen som utfører slik behandling står imidlertid overfor flere utfordringer: Hun skal treffe et mål dypt inne i kroppen uten å skade andre organer. Forut for behandlingen krever dette god planlegging, og under inngrepet må effekten av behandlingen overvåkes. Prosjektet har arbeidet langs flere akser: Man har studert de grunnleggende virkningsmekanismene for cryoterapi og har kunnet utarbeide modeller for hvordan kirurgen best bør utføre inngrepet. Videre har man arbeidet med digitale modeller av den enkelte pasients organer for å få en best mulig virtuell planlegging av inngrepet. Man har også arbeidet med monitorering av inngrepet. På bakgrunn av modeller for temperaturfordelingen rundt fryseproben har vi utviklet teknikker for å vise den aktuelle temperaturen i svulsten. Dette gjør det mulig å avgjøre om hensikten med behandlingen oppnås,- mens behandlingen pågår. Arbeidet ble utført ved Intervensjonssentret på Rikshospitalet. De utviklede metodene burde kunne ha et kommersielt potensiale og det søkes nå om midler fra EU s sjette rammeprogramm for et større prosjekt knyttet til kommersialisering av denne og lignende metoder. Elektroniske pasientjournaler og kvalitet i primærhelsetjenesten. De fleste allmennleger benytter seg i dag av ulike elektroniske pasientjournaler (EPJ) der opplysninger om pasientene og deres symptomer/diagnoser registreres. Et EPJ system kan også gi beslutningsstøtte eller vise kliniske retningslinjer for behandling når en bestemt diagnosekode skrives inn. 8

9 Som et ledd i kvalitetssikringen av diagnose og behandling hos primærlegen er det viktig at de innlagte opplysningene kan systematiseres og trekkes ut ved hjelp av spesielle søkekriterier enten enkeltvis eller i kombinasjon. Vertøyet Qtools er utviklet for dette formålet. QTools kan benytte flere EPJ systemer og består blant annet av to komponenter. Ett system for uttrekk av data som tilfredsstiller gitte kriterier og ett system for levering av skreddersydd informasjon til pasienter. Ved uttrekk av data kan man kombinere flere kriterier slik som alder ( pasienter over 40 ) eller medikamenter ( de som tar apocillin ), og legen kan opprette et bibliotek av relevante kombinasjoner av flere uttrekkskriterier. Forslag til kombinasjoner kan også leveres av EPJ leverandører eller forskningsgrupper. QToolsInfo, er et informasjonssystem som er koblet opp mot de ulike diagnosekodene. Dette kan gi helsepersonell faglig informasjon knyttet til diagnosekoden og den enkelte pasienten, eller skreddersy skriftlig informasjon for pasienten. Med QTools ToolBuilder kan man utvikle verktøy for datainnsamling og enkelte purringssystemer. QTools er så langt brukt i forbindelse med to forskningsprosjekter. I tillegg skal Mediata AS markedsføre deler av QTools som et kommersielt produkt. Kunnskapsformidling innenfor molekylærbiologi Den vitenskapelige utviklingen går i dag i et forrykende tempo. Veien fra forskning til praktisk anvendelse blir stadig kortere, og spesielt når det gjelder bioteknologi og IT er ny kunnskap i ferd med å revolusjonere både hverdagslivet og samfunnsstrukturen. Flyten av kunnskap ut til befolkningen går derimot urovekkende mye langsommere, og mens forskere forandrer på gener, kloner sauer og utvikler kunstig intelligens, står folk flest uforstående og urolige tilbake. Det voksende kunnskapsgapet kan gi seg utslag i form av en økende skepsis til forskning, sviktende rekruttering til realfag og manglende nytenkning i industrien. Spesielt når det gjelder helse, kan manglende kunnskap få alvorlige konsekvenser for den enkelte, og grunnlaget svekkes for en demokratisk styring av ny teknologi. Utfordringen er å bringe moderne vitenskapelig forståelse ut til befolkningen. I dagens samfunn krever dette en aktiv og kreativ utnyttelse av mediene. Det er ikke lenger tilstrekkelig at lærere gjentar det som står skrevet i lærebøkene, og at journaliser refererer forskingsresultater. Vitenskap og media må bringes sammen på en ny måte, og man må være villig til å møte publikum på hjemmebane. På denne bakgrunn har prosjektet i løpet av tre år bygget opp en organisasjon (SCITORIUM) som kombinerer moderne mediekompetanse med dyptgående vitenskapelig innsikt. Målsettingen er å skape et miljø hvor forskning og formidling er to sider av samme sak, og hvor et nært samarbeid med mediene legger grunnlag for en positiv utvikling. Organisasjonen søker støtte og samarbeid i både privat og offentlig sektor. 9

10 Miljø og helse Programperiode: Finansieringskilder: UFD, MD, HD, SD Årets inntekter 2002: 10,1 mill. kroner Programmets nettsider: Mål for programmet Programmets overordnede mål er å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere negative helseeffekter av fysiske, kjemiske og biologiske miljøfaktorer. Bakgrunnen for dette er at mennesket, både i sitt inne- og utemiljø, eksponeres for et stort antall miljøfaktorer. Disse kan ha helseskadelige effekter eller føre til redusert livskvalitet. Økt kunnskap er nødvendig bl.a. for å kunne foreta risikovurderinger av miljøfaktorer og som grunnlag for forbedringstiltak i forvaltningen. Aktivitetsrapport og resultater Prosjektene i 2002 har vært knyttet til helseskadelige kjemikalier, hormonlignende stoffer, luftforurensninger, bl.a. fra biltrafikk, stråling, helseskadelige stoffer i mat og gen miljø interaksjoner. De aktuelle miljøfaktorene har først og fremst vært sett i forhold til helseeffekter som kreft, astma/allergi, luftveislidelser og reproduksjonsskader. I alt fikk 20 prosjekter bevilgning i 2002, herunder 11 doktorgradsstipend og 5 postdoktorstipend. Programstyret arrangerte våren 2002 et seminar der programmets forskere rapporterte fra sine prosjekter. Det ble særlig fokusert på populærvitenskapelig formidling. Som et resultat av dette ble det etter seminaret utarbeidet populærvitenskapelige sammendrag av prosjektene. Disse er lagt ut på programmets nettsider. Formidling er også en viktig oppgave for forskningskoordinator som ble engasjert av programmet i Forskningen i Miljø og helse er viktig for flere forvaltningsområder, og programstyret er opptatt av å ha god kontakt med aktuelle departementer og etater. Høsten 2002 ble det arrangert et kontaktmøte med Kommunal- og regionaldepartementet, som er blant de viktigste brukerne av resultater fra inneklimaforskningen. Samlet vurdering Norge har aktive og kompetente forskningsmiljøer på Miljø og helse-området. Imidlertid har programmet hatt lite midler til fordeling, slik at søknadstallet har gått ned. Programstyret finner dette meget bekymringsfullt. I denne forbindelse savnes et større engasjement for programmet fra flere departementer. Gjennom programmet har rekrutteringen på postdoktoralt nivå blitt styrket. Videre vurderes forskning basert på kartleggingen av det humane genom å ha stort potensial på Miljø og helseområdet, og programstyret ønsker å få i gang mer forskning innen gen miljø interaksjoner. Innenfor inneklimaforskning er det behov for å styrke forskning om sammenhengen mellom fukt i bygninger og helse. Av denne grunn har programstyret igangsatt en særutlysning på feltet. 10

11 Eksempler fra forskningen Cellekommunikasjon og forurensning Celler i kroppen kan kommunisere med hverandre på flere måter, f. eks. ved hjelp av hormoner, andre kjemiske stoffer og elektriske signaler. I dette prosjektet studeres en direkte kommunikasjon mellom naboceller kalt gap-junctional intercellulær kommunikasjon, heretter kalt nabocellekommunikasjon. Forstyrrelser i nabocellekommunikasjonen kan være involvert i utvikling av svært forskjelligartede sykdommer som strekker seg fra kreft via infertilitet og hjerte-karsykdommer til døvhet og grå stær. Det er derfor viktig å undersøke hvilke mekanismer kroppen bruker til å regulere nabocellekommunikasjonen. Prosjektet har vist at mange signaler og mekanismer kan regulere nivået av nabocellekommunikasjonen opp eller ned. Noen av disse mekanismene undersøkes i større detalj. Mange kjemikalier kan påvirke nabocellekommunikasjonen. Av stoffer som er mye omtalt i massemedia kan PCB og tjærestoffer nevnes. I dette prosjektet har det særlig vært fokusert på en familie med kjemiske stoffer kalt peroksisomproliferatorer (PP). I kroppen kan disse stoffene aktivere en gruppe antennemolekyler (reseptorer) som er i samme familie som antennemolekylene for kjønnshormoner og tyroxin. Blant disse stoffene finner vi legemidler som nedsetter fett- og kolesterolnivået i blodet, noen plantevernmidler, og stoffer som tilsettes PVC-plast (plastmykgjørere). Plastmykgjørere er meget vanlige forurensninger i miljøet, og kan muligens fungere som hormonhermere og forstyrre normal kjønnsutvikling i fosteret hos fisk og dyr. Det er funnet at PPs kan påvirke nabocellekommunikasjonen, og de kan gjøre det gjennom flere mekanismer. Disse resultatene kan ha betydning for risikovurdering av disse kjemikaliene. Allergi og hygienehypotesen Økningen som har funnet sted i mange land når det gjelder astma og allergi, er et fenomen som vitenskapen ikke kan gi noen sikker forklaring på. Derfor forskes det også intenst for å finne årsakene til at astma og allergi har økt spesielt i rike land og spesielt blant mennesker med høg levestandard, slik at allergi kan sies delvis å være en velstandssykdom og en livsstilssykdom. Fordi det ser ut som om mennesker med høg levestandard og forventet god hygiene ofte har allergi, er det blitt lansert en hypotese om at redusert stimulering av immunsystemet fra bakterier og virus er årsak til økningen. Denne hypotesen kalles ofte Hygienehypotesen, og spesielt er det blitt foreslått at et stoff fra Gram-negative bakterier som kalles endotoksin skulle beskytte mot allergi. I et prosjekt ved Folkehelseinstituttet ble mus gitt katteallergen og endotoksin. Det ble funnet at den allergiske immunresponsen musene får mot katt ikke reduseres, men tvert imot øker kraftig på grunn av endotoksinet. Dette passer ikke med hygienehypotesen, og kan tyde på at forklaringen på økende astma og allergi-plager må være en annen. Selv om funn fra slike vitenskapelige undersøkelser må tolkes forsiktig, føyer funnene fra dette prosjektet seg inn i rekken av data som sår tvil om hygienehypotesen kan være riktig. 11

12 Helsetjenester og helseøkonomi Programperiode: Finansieringskilder: HD, SOS, FIN Årets inntekter 2002: 18,4 mill. kroner Programmets nettsider: Mål for programmet Programmet skal fremme forskning som kan utvikle og utvide kunnskapsgrunnlaget for å oppnå en bedre, mer effektiv og mer rettferdig helsetjeneste i Norge. Programmet skal bidra til å rekruttere forskere til området helsetjeneste-kunnskap og til å forankre forskningen i flere fagmiljøer. Tre hovedområder er prioritert i inneværende periode: 1) Helseøkonomi 2) Psykisk helsearbeid og 3) Helsetjenestens organisering og styring. Aktivitetsrapport og resultater Det var en økning i antall søknader til programmet. Innvilgelsesprosenten var imidlertid ganske lav i underkant av 12 % av søkt beløp, og 17 % av antall søknader. Et av programmets delmål er å etablere nettverk for forskere og miljøer med kompetanse og interesse for helsetjenesteforskning. Det er avholdt flere seminarer og kontaktmøter med både forskere og forvaltning. Innenfor området psykisk helsearbeid ble det arrangert seminarer med temaene Psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet, Psykisk helse-arbeid for barn og unge og Brukernes erfaringer som grunnlag for kunnskapsutvikling. På området Organisering og styring ble det arrangert en temadag om ledelses-, organisasjonsog styringsutfordringer i sykehussektoren. Temaet ble belyst fra forvaltningens, helseforetakenes og forskernes ståsted. Det ble også avholdt en to dagers faglig samling for programmets forskere og stipendiater med veiledere. Formålet med samlingen var blant annet å skape en felles arena for nye og erfarne forskere gjennom presentasjon og diskusjon om prosjekter. Seminaret ble innledet med en sentral nordisk helsetjenesteforsker som sammenlignet den norske helseforetaksreformen med reformer i Norden. Innenfor helseøkonomi ble den fjerde årlige nasjonale helseøkonomikonferansen arrangert med ca 140 deltakere fra helseforvaltning, helsepolitikk og forskning. Hovedtemaene var fremtidig etterspørsel etter helsetjenester og de norske helsereformene med spesiell fokus på fastlegereformen og eventuelle gevinster av sammenslåing og samdrift i helseforetakene. Samlet vurdering Helseøkonomi Begge helseøkonomimiljøene - Program for helseøkonomi i Bergen (HEB) og Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo (HERO) - har opparbeidet god infrastruktur og produktivitet med stor prosjektportefølje. Begge miljøer har klart å rekruttere økonomer til ledige stillinger, noe som for få år siden var et problem på dette forskningsfeltet. Felles databaser er under utvikling og i bruk. Det arrangeres jevnlige seminarer og faglig møter, og nyhetsbrev blir utgitt regelmessig. Nasjonale og internasjonale nettverk er etablert. Helseøkonomimiljøene skal evalueres i løpet av

13 Psykisk helsearbeid Det er ansatt en forskningsleder i 40 % stilling med spesielt ansvar for dette området noe som har båret frukter. Både kvalitetsmessig og i antall, er søknadsmassen og aktivitetene på feltet betraktelig forbedret. De tre seminarene som ble avholdt i 2002, ga nyttige innspill for det videre arbeidet på feltet. Temaet psykisk helse-arbeid i lokalsamfunnet" har bred interesse i forskningsmiljøene, i likhet med temaet brukerperspektiv og bedringsprosesser i og utenfor institusjon. Sistnevnte tema er tett tilknyttet St meld 25 ( ) og målene i Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det er imidlertid behov for større innsats i forskningen om psykisk helse-arbeid for barn/unge og eldre. Programmet støtter miljøet ved SINTEF Unimed Helsetjenesteforskning som ett av de sentrale innenfor psykisk helsearbeid. Det er ønskelig å bygge opp ytterligere ett til to forskningsmiljøer på området. Organisering og styring Behovet for kunnskap er stort på dette området, ikke minst som følge av reformene og endringsprosessene som er igangsatt i helsevesenet. Temaet er et satsingsområde, men er fremdeles i en oppbyggingsfase innenfor programmet. Antallet søknader om temaet ledelse, organisering og styring var relativt høyt i 2002, men programmet disponerer få midler til dette. Ut fra knappe ressurser fikk kun én søknad med dette temaet bevilgning. Ut fra kvalitetsvurderinger kunne flere søknader blitt innvilget. I likhet med programmets to andre prioriterte områder, er det behov for bygge opp ett til to tyngre forskningsmiljøer på dette området. Eksempler fra forskningen Helse, utdanning og inntekt Empiriske studier viser at antall år med skolegang er positivt korrelert med god helse. Studiene fastslår også at helse er sterkere knyttet til utdanning enn til yrke og inntekt. Denne positive sammenhengen mellom utdanning og helse kan ha ulike forklaringer. Dette prosjektet er todelt. I den første delen ble det formalisert en modell som simultant bestemmer et individs etterspørsel både etter kunnskap og helse. Denne modellen vil bli illustrert ved bruk av numeriske simuleringer for å gi et visuelt utrykk av hvordan banene vil utvikle seg over tid. Modellen vil brukes til å studere samspillet mellom utdanning, inntekt og helse, og hvordan ulike endringer i ytre variable som f.eks. formue, priser og kapital, vil påvirke et individs beslutninger. I den andre delen av prosjektet vil en teste modellens evne til å beregne helsemessig status ut fra de ytre faktorene. Det er viktig å bygge på et datamateriale som gjør en i stand til å identifisere både helsetilstand, inntekt, yrkesdeltakelse og utdanning, og som samtidig er tilstrekkelig omfattende til å kunne kontrollere for ulike bakgrunnsfaktorer. Nytteverdien av dette prosjektet vil være å bidra med teoretisk og empirisk kunnskap om sammenhengene mellom ulikheter i utdanning, inntekt og helse. Slike sammenhenger vil kunne være et viktig grunnlag for utforming av politikk for å redusere ulikheter i helse. Pasientknapphet blant fastleger Forskning under fastlegeforsøket i fire utvalgte kommuner, viste at fastleger som fikk tildelt færre pasienter enn det de har satt opp som sitt ønske, hadde en mer tjenesteintensiv praksis enn de øvrige. Dette gir seg blant annet utslag i at de fikk en større inntekt fra ytelsesbaserte trygdeutbetalinger per listepasient, enn det leger med fulle lister fikk. Det kan hevdes at denne 13

14 konklusjonen er betinget av at data fra fastlegeforsøket på 1990-tallet dekker en kort periode (2-3 år), og kan være et forbigående fenomen. På lengre sikt vil kanskje de som hadde få pasienter ved oppstarten, få lengre lister. Dette kan bidra til å redusere takstbruken per person på lista, og gi en utjevning av takstbruken mellom legene. For å teste denne hypotesen har man utvidet datainnsamlingen fra forsøkskommunene til også å omfatte perioden Resultatene viser at de legene som opplevde pasientknapphet da fastlegeforsøket startet i 1993, også på lengre sikt har en mer tjenesteintensiv praksis enn de legene som i utgangspunktet hadde fulle lister. Det støtter ikke hypotesen om en utjevning på sikt. Mulige forklaringer kan være at de legene som i utgangspunktet fikk en mindre pasientgruppe enn de ønsket, utgjør en selektert gruppe, og at det man måler ikke er en effekt av pasientknapphet, men en forskjell mellom legetyper. I nyere analyser har en korrigert for dette seleksjonsproblemet, og effekten av pasientknapphet synes å være robust overfor denne korreksjonen. Den beregnede differansen i trygdeutbetalinger til legen er 33 kroner per år per person. Rapporten konkluderer med at pasientknapphet kan medføre økte kostnader (for pasientene og statlige refusjonsutgifter) uten påviste nytteeffekter for pasientene. Pasientbehandling innenlands eller utenlands? Det er utarbeidet en analyse av ressursbruk i Pasientbroen. Pasientbroen til utlandet ble etablert ved et Stortingsvedtak sent i Senter for helseadministrasjon deltok i evalueringen av ordningen. I 2002 kom rapporten "Sykehuslegenes holdninger til kjøp av helsetjenester i utlandet (HERO-rapport 2002:5). Med den aktuelle rapporten "Pasientbehandling innenlands eller utenlands?" (HERO-rapport 2003:2) er en analyse av ressursinnsatsen i 2001 avsluttet. I denne rapporten blir ressursbruken i Pasientbroen sammenlignet med en innenlands kontraktsmodell. Resultatene viser at pasientbroen var kostbar, sammenlignet med hva en fullverdig behandling ville ha kostet i Norge, med en tilsvarende innenlands prosjektorganisering. Medvirkende til den beregnede prisforskjellen var at rundt 70 % av pasientene kunne vært behandlet dag - kirurgisk. Det er ikke sannsynlig at den økte ressursbruken i seg selv vil få virkninger for norsk økonomi. Et behandlingstilbud i Norge, for så mange pasienter som det var blitt antydet, kunne medført et press i arbeidsmarkedet for helsepersonell og fått konsekvenser for ordinær behandling. Pasientbroen førte ikke til mer infeksjoner i Norge. 14

15 Helse og samfunn Programperiode: Finansieringskilder: UFD, HD, SOS Årets inntekter 2002: 15,5 mill. kroner Programmets nettsider: Mål for programmet Programmet skal bidra til å bygge opp og spre kunnskap om samfunnsmessige (økonomiske, politiske, sosial og kulturelle) forhold som kan styrke eller svekke sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid. Aktivitetsrapport og resultater Sentrale temaer for programmet er bl.a. virkemidler, helse- og sykdomsoppfatninger, helsevaner, livsstil, risikooppfatninger, uønsket svangerskap og abort, rusmiddelbruk og sosial ulikhet og helse. I løpet av 2002 avsluttet programmet finansiering av miljøer innen temaet helse og sykdom i kulturelt perspektiv, en satsing som har ført med seg en utbygging av tverrfaglig samarbeid på dette feltet ved Universitetene i Oslo og Bergen og resultert i rekke doktorgrader. En samling artikler fra virksomheten i programmet ble publisert i januarnummeret av Tidsskrift fra Den norske Legeforening. Materiale fra programmet er også presentert i en bok fra forskergruppen for helse og sykdom i kulturelt perspektiv ved Universitetet i Bergen med tittelen Helsebilder - sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Høsten 2002 ble det i samarbeid med Rokkansenteret gjennomført en konferanse med tittelen Kulturelle perspektiver på risiko, forebygging og helsefremmende arbeid. Rapport fra konferansen vil bli gitt ut i Midlene for 2002 er nyttet til videreføring av tidligere igangsatte prosjekter samt til nye prosjekter om bl.a. livsstilstudier knyttet til diabetes og kosthold, bruk av kunnskap i narkotikapolitikken og studie av utviklingen av helsesystemer. Som ledd i kompetanseutvikling på de prioriterte feltene finansierte programmet 20 doktorgradsstipendiater i Samlet vurdering Det var forholdsvis få sterke søknader til programmet for På sentrale områder som sosial ulikhet og helse og rusmiddelforskning er det ønskelig med flere og bedre innspill. Særlig manglet det søknader fra universitetsmiljøene på rusmiddelområdet. Her ser en behov for å bygge opp forskningskompetanse og skape stabilitet for rekruttering til feltet. Programmet henvendte seg derfor til forskningsmiljøene med en oppfordring til samarbeid om initiativ til innsats på rusmiddelfeltet og til forskning om virkemidler i det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet. Eksempler fra forskningen Fra sunt til sykt vårt syn på alkohol de siste to hundre år. Prosjektet beskriver nordmenns forhold til alkoholbruk og avhold i de siste to hundre årene. Brennevin ble sett på som en drikk med styrkende og medisinske egenskaper på begynnelsen 15

16 av 1800-tallet, men ble definert som gift ved overgangen til 1900-tallet. Samtidig ble alkoholisme definert som en sykdom. Forskeren peker på at folks drikkevaner har vært et komplekst sammensatt svar på tradisjoner, politiske strategier og aktuelle ideologiske strømninger. Den restriktive alkoholpolitikken har hatt konsekvenser for samfunnets ansvar og omsorg overfor alkoholmisbrukere. Ved overgangen til 1900-tallet ble det mer ideologisk korrekt å prioritere forebyggingsarbeidet fremfor behandling. Behandling kunne oppfattes som legitimering av misbruket og gjøre det vanskeligere å nå et politisk mål om et alkoholfritt samfunn. Prosjektet beskriver også sammenhenger mellom holdninger til alkoholen og våre drikkeskikker. Studien bidrar slik til en dypere forståelse av den norske drikkemåten, og knyttes opp mot alkoholpolitikken som settes inn i et større moderniserings- og disiplineringsperspektiv heller enn å se den som et svar på faktisk drikkemønster. Evaluering av tiltak for å øke forbruket av frukt og grønnsaker blant skolebarn Forbruket av frukt og grønnsaker i Norge er langt lavere enn det vi ser i en rekke andre europeiske land og langt under det som er anbefalt. Det er dermed et stort gap mellom myndighetenes målsetning, basert på det vi vet om frukt og grønnsakers positive helseeffekter, og det faktiske konsum. Hensikten med prosjektet er å utvikle strategier for å øke konsumet av frukt og grønnsaker blant skolebarn. En intervensjon bestående av abonnementsordningen Skolefrukt (i regi av Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker), heimkunnskapsundervisning og foreldreinvolvering er gjennomført ved 18 skoler. I prosjektet deltar også 20 skoler som kontrollskoler. Evalueringen består av 8 og 20 måneders oppfølgingsundersøkelser ved alle disse 38 skolene, samt prosessevaluering ved intervensjonsskolene. Kontrollskolene har fått tilsendt en revidert tiltakspakke. Ved systematisk å studere alle trinn i prosessen fra planlegging til gjennomføring og evaluering av tiltak i et stort antall skoler/lokalsamfunn, kan prosjektet bidra med verdifull informasjon om i hvilken grad slike tiltak virker og hvordan de best kan gjennomføres. Slik informasjon vil kunne ha stor overføringsverdi også for andre målgrupper og sektorer. 16

17 Mental helse Programperiode: Finansieringskilder: HD, UFD Årets inntekter 2002: 24,85 mill. kroner Programmets nettsider: Mål for programmet Det overordnede mål for Forskningsrådets program for mental helse er å fremme norsk forskning av høy kvalitet med relevans for mental helse. Det er et mål at denne forskningen kan bidra til en bedre folkehelse og fremme kvaliteten på helsetjenestetilbudet som gis personer med psykiske lidelser. Aktivitetsrapport og resultater Programmet er nå inne i sitt andre år av programperioden, og er godt i gang med arbeidet på programmets satsninger, som er beskrevet i programplanen. Programplanen er for øvrig tilgjengelig på programmets nettside mm. I tillegg til vanlige programaktiviteter, har programmet hatt et aktivt år med konferanser og site visit til Trondheims-miljøet. I denne sammenhengen bør den nasjonale forskningskonferansen innenfor mental helse nevnes spesielt, fordi den oppleves som svært viktig av programmets stipendiater og forskere. Konferansen er en viktig møteplass, der unge og etablerte forskere møtes, og den dekker godt opp de prioriterte temaområdene i programmet. Programmets to forskningsledere i 20% stilling er godt i gang med arbeidet. Den ene har ansvar for programmets strategiske og internasjonale arbeid, så som Øyerkonferansen, seminarer/konferanser, etablering/oppfølging av nettverk med mer. Den andre har ansvarsområde knyttet mot formidling, og arbeider tett opp mot programmets aktiviteter, for å bruke dette som utgangspunkt for formidlingen. Forskningslederen har også startet arbeidet med en egenvurdering av de ulike forskningsfeltene, og vil arbeide videre med tanke på å gjøre dette tilgjengelig, muligens sammen med gode forskningseksempler. Høsten 2002 ble det arrangert en forskningskonferanse om behandling og forebygging av mentale problemer hos barn og unge, der det bl.a. ble gitt en oversikt over fagfeltet og avdekket behov for videre forskning. Dette vil bli fulgt opp, bl.a som en del av en konferanse om klinisk forskning som skal arrangeres i Slike fagkonferanser er viktige både som faglige input, men ikke minst virker de inspirerende for stipendiatene/forskerne innenfor feltet, og vil inspirere til utvikling av nye prosjekter. Arbeidet med å evaluere nettverket i psykobiologi er nå startet opp, og vil foreligge i løpet av første halvdel av I etterkant av denne evalueringen, vil programstyret vurdere nærmere dette virkemidlet, ikke minst med tanke på videre strategi. Ved hovedsøknadsbehandlingen for prosjektmidler for 2003 ble det behandlet 90 nye søknader, med god fordeling mellom temaområdene. Det er innstilt 16 nye prosjekter, hvorav flere store prosjekter og de fleste av disse ble bortimot fullfinansierte. Søknadsvurderingen gir en god oversikt over nasjonale aktiviteter og avdekket behov for ytterligere finansiering av gode prosjekter. 17

18 Samlet vurdering Forskning om mental helse har hatt en positiv utvikling, men det er fortsatt stort behov for forskning innenfor dette feltet i Norge. Programmet finansierer nå 30 doktorgradsstipendiater og 13 post.doktorstipendiater, samt en del FoU-prosjekter. Det er fortsatt et problem at forskningen er spredt på flere små miljøer, og det er behov for å styrke kommunikasjonen mellom forskningsmiljøene og der hvor implementering av ny kunnskap til klinisk praksis skjer. Programstyret arbeider nå med dette problemet, ved at de bl.a. gir større bevilgninger til de beste søkere/miljøer, innvilger rammebevilgninger/nettverksstøtter og avholder årlige seminarer / konferanser, med formidling av ny kunnskap. Programstyret var godt fornøyde med kvaliteten på årets søknader. De beklager sterkt at en ikke kan finansiere flere prosjekter, da både helsetjenesten og forskningsfeltet trenger ny kunnskap om behandling og forebygging av psykiske problemer, samt høyt kvalifiserte fagfolk til forskning / helsetjenesten. Programmets prosjekter dekker de fleste temaområdene i programplanen, men det mangler fortsatt prosjekter innenfor rettspsykologi/rettspsykiatri og rus/dobbelproblematikken. Eksempler fra forskningen Misbrukerbarn Hvordan går det med barn som blir født av mødre som misbruker rusmidler under svangerskapet? Til sammen 78 barn av rusmisbrukende mødre deltar i en oppfølgingsstudie. Mødrene har i første rekke ruset seg på opiater (morfin, heroin), men i de fleste tilfeller også på andre rusmidler. I løpet av det første leveåret ble 66 barn plassert i spesielt utvalgte foster- eller adoptivhjem. Utviklingen til disse barna blir sammenlignet med 56 hjemmeboende kontrollbarn med tilsvarende sosioøkonomiske oppvekstforhold. Til nå foreligger resultater fra barnas første leveår frem til de er 4,5 år, og viser at de ruseksponerte barna skiller seg vesentlig fra de andre barna på flere områder. I nyfødtperioden hadde de fleste barna store abstinenser og vansker med å regulere søvn og våkenhet. Døgnet var mye preget av gråt og uro. Barna var vanskelige å trøste og hadde problemer med å ta til seg mat. I småbarnsperioden viste utviklingstester at de ruseksponerte barna hadde en forsinket motorisk og mental utvikling Ved 4.5 års alder viste de ruseksponerte barna i tillegg svakere evner til å løse oppgaver som ikke krever språklige eller innlærte ferdigheter, slik som figur-form kopiering, øyehånd koordinering og orientering i rom. Dette er ferdigheter som antas å henge sammen med nevropsykologiske forhold. For øvrig har undersøkelsen så langt vist at forskjellene mellom de ruseksponerte barna og kontrollbarna, har avtatt med alderen. Dette kan tyde på at et gunstig og stimulerende miljø i noen grad kan kompensere for skadene av rusmidlene. Forskjellene mellom ruseksponerte og normale barn var for øvrig mye mer uttalt for guttene enn for jentene. Det kan tyde på at gutter er mer følsomme overfor ruseksponering i fosterlivet. En slik kjønnsforskjell er ikke påvist tidligere. En oppfølgende undersøkelse er nå i gang, på et tidspunkt hvor barna er ni år gamle. 18

19 Psykiske problemer og lokal dugnadsinnsats Den psykiske helsetilstanden og livsvilkårene til alle voksne innbyggerne i syv utvalgte lokalsamfunn i Lofoten, ble kartlagt på begynnelsen av 1990-tallet. Resultatene viste store lokale variasjoner. Undersøkelsen pekte også på en rekke faktorer som var forbundet med den psykiske helsetilstanden. Blant disse faktorene var kvaliteten på naboskap, opplevelse av trygghet i nærmiljøet, fremtidsutsikter i nærmiljøet, og lokalt lederskap. I forlengelsen av kartleggingen, ble det dannet aksjonsgrupper i syv ulike lokalmiljø. Gjennom aksjonsgruppene mobiliserte man store deler av lokalmiljøene til en felles innsats for å forbedre de faktorene som folk opplevde som truende. I 2000 ble det foretatt en ny undersøkelse der man registrerte psykiske symptomer og folks opplevelse av trygghet og innflytelse over eget liv. Resultatene viser en bedring i befolkningens psykiske helsetilstand i de aktuelle lokalmiljøene. Dette kan tyde på at den systematiske innsatsen i lokalmiljøene har båret frukter, og kan være en modell som kan benyttes i det forebyggende arbeidet også i andre lokalmiljø. 19

20 Arbeid og helse Programperiode: Finansieringskilder: AAD, HD, SOS, NHO Årets inntekter 2002: 8,9 mill. kroner Programmets nettsider: Mål for programmet Programmet skal bidra med kunnskap for å fremme helsetilstanden i arbeidslivet gjennom forskning om årsaker og mekanismer som fører til arbeidsrelaterte helseplager, samt gjennom forskning om forebygging, motivasjon og yteevne og om sykefravær. Programmet skal også bidra til å styrke kompetansen i forskningsmiljøene og styrke kontakten mellom forskning og arbeidsliv. Aktivitetsrapport og resultater I 2002 fulgte programmet opp prosjekter fra det avsluttede programmet Helse i arbeidslivet og støttet nye prosjekter omkring studier av smerteutvikling, lungelidelser samt fysiske og kjemiske miljøfaktorer. Intervensjonsforskning er et prioritert tema i programmet. For å vurdere innhold og retning i en evt. ny satsing ble det i 2001 satt i gang en evaluering av et delprogram for utvikling av intervensjonsforskning som var igangsatt av forløperen til programmet. Rapport ble avgitt og ferdigbehandlet av programstyret høsten På grunnlag av rapporten opprettholdes intervensjonsforskning som prioritert felt, men i lys av den økonomiske situasjonen ser man det ikke som mulig å videreføre slik forskning som eget satsingsområde. Deltakelse og utstøting er også et prioritert tema i programmet. Programmet kunngjorde invitasjon til et oppdrag i 2002 med utforming av en invitasjon til en prospektiv, longitudinell undersøkelse med tittelen Den nye arbeidsplassen: arbeid, helse og deltakelse i arbeidslivet. Prosjektet har som formål å skaffe fram ny kunnskap om hvilke arbeidsrelaterte forhold som har betydning for helse og deltakelse. Eventuell støtte til endelig utformet prosjekt vil bli avgjort i Samlet vurdering Blant årets søknader var det hovedsakelig de som var knyttet til kjemisk eksponering og biomarkører som fikk best faglig vurdering. Programmet mottok også gode søknader om forskning på mekanismer. For å følge opp programplanens prioriteringer ble det ansett som nødvendig å ta initiativ i forhold til utvikling av intervensjonsforskning og av arbeidsforholds konsekvenser for helse og deltakelse i arbeidslivet. Det ble derfor lyst ut midler til igangsetting av et hovedstammeprosjekt. Programmet valgte å arbeide videre med utvikling av denne satsingen i form av en avgrenset invitasjon til nye prosjektforslag for evt. igangsetting i

21 Eksempler fra forskningen Nikkelforurensning og fruktbarhet Prosjektet undersøker sammenhenger mellom eksponering for miljøgifter og tungmetaller, og fruktbarhet hos menn og kvinner. Prosjektet inngår i et forskningssamarbeid der internasjonale epidemiologer, kjemikere og medisinere har utviklet ny metodikk. Prosjektet har ikke kunnet påvise at forurensningene fra nikkelverkene på Kola-halvøya utgjør noen helsefare for befolkningen i Finnmark eller fører til økt helserisiko for lokalbefolkningen rundt fabrikkene. Prosjektet fant derimot indikasjoner på at helsefaren er stor for de som arbeider i fabrikkene. Spesielt kvinner i fruktbar alder er utsatt. Arbeiderne får i seg bly, kvikksølv og nikkel som er kjent for å føre med seg helseskade. I tillegg utsettes de for ulike typer organiske miljøgifter som kan påvirke både fruktbarheten og øke faren for misdannelser. Ledelsesformer og et inkluderende arbeidsliv Utgangspunktet for undersøkelsen ligger i avtalen om et inkluderende arbeidsliv som ble undertegnet av partene i arbeidslivet høsten Målet med intensjonsavtalen er bl.a. å redusere sykefraværet, redusere bruken av uføretrygd, bedre bruken av eldre arbeidskraft og inkludere flere eldre i arbeidslivet. Et utvalg av bedrifter som har inngått en avtale om et inkluderende arbeidsliv vil bli vurdert i forhold til et utvalg sammenlignbare bedrifter som ikke har signert avtalen. Undersøkelsen omfatter utviklingen av helse, sykefravær, utskifting av arbeidtakere og tidlig pensjonering. Fokus vil være på de individ- og organisasjonsrettede tiltak som settes i verk i bedriftene, og man vil spesielt undersøke betydningen av ulike ledelsesformer og prinsipper for arbeidsorganisering. Prosjektet vil benytte et følgeforskningsdesign. 21

7 Helsedepartementet. 7.1 Sektoranalyse og utfordringer

7 Helsedepartementet. 7.1 Sektoranalyse og utfordringer 7 Helsedepartementet 7.1 Sektoranalyse og utfordringer Medisinsk og helsefaglig forskning danner grunnlaget for kunnskapsutvikling og kvalitetssikring i en av samfunnets største, viktigste og mest ressurskrevende

Detaljer

FUGE Funksjonell genomforskning i Norge. en nasjonal plan

FUGE Funksjonell genomforskning i Norge. en nasjonal plan FUGE Funksjonell genomforskning i Norge en nasjonal plan Copyright Norges forskningsråd 2001 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Grønt

Detaljer

Programplan for Miljø, gener og helse. 1. Sammendrag

Programplan for Miljø, gener og helse. 1. Sammendrag Programplan for Miljø, gener og helse 1. Sammendrag Mennesket utsettes for et stort antall miljøfaktorer, både i sitt ute- og innemiljø. Aktuelle risikofaktorer er miljøforurensninger, for eksempel helseskadelige

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten En midtveisevaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenesten Fredrik Niclas Piro Agnete Vabø

Detaljer

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha?

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Espen Carlsson Roald Lysø Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere NTF-arbeidsnotat : 2003:3 Prosjektnummer

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF August 2004 Forord I møte 25. august 2004 gjorde styret for Helse Midt-Norge RHF slikt

Detaljer

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren rapport 2007 IS-1443 Rapportens tittel: Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren 2007 Utgitt: Mai 2007 Ansvarlig utgiver: Sosial- og helsedirektoratet Redaktør:

Detaljer

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd 6WRUHVDWVLQJHU %XGVMHWWIRUVODJ Norges forskningsråd Store satsinger. Budsjettforslag 2003 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Årsrapport 2004. Del I: Forskningsstrategisk rapport. Årsrapport 2004 Del I 1

Årsrapport 2004. Del I: Forskningsstrategisk rapport. Årsrapport 2004 Del I 1 Årsrapport 2004 Del I: Forskningsstrategisk rapport Årsrapport 2004 Del I 1 Årsrapport 2004 Norges forskningsråd 2005 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Omslagsillustrasjon: Stockmarket/Tom Stewart Omslagsdesign: Bergsnov, Mellbye & Rosenbaum. Trykk: GCS as Opplag: 250. Oslo, desember 2000

Omslagsillustrasjon: Stockmarket/Tom Stewart Omslagsdesign: Bergsnov, Mellbye & Rosenbaum. Trykk: GCS as Opplag: 250. Oslo, desember 2000 .XOWXURJVDPIXQQ 0HGLVLQRJKHOVH 6WDWXVRJIUDPWLGIRU QRUVNDOGHUVIRUVNQLQJ 6YHLQ2ODY'DDWODQG,QJHU+LOGH 1RUGKXV7RU,QJH5RP UHQRJ 2ODY6OHWYROG 1 6WDWXVRJIUDPWLGIRUQRUVNDOGHUVIRUVNQLQJ 6YHLQ2ODY'DDWODQG,QJHU+LOGH1RUGKXV7RU,QJH5RP

Detaljer

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument Demensplan 2020 Et mer demensvennlig samfunn Høringsdokument 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Å leve med demens... 4 3 Perspektiver for Demensplan 2020... 8 3.1 Et mer demensvennlig samfunn... 8 3.2 Åpenhet,

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Sekretær: Cand. Scient. Kirsten Rakkestad, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

Sekretær: Cand. Scient. Kirsten Rakkestad, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo )RURUG Forskningsrådet nedsatte høsten 2000 en planleggingsgruppe med mandat å utrede forslag til et nytt forskningsprogram innen grunnleggende næringsrettet bioteknologi. Planleggingsgruppen har bestått

Detaljer

PROGRAM FOR KLINISK PRAKSIS Store kliniske studier og særskilt kompetanseoppbygging. 1. Sammendrag Max en side. 2. Bakgrunn

PROGRAM FOR KLINISK PRAKSIS Store kliniske studier og særskilt kompetanseoppbygging. 1. Sammendrag Max en side. 2. Bakgrunn PROGRAM FOR KLINISK PRAKSIS Store kliniske studier og særskilt kompetanseoppbygging 1. Sammendrag Max en side 2. Bakgrunn 2.1 Faglig status og utfordringer Klinisk forskning kan defineres som studier av

Detaljer

3 2013 ÅRGANG 16 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, RUS OG SPESIALPSYKIATRISK KLINIKK, UNN

3 2013 ÅRGANG 16 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, RUS OG SPESIALPSYKIATRISK KLINIKK, UNN 3 2013 ÅRGANG 16 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, RUS OG SPESIALPSYKIATRISK KLINIKK, UNN Tema rus og folkehelse: 4 Velferdsstat for de vellykkede 7 Begrensningens

Detaljer

Oversikt: Nøkkelinformasjon 2 3 Intervju: Anne-Grete Strøm-Erichsen 4 5

Oversikt: Nøkkelinformasjon 2 3 Intervju: Anne-Grete Strøm-Erichsen 4 5 Innhold I: Innledning II: Tema III: Oversikt Oversikt: Nøkkelinformasjon 2 3 Intervju: Anne-Grete Strøm-Erichsen 4 5 Trygghet 6 23 A: Innføring 8 12 B: Utføring 13 18 C: Videreføring 19 23 Intervju: Unn

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET

NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Institutt for samfunnsmedisin FORSKNING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Rapport. Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten. Forfatter Line Melby

Rapport. Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten. Forfatter Line Melby - Åpen Rapport Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten Forfatter Line Melby SINTEF Teknologi og samfunn Avd. Helse, Gruppe for helsetjenesteforskning 2014-09-26 SINTEF

Detaljer

Rapport. Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten. Forfatter Line Melby

Rapport. Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten. Forfatter Line Melby - Åpen Rapport Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten Forfatter Line Melby SINTEF Teknologi og samfunn Avd. Helse, Gruppe for helsetjenesteforskning 2014-09-26 SINTEF

Detaljer

Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020

Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020 24.02.2015 Utkast til Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020 Avdelingtannhelseog folkehelse NTFK Innhold 1 Innledning............2 2 Vegvalgogmål............ 8 3 Kunnskapsgrunnlaget.........11

Detaljer

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001 Ole-Jacob Skodvin Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland En gjennomgang og vurdering NIFU skriftserie nr. 2/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer