Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport"

Transkript

1 Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport (Bilder: APN) Innhold Innledning... 2 Delprosjekt 1 Status... 3 Delprosjekt 2 Rasurer... 4 Delprosjekt 3 Strømforhold... 7 Strømmålinger... 7 Strømmodellering... 8 Delprosjekt 4: Prioriterte områder... 9 Delprosjekt 5a Systemytelser kystnære operasjoner Delprosjekt 5b og 6 Dimensjonering og beredskapsanalyse Delprosjekt 7 Beredskapsplaner... 13

2 Innledning Områdene utenfor kysten av Lofoten og Vesterålen er vurdert som et viktig framtidig leteområde for olje og gass. Derfor har det gjennom flere år vært arbeidet med miljømessige og beredskapsmessige forhold i dette området. Kysten av Lofoten og Vesterålen har mange naturgitte forutsetninger som gir utfordringer til oljevernet. I Utredning av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten - Barentshavet (ULB-2003) samt den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet, er det beskrevet flere svakheter ved daværende oljevernberedskap. Med bakgrunn i den fokus som er på regionen, ønsket NOFO i samarbeid med operatørselskaper og IUA Lofoten Vesterålen (LoVe IUA), å legge et godt grunnlag for oljevernberedskapsetablering i området. Målsetningen for arbeidet var som følger: - å videreutvikle kystnær oljevernberedskap - å øke kunnskap om strømforhold og spesielle områdetyper som kan være en utfordring i en oljevernaksjon - å utarbeide en overordnet beredskapsplan som demonstrerer en effektiv, troverdig og robust oljevernberedskap for eventuelle petroleumsaktiviteter utenfor Lofoten og Vesterålen - å styrke gjeldende praksis for etablering av oljevernberedskap For å oppnå denne målsetningen initierte NOFO et større prosjekt som så på beredskapsmessige utfordringer i området. Prosjektet ble koordinert av en prosjektgruppe med deltagere fra NOFO, operatører og Lofoten og Vesterålen IUA, og knyttet til seg en referansegruppe med deltagere fra Kystverket og Kystvakten. Arbeidet var delt opp i en rekke delprosjekter med deltagelse fra Akvaplan-niva (Apn), Det Norske Veritas (DNV), Meteorologisk Institutt (Delprosjekt 3), Norwegian Petro Services (NPS) og SINTEF (Delprosjekt 2). Inndelingen i delprosjekter og ansvarlig leverandør er gitt nedenfor: Delprosjekt 1: Oversikt over status (DNV) Delprosjekt 2: Rasurer (Apn) Delprosjekt 3: Strømforhold (Apn) Delprosjekt 4: Områdetyper og strategier (Apn) Delprosjekt 5a: Systemytelser (DNV) Delprosjekt 5b: Dimensjoneringskriterier (Apn) Delprosjekt 6: Beredskapsalternativer (Apn) Delprosjekt 7: Beredskapsplaner (NPS) 2

3 Delprosjekt 1 Status Petroleumsvirksomhet nærmere land krever en styrket organisering av beredskapen i kyst og strandsonen. Fordi hendelser på sokkelen innebærer kjent lokalitet, oljetype og oljeforflytting gir dette gode betingelser for å organisere en tilstrekkelig beredskap i de aktuelle kystområdene. Det er utført et teknologisk løft innen detektering av olje på sjø siden Det er likevel en vei å gå før mørke og dårlig sikt ikke innvirker på oljevernets totale effektivitet. I dag opererer NOFO med en reduksjonfaktor på 65 % under oljevernoperasjoner i mørke og dårlig sikt, men en del arbeid gjenstår for å dokumentere god effekt i mørke og ved dårlig sikt. Følgende anbefalinger er kommet frem under en gjennomgang av fjernmålingsteknologi: NOFO bør satse på satellitt, fly og skip som sine primære plattformer for fjernmålingssensorer. Avhengigheten av helikopter bør reduseres. Aerostat bør vurderes opp mot bruk av stasjonær IR på skip. I samordning med myndighetene bør NOFO argumentere for en kombinasjon av SLAR og Synthetic Aperture radar i den nye flytjenesten. Sistnevnte kan kartlegge både olje, lenser og skip uavhengig av lys, sikt og vær (med unntak av helt flat sjø der olje ikke vises). Dette vil gi vesentlig økt nytte av flyet. Det bør utvikles et sanntids system på broen til OR fartøy som kombinerer skipsbasert radar, IR og sjøkart. (Dette gjøres i Securussystemet som er et av 2010-prosjektene til NOFO) Det bør utvikles et nær sanntids system for kartbasert situasjonsplott i NOFOs operasjonssentral der fjernmålingsdata, meteorologiske data, prognoser fra modellverktøy og forvitringsdata inngår. Det dynamiske plottet bør være tilgjengelig for alle involverte i aksjonen. (Dette er i prinsippet en beskrivelse av NORA som er NOFOs nye operasjonelle verktøy.) Det er utført prosjekter med utvikling av ny lenseteknologi (høyhastighetslenser) som virker lovende. Disse lensekonseptene bør videreutvikles. Høyhastighetslenser bør være tilgjengelig for IUA ene for rask respons og for øvelser trening. Det bør utføres en studie som ser på strategiske måter å organisere bruk av klassiske lenser og høyhastighetslenser sammen med opptagerfartøy som operative enheter. Målet må være å kombinere de ulike egenskapene til de ulike systemene i en fleksibel operativ enhet. Dette gir mange muligheter. Overvåkingskapasitet kan fokuseres og muligheter for å effektivisere tømming av opptagerfartøyer kan effektiviseres. Status og videre utviklingspotensial kan kort oppsummeres som vist i tabellen nedenfor: TEMA Status 2003 Status 2010 Potensial Effektivitet, optimal styring av ressurser/system Begrenset God Betydelig Effektivitet, ny lense- og dispergeringsteknologi Begrenset God Moderat Fjernmåling, operasjoner i mørke og redusert sikt Begrenset God Betydelig Lav temperatur, ising, sterk strøm Begrenset God Moderat Infrastruktur og logistikk Begrenset Begr. Betydelig Strandsaneringsteknologi Begrenset God Betydelig 3

4 Delprosjekt 2 Rasurer Dette delprosjektet har hatt to hovedaktiviteter. Den ene var å foreta en inngående vurdering av hvilke beredskapsmessige utfordringer som utgjøres av de områder der strandlinjen består av utrast fjell, dvs. nedre del av rasurer. Som underlag for en tverrfaglig workshop ble følgende antagelser om rasurers egenskaper lagt til grunn: Åpen rasur: Rasur av større blokker uten løsmasser Stort potensial for innlagring av høyviskøs olje (klumper) Lite potensial for inntrengning av olje i løsmasser Rask remobilisering, en utfordrende problemstilling for aksjonsfasen, men ikke i forbindelse med langsiktige (miljømessige) forhold Fylt rasur: Rasur av blokker med løsmasser Lite potensial for innlagring av høyviskøs olje Stort potensial for inntrenging av olje i løsmasser i øvre del av tidevannssonen. Sen remobilisering, som har konsekvenser for langsiktige miljømessige forhold. Figur 1. Rasur på yttersiden av Moskenesøy (bilde Apn). Basert på diskusjonene i den tverrfaglige workshopen ble følgende konklusjoner trukket: Innslag av olje: Drivende olje på sjø vil kunne føres inn i rasurer som en følge av vinddreven strøm, med bølgeindusert strøm, med bølger, vind, eller ved en kombinasjon av disse faktorene. Inndeling av strandtyper: Det innføres to nye strandtyper: Åpen ur og Fylt ur, ut fra egenskaper som blokkstørrelse, grad av løsmasser og helningsvinkel. Potensial for remobilisering/sekundærforurensning: Det bør spesifiseres at det er forskjell på disse to typene, blant annet med tidsaspektet for remobilisering/sekundærforurensning. 4

5 Tiltakstyper: De hydrodynamiske forholdene nær strandtypen ur ble vurdert til å være slik at beskyttelse i form av tildekking ikke er realistisk. Flere muligheter ble luftet for alternativ sanering o Overskylling m/u strandrensemiddel o Dypspyling m/u strandrensemiddel o Mikrobiologisk nedbrytning (bioremediering) o Brenning o Adsorpsjon/bioremediering med torv Den andre hovedaktiviteten i dette delprosjektet var å foreta en oppdatering og korreksjon av det digitale datasettet over strandtyper i Lofoten og Vesterålen, der dette var feilklassifisert som klippestrand. Basert på den tverrfaglige workshopen valgte Akvaplan-niva å gjennomføre dette arbeidet ved tildeling av to nye strandtyper: Åpen ur : Åpne rasurer (rasurer der blokkene er store og mengdene fyllmasse mellom blokkene er små, slik at hulromsvolumet er stort), der stranden står i tilnærmet rasvinkel, adkomst fra landsiden vurderes vanskelig, eller opphold eller bevegelse langs stranden vurderes sikkerhetsmessig betenkelig. Fylt ur : Fylte rasurer (rasurer der det er fylt opp med løsmasser av grus og mindre stein bak blokkene), der stranden står i slak vinkel, eller adkomst fra landsiden vurderes å være mulig og sikkerhetsmessig forsvarlig. I tillegg ble det gjennomført en oppdatering av prioriteringsmodell for strandsanering, som inkluderte de to nye strandtypene. Oppdateringen av det digitale datasettet var et omfattende arbeid, hvor det ble trukket på georefererte fotografier, erfaringer fra tokt og annet feltarbeid, og hvor digitale kartsystemer ble anvendt som støtteinformasjon. Mer enn 300 strandlinjer av ulik lengde ble oppdatert og klassifisert i henhold til ny inndeling. Det ble også lagret tilleggsinformasjon om strandtypene, for å øke verdien som beslutningsgrunnlag. 5

6 Figur 2. Endrede strandtyper i analyseområdet. Tabell 1. Antall linjestykker (segmenter) og total lengde av endrede strandtyper innen studieområdet. 6

7 Delprosjekt 3 Strømforhold Delprosjekt 3 har hatt som formål å skaffe informasjon om strømforholdene i området, og å sammenligne denne informasjonen med eksisterende modeller for modellering av strøm og oljedrift. Strømmålinger KV Harstad ble stilt til rådighet for innhenting av strømdata, og fra dette fartøyet ble det gjennomført mer enn 4000 strømmålinger i perioden 5. til 11. juli I de nord-sør gående sundene var det, som forventet, høye strømhastigheter i de trangeste delene, men betydelig lavere strømhastigheter enn antatt i de mer åpne områdene, spesielt på sørsiden. På nordsiden var strømhastighetene generelt høyere enn på sørsiden, noe som vurderes forårsaket av betydelig grunnere farvann kystnært på nordsiden. Som antatt er strømhastigheten i de nord-sør gående sundene slik at eventuell olje som driver inn i de ytre delene i løpet av få timer vil være transportert over på den andre siden. Dessuten var strømhastighetene kystnært betydelig sterkere enn antatt, både på sørsiden og nordsiden. Tilfangstområder av beredskapsmessig betydning til de nord-sør gående sundene er av begrenset utstrekning, og kan i plansammenheng avgrenses til ytre deler av sundene, forslagsvis innenfor en linje trukket på tvers ved inngangen til sundene. Områdene ble kartfestet i digitale datasett. Figur 3. Måleposisjoner KV Harstad. Basert på de strømmålinger som er gjennomført er prosjektets vurdering at det i relativt store deler av området kan være strømhastigheter som tilsier at standard lenseteknologi ikke er egnet til oppsamling av olje kystnært, med mindre det er tilstrekkelig manøvreringsrom. Høyhastighets integrerte systemer forventes imidlertid å kunne være en egnet oppsamlingsmetode. Resultatene fra strømmålingene ble stilt til rådighet for arbeidet med definisjon og identifikasjon av områdetyper, beredskapsalternativer, samt utarbeidelse av beredskapsplaner. 7

8 Strømmodellering Meteorologisk Institutt gjennomførte en rekke aktiviteter i dette delprosjektet, blant annet; En gjennomgang av fysikkunderlaget for den høyoppløselige modellen av strøm og oljedrift. Sammenligning av observasjoner (strømmålinger) og modellens beregning av strømhastigheter i området i samme periode. Gjennomføring av et sett oljedriftsberegninger med ulike utslipsdatoer og ulik strømhastighet i modellen. Vurdering (parametrisering) av forhold og inngangsdata som benyttes i den høyoppløselige strømmodellen. Sammenligninger mellom målinger og prediksjoner viste (med forbehold om riktighet av gjennomførte strømmålinger) at den høyoppløselige modellen ofte underestimerer den reelle strømhastigheten med en faktor 2. Oljedriftsberegninger ble deretter gjennomført for to ulike starttidspunkter i denne perioden, samt med en doblet strømhastighet i modellen. Resultatene viste at slike endringer i strømstyrke har vesentlig innflytelse på oljedrift, også for spredningsmønster. Olje på sjø etter 8 døgn fra lokasjon A (venstre) og fra lokasjon B(høyre). Rødt som angitt i modell og blått med dobling av strømhastighet. Sammenligningen mellom observasjoner og modellprediksjoner kan oppsummeres slik: Bunntopografi: Modellen inneholder ikke korrekt bunntopografi med høy oppløsning. Dette kan ha stor betydning for strømhastigheter. Vannstandsendringer: Forskjeller mellom nord- og sørsiden av Lofoten er ikke nødvendigvis korrekt representert. Dette vil også ha stor betydning for modellering av strømhastighet. Generelt: Kraftig underestimering av strøm i sund. Generell underestimering av strøm med en faktor 2. Met.no konkluderer med at det er behov for flere målinger for sammenligninger med modell og vil sette ut driftere i Lofotenområdet i

9 Delprosjekt 4: Prioriterte områder I dette delprosjektet er en ny modell for prioritering av områder og strandlinjer for beskyttelse mot forurensning samt strandrensing utviklet. Utviklingen er basert på eksisterende modeller, men inkluderer i tillegg operative muligheter og begrensninger, samt har forslagsvis inkludert konklusjonene fra DP2 Rasurer og DP3 Strømforhold. Resultatene fra dette arbeidet er en rekke digitale datasett egnet for bruk i digitale kart, samt et forslag til prioriteringsmodell. Disse datasettene er tenkt benyttet i beredskapsanalyse og i beredskapsplanlegging. Modellen er basert på operasjonsvinduer for dagens begrensninger i teknologi, og resulterende datasett vil kunne endres ved forbedring av teknologi. Som eksempel på dette kan nevnes forslag til saneringsmetodikk for rasurer, som ved dokumentasjon av effekt og sikker gjennomførbarhet kan helt eller delvis bidra til å fjerne rasurer som beredskapsutfordring. Modellen tar hensyn til og skiller mellom, tiltaksmulighet på sjø og strand, og tar hensyn til så vel miljømessige prioriteringer som operative begrensninger. Det er først utarbeidet et sett kriterier for inndeling i fem prioritetsklasser for områdene: Prioritetsklasse 1: Områder som krever særlig beskyttelse Dette er områder som har høyeste miljøsårbarhet/annen sensitivitet samt vanskelige operative forhold der eneste miljøeffektive strategi er oppstrøms bekjempelse av olje. Prioritetsklasse 2: Høy prioritet for beskyttelse - sanering mulig Prioritetsklasse 2 er områder som har høy miljøsårbarhet, og som det er sterkt ønskelig å beskytte mot påslag. Det er mulig å drive kystnær oppsamling og låsing/sanering, men det kan være vanskelige operative forhold som krever spesialutstyr, har begrensninger i operasjonsvinduer eller er svært tidkrevende/ressurskrevende. NB! MOB A områder kan ikke få lavere prioritetsklasse enn 2. Prioritetsklasse 3: Høy middels prioritet Prioritetsklasse 3 er områder som har middels miljøsårbarhet, og som det er ønskelig å beskytte mot påslag, men har lavere prioritet for beskyttelse enn klasse 1 og 2. Det er mulig å drive kystnær oppsamling og låsing/sanering, men det kan være noen begrensninger i operasjonsvinduer eller det kan være svært tidkrevende/ressurskrevende. Prioritetsklasse 4: Middels prioritet Prioritetsklasse 4 er områder som har relativt lav miljøsårbarhet. Det er mulig å drive kystnær oppsamling og låsing/sanering, det kan være noen begrensninger i operasjonsvinduer eller kan være tidkrevende/ressurskrevende. Prioritetsklasse 5: Lav prioritet Dette er alle andre områder som av miljøvernmyndighetene ikke er tildelt spesiell miljø- eller kulturminneverdi. 9

10 Ved hjelp av geografisk analyse er det identifisert avgrensede områder som oppfyller kriteriene. Grenseverdier, buffersonens størrelse og tiltaksstrategier er fremlagt som begrunnede forslag, men kan være gjenstand for vurdering av en egnet gruppe, for eksempel dersom teknologiske forbedringer inntreffer. 10

11 Delprosjekt 5a Systemytelser kystnære operasjoner Prosjektet har identifisert og verifisert opptakskapasitet med vekt på oljevernutstyr som i hovedsak skal operere kystnært. Rapporten bygger i stor grad på erfaringsmateriale fra aksjoner ledet av Kystverkets Beredskapsavdeling hvor tung bunkersolje lekker ut i strandsonen. Rapportens estimater må derfor ses på som relativt konservative i forhold til offshoreutslipp. Dette grunnet oljens drifttid til land som gir tid til å mobilisere i forkant av eventuelle strandpåslag, samt råoljers egenskaper i forhold til tung bunkersoljer. Metodikk for beregning av systemkapasitet bygger i hovedsak på metodikk benyttet i risikoanalysene fra 2000 (SFT 2000) men tar i større grad enn tidligere hensyn til lokale lys og bølgeforhold kjent fra beredskapsanalyser for offshoreinstallasjoner (OLF 2007). Opptakskapasiteter for systemene er oppgitt for hver årstid: vinter (des, jan, feb), vår (mar, apr, mai), sommer (jun, jul, aug) og høst (sep, okt, nov). Personell fra Kystverket og NOFO har deltatt med kompetanse og erfaring Systemtype Opptakskapasitet m3/d Vinter Vår Sommer Høst NOFO Havgående systemer Andre havgående systemer Ytre kystvakt Mellomtungt opptakersystem Indre Kystvakt Lett opptakersystem Høyhastighets lensesystemer Mellomtungt opptakersystem Lett opptakersystem Oversikt over systemer og opptakshastighet når systemene opererer separat. Bedre opptakskapasitet kan forventes dersom flere systemer er sammen i en innsatsgruppe. 11

12 Delprosjekt 5b og 6 Dimensjonering og beredskapsanalyse Som utgangspunkt for arbeidet ble det benyttet oljedriftsberegninger gjennomført av DNV for to lokasjoner. For disse lokasjonene var det modellert et vedvarende overflateutslipp av Goliat råolje med 5 døgns varighet og utslippsrate 1000 m 3 /d. Utslippslokasjoner (bilde Apn) Kriterier for dimensjonering er et viktig grunnlag for måling av hvorvidt en beredskapsløsning oppfyller definerte krav. Det ble derfor utarbeidet dimensjoneringskriterier for fjernmåling, responstid og kapasitet i akuttfasen samt for strandrensingsfasen. Beredskapsanalysen gjennomgår systematisk de forhold som gjennom arbeidet har blitt identifisert som viktige for beredskapsplanlegging og etablering, inkludert forhold hvor det bør fremskaffes ny kunnskap. Dette inkluderer: Metodeforhold: Oljedriftsberegninger, forhold på lesiden, tilgang på olje, stranding av olje, effekt av tiltaksgrupper Naturgitte forhold: Strøm, varighet av vær, rasurer, operasjonsdyp, sesongvise forhold, høyde av sprutsonen Hendelsesspesifikke forhold: Rate varighet, spredning av olje Utstyr og ressurser: Lokalisering, kystnær mekanisk og kjemisk dispergering, ulike systemers muligheter. Den kvantitative delen av analysen viser at styrking av havgående beredskap gir størst beredskapseffekt. Prosentvis er det høyest effekt i sommersesongen, men bekjempelse nær kilden har størst effekt på behov i øvrige tiltaksgrupper i vintersesongen. Grunnen til dette er at kapasitet og operasjonsvindu for kystnær og strandnær beredskap er vesentlig lavere vinterstid. Det er stor effekt av redusert responstid, spesielt under forhold med kort drivtid til land 12

13 Delprosjekt 7 Beredskapsplaner Delprosjekt 7 Beredskapsplan har hatt som oppgave å demonstrere hvordan man kan bygge en effektiv, robust og troverdig beredskapsløsning for petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Arbeidet er selvstendig, men har mange koblinger til de øvrige delprosjektene. Hovedkonklusjonene i planen er: Petroleumsaktivitetene utenfor Lofoten og Vesterålen som er lagt til grunn i dette prosjektet vil måtte medføre styrking av oljevernberedskapen i regionen i forhold til dagens situasjon. Dette gjelder særlig kyst- og strandnær beredskap i den akutte fasen pga korte drivtider. Det har siden 2003 vært gjennomført en lang rekke utviklingstiltak i oljevernet. Mange viktige enkeltkomponenter og teknologier er implementert eller er i ferd med å bli det, bl.a.: - Deteksjon og overvåkning - Høyhastighets oppsamlingssystemer - Helhetlig kompetansebygging og enhetlig organisering Planen for Lofoten og Vesterålen foreslår tiltak som integrerer best tilgjengelig teknologi med operative organisasjonsmodeller på områder med størst gjenværende potensial. Dette omfatter: - Oljevernsystemenes evne til å håndtere bølger og strøm - Responstid og kapasitet i oljevernorganisasjonen - Kompetanse i oljevernorganisasjonen Gjennomføringen foreslås gjort ved å forsterke NOFOs igangsatte satsing på spesialiserte og dedikerte beredskapsressurser videreutviklet som standardiserte innsatsenheter: - Innsatsgruppe Kyst - Innsatsgruppe Strand akutt - Akuttstrategier oljevern (ASO) Med de foreslåtte tiltakene oppnås følgende: - En robust og effektiv beredskap med kort responstid - på havet og i kyst- og strandsone - Økt kost/nytte effektivitet gjennom utvikling av fellesløsninger på tvers av petroleumsindustriens, statens og kommunenes separate beredskapsbehov - Redusert miljørisiko Å organisere et antall standardiserte, taktiske innsatsgrupper rettet mot initiell respons er helt sentralt i disse beredskapsplanene. Dette omfatter hurtig kystnær bekjempelse, samt låsing og opptak av flytende olje nært land og i tidevannssonen. Slike innsatsgrupper er nytt i norsk oljevern, men nyere initiativ som NOFO spesialteam, fiskeflåtebasert beredskap mv. er klare skritt i denne retningen. Den samme trenden med spissing ( tasking ) av beredskapsressurser ser man også innen annen operativ virksomhet, slik som i Heimevernets Innsatsstyrke, Sivilforsvarets Førsteinnsatsstyrker og i RITS-modellen (Redningsinnsats til sjøs). 13

14 Near Shore Task Force i aksjon i Alaska, er en sammenlignbar organisasjon medden foreslåtte Innsatsgruppe Kyst. I denne utgjør fiskefartøyer sentrale komponenter. (Bilde: NPS) EKSEMPEL PÅ INNSATSGRUPPE KYST Kommando-, forsyningsog sikkerhetsfartøy LAG 1 2 Kyst/fjordsystem: 6 fiskefartøy 2 HH-lenser 2 skimmere 2 oljelagringslekter ALTERNATIVE OPPSETT LAG 2 2 Kyst/fjordsystem: 6 fiskefartøy 2 HH-lenser 2 skimmere 2 oljelagringslekter LAG 3 3 Kyst/fjordsystem: 6 fiskefartøy 3 kystlenser x 150 meter 3 skimmere 3 oljelagringslekter TRANSPORT-LAG Figur som viser forslag til mulig organisering og utrustning av Innsatsgruppe Kyst. (Kilde: NPS) 14

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden?

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden? Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden? Til Samferdselsdepartementet Regjeringen oppnevnte våren 204 et utvalg som skulle vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse

Detaljer

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP 064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP Original versjon Nr.: 064 Etablert: 14.06.00 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 10.09.12 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er

Detaljer

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene TA-1565/1998 ISBN 82-7655-128-9 Oppdatert august 2003 Forord Denne veiledningen fra SFT om

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET En sammenstilling og prioritering av identifiserte overvåkings-, forsknings og kartleggingsbehov i forbindelse med utarbeidelsen av forvaltningsplanen for Barentshavet 22.

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen.

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen Statoil ASA Rapportnr./ Rev. 00, 2014-06-20 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG...

Detaljer

RAPPORT. Velferdstap ved oljeutslipp fra skip: Fase 1 av hovedundersøkelse 2015/09. Henrik Lindhjem, Kristin Magnussen, Sofie Skjeflo og Ståle Navrud

RAPPORT. Velferdstap ved oljeutslipp fra skip: Fase 1 av hovedundersøkelse 2015/09. Henrik Lindhjem, Kristin Magnussen, Sofie Skjeflo og Ståle Navrud RAPPORT 2015/09 Velferdstap ved oljeutslipp fra skip: Fase 1 av hovedundersøkelse Henrik Lindhjem, Kristin Magnussen, Sofie Skjeflo og Ståle Navrud Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/09

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Jørund K Nilsen og Magne Langset Februar 2010 Innhold: SAMMENDRAG...1

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel»

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel» Studie i regi av Petroleumstilsynets rapport Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2013 http://www.ptil.no/hovedrapport-sokkel/category1155.html «Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons-

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen DN-håndbok Kartlegging av marint biologisk mangfold DN-håndbok 19-2001 revidert 2007 Foto: Erling svendsen Kartlegging av marint biologisk mangfold Håndbok 19-2001 Revidert 2007 Utgiver: Direktoratet for

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 30. mai 2014 Revisjonsnummer: 1.0 Metier AS KS2 Ny IKT-løsning

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer