Indiske minoriteter i Dar es Salaam

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Indiske minoriteter i Dar es Salaam"

Transkript

1 Indiske minoriteter i Dar es Salaam Feltarbeidsoppgave fra Dar es Salaam, Tanzania Årsstudium/1.år bachelor i utviklingsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014 Zahra Ismaili (336), Mubara Ahmed (352) og Mahwish Mahmood (327) 1

2 Innholdsfortegnelse English summary Forord Begrepsforklaring og forkortelser 1. Innledning Presentasjon av Tema og problemstilling Endring og avgrensing av tema Struktur Innføring i Tanzania Tanzania Befolkning Næringsliv Metode Tilnærming og valg av metode Bruk av tolk/kommunikasjon Intervjuene og valg av informanter Roller under intervju og observasjon Etikk og anonymitet Kildekritikk og generalisering Valg av feltområde Observasjon Teori Migrasjon Økonomiske faktorer til migrasjon Etnisitet og tilhørighet Kastesystem Kultur Hva er de historiske årsakene til indo-tanzanianeres framtredende posisjon i næringslivet i Tanzania i dag? Handelsfolk fra Gujarat Indiske Diaspora Inderes ankomst til Øst-Afrika

3 Indere og Arabere i Afrika/Tanzania Zanzibar som handelssentrum Mulige/relevante årsaker til indiske shiah muslimers faste opphold i Zanzibar Under den tyske kolonitiden Kapitalistisk konkurranse mellom europeere og asiatene Isolering av indere Generell om Tanzanias næringsliv etter selvstendighet Utenlandske investeringer Bilateral forhold Handelsforhold Inderes økonomisk situasjon i nåværende tidspunkt Holdninger mellom afro- og indo-tanzanainere Forhold mellom indo og afro-tanzanianere Afrikansk motstand mot indere Fordriving av indere fra Uganda Utdrivningen Zanzibar Et Flerkulturelt samfunn Den indiske kulturen i Dar-es-Salaam: Observasjon Kultur og identitet Språk Zaitun Hindu-inderes holdning Shia-muslimenes holdning Mehak Coco Beach Finnes det holdningsforskjeller mellom de nåværende generasjonene og hvilke endringer har skjedd i synspunktene mellom de nåværende generasjonene? Skillene på deres synspunkter Utfordringer de møter i dag Økonomiske utfordringer Tilhørighets spørsmål Oppsummering og konklusjon

4 7.1. Tilpasning Litteraturliste...66 Appendix Oversikt over Informanter Observasjon Intervjuguider 4

5 English Summary This report is a result of five weeks fieldwork in Dar-es-Salaam, Tanzania. We are three students attending Development Studies at the Oslo University College. Since we changed the intended topic of our report after arriving in Dar-es-Salaam, it took us some time to start our fieldwork. Our chosen topic focuses on the economical role of the Indian minority in Dar-es-Salaam and the political and cultural relations of the Indian minority with the Afro-Tanzanian population. Because we saw the two different ethnic groups, the Indians and the ethnic Tanzanian, living side by side, we chose to start our work focusing on the relationship between Indians and Tanzanians. After some interviews, we figured out that another interesting topic for our report would be the economical role of the Indian minority and how they became such a substantial power in Tanzania' s economy. Many of the Indian families have roots going as far back as the 18th century. This is an important part of the history of the Indians in Tanzania for our fieldwork, because some of the families we interviewed trace their roots as far back as the merchants who came to Zanzibar hundreds of years ago. We decided to divide our topic in too two parts. Our first issue is "What are the historical reasons for Indian Tanzanians success in Tanzania's economy today?" The second issue we want to investigate is "What kind of relation do Afro- Tanzanians have with the Indo- Tanzanians and why is the relation between these two groups characterized by distrust?" The world today can be seen as a global village, and there exists minority groups of different ethnicities in countries all over the world. Indians in East Africa is especially an interesting minority because this group is not only a result of the British colonial period, like Indians in South Africa, but also a result of the migration of Indian merchants centuries before. We have used qualitative method to get all the information together in our report. We interviewed around 25 people from different ethnic backgrounds. We participated in different events and social gatherings like marriages, or dinners with families of the interviewee (s), or prayers in temples and mosques. Observation was another method that gave us some insight into both Indian Tanzanians and African Tanzanians lifestyle. This was very useful, because through passive observation we got another method additional to our interviews for gathering our data. 5

6 Even today, the majority of Indian Tanzanians are playing a big role in Tanzania's economy, but things are changing faster than earlier. Since most Indian Tanzanians are financially stronger than the average Tanzanian citizen is, they can afford a more expensive education for their children. This explains why majority of the Indian Tanzanians we met had studied abroad. Even though Indians have a relatively safe position in Tanzania they are not completely satisfied with the political and economic developments in Tanzania. Some of them are therefore considering the possibility of moving to the west. Discussions on topics like, which ethnic group has the right to lead the country and which does not, are more frequent today and becoming a problem for the Indian minority. After several interviews and conversations with Indian Tanzanians, we realized that they feel a strong bond to Tanzania. The country has provided them with great opportunities and given them an identity but still there is a fervent distrust between the two groups. Even though the government is not forcing Indians to leave the country, as in for example Uganda, Indians are displeased that the government is not doing enough to build trust between the ethnic groups. On the other hand, the government disappoints some African Tanzanians, because they feel that Indian Tanzanians receive too much support from the government. We want to thank all our informants for all their kindness, and for sharing their experiences and knowledge, which has been a huge help for us. Thank you for your hospitality. A special thanks to our professor and supervisor. This report would never have been completed without your help. 6

7 Forord Etter fem uker i Dar-es-Salaam er vi tilbake i Norge for å skrive rapporten vår. Oppholdet vårt ga oss et lite innblikk i både indo-tanzanianers og afro-tanzanianers liv. Vi har bygd gode relasjoner med noen av menneskene vi møtte under feltarbeidet som vi fortsatt har kontakt med den dag i dag. Tiden vi tilbrakte i Tanzania har etterlatt mange gode minner. Vi vil takke våre kontaktpersoner i Dar-es-Salaam, deriblant sosialarbeider Shukla Bedji, som tidligere har jobbet med britene. Han har bidratt med nyttig informasjon angående kilder. Vi takker Sabiha Bhojani, som satte oss i kontakt med flere av våre informanter. Takk til Irene Chalamira, vår afro-tanzaniansk venninne, som har hjulpet oss med å komme i kontakt med afrotanzanianere. Til slutt vil vi gi en stor takk til våre lærere, som har gitt gode råd og veiledet oss gjennom rapporten. 7

8 Forkortelser Indo-Tanzanianer - Tanzanianere med indisk bakgrunn Afro-Tanzanianer - Tanzanianere med afrikansk bakgrunn Dar - Dar-es-Salaam HIPC - Heavily Indepted Poor Countries GDP - Gross Domestic Product TIC - Tanzanian Investment Center TFDA - Tanzanian Food and Drugs Autority 8

9 1. Innledning Før vi dro til Tanzania visste vi ingenting om den indiske minoriteten som er bosatt i Dar-es- Salaam med sterke røtter til landet. Det fem uker lange feltarbeidet har gitt oss litt mer kunnskap om indere i Tanzania enn det vi hadde i utgangspunktet. Vi ble godt kjent med forskjellige områder i byen, Dar-es-Salaam i løpet av vårt opphold. Mange ville tenke at fem uker er i overkant lenge er en flink kan en få gjort feltarbeidet i løpet av tre uker og nyte resten av oppholdet ved stranden. Men siden det hver dag falt nye brikker på plass, som bidro til stadig mer fyldige funn, var det først på slutten av oppholdet at vi var klare for å kunne reflektere og sette ting i perspektiv. Dette viser at det var fem uker som måtte til. Vårt hotell var i den bydelen av Dar-es-Salam hvor andelen av indo-tanzanianske beboere er høyst. Dette ga oss muligheten til å starte feltarbeid derfra, snarest mulig Presentasjon av Tema og problemstilling I denne oppgaven skal vi presentere indiske minoriteter i Dar-es-Salaam. Grunnen til at vi valgte dette temaet var fordi, vi synes det var interessant å se at indere har stor betydning i det tanzanianske samfunnet både økonomisk og kulturelt. Vi ønsket å finne ut hvordan en minoritet kunne utvikle seg til å bli så mektig i et afrikansk land. I oppgaven tar vi for oss to store og sentrale temaer som forklarer indernes historiske framgang og deres kulturelle betydning. Derfor har vi valgt å ha to problemstillinger som belyser vårt tema. Siden indere er de som leder økonomien i Tanzania, handler den ene problemstilling om de historiske årsakene til indernes framtredende økonomisk posisjon i landet. Den andre problemstillingen dekker den sosiale/kulturelle faktoren, hva slags holdninger har afro- og indo-tanzaninaere for hverandre i dag, og hvorfor deres forhold er preget av mistillit? 1.2. Endring og avgrensing av tema Da vi skulle velge hva feltoppgaven skulle handle om, var det mange interessante temaer vi kunne ta for oss. Blant annet kvinner og utdanning som også er et av de sentrale temaene innenfor utviklingsstudier. Før vi dro på feltarbeid, hadde vi tenkt å jobbe med Kvinner og 9

10 utdanning. Men da vi landet i storbyen Dar-es-Salaam, oppdaget vi at det er mer interessant å jobbe med indiske minoriteter. Vi ble straks mer interessert i å finne ut mer om denne minoritetsgruppen. Etter en samtale med veilederen vår endret vi temaet vårt fra kvinner og utdanning i Tanzania til «indiske minoriteter i Dar-es-Salaam. Siden vi ville jobbe med minoritetsgrupper i Tanzania, vurderte vi å fokusere på både indiske og arabiske minoriteter i oppgaven. I likhet med inderne har araberne også vært i Tanzania i flere hundre år. Man kan se den store påvirkningen arabisk tradisjon og kultur har hatt på det tanzanianske folket, spesielt i Zanzibar. Handel av gull og slaver med arabiske land over kystområder er nedskrevet i Tanzanias eldre historie. Likevel bestemte vi oss for å avgrense temaet vårt til kun indiske minoriteter, selv om arabere i Tanzania/Zanzibar er et viktig tema i seg selv. Siden vi merket en slags avstand mellom inderne og tanzanierne valgte vi å rette fokuset mot deres forhold til hverandre. I løpet av den første uken av arbeidet oppdaget vi at indere stort sett hadde toppstillinger, mens afro-tanzanianerne var deres ansatte. For å ta et dypdykk i disse forholdene trengte vi synspunkter fra begge parter og intervjuet dermed begge gruppene. I begynnelsen satte vi fokuset mot indernes økonomiske og kulturelle betydning i det tanzanianske samfunnet, men innså etter hvert at det er viktig å ha med historikken for å kunne forstå den betydningen inderne har i dag. Innenfor indiske minoriteter finnes det mange forskjellige religiøse grupper (hinduer, muslimer, sikher og kristne) som har kommet dit. De fleste indere i Dar tilhører hinduismen og islam. Grunnen til at vi valgte å intervjue akkurat disse to gruppene er at, vi mener det var viktig å sammenlikne om deres religiøse tilhørighet og livssyn har noe å gjøre med deres forhold med afro-tanzanianere. Vi kunne ikke ta for oss mer enn to religiøse grupper på grunn av begrenset tid Struktur Oppgaven vår begynner med et kapittel som vil gi våre lesere generell informasjon om Tanzania 10

11 og kan dermed ses på som et bakgrunns kapittel for selve oppgaven. Siden vårt tema er etniske konflikter gjør vi i innføringskapittelet rede av både politikk, befolkning og de etniske gruppene. I metodekapittelet presentere vi våre fremgangsmåter og forklarer hvorfor disse måtene var viktige for oss. I tillegg skal vi kort forklare hvordan det var å skaffe seg kontakter og beskrive intervjusituasjonene. I teoridelen skal vi nevne noen teorier som vi mener er relevante i oppgaven vår. Siden inderne er en minoritetsgruppe og migrerte til Øst-Afrika har vi valgt innen teoridelen å skrive blant annet om migrasjon. Andre teorier som er knyttet til oppgaven er etnisitet, kastesystem og kultur. Vi kommer til å forklare våre problemstillinger ved hjelp av disse teoriene. I drøftingskapittelet har vi delt første problemstilling i tre delkapitler som tar for seg tre ulike tidsepoker av indernes innvandring til Tanzania. Andre problemstillinger skal besvare forholdet mellom indere og etniske tanzanianere. Dette er så og si utelukkende basert på våre intervjuer og observasjoner. Vi tar for oss relasjonen mellom indo-tanzanianere og afro-tanzanianere, og drøfter årsakene til hvorfor relasjonene har forårsaket mistillit og segregering. På slutten av denne problemstillingen vil vi drøfte hvilke utfordringer inderne har i dag. Det siste kapittelet er ment som en oppsummering og et forsøk på å beskrive inderes utvikling og fremtid i Tanzania vil de fortsette å bo i landet eller er det et spørsmål om tid før de blir drevet ut av landet? Vi vil gjøre oppmerksom på at i denne rapporten har vi valgt å kalle tanzanianere med afrikansk bakgrunn for afro-tanzanianer, og de med indisk bakgrunn for indo-tanzanianer, dette gjøres for enkelhetens skyld og slik at vi slipper evt misforståelser videre i rapporten. Indere som er bosatt i Tanzania, kaller seg selv for afrikanere. Afro-tanzanianere nekter å godta dette og kaller dem fortsatt, etter flere generasjoner, for wahindi, altså inder på swahili. 11

12 2. Innføring i Tanzania 2.1. Tanzania Landet ligger i Øst-Afrika med nabolandet Uganda i nord, Burundi, Rwanda og Kongo i vest og Zambia, Malawi og Mosambik i sør. Tanzania består av fastlandsdel (Tanganyika) og øyene (Zanzibar og Pemba) som ligger i Indiahavet. Landets befolkning er på ca. 45 millioner med en årlig vekst til 2,9%. Med km2 flateinnhold er Tanzania Afrikas 13. største land (Askheim, 2011 ). Inderne ankom Øst-Afrika med båt. Det kan være grunnen til at de bosatte seg langs den lange kystlinjen fra nord til sør Befolkning Som nevnt ovenfor har landet en befolkning på 45 millioner innbyggere. I følge det store norske leksikon faller levealder i Tanzania på grunn av utbredelsen av AIDS. Landet har mer enn 120 etniske grupper og det er forskjell på befolkningen fra øyen Zanzibar og fastlandet. Befolkningen på fastlandet består for det meste av bantufolk (mer enn 100 forskjellige folkegrupper). Blant bantugruppene er ingen gruppe stor nok til å dominere, men de mest kjente folkegrupper er chagga, nyamwezi og sukuma. I tillegg til de forskjellige afrikanske stammene bor det en del andre etniske grupper både på Zanzibar og på fastlandet. I følge det store norske leksikon er ca. En prosent av befolkningen indere eller arabere. Ved siden av dette er Tanzania en post for flyktningene fra nabolandene som for eksempel Rwanda eller Burundi. Ca. 50 prosent av landet befolkning tilhører den kristne trosretningen, mens 33 prosent er muslimer. Buddhister og hinduer er landets religiøse minoriteter. Stammereligionene er i ferd med å forsvinne fordi mange konverterer til de dominerende religionene (Store norske leksikon, 2009). De offisielle språkene i Tanzania er engelsk og Swahili (Kiswahili). Mens Swahili er språket de fleste forstår og snakker, blir engelsk brukt i administrasjon, undervisning og handel. Dette er et av de største problemene Tanzania har i utdanningssystemet sitt. I følge det store norske leksikon er engelsk det språket som de fleste ikke forstår. Siden mesteparten av befolkningen snakker forskjellige bantuspråkene dvs. over 100 forskjellige språk, er engelsk for de fleste deres tredje språk som må læres ved siden av Swahili (Christensen, 2009). 12

13 2.3. Næringsliv I dag er landets næringsliv og økonomi avhengig av flere sektorer der primærsektoren er agrikultur. Nærmere 80 prosent av befolkning i landet livnærer seg av selvforsynt jordbruk. De viktigste matvarene er mais, poteter, kokebønner, bønner, kassava og ris. En del matvarer er tradisjonelle eksportprodukter fra jordbruket som kaffe, kashewnøtter, te, bomull, tobakk og kokosnøtter. Etter 1990-tallet begynte landet å satse på eksport av grønnsaker og frukt også. På den andre siden er landet avhengig av oljeimport for å dekke energibehovet. Denne sterke avhengigheten har bidratt til underskudd på handelsbalansen og en stor utenlandsgjeld (Store norske leksikon, 2009). I tillegg til jordbruket er turisme en annen viktig økonomisk sektor. Landet har en del naturområder og nasjonalparker med attraksjoner som for eksempel Kilimanjaro, som er Afrikas høyeste fjell med en fantastisk natur som trekker til seg tusenvis av turister hvert år. Denne sektoren har vært særlig i vekst siden 1980-tallet (Store norske leksikon, 2009). Tanzania er et lite industrialisert land. Etter selvstendigheten var det et mål å øke industrialiseringen, men den økonomiske krisen på 1980-tallet førte imidlertid til at en del produksjoner måtte legges ned grunnet energiforbruk og valutakostander. Noen år senere begynte landet likevel med industrialisering av produkter som tekstiler, papir, sement, kunstgjødsel og jern (Store norske leksikon, 2009). Dar-es-Salaam er byen med mest industriell virksomhet. 13

14 3. Metode 3.1. Tilnærming og valg av metode Innenfor samfunnsforskningen framstår kvalitativ og kvantitativ forskning som to vesentlige tenkemåter eller paradigmer (Kuhn 1962). Det er mye konkurranse og konflikt blant tilhengere av de to ulike designene, som gjerne blir kalt for positivismestriden. Men de fleste forskere erkjenner at det er behov for begge metodetilnærmingene for et bredt sammensatt forskning. Dersom man har ressurser til det, er idealet i mange tilfeller et resultat av både kvalitativ og kvantitativ tilnærming. I kvalitativ forskningsdesign er standarden dybdeintervjuer som gir oss innblikk i årsak og sammenhenger i et fenomen. Kvantitativ forskningsdesign redegjør for utbredelsen av et fenomen. Under kvalitativ forskning blir det lagt mer vekt på forståelsen enn forklaringen. Grunnlaget til denne forskningsformen finner vi hos sosiologiens far, Max Weber (Tjora 2011). Av hensiktsmessige årsaker var det naturlig for vår casestudie å velge kvalitativ forskning. Et av våre hovedargumenter for dette er at i kvalitativ forskning kan en identifisere forhold som ikke er satt opp når man designet en undersøkelse i forkant (Tjora 2011). Det er lettere å ha en direkte samtale under kvalitativ design. Siden temaet vårt er ganske ny, har vi ikke hatt veldig mye å referere til. Mengde litteratur som vi fant innen dette temaet var begrenset. Derfor var det behov for ikke bare dybdeintervjuer, men også observasjon av hverdagslivet til begge folkegruppene. I tillegg har vi måttet bruke mange kilder ifra internettet, for å skaffe den nødvendige informasjonen. En annen viktig faktor var hvor effektive vi var i bruk av de forskjellige metodene. Vi hadde kun fem uker til disposisjon i byen, og det i seg selv var en kort periode til å kunne fastslå noe som det var forsket så lite på tidligere. Derfor måtte vi bruke den kvalitative metoden for å maksimere utbyttet utbytte av tiden. 14

15 3.2. Bruk av tolk/kommunikasjon Siden 50 prosent av intervjuene skulle være av indo-tanzanianere og to av oss i gruppa kunne snakke hindi fant vi ut at vi kunne gjennomføre vårt feltarbeid uten tolk. Dette var en stor fordel som gjorde det enklere for oss å skaffe kontakter og skape tillitt. Vi følte at alle menneskene vi intervjuet på hindi snakket direkte og fritt til oss uten å gjemme unna informasjon. Dette antar vi var fordi vi hadde etablert en ekte og god relasjon. Når det gjelder intervjuene av afro-tanzanianere, møtte vi på noen utfordringer. Vi fant ikke tonen med tolken og måtte derfor tenke på en alternativ løsning. Vi ble kjent med mange afrikanere som kunne kommunisere med oss på engelsk og klarte etter hvert å bygge relasjoner til menneskene rundt oss. Slik ble problemet løst Intervjuene og valg av informanter I forkant av feltarbeidet lagde vi ulike intervjuguider til ulike formål. Innenfor de to gruppene ble det også laget to ulike intervjuguider som skulle ta for seg den eldre og yngre generasjonen. Men vi fant raskt ut at det var upraktisk å ha med seg intervjumalene i samtalene, siden det var viktig for oss å ikke avbryte intervjuobjektene. Vi ønsket at de skulle kunne snakke fritt innenfor temaet. Noen av spørsmålene ble redigert underveis, samtidig som vi oppdaget behovet for å tilføye og fjerne andre spørsmål. Intervjuene og spesielt intervjusituasjonen ble tilpasset til hver enkelt deltaker. Vi var opptatt av å velge steder der deltakerne følte seg komfortable nok til å kunne snakke fritt. Enkelte tok oss med seg hjem mens andre foretrakk arbeidsplassen. Den yngre generasjonen valgte vi å intervjue på offentlige steder. Det var lettere å etablere en god kontakt og kommunisere over en kopp kaffe for eksempel. Studentene som vi intervjuet ved universitetet i Dar es Salaam ble ekstra engasjerte når de fant ut av vi studerte det samme som dem (Det finnes en avdeling for internasjonale studier/utviklingsstudier i Dar-es-Salaam universitetet som vi besøkte). Vi har et aldersspenn på ca. 42 år på våre intervjuere, mer detaljer om intervjuene og antall representanter av hvert kjønn finnes bakerst i rapporten under Appendix. Vi fant ut at kjønnet på deltageren ikke spilte noen rolle med tanke på hvilket svar vedkommende ga. Derfor var vi ikke opptatt av å ha nøyaktig likt antall av begge kjønn representert i intervjuene. 15

16 Under våre intervjuer, ble vi kjent med flere mennesker som hadde potensiale til å bli våre nøkkelpersoner til å tipse oss om andre relevante personer, Mehak var et slikt tilfelle. Vi kan gjerne si at vi brukte snøballmetoden, hvor våre intervjuer ble avsluttet med spørsmål om de hadde tips eller forslag til andre kandidater som vi kunne intervjue. Det var slik vi fant våre informanter. Mange av de vi intervjuet var mer enn gjerne villige til å hjelpe oss videre med prosjektet og kunne også fungere som tolk dersom det var behov for det Roller under intervju og observasjon Det å ha observasjonsroller som er legitime i med tanke på plassen man skal utføre observasjonen på er også en viktig faktor. Det er her vår etniske bakgrunn kom oss til fordel. Vi gled inn i mengden og det var lite gjenkjennelig at vi ikke var lokale indere. I indiske miljøer som for eksempel tempel og moskeer, kunne vi kommunisere med menneskene på deres eget lokale språk uten å bli tatt for å være fremmede. Dette ga oss tilgang til mye interessant informasjon. Under mesteparten av feltarbeidet var vi deltagende observatører. Vi kledde oss ut i indiske drakter for å passe bedre inn i mengden. I for eksempel brylluper og fester var vi opptatte av å trekke minst mulig oppmerksomhet til oss og kun være deltakere. Under slike observasjoner hadde vi med oss en informant som kunne kommentere og gjøre dialogen vårt lettere med omgivelsene. Dersom det skulle dukke opp noen spørsmål om vår identitet var det alltid en lettelse å ha et kjent ansikt fra lokalmiljøet å referere til som kunne bekrefte arbeidet vi utførte. Det kan føles unaturlig å sitte og notere under observasjonsstudier, hvor du helst skal være minst mulig synlig. Derfor fant vi det mer praktisk å ta notater i etterkant av observasjonen. Vi brukte også tiden i etterkant på å diskuterte ting vi hadde opplevd og lagt merke til, samtidig som vi fant ut av ting vi var usikre på og som vi måtte undersøke nærmere til neste gang. I forkant av intervjuene pleide vi å fordele rollene, en hadde ansvaret for å stille spørsmålene og ha samtalen gående med deltakeren, mens en annen noterte samtalen. Den tredje av oss fungerte som observatør og notere ned interessante observasjoner som vi kunne ta med videre eller ting 16

17 som vi måtte lese mer om. Vi byttet roller underveis, slik at alle fikk muligheten til å prøve seg i de ulike rollene under feltarbeidet. Under møtene der samtalen foregikk på hindi eller gujarati var det vanskelig for et medlem i gruppen å delta like aktivt siden hun ikke behersket språket. Men vi ønsket at alle skulle kunne delta og være like engasjerte gjennom prosessen derfor passet vi på å veksle på å gi henne korte oppsummeringer innimellom og forklaringer. Dette ser vi fordeler ved. Hun fikk god tid til å reflektere og stille spørsmål i etterkant om ting som vi andre kanskje ikke hadde lagt merke til under intervjuet. I forkant bestemte vi oss for å bruke lydopptaker under intervjuene, men dette fant vi unødvendig underveis i arbeidet. Vi hadde god tid til å kunne notere samtidig som vi gjerne diskuterte intervjuet rett etter å ha gjennomført det slik at det var lite sannsynlig at noe ble glemt eller oversett. Det at vi var tre på gruppen gjorde denne jobben lett. Men dersom det var for eksempel kun en person som utførte intervjuet, hadde behovet for lydopptaker vært mer betydelig Etikk og anonymitet Etikk i forskningen har fått stadig mer oppmerksomhet. Dersom man ønsker å bruke forskningspersoner og ha intervjuer hvor bruk av deltagernes navn kan ha konsekvenser for dem er anonymisering viktig. Man må respektere de etiske retningslinjene. Derfor har vi heller valgt å bruke koder på våre informanter istedenfor å navngi dem. Vi har valgt å bruke deres religiøse bakgrunn sammen med alder i kodingen. Siden det er disse to elementene som hovedsakelig er viktige for oss, i hvert fall ved intervjuer hos indo-tanzanianere. En annen faktor som gjorde anonymisering ekstra viktig for oss, var at mange afro-tanzanianere følte behovet for en sikkerhet om at disse intervjuene ikke kom til skade for dem, siden mange av dem var ansatte hos indisk-eide forretninger. Vi måtte forsikre dem om at deres navn og identitet skulle være irrelevante for vår feltoppgave Kildekritikk og generalisering 17

18 I alle feltstudier dukker det spørsmål om reliabilitet og validitet i innsamlet datamateriale. Vi har vært ganske oppmerksomme med å kunne dekke mest mulig av ting vi har funnet av betydning som hadde en effekt på vårt tema. Derfor har vi brukt veldig mye tid og energi til å forsikre oss om at det vi har samlet er så riktig som mulig. Likevel kan vi ikke konkludere noe med 100 prosent sikkerhet. Vi tar forbehold om at det kan være avvik, og at det kan være andre ulike sammenhenger enn det vi har klart å fange i løpet av vårt fem ukers feltarbeid. En av metodene som vi brukte for å sjekke om vårt materiale er riktig var å møte deltakerne vi hadde intervjuet i flere anledninger for å stille dem samme spørsmål på ulike måter. Dette for å se om de ulike svarene samsvarte med hverandre. I etterkant av alle forskningssammenhenger dukker spørsmålet om generalisering opp; hvor relevant er resultatet av forskningen? Generaliseringen av kvalitativ forskning har lenge vært diskutert, og forskerne klarer ikke å komme til enighet da dette er litt mer innviklet enn kvantitativ metode. I vårt tilfelle var vi mer interesserte i belyse et konkret spørsmål (situasjonen mellom inderne og afrikanerne i Tanzania) enn å ha fokus på spesifikke caser. Derfor vil vi hevde at det er en moderat generalisering som kan forekomme i feltrapporten vår, siden vi hele tiden har vært opptatt av å ha et generelt innblikk i temaet (Tjora 2011:185) Valg av feltområde Feltarbeidet vårt ble gjennomført i Dar es Salaam, Tanzania fra 4. februar til 8. mars Vi valgte å utføre feltarbeidet vårt i Dar es Salaam fordi majoriteten av indo-tanzanianere er bosatt i denne byen. Under vår utflukt til Kibaha, da vi beveget oss ut av byen, så vi at det ble færre og færre tegn til den indiske befolkningen. Inderne er stort sett bosatt i området rundt Jumhuri street i Dar es Salaam, som er den sentrale delen av byen samt i området rundt Upanga. Det var dette området vi bodde i de første dagene av oppholdet vårt i Dar es Salaam, og vi ble alle overrasket av synet. Det som fikk oss til å bli ekstra oppmerksomme på dette var at lokale folk kunne lett ta feil av oss for å være indo-tanzanianere på grunn av vår etniske bakgrunn, og snakket til oss på swahili. 18

19 Vi vurderte i begynnelsen å utføre deler av feltarbeidet i Zanzibar da vi hadde fått tips om at det bodde mange indere der også, men der fikk vi ikke tid til annet enn en kort observasjon av området rundt Stone town. Dette i seg selv var forøvrig ganske interessant for oss, da vi la fort merke til at det ikke var et så stor skille mellom indo-tanzanianere og afro-tanzanianere. Vi så flere familier som var blandet, i et miljø preget av tett bosetning. Heller ikke velstanden var merkbar forskjellig hos de to etniske gruppene. Mange av de indo-tanzanianerne var bosatt i Zanzibar hadde familiemedlemmer som var bosatt på fastlandet, hovedsakelig i Dar es Salaam. De hadde valgt å flytte innover på grunn av bedre fasiliteter. Siden vi fikk møtt kun eldre mennesker, virker det som om den yngre generasjonen har forlatt øya. Årsaker till dette kan være studier og bedre karrieremuligheter 3.8. Observasjon Observasjonsstudier blir gjerne kalt for etnografi, grunnet bruken av denne metoden tilbake i tid for feltstudier av fremmede kulturer. et sett av metoder hvor forskeren deltar, åpent eller skjult, i folks daglige liv for en viss tidsperiode, og ser hva som skjer, hører hva som blir sagt, stiller spørsmål, i det hele tatt, samler alle mulige data som er tilgjengelige for å kaste lys over temaene som er fokus for forskningen (Hammersley og Atkinson 1995:1). Observasjonsstudier er også preget av naturalisme, det vil si en ide om at alt og alle skal studeres i sin naturlige situasjon. Siden vi bodde sentralt i forhold til feltarbeidet kunne vi utnytte enhver anledning til å foreta observasjoner i omgivelsene. Mye av dataene som vi har samlet inn og bruker i denne feltrapporten, er fra våre observasjoner. Vi var vitner til mange konflikter og situasjoner som førte til at vi forstod forholdene bedre. Under disse utfluktene ble vi kjent med nye mennesker som utviklet seg til å bli viktige nøkkelpersoner for vårt feltarbeid. Gjennom observasjoner og uformelle samtaler sjekket vi validiteten av innsamlet datamateriale. Robert Dingwall hevder at observasjon er den beste måten å skaffe kunnskap om den intersubjektive konstruksjonen av virkeligheten på. Dette fordi man gjennom observasjon ikke 19

Jeg vet ikke hva jeg er verdt.

Jeg vet ikke hva jeg er verdt. Jeg vet ikke hva jeg er verdt. En kvalitativ studie av eldre innvandrermenns opplevelse av helse Prosjektemne for studenter ved Tverrfaglige kjønnsstudier Universitetet i Oslo Vår 2010 Oda Stormo, Regina

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold Kriminologiska institutionen Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold En kvalitativ studie om menns forståelse rundt vold i den utsatte drabantbyen Groruddalen Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi,

Detaljer

Minoritetsspråklige gutters erfaringer i forhold til gjennomføring av videregående skole.

Minoritetsspråklige gutters erfaringer i forhold til gjennomføring av videregående skole. AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Masteroppgave i samfunnsarbeid Kunnskap, deltakelse og mestring Dialog og mestringsfølelse, få delta og komme på toppen av bølgen. Minoritetsspråklige gutters erfaringer

Detaljer

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs?

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Mari Hellerud Snekkevåg Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Om kunnskapspolitikkens tilnærming for språklig og kulturelt mangfold i skolen Masteroppgave August 2010 Masteroppgave i flerkulturell

Detaljer

Man snakker ikke om sånt

Man snakker ikke om sånt Man snakker ikke om sånt En kvalitativ undersøkelse om ikke-vestlige innvandreres syn på psykiske lidelser. Yasmin Therese Walås Master i Psykisk helsearbeid. Institutt for folkehelse, Elverum. HØGSKOLEN

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Mestring og sosialt nettverk

Mestring og sosialt nettverk Mestring og sosialt nettverk - betydningen av nettverk i enslige mindreårige flyktningers hverdag etter bosetting. Nina Borge Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Høgskolen i Telemark

Detaljer

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate?

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Martin Olsen og Miriam S. Stenberg 12.05.2014 Bachelor

Detaljer

Kulturmøter på familiekontoret: Erfaringer og eksempler fra flerkulturell mekling og terapi

Kulturmøter på familiekontoret: Erfaringer og eksempler fra flerkulturell mekling og terapi Kulturmøter på familiekontoret: Erfaringer og eksempler fra flerkulturell mekling og terapi Rapport basert på forprosjekt i avdeling familievern, barne- og familieetaten, Oslo kommune, 2003, av Gro Saltnes

Detaljer

«De setter pris på at du integrerer deg, liksom»

«De setter pris på at du integrerer deg, liksom» «De setter pris på at du integrerer deg, liksom» Dialoger om sosial inkludering og alkoholbruk i det etnisk mangfoldige arbeidslivet Ida Kahlbom AKAN publikasjon 1/2012 «De setter pris på at du integrerer

Detaljer

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING Institut for Æstetiske Fag Navn Årskortnummer Linda Sætra 20003704 Afdeling (sæt kryds) DRA KUN LIT MUS

Detaljer

«Det er mye å hente, rett og slett» En oppgave om ledelse av samarbeid skole - arbeidsliv

«Det er mye å hente, rett og slett» En oppgave om ledelse av samarbeid skole - arbeidsliv «Det er mye å hente, rett og slett» En oppgave om ledelse av samarbeid skole - arbeidsliv Hanne-Merete Hagby Master i skoleledelse NTNU 2013 Forord Denne oppgaven markerer slutten på et fire og et halvt

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det

Detaljer

DE USYNLIGE INNVANDRERNE

DE USYNLIGE INNVANDRERNE DE USYNLIGE INNVANDRERNE En sosiologirapport om å flytte til Norge etter å ha tilbrakt store deler av barne- og ungdomstiden i utlandet April 2013 1 Innholdsfortegnelse DEL 1-INTRODUKSJON...3 1.1 Innledning...3

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

«I barnehagen skal vi snakke norsk!» Et postkolonialt blikk på dikotomier i en «flerkulturell» barnehage. En etnografisk undersøkelse.

«I barnehagen skal vi snakke norsk!» Et postkolonialt blikk på dikotomier i en «flerkulturell» barnehage. En etnografisk undersøkelse. «I barnehagen skal vi snakke norsk!» Et postkolonialt blikk på dikotomier i en «flerkulturell» barnehage. En etnografisk undersøkelse. Image not shown Kjartan Andersen Belseth Masteroppgave i barnehagepedagogikk

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Somaliere i Norge noen utfordringer...

Somaliere i Norge noen utfordringer... Somaliere i Norge noen utfordringer... I en slik kort oversikt som kommer nedenfor er det selvfølgelig umulig å yte et folk og en nasjon rettferdighet. Vi gir en liten smakebit på landet Somalia og folket

Detaljer

Organisasjonskultur i TINE SA

Organisasjonskultur i TINE SA Bacheloroppgave 2011 Organisasjonskultur i TINE SA av 20196, 11812 Denne bachelor oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Forord. Torunn Janbu President

Forord. Torunn Janbu President Forord Det norske samfunnet og befolkningen er gjennom globalisering og innvandring fra ulike deler av verden og nye ekteskapsmønstre blitt stadig mer sammensatt og mangfoldig. Selv om mye også er likt

Detaljer

Med døren på gløtt: Jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn

Med døren på gløtt: Jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn 1 Med døren på gløtt: Jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn Hege Høivik Bye, Gro Mjeldheim Sandal, Jøri Gytre Horverak, Valeria Markova, Eugene Guribye, og David Lackland

Detaljer

Fjerne fedre og nære mødre

Fjerne fedre og nære mødre FoU rapport nr. 7/2009 Fjerne fedre og nære mødre Barns erfaringer med å ha liten kontakt med far Ann Christin Eklund Nilsen Solveig Sagatun Dag Ellingsen Tittel Forfattere Fjerne fedre og nære mødre.

Detaljer

«Det er litt opp til hver enkelt»

«Det er litt opp til hver enkelt» Olav Gran Egeland «Det er litt opp til hver enkelt» Praktikeres faglige utvikling og vedlikehold i praksisfeltet Masteroppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Sammendrag

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

Oppvekst i to multietniske boligområder

Oppvekst i to multietniske boligområder Susanne Søholt Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 313 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Susanne Søholt Oppvekst i

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer