Indiske minoriteter i Dar es Salaam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Indiske minoriteter i Dar es Salaam"

Transkript

1 Indiske minoriteter i Dar es Salaam Feltarbeidsoppgave fra Dar es Salaam, Tanzania Årsstudium/1.år bachelor i utviklingsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014 Zahra Ismaili (336), Mubara Ahmed (352) og Mahwish Mahmood (327) 1

2 Innholdsfortegnelse English summary Forord Begrepsforklaring og forkortelser 1. Innledning Presentasjon av Tema og problemstilling Endring og avgrensing av tema Struktur Innføring i Tanzania Tanzania Befolkning Næringsliv Metode Tilnærming og valg av metode Bruk av tolk/kommunikasjon Intervjuene og valg av informanter Roller under intervju og observasjon Etikk og anonymitet Kildekritikk og generalisering Valg av feltområde Observasjon Teori Migrasjon Økonomiske faktorer til migrasjon Etnisitet og tilhørighet Kastesystem Kultur Hva er de historiske årsakene til indo-tanzanianeres framtredende posisjon i næringslivet i Tanzania i dag? Handelsfolk fra Gujarat Indiske Diaspora Inderes ankomst til Øst-Afrika

3 Indere og Arabere i Afrika/Tanzania Zanzibar som handelssentrum Mulige/relevante årsaker til indiske shiah muslimers faste opphold i Zanzibar Under den tyske kolonitiden Kapitalistisk konkurranse mellom europeere og asiatene Isolering av indere Generell om Tanzanias næringsliv etter selvstendighet Utenlandske investeringer Bilateral forhold Handelsforhold Inderes økonomisk situasjon i nåværende tidspunkt Holdninger mellom afro- og indo-tanzanainere Forhold mellom indo og afro-tanzanianere Afrikansk motstand mot indere Fordriving av indere fra Uganda Utdrivningen Zanzibar Et Flerkulturelt samfunn Den indiske kulturen i Dar-es-Salaam: Observasjon Kultur og identitet Språk Zaitun Hindu-inderes holdning Shia-muslimenes holdning Mehak Coco Beach Finnes det holdningsforskjeller mellom de nåværende generasjonene og hvilke endringer har skjedd i synspunktene mellom de nåværende generasjonene? Skillene på deres synspunkter Utfordringer de møter i dag Økonomiske utfordringer Tilhørighets spørsmål Oppsummering og konklusjon

4 7.1. Tilpasning Litteraturliste...66 Appendix Oversikt over Informanter Observasjon Intervjuguider 4

5 English Summary This report is a result of five weeks fieldwork in Dar-es-Salaam, Tanzania. We are three students attending Development Studies at the Oslo University College. Since we changed the intended topic of our report after arriving in Dar-es-Salaam, it took us some time to start our fieldwork. Our chosen topic focuses on the economical role of the Indian minority in Dar-es-Salaam and the political and cultural relations of the Indian minority with the Afro-Tanzanian population. Because we saw the two different ethnic groups, the Indians and the ethnic Tanzanian, living side by side, we chose to start our work focusing on the relationship between Indians and Tanzanians. After some interviews, we figured out that another interesting topic for our report would be the economical role of the Indian minority and how they became such a substantial power in Tanzania' s economy. Many of the Indian families have roots going as far back as the 18th century. This is an important part of the history of the Indians in Tanzania for our fieldwork, because some of the families we interviewed trace their roots as far back as the merchants who came to Zanzibar hundreds of years ago. We decided to divide our topic in too two parts. Our first issue is "What are the historical reasons for Indian Tanzanians success in Tanzania's economy today?" The second issue we want to investigate is "What kind of relation do Afro- Tanzanians have with the Indo- Tanzanians and why is the relation between these two groups characterized by distrust?" The world today can be seen as a global village, and there exists minority groups of different ethnicities in countries all over the world. Indians in East Africa is especially an interesting minority because this group is not only a result of the British colonial period, like Indians in South Africa, but also a result of the migration of Indian merchants centuries before. We have used qualitative method to get all the information together in our report. We interviewed around 25 people from different ethnic backgrounds. We participated in different events and social gatherings like marriages, or dinners with families of the interviewee (s), or prayers in temples and mosques. Observation was another method that gave us some insight into both Indian Tanzanians and African Tanzanians lifestyle. This was very useful, because through passive observation we got another method additional to our interviews for gathering our data. 5

6 Even today, the majority of Indian Tanzanians are playing a big role in Tanzania's economy, but things are changing faster than earlier. Since most Indian Tanzanians are financially stronger than the average Tanzanian citizen is, they can afford a more expensive education for their children. This explains why majority of the Indian Tanzanians we met had studied abroad. Even though Indians have a relatively safe position in Tanzania they are not completely satisfied with the political and economic developments in Tanzania. Some of them are therefore considering the possibility of moving to the west. Discussions on topics like, which ethnic group has the right to lead the country and which does not, are more frequent today and becoming a problem for the Indian minority. After several interviews and conversations with Indian Tanzanians, we realized that they feel a strong bond to Tanzania. The country has provided them with great opportunities and given them an identity but still there is a fervent distrust between the two groups. Even though the government is not forcing Indians to leave the country, as in for example Uganda, Indians are displeased that the government is not doing enough to build trust between the ethnic groups. On the other hand, the government disappoints some African Tanzanians, because they feel that Indian Tanzanians receive too much support from the government. We want to thank all our informants for all their kindness, and for sharing their experiences and knowledge, which has been a huge help for us. Thank you for your hospitality. A special thanks to our professor and supervisor. This report would never have been completed without your help. 6

7 Forord Etter fem uker i Dar-es-Salaam er vi tilbake i Norge for å skrive rapporten vår. Oppholdet vårt ga oss et lite innblikk i både indo-tanzanianers og afro-tanzanianers liv. Vi har bygd gode relasjoner med noen av menneskene vi møtte under feltarbeidet som vi fortsatt har kontakt med den dag i dag. Tiden vi tilbrakte i Tanzania har etterlatt mange gode minner. Vi vil takke våre kontaktpersoner i Dar-es-Salaam, deriblant sosialarbeider Shukla Bedji, som tidligere har jobbet med britene. Han har bidratt med nyttig informasjon angående kilder. Vi takker Sabiha Bhojani, som satte oss i kontakt med flere av våre informanter. Takk til Irene Chalamira, vår afro-tanzaniansk venninne, som har hjulpet oss med å komme i kontakt med afrotanzanianere. Til slutt vil vi gi en stor takk til våre lærere, som har gitt gode råd og veiledet oss gjennom rapporten. 7

8 Forkortelser Indo-Tanzanianer - Tanzanianere med indisk bakgrunn Afro-Tanzanianer - Tanzanianere med afrikansk bakgrunn Dar - Dar-es-Salaam HIPC - Heavily Indepted Poor Countries GDP - Gross Domestic Product TIC - Tanzanian Investment Center TFDA - Tanzanian Food and Drugs Autority 8

9 1. Innledning Før vi dro til Tanzania visste vi ingenting om den indiske minoriteten som er bosatt i Dar-es- Salaam med sterke røtter til landet. Det fem uker lange feltarbeidet har gitt oss litt mer kunnskap om indere i Tanzania enn det vi hadde i utgangspunktet. Vi ble godt kjent med forskjellige områder i byen, Dar-es-Salaam i løpet av vårt opphold. Mange ville tenke at fem uker er i overkant lenge er en flink kan en få gjort feltarbeidet i løpet av tre uker og nyte resten av oppholdet ved stranden. Men siden det hver dag falt nye brikker på plass, som bidro til stadig mer fyldige funn, var det først på slutten av oppholdet at vi var klare for å kunne reflektere og sette ting i perspektiv. Dette viser at det var fem uker som måtte til. Vårt hotell var i den bydelen av Dar-es-Salam hvor andelen av indo-tanzanianske beboere er høyst. Dette ga oss muligheten til å starte feltarbeid derfra, snarest mulig Presentasjon av Tema og problemstilling I denne oppgaven skal vi presentere indiske minoriteter i Dar-es-Salaam. Grunnen til at vi valgte dette temaet var fordi, vi synes det var interessant å se at indere har stor betydning i det tanzanianske samfunnet både økonomisk og kulturelt. Vi ønsket å finne ut hvordan en minoritet kunne utvikle seg til å bli så mektig i et afrikansk land. I oppgaven tar vi for oss to store og sentrale temaer som forklarer indernes historiske framgang og deres kulturelle betydning. Derfor har vi valgt å ha to problemstillinger som belyser vårt tema. Siden indere er de som leder økonomien i Tanzania, handler den ene problemstilling om de historiske årsakene til indernes framtredende økonomisk posisjon i landet. Den andre problemstillingen dekker den sosiale/kulturelle faktoren, hva slags holdninger har afro- og indo-tanzaninaere for hverandre i dag, og hvorfor deres forhold er preget av mistillit? 1.2. Endring og avgrensing av tema Da vi skulle velge hva feltoppgaven skulle handle om, var det mange interessante temaer vi kunne ta for oss. Blant annet kvinner og utdanning som også er et av de sentrale temaene innenfor utviklingsstudier. Før vi dro på feltarbeid, hadde vi tenkt å jobbe med Kvinner og 9

10 utdanning. Men da vi landet i storbyen Dar-es-Salaam, oppdaget vi at det er mer interessant å jobbe med indiske minoriteter. Vi ble straks mer interessert i å finne ut mer om denne minoritetsgruppen. Etter en samtale med veilederen vår endret vi temaet vårt fra kvinner og utdanning i Tanzania til «indiske minoriteter i Dar-es-Salaam. Siden vi ville jobbe med minoritetsgrupper i Tanzania, vurderte vi å fokusere på både indiske og arabiske minoriteter i oppgaven. I likhet med inderne har araberne også vært i Tanzania i flere hundre år. Man kan se den store påvirkningen arabisk tradisjon og kultur har hatt på det tanzanianske folket, spesielt i Zanzibar. Handel av gull og slaver med arabiske land over kystområder er nedskrevet i Tanzanias eldre historie. Likevel bestemte vi oss for å avgrense temaet vårt til kun indiske minoriteter, selv om arabere i Tanzania/Zanzibar er et viktig tema i seg selv. Siden vi merket en slags avstand mellom inderne og tanzanierne valgte vi å rette fokuset mot deres forhold til hverandre. I løpet av den første uken av arbeidet oppdaget vi at indere stort sett hadde toppstillinger, mens afro-tanzanianerne var deres ansatte. For å ta et dypdykk i disse forholdene trengte vi synspunkter fra begge parter og intervjuet dermed begge gruppene. I begynnelsen satte vi fokuset mot indernes økonomiske og kulturelle betydning i det tanzanianske samfunnet, men innså etter hvert at det er viktig å ha med historikken for å kunne forstå den betydningen inderne har i dag. Innenfor indiske minoriteter finnes det mange forskjellige religiøse grupper (hinduer, muslimer, sikher og kristne) som har kommet dit. De fleste indere i Dar tilhører hinduismen og islam. Grunnen til at vi valgte å intervjue akkurat disse to gruppene er at, vi mener det var viktig å sammenlikne om deres religiøse tilhørighet og livssyn har noe å gjøre med deres forhold med afro-tanzanianere. Vi kunne ikke ta for oss mer enn to religiøse grupper på grunn av begrenset tid Struktur Oppgaven vår begynner med et kapittel som vil gi våre lesere generell informasjon om Tanzania 10

11 og kan dermed ses på som et bakgrunns kapittel for selve oppgaven. Siden vårt tema er etniske konflikter gjør vi i innføringskapittelet rede av både politikk, befolkning og de etniske gruppene. I metodekapittelet presentere vi våre fremgangsmåter og forklarer hvorfor disse måtene var viktige for oss. I tillegg skal vi kort forklare hvordan det var å skaffe seg kontakter og beskrive intervjusituasjonene. I teoridelen skal vi nevne noen teorier som vi mener er relevante i oppgaven vår. Siden inderne er en minoritetsgruppe og migrerte til Øst-Afrika har vi valgt innen teoridelen å skrive blant annet om migrasjon. Andre teorier som er knyttet til oppgaven er etnisitet, kastesystem og kultur. Vi kommer til å forklare våre problemstillinger ved hjelp av disse teoriene. I drøftingskapittelet har vi delt første problemstilling i tre delkapitler som tar for seg tre ulike tidsepoker av indernes innvandring til Tanzania. Andre problemstillinger skal besvare forholdet mellom indere og etniske tanzanianere. Dette er så og si utelukkende basert på våre intervjuer og observasjoner. Vi tar for oss relasjonen mellom indo-tanzanianere og afro-tanzanianere, og drøfter årsakene til hvorfor relasjonene har forårsaket mistillit og segregering. På slutten av denne problemstillingen vil vi drøfte hvilke utfordringer inderne har i dag. Det siste kapittelet er ment som en oppsummering og et forsøk på å beskrive inderes utvikling og fremtid i Tanzania vil de fortsette å bo i landet eller er det et spørsmål om tid før de blir drevet ut av landet? Vi vil gjøre oppmerksom på at i denne rapporten har vi valgt å kalle tanzanianere med afrikansk bakgrunn for afro-tanzanianer, og de med indisk bakgrunn for indo-tanzanianer, dette gjøres for enkelhetens skyld og slik at vi slipper evt misforståelser videre i rapporten. Indere som er bosatt i Tanzania, kaller seg selv for afrikanere. Afro-tanzanianere nekter å godta dette og kaller dem fortsatt, etter flere generasjoner, for wahindi, altså inder på swahili. 11

12 2. Innføring i Tanzania 2.1. Tanzania Landet ligger i Øst-Afrika med nabolandet Uganda i nord, Burundi, Rwanda og Kongo i vest og Zambia, Malawi og Mosambik i sør. Tanzania består av fastlandsdel (Tanganyika) og øyene (Zanzibar og Pemba) som ligger i Indiahavet. Landets befolkning er på ca. 45 millioner med en årlig vekst til 2,9%. Med km2 flateinnhold er Tanzania Afrikas 13. største land (Askheim, 2011 ). Inderne ankom Øst-Afrika med båt. Det kan være grunnen til at de bosatte seg langs den lange kystlinjen fra nord til sør Befolkning Som nevnt ovenfor har landet en befolkning på 45 millioner innbyggere. I følge det store norske leksikon faller levealder i Tanzania på grunn av utbredelsen av AIDS. Landet har mer enn 120 etniske grupper og det er forskjell på befolkningen fra øyen Zanzibar og fastlandet. Befolkningen på fastlandet består for det meste av bantufolk (mer enn 100 forskjellige folkegrupper). Blant bantugruppene er ingen gruppe stor nok til å dominere, men de mest kjente folkegrupper er chagga, nyamwezi og sukuma. I tillegg til de forskjellige afrikanske stammene bor det en del andre etniske grupper både på Zanzibar og på fastlandet. I følge det store norske leksikon er ca. En prosent av befolkningen indere eller arabere. Ved siden av dette er Tanzania en post for flyktningene fra nabolandene som for eksempel Rwanda eller Burundi. Ca. 50 prosent av landet befolkning tilhører den kristne trosretningen, mens 33 prosent er muslimer. Buddhister og hinduer er landets religiøse minoriteter. Stammereligionene er i ferd med å forsvinne fordi mange konverterer til de dominerende religionene (Store norske leksikon, 2009). De offisielle språkene i Tanzania er engelsk og Swahili (Kiswahili). Mens Swahili er språket de fleste forstår og snakker, blir engelsk brukt i administrasjon, undervisning og handel. Dette er et av de største problemene Tanzania har i utdanningssystemet sitt. I følge det store norske leksikon er engelsk det språket som de fleste ikke forstår. Siden mesteparten av befolkningen snakker forskjellige bantuspråkene dvs. over 100 forskjellige språk, er engelsk for de fleste deres tredje språk som må læres ved siden av Swahili (Christensen, 2009). 12

13 2.3. Næringsliv I dag er landets næringsliv og økonomi avhengig av flere sektorer der primærsektoren er agrikultur. Nærmere 80 prosent av befolkning i landet livnærer seg av selvforsynt jordbruk. De viktigste matvarene er mais, poteter, kokebønner, bønner, kassava og ris. En del matvarer er tradisjonelle eksportprodukter fra jordbruket som kaffe, kashewnøtter, te, bomull, tobakk og kokosnøtter. Etter 1990-tallet begynte landet å satse på eksport av grønnsaker og frukt også. På den andre siden er landet avhengig av oljeimport for å dekke energibehovet. Denne sterke avhengigheten har bidratt til underskudd på handelsbalansen og en stor utenlandsgjeld (Store norske leksikon, 2009). I tillegg til jordbruket er turisme en annen viktig økonomisk sektor. Landet har en del naturområder og nasjonalparker med attraksjoner som for eksempel Kilimanjaro, som er Afrikas høyeste fjell med en fantastisk natur som trekker til seg tusenvis av turister hvert år. Denne sektoren har vært særlig i vekst siden 1980-tallet (Store norske leksikon, 2009). Tanzania er et lite industrialisert land. Etter selvstendigheten var det et mål å øke industrialiseringen, men den økonomiske krisen på 1980-tallet førte imidlertid til at en del produksjoner måtte legges ned grunnet energiforbruk og valutakostander. Noen år senere begynte landet likevel med industrialisering av produkter som tekstiler, papir, sement, kunstgjødsel og jern (Store norske leksikon, 2009). Dar-es-Salaam er byen med mest industriell virksomhet. 13

14 3. Metode 3.1. Tilnærming og valg av metode Innenfor samfunnsforskningen framstår kvalitativ og kvantitativ forskning som to vesentlige tenkemåter eller paradigmer (Kuhn 1962). Det er mye konkurranse og konflikt blant tilhengere av de to ulike designene, som gjerne blir kalt for positivismestriden. Men de fleste forskere erkjenner at det er behov for begge metodetilnærmingene for et bredt sammensatt forskning. Dersom man har ressurser til det, er idealet i mange tilfeller et resultat av både kvalitativ og kvantitativ tilnærming. I kvalitativ forskningsdesign er standarden dybdeintervjuer som gir oss innblikk i årsak og sammenhenger i et fenomen. Kvantitativ forskningsdesign redegjør for utbredelsen av et fenomen. Under kvalitativ forskning blir det lagt mer vekt på forståelsen enn forklaringen. Grunnlaget til denne forskningsformen finner vi hos sosiologiens far, Max Weber (Tjora 2011). Av hensiktsmessige årsaker var det naturlig for vår casestudie å velge kvalitativ forskning. Et av våre hovedargumenter for dette er at i kvalitativ forskning kan en identifisere forhold som ikke er satt opp når man designet en undersøkelse i forkant (Tjora 2011). Det er lettere å ha en direkte samtale under kvalitativ design. Siden temaet vårt er ganske ny, har vi ikke hatt veldig mye å referere til. Mengde litteratur som vi fant innen dette temaet var begrenset. Derfor var det behov for ikke bare dybdeintervjuer, men også observasjon av hverdagslivet til begge folkegruppene. I tillegg har vi måttet bruke mange kilder ifra internettet, for å skaffe den nødvendige informasjonen. En annen viktig faktor var hvor effektive vi var i bruk av de forskjellige metodene. Vi hadde kun fem uker til disposisjon i byen, og det i seg selv var en kort periode til å kunne fastslå noe som det var forsket så lite på tidligere. Derfor måtte vi bruke den kvalitative metoden for å maksimere utbyttet utbytte av tiden. 14

15 3.2. Bruk av tolk/kommunikasjon Siden 50 prosent av intervjuene skulle være av indo-tanzanianere og to av oss i gruppa kunne snakke hindi fant vi ut at vi kunne gjennomføre vårt feltarbeid uten tolk. Dette var en stor fordel som gjorde det enklere for oss å skaffe kontakter og skape tillitt. Vi følte at alle menneskene vi intervjuet på hindi snakket direkte og fritt til oss uten å gjemme unna informasjon. Dette antar vi var fordi vi hadde etablert en ekte og god relasjon. Når det gjelder intervjuene av afro-tanzanianere, møtte vi på noen utfordringer. Vi fant ikke tonen med tolken og måtte derfor tenke på en alternativ løsning. Vi ble kjent med mange afrikanere som kunne kommunisere med oss på engelsk og klarte etter hvert å bygge relasjoner til menneskene rundt oss. Slik ble problemet løst Intervjuene og valg av informanter I forkant av feltarbeidet lagde vi ulike intervjuguider til ulike formål. Innenfor de to gruppene ble det også laget to ulike intervjuguider som skulle ta for seg den eldre og yngre generasjonen. Men vi fant raskt ut at det var upraktisk å ha med seg intervjumalene i samtalene, siden det var viktig for oss å ikke avbryte intervjuobjektene. Vi ønsket at de skulle kunne snakke fritt innenfor temaet. Noen av spørsmålene ble redigert underveis, samtidig som vi oppdaget behovet for å tilføye og fjerne andre spørsmål. Intervjuene og spesielt intervjusituasjonen ble tilpasset til hver enkelt deltaker. Vi var opptatt av å velge steder der deltakerne følte seg komfortable nok til å kunne snakke fritt. Enkelte tok oss med seg hjem mens andre foretrakk arbeidsplassen. Den yngre generasjonen valgte vi å intervjue på offentlige steder. Det var lettere å etablere en god kontakt og kommunisere over en kopp kaffe for eksempel. Studentene som vi intervjuet ved universitetet i Dar es Salaam ble ekstra engasjerte når de fant ut av vi studerte det samme som dem (Det finnes en avdeling for internasjonale studier/utviklingsstudier i Dar-es-Salaam universitetet som vi besøkte). Vi har et aldersspenn på ca. 42 år på våre intervjuere, mer detaljer om intervjuene og antall representanter av hvert kjønn finnes bakerst i rapporten under Appendix. Vi fant ut at kjønnet på deltageren ikke spilte noen rolle med tanke på hvilket svar vedkommende ga. Derfor var vi ikke opptatt av å ha nøyaktig likt antall av begge kjønn representert i intervjuene. 15

16 Under våre intervjuer, ble vi kjent med flere mennesker som hadde potensiale til å bli våre nøkkelpersoner til å tipse oss om andre relevante personer, Mehak var et slikt tilfelle. Vi kan gjerne si at vi brukte snøballmetoden, hvor våre intervjuer ble avsluttet med spørsmål om de hadde tips eller forslag til andre kandidater som vi kunne intervjue. Det var slik vi fant våre informanter. Mange av de vi intervjuet var mer enn gjerne villige til å hjelpe oss videre med prosjektet og kunne også fungere som tolk dersom det var behov for det Roller under intervju og observasjon Det å ha observasjonsroller som er legitime i med tanke på plassen man skal utføre observasjonen på er også en viktig faktor. Det er her vår etniske bakgrunn kom oss til fordel. Vi gled inn i mengden og det var lite gjenkjennelig at vi ikke var lokale indere. I indiske miljøer som for eksempel tempel og moskeer, kunne vi kommunisere med menneskene på deres eget lokale språk uten å bli tatt for å være fremmede. Dette ga oss tilgang til mye interessant informasjon. Under mesteparten av feltarbeidet var vi deltagende observatører. Vi kledde oss ut i indiske drakter for å passe bedre inn i mengden. I for eksempel brylluper og fester var vi opptatte av å trekke minst mulig oppmerksomhet til oss og kun være deltakere. Under slike observasjoner hadde vi med oss en informant som kunne kommentere og gjøre dialogen vårt lettere med omgivelsene. Dersom det skulle dukke opp noen spørsmål om vår identitet var det alltid en lettelse å ha et kjent ansikt fra lokalmiljøet å referere til som kunne bekrefte arbeidet vi utførte. Det kan føles unaturlig å sitte og notere under observasjonsstudier, hvor du helst skal være minst mulig synlig. Derfor fant vi det mer praktisk å ta notater i etterkant av observasjonen. Vi brukte også tiden i etterkant på å diskuterte ting vi hadde opplevd og lagt merke til, samtidig som vi fant ut av ting vi var usikre på og som vi måtte undersøke nærmere til neste gang. I forkant av intervjuene pleide vi å fordele rollene, en hadde ansvaret for å stille spørsmålene og ha samtalen gående med deltakeren, mens en annen noterte samtalen. Den tredje av oss fungerte som observatør og notere ned interessante observasjoner som vi kunne ta med videre eller ting 16

17 som vi måtte lese mer om. Vi byttet roller underveis, slik at alle fikk muligheten til å prøve seg i de ulike rollene under feltarbeidet. Under møtene der samtalen foregikk på hindi eller gujarati var det vanskelig for et medlem i gruppen å delta like aktivt siden hun ikke behersket språket. Men vi ønsket at alle skulle kunne delta og være like engasjerte gjennom prosessen derfor passet vi på å veksle på å gi henne korte oppsummeringer innimellom og forklaringer. Dette ser vi fordeler ved. Hun fikk god tid til å reflektere og stille spørsmål i etterkant om ting som vi andre kanskje ikke hadde lagt merke til under intervjuet. I forkant bestemte vi oss for å bruke lydopptaker under intervjuene, men dette fant vi unødvendig underveis i arbeidet. Vi hadde god tid til å kunne notere samtidig som vi gjerne diskuterte intervjuet rett etter å ha gjennomført det slik at det var lite sannsynlig at noe ble glemt eller oversett. Det at vi var tre på gruppen gjorde denne jobben lett. Men dersom det var for eksempel kun en person som utførte intervjuet, hadde behovet for lydopptaker vært mer betydelig Etikk og anonymitet Etikk i forskningen har fått stadig mer oppmerksomhet. Dersom man ønsker å bruke forskningspersoner og ha intervjuer hvor bruk av deltagernes navn kan ha konsekvenser for dem er anonymisering viktig. Man må respektere de etiske retningslinjene. Derfor har vi heller valgt å bruke koder på våre informanter istedenfor å navngi dem. Vi har valgt å bruke deres religiøse bakgrunn sammen med alder i kodingen. Siden det er disse to elementene som hovedsakelig er viktige for oss, i hvert fall ved intervjuer hos indo-tanzanianere. En annen faktor som gjorde anonymisering ekstra viktig for oss, var at mange afro-tanzanianere følte behovet for en sikkerhet om at disse intervjuene ikke kom til skade for dem, siden mange av dem var ansatte hos indisk-eide forretninger. Vi måtte forsikre dem om at deres navn og identitet skulle være irrelevante for vår feltoppgave Kildekritikk og generalisering 17

18 I alle feltstudier dukker det spørsmål om reliabilitet og validitet i innsamlet datamateriale. Vi har vært ganske oppmerksomme med å kunne dekke mest mulig av ting vi har funnet av betydning som hadde en effekt på vårt tema. Derfor har vi brukt veldig mye tid og energi til å forsikre oss om at det vi har samlet er så riktig som mulig. Likevel kan vi ikke konkludere noe med 100 prosent sikkerhet. Vi tar forbehold om at det kan være avvik, og at det kan være andre ulike sammenhenger enn det vi har klart å fange i løpet av vårt fem ukers feltarbeid. En av metodene som vi brukte for å sjekke om vårt materiale er riktig var å møte deltakerne vi hadde intervjuet i flere anledninger for å stille dem samme spørsmål på ulike måter. Dette for å se om de ulike svarene samsvarte med hverandre. I etterkant av alle forskningssammenhenger dukker spørsmålet om generalisering opp; hvor relevant er resultatet av forskningen? Generaliseringen av kvalitativ forskning har lenge vært diskutert, og forskerne klarer ikke å komme til enighet da dette er litt mer innviklet enn kvantitativ metode. I vårt tilfelle var vi mer interesserte i belyse et konkret spørsmål (situasjonen mellom inderne og afrikanerne i Tanzania) enn å ha fokus på spesifikke caser. Derfor vil vi hevde at det er en moderat generalisering som kan forekomme i feltrapporten vår, siden vi hele tiden har vært opptatt av å ha et generelt innblikk i temaet (Tjora 2011:185) Valg av feltområde Feltarbeidet vårt ble gjennomført i Dar es Salaam, Tanzania fra 4. februar til 8. mars Vi valgte å utføre feltarbeidet vårt i Dar es Salaam fordi majoriteten av indo-tanzanianere er bosatt i denne byen. Under vår utflukt til Kibaha, da vi beveget oss ut av byen, så vi at det ble færre og færre tegn til den indiske befolkningen. Inderne er stort sett bosatt i området rundt Jumhuri street i Dar es Salaam, som er den sentrale delen av byen samt i området rundt Upanga. Det var dette området vi bodde i de første dagene av oppholdet vårt i Dar es Salaam, og vi ble alle overrasket av synet. Det som fikk oss til å bli ekstra oppmerksomme på dette var at lokale folk kunne lett ta feil av oss for å være indo-tanzanianere på grunn av vår etniske bakgrunn, og snakket til oss på swahili. 18

19 Vi vurderte i begynnelsen å utføre deler av feltarbeidet i Zanzibar da vi hadde fått tips om at det bodde mange indere der også, men der fikk vi ikke tid til annet enn en kort observasjon av området rundt Stone town. Dette i seg selv var forøvrig ganske interessant for oss, da vi la fort merke til at det ikke var et så stor skille mellom indo-tanzanianere og afro-tanzanianere. Vi så flere familier som var blandet, i et miljø preget av tett bosetning. Heller ikke velstanden var merkbar forskjellig hos de to etniske gruppene. Mange av de indo-tanzanianerne var bosatt i Zanzibar hadde familiemedlemmer som var bosatt på fastlandet, hovedsakelig i Dar es Salaam. De hadde valgt å flytte innover på grunn av bedre fasiliteter. Siden vi fikk møtt kun eldre mennesker, virker det som om den yngre generasjonen har forlatt øya. Årsaker till dette kan være studier og bedre karrieremuligheter 3.8. Observasjon Observasjonsstudier blir gjerne kalt for etnografi, grunnet bruken av denne metoden tilbake i tid for feltstudier av fremmede kulturer. et sett av metoder hvor forskeren deltar, åpent eller skjult, i folks daglige liv for en viss tidsperiode, og ser hva som skjer, hører hva som blir sagt, stiller spørsmål, i det hele tatt, samler alle mulige data som er tilgjengelige for å kaste lys over temaene som er fokus for forskningen (Hammersley og Atkinson 1995:1). Observasjonsstudier er også preget av naturalisme, det vil si en ide om at alt og alle skal studeres i sin naturlige situasjon. Siden vi bodde sentralt i forhold til feltarbeidet kunne vi utnytte enhver anledning til å foreta observasjoner i omgivelsene. Mye av dataene som vi har samlet inn og bruker i denne feltrapporten, er fra våre observasjoner. Vi var vitner til mange konflikter og situasjoner som førte til at vi forstod forholdene bedre. Under disse utfluktene ble vi kjent med nye mennesker som utviklet seg til å bli viktige nøkkelpersoner for vårt feltarbeid. Gjennom observasjoner og uformelle samtaler sjekket vi validiteten av innsamlet datamateriale. Robert Dingwall hevder at observasjon er den beste måten å skaffe kunnskap om den intersubjektive konstruksjonen av virkeligheten på. Dette fordi man gjennom observasjon ikke 19

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112 India juvelen i kronen Matrix s 107-112 Solen går aldri ned i det britiske imperiet Britenes viktigste koloni India ble britisk koloni i 1858 Juvelen i kronen viktigste og mest verdifulle koloni Dagens

Detaljer

Det frie menneske og samfunnet

Det frie menneske og samfunnet Som individer har vi bestemte rettigheter og plikter. Vi har for eksempel rett til å leve i trygghet, få grunnskole og videregående opplæring, og få behandling når vi blir syke og mange andre ting. Vi

Detaljer

Koloniene blir selvstendige

Koloniene blir selvstendige Koloniene blir selvstendige Nye selvstendige stater (side 92-96) 1 Rett eller feil? 1 I 1945 var de fleste land i verden frie. 2 Det var en sterkere frihetstrang i koloniene etter andre verdenskrig. 3

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Det kvalitative intervjuet Analyse av beretninger 1 To ulike syn på hva slags informasjon som kommer fram i et intervju Positivistisk syn:

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920.

Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920. 10 Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920. De fleste nordmenn giftet seg stort sett med.. i begynnelsen i det nye

Detaljer

Kvalitative intervjuer og observasjon. Pensum: Jacobsen (2005), s. 141-163.

Kvalitative intervjuer og observasjon. Pensum: Jacobsen (2005), s. 141-163. Kvalitative intervjuer og observasjon Pensum: Jacobsen (2005), s. 141-163. Tema Individuelle dybdeintervjuer De fire fasene i intervjuprosessen De typiske fallgruvene Kjennetegn ved gode spørsmål Pålitelighet,

Detaljer

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn.

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn. Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Fag: RLE Hovedområder Kompetansemål Grupper av kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Landsbytreff no. 31 10 år med Earthcaching

Landsbytreff no. 31 10 år med Earthcaching Landsbytreff no. 31 10 år med Earthcaching 10 år med earthcaching formål med kveldens treff Feire 10 år med earthcachingmed sosialt samvær Få innsikt om geologien i vårt område og hva den betyr for forming

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

INNVANDRINGEN TIL NORGE

INNVANDRINGEN TIL NORGE Grete Brochmann og Knut Kjeldstadli INNVANDRINGEN TIL NORGE 900-2010 PAX FORLAG fijs, OSLO 2OI4 Innhold Forord n Innledning. Aktuelle spørsmål. Historiske innsikter 13 1. Innvandring i middelalderen, fra

Detaljer

ALGHERO SARDINIA INTERNASJONALT SERVICEKONTOR FOR OPPLAND OG HEDMARK. Av Andrea Dannemark

ALGHERO SARDINIA INTERNASJONALT SERVICEKONTOR FOR OPPLAND OG HEDMARK. Av Andrea Dannemark INTERNASJONALT SERVICEKONTOR FOR OPPLAND OG HEDMARK Av Andrea Dannemark INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 KART OVER... 3 KORT OM ALGHERO... 4 SPRÅK... 4 PRAKTISK INFORMASJON... 5

Detaljer

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI,

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, 06.06.2016 Samarbeid med Kaalmo Oppsøkende informasjonsarbeid Seminarer og diskusjonsgrupper 13.06.2016 2 Betydningen av god informasjon

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 10.trinn

Årsplan Samfunnsfag 10.trinn Periode Hovedområde - uke (K-06) 34-35 Befolkningsutvik lingen i verden. Befolkningen har utviklet seg i faser. Folk flytter og flykter. 36 En bærekraftig befolkningsvekst. Verdenshandelen øker. Kompetansemål

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner TEORI OG PRAKSIS Kjønnsidentitet og polaritetsteori En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner Av Vikram Kolmannskog 1 - - NØKKELORD: transpersoner, kjønnsidentitet og uttrykk, polariteter, kjønnsnormer,

Detaljer

FAKTA OM TANZANIA. For ungdomsskolen TANZANIA TANZANIA

FAKTA OM TANZANIA. For ungdomsskolen TANZANIA TANZANIA FAKTA OM TANZANIA For ungdomsskolen TANZANIA Hovedstad: Dodoma Størrelse: 945 087 km² Innbyggertall: 48 millioner Språk: Swahili og engelsk (offisielle språk) i tillegg til mange lokale språk Religion:

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

Kulturmøter på arbeidsplassen utfordringer og muligheter

Kulturmøter på arbeidsplassen utfordringer og muligheter Kulturmøter på arbeidsplassen utfordringer og muligheter Sipan Sendi, 2016 1 Halabja 1988. 2 Hva er kultur? Kultur er en kode i bakhodet ( Øyvind Dahl) Kultur er lært, en matrise for handling ( Thomas

Detaljer

KULTUR? MAN STILLER LANGT STERKERE MED LITT KUNNSKAP OM AaFK, DERSOM MAN SKAL SELGE I ÅLESUND!

KULTUR? MAN STILLER LANGT STERKERE MED LITT KUNNSKAP OM AaFK, DERSOM MAN SKAL SELGE I ÅLESUND! KULTUR? MAN STILLER LANGT STERKERE MED LITT KUNNSKAP OM AaFK, DERSOM MAN SKAL SELGE I ÅLESUND! LITT KUNNSKAP OM CRICKET, GJØR KOMMUNIKASJONEN BEDRE I INDIA. HVORFOR FOKUS PÅ KULTURFORSKJELLENE? NORSKE

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2018/PSYPRO4318 Kvalitative forskningsmetoder

Eksamensoppgave i PSY2018/PSYPRO4318 Kvalitative forskningsmetoder Institutt for psykologi Eksamensoppgave i PSY2018/PSYPRO4318 Kvalitative forskningsmetoder Faglig kontakt under eksamen: Anne Iversen Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 26. mai 2017 Eksamenstid: 09:00-13:00

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen

Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen Foredrag på BLU-konferansen 19. september 2014, Gardermoen, Oslo Av Marianne Helene Storjord Seksjonssjef for barnehageseksjonen på Sametinget og medlem

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller 6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller mer, og 2/3 av disse er kvinner Phd- prosjektet gjelder

Detaljer

Forord av Anne Davies

Forord av Anne Davies Forord av Anne Davies Anne Davies (ph.d.) er en canadisk forfatter, lærer, konsulent og forsker som har bred erfaring med kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og kommuner både i Canada og USA. Hennes

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

KULTURFORSKJELLER I PRAKSIS

KULTURFORSKJELLER I PRAKSIS THOMAS HYLLAND ERIKSEN TORUNN ARNTSEN SAJJAD KULTURFORSKJELLER I PRAKSIS PERSPEKTIVER PÅ DET FLERKULTURELLE NORGE U N i V E R S i T A T 5 3! T:!CV Kit i - 2 NTRA'-8i3L!GThcK - å GYLDENDAL AKADEMISK Innhold

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Samfunnsfag TRINN: 8 Kompetansemål Historie: Drøfte ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen Operasjonaliserte læringsmål

Detaljer

Dialog, konflikt og religionsundervisning - i Norge. Geir Skeie

Dialog, konflikt og religionsundervisning - i Norge. Geir Skeie Dialog, konflikt og religionsundervisning - i Norge Geir Skeie Religion i skolen et bidrag til dialog eller en konfliktfaktor? Innhold REDCo: spørsmål og resultater Elevene Lærerne Samspill i klasserommet

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Ett semester ved University of Cape Town

Ett semester ved University of Cape Town Ett semester ved University of Cape Town Øystein Liltved Før man bestemmer seg for å dra på utveksling så føles det som et veldig stort valg, det gjorde det i alle fall for meg. Etter å ha vært på utveksling

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa.

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Escola superior de enfermagem de Lisoa BY: Lisboa LAND: Portugal UTVEKSLINGSPERIODE: 22/09/2014-12/12/2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Ja DITT

Detaljer

For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv. Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011

For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv. Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011 For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011 DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN MAT: Sult og Fedme! En milliard mennesker sulter. Afrika Horn: Hungerkatastrofe:

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

6. Fortell om det generelle kostnadsnivået (Var støtten fra lånekassen tilstrekkelig, andre tips og råd i forhold til kostnadsnivået)

6. Fortell om det generelle kostnadsnivået (Var støtten fra lånekassen tilstrekkelig, andre tips og råd i forhold til kostnadsnivået) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University Of Haifa BY: Haifa LAND: Israel UTVEKSLINGSPERIODE: Våren 2015 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Påsken DITT STUDIEPROGRAM VED UIS: Bachelor

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

Interaksjonsdesign Utvikling for og med brukere

Interaksjonsdesign Utvikling for og med brukere Interaksjonsdesign Utvikling for og med brukere Håkon Tolsby 1 Hvorfor er brukerperspektivet viktig? Usability rules the Web. Simply stated, if the consumer can t find the product, then he or she will

Detaljer

Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen

Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen Møter mellom små barns uttrykk, pedagogers tenkning og Emmanuel Levinas sin filosofi -et utgangpunkt for etiske

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram Tema: Elevgruppen besøker en arbeidsplass der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Detaljer

RLE kjennetegn på måloppnåelse Kristendommen: (8.trinn) + (9.trinn) + (10.trinn)

RLE kjennetegn på måloppnåelse Kristendommen: (8.trinn) + (9.trinn) + (10.trinn) RLE kjennetegn på måloppnåelse Kristendommen: (8.trinn) + (9.trinn) + (10.trinn) 1. Forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende

Detaljer

Presentasjon Livet i Norge Hvordan var starten av livet ditt i Norge?

Presentasjon Livet i Norge Hvordan var starten av livet ditt i Norge? Presentasjon Dette intervjuet er gjort med Saw Robert Aung (40), som er en flyktning fra Burma. Han tilhører den etniske befolkningsgruppen Kayain, fra Burma. Hans kone Kachin, kommer fra en annen etnisk

Detaljer

Jeg er visst kommet på en feil klode. Mehdi Farshbaf Psykolog Nordfjord Psykiatrisenter (NPS) Akuttpsykiatrikonferansen 2017

Jeg er visst kommet på en feil klode. Mehdi Farshbaf Psykolog Nordfjord Psykiatrisenter (NPS) Akuttpsykiatrikonferansen 2017 Jeg er visst kommet på en feil klode Mehdi Farshbaf Psykolog Nordfjord Psykiatrisenter (NPS) Akuttpsykiatrikonferansen 2017 Akutten Notat Psykiatrisk legevakt 12/11/2008: Bakgrunn: Enslig mann. Opprinnelig

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017

Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017 Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017 Spørsmål og svar: 1. Hvorfor gjennomfører HL-senteret slike spørreundersøkelser om holdninger til minoritetsgrupper? Befolkningsundersøkelser om holdninger

Detaljer

boere reiser hjem Tone Ingrid Tysse og Nico Keilman

boere reiser hjem Tone Ingrid Tysse og Nico Keilman InnvandringSamfunnsspeilet 4/97 Utvandring blant innvandrere: Flyktnin ger forbi ir, nord- boere reiser hjem Av innvandrerne som kom i perioden 1986-1990, var 43 prosent utvandret for utgangen av 1995.

Detaljer

From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching

From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching MARIANN LØKSE, TORSTEIN LÅG, HELENE N. ANDREASSEN, LARS FIGENSCHOU, MARK STENERSEN & VIBEKE

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009 Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Ole Bjørn Rekdal, Høgskolen i Bergen Solstrand 17. sept., 2009 Kunnskapsløs eller juksemaker? Tvilen skal komme tiltalte til gode Hvordan eliminere tvilen? Plagiatprøve?

Detaljer

10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38

10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38 10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38 Love and friendship Kapittel 1: Say you ll be there - verb som ikke vanligvis tar refleksivt pronomen - adjektiv

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283 Er du? Er du? - Annet PhD Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Detaljer

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner?

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? Likestilling 1 2 3 Vi skiller mellom biologisk og sosialt kjønn Biologisk: Fødsel

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 10.trinn

Årsplan Samfunnsfag 10.trinn Periode Hovedområde - uke (K-06) 34-35 Demokratiet i Norge 36-37 Norge utviklet velferdsstaten. Kompetansemål (K-06) Gjøre greie for hvordan ulike politiske partier fremmer ulike verdier og interesser,

Detaljer

MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN»

MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN» MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN» Iwona Kilanowska, prosjektleder rådgiver BNL Prosjektets målsetting Utfordringer rundt

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2006

Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2006 Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2006 Formål Religion og etikk er både et kunnskapsfag og et holdningsdannendefag. Faget legger vekt på religiøse

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning 1 Samarbeid mellom Internationella programkontoret, Sverige CIMO, Finland Senter for internasjonalisering av utdanning,

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Faglig kontakt under eksamen: Per Morten Schiefloe Tlf.: 73 59 63 23/901 15 516 Eksamensdato: 03.06.2013 Eksamenstid

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer