INTERNASJONALISERING AV UTDANNING I SOGN OG FJORDANE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNASJONALISERING AV UTDANNING I SOGN OG FJORDANE."

Transkript

1 INTERNASJONALISERING AV UTDANNING I SOGN OG FJORDANE. Side 1

2 0. SAMANDRAG 3 1. BAKGRUNN UNGT ENTREØRENØRSKAP UTDANNINGSDEPARTEMENTET SKULEEIGAR NÆRINGSLIV 6 MÅL OG STRATEGI MÅL STRATEGI 9 2 AKTIVITETAR INTERNASJONAL GRUNDERCAMP: INTERNASJONAL SERTIFISERING AV UNGDOMSBEDRIFTER FYLKESPROGRAMMET «SOGN OG FJORDANE I VERDA» JOBBSKYGGING 12 4 RESSURSAR OG RAMMER ORGANISERING: SAMARBEIDSPARTNARAR FINANSIERINGSPLAN BUDSJETT 15 Side 2

3 0. SAMANDRAG Sogn og Fjordane er det fjerde største fylket på eksport dersom vi brukar målet eksportverdi per innbyggar. Dei største eksportnæringane er fisk, metall, energi og reiseliv. Arbeidsløysa i Sogn og Fjordane er svært låg, og mange verksemder melder framleis om vanskar med å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft. Mangelen er størst når det gjeld fagarbeidarar, men det er òg ei utfordring å rekruttere tilstrekkeleg med høgt utdanna teknisk personell. Flyttestraumen ut av fylket er størst blant elevar som går studieførebuande utdannningsprogram. Dei fleste av desse elevane som flyttar ut kjem ikkje attende. For at fylket skal kunne utvikle seg vidare er vi først og fremst avhengige av human kapital som kan og vil. Ungt Entreprenørskap vil gjennom dette prosjektet bli eit føregangsfylke innan internasjonalisering i utdanninga. Hovudmålet med prosjektet er å stimulere ungdom i Sogn og Fjordane til i auka grad velje fag retta mot eit meir internasjonalt orientert arbeidsliv. Prosjektet skal som alle UE sine program gjennomførast i samarbeid med skule og næringsliv. I løpet av ein tre års prosjektperiode vil UE gjennomføre aktivitetar som vil la fleire elevar få lære om rammevilkår for internasjonal handel og kva moglegheiter og verdiar det kan opne for både kulturelt og økonomisk. Aktivitetane som er knytt opp mot UE sine eksisterande og velprøvde program har fokus på erfaringsbasert læring. Dette vil også vere ei bru kor bedriftene og deira framtidige arbeidskraft vil knytte kontaktar. Auka aktivitet vil krevje at vi vil ha behov for å styrkje personalsida i del 1 med 30 % og del 2 med inntil 100 %, der vedkommande vert tilsett som prosjektleiar for denne internasjonale satsinga. Gjennom internasjonale gründercampar, jobbskygging, internasjonal sertifisering av ungdomsbedrifter og fagrelaterte oppgåver vil vi nå elevar på både yrkesfag så vel som dei på studieførebuande studieretningar på vg1- vg3. UE har god dokumentasjon på resultat frå sine gjennomprøvde program retta mot skule og næringsliv. Dette vert ikkje noko unntak. UE har god tru på at dette er eit prosjekt som vil oppfylle målet med å gjere fylket betre konkurransedyktig mot vidare globalisering av samfunnet. Side 3

4 1. BAKGRUNN Sogn og Fjordane har ei utfordring med folketalsnedgang - og det faktum at unge som flyttar ut ikkje kjem attende. På den andre sida ligg det eit stort potensiale i ressursar og verdiar. Skal desse nyttast for framtida treng vi folk som tør og vil satse også internasjonalt sidan det er der brorparten av den framtidige veksten vil vere. Nedanfor finn vi ein kort presentasjon av om Ungt Entreprenørskap (UE) og bakgrunnen for ei internasjonal satsing. Vidare refererer vi til skuleeigar og styresmaktene sine mål og strategiutsegn der dei utpeikar både samarbeid med næringsliv og internasjonalisering som viktige satsingsområde. Til slutt viser vi til nokon av dei siste signala frå næringslivet i fylket - i tillegg til å peike på næringar og næringscluster som utpeikar seg med potensiale for vidare internasjonal satsing UNGT ENTREØRENØRSKAP Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattande organisasjon som i samspel med skuleverket, næringslivet og andre aktørar jobbar for å utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaparglede og tru på seg sjølv. Gjennom den europeiske organisasjonen JA-YE Europe samarbeider UE nært med sine søsterorganisasjonar i om lag 40 land i Europa. UE består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17 fylkesorganisasjonar. Organisasjonen vart etablert 21. oktober 1997 og tilbyr i dag program for heile utdanningsløpet frå grunnskule til høgre utdanning. Alle programma gjennomførast i samarbeid med lokalt næringsliv. UE sin visjon er å inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdiar. Ungt Entreprenørskap har føljande tre kjerneverdiar 1 : Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn og global bærekraftig utvikling Samspill Lære barn og unge å samarbeide. Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole, arbeidsog næringsliv. Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og internasjonalt Skaperglede Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier Benytte "Lære ved å gjøre" i sentrum for all aktivitet. Entreprenørskap i utdanning er og må nødvendigvis være eit samspel mellom mange aktørar. Organisasjonen er i eit dynamisk møtepunkt mellom offentlege og private verksemder og mellom skule, arbeids- og næringsliv. Samspelet mellom alle desse aktørane er det heilt spesielle med UE. UE har i dag nokre program som har fokus på internasjonalisering. Desse har eit u-utnytta potensiale, og fleire av dei har for dårlege incentiv for at elevar og lærarar ser nytte i dei. UE Sogn og Fjordane vil vere eit føregangsfylke og vil gjennom denne satsinga gjere internasjonalisering aktuelt for fleire elevar, ikkje minst elevar innan 1 Side 4

5 Enterprise without borders Fra utdanning til jobb Gründercamp for videregående skole IA-bedrift Ungdomsbedrift Diverse kurs Kick off Messe Programkurs Info / markedsføringstiltak Øvrig pedagogisk tilbud i fylket Totalsum studieførebuande studieprogram. Programma er ikkje tenkt å konkurrere med dei som i dag eksisterer med som eit styrka tilbod der fokus ligg innanfor UE sine føremål. Aktivitetstall Sogn og Fjordane Årstall UTDANNINGSDEPARTEMENTET Kunnskapsdepartementets stortingsmelding om internasjonalisering i utdanninga seier at «Fremtidens verdiskaping forutsetter global konkurransedyktighet. Til dette trengs relevant utdanning av høy kvalitet, og det trengs samfunnsborgere og arbeidstakere med internasjonal kunnskap og erfaring» 2 Same stortingsmelding stadfester at Internasjonalisering av utdanning bidrar til bevisstgjøring og kulturforståing også gjev elevar og studentar betre føresetnader for eit stadig meir internasjonalt orientert samfunns- og arbeidsliv. På grunnopplæringsområdet er internasjonalisering forankra i føremålsparagrafen og læreplanverket. Internasjonalisering angår difor alle elevar i grunnopplæringa, ikkje berre dei som omfattast av ulike utvekslingsordningar, klasseturar og andre former for mobilitet. Departementet ønskjer at det internasjonale perspektivet skal bringast enda nærare klasserom og verkstad. Dei vil difor at det skal utformast planar for internasjonaliseringsarbeidet i som igjen kan støtte skular, lærebedrifter, lærarar og instruktørar i internasjonaliseringsarbeidet. Det vert også presisert at: «Mange norske bedrifter har ei internasjonal orientering. Det er departementets vurdering at dette bør bli brukt meir aktivt i eit samarbeid mellom skule og arbeidsliv» SKULEEIGAR 2 St.meld. nr. 14 ( ), Internasjonalisering av utdanning 3 St.meld. nr. 14 ( ), Internasjonalisering av utdanning Side 5

6 Sogn og Fjordane Fylkeskommune er per 15. august 2011 ansvarlege for 14 vidaregåande skular med 4511 elevplassar. I tillegg regåande skular rår fylket over 787 lærekontraktar og 51 opplæringskontraktar. Det jobbar til saman 1040 tilsette ved dei vidaregåande skulane, av desse er 786 i pedagogiske stillingar 4. Skuleeigar Sogn og Fjordane Fylkeskommune har som mål at opplæringa for elevar og lærlingar i fylket skal ha det beste kvalitative opplæringstilbodet i landet. Dei har også mål om auka samhandling mellom skule og næringsliv og at opplæringstilbodet skal spegle satsingar innan næringsutvikling i fylket så vel som næringslivets behov for arbeidskraft. Alle skulane i fylket har i dag samarbeid med UE og er med på eit eller fleire av programma som vert tilbydd, t.d. «Frå utdanning til jobb», «Ungdomsbedrift» og «gründercampar». Desse programma er med på å støtte under mål og strategidokumentet for vidaregåande opplæring i fylket ved å styrke samhandlinga mellom skule og næringsliv. Såleis får vidaregåande opplæring styrka si rolle i høve kompetanseheving, næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i fylket 5. Mange av skulane satsar på internasjonalisering gjennom skuleturar, direkte vennskapsavtalar eller gjennom eksisterande stipendprogram som t.d. Comenius, Norplus og Leonardo Da Vinci. Dette gjev positive gevinstar for dei skulane som vel å satse. Arbeidet krev at skulane enten har lærarar som brenn for internasjonalisering, eller at dei sett av eigne ressursar til tidkrevjande administrativt søknadsarbeid. Skulen har i dag eit gratisprinsipp for skuleturar. Dette betyr at elevane ikkje skal måtte betale sjølve, men at dei gjennom innsamlingar, gåver eller arbeid sjølv kan skaffe midlar. Utover dette må enten skulen dekke resten med mindre ein får medfinansiering gjennom stipendordningar. UE sitt program vil utvide moglegheitene skulane har til slik medfinansiering. 1.4 NÆRINGSLIV Arbeidsløysa i Sogn og Fjordane er svært låg, og mange verksemder melder framleis om vanskar med å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft. Rundt 15 prosent av verksemdene har ledige stillingar på grunn av rekrutteringsproblem. Mangelen er størst når det gjeld fagarbeidarar, men det er òg ei utfordring å rekruttere tilstrekkeleg med høgt utdanna teknisk personell. Flyttestraumen ut av fylket er størst blant elevar som går studieførebuande utdannningsprogram. Dei fleste av desse elevane som flyttar ut kjem ikkje attende 6. 4 Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane Eit kunnskapsbasert sogn og fjordane på Side 6

7 EKSPORT OG IMPORT Verdien av eksport frå Sogn og Fjordane utgjer no kroner per innbyggjar. Det kjem fram i ein rapport frå Menon Business Economics 7. Det set Sogn og Fjordane på fjerdeplass av fylka i Noreg bak våre tre andre vestlandsfylker. Figur 1: fisk og metall er dei største eksportvarene frå fylket. Frå IN. Fylket har alltid orientert seg mot omverda og står for mykje av verdiskapinga i Norge og ein stor del av norsk eksport. Ikkje uventa er det fisk og metall som er dei dominerande eksportartiklane frå Sogn og Fjordane. Men også innan andre næringar finn ein eksportbedrifter. Det er sjølvsagt enklare å bli betre der vi allereie har kompetanse, men på same tid vil ein ved ein slik tankegang ekskludere svært mange andre bransjar og ikkje minst kreative initiativ. - Moods of Norway er eit godt døme på ei bedrift som har satsa internasjonalt og lukkast utan å ha opphav i verken næringscluster eller innanfor ein fokusbransje. På landsbasis er auken frå 2010 til 2011 om lag 8,5 prosent. Denne auken skriv seg fyrst og fremst frå auke til den europeiske og den oceaniske marknaden. Auken i Europa går fyrst og fremst til dei nordiske landa og til EU-land. Eksporten har gått ned til Asia, Nord- og Sør Amerika og Afrika 8. TEMPERATUREN I NÆRINGSLIVET Siste næringsbarometer (februar ) viser ei noko meir usikker haldning blant bedriftene enn kva som var tilfelle i mai Nedgangen i forventingar er sterkast for byggjenæringa og transport og engroshandel. Verksemdene i industrien og innanfor finansiell og forretningsmessigtenesteyting er derimot meir optimistiske. Med tanke på utfordringane i den europeiske marknaden, er det ikkje overraskande at det er eksportverksemdene som er mest uroa når det gjeld det komande året. Det er fleire eksportverksemder som ventar nedgang enn vekst i 2012, både når det gjeld investeringar og talet på tilsette. EIT KUNNSKAPSBASERT SOGN OG FJORDANE Vestlandsforsking sin ferske rapport «Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane» anbefaler ei satsing på utvalte bransjar i fylket for å oppnå langsiktig vekst og kompetansemiljø som er store nok til å bli funne attraktive. For å snu den negative trenden meiner Vestlandsforskning at Sogn og Fjordane må gripe fatt i utfordringane mellom anna ved å gjere seg attraktiv ved å gjere seg attraktive som arbeids- og buområde. Det vert også peika 7 8 Halvor Flatland i Innovasjon Norge på 9 Side 7

8 på at fylket bør spele på eit «Livsstilsbasert næringsliv» basert på friluftsliv, miljø, idrett og helse, tiltrekkingskrafta som ligg i naturressursar (bustadskvalitet), menneske som ønskjer å kombinere fritidsinteresser med jobb (arbeidsmarknad); i små gründerbedrifter (næringsliv) og utdanning og forsking (kunnskapsmiljø). Rapporten meiner også at ein bør spesialisere seg til eit avgrensa sett av næringar og/eller kompetanseområde, der Sogn og Fjordane har ressursmessige føresetnader for å skape verdiar og lykkast i å ta ein nasjonalt (eller aller helst internasjonalt) leiande posisjon: Næringane som vert framheva er: Fornybar energi, Linefisk og reiseliv. NÆRINGSCLUSTER / KLYNGER Ut over satsingane som rapporten til Vestlandsforskning peikar på har ein fleire større og mindre næringscluster omkring i fylket. Framtidsfylket 10 har laga oversikt over dei viktigaste klyngene i Sogn og Fjordane. Eksempelvis er Årdal det industrielle knutepunktet i fylket. Oljebasedrift har laga eit stort miljø for logistikk og basedrift i Florø. Fiskeeksport og havbruk står sterkt både i Måløy og Florø. Skipsbygging og vedlikehald i Florø og i HAFS regionen. Energi med sentrum i Sogndal, Sandane, Førde. Forsking, utdanning og offentlege tenester kring Sogndal og Leikanger, finanssektoren i Førde. Reiseliv i Sogn. Alle desse er miljø som har opparbeidd seg eit fagmiljø / ein kritisk masse med kompetanse slik at dei kan framstå attraktive for ein jobbsøkar. På grunn av ein desentalisert skulestruktur kan det verke fornuftig å kople desse miljøa med nærliggande vidaregåande skular. Såleis bygger Figur 2: Næringsklynger i SFJ - frå ein opp om å starte rekruttering og informasjonsarbeid tidleg for å vise fram moglegheitene som ligg lokalt. UE SI VURDERING UE si vurdering er at ein støttar seg på dei næringsklyngene som er etablert allereie som har potensiale for eksport. Teorien bak næringsklynger er at det skal bli ein positiv samanheng mellom innovasjon og nyskaping i slike klynger og såleis ei hypotese om at dette vil gje auka eksportgrad. Ut frå rapporten til Vestlandsforskning vil UE anbefale å satse på havbruk og fiske, oljebaseverksemd, fornybar energi og reiseliv. For å kompensere for at vi er små er det viktig med eit godt samarbeid mellom ulike aktørar. Det vil vere opp til prosjektleiar av prosjektet å gjere vurderingar om kva bedrifter og klynger ein vil knytte seg til. 10 Side 8

9 MÅL OG STRATEGI Nedanfor beskriv vi mål og strategi for dette prosjektet. Aktivitetane stettar strategiane som ein både på kort- og lang sikt vil sjå resultat frå. 2.1 MÅL Hovudmålet bygger opp under hovudmålet til Unge Entreprenørskap som referert til i kapittel 1.1. Hovudmålet med prosjektet er å stimulere ungdom i Sogn og Fjordane til i auka grad velje fag retta mot eit meir internasjonalt orientert arbeidsliv Dei underliggande delmåla kan konkretiserast som følgjer: Synleggjere mulegheitene som ligg i ein karriere i Sogn og Fjordane Auka rekruttering innanfor eksportrelaterte næringar Gjere det meir attraktivt å vende tilbake for å gjere karriere Utvikle eit langt meir konkurransedyktig utdanningsprogram ved dei vidaregåande skulane i fylket som virkemiddel for å fremme auka kvalitet og relevans i arbeidsmarknaden Internasjonal sertifisering av ungdomsbedrifter 2.2 STRATEGI Spesifikt for dette prosjektet er å sette det inn i ein internasjonal setting gjennom å gje elevane i Sogn og Fjordane: a) Kunnskap om internasjonalisering og korleis den internasjonale arbeidsmarknaden fungerer. b) Auka forståelse for betydningen av Sogn og Fjordane si internasjonale verdiskaping. c) Å produsere idéar for korleis eit internasjonalt samarbeid kan sjå ut i framtida. d) Å få med fleire elevar frå studiespesialisering sidan det er desse som i hovudsak flyttar ut frå fylket. e) Skape møtestadar mellom elev og næringsliv skal få ein møtestad med tanke på framtidig rekruttering. 2 AKTIVITETAR Her fylgjer framlegg til aktivitetar og eit par døme på korleis dette kan integrerast i allereie eksisterande program i Ungt Entreprenørskap. Aktivitetane støtter opp under strategien ovanfor. Over tre år er det tenkt ein aktivitet som vil nå ut til ca 1000 elevar. Meir om tall ligg under kapittel 5.4. Side 9

10 3.1 INTERNASJONAL GRUNDERCAMP: Gründercamp retta mot studiespesialiserande på VG2 studiespesialsering. Regionale gründercampar eller gründercampar arrangert for eit trinn på aktuelle skular, eks ein klasse eller fleire klassar i lag. Gründercampen vil bli lagt over ein heil skuledag med krav om forarbeid til elevar og lærar. Knytte problemstilling til ei etablert eksportretta bedrift og eit eksisterande næringscluster som jobbar internasjonalt innan utvalgte bransjar, t.d. havbruk, olje eller reiseliv. Mål om å arrangere minst årlege regionale gründercampar. Årleg vil det bli lagt opp til internasjonale gründercampar der elevar frå fleire land møtes. Denne type campar krev noko meir planlegging + avklaring av samarbeid. Vinnarane av kvar regionale eller lokale camp (kvart vinnarlag med opp til 5 elevar kvar) vil få dra på internasjonal gründercamp. Overordna tema for ein slik gründercamp kan vere : «Korleis involvere skulen i bedrifta sitt internasjonale arbeid?» I delprosjekt 1 vert det lagt opp til 1-2 lokale gründercamper og 1 internasjonal grundercamp. I delprosjekt 2 vert det lagt opp til 3-4 lokale internasjonale camper kvart år. 3.2 INTERNASJONAL SERTIFISERING AV UNGDOMSBEDRIFTER Sertifisering som «Internasjonal Ungdomsbedrift (IUB)» skal rekrutterast av Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane. Denne rekrutteringsprosessen må føregå mellom haustferie og 1. desember. Dersom ein skal få vesentleg utbytte av eit slikt opplegg må fristen for å melde sin interesse vere seinast 1. desember med tanke på den påfylgjande arbeidsprosessen. Det å jobbe internasjonalt er tidkrevjande og ofte tyngre enn å drive ei ordinær ungdomsbedrift. Sertifiseringprosessen føregår etter fylgjande tidsplan : Aktivitet Frist / dato Merknad Aktuelle ungdomsbedrifter som ynskjer sertifisering melder sin interesse eller blir fanga opp av UE systemet 1.desember Dette skjer ved at aktuelle UB ar melder seg på eige initiativ til UE Sogn og Fjordane eller at UE tek kontakt med utgangspunkt i ein potensiell UB ar som har meldt sin interesse sender inn forretningsplan til Ungt Entreprenørskap. UB ar som har sendt inn forretningsplan gjennomgår intervju med Ungt Entreprenørskap Kursing av alle IUB ar (obligatorisk) To veker etter registrert interesse To veker etter innsendt forr. plan Medio desember Endeleg sertifisering / inngå skriftleg Medio På kurset internasjonal forretningsidé Forretningsplanen må innehalde ein internasjonal forretningsidé som er realiserbar. Prosjektleiar for internasjonaliseringsprosjektet har ansvar for gjennomføring av intervju Prosjektleiar er ansvarleg Side 10

11 avtale med Ungt Entreprenørskap desember Oppfylgjing undervegs Desember - Juni Avvikling av IUB ane Innan utgangen av mai Jevnleg kontakt med IUB ane for å kvalitetssikre at dei fylgjer opp innhaldet i avtalen. 4 samlingar i tillegg til kurset i desember Etter same rutinar som avvikling av ordinær UB. Bør få påskrift på UB attesten at dei har jobba med IUB. Måltal for sertifisering av internasjonale ungdomsbedrifter over desse to åra er 5-7 per år. Med utgangspunkt i det totale antal ungdomsbedrifter i Sogn og Fjordane ser vi dette som realistiske måltal med tanke på sertifisering. Krav til internasjonal sertifisering : 1. Ungdomsbedrifta må framlegge ein forretningsplan som inneheld ein realiserbar internasjonal forretningsidé 2. Representantar frå ungdomsbedrifta må stille på eit intervju med Ungt Entreprenørskap der dei gjer greie for forretningsidéen og planar for vidare drift av ungdomsbedrifta (etter at dei har levert inn forretningsplanen) 3. Ungdomsbedrifta må vise til at dei har vore i kontakt med internasjonale samarbeidspartnarar samt at dei må kunne framvise korleis forretningsidéen kan realiserast i samarbeid med sin partnar i utlandet. Alt dette skal framgå i forretningsplanen 4. Ungdomsbedrifta skal ha ein mentor / samarbeidspartnar lokalt. Samarbeidet med denne / desse må komme fram i forretningsplanen. 5. Under spesielle omstende kan ungdomsbedrifter som planlegg å jobbe internasjonalt gjennom ei større internasjonal bedrift i Sogn og Fjordane verte godkjende utan å ha knytt seg opp direkte til internasjonale kontaktar. Det skal då føreligge ein plan for korleis desse kontaktane skal knytast på eit seinare tidspunkt gjennom bedrifta sitt nettverk. 6. Ungdomsbedrifter som har sosialt entreprenørskap som forretningsidé der verksemda rettar seg mot ein internasjonal arena kan bli sertifiserte utan å ha knytt seg direkte opp imot ein partnar. Dette under føresetnad at intensjonane for drifta er klare og at ungdomsbedrifta på eit seinare tidspunkt forpliktar seg til å knyte internasjonal kontakt. Rettigheitar / fordeler ved å bli sertifisert som internasjonal ungdomsbedrift : 1. Alle IUB ar vil få ekstra fagleg oppfølging gjennom prosjektleiar for internasjonalisering ved UE Sogn og Fjordane. Det skal vere eit spesifikt fagfokus på internasjonal forretningsverksemd i oppfølginga. Den faglege oppfølginga skal bestå av kursing, rådgjeving og nettverksbygging 2. IUB ane vil få tilgang til finansiering gjennom prosjektmidlar etter søknad. I tillegg vil dei få rådgjeving og hjelp til å søke på internasjonaliseringsmidlar som er tilgjengelege utanfor UE systemet. Ekstra finansiering skal utelukkande gå til å dekke reise. 3. Elevar som har vore med i IUB vil inneha ein kompetanse som må synleggjerast i etterkant ved at dei får ein attest, evt. påført den ordinære UB attesten at dei har vore med i ein IUB 4. IUB elevar vil verte nytta som foredragshaldarar ved kursing av andre UB elevar (evt. lærarar) 5. Alle sertifiserte IUB ar forpliktar seg til å delta på konkurransen «Beste internasjonale prosjekt» på fylkesmessa til Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane. Sertifisering kvart år av ca. 5 bedrifter( elevar). 3.3 FYLKESPROGRAMMET «SOGN OG FJORDANE I VERDA» Eit ferdig sydd opplegg utarbeidd av UE som vert kopla opp mot læreplanmål i faga samfunnsfag, norsk og/eller naturfag retta mot vg1 studiespesialisering. Side 11

12 Dette skal vere eit halvdags opplegg (fire skuletimar) som skal rettast inn mot faglærarar for å få ein praksisorientert og verkelegheitsnær orientering mot internasjonalisering. Dette er eit tilbod til VG1 klassar og skal vere eit første møte med UE som skal etterlate elevane til å vere «sultne på meir». Som ein del av denne dagen vil UE gje info om moglegheiter for andre UE program. T.d. internasjonal grundercamp på vg2, jobbskygging på vg3 + internasjonal sertifisering av ungdomsbedrifter. Temabaserte forelesningar i «edutainment-stil» kopla med elevaktive øvingar i tema som t.d. «internasjonal verdiskaping», «moglegheiter i Sfj», «kulturforskjellar» og «globalisering». Ta i bruk lokalt næringsliv som samarbeidspartnarar for å køyre opplegget. Elevane skal ha gått igjennom ei introduksjonsoppgåve som krav for å få gjennomføre prosjektet slik at dei er best mogleg budde / «i modus». (EKS: "Hvis du skulle ha jobba i ein internasjonal setting i Sogn og Fjordane 10 år fram i tid. Korleis ville jobb kvardagen din då sett ut?"). Tilbodet går ut til 6-10 skular. Fagleg opplegg i samfunnsøkonomi / norsk knytta til læreplanmål i faga. 3.4 JOBBSKYGGING 3 dagar i ei internasjonal bedrift. Skygge arbeidstakar eller leiar. Knytte opp mot bedrifter / bransjar med sterkt rekrutteringsfokus t.d. Sub-sea ingeniørar. Tilbod til motiverte og kvalifiserte elevar på VG3 studiespesialisering. Dette er attraktive kandidatar som uansett vil flytte ut av fylket for å studere. Målsetting om å knytte gode relasjonar mellom desse elevane og «heimbedrift». Eit karrieretiltak for å hjelpe eleven til å finne ut om dei ser føre seg eit riktig val. God marknadsføring for bedrift. Eleven pliktar å halde foredrag for eigen klasse (eller programfag) ved heimkomst til skulen. Fokus på Ingeniørar, Siviløkonomar «Høgare grads studium-kandidatar» Lågt antall elevar. Høg kvalitet. Bedriftene dekker kostnadene sjølve. Side 12

13 RESSURSAR OG RAMMER Nedanfor vil vi ta føre oss korleis prosjektet er planlagt å verte organisert, kven ein vil samarbeide med og korleis det vert finansiert. Det er også lagt fram eit forslag til budsjett for dei to åra prosjektet er tenkt. 4.1 ORGANISERING: Prosjektet vil bli organisert under UE Sogn og Fjordane sin organisasjon og vil bli ein integrert del av UE sine aktivitetar. Vi ser for oss ein mjuk start kalt delprosjekt 1 som vil vare skuleåret 2012/2013 der vi vil tilsette prosjektleiar i om lag 30% stilling. For prosjektperioden 2013/2014 og 2014/2015 ( delprosjekt 2)vil vi engasjere prosjektleiar i inntil 100 % stilling. Prosjektleiar er ansvarleg for å få satt rammene frå denne planen ut i livet i samarbeid med næringsliv og skulane i fylket. Prosjektet vil bestå av ei styringsgruppe med 3 representantar frå styret i UEiSF med dagleg leiar som sekretær. Om fylkesplanprogrammet "Entreprenørskap og nyskaping" held fram vil prosjektet rapportere direkte til programstyret. 4.2 SAMARBEIDSPARTNARAR Samarbeidspartnarane til UE for gjennomføring er dei vidaregåande skulane i fylket og lokalt næringsliv. Det vil vere prosjektleiar som i oppstarten er med å påverke kva utvalgte skular og næringscluster ein bør satse på. For å auke suksessrata for prosjektet er ein avhengig av å ha samarbeidspartnarar som kan og vil (= motiverte arbeidslivskontaktar eller faglærarar). Då ein har lagt opp til avgrensa antall aktivitetar bør ein sile ut deltakarane på ein måte kor motivasjon og handlekraft vert avdekka. Her følger ein kortpresentasjon av nokre aktuelle samarbeidspartnarar: Sogn og Fordane Fylkeskommune Vidaregåande skular og internasjonal koordinator. Rekomp Stiftinga Til Fremje Av Rekruttering og Kompetanseutvikling I Sogn Og Fjordane har som føremål å nettopp fremje rekrutterin og kompetanseutvikling. Stiftinga skal forvalte DAA-ordninga (bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift). Rekomp finansierar mellom anna Framtidsfylket. Leonardo Leonardo da Vinci er et program for samarbeid innanfor fag- og yrkesopplæring på tvers av landegrenser innab EU. Gjennom ulike tiltak gis det økonomisk støtte som skal motivere til fagleg og personleg utvikling i europeiske nettverk 11. Søknadsfrist for 2012 var i februar Dette er eit program UE står fritt til å søkje etter kvart som ein har eit nettverk i EU å samarbeide med. Leonardo fokuserer på yrkesfag. UE meiner at prosjektleiar etter kvart kan vurdere relevansen av dette etter oppstart. Comenius 11 Side 13

14 Comenius er eit program for samarbeid innan grunn- og vidaregåande opplæring på tvers av landegrenser innan EU. Gjennom ei rekke tiltak gis det økonomisk støtte til samarbeid i Europa, både til enkeltpersonar og institusjonar. I all hovudsak krev ein at det er skular eller fylkeskommune som står bak ein slik søknad. Dette er eit program som krev minimum tre partar frå tre ulike land og går vanlegvis over to år 12. Dette er eit program kun for studiespesialiserande studieprogram. UE meiner at prosjektleiar etter kvart kan vurdere relevansen av dette etter oppstart. Nordplus: Norplus har fokus på Norden + Baltikum. Dei støtter prosjekt som stettar fleire av dei same føremål som UE har. Krava innan Nordplus Horisontal er at det er sektorar på tvers innan utdanning. Dei har eit ekstra fokus på m.a. «innovative prosessar innan utdanningsområdet som kan bidra til utviklinga av kvalitet og innovasjon i utdanningssystemene for livslang læring i deltakerlandene gjennom utdanningssamarbeid, samt samarbeid med arbeidslivet, om utviklingsprosjekter, utveksling og nettverksbygging»; Programmet Nordplus Horisontal skal involvere minimum to sektorar. Det kan være sektorer innad i utdanningssystema, for eksempel mellom høgare utdanning og grunnopplæringa eller mellom organisasjonar, institusjonar og bedrifter på tvers av offentlig, privat og/eller frivillig sektor. Aktivitetane skal involvere minimum tre partnarar frå tre ulike deltakarland Søknaden kan også inkludere deltakarar frå land utanfor Norden/Baltikum som er ansett som relevante av nettverket eller prosjektpartnarane. Kostnader for partnere utenfor Nordpluslanda vert ikke dekka av programmet. 13. UE meiner å kunne levere ein sterk søknad og har dessutan medfinanisering. I finansieringsplanen reknar UE med 130,000 i støtte frå Nordplus (evt. frå LDV eller Comenius. EUROMONTANA Vi ønsker å utvikle samarbeidet i første rekke gjennom internasjonale gründercamper og nettverksarbeid. Programstyret for Entreprenørskpa og Nyskaping i Sogn og Fjordane Programstyret for entreprenørskap og nyskaping bygger vidare på fleire av dei tidlegare fylkesplangruppene sine arbeid (Småskala næringar, lokalsamfunn og bruk/vern, tenesteyting/nye næringar, Ungdomssatsing). Handlingsplanen for entreprenørskap og nyskaping omfattar dels nye prosjekt og delsoppgåver som den enkelte organisasjon vil gjennomføre uavhengig av programarbeidet. 5.1 FINANSIERINGSPLAN Det vert lagt opp til eit behov for kr til prosjektet over 3 år. Kostnader / inntekter fordelt på aktivitetar over prosjektperioden er basert på at prosjektet vil starte hausten 2012 og vare fram til sommaren 2015 dvs tre fulle år strekt over fire årstal. Nedanfor finn de estimat over finansieringsbehov fordelt over 3 skuleåra 2012/2013, 2013/2014 og 2014/ Side 14

15 År 1 År 2 År 3 REKOMP Kr Kr Lemkuhl stifting Kr Kr Fylkeskommunen Kr Kr Kr NHO opp og ut fond Kr Kr Sparebankstiftinga Kr Kr UEiSF eigne midlar Kr Kr Totalt Kr Kr Kr BUDSJETT Kostnader / inntekter fordelt på aktivitetar over prosjektperioden er basert på at prosjektet vil starte hausten 2012 og vare fram til hausten 2015 dvs tre fulle år strekt over fire årstal. Vi vil likevel presentere talla fordelt over to skuleår som nevnt ovanfor. Desse berekningane er lagt til grunn: Lønn i 3 år: Brutto lønn prosjektleiar kr ,00 Feriepengar, 12 % kr ,00 Arbeidsgjevaravgift, 14,1 % kr ,00 Pensjonstrekk 2 % kr 25000,00 Samla personalkostnad kr ,00 Budsjett for 3 år. Lønn prosjektleiar Kr Reise prosjektleiar Kr Arrangere grundercamp lokalt Kr Internasjonale grundercampar Kr Administrasjonskostnadar Kr Sertifisering av UB Kr Totalt Kr Holger Aasen -dagleg leiar- Kai Lille-Homb -styreleiar- Side 15

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane 2012 2015 Fagopplæringsnemnda er fagopplæringa sitt utøvande faglege organ i fylket. Paragrafane 12-3 og 12-4 i opplæringslova omhandlar kva

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2017 51768/2017 Anne Marte Ostad Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 08.05.2017 Entreprenørskapsløype fase III i 2017-2019 Bakgrunn

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL

HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL Innhaldsliste 1 Bakgrunn...3 2 Rollar i omstillingsprogrammet...4 3 Strategisk næringsplan Lærdal...4 4 Strategisk næringsplan Årdal...5

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet 2010 2013 Gjennomføring i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innhald Prosjektplan for Ny GIV Sogn og Fjordane fylkeskommune... 3 1. Bakgrunn og mål Ny GIV... 3 2. Oppfølgingsprosjektet...

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/12025-2 Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for n 2016 2017 Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring

Detaljer

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune forretningsidé forretningsmodell - forretningsplan Sogn og Fjordane Fylkeskommune i samarbeid med Viaduct og Mentor AS Innleiing... 3 Samling 1: Forretningsideen

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

1. Ressurs til arbeidslivskontakt vert vidareført på skular med yrkesfaglege utdanningsprogram.

1. Ressurs til arbeidslivskontakt vert vidareført på skular med yrkesfaglege utdanningsprogram. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/2745-1 Arbeidslivskontakt ved dei vidaregåande skulane. Fylkesdirektøren rår hovudutvalet for opplæring til

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Delrapport 2 Modell 2

Delrapport 2 Modell 2 Vedlegg 2 Delrapport 2 Modell 2 Høyringsutkast 19. feb. 2013 www.sfj.no S i d e i Innhald 1. Omtale av modell 2... 2 2. I kva grad når modell 2 målet om høg kvalitet på opplæringa?... 4 3. I kva grad når

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.04.2015 27706/2015 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 30.04.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015 Fylkesutvalet 27.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande:

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande: Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 6/216 Utdanningsdirektoratet har publisert fagvala til elevar i vidaregåande skule for skuleåret

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av:

Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: Skoleeiers sluttrapportering 201 4-201 6 av FYR - satsingen Svar - Sogn og Fjordane fylkeskommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: sissel.espe@sfj.no Innsendt

Detaljer

Tiltaksforum. - Etablerartilskot

Tiltaksforum. - Etablerartilskot Tiltaksforum - Etablerartilskot 11. November 2014 Vi gjev lokale idéar globale moglegheiter Vår strategi 2013-2016 Føremål: Innovasjon Noreg sitt føremål er å vere Staten og Fylkeskommunane sitt verkemiddel

Detaljer

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Jostein Tvedte, Høgskulen Stord/Haugesund = nettlærar sidan starten (JITOL/NITOL) = seksjonsleiar for IKT i avd. for LU =medlem av styret i HSH Kven er

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Strategi Ny kunnskap ny praksis

Strategi Ny kunnskap ny praksis Strategi 2024 Ny kunnskap ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løyser samfunnet sine utfordringar. Slagord Ny kunnskap ny praksis Verdiane våre Lærande I tett samspel med samfunns-

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND

INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Internasjonalt arbeid Arkivsak 200809950-1 Arkivnr. 058 Saksh. Astrup, Ingebjørg Lillefjære-Tertnæs, Charlotte Torgersen, Matti Roksvåg, Berit Titlestad, Tor Saksgang Kultur- og

Detaljer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN 1 STRATEGIPLAN 2016-2020 2 Inndeling: (side 2) Kap A: Etablering (side 3) Kap B: Om planverket (side 3) Kap C: Visjon (side 4) Kap D: Satsingsområder (side 4) Kap E: Handlingsplan (side 6) Vedlegg 1: Vedlegg

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Næringspolitikk for auka nyskaping og betre konkurranseevne

Næringspolitikk for auka nyskaping og betre konkurranseevne Næringspolitikk for auka nyskaping og betre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Næringsutvikling i Distrikts-Noreg 19. september 2003 Den nyskapande sunnmøringen Nyskaping og

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedlegg 1 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget 14.10.2014, med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Velkomen til dykk alle!

Velkomen til dykk alle! Velkomen til dykk alle! Kvalitetsgrupper VGS Oppland Oppstartsamling Lillehammer hotell, 29 august 2014 RHP Skuleleiing og undervisningsleiing!!! Fylkestinget/skuleeigar: Vil ha kvalitetsutvikling i vidaregåande

Detaljer

Regional plan for verdiskaping plantema «kunnskap»

Regional plan for verdiskaping plantema «kunnskap» Regional plan for verdiskaping plantema «kunnskap» KS Skuleleiarkonferanse 2016 Atle Hamar www.sfj.no Mandatet for plantema kunnskap byggjer på overordna mål om folketalsutvikling, og er formulert slik

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS «Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS I forbindelse med etablering av fylkesprisen for «Årets Bedrift» i 1991 uttalte Møre og Romsdal fylkesting: «Fylkestinget er av den oppfatning at næringslivet og

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Læringsarena 14. juni 2013

Læringsarena 14. juni 2013 Kva særpregar ungdommar og unge vaksne som har lyst til å bu og arbeide i Sogn og Fjordane? Jon Gunnar Nesse og Torbjørn Årethun Læringsarena 14. juni 2013 Tema 1. Utval: Kven har vi spurt? 2. Ønskjer

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Plantema nyskaping i verdiskapingsplanen

Plantema nyskaping i verdiskapingsplanen Plantema nyskaping i verdiskapingsplanen Næringsforum 5.september 2017 Kva vi tek føre oss Arbeidet med nyskaping i verdiskapingsplanen eit overblikk ved Endre Etableraropplæring, kompetanseheving og koordinering

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

Bli lærling i BYGGOPP

Bli lærling i BYGGOPP Vi treng mange fagarbeidarar Bli lærling i BYGGOPP Kvalifisert for framtida Bygg- og anleggsverksemda i Noreg har aldri vore større. Stor vekst både i befolkning og næringsliv vil gje behov for nye utbyggingar

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen Høyring skulebruksplan 2013-2024 Fylkesrådmannen «Skulebruksplanen skal vise korleis Sogn og Fjordane fylkeskommune, innanfor framtidige økonomiske rammer, kan organisere ei vidaregåande opplæring med

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer