INTERNASJONALISERING AV UTDANNING I SOGN OG FJORDANE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNASJONALISERING AV UTDANNING I SOGN OG FJORDANE."

Transkript

1 INTERNASJONALISERING AV UTDANNING I SOGN OG FJORDANE. Side 1

2 0. SAMANDRAG 3 1. BAKGRUNN UNGT ENTREØRENØRSKAP UTDANNINGSDEPARTEMENTET SKULEEIGAR NÆRINGSLIV 6 MÅL OG STRATEGI MÅL STRATEGI 9 2 AKTIVITETAR INTERNASJONAL GRUNDERCAMP: INTERNASJONAL SERTIFISERING AV UNGDOMSBEDRIFTER FYLKESPROGRAMMET «SOGN OG FJORDANE I VERDA» JOBBSKYGGING 12 4 RESSURSAR OG RAMMER ORGANISERING: SAMARBEIDSPARTNARAR FINANSIERINGSPLAN BUDSJETT 15 Side 2

3 0. SAMANDRAG Sogn og Fjordane er det fjerde største fylket på eksport dersom vi brukar målet eksportverdi per innbyggar. Dei største eksportnæringane er fisk, metall, energi og reiseliv. Arbeidsløysa i Sogn og Fjordane er svært låg, og mange verksemder melder framleis om vanskar med å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft. Mangelen er størst når det gjeld fagarbeidarar, men det er òg ei utfordring å rekruttere tilstrekkeleg med høgt utdanna teknisk personell. Flyttestraumen ut av fylket er størst blant elevar som går studieførebuande utdannningsprogram. Dei fleste av desse elevane som flyttar ut kjem ikkje attende. For at fylket skal kunne utvikle seg vidare er vi først og fremst avhengige av human kapital som kan og vil. Ungt Entreprenørskap vil gjennom dette prosjektet bli eit føregangsfylke innan internasjonalisering i utdanninga. Hovudmålet med prosjektet er å stimulere ungdom i Sogn og Fjordane til i auka grad velje fag retta mot eit meir internasjonalt orientert arbeidsliv. Prosjektet skal som alle UE sine program gjennomførast i samarbeid med skule og næringsliv. I løpet av ein tre års prosjektperiode vil UE gjennomføre aktivitetar som vil la fleire elevar få lære om rammevilkår for internasjonal handel og kva moglegheiter og verdiar det kan opne for både kulturelt og økonomisk. Aktivitetane som er knytt opp mot UE sine eksisterande og velprøvde program har fokus på erfaringsbasert læring. Dette vil også vere ei bru kor bedriftene og deira framtidige arbeidskraft vil knytte kontaktar. Auka aktivitet vil krevje at vi vil ha behov for å styrkje personalsida i del 1 med 30 % og del 2 med inntil 100 %, der vedkommande vert tilsett som prosjektleiar for denne internasjonale satsinga. Gjennom internasjonale gründercampar, jobbskygging, internasjonal sertifisering av ungdomsbedrifter og fagrelaterte oppgåver vil vi nå elevar på både yrkesfag så vel som dei på studieførebuande studieretningar på vg1- vg3. UE har god dokumentasjon på resultat frå sine gjennomprøvde program retta mot skule og næringsliv. Dette vert ikkje noko unntak. UE har god tru på at dette er eit prosjekt som vil oppfylle målet med å gjere fylket betre konkurransedyktig mot vidare globalisering av samfunnet. Side 3

4 1. BAKGRUNN Sogn og Fjordane har ei utfordring med folketalsnedgang - og det faktum at unge som flyttar ut ikkje kjem attende. På den andre sida ligg det eit stort potensiale i ressursar og verdiar. Skal desse nyttast for framtida treng vi folk som tør og vil satse også internasjonalt sidan det er der brorparten av den framtidige veksten vil vere. Nedanfor finn vi ein kort presentasjon av om Ungt Entreprenørskap (UE) og bakgrunnen for ei internasjonal satsing. Vidare refererer vi til skuleeigar og styresmaktene sine mål og strategiutsegn der dei utpeikar både samarbeid med næringsliv og internasjonalisering som viktige satsingsområde. Til slutt viser vi til nokon av dei siste signala frå næringslivet i fylket - i tillegg til å peike på næringar og næringscluster som utpeikar seg med potensiale for vidare internasjonal satsing UNGT ENTREØRENØRSKAP Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattande organisasjon som i samspel med skuleverket, næringslivet og andre aktørar jobbar for å utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaparglede og tru på seg sjølv. Gjennom den europeiske organisasjonen JA-YE Europe samarbeider UE nært med sine søsterorganisasjonar i om lag 40 land i Europa. UE består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17 fylkesorganisasjonar. Organisasjonen vart etablert 21. oktober 1997 og tilbyr i dag program for heile utdanningsløpet frå grunnskule til høgre utdanning. Alle programma gjennomførast i samarbeid med lokalt næringsliv. UE sin visjon er å inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdiar. Ungt Entreprenørskap har føljande tre kjerneverdiar 1 : Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn og global bærekraftig utvikling Samspill Lære barn og unge å samarbeide. Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole, arbeidsog næringsliv. Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og internasjonalt Skaperglede Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier Benytte "Lære ved å gjøre" i sentrum for all aktivitet. Entreprenørskap i utdanning er og må nødvendigvis være eit samspel mellom mange aktørar. Organisasjonen er i eit dynamisk møtepunkt mellom offentlege og private verksemder og mellom skule, arbeids- og næringsliv. Samspelet mellom alle desse aktørane er det heilt spesielle med UE. UE har i dag nokre program som har fokus på internasjonalisering. Desse har eit u-utnytta potensiale, og fleire av dei har for dårlege incentiv for at elevar og lærarar ser nytte i dei. UE Sogn og Fjordane vil vere eit føregangsfylke og vil gjennom denne satsinga gjere internasjonalisering aktuelt for fleire elevar, ikkje minst elevar innan 1 Side 4

5 Enterprise without borders Fra utdanning til jobb Gründercamp for videregående skole IA-bedrift Ungdomsbedrift Diverse kurs Kick off Messe Programkurs Info / markedsføringstiltak Øvrig pedagogisk tilbud i fylket Totalsum studieførebuande studieprogram. Programma er ikkje tenkt å konkurrere med dei som i dag eksisterer med som eit styrka tilbod der fokus ligg innanfor UE sine føremål. Aktivitetstall Sogn og Fjordane Årstall UTDANNINGSDEPARTEMENTET Kunnskapsdepartementets stortingsmelding om internasjonalisering i utdanninga seier at «Fremtidens verdiskaping forutsetter global konkurransedyktighet. Til dette trengs relevant utdanning av høy kvalitet, og det trengs samfunnsborgere og arbeidstakere med internasjonal kunnskap og erfaring» 2 Same stortingsmelding stadfester at Internasjonalisering av utdanning bidrar til bevisstgjøring og kulturforståing også gjev elevar og studentar betre føresetnader for eit stadig meir internasjonalt orientert samfunns- og arbeidsliv. På grunnopplæringsområdet er internasjonalisering forankra i føremålsparagrafen og læreplanverket. Internasjonalisering angår difor alle elevar i grunnopplæringa, ikkje berre dei som omfattast av ulike utvekslingsordningar, klasseturar og andre former for mobilitet. Departementet ønskjer at det internasjonale perspektivet skal bringast enda nærare klasserom og verkstad. Dei vil difor at det skal utformast planar for internasjonaliseringsarbeidet i som igjen kan støtte skular, lærebedrifter, lærarar og instruktørar i internasjonaliseringsarbeidet. Det vert også presisert at: «Mange norske bedrifter har ei internasjonal orientering. Det er departementets vurdering at dette bør bli brukt meir aktivt i eit samarbeid mellom skule og arbeidsliv» SKULEEIGAR 2 St.meld. nr. 14 ( ), Internasjonalisering av utdanning 3 St.meld. nr. 14 ( ), Internasjonalisering av utdanning Side 5

6 Sogn og Fjordane Fylkeskommune er per 15. august 2011 ansvarlege for 14 vidaregåande skular med 4511 elevplassar. I tillegg regåande skular rår fylket over 787 lærekontraktar og 51 opplæringskontraktar. Det jobbar til saman 1040 tilsette ved dei vidaregåande skulane, av desse er 786 i pedagogiske stillingar 4. Skuleeigar Sogn og Fjordane Fylkeskommune har som mål at opplæringa for elevar og lærlingar i fylket skal ha det beste kvalitative opplæringstilbodet i landet. Dei har også mål om auka samhandling mellom skule og næringsliv og at opplæringstilbodet skal spegle satsingar innan næringsutvikling i fylket så vel som næringslivets behov for arbeidskraft. Alle skulane i fylket har i dag samarbeid med UE og er med på eit eller fleire av programma som vert tilbydd, t.d. «Frå utdanning til jobb», «Ungdomsbedrift» og «gründercampar». Desse programma er med på å støtte under mål og strategidokumentet for vidaregåande opplæring i fylket ved å styrke samhandlinga mellom skule og næringsliv. Såleis får vidaregåande opplæring styrka si rolle i høve kompetanseheving, næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i fylket 5. Mange av skulane satsar på internasjonalisering gjennom skuleturar, direkte vennskapsavtalar eller gjennom eksisterande stipendprogram som t.d. Comenius, Norplus og Leonardo Da Vinci. Dette gjev positive gevinstar for dei skulane som vel å satse. Arbeidet krev at skulane enten har lærarar som brenn for internasjonalisering, eller at dei sett av eigne ressursar til tidkrevjande administrativt søknadsarbeid. Skulen har i dag eit gratisprinsipp for skuleturar. Dette betyr at elevane ikkje skal måtte betale sjølve, men at dei gjennom innsamlingar, gåver eller arbeid sjølv kan skaffe midlar. Utover dette må enten skulen dekke resten med mindre ein får medfinansiering gjennom stipendordningar. UE sitt program vil utvide moglegheitene skulane har til slik medfinansiering. 1.4 NÆRINGSLIV Arbeidsløysa i Sogn og Fjordane er svært låg, og mange verksemder melder framleis om vanskar med å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft. Rundt 15 prosent av verksemdene har ledige stillingar på grunn av rekrutteringsproblem. Mangelen er størst når det gjeld fagarbeidarar, men det er òg ei utfordring å rekruttere tilstrekkeleg med høgt utdanna teknisk personell. Flyttestraumen ut av fylket er størst blant elevar som går studieførebuande utdannningsprogram. Dei fleste av desse elevane som flyttar ut kjem ikkje attende 6. 4 Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane Eit kunnskapsbasert sogn og fjordane på Side 6

7 EKSPORT OG IMPORT Verdien av eksport frå Sogn og Fjordane utgjer no kroner per innbyggjar. Det kjem fram i ein rapport frå Menon Business Economics 7. Det set Sogn og Fjordane på fjerdeplass av fylka i Noreg bak våre tre andre vestlandsfylker. Figur 1: fisk og metall er dei største eksportvarene frå fylket. Frå IN. Fylket har alltid orientert seg mot omverda og står for mykje av verdiskapinga i Norge og ein stor del av norsk eksport. Ikkje uventa er det fisk og metall som er dei dominerande eksportartiklane frå Sogn og Fjordane. Men også innan andre næringar finn ein eksportbedrifter. Det er sjølvsagt enklare å bli betre der vi allereie har kompetanse, men på same tid vil ein ved ein slik tankegang ekskludere svært mange andre bransjar og ikkje minst kreative initiativ. - Moods of Norway er eit godt døme på ei bedrift som har satsa internasjonalt og lukkast utan å ha opphav i verken næringscluster eller innanfor ein fokusbransje. På landsbasis er auken frå 2010 til 2011 om lag 8,5 prosent. Denne auken skriv seg fyrst og fremst frå auke til den europeiske og den oceaniske marknaden. Auken i Europa går fyrst og fremst til dei nordiske landa og til EU-land. Eksporten har gått ned til Asia, Nord- og Sør Amerika og Afrika 8. TEMPERATUREN I NÆRINGSLIVET Siste næringsbarometer (februar ) viser ei noko meir usikker haldning blant bedriftene enn kva som var tilfelle i mai Nedgangen i forventingar er sterkast for byggjenæringa og transport og engroshandel. Verksemdene i industrien og innanfor finansiell og forretningsmessigtenesteyting er derimot meir optimistiske. Med tanke på utfordringane i den europeiske marknaden, er det ikkje overraskande at det er eksportverksemdene som er mest uroa når det gjeld det komande året. Det er fleire eksportverksemder som ventar nedgang enn vekst i 2012, både når det gjeld investeringar og talet på tilsette. EIT KUNNSKAPSBASERT SOGN OG FJORDANE Vestlandsforsking sin ferske rapport «Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane» anbefaler ei satsing på utvalte bransjar i fylket for å oppnå langsiktig vekst og kompetansemiljø som er store nok til å bli funne attraktive. For å snu den negative trenden meiner Vestlandsforskning at Sogn og Fjordane må gripe fatt i utfordringane mellom anna ved å gjere seg attraktiv ved å gjere seg attraktive som arbeids- og buområde. Det vert også peika 7 8 Halvor Flatland i Innovasjon Norge på 9 Side 7

8 på at fylket bør spele på eit «Livsstilsbasert næringsliv» basert på friluftsliv, miljø, idrett og helse, tiltrekkingskrafta som ligg i naturressursar (bustadskvalitet), menneske som ønskjer å kombinere fritidsinteresser med jobb (arbeidsmarknad); i små gründerbedrifter (næringsliv) og utdanning og forsking (kunnskapsmiljø). Rapporten meiner også at ein bør spesialisere seg til eit avgrensa sett av næringar og/eller kompetanseområde, der Sogn og Fjordane har ressursmessige føresetnader for å skape verdiar og lykkast i å ta ein nasjonalt (eller aller helst internasjonalt) leiande posisjon: Næringane som vert framheva er: Fornybar energi, Linefisk og reiseliv. NÆRINGSCLUSTER / KLYNGER Ut over satsingane som rapporten til Vestlandsforskning peikar på har ein fleire større og mindre næringscluster omkring i fylket. Framtidsfylket 10 har laga oversikt over dei viktigaste klyngene i Sogn og Fjordane. Eksempelvis er Årdal det industrielle knutepunktet i fylket. Oljebasedrift har laga eit stort miljø for logistikk og basedrift i Florø. Fiskeeksport og havbruk står sterkt både i Måløy og Florø. Skipsbygging og vedlikehald i Florø og i HAFS regionen. Energi med sentrum i Sogndal, Sandane, Førde. Forsking, utdanning og offentlege tenester kring Sogndal og Leikanger, finanssektoren i Førde. Reiseliv i Sogn. Alle desse er miljø som har opparbeidd seg eit fagmiljø / ein kritisk masse med kompetanse slik at dei kan framstå attraktive for ein jobbsøkar. På grunn av ein desentalisert skulestruktur kan det verke fornuftig å kople desse miljøa med nærliggande vidaregåande skular. Såleis bygger Figur 2: Næringsklynger i SFJ - frå ein opp om å starte rekruttering og informasjonsarbeid tidleg for å vise fram moglegheitene som ligg lokalt. UE SI VURDERING UE si vurdering er at ein støttar seg på dei næringsklyngene som er etablert allereie som har potensiale for eksport. Teorien bak næringsklynger er at det skal bli ein positiv samanheng mellom innovasjon og nyskaping i slike klynger og såleis ei hypotese om at dette vil gje auka eksportgrad. Ut frå rapporten til Vestlandsforskning vil UE anbefale å satse på havbruk og fiske, oljebaseverksemd, fornybar energi og reiseliv. For å kompensere for at vi er små er det viktig med eit godt samarbeid mellom ulike aktørar. Det vil vere opp til prosjektleiar av prosjektet å gjere vurderingar om kva bedrifter og klynger ein vil knytte seg til. 10 Side 8

9 MÅL OG STRATEGI Nedanfor beskriv vi mål og strategi for dette prosjektet. Aktivitetane stettar strategiane som ein både på kort- og lang sikt vil sjå resultat frå. 2.1 MÅL Hovudmålet bygger opp under hovudmålet til Unge Entreprenørskap som referert til i kapittel 1.1. Hovudmålet med prosjektet er å stimulere ungdom i Sogn og Fjordane til i auka grad velje fag retta mot eit meir internasjonalt orientert arbeidsliv Dei underliggande delmåla kan konkretiserast som følgjer: Synleggjere mulegheitene som ligg i ein karriere i Sogn og Fjordane Auka rekruttering innanfor eksportrelaterte næringar Gjere det meir attraktivt å vende tilbake for å gjere karriere Utvikle eit langt meir konkurransedyktig utdanningsprogram ved dei vidaregåande skulane i fylket som virkemiddel for å fremme auka kvalitet og relevans i arbeidsmarknaden Internasjonal sertifisering av ungdomsbedrifter 2.2 STRATEGI Spesifikt for dette prosjektet er å sette det inn i ein internasjonal setting gjennom å gje elevane i Sogn og Fjordane: a) Kunnskap om internasjonalisering og korleis den internasjonale arbeidsmarknaden fungerer. b) Auka forståelse for betydningen av Sogn og Fjordane si internasjonale verdiskaping. c) Å produsere idéar for korleis eit internasjonalt samarbeid kan sjå ut i framtida. d) Å få med fleire elevar frå studiespesialisering sidan det er desse som i hovudsak flyttar ut frå fylket. e) Skape møtestadar mellom elev og næringsliv skal få ein møtestad med tanke på framtidig rekruttering. 2 AKTIVITETAR Her fylgjer framlegg til aktivitetar og eit par døme på korleis dette kan integrerast i allereie eksisterande program i Ungt Entreprenørskap. Aktivitetane støtter opp under strategien ovanfor. Over tre år er det tenkt ein aktivitet som vil nå ut til ca 1000 elevar. Meir om tall ligg under kapittel 5.4. Side 9

10 3.1 INTERNASJONAL GRUNDERCAMP: Gründercamp retta mot studiespesialiserande på VG2 studiespesialsering. Regionale gründercampar eller gründercampar arrangert for eit trinn på aktuelle skular, eks ein klasse eller fleire klassar i lag. Gründercampen vil bli lagt over ein heil skuledag med krav om forarbeid til elevar og lærar. Knytte problemstilling til ei etablert eksportretta bedrift og eit eksisterande næringscluster som jobbar internasjonalt innan utvalgte bransjar, t.d. havbruk, olje eller reiseliv. Mål om å arrangere minst årlege regionale gründercampar. Årleg vil det bli lagt opp til internasjonale gründercampar der elevar frå fleire land møtes. Denne type campar krev noko meir planlegging + avklaring av samarbeid. Vinnarane av kvar regionale eller lokale camp (kvart vinnarlag med opp til 5 elevar kvar) vil få dra på internasjonal gründercamp. Overordna tema for ein slik gründercamp kan vere : «Korleis involvere skulen i bedrifta sitt internasjonale arbeid?» I delprosjekt 1 vert det lagt opp til 1-2 lokale gründercamper og 1 internasjonal grundercamp. I delprosjekt 2 vert det lagt opp til 3-4 lokale internasjonale camper kvart år. 3.2 INTERNASJONAL SERTIFISERING AV UNGDOMSBEDRIFTER Sertifisering som «Internasjonal Ungdomsbedrift (IUB)» skal rekrutterast av Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane. Denne rekrutteringsprosessen må føregå mellom haustferie og 1. desember. Dersom ein skal få vesentleg utbytte av eit slikt opplegg må fristen for å melde sin interesse vere seinast 1. desember med tanke på den påfylgjande arbeidsprosessen. Det å jobbe internasjonalt er tidkrevjande og ofte tyngre enn å drive ei ordinær ungdomsbedrift. Sertifiseringprosessen føregår etter fylgjande tidsplan : Aktivitet Frist / dato Merknad Aktuelle ungdomsbedrifter som ynskjer sertifisering melder sin interesse eller blir fanga opp av UE systemet 1.desember Dette skjer ved at aktuelle UB ar melder seg på eige initiativ til UE Sogn og Fjordane eller at UE tek kontakt med utgangspunkt i ein potensiell UB ar som har meldt sin interesse sender inn forretningsplan til Ungt Entreprenørskap. UB ar som har sendt inn forretningsplan gjennomgår intervju med Ungt Entreprenørskap Kursing av alle IUB ar (obligatorisk) To veker etter registrert interesse To veker etter innsendt forr. plan Medio desember Endeleg sertifisering / inngå skriftleg Medio På kurset internasjonal forretningsidé Forretningsplanen må innehalde ein internasjonal forretningsidé som er realiserbar. Prosjektleiar for internasjonaliseringsprosjektet har ansvar for gjennomføring av intervju Prosjektleiar er ansvarleg Side 10

11 avtale med Ungt Entreprenørskap desember Oppfylgjing undervegs Desember - Juni Avvikling av IUB ane Innan utgangen av mai Jevnleg kontakt med IUB ane for å kvalitetssikre at dei fylgjer opp innhaldet i avtalen. 4 samlingar i tillegg til kurset i desember Etter same rutinar som avvikling av ordinær UB. Bør få påskrift på UB attesten at dei har jobba med IUB. Måltal for sertifisering av internasjonale ungdomsbedrifter over desse to åra er 5-7 per år. Med utgangspunkt i det totale antal ungdomsbedrifter i Sogn og Fjordane ser vi dette som realistiske måltal med tanke på sertifisering. Krav til internasjonal sertifisering : 1. Ungdomsbedrifta må framlegge ein forretningsplan som inneheld ein realiserbar internasjonal forretningsidé 2. Representantar frå ungdomsbedrifta må stille på eit intervju med Ungt Entreprenørskap der dei gjer greie for forretningsidéen og planar for vidare drift av ungdomsbedrifta (etter at dei har levert inn forretningsplanen) 3. Ungdomsbedrifta må vise til at dei har vore i kontakt med internasjonale samarbeidspartnarar samt at dei må kunne framvise korleis forretningsidéen kan realiserast i samarbeid med sin partnar i utlandet. Alt dette skal framgå i forretningsplanen 4. Ungdomsbedrifta skal ha ein mentor / samarbeidspartnar lokalt. Samarbeidet med denne / desse må komme fram i forretningsplanen. 5. Under spesielle omstende kan ungdomsbedrifter som planlegg å jobbe internasjonalt gjennom ei større internasjonal bedrift i Sogn og Fjordane verte godkjende utan å ha knytt seg opp direkte til internasjonale kontaktar. Det skal då føreligge ein plan for korleis desse kontaktane skal knytast på eit seinare tidspunkt gjennom bedrifta sitt nettverk. 6. Ungdomsbedrifter som har sosialt entreprenørskap som forretningsidé der verksemda rettar seg mot ein internasjonal arena kan bli sertifiserte utan å ha knytt seg direkte opp imot ein partnar. Dette under føresetnad at intensjonane for drifta er klare og at ungdomsbedrifta på eit seinare tidspunkt forpliktar seg til å knyte internasjonal kontakt. Rettigheitar / fordeler ved å bli sertifisert som internasjonal ungdomsbedrift : 1. Alle IUB ar vil få ekstra fagleg oppfølging gjennom prosjektleiar for internasjonalisering ved UE Sogn og Fjordane. Det skal vere eit spesifikt fagfokus på internasjonal forretningsverksemd i oppfølginga. Den faglege oppfølginga skal bestå av kursing, rådgjeving og nettverksbygging 2. IUB ane vil få tilgang til finansiering gjennom prosjektmidlar etter søknad. I tillegg vil dei få rådgjeving og hjelp til å søke på internasjonaliseringsmidlar som er tilgjengelege utanfor UE systemet. Ekstra finansiering skal utelukkande gå til å dekke reise. 3. Elevar som har vore med i IUB vil inneha ein kompetanse som må synleggjerast i etterkant ved at dei får ein attest, evt. påført den ordinære UB attesten at dei har vore med i ein IUB 4. IUB elevar vil verte nytta som foredragshaldarar ved kursing av andre UB elevar (evt. lærarar) 5. Alle sertifiserte IUB ar forpliktar seg til å delta på konkurransen «Beste internasjonale prosjekt» på fylkesmessa til Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane. Sertifisering kvart år av ca. 5 bedrifter( elevar). 3.3 FYLKESPROGRAMMET «SOGN OG FJORDANE I VERDA» Eit ferdig sydd opplegg utarbeidd av UE som vert kopla opp mot læreplanmål i faga samfunnsfag, norsk og/eller naturfag retta mot vg1 studiespesialisering. Side 11

12 Dette skal vere eit halvdags opplegg (fire skuletimar) som skal rettast inn mot faglærarar for å få ein praksisorientert og verkelegheitsnær orientering mot internasjonalisering. Dette er eit tilbod til VG1 klassar og skal vere eit første møte med UE som skal etterlate elevane til å vere «sultne på meir». Som ein del av denne dagen vil UE gje info om moglegheiter for andre UE program. T.d. internasjonal grundercamp på vg2, jobbskygging på vg3 + internasjonal sertifisering av ungdomsbedrifter. Temabaserte forelesningar i «edutainment-stil» kopla med elevaktive øvingar i tema som t.d. «internasjonal verdiskaping», «moglegheiter i Sfj», «kulturforskjellar» og «globalisering». Ta i bruk lokalt næringsliv som samarbeidspartnarar for å køyre opplegget. Elevane skal ha gått igjennom ei introduksjonsoppgåve som krav for å få gjennomføre prosjektet slik at dei er best mogleg budde / «i modus». (EKS: "Hvis du skulle ha jobba i ein internasjonal setting i Sogn og Fjordane 10 år fram i tid. Korleis ville jobb kvardagen din då sett ut?"). Tilbodet går ut til 6-10 skular. Fagleg opplegg i samfunnsøkonomi / norsk knytta til læreplanmål i faga. 3.4 JOBBSKYGGING 3 dagar i ei internasjonal bedrift. Skygge arbeidstakar eller leiar. Knytte opp mot bedrifter / bransjar med sterkt rekrutteringsfokus t.d. Sub-sea ingeniørar. Tilbod til motiverte og kvalifiserte elevar på VG3 studiespesialisering. Dette er attraktive kandidatar som uansett vil flytte ut av fylket for å studere. Målsetting om å knytte gode relasjonar mellom desse elevane og «heimbedrift». Eit karrieretiltak for å hjelpe eleven til å finne ut om dei ser føre seg eit riktig val. God marknadsføring for bedrift. Eleven pliktar å halde foredrag for eigen klasse (eller programfag) ved heimkomst til skulen. Fokus på Ingeniørar, Siviløkonomar «Høgare grads studium-kandidatar» Lågt antall elevar. Høg kvalitet. Bedriftene dekker kostnadene sjølve. Side 12

13 RESSURSAR OG RAMMER Nedanfor vil vi ta føre oss korleis prosjektet er planlagt å verte organisert, kven ein vil samarbeide med og korleis det vert finansiert. Det er også lagt fram eit forslag til budsjett for dei to åra prosjektet er tenkt. 4.1 ORGANISERING: Prosjektet vil bli organisert under UE Sogn og Fjordane sin organisasjon og vil bli ein integrert del av UE sine aktivitetar. Vi ser for oss ein mjuk start kalt delprosjekt 1 som vil vare skuleåret 2012/2013 der vi vil tilsette prosjektleiar i om lag 30% stilling. For prosjektperioden 2013/2014 og 2014/2015 ( delprosjekt 2)vil vi engasjere prosjektleiar i inntil 100 % stilling. Prosjektleiar er ansvarleg for å få satt rammene frå denne planen ut i livet i samarbeid med næringsliv og skulane i fylket. Prosjektet vil bestå av ei styringsgruppe med 3 representantar frå styret i UEiSF med dagleg leiar som sekretær. Om fylkesplanprogrammet "Entreprenørskap og nyskaping" held fram vil prosjektet rapportere direkte til programstyret. 4.2 SAMARBEIDSPARTNARAR Samarbeidspartnarane til UE for gjennomføring er dei vidaregåande skulane i fylket og lokalt næringsliv. Det vil vere prosjektleiar som i oppstarten er med å påverke kva utvalgte skular og næringscluster ein bør satse på. For å auke suksessrata for prosjektet er ein avhengig av å ha samarbeidspartnarar som kan og vil (= motiverte arbeidslivskontaktar eller faglærarar). Då ein har lagt opp til avgrensa antall aktivitetar bør ein sile ut deltakarane på ein måte kor motivasjon og handlekraft vert avdekka. Her følger ein kortpresentasjon av nokre aktuelle samarbeidspartnarar: Sogn og Fordane Fylkeskommune Vidaregåande skular og internasjonal koordinator. Rekomp Stiftinga Til Fremje Av Rekruttering og Kompetanseutvikling I Sogn Og Fjordane har som føremål å nettopp fremje rekrutterin og kompetanseutvikling. Stiftinga skal forvalte DAA-ordninga (bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift). Rekomp finansierar mellom anna Framtidsfylket. Leonardo Leonardo da Vinci er et program for samarbeid innanfor fag- og yrkesopplæring på tvers av landegrenser innab EU. Gjennom ulike tiltak gis det økonomisk støtte som skal motivere til fagleg og personleg utvikling i europeiske nettverk 11. Søknadsfrist for 2012 var i februar Dette er eit program UE står fritt til å søkje etter kvart som ein har eit nettverk i EU å samarbeide med. Leonardo fokuserer på yrkesfag. UE meiner at prosjektleiar etter kvart kan vurdere relevansen av dette etter oppstart. Comenius 11 Side 13

14 Comenius er eit program for samarbeid innan grunn- og vidaregåande opplæring på tvers av landegrenser innan EU. Gjennom ei rekke tiltak gis det økonomisk støtte til samarbeid i Europa, både til enkeltpersonar og institusjonar. I all hovudsak krev ein at det er skular eller fylkeskommune som står bak ein slik søknad. Dette er eit program som krev minimum tre partar frå tre ulike land og går vanlegvis over to år 12. Dette er eit program kun for studiespesialiserande studieprogram. UE meiner at prosjektleiar etter kvart kan vurdere relevansen av dette etter oppstart. Nordplus: Norplus har fokus på Norden + Baltikum. Dei støtter prosjekt som stettar fleire av dei same føremål som UE har. Krava innan Nordplus Horisontal er at det er sektorar på tvers innan utdanning. Dei har eit ekstra fokus på m.a. «innovative prosessar innan utdanningsområdet som kan bidra til utviklinga av kvalitet og innovasjon i utdanningssystemene for livslang læring i deltakerlandene gjennom utdanningssamarbeid, samt samarbeid med arbeidslivet, om utviklingsprosjekter, utveksling og nettverksbygging»; Programmet Nordplus Horisontal skal involvere minimum to sektorar. Det kan være sektorer innad i utdanningssystema, for eksempel mellom høgare utdanning og grunnopplæringa eller mellom organisasjonar, institusjonar og bedrifter på tvers av offentlig, privat og/eller frivillig sektor. Aktivitetane skal involvere minimum tre partnarar frå tre ulike deltakarland Søknaden kan også inkludere deltakarar frå land utanfor Norden/Baltikum som er ansett som relevante av nettverket eller prosjektpartnarane. Kostnader for partnere utenfor Nordpluslanda vert ikke dekka av programmet. 13. UE meiner å kunne levere ein sterk søknad og har dessutan medfinanisering. I finansieringsplanen reknar UE med 130,000 i støtte frå Nordplus (evt. frå LDV eller Comenius. EUROMONTANA Vi ønsker å utvikle samarbeidet i første rekke gjennom internasjonale gründercamper og nettverksarbeid. Programstyret for Entreprenørskpa og Nyskaping i Sogn og Fjordane Programstyret for entreprenørskap og nyskaping bygger vidare på fleire av dei tidlegare fylkesplangruppene sine arbeid (Småskala næringar, lokalsamfunn og bruk/vern, tenesteyting/nye næringar, Ungdomssatsing). Handlingsplanen for entreprenørskap og nyskaping omfattar dels nye prosjekt og delsoppgåver som den enkelte organisasjon vil gjennomføre uavhengig av programarbeidet. 5.1 FINANSIERINGSPLAN Det vert lagt opp til eit behov for kr til prosjektet over 3 år. Kostnader / inntekter fordelt på aktivitetar over prosjektperioden er basert på at prosjektet vil starte hausten 2012 og vare fram til sommaren 2015 dvs tre fulle år strekt over fire årstal. Nedanfor finn de estimat over finansieringsbehov fordelt over 3 skuleåra 2012/2013, 2013/2014 og 2014/ Side 14

15 År 1 År 2 År 3 REKOMP Kr Kr Lemkuhl stifting Kr Kr Fylkeskommunen Kr Kr Kr NHO opp og ut fond Kr Kr Sparebankstiftinga Kr Kr UEiSF eigne midlar Kr Kr Totalt Kr Kr Kr BUDSJETT Kostnader / inntekter fordelt på aktivitetar over prosjektperioden er basert på at prosjektet vil starte hausten 2012 og vare fram til hausten 2015 dvs tre fulle år strekt over fire årstal. Vi vil likevel presentere talla fordelt over to skuleår som nevnt ovanfor. Desse berekningane er lagt til grunn: Lønn i 3 år: Brutto lønn prosjektleiar kr ,00 Feriepengar, 12 % kr ,00 Arbeidsgjevaravgift, 14,1 % kr ,00 Pensjonstrekk 2 % kr 25000,00 Samla personalkostnad kr ,00 Budsjett for 3 år. Lønn prosjektleiar Kr Reise prosjektleiar Kr Arrangere grundercamp lokalt Kr Internasjonale grundercampar Kr Administrasjonskostnadar Kr Sertifisering av UB Kr Totalt Kr Holger Aasen -dagleg leiar- Kai Lille-Homb -styreleiar- Side 15

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 2014 2025

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 2014 2025 Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 2014 2025 Juni 2014 www.sfj.no Innhald: Samandrag... 2 Ordforklaringar... 3 DEL 1 Verdiskaping... 4 1 Verdiskapingsplan kvifor og for kven?... 5 2 Utgangspunkt og

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 1 NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 2 1. Forord v/fylkesordførar 2. Føremål, målgrupper og føringar for næringsplanen 3. Ståstaden godt utgangspunkt, men utfordringar 3.1

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for utdanning 2015-2020

Strategi- og handlingsplan for utdanning 2015-2020 Strategi- og handlingsplan for utdanning 2015-2020 Vedteken av styret 17.06.15 Visjon for utdanningsområdet Strategi og handlingsplan for utdanning byggjer på høgskulen sin overordna strategiplan der visjonen

Detaljer

Rapport og planar (2010 2011)

Rapport og planar (2010 2011) Rapport og planar (2010 2011) Vedteke av Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane 28. februar 2011 Innhald Rapport 2010 Innleiing... 7 Sektormål 1. Universitet og høgskular skal tilby utdanning av høg

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram. Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland

Regionalt utviklingsprogram. Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland Regionalt utviklingsprogram Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland 2012 Regionalt utviklingsprogram 2012 3 Forord Paradoksalt nok er det vekst, reform og endring

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer

Rapport om utdanningskvalitet 2012-2013 Framlegg til Utdanningsutvalet 05.12.13 Uprenta vedlegg: Rapport om utdanningskvalitet frå AHF Rapport om utdanningskvalitet frå AIN Rapport om utdanningskvalitet

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer