SIU Muligheter innenfor EØSordningen. utdanningsinstitusjonene. Seniorrådgiver Veena Gill Bergen,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIU Muligheter innenfor EØSordningen. utdanningsinstitusjonene. Seniorrådgiver Veena Gill Bergen, 7.3.2013"

Transkript

1 SIU Muligheter innenfor EØSordningen for de norske utdanningsinstitusjonene Seniorrådgiver Veena Gill Bergen,

2 EØS-midler EFTA-land (Norge, Island og Liechtenstein) vil bidra med millioner EUR, Norge vil bidra med 800 millioner EUR (ca. 94%) Overføringene skjer gjennom to ulike avtaler: EØS-finansieringsordning (omfatter alle tre EFTAland) Norsk finansieringsordning Målsettingen: Redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa Styrke forbindelser mellom Norge og mottakerlandene 32 programområder 144 program 2

3 EØS-midler - aktuell bakgrunn Økonomisk krise, voksende arbeidsledighet i mange land, velferdsordninger blir utsatt for press og land som må gå igjennom krevende omstillinger Fare for økende forskjeller mellom og innad i nye EU-medlemsland Gjennom EØS-midlene viser Norge at vi er solidariske og bidrar på viktige områder for sosial og økonomisk utvikling Økonomisk vekst vil kreve innovasjon, forskning og utdanning. EUs nye vekst og sysselsettingsstrategi, Europa har konkrete mål på disse områdene EØS-midlene bidrar til disse målene gjennom å støtte utdanningsfeltet gjennom stipendprogram i 11 land og forskning gjennom bilaterale forskningsprogram i 5, samt 2 forskningsprogram under EØS midlene 3

4 Programområder EEA GRANTS ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT 1. Integrated Marine and Inland Water Management 2. Biodiversity and Ecosystem Services 3. Environmental Monitoring and Integrated Planning and Control 4. Reduction of Hazardous Substances CLIMATE CHANGE AND RENEWABLE ENERGY 5. Energy Efficiency 6. Renewable Energy 7. Adaptation to Climate Change 8. Maritime Sector 9. Environmental and Climate Change-related Research and Technology CIVIL SOCIETY 10. Funds for Non-Governmental Organisations HUMAN AND SOCIAL DEVELOPMENT 11. Children and Youth at Risk 12. Local and Regional Initiatives to Reduce National Inequalities and to Promote Social Inclusion 13. Public Health Initiatives 14. Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance 15. Institutional Framework in the Asylum and Migration Sector PROTECTING CULTURAL HERITAGE 16. Conservation and Revitalisation of Cultural and Natural Heritage 17. Promotion of Diversity in Culture and Arts within European Cultural Heritage RESEARCH AND SCHOLARSHIP 18. Research within Priority Sectors 19. Scholarships NORWAY GRANTS CARBON CAPTURE AND STORAGE 20. Carbon Capture and Storage (CCS) GREEN INDUSTRY INNOVATION 21. Green Industry Innovation DECENT WORK AND TRIPARTITE DIALOGUE 22. Global Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue RESEARCH AND SCHOLARSHIP 23. Bilateral Research Cooperation 24. Bilateral Scholarship Programme HUMAN AND SOCIAL DEVELOPMENT 25. Capacity-building and Institutional Cooperation between Beneficiary State and Norwegian Public Institutions, Local and Regional Authorities 26. Cross-border Cooperation 27. Public Health Initiatives 28. Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance JUSTICE AND HOME AFFAIRS 29. Domestic and Gender-based Violence 30. Schengen Cooperation and Combating Crossborder and Organised Crime, including Trafficking and Itinerant Criminal Groups 31. Judicial Capacity-building and Cooperation 32. Correctional Services, including Non-custodial Sanctions 4

5 EØS-midler til forskningssamarbeid Total beløp ca. 100 millioner euro Polen: helse, miljø, klima, samfunn, likestilling Estland: alle fagområder kan søke Tsjekkia: helse, miljø, humsam Ungarn: helse, miljø, humsam og likestilling Latvia: helse og samfunn Romania:helse, miljø, energi, humsam 40 Mill. EUR Nøkkelinformasjon: Norsk partner kan få 40-50% andel av støttebeløpet Max. støttebeløp fra Po H Ro Cz euro til 3 millioner euro (avg. land) Poland Hungary Romania Czech republic Latvia Estonia 5 La Es

6 EØS-stipendfond Størrelse: ca. 33 millioner euro 11 stipendprogram Mottakerland: Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Tsjekkia, Ungarn og nylig Hellas(del program) Utlysninger av midler fra januar 2013 (til 2016): Såkorn midler Toveis mobilitet Institusjonelle samarbeidsprosjekter 6

7 EØS-stipendfond - fordeling mellom land Land Beløp euro Total beløp ca. 33 millioner euro Bulgaria 1,500,000 Estland 1,600,000 Latvia 1,010,250 Litauen 1,420,000 Polen 10,000,000 Romania 4,000,000 Spania 12 % Tsjekkia 12 % Ungarn 5 % Bulgaria 5 % Estland 5 % Latvia 3 % Litauen 4 % Slovakia 1,917,500 Polen 30 % Slovenia 1,845,000 Spania 3,918,000 Tsjekkia 3,827,000 Slovenia 6 % Slovakia 6 % Romania 12 % Ungarn 1,752,500 7

8 Stipendprogram overordnete målsettinger Det er to overordnete målsettinger på programområdet «Stipend»: Økt kompetanse og kunnskap i mottakerlandene (human capital) Styrket institusjonelt samarbeid mellom Norge/giverlandene og mottakerlandene 8

9 Stipendprogram ulike utdanningsnivå Stipendprogrammene fokuserer spesielt på å øke utvekslingen av studenter og ansatte i høyere utdanning, men også av ansatte på andre nivåer i utdanningssystemet mellom giver- og mottakerlandene 9

10 Stipendprogram ulike prosjekt Stipendprogrammene inkluderer også 1-2årige samarbeidsprosjekter mellom utdanningsinstitusjoner i giver- og mottakerlandene Samarbeidstema kan være utvikling av studietilbud, forskning eller kompetanseutvikling av ansatte 10

11 EØS-stipendfond - hovedtrekk Den nye EØS-finansieringsavtalen etterfølger forrige avtale, som løp fra 2004 til Hovedtrekk - ny stipendordning: Bilateralt samarbeid krav om partnerskap med norske utdanningsinstitusjoner (åpning for multilaterale prosjekter i noen land) Overgang til programmodell - helhetlige program, ikke enkeltprosjekter EØS-stipendfond Norske EØS-midler midler EØS-stipendfond - 11 landprogram Aktiviteter / Tiltak: Såkorn midler Mobilitet Institusjonelt samarbeid Mer strategisk og koordinert innsats felles retningslinjer, overordnet programtilnærming, definerte målsetninger, spesifikke områder Prosjekter 11

12 EØS-stipendfond - hovedtrekk Forankret i de utdanningspolitiske prioriteringene som mottakerlandene definerer selv (spesielle sektorer/områder, marginaliserte grupper, osv.) Norske prioriteringer ivaretatt i MOU er med mottakerlandene Gjennomgående temaer utvikling av menneskelige ressurser, likestilling, miljø-/klimaproblematikk, godt styresett Fleksibilitet, f.eks. tettere kobling mellom høyere utdanning og forskning 12

13 EØS stipendfond - mulighetene Aktiviteter: student-, lærer-, ansattmobilitet, studie- og praksisopphold, større prosjekter (utdannings og forskningskomponenter), workshops/seminar/konferanser osv. Institusjonelt rammeverk - dialog, faglige nettverk,langvarige samarbeid og bærekraftig utvikling Krav for deltakelse: alle universitet og høgskoler må ha Erasmus University Charter (EUC) for å delta Forskningsstiftelser, bedrifter, pvt. og statlige aktører kan delta i samarbeid med utdanningsinstitusjonene Administrative prosedyrer samordning, strømlinjeforming og forenkling (Erasmus-modellen, nasjonalkontor, søknadsbehandlingsprosedyrer, osv.) 13

14 EØS-stipendfond et viktig supplement Et viktig supplement til EU-støtte mer konsentrert innsats på spesifikke områder/målgrupper Norsk deltakelse i samarbeid med partnere i mottakerland Bilaterale relasjoner etablering, konsolidering og videreutvikling Tettere kobling mellom program for høyere utdanning og forskning Synergieffekter med andre EØS-program Springbrett til nye program og prosjekt (LLP/Rammeprogram, evt. Erasmus for All, Horizon 2020) 14

15 EØS-stipendfond prioritering av midler Land Utlysninger Første utlysning forventes Forberedende besøk/ Kontaktseminar Mobilitet studenter Mobilitet staff Institusjonelle samarbeidsprosjekter Forskningsprogram Bulgaria 9 Jan X X X X Estland 3 Jan X X X X Latvia 2 Jan X X X X Litauen 1 Juli X X X Polen 4 Jan X X X X X Romania 4 Juli X X X X X Slovakia Ikke avklart Juli Slovenia 3 Feb X X X X Spania 3 Mars X X* X* Tsjekkia 4 Jan X X X X X Ungarn 3 Mars X X X X X

16 SIUs rolle Nasjonalt kontaktpunkt for EØS-stipendfond Informasjons- og kontaktformidling: Partner Search Database Rådgivning om implementering av ulike program Analyse av erfaringer, evalueringer og forslag til justeringer Representasjon i samarbeidskomiteer (giver- og mottakerland) Programutvikling sammen med mottakerland (f.eks. forberedelse av utlysningstekster, godkjenning av tildelinger, osv.) Koordinering og assistanse 16

17 Eksempel - stipendprogrammet i Estland Mobilitet (ulike nivå) prioriterte grupper: Master- og doktorgradstudenter som deltar i forskningsprosjekter støttet av EØS-forskningsfond Faglig personell - undervisningsoppdrag Prioriterte områder: Scandinavian (Baltic Area) studies Lærerutdanning Realfag (MST) Klimaforskning, biovitenskap og grønn teknologi Stipendstørrelse avhengig av varighet: 1 dag 260 EUR 2 uker 2548 EUR 1 måned 939 EUR (studenter) 17

18 Eksempel - stipendprogrammet i Polen Utlysning av midler (10 millioner EUR) fra januar 2013 for: Forberedende besøk kontaktetablering og samarbeidsutvikling Mobilitetsprosjekter studenter, ansatte, osv. Institusjonelt samarbeid bilaterale eller multilaterale prosjekt - felles arrangementer som mål (skoleprosjekt, seminarer, konferanser, osv.) Modernisering av høyere utdanningsinstitusjoner i Polen (utvikling av undervisnings- og organisatorisk kapasitet) Fagområde: alle 18

19 Polen - satser for mobilitet Mobilitet og praksisopphold (deltakere institusjoner av høyere utdanning med Erasmus charter): Studenter (3-12 måneder): EUR Ansatte (undervisning, deltakelse i seminarer, konferanser, praksisutveksling, osv.): Fra Polen: 250 EUR pr. dag (1250 uke, 2100 måned) Til Polen: 150 EUR pr. dag (750 uke, 1250 måned) Organisatorisk tilrettelegging (informasjon, rekruttering, monitorering, osv.): 500 EUR for hver innkommende person Rapportering: sekkebeløp, ingen faktura for individuelle personer, men 2 rapporter for institusjoner 19

20 Polen - satser for prosjekter Aktiviteter: Støtte for institusjonelt samarbeid Samarbeidsprosjekter som tar utgangspunkt i temaer av felles interesse Utvikling og forberedelse av nye læringsverktøy og metoder, spesielt med fokus på IKT Seminarer, konferanser, sampublisering Beløp: fra til EUR Varighet: 2 år Rapportering: hver 4. måned 20

21 Polen - satser for modernisering Noen aktiviteter: Utvikling av studieprogrammer på engelsk Felles grader (Bachelor, Master, Ph.D.) med dobbelt diplom Utvikling av nye, innovative studieprogrammer som responderer til særskilte nasjonale eller europeiske behov Utvikling av kurs, modulbaserte og spesialiserte studieprogram Utvikling av studieprogrammer i samarbeid med næringslivet Midler gis til: mobilitet, utvikling av studieprogram, organisering av felles arrangementer, behovsundersøkelser, utvikling av policyplaner, læringsverktøy, metoder, osv. Støtte: fra til EUR Varighet: 1-3 år 21

22 EØS-stipendprogram praktisk bruk Ta kontakt med SIU for mer informasjon Sette seg i et relevant landprogram Deltakelse kun i samarbeid med partnere (prosjektsøknad, administrasjon, rapportering i mottakerland) Finne en partner i mottakerland: Samarbeidspartnere fra tidligere prosjekt SIU-database FR-database Reise på forberedende besøk Delta på kontaktseminar 22

23 Praktisk bruk - studentmobilitet Bilateral avtale mellom utdanningsinstitusjoner i donor- og mottakerland Støtte for organisering av mobilitet i noen land (f.eks. Polen, Romania, osv. varierende satser) Studenten må ha studentstatus på et ordinært studium ved en institusjon for høyere utdanning i eget land Studie-/praksisoppholdet bør være en del av et godkjent utdanningsløp, rapporteres og dokumenteres (Europass) Stipendstørrelse vil være avhengig av land og varighet (studieopphold: fra 3 til 12 måneder). Ekstra støtte i noen land: språkkurs, tilleggsreise, utstyr, osv. 23

24 Praktisk bruk - akademisk-/administrativt personale Samarbeid med universitet, høyskoler, bedrifter eller andre relevante organisasjoner i et av mottakerlandene Aktiviteter: undervisningsopplegg, forskningsopphold, hospitering, studiebesøk, seminarer, konferanser, osv. Stipendstørrelse vil være avhengig av land og varighet (dagsats). Ekstra støtte i noen land: utstyr, materiell, osv. Dokumentasjon av oppholdet: rapport, reiseregning, osv. Resultatrapportering videreutvikling av samarbeid 24

25 Forventede resultater fra stipendprogrammene (1) Resultatene som kommer ut av programmene vil ha betydning for både enkeltperson som nyter godt av utveksling og samarbeid gjennom læring og personlig utvikling og karrieremuligheter, og for institusjonene, for kvaliteten og relevansen av utdanningstilbudet, og dermed for arbeidslivet og samfunnet som helhet Tilbakemeldingene vi får fra mottakerlandene er at de setter stor pris på samarbeidsrelasjonene som oppstår, på fagkompetansen, arbeidsformer og tilnærminger de finner hos de norske partnere. For enkeltindivider kan et stipend være et vendepunkt i tilværelse, det har vi ofte sett eksempler på 25

26 Forventede resultater fra stipendprogrammene (2) Styrking bilaterale relasjoner: I avtalen med EU er det slått fast at giverlandene skal styrke sine forbindelser med mottakerlandene gjennom EØS midlene. Forsknings- og utdanningssamarbeid er en effektiv måte å gjøre det på Viktig å understreke at begge parter vil kunne ha utbytte av samarbeidet EØS-midlene gir også muligheter for å følge opp de norske institusjonenes internasjonaliseringsstrategier 26

27 EØS-midler - forventede resultater EØS-midlene gir en mulighet for norske institusjoner til å knytte kontakter med nye institusjoner i land som vi oftest ikke har lange samarbeidsrelasjoner med EØS-midlene setter søkelyset på Norge og norske samarbeidspartnere i mottakerlandene, og kan gjøre det lettere å finne samarbeidspartnere i disse landene Samarbeid med disse landene vil kunne åpne nye muligheter også for fremtidig samarbeid på andre arenaer og med andre finansieringskilder for de norske institusjonene Videre utvikling innen utgangen av 2014 vil vi vite mer om hvordan EØS-midlene vil se ut i fremtiden 27

28 Avslutning Sett fra norsk side er vi overbevist om at dette vil være vel anvendt tid og penger. Særlig den investeringen som blir gjort av utdanningsinstitusjonene selv når dere engasjerer dere i samarbeid med partnerlandene Dette er noe vi både håper dere vil gjerne gjøre og oppfordrer dere sterkt til å gjøre! 28

29 Mer informasjon: E-post: Takk for oppmerksomheten 29

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteinnkalling Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn Reidar

Detaljer

SIU Nyheter innenfor utvalgte utvekslingsprogram. Oslo, 9.3.2012 Internasjonaliseringskonferansen 2012 Vidar Pedersen/Ieva Serapinaite

SIU Nyheter innenfor utvalgte utvekslingsprogram. Oslo, 9.3.2012 Internasjonaliseringskonferansen 2012 Vidar Pedersen/Ieva Serapinaite SIU Nyheter innenfor utvalgte utvekslingsprogram Oslo, 9.3.2012 Internasjonaliseringskonferansen 2012 Vidar Pedersen/Ieva Serapinaite 2 Agenda Nyheter innenfor utvalgte utvekslingsprogram: Erasmus for

Detaljer

Meld. St. 20. (2011 2012) Melding til Stortinget. EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa

Meld. St. 20. (2011 2012) Melding til Stortinget. EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa Meld. St. 20 (2011 2012) Melding til Stortinget EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa Innhold 1 Innledning... 5 2 Utviklingstrekk i mottakerlandene og norske interesser.. 8 2.1 Grunnleggende endringer

Detaljer

Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012. Rapport 2/2013

Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012. Rapport 2/2013 Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012 Rapport 2/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Juni 2013 Ansvarlig redaktør: Kjell Pettersen Utarbeidet av: SIU

Detaljer

eøs-midlene årsrapport 2007-2008

eøs-midlene årsrapport 2007-2008 eøs-midlene årsrapport 2007-2008 innhold Stort engasjement og høy aktivitet 2 Stort engasjement og høy aktivitet 2 Dette er EØS-midlene 3 Sammendrag 5 Innsatsområder Bevaring av europeisk kulturarv 8 Miljø

Detaljer

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker Årsrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning 2014... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3 Årets aktiviteter og resultater... 9 3.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering

Detaljer

Forklaring til begreper, programmer og institusjoner på internasjonaliseringsfeltet

Forklaring til begreper, programmer og institusjoner på internasjonaliseringsfeltet 1 Forklaring til begreper, programmer og institusjoner på internasjonaliseringsfeltet Vedlegg 1 Avtaler er formelt inngåtte avtaler mellom HiT og en eller flere utenlandske universiteter eller høgskoler

Detaljer

Hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor

Hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor Høgskolen i Buskerud Hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor 15.-27. januar 2012 Heidi Tovsrud Knutsen Heidi Tovsrud Knutsen 2/9/2012 Rapport fra hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor,

Detaljer

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter av utdanning Rapportserie 06/2014 Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter MILJØMERKET Trykksak Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Februar

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Leonardo da Vinci-programmet: Mobilitetsprosjekter 2007-2013 SØKERVEILEDNING 2010-2012. Bergen 2010

Leonardo da Vinci-programmet: Mobilitetsprosjekter 2007-2013 SØKERVEILEDNING 2010-2012. Bergen 2010 Leonardo da Vinci-programmet: Mobilitetsprosjekter 2007-2013 SØKERVEILEDNING 2010-2012 Bergen 2010 Innhold: 1 INNLEDNING... 3 2 PREMISSER FOR DELTAKELSE... 4 2.1 Mål med programmet og nasjonale prioriteringer...

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Helsedirektoratet 2014

Internasjonalt arbeid i Helsedirektoratet 2014 IS-2295 Internasjonalt arbeid i Helsedirektoratet 2014 Publikasjonens tittel: Internasjonalt arbeid i Helsedirektoratet 2014 Utgitt: 02/2015 Publikasjonsnummer: IS-2295 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Internasjonal plattform

Internasjonal plattform Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Internasjonal plattform «Norsk høyere utdanning skal være internasjonalt orientert» 2014000957 Internasjonal

Detaljer

Erasmus+ - hva og hvordan. Bodø, 27.11.2013 Kristin Amundsen

Erasmus+ - hva og hvordan. Bodø, 27.11.2013 Kristin Amundsen Erasmus+ - hva og hvordan Bodø, 27.11.2013 Kristin Amundsen 1 Agenda for presentasjonen Bakgrunn Oversikt over de ulike ordningene hva er nytt? Hovedtiltak 1: Individuell mobilitet Hovedtiltak 2: Samarbeid

Detaljer

faktablad Bologna-prosessen

faktablad Bologna-prosessen faktablad Bologna-prosessen - et europeisk område for høyere utdanning Hva er Bologna-prosessen? I 1999 møttes utdanningsministre fra 29 land og universitetsledere fra hele Europa for å drøfte den videre

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

Internasjonalisering av norsk høyere utdanning

Internasjonalisering av norsk høyere utdanning Internasjonalisering av norsk høyere utdanning Gjennom Kvalitetsreformen og Bologna-prosessen er norsk høyere utdanning blitt en del av et europeisk område for høyere utdanning, med bachelor-, master-

Detaljer

Det nye europeiske utdanningsprogrammet

Det nye europeiske utdanningsprogrammet Det nye europeiske utdanningsprogrammet Farvel til LLP velkommen Erasmus+ av erik duncan I sommer annonserte det irske EU-presidentskapet at man er kommet til enighet om et nytt program for samarbeid innenfor

Detaljer

Folkehelse i EU og muligheter for kommunal sektor. Solfrid Johansen Seniorrådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt 14. oktober 2014

Folkehelse i EU og muligheter for kommunal sektor. Solfrid Johansen Seniorrådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt 14. oktober 2014 Folkehelse i EU og muligheter for kommunal sektor Solfrid Johansen Seniorrådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt 14. oktober 2014 Nasjonalt folkehelseinstitutt - en av tre Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 Oversikt over

Detaljer

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Handlingsplan 2013/2014 Vedtatt i fylkesutvalget 13. juni 2013 Sak nr. 81/13 Innledning Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal

Detaljer

Internasjonalt samarbeid. Forskningsrådets strategi 2010 2020

Internasjonalt samarbeid. Forskningsrådets strategi 2010 2020 Internasjonalt samarbeid Forskningsrådets strategi 2010 2020 DEL XX / seksjonstittel Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ.

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Rapport fra arbeidsgruppe KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Bildet på forsiden: Internasjonale deltakere på Høgskolen i Bergen sin Erasmus

Detaljer

UH-sektorens deltakelse i Horisont 2020

UH-sektorens deltakelse i Horisont 2020 UH-sektorens deltakelse i Horisont 2020 Forslag til tiltak for samspill og samarbeid mellom UHR, Forskningsrådet og KD Utarbeidet av en trepartsgruppe utgått fra UHR, Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Helsesamarbeid i Nordområdene

Helsesamarbeid i Nordområdene Helsesamarbeid i Nordområdene Rapport fra Nordområdeutvalget helse, Et utvalg under Helse Nord RHF 1. september 2006 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 4 2.1. Anbefalinger:...4 3. Utvalgets sammensetning,

Detaljer