Nasjonal strategi for Norsk Folkehjelp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal strategi for Norsk Folkehjelp 2012 2015"

Transkript

1 Nasjonal strategi for Norsk Folkehjelp Innledning Prinsipprogram for 2011 til 2015 er vedtatt av landsmøtet. Programmet stadfester hvilke områder Norsk Folkehjelp skal arbeide innenfor og hvilke mål som skal oppnås i perioden 2011 til Den nasjonale strategien vedtas av styret. Den gir en gjennomgang av organisasjonens muligheter og utfordringer innen de ulike arbeidsområdene, og ut fra dette gis det en helhetlig plan for hvordan ressursene kan brukes best mulig for å nå målene. Hva mener vi med strategi Med strategi mener vi her helhetlig planlegging og handling som sikter mot optimal bruk av tilgjengelige ressurser for å nå planlagte mål. Prinsipprogrammet viser HVA som skal oppnås i perioden. Nasjonal strategi viser HVORDAN det skal oppnås. Hva bygger strategien på Strategien bygger på følgende rammer og grunnlagsdokumenter: Prinsipprogram for 2011 til 2015 Overordnede prioriteringer vedtatt av landsmøtet 2011 Landsmøtets vedtak i sak om organisasjonsendringer. (sak 5 a. Organisasjonsendringer) herunder organisasjonskomiteens rapport. Gjeldende budsjettrammer. Norsk Folkehjelps arbeidsområder i Norge Innen de to hovedpilarene er Norsk Folkehjelps arbeid i Norge konsentrert rundt tre fagområder: Førstehjelp, redningstjeneste og ulykkesforebyggende arbeid Inkludering og flyktningarbeid Internasjonal solidaritet Prinsipprogrammet vektlegger lokallagenes viktige rolle i å påvirke lokalsamfunnet for å bedre folks hverdag. Dette avhenger av behovet i det enkelte lokalsamfunn, og faller ikke inn under ett arbeidsområde, men blir ivaretatt gjennom arbeidet med å styrke lokale lag og grupper. Det er viktig å anerkjenne den innsatsen som gjøres for utsatte grupper i det enkelte lokalsamfunn. Hvem gjelder strategien for Med nasjonalt menes det arbeidet vi gjør i Norge. Dette innbefatter også det vi gjør nasjonalt innen internasjonale spørsmål. Strategien operasjonaliseres i styrets årlige planer og budsjetter, og er førende for arbeidet til hovedadministrasjonens inkl. regionkontor og mottak, Side 1 av 14 Vedtatt styremøte

2 regionstyrer, Sentralt sanitetsutvalg og sanitetsungdomsutvalget, aksjonsutvalg, lokale lag og grupper. Solidaritetsungdom utarbeider egne årlige planer og er ikke underlagt den nasjonale strategien. Overordnede prioriteringer i landsmøteperiode Landsmøtet har vedtatt fem overordnede prioriteringer for perioden 2011 til 2015: Tilpasse organisasjonen til ny frivillighet Øke antall lag og grupper Rekruttering Øke antall ungdomslag og ungdomsgrupper Styrke samarbeidet med fagbevegelsen Disse prioriteringene kan dels se på som mål, dels som en strategi for å nå målene i prinsipprogrammet. Derfor er dette tatt med som prioriteringer innen hvert enkelt fagområde, men de blir også behandlet enkeltvis i slutten av dokumentet. Norge etter 22/7 Terrorhandlingene 22/7 markerer dagen da Norge tapte sin uskyld og vi måtte ta inn over oss destruktive krefter som truer vårt demokrati. Terrorhendelsene har medført et stort fokus på redningstjeneste og beredskap. Vi har også fått ett nytt fokus på høyreekstreme miljøer. Disse spørsmål er nært knyttet til hele virksomheten til Norsk Folkehjelp innenfor redningstjeneste, antirasisme, inkludering og demokratibygging. 2. Førstehjelp, redningstjeneste og ulykkesforebyggende arbeid Dette området innbefatter Norsk Folkehjelps beredskap for håndtering av søk etter savnede personer, ulykker, pasientoppdrag, katastrofer og støtte til kommunal beredskap. I tillegg omfatter området arbeid med akuttmedisinsk/førstehjelpsfaglig beredskap for idretts- og kulturliv, opplæring i førstehjelp og organisasjonens ulykkesforebyggende arbeid. Muligheter/behov i samfunnet Den frivillige redningstjenesten en effektiv modell for samfunnssikkerhet Norge har en redningstjeneste basert på lokal innsats fra frivillige ressurser. Ut fra både værmessige, demografiske og geografiske forhold er dette etablert som en effektiv og robust modell for å skape nødvendig samfunnssikkerhet. Behovet for beredskap og opplæring i førstehjelp er økende Ressursene våre blir etterspurt i stadig større grad. Det er grunn til å tro at dette er økende som følge av økt bruk av fjellet til rekreasjonsformål, økning i ekstremsportutøvelse i naturen, en eldre befolkning som behandles hjemme så lenge som mulig, klimaendringer og endringer i kapasitet hos våre samarbeidspartnere. Innen førstehjelpsfaget er det også en sterk fagutvikling. Helsetjenesten kan i dag behandle flere tilstander tidlig, noe som gir vesentlig bedre utkomme for pasienten. Gode eksempler på dette er tidlig behandling av slag og hjerteinfarkt. Noe av nøkkelen til at vi skal lykkes med å få gode resultater på disse områdene er at befolkningen har god opplæring i førstehjelp og kjenner alarmsymptomer. Side 2 av 14

3 Behov for en aktør som arbeider politisk for bedre førstehjelp og redningstjeneste Det er av nasjonal betydning at vi har en velfungerende lokal redningstjeneste og et befolkning som kan førstehjelp. Det er store geografiske forskjeller i det tilbudet befolkningen får når de trenger akutt hjelp. Det er behov for å sikre en likeverdig og effektiv redningstjeneste. Forebygging blir viktigere Forebyggende arbeid er en naturlig del av det å være en aktør i redningstjeneste og førstehjelp. På mange måter har et førstehjelpskurs også et forebyggende mål. I fjellredningstjenesten er det behov for å jobbe med holdninger knyttet til risikoatferd i fjellet og ikke minst opprettholdelse av grunnleggende holdninger til fjellvett og tur etter evne. Økningen i antall redningsaksjoner kan kun bremses gjennom et koordinert forebyggende arbeid. Strategiske utfordringer For dårlige rammevilkår Det offentlige gir for lite tilskudd til redningstjenesten (2,1 millioner i 2011). Bare på sentralt nivå bruker vi fem ganger mer på redningstjeneste enn vi får i tilskudd over statsbudsjettet. I tillegg kommer at det er store behov ute i lokale lag. Finansieringen av frivilliges deltakelse i nytt nødnett er ikke sikret. Ansvarsprinsippet i organisering av samfunnssikkerhet i Norge innebærer at det er mange aktører å forholde seg til. Dette er en realitet vi må forholde oss til, samtidig som det gir oss store utfordringer med å nå frem politisk. Sikre at vi er en landsdekkende organisasjon For å være en relevant aktør må vi ha kort responstid, tilstrekkelig antall mannskaper og høy kompetanse på oppdragene som skal løses. Norsk Folkehjelp har i dag redningsressurser i alle fylker, men vi er svakt representert i deler av landet, spesielt i Finnmark. Det er viktig at vi sikrer god geografisk spredning og tilstrekkelig antall lokale grupper (56 grupper i 2011) for å være en relevant aktør og sikre legitimitet, både beredskapsmessig og som en grasrotorganisasjon. Tilpasse tjenesten til nye behov fra politi og helsevesen Redningstjenesten er i sterk utvikling. Det stilles stadig større krav til profesjonalitet fra våre ledere. Samtidig endrer oppdragene seg i retning av mindre innsatser til kjent posisjon med høyere behov for medisinsk kompetanse på innsatsmannskapene. I vår beredskap opplever vi å håndtere flere pasienter utenfor vei, noe som er en krevende behandlingssituasjon. Her er det behov for utvikling av faglighet, standarder og utstyrskonsepter. Utdanningen må effektiviseres For å ha en forsvarlig beredskap er vi avhengig av en velfungerende utdanningsorganisasjon lokalt, regionalt og sentralt. Erfaringen de siste år er at vi ikke har nok kurstilbud og at organiseringen av dette varierer sterkt. Kontinuerlig rekruttering av mannskaper til tjenesten For å være en relevant ressurs med kort responstid må vi ha tilstrekkelig antall mannskaper. Det må vurderes hvilke målgrupper som bør nås for å få mannskaper som har interesse for akuttmedisin, friluftsliv og har kjennskap til lokale terreng- og værforhold. Side 3 av 14

4 Behov for tydelig profil. Grunnlaget for rekruttering, finansiering og operativ bruk er at våre ressurser har høy status i befolkningen og hos samarbeidspartnere/oppdragsgivere. Lokalt er vi avhengig av at kommune, bedrifter og private slutter opp om sin redningstjeneste. Økt status fordrer en moderne profil, gode rollemodeller, moderne utstyr, spennende øvelser og at vi viser frem innsatsen i redningstjenesten lokalt. Tilpasse ledelse og organisering til utvikling i frivillighet og tjenestens krav Sannsynligvis vil mange lokale lag slite med å ha gode nok inntekter i fremtiden og det må sees på andre operative konsepter og former for organisering. Vi trenger å lage flere, mindre enheter som kan drive med lavere inntekter enn i dag. Styrke og utvikle sanitetsungdom Saniteten trenger styrking og utvikling av sitt ungdomsarbeid. Norsk Folkehjelp skal ha et ungdomsarbeid som baserer seg på aktivitet og faglig utvikling. Videre skal ungdomsarbeidet tilrettelegge for ungdom som ressurspersoner i Norsk Folkehjelp, i samfunnet og senere i redningstjenesten. Aktivitetene skal bygge på plattformene: Førstehjelp Redningstjeneste Friluftsliv, gjennom trygge og rusfrie møteplasser med naturen som bakteppe. En forutsetning for et godt forhold mellom Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom og Norsk Folkehjelp Sanitet er tett og gjensidig samarbeid. Ungdomsarbeid bør ses på som en investering, i form av rekruttering og samfunnsgevinst. Mål i perioden, jfr. prinsipprogrammet 1. Være en synlig politisk aktør innen redningstjeneste og ulykkesforebygging nasjonalt og lokalt. 2. Utvikle seg til å bli en større aktør innen den norske redningstjenesten. 3. Arbeide for at de som er engasjert i den frivillige redningstjenesten unngår lønnstap, har forsvarlige forsikringsordninger og forsvarlige økonomiske rammer. 4. Arbeide for fritak av moms og avgifter på utstyr i den frivillige redningstjenesten. 5. Arbeide for at den norske befolkningen kan førstehjelp. 6. Være en aktiv bidragsyter av førstehjelpstjenester og av førstehjelpsopplæring av høy kvalitet. 7. Ha høy faglig standard i sin innsats innen redningstjeneste og førstehjelp. 8. Drive et aktivt arbeid for å forebygge drukningsulykker og ulykker i fjellet. Prioriteringer i 4-årsperioden for å nå målene 1. Myndighetsarbeid for bedre rammevilkår og en geografisk likeverdig redningstjeneste a. Sikre gode rammebetingelser for våre ressurser. Rammevilkår forstås i vid forstand fra tilskudd til driften, refusjonsordninger og permisjonsregler til øvingsområder, myndighetskrav og samhandling med det offentlige. b. Sette samfunnssikkerhet og geografisk likeverdig redningstjeneste på dagsorden, i samarbeid med fagbevegelsen. 2. Organisasjonsbygging a. Ivareta og videreutvikle eksisterende redningsressurser i organisasjonen b. Etablere nye grupper og sikre geografisk dekning. Side 4 av 14

5 c. Organiseringen av sanitetens innsats i tråd med organisasjonens strategier for tilpassing til moderne frivillighet. 3. Kompetanse a. Kompetanseheving av eksisterende mannskap. b. Effektivisere arbeidet fra rekruttering til utdanning av nye mannskaper gjennom sterkere koordinering av utdanningsaktivitet. c. Utvikle/oppdatere relevant materiell innen førstehjelp og redningstjeneste. 4. Etablere en sterk ungdomsstruktur innen førstehjelp, redningstjeneste og friluftsliv. a. Styrke lokale sanitetsungdomsgrupper. b. Etablere nye sanitetsungdomsgrupper i lokale lag med sanitetsgrupper. c. Videreutvikle nasjonale aktiviteter og profil. 5. Profil, målgrupper a. Øket statusen til våre mannskaper gjennom synliggjøring, profilarbeid og oppgradering av aktiviteter og utstyr. 6. Kunnskapsleverandør a. Forsterke rollen innen videreutvikling av fagkompetanse, og bli en viktig kunnskapsleverandør til resten av redningstjenesten. b. Norsk Folkehjelp sin førstehjelpsfaglige kompetanse må styrkes 7. Etablere Norsk Folkehjelp som den organisasjon man henvender seg til for råd om forebygging innen sjøvett og fjellvett. a. Formidle våre funn i drukningsstatistikken og bidra med råd til befolkningen. Gi råd knyttet til fjellvett og utvikle ny forebyggende aktivitet innenfor vårt kjerneområde 3. Inkludering og flyktningarbeid Inkludering- og flyktningarbeidet deles inn i tre hovedområder: Antirasisme, inkludering, arbeid for en mer human asyl- og integreringspolitikk. Dette området innbefatter også drift av asylmottak og tilliggende tjenester. Muligheter/behov i samfunnet Arbeidslivet sentral arena for inkludering og bedre levekår I Norge er arbeid normen og bærebjelken for vårt velferdssystem. For å ivareta en velferdsmodell hvor flest mulig er i arbeid, må inkluderingsarbeidet begynne allerede i mottak. Det er et mål at personer med innvandrerbakgrunn skal ut i jobb så fort som mulig. Da er det ingen grunn til å legge opp til en passiv livstil i norske asylmottak. I dag er det kun ca 20% av asylsøkerne som får arbeidstillatelse, mens ca 50% får et positivt vedtak. Arbeidslivet er viktig for å sikre en god inkluderingsprosess og er med på å bedre levekår blant innvandrere. Det er også god returpolitikk å sørge for at folk kan ha med seg noe i bagasjen når de skal returnere hjem.. Fagbevegelsen har en nøkkelrolle for integrering på arbeidsplassen Fagbevegelsen har en nøkkelrolle i integreringen på den enkelte arbeidsplass. De er representert i alle bransjer og har en historie og tradisjon som gir dem en vaktbikkjefunksjon også i forhold diskriminering i arbeidslivet. Det er viktig å ha fokus på kvalifiserende tiltak og tiltak som motvirker diskriminerende holdninger i arbeidslivet. Holdninger blant arbeidsgivere som slår ut i diskriminerende rekruttering, manglende opplæring og Side 5 av 14

6 forfremmelser må adresseres gjennom både holdningsskapende arbeid og større krav til arbeidsgivere. Fortsatt diskriminering av innvandrere Diskriminering i arbeidslivet er fortsatt et problem noe som blant annet ble dokumentert i ISF/FAFO rapporten «Diskrimineringens omfang og årsaker» tidlig i Den viser hvordan norske arbeidsgivere diskriminerer jobbsøkere med utenlandske navn. Forskerne sendte ut 1800 fiktive jobbsøknader til 900 «ekte» jobbsøknader og avslørte at sjansen for å bli kalt inn til jobbintervju var 25 prosent mindre dersom man hadde et utenlandskklingende navn. Frivillige har en viktig rolle for inkludering i nærmiljøet Frivillig sektor har en nærhet og kjennskap til målgruppene som gjør det mulig å iverksette mer målrettede tiltak enn hva offentlige myndigheter alene kan klare. Likevel har det vært liten grad av formalisert samarbeid mellom kommunene og de frivillige. Dette gjelder også mottakene, som blir sett på som en del av innvandringspolitikken og i liten grad brukt som en positiv ressurs i den lokale inkluderingspolitikken. Et godt samarbeid mellom kommune, asylmottak og ulike frivillige organisasjoner vil kunne endre dette. Behov for å løfte frem og gi en stemme til grupper som er særlig utsatt Asylsøkere er i en sårbar livssituasjon og representerer en gruppe som scorer lavest på levekårsindekser og som i mange sammenhenger ikke har de samme rettighetene som den øvrige befolkningen. Blant asylsøkerne er det noen grupper som er særlig utsatt. Det finnes for eksempel i dag barn som er født, oppvokst og begynt på skole som fortsatt bor på mottak uten å ha avklart sitt oppholdsgrunnlag i Norge. En annen utsatt gruppe er enslige mindreårige asylsøkere som for å få ivaretatt sine rettigheter trenger kvalifiserte verger fra ankomst i Norge til bosetting. Norge er et av få land som ikke har gjennomført regulariseringsordninger for mennesker som oppholder seg ulovlig og er papirløse i Norge. Kvinner med minoritetsbakgrunn er lite synlige i den norske offentligheten og er underrepresentert i både arbeidsliv og samfunnsliv. Behov for å utfordre dagens debatt I den offentlige debatten er det i økende grad negativ omtale av asylsøkere og muslimer. Debatten i Norge dreier seg nesten utelukkende om Norge og negative konsekvenser av kulturelle ulikheter. Dette en stor utfordring, men samtidig også en mulighet for å sette internasjonal solidaritet på agendaen både nasjonalt og lokalt. Kvalitet og standard i asylmottakene er under et politisk press. Myndighetene beskriver at standarden i mottak skal være nøktern men forsvarlig og at opphold i mottak i seg selv ikke skal være motiverende for å komme til Norge. Dermed kommer innholdet i mottaket under politisk press, og det er stadig mer utfordrende å gi et kvalitativt godt tilbud til beboere i mottak. Det mangler i dag føringer for kvalitet i mottaksdriften. Asylmottaket et velferdstilbud og ikke en kontrollinstans Mottak skal være et trygt tilbud som skal bidra til at asylsøkere skal ha en mest mulig normal livssituasjon, gode boforhold, normal tilgang til helse- og sosialtjenester, veiledning og trygghet for særskilte grupper. Som en frivillig organisasjon oppleves det som et dilemma at mottakene både skal ha kontrolloppgaver og samtidig gi et velferdstilbud. Det er behov for Side 6 av 14

7 politisk påvirkningsarbeid for å bedre rammene for og kvaliteten i mottaksdriften, og for at kontrollaspektet ikke skal gå på bekostning av velferdstilbudet. Strategiske utfordringer Mange aktører viktig å finne vår nisje Det er mange aktører på feltet både innenfor drift av asylmottak, rettighetsarbeidet, flyktningpolitikk og innenfor antirasisme. Skal vi nå frem med våre standpunkter må vi ha en spisset profil som gjør at vi skiller oss ut og blir lyttet til. Som driftsoperatør av asylmottak har Norsk Folkehjelp en unik rolle og mulighet til å arbeide for asylsøkeres rettigheter. Som fagbevegelsens solidaritetsorganisasjon er vi godt plassert for å motarbeide diskriminering i arbeidslivet. Innvandringspolitikk påvirkes i Brussel Utformingen av politikk i Europa har konsekvenser for Norge også på innvandringsfeltet. Det kan virke som at man velger de europeiske innstrammingene, men ser bort fra områder der andre europeiske land er mer liberale. Det politiske påvirkningsarbeidet må derfor også rettes mot europeiske organer og trekke på europeiske erfaringer. Skal vi nå frem må vi være kompetente Norsk Folkehjelp skal være en profilert og tydelig stemme inn i flyktningedebatten og skal spesielt engasjere seg i saker som påvirker asylsøkeres levekår og rettsikkerhet. Våre utspill skal være erfaringsbaserte fra drift av asylmottak og vergearbeidet. Det er også et mål at lokale lag og fagbevegelsen ved hjelp av hovedkontoret skal settes i stand til å drive lokal påvirkningsarbeid i større grad enn det som gjøres i dag. Lokale tiltak må være enkle å igangsette og bærekraftige Det er viktig at lokale tiltak utvikles på en slik måte at det er lett for medlemmer og lokallag å delta i prosjektene. Lokale tiltak bør være enkle å igangsette, dekke et lokalt behov og fortrinnsvis være av en jevnlig karakter, ikke bare enkeltstående aktiviteter. Kompetansebygging, erfaringssamlinger og fokus på lokal påvirkning vil være bærebjelker i dette arbeidet. Være en betydelig driftsoperatør for å kunne ha politisk tyngde og være en fagpolitisk aktør. Norsk Folkehjelp driver mottak for på denne måten å kunne påvirke politisk for en mer human flyktningpolitikk. For å sikre politisk og faglig tyngde, er vi avhengig av å ha et relativt høyt antall mottak. Dette er en utfordring da vi er i konkurranse med kommersielle aktører og stadig opplever å bli presset på pris. Mens det i 1990 var 22 % av mottakene som ble drevet av frivillige organisasjoner er tallet i dag rundt 9 %. Sikre kvalitet og bærekraft i mottaksdriften. Økende krav og større kompleksitet i mottaksdriften krever systematisk satsning på kvalitet. Vi må ha støttefunksjoner som er målrettet i forhold til mottakenes behov. En likeartet drift av mottakene vil sikre kvalitet og profil. Mottakene skal være en inkluderingsarena i lokalsamfunnet gjennom sitt eget arbeid og i samarbeid med frivilligheten. Vi må ytterligere styrke økonomistyringen og kompetanseutvikling for å sikre en bærekraftig drift. Side 7 av 14

8 Mål jfr. prinsipprogrammet 1. Arbeide for rammevilkår som gjør at Norsk Folkehjelp kan opprettholde og styrke sin unike posisjon som operatør av flyktningmottak i Norge. 2. Styrke det frivillige og politiske arbeidet for å bekjempe rasisme og diskriminering. 3. Gjennom lokallagene og medlemmene bidra aktivt til at flyktninger blir integrert i det norske samfunnet. 4. Gjennom lokallag og medlemmene aktivisere asylsøkere i lokale flyktningmottak 5. Være pådriver og forkjemper for rettigheter og gode levekår for asylsøkere. 6. Påvirke positivt hvordan det snakkes om asylsøkere og asylpolitikk i det offentlige ordskiftet; spesielt ved å motvirke usannheter og fordommer. 7. Sørge for at enslige mindreårige asylsøkere får et landsomfattende, uavhengig og kompetent vergetilbud. 8. Bidra til at asylsøkere selv kan fremme sine behov og rettigheter. 9. Arbeide for at det blir en tilfredsstillende boligstandard i flyktningmottak. Prioriteringer i 4-årsperioden for å nå målene 1. Styrke vårt politiske arbeid a. Tydeliggjøre vår rolle på feltet. b. Økt kompetanse på politiske arbeidet, sentralt og lokalt. c. Konsentrere arbeidet om utsatte grupper. 2. Konsentrere arbeidet på tre arenaer a. Arbeidsliv inkluderende arbeid på arbeidsplassen i. Samarbeid med fagbevegelsen. b. Lokalsamfunn - i. Øke grasrotengasjementet for inkludering- og flyktningarbeid 1. Øke antall lag/grupper som engasjerer seg i inkludering og flyktningarbeid. 2. Gjøre det enkelt å gjøre en frivillig innsats og øke kompetansen. ii. Utvikle mottakene våre som inkluderingstiltak og styrke mottakenes satsing på fordomsreduserende tiltak. c. Den offentlige debatt 3. Organisasjonsbygging a. Se punkt under internasjonal solidaritet. 4. Mottaksdrift a. Systematisk satsing på kvalitet i mottak. b. Ytterligere utvikle Norsk Folkehjelp som en fagpolitisk aktør. c. Gjøre driften av mottakene bærekraftig. 4. Internasjonal solidaritet Muligheter/behov i samfunnet Behov for informasjon om utviklingsspørsmål Tillit til bistands- og utviklingsorganisasjoner og kompetanse om nord-sørproblematikk er en forutsetning for at den norske befolkning skal være positivt innstilt til bruk av midler på utviklingsarbeid. Bistands- og utviklingsorganisasjoner har derfor et ansvar for å informere og mobilisere til internasjonal solidaritet blant befolkningen i Norge. Side 8 av 14

9 Behov for organisasjoner som mobiliserer og tar standpunkt Deltakelse i en frivillig organisasjon er en skole i demokrati og viktig for å sikre befolkningens rett til deltakelse i samfunnsliv.. En stor medlemsmasse gir økt styrke og mer mobiliseringskraft for å få gjennomført endringer. Norsk Folkehjelp er den eneste av de større bistandsorganisasjonene som er medlemsbasert og samtidig har sitt hovedsete i Norge. Vår lokale forankring over hele landet, samt sterk kobling til fagbevegelsen gir muligheter for bred mobilisering. Våre partnere ute forventer engasjement hjemme Et av Norsk Folkehjelps grunnprinsipper er vi kan forandre verden gjennom mobilisering av sivilt samfunn. I økende grad må vi forvente at våre partnere ute etterlyser politisk engajsement og mobilisering også hjemme. Demokratisering og en rettferdig fordeling av ressursene fungerer som en rettesnor for vårt politiske pådriverarbeid. Norsk Folkehjelps rolle bør være å bygge opp kunnskap og kompetanse på disse områdene for å kunne bli en tydelig og synlig pådriver og alliansepartner. Samarbeid med fagbevegelsen Det er et gjensidig ønske fra Norsk Folkehjelp og fagbevegelsen om økt samarbeid om internasjonal solidaritet. Erfaringer viser at samarbeid om konkrete aktiviteter lokalt gir resultater. Ny ungdomsstruktur gir muligheter for sterkere mobilisering Norsk Folkehjelps Landsmøte vedtok i 2011 en organisasjonsendring som innebærer å dele ungdomssegmentet i medlemsmassen i to strukturer. Solidaritetsungdom har fått en egen ungdomsstruktur med et eget vedtaksdyktig årsmøte, og kan på eget initiativ uttale seg. Dette gir muligheter for økt mobilisering og politisk påvirkningsarbeid på ungdoms premisser. På samme måte som Norsk Folkehjelp jobber for å fremme ungdoms innflytelse internasjonalt er det viktig at medlemsorganisasjonen gjør det samme i Norge. Strategiske utfordringer Behov for tydeligere og mer effektive kampanjer Det er behov for et styrket kampanjearbeid innebærer samarbeid mellom uteapparat, administrasjon i Norge og medlemsapparatet. TV-aksjonen har vist at det er mulig å samle organisasjonen om å fronte et felles tema og dermed vise fram hele organisasjonen. Aksjonsutvalg vil være en viktig arena for å styrke denne delen av det internasjonale solidaritetsarbeidet. Gjøre det enkelt å engasjere seg Her er det to momenter som er viktig å fokusere på i landsmøteperioden: det er viktig at medlemmene har høy kompetanse om det Norsk Folkehjelp står for og hvordan vi jobber. I tillegg er det avgjørende at medlemmer og lag får god rådgivning og konkrete handlingsalternativer når en ønsker å engasjere seg i internasjonalt solidaritetsarbeid. Fortsatt relativt få grupper som engasjerer seg Norsk Folkehjelp opplever vekst og økt interesse for det internasjonale solidaritetsarbeidet. Allikevel har vi relativt få grupper som jobber med internasjonal solidaritet og de fleste av disse er Solidaritetsungdom. For å kunne være en landsdekkende organisasjon med slagkraft og mulighet til å gjennomføre politiske kampanjer som skaper oppmerksomhet i Side 9 av 14

10 befolkningen, bør vi ha flere aktive lag i alle regioner. Dette må sees sammen med satsningen på inkluderingsfeltet, da det som regel er de samme grupper/lag som driver med begge interesseområdene. Målrette vår kommunikasjon for å utløse mobiliseringspotensialet blant medlemmene. En trend i moderne frivillighet er at folk er opptatt av enkeltsaker fremfor organisasjonen som sådan. For å kunne sikre en mer målrettet kommunikasjon samt gi medlemmene den informasjonen de ønsker er det behov for en kartlegging av interesseområder for nye og eksisterende medlemmer. Mål i perioden, jfr. prinsipprogrammet 1. Bidra til økt engasjement og forståelse i befolkning om utviklingsspørsmål. 2. Mobilisere lokallag og medlemmer og samarbeidspartnere samt skape en opinion i viktige internasjonale spørsmål. 3. Opptre på vegne av våre partnere overfor norske myndigheter. 4. Styrke engasjementet i lokale lag og blant medlemmene rundt det internasjonale arbeidet i Norge. 5. Gi ungdom og voksne mulighet til å vise solidaritet i praksis. Prioriteringer i 4-årsperioden for å nå målene 1. Utvikle Norsk Folkehjelp som en kampanjeorganisasjon. a. Utvikle og gjennomføre bevisstgjøringskampanjer om Norsk Folkehjelps internasjonale arbeid. 2. Organisasjonsbygging a. Øke antall lag/grupper som engasjerer seg i internasjonal solidaritet og inkludering og flyktningarbeid. b. Fokusere arbeidet om to målgrupper, ungdom og fagbevegelse. 3. Styrke medlemmers politiske kompetanse og engasjement for Norsk Folkehjelps internasjonale arbeid. 4. Videreutvikle samarbeidet med fagbevegelsen om internasjonale spørsmål. 5. Drive lobbyvirksomhet for å påvirke makthavere i politikk og næringsliv. 5. Ungdom Norsk Folkehjelps Landsmøte vedtok i 2011 en organisasjonsendring som innebærer å dele ungdomsbevegelsen i to strukturer. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom har fått en egen ungdomsstruktur med et eget vedtaksdyktig årsmøte, og kan uttale seg på eget initiativ. Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom har en egen ungdomsstruktur og er underlagt sanitetsutvalget, og dermed indirekte representert i Norsk Folkehjelps styre Muligheter/behov i samfunnet Ungdom er en viktig ressurs. De er nøkkelen til fremtiden og en hver organisasjon som vil se fremover bør også se til ungdom. For å skape stabilitet og demokrati er det viktig at ungdom får ha innflytelse i viktige samfunnsspørsmål. Dette er også et mål for myndighetene og vi ser i økende grad at myndighetene søker råd hos barne- og ungdomsorganisasjonene. Siden ungdom ofte er mer nysgjerrige og radikale enn voksne er det viktig at de får muligheten til å fronte sine Side 10 av 14

11 prioriteringer og synspunkter på sin egen måte. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom står fritt til å ta egne standpunkt. Dette aspektet styrker ungdommens deltakelse i samfunnet og innad i egen organisasjon. Ungdoms engasjement i en frivillig organisasjon er en skole i demokrati, og hvis ungdom trives i Norsk Folkehjelps ungdomsstrukturer vil man etter hvert få lojale og godt skolerte medlemmer inn i hovedstrukturen. Rekruttering av ungdom har derfor både en egenverdi, og er en investering i fremtidens voksne tillitsvalgte. Strategiske utfordringer Løfte frem ungdomsarbeidet på ungdoms premisser Det kan være en utfordring at voksendelen av en organisasjon ser på ungdom som et middel for å nå et mål, og ikke i stor nok grad lar ungdom få bestemme over egen dagsorden. Norsk Folkehjelp har på landsmøtet vedtatt en todeling av organisasjonens ungdomsarbeid. Samtidig har landsmøtet vedtatt at det skal være en styrking av ungdom i perioden. Det må legges til rette for at denne styrkingen og tilrettelegging for vekst gjøres på ungdoms premisser. Kunne profilere to separate organisasjonsformer For Norsk Folkehjelp blir det viktig at vi klarer å profilere to separate former for organisering av ungdom. Samtidig er det viktig at ungdomsstrukturene får den friheten de trenger til å profilere seg selv og sine saker i media og for sine samarbeidspartnere. Norsk Folkehjelps mål for perioden 1. Øke antall ungdomslag og ungdomsgrupper. a. Sikre at ungdom har en stemme, og blir hørt og representert i alle ledd i organisasjonen. b. Tilrettelegge for vekst i antall ungdomslag og ungdomsgrupper i samråd med tillitsvalgte i ungdoms høyeste organer. c. Sikre at alle ungdomsgrupper som blir opprettet får kontakt med sine egne tillitsvalgte og full mulighet til å delta i ungdomsstrukturen. 2. Etablere to velfungerende ungdomsstrukturer. a. Solidaritetsungdom med økt selvstendighet. b. Sanitetsungdom med styrket kobling til saniteten. Prioriteringer i 4-årsperioden for å nå målene: 1. Sikre god overgang til ny ungdomsstruktur. 2. Tilrettelegge for vekst i begge ungdomsstrukturer. 3. Tilrettelegge for at ungdom selv får bestemme. Det vises for øvrig til egen vedtatt handlingsplan for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. Det henvises også til felles handlingsplan for Norsk Folkehjelp Sanitet og Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom og aktivitetsplattform for sanitetsungdom Side 11 av 14

12 6. Organisasjonsutvikling Landsmøtet har vedtatt ny organisasjonsstruktur blant annet på bakgrunn av de endringene man har sett over tid i frivilligheten: To-timersfrivillighet Mange ønsker å engasjere frivillig, men det er også en forventning om at aktiviteten tilrettelegges i større grad og at det er mindre forpliktende. Det er f.eks. enklere å mobilisere til korttidsaktiviteter/korte stunts enn til mer omfattende frivillighet. Fokus på sak fremfor organisasjon Tidligere ble man med i organisasjonen ut fra en grunnleggende identitet en livslang forankring, som bonde, kvinne, arbeider osv. Nå blir man med i en organisasjon ut fra behovet for egenorganisering og selvutfoldelse. Det er stadig færre som har livslang forankring til organisasjonen. Aktiviteten er viktigere enn hvilken organisasjon man er tilknyttet - det blir dermed løsere bånd til organisasjonen. De færreste ønsker verv Undersøkelser viser at medlemmene setter pris på at en organisasjon er demokratisk oppbygd, men er mindre interessert i å delta ved å påvirke organisasjonen selv. Det er også sterk nedgang i tradisjonelle medlemsaktiviteter som medlemsmøter. «Flyktige frivillige» Medlemmer ser etter medlemskap med mening for dem selv og skifter mellom organisasjonene raskere. Vi må i fremtiden regne med større utskiftinger. Medlemmer brenner for en sak i periode, for så å gå over til en annen organisasjon. Vi må derfor regne med at medlemmene blir kortere i organisasjonen, men også at de som i dag er medlem av en annen organisasjon kan bli medlem hos oss til neste år. For å sikre et nødvendig medlemstall og et nødvendig antall aktive må rekruttering innarbeides som en kontinuerlig aktivitet i alt vårt arbeid, lokalt og sentralt. Utfordringen for lokallaget Dette betyr at lokallaget må se nøye på hvilke oppgaver som må løses og hvordan disse oppgavene kan tilrettelegges og organiseres slik at de også kan utføres av frivillige som ønsker å gjøre en tidsbegrenset innsats. Lokallaget må også ha gode rutiner for å ta i mot nye medlemmer og å beholde dem. 6.1 Norsk Folkehjelps profil Norsk Folkehjelps profil må videreutvikles for å øke status og gjenkjennbarhet innad i organisasjonen og utad hos befolkningen for øvrig. En god og kjent merkevare etablerer stolthet og gjenspeiler kvalitet 6.2 Tilpasse organisasjonen til ny frivillighet Mål for perioden 1. Moderne og attraktivt tilbud til nye medlemmer som enten ønsker å bidra gjennom aktivitet eller vise sin støtte til organisasjonen gjennom medlemskap. Side 12 av 14

13 Prioriteringer i 4-årsperioden for å nå målene 1. Intensivere opplæring av tillitsvalgte. 2. Forenkle og tilpasse organisasjonen til utviklingstrekk i frivilligheten. 3. Etablere strategier for rekruttering av tillitsvalgte. 4. Norsk Folkehjelps status økes gjennom en mer bevisst profilering og felles profil. 6.3 Øke antall lag og grupper Mål for perioden 1. Over 110 lokale lag i Vi regner med et frafall på ca. 10 lag i perioden så dette innebærer etablering av nye lokale lag. Prioriteringer i 4-årsperioden for å nå målene 1. Kartlegge hvor det er behov og mulig å etablere lokallag. 2. Utarbeide en handlingsplan for lokallagsvekst. 3. Øke antall lokallag hvert år i perioden. 4. Alle medlemmer må få tilbud om opplæring. 6.4 Vekst i medlemstallet Mål for perioden medlemmer i Norsk Folkehjelp skal i landsmøteperioden fortsette satsingen på rekruttering. Organisasjonen har de siste to årene styrket innsatsen på rekruttering og har hatt netto vekst i 2010 og Gjennom bred organisasjonsmessig jobbing har Norsk Folkehjelp oppnådd at en lang periode med nedgang i antall lag og medlemmer er snudd til medlemsvekst og etableringer av nye lokale lag er siste året i en treårig rekrutteringsstrategi, denne skal da ha ført til at Norsk Folkehjelp er over i jevn vekst i antall medlemmer, antall aktive og antall lokale lag og grupper. Prosjektet skal evalueres og anbefalinger til organisering av dette arbeidet fremover skal innarbeides. Prioriteringer i 4-årsperioden for å nå målene 1. Det skal være rekruttering på alle arrangementer i Norsk Folkehjelps regi. 2. Alle lokallag skal ha en rekrutteringsplan. 3. Alle lokallag skal ha en plan for hvordan de tar i mot nye medlemmer. 4. Det skal være årlig rekrutteringskampanjer. 5. Medlemmer som rekrutterer skal anerkjennes og verdsettes. Side 13 av 14

14 7. Oppsummering Tydeliggjøre nisje, målgruppe og arenaer for våre tiltak Det er i økende grad konkurranse om oppmerksom, inntekter og ikke minst frivillige. Hovedprioriteringen i strategien er å tydeliggjøre hvilken rolle Norsk Folkehjelp skal ha på det enkelte arbeidsfelt og hva som er vår nisje - fokusere og spisse oss innen våre områder, hvilke arenaer vi opererer på og hvilke målgrupper som er aktuelle, både for rekruttering og for våre tiltak. Norsk Folkehjelps profil må videreutvikles for å øke status og gjenkjennbarheten innad i organisasjonen og utad hos befolkningen for øvrig. Det vektlegges fem områder basert på vår identitet, vedtak fra Landsmøtet og det som skiller oss fra andre tilsvarende organisasjoner på området. 1. Særlig satsning på ungdom Siden 2003 har det vært en systematisk satsning på å øke antall ungdomsmedlemmer. Dette har medført en betydelig økning i antall ungdomsmedlemmer (under 30 år). Pr er ca. 30 % av medlemsmassen under 30 år. Landsmøtet har vedtatt en særlig satsning på ungdom i kommende periode, og dette reflekteres også under de ulike arbeidsområdene. 2. Knytte oss nærmere til fagbevegelsen Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Dette setter organisasjonen i en særstilling, og handler både om vår identitet, vårt nettverk og vår nisje som politisk og frivillig aktør. Norsk Folkehjelp har nære bånd til fagbevegelsen, og fagbevegelsen er en betydelig bidragsyter til Norsk Folkehjelps utenlandsprosjekter. En av Landsmøtets hovedprioriteringer er å styrke samarbeidet med fagbevegelsen. I strategien er det lagt opp til økt samarbeid med fagbevegelsen, både i politisk påvirkningsarbeid og praktiske tiltak. 3. Styrke og tydeliggjøre Norsk Folkehjelp som politisk aktør Et viktig aspekt ved organisasjonens identitet er at Norsk Folkehjelp tar standpunkt. Dette står både i prinsipprogrammet og vedtektene. Dette skiller oss fra enkelte andre humanitære organisasjoner. I strategien legges det opp til at Norsk Folkehjelp skal ytterligere styrke sitt arbeid som politisk aktør i det norske samfunnet, og særlig styrke det lokale politiske arbeidet. 4.Sikre høy faglighet For å bli anerkjent som en ressurs og ha troverdighet i vårt politiske arbeid er vi nødt til å ha høy faglighet på det vi gjør. Det vi kommuniserer skal baseres på kunnskap og erfaringer fra vårt praktiske arbeid. 5. Styrke Norsk Folkehjelp som medlemsorganisasjon Norsk Folkehjelp er en medlemsstyrt organisasjon og en stor del av virksomheten er basert på medlemmenes frivillige innsats. Mobilisering og folkelig deltakelse (grasrotengasjement) er en sentral metode for å nå organisasjonens mål, både internasjonalt og hjemme. I strategien legges det opp til å styrke og utvikle tiltak som gir økt lokal aktivitet, og å gjøre det enkelt for frivillige å engasjere seg i våre saker. Side 14 av 14

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

PRINSIPPROGRAM

PRINSIPPROGRAM PRINSIPPROGRAM 2015 2019 SOLIDARITET I PRAKSIS Norsk Folkehjelp er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1939. Vi er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Grunnlaget for vår organisasjon

Detaljer

Hva vil vi med Norsk Folkehjelp? Hvordan skapes solidaritet i praksis? -et debattopplegg fra programkomiteen som jobber med prinsipprogrammet

Hva vil vi med Norsk Folkehjelp? Hvordan skapes solidaritet i praksis? -et debattopplegg fra programkomiteen som jobber med prinsipprogrammet Hva vil vi med Norsk Folkehjelp? Hvordan skapes solidaritet i praksis? -et debattopplegg fra programkomiteen som jobber med prinsipprogrammet Planhierarkiet Prinsipprogram og overordn. prioriteringer Nasjonal

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

PRINSIPPER OG VERDIGRUNNLAG

PRINSIPPER OG VERDIGRUNNLAG PRINSIPPER OG VERDIGRUNNLAG 2011 2015 Forord Norsk Folkehjelp ble stiftet i 1939 og er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Grunnlaget for vår organisasjon hviler på fagbevegelsens grunnverdier.

Detaljer

Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte www.folkehjelp.no Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte Dagsorden pkt 6 Prinsipprogrammet (inneholder styrets innstilling og innkomne forslag med innstilling. 28. - 30. august 2015 Radisson BLU hotell

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan 2014-2018 1 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. VERDIER Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark. Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark

Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark. Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverdi og mestring Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling,

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Handlingsplan 2012 2013

Handlingsplan 2012 2013 Handlingsplan 2012 2013 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Vedtatt av hovedstyret i sak 58-14 Føringer: Strategisk mål for perioden 2014-2019 er 17 000 medlemmer, økt medlemsfokus og segmenterte medlemstilbud MÅL: MEDLEMSVEKST

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis.

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis. Vedtekter 2011 2015 Vedtekter 1 FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon På selvstendig grunnlag

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU.

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. STBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform - Står uendret, som en utdyping av NBUs verdigrunnlag og mål som organisasjon.

Detaljer

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Styret nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

HLF 2012-2015 HLF. på fem minutter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

HLF 2012-2015 HLF. på fem minutter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak HLF 2012-2015 på fem minutter HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Innledning HLFs handlingsprogram 2012-2015 gir en grundig presentasjon av forbundets prioriteringer og mål i landsmøteperioden.

Detaljer

Solidaritet i praksis

Solidaritet i praksis o Solidaritet i praksis Fra ord til handling Integrering av personer med minoritetsbakgrunn i arbeidsliv og fagbevegelse Jon Aareskjold Salthe Rådgiver Norsk Folkehjelp Fire aktivitetsområder Redningstjeneste

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 På vei mot fremtiden Norges Bedriftsidrettsforbund strategi- og handlingsplan 2013-2016 Innhold Innledning Visjon Virksomhetsidé Formål Målgruppe Fokus Enkelhet

Detaljer

Ambisjoner for lokal og regional beredskap

Ambisjoner for lokal og regional beredskap Ambisjoner for lokal og regional beredskap Cecilie Daae direktør DSB 15. januar 2016 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Samordningsansvar

Detaljer

Strategiplan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Handlingsplan 2012

Strategiplan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Handlingsplan 2012 plan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Vedtatt av årsmøtet den 23.3.2012 Forankring planen bygger på K-studs visjon, virksomhetside og formål, slik de er gjengitt nedenfor. De overordnede målene i

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Merkedager i Norsk Folkehjelp Rapport fra aksjonsutvalget for merkedager

Merkedager i Norsk Folkehjelp Rapport fra aksjonsutvalget for merkedager Merkedager i Norsk Folkehjelp Rapport fra aksjonsutvalget for merkedager Innhold Kapittel Tittel Side 1 Innledning 3 1.1 Mandat for utvalget 3 1.2 Status i dag 3 1.3 Erfaring med bruk av merkedager 3 2

Detaljer

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 LIF VISJON: Breddeklubb med ambisjoner LIF AMBISJON 2013: Ny LIF-modell definert og forankret I hele klubben LIF STRATEGISKE INITIATIVER Skape en sterk klubbkultur

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre.

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre. STRATEGIPLAN 2011-2015 ERT REVIDZZFORUMS A RSK J E AV NO SMØT LAND 13.04.20 1 2. 19 Innledning Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber,

Detaljer

Strategi for internasjonalt arbeid

Strategi for internasjonalt arbeid Foto: Osloregionens Europakontor Foto: Osloregionens Europakontor Foto: Kumar, Hamar Læringssenter Foto: Osloregionens Europakontor HAMAR KOMMUNE: Strategi for internasjonalt arbeid Vedtatt i kommunestyret

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Manzoor Khan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Direktoratet er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret

Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret FORSLAGSNUMMER: 1 Forslagsstiller: Norsk Folkehjelp Sanitet Forslaget gjelder: Endring i paragraf 14.2 om årlig aktivitetskonferanse med følgende

Detaljer

Vedtekter Norsk Folkehjelp 2015-2019

Vedtekter Norsk Folkehjelp 2015-2019 Vedtekter Norsk Folkehjelp 2015-2019 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon. På selvstendig

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram

Forslag til nytt arbeidsprogram Forslag til nytt arbeidsprogram Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Simen Brændhaugen fra UG, Ida Utne fra NBfU og Gustav Granheim fra FFMU) har utarbeidet et forslag til nytt arbeidsprogram. Programmet

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.»

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» Handlingsplan 2016 «Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» (Vilde Adolfsen, skribent i Psykobloggen) Visjon Mental Helses

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. Strategisk plan. Jan Gunnar

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. Strategisk plan. Jan Gunnar Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon Strategisk plan Jan Gunnar 2015-2020 Strategisk plan 2015-2020 Forord Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon sin Strategiske plan for perioden 2015 2020 bygger på visjonen

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn KIRKEMØTET 2006 KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Komiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Handlingsplan 2012 2015 Satsningsområdene for perioden 2012-2015: Redningstjeneste Førstehjelp - Friluftsliv Redningstjeneste Mål Faglig oppdatering av redningsmannskapene i laget vårt Tiltak Oppmuntre

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Innledning Denne strategien

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR PERIODEN

STRATEGIPLAN FOR PERIODEN STRATEGIPLAN FOR PERIODEN 2009-2012 ydelig Tydelig Tydelig Tydelig Modig Modig Tydelig Modig Modig Stolt Tydelig Stolt deligstolt Modig deligmodig odig Stolt dig Stolt Tydelig tolt Tydelig olt Tydelig

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2016-2018 retning mot 2020 Vedtatt på Forbundstinget 2016 Norges Orienteringsforbund 1 Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer

I nkludering M estring Å penhet L ikeverd

I nkludering M estring Å penhet L ikeverd Handlingsplan 2013-2016 Alle mennesker med ADHD skal ha et godt liv Våre verdier er sammenfattet slik: I nkludering M estring Å penhet L ikeverd Sammen med vedtektenes formålsbestemmelser og dagens utfordringer

Detaljer

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch?

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch? Rogaland Røde kors Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso http://www.youtube.com/watch? v=rxx4e1ooa3c 26.09.13 Frivilligsentralene 1 Erfaringer frå Røde kors Presentasjon

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2014-2016 retning mot 2020 Vedtatt på forbundstinget 2014 Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer