Høyringsutkast Høyringsfrist Vedlegg 4 Ikkjemedisinske HELSE FØRDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høyringsutkast 29.05.15. Høyringsfrist 14.08.15. Vedlegg 4 Ikkjemedisinske 2015-2030 HELSE FØRDE"

Transkript

1 Høyringsutkast Høyringsfrist Vedlegg 4 Ikkjemedisinske tenester HELSE FØRDE

2 Om dette vedlegget Dette er eit vedlegg til Helse Førde sin verksemdsmessige utviklingsplan. Områda beredskap, HR, medisinsk utstyr, IKT, intern service, sterilsentralen samt drift og eigedom er omtalt i sin heilhet i dette vedlegget. Pasienttryggleik, forsking og innovasjon, teknologi, samhandling, rekruttering, utdanning, opplæring og kompetanse er omtalt i kapittel 4 «utviklingstrekk» i utviklingsplanen. Dei tiltaka ein ønsker å fokusere på i planperioden er tatt ut av planen og lagt inn i dette vedlegget og ligg i siste kapitlet i dette vedlegget.

3 Innhald 1. Organisering av ikkje medisinske servicetenester i Helse Førde Fag- og kvalitetsutvikling Internkontroll Beredskap HR (Human relations) IKT Intern service Sterilsentralen Drift og eigedom Teknisk avdeling Medisinsk teknisk avdeling Forsyning Husøkonomi Portør Tiltak innan andre område som høyrer inn under ikkje-medisinske tenester Pasienttryggleik Forsking og innovasjon Samhandling Kompetanse, utdanning og opplæring Telemedisin og velferdsteknologi... 12

4 1. Organisering av ikkje medisinske servicetenester i Helse Førde. Dei ikkje-medisinske tenestene er samla i eit eige klinikkområde, med viseadministrerande direktør som leiar. Området har sju avdelingar; HR (personal), drift og eigedom, fag og utviklingsavdelinga, intern service, IKT og økonomi. I dette vedlegget vert nokre sentrale funksjonar skildra. 2. Fag- og kvalitetsutvikling Fag og utviklingsavdelinga arbeider med fag- og kvalitetsutvikling, pasienttryggleik, forsking og innovasjon. Avdelinga ved fagdirektør gir fagleg rådgjeving til administrerande direktør og klinikkane, overvakar kvalitetsutviklinga og utøver klage og tilsynshandsaming saman med avdeling for internkontroll. Fagsenteret har ansvar for kontroll, oppfølging og utvikling av dei elektroniske journalsystema, implementering av større IKT-prosjekt og koordinering av kreftpakkeforløp. Smittevern og hygiene-seksjonen bidreg til kvalitet i det førebyggande og oppfølgjande smittevernarbeidet både i sjukehuset og kommunane. Avdelinga har også ansvar for å leie eller fasilitere ulike planleggings- og prosjektoppgåver for å realisere spesifikke mål. Desse kan vere både eigeninitierte eller som følgje av regionale og nasjonale føringar. Samarbeid med høgskular og universitet om utdanning er ei av oppgåvene. Pasienttryggleik er eit ledd i kvalitetsarbeidet. Dette er omtalt i verksemdsmessig plan. Fag og utviklingsavdelinga skal sjå til at regionale tiltak vert implementerte i alle avdelingar og einingar i føretaket. Arbeidet skal føre til redusert risiko for uungåelege skader og variasjon i tenesta. Styrke forsking- og innovasjonsarbeidet i føretaket. Leie samhandlingsprosjekt til dømes innan telemedisin og velferdsteknologi, samhandlingsbarometeret, nasjonalt helseatlas og prosjekt for betre tenester og samhandling overfor eldre med kroniske lidingar («storbrukarprosjekt»). Samarbeid med kommunane og andre eksterne aktørar er del av dette. Utvikle kompetanse- og rekrutteringsstrategiske verkemiddel 3. Internkontroll Helse Førde har ei eiga avdeling som har ansvar for internkontroll. Arkivtenester, internrevisjon, elektronisk kvalitetshandbok, klagehandsaming, oppfølging av ISO-sertifiseringa for grønt sjukehus, risikostyring og juridisk rådgjeving er nokre av oppgåvene. I dette vedlegget blir desse funksjonane ikkje nærare skildra. Beredskap ligg også til denne avdelinga, og er nærare omhandla nedanfor, som eit viktig strategisk område. 4. Beredskap Beredskap er eit fagområde som har fått større merksemd dei seinare åra, både nasjonalt og internasjonalt. Risikobiletet er prega av uføresette hendingar som naturfenomen, store ulykker og menneskeskapte handlingar som terror. Beredskap og førebygging nasjonalt set nye krav til beredskapsplanlegging og samarbeid på tvers mellom etatar, der alle tek ansvar for å sikre liv, helse og andre grunnleggjande behov og verdiar i samfunnet. Føremålet med helseberedskap er å verne om liv og helse og bidra til at befolkninga får nødvendig medisinsk behandling, pleie og omsorg i krisar og katastrofar. Helseberedskap er førebuing for å førebygge og handtere helsemessige konsekvensar av hendingar, krisar og katastrofar.

5 Helseføretak har plikt til å utarbeide beredskapsplanar for dei tenestene dei er ansvarlege for. Nasjonalt risikobilde (NRB) og Fylkes ROS skal bidra til å gi ei betre oversikt over risiko og sårbarheit, nasjonalt og regionalt. Helseføretaket må vurdere kva det nasjonale,- og regionale risikobiletet kan bety og på kva for måte det vil gjelde for eiga verksemd, både med tanke på konsekvensar og ansvar for førebygging og beredskap. I NRB 2014 er naturhendingar (storm, flaum, skred), store ulykker (svikt i infrastruktur, transportulykker, utslepp av giftige gassar eller andre stoff), tilsikta hendingar (terror, trussel) og pandemiar, som samla sett har høgast risiko. Både dei direkte og indirekte konsekvensane av ei uønskt hending bør med i risiko- og sårbarheitsanalysen for å få eit dekkande risikobilde. For eksempel kan ein kraftig storm føre til direkte skadar, men og føre til fylgjeskadar som straumutfall, stengde vegar, stengde flyplassar, utfall av tele- og datakommunikasjon med meir. Framtidstenking handlar om å vere bevist på langsiktige endringar og dermed open for nye moglegheiter, føresetnader og hendingar. Beredskapsplanane skal ikkje vere statiske dokument, men jamleg endrast med bakgrunn i læringspunkt frå reelle hendingar, øvingar, interne og eksterne evalueringar og ROS-analysar. Beredskap handlar vel så mykje om å forankre beredskapstenking i alle ledd i føretaket og styrkje kompetansen internt i føretaket. Det vil og vere naudsynt å planlegge og gjennomføre øvingar internt og saman med andre aktørar, slik at ein er betre rusta til å handtere hendingar når dei skjer. Det er og viktig at ein tek i bruk ny teknologi som t.d. HelseCIM 1 og naudnett i beredskapsarbeidet. For å styrkje samarbeidet og samordninga av beredskapen skal helseføretaket samordne sine beredskapsplanar med andre beredskapsaktørarar og dele risikobilde ut frå eigen ståstad. Helseføretaket skal og delta i ulike samarbeidsforum, som til dømes fylkesberedskapsråd, den lokale redningsleiinga og regionalt beredskapsutval. Jamleg oppdatere planverk og ROS-analysar Styrke samarbeid og samordning internt og ekstern, mellom anna gjennom oppfølging av samarbeidsavtale med kommunane som blir klar i 2015 Sikre kompetanse, utvikling og læring Planlegge og gjennomføre øvingar internt og med eksterne beredskapsaktørar 5. HR (Human relations) HR- funksjonen ved Helse Førde har eit overordna ansvar for å sette i verk og utvikle personalpolitikken. Funksjonen skal støtte leiarar og medarbeidarar med å gjere dei daglege arbeidsoppgåvene best mogeleg. Dette blir gjort ved å tilby tenester innan rådgjeving og leiarstøtte, undervisning, bemanningsplanlegging, tenester knytt til løn og bedriftshelseteneste. Det er også tilsett ein prest som arbeider mot tilsette, pasientar og pårørande. I løpet av 2015 vil det bli oppretta eit internt bemanningssenter. Totalt er det ca.45 personar som arbeider innan dei ovannemnde områda. 1 Eit krisestøtteverktøy.

6 HR-rådgjevarane støttar leiarane i høve personalmessige spørsmål, og opptrer som diskusjonspartnerar i vanskelege saker. Leiarstøtte blir utført ved å hjelpe til med praktiske arbeidsoppgåver som for eksempel kontraktar, rekruttering, KLP med meir. Undervisning er omtalt under kapittelet om kompetanse, utdanning og opplæring. Hjelp til bemanningsplanlegging blir tilbydd alle avdelingar som har behov for støtte til ressursplanlegginga. Optimal ressursplanlegging er omfattande og viktig for å få i stand gode turnusar. Eit nytt bemanningssenter er under planlegging. Dette skal fungere som eit internt vikarbyrå og vil i første omgang tilby omtrent 10 årsverk sjukepleiarar som vikarar til dei avdelingane som vil ha behov for dette. Viktige rammevilkår for Helse Førde knytt til personale er arbeidsmiljølova og dei vilkår som den sett, samt dei endringar som skjer i samfunnet knytt til behov for kompetanse og bemanning. Helse Førde vil sjølv ta hand om utbetaling og spørsmål vedkomande løn. Det er ingen regionale føringar som tilseier at dette vil bli endra. Utnytting av ny teknologi og auka regionalt samarbeid vil kunne føre til sentralisering og auka effektivisering av enkelte av dei ovannemnde tenestene. Dette gjeld spesielt for tenester innan løn. Avhengig av kvar slike sentraliserte regionale einingar eventuelt blir lokalisert, vil dette kunne føre til auka eller redusert tal tilsette i desse funksjonane i Helse Førde. Bedriftshelsetenesta tilbyr kun helsetenester til tilsette i Helse Førde. En god personalpolitikk vil være svært viktig for helseføretaket framover, spesielt med tanke på rekrutteringsbehovet. Helse Førde må kunne tiltrekke seg riktig kompetanse i tida framover for å fylle den auka etterspurnaden etter spesialisthelseteneste. Dette er utfordrande med tanke på at det ikkje er venta vekst i arbeidsstokken i fylket framover. Det er også utfordrande for helseføretaket å måtte konkurrere på løn. Auke samarbeidet på tvers av stabsfunksjonane. Auke av samarbeid mot f.eks. økonomiavdelinga vil kunne gje synergiar ved å dele kompetanse innan løn og rekneskap og innan rådgjevingstenester. Auke av samarbeidet internt i Helse Vest. Sjå på auke i bruken av fellestenester. Ta ut synergiar ved effektivisering og styrke kvaliteten ved auka spesialisering. Følgje opp strategiarbeidet knytt til utvikling av kompetanse og utdanning 6. IKT IKT er ei sentral brikke for å oppnå dei strategiske hovudmåla innan teknologi til helseføretaket 2 : Å bidra til å auke kvaliteten og tryggleiken i pasientbehandlinga Gjere teknologien meir brukarvenleg, slik at helsepersonell kan utføra oppgåvene sine på ein betre og meir effektiv måte Kommunisera med brukarar og pårørande på meir tidsriktige og effektive måtar Det arbeidar i 2015 tre personer i IKT avdelinga i Helse Førde. Ein av dei viktigaste oppgåvene til avdelinga er å vera bindeledd mot Helse Vest IKT. Som bestillar må avdelinga definera kva Helse 2 Teknologiplan for Helse Vest

7 Førde ynskjer levert og i tillegg sikra at Helse Førde får levert det som er avtalt. Avdelinga er i tillegg bidragsytar i ei rekke regionale fora. IKT-kostnadane har vore stigande dei siste åra som følgje av implementering av mange nye løysningar. Pågåande konsolidering og standardisering bidreg samtidig til lågare forvaltningskostnadar av eksisterande system. Nasjonale føringar i forbindelse med kjernejournalen vil vera viktig i planperioden. Under følgjer ei oversikt over dei pågåande IKT-prosjekta som forventast å gi størst gevinst i planperioden: Prosjekt Skildring av prosjektet Forventa gevinst Forventa utrulling i Helse Førde Kurve og legemiddel innføring (KULE) Digitalt mediaarkiv (DMA) DIPS Arena LIBRA KULE skal innføre ei regional, heilskapleg løysning som dekker kurve og legemiddellogistikk og omfattar dei fleste kliniske einingar og fagområda i Helse Vest. Løysninga skal dekke den funksjonaliteten som dagens papirkurve samla omfattar. Løysninga omfattar også lagerhald for legemiddel på sjukehuspostane og bestilling av legemiddel frå sjukehuspostane til sjukehusapoteket. Kurveløysninga skal integrerast med og spele saman med andre kliniske løysningar slik som PAS/EPJ, lab og apoteksystem. Helse Vest har etablert eit Digitalt media-arkiv for bruk og deling av bilete i pasientjournal. I dag ligg bileta lagra på det medisinsk-tekniske utstyret. Helse Vest nyttar i dag DIPS som hovudsystem for journal, der DIPS Classic er noverande versjon av systemet. Den nye versjonen, DIPS Arena, kjem med eit «rammeverk for strukturert journal og avgjerslestøtte». Innhaldet av dette må konfigurerast av regionen sjølv. Dette gir føretaka moglegheit til å delta i utviklinga og design av løysninga. Prosjektet er no i ein anskaffingsfase på felles løysningar for budsjett, konkurransegjennomføring og kontrakt, innkjøp og logistikk (lagerstyring av varer) og rekneskap. No-situasjonen er at føretaka har ulike løysningar innanfor desse områda og nokon av dagens system blir ikkje vidareutvikla. Sikker og tilgjengelig informasjon om pasienten. Bidra til effektive arbeidsprosessar. DMA vil bidra til at det blir lettare å innhente vurderingar av andre spesialistar. Prosjektet vil gjennom gradvis innføring av DIPS Arena, bidra til optimalisering og innføring av felles rutinar og arbeidsprosessar i Helse Vest. Det vert forventa at DIPS Arena vil vere ein meir brukarvenleg. Løysninga skal gi både effektivisering av arbeidsprosessar og forbetra systemstøtte Basert på pågåande prosjekt og kunnskap om fagområdet, forventar ein det at følgjande utviklingstrekk framover: Kliniske arbeidsflater. Ein vil framover oppnå å realisere eit heilskapleg brukargrensesnitt som er meir prosessorientert enn applikasjonsorientert. Tilsette i helsesektoren skal kunne hente informasjon og utføre oppgåver i ei integrert løysning, utan å måtte starte opp og nytte ei mengd enkeltapplikasjonar kvar for seg. Meir strukturerte data. Ein vil i framtida bevege seg vekk frå omfattande bruk av fritekst. Innføring av meir strukturerte data er ein føresetnad for å gi avgjerslestøtte. Strukturerte data er også viktig for å tilby god datakvalitet og analysefunksjonalitet. Sensorar som overfører informasjon frå pasienten og direkte inn i journalen. Auka fokus på gevinstrealisering av IKT-prosjekta.

8 Konkrete tiltak Leggje til rette for at organisasjonen er rigga og i stand til å ta imot nye IKT-system. Dette vil bidra til auka gevinstrealisering, det vil seie effektivisering som følgje av forenkla pasientbehandling. Ein viktig føresetnad er at avdelingane har kapasitet til å ta imot og gjennomføre dei store løfta som kjem. 7. Intern service Intern service består av avdelingane matforsyning, pasienthotell, pasientreiser og servicesenteret. Avdelingane er ein del av stab og støtte og har som hovudfunksjon å yte tenester til støtte for pasientbehandlinga. Avdelingane skal leggja til rette for god pasientopplevd kvalitet og bidra til god pasientflyt. I Matforsyninga arbeidar 40 tilsette i Det er eit produksjonskjøkken i Førde som lagar varmmat som blir levert i Førde, Lærdal, Eid, Tronvik og indre Sogn. Mat og ernæring generelt er ein viktig del av det medisinske behandlingstilbodet til pasientane. Avdelinga hjelper mellom anna med rettleiande matvert til fagstøtte for behandling av kreftpasientar som har vanskar med å få i seg næringsriktig mat. Matforsyning har etablert et treårig innovasjonssamarbeid med Njøs utviklingssenter på Leikanger på økologisk frukt. På alle HF sine institusjonar har Matforsyning gjennom kantinane etablert meirsalgstilbod til eigne tilsette kalla «Heimmat». Pasienthotellet vert drive av 4 tilsette. Avdelinga har 21 senger fordelt på 14 rom. I tillegg disponerer hotellet fire rom som vert leigd ut til pårørande. Belegget har i 2014 lagt på cirka 60 %. Kostnaden har historisk sett lagt på mellom kr , og er dermed langt meir kostnadseffektiv enn ei vanlig sjukehusseng. Nærleik til omsorg er også gunstig for pasientgrupper som kan ha risiko for komplikasjonar. Pasienthotellet har vore ein viktig bidragsyter for å halde korridorpasientar på eit lavt nivå i Helse Førde. Pasientreiser i helseføretaket har 23 tilsette. Avdelinga sitt hovudansvar er å sikre at pasientar får innfridd rettigheitar i samsvar med gjeldande lov og forskrift. Helse Førde har avtalar med mange tilbydarar av transporttenester og nær dialog med rekvirentar i både primær- og spesialisthelsetenesta, noko som krev mykje administrativ oppfølging. Eit utviklingstrekk kan vera at det vert utforma fleire sjablongregler for refusjon, noko som vil føre til mindre arbeid. Auka bruk av telemedisin vil kunne endre trafikkmønsteret, men det totale behovet for transporttenester venter ein å auke som følgje av auka aktivitet og fleire interkommunale legevaktsamarbeid. Servicesenteret er ein støttefunksjon med om lag 100 medarbeidarar. Helsesekretærane er organisert under denne eininga. Det vert arbeidd med å sjå på ei samordning mellom dei ulike kundelukene i poliklinikken. Det arbeidast også med oppgåverettleiing. Det vil væra naturleg at ein i framtida nyttar helsesekretærane til fleire arbeidsoppgåver som ikkje krev høg grad av spesialkompetanse. Eit eksempel på dette kan vere blodprøvetaking. Det vil væra fokus på auka effektivitet framover. Utnytting av talegodkjenning har gitt ei innsparing på 12 årsverk. Pasientar som ønskjer å gjera meir sjølv vil også kunna bidra til innsparing. Døme på dette er automatisk oppmøteregistrering og betalingsautomatar.

9 Bidra til styrking av samhandling mellom avdelingar, klinikkar, poliklinikkar, sengeposter med meir for å optimalisera ressursbruken. For intern service kan dette til dømes bety at innkalling av pasientar går på tvers av behandlingsstad og område Vidareutvikla pasientgangen ved å setja pasienten i fokus. Redusere mengd kontaktpunkter og stå fram som et heilskapleg helseføretak 8. Sterilsentralen Sterilsentralen leverer varer og tenester til dei fleste avdelingane på FSS. Hovudtyngda går til operasjonsavdelinga og varierer etter den kirurgiske aktiviteten der. Tenestene omfattar kontroll av kirurgiske instrument og instrumentstell. Mykje av instrumenta vert lagt i eigne sett etter instrumentlister, tilpassa dei ulike inngrepa som vert utført. Sterilsentralen steriliserer kirurgiske instrument i form av enkeltpakk eller organisert i sett eller containerar, og leverer desse til eigarane av instrumenta. Sterilsentralen har eit sterillager tilrettelagt for lagring av sterile produkt. Sterilsentralen tingar ein god del varer frå eksterne leverandørar til bruk under inngrep i operajonsavdelinga og diverse poliklinikkar. Sterilsentralen tek imot varene, strippar ytterkartongane, og lagrar varene etter gjeldande retningslinjer. Sterilsentralen handterer bestillingar frå dei ulike avdelingane og levering av varene. Ein ser for seg fleire viktige endringar i planperioden: Overtaking av instrumentvask og kontroll frå operasjonsavdelinga. Overtaking og lagring av det meste av forbruksvarene samt containerar som vert brukt til dei ulike inngrepa. Tillaging av utstyr til kvart elektive inngrep. Mulig ein kan late forsyningsavdelinga overta lageret av sterile produkt. Forventa utvikling er at ein i 2020 har fått på plass eit nytt datasystem med sporing av instrument gjennom heile sterilforsyningskjeda og nye golvautoklavar. Sterilsentralen kan få til eit samarbeid med forsyningsavdelinga eller eventuelt portørtenesta når det gjeld henting og bringing av sterilisert utstyr for å spare tid. Vurdere om sterilsentralen kan ta større del av instrumenthandsaminga frå operasjonsavdelinga for å frigjere tid og plass. Vurdere om sterilsentralen kan ha eit tettare samarbeid med sentralforsyninga når det gjeld tinging frå eksterne leverandørar, mottaking, stripping og lagring av sterile produkt etter gjeldande retningsliner. Vurdere om sentrallageret kan overta lageret til sterilsentralen. Vurdere best mogeleg plassering for god logistikk, til dømes sjå om sterilsentralen bør ligge tettare på sentralforsyninga. Tettare samarbeid med driftstekninsk avdeling. Sterilsentralen bør ikkje ligge i kjellaren langt vekk frå operasjonsavdelinga. Ein må sjå på korleis ein kan ligge tettare fysisk, til dømes rett under kvarandre med golvgåande heisar. Ei lokalisering på kjellarnivå vil også i framtida vere problematisk grunna flaumfare.

10 9. Drift og eigedom Driftsområdet har som hovudfunksjon å yte tenester til støtte for pasientbehandlinga. Avdelingane skal leggja til rette for god pasientopplevd kvalitet og bidra til god pasientflyt. Drift og eigedom består av avdelingane teknisk avdeling, medisinteknisk avdeling, forsyning, husøkonomi og portør Teknisk avdeling Teknisk drift skal forvalte bygg og tilhøyrande eigedomar. Ein skal sikre at bygg, teknisk infrastruktur og utstyr i Helse Førde blir vedlikehalde. Teknisk drift skal bidra til ei heilskapleg utvikling av Helse Førde. I perioden blei det gjennomført eit forbetrings- og utviklingsprogram innan eigedomsområdet i Helse Vest 3. Føremålet med programmet var å etablere meir heilskapleg og effektiv løysing for forvaltning, drift og vedlikehald av eigedomsmassen, samt etablere ein meir hensiktsmessig organisering av eigedomsverksemda i Helse Vest. Overordna mål for programmet var mellom anna å frigjere ressursar innan eigedomsområdet, betre kvaliteten til gode for brukarar og pasientar og etablere meir tilpassa utnytting av eigedomsmassen. For å realisere måla som var lagt til grunn anbefalte programmet tiltak knytt til eigedomsområdet i Helse Vest. Desse tiltaka blei seinare spegla i styringsdokumenta frå Helse Vest RHF til helseføretaka i 2010 og vil jobbast med i planperioden. Overføring av beste praksis og større grad av samordning mellom dei enkelte HF. Innføring av felles rapporterings- og styringsstrukturar for eigedomsområdet. Innføring av felles FDVU system i Helse Vest. Helse Førde vil ha implementert nytt FDV system i slutten av Medisinsk teknisk avdeling Medisinsk teknisk avdeling sitt ansvar er å forvalte medisinsk utstyr (MU) samt sikre at utstyret er oppdatert og trygt å bruke jamfør forskrift om medisinsk utstyr. MU omfattar alt utstyr som vert brukt til diagnostisering, behandling og overvaking av pasientar. Faget består i å følgje MU frå innkjøp til kassasjon, slikt som utarbeiding av kravspesifikasjon, innkjøp, registrering i FDV, utpakking og kontroll, sikkerheitsvurdere utstyret, montering og sette i drift, oppfølging av garanti, periodisk vedlikehald, dokumentasjon, kassasjon og levering for avfallshandtering. Avdelinga er og bindeleddet mellom utstyret og interne og eksterne leverandørar. Per i dag arbeider det 9 personer i Helse Førde med forvalting av medisinsk teknisk utstyr, ved sjukehusa i Førde, Lærdal og Nordfjordeid. For å kunne ivareta eit trygt behandlingsmiljø for pasientar og personell, er det viktig at medisinsk teknisk personell er tilstade ved sjukehusa. Tilstrekkeleg reserveutstyr er òg ein viktig faktor for å oppretthalde tryggleik og pasientflyt. For å auke brukstida på kostbart utstyr kan det vere tenleg å opprette felles utstyrspark for avdelingane i sjukehusa. Utviklinga går mot meir bruk av nettverksbaserte data- og lagringsløysingar. Dette vil bidra til meir deling av data og analyser frå det medisinske utstyret. Dette kan bidra til at pasientane kan ha færre kontrollar på sjukehusa. 3 «Program Eiendom»

11 Meir avansert utstyr blir plassert i heimen og heimepasientar er ei sterkt aukande pasientgruppe. Dette gir utfordringar til logistikk, vedlikehald og hygienekra. Lokalitetar og ressursar må tilpassas i takt med utviklinga. Dei regionale føringane tyder på tettare samarbeid mellom helseføretaka også på dette området framover. Helse Førde er først ut i regionen til å ta i bruk nytt forvaltning-, drift- og vedlikehaldssystem (FDV-system). Utrullinga skjer i regi av eit nasjonalt program som skal bidra til at informasjon om det medisinske utstyret vil være tilgjengeleg på ein felles database. Denne informasjonen kan brukast av dei regionale helseføretaka til å samordne innkjøp og å forhandle fram gode rammeavtalar med tilstrekkeleg informasjon om utstyrspark og behov. Helse Førde vil fortsatt ha fokus på å ivareta pasientdata på en sikker måte. Dette er også et fokusområde for Helse- og omsorgsdepartementet, noko som igjen speglar seg i nasjonale føringar. Optimalisere potensialet som ligg i medisinsk utstyr ved å legge til rette for best mogeleg bruk av IKT-system og nettverk. Standardisering av medisinsk utstyr lokalt og regionalt for å sikre sambruk og kompetanse hos brukar og teknisk personell. Sikre rett kompetanse og ressurser for å redusere kostbare servicekontrakter på medisinsk utstyr. Tilrettelegging av lokale for å møte den aukande utstyrsmengda og hygienekrav knytt til dette. Formalisere og auke samarbeidet med dei andre MTA-einingane i Helse Vest Forsyning Forsyning har i dag ansvaret for å skaffe og levere forbruksmateriell, gass og væske til avdelingane i helseføretaket. Dette inneber drift av lager på Nordfjordeid, i Lærdal og i Førde. Mykje av etterforsyning til avdelingane er styrt med aktiv forsyning. Samla har avdelinga 10 stillingar. Forsyningsavdelinga er ein av fleire aktør på tvers i organisasjonen som deltek i behandlingshjelpemiddelordninga. Oppgåva er å ta i mot behovsmelding frå brukarane og etterforsyne dei med forbruksmateriell. Avdelinga har i seinare tid fått fleire eksterne kundar. Forsyning tilbyr varer og tenester til privatpraktiserande legar og interkommunale legevakttenester som nytter sjukehuset sitt areal. Arbeide for eit tettare og nærare samarbeide med sterilsentralen. Her vil det vere mulig å dele på arealet. Inngå eit nærare og tettare samarbeid med eksterne kundar og aktørane i behandlingshjelpemiddelordninga. Sørge for at lokale er eigna og møter hygienekrav som vert stilt til vareleveransa for bruk til operative inngrep, og forsyning til sterilsentralen. For å optimalisere logistikken er det behov for rett arealutforming og bruk Husøkonomi Husøkonomi har som hovudfunksjon å yte tenester til støtte for pasientbehandling, leggje til rette for god pasientopplevd kvalitet og bidra til god pasientflyt. 60 personer arbeider med dette i Helse Førde i Avdelinga sine seksjonar utøver reinhaldsteneste, tekstilteneste samt formidling av bustader hovudsakeleg til tilsette i Helse Førde, men også eksterne leigetakarar. Avdelinga har kompetanse innan saum og operasjonsreinhald.

12 Innføring av nytt FDV-system som skal bidra til betre samhandling mellom avdelingar, poliklinikkar, sengeposter for å optimalisera ressursbruken, auke kvaliteten og betre flyt av tenestene. Innføre reinhaldskontroll ved bruk av ATP måling ved operasjonsavdelingane Portør Portørtenesta har 25 tilsette og leverer tenestene pasienttransport, sengesentral, portør ved operasjonsavdelinga, renovasjonsteneste, brannvern og trygging. Avdelinga skal gje pasientar og avdelingar eit godt og presist tilbod innan transport av pasientar internt på Førde Sentralsjukehus. Leggje vekt på å ha eit godt samarbeid med andre avdelingar ved Førde Sentralsjukehus, sjukehusadministrasjonen samt andre helse- og sosialinstitusjonar i fylket. 10. Tiltak innan andre område som høyrer inn under ikkjemedisinske tenester Pasienttryggleik Implementere tiltak i programmet slik det ligg føre i dag i alle aktuelle avdelingar og einingar i føretaket. Dette vil redusere risiko for uungåelige skader, samt redusert risiko for variasjon i tenesta Bidra til auka brukarmedverknad i design av pasientforløp innanfor alle fagområder. Pasientforløpa må ha pasienten og ikkje sjukehuset /fagområda i fokus Gjennom samhandling med Utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenesta i Sogn og Fjordane arbeide for felles pasienttryggingstiltak Bidra til auka samhandling internt i Helse Førde. Betre overgangar mellom ulike fagområder, og sikre større grad av samhandling mellom fagområda om pasienten enn det vi har i dag. Arbeide kontinuerleg med å redusere ventetid for behandling, og sikre at vi planlegg og koordinerer tenestene slik at pasientane får god behandling til rett tid Forsking og innovasjon Fortsetje arbeidet med å styrke og auke forskingsaktiviteten og tal forskarar i Helse Førde. Realisere strategiplanen (mål og tiltak), herunder å få forsking og utvikling til å bli ein integrert del av verksemda ved at alle klinikkane i foretaket har forskings- og innovasjonsaktivitetar Auke satsinga på FoU til å bli 1 % av helseforetaket sine totale utgifter innan Dette vil føre til eit behov for fleire forskarar som gjerne vil ha delt stilling mellom forsking og klinikk Samhandling Vedlikehalde og vidareutvikle avtaleverk og gjennomføre avtalte samhandlingstiltak Prioritere og vidareutvikle etablerte samhandlingsarenaer Etablere ein kunnskapsbase for tenesteutvikling og samhandling (Samhandlingsbarometeret, Nasjonalt helseatlas, Senter for helseforsking, med deltaking frå kommunane)

13 Oppnå betre tenester og samhandling overfor eldre med kroniske lidingar (prosjekt i høve storbrukarar av helsetenester, eldremedisinske poliklinikkar, nettverk for eldremedisin og eldreomsorg) Etablere felles funksjonsvurdering gjennom eige prosjekt Tilrettelegge for nye arbeidsmåtar saman med kommunane gjennom telemedisin og velferdsteknologi Gjennomføre utgreiings- og utviklingsarbeid saman med kommunane for overføring av oppgåver Oppgradere helseføretaket sin rettleiingsfunksjon Gjennomføre øvrige tiltak omfatta av helseføretaket sin samhandlingsstrategi Kompetanse, utdanning og opplæring Gjennomføre tiltak og sikre måloppnåelse av mål beskrevet i «Strategi for undervisning og læring », herunder å synliggjøre viktigheten med å drive godt opplæring av studenter som er i praksis og legge til rette for god rekruttering Utarbeide kompetanse- og rekrutteringsstrategi for å sikre rett kompetanse, på rett plass, til rett tid som skal bidra til bærekraftige helsetenester Knytte fag, utdanning og forskning tettere sammen ved samanslåing av einingar eller etablering av internt samarbeidsfora. Vere innovative ved å aktivt søkje etter nye og framtidsretta læringsarenaer, eks simulering, telekommunikasjon, poliklinikkar, tverrfagleg læringsarenaer Gode og effektive pasientforløp og pasienttryggheit. Unngå avvik ved å sikre rett kompetanse ved systematisk opplæring av medarbeidarar og dokumentering. Dette er leiar sitt ansvar. Teknologi tilgjengeleg for alle medarbeidarar for å tilrettelegge for opplæring/utvikling, og gjere medarbeidarane trygge i bruk av ny teknologi Telemedisin og velferdsteknologi Gjennomføre prosjektet «Telemedisin Sogn og Fjordane» saman med kommunane Implementere telemedisinske løysingar med naudsynt organisatorisk, kompetansemessig og utstyrsmessig tilrettelegging i eigen organisasjon Aktivt utvikle ein kultur for innovasjon (som inkluderer bruk av tilgjengeleg teknologi som telemedisin og velferdsteknologi) Inkludere kobling til digitalt mediaarkiv i telemedisinprosjektet og utvide fokuset til bruk av velferdsteknologi Samarbeide med kommunane og andre aktuelle aktørar om utvikling av bruk av velferdsteknologi

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse 1. Partar... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Føremål... 3 4. Fora for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling... 4 5. Bruk av nettverk... 4 6. Andre ordningar

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ingeborg Aas Ersdal SAKA GJELD: Regional helseberedskapsplan for Helse Vest,

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ingeborg Aas Ersdal SAKA GJELD: Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingeborg Aas Ersdal SAKA GJELD: Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, 2016-2018 ARKIVSAK: 2015/1778 STYRESAK:

Detaljer

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF Om anbodssystemet innan rushelsetenesta Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF 1 Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

Pasientens helseteneste. Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde

Pasientens helseteneste. Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Pasientens helseteneste Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Oppdraget vårt Pasientens helseteneste handlar om korleis pasienten får høve til å påverke behandlinga,

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt Telemedisin Sogn og Fjordane Innovasjon i Helse og omsorg Samhandlingsprosjekt Suksessfaktorar for bruk av telemedisin NOU 2011:11 Forankring og eigarskap Bygge solide organisatoriske løysingar Etablere

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering HØYRINGSINNSPEL Sak Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering Saksnr. 16/05641 Dato sendt ut på høyring 19.12.16 Høyringsfrist 13.1.17 Send

Detaljer

Notat. Administrerande direktør si orientering pkt. 1 Styresak 016/2014 O Styremøte 03.04.2014

Notat. Administrerande direktør si orientering pkt. 1 Styresak 016/2014 O Styremøte 03.04.2014 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 25.03.2014 Frå: Administrerande direktør Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Petter Sæbø Plan for oppfølging av læringspunkt etter beredskapssituasjonar

Detaljer

Pasientens helseteneste Helse Førde Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane

Pasientens helseteneste Helse Førde Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane Pasientens helseteneste Helse Førde 2030 Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane Møte med Sogn regionråd 2. desember 2016 «Eitt sjukehus» fleire inngangar Vi tek utgangspunkt

Detaljer

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Eit nytt helsekart strategiske, organisatoriske og faglege valg

Eit nytt helsekart strategiske, organisatoriske og faglege valg Eit nytt helsekart strategiske, organisatoriske og faglege valg Odd Søreide Fagdirektør, Helse Vest RHF NSH Jubilieumskonferanse, Haugesund 5. sept. 2007 Helse Sør-Øst nokre fakta 56 % av statlege overføringar

Detaljer

STRATEGI FOR UNDERVISNING OG LÆRING I HELSE FØRDE 2015 2020

STRATEGI FOR UNDERVISNING OG LÆRING I HELSE FØRDE 2015 2020 STRATEGI FOR UNDERVISNING OG LÆRING I HELSE FØRDE 2015 2020 INNHALD Innleiing..2 Avgrensingar 2 Visjon.2 Saman med utdanningsinstitusjonane utdannar vi framtidas helsearbeidarar 2 Regionale og lokale rammer.3

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet Telemedisin Sogn og Fjordane 2014 03 06 Fagrådet SOGN OG FJORDANE Kva vil vi oppnå? Betre kvalitet og tryggleik i helsetenestene i Sogn og Fjordane! Standardisering: Kompetanse: Tverrfaglege team: Miljøaspekt:

Detaljer

«Utviklinga i helsesektoren kva grep bør vi ta for å møte utfordringane»?

«Utviklinga i helsesektoren kva grep bør vi ta for å møte utfordringane»? «Utviklinga i helsesektoren kva grep bør vi ta for å møte utfordringane»? NAV konferanse 26.10.2017 Administrerande direktør i Helse Vest RHF, Herlof Nilssen Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret

Detaljer

Risikorapport SAV 2013

Risikorapport SAV 2013 Risikorapport SAV 2013 A: Endring i overordna risikobilde siden siste rapportering Nye element tatt inn i rapporten: Element med redusert risiko tatt ut av rapporten: Viktigaste endringar i rapporterte

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Arkivsak

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Pasientens helseteneste

Pasientens helseteneste Pasientens helseteneste Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Juni 2016 Pasientens helseteneste omfattar måten du som pasient får høve til å påverke behandlinga du

Detaljer

Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka

Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka Bergen, 18.mai 2016 Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka Bakgrunn Internrevisjonen i Helse Vest gjennomførte hausten 2015 revisjon

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: Høyring av Helse strategi for Helse Vest RHF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: Høyring av Helse strategi for Helse Vest RHF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 02.03.2017 SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: Høyring av Helse 2035 - strategi for Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2017/644 STYRESAK:

Detaljer

Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport.

Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport. Internrevisjon Brannvern Helse Førde HF Revisjonsrapport frå Helse Vest Oppfølging av brannvern i Helse Førde HF, august 2011.10.31 Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport.

Detaljer

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.03.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma ARKIVSAK:

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Tilleggsdokument til oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett

Detaljer

Avtale mellom. XX kommune og Helse Førde HF. Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg

Avtale mellom. XX kommune og Helse Førde HF. Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg Avtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg Avtale om fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde

Detaljer

Rapportering frå program Pasientens helseteneste

Rapportering frå program Pasientens helseteneste Rapportering frå program Pasientens helseteneste Vi står overfor krevende veivalg. Det er viktig å sikre en felles virkelighetsforståelse for behovet for endringer blant befolkning, pasienter og helsepersonell.

Detaljer

Telemedisin i Sogn og Fjordane. HelsIT 2015, Trondheim

Telemedisin i Sogn og Fjordane. HelsIT 2015, Trondheim Helse Førde Telemedisin i Sogn og Fjordane HelsIT 2015, Trondheim 21.10.2015 Emma Bjørnsen, prosjektleiar Elin Brekke Grinde, prosjektdeltakar Telemedisin Sogn og Fjordane Eit viktig innovasjons- og organisasjonsutviklingsprosjekt

Detaljer

Pasientens helseteneste Helse Førde 2030

Pasientens helseteneste Helse Førde 2030 Pasientens helseteneste Helse Førde 2030 Orientering om utviklingsarbeidet Møte med KS-styret 05.09.2016 v/utviklingsdirektør Anne Kristin Kleiven Oppdraget: «Ledelsens oppmerksomhet må rettes mot hvordan

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYREMØTE: 24.2.

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYREMØTE: 24.2. STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 10.2.2016 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYRESAK: 19/16 O STYREMØTE:

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA Tenesteavtale 11 mellom XX kommune og Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA 1 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse Fonna HF. 2.

Detaljer

Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest

Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest 0 Generelt Vi i føretaksgruppa Helse Vest (heretter kalla Helse Vest) 1 har ansvar for å yte spesialisthelsetenester til befolkninga på Vestlandet.

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar

Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar NTVA Teknologiforum 12.09.2013 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest RHF Helse Vest Overordna ansvar for sjukehusa på vestlandet. Eigar

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Tenesteavtale 11 Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Tomas Jonson Kvalitet og pasienttryggleik. Rapport 2. tertial 2011 Arkivsak

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 14.06.2017 SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017 ARKIVSAK: 2016/3999 STYRESAK: 058/2017 STYREMØTE: 30.06.2017

Detaljer

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth Helse Førde Nytt frå Helse Førde Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13 Samhandlingssjef Vidar Roseth Tema 1. Litt om stoda i Helse Førde 2. Strategi samhandlingsreforma 3. Eldremedisinsk poliklinikk

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 1 Utfordringane og målsettinga med arbeidet Det overordna

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr. Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.4) 1. Partar Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning

Tenesteavtale 7. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning Tenesteavtale 7 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning Innhald 1 Partar... 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag... 2 2.1 Avtalen byggjer på... 2 3 Føremål og verknadsområde...

Detaljer

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 23. oktober 2008 Styresak nr. 065/08 V Styresak Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent

Detaljer

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland,

Detaljer

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt Telemedisin i Sogn og Fjordane Hovudprosjekt 13 11 12 SOGN OG FJORDANE Kva er telemedisin? NST (nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) Telemedisin er bruk av IKT til samhandling om helseformål.

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Plan for internrevisjon 2015-2016

Plan for internrevisjon 2015-2016 Plan for internrevisjon 2015-2016 1 INNLEIING OG INNHALD Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest

Detaljer

Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012

Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012 Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012 Fjell kommune Straume lokalmedisinske senter - under planlegging Intermediær eining; 10 senger til restbehandling Observasjonseining; 4 senger

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 27.03.17 SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar ARKIVSAK: STYRESAK: 26/17 STYREMØTE: 03.04.17

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Kvifor og korleis lage årsplan som ressurssjukepleiar i lag med leiar? Av Marit Eikemo Halsnes

Kvifor og korleis lage årsplan som ressurssjukepleiar i lag med leiar? Av Marit Eikemo Halsnes Kvifor og korleis lage årsplan som ressurssjukepleiar i lag med leiar? Av Marit Eikemo Halsnes Mål: At ressurssjukepleiarar og deira leiarar - vert kjent med oppbygginga av nettverket i regionen - får

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 22.02.2017 SAKSHANDSAMAR: Kari H. Furevik SAKA GJELD: Legemiddelprosjektet ved Nordfjord sjukehus ARKIVSAK: 2017/734 STYRESAK: 022/2017 STYREMØTE:

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor?

Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor? Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor? FØRST 2014 Scandic Hotel Fornebu, Oslo 31. mars 2014 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Noen nøkkeltall: Aksjeselskap

Detaljer

Nye krav til digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren Fokus: Samhandlingsreformen. Sesjonsleiar

Nye krav til digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren Fokus: Samhandlingsreformen. Sesjonsleiar Nye krav til digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren Fokus: Samhandlingsreformen Sesjonsleiar Førsteamanuensis Grete Netteland, HSF Arrangør: Knutepunkt for digital kompetanse i forvaltninga helse

Detaljer

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Grunnlaget for samhandlingsreforma Folkehelselova, Kommunal helse- og omsorgstenestelov

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Framtid: Fleire eldre Framtid: Vi får fleire pasientar Pasientar Samhandlingsreforma: Førebygging

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 08.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Petter Sæbø Beredskapsarbeid i Helse Førde - handlingsplan 2015

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 08.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Petter Sæbø Beredskapsarbeid i Helse Førde - handlingsplan 2015 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 08.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Petter Sæbø Beredskapsarbeid i Helse Førde - handlingsplan 2015 Arkivsak 2013/6135/ Styresak 006/2015

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE BAKGRUNN FOR FORSKRIFTA Bakgrunnen for forskrifta er lovendringar i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer