Forord. Oslo, november Bitten Nordrik Stein Stugu

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Oslo, november 2010. Bitten Nordrik Stein Stugu"

Transkript

1

2 Forord Norsk Ledelsesbarometer ble i 2010 delt inn i tre ulike undersøkelser. Den første undersøkelsenblesendtuttil8800medlemmerogtokforsegenrekkeforholdknyttettil lønn.hervardet3463medlemmersombesvarteundersøkelsensomdeterskrevetenegen rapportiforlengelsenav.rapportenerpublisertsomnorskledelsesbarometer2010,del1. Denandreundersøkelsenblesendtuttil8000medlemmer.Avviketpåca.400medlemmer skyldesiallhovedsakatlisteneblegrundigere vasket,det vilsiatpensjonisterogandre ikkeaktive medlemmerbleluketut.idetvesentligeinneholdtdenneundersøkelsesdelen spørsmålomarbeidstakerinnflytelse,herunderhvemsomsynesåhainnflytelseogpåhva. Omdenorsketradisjoneneforpartssamarbeidsynesåståsterktog/elleromdeutfordresav internasjonale ledelsestrender, da særlig de vi forbinder med Human Relation/Human Resource(Management).Denneundersøkelsesdelenvardet1718sombesvarte.Dettilsieri år som tidligere år at svarene må behandles med en viss forsiktighet, det vil kunne være avvikpånoenprosentpoeng.vimenerimidlertidatantallrespondenterersåpasshøytat resultatenekansessomtendenseridearbeidstakergruppenesomlederneorganiserer. I år skilte vi ut medlemsgruppen barnehage. Disse fikk en egen undersøkelse med spørsmål barnehageutvalget i Lederne var med å definere som interessante for sine medlemmer. Denne undersøkelsen ble sendt ut til 405 medlemmer, hvorav 139 besvarte den. De samme forbehold i forhold til representativitet gjelder for denne del av undersøkelsesomforhoveddelen.somfordeandreundersøkelsenemenerviimidlertidat resultatene kan ses som tendenser, eller strømninger som sannsynligvis berører flere av medlemmeneidennegruppen. Oslo,november2010 BittenNordrik SteinStugu 2

3 Innhold SAMMENDRAG...5 HumanResourcesManagement(HRM)vs.norskledelse...5 Forutsetningerfornorskledelse...5 ForutsetningerforHR ledelse...6 Etsprikmellomerogbør...7 Barnehagesektoren INNLEDNING OMHUMANRELATION/HUMANRESOURCEMANAGEMENTOGINDUSTRIALRELATION/LEDELSE IDENNORSKEMODELLEN Arbeidstakerinnflytelse rettferdigog/ellernyttig? OMFORUTSETNINGERFORNORSKLEDELSE OMENKELTEFORUTSETNINGERFORHR LEDELSE HRsyklusenoglærings /utviklingsbehov Hard, moden eller strategisk HR HRsyklusen:Seleksjon(rekruttering,utviklingogavviklingavarbeidsforhold) Case Borregaard: Case:BårdTerjeSkogland/CoopHordaland Nedbemanningogfristilling HRMsyklusen lønn/belønningsfunksjonen HRfunksjonerogmålinger gradersevalueringer Personlighetstesting Psykososialearbeidsmiljøundersøkelser HR kontrollellerselvkontroll? Innflytelseja,menoverhva? ETSPRIKMELLOM EROGBØR? Case:IngeAntonsen/CHCNorwayAS Forholdetmellomdirekteinnflytelseogrepresentativinnflytelse Case Posten

4 5.3 Omrespektforkollektiveaktører,norskeloverogavtaler...71 Del2 barnehage BARNEHAGESEKTOREN HVEMVARMEDPÅUNDERSØKELSEN Kjønnsfordelingiutvalget Erfaring Hvaslagsbarnehagerrepresentererutvalget? MedlemskapiPBL Harstyrerneeierandeleribarnehagen? SYNPÅSTYRETSFUNKSJON Styretsaktivitet Styretogstyrelederskompetanse STORUSIKKERHETRUNDTBARNEHAGENSØKONOMI Noenflerespørsmålomøkonomi Variererøkonomienmedeierforhold? FORHOLDETMELLOMSTYREREOGOVERORDNET KURSVIRKSOMHET FORHOLDSOMPÅVIRKERJOBBTILFREDSHET NOENANDRESPØRSMÅL Tjenestepensjon Bedriftshelsetjeneste...95 LITTERATURLISTE:

5 SAMMENDRAG Norsk Ledelsesbarometer 2010, annen del, er delt i to hovedområder. Den største delen behandlermuligheteneansatteogtillitsvalgtehartilåpåvirkeledelseniegenbedrift.hvilke muligheter finnes i praksis for arbeidstakerinnflytelse? Hva kan være hindrene? Hvorfor er forskjellen stor fra bedrift til bedrift? I tillegg kommer en kortere del to, som tar for seg enkelteviktigeområderspesieltforbarnehagesektoren. Innledningsvissiesdetnoeomhvorvanskeligdeteråværelederidag.Mangeønskerågi goderåd,menrådenekanoftesprikevoldsomtogværeinnbyrdesmotstridene HumanResourcesManagement(HRM)vs.norskledelse En viktig årsak til utviklingstrekkene vi ser på ledelsesområdet kan være den voksende innflytelse HRM har på utdanning og tenkning innenfor ledelsesområdet. HR modellen hentersininspirasjonfraamerikanskledelsesfilosofi,somindividualisererforholdetmellom ansatte og ledelse. Ledelse dreier seg svært ofte om å skape oppslutningen om gitte mål. Målene settes vanligvis fra eier/toppledelse, og er i liten eller ingen grad gjenstand for påvirkningogendringfradeansatteietselskap. Dette står ofte i motsetning til mye av det som kjennetegner norsk ledelse, eller ledelse i den norske modellen. Her tillegges partsforholdet stor vekt, ansatte skal også ha muligheten til å påvirke rammevilkår strategi og overordnede mål. Motsetningen mellom dissetomodellenekanværeetviktiggrunnlagforåforståhvorforderesultatenevifårpå konkretespørsmålommuligheterforinnflytelsesprikerkraftig.inspirasjonfrahr tenkning kanogsåværemedpååforklarehvorfortillitsvalgtefårenliteframtredendeplassimange prosesser,ogsåibedriftersompådeflesteområderpraktisererenledelsesmodellsombåde erinkluderendeogrespektererfagforeningerogtillitsvalgtesrolle. Forutsetningerfornorskledelse Kapitlettarforsegnoenvurderingeravholdningertildennorskemodellen,herunderviktige deler av lov og avtaleverk. Det er overraskende at færre av lederne i Norsk Ledelsesbarometeroppfatteratnorsklov ogavtaleverksamtarbeidsmiljølovenerpositivt 5

6 for norsk arbeidsliv, enn oppslutningen om tilsvarende bestemmelser i følge den såkalte eliteundersøkelsen,somtarforsegholdningerblantnorsketoppledere. Undersøkelsen viser også at mange har store hull i egen kunnskap om forhold som hovedavtale, arbeidsmiljølov og ansattes representasjonsordninger. Kunnskapen om arbeidsmiljølovenerimidlertidbedreennomavtaleverket.tilsvarendeerdetbaremellom 30 og 50 prosent som vurderer nærmeste leders kunnskap om avtaler, arbeidsmiljølov, arbeidsmiljøutvalg og representasjonsordninger som god. Også her skiller kunnskap om arbeidsmiljølovensegutpåenpositivmåte. ForutsetningerforHR ledelse NorskLedelsesbarometerredegjørforhovedtrekkenebådeidetideologiskegrunnlagetog den historiske utviklingen fram til dagens forståelse av begrepet Human Resource Management. Her vurderes også i hvilken grad toppledelsen i et selskap ønsker innspill i viktige spørsmål som arbeidstakeres utviklingsbehov, rekruttering, omorganisering og nedbemanning. Vi drøfter hvordan tillitsvalgte involveres, eller mer presist blir skjøvet tilside ved såkalt fristillingavansatte.hvordandettekanskjeillustreresbl.a.medeksemplerfrabedriftersom i utgangspunkt skulle ha et godt forhold til tillitsvalgte, Borregaard og Coop. En ser av eksempleneatdetogsåislikebedrifterkanoppståstoreproblemer. Kapitlet tar videre for seg muligheten for påvirkning på et viktig spørsmål som lønn og belønningssystemer, og kartlegger hvilke elementer som inngår i slike systemer. Et mindretallavsystemeneharogsåmedseglitemålbarekriteriersomlojalitet,engasjement og holdninger: Dette kan representere en særskilt utfordring både for den enkelte og for tillitsvalgte. Bruken av vurderings og kartleggingssystemer som anvendes drøftes særskilt, herunder personligtestesting, 360 graders evaluering og psykososiale arbeidsmiljøundersøkelser. Her avdekkesogsåatmangeproblemersombliridentifisertgjennomarbeidsmiljøkartlegginger ofteikkeblirfulgtoppmedtiltak. 6

7 NorskLedelsesbarometersiernoeomdetmedlemmeravLedernemenererviktigefaktorer fortilfredshetiarbeidslivet.øverstvurderesdetsomviktigåfålønnisamsvarmedinnsats oggodtkollegialtsamhold. Etsprikmellomerogbør Norsk Ledelsesbarometer tar for seg involvering av tillitsvalgte på mange områder, som sykefravær, arbeidstidsordninger, varsling, rapporteringssystemer m.m.. Det er betydelige forskjellerrundtihvilkengradenoppleverattoppledelsenienvirksomhetønskerinnspillfra detillitsvalgte. Ogsåholdningerfratoppledelsentrekkesfram,foreksempelatmangetoppledereerpreget avholdningersom Erduikkemedosserdumotoss og Aksepterbetingelseneellerfinn deg noe annet å gjøre. Holdninger som kan være et hinder for ansatte i forhold til å få innflytelseiselskapet. Holdninger i ledelsen beskrives også i flere case. Konsekvensen av overtakelse fra et amerikanskprivateequityselskapillustreresmedchc(helikopterservice).holdningerideler avoffentligsektormedeksempelfraposten.beggestederskyvestillitsvalgtetilsidesomen følgeavinterneprosesser. I Norsk Ledelsesbarometer vurderes også forholdet mellom representativ og direkte innflytelse,sompåingenmåtesespåsomenmotsetning,hellersomviktigesupplement. Barnehagesektoren Annen del av denne utgaven av Norsk ledelsesbarometer undersøker barnehagesektoren mersærskilt.hererdetbarnehagestyreresstillingogderesforholdspesielttilstyretsomer hovedtema. Også Ledernes vurdering av barnehagestyrenes funksjon og kompetanse belyses. 7

8 I tillegg belyses den store usikkerheten som nå gjør seg gjeldende ved at kommunene tar overheleansvaretforstøttetilprivatebarnehager. Andreviktigespørsmålsomtasopper: Tjenestepensjonsordningerisektoren Omfangavbedriftshelsetjeneste,sombarnehagernyligerpålagt Omfangavkursvirksomhet Forholdsompåvirkerjobbtilfredshetenisektoren 8

9 1 INNLEDNING Dårligledelse=øktfravær (UkeavisenLedelse )og Dårligledelse=dårligeskoler (Ukeavisen Ledelse ). Dette er påstander de færreste vil stille spørsmålstegn ved. Godledelseeretgode,menhvaeregentliggodledelse? Idagligtalensnakkesdetofteom gode og dårlige lederesomnoeallevethvaerogikke minsterenigeomhva er.inoensammenhengerhevdesengodlederåværeensomer åpen for diskusjon, god rollemodell, en som får frem mer hos de ansatte enn de selv forventer,belønnerdemogviserdemomsorgmedmer(www.karrierelink.no).deterviktig at en leder viser ydmykhet (Ukeavisen ) og at lederen skal være en hjelper (www.ledernytt.no ),mendamåhansebortifradenformelleposisjonogautoritet som for øvrig andre påpeker er en forutsetning for å lykkes; ledelse handler om makt, autoritet, legitimitet og innflytelse. Ledere har dette i varierende grad (www.aff.no ledelsetilbesvær). Forenledermådetværesværtvanskeligåviteomenkankarakteriseressom god eller dårlig. Med jevne mellomrom kan de imidlertid sjekke det ut ved hjelp av avisenes hurtigtester; Klaretegnpåatduerengodsjef og Åttetegnpåatduerendårligsjef (UkeavisenLedelse ).Atlederenviseromsorgforhverenkeltansatterangiveliget godt tegn, men hvor grensen for dette går, utfordres av artikler som mener at den gode ledersstilhelstskalvære littrøff (E ).Menikkeforrøff,fordakanadferdenfort blidestruktiv,ettegnpåatduerendårligleder,faktiskpsykopat(hrnorge/nyheter2007). For øvrig er kanskje heller ikke det så farlig for i Apple har man hatt En høyt elsket psykopat tilsjef(ukeavisenledelse ). Dersomensomlederkommerdårligutavhurtigtesteneerdesammemedienefulleavgode råd; Bruk Krangel som lederverktøy foreslås det i Ukeavisen Ledelse Her oppfordres lederen til å skape rom for konstruktiv dyrking av konflikter. Mindre enn en ukesenereerimidlertidbudskapet; Dempteamkonfliktene,medtretipstilhvordandufår teamettilåjobbeistedenforåkrangle(ukeavisenledelse ).iledernyttnr.62009, vektleggesbetydningenavatlederemå kommuniseredirekte ansikttilansikt ogsørge foråinvolveremedarbeiderne(www.ledernytt.no).hvilkenbalansekunstnerlederenvirkelig 9

10 måvære,skalhantaallegoderådtilfølge,visesikkeminstomforegåendeanbefalingskal kombineresmeddenukeavisenledelsekommed ,derskalnemligledere; Dyrke sladderen.danskforskningvisernåatsladderkanhaenpositiveffekt. Forslagene til hvordan en kan bli en bedre leder er mange og divergerende. Andre mener imidlertidatmankangåsåmangeskolerogtasåmangekursogfølgesåmangegoderåden bare vil, uten at en bli bedre i sin ledergjerning. Noen mener nemlig at man er Født til å væreleder,skalvitrooverskriftenienartikkelie Lederegenskaperblirsynligi barnehagen hevdes det. Det gjelder å finne de som utmerker seg som elevrådsmenn og i speideren, og gi dem den utdanning de ellers måtte trenge. Medfødte egenskaper sies i 1 åkunneforklare33prosentavvariasjonenilederferdighet.markedet for personlighetstester øker, minst en av fire må gjennom en personlighetstest under intervjurunden for ny jobb (Aftenposten ). Dette skjer til tross for at det finnes psykologer som mener mange personlighetstester er slette og at det i noen tilfeller er mer etisk forsvarlig å benytte loddtrekning i rekrutteringsprosessene (Aftenposten ). Andre ignorerer advarslene og går heller skrittet lenger idet de benytter personlighetstester i kombinasjon med astrologi for å få rett mann på rett plass, eller gi ansattestørreselvinnsikt (Aftenposten ). Iårtierhardiskusjoneneomhvorvidtener fødtsånnellerblittsånn,ogsåsomleder,gåtti organisasjons og ledelsesfagene. I de to siste tiårene har jakten på lederegenskaper som gjelder på tvers av landegrenser, sektorer, bransjer, virksomheters størrelser og særegenheter blitt gjenopptatt og økt i intensitet. Med HRM, eller såkalt Human Resource Managment,hardengodeledernærmestblittgjortsynonymmeddensomevneråskape forpliktelse og engasjement hos sine underordnede i arbeidet med å nå de mål som toppledelsenharsatt.detgjelderådefinereengenskapenetillederesombeherskerderes teknikker. Viderehardiskusjoneneomhvorvidtdetfinnesuniversellesvarpåeffektivledelsedrukneti forførendeforestillingeromat vialleerisammebåt enbåtsomiverstefallkantrerom noenstillerspørsmålstegnvedmåletdeikkeharnoeannetvalgennårotaktfulltmot.den somvågeråspørreomikkegodledelsemåsesilysavdensituasjonenledelseutøvesi,kan risikere å måtte gå planken. Hvorfor er det ingen, eller i alle fall svært få artikler som tematiserer godledelse somevnetilåavdekkehvilkemålsetningerdetfaktiskkanståstrid 1 Fødttilledelse 10

11 om for på et tidlig tidspunkt å håndtere dette innenfor de lover og avtaler som gjelder? Hvorfor avstedkommer ikke medbestemmelsesutvalgets konklusjon om at kunnskapen om norske ordinger for håndtering av uenighet er lav, flere artikler og debatter om hvilke konsekvenserdetfårforgodellerdårligledelse?stevejobsiapplekanhyllessom enelsket psykopat menhvorforhyllessåsjeldentledereforsinetterlevelseavintensjoneneivårtlov ogavtaleverk? I årets Ledelsesbarometer har det blitt satt fokus på tunge internasjonale ledelsestrender, somhumanresourcemanagment(hrm),ogblantdemangespørsmålsomstilleseromdet er elementer i denne teoriens universelle måte å tenke og utøve ledelse på som gjør det vanskelig å praktisere ledelse i tråd med intensjonene i vårt nasjonale lov og avtaleverk, såkalt norskledelse. 11

12 2 OM HUMAN RELATION/HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OG INDUSTRIAL RELATION/LEDELSE I DEN NORSKE MODELLEN Førvigårnærmereinnpåspørsmåleneiåretsundersøkelsevilvitrekkeoppnoenhistoriske riss for påpekning av de ulike retningenes forskningsgrunnlag. Med disse påpekningene ønskerviåsynliggjøreviktigeforskjelleriretningenesutgangspunktforderigjennomåvise hvordandetinesteomgangkangisegutslagiulikerammerforledelse. Human Resource Management (HRM) er en videreutvikling av det som tidligere ble kalt Human Relation (HR). En god beskrivelse av utviklingen fra Human Relation til Human Resource Managment gir Even Bolstad, leder av HR Norge når han sier følgende (Dagens Næringsliv ): I gamle dager ble Human Resources kalt Human Relations og haddemermedfagbevegelseogledelseågjøre.selvomviikkedelerbolstadsdefinisjoner avhumanrelations,ervisværtenigeiathr tradisjonenidagharliteågjøremedforholdet tilfagbevegelsen. HumanRelation(HR)refererertilenforskningstradisjonsombleetablertpå1930talletav psykologer men til dels også sosiologer. Som retning sies den å ha vært en reaksjon mot datidens klassiske organisasjonslære, såkalt vitenskapelig ledelse, med fokus på styring, standardisering og spesialisering av arbeidet. Den amerikanske ingeniøren Frederick WinslowTaylorregnessomdenneretningensopphavsmannogmetodenehanutvikletsieså haværttuftetpåetforholdsvisnegativtogpessimistiskmenneskesyn.deflestearbeidere, skal Taylor ha ment, var dovne og dumme, og stort sett bare opptatt av lønnen. I neste omgangbledisseoppfatningenebruktsombegrunnelseforatarbeideregenereltønsketseg enkleoppgaverutensærligansvar.sammenmedbilfabrikantenhenryfordhevdestaylorå haværtdensomsterkestbidrotilutviklingenavmasseproduksjonsomtidligblekritisertfor å skape monotone og trøttende jobber for arbeiderne, uten noen mulighet for utvikling. Lærenstodimidlertidsterkt,ogutover1900 talletbletaylorismeensamlebetegnelseforde metodene som videreutviklet såkalte tids og metodestudier, samt jobbanalyser. Et eksempelpåslikestudier/analyserfinnerviirøviksinbokmoterogmyter(1997:203): 12

13 Som det her fremkommer var detaljrikdommen stor når arbeidsoppgavene skulle måles. I Postverket ble postsortereres minste bevegelser målt og lagt til grunn for beregning av akkorder,selvtidendettokåføretommelenfrem,gripebrev,slippebrevosv. Slike rasjonaliseringsmetoder ble tidlig diskutert og kritisert, blant annet under begreper som arbeidsdeling og fremmedgjøring. Noe forenklet viser det til påstander om at arbeidet mister sin mening for den som skal utføre det dersom arbeidet blir oppdelt på måter som gjør at arbeidstakerne mister forståelsen av helheten. Med den stadige mer spesialisertearbeidsdelingenogpåfølgendefremmedgjøringbledetomarbeidetsagtatdet opphørteåværeetmålisegselv,mensnarereetmiddelforåoverleve.mensmarxoghans 13

14 tilhengerementeløsningenlåietsamfunnderproduksjonsmidleneskulleeiesifellesskap, gikkfagbevegelseninorgetidliginnforåløseproduksjonssystemetsutfordringergjennomå gi de ansatte større innflytelse over sitt arbeid. Det ble oppnådd gjennom den såkalte demokratiseringen av norsk arbeidsliv, som til dels er influert av Human Relation tradisjonen,menitilleggogsåerinspirertavenlangtbrederedefinisjonavdemokrati,som fagbevegelsenmerselvstendiggjordekravpå. 2.1 Arbeidstakerinnflytelse rettferdigog/ellernyttig? Som det vil fremgå av denne rapporten er arbeidstakerinnflytelse et honnørord uansett ledelsesretning. Det er imidlertid vesentlige forskjeller i måten arbeidstakerinnflytelse begrunnesogdefinerespåinnenfordetoulikeledelsesretningene. Fagbevegelsen i Norge har vært inspirert av den marxistiske kritikken av kapitalistenes uinnskrenkede styringsrett. Det vil si arbeidsgivers rett til å ansette og til å si opp arbeidstakere,tilålede,fordeleogkontrollerearbeidet.detkapitalistiskesystemblesagtå skapeetutilbørligpresspåarbeidstakerneettersomdetforutsetteratarbeidskraftenkoster mindreenndetarbeidskraftenklareråskapeavverdier.sånnsettbledetblantannetsagtat systemet alltid ville medføre et press på lønnskostnadene i en virksomhet. Presset kunne enten gi seg utslag gjennom direkte lønnsforhandlinger eller mer indirekte ved å øke arbeidsdagens lengde, øke produktiviteten via organiseringen av arbeidet, øke graden av kontroll over bruken av arbeidstid, gjennom overvåkning og utskiftning av arbeidstakere medmer.motdetteutilbørligepressetmentemanifagbevegelsenatdeansattetrengteet vern. Arbeidsgivers styringsrett i kraft av at de eide arbeidsplassen krevde mottiltak. Makt forutsettermotmakt.påbakgrunnavdettebledetgjennometdrøytårhundrekjempetfrem måter å regulere forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i det norske arbeidsliv, mellom deres organisasjoner og mellom disse og den norske staten. Måten disse arbeidslivsrelasjoneneharblittregulertpårefereresgjernetilsom dennorskemodellen : et relativt stabilt mønster både med hensyn til hvordan aktørene er organisert, hvordandeforholdersegtilhverandrepåviktigeområder.særliggjelderdetmåten det kollektive avtale og forhandlingssystemet er bygd opp på, måten tvister og konflikter er regulert på og hva slags ordninger for medbestemmelse og arbeidstakerrepresentasjonsomeretablert(heiretogkorsenes2003:9). 14

15 Ledelseidennorskemodellenkansånnsettsiesåværeforvaltningavstyringsrettenitråd medbestemmelseneidetgjeldendelovogavtaleverket. Dennorskemodellenerutvikletgjennomdrøye100årogdeneretresultatavetflerfaglig samvirke mellom økonomer, jurister, sosiologer, historikere, statsvitere og psykologer. Drivkraften har hele tiden vært organisasjonene i arbeidslivet. Til grunn for den norske modellen ligger det som tidligere nevnt en erkjennelse om at den kapitalistske måten å produsere varer og tjenester på kan skape interessemotsetninger, eller konflikt, mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Modellens hensiktsmessighet har i den sammenheng blitt vurdert etter hvor godt den løser konfliktene mellom klasser i et samfunn, hvor godt den bidrartilutviklingavetpolitiskdemokratioget industrieltdemokrati,samthvorgodtden bidrar til økonomisk vekst. Mens systemet på tidlig 1900 tallet ble utviklet ved at viktige lover ble etablert, kom hoved og tariffavtaler etter hvert til å spille en stadig mer sentral rolle. Etter annen verdenskrig ble arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjonene trukket tettere inn i et samarbeid med staten om utvikling av en nasjonal planøkonomi og et korporativtsystembleutviklet.korsnes(2003:13)harsammenfattetsystemetienforenklet modell: Stat/politiskemyndigheter Reguleringavmedbestemmelse Reguleringavtvister ogarbeidstakerrepresentasjon ogavtaler Arbeidstaker Kollektivtavtale og Arbeidsgiver organisasjoner forhandlingssystem organisasjoner Foråoppsummerekanvisiatdennorskemodellensærligkjennetegnesav: Ansatteskalhamuligheterforpåvirkningpåallenivåer o Myndighetergjennomtrepartssamarbeid o Eiervedansattesrepresentasjonistyret o Bedriftsledelsevedsamarbeidsutvalg,arbeidsmiljøutvalgogforhandlinger 15

16 Ledelsetilpassesnasjonalerammer Ansatteogledelseharbådelikeogulikeinteresser Verneombudogtillitsvalgtegir representativ innflytelse Sosialdemokratiskkulturogverdier Påmangemåterkanensiatdemestsæregnekjennetegneneveddennorskemodellenikke tillegges synderlig vekt innenfor en HR tradisjon, hvilket vi her skal gi en kort redegjørelse for. Mensledelseidennorskemodellenistorgradhandleromåledeforarbeidstakerinnflytelse på alle nivåer og gjennom innflytelseskanalene komme frem til kompromissbaserte mål, eventuelthåndtereuenighetogkonfliktitrådmedloverogavtaler,harhr ledelseharmoni som utgangspunkt. Til grunn for ideen om harmoni ligger psykologiske teorier, som vi skal komme tilbake til senere i rapporten, og på basis av disse argumenteres det for at det er enighet og ikke interessekonflikter som er utgangspunktet for samarbeidet mellom arbeidstakereogarbeidsgivere. AtharmonileggestilgrunnforsamarbeidetmåsesisammenhengmedatHR tenkningener sterktpregetavsåkaltcorporategovernance(cg),detvilsiateierleggerallepremisserfor virksomheten. Ledere har i denne tradisjonen blitt sett som eiernes representanter og mottakere av styringsretten. I den forbindelsen hevdes det at eierne har utviklet ulike virkemidler,eksempelvisbonusordninger,foråsikreatledereforvalterstyringsrettenitråd medeiernesinteresser 2.Ioffentligsektorgjenfinnestankegangenidetsomidagomtales somnewpublicmanagement(npm).daviintervjuettidligerekonserndirektøriorkla,jens P. Heyerdahl påpekte også han utfordringer han mener den tunge vektleggingen av CG medfører for såkalt norsk ledelse. Selv beskrev han CG som utgangspunkt, som vesensforskjellig fra såkalt virksomhetsledelse, definert med utgangspunktet i begrepet stakeholdersinterests.virksomhetenskalledesutifraatdetermangepartersomharen interesse av virksomhetens verdigrunnlag. Både eiere, kunder, ansatte og lokalsamfunnet har legitime interesser i hvordan en virksomhet styres, og dette må gjenspeiles i 2 DetharblittrettetenbetydeligkritikkmotCG tenkningen,ikkeminstforatdetensidigefokusetpåforholdet mellomledelsenogeierne,førertilateiernesbetydningfordeansattesarbeidssituasjonogvelferd underkommuniseres.deansatteerledelsenesansvarogharingenkoblingtileierne.forytterligere påpekningervisesdettiltrygstadoghagen(2007:27 30). 16

17 virksomhetens verdigrunnlag. Som vi også skal komme tilbake til, og gi eksempler på, besluttesmålivirksomheterinspirertavtankegangenicgognpm,aveiere/istyrer.måler ikke kompromissbaserte, hvilket vil si at de ikke åpnes for påvirkning fra arbeidstakernes side. IdennesammenhengerdetogsåviktigåminneomatbådeCG,NPMogHRerteoriersom erutvikletinnenforenamerikanskkulturderdetorganisertesamarbeidetmellompartene har en begrenset status. En digresjon i denne sammenheng er at fagforeningsknusing regnessom bigbusiness iusa. VerdensLO (InternationalTradeUnionConfederation ITUC 2010) kan for eksempel fortelle at 82 prosent av arbeidsgiverne i USA leier inn profesjonelle konsulenter for å knuse forsøk på fagorganisering. De vanlige metodene hevdesåværetrusleromåleggened,trusleromåkuttelønnogandrerettigheter,itillegg til pålegg om at fagorganiserte må møte arbeidsgiver ukentlig, en til en, for å høre argumentermottariffavtaler.denårligeomsetningenidettemarkedetanslåsåliggerundt 24milliarderkroner.MensslikeholdningeroghandlingerblantarbeidsgivereiUSAlangtpå vei er legitime vil de i Norge bli karakterisert som forholdsvis politisk ukorrekte. Det er imidlertidgrunntilåtroatklimaetforpartssamarbeidideulikekultureneharværtmedå prege de respektive ledelsesteoriene, og i USA og Storbritannia finnes det forskere som mener at både myk, eller umoden HR og hard eller moden HR potensielt kan utfordre partssamarbeidet(legge 1995: ). Forskjellene på disse to HR tradisjonene vilvikommeinnpåunderveisirapporten. SliksetterdetogsågrunntilåtroatHR(M)ledelsesidealerkantenkesåkommepåkollisjon med norsk ledelse, hvilket indirekte bekreftes av HR Norge, når de i siste medlemsundersøkelse skriver at HR ledelse er vanskeligere å praktisere i offentlig sektor, fordinorsklovogavtaleverkantasåleggerstørrebegrensningerderenniprivatsektor: BådeHR undersøkelseni2007og2008vistetildelsstoreforskjellermellomoffentlig sektorogulikebransjeriprivatsektor.vihartidligereforklartdettemedatoffentlig sektor har større begrensninger i hvordan HR kan praktiseres, med bakgrunn i for eksempelstørreinnslagavtariffavtalerogfagforeningersamtetstrengereavtale og regelverk(hrnorge2009:4) MedandreordsiesnorskesamarbeidstradisjoneråleggebegrensningerpåHR ledelseogi detpåfølgendeskalvisenærmerepåområderdissemåteneåledepåkankommeikonflikt. 17

18 Denkanskjemestopplagteforskjellenerutgangspunktet.Ivirksomhetsmodellerhvormåler gittfølgerdetlogiskatledelseikkehandleromåkommefremtilkompromissbasertemålog interessefellesskap.somdetogsåpåpekesiennyerefafostudie(trygstadoghagen2007: 24side31)handlerderforHR ledelseprimærtomåskapeoppslutningommålene.detgjør temaersomrekrutteringavarbeidstakere,måteråforpliktedemtilmålenepå,motivasjon og kommunikasjon til de vesentligste lederoppgavene. Nøkkelfunksjonene i HR kan illustreresmeddensåkaltehrm syklusen: Selection seleksjon Avviklingog utvikling(s(rek rutteri Performa nce utførelse Appraisal vurdering Rewards belønning Development utvikling (KarenLegge1995:309) EtviktigaspektvedHR ledelseeratarbeidstakerinnflytelsereduserestildenpåvirkninghver enkelt ansatt har i dialog med sin nærmeste leder. Det gjelder alt fra hvordan mål settes, hvordan det tilrettelegges for prestasjoner, samt hvordan prestasjonene vurderes og belønnes. Dette er bakgrunnen for at arbeidstakerinnflytelsen gjerne omtales som direkte. Disse HR funksjonene skal vi med referanse til årets undersøkelsesresultat drøfte noe nærmere underveis. Først vil vi kort oppsummere den amerikanske, HR ledelsen i noen hovedpunkter: Virksomhetsledelsensetteroverordnedemål Tenkningen er sterkt preget av Corportate Governance, det vil si at eier legger alle premisserforvirksomheten,tilsvarendeioffentligsektorernewpublicmanagement Verdisyneterpregetavnyliberalistiskkultur Alleivirksomhetenharlikeinteresser Formåletmedledelseeråskapeoppslutningomgittemål Arbeidstakerharinnflytelseidialogmednærmesteleder 18

19 Allerelasjoneribedriftenindividualiseres Somvivilargumentereforidennerapportenerdetselvfølgeligikkenoeiveienforåbruke elementerfrahr tenkningeninnenforrammeneavnorskledelse.deteretgodemedledere som er flinke å motivere og kommunisere. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på HR tenkningensutgangspunktoghvordandenredusererledelsetiletspørsmålomdetsom foregår mellom den enkelte ansatte og dennes nærmeste leder. Dette står i motstrid til norsk ledelse som også gjør ledelse til et spørsmål om virksomheters oppbygning og virkemåte. TenkerviossforholdetmellomHR ognorskledelseillustrertiformavtrekanter,erdetsånn settvanskeligåseforsegetfullstendigsammenfallmellomdetomodellene.tvertimotkan motsetningen mellom verdigrunnlagene være med på å forklare hvorfor Norsk Ledelsesbarometer til tider avdekker forholdsvis store forskjeller mellom teori og praksis i norskarbeidsliv.selvomenerbevisstbådenorsklov ogavtaleverkerdetsværtvanskeligå kommeunnapåvirkningfrahr tenkningensideologiskerøtter. 19

20 3 OMFORUTSETNINGERFORNORSKLEDELSE Isenereårhardetværtgjennomførtflerelandsomfattendestudieravdennorskemodellen, hvilken effekt den har på norsk næringsliv, effektivitets og lønnsomhetsmessig, oppslutningendenharogkunnskapeneomden. Enrepresentativstudieavvirksomhetslederesholdningertildennorskemodellenindikerer at oppslutningen er høy. Modellen har høy legitimitet, som forskerne bak rapporten Bedriftsdemokratietstilstand(2009:48)slårfast.Avsammerapportfremgårdetimidlertid at kunnskapen om systemet hos ansatte og kanskje særlig virksomhetsledelsen, er forholdsvislav(falkum,hagen,trygstad2009:50) faktisksålavatdetidensisteoffentlige utredningenommedbestemmelseiarbeidslivetstillesspørsmålomansatteogledelsenvet hva det er de slutter så massivt opp om (NOU 2010: 1, s.111). I årets lederundersøkelse ønsket vi å se nærmere på dette forholdet blant Ledernes medlemmer og vi må i den anledningkunnesiatresultatenevarnoeoverraskende. IforrigeMakt ogdemokratiutredningbledetgjennomførtensåkalt eliteundersøkelse der næringslivsledere ble bedt om å ta stilling til en rekke påstander knyttet til vår lov og avtalebestemte regulering av arbeidstakernes medbestemmelse. I den ga henholdsvis 8 av 10 og 9 av 10 uttrykk for at arbeidsmiljøloven og arbeidstakernes avtale og lovfestede medbestemmelseertilstorfordelfornorsknæringsliv(falkummfl.2009:45).noeuventet vardetderforatbare7av10medlemmeravledernesynesåmenedetsamme. Tabell3.1 Hvor enig er du i påstanden om at: Arbeidstakernes avtale og lovfestedemedbestemmelseertilstorfordelfornorsknæringsliv Ilitengrad Iganskeliten grad Verken/eller Iganskestor grad Istorgrad (N) Alle 1,5 5,1 25,8 49,0 18,

21 Tabell3.2 Hvor enig er du i påstanden om at: Arbeidsmiljøloven har stort sett værtmegetgunstigforutviklingenavnorsknæringsliv Ilitengrad Iganskeliten grad Verken/eller Iganskestor grad Istorgrad (N) Alle 0,7 3,9 23,5 53,7 18, AtnoenfærreavLedernesmedlemmerslutteroppomatmedbestemmelseertilfordelfor norsk næringsliv kan delvis forklares med at eliteundersøkelsen opererte med en skalering fra 1 (helt uenig) til 5 (helt enig) mens ordlyden har vært noe annerledes i våre svarkategorier.delvismenerviatdennoesvakereoppslutningenomarbeidsmiljølovensog hovedavtalens bestemmelser om innflytelse blant medlemmene i Lederne kan skyldes at mangeoppgiråhabegrensedekunnskaperomdem.enannenforklaringkanogsåværeat topplederneieliteundersøkelsensvareritrådmeddetdeoppfattersom politiskkorrekt, etbehovsomtroligermindretilstedeblantledernesmedlemmer. Nårdetgjelderspørsmåletomhvordandevurdereregnekunnskaperombestemmelsenei deulikeloverogavtalersvarermedlemmenesomfølger: Tabell3.3 Hvordanvurdererduegenkunnskapombestemmelsenei/om: Sværtliten Liten Verken/eller Stor Sværtstor (N)1718 Hovedavtalen 7,9 31,1 39,1 20,1 1,8 Tariffavtalen 7,0 28,3 37,6 24,9 2,2 Arbeidsmiljøloven 2,7 9,4 35,1 48,0 4,9 Arbeidsmiljøutvalget 5,8 20,5 42,5 27,9 3,3 Ansatte representasjonsordning 5,8 20,7 41,7 28,7 3,0 Av ovennevnte tall fremkommer det at mange av Ledernes medlemmer synes å ha begrensede kunnskaper om lov og avtaleverket, herunder bestemmelser om ordninger for ivaretakelseavarbeidstakerinnflytelse.slikviserdetbørledernevurdereomopplæringen degiriarbeidsmiljølovenoghovedavtalensbestemmelserkanstyrkes.særligkandetseut somdeterbehovforøktskoleringiderettigheterogmuligheterhovedavtaleogtariffavtale gir.forøvrigerdetingengrunntilåtroatkunnskapsnivåetblantledernesmedlemmerer 21

22 lavereenniandremedlemsorganisasjoner.densammerapporteringenomforholdsvislave kunnskaper om lover, avtaler og ordninger forbundet med den norske modellen fremkom også i en undersøkelse av Bedriftsdemokratiets tilstand (Falkum, Hagen og Trygstad 2009: 49 51) hvorpå det faktisk slås fast at; kunnskapen om systemet hos ansatte og kanskje særlig hos ledelsen, er forholdsvis lav. Mens den samme undersøkelsen viser at arbeidstakere og tillitsvalgte vurderer sin egen kunnskap om lov og avtaleverk som større ennledelsenskunnskaperdetmotsattetilfelleblantmedlemmeneilederne: Tabell3.4 Hvordan vurderer dine nærmeste lederes kunnskap om bestemmelsene i/om: Sværtliten Liten Verken/eller Stor Sværtstor (N)1718 Hovedavtalen 4,2 15,9 51,3 25,4 3,1 Tariffavtalen 4,2 15,4 48,7 28,2 3,4 Arbeidsmiljøloven 2,3 9,1 41,5 42,3 4,7 Arbeidsmiljøutvalget 2,8 11,1 45,5 35,8 4,8 Ansatte representasjonsordning 3,1 11,9 49,1 31,3 4,7 Sannsynligvis avdekker tallene at det finnes en tendens til å delegere bort og avgrense forhold til tillitsvalgte, verneombud, avtaler og arbeidsmiljølov til å være en sak for personalavdelingen,idetminstetilandreennsegselv.forøvrigmådenavdektemangelen på kunnskap ses i sammenheng med at avtaleverk og samarbeidsordninger svært sjeldent siesåståpåpensum.iennyerenorskstudiehevdesdetatdetbareerforsvaretshøyskole som har Hovedavtalen som egen post i sin lederutdanning (Trygstad og Hagen2007: 36). Dette er etter vårt skjønn oppsiktsvekkende da norsk ledelse i så mange sammenhenger handleromåinvolverearbeidstakereogderesrepresentanterihenholdtilbestemmelsene gitt i hovedavtalene. Den mangelfulle skoleringen er tidligere påpekt som et problem av ledelseniorkla.iintervjubekrefterdirektørenforkompetanseutviklingiorkla,geiraarseth atdefornoenårtilbakesendteetbrevtildaværendedirektørforhandelshøyskolenbi,leif FrodeOnarheim,hvordegauttrykkforatdeansådetsometproblematkandidatenehadde det de mente var mangelfulle kunnskaper om det norske samfunn. Fremdeles erfarer Aarseth at nyutdannede studenter mangler viktig innsikt i den norske modellen. Flere har etter hvert påpekt farene ved dette. Blant annet har professor Rune Lines ved Norges Handelshøyskole uttalt at amerikanisert ledelse har inntatt Norge gjennom forskning, litteratur, undervisning og erfaringsbasert kunnskapsoverføring i stå stor grad at norsk ledelse er utrydningstruet (Ukeavisen Ledelse ). Som vi skal komme tilbake til 22

23 erfarer også enkelte tillitsvalgte norske lederes manglende kunnskaper om den norske modellen som et problem. Noen av de tillitsvalgte vi har snakket med, blant annet Inge AntonsenvedCHCNorwayASsettermangelenpåkunnskapidirektesammenhengmedat detteervirksomheterledetetteramerikanskecgoghr prinsipper. Ellers kan det være grunn til å påpeke at i velfungerende bedrifter kan forholdet mellom ledelse og ansatte være så godt, og så institusjonalisert, at det ikke er nødvendig med detaljkunnskap om avtalefestede rettigheter i det daglige arbeidet. Men ingenting i tallmaterialet for øvrig antyder at dette er en viktig årsak til den relativt lave kunnskapen somundersøkelsenavdekker. Altså synes oppslutningen om reguleringene som er ment å skulle gi arbeidstakerne innflytelse å være høy samtidig som det er forholdsvis mange som mangler kunnskap om dem. 23

24 4 OMENKELTEFORUTSETNINGERFORHR LEDELSE HRtradisjonenkantilbakeførestildeilærebøkenehyppigeomtalteHawthorneforsøkene.I utgangspunktetvardetteeksperimentiverksattforåfinneutomforholdsomarbeidsdagens lengde, hvilepausenes antall og varighet, bedre lys, gratis lunsj med mer, hadde betydning for arbeidstakeres ytelse. Forskerne plukket ut grupper med kvinnelige arbeidstakere. Gjennom en serie av undersøkelser skulle hver av nevnte forholds betydning for produktivitet testes. I den forbindelsen fant de at alle de forholdene de varierte med resulterteienvesentligproduktivitetsøkning.selvdagruppenavkvinnergikktilbaketilsine opprinnelige arbeidsplasser med dårlig opplyste arbeidsbenker, lange arbeidsdager uten hvilepauserogbekvemligheter,fortsatteproduktivitetenåstige.forklaringenesomblegitt pådettevarateksperimentetfikkkvinnenetilåfølesegsærskiltbetydningsfullefordidevar blittvalgtuttilådeltaietforskningsforsøk.detteharsenereblittomtaltsom Hawthorneeffekten (Schein 1983: 74). I tillegg til Hawthorne effekten ble det påpekt at kvinnene gjennomforsøketsyntesåhautvikletetgodtforholdtilhverandreogtilarbeidslederenfordi de lettere kunne være med å bestemme sitt eget arbeidstempo og fordele arbeidet seg imellom. I denne sammenheng ble også den sosiale kontakten som utviklet seg mellom kvinnenehevdetågjørearbeidettriveligereogdermedmermotiverende.meddetblefokus sattogsåpådesosialefaktorenesbetydningforproduktivitet. En påstått forskjell mellom HR tradisjonens, og det som gjerne refereres til som den byråkratisketradisjonenes,synpåarbeidstakereogmotivasjon,harblittuttryktgjennommc Gregors teori X og teori Y. Byråkratiske virksomheter ledet etter såkalte vitenskapelige prinsipper, ble sagt å legge til grunn en antakelse om at mennesker utelukkende lot seg motivereavlønnogdetsomgastørstøkonomiskgevinst densåkalte teorix.følelserble i denne sammenheng ansett som irrasjonelle og man så med bekymring på at de kunne påvirke arbeidstakernes selvdisiplin og selvkontroll. Av den grunn ble det sagt at organisasjonen måtte bygges og ledes på en måte som nøytraliserte og kontrollerte folks følelser.detgrunnleggendepremissetihrtradisjonenblesagtåværediametraltmotsatt uttryktgjennomdensåkalte teoriy.medhawthorne undersøkelsenebledeøkonomiske faktorenes betydning for arbeidsmotivasjon helt og holdent benektet og i noen tilfeller erstattetmeddetenkelteforfattereharbeskrevetsom absurdpsykologisering (Thompson ogmchugh1995:50).enkeltegikkfaktisksålangtsomtilåhevdeatøkonomiskeogsosiale ordninger hadde så liten betydning at selv datidens kamp for bedre lønn og trygging av arbeidsplassermerubevisstskalhahandletomåforbedresinemosjonellearbeidssituasjon. Dersomvirksomhetsledelsenivaretokslikeforholdmentefremtredendepsykologeratblant 24

25 annet behovet for fagforeninger ville falle bort. I etterkrigstiden resulterte det i en rekke studier av sosiale og etter hvert menneskelige behovs betydning for arbeidsmotivasjon. Særlig kom Abraham Maslow (1954) og hans teorier om selvrealisering til å få stor innflytelse: Kort gjenfortalt bygger denne teorien på en antakelse om at mennesket etter å ha tilfredsstilt en rekke underordnede behov, fysiologiske så vel som sikkerhets, trygghets, tilhørighetsmessige samt behov for selvaktelse, ville føle behov for å realisere hele sitt spekter av evner. I den sammenhengen mente Mc Gregor (1960) at behovet for selvrealisering, under visse forutsetninger, kunne gjøres sammenfallende med en mer effektivinnsatsiorganisasjonen.dersomvirksomhetsledelsenkunnefåarbeidstakernetilå smeltesineegnebehovforselvrealiseringsammenmedorganisasjonensbehov,bledetsagt å være en vinn/vinn situasjon. Dette påståtte positive menneskesynet kom senere til å påvirke en rekke forhold knyttet til organisering av virksomheten og ledelse av arbeidstakere. 4.1 HRsyklusenoglærings /utviklingsbehov Blantannetskullemenneskesynetforbundetmedteoriykommetilåendreforståelsenav arbeidstakeres behov for læring og utvikling. Kontinuerlig læring blir presisert som en 25

26 forutsetning for utvikling av evner. Påstanden er derfor at en virksomhetsledelse må tilrettelegge for arbeidstakeres behov for læring, noe som sekundært også må ses som sammenfallendemedvirksomhetensbehovfortilføringavstadignykunnskap. Umiddelbart synes ideen om selvrealisering å være sammenfallende med fagbevegelsens kamp for etter og videreutdanning på 1990 tallet. Mot et bakteppe av lavkonjunktur og raske teknologiske og sosiale endringer var LO bekymret for at den økende arbeidsledigheten og høye arbeidskraftkostnader særlig skulle komme til å ramme lavt kvalifiserteansatteiproduksjonssektoren(teige2007sitertiure2009:32).påbakgrunnav dennesituasjonenforsøktefagforeningeneåinngåavtalemedarbeidsgiverneomåfåmer opplæring for de ansatte, underforstått i bytte mot lavere lønnsøkninger. LO og NHO ble enigeomåføyeetegetkapitteltilhovedavtalenav1994hvordetblefastslåttatetter og videreutdanningeretfellesansvar,ogatarbeidsgiverneskullebetalefordetteihenholdtil virksomhetens interne behov. Liknende bestemmelser har også kommet til i hovedoverenskomster mellom andre arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjoner. I 2009 konkluderesdetmedatarbeidslivetsparteribegrensetgradharsattsittpregpåetter og videreutdanningsfeltet, noe som blant annet forklares med en manglende langvarig interessefragrunnplanetiarbeidslivetfordette.kravknyttettilutdanningprioriteresikke høytsammenlignetmedandrekravsomomfattesavkollektiveforhandlinger.nyerestudier indikereratklubbenesengasjementibedriftsopplæringbegrensersegtilopplæringinnenfor HMS. Etter og videreutdanning mer generelt overlates for det meste til personal eller opplæringsavdelingen(ure2009:34). På sett og vis kan en si at HR og fagbevegelsen har representert to ulike tilnærminger til spørsmålet om arbeidstakeres utviklingsbehov. Mens førstnevnte retning har en teoretisk forankring i ideen om selvutvikling så har den andre en mer praktisk forankring i et erfart behovforutvikling,bådeforbedremestringavarbeidsoppgaveneogforikkeåbliutrangert arbeidskraft når eksempelvis ny teknologi innføres. Læring er viktig, men forskjellen i argumentasjonenfortilegnelseavnykunnskapervesentlig. Som sosialpsykolog Ekeland (2009: 109) påpeker, kan selvrealiseringsteorier ses som ideologi,ellerabstraktetankeromhvordanarbeidstakerebørtenkeomoghandleiforhold til spørsmål om selvrealisering. Som det understrekes, er som regel selvrealiseringens mål svært tåkeaktig, når vet vi vel egentlig at vi som mennesker er ferdig realisert? Bare det å hevdeatduerfornøyd,bådemedmåleneduharnåddogutdanningenduhar,erjoselve bevisetpåatduharhoppetavselvrealiseringsprosjektetogbefinnerdegpåetnivålengre ned i Maslows behovspyramide! I arbeidslivet kan også selvrealiseringsideologien subtilt 26

27 bidra til at kravene til en stilling suksessivt øker, både i form av høyere prestasjons og læringsmål,utenatarbeidstakerekompenseresfordette.altunderdekkeavåværeitråd med arbeidstakernes egne og ikke virksomhetens behov. Å være tilfreds med sin stillingsbeskrivelse, budsjett og inntjeningsmål fra året før er nærmest synonymt med stagnasjon. Ietlengreperspektivmenervidetkankommetilåståenkampmellomparteneomhvordan kompetanse og kompetanseutvikling skal forstås. Det gjelder både i spørsmål om hvorvidt etter og videreutdanning alltid er å betrakte som et gode og om hvilke egenskaper kompetansebegrepet skal dekke. Eksempelvis vil det alltid være kostnader forbundet med etter og videreutdanning, enten de er av økonomisk eller tids og energimessig art. Etter endtutdanningvilmannaturlignokhaforventningeromatanstrengelseneskalbetaleseg, bådeiformavhøyerelønnog/ellermerinteressantearbeidsoppgaver.daerdetinteressant å merke seg at man i Sverige har funnet ut at man Sliter med overutdanning (Klassekampen ).Enundersøkelseviseratover40prosentavarbeidstakernemener de absolutt har kompetanse for mer kvalifisert arbeide. I tillegg kommer at nesten annenhver svensk arbeidstaker med høyere utdanning under 35 sier de ikke har direkte nytteavsinutdanningijobbendeharidag.deterenøkningpå72prosentsiden2006.at dentungevektleggingenavbehovforhøyereutdanningogsåkanføretiloverutdanningble påpektavrichardsennettalleredei2001. At utdanning ikke alltid erfares som et gode kan og illustreres med et eksempel fra en amerikanskeidvirksomhetinorge,dertoppledelsenforutsetteratderesarbeidstakereskal underlegge seg en kontinuerlig etter og videreutdanning. I tråd med selvrealiseringsideologien forventer virksomhetsledelsen at arbeidstakerne skal vise en stadig progresjon. Hvert år må arbeidstakere utarbeide egne utviklingsplaner som det og stilles krav om at skal gjenspeiles i deres individuelle arbeidsmål. I denne amerikanskeide virksomhetenblepressetpåkontinuerliglæring,ogforventningeromprestasjonerdetskulle resultere i, så betydelige at en del av medlemmene i denne virksomhetens største fagforbundønsketåfjerneutviklingsmålfraprestasjonsvurderingssystemet.hele53prosent oppgaatdevar sværtuenig eller uenig iatkarriereambisjoner(forståttsomkontinuerlig utvikling/selvrealisering) skulle inngå i vurderingssystemet. Den tilsvarende andelen som oppgaatdevar enige eller sværtenige omatdeskulleinngåvar15prosent. I denne sammenhengen er det interessant å merke seg at det av den tidligere nevnte medlemsundersøkelsentilhrnorgefremgår,atnorskevirksomheter,ioffentligsåvelsom privatsektor,ønskeråprioritereprestasjonsvurderingogkompetanseutvikling: 27

28 Prestasjons og resultatvurdering er en forutsetning for å kunne iverksette målrettede tiltak. Slike tiltak kan være rettet mot forsterkning av ønsket atferd og væregrunnlagforblantannetbelønningogkarriereutvikling.detkanogsåmunneut i tiltak som har til hensikt å forberede atferd og prestasjon, slik som kompetanseutviklingelleravvikling(hrnorge2009:25). Når kompetanseutvikling knyttes til performance management, eller prestasjonsledelse omtales gjerne HR funksjonen som hard, moden eller strategisk og som forskjellig fra myk HRsomistørregradharhandletomåivaretaadministrativeogsosialeHR funksjoner (Røvik 2007: 153). Når det gjelder myk HR har det vært vanlig å skille mellom den administrative og den sosiale funksjonen. I førstnevnte kategori har oppgavene i stor grad vært forvaltningspregede, forbundet med lønn og lønnssystemer, drift av ulike personaladministrative systemer og lignende, mens oppgavene i sistnevnte kategori har konsentrert seg om motivasjon av ansatte, holdningsskapende arbeid, utvikling og bruk av belønningssystemer, tilrettelegging av arbeidsoppgaver for den enkelte, konfliktløsning og støtte i vanskelige livssituasjoner. Med hard, strategisk eller moden HR blir HRinnsatsen i større grad et virkemiddel for realisering av organisasjonens målsetning. Begrepet moden idennesammenhengenfårendefinitivttilåassosiereenmeravansert HRpraksis,noevihervilutdypenoenærmere. 4.2 Hard, moden eller strategisk HR Somsagtkarakteriseres moden HRavatfunksjonenedreiesvekkfradeadministrativeog sosialeogovermotdemerstrategiske.somrøvik(2007:219)påpekererdetikkeuvanligat personaladministrative og rutinemessige oppgaver, for eksempel lønn, blir outsourcert. Personaladministrative tjenester kjøpes i stadig større grad av virksomheter som har spesialisert seg på dette feltet. Med hard HR, sier Røvik (2007: 155), er det en hovedoppgave å skaffe seg en mest mulig presis innsikt i og kontroll med hvordan softe eller myke variabler,foreksempelansatteskompetanseogulikeincentivordninger,virker inn på økonomiske resultater, for å bruke disse innsiktene for forbedring av resultatene. Strategiske HR tiltak, sier han, rettes inn mot verdiøkning gjennom systematisk styring av genuint menneskelige faktorer, som kunnskaper og sosiale relasjoner. Det er i den sammenhengen vi må forstå hvorfor M en ble tilført HR betegnelsen, sier han; management eller styring av menneskelige ressurser. Det karakteristiske for de nye styringssystemene som tas i bruk i samtidens organisasjoner, er at de som regel er individualiserte, det vil si innrettet mot måling av den enkelte medarbeiders prestasjoner. 28

29 Deansattevilderforofteoppleveatmanilangtstørregradennforbarefåårsidenfårsin innsatspåjobbenmålt,analysertogkommentert(røvik2007:219). Det er viktig å ha overnevnte i mente når det nå hevdes at HR handler om å sikre at virksomheteninneharoptimalbemanningmedtankepåantall,kompetanseogmotivasjoni forhold til dagens og fremtidens behov (HR Norge 2009: 36). Igjen vil vi vise til HRM syklusen(side17)forillustrasjonavhvilkehr tiltaksomfølgeravdette.syklusenillustrerer hvordan funksjonene henger sammen. I tillegg viser den hvilken betydning vurdering av arbeidstakeres utvikling kan ha for arbeidsforhold. Det er her grunnlaget legges for beslutningenomhvilkearbeidsforholddetskalsatsespåogikke,etviktigsatsningsområdei følgehr Norge. Et annet forhold det her kan tenkes å stå strid om er hva en virksomhetsledelse definerer som kompetanse. I flere sammenhenger har vi blitt gjort oppmerksom på kompetansekartleggingssystemer som foruten å kartlegge formell kompetanse også inkludererenrekkemersubjektivekriteriersom; omstillingsdyktighet,fleksibilitet,lojalitet, samarbeidsevner, egendrive og egenmotor (Nordrik 2010: 131). At holdninger regnes inn somkompetansebekreftesogsåavgeiraarsethsomharansvarforkompetanseutviklingi Orkla.Holdningersomkompetansereiserigjenflerespørsmål.Fordetførste,omholdninger erenvariabelsomlarsegmåleogdetpåenobjektivmåteogfordetandre,omholdninger er kriterier som arbeidstakerne gjennom sine tillitsvalgte har vært med på å avgjøre at er viktige, enn si riktige å kartlegge som kompetanse. Dette er spørsmål vi mener det kan komme til å stå en betydelig kamp om, noe caset vi omtaler under punktet om HR og seleksjon(kapittel4.3)eretgodteksempelpå. GjennomHRdefineresaltsåkompetansesometstrategiskområde.Dettekanværeetviktig bakteppeforatdetillitsvalgteilederneoppgiratdeharenforholdsvisbegrensetinnflytelse isakersomgjelderarbeidstakeresutviklingsbehov: Tabell4.1:Ihvilkengradoppleverdusomtillitsvalgtattoppledelsenreeltønskerdineinnspilli sakersomgjelder arbeidstakeresutviklingsbehov I svært liten grad Ilitengrad Verken/eller Istorgrad I svært stor grad N=261 Alle 8,0 22,6 35,6 27,2 6,5 29

30 Mergenereltutgjørsannsynligvisbådeoffentligeogprivatevirksomhetslederesønskeromå gjørehr funksjonenemerstrategiskeetviktigbakteppefordenforholdsvislaveinnflytelsen tillitsvalgte oppgir at de har på alle HR syklusens funksjoner. Disse skal vi suksessivt se nærmere på. Ettersom kompetansekartlegging og prestasjonsvurdering, er så nært forbundet med tiltak som har til hensikt å forbedre atferd og prestasjoner slik som kompetanseutviklingelleravvikling (HR Norge2009:25),startervimednoenbetraktninger av forbindelsen mellom slike kartleggings og vurderingssystemer, og virksomheters seleksjonspolitikk. 4.3 HR syklusen: Seleksjon (rekruttering, utvikling og avvikling av arbeidsforhold) Kompetansekartleggingerensentralfunksjonogsåforseleksjonsfunksjonen.Somstrategisk funksjonhandlerdetomsystemerforkartleggingavhvilkearbeidsforholdsomskalutvikles elleravvikles.ellerpågodtnorsk,hvemsomskalforfremmesoghvemsomskalfåsparken. Generelt oppgir de tillitsvalgte i Lederne å ha liten innflytelse på sin virksomhets rekrutteringspolitikk: Tanell4.2:Ihvilkengradoppleverdusomtillitsvalgtattoppledelsenreeltønskerdineinnspilli sakersomgjelder rekruttering I svært liten grad Ilitengrad Verken/eller Istorgrad I svært stor grad N=261 Alle 22,2 24,1 29,9 19,5 4,2 Likelede oppgir medlemmer av Lederne generelt at de har en forholdsvis beskjeden innflytelsepåansettelsermergenerelt: Tabell 4.3: Hvor mye innflytelse vil du si at du har på virksomhetens beslutninger i forbindelse medansettelser? I svært liten grad Ilitengrad Verken/eller Istorgrad I svært stor grad N=1718 Alle 26,1 22,1 19,4 17,0 15,4 30

Forord. Oslo, august 2011. Bitten Nordrik Stein Stugu

Forord. Oslo, august 2011. Bitten Nordrik Stein Stugu Forord Norsk Ledelsesbarometer ble i 2011 gjennomført som en samlet undersøkelse. Rapportenbaserersegpåsvarfra2878medlemmeravLederne,ensvarprosentpånoe over35prosent.undersøkelsenbleiårsamordnetmedlønnsundersøkelsen,noesomi

Detaljer

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik FORORD På oppdrag fra NHO/Abelia og YS, Finansforbundet, IT-forbundet, STAFO, PARAT har De Facto gjennomført

Detaljer

Norsk Ledelsesbarometer 2014

Norsk Ledelsesbarometer 2014 Norsk Ledelsesbarometer 2014 Del II - Det orwelliske arbeidsliv? Bitten Nordrik Jon Wessel-Aas Alf Kåre Knudsen FOR DEG SOM GÅR FORAN NORSK LEDELSESBAROMETER 2014: DET ORWELLISKE ARBEIDSLIV? Forord Norsk

Detaljer

Forord: Lederne tar pulsen på lederskap i Norge. 3. 1 Organisasjons- og ledelsestrender 4

Forord: Lederne tar pulsen på lederskap i Norge. 3. 1 Organisasjons- og ledelsestrender 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord: Lederne tar pulsen på lederskap i Norge. 3 1 Organisasjons- og ledelsestrender 4 2 Om butikksjefers og administrative lederes arbeidssituasjon i Coopkjeden.. 7 2.1 Om jobbkrav...

Detaljer

Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009

Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009 Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009 Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Detaljer

Masteroppgave. Medarbeidersamtalen, et nyttig ledelsesverktøy?

Masteroppgave. Medarbeidersamtalen, et nyttig ledelsesverktøy? Avdeling for økonomi og ledelsesfag Edin Pita Masteroppgave Medarbeidersamtalen, et nyttig ledelsesverktøy? Performance appraisal - a useful management tool? MPA 7 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket

Detaljer

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til?

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? HR-undersøkelsen 2014 Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? Innhold Innledning 3 4 7 14 17 19 21 Metode........................................................24 Innledning

Detaljer

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Fafo-notat

Detaljer

Lene Gezelius. «Å tjene to herrer...» vikarene mellom byrå og bedrift

Lene Gezelius. «Å tjene to herrer...» vikarene mellom byrå og bedrift Lene Gezelius «Å tjene to herrer...» vikarene mellom byrå og bedrift Bedriftsstudier BU 2000 Lene Gezelius Å tjene to herrer vikarene mellom byrå og bedrift Bedriftsstudier BU 2000 Fafo-rapport 318 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Hvor ble det av medbestemmelsen?

Hvor ble det av medbestemmelsen? Hvor ble det av medbestemmelsen? Foreløpig utgave trykt utgave kommer juni 2013 Paragraf 1 i Hovedavtalen sier: «Forutsetningen for å nå Hovedavtalens mål er at arbeidstakerne og arbeidsgiverne i statens

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Hvor ble det av medbestemmelsen?

Hvor ble det av medbestemmelsen? norsk tjenestemannslag Hvor ble det av medbestemmelsen? Paragraf 1 i Hovedavtalen sier: «Forutsetningen for å nå Hovedavtalens mål er at arbeidstakerne og arbeidsgiverne i statens virksomheter møter som

Detaljer

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet?

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? Bitten Nordrik FAGSTOLTHET Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 3 2 Metode og datagrunnlag.. 4 3 Bakgrunn for medlemskap/ikke medlemskap. 4 3.1 Begrunnelser

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter mål utfordringer og muligheter Et temanotat i en serie om styring og kvalitet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter

Detaljer

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Masteroppgave i styring og ledelse (MSL300) Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 2012 Sammendrag Temaet

Detaljer

CURRICULUM VITAE: UNG OG UFØR

CURRICULUM VITAE: UNG OG UFØR CURRICULUM VITAE: UNG OG UFØR OM UNGE UFØRES ERFARTE AVGANG FRA ARBEIDSLIVET OG DERES FREMTIDSVURDERINGER Bitten Nordrik Forord Høsten 2006 startet De Facto - kunnskapssenteret for fagorganiserte arbeidet

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

Styring og maktforskyvning i utdanningssektoren

Styring og maktforskyvning i utdanningssektoren Styring og maktforskyvning i utdanningssektoren Temanotat 6/2014 Et temanotat i en serie om styring og kvalitet Temanotat 6/2014 Styring og maktforskyvning i utdanningssektoren Et temanotat i en serie

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Vilkår for læring i kommunene

Vilkår for læring i kommunene Tove Mogstad Aspøy Heidi Nicolaisen Torgeir Nyen Vilkår for læring i kommunene En kartlegging av fire arbeidsfelt Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen Vilkår for læring i kommunene En

Detaljer

Deltakende innovasjon

Deltakende innovasjon Deltakende innovasjon Dagfinn Hertzberg og Svein Erik Moen Deltakende innovasjon forstås som et resultat av inkluderende og systematisk arbeid i virksomheters innovasjonsprosesser. Formålet er å stimulere

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Kapittel 10 Lederskap og styring

Kapittel 10 Lederskap og styring Lederskap og styring Innledning I de siste tiårene har flere «guruer» tjent store penger på å skrive og holde kurs om den effektive leder. De hevder gjerne at du må gjennomføre store studier, være med

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Medarbeidersamtalen et virus i Lenvik kommune?

Medarbeidersamtalen et virus i Lenvik kommune? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Medarbeidersamtalen et virus i Lenvik kommune? Bente Johnsen Karlsen & Cato Simonsen Masteroppgave i strategisk ledelse og økonomi - november

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Mona Bråten. Når kompetanse skal belønnes En empirisk undersøkelse av et kompetansebasert lønnssystem

Mona Bråten. Når kompetanse skal belønnes En empirisk undersøkelse av et kompetansebasert lønnssystem Mona Bråten Når kompetanse skal belønnes En empirisk undersøkelse av et kompetansebasert lønnssystem Bedriftsstudier BU 2000 Mona Bråten Når kompetanse skal belønnes En empirisk undersøkelse av et kompetansebasert

Detaljer

Bedriften som lærested En gjennomgang av etter- og videreutdanning i norske bedrifter

Bedriften som lærested En gjennomgang av etter- og videreutdanning i norske bedrifter Knut Arild Larsen, Frode Longva, Arne Pape og Anders N. Reichborn Bedriften som lærested En gjennomgang av etter- og videreutdanning i norske bedrifter Knut Arild Larsen, Frode Longva, Arne Pape og Anders

Detaljer