Forprosjekt Kultur og næring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjekt Kultur og næring"

Transkript

1 Forprosjekt Kultur og næring

2 Portåsen Wildenveys rike er et kultursenter hvor ordet står i sentrum. I Wildenveys rike, er ordet fritt. På Portåsen, ønsker vi at du skal ta ordet. Grip det og begrip det, slik at du kan være med å skape både din og Portåsens nye historie. Nå går jeg langt bort og dikter i kveld et brev som i stumper skal rives. Men ber du meg skrive, så kommer jeg selv, for kjærlighet kan ikke skrives H.W. Beskrivelse forprosjekt: Satsing innen kultur og næring Portåsen Wildenveys rike er ønsker gjennom et forprosjekt å identifisere gode strategier for vårt arbeid i skjæringspunktet kultur/næring. Vi ønsker å etablere gode samarbeid med regionale kultur og næringslivsaktører med næringseffekt som primærmål. Vi tror også Portåsen kan spille en viktig rolle som koordinator og initiativtaker i denne type samarbeid. Portåsen - Wildenveys rike er et unikt prosjekt med tanke på graden av næringslivs deltakelse. Våre samarbeidspartnere i næringslivet har bidratt med kr til renovering og ombygging av Portåsen. Dette legger føringer for våre ambisjoner i det videre arbeidet. Tre hovedlinjer Vi har valgt ut tre satsingsområder som vi håper Buskerud fylkeskommune ser det naturlig å samarbeide om. Disse tre hovedlinjene er valgt ut på bakgrunn av vår kompetanse, egenart og vårt eksisterende nettverk. Vi vil gjennom et forprosjekt høsten 2010 utvikle prosjektene videre med tanke på gjennomføring av hovedprosjekt Her er våre tre hovedlinjer: 1. Kulturelle bosettingsvirkemidler 2. Produktutvikling, regionalt nettverk 3. Møtested Portåsen, et arnested Kort om de forskjellige prosjektene: 1. Kulturelle bosettingsvirkemidler Førstegangsetablerer eller erfaren boligkjøper; det å stifte nytt bo tilhører uansett tilværelsens store beslutninger. Bak enhver eiendomstransaksjon, liten eller stor, ligger det beslutningsprosesser av svært individuell karakter. De ulike årsakssammenhengene, hvilke mekanismer som utløser bolyst og kjøpsmodus hos potensielle innflyttere i distriktene, er svært viktige å få dokumentert. God markedsforståelse er viktigste utgangspunkt for å sikre at kjerneinformasjon treffer best; at budskapet når de riktige kundegrupper. Forprosjektets konkluderinger skal bidra til å kvalitetssikre prosjektaktørenes egen og felles markedskommunikasjon, og gjennom en kvalitetsheving av denne bidra til økt rekruttering av innflyttere til prosjekt-distriktet: nedre Buskerud. Vedlagt ligger en grundig fremstilling av forprosjektet. 2. Produktutvikling, regionalt nettverk For å skape en levedyktig virksomhet innen kultur og opplevelse tror vi det er avgjørende å kunne tilby gode produkter til vårt publikum. Portåsen ønsker å utvikle et unikt, spennende og mangfoldig produktutvalg. Vi tror det vil være fruktbart å gjennomføre et grundig utviklingsprosjekt å samarbeid med regionale produsenter, designere og kunsthåndtverkere. Vi vil også søke samarbeid med nasjonale aktører der det er naturlig. Forprosjektet skal identifisere gode partnere i dette arbeidet samt legge retningslinjene for arbeidet videre. Aktuelle samarbeidspartnere kan være; Eiker Vekst, Hot Nok, Tofteloftet, Gyldendal med flere. 3. Møtested Portåsen et arnested Gode møter mellom kunstnere og næringsliv er avgjørende for å kunne etablere gode samarbeid. På Portåsen har vi en unik kompetase på dette feltet og ønsker å utvikle dette videre med tanke på å produsere en mal for slike møter og samarbeid. Erfaringer som er

3 høstet gjennom arbeidet som Node hos Forum for kultur og næringsliv av daglig leder Jon Mihle og erfaringer fra etablering og drift av Norsk Møteforum fra styremedlem Espen Andersen danner den plattformen det skal jobbes ut fra. Samarbeidspartnere i dette arbeidet vil være Forum for kultur og næringsliv og Norsk møteforum. Fremdrift Arbeidet med prosjekt 1. Kulturelle bosettingvirkemidler er allerede igang. Vi håper å kunne ferdigstille forprosjektet innen De andre forprosjektene vil vil starte 1. januar 2011 og ferdigstilles innen utgangen av mars Hovedprosjektene vil starte i april/mai 2011 og gjennomføres innen utgangen av Organisasjon og ledelse Arbeidet vil ledes av daglig leder Jon Mihle som rapporterer til styret i Stiftelsen Portåsen som prosjekteier. Arbeidet vil styres av prosjektdirektiver og evalueres grundig. Budsjett forprosjekt Kostnader Eksterne partnere Konsulenthonorar Info trykksaker Prosjektledelse Adm Informasjoninnhenting, Møter, bevertning Prosjektweb Sum Finansiering Partnere/Portåsen Buskerud f.kommune Sum Søknadsum kr

4 Kulturelle bosettingsvirkemidler Innledning Førstegangsetablerer eller erfaren boligkjøper; det å stifte nytt bo tilhører uansett tilværelsens store beslutninger. Bak enhver eiendomstransaksjon, liten eller stor, ligger det beslutningsprosesser av svært individuell karakter. De ulike årsakssammenhengene, hvilke mekanismer som utløser bolyst og kjøpsmodus hos potensielle innflyttere i distriktene, er svært viktige å få dokumentert. God markedsforståelse er viktigste utgangspunkt for å sikre at kjerneinformasjon treffer best; at budskapet når de riktige kundegrupper. Forprosjektets konkluderinger skal bidra til å kvalitetssikre prosjektaktørenes egen og felles markedskommunikasjon, og gjennom en kvalitetsheving av denne bidra til økt rekruttering av innflyttere til prosjektdistriktet. Hovedprosjekt, programerklæring - Synliggjøre kulturdimensjonens betydning for innflytters stedsvalg generelt, synliggjøre - Portåsen Wildenveys rikes betydning for innflytters stedsvalg spesielt (Portåsen som spydspiss/prosjektpilot for å generere målbar kunnskap om innflytters kulturpreferanser) - Gjennom prosjektets innhold og målbarhet skape overføringsverdier på tvers av kommunegrenser. - Gjennom aktivt og innovativt partnerskap bidra til å skape levedyktige og attraktive lokalsamfunn. - Identifisere og implementere slagkraftige kulturelle bosettingsvirkemidler Dette er hovedprosjektets overordnede formål. Grundig markedsanalyse (forprosjekt) og profesjonelle samarbeidspartnere og attraktive konsept skal sikre utvikling og lansering av kulturelle kvalitetsprodukt/merverdier målrettet mot potensielle (distrikts)innflyttere. Følgende nøkkelprodukt skal evalueres for mulig produksjon: 1. Regionalt Kultur & Natur-kort (hovedprodukt i prosjektet) Prosjektert kort-innhold: Regionens kultur/ natur-flaggskip, herunder Portåsen Wildenveys rike (Nedre Eiker), Vestfossen Kunstlaboratorium (Øvre Eiker), Blaafarveværket (Modum), Villa Fridheim (Krødsherad), Langedrag Naturpark (Nes), Bjørneparken i Vassfaret (Flå)Middelalderuka i Numedal (Nore og Uvdal). Forretningsprinsipp: Produktopplevelser skal være supplerende i innhold, ikke-konkurrerende av karakter. Formål - Synliggjøre regionens kulturelle mangfold, skape bolyst. Merverdi (distrikts)boligkjøper - Kortet utleveres som fri merverdi ved boligkontraktsinngåelse/boliglånsopptak. - Kortinnehaver innrømmes substans-rabatt/annen merverdi hos kort-attraksjonene. 2. Regional Opplevelsesbrosjyre Kultur & Natur Prosjektert innhold: Regionens kultur/natur-flaggskip - Synliggjøre regionens kulturelle mangfold, skape bolyst. Merverdi (distrikts)boligkjøper Distribusjon - Dedikert opplag direktesendes potensielle boligkjøpere (rekruttert gjennom ja jeg ønsker spesialinformasjon om regionens fritidsmuligheter respons-ikon ; nettsider Sparebanken Øst og Dialog Eiendomsmegling) 3. Innflytter-weekend, spesialarrangement for potensielle boligkjøpere Prosjektert innhold: - Myldre-dag på Portåsen Wildenveys rike, eksklusivt for tilmeldte, potensielle boligkjøpere. - Lukket arrangement. Rekrutteringsmekanisme, samme som i pkt. 2 (respons-ikon partnernettsider) - Inspirasjonsforedrag. Info-stands Sparebanken Øst, Dialog Eiendomsmegling, relevante bolig-oppførere (Block Watne e. l) - Underholdning, enkel bevertning - Smakebit av Eiker-bygdene, skape bolyst. Tilføre levende dimensjoner og sette farge til boligsalgsformidlingens standardiserte og litt grå formidlingsmekanismer. - Bidra positivt til kommunens omdømmebygging - Generere overordnet kunnskap om etableringspreferanser, skape overføringsverdier Økonomi Det er felles vilje til forpliktende delfinansiering av hovedprosjekt hos prosjekthovedpartnerne (NEK, PWR, Sp. Øst, Dialog). Fylkeskommunen vil inviteres som samarbeidspartner i det i dette dokumentets illustrerte prosjekter.

5 Oppsummering Koblingen mellom ulike kompetansemiljøer, innovasjon og konseptutvikling på tvers av bransjer og kommunikasjonskanaler summen av dette tror vi gir den nødvendige gjennomslagskraft for å skape både bolyst og reell etableringsvekst i våre distrikt. Gjennom å frigjøre støttemidler til gjennomføring av forprosjekt vil BFK indirekte tilføre hovedprosjektet den helt nødvendige markeds og kundekjennskap som må til for å skape gode, kulturelle bolyst-triggere. Om partnerne Nedre Eiker kommune De fleste av Nedre Eikers ca innbyggerne bor i Mjøndalen, Krokstadelva, Solbergelva og Steinberg. Mjøndalen er største tettsted og kommunesenter med ca 8000 innbyggere. Drammenselva deler stedene, Steinberg og Mjøndalen ligger sør for elva mens Krokstadelva og Solbergelva ligger på nordsiden. Kultursjef Jorunn Larsen er kommunens representant i prosjektgruppa. Portåsen Wildenveys rike Portåsen Wildenveys rike, skal være et senter for formidling av Herman Wildenveys liv og diktning. I tillegg skal Portåsen være en møteplass og arena for lokale, regionale og nasjonale kunstnere og kulturarbeidere. Portåsen skal være en tilbyder av, og tilrettelegger for, et innholdsprogram som favner hele det litterære univers, og som tar opp i seg uttrykksformer og aktiviteter basert både på det skrevne og talte ord. På vår nettside kan du finne informasjon om utviklingen av Portåsen. Daglig leder Jon Mihle og prosjektmedarbeider Ole P. Diseth er PWR s representanter i prosjektgruppa. Sparebanken Øst Sparebanken Øst ble etablert i 1843, og er en av Norges største alliansefrie sparebanker.sparebanken Øst har kontorer på over 20 forskjellige steder på Østlandet. Markedssjef Rolf Arne Fjelltoft er bankens representant i prosjektgruppa. Dialog Eiendomsmegling Dialog Eiendomsmegling har gjennom mer enn 20 år solgt tusenvis av boliger, tomter og fritidseiendommer. Dialog er lokalt forankret og er ett av distriktets største meglerforetak. Administrerende direktør Frode Nyhus er Dialog sin representant i prosjektgruppa. BI Vi er i dialog med BI om mulighetene for å benytte oss av deres kompetanse innen informasjonsinnhenting og analyse. Forprosjektets hovedelement 1. Kartlegge beslutningsmekanismer som påvirker og leder til boligkjøp/innflytting i distriktene 2. Kartlegge boligkjøpers demografiske og geografiske tilhørighet. Synliggjøre eventuelle gruppe-forskjeller samt påvise markedsføringsmessig relevant aksjonsradius 3. Kartlegge fritidsmekanismer som influerer på stedsvalg for boligkjøp, herunder rangering av disse. Prosjektets hovedfokusområde innenfor fritidssegmentet: Kultur & Natur. 4. Integrasjon kulturinformasjon i boligformidlingens verdikjede: Integrere produktinformasjon i utvalgt salgsmateriell og i øvrige kommunikasjonskanaler hos prosjektpartnere Sparebanken Øst og Dialog Eiendomsmegling, i tidsbegrenset pilotprosjektperiode. 5. Kartlegge viktigheten av kultur & natur dimensjonene når endelig stedsvalg for boligkjøp/ innflytting velges Forprosjektets handlingsplan - Identifisere hovedparametre (pris, beliggenhet, fritidsmuligheter etc.), systematisere disse i spørreskjema form; elektroniske og trykte versjoner. - Identifisere hovedparametre demografi og geografi Systematisere kjernedata, definere markedsføringsmessige nedslagsfelt - Identifisere aktuelle kommunikasjonskanaler og prosjektperioder. Utvikle relevant visuelt materiell. - Identifisere og implementere relevant måleverktøy Forprosjektets hovedanliggende - Viteninnsamling for å sikre strukturert tilnærming til, og senere implementering av, hovedprosjekt kulturelle bosettingsvirkemidler. - Berede grunnen for målrettet tilnærming til de demografiske og geografiske målgruppene som har størst potensiale for å sikre økt tilflytting til distriktene - Delmål: Etablere prosjektgruppe, forberede og kvalitetssikre arbeidsprosesser og innhold i fremtidig hovedprosjekt kulturelle bosettingsvirkemidler - Identifisere finansieringsbehov/budsjett hovedprosjekt Prosjektgruppe bestående av høyt kvalifiserte fagpersoner i krysningspunktet kultur/politikk/ næring. Partnerkollektivet er satt sammen for å dekke de mest sentrale funksjoner i tilflytterens/ boligkjøperens verdikjede. Hovedpartnere og delpartnere har virkeområde lokalt og regionalt. Prosjektet favner lokalt, regionalt og delvis nasjonalt (klare overføringsverdier).

6 Produktutvikling, regionalt nettverk Innledning For å skape en levedyktig virksomhet innen kultur og opplevelse tror vi det er avgjørende å kunne tilby gode produkter til vårt publikum. Portåsen ønsker å utvikle et unikt, spennende og mangfoldig produktutvalg. Vi tror det vil være fruktbart å gjennomføre et grundig utviklingsprosjekt å samarbeid med regionale produsenter, designere og kunsthåndtverkere. Vi vil også søke samarbeid med nasjonale aktører der det er naturlig. Forprosjektet skal identifisere gode partnere i dette arbeidet samt legge retningslinjene for arbeidet videre. Hovedprosjekt, programerklæring - Synliggjøre regional produktutvikling, produksjon og design - Etablere Portåsen Wildenveys rike som en regional utviklingspartner - Gjennom prosjektets innhold og målbarhet skape overføringsverdier regionalt. - Gjennom aktivt og innovativt partnerskap bidra til å skape levedyktige og attraktive designere og produsenter. - Utvikle en attraktiv produktpakke for Portåsen Widenveys rike 2. Regional spesialiteter Identifisere regionens beste produkter - Synliggjøre regionens egenart - Synliggjøre våre partnere - Markedsføre regionale produserter og designere 3. Faglig relevante produkter Utvikle et produktutvalg med relevans til Portåsen Wildenveys rikes aktiviteter og kjerneverdier - Stimulere til læring og utvikling - Styrke vår faglige profil Økonomi Vi forutsetter at de involverte partnerne i arbeidet vil kunne stille tid og kompetanse til rådighet for prosjektet. Dette vil representere en betydelig verdi. Portåsen vil stille kompetanse og administrative ressureser til rådighet for prosjektet. Portåsen vil også kunne fysisk huse prosjektet. For å kunne gi prosjektet det omfang som er nødvendig for å oppnå våre mål vil det være avgjørende å tilføre prosjektet eksterne midler. Oppsummering Koblingen mellom ulike kompetansemiljøer, innovasjon og konseptutvikling på tvers av bransjer summen av dette tror vi gir den nødvendige gjennomslagskraft for å utvikle et fristende og relevant produktutvalg for Portåsen Wildenveys rike. Dette er hovedprosjektets overordnede formål. Grundig analyse (forprosjekt) og profesjonelle samarbeidspartnere og attraktive konsept skal sikre utvikling og lansering av unike kvalitetsprodukter målrettet mot potensielle kjøpere. Følgende produktgrupper skal evalueres for mulig produksjon: 1. Unike profilprodukter Profilprodukter unike for Portåsen med en sterk og tydelig profil. - Synliggjøre Portåsen Wildenveys rike - Formidle Portåsens kjerneverdier.

7 Forprosjektets hovedelement 1. Kartlegge partnere innen produktutvikling og produksjon 2. Identifisere profil for produkter til Portåsen Wildenveys rike 3. Analyse av kjøpevaner for segmentet& Natur. Forprosjektets handlingsplan - Identifisere hovedparametre demografi og geografi (kjernedata: alder, sivilstatus, utdannings og inntektsnivå, geografisk tilhørighet etc.) Systematisere kjernedata, definere markedsføringsmessige nedslagsfelt - Utvikle samarbeidsformer og styringsstrukurer for arbeidet - Identifisere aktuelle kommunikasjonskanaler og prosjektperioder - Identifisere og implementere visuell profil Forprosjektets hovedanliggende - Viteninnsamling for å sikre strukturert tilnærming til, og senere implementering av, hovedprosjekt produktutvikling for Portåsen Wildenveys rike - Berede grunnen for målrettet tilnærming til de demografiske og geografiske målgruppene - Delmål: Etablere prosjektgruppe, forberede og kvalitetssikre arbeidsprosesser og innhold i fremtidig hovedprosjekt produktutvikling for Portåsen Wildenveys rike - Identifisere finansieringsbehov/budsjett hovedprosjekt Prosjektet favner lokalt, regionalt og delvis nasjonalt (klare overføringsverdier). I hovedprosjektet (illustrert i separat dokument) involveres ytterligere partnere, disse med forankring i distriktspolitisk virkeområde III og IV Kjole fra HOT NOK

8 Møtested Portåsen, et arnested Innledning Gode møter mellom kunstnere og næringsliv er avgjørende for å kunne etablere gode samarbeid. På Portåsen har vi en unik kompetase på dette feltet og ønsker å utvikle dette videre med tanke på å produsere en mal for slike møter og samarbeid. Erfaringer som er høstet gjennom arbeidet som Node hos Forum for kultur og næringsliv av daglig leder Jon Mihle og erfaringer fra etablering og drift av Norsk Møteforum fra styremedlem Espen Andersen danner den plattformen det skal jobbes ut fra. Mulige samarbeidspartnere i dette arbeidet vil være Forum for kultur og næringsliv og Norsk møteforum. Hovedprosjekt, programerklæring - Synliggjøre Portåsen som en regional møteplass mellom kultur og næring - Etablere Portåsen Wildenveys rike som en regional utviklingspartner - Gjennom prosjektets innhold og målbarhet skape overføringsverdier regionalt. - Utvikle en attraktiv fuksjonell mal for møter mellom kultur og næring 2. Arenautvikling Portåsen Analyse av Portåsen som arena for prosjektet. - Avdekke mangler og og utviklingsmuligheter - Definere Portåsens unike kvaliteter - Etablere rutiner for møteavviking og gjennomføring 3. Nye møteformer Utvikle nye møteformer mellom kultur og næring - Definere suksesskriterier for møter - Erablere mal for nye møteformer Økonomi Vi forutsetter at de involverte partnerne i arbeidet vil kunne stille tid og kompetanse til rådighet for prosjektet. Dette vil representere en betydelig verdi. Portåsen vil stille kompetanse og administrative ressureser til rådighet for prosjektet. Portåsen vil også kunne fysisk huse prosjektet. For å kunne gi prosjektet det omfang som er nødvendig for å oppnå våre mål vil det være avgjørende å tilføre prosjektet eksterne midler. Oppsummering Koblingen mellom ulike kompetansemiljøer, innovasjon og konseptutvikling på tvers av bransjer bør legge grunnlager for et spennede og relevant hovedprosjekt med stor overføringsverdi. Dette er hovedprosjektets overordnede formål. Grundig analyse (forprosjekt) og profesjonelle samarbeidspartnere og attraktive konsept skal sikre utvikling og lansering av et unikt product. Følgende faktorer/produkter skal analyseres: 1. Møtemaraton kultur næring Dette produktet er allerede på markedet fra samarbeidspartner Norsk Møteforum. Vi vil analysere dette produktet med tanke på forbedringer og videreutvikling: - Styrking av produktet - Etablere ny mal for gjennomføring

9 Forprosjektets hovedelement 1. Kartlegge partnere innen utvikling og implementering 2. Kartlegge målgrupper for produktet 3. Utvikle stategier og strukturer for arbeidet Forprosjektets handlingsplan - Identifisere hovedparametre hor målgrupper, systematisere kjernedata, definere markedsføringsmessige nedslagsfelt - Utvikle samarbeidsformer og styringsstrukurer for arbeidet - Identifisere aktuelle kommunikasjonskanaler og prosjektperioder Forprosjektets hovedanliggende - Viteninnsamling for å sikre strukturert tilnærming til, og senere implementering av, hovedprosjekt Møteplass Portåsen - Berede grunnen for målrettet tilnærming til målgruppene - Delmål: Etablere prosjektgruppe, forberede og kvalitetssikre arbeidsprosesser og innhold i fremtidig hovedprosjekt - Identifisere finansieringsbehov/budsjett hovedprosjekt

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

SLUTTRAPPORT- forstudie

SLUTTRAPPORT- forstudie SLUTTRAPPORT- forstudie Prosjekt: Godt utviklingsmiljø i Ringeriksregionen Dato: 13.februar 2015 Prosjektleder: Klaus Røiri Prosjektansvarlig: Sonja Bordewick 1. SAMMENDRAG Bakgrunn og formål med forstudie

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder. Programbeskrivelse

BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder. Programbeskrivelse BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder Programbeskrivelse Innhold 1. Forankring og bakgrunn...3 1.1 St.meld. nr. 21 (2005-2006)...3 1.2 Husbanken som aktør...4 1.3 Bakgrunn...4 2. BLEST...5 3. Visjoner

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI

Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI 1 DAGENS SITUASJON 2.7 Situasjonsanalyse (SWOT), for Midt-Buskerud som reisemål 2.8 Hovedutfordringer for reiselivsnæringen i Midt-Buskerud VISJON,

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

Sandvika i 100. Innhold

Sandvika i 100. Innhold Sandvika i 100 Innhold Innledning... 2 De første 100 dagene... 3 Byarrangement sommeren og høsten 2013... 3 100 samtaler... 3 Næringslivskontakt sommeren og høsten 2013... 4 Faggrupper... 5 Dialog med

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud. Rapport fra arbeidsgruppe

Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud. Rapport fra arbeidsgruppe Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud Rapport fra arbeidsgruppe 2. juni 2009 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...3 1.1 NASJONAL REISELIVSSTRATEGI VERDIFULLE OPPLEVELSER...3 1.2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

Lenger i eget liv Hovedprosjekt

Lenger i eget liv Hovedprosjekt Søknad om kompetansemidler 2011 Lenger i eget liv Hovedprosjekt 1 1.0 Bakgrunn I dag er 617 000 personer 67 år eller eldre i Norge. Det utgjør om lag 13 prosent av en befolkning på 4,8 millioner. I 2060

Detaljer

NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011

NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011 2011 NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011 Endelig versjon næringshageprogrammet 2011-2021 av 12.12.2011 1 Forord I Næringshageprogrammet 2011-2021 legger KRD vekt på innovasjon og nyskaping i en forsterket satsing.

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013 Opptur Søndre Land Handlingsplan 2013 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Mål... 3 3.0 Innsatsområde 1: Bo og service kommunen... 3 3.1 Strategi: Rekruttere nye innbyggere... 4 3.2 Strategi: Engasjere egne

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Hamar - en internasjonal kommune. Strategi for internasjonalt samarbeid 2010-2015

Hamar - en internasjonal kommune. Strategi for internasjonalt samarbeid 2010-2015 Hamar - en internasjonal kommune Strategi for internasjonalt samarbeid 2010-2015 Vedtatt av Kommunestyret 08.12.2010 2 Strategi for internasjonalt samarbeid 2010-2015 Innhold 1. Innledning 4 1.1 Hvorfor

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE

MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE Beregnet til Husbanken Dokument type Rapport Dato November 2013 MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer