R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport"

Transkript

1 Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport

2 Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014 Bestillingsnummer: IS-2153 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt: Norsk pasientregister Postadresse: Pb St Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Heftet kan bestilles hos: Helsedirektoratet v/ Trykksaksekspedisjonen e-post: Tlf.: Faks: Ved bestilling, oppgi bestillingsnummer: IS-2153 Forfattere: 3.4) Tom Christensen, Jim Yang (Kapittel 3.3), Øyvind Olav Schøtt Christensen (Kapittel Illustrasjon: Copyright Johnér Bildbyrå AB, fotograf: Corbis

3 FORORD Rapporten er utarbeidet av Helsedirektoratet, avdeling Norsk pasientregister (NPR) som et ledd i oppfølging av den nasjonale helseregisterstrategien, «Gode helseregistre bedre helse». Den beskriver en utredning av den offentlige somatiske spesialisthelsetjenestens behov for klinisk relevant tilbakemelding fra NPR. Data fra NPR er allerede i utstrakt bruk og utleveres regelmessig til myndigheter, analytikere og forskere til blant annet styring og utvikling av helsetjenesten. Kliniske miljøer har ingen enkel tilgang til egne og andres data i NPR, og en spørreundersøkelse fra NPR i 2012 viste behov for bedre registreringsveiledning og tilbakemelding på et mer detaljert og presist nivå for bruk i klinikken. Utredningen er forankret i NPRs formål og kvalitetsstrategi og målgruppen er klinikere, klinikksjefer, analytikere og forskere i de rapporterende virksomheter. Rapporten viser at det er behov for at NPR publiserer klinisk relevante data for å følge, sammenligne og videreutvikle den kliniske virksomhet. Deltagerne i utredningen ønsker at data fra NPR presenteres i en modul med faste og variable rapporter tilpasset alle fagområder som rapporterer til NPR. Økt bruk av klinisk relevante data forventes å gi gode kvalitetssløyfer som bidrar til mer korrekte og komplette data. Økt datakvalitet i NPR vil gi mer korrekte medisinsk statistikker og kvalitetsindikatorer for behandling, og gi økt kvalitet i øvrige helseregistre som benytter data fra NPR. Utredningen viser i tillegg behov for andre tiltak, herunder mer spesifiserte ventetider og gjennomføring av Helsedirektoratets planlagte prosjekt, Nasjonal kodingsmodul med veiledning til korrekt registrering og koding. Det vises også til Stortingsmelding 10, God kvalitet trygge tjenester, og innbyggernes behov for enkel tilgang til ventetider og informasjon om behandlingskvalitet. NPR vil med dette takke alle eksterne og interne deltagere som har gjort det mulig å beskrive behovene og prøve ut løsninger. En spesiell takk til Arnt Ole Ree fra Helse Sør-Øst, Bjørn-Yngvar Nordvåg og Erik Rødevand fra Helse Midt, og Lise Balteskard fra Helse Nord. Redaksjonskomiteen har bestått av Arnt Ole Ree, Øyvind Olav Schjøtt Christensen, Jim Yang og Tom Christensen (redaktør). Trondheim, mars 2014 Tom Christensen 2

4 INNHOLD FORORD... 2 INNHOLD... 3 SAMMENDRAG BAKGRUNN PROBLEMSTILLINGER OG MÅL Problemstillinger Mål for utredningsarbeidet Kartlegge hvilket behov det er for klinisk relevante data fra NPR Kartlegge hvilke data som oppfattes som klinisk relevante Kartlegge hvordan kliniske relevant tilbakemelding bør presenteres Kartlegge om klinisk relevant tilbakemelding kan bidra til økt datakvalitet Avdekke hvilke nøkkeltall som kan indikere kvalitet på kodingspraksis Kartlegge andre forhold Omfang og avgrensninger MATERIALE OG METODE Gruppesammensetning og arbeidsmåte Intervju 16 3

5 INNHOLD 3.3 Kodingskvalitetsindikatorer Pilot for klinisk relevant tilbakemelding til det kliniske fagmiljøet i revmatologi Gjennomføring av høring med referansegruppe RESULTATER OG ANALYSE Hovedfunn Det er behov for kliniske relevant tilbakemelding fra NPR for å utvikle den kliniske virksomheten Det er behov for ulike data som inkluderer behandlingskvalitet og ventetider Klinisk relevant tilbakemelding bør gis som faste og variable rapporter i egen modul Beskrivelse av pilotmodulen Det er behov for bedre datakvalitet og lik kodingspraksis Kodingskvalitetsindikatorsett Nasjonal kodingsmodul, NKM Det er behov for å effektivisere innrapporteringsrutinene og formalisere samarbeidet DRØFTING OG KONKLUSJON Metodediskusjon Resultatdiskusjon Konklusjon 30 4

6 INNHOLD 6. ANBEFALTE TILTAK OG VIDERE ARBEID VEDLEGG Kort historikk Datakvalitet og samarbeid med nasjonale sykdomsregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre Dekningsgradsanalyser Utvikling av DRG-systemet innenfor fagområdet revmatologi Deltagere i de ulike grupper Prosjektgruppen Arbeidsgruppen Referansegruppen Intervjugruppen Pilotgruppen revmatologiske avdelinger/enheter Intervjuguide Spørsmål semistrukturert intervju: Prosess for utvikling av guiden: Intervjugruppe: Kodingskvalitetsindikatorsett Generelle begreper med forklaring Kvalitetsindikatorer med forklaringer Diagnosegrupper revmatologi 57 5

7 SAMMENDRAG Norsk pasientregister (NPR) er et sentralt helseregister med opplysninger om alle pasienter som henvises til og behandles i spesialisthelsetjenesten, og inkluderer også opplysninger om visse pre-hospitale tjenester og kommunal medfinanisiering. Utredningsprosjektet «Klinisk relevant tilbakemelding fra NPR» etterkommer ønsker og innspill fra kliniske miljøer, er hjemlet i NPRs formål og kvalitetsstrategi, og er gjennomført som del av Tiltak 37 i den nasjonale helseregisterstrategien. Formålet med dette utredningsprosjektet er å kartlegge behov for å kunne bidra til en mer omfattende bruk av kliniske data som innrapporteres til NPR. En mer omfattende og systematisk bruk av data til kunnskapsutvikling og forskning, sammen med bedre datagrunnlag for styring og ledelse, vil kunne bidra til økt samfunnsnytte av de ressurser som i dag kanaliseres til registerdrift. Målgruppen for prosjektet er klinikere, ledere, analytikere og forskere i spesialisthelsetjenesten. Problemstillingene som ønskes belyst er om det er behov for klinisk relevant tilbakemelding, om det er behov for en modul for faste og variable rapporter for hvert fagområde, og om det er behov for tilbakemelding om medisinsk kodingskvalitet. Målsetningen er å kartlegge hvilket behov det er for kliniske relevant tilbakemelding, hvilke data som ønskes og hvordan de ønskes presentert, hvordan det kan bidra til å øke kvaliteten på den medisinske kodingen, og hvilke andre momenter som anses viktige. Metodene er kvalitative med intervjuer, arbeidsgrupper og tilhørende dokumentanalyser, men inkluderer også prototyping med utvikling og test av en pilotmodul for nedlastbare faste og variable rapporter og et skalerbart kvalitetsindikatorsett for medisinsk koding. Arbeidsgruppen, referansegruppen og en pilotgruppen fra fagområdet revmatologi har gitt respons under utviklingen av modulen. Materialet består av referater fra intervjuer og møter i gruppene, relevante data fra NPR og et kvalitetsindikatorsett for medisinsk koding for sammenlignende statistikk. Intervjugruppen har blitt utvalgt etter forslag fra enkeltklinikere i arbeids- og referansegruppen, mens arbeidsgruppen har blitt oppnevnt av RHFene og referansegruppen er oppnevnt av de inviterte virksomhetene. En kodingsekspert fra Helse Sør-Øst, en avdelingsoverlege i revmatologi, samt lederen for et kommende kvalitetsregister for revmatologi fra Helse Midt har deltatt i prosjekt- og arbeidsgruppe som klinikere og eksperter på området. 6

8 SAMMENDRAG De ulike somatiske fagmiljø i offentlig spesialisthelsetjeneste som deltok i undersøkelsen uttrykker et tydelig behov for klinisk relevant tilbakemelding fra NPR for å følge, sammenligne og utvikle den kliniske virksomhet over tid. Tilbakemeldingen skal være anonymisert, men det ønskes tilgang til egne personentydige data. Det er behov for at klinikere får mer kunnskap om hva som kan hentes ut fra NPR. Deltagerne i undersøkelsen har behov for tilbakemelding fra NPR om forløpsdata, diagnoser, prosedyrer og behandlingskomplikasjoner. Det er behov for kobling av data, herunder kobling mellom prosedyrer og diagnoser. De har videre behov for tilbakemelding om behandlingsresultater og behandlingskvalitet, herunder kvalitetsindikatorer der dette mangler andre steder. De har behov for tilbakemelding om ventetid for utredning og ventetid fra besluttet til iverksatt medisinsk behandling. Disse siste behovene krever et utvidet datagrunnlag hos NPR. Alternativt kan noen av disse behovene imøtekommes ved økt bruk av medisinske kvalitetsregistre. Tilbakemelding fra NPR ønskes presentert innenfor hvert fagområde og på avdelingsnivå i en modul med et tilpasset brukergrensesnitt. De har behov for åpenhet om hva som skjer med dataene hos NPR, herunder oversikt over hvilke data som mangler etter gjennomførte feilsjekker. De har behov for at det gjøres en gjennomgang av regelverk for koding av behandlingskomplikasjoner. De har behov for at kodingsgrunnlaget, kodeverk og kodingsregler er oppdaterte og tilgjengelige til enhver tid i egne systemer. De har også behov for ulike tiltak som gir støtte til bedre kodingskvalitet og mer lik kodingspraksis. De har behov for å effektivisere registrerings- og innrapporterings-rutinene og sikre et sammenlignbart og godt datagrunnlag i alle relevante registre. NPR anbefales derfor å sende grunndata til andre nasjonale registre når datagrunnlaget vurderes å være av tilfredsstillende kvalitet, slik det også framgår av den nasjonale helseregisterstrategien. Deltagerne i utredningen anbefaler at det bør gjøres en tilsvarende utredning for psykisk helsevern, rus, rehabilitering, avtalespesialister og prehospitale tjenester som også rapporterer til NPR, og at tilbakemeldingen deretter omfatter alle NPRs områder. NPR anbefales å inngå et mer formalisert samarbeid med de rapporterende virksomheter og deres leverandører om utvikling og implementering av NPR melding og relaterte administrative 7

9 SAMMENDRAG registre så som Register over Enheter i Spesialisthelsetjenesten RESH 1, og anbefales å sikre at denne rapporten når alle relevante målgrupper. En gjennomføring av prosjektet Klinisk relevant tilbakemelding forventes å kunne bidra til mer åpenhet og bruk av datagrunnlaget hos NPR, og forventes å bedre kodingskvaliteten og gi et bedre grunnlag for utvikling av de berørte helsefaglige tjenestetilbud for de ulike fagområder. Bedre kodingskvalitet vil også gi et bedre grunnlag for rapportering og sammenligning av kvalitetsindikatorer for medisinsk behandling etter hvert som disse utvikles. Gjennomføring av prosjektet klinisk relevant tilbakemelding vil gi mer korrekte og komplette data hos NPR, og bidra til mer korrekt medisinsk statistikk som grunnlag for styring, analyse og forskning. Prosjektet vil også bidra til at NPR kan forsyne flere registre med datagrunnlag av høy kvalitet. Denne effekten vil styrkes ytterligere ved gjennomføring av prosjektet «Nasjonal kodingsmodul» for mer korrekt registrering og koding. Det anbefales at utredningsprosjektets resultater legges til grunn for et antatt treårig gjennomføringsprosjekt for klinisk relevant tilbakemelding for NPRs fagområder innen somatikk, psykiatri, rus, rehabilitering, avtalespesialister og prehospitale tjenester. 1 RESH er et verktøy til å øke kvaliteten på helsestatistikken i Norge. I RESH vedlikeholdes det administrative organisasjonskartet for den statlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge, med detaljert beskrivelse av tjenestene som tilbys i kliniske enheter ved hjelp av et kodeverk for spesialisthelsetjenesten (OK2007 versjon 2.0). 8

10 1. BAKGRUNN Norsk pasientregister (NPR) er et sentralt helseregister med opplysninger om alle pasienter som henvises til og behandles i spesialisthelsetjenesten (somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, private rehabiliteringsinstitusjoner og avtalespesialister). I tillegg dekker NPR også aktiviteten knyttet til ulykker, skader og AMK-sentralene, samt kommunal medfinansiering. NPR er med dette landets største helseregister. NPR ble opprettet i 1997 som et avidentifisert register basert på konsesjon fra Datatilsynet, med formål å gi grunnlag for administrasjon, styring og finansiering av spesialisthelsetjenesten. 2 For å dra nytte av registerets potensiale til mellom annet å bidra til bedre kvalitet i helsetjenesten, vedtok Stortinget i 2007 å utvide formålet for NPR slik at opplysningene kan benyttes til medisinsk og helsefaglig forskning, og som datagrunnlag for sykdoms- og kvalitetsregistre. NPR var frem til 2007 organisert som en avdeling i SINTEF, men har fra og med 2007 vært en avdeling i Helsedirektoratet. Norsk pasientregister inneholder personidentifiserbare opplysninger fra og med Norsk Institutt for Sykehusforskning (NIS) var den avdelingen i SINTEF som etablerte forløperen til NPR med innsamling av det første nasjonale pasientdatasettet fra somatiske sykehus for driftsåret Dette datasettet ble benyttet i rapporten SAMDATA Sykehus I denne rapporten ble det presentert diagnose- og operasjonsrater per innbyggere i de ulike fylkene i Norge. WHO sitt regionale kontor for Europa ga i et brev til Sosialdepartementet uttrykk for at slik bruk av kliniske data var meget imponerende og et forbilde for andre lands informasjonssystemer. SAMDATA var imidlertid en styringsdatarapport som primært henvendte seg til nasjonale, regionale og lokale beslutningstakere. De kliniske fagmiljøene var mindre sentrale som målgrupper. De kliniske fagmiljøene var skeptiske til kvalitet og kompletthet når det gjaldt kliniske diagnose- og operasjonsdata i rapporten. Tidlig på 1990-tallet sluttet derfor SAMDATA å publisere kliniske data, med unntak av dagkirurgiske indikatoroperasjoner. Selv om NPR ble etablert primært for administrative formål har de kliniske dataene alltid vært noe benyttet til statistiske sammenligninger av klinisk praksis og til analyser av variasjoner i klinisk praksis. Nordisk medisinalstatistikkomité (NOMESKO) har årlig siden 1990-tallet publisert 2 Innsatsstyrt finansiering (ISF) ble innført ved de somatiske sykehus fra 1. juli 1997 Bakgrunn 9

11 sammenlignbare rater i sin Helsestatistikk i de nordiske land. 3 NPR har i alle år avlevert nasjonale norske kliniske data til denne publikasjonsserien. Publikasjonene er dessverre lite kjent i de norske fagmiljøene. NPR publiserer allerede en rapportgenerator for somatikk som ikke oppfattes detaljert nok med hensyn til klinisk relevans og med noe lang responstid for detaljerte spørringer. 4 Det har i alle år vært reist tvil fra de kliniske fagmiljøene om kvalitet og kompletthet i de kliniske datagrunnlagene som sykehusene innrapporterer til NPR. Mye av denne kritikken har vært berettiget. En rapport om medisinsk koding som ble publisert av Helse Sør-Øst i februar 2013 viser at kodekvaliteten i Norge er lavere enn i de øvrige nordiske land og at alle nordiske land har lavere kodekvalitet enn land som USA, Canada, Australia, Tyskland og England. 5 Rapporten peker på at det i de nordiske land (og særlig Norge) er leger som koder medisinske data, mens det i de andre landene er profesjonelle kodere. Flere ulike revisjoner i Norge har vist for lav kodingskvalitet. 6 Ulike tiltak har blitt foreslått, og det vises i den forbindelse også til styresak i Helse Sør-Øst i Se for øvrig vedlegg 4 for et indikatorsett for medisinsk kodingskvalitet Aktivitetsdata fra NPR presentert i rapportgenerator 5 6 Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis, oktober Styresak Nr Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister

12 2. PROBLEMSTILLINGER OG MÅL 2.1 Problemstillinger Prosjektet tar utgangspunkt i følgende problemstillinger: Er det behov for kliniske relevant tilbakemelding? Er det i så tilfelle behov for en modul med faste og variable rapporter? Er det behov for tilbakemelding om medisinsk kodingskvalitet? Er det andre forhold kan ha betydning for klinisk relevant tilbakemelding fra NPR? 2.2 Mål for utredningsarbeidet Etter innspill og ønsker fra kliniske miljøer, og i tråd med Helseregisterstrategien og egen kvalitetsstrategi, har NPR besluttet å utrede behovet for klinisk relevant tilbakemelding fra NPR, samt utvikle og teste et skalerbart kodingskvalitetsindikatorsett for medisinsk koding i samarbeid med avdeling statistikk i Helsedirektoratet. Formålet med dette utredningsprosjektet er å undersøke hvordan tilgang til klinisk relevante data i NPR kan realiseres for fagområdet revmatologi som grunnlag for et hovedprosjekt for tilgang til mer komplette og korrekte data fra alle fagområder i NPR. En mer omfattende og systematisk bruk av data til tjenesteutvikling, forskning, styring og ledelse, vil kunne bidra til økt samfunnsnytte av de ressurser som i dag kanaliseres til registerdrift. En mer omfattende bruk av kliniske data bygger i stor grad på to forutsetninger som er innvevd i hverandre: Bedre kvalitet i de kliniske grunnlagsdata som registreres i forbindelse med pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten. Lettere tilgang til oppdaterte registerdata med god kvalitet og kompletthet NPR leverer i dag data til Hjerte-Kar registeret og Kreftregisteret, og det gjøres dekningsgradanalyser for sammenstilling av opplysninger i NPR og Kvalitetsregistrene. Kliniske data utleveres hyppig fra NPR og brukes allerede svært mye i forsknings- og analysesammenheng, samt som grunnlag for styring. Data fra NPR brukes i mindre grad av de Problemstillinger og mål 11

13 kliniske fagmiljøene for å følge, sammenlikne og utvikle egen virksomhet, og prosjektet ønsker å legge til rette for økt slik bruk på klinikernes premisser. Dersom de ulike kliniske fagmiljøene får lettere tilgang til de kliniske data de har behov for, vil de trolig bli mer opptatt av at datagrunnlagene er korrekte og komplette. Åpenhet omkring databehandling, kvalitetskontroller og indikatorer for medisinsk kodingskvalitet hos NPR vil kunne øke tilliten til datagrunnlaget ytterligere. Dess større tillit fagmiljøene har til kvaliteten i de kliniske data som registreres og rapporteres til NPR, jo mer vil de trolig bruke datagrunnlagene til sammenligning med andre relevante enheter og som en del av beslutningsgrunnlagene i sin kliniske hverdag. Basert på innspillene til denne utredning må det legges særlig til rette for to forhold: Det må etableres et tett samarbeid med de kliniske fagmiljøene for å utvikle datagrunnlagene og nødvendige IT-verktøy som gjør data tilgjengelige. Det må utvikles en elektronisk rapportgenerator som er enkel å bruke for klinisk fagpersonell og ledelse som ikke har IT som sitt primære arbeidsområde. De påfølgende resultatmålene understøtter at «Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåkning, styring og forskning» som er et av de overordnede mål for IT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten slik det er definert i Meld. St. 9 ( ) Én innbygger én journal Kartlegge hvilket behov det er for klinisk relevante data fra NPR Mål Rasjonale Målemetode Krav Kartlegge hvilket behov det er for klinisk relevante data fra NPR Bruk av egne data og sammenligning med relevante enheter vil kunne gi merverdi for utviklingen av den kliniske virksomhet og bidra til økt datakvalitet. Kvalitativt intervju med utvalgte ressurser fra målgruppen for prosjektet (analysenivået, klinikk-/avdelingssjefsnivået, klinikernivået og forskningsnivået). Innspill fra arbeidsgruppe, pilotgruppe og referansegruppe Strategisk utvalg av intervjugruppe, oppnevnt deltagelse i øvrige grupper 8 Én innbygger én journal 12 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister

14 2.2.2 Kartlegge hvilke data som oppfattes som klinisk relevante Mål Rasjonale Kartlegge hvilke data som oppfattes som klinisk relevante Nøkkeltall fra NPR er interessante for å følge egen virksomhet over tid, samt sammenligne egen enhet med andre relevante enheter. Identifisere og tilgjengeliggjøre alle data i NPR som oppfattes som klinisk relevant, samt undersøke om det er mangler i datagrunnlaget i forhold til formålet om klinisk relevans Målemetode Kvalitativt intervju og arbeidsmøter med utvalgte ressurser fra målgruppen for prosjektet (analysenivået, klinikk-/avdelingssjefsnivået, klinikernivået og forskernivået). Innspill fra arbeidsgruppe. Utprøvning i pilotgrupper for ulike fagområder. Innspill fra referansegruppe Krav Skille mellom data som allerede finnes og eventuell nye data som ønskes Kartlegge hvordan kliniske relevant tilbakemelding bør presenteres Mål Kartlegge hvordan klinisk relevant tilbakemelding bør presenteres Rasjonale Klinisk relevant tilbakemelding må tilpasses målgruppenes behov Målemetode Kvalitativt intervju med utvalgte ressurser fra målgruppen for prosjektet (analysenivået, klinikk-/avdelingssjefsnivået, klinikernivået og forskningsnivået). Teste ut demonstrator i arbeids- pilot- og referansegruppe Krav Utprøvning i NPRs forvaltningssone med de muligheter og begrensninger som foreligger Kartlegge om klinisk relevant tilbakemelding kan bidra til økt datakvalitet Mål Kartlegge om klinisk relevant tilbakemelding oppfattes å kunne øke kvaliteten på data rapportert til NPR Rasjonale Åpenhet om prosesser og kvalitetssjekker hos NPR vil kunne bidra til bedre gjenkjennbarhet av egne data. Åpenhet og bruk av klinisk relevante data fra NPR vil gi økt oppmerksomhet om dataene er korrekte og komplette. Målemetode Analyse av dokumenter fra intervju og arbeids- pilot og referansegruppe. Krav Åpenhet om prosesser og kvalitetssjekker hos NPR. Problemstillinger og mål 13

15 2.2.5 Avdekke hvilke nøkkeltall som kan indikere kvalitet på kodingspraksis Mål Avdekke hvilke nøkkeltall som kan indikere kvalitet på kodingspraksis og synliggjøre feil i data som rapporteres til NPR Rasjonale Åpenhet om og bruk av statistikk for generell datakvalitet og medisinsk kodingskvalitet spesielt vil tallfeste i hvilken grad data er korrekte og komplette. Sammenligning med andre enheter vil gi økt oppmerksomhet omkring likhet i kodingspraksis mellom enhetene. Målemetode Utvikle statistikk for generell datakvalitet. Utvikling og testing av et kvalitetsindikatorsett for medisinsk koding. Følge statistikk for relevant kodingskvalitet over tid for de ulike fagområder Krav Skille mellom administrative og medisinske kodingskvalitetsindikatorer. Skalerbart kvalitetsindikatorsett Kartlegge andre forhold Utredningen skal avdekke og oppsummere andre forhold som kan ha betydning for klinisk relevant tilbakemelding og medisinsk kodingskvalitet. 2.3 Omfang og avgrensninger Utredningen omfatter: Somatisk offentlig spesialisthelsetjeneste med utgangspunkt i fagområdet revmatologi. Innspill til utredning av øvrige fagområder i NPR Utredningen omfatter ikke: Fagområdene psykiatri, rus, rehabilitering, avtalespesialister og prehospitale tjenester. Dette skal utredes som del av hovedprosjektet. Behov for støtte til kriteriebasert medisinsk koding. Dette adresseres i et foreslått prosjekt fra Helsedirektoratet kalt Nasjonal kodingsmodul (NKM). 9 Etablering av en ferdig løsning for noe fagområde. Etablering av et fullverdig kodingskvalitetsindikatorsett. Etablering av mer strukturert informasjon i elektronisk journal som grunnlag for rapportering til NPR. 9 Nasjonal kodingsmodul - Prosjektforslag 14 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister

16 3. MATERIALE OG METODE Utredningsprosjektet har benyttet kvalitative metoder så vel som prototyping/utprøvning. Utvalget av respondenter har vært strategisk, kriteriebasert og oppnevnt av de deltagende virksomheter. Materialet er dokumenter og referater, felles datamottak ved NPR og et kvalitetsindikatorsett for medisinsk koding. Analysene har vært utført av en redaksjonskomité med interne og eksterne deltagere. 3.1 Gruppesammensetning og arbeidsmåte Prosjektet etablerte ulike grupper for å bistå i utredningen. Prosjektgruppen hadde som formål å klargjøre NPRs muligheter og begrensninger, samt å forberede møter i gruppene. En arbeidsgruppe hadde som formål å gå i dybden på ulike somatiske fagområders behov, reflektere over intervjugruppens svar, bidra med innspill til modul og kodingskvalitet, samt supplere pilotgruppen fra øvrige fagområders perspektiv. Intervjugruppens formål var å besvare problemstillingen ut fra behovene i den offentlige somatiske spesialisthelsetjeneste. Pilotgruppen ble etablert for å evaluere og gi innspill til modulen for pilotområdet revmatologi ut fra dette fagområdets spesielle behov. Referansegruppen ble oppnevnt for å gi innspill til en høringsversjon av prosjektrapporten, og ga også innspill til modulen. Prosjektgruppen bestod av deltagere ved NPR og avdeling statistikk, en ekspert på klinisk koding fra Helse Sør-Øst, og en kvalitetsregister-ansvarlig fra Helse Midt som ble erstattet av en avdelingsoverlege fra Helse Midt midtveis i prosjektet. Arbeidsgruppen bestod av ni deltagere. Kodingseksperten fra Helse Sør-Øst og de to nevnte fra St. Olavs Hospital deltok hver sin periode sammen med syv oppnevnte deltagere fra de regionale helseforetakene idet Helse-Nord lyktes bare å oppnevne en representant i stedet for to som ønsket. Pilotgruppen bestod av et utvalg av landets avdelingsoverleger i revmatologi. Intervjugruppen og referansegruppen blir nærmere omtalt under egne overskrifter. Det vises forøvrig til vedlegg 2 for gruppenes sammensetning. Det ble gjennomført fem møter i prosjektgruppen. Det ble ikke tatt formelle referater fra prosjektgruppens møter. Det ble gjennomført tre møter i arbeidsgruppen. Første møte ble innledet med presentasjon om prosjektet og presentasjoner om temaet fra deltagerne, etterfulgt av refleksjoner omkring prosjekt, og avsluttet med et fokusgruppeintervju. Møte to ble innledet med presentasjon av Materiale og metode 15

17 status etterfulgt av relevante innlegg fra deltagerne, og ble avsluttet med en demonstrasjon av versjon 1 av pilotmodul og kvalitetsindikatorsetter for medisinsk koding. Møte tre inneholdt innspill til høringsversjon av prosjektrapporten. Det ble gjennomført et møte i pilotgruppen som også inkluderte deltagere fra arbeidsgruppen. Det ble i tillegg gjennomført en epostrunde med innspill til statistikk for kodingskvalitet i arbeids- og pilotgruppen. Møtereferatene ble kvalitetssikret av prosjektleder og prosjektansvarlig og deretter oversendt deltagerne for godkjenning. 3.2 Intervju Intervjugruppen ble etablert ved et strategisk utvalg etter råd fra klinikere i prosjekt-, arbeids- og referansegruppen. Det ble beregnet at i alt 25 respondenter, herunder fire fra hvert av de fire RHF og arbeidsgruppens ni medlemmer (syv oppnevnte og to rekrutterte) var tilstrekkelig for formålet. Kriteriene for deltagelse var erfaring med minst fire av følgende områder: registrering/koding av diagnoser og prosedyrer, rapportering til NPR, bruk av data fra NPR direkte eller indirekte, bruk av diagnoser/prosedyrer for fagutvikling, rapportering til kvalitetsregistre, bruk av data fra kvalitetsregistre. Respondentene ble forespurt via epost med redegjørelse for utredningen. Ved behov ble det fulgt opp med telefonsamtale. Fire deltagere meldte forfall, hvorav tre ble erstattet fra en reserveliste. 16 intervjuer ble gjennomført, samt et fokusgruppeintervju med arbeidsgruppens ni medlemmer. Grunnlaget for intervjuene var en intervjuguide som ble utviklet av prosjektgruppen supplert med relevante fagpersoner i NPR gjennom flere iterasjoner (vedlegg 3). Guiden ble oversendt respondentene sammen med forespørselen. Intervjuene ble planlagt og gjennomført av to personer fra prosjektgruppen i møter eller telefonisk. Tre av intervjuene ble praktiske grunner gjennomført av en intervjuer. Intervjuet med arbeidsgruppen ble gjennomført som et fokusgruppeintervju. Intervjureferatene ble godkjent av respondentene. Analysen ble gjennomført av de fire intervjuerne og to eksterne som analyserte hver for seg og parvis før endelig analyse i felleskap. Analysen ble gjort ved gjennomgang av de refererte svar på de 12 spørsmålene i guiden hver for seg. Meningsinnhold som ble oppfattet som relevant for klinikere og mulig for NPR å levere, ble oppsummert og diskutert i egne analysemøter. 3.3 Kodingskvalitetsindikatorer Utgangspunkt: NPR kjører datakvalitetssjekk ved mottak av data fra rapporteringsenheter, og sender feillister tilbake til rapporteringsenhetene slik at feilene kan rettes opp før dataene endelig brukes i NPR. Feilsjekkene hos NPR er omfattende (ca. 1000) og består av felles kvalitetssjekk i ni ulike trinn og deretter spesielle kvalitetssjekker. Kodesjekk inngår i dette, og eksempler på dette er om obligatoriske felter inneholder data, og om rapporterte koder er gyldige. Det er likevel behov for mer utførlige sjekker på medisinsk kodingskvalitet, og 16 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister

18 Kodeverksteamet (kodeverksmiljøet i tidligere KITH [1] ) i Avdeling statistikk og kodeverk i Helsedirektoratet har lenge jobbet med kodingsregler med hensyn til medisinsk korrekthet av kodingen, og med sikte på å bruke kodingsregler i automatisk kvalitetssjekk av data i kodingsprosessen, og ved mottak av data i NPR. Dette utredningsprosjektet vil med dette prøve ut et forslag til et begrenset kvalitetsindikatorsett for medisinsk koding. Intensjon ved forsøk på å etablere kodingskvalitetsindikatorer: Prøve ut tanken med å etablere kodingskvalitetsindikatorer som en systematisk måte å ha oversikt over kodingskvalitet på. Når det først utføres kvalitetskontroll på mottatte data som grunnlag for beregning av kvalitetsindikatorer, er det også hensiktsmessig å inkludere resultatet av kvalitetskontroll i feillister fra NPR til rapporteringsenhetene. Utforming av forslag til indikatorsett: Kodeverksteamet utarbeidet et forslag til indikatorsettet, basert på: o Egne resultater fra tidligere arbeid o Sjekk mot tilsvarende svenske kvalitetskontroller o Kvalitetskontroller som NPR allerede har etablert Forslaget ble diskutert i arbeidsgruppen. Forslaget ble justert etter innspill fra arbeidsgruppen, og dannet grunnlag for utprøving. Avgrensninger/begrensninger: Ikke alle typer feilkoding kan fanges opp av automatisk kvalitetskontroll ved mottak av data til NPR 10. Kvalitetsindikatorer basert på automatisk kvalitetskontroll gir bare indikasjon på noe av kodingskvalitet. Forslag til indikatorsettet som utprøves i dette prosjektet inneholder bare noen få kvalitetsindikatorer. Indikatorsettet vil bli justert etter utprøvingen, og supplert med flere indikatorer i senere arbeid. I oppstarting av prosjektet og før man har de konkrete indikatorene (verdiene) på plass, er man usikker på om kodingskvalitetsindikatorer vil kunne gi direkte nytteverdi i form av "klinisk relevant tilbakemelding" fra NPR til rapporteringsenhetene, også fordi forslaget inneholder bare et lite sett av indikatorer. [1] KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren) ble fra innlemmet i Helsedirektoratet. KITH hadde bl.a. det operative ansvaret på kodeverksområdet. Etter innlemming i Helsedirektoratet og deretter en intern omorganiseringsprosess, har nå kodeverksteamet totalansvaret på kodeverksområdet i Helsedirektoratet. 10 Eksempelvis er det ikke mulig med denne type automatiske kontroller å vite om det er riktig tilstand som er valgt som hovedtilstand, om det er for få/mange tilstander som er tatt med som andre tilstander osv. Enkelte indikatorer kan kanskje påvise systematiske, omfattende avvik. Materiale og metode 17

Helse Sør-Øst Teknologi og ehelse. Medisinsk koding Tiltak som bør gjennomføres for å oppnå bedre kodingskvalitet

Helse Sør-Øst Teknologi og ehelse. Medisinsk koding Tiltak som bør gjennomføres for å oppnå bedre kodingskvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst Teknologi og ehelse Medisinsk

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

OM VIRKELIGHETEN. 20.01.2009 Status for NPR-melding og RESH 1

OM VIRKELIGHETEN. 20.01.2009 Status for NPR-melding og RESH 1 OM VIRKELIGHETEN Status og nytte for NPR-melding og Organisasjonskodeverk for enheter i spesialisthelsetjenesten (OK 2007) Øyvind Christensen, Avd. Norsk pasientregister oyc@helsedir.no 20.01.2009 Status

Detaljer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Nasjonalt nettverk for forskningsstøtte i helseforetakene, Svalbard 28.08.2012 1 100 enheter i BUP 80 somatiske sykehus 1500

Detaljer

Brukerveiledning Klinisk Relevant Generell løsning

Brukerveiledning Klinisk Relevant Generell løsning 1 / 11 Brukerveiledning Klinisk Relevant Generell løsning GODKJENT AV: Navn Stilling Dato Tom Christensen Prosjektdirektør 12.12.2016 2 / 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 APPLIKASJONEN FOR KLINISK RELEVANT TILBAKEMELDING...

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det?

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det? Olafr og Gunnar Glen Thorsen Heldøgns opphold Pasientadministrative system KITH Økonomi og analyse Hovedtilstand Helse Sør- Øst RHF Indeks Nirvaco Helse Midt-Norge RHF Dagpasient Journal Poliklinikk NCSP

Detaljer

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI?

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? NPR og fremtidig KHOR: Muligheter for fremtidig helsetjenesteforskning? Olav V. Slåttebrekk 1 Utgangspunktet Spesialisthelsetjenesten NPR, nasjonalt helsetjenesteregister

Detaljer

Kostnytte-/kostvirkningsanalyse av IT-støtte i medisinsk koding - rapport fra forprosjekt nasjonal kodingsmodul. Versjon: 1.

Kostnytte-/kostvirkningsanalyse av IT-støtte i medisinsk koding - rapport fra forprosjekt nasjonal kodingsmodul. Versjon: 1. Kostnytte-/kostvirkningsanalyse av IT-støtte i medisinsk koding - rapport fra forprosjekt nasjonal kodingsmodul Versjon: 1.0, 2012-12-07 Sammendrag Korrekt medisinsk koding er en nødvendig forutsetning

Detaljer

Personidentifiserbart Norsk pasientregister

Personidentifiserbart Norsk pasientregister Personidentifiserbart Norsk pasientregister DRG-konferansen 2006 Unn E. Huse, SINTEF Norsk pasientregister 1 Prosessen NPR ble etablert i 1997 som et avidentifisert register med konsesjon fra Datatilsynet

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Nytt i de kliniske kodeverkene fra 2017 for somatiske fagområder. Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet

Nytt i de kliniske kodeverkene fra 2017 for somatiske fagområder. Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet Nytt i de kliniske kodeverkene fra 2017 for somatiske fagområder Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet 18.10.2016 Innledning Formål med denne presentasjonen: Gi et overblikk over de endringene som kommer

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Nytt i 2014. DRG- forum 18. mars 2013 v Eva Wensaas. DRG-forum 18.03.2013 1

Nytt i 2014. DRG- forum 18. mars 2013 v Eva Wensaas. DRG-forum 18.03.2013 1 Nytt i 2014 DRG- forum 18. mars 2013 v Eva Wensaas DRG-forum 18.03.2013 1 Disposisjon Utrede og videreutvikle Kommunal medfinansiering (KMF) -for psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling (TSB) Utreder

Detaljer

Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030

Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030 Rapport IS- Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030 Publikasjonens tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Personidentfiserbart pasientregister Øyvind Christensen /

Personidentfiserbart pasientregister Øyvind Christensen / Personidentfiserbart pasientregister Øyvind Christensen oyc@shdir.no 24 16 35 46 / 922 99 322 Innhold Bakgrunn for et personidentifisert NPR Personvern, sikkerhet og nye rapporteringsrutiner Videreutvikling

Detaljer

Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) IS-1964

Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) IS-1964 Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) IS-1964 1 Heftets tittel Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) Utgitt: 01/2012 Bestillingsnummer: IS-1964 ISBN-nr.978-82-8081-245-2

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon 2 Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon er systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger 3 Hva skal jeg snakke om? Bakgrunn

Detaljer

NPR-melding. Innhold, status og planer

NPR-melding. Innhold, status og planer NPR-melding Innhold, status og planer Innhold Hva er NPR-melding? Bakgrunnen for NPR-melding Dagens innhold Status for bruk Planer fremover Forutsetninger for god kvalitet i data Begrepsmodell som beskriver

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2016 Hanne Narbuvold, Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet Avdeling statistikk Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Primærkoding nytte utover finansiering

Primærkoding nytte utover finansiering Primærkoding nytte utover finansiering Ole-Fredrik Melleby olem@kith.no siv.ing., MD 24/9-08, HelsIT Disposisjon Prosessen rundt ( gangen i ) medisinsk koding Viktige typer medisinske spørsmål. Epidemiologi,

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

apport%20astrid%20og%20sonja%2001%20februar.pdf

apport%20astrid%20og%20sonja%2001%20februar.pdf Fra: Per Jørgen Indergård [mailto:perjorgen.indergard@helsedir.no] Emne: VS: Vedr. Høring: Redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord. Tiltaksplan 2012-2015 Norsk pasientregister

Detaljer

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de?

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de? hvordan gjøres de? Robert Wiik, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Oslo, Systemet Nasjonalt system for validering og dekningsgradsanalyser ble etablert i 2013 Samarbeid mellom SKDE og Norsk pasientregister

Detaljer

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning.

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning. Policydokument nr. 3/2011 Etablering og bruk av helseregistre Legeforeningen arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten og for en helsetjeneste som er mest mulig lik for alle. Bruk av valide og kvalitetssikrede

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser

Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser Hva jeg skal si noe om Organisasjon før og nå RESH eller FRESH Organisasjon før Organisasjon nå Matrise Adm. enhet Fag 1 Fag 2 Fag 3 Fag 4 Fag 5 Støtte

Detaljer

1. Kort om Riksrevisjonen 2. Bakgrunn 3. Problemstillinger 4. Gjennomføring/metoder 5. Status og veien videre

1. Kort om Riksrevisjonen 2. Bakgrunn 3. Problemstillinger 4. Gjennomføring/metoder 5. Status og veien videre Agenda 1. Kort om Riksrevisjonen 2. Bakgrunn 3. Problemstillinger 4. Gjennomføring/metoder 5. Status og veien videre Bilder fra Google 1 Kort om Riksrevisjonen 2 Posisjon, rolle og uavhengighet Stortinget

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister IS-8/2009 Ventetider og pasientrettigheter 2008 Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2008 Utgitt: 02/2009 Bestillingsnummer: IS-8/2009 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Overføring mellom sykehus i Norge

Overføring mellom sykehus i Norge Overføring mellom sykehus i Norge Rapport fra Analyseenheten, SKDE Helse Nord Om lag 5 % av alle døgnopphold ved norske somatiske sykehus er resultat av overføring av pasienter mellom sykehus for samme

Detaljer

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Rapport IS-2368 Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Årsrapport 2014 Publikasjonens tittel: Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser. Årsrapport 2014. Utgitt: August

Detaljer

NBUPs lederkonferanse 22. oktober 2014

NBUPs lederkonferanse 22. oktober 2014 NBUPs lederkonferanse 22. oktober 2014 Helsedirektoratet seniorrådgiver Jin Marte Øvreeide avdeling psykisk helsevern og rus SAMDATA 2013 Ressursinnsats Stabile personellrater totalt siste år (siden 2006)

Detaljer

Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister

Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister Inger Johanne Bakken 1, Christian Lycke Ellingsen 1, Anne Gro Pedersen 1, Lilian Leistad 2, Jonas Minet Kinge 1, Marta Ebbing 1,

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Pasientdata og koder Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Hvem samler inn pasientdata? Norsk pasientregister (NPR) opprettet 1997 Pasientdata for Somatisk virksomhet (innlagte og poliklinikk,

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter Praktisk innretning

Kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter Praktisk innretning Kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter Praktisk innretning NSHs heldagsmøte om helseøkonomi, 5.12.2011 Fredrik A.S.R. Hanssen seniorrådgiver Overordnede tema Informasjonskilder

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Samhandlingsreformen - høring forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter Arkivsak

Detaljer

Prosedyrekoder psykisk helse, første skritt mot ISF? DRG Forum 4.11.2010 Leena Kiviluoto

Prosedyrekoder psykisk helse, første skritt mot ISF? DRG Forum 4.11.2010 Leena Kiviluoto Prosedyrekoder psykisk helse, første skritt mot ISF? DRG Forum 4.11.2010 Leena Kiviluoto Bakgrunn og formål med prosedyrekoding Det hele startet som et ledd i arbeidet med utvikling av DRG-lignende system

Detaljer

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Veileder IS-1200 Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Publikasjonens tittel: Utgitt: Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten

Detaljer

ISF for PSYKISK HELSEVERN snart realitet? DRG forum 9.3.2006 Leena Kiviluoto

ISF for PSYKISK HELSEVERN snart realitet? DRG forum 9.3.2006 Leena Kiviluoto ISF for PSYKISK HELSEVERN snart realitet? DRG forum 9.3.2006 Leena Kiviluoto Hva ble sagt i DRG Forum 2004? ISF for psykiatri i Norge er det mulig? (t)ja.., MEN ikke uten samarbeid med andre land ikke

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret.

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret. Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Nasjonalt kvalitetsregister for

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Norsk hjertestansregister forventninger

Norsk hjertestansregister forventninger Norsk hjertestansregister forventninger Åpning Norsk hjertestansregister 16. mars 2015 Marta Ebbing, avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 16. mars 2015 Pleiestiftelsen for

Detaljer

DRG-forum 2006. Kodekontroll praktisk erfaring fra helseforetak. Sykehuset i Vestfold HF

DRG-forum 2006. Kodekontroll praktisk erfaring fra helseforetak. Sykehuset i Vestfold HF DRG-forum 2006 Kodekontroll praktisk erfaring fra helseforetak Sykehuset i Vestfold HF Torgeir Grøtting 08.03.06 Kort om Sykehuset i Vestfold HF Sykehusene i Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik slått

Detaljer

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Bent Indredavik Prosjektleder Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre Utvikling av slagregisteret -

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Norsk pasientregister

Norsk pasientregister Norsk pasientregister Forord Norsk pasientregister inneholder informasjon om alle pasienter som venter på, eller som har fått behandling innen spesialisthelsetjenesten. Et godt pasientregister er avgjørende

Detaljer

Asbjørn Haugsbø. Seniorrådgiver

Asbjørn Haugsbø. Seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø Seniorrådgiver TEMA Utvikling av ICF- indikatorsett innen rehabiliteringsfeltet Kort om ICF ICF er utarbeidet av og eies av Verdens helseorganisasjon (WHO) Forløpere for ICF var ICIDH -1

Detaljer

Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB)

Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB) Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB) Avdeling helsefaglige kodeverk Regionale informasjonsmøter november 2016 Innledning Formål med denne presentasjonen:

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 081-2011 NASJONAL INTERNREVISJON AV MEDISINSK KODEPRAKSIS I HELSEFORETAKENE - RESULTAT OG OPPFØLGING Forslag til

Detaljer

Om DRG-systemet og ISF-ordningen

Om DRG-systemet og ISF-ordningen Om DRG-systemet og ISF-ordningen ved Eva Wensaas fra Helsedirektoratet Fagdag i helseøkonomi - 22. april 2010 1 Hvordan finansieres somatisk spesialisthelsetjeneste 60 % behovsbasert 40 % aktivitetsbasert

Detaljer

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10.

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. mars 2016 Agenda Bakgrunn og status Målbilde for 2020 Leveranser 2016 Bakgrunn:

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn HISUP nordisk register for behandling av Hidradenitis suppurativa Registeransvarlig Gisli Ingvarsson,

Detaljer

Er det kodene som styrer oss - eller er det vi som styrer kodene

Er det kodene som styrer oss - eller er det vi som styrer kodene 1 Er det kodene som styrer oss - eller er det vi som styrer kodene Adm. Direktør Bjørn Engum Helse Nordmøre og Romsdal HF 2 Min presentasjon Et historisk og personlig - tilbakeblikk på koding og kodepraksis

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Versjon: 1.0 Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato: Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål 3. Styring og organisering 4. Økonomisk ramme/finansiering 5.

Detaljer

ETABLERING AV NORSK PASIENTREGISTER SOM ET PERSONIDENTIFISERBART REGISTER HØRINGSSVAR

ETABLERING AV NORSK PASIENTREGISTER SOM ET PERSONIDENTIFISERBART REGISTER HØRINGSSVAR Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16.12.2005 200500140-2 008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Gro Berntsen, tlf. 77 66 92 95 Finn Henry Hansen,

Detaljer

Valg av variabler og design

Valg av variabler og design Valg av variabler og design Lena Ringstad Olsen, Nasjonalt Servicemiljø/SKDE Hild Fjærtoft, Norsk Hjerneslagregister Helse og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Innhold Viktigheten av design og valg av

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Kvalitetsbasert finansiering (KBF)

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) Fredrik Arneberg Dagsmøte om Helseøkonomi (NSH) Agenda Bakgrunn Aktørbilde Modell Resultater Verktøy Veien videre 2 Hva betyr kvalitet for deg? Og bedre skal det bli. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring

Detaljer

Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning

Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning Erfaringer fra Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL) Bjørn-Yngvar Nordvåg

Detaljer

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen.

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen. 1 1. Innledning Helse Vest RHF (Helse Vest) har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregionen Vest. Dette ansvaret ivaretas

Detaljer

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Oktober 2013 Side 1 av 15 Postadresse Kontoradresse Telefon: 22 45 13 00 E-post: kreftregisteret@kreftregisteret.no Org. nr.: 974707160

Detaljer

Korreksjoner i årsavregningen 2013

Korreksjoner i årsavregningen 2013 Korreksjoner i årsavregningen 2013 I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. Det er 25 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2013. Kommentar: Enkelte av korreksjonene fra nr.6 til og med nr.14

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

Særskilte legemidler i innsatsstyrt finansiering (ISF)

Særskilte legemidler i innsatsstyrt finansiering (ISF) Særskilte legemidler i innsatsstyrt finansiering (ISF) Bakteppe ISF overfører midler fra staten til Regional helseforetak ISF baserer seg på innrapportere aktivitetsdata til NPR ISF-refusjon er i hovedsak

Detaljer

Hvordan håndterer RHF/HF opplæring i koding og medisinsk klassifisering?

Hvordan håndterer RHF/HF opplæring i koding og medisinsk klassifisering? Hvordan håndterer RHF/HF opplæring i koding og medisinsk klassifisering? Øystein Krüger Diakonhjemmet Sykehus Rapport fra Riksrevisjonen 2004-2005: Årsaker og konsekvenser av lav kodekvalitet i helseforetakene

Detaljer

Nytt fra Direktoratet for e-helse

Nytt fra Direktoratet for e-helse Nytt fra Direktoratet for e-helse Avdeling helsefaglige kodeverk informerer DRG-forum 21/11-2016 Agenda Om endringer i ICD-10 Om endringer i prosedyrekodeverkene Om tilgang på informasjonsmateriell Om

Detaljer

Kvalitetsregisterprosjektets forslag til fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Kvalitetsregisterprosjektets forslag til fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Kvalitetsregisterprosjektets forslag til fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Inger Elisabeth Kvaase, seniorrådgiver Avdeling IT-strategi Arbeidsgruppe 4 under Kvalitetsregisterprosjektet

Detaljer

NOK ER NOK. Sentralisert behandlingssystem for gjestepasienter. 2010-03-09 Erik Hedlund 1

NOK ER NOK. Sentralisert behandlingssystem for gjestepasienter. 2010-03-09 Erik Hedlund 1 NOK ER NOK Sentralisert behandlingssystem for gjestepasienter 2010-03-09 Erik Hedlund 1 Agenda Bakgrunn NOK-prosjektet Status Om behandlingssystemet Overordnet systembeskrivelse Bruksbeskrivelse og arbeidsflyt

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil Oversikter over kritiske feil i mottatte aktivitetsdata - feilene MÅ korrigeres i eget PAS før endelig fil leveres til NPR. Frist for innsending av korrigert fil er 23. september 2014 Tabell001 Episoder

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 (utkast etter strategiseminar mai -15): Syv tema er identifisert som viktige: 1. Datakvalitet 2. Bruk av resultater 3. Pasientinvolvering

Detaljer

Samarbeid om bedre kodekvalitet

Samarbeid om bedre kodekvalitet Samarbeid om bedre kodekvalitet DRG-seminar 6. mars 2007 Asbjørn Haugsbø seniorrådgiver Sosial- og helsedirektoratet Avdeling kodeverk og pasientklassifikasjon 26.03.2007 Ny powerpoint-mal 2 Hvorfor god

Detaljer

Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten

Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten Spesialistutdanning Samfunnsmedisin Tromsø 30. august 2011 Lise Balteskard, SKDE, Helse Nord RHF SKDE som analyseenhet ivaretar Sørge- for-

Detaljer

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015 Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Det samlede nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 1. SKDE

Detaljer

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Styringsgruppe: Fra prosjektleder: Prosjektperiode: Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn

Detaljer

Psykiatri, rus og rehabilitering. Forutsetninger for aktivitetsbasert finansiering. NHS konferanse 3. desember 2007 Leena Kiviluoto

Psykiatri, rus og rehabilitering. Forutsetninger for aktivitetsbasert finansiering. NHS konferanse 3. desember 2007 Leena Kiviluoto Psykiatri, rus og rehabilitering. Forutsetninger for aktivitetsbasert NHS konferanse 3. desember 2007 Leena Kiviluoto Innhold først og fremst grunnlaget for mulige endringer i ssystemet Noen betraktninger

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Organisasjonsstruktur i NPR melding

Organisasjonsstruktur i NPR melding Organisasjonsstruktur i NPR melding Hva jeg skal si noe om NPR-melding Organisasjonsstruktur i NPR-melding Hvordan registrere organisasjon i EPJ Praksis NPR-melding Prosjekt for overgang fra flatfil til

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2014 Norsk pasientregister

Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2014 Norsk pasientregister Rapport IS-2305 Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2014 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2014 Utgitt: April 2015 Bestillingsnummer:

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

Arbeidet med å bedre dokumentasjon på rusfeltet. Kari Aanjesen Dahle seniorrådgiver avdeling for psykisk helse og rus Helsedirektoratet

Arbeidet med å bedre dokumentasjon på rusfeltet. Kari Aanjesen Dahle seniorrådgiver avdeling for psykisk helse og rus Helsedirektoratet Arbeidet med å bedre dokumentasjon på rusfeltet Kari Aanjesen Dahle seniorrådgiver avdeling for psykisk helse og rus Helsedirektoratet Agenda: Viktigheten av gode styringsdata Nye planverk, reformer og

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer