Relevant kompetanse for arbeidslivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Relevant kompetanse for arbeidslivet"

Transkript

1 Arena for kvalitet i fagopplæringen 2014: Relevant kompetanse for arbeidslivet TROMSØ SEPTEMBER

2 TORSDAG 11. SEPTEMBER Utdanningsdirektoratet og samarbeidsaktører i Troms fylke inviterer til: Registrering Velkomst Fylkesordfører Knut Werner Hansen Arena for kvalitet i fagopplæringen 2014: Relevant kompetanse for arbeidslivet En fagopplæring med god kvalitet er en fagopplæring med tett tilknytning til arbeidslivet. Fagopplæringen har ulik forankring og fotfeste i arbeidslivet. Mens deler av arbeidslivet rekrutterer nærmest utelukkende gjennom fag opplæringen og lærlinger, er det bransjer hvor lærlingordningen knapt er synlig. På årets Arena for kvalitet i fagopplæringen vil vi diskutere relevant kompetanse for arbeidslivet. Hva gjør vi og hva kan vi gjøre for at vi i fremtiden skal ha den kompetansen som samfunnet trenger? Kan vi gjøre noe med fagarbeiderens status? Hva mener lærlingene, hva mener administrasjonen, hva mener bedriftene og hva sier forskningen? Vel møtt til en arena for kvalitet! Hvorfor trenger vi å knytte arbeidslivet og utdanningene tettere sammen? Hvorfor ønsker en lærling å bli fagarbeider? Hvorfor gjør lærlinger de valgene de gjør? Lunsj Hvordan står det til med fagarbeiderens status? Hvordan påvirker fagarbeiderens status rekrutteringen til bransjen? Kompetansekrav i en sjømatnæring i stadig utvikling Pause Fagopplæring som vei til arbeidslivet ulike utfordringer innen ulike fagfelt Riktig diagnose men hvilken medisin? Om en fagopplæring som ikke funker for tjenesteytende næringer Statssekretær Birgitte Jordahl Ådne Hansen er lærling i industriell matproduksjon, Joakim Dalen er lærling i pølsemakerfaget, og Kjetil Jørgensen er lærling i ambulansefaget. Vi har invitert disse tre lærlingene for å fortelle hvordan de opplever å være lærling. Hva har preget deres valg, og hvilke karrieremuligheter ser de for seg videre? Ole Johnny Olsen, Førsteamanuensis ved Sosiologisk Institutt på Universitetet i Bergen vil skissere noen hovedinntrykk fra arbeid i «Kvalitetsprosjektet» Mattias Tesfaye er dansk murer, forfatter og politiker. Han er blant annet kjent for sitt engasjement for bedre forhold for yrkesfagene i Danmark, sin kritikk av sosial dumping og for uttalelser imot akademisering og ulikhet. Tesfaye utga boken «Kloge hænder et forsvar for håndværk og faglighed» i Marit Bærøe er regionssjef Nordnorsk Havbrukslag og rekrutteringsansvarlig i Fiskeri og havbruksnæringens landsforening (FHL). FHL har hatt et særlig fokus på kompetanse og rekruttering gjennom lærlingordningen siden 2006, da de så en negativ og bekymringsverdig utvikling i rekrutteringen til sjømatnæringen. I Norge ser vi også at faglærte generelt har en meget høy yrkesdeltakelse, både rett etter fagprøven og etter ti år. Likevel er fagenes posisjon svært forskjellig i ulike deler av arbeidsmarkedet, det samme gjelder de utfordringene fagopplæringen på ulike felt står overfor i arbeidslivet. Torgeir Nyen, forsker på Fafo, vil i sin presentasjon beskrive faglærtes overgang til arbeidsmarkedet og til videre utdanning, samt analysere hvordan fagopplæringens plass og utfordringer varierer mellom ulike arbeidsfelt. Selv om grunnopplæringen i stor grad utdanner ungdom med kompetanse som verdsettes av arbeidsmarkedet fungerer ikke overgangen til arbeidsmarkedet godt nok for alle deler av fag og yrkesopplæringen. Hvilke symptomer har en slik diagnose og hvor alvorlig er den? Og hvilke årsaker har den egentlig i status/ omdømme og alternative opplæringstradisjoner? Inger Lise Blyverket, leder for arbeidslivspolitikk i Hovedorganisasjonen Virke vil belyse dette ut fra sin erfaring med de største bransjene innenfor tjenesteytende næring.

3 TORSDAG 11. SEPTEMBER TORSDAG 11. SEPTEMBER Parallelle sesjoner første bolk A1 Hvordan jobber bransjene med rekruttering av lærlinger? To vidt ulike bransjer, mat bransjen og det militære, forteller om sine satsinger med lærlingordningen. Du møter Gry Anita Holsing Odden, rådgiver i fagopplæring hos TINE og Kjell Vidar Skoglund, Kommandørkaptein og sjef for opplærings-kontoret i Forsvaret Parallelle sesjoner andre bolk A2 Hvordan kan yrkesfag være en vei til høyere utdanning? Møt to Høgskoler med lang erfaring med å tilby studier gjennom y-veien. Professor Svein Thore Hagen har ledet arbeidet med utviklingen av Y veistudiet ved Høgskolen i Telemark i tiden og Kjell Birger Hansen har siden oppstarten i 2005 vært koordinator for y-veitilbudet ved Høgskolen i Narvik og faglig ansvarlig for de pre-kvalifiserte realfagene matematikk og fysikk. B1 C1 Alternative opplæringsmodeller Anita Tjelta, prosjektleder i avdeling for fagopplæring, Utdanningsetaten i Oslo og Therese Kleppestø, avdelingsleder Olsvikåsen videre gående skole i Hordaland forteller om erfaringer fra utprøving av vekslingsmodeller i deres fylke. Hvordan er prøve nemdene en kvalitetsfaktor? Hvilken rolle har prøvenemdene i å definere slutt kompetanse? Møt Hæge Nore, førstelektor ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier på Høgskolen i Oslo og Akershus og Svein Magnus Gjønvik som eier og driver Matakademiet, og medlem i prøvenemda i kokkefaget i Trondheim. B2 C2 Hvordan følge opp brukerundersøkelser i kvalitetsarbeidet? Christian Wendelborg, PhD NTNU, er prosjektleder for de årlige analysene av lærlingundersøkelsen. I tillegg kommer spesialrådgiver i Vest-Agder fylkeskommune Tove Karlsrud for å presentere deres arbeid med oppfølging av resultatene i lærlingundersøkelsen. Hvilken rolle spiller opplæringskontorene i kvalitetsarbeidet i fag og yrkesopplæringen? Håkon Høst, forsker i NIFU vil holde et innlegg basert på en flerårig studie av kvalitet i fag og yrkesopplæringen. May Tove Grytnes er daglig leder i KomOpp, opplæringskontoret for offentlig sektor i Troms. Hun vil fortelle om hva kvalitetsarbeid i opplæringskontoret kan være. D1 Har du tenkt over hvilke karrieremuligheter som egentlig finnes i vare handelen? Hva slags samarbeid mellom skole og næringsliv må til for å overbevise Joachim (15) og moren til å velge en sikker karrierevei med store/uante muligheter? Virke og LO/HK, ved Tormod Skjerve, Anne K. Eggen Lervik og Jostein Antonsen viser hvor langt arbeidsgruppa som jobber med å bygge bro mellom skole og næringsliv har kommet. Her får du vite hva H&M, Clas Ohlson, Ica skolen, Jernia, Plantasjen, Norgesgruppen med flere mener om dette. D2 To parallelle læringssystemer i bedriftsopplæringen? Vurdering av opplæring i bedrift tilrettelegges og koordineres ofte av opplæringskontorene. Dette kan skape avstand til hva som skjer i bedriften i det daglige arbeidet. Forskerne kan se konturene av to parallelle læringssystemer; ett knyttet til daglig arbeid i bedrift og ett knyttet til systematisk arbeid med dokumentasjon av læringsutbytte. Førstelektor Hæge Nore ved Høgskolen i Oslo og Akershus vil fortelle om ny forskning hentet fra NIFU rapport 12/2014 «Kvalitet i fag og yrkesopplæringen Fokus på opplæringen i bedrift» E1 F1 Ulike erfaringer ved formidling av lærlinger Hva bidrar til en god formidling av lærlinger? Hvorfor er det så store ulikheter mellom fylkene i andelen som blir formidlet? Forskerne Håkon Høst og Asgeir Skålholt fra NIFU vil presentere funn fra en undersøkelse NIFU gjorde i I tillegg kommer Thorstein Einarsson, avdelingsleder Inntak, formidling og tilbud i Troms Fylkeskommune og Bente Fredheim, avdelingsdirektør for fagopplæring ved Utdanningsetaten i Oslo kommune for å gi sine skildringer av formidlingsprosessen i sitt eget fylke. Utfordringer i de samiske yrkesfagene hvilke type kunnskap etterspør disse lærlingbedriftene? Kari Skoglund Sara, seniorrådgiver ved Sametinget og Inger Anita Smuk, medlem i faglig råd for naturbruk vil fortelle om erfaringer og hvilke konsekvenser lærlingordningen har hatt for reindriftssamisk ungdom og for ungdom som vil ha duodji som yrke. Det drøftes også hvilke endringer må gjøres i læreplanene og i organisering av lærlingperioden. Hvilke type kunnskap må til for at tilbudet skal bli attraktivt for ungdom? Hva slags reindrift og duodjiutøvelse man vi ha i framtiden? Pause E2 F2 «Praktikmål: Hvad, hvorfor & hvordan»: Regina LamscheckNielsen fra det danske prosjektet «Arbejdspladslæring under Holdbær Nordisk Velfærd» vil presentere et pågående arbeid initiert av Undervisningsministeriet, hvor de søker mot et bedre samspill mellom skolen, eleven og bedriften via dialog om kompetansemål. Hvordan kan lærlingers praksisopphold i utlandet øke kvaliteten på opplæring i bedrift? Tore Kjærgård, rådgiver i Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), vil sammen med lærling Simon Jangard Selliseth fortelle om erfaringer knyttet til praksisopphold i utlandet. Praksisopphold i utlandet som del av læretiden, øker kvaliteten på opplæringen og bidrar til utvikling i bedriftene. I 2014 vil det gjennom Leonardo da Vinci og Erasmus+ bli lagt til rette for at flere hundre norske lærlinger kan gjennomføre deler av lære tiden i bedrift i utlandet. Hva innebærer dette for lærlingene og for opplæringsbedriftene? Hvilke tilleggskompetanser oppnår disse lærlingene? Hvordan bidrar dette til kvalitetsutvikling av opplæring i bedrift? Hvordan bidrar hospitering til at skole og bedrift snakker bedre sammen? Akershus og Troms presenterer sine erfaringer med hospiteringsordningen. Trond Pettersen er rådgiver i avdeling for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune og prosjektleder for hospitering i Akershus fylkeskommune. Trond Kristoffersen er avdelingsleder for elektrofag på Breivika videregående skole i Troms og har blant annet sittet i prosjektgruppa for skolebasert formidling i Troms og vært medlem i styringsgruppa for Prosjekt til Fordypning i Troms. FOTO: Jannecke Sanne Normann Slutt program dag Middag på Radisson Blu Hotel Tromsø Fra Underholdning og sosialt samvær på Rorbua

4 FREDAG 12. SEPTEMBER Morgenfrisk start med Kongsbakken videregående skole Hva er relevant kompetanse for arbeidslivet sett fra ditt ståsted? Hva kan du og din organisasjon bidra med for å nå en slik målsetning? Pause Literacy som inngangsbillett til arbeidslivet - grunnleggende ferdigheter og fag-opplæring Nytt fra fagopplæringen Slutt program dag Felles lunsj Stine Jakobsen og Johanna Solheim-Nilsen Vi utfordrer flere ulike aktører til å gi sitt perspektiv på tema og problemstillinger tatt opp på denne konferansen. Hans Jacob Edvardsen, Fagopplæringssjef i Telemark fylkeskommune Janne Johnsen, Leder i Y-nemda i Rogaland og fylkesordfører i Rogaland fylkeskommune Anne-Cathrine Larsen, Assisterende fylkesrådmann i Finnmark fylkeskommune Benjamin Myrstad, leder av Elevorganisasjonen Liv Ragnhild Hov, Yrkesopplæringsnemnda i Nordland fylkeskommune Rolf Jørn Karlsen, leder av SRY Tonje Thorbjørnsen, nestleder av Faglig råd for helse- og oppvekstfag Bjørn Johansen, leder av Faglig råd for restaurant- og matfag Trygve Kvithyld er seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking og vil fortelle om hvorfor lese- og skrivekompetanse er nødvendige forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet. Hva slags lese- og skrivekompetanse vil framtida fordre? Kvithyld har lang fartstid fra videregående skole, og han har skrevet artikler, bøker og holdt foredrag om skriveopplæring, læreplanforståelse og litteraturdidaktikk. Samfunnskontrakten: Speed-dating i Østfold DigiKIF og Troms FOTO: Jannecke Sanne Normann

5 OM TROMS Tromsø er selve porten til Arktis og Nord-Norges hovedstad, en by med et yrende kultur- og uteliv, spennende attraksjoner og fine utfluktsmuligheter. Troms er ett av tre nordnorske fylker, har 25 kommuner og dekker et landareal på km². Troms har omlag innbyggere og her bor folk fra mer enn 140 nasjoner. Samene er den største urfolksgruppen i Barentsregionen. Troms fylke har 15 videregående skoler med 6000 elever og 1500 ansatte. I fagopplæringen finner vi 1200 lærlinger fordelt på ulike lærefag. I tillegg har fylkeskommunen ansvaret for 280 fagskolestudenter og 350 voksne elever. Opplæring i bedrift skjer i 800 godkjente lærebedrifter. De fleste av disse inngår i opplærings kontor eller opplæringsringer. Samlet finnes det 23 opplæringskontor og opplæringsringer i fylket. Troms har prøvenemnder i de fleste av lærefagene. Vi ønsker alle velkommen til en spennende fagopplæringskonferanse i Troms! Hilsen fra Fylkesutdanningssjef Sedolf Slettli

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red.

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen

Detaljer

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer?

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Håkon Høst Dr. polit., forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) haakon.host@nifu.no Tre

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver En undersøkelse av fem fag Trine Deichman-Sørensen,

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

Bedre undervisning og motiverende læring

Bedre undervisning og motiverende læring Videregåendekonferansen 2014 22. og 23. september 2014 Gardermoen Bedre undervisning og motiverende læring Årets konferanse gir deg nyttig kunnskap om hvordan du kan møte elevenes behov for nye ferdigheter

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune 2013-2016 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Bakgrunnstall... 4 Samiskopplæring

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Læringsarena på byggeplass 900 meter over havet i Nord-Østerdal. Faglig leder, instruktør og lærlinger løser utfordringene i fellesskap.

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad 1 Fra taus kunnskap til doktorgrad I august begynner 2000 ungdommer på den videregående skolen i Troms, de har tatt steget fra ungdomsskolen og inn i den voksnes verden. Ungdommene er framtidens Nord-Norge,

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler RAPPORT 18/2008 En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler Ellen Brandt NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Utdanningsvalg mulighetenes fag

Utdanningsvalg mulighetenes fag Utdanningsvalg mulighetenes fag Av Inga H. Andreassen, Høgskolen i Bergen Innledning Jeg vet ikke om alle yrker, vet om noen som alle snakker om. Jeg har litt peiling, jeg vet litt om hva jeg vil, men

Detaljer