Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 8 2005 Side 1107 1359 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 8. juli 2005

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Juni. 17. Lov nr. 56 om endr. i lov 18. desember 1987 nr. 93 om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v Juni. 17. Lov nr. 57 om endr. i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (dagpengar under arbeidsløyse m.m.) Juni. 17. Lov nr. 58 om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m Juni. 17. Lov nr. 59 om endr. i folketrygdlova og alkohollova Juni. 17. Lov nr. 60 om endr. i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister m.m Juni. 17. Lov nr. 61 om interimsorganisering av ny arbeids- og velferdsetat Juni. 17. Lov nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Juni. 17. Lov nr. 63 om endr. i barnelova (felles foreldreansvar for samboende foreldre) Juni. 17. Lov nr. 64 om barnehager (barnehageloven) Juni. 17. Lov nr. 65 om endr. i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) m.v Juni. 17. Lov nr. 66 om endr. i folketrygdloven og kontantstøtteloven (utvidelse av fedrekvoten, utvidet rett til kontantstøtte for adopterte barn) Juni. 17. Lov nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) Juni. 17. Lov nr. 68 om endr. i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt Juni. 17. Lov nr. 69 om endr. i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver Juni. 17. Lov nr. 70 om endr. i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Juni. 17. Lov nr. 71 om endr. i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) Juni. 17. Lov nr. 72 om endr. i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard Juni. 17. Lov nr. 73 om endr. i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) Juni. 17. Lov nr. 74 om endr. i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Juni. 17. Lov nr. 75 om endr. i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv Juni. 17. Lov nr. 76 om endr i lov 10. desember 2004 nr. 77 om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv Juni. 17. Lov nr. 77 om endr. i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter Juni. 17. Lov nr. 78 om endr. i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) Juni. 17. Lov nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) Juni. 17. Lov nr. 80 om endr. i lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer Juni. 17. Lov nr. 81 om endr. i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) Juni. 17. Lov nr. 82 om endr. i lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling og i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene Juni. 17. Lov nr. 83 om endr. i inkassoloven (krav om å vere eigna m.m.) Juni. 17. Lov nr. 84 om endr. i lov 25. juni 2004 nr. 53 om endringer i rettergangslovgivningen m.m. (organiseringen av den sivile rettspleie på grunnplanet) Juni. 17. Lov nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven) Juni. 17. Lov nr. 86 om endr. i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (sammensetningen av Domstoladministrasjonens styre) Juni. 17. Lov nr. 87 om endr. i straffeprosessloven og politiloven (romavlytting og bruk av tvangsmidler for å forhindre alvorlig kriminalitet) Juni. 17. Lov nr. 88 om endr. i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) Juni. 17. Lov nr. 89 om endr. i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og andre lover Juni. 17. Lov nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) Juni. 17. Lov nr. 91 om endr. i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr Juni. 17. Lov nr. 92 om endr. i straffeloven (prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll)

3 Juni. 17. Lov nr. 93 om endr. i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (elektronisk lagring av biometrisk personinformasjon i form av ansiktsfoto i pass m.m.) Juni. 17. Lov nr. 94 om endr. i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv Juni. 17. Midlertidig lov nr. 95 om arbeids- og oppholdstillatelse for vietnamesere på Filippinene med nære slektninger i Norge Juni. 17. Lov nr. 96 om endr. i kommuneloven (kommunalt rapporteringsregister) Juni. 17. Lov nr. 97 om endr. i åndsverkloven m.m Juni. 17. Lov nr. 98 om endr. i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting Juni. 17. Lov nr. 99 om endr. i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold Juni. 17. Lov nr. 100 om endr. i lov 9. juni 1972 nr. 31 om reinbeiting i henhold til konvensjon av 9. februar 1972 mellom Norge og Sverige om reinbeite Juni. 17. Lov nr. 101 om eigedomsregistrering Juni. 17. Lov nr. 102 om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven) Juni. 17. Lov nr. 103 om statens embets- og tjenestemenn Juni. 17. Lov nr. 104 om endr. i lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur og andre lover Juni. 17. Lov nr. 105 om endr. i opplæringslova og friskolelova Juni. 17. Lov nr. 106 om endr. i opplæringslova og friskolelova Juni 10. Ikrafttr. av lov 10. juni 2005 nr. 55 om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane m.m. (jernbaneloven) (Nr. 547) Juni 17. Ikrafttr. av lov 17. juni 2005 nr. 104 om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur og andre lover (Nr. 584) Juni 17. Ikrafttr. av lov 17. juni 2005 nr. 103 om statens embets- og tjenestemenn (Nr. 585) Juni 17. Deleg. av myndighet til det enkelte fagdepartement etter lov om statens embets- og tjenestemenn (Nr. 586) Forskrifter 2005 Juni 2. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo (Nr. 536) Juni 8. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (Nr. 538) Juni 8. Forskrift om engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig drikk mv. (Nr. 539) Juni 10. Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport (Nr. 543) Juni 2. Forskrift om gjennomføring av felleseuropeiske driftskrav for ervervsmessig lufttransport med helikopter (Joint Aviation Requirements Operations), BSL JAR-OPS 3 endringsutgave 3 (nr. 546) Juni 14. Forskrift for sivil transportberedskap (Nr. 548) Juni 14. Forskrift om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker (Nr. 550) Endringsforskrifter 2000 Des. 19. Endr. i forskrift om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som driver fiske og fangst i Norges økonomiske sone nord for 62 N (Nr. 1721) Juni 2. Endr. i forskrift om bachelorgraden ved Høgskolen i Oslo (Nr. 537) Juni 8. Endr. i forskrift om regulering av adgangen til å delta i fangst av kongekrabbe øst for 26 Ø i (Nr. 540) Juni 9. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2005 (Nr. 541) Juni 10. Endr. i forskrift om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v. (Nr. 542) Juni 10. Endr. i forskrift om tiltak mot sjukdommer på bier (Nr. 544) Mai 31. Endr. i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (Nr. 545) Juni 14. Endr. i forskrift om maskiner (Nr. 549) Juni 15. Endr. i forskrift for Reindriftens Utviklingsfond (Nr. 551) Juni 15. Endr. i forskrift om rapportering av slaktet rein (Nr. 552) Juni 15. Endr. i forskrift om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel (Nr. 553) Juni 15. Endr. i forskrift om tilskudd til driftsenheter og tamreinlag (Nr. 554) Juni 15. Endr. i forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag (Nr. 555) Juni 15. Endr. i forskrift om tilskudd ved frakt av reinslakt (Nr. 556) Oversikt over rettelser omslagsside Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside

4 17. juni. Lov nr NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 8. juli 2005 Nr juni. Lov nr Lov om endringer i lov 18. desember 1987 nr. 93 om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Ot.prp. nr. 47, Innst.O. nr. 74 og Besl.O. nr. 72 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 25. april og 26. mai Fremmet av Utenriksdepartementet. Kunngjort 17. juni I I lov 18. desember 1987 nr. 93 om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. skal 1 lyde: Kongen kan bestemme at varer og teknologi som kan være av betydning for andre lands utvikling, produksjon eller anvendelse av produkter til militært bruk eller som direkte kan tjene til å utvikle et lands militære evne, samt varer og teknologi som kan benyttes til å utøve terrorhandlinger, jf. straffeloven 147 a første ledd, ikke må utføres fra norsk tollområde uten særskilt tillatelse. Det kan også settes forbud mot at det uten særskilt tillatelse ytes tjenester som nevnt i første punktum. Det kan settes vilkår for tillatelsene. Kongen kan likeså sette forbud mot at personer som har bopel eller oppholdssted i Norge og norske selskaper, stiftelser og sammenslutninger uten særskilt tillatelse driver handel med, formidler eller på annen måte bistår ved salg av våpen og militært materiell fra et fremmed land til et annet. Tilsvarende gjelder for strategiske varer og teknologi som er nærmere angitt i forskrift. Kongen gir nærmere forskrifter til utfylling og gjennomføring av loven. II Ikrafttredelse Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. 17. juni. Lov nr Lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (dagpengar under arbeidsløyse m.m.). Ot.prp. nr. 62, Innst.O. nr. 107 og Besl.O. nr. 97 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 6. og 14. juni Fremja av Arbeids- og sosialdepartementet. Kunngjort 17. juni I I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd blir følgjande endringar gjort: 4 3 nytt tredje og fjerde ledd skal lyde: En arbeidstidsreduksjon kan bare legges til grunn for én full stønadsperiode. Departementet kan gi forskrifter om fastsetting av vanlig arbeidstid. 4 6 første ledd, nytt tredje strekpunkt skal lyde: deltakelse i arbeidsmarkedstiltak Gjeldande strekpunkt nr. tre blir nr. fire, nr. fire blir nr. fem osv andre ledd tredje punktum skal lyde: Dagpenger under arbeidsløshet etter dette kapittel, sykepenger etter kapittel 8, omsorgspenger, pleiepenger og

5 17. juni. Lov nr opplæringspenger etter kapittel 9 og fødselspenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger etter kapittel 14 tas også med i dagpengegrunnlaget når rett til stønad er opptjent som arbeidstaker tredje og fjerde ledd skal lyde: Inntekten justeres i forhold til endringene i grunnbeløpet i tiden frem til han eller hun søker om dagpenger. Inntekt over seks ganger folketrygdens grunnbeløp regnes ikke med i dagpengegrunnlaget tredje ledd skal lyde: Dagpenger inklusive barnetillegg kan ikke utgjøre mer enn 90 prosent av medlemmets dagpengegrunnlag andre til femte ledd skal lyde: Graderte dagpenger ytes bare når vanlig arbeidstid i meldeperioden (se 4 8) er redusert med minst 50 pst. i forhold til medlemmets vanlige arbeidstid (se 4 3 annet ledd). Dagpengene utgjør en så stor del av fulle dagpenger som reduksjonen i arbeidstiden utgjør i forhold til medlemmets vanlige arbeidstid (se 4 3 andre ledd). For medlem som har uregelmessig arbeidstid i meldeperioden, men regelmessig arbeidstid i en periode som er lengre enn en meldeperiode, beregnes dagpengene etter reduksjonen i arbeidstid i denne perioden. Departementet kan i forskrift fastsette regler om gradering av dagpenger. Det kan for spesielle grupper fastsettes regler som fraviker bestemmelsene i denne paragrafen andre ledd første punktum skal lyde: Dersom avbruddet skyldes deltakelse i arbeidsmarkedstiltak, avtjening av verneplikt eller sykdom på grunn av graviditet, gjelder bestemmelsene i første ledd selv om det er gått mer enn 52 uker siden medlemmet fikk dagpenger sist fjerde ledd skal lyde: Retten til dagpenger faller bort i a) åtte uker første gang et forhold som nevnt i første ledd bokstav a til d eller andre ledd inntreffer, b) tolv uker dersom forhold som nevnt i første ledd bokstav a til d eller andre ledd, eller i 4 10 første ledd har inntruffet to ganger innenfor de siste tolv måneder, c) seks måneder dersom forhold som nevnt i første ledd bokstav a til d eller andre ledd, eller i 4 10 første ledd har inntruffet tre ganger innenfor de siste tolv måneder nytt femte ledd skal lyde: Retten til dagpenger faller bort i a) fire uker første gang et forhold som nevnt i første ledd bokstav e inntreffer, b) åtte uker dersom forhold som nevnt i første ledd bokstav e har inntruffet to ganger innenfor de siste tolv måneder, c) tolv uker dersom forhold som nevnt i første ledd bokstav e har inntruffet tre ganger innenfor de siste tolv måneder. Gjeldande femte ledd blir nytt sjette ledd, gjeldande sjette ledd blir nytt sjuande ledd osv ny overskrift skal lyde: Medlem som har fulle ytelser etter folketrygdloven eller avtalefestet pensjon 4 24 andre ledd bokstav e skal lyde: e) fødselspenger, adopsjonspenger eller svangerskapspenger etter lovens kapittel 14, 4 24 tredje ledd skal lyde: Retten til dagpenger faller også bort når medlemmet mottar full avtalefestet pensjon ny overskrift skal lyde: Samordning med reduserte ytelser fra folketrygden, eller redusert avtalefestet pensjon 4 25 første ledd bokstav d og e skal lyde: d) uførepensjon etter lovens kapittel 12, når denne er gitt med virkningstidspunkt i inneværende år eller innenfor de to siste kalenderår før dagpenger tilstås, e) fødselspenger, adopsjonspenger eller svangerskapspenger etter lovens kapittel 14, 4 25 tredje ledd skal lyde: Dagpengene reduseres tilsvarende når medlemmet mottar redusert avtalefestet pensjon (AFP) første ledd bokstav c skal lyde: c) redusert uførepensjon fra offentlig pensjonsordning, når denne er gitt med virkningstidspunkt i inneværende år eller innenfor de to siste avsluttede kalenderår før dagpenger tilstås,

6 17. juni. Lov nr nytt sjuande ledd skal lyde: Bestemmelsene i andre til sjette ledd gjelder ikke for dagpenger under arbeidsløshet etter kapittel 4. I 4 8 første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd, 4 10 femte ledd og 4 20 sjuande ledd skal «arbeidskontoret» og «arbeidsformidlingen» endrast til Aetat. II Ikraftsetjings- og overgangsreglar Endringane gjeld frå det tidspunktet Kongen fastset. Departementet kan gi forskrift om overgangsreglar. 17. juni. Lov nr Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. Ot.prp. nr. 87, Innst.O. nr. 114 og Besl.O. nr. 109 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 9. og 14. juni Fremja av Arbeids- og sosialdepartementet. Kunngjort 17. juni Endringar i følgjande lov: Lov 8. november 1991 nr. 76 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. 1. Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne. Dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne og tenester for menneske med nedsett funksjonsevne. 2. Kommunane skal for det formålet som er nemnt i 1, opprette råd eller anna representasjonsordning for menneske med nedsett funksjonsevne. I kommunar der viktige oppgåver for menneske med nedsett funksjonsevne er lagde til kommunedelsutval, gjeld føresegnene i denne lova tilsvarande for desse. 3. Fleire kommunar kan vedta å opprette felles råd eller ei anna representasjonsordning for menneske med nedsett funksjonsevne. 4. Kommunane kan vedta å opprette felles råd eller ei anna representasjonsordning for menneske med nedsett funksjonsevne og eldre. 5. Der det blir oppretta råd som nemnt i 2 til 4, skal saker som er nemnde i 1, leggjast fram for rådet i god tid før dei skal avgjerast. Rådet kan også sjølv ta opp saker. Fråsegna frå rådet skal liggje ved saksdokumenta til det kommunale organet som endeleg avgjer saka. Første ledd gjeld tilsvarande for andre representasjonsordningar så langt det høver. 6. Kommunestyra vedtek mandat for og samansetjing av råda. Reglane om forholdstalsval i 36 og 37 i kommunelova gjeld ikkje ved val av råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Leiaren og nestleiaren for rådet blir oppnemnde av kommunestyret. Tilsvarande gjeld for eventuelle andre representasjonsordningar. Oppnemninga av medlemmer skal gjelde for valperioden. Ved oppnemning av representantar for menneske med nedsett funksjonsevne i kommunen skal organisasjonane deira ha forslagsrett. 7. Kommunane skal sørgje for at dei administrative funksjonane for råda blir tekne vare på. Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret opprettar sekretariat, vedtek budsjett og gir utfyllande reglar for saksbehandlinga i rådet. Reglane om utval i kommunelova gjeld tilsvarande så langt ikkje anna går fram av denne lova. Rådet skal kvart år leggje fram ei melding om verksemda si. Meldinga skal leggjast fram for kommunestyret. Tilsvarande gjeld for eventuelle andre representasjonsordningar. 8. Føresegnene i 2 7 gjeld tilsvarande for fylkeskommunane så langt dei høver. 9. Lova gjeld frå den tid Kongen fastset. 10. Frå det tidspunktet lova tek til å gjelde, blir desse endringane i lov 8. november 1991 nr. 76 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd gjort gjeldande: I kapittel I skal ny 4 a lyde: Kommunane kan vedta å opprette felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne. Kommunestyra vedtek mandatet for og samansetjinga av råda. Ved val av representantar for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne skal organisasjonane deira ha rett til å kome med framlegg. Elles gjeld reglane i denne lova og lov av om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. så langt dei høver. I kapittel II skal ny 8 a lyde:

7 17. juni. Lov nr Fylkeskommunane kan vedta å opprette felles råd for eldre og menneske med funksjonshemmingar. Fylkestinga vedtek mandatet for og samansetjinga av råda. Ved val av representantar for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne skal organisasjonane deira ha rett til å kome med framlegg. Elles gjeld reglane i denne lova og lov av om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. så langt dei høver. 17. juni. Lov nr Lov om endringar i folketrygdlova og alkohollova. Ot.prp. nr. 94, Innst.O. nr. 124 og Besl.O. nr. 132 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 14. og 17. juni Fremja av Arbeids- og sosialdepartementet. Kunngjort 17. juni Endring i følgende annen lov: Lov 17. desember 2004 nr. 85 om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover. I Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd blir endra slik: 9 6 andre ledd skal lyde: Dersom en arbeidstaker har kronisk syke eller funksjonshemmete barn og dette fører til en markert høyere risiko for fravær fra arbeidet, ytes det omsorgspenger etter reglene i første ledd med tillegg av 10 stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. Når arbeidstakeren er alene om omsorgen, dobles antall stønadsdager II Lov 17. desember 2004 nr. 85 om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover blir endra slik: I IV nr. 2 skal formuleringa «trer i kraft 1. juli 2005» endrast til «vert oppheva». III Lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. blir endra slik: 1 2 andre ledd skal lyde: Departementet kan gi forskrifter om lovens anvendelse på Svalbard, Jan Mayen og kontinentalsokkelen og kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold. 1 7 b tredje og fjerde ledd skal lyde: I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, kan det også tas hensyn til personens nærståendes innflytelse på virksomheten. Med nærstående menes 1) ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold 2) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, samt søsken 3) ektefelle til eller person som bor sammen med person som nevnt i nummer 2 i ekteskapslignende forhold Ved vurderingen av bevillingshavers og andre personers vandel etter første ledd kan det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år. Noverande 1 7b fjerde og femte ledd blir femte og sjette ledd. 3 1 første og andre ledd skal lyde: Salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent kan bare foretas av AS Vinmonopolet på grunnlag av kommunal bevilling, eller på grunnlag av tillatelse som nevnt i 3 1a. Salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd kan bare foretas på grunnlag av kommunal bevilling, eller på grunnlag av tillatelse som nevnt i 3 1a. Det gjelder også der salget skal drives av et selskap som helt eller delvis eies av kommunen. Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Salgsbevilling kan ikke utøves sammen med skjenkebevilling i samme lokale. Ny 3 1a skal lyde: 3 1a. Salg av alkoholholdig drikk på flyplasser Avgiftsfritt salg av alkoholholdig drikk kan skje etter tillatelse fra toll- og avgiftsetaten. Tillatelse kan kun gis for salg til reisende på vei til utland fra norske flyplasser eller til reisende som ankommer norske flyplasser fra utland. Tillatelse kan ikke gis for reisende på vei til eller fra Svalbard, Jan Mayen og kontinentalsokkelen. For slikt salg gjelder 3 1 sjette ledd tilsvarende. IV Ikraftsetjings- og overgangsføresegner 1. Endringane i folketrygdlova 9 6 andre ledd trer i kraft 1. juli 2005.

8 17. juni. Lov nr Endringane i lov 17. desember 2004 nr. 85 om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover punkt IV nr. 2 trer i kraft straks. 3. Endringane i alkohollova 3 1 første og andre ledd og 3 1a gjeld frå den tid Kongen fastset. Kongen kan fastsetje nærare overgangsreglar. 4. Endringane i alkohollova 1 2 andre ledd og 1 7 b skal gjelde frå den tid Kongen fastset. 17. juni. Lov nr Lov om endringer i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister m.m. Ot.prp. nr. 100, Innst.O. nr. 128 og Besl.O. nr. 134 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 14. og 17. juni Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet. Kunngjort 17. juni Endring i følgende annen lov: Lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister. I I lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister gjøres følgende endringer: 14 første ledd skal lyde: Hvis rettens leder og nestleder er ugilde eller har forfall, oppnevner departementet stedfortreder. 19 nr. 1 skal lyde: Rettens leder, eller nestlederen når rettens leder bestemmer det, leder forhandlingene. I følgende bestemmelser endres «formann» til «leder»: 6 nr. 2 annet ledd første og annet punktum, 7 nr. 4 annet ledd og nr. 5, 10 nr. 1, nr. 2 og nr. 3 annet ledd, 18 nr. 1 første ledd, 21 nr. 1 første ledd, 26 b nr. 2 første og annet ledd, 46 nr. 2 første ledd og nr. 3. I følgende bestemmelser endres «formannen» til «rettens leder»: 14 annet ledd, 18 nr. 1 tredje ledd, nr. 2 annet ledd, nr. 3, 4, 5, 6 første, annet og tredje punktum og nr. 7 første og tredje punktum, 21 nr. 1 annet ledd og nr. 3, 22 første ledd, 25 nr. 2 første ledd og annet ledd annet og tredje punktum og nr. 3, 26 nr. 3. I følgende bestemmelser endres «nestformann» til «nestleder»: 10 nr. 1, nr. 2 og nr. 3 annet ledd. II I lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister gjøres følgende endring: 25 første ledd nr. 1 skal lyde: Arbeidsrettens leder, nestleder og det medlem som det ikke skal avgis innstilling om etter 11 i lov om arbeidstvister av 5. mai Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. III 17. juni. Lov nr Lov om interimsorganisering av ny arbeids- og velferdsetat. Ot.prp. nr. 96, Innst.O. nr. 126 og Besl.O. nr. 133 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 14. og 17. juni Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet. Kunngjort 17. juni Interimsorganisasjon Det opprettes et organ som skal planlegge og forberede gjennomføringen av statlige oppgaver innenfor en ny arbeids- og velferdsforvaltning. Organet avvikles når den nye statlige arbeids- og velferdsetaten er etablert. 2. Organets myndighet Organet kan overfor Aetat og trygdeetaten utøve myndighet i spørsmål av betydning for den fremtidige arbeidsog velferdsforvaltningen. Organet representerer Aetat og trygdeetaten også overfor kontraktsmotparter og andre i slike spørsmål. Departementet kan gi nærmere bestemmelser om rekkevidden av organets myndighet og med bindende virkning avgjøre uenighet om organets myndighet. 3. Ikrafttredelse Loven trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.

9 17. juni. Lov nr juni. Lov nr Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Ot.prp. nr. 49, Innst.O. nr. 100 og Besl.O. nr. 96 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 6. og 14. juni Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet. Kunngjort 17. juni Følgende lov oppheves: Lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Endringer i følgende lover: 1 Lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna. 2 Lov 16. juni 1972 nr. 43 om ferie for fiskere. 3 Lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader. 4 Lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. 5 Lov 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer. 6 Lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene. 7 Lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven). 8 Lov 14. juni 1985 nr. 77 Plan- og bygningslov. 9 Lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie. 10 Lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak. 11 Lov 19. juni 1992 nr. 56 om handelsagenter og handelsreisende (agenturloven). 12 Lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. 13 Lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler. 14 Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven). 15 Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven). 16 Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). 17 Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). 18 Lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). 19 Lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap. 20 Lov 6. desember 2002 nr. 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven). 21 Lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning. 22 Lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (friskolelova). 23 Lov 28. november 2003 nr. 96 om endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (Finansieringsansvar for syketransport og reiseutgifter for helsepersonell). 24 Lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret. 25 Lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven). 26 Lov 10. juni 2005 nr. 40 om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven). Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1 1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, c) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon, d) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet, e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv som på best mulig måte ivaretar arbeidstakernes, virksomhetenes og samfunnets behov Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven er: a) sjøfart, fangst og fiske, herunder bearbeiding av fangsten ombord i skip, b) militær luftfart som omfattes av luftfartsloven. Departementet kan gi forskrift om unntak fra loven for sivil luftfart og annen statsluftfart enn militær luftfart og om særregler for slik luftfart. (3) Kongen kan ved forskrift fastsette at kapittel 14, 15 og 16 helt eller delvis ikke skal gjelde for embetsmenn. (4) Kongen kan gi forskrift om at deler av den offentlige forvaltning, helt eller delvis skal unntas fra loven når virksomheten er av så særegen art at den vanskelig lar seg tilpasse lovens bestemmelser Petroleumsvirksomhet til havs (1) Loven gjelder for virksomhet i forbindelse med undersøkelse etter og utnyttelse av naturforekomster på havbunnen eller i dens undergrunn, i indre norske farvann, norsk sjøterritorium og den norske del av kontinentalsokkelen. (2) Loven gjelder for virksomhet som nevnt i første ledd i området utenfor den norske del av kontinentalsokkelen dersom dette følger av særskilt avtale med fremmed stat eller av folkeretten for øvrig.

10 17. juni. Lov nr (3) Departementet kan ved forskrift helt eller delvis unnta virksomhet som nevnt i første og andre ledd fra loven. Departementet kan også gi forskrift om at loven helt eller delvis skal gjelde for virksomhet som nevnt i første ledd i områder utenfor den norske del av kontinentalsokkelen dersom det foretas undersøkelse eller utnyttelse av naturforekomster på havbunnen eller i dens undergrunn fra innretning registrert i norsk skipsregister eller det gjennomføres bemannede undervannsoperasjoner fra innretning eller fartøy registrert i norsk skipsregister. Departementet kan ved forskrift også fastsette at loven skal gjelde ved forflytning av innretning eller fartøy som nevnt. (4) I forskrift etter denne paragraf kan det også fastsettes særregler Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv. (1) Departementet kan gi forskrift om at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker. (2) Departementet kan gi forskrift om at virksomhet i landbruket som ikke nytter annen hjelp enn avløserhjelp skal unntas fra loven. (3) Departementet kan gi forskrift om at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for byggherre eller dennes representant. (4) I forskrift etter denne paragraf kan det fastsettes særregler Arbeid i arbeidstakers og arbeidsgivers hjem (1) Departementet kan gi forskrift om og i hvilken utstrekning loven skal gjelde for arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. (2) Departementet kan gi forskrift om at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for arbeidstaker som utfører husarbeid, tilsyn eller pleie i arbeidsgivers hjem. (3) I forskrift etter denne paragraf kan det fastsettes særregler Personer som ikke er arbeidstakere (1) Følgende personer anses som arbeidstakere i forhold til lovens regler om helse, miljø og sikkerhet når de utfører arbeid i virksomhet som går inn under loven: a) elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål, b) vernepliktige, c) sivile tjenestepliktige, d) innsatte i kriminalomsorgens anstalter, e) pasienter i helseinstitusjoner, attføringsinstitusjoner o.l., f) personer som i opplærings- eller attføringsøyemed utplasseres i virksomheter uten å være arbeidstakere, g) personer som uten å være arbeidstakere deltar i arbeidsmarkedstiltak. Departementet kan i forskrift fastsette unntak fra bestemmelsen i første punktum. (2) Lovens bestemmelser om arbeidsgiveren gjelder for den som lar personer som nevnt i første ledd utføre arbeid i sin virksomhet. (3) Departementet kan gi forskrift om i hvilken utstrekning lovens øvrige bestemmelser skal gjelde for personer nevnt i første ledd Utsendt arbeidstaker (1) Med utsendt arbeidstaker menes arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til. (2) Utsending av arbeidstaker anses å foreligge når en utenlandsk virksomhet i forbindelse med tjenesteyting: a) etter avtale med en mottaker av tjenesteytelser i Norge, sender en arbeidstaker til Norge for egen regning og risiko og under egen ledelse, eller b) sender en arbeidstaker til et forretningssted eller virksomhet i Norge som inngår i konsernet, eller c) i egenskap av å være vikarbyrå eller annen virksomhet som stiller arbeidstakere til rådighet, sender arbeidstakere til en virksomhet i Norge. (3) Utsending av arbeidstaker anses også å foreligge når en norsk virksomhet i forbindelse med tjenesteyting sender en arbeidstaker til et annet land innenfor EØS-området. (4) Kongen kan gi forskrift om hvilke bestemmelser i loven som skal gjelde for utsendte arbeidstakere Arbeidstaker og arbeidsgiver (1) Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid i annens tjeneste. (2) Med arbeidsgiver menes i denne lov enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten Ufravikelighet Loven kan ikke fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt.

11 17. juni. Lov nr Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter 2 1. Arbeidsgivers plikter Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere (1) Når andre enn arbeidsgivers egne arbeidstakere, herunder innleide arbeidstakere eller selvstendige, utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning, skal arbeidsgiver: a) sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet og blir utført på en slik måte at også andre enn egne arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, b) samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. (2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dersom det samtidig sysselsettes mer enn 10 arbeidstakere, og ingen virksomhet kan regnes som hovedbedrift, skal det skriftlig avtales hvem som skal ha ansvaret for samordningen. Kommer slik avtale ikke i stand, skal det meldes til Arbeidstilsynet som bestemmer hvem som skal ha ansvaret for samordningen. (3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av arbeidsgivers plikter etter første ledd Arbeidstakers medvirkningsplikt (1) Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. (2) Arbeidstaker skal: a) bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader, b) straks underrette arbeidsgiver og verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere når arbeidstakeren blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet, c) avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse, d) sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen, e) melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet, f) medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner ved helt eller delvis fravær fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, g) rette seg etter påbud fra Arbeidstilsynet. (3) Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgaver som hører under eget ansvarsområde Forbud mot gjengjeldelse som følge av varsling (1) Arbeidstaker har rett til å varsle offentligheten om kritikkverdige forhold i virksomheten der dette ikke er i strid med annen lov. (2) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler etter første ledd er forbudt. Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet 3 1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. (2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal: a) fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet, b) ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt, c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen, d) under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak, e) iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov, f) sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær, g) sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav c, h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.

12 17. juni. Lov nr (3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf, herunder om krav til dokumentasjon av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten (1) For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for: a) at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig, b) at arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, c) sakkyndig bistand når dette er nødvendig for å gjennomføre lovens krav. (2) Når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller helse, skal arbeidsgiver sørge for at tilfredsstillende personlig verneutstyr stilles til arbeidstakers rådighet, at arbeidstaker gis opplæring i bruken av utstyret og at det tas i bruk. (3) Hvis det skal utføres arbeid som kan innebære særlig fare for liv eller helse, skal det utarbeides en skriftlig instruks om hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes. (4) Departementet kan gi forskrift om gjennomføringen av bestemmelsene i denne paragraf. Departementet kan også i forskrift gi nærmere bestemmelser om personlig verneutstyr, herunder om: a) utforming, merking mv. b) bruk, vedlikehold mv. c) prøving, sertifisering og godkjenning d) godkjenning av organer som skal utøve kontroll knyttet til produksjon av personlig verneutstyr. Departementet kan i forskrift fastsette at reglene om personlig verneutstyr også skal gjelde for produsent, importør og leverandør Bedriftshelsetjeneste (1) Arbeidsgiver plikter å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurderingen av om slik plikt foreligger skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. (2) Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. (3) Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. (4) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om når og i hvilken utstrekning arbeidsgiver plikter å knytte til seg bedriftshelsetjeneste, om hvilke faglige krav som skal stilles til tjenesten og om hvilke oppgaver den skal utføre Vurdering av tiltak for fysisk aktivitet Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. (2) Departementet kan i forskrift gi nærmere krav til opplæringen. Kapittel 4 Krav til arbeidsmiljøet 4 1. Generelle krav til arbeidsmiljøet (1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet. (2) Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer. Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, teknologi, lønnssystemer mv. skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas. (3) Virksomheten skal innrettes for arbeidstakere av begge kjønn. (4) Atkomstveier, sanitæranlegg, arbeidsutstyr mv. skal så langt det er mulig og rimelig være utformet og innrettet slik at arbeidstakere med funksjonshemming kan arbeide i virksomheten. (5) Departementet kan gi forskrift om begrensning i adgangen til å sysselsette visse grupper arbeidstakere som i særlig grad kan være utsatt for ulykkes- eller helsefare og om omplassering av slike arbeidstakere. (6) Departementet kan gi forskrift som pålegger bruk av identitetskort for arbeidstakere innenfor bransjer der det er nødvendig eller hensiktsmessig for å ivareta arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet og om oversiktslister over hvem som til enhver tid er sysselsatt på arbeidsplassen Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling (1) Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet. De skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i systemene, og de skal medvirke ved utformingen av dem. (2) I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal:

13 17. juni. Lov nr a) det legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid, b) arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger, c) det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar, d) arbeidstaker så langt som mulig gis mulighet til variasjon og for å se sammenheng mellom enkeltoppgaver, e) det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon. (3) Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. (4) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet (1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas. (2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten. (3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. (4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. (5) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf Krav til det fysiske arbeidsmiljøet (1) Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet. (2) Arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger. Nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon. Det skal legges til rette for variasjon i arbeidet og for å unngå tunge løft og ensformig gjentakelsesarbeid. Ved oppstilling og bruk av maskiner og annet arbeidsutstyr skal det sørges for at arbeidstaker ikke blir utsatt for uheldige belastninger ved vibrasjon, ubekvem arbeidsstilling o.l. (3) Maskiner og annet arbeidsutstyr skal være konstruert og ha nødvendige verneinnretninger slik at arbeidstaker er vernet mot skader. (4) Innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt. Eventuelle husordensregler skal fastsettes i samråd med representanter for arbeidstakerne. (5) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf og kan herunder bestemme at reglene skal gjelde for utleiere av lokaler o.l Særlig om kjemisk og biologisk helsefare (1) Ved håndtering av kjemikalier eller biologisk materiale skal arbeidsmiljøet være tilrettelagt slik at arbeidstaker er sikret mot ulykker, helseskader og særlig ubehag. Kjemikalier og biologisk materiale skal fremstilles, pakkes, brukes og oppbevares slik at arbeidstaker ikke utsettes for helsefare. (2) Kjemikalier og biologisk materiale som kan innebære helsefare, skal ikke brukes dersom de kan erstattes med andre eller med en annen prosess som er mindre farlig for arbeidstakerne. (3) Virksomheten skal ha nødvendige rutiner og utstyr for å hindre eller motvirke helseskader på grunn av kjemikalier eller biologisk materiale. (4) Virksomheten skal føre kartotek over farlige kjemikalier og biologisk materiale. Kartoteket skal blant annet opplyse om fysikalske, kjemiske og helseskadelige egenskaper, forebyggende vernetiltak og førstehjelpsbehandling. Beholdere og emballasje for kjemikalier og biologisk materiale skal være tydelig merket med navn, sammensetning og advarsel på norsk. (5) Arbeidstilsynet kan i det enkelte tilfelle helt eller delvis gjøre unntak fra reglene i denne paragraf i forbindelse med forsknings- og analysearbeid e.l. (6) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf, og kan herunder bestemme at det skal føres register over arbeidstakere som eksponeres for bestemte kjemikalier eller biologisk materiale Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne (1) Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått attføring e.l. (2) Dersom det i medhold av første ledd er aktuelt å overføre en arbeidstaker til annet arbeid, skal arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte tas med på råd før saken avgjøres. (3) Arbeidsgiver skal i samråd med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid i forbindelse med ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Arbeidet med oppfølgingsplan skal starte så tidlig som mulig, og senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i åtte uker. Oppfølgingsplanen skal inneholde en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne. Planen

14 17. juni. Lov nr skal også inneholde aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi, aktuelle tiltak med bistand fra myndighetene og plan for videre oppfølging. (4) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf. Kapittel 5 Registrerings- og meldeplikt, produsentkrav mv Registrering av skader og sykdommer (1) Arbeidsgiver skal sørge for registrering av alle personskader som oppstår under utførelse av arbeid. Det samme gjelder sykdom som antas å ha sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen. (2) Registeret må ikke inneholde medisinske opplysninger av personlig karakter med mindre den opplysningene gjelder har samtykket. Arbeidsgiver har taushetsplikt om opplysninger om personlige forhold i registeret. (3) Registeret skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet, verneombud, bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljøutvalg. (4) Arbeidsgiver skal føre statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom etter nærmere retningslinjer fra Rikstrygdeverket, jf. folketrygdloven 25 2 første ledd Arbeidsgivers varslings- og meldeplikt (1) Dersom arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet ved en arbeidsulykke, skal arbeidsgiver straks og på hurtigste måte varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet. Arbeidsgiver skal bekrefte varselet skriftlig. Verneombudet skal ha kopi av bekreftelsen. (2) Departementet kan gi forskrift om at slikt varsel skal gis også i andre tilfeller. (3) Departementet kan gi forskrift om at arbeidsgiver skal gi melding til Arbeidstilsynet om: a) arbeidsulykke som det ikke kreves varsel om etter første eller andre ledd, herunder akutt forgiftning, og tilløp til slike ulykker, b) sykdom som er eller kan være forårsaket av arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen. (4) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om omfanget og gjennomføringen av varslings- og meldeplikten etter denne paragraf Leges meldeplikt (1) Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om at arbeidstaker lider av en yrkessykdom som er likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven 13 4, eller annen sykdom som legen antar skyldes arbeidstakers arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding om det til Arbeidstilsynet. (2) Dersom arbeidstaker gir sitt samtykke, skal arbeidsgiver underrettes om sykdommen. (3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om omfanget og gjennomføringen av meldeplikten, herunder at den skal omfatte nærmere angitte sykdommer som kan antas å skyldes arbeidets art eller forholdene på arbeidsplassen Produsenter og importører av kjemikalier og biologisk materiale (1) Den som produserer eller importerer kjemikalier eller biologisk materiale som skal brukes eller ventelig vil bli brukt i virksomhet som går inn under denne lov, skal: a) skaffe til veie opplysninger om kjemikaliets eller materialets sammensetning og egenskaper, b) treffe de tiltak som er nødvendige for å forebygge ulykker og helseskader eller særlig ubehag eller ulempe for arbeidstakerne, c) gi melding til den departementet bestemmer om kjemikaliets eller materialets navn, sammensetning, fysikalske og kjemiske egenskaper, samt supplerende opplysninger som måtte kreves for å fastslå stoffets farlighetsgrad, d) sørge for forsvarlig emballasje slik at ulykker og helseskader forebygges, e) merke emballasjen med kjemikaliets eller materialets navn, produsentens eller importørens navn og tydelig advarsel på norsk. Etikett for merking skal sendes sammen med melding etter bokstav c. (2) Unntatt fra meldeplikt og merkeplikt etter disse bestemmelser er næringsmidler og stoffer som går inn under matloven samt legemidler. (3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om produsenters og importørers plikter etter denne paragraf, herunder om unntak i tilfeller hvor importører anvender de importerte kjemikalier eller biologisk materiale. Departementet kan i forskrift fastsette at bestemmelsene i eller i medhold av denne paragraf helt eller delvis skal gjelde for forhandlere, eller at produsentens eller importørens plikter etter paragrafen her i stedet skal påligge forhandleren Produsenter, leverandører og importører av maskiner og annet arbeidsutstyr (1) Den som produserer, importerer, selger, leier eller låner ut maskiner og annet arbeidsutstyr som skal brukes eller ventelig vil bli brukt i virksomhet som går inn under loven, skal før arbeidsutstyret leveres til bruk, sørge for at det er konstruert og forsynt med verneinnretninger i samsvar med lovens krav. (2) Maskiner og annet arbeidsutstyr som utstilles i salgs- eller reklameøyemed, eller framvises for demonstrasjonsformål, og som ikke er forsynt med nødvendige verneinnretninger, skal synlig skiltes med opplysninger om at arbeidsutstyret ikke oppfyller kravene fastsatt i eller i medhold av denne lov og ikke kan leveres til bruk før produsenten, leverandøren eller importøren har sørget for at kravene er oppfylt. Ved demonstrasjoner skal det treffes nødvendige tiltak for å forebygge at personer, dyr og eiendom utsettes for fare.

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Side 1 av 56 LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO:

Detaljer

HMS OG VAREDISTRIBUSJON

HMS OG VAREDISTRIBUSJON HMS OG VAREDISTRIBUSJON DEN ENKELTE AKTØRS ROLLE VED VAREMOTTAKET HVEM HAR ANSVARET FOR HVA? Ved et varemottak er det mange aktører som har ulike roller og ulikt ansvar. Det finnes en rekke HMS-bestemmelser

Detaljer

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15-2004 Utgitt 24. januar 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Des. 17. Lov nr.

Detaljer

Nr. 6 2002 Side 645 798 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2002 Side 645 798 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2002 Side 645 798 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 8. juli 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2002 Juni. 14. Lov nr. 20 om vern

Detaljer

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Utgitt 20. januar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 21. Lov nr.

Detaljer

Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2006 Utgitt 15. januar 2007 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Des. 8. Lov nr.

Detaljer

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Utgitt 24. januar 2012 Innhold Side Forskrifter 2011 Des. 6. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Detaljer

Nr. 14 2008 Side 1947 2183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2008 Side 1947 2183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2008 Side 1947 2183 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2008 Utgitt 28. januar 2009 Dette er siste hefte i 2008-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 22. juli 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Juni 19. Lov nr. 38 om endr.

Detaljer

Nr. 7 2003 Side 1023 1175 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2003 Side 1023 1175 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2003 Side 1023 1175 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 18. juni 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Mai. 9. Lov nr. 28 om endr.

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Nr. 6 2015 Side 841 1065 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2015 Side 841 1065 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2015 Side 841 1065 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 13. juli 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Juni. 19. Lov nr. 41 om

Detaljer

Nr. 10 2003 Side 1499 1694 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2003 Side 1499 1694 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2003 Side 1499 1694 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 30. juli 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Juni 27. Lov nr. 57 om

Detaljer

Nr. 9 2013 Side 1471 1618 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2013 Side 1471 1618 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2013 Side 1471 1618 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 8. august 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Juni. 21. Lov nr. 55 om

Detaljer

Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010

Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010 Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010 Del 1 Utgangspunkter Rammeveket Lovverket Arbeidsmiljøloven m/ forskrifter, herunder allmenngjorte

Detaljer

Nr. 14 2004 Side 2025 2295 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2004 Side 2025 2295 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2004 Side 2025 2295 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14-2005 Utgitt 20. januar 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Nov. 19. Lov nr.

Detaljer

Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 27. juli 2011 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Juni. 24. Lov nr. 18 om endr.

Detaljer

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Lise Johansen, juridisk rådgiver ATNN Arbeidstilsynet 28.11.2011 2 Direktoratet for Arbeidstilsynet (Trondheim) Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Detaljer

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2003 Side 307 476 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 26. mars 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Feb. 14. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383 Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på side 31 er

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen DATO: LOV-2009-12-18-131 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 13 s 1978 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen En veileder fra Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet Forord Bedre føre

Detaljer

Nr. 10 2004 Side 1391 1544 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2004 Side 1391 1544 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2004 Side 1391 1544 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 6. august 2004 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Juni. 25. Lov nr. 42

Detaljer

Nr. 14 2006 Side 1733 1854 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2006 Side 1733 1854 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2006 Side 1733 1854 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 20. desember 2006 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Nov. 24. Lov nr. 63 om

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Nr. 3 2002 Side 297 414 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2002 Side 297 414 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2002 Side 297 414 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 22. april 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2002 Mars. 1. Lov nr. 3 om endr.

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer