SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland"

Transkript

1 SMA Nordland AS Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland Risiko- og sårbarhetsanalyse 2014

2

3 rao4n RAPPORT Kvitberget dolomittbrudd ROS-analyse Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Kunde: SMA Nordland AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kvitberget dolomittbrudd, Bodø kommune, Nordland. Sammendrag: SMA Nordland AS ønsker å utvinne dolomitt fra Kvitberget for salg som råstoff til ulike industriformål. Denne ROS-analysen omfatter brudd, knusing og sikting, tipp, midlertidig lagring, atkomstvei, transport til utskipning ved Langset i Saltdal kommune. Analysen viser at planene ikke innebærer uakseptabel risiko for verken liv/helse, miljø eller materielle verdier. Likevel bør tiltakshaver gjennomføre eller bidra til at følgende tiltak blir gjennomført for å redusere risikoen som følge av uønskede hendelser: Løse gjenstander som kan flyttes av sterk vind (plater og lignende) lagres forsvarlig slik at de ikke blåser ut i omgivelsene. Beredskap mot akutt forurensning av olje og lignende i form av lagring av absorbsjonsmiddel på bruddområdet Ved støvproblemer i tørre perioder med vind, bør det vurderes å bruke vanning som støvdempende tiltak både ved knusing og opplasting av dolomitt Ekstra gjerde for geiter ved påkjøringskryss vurderes Sprenging i beitesesongen avtales med drivere av geitesetra. Trafikkulykker Fv 812 ved påkjørsel fra bruddet: Nedsetting av hastigheten fra 80 til 60 km/t E6 ved påkjørsel fra Fv 812: Nedsetting av hastighet fra 90 til 70 km/t. Fv 812 mellom Skar og Ljøsenhammaren, spesielt i svingene ved Skar: Skilte møteplasser Det forutsettes at SMA Nordland AS til enhver tid følger gjeldende rutiner og retningslinjer i lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet, bl.a. når det gjelder sikring av bruddområdet, sprenging, sikring av last og hensyn til ytre miljø m.m. Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet av: Sign.: Kjell Huseby, Øistein P. Hveding, Steinar Gylt Kontrollert av: Jannike Gry B. Jensen Oppdragsansvarlig / avd.: Frode Løset/ Miljørådgiving Sign.: Oppdragsleder / avd.: Kjell Huseby/ Miljørådgiving

4

5 Innhold 1 Bakgrunn og nøkkelopplysninger Formål Hjemmel Metode, definisjoner og datagrunnlag Organisering av arbeidet Systemkartlegging Beskrivelse av tiltaket Avgrensninger Områdets sårbarhet Sårbarhet Ytre miljø Sårbarhet Liv og helse Sårbarhet materielle/økonomiske verdier Resultater Identifisering av farer Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak Risikoevaluering Konklusjon Referanser... 12

6

7 1 Bakgrunn og nøkkelopplysninger 1.1 Formål Formålet med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier m.m. i forbindelse med reguleringsplan for Kvitberget dolomittbrudd. 1.2 Hjemmel Plan- og bygningslovens kapittel 4 om Generelle utredningskrav krever at det skal utarbeides en ROS-analyse: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser. 1.3 Metode, definisjoner og datagrunnlag En ROS-analyse er en systematisk prosess som består av identifisering av uønskede hendelser eller farer, analyse av risiko (sannsynligheten og konsekvenser av disse) og en evaluering av analyseresultatet for å vurdere evt. risikoreduserende tiltak. For å identifisere mulige uønskede hendelser har vi tatt utgangspunkt i Bodø kommunes sjekkliste og vurderingen av områdets sårbarhet mhp ytre miljø, liv og helse samt materielle verdier. I tillegg til en vurdering opp mot nevnte sjekklister er det gjennomført et kartleggingsmøte der erfarne ressurspersoner deltok. Hensikten med et slikt møte er å klargjøre om det er andre særskilte faremomenter knyttet til planlagt tiltak og den overordnete risikosituasjonen. Mulige hendelser som er vurdert, er gjengitt i avsnittet Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak. Begreper og definisjoner: Risiko er et uttrykk for at noe uønsket skal skje og hvilke følger dette kan få. Risikobegrepet er sammensatt av to grunnbegreper - Et mål for konsekvens - Et mål for sannsynlighet Risiko = sannsynlighet x konsekvens Sårbarhet er et objekts evne til å tåle påkjenninger og evne til å gjenskape førsituasjonen i ettertid. 1

8 Sannsynlighet: I denne analysen benyttes følgende sannsynlighetsbegreper: Tabell1-1 Sannsynlighetsklassifisering Begrep Forklaring 1 Lite sannsynlig Hendelse ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men er teoretisk mulig. Mindre enn en gang i løpet av 30 år. 2 Mindre sannsynlig Kan skje (ikke usannsynlig). Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 30 år. 3 Sannsynlig Kan skje av og til (periodisk hendelse). Mellom en gang i løpet av 1 år og en gang i løpet av 10 år. 4 Meget sannsynlig Kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede. Mer enn en gang i løpet av et år. Konsekvens: Det brukes følgende konsekvensbegreper i analysen: Tabell 1-2 Konsekvensklassifisering Begrep Liv / Helse Ytre miljø Økonomiske verdier/produksjonstap 1 Ufarlig Ingen personskader Ingen skader Tap lavere enn NOK 2 En viss fare Få og små Mindre skader, lokale skader Tap mellom NOK og 3 Kritisk /alvorlig 4 Farlig/svært alvorlig personskader Alvorlige personskader Alvorlige skader/ en død 5 Katastrofalt En eller flere døde Omfattende skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid < 1 år, Alvorlige skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid > 1 år Svært alvorlige og langvarige skader uopprettelig miljøskade 1 MNOK. Tap mellom 1 og 5 MNOK Tap mellom 5 og 10 MNOK Tap over 10 MNOK Resultatene av identifiseringen av farer / hendelser og analysene, legges inn i en «risikomatrise» der fargene er resultat av evalueringen og fargene betyr følgende: Risikoen er akseptabel Ingen tiltak er nødvendige Risikoen er på et nivå der det anbefales å redusere risikoen ved å iverksette tiltak før eller under virksomheten Risikoen er uakseptabel. Vesentlig tiltak må evt gjennomføres før tiltaket starter 2

9 Konsekvens: Sannsynlighet: Meget sannsynlig (4) Sannsynlig (3) Mindre sannsynlig (2) Lite sannsynlig (1) Ufarlig (1) En viss fare (2) Kritisk/Alvorlig (3) Farlig/Svært alvorlig (4) Katastrofalt (5) Vi har lagt til grunn informasjon om tiltaket slik det framkommer i «Planbeskrivelsen for detaljreguleringsplan for Kvitberget dolomittbrudd, Skjerstad i Bodø kommune», dato: dd For trafikkdelen har vi også innhentet ny informasjon om trafikkmengder fra Nasjonal vegdatabase (NVDB 2013) samt benyttet Google-Maps med fotoserier langs Fv 812 og E6 som hjelpemiddel for å supplere kunnskapen om de aktuelle vegers tilstand (Info fra 2010). 1.4 Organisering av arbeidet ROS-analysen er utarbeidet av Sweco Norge AS ved senior miljørådgiver Øistein Preus Hveding (ytre miljøforhold), seniortrafikkplanlegger Steinar Gylt (trafikkforhold) og prosjektleder Kjell Huseby (Prosessledelse og bergtekniske vurderinger). 2 Systemkartlegging 2.1 Beskrivelse av tiltaket SMA Nordland AS ønsker å utvinne dolomitt fra Kvitberget som råstoff til industriformål. Tiltaket omfatter Atkomstveg Brudd Knuse- og sikteverk Midlertidig deponi/mellomlager Transport til utskiping ved Galten, Langset i Saltdal Brudd Hovedetappene i utviklingen av bruddet vil være følgende: Etappe 1a: Åpning. Inngjerding av området, etablering av atkomstveg, avdekking i sentrale og vestlig deler av bruddet, etablering av støyvoll mot vest og etablering av produksjonsområde med knusing, sortering og lagring på kote 485. Etappe 1b: Bruddet utvides til ytre grense mot nord og etablering av høyeste palletrinn på kote 530. Produksjonsutsyr står på kote Etappe 2: Bruddet utvides i dybden til kote 440. Produksjonsutstyr står fortsatt på kote 485 Etappe 3: Bruddet utvides ytterligere i dybden til kote 395. Produksjonsutstyret flyttes til kote 395 Etappe 4: Bruddkanten i sør og sørøst senkes og øvre palletrinn her blir liggende på kote 455. Produksjonsutstyr står på kote 365 Avlutning: Bygninger og andre installasjoner rives og fjernes, opprydding gjennomføres og revegetering sluttføres 3

10 Dolomitt vil bli brutt på tradisjonelt vis med boring og sprenging av ca 15 meter høye paller. Planområdets totale areal er 470 daa og bruddområdet litt mindre. Selve brytingen vil foregå ved boring og sprenging. Boringen vil foregå med hydraulisk borerigg med støvavsug. Sprengstoffet som planlegges brukt er en slurryblanding som transporteres til bruddet ved hver sprengning. Støyvoll, sedimenteringsbasseng etc Jord og humusholdige avdekkingsmasser vil bli benyttet til å bygge en støyvoll i vest i Etappe 1a. Massene fra avdekkingen vil ellers bli plassert slik at disse kan benyttes som tildekning i avslutningsfasen. I tillegg til hydraulisk borerigg vil det bli benyttet en gravemaskin, en hjullaster og et knuse- /sikteanlegg i driften. Overvann fra bruddet pumpes til sedimenteringsbasseng som anlegges i forbindelse med produksjonsområdet innenfor planområdet. Knuse- og sikteanlegg Sprengte bergmasser vil bli knust og siktet i et mobilt knuse-/sikteanlegg, som i de første tre etappene planlegges plassert bak støyvollen i nordvestre del av bruddet på kote 485. Seinere vil det plasseres nede i bruddet, først på kote 440. Knuseverket vil være et mobilt anlegg som består av mater, gallersikt, grovknuser, sikt, finknuser og transportband. Dette anlegget vil bli støyskjermet og med støvavsug. Støydemping vil bli prioritert for å redusere støyspredning i omgivelsene og for å imøtekomme kravene i Forurensingsforskriften 30-7 som definerer lovlige støygrenser for produksjon av pukk, grus, sand etc. Atkomstveg For å transportere dolomitt ut og maskiner og utstyr inn i bruddet, planlegges veg fra Fv 812 og inn i forekomsten. Vegtraseen er ca 500 m lang, med bom og elektrisk ferist for å holde geiter ute fra bruddområdet. Transport til kai ved Langset Det planlegges at alt utsprengt og knust dolomitt transporteres via Fv 812 til Medby og videre langs E6 til kai ved Galten, Langset. Se Figur 1 (Neste side). Avstanden mellom brudd og kai er ca 25 km. Fra Galten vil kvartsen bli transportert videre med skip. Produksjonen i bruddet vil foregå i kampanjer i perioder tilpasset mellomlagringskapasitet og utskipningen. Transporten vil foregå med vogntog à maksimum 30 tonn nyttelast, slik at lastekapasiteten utnyttes maksimalt i henhold til en hver tid gjeldende akseltrykk- og totalvektbegrensninger på Fv 812. Dagens Fv 812 tilhører bruksklasse BkT8 for maksimal vekt 40 tonn. Vegbredden mellom Kvitberget og Skar er 7,5 m og fartsgrensa 80 km/t. ÅDT er beregnet til 490 med en tungtransportandel på 12 %. På E6 er ÅDT 1900 og ÅDT-T: 20 %. I perioden fra oppstart til Fv 812 er forsterket, vil årlig transportmengde være begrenset til tonn/år. Dette betyr ca 2500 lass a 20 tonn pr år (Gj.sn 7 lass/d). Dette vil medføre en 4

11 økning i ÅDT T fra ca 60 (12 %) til ca 75 (14-15 %). Ved et uttak på tonn/år vil trafikkøkningen utgjøre 38 kjøretøyer pr døgn, dvs til ÅDT 530 og ÅDT-T på 18,5%. Ved maksimalt uttak og transport ( tonn/år) vil det bli 45 lass pr arbeidsdøgn (tur-retur: 90 kjøretøy) med 30 tonns nyttelast pr kjøretøy: ÅDT: 580 og ÅDT-T på ca 26%. Åpningsfasen for dette tiltaket omfatter etablering av atkomstveg og etablering av rigg i bruddområdet. Denne fasen planlegges gjennomført i løpet av 2-3 år med ca 4-6 personer. Kart som viser Kvitbergets beliggenhet og transportveg til Langset (Kilde: 2.2 Avgrensninger ROS-analysen fokuserer på mulige uforutsette hendelser i influensområdet som har sikkerhetsmessige konsekvenser for personer (3.person), miljømessige konsekvenser eller konsekvenser for materielle verdier. Influensområdet for denne analysen omfatter planområdet, Austerdalselva med vassdraget nedstrøms og transportvegen fra Kvitberget til Galten, Langset. ROS-analysen har en tidshorisont på ca 30 år. 5

12 Godkjent driftsplan som regulerer forhold omkring ressursutnytting og sikkerhet forutsettes. Ytre hendelser som krig, nedfall av meteoritter eller betydelige endringer av samfunnet er ikke vurdert. Konsekvenser for selve virksomhetens lønnsomhet og/eller fare for evt. konkurs er ikke vurdert. Faremomenter knyttet til arbeideres liv/helse vurderes heller ikke da dette inngår i selskapets planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Planlagte eller forutsette effekter på biologisk mangfold, endret støybilde, endret avrenning til sjø eller ferskvann, planlagte naturinngrep som følge av tiltaket, etc., dekkes av konsekvensutredningen, og vil dermed ikke vektlegges i ROS-analysen. 2.3 Områdets sårbarhet Sårbarhet er et uttrykk for et objekts eller et områdes evne til å tåle en negativ påvirkning og dets evne til å gjenopprette førsituasjon i etterkant. Vi har vurdert omgivelsenes sårbarhet i forhold til miljømessige forhold, liv og helse samt materielle verdier Sårbarhet Ytre miljø Austerdalselva er resipienten hvor overvann fra bruddet planlegges sluppet ut i. Den er en sideelv til det vernede vassdraget Lakselva, og vassdraget i helhet er vurdert som sårbar for forurensninger (Konsekvensutredningen 2005). Lakselva er lakseførende og er friskmeldt i forhold til lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Vegetasjon og dyreliv i omgivelsene vurderes ikke som spesielt sårbar for aktiviteter knyttet til bruddet Sårbarhet Liv og helse I influensområdet er det de myke trafikantene langs transportvegen som er mest sårbare i forhold til nye aktiviteter knyttet til bruddet. Andre trafikanter langs vegen vurderes også som en sårbar gruppe. Utøvere av friluftsliv og hyttebeboerne i omgivelsene til bruddet anses også som en gruppe som må vurderes i denne sammenheng Sårbarhet materielle/økonomiske verdier Beitedyr, både sau, geit og rein utgjør sårbare elementer som vurderes mhp risiko. De er sårbare både i forhold til fallulykker, skremming, økt trafikk og steinsprang. Bruddet i seg selv vurderes ikke som et sårbart objekt i forhold til skred og steinsprang da faglig forsvarlig drift i hht godkjent driftsplan er en forutsetning. 6

13 3 Resultater Identifisering av farer 3.1 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak Tabell 3-1 viser mulige uønskede hendelser tilknyttet planlagt virksomhet, med angitt vurdert risiko. Tabellen er basert på sjekklisten i Bodø kommunes mal for ROS-analyser. For hvert tema er hendelser som berører sårbare objekter eller elementer (Se 2.3), vurdert som aktuelle for videre vurdering og analyse. Disse er vurdert mhp sannsynlighet og konsekvens og forslag til risikoreduserende tiltak. Evalueringen av risikoen gjelder for hendelsen før foreslått tiltak er gjennomført. Tiltakene som her foreslås gjennomført, vil gi akseptabel risiko for alle hendelser. Tabell 3-1: Sjekkliste for uønskede, ikke planlagte hendelser og deres risiko for sårbare elementer i influensområdet til Kvitberget dolomittbrudd. 1) Evaluering av risiko FØR tiltak gjennomført. 2) Analysene av hendelsene vedr Transport gjelder ved årlig transportmengde opp til tonn. Hendelse/situasjon Aktuelt ja/nei Sannsynlighet Konsekvens Risiko Eval. 1 Beskrivelse av hendelse: Risikoreduserende tiltak Natur-, klima og miljøforhold Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for: 1. Masseras /skred J 1 2 Utglidning av bruddkant etter avslutning: Rensking og sikring vil være krav i driftsplan. 2. Snø / isras N 3. Flomras N 4. Elveflom N 5. Tidevannsflom N 6. Radongass N 7. Vind J 3 2 Løse gjenstander (plater og lignende): Lagres forsvarlig og sikres mot vind 8. Nedbør N 9. Sårbar flora N 10. Sårbar fauna - fisk J 1 2 Anadrome fiskearter i Lakselva. Utslipp til Austerdalselva: Sedimentering og rensetiltak forutsatt 11. Naturvernområder N 12. Vassdragsområder J 1 2 Se Kulturminner J 2 1 Samiske kulturminner: Planbestemmelsene: Vil bli undersøkt før oppstart 14. Skogbrann J 1 3 Økt aktivitet gir økt sannsynlighet hvis det er tørt i åpningsetappen. Beredskap med vann dersom det er tørt. 7

14 Bygde omgivelser Kan tiltak i planen få virkninger for: 15. Veg, bru, N kollektivtransport 16. Havn, kaianlegg N 17. Sykehus, N omsorgsinstitusjon 18. Skole barnehage N 19. Tilgjengelighet for N utrykningskjøretøy 20. Brannslukningsvann N 21. Kraftforsyning N 22. Vannforsyning N 23. Forsvarsområde N 24. Rekreasjonsområder J/N Støy: Vurdert i KU og tatt hensyn til i planbest. Forurensningskilder Berøres planområdet av: 25. Akutt forurensing N 26. Permanent N forurensing 27. Støv og støy; N industri 28. Støv og støy; trafikk N 29. Støy; andre kilder N 30. Forurenset grunn N 31. Høyspentlinje N 32. Risikofylt industri N 33. Avfallsbehandling N 34. N Oljekatastrofeområde Forurensing Medfører tiltak i planen: 35. Fare for akutt forurensing J 2 2 Uhell med olje vil bli fanget opp i bruddet, før avrenning til omgivelsene, med unntak for åpningsetappen. Tiltak: Beredskap m 36. Støy og støv fra trafikk 37. Støy og støv fra andre kilder J/N absorbsjonsmiddel Ingen uventede hendelser. Lass tildekkes i tørre perioder med fare for støvspredning. J 4 1 Støvspredning ved moderat til sterk vind: Vanning av knust dolomitt i spesielle situasjoner 8

15 38. Forurensing av sjø N 39. Risikofylt industri J/N Ingen uventede hendelser Transport 2 - Er det risiko for: 40. Ulykke med farlig gods 41. Vær/føreforhold begrenser tilgjengelighet 42. Ulykke i av- og påkjørsler Atkomstveg/Fv 812 Fv 812 / E6 Kaiområdet/E6 43. Ulykker med gående - syklende 44a. Møteulykker kjøretøy - kjøretøy langs Fv. 812 Skar - Ljøsenhammaren 44b. Utforkjøring Fv 812 Skar - Ljøsenhammaren 44c Ryggeulykker langs Fv 812 Andre forhold - Risiko knyttet til tiltak og omgivelser: 45. Fare for N terror/sabotasje 46. Regulerte N vannmagasin med usikker is/var vannstand 47. Fallfare ved naturlige terrengformasjoner samt gruver, sjakter og lignende 48. Andre forhold: Påkjørsel av beitedyr 49. Skremming av beitedyr J 1 3 Sprengstofftransport ihht gjeldende bestemmelser om transport av farlig gods. J 3 1 Ekstreme vinterforhold. Transport stoppes J 3 3 Atkomstveg Fv 812: Skilting og nedsetting av hastighet fra 80 til 60 km/t. Fv 812 E6: Nedsetting av hastighet i kryssområdet fra 90 til 70km/t Kaiområdet E6: 80 til 60 km/t J 3 3 Smal veg mellom Skar og Ljøsenhammaren: Møteplasser opprustes drift. Skilting J 3 2 Fv 812 mellom Skar og Ljøsenhammaren, spesielt i svingene ved Skar: Skilte møteplasser, nedsetting av hastighet J 3 2 Flere store kjøretøy kan medføre større sannsynlighet for utforkjøring langs smal veg: Skilting av møteplasser, evt. nedsetting av hastighet J 1 2 Rygging mellom møteplasser: Skilte møteplasser bedre J 2 2 Uvedkommende inn i anleggsområdet: Sikring (gjerde) og skilting. J 3 2 Sikre med gjerde langs Fv 812 og atkomstveg J 3 2 Sprengningstidspunkt avtales med seterpersonell 9

16 4 Risikoevaluering Risikomatrise: Risikoområdet er systematisert ut fra sannsynlighet og konsekvens som framkommer i Tabell 3-1: - hvor sannsynlige de er etter tabell konsekvensen av slike hendelser etter tabell 1-2 Tabell 4-1 Risikomatrise Konsekvens: En viss fare Kritisk/Alvorlig Ufarlig (1) Sannsynlighet: (2) (3) Meget sannsynlig (4) 35, 37 Sannsynlig (3) 41 7, 44a, 44b, 42, 43 48,49 Mindre sannsynlig (2) 13, 35, 47 Lite sannsynlig (1) 1, 10, 44c 14, 40 Farlig/Svært alvorlig (4) Katastrofalt (5) Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere risikoen. Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko. 5 Konklusjon Analysen viser at det bør gjennomføres følgende tiltak for å redusere risiko dersom SMA Nordland AS skal utvinne dolomitt fra Kvitberget og transportere dette til Galten, Langset (Tiltakene er «bør»-tiltak og derfor ikke tatt med forslaget til planbestemmelser): Løse gjenstander som kan flyttes av sterk vind (plater og lignende) lagres forsvarlig slik at de ikke blåser ut i omgivelsene (7). Beredskap mot akutt forurensning av olje og lignende i form av lagring av absorbsjonsmiddel på bruddområdet (35) Ved støyproblemer i tørre perioder med vind, bør det vurderes å bruke vanning som støvdempende tiltak både ved knusing og opplasting av dolomitt (37). Ekstra gjerde for geiter ved påkjøringskryss vurderes (48) Sprenging i beitesesongen avtales med drivere av geitesetra. Trafikkulykker Fv 812 ved påkjørsel fra bruddet: Nedsetting av hastigheten fra 80 til 60 km/t E6 ved påkjørsel fra Fv 812: Nedsetting av hastighet fra 90 til 70 km/t. Fv 812 mellom Skar og Ljøsenhammaren, spesielt i svingene ved Skar: Skilte møteplasser, (44 a, b og c) 10

17 Det forutsettes at SMA Nordland AS til enhver tid følger gjeldende rutiner og retningslinjer i lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet, bl.a. når det gjelder sikring av bruddområdet, sprenging, sikring av last og hensyn til ytre miljø m.m. 11

18 6 Referanser Bodø kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Forslag til disposisjon. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen, Kartlegging av risiko og sårbarhet. SMA Nordland AS Forslag til planbestemmelser for detaljreguleringsplan for Kvitberget dolomittbrudd, Skjerstad Gnr 47, Bnr 1 i Bodø kommune. Plan ID 1902 SMA Nordland AS/Sweco 2014: Planbeskrivelse for detaljreguleringsplan for Kvitberget dolomittbrudd, Skjerstad i Bodø kommune. Plan ID

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, skal det ved utarbeidelse av alle planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig. Emnetall etter tabellen under, er satt inn i matrisen i samsvar med vurderingen under.

Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig. Emnetall etter tabellen under, er satt inn i matrisen i samsvar med vurderingen under. Risiko- og sårbarhetsanalyse (Forslag til disposisjon. Forklaringer er satt i kursiv i klammer. Risiko og sårbarhetsanalyse er et hjelpemiddel underveis i utarbeidelsen av en reguleringsplan og en dokumentasjon

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR NEDRE TORV

DETALJREGULERINGSPLAN FOR NEDRE TORV Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) DETALJREGULERINGSPLAN FOR NEDRE TORV Forfatter: BOARCH arkitekter a.s v/siv.ark. mnal Gisle Jakhelln, Postboks 324, 8001 Bodø Forslagsstiller til planforslag:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Sak: Områdereguleringsplan Mørkvedbukta, PI Forfatter: Kari Valberg

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Sak: Områdereguleringsplan Mørkvedbukta, PI Forfatter: Kari Valberg Risiko- og sårbarhetsanalyse Sak: Områdereguleringsplan Mørkvedbukta, PI 201301 Forfatter: Kari Valberg Forslagsstiller til planforslag: Bodø kommune v/ OK-avdelingen Dato:4.9.2014 Metode Vurdering av

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Harald Hårfagres gate 8 Forfatter: JSTARKITEKTER AS Forslagsstiller til planforslag: JSTARKITEKTER AS Dato: 15.04.2015 SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Analysen viser at Oppsummerende

Detaljer

ROS-ANALYSE VEDLEGG 1. REGULERINGSPLAN Lagerbru over Landbruksvegen. Tiltakshaver: IKEA Eiendom. Konsulent: Selberg Arkitekter. Dato:

ROS-ANALYSE VEDLEGG 1. REGULERINGSPLAN Lagerbru over Landbruksvegen. Tiltakshaver: IKEA Eiendom. Konsulent: Selberg Arkitekter. Dato: VEDLEGG 1 REGULERINGSPLAN Lagerbru over Landbruksvegen ROS-ANALYSE Tiltakshaver: IKEA Eiendom Konsulent: Selberg Arkitekter Dato: 25.10.2016 Utdrag fra reguleringsplankart INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) Sak : Forfatter : Planforslag ved : Reguleringsendring Sentrumsområdet, Neskollen. Romerike Arkitekter AS v/ ark. Anita S. Hagen Romerike Arkitekter AS v/ ark.

Detaljer

Utarbeidet ROS analyse som oppsummert ikke tyder på at planforslaget har noen konsekvens som er til hinder for at planforslaget kan gjennomføres.

Utarbeidet ROS analyse som oppsummert ikke tyder på at planforslaget har noen konsekvens som er til hinder for at planforslaget kan gjennomføres. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Møllebakken 36 Forfatter: Bergersen Akritekter AS Forslagsstiller til planforslag: Bergersen Arkitekter AS Dato: 2016-08-26 Revidert dato : SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: 2015033 Reguleringsplan for Litjskjeet gnr. 137 bnr. 21 Forfatter: Kystplan v/lise K. Grong og May I Andreassen Forslagsstiller til planforslag: Block Watne AS Dato: 16.02.2016

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Reguleringsplan for Våberg camping gnr.51 bnr. 1 Forfatter: Forslagsstiller til planforslag: Berit Moen Kystplan as Våberg camping og fritid Dato: 09.06.2015 BAKGRUNN

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Forfatter: Forslagsstiller til planforslag: Dato: 01.02.2017 Reguleringsplan Garasjeanlegg Jernbanegata Plan ID 1719_2016016 Agraff AS Levanger kommune SAMMENDRAG MED

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

PLAN KYST RISIKO- OG SARBARHETSANALYSE. for TØRREM gnr 5 bnr 6 - Bjugn kommune

PLAN KYST RISIKO- OG SARBARHETSANALYSE. for TØRREM gnr 5 bnr 6 - Bjugn kommune KYST PLAN RISIKO- OG SARBARHETSANALYSE Reguleringsplan for TØRREM gnr 5 bnr 6 - Bjugn kommune Forfatter: Tordis Harsvik John Helmer Harsvik Martin Harsvik Bente Bø Berit Moen Forslagsstiller til planforslag:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Haakon VIIs gt.14 Forfatter: Pir II AS Tiltakshaver til planforslag: Haakon VIIs gate 14. Dato: 15.11.16 ROS-analyse, sammendrag med anbefalinger Følgende risikobilde

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Lundlia gnr/bnr 177/733 og 177/731. Forfatter: JSTArkitekter AS Forslagsstiller til planforslag: JSTArkitekter AS Dato: 19.01.2017 SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Analysen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE VERSJON 2

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE VERSJON 2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Hutjønna fritidspark Sak: 20130044 VERSJON 2 Revidert - 13.05.2016 - Forfattere: Jan Ove Berdahl Åfjord Kommune Lars Helge Kolmannskog Åfjord kommune Berit

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Ny 8 avd. Barnehage på Kløfta Forfatter: Håvard Skarstein (Pir II Oslo AS) Forslagsstiller til planforslag: Pir II Oslo AS, på vegne av Ullensaker kommune Dato: 02.04.2013.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Forfatter: Forslagsstiller til planforslag: Dato: 25.05.2014 Reguleringsplan for Åsen sentrum Agraff AS Levanger kommune SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Området har marine

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUND ØSTRE 177/717 DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEG.

REGULERINGSPLAN LUND ØSTRE 177/717 DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEG. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN LUND ØSTRE 177/717 DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEG. Sak: Forslagsstiller til planforslag: Forfatter: Tiltakshaver: Dato: 01.07.2015 Detaljregulering

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

1 Risiko og sårbarhet

1 Risiko og sårbarhet 1 Risiko og sårbarhet 1.1 ROS-analyse I forbindelse med utarbeidelse av planen er det føres analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Analysen er ført av prosjektet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) Sak : Forfatter : Planforslag ved : Detaljreguleringsplan Delfelt S3, ÅrnesKvartalet. Romerike Arkitekter AS v/ siv.ark mnal/daglig leder Ole Bj. Folmo Romerike

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSAALYSE Sak: Sveen/ Reppe Forfatter: Gunilla Eriksson Forslagsstiller til planforslag: Voll arkitekter AS Dato: 14.03.2014 SAMMEDRAG MED ABEFALIGER Analysen viser at områdets terrengforhold,

Detaljer

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype ROS-analyse 2014-06-05 ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE ROS- ANALYSE 3 (7) ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsnr.: 1350001271 Oppdragsnavn: Reguleringsendring Ås skog

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: 0235-409 Detaljregulering Dønnum Forfatter: Norgeshus AS Forslagsstiller til planforslag: 3BM Dato: 17.8.17 SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Analysen viser at det ikke er forhold

Detaljer

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING GREPANVEIEN ØST, GBNR 43/15 Dato: 30.01.2017 Risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: «Ved utarbeidelse av

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Rødbergsvegen 9, Selbu Reguleringsplan Forfatter: Rambøll AS, Arkitektur og Landskap v/ Lars Sjøberg Forslagsstiller til planforslag: Inger Hårstad dødsbo v/ Dagfinn Hårstad

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO - OG SÅRBARHETSAALYSE Sak: 2016074 Reguleringsplan for Grindfaret Forfatter: Forslagsstiller til planforslag: Kystplan AS v/lise Grong Sandvik Eiendom Frøya AS Dato: 30.9.2016 SAMMEDRAG MED ABEFALIGER

Detaljer

ROS- ANALYSE LEKSVIK KOMMUNE. Detaljregulering Skavelmyra Næringsområde. Utarbeidet av Antonios Bruheim Markakis

ROS- ANALYSE LEKSVIK KOMMUNE. Detaljregulering Skavelmyra Næringsområde. Utarbeidet av Antonios Bruheim Markakis Oppdragsgiver Skavelmyra Eiendom AS Rapporttype ROS - analyse 24.05.2016 Detaljregulering Skavelmyra Næringsområde LEKSVIK KOMMUNE ROS- ANALYSE Utarbeidet av Antonios Bruheim Markakis Innhold 1. Innledning...3

Detaljer

Sak: Reguleringsplan med konsekvensutredning for deponi i Jensvolldalen. Anleggsveg/turløype

Sak: Reguleringsplan med konsekvensutredning for deponi i Jensvolldalen. Anleggsveg/turløype Risiko- og sårbarhetsanalyse Sak: Reguleringsplan med konsekvensutredning for deponi i Jensvolldalen. Anleggsveg/turløype Forfatter: Statens vegvesen. Forslagsstiller til planforslag: Statens vegvesen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: DETALJREGULERING AV DELER AV GRANMO GÅRD, gnr/bnr 21/16 m.fl. Forfatter: ROJO arkitekter AS Forslagsstiller til planforslag: ROJO arkitekter AS Dato: 10.06.2014 SAMMENDRAG

Detaljer

ANALYSESKJEMA RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

ANALYSESKJEMA RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. AALYSESKJEMA RISIKO OG SÅRBARHETSAALYSE. atur, klima og miljøforhold Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for : Punkt 9 Sårbar flora En analyse av de problemstille som er funnet

Detaljer

Sak: Detaljregulering Jarlevegen, del av områdereguleri ng for Lillebyområdet B/F/T/N1 og B/F/T/N2.

Sak: Detaljregulering Jarlevegen, del av områdereguleri ng for Lillebyområdet B/F/T/N1 og B/F/T/N2. RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (FORELØPIG) (Forslag til disposisjon. Forklaringer er satt i kursiv i klammer. Risiko og sårbarhetsanalyser et hjelpemiddel underveis i utarbeidelsen av en reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for Gjelhaugen. Valsneset utvikling KF. Alvorlig

Reguleringsplan for Gjelhaugen. Valsneset utvikling KF. Alvorlig RI SI KO- -- OG SÅRBARHETSAALYSE Sak: Reguleringsplan for Gjelhaugen Forfatter: Trond Langseth Forslagsstiller til planforslag: Valsneset utvikling KF Dato: 01.09.2013 SAMMEDRAG MED ABEFALIGER Ut fra en

Detaljer

Risiko kan betrakter som et produkt av sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen av denne.

Risiko kan betrakter som et produkt av sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen av denne. NOTAT Oppdrag Levanger ungdomsskole Kunde Levanger kommune Notat nr. 01 Dato 05.02.2014 Til Fra Kopi Link Arkitekter og Levanger kommune Anne Elisabeth Katmo Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Hensikten

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID 201403. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter detaljreguleringsplan for steinbrudd

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSAALYSE Sak: Reguleringsplan for Vikan Forfatter: Forslagsstiller til planforslag: Kystplan AS v/lise K. Grong Per Wågø Dato: 31.10.2016 SAMMEDRAG MED ABEFALIGER Radon: Det er registrert

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44 Risiko- og sårbarhetsanalyse Sak: DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016 Forfatter: September Arkitekter as Forslagsstiller til planforslag: September Arkitekter as Dato: 18.01.15 Oppsummerende

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID 19310345 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.04.2016 2 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter et nytt boligfelt

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Detaljregulering for HOLTERMANNS VEG 1-13, KLOKKER LASSENS GATE 2, DEL AV VEISLETTEN ALLÉ 13 Forfatter: Pir II AS Forslagsstiller til planforslag: Pir II AS Dato: 4.2.2015

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Detaljregulering for eiendommen 4/16, Ranheimsvegen 9 m. fl. Forfatter: Malin Moen Grendal Forslagsstiller til planforslag: Voll Arkitekter Dato: 30.11.13 SAMMENDRAG MED

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

Oppdragsgiver. Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag. Rapporttype. ROS-analyse. Dato xx-xx ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag. Rapporttype. ROS-analyse. Dato xx-xx ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag Rapporttype ROS-analyse Dato 2013-xx-xx ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (7) Oppdragsnr.: 4110099 Oppdragsnavn: ROS-analyse Dokument nr.: [Tekst]

Detaljer

Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai Høringsutgave. ROS-analyse. Fv 710 Ner Høgsetvatnet - Rissa grense.

Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai Høringsutgave. ROS-analyse. Fv 710 Ner Høgsetvatnet - Rissa grense. Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai 2016 Høringsutgave ROS-analyse Fv 710 Ner Høgsetvatnet - Rissa Svv 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan Fv 710 Ner Høgsetvatnet

Detaljer

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS Rapporttype ROS-analyse Dato 2013-01-21 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (7) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET. ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan for Vinterhugu Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET

R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE TYNSET KOMMUNE Tynset, 24.02.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse av planer for

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å detaljregulere for frittliggende småhusbebyggelse innenfor

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering Raumnes Brygge Sammendrag med anbefalinger Analysen viser ingen store negative konsekvenser. Der hvor tiltak er nødvendig, vil reguleringsbestemmelsene og

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 02.06.14 Tiltakshavere: Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag Røstad, 7600 Levanger Innherred Helsehus AS Ankolmvegen 17b, 7604 Levanger 2 Risiko og sårbarhetsanalyse Helge

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Detaljert reguleringsplan for krysset Tungasletta ramper til/fra E6 Forslagsstiller til planforslag: Heimdal Eiendom AS Plankonsulent: pka ARKITEKTER Dato: 06.05.2016

Detaljer

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsgiver USBL Rapporttype ROS-analyse 2014-09-02 HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (8) HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 1350002009 Oppdragsnavn: Heggen boligfelt, detaljregulering

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_201404. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 16.9.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jaasund AS c/o Bo1 as Rapporttype ROS-analyse 2011-09-22 PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (9) PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype ROS-analyse 2013.05.15 DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1 9.08.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Energivegen 4, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av et næringsbygg

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN ID 2016 003, RIBELEN MASSEUTTAK gnr 16 bnr 5 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. (veileder for

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSAALYSE Sak: Reguleringsplan for Bystingen småbåthavn Forfatter: Kystplan AS v/lise K. Grong Forslagsstiller til planforslag: Olav Jostein Bjørgan Dato: 24.05.2017 SAMMEDRAG MED ABEFALIGER

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSAALYSE Sak: 2015009 (kp) Reguleringsplan for SØRESSA gnr 9 bnr 107 m.fl Forfatter: May I Andreassen Forslagsstiller til planforslag: Frøy Eiendom Dato: 19.10.2015 SAMMEDRAG MED ABEFALIGER

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Metode og forutsetninger Plandato:16.05.2017 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020394 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JEVNAKER KOMMUNE DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 28.6.2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3. ANALYSE... 4 3.1. Endelig

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Granhaugåsen, gbnr 128/76, 77 m.fl. Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å regulere ovennevnte tomter til boligformål,

Detaljer

Nasafjellet kvartsforekomst Risiko- og sårbarhetsanalyse

Nasafjellet kvartsforekomst Risiko- og sårbarhetsanalyse Elkem AS Salten Verk Nasafjellet kvartsforekomst Rana kommune, Nordland Risiko- og sårbarhetsanalyse Revidert august 2013 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 144954-1 144954 23.04.2012 Kunde: Elkem

Detaljer

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal Dato: 11.03. 2015 Man har i utgangspunktet brukt denne oversikten for å danne seg et bilde av hvilke risiko- og sårbarhetsfaktorer

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE

DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE Dokument type Risiko og sårbarhetsanalyse Dato 2017-07-07 DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE Revisjon 00 Dato 2017/07/07

Detaljer

Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai Høringsutgave. ROS-analyse. Fv 710 Storkruktjønna - Høgseterhaugen.

Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai Høringsutgave. ROS-analyse. Fv 710 Storkruktjønna - Høgseterhaugen. Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai 2016 Høringsutgave ROS-analyse Fv 710 Storkruktjønna - Svv 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan Fv 710 Storkruktjønna 1.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os Metode og forutsetninger RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os 25.04.2016 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid:

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid: Seterfjæra Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse planid:16270119 21.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H. AS, avd. Vegårshei

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HONNE 11.05.2016 Vedtatt i kommunestyret 27.10.2016 sak 124/16 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LOHOLT ALLE 2 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er med utgangspunkt i foreliggende

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE Oppdragsgiver Statens Vegvesen Rapporttype Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplan rensedam Follotunnelen 2016-07-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SWS Eiendom AS DETALJPLAN FOR SKINNERUD NORD. GEITHUS. MODUM KOMMUNE PLAN ID 201402. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 20.1.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) (Jfr. planloven 4-3.) Sak: Forfatter: Utbygger planforslag: Detaljregulering for Semsveien 48, gnr.73, bnr.436 mfl. Nordbohus AS - Roy Bakken Nordbohus Modum AS Dato:

Detaljer

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato:

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato: Bekkfaret Områderegulering ROS-analyse Plan ID:16270131 Dato: 17.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser... 3 3. Analyse av

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150002 Metode og forutsetninger Otta, 21.05.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Kommunedelplan for Råholt, Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Råholt er i dag et område som er i under hyppig utvikling. Det er stor villighet til å satse på prosjekter

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Risiko og sårbarhetsanalyse er et hjelpemiddel underveis i utarbeidelsen av en reguleringsplan og en dokumentasjon til myndighetene på om området er egnet for planlagte tiltak

Detaljer

Plannavn: Detaljregulering Skorsteinen, planid 657. Forslagsstiller: tegn_3 Analyse utført av: tegn_3 as v/mre

Plannavn: Detaljregulering Skorsteinen, planid 657. Forslagsstiller: tegn_3 Analyse utført av: tegn_3 as v/mre 11.06.15 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Skorsteinen Plannavn: Detaljregulering Skorsteinen, planid 657 Kommune: Harstad kommune Plantype: Detaljregulering Forslagsstiller: tegn_3 Analyse

Detaljer

Oppdatert etter tilbakemelding fra arkitekt T. Josefsson B. Gjerstad T. Josefsson

Oppdatert etter tilbakemelding fra arkitekt T. Josefsson B. Gjerstad T. Josefsson ROS-analyse Sak: Fernanda Nissens Veg 43 01 3.4.2014 Oppdatert etter tilbakemelding fra arkitekt T. Josefsson B. Gjerstad T. Josefsson 00 2.4.2014 For implementering T. Josefsson B. Gjerstad T. Josefsson

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jønsjøsaga, Gnr/bnr 14/21 Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for videreutvikling av virksomheten for

Detaljer

Sak: Detaljregulering Vuku barnehage. Forfatter: Torbjørn Høyen/Tone Merete Sørli. Forslagsstiller til planforslag: Verdal kommune. Dato:

Sak: Detaljregulering Vuku barnehage. Forfatter: Torbjørn Høyen/Tone Merete Sørli. Forslagsstiller til planforslag: Verdal kommune. Dato: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Risiko og sårbarhetsanalyse er et hjelpemiddel underveis i utarbeidelsen av en reguleringsplan og en dokumentasjon til myndighetene på om området er egnet for planlagte tiltak

Detaljer

REGULERINGSPLAN MAGNUS DEN GODES GATE 22 ROS-ANALYSE. Tiltakshaver: Gartneriet AS. Skriv inn bildetekst. Konsulent: Selberg. Dato:

REGULERINGSPLAN MAGNUS DEN GODES GATE 22 ROS-ANALYSE. Tiltakshaver: Gartneriet AS. Skriv inn bildetekst. Konsulent: Selberg. Dato: REGULERINGSPLAN MAGNUS DEN GODES GATE 22 ROS-ANALYSE Tiltakshaver: Gartneriet AS Konsulent: Selberg Dato: 19.10.2016 Skriv inn bildetekst Sammendrag med anbefalinger Analysen viser at det totalt sett

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Detaljert reguleringsplan for Nyhavna Øvre Forfatter: Marit Endresen Forslagsstiller til planforslag: pka ARKITEKTER Dato: 15.10.2015 SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Analysen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR NYGÅRD TOPP 09.11.2016 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

Detaljregulering for Elgåslia

Detaljregulering for Elgåslia Detaljregulering for Elgåslia Plannummer:1502201105 09.02.16 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]... 6 3 1. Risiko-

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR RAMBEKKVEGEN 9 Metode og forutsetninger Plandato: 05.09.2016 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020383 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole Plannummer: 201420 31.03.2017 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer