SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland"

Transkript

1 SMA Nordland AS Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland Risiko- og sårbarhetsanalyse 2014

2

3 rao4n RAPPORT Kvitberget dolomittbrudd ROS-analyse Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Kunde: SMA Nordland AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kvitberget dolomittbrudd, Bodø kommune, Nordland. Sammendrag: SMA Nordland AS ønsker å utvinne dolomitt fra Kvitberget for salg som råstoff til ulike industriformål. Denne ROS-analysen omfatter brudd, knusing og sikting, tipp, midlertidig lagring, atkomstvei, transport til utskipning ved Langset i Saltdal kommune. Analysen viser at planene ikke innebærer uakseptabel risiko for verken liv/helse, miljø eller materielle verdier. Likevel bør tiltakshaver gjennomføre eller bidra til at følgende tiltak blir gjennomført for å redusere risikoen som følge av uønskede hendelser: Løse gjenstander som kan flyttes av sterk vind (plater og lignende) lagres forsvarlig slik at de ikke blåser ut i omgivelsene. Beredskap mot akutt forurensning av olje og lignende i form av lagring av absorbsjonsmiddel på bruddområdet Ved støvproblemer i tørre perioder med vind, bør det vurderes å bruke vanning som støvdempende tiltak både ved knusing og opplasting av dolomitt Ekstra gjerde for geiter ved påkjøringskryss vurderes Sprenging i beitesesongen avtales med drivere av geitesetra. Trafikkulykker Fv 812 ved påkjørsel fra bruddet: Nedsetting av hastigheten fra 80 til 60 km/t E6 ved påkjørsel fra Fv 812: Nedsetting av hastighet fra 90 til 70 km/t. Fv 812 mellom Skar og Ljøsenhammaren, spesielt i svingene ved Skar: Skilte møteplasser Det forutsettes at SMA Nordland AS til enhver tid følger gjeldende rutiner og retningslinjer i lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet, bl.a. når det gjelder sikring av bruddområdet, sprenging, sikring av last og hensyn til ytre miljø m.m. Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet av: Sign.: Kjell Huseby, Øistein P. Hveding, Steinar Gylt Kontrollert av: Jannike Gry B. Jensen Oppdragsansvarlig / avd.: Frode Løset/ Miljørådgiving Sign.: Oppdragsleder / avd.: Kjell Huseby/ Miljørådgiving

4

5 Innhold 1 Bakgrunn og nøkkelopplysninger Formål Hjemmel Metode, definisjoner og datagrunnlag Organisering av arbeidet Systemkartlegging Beskrivelse av tiltaket Avgrensninger Områdets sårbarhet Sårbarhet Ytre miljø Sårbarhet Liv og helse Sårbarhet materielle/økonomiske verdier Resultater Identifisering av farer Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak Risikoevaluering Konklusjon Referanser... 12

6

7 1 Bakgrunn og nøkkelopplysninger 1.1 Formål Formålet med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier m.m. i forbindelse med reguleringsplan for Kvitberget dolomittbrudd. 1.2 Hjemmel Plan- og bygningslovens kapittel 4 om Generelle utredningskrav krever at det skal utarbeides en ROS-analyse: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser. 1.3 Metode, definisjoner og datagrunnlag En ROS-analyse er en systematisk prosess som består av identifisering av uønskede hendelser eller farer, analyse av risiko (sannsynligheten og konsekvenser av disse) og en evaluering av analyseresultatet for å vurdere evt. risikoreduserende tiltak. For å identifisere mulige uønskede hendelser har vi tatt utgangspunkt i Bodø kommunes sjekkliste og vurderingen av områdets sårbarhet mhp ytre miljø, liv og helse samt materielle verdier. I tillegg til en vurdering opp mot nevnte sjekklister er det gjennomført et kartleggingsmøte der erfarne ressurspersoner deltok. Hensikten med et slikt møte er å klargjøre om det er andre særskilte faremomenter knyttet til planlagt tiltak og den overordnete risikosituasjonen. Mulige hendelser som er vurdert, er gjengitt i avsnittet Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak. Begreper og definisjoner: Risiko er et uttrykk for at noe uønsket skal skje og hvilke følger dette kan få. Risikobegrepet er sammensatt av to grunnbegreper - Et mål for konsekvens - Et mål for sannsynlighet Risiko = sannsynlighet x konsekvens Sårbarhet er et objekts evne til å tåle påkjenninger og evne til å gjenskape førsituasjonen i ettertid. 1

8 Sannsynlighet: I denne analysen benyttes følgende sannsynlighetsbegreper: Tabell1-1 Sannsynlighetsklassifisering Begrep Forklaring 1 Lite sannsynlig Hendelse ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men er teoretisk mulig. Mindre enn en gang i løpet av 30 år. 2 Mindre sannsynlig Kan skje (ikke usannsynlig). Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 30 år. 3 Sannsynlig Kan skje av og til (periodisk hendelse). Mellom en gang i løpet av 1 år og en gang i løpet av 10 år. 4 Meget sannsynlig Kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede. Mer enn en gang i løpet av et år. Konsekvens: Det brukes følgende konsekvensbegreper i analysen: Tabell 1-2 Konsekvensklassifisering Begrep Liv / Helse Ytre miljø Økonomiske verdier/produksjonstap 1 Ufarlig Ingen personskader Ingen skader Tap lavere enn NOK 2 En viss fare Få og små Mindre skader, lokale skader Tap mellom NOK og 3 Kritisk /alvorlig 4 Farlig/svært alvorlig personskader Alvorlige personskader Alvorlige skader/ en død 5 Katastrofalt En eller flere døde Omfattende skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid < 1 år, Alvorlige skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid > 1 år Svært alvorlige og langvarige skader uopprettelig miljøskade 1 MNOK. Tap mellom 1 og 5 MNOK Tap mellom 5 og 10 MNOK Tap over 10 MNOK Resultatene av identifiseringen av farer / hendelser og analysene, legges inn i en «risikomatrise» der fargene er resultat av evalueringen og fargene betyr følgende: Risikoen er akseptabel Ingen tiltak er nødvendige Risikoen er på et nivå der det anbefales å redusere risikoen ved å iverksette tiltak før eller under virksomheten Risikoen er uakseptabel. Vesentlig tiltak må evt gjennomføres før tiltaket starter 2

9 Konsekvens: Sannsynlighet: Meget sannsynlig (4) Sannsynlig (3) Mindre sannsynlig (2) Lite sannsynlig (1) Ufarlig (1) En viss fare (2) Kritisk/Alvorlig (3) Farlig/Svært alvorlig (4) Katastrofalt (5) Vi har lagt til grunn informasjon om tiltaket slik det framkommer i «Planbeskrivelsen for detaljreguleringsplan for Kvitberget dolomittbrudd, Skjerstad i Bodø kommune», dato: dd For trafikkdelen har vi også innhentet ny informasjon om trafikkmengder fra Nasjonal vegdatabase (NVDB 2013) samt benyttet Google-Maps med fotoserier langs Fv 812 og E6 som hjelpemiddel for å supplere kunnskapen om de aktuelle vegers tilstand (Info fra 2010). 1.4 Organisering av arbeidet ROS-analysen er utarbeidet av Sweco Norge AS ved senior miljørådgiver Øistein Preus Hveding (ytre miljøforhold), seniortrafikkplanlegger Steinar Gylt (trafikkforhold) og prosjektleder Kjell Huseby (Prosessledelse og bergtekniske vurderinger). 2 Systemkartlegging 2.1 Beskrivelse av tiltaket SMA Nordland AS ønsker å utvinne dolomitt fra Kvitberget som råstoff til industriformål. Tiltaket omfatter Atkomstveg Brudd Knuse- og sikteverk Midlertidig deponi/mellomlager Transport til utskiping ved Galten, Langset i Saltdal Brudd Hovedetappene i utviklingen av bruddet vil være følgende: Etappe 1a: Åpning. Inngjerding av området, etablering av atkomstveg, avdekking i sentrale og vestlig deler av bruddet, etablering av støyvoll mot vest og etablering av produksjonsområde med knusing, sortering og lagring på kote 485. Etappe 1b: Bruddet utvides til ytre grense mot nord og etablering av høyeste palletrinn på kote 530. Produksjonsutsyr står på kote Etappe 2: Bruddet utvides i dybden til kote 440. Produksjonsutstyr står fortsatt på kote 485 Etappe 3: Bruddet utvides ytterligere i dybden til kote 395. Produksjonsutstyret flyttes til kote 395 Etappe 4: Bruddkanten i sør og sørøst senkes og øvre palletrinn her blir liggende på kote 455. Produksjonsutstyr står på kote 365 Avlutning: Bygninger og andre installasjoner rives og fjernes, opprydding gjennomføres og revegetering sluttføres 3

10 Dolomitt vil bli brutt på tradisjonelt vis med boring og sprenging av ca 15 meter høye paller. Planområdets totale areal er 470 daa og bruddområdet litt mindre. Selve brytingen vil foregå ved boring og sprenging. Boringen vil foregå med hydraulisk borerigg med støvavsug. Sprengstoffet som planlegges brukt er en slurryblanding som transporteres til bruddet ved hver sprengning. Støyvoll, sedimenteringsbasseng etc Jord og humusholdige avdekkingsmasser vil bli benyttet til å bygge en støyvoll i vest i Etappe 1a. Massene fra avdekkingen vil ellers bli plassert slik at disse kan benyttes som tildekning i avslutningsfasen. I tillegg til hydraulisk borerigg vil det bli benyttet en gravemaskin, en hjullaster og et knuse- /sikteanlegg i driften. Overvann fra bruddet pumpes til sedimenteringsbasseng som anlegges i forbindelse med produksjonsområdet innenfor planområdet. Knuse- og sikteanlegg Sprengte bergmasser vil bli knust og siktet i et mobilt knuse-/sikteanlegg, som i de første tre etappene planlegges plassert bak støyvollen i nordvestre del av bruddet på kote 485. Seinere vil det plasseres nede i bruddet, først på kote 440. Knuseverket vil være et mobilt anlegg som består av mater, gallersikt, grovknuser, sikt, finknuser og transportband. Dette anlegget vil bli støyskjermet og med støvavsug. Støydemping vil bli prioritert for å redusere støyspredning i omgivelsene og for å imøtekomme kravene i Forurensingsforskriften 30-7 som definerer lovlige støygrenser for produksjon av pukk, grus, sand etc. Atkomstveg For å transportere dolomitt ut og maskiner og utstyr inn i bruddet, planlegges veg fra Fv 812 og inn i forekomsten. Vegtraseen er ca 500 m lang, med bom og elektrisk ferist for å holde geiter ute fra bruddområdet. Transport til kai ved Langset Det planlegges at alt utsprengt og knust dolomitt transporteres via Fv 812 til Medby og videre langs E6 til kai ved Galten, Langset. Se Figur 1 (Neste side). Avstanden mellom brudd og kai er ca 25 km. Fra Galten vil kvartsen bli transportert videre med skip. Produksjonen i bruddet vil foregå i kampanjer i perioder tilpasset mellomlagringskapasitet og utskipningen. Transporten vil foregå med vogntog à maksimum 30 tonn nyttelast, slik at lastekapasiteten utnyttes maksimalt i henhold til en hver tid gjeldende akseltrykk- og totalvektbegrensninger på Fv 812. Dagens Fv 812 tilhører bruksklasse BkT8 for maksimal vekt 40 tonn. Vegbredden mellom Kvitberget og Skar er 7,5 m og fartsgrensa 80 km/t. ÅDT er beregnet til 490 med en tungtransportandel på 12 %. På E6 er ÅDT 1900 og ÅDT-T: 20 %. I perioden fra oppstart til Fv 812 er forsterket, vil årlig transportmengde være begrenset til tonn/år. Dette betyr ca 2500 lass a 20 tonn pr år (Gj.sn 7 lass/d). Dette vil medføre en 4

11 økning i ÅDT T fra ca 60 (12 %) til ca 75 (14-15 %). Ved et uttak på tonn/år vil trafikkøkningen utgjøre 38 kjøretøyer pr døgn, dvs til ÅDT 530 og ÅDT-T på 18,5%. Ved maksimalt uttak og transport ( tonn/år) vil det bli 45 lass pr arbeidsdøgn (tur-retur: 90 kjøretøy) med 30 tonns nyttelast pr kjøretøy: ÅDT: 580 og ÅDT-T på ca 26%. Åpningsfasen for dette tiltaket omfatter etablering av atkomstveg og etablering av rigg i bruddområdet. Denne fasen planlegges gjennomført i løpet av 2-3 år med ca 4-6 personer. Kart som viser Kvitbergets beliggenhet og transportveg til Langset (Kilde: 2.2 Avgrensninger ROS-analysen fokuserer på mulige uforutsette hendelser i influensområdet som har sikkerhetsmessige konsekvenser for personer (3.person), miljømessige konsekvenser eller konsekvenser for materielle verdier. Influensområdet for denne analysen omfatter planområdet, Austerdalselva med vassdraget nedstrøms og transportvegen fra Kvitberget til Galten, Langset. ROS-analysen har en tidshorisont på ca 30 år. 5

12 Godkjent driftsplan som regulerer forhold omkring ressursutnytting og sikkerhet forutsettes. Ytre hendelser som krig, nedfall av meteoritter eller betydelige endringer av samfunnet er ikke vurdert. Konsekvenser for selve virksomhetens lønnsomhet og/eller fare for evt. konkurs er ikke vurdert. Faremomenter knyttet til arbeideres liv/helse vurderes heller ikke da dette inngår i selskapets planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Planlagte eller forutsette effekter på biologisk mangfold, endret støybilde, endret avrenning til sjø eller ferskvann, planlagte naturinngrep som følge av tiltaket, etc., dekkes av konsekvensutredningen, og vil dermed ikke vektlegges i ROS-analysen. 2.3 Områdets sårbarhet Sårbarhet er et uttrykk for et objekts eller et områdes evne til å tåle en negativ påvirkning og dets evne til å gjenopprette førsituasjon i etterkant. Vi har vurdert omgivelsenes sårbarhet i forhold til miljømessige forhold, liv og helse samt materielle verdier Sårbarhet Ytre miljø Austerdalselva er resipienten hvor overvann fra bruddet planlegges sluppet ut i. Den er en sideelv til det vernede vassdraget Lakselva, og vassdraget i helhet er vurdert som sårbar for forurensninger (Konsekvensutredningen 2005). Lakselva er lakseførende og er friskmeldt i forhold til lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Vegetasjon og dyreliv i omgivelsene vurderes ikke som spesielt sårbar for aktiviteter knyttet til bruddet Sårbarhet Liv og helse I influensområdet er det de myke trafikantene langs transportvegen som er mest sårbare i forhold til nye aktiviteter knyttet til bruddet. Andre trafikanter langs vegen vurderes også som en sårbar gruppe. Utøvere av friluftsliv og hyttebeboerne i omgivelsene til bruddet anses også som en gruppe som må vurderes i denne sammenheng Sårbarhet materielle/økonomiske verdier Beitedyr, både sau, geit og rein utgjør sårbare elementer som vurderes mhp risiko. De er sårbare både i forhold til fallulykker, skremming, økt trafikk og steinsprang. Bruddet i seg selv vurderes ikke som et sårbart objekt i forhold til skred og steinsprang da faglig forsvarlig drift i hht godkjent driftsplan er en forutsetning. 6

13 3 Resultater Identifisering av farer 3.1 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak Tabell 3-1 viser mulige uønskede hendelser tilknyttet planlagt virksomhet, med angitt vurdert risiko. Tabellen er basert på sjekklisten i Bodø kommunes mal for ROS-analyser. For hvert tema er hendelser som berører sårbare objekter eller elementer (Se 2.3), vurdert som aktuelle for videre vurdering og analyse. Disse er vurdert mhp sannsynlighet og konsekvens og forslag til risikoreduserende tiltak. Evalueringen av risikoen gjelder for hendelsen før foreslått tiltak er gjennomført. Tiltakene som her foreslås gjennomført, vil gi akseptabel risiko for alle hendelser. Tabell 3-1: Sjekkliste for uønskede, ikke planlagte hendelser og deres risiko for sårbare elementer i influensområdet til Kvitberget dolomittbrudd. 1) Evaluering av risiko FØR tiltak gjennomført. 2) Analysene av hendelsene vedr Transport gjelder ved årlig transportmengde opp til tonn. Hendelse/situasjon Aktuelt ja/nei Sannsynlighet Konsekvens Risiko Eval. 1 Beskrivelse av hendelse: Risikoreduserende tiltak Natur-, klima og miljøforhold Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for: 1. Masseras /skred J 1 2 Utglidning av bruddkant etter avslutning: Rensking og sikring vil være krav i driftsplan. 2. Snø / isras N 3. Flomras N 4. Elveflom N 5. Tidevannsflom N 6. Radongass N 7. Vind J 3 2 Løse gjenstander (plater og lignende): Lagres forsvarlig og sikres mot vind 8. Nedbør N 9. Sårbar flora N 10. Sårbar fauna - fisk J 1 2 Anadrome fiskearter i Lakselva. Utslipp til Austerdalselva: Sedimentering og rensetiltak forutsatt 11. Naturvernområder N 12. Vassdragsområder J 1 2 Se Kulturminner J 2 1 Samiske kulturminner: Planbestemmelsene: Vil bli undersøkt før oppstart 14. Skogbrann J 1 3 Økt aktivitet gir økt sannsynlighet hvis det er tørt i åpningsetappen. Beredskap med vann dersom det er tørt. 7

14 Bygde omgivelser Kan tiltak i planen få virkninger for: 15. Veg, bru, N kollektivtransport 16. Havn, kaianlegg N 17. Sykehus, N omsorgsinstitusjon 18. Skole barnehage N 19. Tilgjengelighet for N utrykningskjøretøy 20. Brannslukningsvann N 21. Kraftforsyning N 22. Vannforsyning N 23. Forsvarsområde N 24. Rekreasjonsområder J/N Støy: Vurdert i KU og tatt hensyn til i planbest. Forurensningskilder Berøres planområdet av: 25. Akutt forurensing N 26. Permanent N forurensing 27. Støv og støy; N industri 28. Støv og støy; trafikk N 29. Støy; andre kilder N 30. Forurenset grunn N 31. Høyspentlinje N 32. Risikofylt industri N 33. Avfallsbehandling N 34. N Oljekatastrofeområde Forurensing Medfører tiltak i planen: 35. Fare for akutt forurensing J 2 2 Uhell med olje vil bli fanget opp i bruddet, før avrenning til omgivelsene, med unntak for åpningsetappen. Tiltak: Beredskap m 36. Støy og støv fra trafikk 37. Støy og støv fra andre kilder J/N absorbsjonsmiddel Ingen uventede hendelser. Lass tildekkes i tørre perioder med fare for støvspredning. J 4 1 Støvspredning ved moderat til sterk vind: Vanning av knust dolomitt i spesielle situasjoner 8

15 38. Forurensing av sjø N 39. Risikofylt industri J/N Ingen uventede hendelser Transport 2 - Er det risiko for: 40. Ulykke med farlig gods 41. Vær/føreforhold begrenser tilgjengelighet 42. Ulykke i av- og påkjørsler Atkomstveg/Fv 812 Fv 812 / E6 Kaiområdet/E6 43. Ulykker med gående - syklende 44a. Møteulykker kjøretøy - kjøretøy langs Fv. 812 Skar - Ljøsenhammaren 44b. Utforkjøring Fv 812 Skar - Ljøsenhammaren 44c Ryggeulykker langs Fv 812 Andre forhold - Risiko knyttet til tiltak og omgivelser: 45. Fare for N terror/sabotasje 46. Regulerte N vannmagasin med usikker is/var vannstand 47. Fallfare ved naturlige terrengformasjoner samt gruver, sjakter og lignende 48. Andre forhold: Påkjørsel av beitedyr 49. Skremming av beitedyr J 1 3 Sprengstofftransport ihht gjeldende bestemmelser om transport av farlig gods. J 3 1 Ekstreme vinterforhold. Transport stoppes J 3 3 Atkomstveg Fv 812: Skilting og nedsetting av hastighet fra 80 til 60 km/t. Fv 812 E6: Nedsetting av hastighet i kryssområdet fra 90 til 70km/t Kaiområdet E6: 80 til 60 km/t J 3 3 Smal veg mellom Skar og Ljøsenhammaren: Møteplasser opprustes drift. Skilting J 3 2 Fv 812 mellom Skar og Ljøsenhammaren, spesielt i svingene ved Skar: Skilte møteplasser, nedsetting av hastighet J 3 2 Flere store kjøretøy kan medføre større sannsynlighet for utforkjøring langs smal veg: Skilting av møteplasser, evt. nedsetting av hastighet J 1 2 Rygging mellom møteplasser: Skilte møteplasser bedre J 2 2 Uvedkommende inn i anleggsområdet: Sikring (gjerde) og skilting. J 3 2 Sikre med gjerde langs Fv 812 og atkomstveg J 3 2 Sprengningstidspunkt avtales med seterpersonell 9

16 4 Risikoevaluering Risikomatrise: Risikoområdet er systematisert ut fra sannsynlighet og konsekvens som framkommer i Tabell 3-1: - hvor sannsynlige de er etter tabell konsekvensen av slike hendelser etter tabell 1-2 Tabell 4-1 Risikomatrise Konsekvens: En viss fare Kritisk/Alvorlig Ufarlig (1) Sannsynlighet: (2) (3) Meget sannsynlig (4) 35, 37 Sannsynlig (3) 41 7, 44a, 44b, 42, 43 48,49 Mindre sannsynlig (2) 13, 35, 47 Lite sannsynlig (1) 1, 10, 44c 14, 40 Farlig/Svært alvorlig (4) Katastrofalt (5) Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere risikoen. Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko. 5 Konklusjon Analysen viser at det bør gjennomføres følgende tiltak for å redusere risiko dersom SMA Nordland AS skal utvinne dolomitt fra Kvitberget og transportere dette til Galten, Langset (Tiltakene er «bør»-tiltak og derfor ikke tatt med forslaget til planbestemmelser): Løse gjenstander som kan flyttes av sterk vind (plater og lignende) lagres forsvarlig slik at de ikke blåser ut i omgivelsene (7). Beredskap mot akutt forurensning av olje og lignende i form av lagring av absorbsjonsmiddel på bruddområdet (35) Ved støyproblemer i tørre perioder med vind, bør det vurderes å bruke vanning som støvdempende tiltak både ved knusing og opplasting av dolomitt (37). Ekstra gjerde for geiter ved påkjøringskryss vurderes (48) Sprenging i beitesesongen avtales med drivere av geitesetra. Trafikkulykker Fv 812 ved påkjørsel fra bruddet: Nedsetting av hastigheten fra 80 til 60 km/t E6 ved påkjørsel fra Fv 812: Nedsetting av hastighet fra 90 til 70 km/t. Fv 812 mellom Skar og Ljøsenhammaren, spesielt i svingene ved Skar: Skilte møteplasser, (44 a, b og c) 10

17 Det forutsettes at SMA Nordland AS til enhver tid følger gjeldende rutiner og retningslinjer i lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet, bl.a. når det gjelder sikring av bruddområdet, sprenging, sikring av last og hensyn til ytre miljø m.m. 11

18 6 Referanser Bodø kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Forslag til disposisjon. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen, Kartlegging av risiko og sårbarhet. SMA Nordland AS Forslag til planbestemmelser for detaljreguleringsplan for Kvitberget dolomittbrudd, Skjerstad Gnr 47, Bnr 1 i Bodø kommune. Plan ID 1902 SMA Nordland AS/Sweco 2014: Planbeskrivelse for detaljreguleringsplan for Kvitberget dolomittbrudd, Skjerstad i Bodø kommune. Plan ID

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Rødbergsvegen 9, Selbu Reguleringsplan Forfatter: Rambøll AS, Arkitektur og Landskap v/ Lars Sjøberg Forslagsstiller til planforslag: Inger Hårstad dødsbo v/ Dagfinn Hårstad

Detaljer

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype ROS-analyse 2014-06-05 ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE ROS- ANALYSE 3 (7) ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsnr.: 1350001271 Oppdragsnavn: Reguleringsendring Ås skog

Detaljer

Sak: Reguleringsplan med konsekvensutredning for deponi i Jensvolldalen. Anleggsveg/turløype

Sak: Reguleringsplan med konsekvensutredning for deponi i Jensvolldalen. Anleggsveg/turløype Risiko- og sårbarhetsanalyse Sak: Reguleringsplan med konsekvensutredning for deponi i Jensvolldalen. Anleggsveg/turløype Forfatter: Statens vegvesen. Forslagsstiller til planforslag: Statens vegvesen

Detaljer

Risiko kan betrakter som et produkt av sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen av denne.

Risiko kan betrakter som et produkt av sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen av denne. NOTAT Oppdrag Levanger ungdomsskole Kunde Levanger kommune Notat nr. 01 Dato 05.02.2014 Til Fra Kopi Link Arkitekter og Levanger kommune Anne Elisabeth Katmo Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Hensikten

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44 Risiko- og sårbarhetsanalyse Sak: DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016 Forfatter: September Arkitekter as Forslagsstiller til planforslag: September Arkitekter as Dato: 18.01.15 Oppsummerende

Detaljer

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS Rapporttype ROS-analyse Dato 2013-01-21 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (7) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET. ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

Nasafjellet kvartsforekomst Risiko- og sårbarhetsanalyse

Nasafjellet kvartsforekomst Risiko- og sårbarhetsanalyse Elkem AS Salten Verk Nasafjellet kvartsforekomst Rana kommune, Nordland Risiko- og sårbarhetsanalyse Revidert august 2013 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 144954-1 144954 23.04.2012 Kunde: Elkem

Detaljer

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jaasund AS c/o Bo1 as Rapporttype ROS-analyse 2011-09-22 PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (9) PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype ROS-analyse 2013.05.15 DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal Dato: 11.03. 2015 Man har i utgangspunktet brukt denne oversikten for å danne seg et bilde av hvilke risiko- og sårbarhetsfaktorer

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

Planprogram Årnes Næringspark. 03.06.13 Romerike Arkitekter AS

Planprogram Årnes Næringspark. 03.06.13 Romerike Arkitekter AS Planprogram Årnes Næringspark 03.06.13 Romerike Arkitekter AS Innhold 1. Formål 1.1 Planområdet 2. Planprosess 2.1 Fremdriftsplan 3. Medvirkning 4. Alternativer 4.1 0-alternativet 4.2 Full utbygging 5.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

SKEIKAMPEN SKISTADION ROS-ANALYSE

SKEIKAMPEN SKISTADION ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Skeikampen Pluss BA, Follebu skiklubb, Gausdal Skilag, Tretten Skiskytterlag og Vestringen IL Rapporttype ROS-analyse 2014-08-27 SKEIKAMPEN SKISTADION ROS-ANALYSE "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE

GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap Rapporttype ROS-analyse 07.10.2014 GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

Tema for risiko- og sårbarhetsvurdering er vurdert i tabell og beskrevet: Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig

Tema for risiko- og sårbarhetsvurdering er vurdert i tabell og beskrevet: Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig ROS analyse Skrevet av: Haakon Harrystad, M. Arch Sammendrag med anbefalinger og tiltak Analysen viser at støy- og støvforurensing fra trafikk og ulykker i anleggsperioden er de mest risikable hendelsene

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Nessjordet B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 Forfatter: Arkiplan AS Forslagsstiller til planforslag: Inderøy Kommune Dato: 2015-02-15 Rev. 1: 2015-03-12/HL SAMMENDRAG

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

FORELØPIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE, VARDEVEGEN 1, DEL AV GBR./BNR. 197/88 m. fl.

FORELØPIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE, VARDEVEGEN 1, DEL AV GBR./BNR. 197/88 m. fl. FORELØPIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE, VARDEVEGEN 1, DEL AV GBR./BNR. 197/88 m. fl. Sak: Ditlev Bloms Hjørne, del av GBR./BNR. 197/8 m. fl. Forfatter: Rasmus Bolvig Hansen, Voll Arkitekter Forslagsstiller

Detaljer

Detaljregulering Del av Vikan Nord

Detaljregulering Del av Vikan Nord RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN DEL AV VIKAN NORD Sak: Forslagsstiller til planforslag: Forfatter: Tiltakshaver: Dato: 27.11.2015 Detaljregulering Del av Vikan Nord Eggen Arkitekter AS Kjersti

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Tosterødberget Halden kommune Detaljregulering

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Skardet masseuttak kommune: Alvdal Dato: 10.08. 2015 Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

Meråker Kommune ROS-ANALYSE

Meråker Kommune ROS-ANALYSE Meråker Kommune ROS-ANALYSE DETALJREGULERING TØMMERÅSEGGA GRUSTAK Meråker kommune 10.07.13 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE TØMMERÅSEGGA GRUSTAK INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2.

Detaljer

Glømmen Entreprenør AS ROS-ANALYSE

Glømmen Entreprenør AS ROS-ANALYSE Glømmen Entreprenør AS ROS-ANALYSE DETALJREGULERING Namsos kommune 06.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2. VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 5 2.1 GEOTEKNISK VURDERING...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

Detaljregulering for Storvold Grimstad kommune. ROS analyse. Planområdet Storvold med omgivelser

Detaljregulering for Storvold Grimstad kommune. ROS analyse. Planområdet Storvold med omgivelser Grimstad kommune ROS analyse Planområdet Storvold med omgivelser MULTICONSULT Rigedalen 15 4626 Kristiansand Tlf 37 40 20 00 multiconsult.no NO 910 253 158 MVA RAPPORT OPPDRAG Detaljregulering for Storvold

Detaljer

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter Utgave: 1 Dato: 2011-08-17 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. Trondheim, 15.04.2011 1 OMRÅDET OG TILTAKET Husbyåsen Utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut boligfelten B4a og B4b i området regulert

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 29-04-14 METODE Analysen er gjennomført i hht.

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 08-10-13 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv

Detaljer

Vedlegg 6. ROS-analyse

Vedlegg 6. ROS-analyse Vedlegg 6 ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KROKVEIEN 4, HARSTAD Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E Detaljr egu lering for Tomt til Veidekke Industri AS innenfor gnr./bnr. 152/27 og 152/39. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med reguleringen er å

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Ved etablering av avkjørsler og nedkjøring til parkeringskjellere må det legges vekt på trafikksikker utforming.

Ved etablering av avkjørsler og nedkjøring til parkeringskjellere må det legges vekt på trafikksikker utforming. ROS analyse Skrevet av: ARC Arkitekter AS, v/håkon Hasslan, arkitekt MNAL Sammendrag med anbefalinger og tiltak Analysen viser at ved utbyggingen av Gartnerikvartalet må det tas hensyn til påviste forurensinger

Detaljer

Detaljregulering for Lussevika, område B1, Lindesnes kommune

Detaljregulering for Lussevika, område B1, Lindesnes kommune RAPPORT Detaljregulering for Lussevika, område B1, Lindesnes kommune OPPDRAGSGIVER Konsmo Fabrikker AS EMNE DATO / REVISJON: 15. mai 2014 / MULTICONSULT Rigedalen 15 4626 Kristiansand Tlf 37 40 20 00 multiconsult.no

Detaljer

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm Oppdragsgiver: Lunde Holding Invest Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering Tangen 11-13 (plan ID 1331) Dato: 2013-06-13 Rev. 2 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hans Munksgaard

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Oppdragsgiver: Oppdrag: Lier kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Dato: 2014-06-17 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

ROS analyse, datert 15.04.2015

ROS analyse, datert 15.04.2015 Emne: Detaljregulering av Søndre del av Jessheim Park Ringvegen/ Trondheimsvegen, GBNR 135/170,m.fl. Ullensaker kommune. Utarbeidet av: Arconsult Ove Bøe AS Prosjektnr: 13030 Søndre del Jessheim Park,

Detaljer

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata.

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR område på Sykehuset Levanger. Utarbeidet av: Madsø Sveen arkitekter as for Levanger kommune. Sign.: Kontroll: Antall sider: 5 Dato: 19.05.2014 Bakgrunn

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for kvartal 11 Oppdragsgiver: Smedvig Eiendom AS Prosjektnr: 12098 Oppdragsbeskrivelse: Reguleringsplan for Kvartal 11, Lillehammer kommune Utarbeidet av: Magnus

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NANNESTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN: Detaljplan for HOLSTAD B.12 - felt B.1 - PlanID:14-02 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter deler av gnr. 149 bnr 58 og er en detaljregulering

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN Namsos kommune ROS-ANALYSE DETALJREGULERING 09.10.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2. VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 5 2.1 GEOTEKNISK VURDERING... 5 2.2 SNØSKRED... 5

Detaljer

ROS-analyse Detaljregulering for Strandestien, Åros, Søgne kommune

ROS-analyse Detaljregulering for Strandestien, Åros, Søgne kommune RAPPORT ROS-analyse Detaljregulering for Strandestien, Åros, Søgne kommune OPPDRAGSGIVER Søgne kommune v/enhet for eiendom EMNE ROS-analyse DATO / REVISJON: 11.mai 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 313482-RAP-ROS-001

Detaljer

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave/dato: 1 / 2011-06-15

Detaljer

REGULERINGENDRING ELVEROM ENKEL ROS - ANALYSE

REGULERINGENDRING ELVEROM ENKEL ROS - ANALYSE Oppdragsgiver Nordre Land kommune Rapporttype ROS 2014-05-09 REGULERINGENDRING ELVEROM ENKEL ROS - ANALYSE ENKEL ROS - ANALYSE 3 (12) REGULERINGENDRING ELVEROM ENKEL ROS - ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003207

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner som legger

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan Ämminniemi hyttefelt Nordreisa kommune

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan Ämminniemi hyttefelt Nordreisa kommune Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan Ämminniemi hyttefelt Nordreisa kommune Dato 20.05.2015 Rev.: ROS Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan Ämminniemi hyttefelt Nordreisa kommune Planid

Detaljer

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Nyli gård Utgave/dato: 2 / 2013-04-29 Arkivreferanse: -

Detaljer

AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST ROS-ANALYSE

AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST ROS-ANALYSE AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST ROS-ANALYSE 1 1 Bakgrunn og nøkkelopplysninger...3 2 Metode...3 3 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak...4 3.1 Sjekkliste - mulige uønskede

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Heistaddalen,Porsgrunn

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Heistaddalen,Porsgrunn Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Heistaddalen,Porsgrunn 30.06.14 1. Generelt Plan-og bygningslovenforutsetteri 4.3at detblir utarbeidetros-analysefor arealplanersom leggertil rettefor

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HØYLAND FORSØKSGÅRD AU 52 PLAN 2012 116 ROS ANALYSE

DETALJREGULERING FOR HØYLAND FORSØKSGÅRD AU 52 PLAN 2012 116 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap Rapporttype ROS-analyse 4.12.2012 DETALJREGULERING FOR HØYLAND FORSØKSGÅRD AU 52 PLAN 2012 116 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (9) DETALJREGULERING FOR HØYLAND FORSØKSGÅRD

Detaljer