SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland"

Transkript

1 SMA Nordland AS Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland Risiko- og sårbarhetsanalyse 2014

2

3 rao4n RAPPORT Kvitberget dolomittbrudd ROS-analyse Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Kunde: SMA Nordland AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kvitberget dolomittbrudd, Bodø kommune, Nordland. Sammendrag: SMA Nordland AS ønsker å utvinne dolomitt fra Kvitberget for salg som råstoff til ulike industriformål. Denne ROS-analysen omfatter brudd, knusing og sikting, tipp, midlertidig lagring, atkomstvei, transport til utskipning ved Langset i Saltdal kommune. Analysen viser at planene ikke innebærer uakseptabel risiko for verken liv/helse, miljø eller materielle verdier. Likevel bør tiltakshaver gjennomføre eller bidra til at følgende tiltak blir gjennomført for å redusere risikoen som følge av uønskede hendelser: Løse gjenstander som kan flyttes av sterk vind (plater og lignende) lagres forsvarlig slik at de ikke blåser ut i omgivelsene. Beredskap mot akutt forurensning av olje og lignende i form av lagring av absorbsjonsmiddel på bruddområdet Ved støvproblemer i tørre perioder med vind, bør det vurderes å bruke vanning som støvdempende tiltak både ved knusing og opplasting av dolomitt Ekstra gjerde for geiter ved påkjøringskryss vurderes Sprenging i beitesesongen avtales med drivere av geitesetra. Trafikkulykker Fv 812 ved påkjørsel fra bruddet: Nedsetting av hastigheten fra 80 til 60 km/t E6 ved påkjørsel fra Fv 812: Nedsetting av hastighet fra 90 til 70 km/t. Fv 812 mellom Skar og Ljøsenhammaren, spesielt i svingene ved Skar: Skilte møteplasser Det forutsettes at SMA Nordland AS til enhver tid følger gjeldende rutiner og retningslinjer i lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet, bl.a. når det gjelder sikring av bruddområdet, sprenging, sikring av last og hensyn til ytre miljø m.m. Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet av: Sign.: Kjell Huseby, Øistein P. Hveding, Steinar Gylt Kontrollert av: Jannike Gry B. Jensen Oppdragsansvarlig / avd.: Frode Løset/ Miljørådgiving Sign.: Oppdragsleder / avd.: Kjell Huseby/ Miljørådgiving

4

5 Innhold 1 Bakgrunn og nøkkelopplysninger Formål Hjemmel Metode, definisjoner og datagrunnlag Organisering av arbeidet Systemkartlegging Beskrivelse av tiltaket Avgrensninger Områdets sårbarhet Sårbarhet Ytre miljø Sårbarhet Liv og helse Sårbarhet materielle/økonomiske verdier Resultater Identifisering av farer Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak Risikoevaluering Konklusjon Referanser... 12

6

7 1 Bakgrunn og nøkkelopplysninger 1.1 Formål Formålet med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier m.m. i forbindelse med reguleringsplan for Kvitberget dolomittbrudd. 1.2 Hjemmel Plan- og bygningslovens kapittel 4 om Generelle utredningskrav krever at det skal utarbeides en ROS-analyse: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser. 1.3 Metode, definisjoner og datagrunnlag En ROS-analyse er en systematisk prosess som består av identifisering av uønskede hendelser eller farer, analyse av risiko (sannsynligheten og konsekvenser av disse) og en evaluering av analyseresultatet for å vurdere evt. risikoreduserende tiltak. For å identifisere mulige uønskede hendelser har vi tatt utgangspunkt i Bodø kommunes sjekkliste og vurderingen av områdets sårbarhet mhp ytre miljø, liv og helse samt materielle verdier. I tillegg til en vurdering opp mot nevnte sjekklister er det gjennomført et kartleggingsmøte der erfarne ressurspersoner deltok. Hensikten med et slikt møte er å klargjøre om det er andre særskilte faremomenter knyttet til planlagt tiltak og den overordnete risikosituasjonen. Mulige hendelser som er vurdert, er gjengitt i avsnittet Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak. Begreper og definisjoner: Risiko er et uttrykk for at noe uønsket skal skje og hvilke følger dette kan få. Risikobegrepet er sammensatt av to grunnbegreper - Et mål for konsekvens - Et mål for sannsynlighet Risiko = sannsynlighet x konsekvens Sårbarhet er et objekts evne til å tåle påkjenninger og evne til å gjenskape førsituasjonen i ettertid. 1

8 Sannsynlighet: I denne analysen benyttes følgende sannsynlighetsbegreper: Tabell1-1 Sannsynlighetsklassifisering Begrep Forklaring 1 Lite sannsynlig Hendelse ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men er teoretisk mulig. Mindre enn en gang i løpet av 30 år. 2 Mindre sannsynlig Kan skje (ikke usannsynlig). Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 30 år. 3 Sannsynlig Kan skje av og til (periodisk hendelse). Mellom en gang i løpet av 1 år og en gang i løpet av 10 år. 4 Meget sannsynlig Kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede. Mer enn en gang i løpet av et år. Konsekvens: Det brukes følgende konsekvensbegreper i analysen: Tabell 1-2 Konsekvensklassifisering Begrep Liv / Helse Ytre miljø Økonomiske verdier/produksjonstap 1 Ufarlig Ingen personskader Ingen skader Tap lavere enn NOK 2 En viss fare Få og små Mindre skader, lokale skader Tap mellom NOK og 3 Kritisk /alvorlig 4 Farlig/svært alvorlig personskader Alvorlige personskader Alvorlige skader/ en død 5 Katastrofalt En eller flere døde Omfattende skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid < 1 år, Alvorlige skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid > 1 år Svært alvorlige og langvarige skader uopprettelig miljøskade 1 MNOK. Tap mellom 1 og 5 MNOK Tap mellom 5 og 10 MNOK Tap over 10 MNOK Resultatene av identifiseringen av farer / hendelser og analysene, legges inn i en «risikomatrise» der fargene er resultat av evalueringen og fargene betyr følgende: Risikoen er akseptabel Ingen tiltak er nødvendige Risikoen er på et nivå der det anbefales å redusere risikoen ved å iverksette tiltak før eller under virksomheten Risikoen er uakseptabel. Vesentlig tiltak må evt gjennomføres før tiltaket starter 2

9 Konsekvens: Sannsynlighet: Meget sannsynlig (4) Sannsynlig (3) Mindre sannsynlig (2) Lite sannsynlig (1) Ufarlig (1) En viss fare (2) Kritisk/Alvorlig (3) Farlig/Svært alvorlig (4) Katastrofalt (5) Vi har lagt til grunn informasjon om tiltaket slik det framkommer i «Planbeskrivelsen for detaljreguleringsplan for Kvitberget dolomittbrudd, Skjerstad i Bodø kommune», dato: dd For trafikkdelen har vi også innhentet ny informasjon om trafikkmengder fra Nasjonal vegdatabase (NVDB 2013) samt benyttet Google-Maps med fotoserier langs Fv 812 og E6 som hjelpemiddel for å supplere kunnskapen om de aktuelle vegers tilstand (Info fra 2010). 1.4 Organisering av arbeidet ROS-analysen er utarbeidet av Sweco Norge AS ved senior miljørådgiver Øistein Preus Hveding (ytre miljøforhold), seniortrafikkplanlegger Steinar Gylt (trafikkforhold) og prosjektleder Kjell Huseby (Prosessledelse og bergtekniske vurderinger). 2 Systemkartlegging 2.1 Beskrivelse av tiltaket SMA Nordland AS ønsker å utvinne dolomitt fra Kvitberget som råstoff til industriformål. Tiltaket omfatter Atkomstveg Brudd Knuse- og sikteverk Midlertidig deponi/mellomlager Transport til utskiping ved Galten, Langset i Saltdal Brudd Hovedetappene i utviklingen av bruddet vil være følgende: Etappe 1a: Åpning. Inngjerding av området, etablering av atkomstveg, avdekking i sentrale og vestlig deler av bruddet, etablering av støyvoll mot vest og etablering av produksjonsområde med knusing, sortering og lagring på kote 485. Etappe 1b: Bruddet utvides til ytre grense mot nord og etablering av høyeste palletrinn på kote 530. Produksjonsutsyr står på kote Etappe 2: Bruddet utvides i dybden til kote 440. Produksjonsutstyr står fortsatt på kote 485 Etappe 3: Bruddet utvides ytterligere i dybden til kote 395. Produksjonsutstyret flyttes til kote 395 Etappe 4: Bruddkanten i sør og sørøst senkes og øvre palletrinn her blir liggende på kote 455. Produksjonsutstyr står på kote 365 Avlutning: Bygninger og andre installasjoner rives og fjernes, opprydding gjennomføres og revegetering sluttføres 3

10 Dolomitt vil bli brutt på tradisjonelt vis med boring og sprenging av ca 15 meter høye paller. Planområdets totale areal er 470 daa og bruddområdet litt mindre. Selve brytingen vil foregå ved boring og sprenging. Boringen vil foregå med hydraulisk borerigg med støvavsug. Sprengstoffet som planlegges brukt er en slurryblanding som transporteres til bruddet ved hver sprengning. Støyvoll, sedimenteringsbasseng etc Jord og humusholdige avdekkingsmasser vil bli benyttet til å bygge en støyvoll i vest i Etappe 1a. Massene fra avdekkingen vil ellers bli plassert slik at disse kan benyttes som tildekning i avslutningsfasen. I tillegg til hydraulisk borerigg vil det bli benyttet en gravemaskin, en hjullaster og et knuse- /sikteanlegg i driften. Overvann fra bruddet pumpes til sedimenteringsbasseng som anlegges i forbindelse med produksjonsområdet innenfor planområdet. Knuse- og sikteanlegg Sprengte bergmasser vil bli knust og siktet i et mobilt knuse-/sikteanlegg, som i de første tre etappene planlegges plassert bak støyvollen i nordvestre del av bruddet på kote 485. Seinere vil det plasseres nede i bruddet, først på kote 440. Knuseverket vil være et mobilt anlegg som består av mater, gallersikt, grovknuser, sikt, finknuser og transportband. Dette anlegget vil bli støyskjermet og med støvavsug. Støydemping vil bli prioritert for å redusere støyspredning i omgivelsene og for å imøtekomme kravene i Forurensingsforskriften 30-7 som definerer lovlige støygrenser for produksjon av pukk, grus, sand etc. Atkomstveg For å transportere dolomitt ut og maskiner og utstyr inn i bruddet, planlegges veg fra Fv 812 og inn i forekomsten. Vegtraseen er ca 500 m lang, med bom og elektrisk ferist for å holde geiter ute fra bruddområdet. Transport til kai ved Langset Det planlegges at alt utsprengt og knust dolomitt transporteres via Fv 812 til Medby og videre langs E6 til kai ved Galten, Langset. Se Figur 1 (Neste side). Avstanden mellom brudd og kai er ca 25 km. Fra Galten vil kvartsen bli transportert videre med skip. Produksjonen i bruddet vil foregå i kampanjer i perioder tilpasset mellomlagringskapasitet og utskipningen. Transporten vil foregå med vogntog à maksimum 30 tonn nyttelast, slik at lastekapasiteten utnyttes maksimalt i henhold til en hver tid gjeldende akseltrykk- og totalvektbegrensninger på Fv 812. Dagens Fv 812 tilhører bruksklasse BkT8 for maksimal vekt 40 tonn. Vegbredden mellom Kvitberget og Skar er 7,5 m og fartsgrensa 80 km/t. ÅDT er beregnet til 490 med en tungtransportandel på 12 %. På E6 er ÅDT 1900 og ÅDT-T: 20 %. I perioden fra oppstart til Fv 812 er forsterket, vil årlig transportmengde være begrenset til tonn/år. Dette betyr ca 2500 lass a 20 tonn pr år (Gj.sn 7 lass/d). Dette vil medføre en 4

11 økning i ÅDT T fra ca 60 (12 %) til ca 75 (14-15 %). Ved et uttak på tonn/år vil trafikkøkningen utgjøre 38 kjøretøyer pr døgn, dvs til ÅDT 530 og ÅDT-T på 18,5%. Ved maksimalt uttak og transport ( tonn/år) vil det bli 45 lass pr arbeidsdøgn (tur-retur: 90 kjøretøy) med 30 tonns nyttelast pr kjøretøy: ÅDT: 580 og ÅDT-T på ca 26%. Åpningsfasen for dette tiltaket omfatter etablering av atkomstveg og etablering av rigg i bruddområdet. Denne fasen planlegges gjennomført i løpet av 2-3 år med ca 4-6 personer. Kart som viser Kvitbergets beliggenhet og transportveg til Langset (Kilde: 2.2 Avgrensninger ROS-analysen fokuserer på mulige uforutsette hendelser i influensområdet som har sikkerhetsmessige konsekvenser for personer (3.person), miljømessige konsekvenser eller konsekvenser for materielle verdier. Influensområdet for denne analysen omfatter planområdet, Austerdalselva med vassdraget nedstrøms og transportvegen fra Kvitberget til Galten, Langset. ROS-analysen har en tidshorisont på ca 30 år. 5

12 Godkjent driftsplan som regulerer forhold omkring ressursutnytting og sikkerhet forutsettes. Ytre hendelser som krig, nedfall av meteoritter eller betydelige endringer av samfunnet er ikke vurdert. Konsekvenser for selve virksomhetens lønnsomhet og/eller fare for evt. konkurs er ikke vurdert. Faremomenter knyttet til arbeideres liv/helse vurderes heller ikke da dette inngår i selskapets planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Planlagte eller forutsette effekter på biologisk mangfold, endret støybilde, endret avrenning til sjø eller ferskvann, planlagte naturinngrep som følge av tiltaket, etc., dekkes av konsekvensutredningen, og vil dermed ikke vektlegges i ROS-analysen. 2.3 Områdets sårbarhet Sårbarhet er et uttrykk for et objekts eller et områdes evne til å tåle en negativ påvirkning og dets evne til å gjenopprette førsituasjon i etterkant. Vi har vurdert omgivelsenes sårbarhet i forhold til miljømessige forhold, liv og helse samt materielle verdier Sårbarhet Ytre miljø Austerdalselva er resipienten hvor overvann fra bruddet planlegges sluppet ut i. Den er en sideelv til det vernede vassdraget Lakselva, og vassdraget i helhet er vurdert som sårbar for forurensninger (Konsekvensutredningen 2005). Lakselva er lakseførende og er friskmeldt i forhold til lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Vegetasjon og dyreliv i omgivelsene vurderes ikke som spesielt sårbar for aktiviteter knyttet til bruddet Sårbarhet Liv og helse I influensområdet er det de myke trafikantene langs transportvegen som er mest sårbare i forhold til nye aktiviteter knyttet til bruddet. Andre trafikanter langs vegen vurderes også som en sårbar gruppe. Utøvere av friluftsliv og hyttebeboerne i omgivelsene til bruddet anses også som en gruppe som må vurderes i denne sammenheng Sårbarhet materielle/økonomiske verdier Beitedyr, både sau, geit og rein utgjør sårbare elementer som vurderes mhp risiko. De er sårbare både i forhold til fallulykker, skremming, økt trafikk og steinsprang. Bruddet i seg selv vurderes ikke som et sårbart objekt i forhold til skred og steinsprang da faglig forsvarlig drift i hht godkjent driftsplan er en forutsetning. 6

13 3 Resultater Identifisering av farer 3.1 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak Tabell 3-1 viser mulige uønskede hendelser tilknyttet planlagt virksomhet, med angitt vurdert risiko. Tabellen er basert på sjekklisten i Bodø kommunes mal for ROS-analyser. For hvert tema er hendelser som berører sårbare objekter eller elementer (Se 2.3), vurdert som aktuelle for videre vurdering og analyse. Disse er vurdert mhp sannsynlighet og konsekvens og forslag til risikoreduserende tiltak. Evalueringen av risikoen gjelder for hendelsen før foreslått tiltak er gjennomført. Tiltakene som her foreslås gjennomført, vil gi akseptabel risiko for alle hendelser. Tabell 3-1: Sjekkliste for uønskede, ikke planlagte hendelser og deres risiko for sårbare elementer i influensområdet til Kvitberget dolomittbrudd. 1) Evaluering av risiko FØR tiltak gjennomført. 2) Analysene av hendelsene vedr Transport gjelder ved årlig transportmengde opp til tonn. Hendelse/situasjon Aktuelt ja/nei Sannsynlighet Konsekvens Risiko Eval. 1 Beskrivelse av hendelse: Risikoreduserende tiltak Natur-, klima og miljøforhold Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for: 1. Masseras /skred J 1 2 Utglidning av bruddkant etter avslutning: Rensking og sikring vil være krav i driftsplan. 2. Snø / isras N 3. Flomras N 4. Elveflom N 5. Tidevannsflom N 6. Radongass N 7. Vind J 3 2 Løse gjenstander (plater og lignende): Lagres forsvarlig og sikres mot vind 8. Nedbør N 9. Sårbar flora N 10. Sårbar fauna - fisk J 1 2 Anadrome fiskearter i Lakselva. Utslipp til Austerdalselva: Sedimentering og rensetiltak forutsatt 11. Naturvernområder N 12. Vassdragsområder J 1 2 Se Kulturminner J 2 1 Samiske kulturminner: Planbestemmelsene: Vil bli undersøkt før oppstart 14. Skogbrann J 1 3 Økt aktivitet gir økt sannsynlighet hvis det er tørt i åpningsetappen. Beredskap med vann dersom det er tørt. 7

14 Bygde omgivelser Kan tiltak i planen få virkninger for: 15. Veg, bru, N kollektivtransport 16. Havn, kaianlegg N 17. Sykehus, N omsorgsinstitusjon 18. Skole barnehage N 19. Tilgjengelighet for N utrykningskjøretøy 20. Brannslukningsvann N 21. Kraftforsyning N 22. Vannforsyning N 23. Forsvarsområde N 24. Rekreasjonsområder J/N Støy: Vurdert i KU og tatt hensyn til i planbest. Forurensningskilder Berøres planområdet av: 25. Akutt forurensing N 26. Permanent N forurensing 27. Støv og støy; N industri 28. Støv og støy; trafikk N 29. Støy; andre kilder N 30. Forurenset grunn N 31. Høyspentlinje N 32. Risikofylt industri N 33. Avfallsbehandling N 34. N Oljekatastrofeområde Forurensing Medfører tiltak i planen: 35. Fare for akutt forurensing J 2 2 Uhell med olje vil bli fanget opp i bruddet, før avrenning til omgivelsene, med unntak for åpningsetappen. Tiltak: Beredskap m 36. Støy og støv fra trafikk 37. Støy og støv fra andre kilder J/N absorbsjonsmiddel Ingen uventede hendelser. Lass tildekkes i tørre perioder med fare for støvspredning. J 4 1 Støvspredning ved moderat til sterk vind: Vanning av knust dolomitt i spesielle situasjoner 8

15 38. Forurensing av sjø N 39. Risikofylt industri J/N Ingen uventede hendelser Transport 2 - Er det risiko for: 40. Ulykke med farlig gods 41. Vær/føreforhold begrenser tilgjengelighet 42. Ulykke i av- og påkjørsler Atkomstveg/Fv 812 Fv 812 / E6 Kaiområdet/E6 43. Ulykker med gående - syklende 44a. Møteulykker kjøretøy - kjøretøy langs Fv. 812 Skar - Ljøsenhammaren 44b. Utforkjøring Fv 812 Skar - Ljøsenhammaren 44c Ryggeulykker langs Fv 812 Andre forhold - Risiko knyttet til tiltak og omgivelser: 45. Fare for N terror/sabotasje 46. Regulerte N vannmagasin med usikker is/var vannstand 47. Fallfare ved naturlige terrengformasjoner samt gruver, sjakter og lignende 48. Andre forhold: Påkjørsel av beitedyr 49. Skremming av beitedyr J 1 3 Sprengstofftransport ihht gjeldende bestemmelser om transport av farlig gods. J 3 1 Ekstreme vinterforhold. Transport stoppes J 3 3 Atkomstveg Fv 812: Skilting og nedsetting av hastighet fra 80 til 60 km/t. Fv 812 E6: Nedsetting av hastighet i kryssområdet fra 90 til 70km/t Kaiområdet E6: 80 til 60 km/t J 3 3 Smal veg mellom Skar og Ljøsenhammaren: Møteplasser opprustes drift. Skilting J 3 2 Fv 812 mellom Skar og Ljøsenhammaren, spesielt i svingene ved Skar: Skilte møteplasser, nedsetting av hastighet J 3 2 Flere store kjøretøy kan medføre større sannsynlighet for utforkjøring langs smal veg: Skilting av møteplasser, evt. nedsetting av hastighet J 1 2 Rygging mellom møteplasser: Skilte møteplasser bedre J 2 2 Uvedkommende inn i anleggsområdet: Sikring (gjerde) og skilting. J 3 2 Sikre med gjerde langs Fv 812 og atkomstveg J 3 2 Sprengningstidspunkt avtales med seterpersonell 9

16 4 Risikoevaluering Risikomatrise: Risikoområdet er systematisert ut fra sannsynlighet og konsekvens som framkommer i Tabell 3-1: - hvor sannsynlige de er etter tabell konsekvensen av slike hendelser etter tabell 1-2 Tabell 4-1 Risikomatrise Konsekvens: En viss fare Kritisk/Alvorlig Ufarlig (1) Sannsynlighet: (2) (3) Meget sannsynlig (4) 35, 37 Sannsynlig (3) 41 7, 44a, 44b, 42, 43 48,49 Mindre sannsynlig (2) 13, 35, 47 Lite sannsynlig (1) 1, 10, 44c 14, 40 Farlig/Svært alvorlig (4) Katastrofalt (5) Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere risikoen. Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko. 5 Konklusjon Analysen viser at det bør gjennomføres følgende tiltak for å redusere risiko dersom SMA Nordland AS skal utvinne dolomitt fra Kvitberget og transportere dette til Galten, Langset (Tiltakene er «bør»-tiltak og derfor ikke tatt med forslaget til planbestemmelser): Løse gjenstander som kan flyttes av sterk vind (plater og lignende) lagres forsvarlig slik at de ikke blåser ut i omgivelsene (7). Beredskap mot akutt forurensning av olje og lignende i form av lagring av absorbsjonsmiddel på bruddområdet (35) Ved støyproblemer i tørre perioder med vind, bør det vurderes å bruke vanning som støvdempende tiltak både ved knusing og opplasting av dolomitt (37). Ekstra gjerde for geiter ved påkjøringskryss vurderes (48) Sprenging i beitesesongen avtales med drivere av geitesetra. Trafikkulykker Fv 812 ved påkjørsel fra bruddet: Nedsetting av hastigheten fra 80 til 60 km/t E6 ved påkjørsel fra Fv 812: Nedsetting av hastighet fra 90 til 70 km/t. Fv 812 mellom Skar og Ljøsenhammaren, spesielt i svingene ved Skar: Skilte møteplasser, (44 a, b og c) 10

17 Det forutsettes at SMA Nordland AS til enhver tid følger gjeldende rutiner og retningslinjer i lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet, bl.a. når det gjelder sikring av bruddområdet, sprenging, sikring av last og hensyn til ytre miljø m.m. 11

18 6 Referanser Bodø kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Forslag til disposisjon. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen, Kartlegging av risiko og sårbarhet. SMA Nordland AS Forslag til planbestemmelser for detaljreguleringsplan for Kvitberget dolomittbrudd, Skjerstad Gnr 47, Bnr 1 i Bodø kommune. Plan ID 1902 SMA Nordland AS/Sweco 2014: Planbeskrivelse for detaljreguleringsplan for Kvitberget dolomittbrudd, Skjerstad i Bodø kommune. Plan ID

Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig. Emnetall etter tabellen under, er satt inn i matrisen i samsvar med vurderingen under.

Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig. Emnetall etter tabellen under, er satt inn i matrisen i samsvar med vurderingen under. Risiko- og sårbarhetsanalyse (Forslag til disposisjon. Forklaringer er satt i kursiv i klammer. Risiko og sårbarhetsanalyse er et hjelpemiddel underveis i utarbeidelsen av en reguleringsplan og en dokumentasjon

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: 2015033 Reguleringsplan for Litjskjeet gnr. 137 bnr. 21 Forfatter: Kystplan v/lise K. Grong og May I Andreassen Forslagsstiller til planforslag: Block Watne AS Dato: 16.02.2016

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUND ØSTRE 177/717 DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEG.

REGULERINGSPLAN LUND ØSTRE 177/717 DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEG. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN LUND ØSTRE 177/717 DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEG. Sak: Forslagsstiller til planforslag: Forfatter: Tiltakshaver: Dato: 01.07.2015 Detaljregulering

Detaljer

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype ROS-analyse 2014-06-05 ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE ROS- ANALYSE 3 (7) ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsnr.: 1350001271 Oppdragsnavn: Reguleringsendring Ås skog

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Rødbergsvegen 9, Selbu Reguleringsplan Forfatter: Rambøll AS, Arkitektur og Landskap v/ Lars Sjøberg Forslagsstiller til planforslag: Inger Hårstad dødsbo v/ Dagfinn Hårstad

Detaljer

Sak: Reguleringsplan med konsekvensutredning for deponi i Jensvolldalen. Anleggsveg/turløype

Sak: Reguleringsplan med konsekvensutredning for deponi i Jensvolldalen. Anleggsveg/turløype Risiko- og sårbarhetsanalyse Sak: Reguleringsplan med konsekvensutredning for deponi i Jensvolldalen. Anleggsveg/turløype Forfatter: Statens vegvesen. Forslagsstiller til planforslag: Statens vegvesen

Detaljer

Risiko kan betrakter som et produkt av sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen av denne.

Risiko kan betrakter som et produkt av sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen av denne. NOTAT Oppdrag Levanger ungdomsskole Kunde Levanger kommune Notat nr. 01 Dato 05.02.2014 Til Fra Kopi Link Arkitekter og Levanger kommune Anne Elisabeth Katmo Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Hensikten

Detaljer

Reguleringsplan for Gjelhaugen. Valsneset utvikling KF. Alvorlig

Reguleringsplan for Gjelhaugen. Valsneset utvikling KF. Alvorlig RI SI KO- -- OG SÅRBARHETSAALYSE Sak: Reguleringsplan for Gjelhaugen Forfatter: Trond Langseth Forslagsstiller til planforslag: Valsneset utvikling KF Dato: 01.09.2013 SAMMEDRAG MED ABEFALIGER Ut fra en

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44 Risiko- og sårbarhetsanalyse Sak: DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016 Forfatter: September Arkitekter as Forslagsstiller til planforslag: September Arkitekter as Dato: 18.01.15 Oppsummerende

Detaljer

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS Rapporttype ROS-analyse Dato 2013-01-21 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (7) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET. ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 02.06.14 Tiltakshavere: Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag Røstad, 7600 Levanger Innherred Helsehus AS Ankolmvegen 17b, 7604 Levanger 2 Risiko og sårbarhetsanalyse Helge

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering Raumnes Brygge Sammendrag med anbefalinger Analysen viser ingen store negative konsekvenser. Der hvor tiltak er nødvendig, vil reguleringsbestemmelsene og

Detaljer

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jaasund AS c/o Bo1 as Rapporttype ROS-analyse 2011-09-22 PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (9) PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Nasafjellet kvartsforekomst Risiko- og sårbarhetsanalyse

Nasafjellet kvartsforekomst Risiko- og sårbarhetsanalyse Elkem AS Salten Verk Nasafjellet kvartsforekomst Rana kommune, Nordland Risiko- og sårbarhetsanalyse Revidert august 2013 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 144954-1 144954 23.04.2012 Kunde: Elkem

Detaljer

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype ROS-analyse 2013.05.15 DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1 9.08.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Energivegen 4, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av et næringsbygg

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSAALYSE Sak: 2015009 (kp) Reguleringsplan for SØRESSA gnr 9 bnr 107 m.fl Forfatter: May I Andreassen Forslagsstiller til planforslag: Frøy Eiendom Dato: 19.10.2015 SAMMEDRAG MED ABEFALIGER

Detaljer

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal Dato: 11.03. 2015 Man har i utgangspunktet brukt denne oversikten for å danne seg et bilde av hvilke risiko- og sårbarhetsfaktorer

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SWS Eiendom AS DETALJPLAN FOR SKINNERUD NORD. GEITHUS. MODUM KOMMUNE PLAN ID 201402. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 20.1.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE Oppdragsgiver Statens Vegvesen Rapporttype Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplan rensedam Follotunnelen 2016-07-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN,

Detaljer

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato:

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato: Bekkfaret Områderegulering ROS-analyse Plan ID:16270131 Dato: 17.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser... 3 3. Analyse av

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

Risiko - og sårbarhetsanalyse

Risiko - og sårbarhetsanalyse NORDBOHUS AS Risiko - og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for: Storsandnes, Bjugn Roy Bakken 2 1.Desember.2015 2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (jf. planloven 4-3.) Sak: Detaljregulering for: Storsandnes,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

Planprogram Årnes Næringspark. 03.06.13 Romerike Arkitekter AS

Planprogram Årnes Næringspark. 03.06.13 Romerike Arkitekter AS Planprogram Årnes Næringspark 03.06.13 Romerike Arkitekter AS Innhold 1. Formål 1.1 Planområdet 2. Planprosess 2.1 Fremdriftsplan 3. Medvirkning 4. Alternativer 4.1 0-alternativet 4.2 Full utbygging 5.

Detaljer

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Plannummer: 201411 01.10.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE

GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap Rapporttype ROS-analyse 07.10.2014 GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115

Detaljer

SKEIKAMPEN SKISTADION ROS-ANALYSE

SKEIKAMPEN SKISTADION ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Skeikampen Pluss BA, Follebu skiklubb, Gausdal Skilag, Tretten Skiskytterlag og Vestringen IL Rapporttype ROS-analyse 2014-08-27 SKEIKAMPEN SKISTADION ROS-ANALYSE "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune Sammendrag/konklusjon E01 2016-05-23 Oversendt Ringebu kommune PEHKI OYVPE PEHKI Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

Tema for risiko- og sårbarhetsvurdering er vurdert i tabell og beskrevet: Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig

Tema for risiko- og sårbarhetsvurdering er vurdert i tabell og beskrevet: Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig ROS analyse Skrevet av: Haakon Harrystad, M. Arch Sammendrag med anbefalinger og tiltak Analysen viser at støy- og støvforurensing fra trafikk og ulykker i anleggsperioden er de mest risikable hendelsene

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, september 2011 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 08.01.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) (Jfr. planloven 4 3.) Sak: Forfatter: Utbygger planforslag: Detaljregulering for Eplehagen, Skarnes Nordbohus AS Roy Bakken Nordbohus Kongsvinger AS Dato: 23.9.2015 SAMMENDRAG

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Forslag til detaljregulering for del av Bjørnemyrveien og Steinveien med de till iggende eiendommene 1/417 og 1/418 i Nesodden kommune. INBY

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Risiko og sårbarhetsanalyse er et hjelpemiddel underveis i utarbeidelsen av en reguleringsplan og en dokumentasjon på om området er egnet for planlagte tiltak når det gjelder

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Grytøy oppvekstsenter Ny barnehage, Harstad kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Grytøy oppvekstsenter Ny barnehage, Harstad kommune 01.08.16 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Grytøy oppvekstsenter Ny barnehage, Harstad kommune Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Detaljreguleringsplan for Grytøy oppvekstsenter

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Nessjordet B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 Forfatter: Arkiplan AS Forslagsstiller til planforslag: Inderøy Kommune Dato: 2015-02-15 Rev. 1: 2015-03-12/HL SAMMENDRAG

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl.

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl. Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE Plan ID Utført av: Unicotec AS Dato / sist rev.: 12.06.2015 Underskrift: Monica Schultz Illustrasjon: Plankart i google-earth (Unicotec AS)

Detaljer

ROS-ANALYSE. REGULERINGSPLAN, detaljplan for Øyan Masseuttak. PlanID: Gnr./bnr. 49/228 Meråker Kommune. Oppdragsgiver: AS Meraker Brug

ROS-ANALYSE. REGULERINGSPLAN, detaljplan for Øyan Masseuttak. PlanID: Gnr./bnr. 49/228 Meråker Kommune. Oppdragsgiver: AS Meraker Brug ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN, detaljplan for Øyan Masseuttak PlanID: 3-043 Gnr./bnr. 49/228 Meråker Kommune Oppdragsgiver: AS Meraker Brug Utarbeidet av: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) (Jfr. planloven 4 3.) Sak: Forfatter: Utbygger planforslag: Detaljregulering for Barrustmoen boligområde, Vinstra Nordbohus AS Roy Bakken Nordbohus Vinstra AS Dato: 12.10.2015

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Detaljregulering Del av Vikan Nord

Detaljregulering Del av Vikan Nord RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN DEL AV VIKAN NORD Sak: Forslagsstiller til planforslag: Forfatter: Tiltakshaver: Dato: 27.11.2015 Detaljregulering Del av Vikan Nord Eggen Arkitekter AS Kjersti

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mai 2016 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på DSB

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING SANDERØD BÅTHAVN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING SANDERØD BÅTHAVN Oppdragsgiver Sanderød vel Rapporttype ROS- analyse 22.03.2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING SANDERØD BÅTHAVN DETALJREGULERING SANDERØD BÅTHAVN 3 (10) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR 25-16/15 I SØRREISA SENTRUM 9. august 2013

REGULERINGSENDRING FOR 25-16/15 I SØRREISA SENTRUM 9. august 2013 Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn REGULERINGSENDRING FOR 16/15 Plan ID Utført av: Unicotec AS Dato / sist rev.: 09.08.2013 Underskrift: Monica Schultz BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Reguleringsendrings

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato:

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: 30.10.2015 Bakgrunn I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Skardet masseuttak kommune: Alvdal Dato: 10.08. 2015 Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets

Detaljer

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: 0106 1074 FREDRIKSTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: Utvikling av reguleringsplan for inntil 9 ubebygde tomter i

Detaljer

FORELØPIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE, VARDEVEGEN 1, DEL AV GBR./BNR. 197/88 m. fl.

FORELØPIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE, VARDEVEGEN 1, DEL AV GBR./BNR. 197/88 m. fl. FORELØPIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE, VARDEVEGEN 1, DEL AV GBR./BNR. 197/88 m. fl. Sak: Ditlev Bloms Hjørne, del av GBR./BNR. 197/8 m. fl. Forfatter: Rasmus Bolvig Hansen, Voll Arkitekter Forslagsstiller

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for Fv 51GS nordover fra Rogne skole

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for Fv 51GS nordover fra Rogne skole ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for Fv 51GS nordover fra Rogne skole I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROSanalysen bygger på det planmaterialet

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NITTEDAL KOMMUNE PLAN: B15B (Gnr.13 Bnr.214) Kruttverket, Nittedal kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter gnr. 13 bnr.214 (B15B Kruttverket). Området

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 1965003-04 REGULERINGSPLAN FOR Boliger Prestegård syd for Kjærlighetsstien gnr/bnr 12/398 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

RAPPORT. ROS-analyse Reguleringsplan for fv.27 Muen rasteplass

RAPPORT. ROS-analyse Reguleringsplan for fv.27 Muen rasteplass RAPPORT ROS-analyse Reguleringsplan for fv.27 Muen rasteplass INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med utarbeidelsen av detaljregulering

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SLETTEVOLD, GNR 57/422 M.FL

REGULERINGSPLAN FOR SLETTEVOLD, GNR 57/422 M.FL Plannavn REGULERINGSPLAN FOR SLETTEVOLD, GNR 57/422 M.FL Plan ID Utført av: ODIN PROSJEKTERING AS Dato / sist rev: 11.07.2016 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Det er utarbeidet en Risiko-

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Tosterødberget Halden kommune Detaljregulering

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 669 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad Januar 2016 1. Innledning Denne

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

Meråker Kommune ROS-ANALYSE

Meråker Kommune ROS-ANALYSE Meråker Kommune ROS-ANALYSE DETALJREGULERING TØMMERÅSEGGA GRUSTAK Meråker kommune 10.07.13 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE TØMMERÅSEGGA GRUSTAK INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2.

Detaljer

Glømmen Entreprenør AS ROS-ANALYSE

Glømmen Entreprenør AS ROS-ANALYSE Glømmen Entreprenør AS ROS-ANALYSE DETALJREGULERING Namsos kommune 06.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2. VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 5 2.1 GEOTEKNISK VURDERING...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for:

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 57, GS-veg Vennolumsvegen Trintom skole I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer