Seniorpolitiske framtidsbilder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seniorpolitiske framtidsbilder"

Transkript

1 framtidsbilder

2 Undringen fire livsfaser Hver fjerde er senior: ,3 mill Flere eldre blir yngre Ny og større valgfrihet Utdanning Jobb Pensjon Utdanning Jobb Nyting og yting Gammel framtidsbilder 2

3 Begrepsavklaring og avgrensning Senior år år år Kjernesenior framtidsbilder 3

4 Skilleveien Pensjonsreform Pensjon snudd på hodet Pensjonstrappa Holdninger i endring Prosent 100 Begge kjønn M enn Kvi nner framtidsbilder 4

5 Utfordringen Politikk Holdninger Arbeidsmarked framtidsbilder 5

6 Framtidsbilder Prosjektet har benyttet seg av scenenariemetodikk Det er jobbet sammen med en bredt sammensatt referansegruppe Ikke en prognose, men et forsøk på å lage ulike konsistente beskrivelser av mulige framtider Framtidsbildene skal belyse viktige veivalg i dag Stimulere til flere og bedre strategier i dag Framtidsbildene skal bygge på et kunnskapsbasert utgangspunkt. Derfor er et ståstedet utarbeidet i rapporten framtidsbilder 6

7 Ståsted framtidsbilder 7

8 Ståsted: Hva vet vi om seniorene? Seniorpolitikk Strategier og tiltak for å forebygge tidligavgang, holde på seniorarbeidstakere og rekruttere og integrere flere seniorer i arbeidslivet år år år Kjernesenior

9 De lange linjene Første fase ( ) - Kampen for rett til pensjon Andre fase ( ) - Kampen for redusert pensjonsalderen Tredje fase (2001->) økt avgangsalder - Kampen for

10 Aldersgrenser og pensjonsaldere i dag 62 år uttak av folketrygd, AFP og tjenestepensjon (TP) 65 år uttak av TP i offentlig sektor 67 år bedriftsinterne pensjonsalderen 70 år aldersgrensen for stillingsvernet 75 år opptjeningsgrensen for alderspensjon i folketrygden

11 Perspektiver på seniorpolitikk Sliterperspektivet Aldring gir svekket helse og arbeidsevne Vektlegging av seniorenes begrensninger Deltakelse avhenger ressurstilgang Viktig med forebygging og kompensatoriske tiltak Ressursperspektivet Alder ingen indikator på helse og arbeidsevne Vektlegging av seniorenes ressurser Deltakelse avhenger av vilje Viktig med informasjonsog holdningskampanjer

12 Seniorene øker i antall Aldersgruppen over 55 år vil i 2030 utgjøre 30 prosent av befolkningen. Gruppen mellom 55 og 75 år vil vokse: I dag: I 2030:

13 Sysselsettingsmønsteret endres over tid Menn Prosent ,7 95,1 90,5 87,4 94,5 91,1 88,8 87,9 Fød t Fød t Fød t Fød t år år år år år år år år år ,9 62,6 76,4 63,3 50,6 78,5 Kvinner Prosent Født Født Født ,1 Født ,5 82,4 79, år år år år år år år år år 54,8 51,5 13

14 Vi blir rikere Fra rasjonering til overflod Gjennomsnittsinntekten per innbygger er blitt 5- doblet fra 1948 til Privat formue har blitt over 7-doblet samme tidsrom. Forskjellen mellom rike og fattige øker i Norge. Utfordringen ligger i å fordele rikdommen. Hva velger framtidens seniorer? Rikdommen går i arv Klassesamfunnet Svi formuen av mens du lever Individsamfunnet Felles verdighet i alderdommen Solidaritetssamfunnet 14

15 Vi blir friskere og lever lengre Fra infeksjonssykdommer til livsstilssykdommer. Den medisinske teknologien åpner muligheter samfunnet ikke klarer å tilby alle: prioriteringsskyggen. Levealderen har økt med 7 år siden folketrygden ble innført i 1967 Mens forskjellene mellom menn og kvinner reduseres, øker den mellom ulike yrkes, utdannings- og inntektsgrupper Livsstil og helseprioriteringer påvirker vår individuelle levealder. Helsevalgene må tas i livet, ikke overfor døden. 15

16 Vi får høyere kompetanse 100 % Utdanningsnivå blant personer over 60 år (framskrivning til 2039) 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Uoppgitt Uhs -høy Uhs -lav Vgs Gsk 20 % 10 % 0 %

17 Vi bor mer sentralt Unge søker utdanning i byene Veksten i arbeidsplasser kommer i sentrale strøk Kulturtilbud tiltrekker seg høyt utdannede Billigere og bedre kommunikasjoner sentralt Bedre offentlige og private tjenester ved økt bosettingstetthet 17

18 Fra 68 erne til generasjon x Dagens seniorer (f ) Morgendagens seniorer (f ) Flere Kompetanse Næring Yrkesaktivitet En av fire har kun grunnskole og halvparten har videregående men få har fagbrev/fagopplæring Menn jobber i industrien, i bygg og anlegg, varehandel. transport og lager, og kvinnene innen helse og sosialsektoren. Menn startet tidlig i arbeid, kvinner langt senere. Likevel er ca. 80 % kvinner i arbeid som 40-åringer og 95 % av mennene. Som åringer er fortsatt 60% av mennene i jobb og 50 % av kvinnene En av fem har kun grunnskole, nesten halvparten har fagbrev. Det er primært kvinnene som har gjennomgått en utdanningsrevolusjon drøyt en av tre har høyskoleuniversitetsutdanning. Menn jobber fremdeles i industrien, i bygg og anlegg, varehandel, transport og lager, og kvinnene innen helse og sosialsektoren. En mindre andel menn og en større andel kvinner er i jobb som 40-åringer tilnærmet lik yrkesdeltakelse mellom % Flere kvinner startet yrkeskarrieren tidlig og færre jobber deltid. 18

19 Pensjonen vil bli levealdersjustert Beregnet pensjon ved uttak 62 år. Personer født 1950 og Prosent ,8 6,9 8,6 6,4 12,1 0,6 8 3,5 11,2 11,7 7,6 11,1 Avtalef estet pensjon Tjenestepensjon Fol ketrygd ,1 41,1 50,6 39,1 46,8 36, Født 1950 Fød t 1975 Født 1950 Født 1975 Født 1950 Fød t 1975 Ind ustri Varehan del,hot ell o g rest aurant Fo rret ning sm essig t jenesteytin g, eien domsdrif t 19

20 Arbeidsmoral og yrkesdeltakelse I dag: Nordmenn har høy arbeidsmoral (stabil) Seniorer har høy yrkesdeltakelse Utviklingstrekk: Yrkesdeltakelsen har økt siden 1995 Færre seniorer uførepensjoneres I morgen: Flere vil stå i arbeid til en høyere alder Flere vil jobbe deltid etter fylte 62 år

21 Mange vil jobbe, men ikke alle vil jobbe full tid. Andel som sier de vil jobbe, og hvor mye de vil jobbe etter fylte 62 år. Prosent , ,6 29, ,1 17,3 21,9 19,8 19,2 14,1 14,2 9,7 19,3 14,3 100 prosent prosent prosent 50 prosent Mi ndre enn 50% ,6 33,9 29,1 21,4 28, ,1 4, 6 Opp t il og år m ed 30 år (N=127) (N=85) 7,7 9,9 7, år (N=196) år (N=192) Al le (N=600) 21

22 Holdninger til seniorer i arbeidslivet I dag: Få vil rekrutterer seniorer Sterk konjunkturavhengig arbeidskraftetterspørsel Utviklingstrekk: Mer positive til seniorer Flere har en seniorpolitikk og seniortiltak I morgen: Kompetanse vil være avgjørende for næringslivet Etterspørsel og tilrettelegging for å beholde

23 Flekserne 5 % - Jobber når de vil De standhaftige - Jobber uansett 50 % 1 % Liberoene - Realiserer gründerdrømm en Arbeid eller fritid eller begge deler? De overflødige 10 % - Pensjonert mistet jobben De upåvirkelige - har nådd nokpunktet 20 % De tvungne 14 % - stucked i arbeidslivet 23

24 Usikkerhetene Hva er de mest relevante, men usikre faktorene? Mye er usikkert Hva med norsk økonomi fortsatt vekst? Klimaendringene nye betingelser for utvikling? Hva ønsker den enkelte i morgendagens samfunn? Endringer i den enkeltes holdninger, muligheter og valg Hvor stramt vil morgendagens arbeidsmarked være? Hvor stor del av arbeidskraftsbehovet vil dekkes gjennom arbeidsmigrasjon? Hvordan vil innretningen på den politiske tilretteleggingen og regulering av arbeidslivet være? Hvilke tenkemåter vil ligge til grunn og hvilke virkemidler vil benyttes? Hvordan vil kronologisk alder oppfattes i morgendagens samfunn? Hvilken betydning vil synet på alder ha for den enkelte arbeidstaker, arbeidsgivere og myndigheter? framtidsbilder 24

25 Usikkerhet 1: Aldersfritt? Fortell meg når du er født og jeg skal si deg hvem du er Forhånddefinerte forventninger til personer på ulike alderstrinn og aldersgrupper Helse Læringsevner Sosiale forhold: endringsdyktig Verdier og holdninger Forskning viser til endringer i forholdet mellom alder og fysiske og kognitive egenskaper Hva så: Aldersstyrt eller aldersfritt samfunn? framtidsbilder 25

26 Usikkerhet 2: Politikkens innretning? Lovregulering Tariffavtaler, samarbeidsavtaler Pensjonssystem og andre velferdsordninger Andre reguleringstiltak, skatt m.v. Regulering og samarbeid Markedsstimulering og konkurranse framtidsbilder 26

27 Scenariekrysset Regulering og samarbeid M er å gi M er å lære Aldersst yrt Aldersf rit t M er å endre M er å hente Markedsst imulering og konkurranse framtidsbilder 27

28 Foto: Scanpix Framtidsbilder Mer å gi Mer å lære Mer å endre Mer å hente framtidsbilder 28

29 Mer å lære-samfunnet i 2030 The Facebook News presenterer Norge som et forunderlig land. Det handler ikke om gassrikdommer, men at man har sluttet å snakke om alder. Det aldersfrie samfunn ble lansert av markedsanalytikere i Forbruksmønstre lot seg ikke lenger forklare med alder Seniorarbeidstaker er et honørord Omfattende politiske reformer styrker enkeltindividers ressurser alt handler om den nye Ressurspolitikken Helsetester bestemmer adgang til særordninger for sliterne framtidsbilder

30 Hvordan kom vi dit? Drivkrefter Historien om det aldersfrie og kollektivt orienterte samfunnet Store arbeidskraftsutfordringer utover på 2010-tallet. Ny oppgang i Europa gjorde at mange vente hjem Seniorer som alternativ til europeisk arbeidsinnvandring attraktivt for mange arbeidsgivere Jonas Gahr Støres mindretallsregjering basert på bredt samarbeid i arbeidsmarkedspolitikken Partene i arbeidslivet sto fortsatt sterkt. Politikken basert på et bredt trepartssamarbeide. Særlig offentlig ansatte sto sterk med det ny fagforbundet FOA framtidsbilder

31 Politikken Handlingslammelse fram mot 2017 Arbeidsutvalget nedsatt (ledet av Erna Solberg). Bred politisk enighet om Kompetansereform DNK basert på pensjonsfond utland. Rett til lønnet utdanningspermisjon Offentlig standardiserte helsetester grønt kort, helsetilskudd og sliterstillinger Pensjonsreform fortsatt 62 år, men krav heltid i minst 40 år. Utsatt uttak til 65 år Grønt kort framtidsbilder

32 Arbeidslivet Fagbevegelsen holder stand FOA (Forbundet for offentlig ansatte) opprettes under ledelse av Tor Arne Solbakken LO, NITO, YS (rest) til det nye private LS Stor arbeidsgiverfusjon Trepartssamarbeid rundt DNK og grønt kort Gradvis økning av aldersgrense fra 70 til 75 år Endring av offentlig ansattes pensjonsordninger Kostbar avvikling av særaldersgrenser Revidert IA-avtale AK avtalen fra 2020 Økt vekt på realkompetanse Støtteordninger for de som mister helsesertifisering før 70 år Kulturmentorstillinger forbeholdt erfarne seniorer SSP omdannet til SLL framtidsbilder

33 Tilpasninger Stadig mer vanlig å ha sjefer eller kollegaer som er 65 år eller mer Alder betyr lite ved ansettelser. Det handler om kompetanse Store holdningsendringer Flere arbeidstakere vil arbeide etter 62 år. Flere holder ut i samme jobb de standhaftige Arbeidsgivere mindre skeptiske til å ansatte seniorer Sliterordninger treffer sentrale grupper framtidsbilder

34 Livsvalg Det aldersfrie samfunn åpner nye individuelle muligheter Pensjon i bunn gir mange en ekstra følelse av trygghet Gjennom tidligere kompetansepermisjoner er endring naturlig og ikke så farlig for karrieren Tiltro til offentlige velferdsordninger er kikde til økt frihet Nye livsvalg endrer bo- og familiemønstre. Tredjekullsbarn framtidsbilder

35 Ubehaget Norge satser på tradisjonelle virkemidler arbeidslinje og et individuelt ressursperspektiv. Og lykkes Reformene har likevel ikke nådd helt ned på bedriftsnivå Mange næringer står utenfor de tradisjonelle parts og avtalestrukturene Noen klare tapere i arbeids- og ressurspolitikkens harde virkelighet. De som ikke består helsetestene og de som ikke makter å forfølge de mange muligheter kompetansereformen gir Mange sitter også med svært lav pensjon Det sivile samfunn preges av den sterke vektleggingen av arbeid. Besteforeldrene er ikke så ofte å se i barnehagen framtidsbilder

36 Mer å hente-samfunnet i 2030 I 2030 åpnes den internasjonale konferansen Selvrealisering i det nye arbeidslivet i Oslo: Egenutvikling gjennom arbeid er hovedtema I det aldersfrie samfunn er seniorer med rett kompetanse attraktive Bedrifter og enkeltindivider stimuleres til å utnytte mulighetene i markedet Mange utnytter valgfrihetens muligheter ikke fordi de er seniorer, men fordi de har ressurser til det Flere 60-åringer enn noen gang har arbeids- og næringsinntekt Vekselbruk mellom arbeid og fritid preger seniorene. De har pensjon i bunn som gir ekstra mulighet til å utnytt valgfriheten. Et aldersfritt samfunn med stor risiko for å falle utenfor framtidsbilder

37 Hvordan kom vi dit? Drivkrefter 2010-tallet var krevende for Europa. Bekymring for norsk konkurransekraft og fall for Norge på barometre for innovasjon og nyskapning Utenforskap et økende politisk problem mer enn etnisitet 2010-tallet ble starten på en reformprosess i stor grad drevet nedenifra. Økt tro på konkurranse og markedsorientering Mangel på arbeidskraft avgjørende faktor. Seniorer var et alternativ til økt arbeidsinnvandring Norske bedrifter brukte utradisjonelle viremidler for å tiltrekke seg arbeidskraft Svekket fagbevegelse og nye arbeidsgiverstrategier framtidsbilder

38 Politikken Valget i 2017 starter politisk reformbølge Den store reformen i 2019: Livskontoen. Pensjonsalderen fjernes. Krav om 43 års innbetaling. Fleksibelt tredelt uttak Bedriftsintern aldersgrense til 75 år. Samkjørt med AML Deregulering i arbeidsmarkedet: oppmyking av stillingsvern og arbeidstidsbestemmelser Skattestimulering av private tjenester Omsorgsfradraget ble særlig populært Bort fra universalisme i sosialpolitikken: Vekt på målretting og behovsprøving. Egne tiltak mot de med helseproblemer og lav kompetanse framtidsbilder

39 Arbeidslivet Organisasjonene i arbeidslivet ble svekket på 2010-tallet. Akademikergruppene styrket sin posisjon i fagbevegelsen. Fjerning av skattefradraget for fagforeningskontingent i Lovbasert minstelønn AFP omfatter alle og blir omgjort til en omstillings- og kompetanseordning (AFOK) Arbeidsgiversiden presset på for desentralisering og deregulering Offentlig ansatte pensjonsordninger endres til et kontoprinsipp IA-avtalen evalueres i 2018 og avvikles. Det blir isteden gitt skattelette for langtidssykemelde som reintegreres framtidsbilder

40 Tilpasninger Økt kreativitet for å tiltrekke seg arbeidskraft Frynsegoder med utvidet skattefradrag framfor mer pensjon Færre forble i sin tidligere jobb Likevel vekst i fleksere og liberoer med en løsere tilknytning til arbeidsmarkedet De nye pendlerne de som går ut av inn i arbeidslivet Store holdningsendringer Arbeidsgivere var villig til å innkalle seniorer til intervju Seniorbarometeret ble avviklet framtidsbilder

41 Livsvalg Norge og Japan leder an på vei mot det aldersfrie samfunn Den fleksible livskontoen stimulerer til nye tilpasninger mellom arbeid og fritid Seniorene leder an i bruk av teknologiske løsninger, ikke minst til omsorg og helserelaterte behov Seniorinnovasjoner som nytt begrep Bedrifter letter hverdagen for de som har råd framtidsbilder

42 Ubehaget I dag tvinges nordmenn til å jobbe hele livet skriver Dagens Nyheter Samtidig sier andre at Nordmennene har fått til den revolusjonen vi så sårt trenger Matteuseffekten er sterk. Mange får mye ut av den nye friheten, men ikke alle. Markedsorienteringen av arbeidslivet sammen med innstramminger i velferdsordninger gjør mange henvist til et tøft arbeidsmarked Andre faller ut og må klare seg på stønadsordninger som gir lav inntekt Mange etterlyser sterkere motkrefter. Hvorfor setter ikke fagbevegelsen ned foten? Mange kommentatorer påpeker: svekkelsen av fagbevegelsen har vært en villet politikk. framtidsbilder

43 Mer å endre-samfunnet i 2030 I 2030 åpnes EUs senior-år i Oslo 18 år etter åpningen i 2012 Norge er et forgangsland. Konseptet det andre arbeidslivet la grunnlag for en seniorrevolusjon for de som er mellom 60 og 75 år. Et nytt og mer aktivt seniorliv for mange. En ny og selvstendig livsfase. Et mer markedsorientert samfunn, men bare for de over 60. Vinnerne er de som utnytter de mange særordninger og incentiver for seniorer «Verdens nasjoner har ikke noe valg» Statsråd for seniorsaker Hadia Tajik framtidsbilder

44 Hvordan kom vi dit? Drivkrefter Omreguleringen av arbeidslivet var svar på en økonomisk utfordring 2010-tallet var bekymringenes 10-år. Svekket konkurranseevne og den norske (p)syken Allianse mellom myndigheter og arbeidsgivere Likevel et bytte mellom yngre som opprettholdt et regulert arbeidsliv mens seniorene ble gjenstand for deregulering og fleksibilitet De har pensjon i bunn og tåler dereguleringen Ny ulikhet eller kreativ variant av tidligere tiders dansk flexicurity? framtidsbilder

45 Politikken Den tøffe valgkampen i 2017 Første BlåBlå regjering Likevel videreført etter regjeringskrisen og befestet i 2021 økt seniordeltakelse som mål Pensjonsalderen senkes til 60 år dermed en utvidet flexiperiode fra år Tradisjonell pensjonstilværelse fra 75 år Tilpasning av offentlig ansattes pensjonsordninger AFP endres til en fleksibel konto fra år AFOKordningen. Det er da vi trenger den. Viktig kompromiss at den fortsatt forbeholdes ansatte i avtalefestede bedrifter S-bedrifter med eget organisasjonsnummer Ordninger med lisenser, godkjenninger, tillatelser m.m. revideres. Viktig for Helsenorge. framtidsbilder

46 Arbeidslivet Fagbevegelsen tapt noe av sin styrke på 2010-tallet, men ble først og fremst endret av en ny alderssammensetning. Unge og arbeidsinnvandrer var vanskelige å få med. Seniorene fant sammen i egne fagforeninger Konfliktfylt endringsprosess: Senioravtalen på plass i 2012: Hovedavtalen for den andre arbeidslivet En rekke endringer av arbeidsmiljøloven for de over 60-år Bedriftsinterne aldersgrenser er historie med lavere ansettelsestrygghet for 60+ Anne Karin Bratten leder for Norsk Service framtidsbilder

47 Tilpasninger Økt bruk av seniorer i det regulære arbeidsmarkedet Et nytt arbeidsmarked basert på seniorbedrifter og selvstendige Noen falt utenfor noen klorte seg fast med lav lønn og midlertidige stillinger SeinorPolisene Store holdningsendringer Arbeidsgivere mindre skeptiske til å ansatte seniorer Alder betyr mindre ved ansettelser 57,8 (2010), 62 (2020) og 65 (2030) framtidsbilder

48 Livsvalg Mange utnytter de nye mulighetene det andre arbeidslivet har gitt Pensjon i bunn og ikke minst AFOK er grunnlaget for å starte seniorbedrift for mange Seniorbedriftene rettes inn mot avlastning på livsfaseklemmer Mattegutta ble kåret til årets seniorbedrift Nye generasjonskollektiv og seniorkollektiv framtidsbilder

49 Ubehaget Var den grunnleggende dereguleringen og liberaliseringen for 60+ nødvendig for å stimulere seniorene? Markedsorienteringen smitter til andre områder. Høyresiden ta skrittet fullt ut Sterkt økende inntektsforskjeller og sosiale ulikheter blant seniorer Mange taper i den nye seniormarkedet lavere utdannede, en del innvandrerkvinner Det sivile samfunn dra fordeler av den nye fleksibiliteten, men mange klager på at velferdsstatens tjenester svekkes framtidsbilder

50 Mer å gi - samfunnet i 2030 Dette er historien om hvordan generasjonskonflikten ble løst gjennom et alderskompromiss. EU-kommisjonens reviderte handlingsplan for seniorpolitikk i 2030 pekte på et foregangsland utenfor EU - Norge tallet har vært seniorpolitikkens 10-år. En bredt orientert seniorpolitikk har satt spor. Mange viste til den norske dugnadsånden når satsingen på arbeid og seniorpolitikk skulle forklares. framtidsbilder

51 Hvordan kom vi dit? Drivkrefter Synet på alder var standhaftig. Seniorene var en særlig gruppe med hang til fritid. Store grupper forlot arbeidsmarkedet utover på 2010-tallet incentivene fungerte ikke som forventet. Seniorenes fordi jeg fortjener det holdninger sto ikke i stil med bedret helse og økt levealder. Og det var fortsatt skepsis til ansette seniorer blant mange arbeidsgivere. Taktskiftet kom ved inngangen til Dels protesterte yngre mot seniorenes posisjon i samfunnet - noe som ledet til etableringen av Ungdomskilden, som stilte til valg i Samtidig var det innad i fagbevegelsen flere seniorer som ønsket endring, og alliert seg med yngre krefter for et politikkskifte. framtidsbilder

52 Politikken Kompromisset i Høyre og AP støtter en omfattende reformpakke kalt seniorkompromisset. Statsministeren satt seg i førersetet og ledet et kommisjon hvor partene i arbeidslivet var med. En rekke utvalg og undergrupper var i sving. Pakken ble klar på under to år. Pensjonsalderen økes til 65 år fra Bedriftsintern aldergrense til 70 år. Nytt system for seniorkvoter egen kvote for de over 60 år. framtidsbilder

53 Arbeidslivet Bemerkelsesverdig stabilitet i det norske arbeidslivet. NHO styrkes ved innlemmelsen av Spekter. LO og YS fusjonerer og får over en million medlemmer. Fagbevegelsen styrkes også gjennom egne senioravdelinger i alle forbund. Trepartssamarbeid, men med store motsetninger. De bedriftsinterne aldersgrenser forblir på 70 år. Endring av offentlig ansattes pensjonsordninger Kostbar avvikling av særaldersgrenser Ny IA-avtale i 2023 Forpliktelse til å vurdere 55+ ved ansettelser Redusert arbeidsgiveravgift Sterk satsing på arbeidsmiljøtiltak etter finsk modell framtidsbilder

54 Tilpasninger Bransjer med fysisk krevende og belastende arbeid syns det var vanskelig å følge pålegget om at de alltid skal ha en viss andel seniorer ansatt. Flere arbeidstakere arbeider etter 62 år, ikke nødvendigvis fordi de vil, men fordi de må. De som kan, foretrekker å jobbe deltid. Få jobber etter fylte 65 år. framtidsbilder

55 Livsvalg Seniorene er en særskilt gruppe. De velger annerledes enn de gjorde som yngre. Mange presses av høyere aldergrenser til å jobbe lenger. Særlig de som har AFP i tillegg er godt fornøyd med pensjonen - det gir mulighet til å tre tilbake ved fylte 65 år noe mange gjør Samtidig er det fristende å stå lenger. I mange virksomheter er arbeidsmiljøet svært godt, og mange bedrifter må fylle opp sine kvoteplasser. framtidsbilder

56 Ubehaget Økt pensjonsalder har gjort det tøffere for mange som ikke har helse til å stå helt fram til 65 år. Sterk vekst i deltid som tilpasning til økt aldersgrense oppleves som urettferdig av flere. Mange foretak rapportere om problemer med å håndtere den nye bedriftsinterne aldersgrensen på 70-år. Problemer med økt sykefravær blant seniorer. Mangelen på valgmuligheter og reelle alternative yrkeskarrierer er en svakhet ved et Norge som kan virke for standardisert for mange utenlandske observatører. framtidsbilder

57 Foto: Scanpix Skilleveier og veivalg framtidsbilder 57

58 Scenarier på tvers Mulig å tenke seg svært ulike utviklingsbaner Felles utfordringer på 2010-tallet, men ulik underliggende dynamikk Fagbevegelsens rolle Omfang og håndtering av arbeidsinnvandring Hvor sterkt vil rikere seniorer legge vekt på rikdom og fritid Mye henger på hvordan synet på alder vil endres Men, stor forskjell i de aldersfrie framtidsbildene på grunn av ulik politisk innretning. framtidsbilder 58

59 Ikke mange Stortingsvalg 2013, 2017, før de viktigste beslutningene er fattet framtidsbilder 59

60 Veivalg 1. Et utvidet perspektiv 2. Fortsatt pensjonsreform 3. Aldersrevolusjonen seniorenes livsvalg 4. Humankapitalstrategier og kompetanse 5. Helsefremmende strategier og inntektssikring 6. Arbeidslivsregulering 7. Fagorganisering, tariffavtaler og partssamarbeid framtidsbilder 60

61 Fortsatt pensjonsreform Pensjonstrappa Offentlig tjenestepensjon Særaldersgrenser Korttidsytelser framtidsbilder 61

62 Veivalg 1. Et utvidet perspektiv 2. Fortsatt pensjonsreform 3. Aldersrevolusjonen seniorenes livsvalg 4. Humankapitalstrategier og kompetanse 5. Helsefremmende strategier og inntektssikring 6. Arbeidslivsregulering 7. Fagorganisering, tariffavtaler og partssamarbeid framtidsbilder 62

63 De fem frigjøringsbølgene 1. Nasjonens 2. Folkets 3. Den materielle 4. Kjønn 5. Alder framtidsbilder 63

64 framtidsbilder 64

Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes. «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder

Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes. «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og

Detaljer

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen.

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. nr. 1 - februar 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. Wam har ikke

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 8. oktober 2009 Istockphoto 1) Innledning Utfordringer med å rekruttere,

Detaljer

Tove Midtsundstad. Fra utstøting til inkludering? En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere

Tove Midtsundstad. Fra utstøting til inkludering? En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere Tove Midtsundstad Fra utstøting til inkludering? En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere Tove Midtsundstad Fra utstøting til inkludering? En kartlegging

Detaljer

1. Proposisjonens hovedinnhold

1. Proposisjonens hovedinnhold Innst. X L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Prop. 48 L (2014 2015) Til Stortinget

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

Virkemålet 2012 1 2012

Virkemålet 2012 1 2012 Virkemålet 2012 1 2012 2 Virkemålet 2012 Virkemålet 2012 3 Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Dette heftet er artikler skrevet av Stein Stugu og Roar Eilertsen De Facto høsten 2007

Dette heftet er artikler skrevet av Stein Stugu og Roar Eilertsen De Facto høsten 2007 Dette heftet er artikler skrevet av Stein Stugu og Roar Eilertsen De Facto høsten 2007 forsvarafp.no Side 1 Innehold: I pose og sekk? side 3 Dør du tidlig, mer på oss side 6 I det stille side 8 Pensjonister

Detaljer

Seniortiltakene vet vi hva som virker?

Seniortiltakene vet vi hva som virker? 30.mai 2012 Seniortiltakene vet vi hva som virker? Av Anne Inga Hilsen 1 og Tove Midtsundstad 2 Første nettmøte i serien «Spør forskerne» handler om Valg av seniortiltak - hva virker? Vet vi hva slags

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2015 Fremtiden UTEN fagforening Fremtiden MED fagforening Dette kan du MISTE Dette kan du vinne Foto: Nicolas Tourrenc BI BANK OG FORSIKRING Master of

Detaljer

Tove Midtsundstad og Christer Hyggen. Pensjoner på børs valg og risiko

Tove Midtsundstad og Christer Hyggen. Pensjoner på børs valg og risiko Tove Midtsundstad og Christer Hyggen Pensjoner på børs valg og risiko Tove Midtsundstad og Christer Hyggen Pensjoner på børs valg og risiko Fafo-notat 2011:05 Fafo 2011 ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. En ny arbeidsdag Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 Innhold: Et anstendig arbeidsliv med plass til alle... 4 Et trygt arbeidsliv... 6

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Unge Høyres Landsforbund Velferdsvalget - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Program vedtatt på Unge Høyres Landsmøte 2004 PROGRAMKATEGORISERING 1. VELFERD ETTER VELFERDSSTATEN 3 1.1 Velferdsstaten er

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt NITOs debatthefte 2015 Invitasjon til politisk debatt INNHOLD Innledning 4 Rekruttering og utdanning 5 Arbeidsliv 12 IKT 20 Samferdsel 27 Energi og klima 31 Helse 38 4 NITOs debatthefte 2015 Vi trenger

Detaljer

seniorpolitikk.no Oversett ressurs Satser på unge framfor eldre

seniorpolitikk.no Oversett ressurs Satser på unge framfor eldre nr. 4 - september 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Oversett ressurs 11.556 personer over 50 år var i gjennomsnitt registrert helt ledige ved utgangen av august, ifølge NAV. Det er en nedgang

Detaljer

Kapittelet som mangler

Kapittelet som mangler Kapittelet som mangler Arbeidstid: Utfordringer og tiltak Innspill til Stortingsmelding 29 (2010-2011) Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv Forord Arbeidsgiverforeningen Spekter legger med

Detaljer

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Tove Midtsundstad og Hanne Bogen Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland Tove Midtsundstad og Hanne Bogen Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?

Detaljer

HMS-RAPPORT 2006. Lederes holdninger - eldre arbeidstakere. Handlingsrom Virkemidler Utfordringer

HMS-RAPPORT 2006. Lederes holdninger - eldre arbeidstakere. Handlingsrom Virkemidler Utfordringer HMS-RAPPORT 2006 Lederes holdninger - eldre arbeidstakere Handlingsrom Virkemidler Utfordringer HMS-rapport 2006 Innhold Verdifull erfaring for fremtiden 3 Innledning 4 1. Rammer og prosjektorganisering

Detaljer

Fra gotikken til nåtiden

Fra gotikken til nåtiden Fra gotikken til nåtiden Av Wenche Frogn Sellæg Innledning Kjære alle sammen Det er en glede for meg å kunne åpne denne konferansen med det nye seniorrådet som tema skjønt helst skulle jeg sett at vi fortsatt

Detaljer

seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud)

seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud) nr. 4 - september 2011 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud) Senkarriere etter eget ønske Her tas seniorpolitikken

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

RAPPORT. Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem 2015/01

RAPPORT. Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem 2015/01 RAPPORT 2015/01 Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem Steinar Strøm, Steinar Holden, Ingeborg Rasmussen og Vibeke Wøien Hansen Dokumentdetaljer AS Rapporttittel Rapport nummer

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer