Seniorpolitiske framtidsbilder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seniorpolitiske framtidsbilder"

Transkript

1 framtidsbilder

2 Undringen fire livsfaser Hver fjerde er senior: ,3 mill Flere eldre blir yngre Ny og større valgfrihet Utdanning Jobb Pensjon Utdanning Jobb Nyting og yting Gammel framtidsbilder 2

3 Begrepsavklaring og avgrensning Senior år år år Kjernesenior framtidsbilder 3

4 Skilleveien Pensjonsreform Pensjon snudd på hodet Pensjonstrappa Holdninger i endring Prosent 100 Begge kjønn M enn Kvi nner framtidsbilder 4

5 Utfordringen Politikk Holdninger Arbeidsmarked framtidsbilder 5

6 Framtidsbilder Prosjektet har benyttet seg av scenenariemetodikk Det er jobbet sammen med en bredt sammensatt referansegruppe Ikke en prognose, men et forsøk på å lage ulike konsistente beskrivelser av mulige framtider Framtidsbildene skal belyse viktige veivalg i dag Stimulere til flere og bedre strategier i dag Framtidsbildene skal bygge på et kunnskapsbasert utgangspunkt. Derfor er et ståstedet utarbeidet i rapporten framtidsbilder 6

7 Ståsted framtidsbilder 7

8 Ståsted: Hva vet vi om seniorene? Seniorpolitikk Strategier og tiltak for å forebygge tidligavgang, holde på seniorarbeidstakere og rekruttere og integrere flere seniorer i arbeidslivet år år år Kjernesenior

9 De lange linjene Første fase ( ) - Kampen for rett til pensjon Andre fase ( ) - Kampen for redusert pensjonsalderen Tredje fase (2001->) økt avgangsalder - Kampen for

10 Aldersgrenser og pensjonsaldere i dag 62 år uttak av folketrygd, AFP og tjenestepensjon (TP) 65 år uttak av TP i offentlig sektor 67 år bedriftsinterne pensjonsalderen 70 år aldersgrensen for stillingsvernet 75 år opptjeningsgrensen for alderspensjon i folketrygden

11 Perspektiver på seniorpolitikk Sliterperspektivet Aldring gir svekket helse og arbeidsevne Vektlegging av seniorenes begrensninger Deltakelse avhenger ressurstilgang Viktig med forebygging og kompensatoriske tiltak Ressursperspektivet Alder ingen indikator på helse og arbeidsevne Vektlegging av seniorenes ressurser Deltakelse avhenger av vilje Viktig med informasjonsog holdningskampanjer

12 Seniorene øker i antall Aldersgruppen over 55 år vil i 2030 utgjøre 30 prosent av befolkningen. Gruppen mellom 55 og 75 år vil vokse: I dag: I 2030:

13 Sysselsettingsmønsteret endres over tid Menn Prosent ,7 95,1 90,5 87,4 94,5 91,1 88,8 87,9 Fød t Fød t Fød t Fød t år år år år år år år år år ,9 62,6 76,4 63,3 50,6 78,5 Kvinner Prosent Født Født Født ,1 Født ,5 82,4 79, år år år år år år år år år 54,8 51,5 13

14 Vi blir rikere Fra rasjonering til overflod Gjennomsnittsinntekten per innbygger er blitt 5- doblet fra 1948 til Privat formue har blitt over 7-doblet samme tidsrom. Forskjellen mellom rike og fattige øker i Norge. Utfordringen ligger i å fordele rikdommen. Hva velger framtidens seniorer? Rikdommen går i arv Klassesamfunnet Svi formuen av mens du lever Individsamfunnet Felles verdighet i alderdommen Solidaritetssamfunnet 14

15 Vi blir friskere og lever lengre Fra infeksjonssykdommer til livsstilssykdommer. Den medisinske teknologien åpner muligheter samfunnet ikke klarer å tilby alle: prioriteringsskyggen. Levealderen har økt med 7 år siden folketrygden ble innført i 1967 Mens forskjellene mellom menn og kvinner reduseres, øker den mellom ulike yrkes, utdannings- og inntektsgrupper Livsstil og helseprioriteringer påvirker vår individuelle levealder. Helsevalgene må tas i livet, ikke overfor døden. 15

16 Vi får høyere kompetanse 100 % Utdanningsnivå blant personer over 60 år (framskrivning til 2039) 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Uoppgitt Uhs -høy Uhs -lav Vgs Gsk 20 % 10 % 0 %

17 Vi bor mer sentralt Unge søker utdanning i byene Veksten i arbeidsplasser kommer i sentrale strøk Kulturtilbud tiltrekker seg høyt utdannede Billigere og bedre kommunikasjoner sentralt Bedre offentlige og private tjenester ved økt bosettingstetthet 17

18 Fra 68 erne til generasjon x Dagens seniorer (f ) Morgendagens seniorer (f ) Flere Kompetanse Næring Yrkesaktivitet En av fire har kun grunnskole og halvparten har videregående men få har fagbrev/fagopplæring Menn jobber i industrien, i bygg og anlegg, varehandel. transport og lager, og kvinnene innen helse og sosialsektoren. Menn startet tidlig i arbeid, kvinner langt senere. Likevel er ca. 80 % kvinner i arbeid som 40-åringer og 95 % av mennene. Som åringer er fortsatt 60% av mennene i jobb og 50 % av kvinnene En av fem har kun grunnskole, nesten halvparten har fagbrev. Det er primært kvinnene som har gjennomgått en utdanningsrevolusjon drøyt en av tre har høyskoleuniversitetsutdanning. Menn jobber fremdeles i industrien, i bygg og anlegg, varehandel, transport og lager, og kvinnene innen helse og sosialsektoren. En mindre andel menn og en større andel kvinner er i jobb som 40-åringer tilnærmet lik yrkesdeltakelse mellom % Flere kvinner startet yrkeskarrieren tidlig og færre jobber deltid. 18

19 Pensjonen vil bli levealdersjustert Beregnet pensjon ved uttak 62 år. Personer født 1950 og Prosent ,8 6,9 8,6 6,4 12,1 0,6 8 3,5 11,2 11,7 7,6 11,1 Avtalef estet pensjon Tjenestepensjon Fol ketrygd ,1 41,1 50,6 39,1 46,8 36, Født 1950 Fød t 1975 Født 1950 Født 1975 Født 1950 Fød t 1975 Ind ustri Varehan del,hot ell o g rest aurant Fo rret ning sm essig t jenesteytin g, eien domsdrif t 19

20 Arbeidsmoral og yrkesdeltakelse I dag: Nordmenn har høy arbeidsmoral (stabil) Seniorer har høy yrkesdeltakelse Utviklingstrekk: Yrkesdeltakelsen har økt siden 1995 Færre seniorer uførepensjoneres I morgen: Flere vil stå i arbeid til en høyere alder Flere vil jobbe deltid etter fylte 62 år

21 Mange vil jobbe, men ikke alle vil jobbe full tid. Andel som sier de vil jobbe, og hvor mye de vil jobbe etter fylte 62 år. Prosent , ,6 29, ,1 17,3 21,9 19,8 19,2 14,1 14,2 9,7 19,3 14,3 100 prosent prosent prosent 50 prosent Mi ndre enn 50% ,6 33,9 29,1 21,4 28, ,1 4, 6 Opp t il og år m ed 30 år (N=127) (N=85) 7,7 9,9 7, år (N=196) år (N=192) Al le (N=600) 21

22 Holdninger til seniorer i arbeidslivet I dag: Få vil rekrutterer seniorer Sterk konjunkturavhengig arbeidskraftetterspørsel Utviklingstrekk: Mer positive til seniorer Flere har en seniorpolitikk og seniortiltak I morgen: Kompetanse vil være avgjørende for næringslivet Etterspørsel og tilrettelegging for å beholde

23 Flekserne 5 % - Jobber når de vil De standhaftige - Jobber uansett 50 % 1 % Liberoene - Realiserer gründerdrømm en Arbeid eller fritid eller begge deler? De overflødige 10 % - Pensjonert mistet jobben De upåvirkelige - har nådd nokpunktet 20 % De tvungne 14 % - stucked i arbeidslivet 23

24 Usikkerhetene Hva er de mest relevante, men usikre faktorene? Mye er usikkert Hva med norsk økonomi fortsatt vekst? Klimaendringene nye betingelser for utvikling? Hva ønsker den enkelte i morgendagens samfunn? Endringer i den enkeltes holdninger, muligheter og valg Hvor stramt vil morgendagens arbeidsmarked være? Hvor stor del av arbeidskraftsbehovet vil dekkes gjennom arbeidsmigrasjon? Hvordan vil innretningen på den politiske tilretteleggingen og regulering av arbeidslivet være? Hvilke tenkemåter vil ligge til grunn og hvilke virkemidler vil benyttes? Hvordan vil kronologisk alder oppfattes i morgendagens samfunn? Hvilken betydning vil synet på alder ha for den enkelte arbeidstaker, arbeidsgivere og myndigheter? framtidsbilder 24

25 Usikkerhet 1: Aldersfritt? Fortell meg når du er født og jeg skal si deg hvem du er Forhånddefinerte forventninger til personer på ulike alderstrinn og aldersgrupper Helse Læringsevner Sosiale forhold: endringsdyktig Verdier og holdninger Forskning viser til endringer i forholdet mellom alder og fysiske og kognitive egenskaper Hva så: Aldersstyrt eller aldersfritt samfunn? framtidsbilder 25

26 Usikkerhet 2: Politikkens innretning? Lovregulering Tariffavtaler, samarbeidsavtaler Pensjonssystem og andre velferdsordninger Andre reguleringstiltak, skatt m.v. Regulering og samarbeid Markedsstimulering og konkurranse framtidsbilder 26

27 Scenariekrysset Regulering og samarbeid M er å gi M er å lære Aldersst yrt Aldersf rit t M er å endre M er å hente Markedsst imulering og konkurranse framtidsbilder 27

28 Foto: Scanpix Framtidsbilder Mer å gi Mer å lære Mer å endre Mer å hente framtidsbilder 28

29 Mer å lære-samfunnet i 2030 The Facebook News presenterer Norge som et forunderlig land. Det handler ikke om gassrikdommer, men at man har sluttet å snakke om alder. Det aldersfrie samfunn ble lansert av markedsanalytikere i Forbruksmønstre lot seg ikke lenger forklare med alder Seniorarbeidstaker er et honørord Omfattende politiske reformer styrker enkeltindividers ressurser alt handler om den nye Ressurspolitikken Helsetester bestemmer adgang til særordninger for sliterne framtidsbilder

30 Hvordan kom vi dit? Drivkrefter Historien om det aldersfrie og kollektivt orienterte samfunnet Store arbeidskraftsutfordringer utover på 2010-tallet. Ny oppgang i Europa gjorde at mange vente hjem Seniorer som alternativ til europeisk arbeidsinnvandring attraktivt for mange arbeidsgivere Jonas Gahr Støres mindretallsregjering basert på bredt samarbeid i arbeidsmarkedspolitikken Partene i arbeidslivet sto fortsatt sterkt. Politikken basert på et bredt trepartssamarbeide. Særlig offentlig ansatte sto sterk med det ny fagforbundet FOA framtidsbilder

31 Politikken Handlingslammelse fram mot 2017 Arbeidsutvalget nedsatt (ledet av Erna Solberg). Bred politisk enighet om Kompetansereform DNK basert på pensjonsfond utland. Rett til lønnet utdanningspermisjon Offentlig standardiserte helsetester grønt kort, helsetilskudd og sliterstillinger Pensjonsreform fortsatt 62 år, men krav heltid i minst 40 år. Utsatt uttak til 65 år Grønt kort framtidsbilder

32 Arbeidslivet Fagbevegelsen holder stand FOA (Forbundet for offentlig ansatte) opprettes under ledelse av Tor Arne Solbakken LO, NITO, YS (rest) til det nye private LS Stor arbeidsgiverfusjon Trepartssamarbeid rundt DNK og grønt kort Gradvis økning av aldersgrense fra 70 til 75 år Endring av offentlig ansattes pensjonsordninger Kostbar avvikling av særaldersgrenser Revidert IA-avtale AK avtalen fra 2020 Økt vekt på realkompetanse Støtteordninger for de som mister helsesertifisering før 70 år Kulturmentorstillinger forbeholdt erfarne seniorer SSP omdannet til SLL framtidsbilder

33 Tilpasninger Stadig mer vanlig å ha sjefer eller kollegaer som er 65 år eller mer Alder betyr lite ved ansettelser. Det handler om kompetanse Store holdningsendringer Flere arbeidstakere vil arbeide etter 62 år. Flere holder ut i samme jobb de standhaftige Arbeidsgivere mindre skeptiske til å ansatte seniorer Sliterordninger treffer sentrale grupper framtidsbilder

34 Livsvalg Det aldersfrie samfunn åpner nye individuelle muligheter Pensjon i bunn gir mange en ekstra følelse av trygghet Gjennom tidligere kompetansepermisjoner er endring naturlig og ikke så farlig for karrieren Tiltro til offentlige velferdsordninger er kikde til økt frihet Nye livsvalg endrer bo- og familiemønstre. Tredjekullsbarn framtidsbilder

35 Ubehaget Norge satser på tradisjonelle virkemidler arbeidslinje og et individuelt ressursperspektiv. Og lykkes Reformene har likevel ikke nådd helt ned på bedriftsnivå Mange næringer står utenfor de tradisjonelle parts og avtalestrukturene Noen klare tapere i arbeids- og ressurspolitikkens harde virkelighet. De som ikke består helsetestene og de som ikke makter å forfølge de mange muligheter kompetansereformen gir Mange sitter også med svært lav pensjon Det sivile samfunn preges av den sterke vektleggingen av arbeid. Besteforeldrene er ikke så ofte å se i barnehagen framtidsbilder

36 Mer å hente-samfunnet i 2030 I 2030 åpnes den internasjonale konferansen Selvrealisering i det nye arbeidslivet i Oslo: Egenutvikling gjennom arbeid er hovedtema I det aldersfrie samfunn er seniorer med rett kompetanse attraktive Bedrifter og enkeltindivider stimuleres til å utnytte mulighetene i markedet Mange utnytter valgfrihetens muligheter ikke fordi de er seniorer, men fordi de har ressurser til det Flere 60-åringer enn noen gang har arbeids- og næringsinntekt Vekselbruk mellom arbeid og fritid preger seniorene. De har pensjon i bunn som gir ekstra mulighet til å utnytt valgfriheten. Et aldersfritt samfunn med stor risiko for å falle utenfor framtidsbilder

37 Hvordan kom vi dit? Drivkrefter 2010-tallet var krevende for Europa. Bekymring for norsk konkurransekraft og fall for Norge på barometre for innovasjon og nyskapning Utenforskap et økende politisk problem mer enn etnisitet 2010-tallet ble starten på en reformprosess i stor grad drevet nedenifra. Økt tro på konkurranse og markedsorientering Mangel på arbeidskraft avgjørende faktor. Seniorer var et alternativ til økt arbeidsinnvandring Norske bedrifter brukte utradisjonelle viremidler for å tiltrekke seg arbeidskraft Svekket fagbevegelse og nye arbeidsgiverstrategier framtidsbilder

38 Politikken Valget i 2017 starter politisk reformbølge Den store reformen i 2019: Livskontoen. Pensjonsalderen fjernes. Krav om 43 års innbetaling. Fleksibelt tredelt uttak Bedriftsintern aldersgrense til 75 år. Samkjørt med AML Deregulering i arbeidsmarkedet: oppmyking av stillingsvern og arbeidstidsbestemmelser Skattestimulering av private tjenester Omsorgsfradraget ble særlig populært Bort fra universalisme i sosialpolitikken: Vekt på målretting og behovsprøving. Egne tiltak mot de med helseproblemer og lav kompetanse framtidsbilder

39 Arbeidslivet Organisasjonene i arbeidslivet ble svekket på 2010-tallet. Akademikergruppene styrket sin posisjon i fagbevegelsen. Fjerning av skattefradraget for fagforeningskontingent i Lovbasert minstelønn AFP omfatter alle og blir omgjort til en omstillings- og kompetanseordning (AFOK) Arbeidsgiversiden presset på for desentralisering og deregulering Offentlig ansatte pensjonsordninger endres til et kontoprinsipp IA-avtalen evalueres i 2018 og avvikles. Det blir isteden gitt skattelette for langtidssykemelde som reintegreres framtidsbilder

40 Tilpasninger Økt kreativitet for å tiltrekke seg arbeidskraft Frynsegoder med utvidet skattefradrag framfor mer pensjon Færre forble i sin tidligere jobb Likevel vekst i fleksere og liberoer med en løsere tilknytning til arbeidsmarkedet De nye pendlerne de som går ut av inn i arbeidslivet Store holdningsendringer Arbeidsgivere var villig til å innkalle seniorer til intervju Seniorbarometeret ble avviklet framtidsbilder

41 Livsvalg Norge og Japan leder an på vei mot det aldersfrie samfunn Den fleksible livskontoen stimulerer til nye tilpasninger mellom arbeid og fritid Seniorene leder an i bruk av teknologiske løsninger, ikke minst til omsorg og helserelaterte behov Seniorinnovasjoner som nytt begrep Bedrifter letter hverdagen for de som har råd framtidsbilder

42 Ubehaget I dag tvinges nordmenn til å jobbe hele livet skriver Dagens Nyheter Samtidig sier andre at Nordmennene har fått til den revolusjonen vi så sårt trenger Matteuseffekten er sterk. Mange får mye ut av den nye friheten, men ikke alle. Markedsorienteringen av arbeidslivet sammen med innstramminger i velferdsordninger gjør mange henvist til et tøft arbeidsmarked Andre faller ut og må klare seg på stønadsordninger som gir lav inntekt Mange etterlyser sterkere motkrefter. Hvorfor setter ikke fagbevegelsen ned foten? Mange kommentatorer påpeker: svekkelsen av fagbevegelsen har vært en villet politikk. framtidsbilder

43 Mer å endre-samfunnet i 2030 I 2030 åpnes EUs senior-år i Oslo 18 år etter åpningen i 2012 Norge er et forgangsland. Konseptet det andre arbeidslivet la grunnlag for en seniorrevolusjon for de som er mellom 60 og 75 år. Et nytt og mer aktivt seniorliv for mange. En ny og selvstendig livsfase. Et mer markedsorientert samfunn, men bare for de over 60. Vinnerne er de som utnytter de mange særordninger og incentiver for seniorer «Verdens nasjoner har ikke noe valg» Statsråd for seniorsaker Hadia Tajik framtidsbilder

44 Hvordan kom vi dit? Drivkrefter Omreguleringen av arbeidslivet var svar på en økonomisk utfordring 2010-tallet var bekymringenes 10-år. Svekket konkurranseevne og den norske (p)syken Allianse mellom myndigheter og arbeidsgivere Likevel et bytte mellom yngre som opprettholdt et regulert arbeidsliv mens seniorene ble gjenstand for deregulering og fleksibilitet De har pensjon i bunn og tåler dereguleringen Ny ulikhet eller kreativ variant av tidligere tiders dansk flexicurity? framtidsbilder

45 Politikken Den tøffe valgkampen i 2017 Første BlåBlå regjering Likevel videreført etter regjeringskrisen og befestet i 2021 økt seniordeltakelse som mål Pensjonsalderen senkes til 60 år dermed en utvidet flexiperiode fra år Tradisjonell pensjonstilværelse fra 75 år Tilpasning av offentlig ansattes pensjonsordninger AFP endres til en fleksibel konto fra år AFOKordningen. Det er da vi trenger den. Viktig kompromiss at den fortsatt forbeholdes ansatte i avtalefestede bedrifter S-bedrifter med eget organisasjonsnummer Ordninger med lisenser, godkjenninger, tillatelser m.m. revideres. Viktig for Helsenorge. framtidsbilder

46 Arbeidslivet Fagbevegelsen tapt noe av sin styrke på 2010-tallet, men ble først og fremst endret av en ny alderssammensetning. Unge og arbeidsinnvandrer var vanskelige å få med. Seniorene fant sammen i egne fagforeninger Konfliktfylt endringsprosess: Senioravtalen på plass i 2012: Hovedavtalen for den andre arbeidslivet En rekke endringer av arbeidsmiljøloven for de over 60-år Bedriftsinterne aldersgrenser er historie med lavere ansettelsestrygghet for 60+ Anne Karin Bratten leder for Norsk Service framtidsbilder

47 Tilpasninger Økt bruk av seniorer i det regulære arbeidsmarkedet Et nytt arbeidsmarked basert på seniorbedrifter og selvstendige Noen falt utenfor noen klorte seg fast med lav lønn og midlertidige stillinger SeinorPolisene Store holdningsendringer Arbeidsgivere mindre skeptiske til å ansatte seniorer Alder betyr mindre ved ansettelser 57,8 (2010), 62 (2020) og 65 (2030) framtidsbilder

48 Livsvalg Mange utnytter de nye mulighetene det andre arbeidslivet har gitt Pensjon i bunn og ikke minst AFOK er grunnlaget for å starte seniorbedrift for mange Seniorbedriftene rettes inn mot avlastning på livsfaseklemmer Mattegutta ble kåret til årets seniorbedrift Nye generasjonskollektiv og seniorkollektiv framtidsbilder

49 Ubehaget Var den grunnleggende dereguleringen og liberaliseringen for 60+ nødvendig for å stimulere seniorene? Markedsorienteringen smitter til andre områder. Høyresiden ta skrittet fullt ut Sterkt økende inntektsforskjeller og sosiale ulikheter blant seniorer Mange taper i den nye seniormarkedet lavere utdannede, en del innvandrerkvinner Det sivile samfunn dra fordeler av den nye fleksibiliteten, men mange klager på at velferdsstatens tjenester svekkes framtidsbilder

50 Mer å gi - samfunnet i 2030 Dette er historien om hvordan generasjonskonflikten ble løst gjennom et alderskompromiss. EU-kommisjonens reviderte handlingsplan for seniorpolitikk i 2030 pekte på et foregangsland utenfor EU - Norge tallet har vært seniorpolitikkens 10-år. En bredt orientert seniorpolitikk har satt spor. Mange viste til den norske dugnadsånden når satsingen på arbeid og seniorpolitikk skulle forklares. framtidsbilder

51 Hvordan kom vi dit? Drivkrefter Synet på alder var standhaftig. Seniorene var en særlig gruppe med hang til fritid. Store grupper forlot arbeidsmarkedet utover på 2010-tallet incentivene fungerte ikke som forventet. Seniorenes fordi jeg fortjener det holdninger sto ikke i stil med bedret helse og økt levealder. Og det var fortsatt skepsis til ansette seniorer blant mange arbeidsgivere. Taktskiftet kom ved inngangen til Dels protesterte yngre mot seniorenes posisjon i samfunnet - noe som ledet til etableringen av Ungdomskilden, som stilte til valg i Samtidig var det innad i fagbevegelsen flere seniorer som ønsket endring, og alliert seg med yngre krefter for et politikkskifte. framtidsbilder

52 Politikken Kompromisset i Høyre og AP støtter en omfattende reformpakke kalt seniorkompromisset. Statsministeren satt seg i førersetet og ledet et kommisjon hvor partene i arbeidslivet var med. En rekke utvalg og undergrupper var i sving. Pakken ble klar på under to år. Pensjonsalderen økes til 65 år fra Bedriftsintern aldergrense til 70 år. Nytt system for seniorkvoter egen kvote for de over 60 år. framtidsbilder

53 Arbeidslivet Bemerkelsesverdig stabilitet i det norske arbeidslivet. NHO styrkes ved innlemmelsen av Spekter. LO og YS fusjonerer og får over en million medlemmer. Fagbevegelsen styrkes også gjennom egne senioravdelinger i alle forbund. Trepartssamarbeid, men med store motsetninger. De bedriftsinterne aldersgrenser forblir på 70 år. Endring av offentlig ansattes pensjonsordninger Kostbar avvikling av særaldersgrenser Ny IA-avtale i 2023 Forpliktelse til å vurdere 55+ ved ansettelser Redusert arbeidsgiveravgift Sterk satsing på arbeidsmiljøtiltak etter finsk modell framtidsbilder

54 Tilpasninger Bransjer med fysisk krevende og belastende arbeid syns det var vanskelig å følge pålegget om at de alltid skal ha en viss andel seniorer ansatt. Flere arbeidstakere arbeider etter 62 år, ikke nødvendigvis fordi de vil, men fordi de må. De som kan, foretrekker å jobbe deltid. Få jobber etter fylte 65 år. framtidsbilder

55 Livsvalg Seniorene er en særskilt gruppe. De velger annerledes enn de gjorde som yngre. Mange presses av høyere aldergrenser til å jobbe lenger. Særlig de som har AFP i tillegg er godt fornøyd med pensjonen - det gir mulighet til å tre tilbake ved fylte 65 år noe mange gjør Samtidig er det fristende å stå lenger. I mange virksomheter er arbeidsmiljøet svært godt, og mange bedrifter må fylle opp sine kvoteplasser. framtidsbilder

56 Ubehaget Økt pensjonsalder har gjort det tøffere for mange som ikke har helse til å stå helt fram til 65 år. Sterk vekst i deltid som tilpasning til økt aldersgrense oppleves som urettferdig av flere. Mange foretak rapportere om problemer med å håndtere den nye bedriftsinterne aldersgrensen på 70-år. Problemer med økt sykefravær blant seniorer. Mangelen på valgmuligheter og reelle alternative yrkeskarrierer er en svakhet ved et Norge som kan virke for standardisert for mange utenlandske observatører. framtidsbilder

57 Foto: Scanpix Skilleveier og veivalg framtidsbilder 57

58 Scenarier på tvers Mulig å tenke seg svært ulike utviklingsbaner Felles utfordringer på 2010-tallet, men ulik underliggende dynamikk Fagbevegelsens rolle Omfang og håndtering av arbeidsinnvandring Hvor sterkt vil rikere seniorer legge vekt på rikdom og fritid Mye henger på hvordan synet på alder vil endres Men, stor forskjell i de aldersfrie framtidsbildene på grunn av ulik politisk innretning. framtidsbilder 58

59 Ikke mange Stortingsvalg 2013, 2017, før de viktigste beslutningene er fattet framtidsbilder 59

60 Veivalg 1. Et utvidet perspektiv 2. Fortsatt pensjonsreform 3. Aldersrevolusjonen seniorenes livsvalg 4. Humankapitalstrategier og kompetanse 5. Helsefremmende strategier og inntektssikring 6. Arbeidslivsregulering 7. Fagorganisering, tariffavtaler og partssamarbeid framtidsbilder 60

61 Fortsatt pensjonsreform Pensjonstrappa Offentlig tjenestepensjon Særaldersgrenser Korttidsytelser framtidsbilder 61

62 Veivalg 1. Et utvidet perspektiv 2. Fortsatt pensjonsreform 3. Aldersrevolusjonen seniorenes livsvalg 4. Humankapitalstrategier og kompetanse 5. Helsefremmende strategier og inntektssikring 6. Arbeidslivsregulering 7. Fagorganisering, tariffavtaler og partssamarbeid framtidsbilder 62

63 De fem frigjøringsbølgene 1. Nasjonens 2. Folkets 3. Den materielle 4. Kjønn 5. Alder framtidsbilder 63

64 framtidsbilder 64

Tilpasninger til ny aldersgrenser. Pensjonsforum 16. oktober 2016 Anne Inga Hilsen og Jon M. Hippe Fafo

Tilpasninger til ny aldersgrenser. Pensjonsforum 16. oktober 2016 Anne Inga Hilsen og Jon M. Hippe Fafo Tilpasninger til ny aldersgrenser Pensjonsforum 16. oktober 2016 Anne Inga Hilsen og Jon M. Hippe Fafo Problemstillinger virksomheters erfaringer og tilpasninger med de øvre aldersgrensene Hva har de,

Detaljer

Tiltak for å holde på eldre arbeidstakere - har de effekt?

Tiltak for å holde på eldre arbeidstakere - har de effekt? Tiltak for å holde på eldre arbeidstakere - har de effekt? Åsmund Hermansen, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Frokostseminar om seniorpolitikk - torsdag 17.mars Seniorpolitiske tiltak

Detaljer

Nye tjenestepensjoner og morgendagens pensjonsvalg

Nye tjenestepensjoner og morgendagens pensjonsvalg Hvilke pensjoner får morgendagens pensjonister: Nye tjenestepensjoner og morgendagens pensjonsvalg Jon M. Hippe, Fafo Med beregninger av Lillevold og Vøien Pensjonsseminar 22. mars 2012 Pensjonistforbundet

Detaljer

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Revideres k-styre 11.12.13 Virkning fra 1.1.14 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Vedtatt k-styre 16.6.2010 Gjeldende fra 1.1.2011 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært mange

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Pensjon i et seniorpolitisk perspektiv

Pensjon i et seniorpolitisk perspektiv Pensjon i et seniorpolitisk perspektiv Høsten 2010 Kari Østerud Senter for seniorpolitikk 1 Hva er SSP? Senter for seniorpolitikk (SSP) er et nasjonalt kompetansesenter som arbeider med stimulering og

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Parat 04.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Molde 7.5.2015

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Molde 7.5.2015 God seniorpolitikk Forsker Anne Inga Hilsen Molde 7.5.2015 Hva er god seniorpolitikk? God seniorpolitikk på virksomhetsnivå er en personalpolitikk som anerkjenner og utvikler seniorressursene på arbeidsplassen

Detaljer

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Hva gjør myndighetene i Danmark, Sverige og Finland? Fafo-frokost 6. februar 2012 Tove Midtsundstad og Hanne Bogen Kort om prosjektet Problemstilling: Hva gjør myndighetene

Detaljer

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden?

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? FAFO Pensjonsforum 06.11.09 Anne-Cathrine Grambo Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 06.11.2009 Side 1 Hvordan vil

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Høring: OECD-rapport om Seniorpolitikk i Norge

Høring: OECD-rapport om Seniorpolitikk i Norge Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo, 19.09.2013 Vår ref. 47792/HS09 Deres ref. 11/2621 Høring: OECD-rapport om Seniorpolitikk i Norge Vi viser til OECD- rapport "Ageing and Employment

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser Econa 08.10.2013 Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser 1 Status I norsk arbeidsliv er det en rekke ordninger for å fremme et aktivt yrkesliv i ulike livsfaser. Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler inneholder

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Pensjonsreformen. Hva har den betydd for dagens unge og hva har de i vente? Seminar BI 19.10.15 / Geir Veland / Fafo

Pensjonsreformen. Hva har den betydd for dagens unge og hva har de i vente? Seminar BI 19.10.15 / Geir Veland / Fafo Pensjonsreformen Hva har den betydd for dagens unge og hva har de i vente? Seminar BI 19.10.15 / Geir Veland / Fafo Spørsmål 1: Hva har pensjonsreformen betydd for dagens unge? Svar: ingenting Spørsmål

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund God seniorpolitikk Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund 2.10.2017 Hva er god seniorpolitikk? God seniorpolitikk på virksomhetsnivå er en personalpolitikk som anerkjenner og utvikler seniorressursene på

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen

Den norske arbeidslivsmodellen Den norske arbeidslivsmodellen Anne Mette Ødegård & Rolf K. Andersen, 20.04.16 www.fafo.no Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Studier av arbeidsliv, integrering, utdanning og velferd

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

Pensjonsreformen, hva og hvorfor

Pensjonsreformen, hva og hvorfor YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen, hva og hvorfor ØRNULF KASTET YS Hva inneholder pensjonsreformen Ny alderspensjon Ny uførestønad Obligatorisk tjenestepensjon Ny AFP Supplerende pensjoner

Detaljer

NAV Nordland. Eldre som ressurs i arbeidslivet i Nordland ved markedsdirektør Svein Andreassen NAV Nordland

NAV Nordland. Eldre som ressurs i arbeidslivet i Nordland ved markedsdirektør Svein Andreassen NAV Nordland NAV Nordland Eldre som ressurs i arbeidslivet i Nordland ved markedsdirektør Svein Andreassen NAV Nordland Hva er bra med eldre i arbeid? Hvilke ressurser har de eldre i arbeid? Erfaring, modenhet, livsvisdom

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017 Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017 Seniorforsker Tove Midtsundstad Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 Åsne Skjelbred Refsdal, NTL Abelia nettverkssamling NTL HVA FÅR DERE? DERE FÅR IKKE Et kurs som gir svar på absolutt alle spørsmål Et ekspertkurs som tar utgangspunkt i at

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Høring Rapport om "Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger"

Høring Rapport om Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 17/151- DFUN 2. mai 2017 Høring Rapport om "Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger" Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk NAV Arbeidslivssenter i Østfold Rådgiver, Mili Dzabic Rådgiver, Gro Momrak Rådgiver, Aud I.Måleng IA, 21.11.2014 Side

Detaljer

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund 13.5.2014

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund 13.5.2014 God seniorpolitikk Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund 13.5.2014 Hva er god seniorpolitikk? God seniorpolitikk på virksomhetsnivå er en personalpolitikk som anerkjenner og utvikler seniorressursene på

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Forsvar offentlig pensjon konferanse 8. september 2014 Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTL Pensjon Den nye regjeringens

Detaljer

Strategiplan 2016 2019

Strategiplan 2016 2019 Strategiplan 2016 2019 Senter for seniorpolitikk, Akersgt. 32, 0180 Oslo Arbeidslivets nasjonale kompetansesenter seniorpolitikk.no org.nr. 955 895 916 Tlf sentralbord: 23 15 65 50 - ssp@seniorpolitikk.no

Detaljer

perspektiv og utfordringer i dag og i fremtiden Arbeidsmarkedet RINGSAKER KOMMUNE 15. mars 2007 Ringsaker kommune 1

perspektiv og utfordringer i dag og i fremtiden Arbeidsmarkedet RINGSAKER KOMMUNE 15. mars 2007 Ringsaker kommune 1 Arbeidsmarkedet i dag og i fremtiden perspektiv og utfordringer 15. mars 2007 Ringsaker kommune 1 15. mars 2007 Ringsaker kommune 2 RINGSAKER ARBEIDSKRAFTBEHOVET KOMMUNE I KOMMUNESEKTOREN, ÅRLIG TIL 2010

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Den norske modellen: Trender og endringer. NTL - konferanse Tone Fløtten og Jon Hippe, Fafo Oslo 30. august 2013

Den norske modellen: Trender og endringer. NTL - konferanse Tone Fløtten og Jon Hippe, Fafo Oslo 30. august 2013 Den norske modellen: Trender og endringer NTL - konferanse Tone Fløtten og Jon Hippe, Fafo Oslo 30. august 2013 Til tross for dystre spådommer De nordiske modellene er i vinden! The Nordic countries The

Detaljer

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no Agenda - innhold 1. Om Senter for seniorpolitikk 2. Hvorfor seniorpolitikk? 3. Hvordan praktiseres seniorpolitikk i arbeidslivet? 2 Agenda - innhold 1. Om Senter

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor

Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor Revisjon: Revisjonsdato: 9. Mar 212 Side: 1 av 8 Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor Pensjonsreformen har medført ekstra fleksibilitet både i forhold til opptjening og uttak av pensjon. I privat

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 Jorunn Folkvord Utdanningsforbundet Åsne S. Refsdal NTL 1872 - DEN ENKELTES ANSVAR De ansatte maa holde sig friske. Lønudbetalinger standses øjeblikkelig i Tilfælde Sykdom.

Detaljer

«Som man roper i skogen» FAFO 16. desember 2016 Advokat / Partner Erik Råd Herlofsen Nestleder i Statens seniorråd

«Som man roper i skogen» FAFO 16. desember 2016 Advokat / Partner Erik Råd Herlofsen  Nestleder i Statens seniorråd «Som man roper i skogen» FAFO 16. desember 2016 Advokat / Partner Erik Råd Herlofsen www.sbdl.no Nestleder i Statens seniorråd Pensjon for offentlige tjenestemenn og Aldersgrenseloven 1917 70/65 år Aldersgrensenes

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske dokument Vedtatt av styret

Econas arbeidslivspolitiske dokument Vedtatt av styret Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag, og vi arbeider blant annet for å: - Sikre gode lønns- og ansettelsesvilkår for

Detaljer

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Marianne Knarud Fellesordningen for AFP PARTENE I ARBEIDSLIVET SIN EGEN PENSJONSORDNING Trepartsamarbeid HISTORIE AFP-ordningen ble avtalt i inntektsoppgjøret mellom LO og NHO i 1988

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Høringsuttalelse fra Statens seniorråd om arbeidsmiljølovens aldersgrenser

Høringsuttalelse fra Statens seniorråd om arbeidsmiljølovens aldersgrenser v2.0-08.05.2014 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres referanse: 14/2614 Vår referanse: 14/8494-1, Eyvind Frilseth Dato: 11.09.2014 Høringsuttalelse fra Statens seniorråd om

Detaljer

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon?

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Notat, Stein Stugu, De Facto, mai 2011 Avtalefestet pensjon (AFP) i privat og offentlig sektor er nå to fundamentalt forskjellige pensjonssystem. Mens AFP i offentlig

Detaljer

Hotell Bristol, Oslo 12. januar 2004 Offentlig pensjon ved et veiskille? Åpning ved Konsernsjef i KLP, Bjørn Kristoffersen

Hotell Bristol, Oslo 12. januar 2004 Offentlig pensjon ved et veiskille? Åpning ved Konsernsjef i KLP, Bjørn Kristoffersen 1 Hotell Bristol, Oslo 12. januar 2004 Offentlig pensjon ved et veiskille? Åpning ved Konsernsjef i KLP, Bjørn Kristoffersen Velkommen til KLPs januarkonferanse, som vi i år arrangerer i samarbeid med

Detaljer

PENSJONSKURS NTL HELFO 8. MARS Åsne Skjelbred Refsdal

PENSJONSKURS NTL HELFO 8. MARS Åsne Skjelbred Refsdal PENSJONSKURS NTL HELFO 8. MARS 2017 Åsne Skjelbred Refsdal NTL Sentralfor valtningen INNHOLD I KURSET HVA KURSET IKKE ER Ikke hjelp til utregning av egen pensjon Ikke et kurs som gir svar på absolutt alle

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Pensjon ATV-PPT 9.februar Utdanningsforbundet Akershus

Pensjon ATV-PPT 9.februar Utdanningsforbundet Akershus Pensjon ATV-PPT 9.februar 2017 Utdanningsforbundet Akershus 1 Pensjonsalder - Aldergrense Pensjonsalderen i offentlig tjenestepensjon er 67 år. Aldersgrensa for offentlig ansatte er 72 år (fra 1. juli

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Trondheimskonferansen Eystein Garberg

Trondheimskonferansen Eystein Garberg Trondheimskonferansen 2016 Eystein Garberg Hvorfor engasjere oss for pensjon? Gjelder alle Stor mangel på kompetanse Svært alvorlig situasjon for dagens unge Tvers igjennom urettferdighet satt i system

Detaljer

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale.

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale. Sakens bakgrunn En gruppe eldre ansatte i Ålesund kommune hevder at de er diskriminert av Ålesund kommune. Klagerne er 65 år eller eldre. Klagen er begrunnet med at de ikke omfattes av alle de seniorpolitiske

Detaljer

Press mot offentlig tjenestepensjon

Press mot offentlig tjenestepensjon Notat 5:2014 Stein Stugu Press mot offentlig tjenestepensjon Innledning 1. Regnskapsreglene legger press på offentlig tjenestepensjon, spesielt i privatisert og fristilt virksomhet. 2. Er påstått kostnadsvekst

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Innhold 1. Hva er kompetanse? 2. Kort om brands 3. Employer branding, hvorfor og hvordan 4. Målgrupper

Detaljer

Seniorpolitiske tiltak. på virksomhetsnivå en kunnskapsstatus

Seniorpolitiske tiltak. på virksomhetsnivå en kunnskapsstatus Seniorpolitiske tiltak på virksomhetsnivå en kunnskapsstatus Seniorpolitiske tiltak på virksomhetsnivå en kunnskapsstatus Virke og arbeidstakerorganisasjonen på HUKområdet ble i hovedoppgjøret 2014 enige

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Fremtidens pensjoner. Marit Linnea Gjelsvik

Fremtidens pensjoner. Marit Linnea Gjelsvik Fremtidens pensjoner Marit Linnea Gjelsvik Målsetting En trygg og god alderdom forutsetter at alle får en pensjon på 2/3 av tidligere inntekt Også et mål under innføringen av folketrygden i 1967 I LOs

Detaljer

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 INNLEDNING Velferdsstaten i et nordisk perspektiv er valgt som tema for det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2012. De

Detaljer

Hva står kampen seg om?

Hva står kampen seg om? Hva står kampen seg om? Pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon Hva kan tapes? Hvem kan tape, og er det noen vinnere? Utdanningsforbundet Akershus 14/6 2016 Stein Stugu Ny pensjon Lina? (født 1973)

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

Sysselsetting og tidligpensjonering for eldre arbeidstakere Dag Rønningen

Sysselsetting og tidligpensjonering for eldre arbeidstakere Dag Rønningen Sysselsetting og tidligpensjonering for eldre arbeidstakere Økonomiske analyser 5/4 Sysselsetting og tidligpensjonering for eldre arbeidstakere Dag Rønningen Ansatte i AFP bedrifter blir i svært høy grad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Morten Jørgensen, Medlem, Econas komite for inntektspolitikk og arbeidsforhold 1 Econas policydokumenter KIA og dagsorden i komiteen. Hvorfor policydokumenter?

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 Vedtatt i K.sak 72/14 i møte 15.12.14 1. SENIORPOLITIKK I KÅFJORD KOMMUNE. En variert alderssammensetning blant kommunens medarbeidere gir mangfold

Detaljer

Seniorpolitikk på arbeidsplassen - erfaringer og resultater. Fafo-frokost om seniorpolitikk. 26. mai 2010 Tove Midtsundstad

Seniorpolitikk på arbeidsplassen - erfaringer og resultater. Fafo-frokost om seniorpolitikk. 26. mai 2010 Tove Midtsundstad Seniorpolitikk på arbeidsplassen - erfaringer og resultater Fafo-frokost om seniorpolitikk 26. mai 2010 Tove Midtsundstad 1 Fafos prosjekter pågående og avsluttede Inkluderende arbeidsgivere? Virksomhetenes

Detaljer

Yngvar Åsholt. Perspektivmeldingen og NAV

Yngvar Åsholt. Perspektivmeldingen og NAV Yngvar Åsholt Perspektivmeldingen og NAV NAV, 25.04.2013 Side 2 The Nordic Way Velorganisert arbeidsliv Trepartssamarbeid Aktiv arbeidsmarkedspolitikk Universelle stønadsordninger Omfattende offentlig

Detaljer

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Økt etterspørsel etter arbeidskraft Antall registrerte ledige og tilgangen av ledige stillinger i media. Sesongjusterte tall.

Detaljer

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000 Temanotat 2006/8: Utarbeidet av Bjarne Wik for Utdanningsforbundet Temanotat 2006/8 Utarbeidet i avdeling for utredning Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland 0134 OSLO www.utdanningsforbundet.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Ny kurs nye løsninger. om inkluderingspolitikken for personer i utkanten av arbeidsmarkedet

Ny kurs nye løsninger. om inkluderingspolitikken for personer i utkanten av arbeidsmarkedet Ny kurs nye løsninger om inkluderingspolitikken for personer i utkanten av arbeidsmarkedet Statssekretær Laila Gustavsen Velferdskonferansen 6. mars 2006 Temaer Verdier, bakgrunn og utfordringer Samarbeid

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

Aldersgrenser - i et seniorpolitisk perspektiv

Aldersgrenser - i et seniorpolitisk perspektiv Aldersgrenser - i et seniorpolitisk perspektiv WWW.SENIORPOLITIKK.NO 01.10.2013 1 Agenda - innhold 1. Kort om Senter for seniorpolitikk 2. Eldre i arbeidslivet fakta og myter 3. Aldersgrenser 01.10.2013

Detaljer

Hva gjør norske virksomheter for å holde på seniorene? Om motiver, strategier og tiltak

Hva gjør norske virksomheter for å holde på seniorene? Om motiver, strategier og tiltak Hva gjør norske virksomheter for å holde på seniorene? Om motiver, strategier og tiltak Arbeid, integrering og velferd - mellom ord og politikk Konferanse arrangert av forskningsprogrammene Arbeidslivsforskning,

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Forventet pensjoneringsalder :

Forventet pensjoneringsalder : Forventet pensjoneringsalder : Unge uførepensjonister trekker pensjonsalderen ned AV ODDBJØRN HAGA SAMMENDRAG Vi har i denne artikkelen sett på forventet pensjoneringsalder i perioden. Etter en moderat

Detaljer

Den politiske beslutningsprosessen:

Den politiske beslutningsprosessen: Den politiske beslutningsprosessen: Ideologiske og interessepolitiske konfliktlinjer Axel West Pedersen Formidlingsseminar 21. januar 2014 Prosjektet It happened here. The Norwegian pension reform: process

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 18.03.2009 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

NordMod 2030: Et nytt kapittel? Østfoldkonferansen 2016 14. januar 2016 Jon M. Hippe, Fafo

NordMod 2030: Et nytt kapittel? Østfoldkonferansen 2016 14. januar 2016 Jon M. Hippe, Fafo NordMod 2030: Et nytt kapittel? Østfoldkonferansen 2016 14. januar 2016 Jon M. Hippe, Fafo FOTO: Sverre A. Børretzen / Aktuell / Scanpix Historien Triangelmodellen Konfliktpartnerskapet FOTO: Svend Gjørling/Scanpix

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Kurs for tillitsvalgte i. seniorpolitikk. Utarbeidet i samarbeid med Senter for seniorpolitikk. Modul 5 -kurs for lokallagsnivå

Kurs for tillitsvalgte i. seniorpolitikk. Utarbeidet i samarbeid med Senter for seniorpolitikk. Modul 5 -kurs for lokallagsnivå Kurs for tillitsvalgte i seniorpolitikk Utarbeidet i samarbeid med Senter for seniorpolitikk Modul 5 -kurs for lokallagsnivå Et inkluderende arbeidsliv skal bidra til: å forebygge langtidsfravær og utstøting

Detaljer

Tariffpolitisk plattform for Parat i staten

Tariffpolitisk plattform for Parat i staten Tariffpolitisk plattform for Parat i staten Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon, som gjennom YS-stat vil arbeide for å styrke og bedre lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i

Detaljer

Seniorpolitikk i arbeid idslilivet - Effektanalyse AFI, 14.10.2009 www.afi.no

Seniorpolitikk i arbeid idslilivet - Effektanalyse AFI, 14.10.2009 www.afi.no Seniorpolitikk i arbeidslivet - Effektanalyse AFI, 14.10.2009 www.afi.no Prosjektdesign Hovedproblemstilling: Hvorfor og hvordan bidrar ulike seniorpolitiske i tiltak til å forlenge yrkesdeltakelsen til

Detaljer

KLP Fagseminar for meglere

KLP Fagseminar for meglere KLP Fagseminar for meglere 15. oktober 15 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk 14, yrkesaktive Kan du tenke deg å fortsette i arbeid etter at du får rett til pensjon? 9 8 7 4 3 44 4 35 34 45 45 38 37

Detaljer

Myter om offentlig tjenestepensjon

Myter om offentlig tjenestepensjon Stein Stugu Myter om offentlig tjenestepensjon Februar 2013 Om notatet Dette notatet er skrevet etter avtale med Forsvar Offentlig Pensjon. Foranledningen er at det i januar 2013 kom nye angrep på offentlig

Detaljer

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS Hvorfor pensjonsreform Økende levealder Det antas at levealderen øker med ca 1 år per tiår Vi går lenger på skole Økende antall uføre

Detaljer

Forsvar Offentlig Pensjon

Forsvar Offentlig Pensjon Forsvar Offentlig Pensjon Hvem er aksjon forsvar offentlig pensjon Noen tillitsvalgte fra forskjellige fagforeninger tok initiativet til Forsvar Offentlig Pensjon i etterkant av oppgjøret i privat sektor

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 214 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 12.3.215. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad // NOTAT Ved utgangen av 2.kvartal 2016

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer