FU sak Godkjenning av protokoll frå FU-møte 8/2014, 18. november. FU sak Tildeling av professorstipend (Jf FU sak )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FU sak Godkjenning av protokoll frå FU-møte 8/2014, 18. november. FU sak Tildeling av professorstipend (Jf FU sak )"

Transkript

1 Forskingsutvalet Protokoll: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 1/2015. Tid: Tysdag 27. januar kl Møterom: BK 220 (VIP-romet). Faste medlemmer: Eining Til stade Per Halse (leiar) Rektor X Ketil Jarl Halse (nestleiar) ASH (dekan) X Inger Marie Okkenhaug ASH Arne Myklebust AHL (dekan) X Anders Aschim AHL X Aud Folkestad AKF (dekan) X Kjetil L. Høydal (vara for K. Brænne) AKF X Sverre Liestøl AMF (dekan) X Pål Aam AMF X Hildegunn V. Kleive (vara) Stipendiatane X Aleksandra Endresen Studenttinget Serghei Levcenco Studenttinget Sakshandsamar og skrivar: Johann Roppen FoU-rådgivar X Observatørar: Jacob Kjøde jr Direktør, HVO Bente Gunn Lien Biblioteket, HVO X Geir Tangen FoU-konsulent, HVO X Finn Ove Båtevik Møreforsking Volda X Elisabeth Maråk Støle Direktør, Møreforsking AS FU sak Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Vedtak: Godkjent. FU sak Godkjenning av protokoll frå FU-møte 8/2014, 18. november Framlegg til offentleg protokoll ligg som vedlegg 1. Vedtak: Godkjent FU sak Tildeling av professorstipend (Jf FU sak ) Vedlegg: Vurdering av søkjarar på professorstipend. Vedlegget er unndrege offentleggjering fordi det inneheld omtale av idear til forskingsprosjekt (Offentleglova 26, 4. ledd).

2 2 Bakgrunn Forskingsutvalet hadde oppe saka på møtet 18. november Det vart der gjort slikt vedtak: a) Rektor peikar ut ein kommisjon av professorar ved Høgskulen i Volda som vurderer dei tre innkomne søknadene og gjev tilråding til Forskingsutvalet om dei bør få tilbod om professorstipend. Følgjande professorar svarte ja til å gje tilråding: Jan Inge Sørbø, ASH Irene Bele, AHL Atle Døssland, ASH Vurderinga ligg som vedlegg til denne saka. Vedtak: a) Forskingsutvalet tildeler professorstipend til Ivar John Erdal, Nathalie Homlong og Ellen Lexerød Hovlid. b) Forskingsutvalet ønskjer å kome tilbake til korleis ordninga med 5-årige ph.d.-stipend og professorstipend blir praktisert og finansiert. FU sak Søknad om strategiske midlar utvikling av NFR-søknad Vedlegg: «Søknad om strategiske midlar utvikling av NFR-søknad.» Vedlegget er unndrege offentleggjering fordi det inneheld omtale av idear til forskingsprosjekt (Offentleglova 26, 4. ledd). Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag har søkt om kr av strategiske midlar til utvikling av søknad til VAM-programmet i Forskingsrådet (Forsking om velferd, arbeidsliv og migrasjon). Møreforsking AS er samarbeidspart i prosjektet og har gjeve tilsegn om eit tilsvarande beløp under føresetnad av same løyving frå Høgskulen i Volda. Saksbehandlar meiner søknaden oppfyller alle strategiske og administrative kriterier og tilrår at søknaden blir innvilga. Vedtak: a) Forskingsutvalet tildeler Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag inntil kr i såkornmidlar.

3 3 b) I budsjettet for 2015 er det sett av midlar til «Såkorntiltak». Dette bør gjerast betre kjent i fagmiljøa, og forskingsgruppene vert særleg inviterte til å gjere seg nytte av ordninga. FU sak Normalfordeling av arbeidstid i faglege stillingar ved Høgskulen i Volda (jf. FU-sakene og ) Saka er førebudd og blir presentert av rektor. Vedlegg 4: FU sak : Kriterier for tildeling av FoU-tid Vedlegg 5: FU sak : Rapport frå «Arbeidstidsutvalet» Vedlegg 6: Arbeidstidsutvalets rapport: «Tiden lar seg ikke binde som en annen hest». Vedlegg 7: Innkomne høyringssvar til Arbeidstidsutvalets rapport. Vedlegg 6 og 7 er tilgjengelege på denne nettadressen: Vedlegg 8: E-post frå rektor til «Alle HVO», 2. april Bakgrunn I juni 1999 gjorde HVO-styret vedtak om fordeling av arbeidstid mellom undervisning, FoU, fagleg fornying og administrasjon for dei ulike kategoriane av faglege stillingar. I vedtaket heitte det at fordelinga «vil førebels, som ei prøveordning, vere retningsgjevande» (styresak 25/99). Vedtaket har ikkje vorte endra, men praksisen har utvikla seg litt ulikt i avdelingane. Etter initiativ frå rektor bad FU i september 2013 om at det vart gjort ei utgreiing med framlegg til revisjon av den nemnde normalfordelinga (FU-sak ; saksframlegg og vedtak vedlagt). Det vart sett ned ei arbeidsgruppe som leverte innstillinga si 12. mars 2014 (Rapport frå Arbeidstidsutvalet vedlagt). Her vart det argumentert for tydelegare skilje mellom «forskingsbaserte» (førsteamanuensis, professor) og «utdanningsbaserte» (førstelektor, dosent) leier i kompetansehevinga. Utvalet gjekk inn for å innlemme kategorien «fagleg fornying» i FoU-potten, og ein gjorde framlegg om ei todeling av dei individuelle ressursane til slik verksemd: Ein basis for FoU som alle i stillingskategorien får og eit fleksibelt tillegg som det kan forhandlast om (jf. konklusjonane ss i rapporten). Rapporten vart raskt send på høyring (jf. vedlagde høyringsbrev frå rektor av ), og han vekte så sterkt engasjement at rektor fann grunn til ei eiga e-melding til alle tilsette (e-post til «alle- HVO» av vedlagt). Både avdelingane og fagforeiningane leverte til dels omfattande høyringssvar (alle vedlagt). Fleire var særleg kritiske til konsekvensane utvalet dreg av det nemnde skiljet mellom to ulike «kompetanseløp». FU drøfta rapporten 8. april 2014 og vedtok å kome tilbake til saka «i ein større samanheng der mellom anna innstillinga frå rekrutterings- og kompetansehevingsgruppa vert sentral» (FU-sak ; utdrag frå protokollen vedlagt). Rapporten frå den gruppa var oppe i styret i juni (styresak 39-

4 4 2014), og då vart det prioritert å fyrst av alt få på plass ein handlingsplan for rekruttering av toppkompetanse (styresak ). Utover i vårsemesteret 2015 vert det arbeidd vidare med konkretisering av fleire personalpolitiske planar. Den interne oppgåvefordelinga for neste studieår tek fagmiljøa og avdelingane til med ganske tidleg på våren. Skal føringane i styrevedtaket frå 1999 endrast med verknad frå hausten som kjem, må saka vere klar til styremøtet 12. mars. Med dette vert FU oppmoda om å kome med ei tilråding til styret. Vurdering Fordelinga av arbeidstid mellom undervisning, FoU og andre oppgåver er ei strategisk viktig sak for fagmiljøa, avdelingane og heile høgskulen. Når det tidlegare vedtaket er femten år, er det i seg sjølv ein grunn til å få det «konfirmert» med større eller mindre justeringar. I hovudsak er inntrykket at gjeldande ordning har fungert etter intensjonane. HVO har utvikla seg positivt med tanke på primæroppgåvene undervisning, forsking og formidling, og i tråd med det også når det gjeld heving av kompetansen mellom dei tilsette. Samstundes veit vi at FoU-resultata varierer ein god del, og høgskulen bør forvalte ressursane på ein så tenleg måte som råd for å nå dei strategiske måla som styret set. Rektor vurderer det slik at gjeldande ordning i hovudsak bør førast vidare. Det vil seie at vi opererer med ei «normalfordeling» som gjev retning, men som ikkje låser korkje den einskilde eller avdelingane. Gjennom åra har det utvikla seg ei forståing for at det bør vere eit visst samsvar mellom tildelt FoU-tid og dokumenterte resultat. FoU og undervisning må ikkje gjerast til motsetnader. Det eine er ikkje meir verdifullt enn det andre, og kvalitet på begge områda er avgjerande for framtida åt høgskulen. Ein retningsgjevande tabell må difor balanserast mot fleksibilitet slik at dei individuelle arbeidsplanane vil kunne variere noko frå år til år. Det er ein klar føresetnad at avdelingane må forvalte ressursane innafor dei rammene som budsjetta gjev. Tida er truleg mogen for å gjere fordelinga av arbeidsoppgåver litt mindre egalitær enn det vedtaket frå 1999 har lagt opp til. Men det er ikkje ynskeleg å gjere skiljet mellom stillings-kategoriane så skarpt som rapporten av tilrår. Det kan vere eit poeng i seg sjølv å operere med ein relativt enkel tabell. Her vert det gjort framlegg om eit oppsett med færre kategoriar og variantar enn i innstillinga frå arbeidsgruppa. Vi går eit mindre steg i retninga som gruppa peika på, og gjer samstundes desse endringane i høve den gamle tabellen: Stillingane som amanuensis og høgskulelærar er på veg ut og vert ikkje tekne med i tabellen. Det skal i alle fall gjerast individuelle avtalar i avdelingane. Fagleg fornying og administrasjon vert slått saman til ein «restpost» på 10 prosent. Det er rimeleg at dei som har dokumentert forskingskompetane gjennom doktorgrad har noko meir tid til FoU enn førstelektorane som igjen har noko meir enn høgskulelektorane. Professorar (og evt andre) med ansvar for forskingsleiing og rettleiing bør normalt ha avtale om å bruke prosent av undervisningsressursen til slike oppgåver.

5 5 Vedtak Saka vert utsett til neste møte. FU sak Ny FoU-strategi FoU-strategi for Høgskulen i Volda er tilgjengeleg på denne nettsida: Bakgrunn: Den gjeldande strategiplanen for FoU ved Høgskulen i Volda vart vedtatt av høgskulestyret 26. april 2012 og gjeld for åra I førre fireårsperiode hadde HVO avdelingsvise FoU-planar ( ) og før det igjen ein felles strategiplan for åra FoU-strategien er ein del av høgskulens overordna strategiplan. Høgskulen i Voldas strategiplan har vorte justert fleire gonger dei siste åra. Gjeldande versjon vart vedtatt 29. oktober 2014 og peikar på tiltak som skal gjennomførast for åra Høgskulens visjon er: «Kompetanse for framtida». Høgskulens profil: HVO er høgskulen for human- og samfunnsvitskapane i Møre og Romsdal, og dei nasjonale satsingsområda våre er: Yrkesretta medieutdanning Nynorsk i utdanning, forsking og formidling Fleksible vidareutdanningstilbod Om forsking og utviklingsarbeid seier strategiplanen: HVO skal stimulere til tverrfagleg forskings- og utviklingsarbeid HVO skal auke internasjonaliseringa av FoU-arbeidet HVO skal gje studentar innsikt i og erfaring med FoU-arbeid ved å involvere dei i aktuelle prosjekt HVO skal organisere forskingsgrupper som støtte for forskarane Kort kommentar til strategiplanen i høve til gjeldande FoU-plan og FoU-melding: Yrkesretta medieutdanning, nynorsk og fleksibel læring er peika ut som «nasjonale satsingsområde» for Høgskulen i Volda. Ei så avgrensa fagleg profilering har ikkje Høgskulen hatt tidlegare, og dette må også gjenspeglast i FoU-strategien.

6 6 I gjeldande FoU-strategiplan er det ca 70 punkt som er lista opp på forskjellige nivå. I den overordna strategiplanen er det berre fire punkt, og desse vil bli nærare omtala nedanfor. Dei fire punkta gjev eit klart styringssignal om kva styret meiner er viktig for dei neste fire åra. På den andre sida vil det då vere ei rekkje moment som ikkje er omtalt i det heile også område som styret har vedatt å satse på gjennom einskildvedtak eller i budsjettsamanheng. Det er også ei rekkje mål og tiltak som er omtalt i dokumentet «Rapport og planar» som ligg til grunn for Høgskulens dialog med Kunnskapsdepartementet. «Rapport og planar» er no i endring ved at Kunnskapsdepartementet skal ha ei anna form for rapportering frå høgskulane. Førebels vil HVO beholde eit plandokument som er likt «Rapport og planar». Kort kommentar til dei fire punkta i strategiplanen: HVO skal stimulere til tverrfagleg forskings- og utviklingsarbeid o Arbeidet med FoU-meldinga har synt at det er ei betydeleg utfordring å måle utviklinga på dette målet. o Utfordringane blir ikkje mindre om det i framtida blir venta at forskarane ved HVO også skal samarbeide med forskarar på heilt andre fagområde på andre studiestader. o Forskingsgrupper på tvers av avdelingane kan vere eit middel for å nå målet. HVO skal auke internasjonaliseringa av FoU-arbeidet o I gjeldande strategiplan for FoU står «Få meir fokus på internasjonalisering» omtalt som ei av 10 utfordringar. o Signal frå KD er eintydige på at alle høgskular skal arbeide for internasjonalisering og kanskje særleg for å skaffe forskingsmidlar frå EU. o HVO vil få særlege utfordringar på dette området då samfunnsfag- og humaniora i utgangspunktet ikkje er dei høgast prioriterte fagområda. o Møre og Romsdal Fylkeskommune har sett av midlar til ei stilling for ein felles EU-rådgivar for høgskulane i fylket i løpet av HVO skal gje studentar innsikt i og erfaring med FoU-arbeid ved å involvere dei i aktuelle prosjekt o Dette punktet var eitt av mange tiltak som var nemnt under «Strategiske arbeidsmåtar» i den gjeldande FoU-strategien. o Arbeidet med FoU-meldinga har synt at det er ei betydeleg utfordring å måle utviklinga på dette målet. HVO skal organisere forskingsgrupper som støtte for forskarane. o Forskingsgrupper er ikkje omtalt i strategiplan for

7 7 o o o o o I kvalitetssikringssystemet for undervisning frå 2011 er «forskingsprogram» omtalt som eit tiltak innanfor «rammekvalitet». Forskingsprogram skal medverke til å sikre at HVO har tilsette med høg fagkompetanse. I NOKUT-evalueringa av søknaden om å få etablere ph.d.-utdanning i helse- og sosialfag vart HVO sterkt oppmoda til å etablere forskingsgrupper, og spesielt ei forskingsgruppe i lag med Høgskolen i Molde innanfor fagområdet helse- og sosialfag. Forskingsutvalet har drøfta forskingsgrupper på fleire møte i 2014, og oppmoda aktuelle søkjarar på Små driftsmidlar for om å organisere seg i forskingsgrupper. FoU-administrasjonen arbeider med ei kartlegging av forskingsgrupper. Som innspel til diskusjonen om forskingsgrupper vert det vist til vedlegg 9 som er ein artikkel i tidsskriftet Forskningspolitikk. Artikkelen har tittelen «Myter og fakta om kritisk masse i forskning og høyere utdanning» og drøftar blant anna samanhengen mellom storleik på forskargrupper og FoU-produksjon. Ei rekkje andre utfordringar kunne også vore nemnt: Stipendiatrekruttering og gjennomstrøyming, rekruttering av toppkompetanse, kompetanseheving, eksterne prosjektinntekter og ph.d.- utdanninga i helse- og sosialfag, vektlegging av regionae perspektiv og Møreforsking. Aktuelle spørsmål: Når arbeidet med FoU-strategi for dei neste åra no startar er det naturleg å starte med å diskutere kva slags prosess som skal leggast til grunn for arbeidet, og erfaringar med gjeldande strategiplan er eit viktig utgangspunkt. Eit minst like viktig moment er utanforliggande faktorar og då særleg den pågåande strukturdebatten som kanskje blir avklara våren 2015, og som kanskje vil legge heilt nye rammer for Høgskulen. Nokre spørsmål: Skal HVO starte arbeidet med ein strategiplan for FoU våren 2015? Eller skal ein vente til kva som blir utfallet av strukturdebatten? Kva tidsplan skal eit eventuelt arbeid ha? Kva prosess skal ein legge opp til for å sikre medverknad frå eigne fagmiljø? Skal eksterne fagmiljø involverast i arbeidet? Kva rolle skal avdelingsråda ha i strategiprosessen? Saksbehandlar si vurdering: På kort sikt vil resultatet av strukturdebatten neppe føre til store endringar i FoU-arbeidet. Fagmiljøa vil halde fram det vanlege FoU-arbeidet. Stipendiatane vil gjennomføre sine prosjekt

8 8 innanfor dei same rammene. Nye dekanar og nytt rektorat må også få ha eit ord med i laget når det gjeld FoU-strategiar. Det er difor ikkje sikkert at det hastar med å få fram ein ny strategiplan for forsking. Arbeidet med å danne forskingsgrupper bør halde fram og har potensiale til å bli ein viktig reiskap for både internt og eksternt forskingssamarbeid. Styret ønskjer generelt sett at avdelingsråda skal ha ei viktigare rolle. Ved å involvere avdelingsråda også i utviklinga av strategiplanen for FoU bør avdelingsråda få eit styrka eigarskap til og kunnskap om innhaldet i FoU-strategien. Avdelingane har likevel valt ulike måtar å handtere FoU-saker på. Kanskje bør diskusjonane om ny FoU-strategi starte i avdelingsråda. Vedtak: a) Forskingsutvalet ønskjer å starte arbeidet med ny FoU-strategi for HVO for åra Ein tidsplan og prosessbeskrivelse vert lagt fram på neste møte i Forskingsutvalet. b) Avdelingsråda bør engasjerast i arbeidet med ny FoU-strategi. c) Fagmiljøa blir oppmoda til etablere forskingsgrupper med eit felles fagleg fokus. FoU-strategi, tiltak og ressurstildeling bør sjåast i samanheng med kvarandre, og det er ønskjeleg at forskingsgruppene bidreg i utviklinga av ny FoU-strategi. FU sak Utlysing av FoU-stipend for 2016 (teken opp att frå FU møte 8/2014). Vedlegg: Informasjon om FoU-stipend på «Område for tilsette» på nettsidene til HVO (krev innlogging). Framlegg til nye retningsliner for FoU-stipend. Bakgrunn: Forskingsutvalet tildelte FoU-stipend for 2015 på FU-møte 4/2014. I same møte vart det i sak 23/2014 foreslått nye retningsliner for tildeling av FoU-stipend. Dette vart utsett, og vert med dette teke opp på nytt i samband med utlysing av FoU-stipend for Ordninga med FoU-stipend (tidlegare kalla vikarstipend) er veletablert ved Høgskulen i Volda. Tilsette som får tildelt FoU-stipend får eitt semester som dei brukar til forsking og utviklingsarbeid. Dette blir finanisert ved at avdelinga får tilført eit FoU-stipend som skal dekkje kostnader ved vikar for den eller dei som har fått FoU-stipend. Storleiken på FoU-stipendet har auka monaleg dei siste åra. Fram til 2012 var stipendet på kr , i 2013 vart det auka til kr , i 2014 til kr og for 2015 har Forskingsutvalet foreslått at FoU-stipendet skal aukast til kr

9 9 Frå har i alt ca 110 tilsette fått FoU-stipend ein eller fleire gonger. Ca 90 av desse arbeider framleis ved HVO. Så godt som alle dagens professorar og dosentar ved HVO har hatt minst eitt FoU-stipend. Ordninga har lenge vorte brukt også til å delfinansiere interne ph.d.-prosjekt og frå 2014 også interne professorstipend. Ordninga vert også nytta av dei som ønskjer å kvalifisere seg i retning av førstelektor og dosent. Kvinner har fått tildelt ca halvparten av FoU-stipenda dei siste åra. Vurdering: I all hovudsak bør ordninga med FoU-stipend halde fram som før. Dei gjeldande retningslinene bør likevel oppdaterast på nokre punkt. I vedlegg ligg framlegg til nye retningsliner. Det er to sider ved ordninga som vil bli diskutert her. For det første korleis stipendmottakarane kan få betre hjelp og støtte til å gjennomføre ordninga, og for det andre saksbehandlinga av stipendsøknader. 1) Styrking av gjennomføring Dei siste åra har det vore ein tendens at mottakarar av FoU-stipend har hatt problem med å gjennomføre FoU-stipendet som planlagt. Grunngjevinga for utsetting av gjennomføring og andre endringar varierer, men for ein del tilsette vert det oppgitt manglande vikarkapasitet. Det må her understrekast at eitt vilkår for tildeling av FoU-stipend er at det skal kome i stand tilfredsstillande vikarordning. Eit anna moment er at stipendmottakarar blir sjukmeld i løpet av stipendperioden og at det kan vere vanskeleg å skaffe vikar i ettertid. Det kan her noterast at HVO og avdelingane ved langvarig sjukmelding får utbetalt sjukepengar uansett om den tilsette er i FoU-stipend eller ikkje. Det er vanskeleg å vite sikkert kor stort dette problemet er, og kva som kan vere grunnar til at det er vanskeleg å gjennomføre FoU-stipend som planlagt. Med den sterke auken i beløpa dei siste åra burde det vere lettare å finansiere vikarar og ekstrahjelper no enn tidlegare, så økonomien burde ikkje vere ein vektig grunn. I einskildsaker kan det virke som at avdelingsleiing og stipendmottakar ikkje har hatt god dialog om gjennomføring av FoU-stipend på førehand. Men sidan FoU-stipenda vert tildelte svært lang tid på førehand burde heller ikkje dette vere eit stort problem. Det kan vere grunn til å vurdere om avdelinga bør få eit større økonomisk ansvar om FoU-stipendet ikkje blir gjennomført som planlagt. Dette er jo midlar som avdelinga har vorte tilført og rår over og i prinsippet står ansvarleg for å gjennomføre. Det må også understrekast at formelt sett har avdelinga gått god for søknader gjennom avdelingsvis prioritering og kvalitetssikring av søknader.

10 10 Om FoU-stipenda går inn i større prosjekt og/eller blir integrerte i forskingsgrupper kan dei faglege rammene og kvaliteten på gjennomføringa av stipendprosjekta bli styrka. Leiarar for forskingsgrupper bør vere aktuelle som mentorar eller rettleiarar for stipendmottakarar. I vedtaket til denne saka vert det foreslått at for alle FoU-stipend blir det halde eit planleggingsmøte mellom stipendmottakar, avdelingsleiing og FoU-administrasjonen. Det er ikkje nødvendig å ta dette inn i retningslinene for FoU-stipend. I retningslinene har det stått at stipendmottakar skal levere rapport etter at stipendet er gjennomført. For å understreke avdelingas ansvar for gjennomføring av FoU-stipend vert det foreslått at avdeling og stipendmottakar i fellesskap leverer rapport om bruk av midlane. 2) Saksbehandling av søknader om FoU-stipend Tradisjonelt har søknader om FoU-stipend vorte sende til dekanen på avdelingane. Forskingsutvalet har vedtatt at søknader skal sendast inn elektronisk. Det er lite effektivt om kvar avdeling skal ha sitt eige elektroniske søknadssystem. Dei siste to åra har søknader vorte sendt inn via eit nettskjema (google skjema) frå FoU-administrasjonen og deretter har søknadene vorte distribuert til den aktuelle avdelinga. Dette systemet har praktiske fordelar, men også ulemper. I 2014 var det fleire søkjarar som hadde tekniske vanskar med å fylle ut nettskjemaet. Desse problema vart løyste med unntak for ein søkjar som sende inn søknad via e-post, men diverre vart søknaden oversett. Saka har vore teken opp særskilt i Forskingsutvalet. På eitt plan er dette eit teknisk spørsmål som kan løysast ved at stipendsøkjarar fyller ut skjemaet, men samtidig melder frå pr e-post til avdelinga om at søknaden er send. Det meir prinsipielle i saksbehandlinga er at dekanane som kjent sit som medlemmer i Forskingsutvalet. Det er difor problematisk at dekanane også skal innstille på søknader frå avdelinga. Alternativt kan dekanane gå frå møtet i Forskingsutvalet under handsaming av søknader om FoUstipend, men dette er vel heller ikkje ei gunstig løysing. Det kan tenkjast fleire alternative løysingar på dette problemet. Somme avdelingar har sitt eige forskingsutval, men om dekanen også er medlem der så er ein like langt. Det einaste formelle organet ved sidan av dekan på HVO er avdelingsråd, og høgskulestyret ønskjer at avdelingsråd skal få ei tydelegare rolle og klarare oppgåver. Det kan difor vere aktuelt å bruke avdelingsråd for avdelingsvis kvalitetssikring og prioritering av søknader om FoU-stipend. I retningslinene er det difor foreslått at avdelingsråd skal kvalitetssikre og prioritere søknadene frå avdelinga, og at tildeling skjer i Forskingsutvalet.

11 11 Vedtak: Retningslinene for FoU-stipend vert endra når det gjeld saksbehandling: Avdelingas FoU-utval eller innstillingsråd kvalitetssikrar og prioriterer innkomne søknader ut frå vitskapleg kvalitet og relevans for avdelinga sine fagområde, arbeidssituasjonen i avdelinga og strategiske satsingsområde. Prioriteringa er rådgjevande. Dette vert innarbeidd i retningslinene.

12 12 Orienteringssaker: 1) Strategi Møreforsking. Møte mellom Møreforskings leiing, administrasjon og eigarar, 8. januar Orientering ved prorektor Marie Nedregotten Sørbø, styremedlem i Møreforsking AS. 2) Status i SAKS-prosessen. Orientering ved rektor. 3) Strategisk høgskolefond for Møre og Romsdal. Orientering ved rektor. a. Omtale av fondet ligg på denne nettsida: ec5c 4) EU-rådgivarstilling for høgskulane i Møre og Romsdal. a. Møre og Romsdal Fylkeskommune har foreslått å opprette ei rådgjevarstilling som skal vere felles for forskingsmiljøa i fylket og hjelpe dei i arbeidet med forskingssøknader til EU. Høgskulane og Møreforsking samarbeider om å seie kva som blir arbeidsoppgåver for den som blir tilsett. Johann Roppen representerer HVO i dette arbeidet. 5) FoU-budsjettet for Orientering ved direktør. 6) FoU-administrasjonen pågåande omorganisering. Orientering ved direktør. 7) CRISTIN-registreringar i Orientering ved Geir Tangen ut frå registreringar pr dato. 8) FoU-stipend for 2016 blir utlyst ca 1. mars. Søknadsfrist 1. mai ) Utlysing av 8 stipendiatstillingar. a. Utlysingstekst vert ettersendt. 10) Seminar / forum for kvantitativ forsking. a. Per Arne Tufte ved HIOA held eit praktisk orientert metodeforum/arbeidsseminar på HVO mars der han særleg vil leggje vekt på faktoranalyse, logistisk og lineær regresjon. Kåre Heggen er initiativtakar og tiltaket er finansiert over FoU-administrasjonens budsjett. Seminaret er ope også for tilsette ved Møreforsking. Møte, arrangement med meir: o 7. januar: Informasjonsmøte med Forskingsrådet, HVO. o 15. januar: Møte mellom Stipendiatane og FoU-administrasjonen. o 20. januar: Kontaktkonferanse for universitet og høgskular, 20. januar Tema: Kvalitet i universiteta og høgskulane finansiering og utdanning. Rektor og direktør deltok for HVO. o januar 2015: NODA15, Nordisk konferanse om datajournalistikk, Ålesund o mars: Seminar i kvantitative metodar, HVO. o mars 2015: Solstrand-seminar (UH Nett Vest), Solstrand Os. o juni 2015: Fjordkonferansen 2015, Loen. o september 2015: Forskingsdagane 2015.

13 13 Liste over vedlegg: Vedlegg 1: Framlegg til protokoll frå FU-møte 8/2014, 18. november Vedlegg 2: Innstilling til professor-stipendiat. Av Bele, Sørbø og Døssland. Vedlegg 3: Søknad om strategiske midlar utvikling av NFR-søknad. Vedlegg 4: FU sak : Kriterier for tildeling av FoU-tid Vedlegg 5: FU sak : Rapport frå «Arbeidstidsutvalet» Vedlegg 6: Arbeidstidsutvalets rapport: «Tiden lar seg ikke binde som en annen hest». Vedlegg 7: Innkomne høyringssvar til Arbeidstidsutvalets rapport. Vedlegg 6 og 7 er tilgjengelege her: Vedlegg 8: E-post frå rektor til «Alle HVO», 2. april Vedlegg 9: Piro og Aksnes: «Myter og fakta om kritisk masse i forskning og høyere utdanning», Forskningspolitikk 4/

FU sak Godkjenning av protokoll frå FU-møte 1/2015, 27. januar

FU sak Godkjenning av protokoll frå FU-møte 1/2015, 27. januar Forskingsutvalet Sakspapir: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 2/2015. Tid: Tysdag 17. februar kl 12.15. Møterom: BK 220 (VIP-romet). Faste medlemmer: Per Halse (leiar) Ketil Jarl Halse (nestleiar) Tor-Johan

Detaljer

FU sak Godkjenning av protokoll frå FU-møte 3/2015, 12. mars

FU sak Godkjenning av protokoll frå FU-møte 3/2015, 12. mars Forskingsutvalet Protokoll: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 4/2015. Tid: Tysdag 21. april kl 12.15. Møterom: BK 220 (VIP-romet). Faste medlemmer: Eining Per Halse (leiar) Rektor X Ketil Jarl Halse (nestleiar)

Detaljer

Møtet vart flytta frå først oppsett 19. mai til 26. mai. Skrivar beklager at det har vore noko ugreie med møteinnkallinga i Outlook.

Møtet vart flytta frå først oppsett 19. mai til 26. mai. Skrivar beklager at det har vore noko ugreie med møteinnkallinga i Outlook. Forskingsutvalet UTKAST: PROTOKOLL: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 5/2015. Tid: Tysdag 26. mai kl 12.15. Møterom: Strøm 314 Faste medlemmer: Eining Per Halse (leiar) Rektor X Jørgen Amdam (vara for Halse)

Detaljer

Forskingsutvalet. PROTOKOLL: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 4/2014. FU sak Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.

Forskingsutvalet. PROTOKOLL: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 4/2014. FU sak Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Forskingsutvalet PROTOKOLL: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 4/2014. Tid: Tysdag 20. mai kl 12.15-14.30. Møterom: BK 220 (VIP-romet). Faste medlemmer: Eining Per Halse (leiar) Rektor X Ketil Jarl Halse

Detaljer

FU sak Godkjenning av protokoll frå FU-møte 1/2015, 27. januar. Vedtak: Godkjent med endring: Anders Aschim deltok på møtet ikkje Peder Haug.

FU sak Godkjenning av protokoll frå FU-møte 1/2015, 27. januar. Vedtak: Godkjent med endring: Anders Aschim deltok på møtet ikkje Peder Haug. Forskingsutvalet UTKAST: Protokoll: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 2/2015. Tid: Tysdag 17. februar kl 12.15. Møterom: BK 220 (VIP-romet). Faste medlemmer: Eining Per Halse (leiar) Rektor X Ketil Jarl

Detaljer

Forskingsutvalet. Protokoll: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 7/2015. FU sak Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.

Forskingsutvalet. Protokoll: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 7/2015. FU sak Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Forskingsutvalet Protokoll: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 7/2015. Tid: Tysdag 15. desember kl. 12.15-14.00 Møterom: BK 220 (VIP-romet). Medlemmer: Eining Møtt Johann Roppen (leiar) Rektor X Kjell-Einar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Forskingsutvalet

MØTEPROTOKOLL Forskingsutvalet MØTEPROTOKOLL Forskingsutvalet Møtedato: 13.10.2015 kl. 12:15 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/01148 Møtt: Johann Roppen Aud Folkestad Karen Brænne Pål Rune Aam Hildegunn Valen Kleive Randi Bergem Tor

Detaljer

Forskingsutvalet. Innkalling: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 6/2014. FU sak Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.

Forskingsutvalet. Innkalling: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 6/2014. FU sak Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Forskingsutvalet Innkalling: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 6/2014. Tid: Tysdag 16. september kl 13.15-15.00. Møterom: BK 220 (VIP-romet). Faste medlemmer: Eining Til stade Per Halse (leiar) Rektor X

Detaljer

Strategiplan for Forsking og utvikling (FoU)

Strategiplan for Forsking og utvikling (FoU) Strategiplan for Forsking og utvikling (FoU) 2012-2015 Godkjend av styret 26. april 2012 FoU ved Høgskulen i Volda mål, faglege satsingsområde, kompetanseutvikling og tiltak Side 1 av 5 INNLEIING Alle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 5/2014 VED HØGSKULEN I VOLDA

MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 5/2014 VED HØGSKULEN I VOLDA MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 5/2014 VED HØGSKULEN I VOLDA Høgskulestyret Dato: Stad: Arkivsak: 22.08.2014 kl. 11:30-14:20 BK 220 VIP 14/00446 Til stades: Per Halse, Marie Nedregotten Sørbø, Jacob Jr Kjøde,

Detaljer

FU sak Godkjenning av protokoll frå FU-møte 8/2014, 18. november. FU sak Tildeling av professorstipend (Jf FU sak )

FU sak Godkjenning av protokoll frå FU-møte 8/2014, 18. november. FU sak Tildeling av professorstipend (Jf FU sak ) 1 Forskingsutvalet Innkalling: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 1/2015. Tid: Tysdag 27. januar kl 12.15. Møterom: BK 220 (VIP-romet). Faste medlemmer: Per Halse (leiar) Ketil Jarl Halse (nestleiar) Inger

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Ei HOGSKULEN I VOLDA Møteprotokoll

Ei HOGSKULEN I VOLDA Møteprotokoll Ei HOGSKULEN I VOLDA Møteprotokoll Styremøte 7/2014 Utval: Dato: Møtestad: Arkivsak: Høgskulestyret 29.10.2014 kl. 09:30-14:50 Sagafjord Hotel Sæbø 14/00446 Møtt: Per Halse, Marie Nedregotten Sørbø, Jacob

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styremøte 7/2016. Høgskulestyret. Møtedato: kl. 11:00-15:30 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052

MØTEPROTOKOLL. Styremøte 7/2016. Høgskulestyret. Møtedato: kl. 11:00-15:30 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 7/2016 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 08.09.2016 kl. 11:00-15:30 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 M øt t: Johann Roppen Jens Standal Groven Terje Heggem Endre

Detaljer

Strategiplan for FoU

Strategiplan for FoU FoU Strategiplan for FoU 2008-2011 Vedteken av styret for HVO 24. april 2008 FoU ved HVO mål, faglege satsingsområde, kompetanseutvikling og tiltak 1 INNLEIING Arbeidet med strategiplan for FoU for perioden

Detaljer

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering FoU ved HVO faglege satsingsområde Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering Innstilling frå Forskingsutvalet Volda, 28.05.04 Innleiing Forskingsutvalet oppnemnde i møte

Detaljer

MØTEINNKALLING Forskingsutvalet

MØTEINNKALLING Forskingsutvalet MØTEINNKALLING Forskingsutvalet Møtedato: 26.01.2016 kl. 12:15 Møtestad: BK 220 (VIP romet) Arkivsak: 15/01148 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

FU sak Godkjenning av referat frå FU-møte 9/2013, 26. november 2013.

FU sak Godkjenning av referat frå FU-møte 9/2013, 26. november 2013. Forskingsutvalet Innkalling: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 1/2014. Tid: Tysdag 21. januar, kl 12.15-14.00. Møterom: BK 220 (VIP-romet). Faste medlemmer: Eining Per Halse (leiar) Rektor Ketil Jarl Halse

Detaljer

Offentleg protokoll HOGSKULEN I VOLDA. Styremøte 7/2013. Utval: Høgskulestyret Møtestad: BK 220 VIP Dato: Tid: 11:00-15:30.

Offentleg protokoll HOGSKULEN I VOLDA. Styremøte 7/2013. Utval: Høgskulestyret Møtestad: BK 220 VIP Dato: Tid: 11:00-15:30. HOGSKULEN I VOLDA Offentleg protokoll Styremøte 7/2013 Utval: Høgskulestyret Møtestad: BK 220 VIP Dato: 05.12.2013 Tid: 11:00-15:30 Desse møtte: Per Halse leiar Marie Nedregotten Sørbø nestleiar Pål Hamre

Detaljer

OFFENTLEGMØTEPROTOKOLL

OFFENTLEGMØTEPROTOKOLL HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 612016 OFFENTLEGMØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 10.06.2016 kl. 10:45-14:40 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan Ekeland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Styremøte 6/2015. Møtedato: kl. 9:00-14:45 Møtestad: Sagafjord Hotell, Sæbø Arkivsak: 15/00052

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Styremøte 6/2015. Møtedato: kl. 9:00-14:45 Møtestad: Sagafjord Hotell, Sæbø Arkivsak: 15/00052 HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 6/2015 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 30.10.2015 kl. 9:00-14:45 Møtestad: Sagafjord Hotell, Sæbø Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Janne Heggvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Forskingsutvalet

MØTEPROTOKOLL Forskingsutvalet MØTEPROTOKOLL Forskingsutvalet Møtedato: 09.06.2016 kl. 9:15 Møtestad: BK 200 VIP Arkivsak: 15/01148 Møtt: Johann Roppen Odd Ragnar Hunnes Arne Myklebust* Peder Haug Aud Folkestad Kristian Fuglseth Rolf

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 7. møte, 16.03.16. Sak 00-15/16: Konstituering... 2 Sak 01-15/16: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-15/16: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Kristin Marie Sørheim Janne Heggvoll. Jacob Kjøde

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Kristin Marie Sørheim Janne Heggvoll. Jacob Kjøde in HOGSIKULEN I VOLDA Styremøte 5/2016 OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 28.04.2016 kl. 10:45-16:05 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan

Detaljer

En utvikling på høgskolenes premisser?

En utvikling på høgskolenes premisser? En utvikling på høgskolenes premisser? Muligheter og begrensninger for styrket FoU-aktivitet 21/11-08 Rektor Eli Bergsvik, Høgskolen i Bergen Om forsking i høgskulesektoren Forskningsrådets policy for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Forskingsutvalet

MØTEPROTOKOLL Forskingsutvalet Unnteke etter offentleglova Offl 26 fjerde ledd MØTEPROTOKOLL Forskingsutvalet Møtedato: 05.04.2016 kl. 0:00 Møtestad: BK 220 Arkivsak: 15/01148 Møtt: Jen Standal Groven (møteleder) Anne Øie (Deltok ikkje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet Sak Leiing og fagleg organisering (16/05229) delprosjekt i hovudprosjekt 2 Fagleg og administrativ organisering Dato utsendt på høyring 21.11.16 Høyringsfrist 9.12.16 Send høyringsinnspel til Bakgrunn

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Strategisk studienemnd

MØTEPROTOKOLL Strategisk studienemnd MØTEPROTOKOLL Strategisk studienemnd Møtedato: 25.11.2015 kl. 13:15 Møtestad: BK337 Arkivsak: 15/00520 Møtt: Jens Standal Groven, Aud Folkestad, Arne Myklebust, Pål Rune Aam, Odd Ragnar Hunnes, Gonnie

Detaljer

SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND

SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND Kriterier fou 1 av 5 SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND Det vert lyst ut fou stipend i kategoriane: 1.Lektorstipend for opprykk til førstelektor Forskarstipend for nykvalifiserte

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 18.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby og Torleiv Bergland SAKA GJELD: Administrasjonen si oppfølging av internrevisjonsrapport om forvalting

Detaljer

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid Leiinga Høgskulen i Volda Universitetet i Bergen 5020 BERGEN Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no Dykkar referanse

Detaljer

Strategiplan for FoU

Strategiplan for FoU ^ HØGSKULEN I VOLDA Boks Soo I 6,m Volda i NorHa, I T'70 07 50 00 I F:70 0750 51 ^ I E:Ømottak(dhiØlda.no ^ www.hivolda.no ^ Strategiplan for FoU Revidert FoU-plan for perioden 2008-2012 FoU ved HVO -

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet Sak Leiing og fagleg organisering (16/05229) delprosjekt i hovudprosjekt 2 Fagleg og administrativ organisering Dato utsendt på høyring 21.11.16 Høyringsfrist 9.12.16 Send høyringsinnspel til Bakgrunn

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: 18.05.2015 Møtestad: Avdeling for Heimesjukepleie Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir

Detaljer

Forskingsutvalet. UTKAST - PROTOKOLL: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 5/2014. FU sak Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.

Forskingsutvalet. UTKAST - PROTOKOLL: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 5/2014. FU sak Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Forskingsutvalet UTKAST - PROTOKOLL: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 5/2014. Tid: Tysdag 17. juni kl 12.15-14.15. Møterom: BK 220 (VIP-romet). Faste medlemmer: Eining Per Halse (leiar) Rektor X Ketil Jarl

Detaljer

Forskingsutvalet. Innkalling: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 8/2014. FU sak Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.

Forskingsutvalet. Innkalling: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 8/2014. FU sak Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Forskingsutvalet Innkalling: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 8/2014. Tid: Tysdag 18. november kl 12.15. Møterom: BK 220 (VIP-romet). Faste medlemmer: Per Halse (leiar) Ketil Jarl Halse (nestleiar) Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret Styremøte 3/2017 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 27.04.2017 kl. 11:00 17.00 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 17/00151 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Kjell Einar Dagfinrud Tor-Johan Ekeland

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet Sak Leiing og fagleg organisering (16/05229) delprosjekt i hovudprosjekt 2 Fagleg og administrativ organisering Dato utsendt på høyring 21.11.16 Høyringsfrist 9.12.16 Send høyringsinnspel til Bakgrunn

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE Sakspapir

GLOPPEN KOMMUNE Sakspapir i -0'_::.:: ---N KOMMUNE _- - -: GLOPPEN KOMMUNE Sakspapir r' I Styre, utval komite m.m. Møtedato Sakser O vekstutvalet Avgjerd av : Oppvekstutvalet Arkiv: Al Arkivsaker.: Saksbehandlar : Arne Eikenes

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.10.2014 60985/2014 Maria Bolstad Dale Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 18.11.2014 Fylkestinget

Detaljer

Rektor Per Halse, leiar Prorektor Marie Nedregotten Sørbø, nestleiar Høgskulelektor Pål Hamre Høgskulelektor Jorunn Aske

Rektor Per Halse, leiar Prorektor Marie Nedregotten Sørbø, nestleiar Høgskulelektor Pål Hamre Høgskulelektor Jorunn Aske R4AHOGSKULEN I VOLDA Styret IBoks 500 I 6101 Volda I Norway I T: 70 07 50 00 I F: 70 07 50 51 I IE: postmottak@hivoida.no I www.hivolda.no I Saksnr. 2006/247/011.2 PROTOKOLL 06/2012 19. OKTOBER 2012 STYREMØTE

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 28.04.2017 SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/407 STYRESAK: 054/17 STYREMØTE: 11.05. 2017 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 4/2016 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 10.03.2016 kl. 9:00-15:20 Møtestad: Hotel Alexandra i Loen Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan

Detaljer

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 13.00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd Møtedato: 13.04.2016 kl. 14:30 Møtestad: BK 201 Arkivsak: 15/00520 Møtt: Jens Standal Groven Aud Folkestad Arne Myklebust Tormod Daae Smedsvig Carien

Detaljer

Offentleg møteprotokoll Styremøte 3/2015

Offentleg møteprotokoll Styremøte 3/2015 HOGSKULEN ; VOLDA Offentleg møteprotokoll Styremøte 3/2015 Utval: Høgskulestyret Dato: 23.04.2015 kl. 10:45-14:45 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 Møtt: Per Halse, Marie Nedregotten Sørbø, Marit

Detaljer

Høgskulen i Volda sin visjon for arbeidet med likestilling og mangfald er:

Høgskulen i Volda sin visjon for arbeidet med likestilling og mangfald er: Handlingsplan for likestilling og mangfald 2016-2020 1. Bakgrunn og visjon Høgskulen i Volda skal gjennom eigen personalpolitikk medverke til eit godt arbeidsmiljø prega av inkludering, mangfald og likestilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 4/2017 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 01.06.2017 kl. 11:00:15:30 Møtestad: Kaarstad 104 Arkivsak: 17/00151 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Kristin Marie Sørheim

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering HØYRINGSINNSPEL Sak Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering Saksnr. 16/05641 Dato sendt ut på høyring 19.12.16 Høyringsfrist 13.1.17 Send

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet Sak Leiing og fagleg organisering (16/05229) delprosjekt i hovudprosjekt 2 Fagleg og administrativ organisering Dato utsendt på høyring 21.11.16 Høyringsfrist 9.12.16 Send høyringsinnspel til Bakgrunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Møtet starta med eit totimars minikurs i styrearbeid ved Kjell Standal, Elinora consulting.

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Møtet starta med eit totimars minikurs i styrearbeid ved Kjell Standal, Elinora consulting. HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 2/2016 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 28.01.2016 kl. 10:45:16:15 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan Ekeland Janne

Detaljer

FU sak 44-2014 Godkjenning av protokoll frå FU-møte 6/2014, 16. september

FU sak 44-2014 Godkjenning av protokoll frå FU-møte 6/2014, 16. september Forskingsutvalet Protokoll: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 7/2014. Tid: Tysdag 14. oktober kl 12.15-14.00. Møterom: BK 220 (VIP-romet). Faste medlemmer: Eining Møtt Per Halse (leiar) Rektor X Ketil Jarl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret Styremøte 1/2017 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 26.01.2017 kl. 11:00:16:35 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Kjell Einar Dagfinrud Terje Heggem Endre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 9/2016 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 08.12.2016 kl. 11:00 16:30 Møtestad: BK220 VIP Arkivsak: 15/00052 M øtt : Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan Ekeland Janne

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven/Marit Solheim SAKA GJELD: Internrevisjon av forskingsaktiviteten i Helse Vest

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven/Marit Solheim SAKA GJELD: Internrevisjon av forskingsaktiviteten i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 01.12.2017 SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven/Marit Solheim SAKA GJELD: Internrevisjon av forskingsaktiviteten i Helse Vest ARKIVSAK: 2017/3159

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Finansiering av forsking i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1741 STYRESAK: 049/15 STYREMØTE:

Detaljer

BARNEOMBODET. Dykkar ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/ Morten Hendis 11. oktober 2015

BARNEOMBODET. Dykkar ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/ Morten Hendis 11. oktober 2015 BARNEOMBODET Kunnskapsdepartementet E-post: postmottak@kd.dep.no Dykkar ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00875-2 Morten Hendis 11. oktober 2015 Svar på høyring av NOU 2015: 8 «Fremtidens skole - fornyelse

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova

Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova Vedtaksdato: 09.09.2009 Ref. nr.: 09/10794 Saksbehandlar: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 60/09 I TVISTELØYSINGSNEMNDA Tvisteløysingsnemnda heldt møte tysdag den

Detaljer

Kommunale eldreråd i Møre og Romsdal

Kommunale eldreråd i Møre og Romsdal Kommunale eldreråd i Møre og Romsdal Kartlegging av rammevilkår 2017 Kartlegging av kommunale eldreråd i Møre og Romsdal sine rammevilkår Forord Eldrerådet i Møre og Romsdal fylkeskommune vedtok å gjennomføre

Detaljer

Styringsgruppa Utviklingsplan HMR HF

Styringsgruppa Utviklingsplan HMR HF Styringsgruppa Utviklingsplan HMR HF Saksframlegg Foretaks- og klinikkinterne utviklingsområder Saksnr Utvalsnamn Møtedato 03/2017 Styringsgruppa utviklingsplan HMR 2. mai 2017 Forslag til vedtak 1. Styringsgruppa

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

HØGSKULEN 1 VOLDA i Boks 5 o0 i 6io+ Volda I N orw2y 1 7: ^007 5 o0o F: X 07 5 D S i 1 Styret

HØGSKULEN 1 VOLDA i Boks 5 o0 i 6io+ Volda I N orw2y 1 7: ^007 5 o0o F: X 07 5 D S i 1 Styret HØGSKULEN 1 VOLDA i Boks 5 o0 i 6io+ Volda I N orw2y 1 7: ^007 5 o0o F: X 07 5 D S i 1 Styret i E: postmottakchiooka.no i wuv.hivolda.no i STYREMØTE 05/2011-22. SEPTEMBER 2011 Møtestad: Tid: Kl: 11:30-16:20

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

39/14 14/00608-37 Studietilbod på masternivå - samfunnsfag i lærarutdanninga 2. 41/14 14/00608-38 Møteplan for Strategisk studienemnd våren 2015 4

39/14 14/00608-37 Studietilbod på masternivå - samfunnsfag i lærarutdanninga 2. 41/14 14/00608-38 Møteplan for Strategisk studienemnd våren 2015 4 Møteprotokoll Utval: Strategisk studienemnd Dato: 1.11.2014 kl. 14:15 Møtested: BK 220VIP Arkivsak: 14/0198 Møtt: Skrivar: Marie Nedregotten Sørbø, Aud Folkestad, Arne Myklebust, Ketil Jarl Halse, Sverre

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakliste til 6. møte, 21.02.17 Sak 00-16/17: Val av ordstyrar og teljekorps... 3 Sak 01-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 4 Sak 02-16/17: Godkjenning av sakliste og

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET TIRSDAG 28.3.2017 kl. 12.15 14.00 Stad: Rom 326 HF-bygget Innkalt: Anne Beate Maurseth (leiar), Helge Sandøy, Henning Laugerud, Christine Hamm,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

HOGSKULEN I VOLDA Offentleg møteprotokoll Styremøte 5/2015 MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret

HOGSKULEN I VOLDA Offentleg møteprotokoll Styremøte 5/2015 MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret HOGSKULEN I VOLDA Offentleg møteprotokoll Styremøte 5/2015 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 24.09.2015 kl. 11:00-15:30 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering Sak Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering Saksnr. 16/05641 Dato sendt ut på høyring 19.12.16 Høyringsfrist 13.1.17 Send høyringsinnspel

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

FU sak Godkjenning av protokoll frå FU-møte 4/2014, 20. mai 2014

FU sak Godkjenning av protokoll frå FU-møte 4/2014, 20. mai 2014 Forskingsutvalet Innkalling: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 5/2014. Tid: Tysdag 17. juni kl 12.15. Møterom: BK 220 (VIP-romet). Faste medlemmer: Per Halse (leiar) Ketil Jarl Halse (nestleiar) Inger Marie

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering HØYRINGSINNSPEL Sak Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering Saksnr. 16/05641 Dato sendt ut på høyring 19.12.16 Høyringsfrist 13.1.17 Send

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 054/2016 Formannskapet i Radøy PS 01.06.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Bente Kopperdal Hervik 16/991 16/6821 Nye retningsliner for tildeling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Gunnar Strøm Medlem SV Odd Harald Sundal Medlem SP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Gunnar Strøm Medlem SV Odd Harald Sundal Medlem SP VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arild Iversen Leiar KRF Jan Heltne Nestleiar

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - RAPPORT FRÅ ARBEIDSGRUPPE MED FRAMLEGG OM ENDRINGAR I OPPLÆRINGSLOVA NÅR DET GJELD FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRINGSUTTALE - RAPPORT FRÅ ARBEIDSGRUPPE MED FRAMLEGG OM ENDRINGAR I OPPLÆRINGSLOVA NÅR DET GJELD FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA Kunnskapsdepartementet Postbokds 8119 Dep 0032 Oslo Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: MR 16971/2006/A50/&13 Anita Steinbru,71 25 86 95 13.09.2006 - HØYRINGSUTTALE - RAPPORT

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Vedtakssaker. 19/14 14/ HMS-dag /14 14/ AMU- samansetning, roller, ansvar og opplæring 5 21/14 14/ AKAN 7

Vedtakssaker. 19/14 14/ HMS-dag /14 14/ AMU- samansetning, roller, ansvar og opplæring 5 21/14 14/ AKAN 7 Møteinnkalling Utval: Arbeidsmiljøutvalet AMU Dato: 30.09.2014 kl. 12:00 Møtested: BK 287, møterom bibliotek Arkivsak: 14/00616 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 10/16 Møte 21.11.2016 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar X Ann Elida Solheim

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET ONSDAG 14.6.2017 kl. 12.15 14.00 Stad: Rom 326 HF-bygget Innkalt: Anne Beate Maurseth (leiar), Helge Sandøy, Henning Laugerud, Christine Hamm, Anders

Detaljer

FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGAR 2012

FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGAR 2012 Saksframlegg Dato Referanse 20.02.2012 2007/1092-1081/2012 Sakshandsamar Erik Kyrkjebø, tlf 57 67 62 85 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 12/6 Høgskulestyret 01.03.2012 FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGAR

Detaljer

MØTEINNKALLING Strategisk studienemnd

MØTEINNKALLING Strategisk studienemnd MØTEINNKALLING Strategisk studienemnd Møtedato: 16.09.2015 kl. 13:15 Møtestad: Møterom BK220 Arkivsak: 15/00520 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201102938-1 Arkivnr. 520 Saksh. Wanvik, Torill Iversen Saksgang Y- nemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 29.03.2011 05.04.2011-06.04.2011

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr.

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 1 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Breheimen nasjonalpark Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Strategi Ny kunnskap ny praksis

Strategi Ny kunnskap ny praksis Strategi 2024 Ny kunnskap ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løyser samfunnet sine utfordringar. Slagord Ny kunnskap ny praksis Verdiane våre Lærande I tett samspel med samfunns-

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning

Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning AVDELING FOR LÆRARUTDANNING Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning Møtestad: Campus Kronstad, møterom A720. Møtetid: Tysdag 28.10.2014, kl. 12.15 15.00 Saksliste Sak 08 14/15

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.04.2016 20874/2016 Robert Løvik Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 11.04.2016 Fylkestinget 11.04.2016 Resterande val til styrer Bakgrunn Viser til sak

Detaljer

Funksjon Leiar Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Styresekretær. Møtte for Marit Vartdal Engeseth

Funksjon Leiar Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Styresekretær. Møtte for Marit Vartdal Engeseth HOGSKULEN I VOLDA Møteprotokoll Styremøte 1/2014 Utval: Høgskulestyret Møtestad: Sagafjord Hotel, Sæbø Dato: 30.01.2014 Tid: 08:30-11:00 Møtt: Navn Per Halse Jorunn Aske Pål Hamre Arvid Blindheim Olaug

Detaljer

Innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste Møtetittel: Forskingsutvalet (FU) i Helse Møre og Romsdal HF Møtenummer: 3/2016 Møteleiar: Berit Kvalsvik Teige, forskingssjef Dato: Onsdag 30. november 2016 Tidspunkt: Kl. 10.00 14.30 Stad: Molde Sekretær:

Detaljer

Handlingsplan for Forskings- og Utviklingsarbeid ved Avdeling for samfunnsfag

Handlingsplan for Forskings- og Utviklingsarbeid ved Avdeling for samfunnsfag Handlingsplan for Forskings- og Utviklingsarbeid ved Avdeling for samfunnsfag 2014-2017 Dekanvedtak, 24. februar 2014 1 Visjon Avdeling for samfunnsfag skal utføra forsking og fagleg utviklingsarbeid av

Detaljer

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen 12/11 NOTAT Hallgerd Conradi og Kåre Heggen dei nye studentane på barnevernspedagog- og sosionomstudiet 11 Forord Institutt for sosialfag fekk eit ekstra stort kull med nye studentar på studia i barnevernspedagogikk

Detaljer

Faglege representantar: Prorektor Marie Nedregotten Sørbø, nestleiar Høgskulelektor Pål Hamre Forsteamanuensis Marte Bogen Sinderud

Faglege representantar: Prorektor Marie Nedregotten Sørbø, nestleiar Høgskulelektor Pål Hamre Forsteamanuensis Marte Bogen Sinderud t4a HOGSKULEN Styret I VOLDA IBoks 500 I 61o.:Volda I Norway IT: 70 07 so oo I F:70 07 so 51 I I E: postmottak@hivolda.no I www.hivolda.no I Saksnr. 2006/247/011.2 PROTOKOLL 01/2013 4. FEBRUAR 2013 STYREMØTE

Detaljer