ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011"

Transkript

1 ÅRSMELDING TERMIK RANA

2 Termik Rana Årsmelding for 2011 Innhold Styrets sammensetning side 3 Ansatte side 3 Aktiviteter side 4 Rapporter/evaluering Helseparken side 4 Ytteren Sykehjem side 4 Andre oppdrag side 4 Prosjekt side 5 Markedsføring side 5 Medlemsmøter side 5 Økonomi side 5 Oppgaver fremover side 6 2

3 Etter årsmøtet har styret bestått av: Leder: Helga Vargdal Nestleder: Sølvi Hall Sekretær: Inger M. Hanssen Styremedlemmer: Ulrike Lunde, Julia Lyngseth Gruben, Rune Olsen, Bjørg Thodesen Fra november 2011 kom Monica Karlseng inn i stedet for Julia Lyngseth Gruben, som administrativ representant for Rana kommune. Ny politisk representant for Rune Olsen ble oppnevnt fra januar 2012, Elisabeth Bakken. De kommunale representantene oppnevnes på høsten i forbindelse med kommunevalget og sitter i 4 år. Varamedlemmer: Ann Helen Skogheim, Anne Marie Fredriksen, Kenneth Eliassen Valgkomite: Rita Håkonsen, Borgny Hansen og Charles Solvoll Regnskapsfører: ØkoNor Revisor: Ernst & Young Det har vært holdt 8 styremøter og saker som er blitt behandlet er bl.a.: utlysing og ansettelse av daglig leder utlysing og ansettelse av prosjektleder økonomi kurs for nye frivillige Det er arrangert 3 møter for medlemmene. Ansatte: Daglig leder Elin Alte sluttet i april Elin Smith ble ansatt som daglig leder fra 1.mai Kenneth Eliassen (som var prosjektleder for Helseparken) fortsatte i 60 % stilling (som midlertidig kontortilsatt) til august Camilla Swan Forsbakk ble ansatt som prosjektleder i 40 % stilling for prosjektet Ung i de eldres hverdag fra august 2011 for prosjektperioden

4 Det er søkt Rana kommune om økonomisk støtte for å kunne utvide stilling som daglig leder til 100 %. Aktiviteter: Termik Rana har fra oppstart i 2004 pr. dato kurset 50 frivillige. Kurset som ble arrangert høsten 2011 hadde 8 påmeldte deltagere, hvorav 6 fullførte kurset. Som ved tidligere kurs, hadde vi dyktige kursledere og fornøyde deltagere. Nytt denne gangen var at det ble satt fokus på våre nye landsmenn og hva det kan gi oss av utfordringer. Rapporter/evaluering: Helseparken Fortsetter som tidligere nå uten egne prosjektmidler. Se vedlegg 1 side 7 Ytteren Sykehjem Oasedagene fortsetter som tidligere. Se vedlegg 1 side 7 Andre aktiviteter og oppdrag Frivillige har hatt 12 enkeltoppdrag i 2011 noen over måneder og andre gjennom hele året. Se vedlegg 1 side 7 Termik Rana har godt samarbeid med Termik Vefsn hvor bl.a. daglig leder og prosjektleder var på besøk og orientering 23.august Daglig leder, styreleder og en av de frivillige deltok på Termik Vefsn sitt 15 års jubileum i Mosjøen 17. november. Daglig leder har hatt evalueringsmøte med Helseparken, samarbeidsmøte med kommunens kreftsykepleiere og to lunsjmøter/evaluering med Oasedagene /Ytteren sykehjem. Termik Rana har egen hjemmeside hvor møtereferat, møter, sponsorer med mer blir referert. Målet er at denne jevnlig skal oppdateres og utvikles videre. Søk på Brosjyremateriell og plakater er revidert og trykket på nytt. Frivillige har vært behjelpelig på kontorsiden med bl.a. rydding og arkivering. Dette er til god hjelp for daglig leder og vil fortsette. 4

5 I desember inviterte daglig leder og styreleder ordfører Kai Henriksen på lunsj i Termiks lokaler. Vi fikk presentert våre aktiviteter og fikk inntrykk av at han lot seg imponere over vår organisasjon og den frivillighet som legges ned. Via avtale med Bakeribygget har vi fått vaskhjelp i lokalene hver 14. dag. Prosjekt Prosjektet Helseparken med midler fra ExstraStiftelsen ble avsluttet Nye prosjektmidler ble tildelt oss for for å drive prosjektet Ung i de eldres hverdag. På grunn av forsinket ansettelse av prosjektleder, ble dette skjøvet noe frem i tid. Se vedlegg 3 Markedsføring Helgeland Sparebank har støttet oss med trykking av reklamemateriell i form av plakater, kursmateriell og oppdatering av brosjyrer. Termik Rana har vært presentert i Rana Blad ved flere anledninger i forbindelse med kurstilbud for frivillige og prosjektet Ung i de eldres hverdag. Medlemsmøter: Det har vært holdt 3 medlemsmøter medlemsmøte 15. mars med tema Nærhet der Sølvi Hall var innleder samling med grilling i Klokkerhagen juleavslutning 29. november med foredrag av prosjektleder Camilla Swan Forsbakk tema Smerter i kropp og sinn. Økonomi: Termik Rana har mottatt kr i tilskudd fra Rana kommune. Fra Helgeland Sparebank har vi mottatt kr Andre sponsorer er: Mo Menighet Rebekkaloge 52 Grotten Grasrotandel/Norsk Tipping 5

6 Til sammen mottok vi kr , som gaver og sponsormidler i Fra Gjensidige mottok vi kr 359, i utbytte. Ved årsskiftet fikk vi den gledelige melding fra Rana kommune at fra 2012 økes tilskuddet til Termik Rana til kr Dette gjør at vi kan øke daglig leders stilling til 100 %. Se vedlegg 2 Hva vi ønsker å jobbe med fremover: Lindrende enhet samarbeid med Helgelandssykehuset Mo i Rana prosjekt Unge frivillige i de eldres hverdag veiledningsgrupper i forbindelse med oppdrag kurs for nye frivillige til høsten sponsorer grasrotandeler Mo i Rana, Elin Smith Helga Vargdal daglig leder styreleder Vedlegg: Aktiviter vedlegg 1 Økonomirapport fra Økonomen vedlegg 2 a og 2 b Prosjekt Ung i de eldres hverdag vedlegg 3 6

7 Vedlegg 1 Aktivitet 2011 Vi var i 12 faste enkeltoppdrag i hjemmet. Tre av disse er inngått så tidlig som i 2009 og går ut på å besøke ensomme og syke personer for samtale, trening som f. eks. å ta med ut på tur, nattevakt for å avlaste pårørende, eller at pårørende selv må oppsøke helsevesenet og trenger bistand i hjemmet til syk person. 13 personer har vært involvert i denne type oppdrag og det er innrapportert 391 timer på dette. Vi vet at ikke alle leverer timeliste, så reelt er timeantallet høyere. Det gir allikevel en pekepinn på omfang. Avtale om Oasedager ved Ytteren sykehjem. Samarbeidet med sykehjemmet har pågått i flere år. De frivillige kan gjøre det lille ekstra for beboerne som ikke det faste personalet har tid til å gjøre høytlesing fra Rana Blad, høytlesing fra bok, gå tur etc. Det møter 2 frivillige hver gang en dag i uken ca 2 timer. Totalt er 3 frivillige satt opp på turnus + 1 reserve. Avtale om Frivillige i Helseparken ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Vi har nå avsluttet en prosjektperiode på ca 2 2,5 år og har inngått avtale med enheten Helseparken om å fortsette med bistanden. De frivillige steker sveler, lager vafler eller baker, går tur, leser avis etc. ut fra det som er ønskelig fra brukerne på avdelingen. Helseparken er jo en rehabiliteringsenhet så her skiftes brukerne ut etter to tre ukers opphold. Det møter 2 frivillige hver gang en dag i uken ca 2 timer. Totalt er 6 faste frivillige satt opp på turnus + 2 reserver. Elin Smith, daglig leder Termik Rana,

8 Vedlegg 3 Fremdriftsrapport Prosjekt: Unge frivillige i de eldres hverdag FOREBYGGING 2010/1/0703 Søkerorganisasjon: Termik Rana, org nr

9 FORSINKET OPPSTART AV PROSJEKTET Opprinnelig oppstart av prosjektet var satt til januar Termik Rana har hatt utskiftninger i styret og administrasjonen, og ansettelse av prosjektleder ble derfor utsatt til dette var på plass. Ny prosjektleder ble ansatt , og opplysninger vedrørende dette er sendt dere som supplerende opplysninger ( ). ENDRINGER I PROSJEKTBESKRIVELSEN Punkt 5 i prosjektbeskrivelsen omfatter forutsetninger Termik Rana har for å lykkes med gjennomføringen. Grunnet endringer i administrasjonen i Termik og ansettelse av ny prosjektleder er noen av forutsetningene endret. Dette gjelder punktet der de ansattes kompetanse er brukt som grunnlag for å lykkes. Termik Rana har imidlertid fremdeles gode forutsetninger for å lykkes med prosjektet, selv om ledelsen er endret. Opplysninger om ny prosjektleder er sendt dere tidligere som supplerende opplysninger, men en kort beskrivelse av prosjektleders utdanning og erfaring følger: Ny prosjektleder har bachelor i idrett, fysisk aktivitet og helse, samt mastergrad i bevegelsesvitenskap. I tillegg til prosjektstillingen i Termik er prosjektleder ansatt i Frisklivssentralen i Rana kommune der hun har mye ansvar knyttet til administrasjon. Dette er positivt med tanke på å drive et prosjekt. Daglig leder i Termik Rana, Elin Smith, er utdannet psykriatisk sykepleier og har vært god støtte underveis i planleggingen. FREMDRIFT I PROSJEKTET Pilot prosjekt Prosjektleder har vært på befaring ved Termik Vefsn, der de høsten 2010 gjennomførte et pilotprosjekt med unge frivillige på sykehjem. Planlegging Prosjektplanene ble presentert for sykehjemmet og skolen i slutten av august/begynnelsen av september, og samarbeid mellom søkerorganisasjonen (Termik Rana), sykehjem (Mjølan sykehjem) og skole (Polarsirkelen vgs) er opprettet. Flere møter har funnet sted mellom samarbeidspartene, og det er avklart hvem som er kontaktpersoner ved skolen og ved sykehjemmet. 9

10 Prosjektleder har også vært rundt i alle helse og sosialfag klassene (vg1) på skolen for å presentere prosjektet, og ca 40 elever viste interesse for å delta. Videre har møtene ført til avklaring vedrørende innpass i timeplanen til elevene og til sykehjemmet. Videre planlegging/arbeid før elevene skal ut i sykehjemmet Det gjenstår enda noe planlegging/arbeid før elevene skal ut i sykehjemmet. Samarbeidskontrakt mellom alle parter er under utforming. Samarbeidskontrakten vil bl.a. ta for seg ansvarsfordeling mellom samarbeidsparter, taushetsplikt, og avklaringer rundt elevenes oppgaver i sykehjemmet. Skolen skal informere elevene om taushetsplikt og har ansvar for at elevene skriver under taushetserklæring og er inneforstått med betydningen av dette. Skolen jobber også med å fylle ut turnuslister over hvilke elever som skal være i sykehjemmet. Prosjektleder og kontaktpersoner på sykehjemmet holder på å lage oversikt over forslag til aktiviteter elevene kan gjøre på sykehjemmet, og kartlegge om det er noe utstyr som trengs (f.eks spill, bøker, hobbyutstyr osv). Sykehjemmet jobber også for å informere beboere og pårørende om prosjektet. Et informasjonsskriv vil bli delt ut til pårørende (til beboerne), og det vil også bli hengt opp i avdelingen på sykehjemmet. Sykehjemmet jobber videre med kartlegging av hvilke beboere som ønsker å benytte seg av tilbudet. Prosjektleder skal delta på avdelingsmøte på sykehjemmet for å informere alle ansatte om ansvaret de har når elever er tilstede. I tillegg skal daglig leder i Termik Rana delta for å informere ansatte ved sykehjemmet om andre tilbud Termik kan tilby beboerne ved sykehjemmet. Dette arbeidet er planlagt å være ferdig før elevene skal ut i sykehjemmet. Oppstart/ elever ut i sykehjem Vi har i første omgang blitt enig om at elevene skal ut i sykehjemmet fra uke Elevene skal da være i sykehjemmet 2 dager i uka (2 timer hver gang) fram til påske, og nye turnusplaner vil bli satt opp etter påske. Elevene vil få omvisning på sykehjemmet før oppstart (planlagt til uke 2 og 3). Det er planlagt at det skal være 23 elever samtidig i sykehjemmet. De ansvarlige ansatte skal ta i mot elevene og bruke tid før og etter til å snakke med elevene om det som skal skje og det som har skjedd. En perm vil ligge på sykehjemmet med informasjon og lister som elevene kan benytte for å skrive litt om hva de har gjort. 10

11 Etter oppstart/videre fremdrift etter elevene har startet opp Elevene skal som sagt ut i sykehjemmet i uke , og avsluttes i uke 13. Det er planlagt midtveisevaluering i uke 8. Etter endt periode ønsker vi å sette opp ny turnus, slik at det på sikt kan bli et fast tilbud for beboerne 12 ganger i uken. Mo i Rana, Mvh Camilla Swan Forsbakk Prosjektleder Termik Rana 11

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 1.0. SAMMENSETNING 4 1.1.STYRET 4 1.2.VALGKOMITÉ 4 1.3.ANSATTE 4 1.4.FRIVILLIGE / MEDLEMMER 4 1.5. DRIFTSMIDLER/INNTEKTER/SPONSING 5 1.5.1. Rana kommune 5 1.5.2. Extrastiftelsen

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241 Årsmelding 2014 Mo i Rana Organisasjonsnummer: 987 368 241 Forord Termik Rana 10 år Termik har 10 års-jubileum og arrangerer jubileumskonferanse: «Gyldne Øyeblikk». Siste del av prosjekt «Unge i de eldres

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2007 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune Til ettertanke Side 1 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsrapport

Detaljer

INNHOLD. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1. 2. Årsrapport 2

INNHOLD. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1. 2. Årsrapport 2 INNHOLD 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsrapport 2 2.1 Styret 2 2.2 Organisering 2 2.3 Økonomi 2 2.4 Lokaliteter 3 2.5 Personale 3 2.6 Frivillige 4 2.7 Brukere 2.8 Samarbeid med det offentlige

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2000 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune INNHOLD 1. Stiftelsens formål / organisering / verdigrunnlag 2. Årsrapport 2.1 Styret

Detaljer

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG NYTTIG INFO. 1. Innledning... 4 2. Kontakt med innsøkende... 4 3. Brev til NAV... 4 4. APS stat og APS kommune... 4 4.1. APS stat-plasser...

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2011 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt 2008/3/0124 Helsemotivasjon på hjul

Sluttrapport Prosjekt 2008/3/0124 Helsemotivasjon på hjul Sluttrapport Prosjekt 2008/3/0124 Helsemotivasjon på hjul Prosjektleder: Svein Otto Olsen, LHL Os Fra idè til resultat Forord Gjennom en fem-seks års periode har vi registrert at en del mennesker faller

Detaljer

Årsmelding 2010. Trappen Motiveringssenter Bergen

Årsmelding 2010. Trappen Motiveringssenter Bergen Årsmelding 2010 Trappen Motiveringssenter Bergen Årsberetning 2010 Trappen Motiveringssenter er en uavhengig frivillig organisasjon som driver med ettervern for tidligere rusmisbrukere og er nå inne i

Detaljer

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING En evaluering av prosjekt FORORD Rapporten oppsummerer prosjektet «Audiograf i interkommunal rehabilitering» som ble gjennomført i perioden fra september 2011 til

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune.

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune. 1 Sammendrag Bakgrunn Informasjonsprosjektet knyttet til Prosjekt bostedsløse startet i oktober 2002 og avsluttet 31.12.2004. Formålet med Informasjonsprosjektet var å ha et overordnet ansvar i Oslo for

Detaljer

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 Innledning Ved inngangen av år 2008 het sentralen Lade/Lademoen Nærmiljøsentral (LLN). Den 01.10.08 skiftet sentralen

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

INNHOLD Innledning s. 2 Administrative/driftsmessige/økonomiske forhold s. 3-4 Beboere og oppfølging

INNHOLD Innledning s. 2 Administrative/driftsmessige/økonomiske forhold s. 3-4 Beboere og oppfølging ÅRSMELDING 2009 INNHOLD Innledning s. 2 Administrative/driftsmessige/økonomiske forhold s. 3-4 Beboere og oppfølging s. 5-9 Samarbeid med hjelpeapparat/offentlige myndigheter s. 9-10 Utfordringer og veien

Detaljer

Implementering av veilederen Pårørende en ressurs Rapport for tilskudd 11/5575

Implementering av veilederen Pårørende en ressurs Rapport for tilskudd 11/5575 Vedlegg Implementering av veilederen Pårørende en ressurs Rapport for tilskudd 11/5575 Desember 2012 Stiftelsen PårørendeSenteret, Stavanger i samarbeid med LPP Rogaland Prosjektgruppa 1. Forord I 2008

Detaljer