VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2014 & 2015 I KULTURBARNEHAGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2014 & 2015 I KULTURBARNEHAGEN"

Transkript

1

2 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2014 & 2015 I KULTURBARNEHAGEN Barnehagen har etterhvert fått en god del planer som vi må forholde oss til. Noen av disse er Lov om Barnehager, Rammeplanen med fagområder, barnehagens egne vedtekter, Årsplanen, Virksomhetsplanen, fagveiledere i musikk, drama og forming m.m. I tillegg til disse kommer dokumentasjon som omfatter HMS arbeidet i barnehagen. I det daglige arbeidet er Årsplanen og Virksomhetsplanen viktige hjelpemidler for personalet. For å få en helhetlig oversikt over barnehagens pedagogiske forankring og grunnsyn er det viktig å se på både Årsplanen og Virksomhetsplanen. Årsplanen vår er utformet som en årskalender. Den gir en oversikt over aktiviteter, merkedager og møter for hele barnehageåret. Til hver måned er det endel viktig informasjon. Noen av disse gjelder for den aktuelle måneden, mens noe gjelder for hele året. I tillegg er det med basisinformasjon som f.eks. oversikt over ansatte i barnehagen og styrets og samarbeidsutvalgets arbeidsoppgaver. Hver måned sender vi ut månedsplaner som er mer detaljert, og spesifikt rettet mot den enkelte avdeling. Årsplanen er førende for månedsplanene og revideres hvert barnehageår. Virksomhetsplanen er en langsiktig todelt plan som går over 3 år. Del 1 gir en fullstendig oversikt over vår praktiske hverdag. Del 2 er selve grunnmuren til Kulturbarnehagen. Den beskriver den pedagogiske tenkningen bak årsplanen. Virksomhetsplanen gjelder frem til Barnehagens satsningsområde i år, Språkglede", er det samme som i fjor. Vi har ved flere anledninger valgt å ha samme satsingsområde over 2 år. Mye skyldes at 1 år har vært for kort tid. Satsingsområde betyr at avdelingene i barnehagen velger ut et aktuelt fagområde som vi fordyper oss i. Ofte så går det igjen i de fleste aktivitetene som foregår i barnehagen. (Se nærmere info. videre i årsplanen). Gjennom fjoråret kjøpte vi inn en del materiale, blandt annet "Snakkepakken". Vi har fått ordnet oss ei egen språkhylle med materiale som alle avdelingene kan bruke. Dette året vil vi blandt annet kjøpe inn nettbrett til alle avdelingene. Dette vil bli et godt hjelpemiddel når vi skal dokumentere hverdagen og det vil bli mye enklere for oss å holde kontinuerlig kontakt med foreldrene. I år vil vi også endelig få en brukervennlig hjemmeside. Denne vil være i bruk i løpet av september. Når den er på plass vil all informasjon fra barnehagen, styret, samarbeidsutvalget og daglig leder gå igjennom denne. Vi i barnehagen gleder oss til å ta fatt på et nytt barnehageår, og ønsker og håper på et godt samarbeid mellom barn, foreldre og ansatte. Birgitta KULTURBARNEHAGEN Overlege Meyersvei 4, 9013 Tromsø Tlf / Mail: Hjemmeside: HULDRESTUA Tlf Mail: HAMPEROKKEN Tlf Mail: TUSSESKOGEN Tlf Mail: LILLESTUBBEN Tlf Mail:

3 Daglig leder Birgitta Czyz Kjøkkenassistent Eleni Kazaki Pedagogisk leder Ellen Dalseth Førskolelærer Mats I. Ernstsen Andre Simonsen Marianne Josntang Susanne Hansen Pedagogisk leder Marie Lundgren Førskolelærer Camilla H. Wickstrøm Hans Edward Sørensen Marcus Kantojarvi Susanne Ludvigsen Barne- og ungdomsarbeider Øistein Hanssen Førskolelærer Ida Alvestad Pedagogisk leder Bodil Tefrum Helene S. Lyngmo Olivia T. Sunnergren Førskolelærer Benedicte Larsen Pedagogisk leder Jan Rune Muniz Charlotte Hansen Erik J. Jørgensen June Amundsen

4 Barn i Kulturbarnehagen høsten 2014 Huldrestua Hamperokken Tusseskogen Lillestubben Iris Jørgen Alexander Christian Irene Jakob Mathilde Emre Joar Ane Mie Marius Edvarda August Aksel Elivia Herman Victoria Tora Ask Ariel Amalie Isabella Johannes Nilas Mattis Andre Emil Artur Alexander Lara Mattia Oliver Laura Johanne Cassandra Maja Leonora Sofia Tobias Irja Karoline SUM: 9 Barn (18) Vegard Ane SUM: 10 Barn (20) Peter Marianne Hanna Visna Håkon Viljar Jakop Erik Isak Ingvild Høsten 2014: Ella Marie Sander Sum barn i Kulturbarnehagen: 61 Sigrid Ludvig Barn over 3 år : 40 Pernille Ingmar Barn under 3 år : 21 Celine Edward Ada Henrik SUM: 21 Barn SUM: 21 Barn Pedagogtetthet: Pr. pedagog: 13,3 barn Personalet - høsten 2014 Personaltetthet: Pr. ansatt: 5,7 barn Daglig leder: Birgitta Kjøkkenassistent: Eleni Huldrestua Hamperokken Tusseskogen Lillestubben Marie Pedleder F Ellen Pedleder F Bodil Pedleder M Jan Rune Pedleder D Camilla Førskolel. MM Mats Førskolel. D Olivia Ped.med. D Erik Ped.med. M Hans Edward Ped.med. D Andre Ped.med. M Helene Ped.med. F Charlotte Ped.med. F Marcus Ped.med. F Marianne Ped.med. M Øistein Lærling M Susanne H Ped.med. M Susanne L Ped.med. F Begge førskolelærerne blir 75% førskolelærer, og 25% støttepedagog. Susanne Ludvigsen blir primært på Huldrestua og Susanne Hansen blir primært på Hamperokken. De vil også være fast vikarer på småbarnsavdelingene. Benedicte vil jobbe med kontorarbeid ut november. Marianne slutter i barnehagen 1.oktober. KLUBBER I BARNEHAGEN barnehageåret 2014 & 2015 Isbjørnklubben Løveklubben Marihøneklubben Elefantklubben Tigerklubben Jørgen Irja Ingvild Alexander Johannes Jakob Ane Sander Mathilde Artur Ane Marianne Ludvig Mie Oliver August Visna Ingmar Aksel Maja Victoria Viljar Edward Tora Karoline Isabella Erik Håkon Christian Nilas Emil Johanne Jakop Emre Alexander Mattia Tobias Isak Marius Laura Cassandra Vegard Ella Marie Elivia Leonora Sofia Iris Peter Sigrid Ask Ariel 2013 Irene Hanna Pernille 2012 Joar 2010 Celine Edvarda Herman Ada Henrik Amalie 2011 Mattis Andre Lara 2009

5 ALLMØTET Allmøtet er barnehagens overordnede organ i alle henseender. Alle andelshavere har både møte-, tale- og stemmerett på allmøtet. Kulturbarnehagen er en ideell forening som eies og drives av foreldrene i barnehagen. For å få stemmerett på allmøtet må foreldrene betale 1000,-kr i medlemskontigent. Allmøtet har møte to ganger i løpet av et barnehageår. På høstens allmøte skal følgende saker taes opp: Endring av barnehagens vedtekter. Valg av representanter til eierstyret og samarbeidsutvalget. Innkomne brev. På vårens allmøte skal følgende saker taes opp: Årsmelding Regnskap Budsjett Innkomne brev. EIERSTYRET Kulturbarnehagen ledes av et eierstyre bestående av 5 medlemmer. 4 av disse er foreldre som har barn i barnehagen. De velges blant medlemmene på høstens allmøte. I tillegg er det to vararepresentanter. De ansatte har 1 representant i styret som velges på første personalmøte i august. Styret er arbeidsgiver og har arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Det innebærer blant annet økonomi, personal, drift, miljø og informasjon og hms. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Styrets overordnede mål er å skape en velfungerende, miljøvennlig og hyggelig barnehage, der barn, ansatte og foreldre trives. Styret har møte hver måned. Styreleder får ,- kr., og medlemmene får ,- kr. i kompensasjon for sitt arbeid hvert barnehageår. Styrets arbeidsoppgaver: - har ansvaret for at foreningen og det som vedkommer den blir forvaltet etter loven. - har ansvar for at møteprotokoll og regnskap blir ført. - skal fastsette arbeidsinstruks og arbeidsavtaler. (fra barnehagens vedtekter) - ansetter daglig leder for barnehagen. - foretar videre ansettelse av øvrig personell etter innstilling fra daglig leder. - skal fatte beslutninger i alle saker som angår barnehagen og som ikke er lagt til daglig leder, personalet eller allmøtet. Styret i barnehagen frem til Allmøtet høsten 2014 er: Leder: John A. Solstad (far på Hamperokken), Irene Sandnes (mor på Hamperokken), Jon Hveding (far på Hamperokken), Hugo Jakobsen (far på Hamperokken), Ellen Dalseth (ansatterepresentant). Vara: Jofrid Skardhamar og Gaby Kern Styrets leder: John A. Solstad Mail:

6 SAMARBEIDSUTVALGET (SU) Samarbeidsutvalget består av 8 representanter: 4 foreldre representanter som velges på høstens allmøte, og 4 representanter fra de ansatte i barnehagen som velges på første personalmøte i august. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ mellom ansatte og foreldre i barnehagen. Og de skal bli forelagt og uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagenes innhold, virksomhet og forhold til foreldrene. De skal godkjenne årsplan for den pedagogiske virksomheten og se til at barnehagen drives innenfor de rammer som settes av gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Samarbeidsutvalget skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Foreldre og personale kan be om at saker som angår barnehagesdriften tas opp i Samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget har hovedansvar for alt dugnadsarbeid i barnehagen. Det betyr at de har ansvaret for å organisere foreldrenes innsats ved at de praktiske oppgavene blir fordelt og utført. Dette blir gjort ved alle dugnaden i løpet av barnehageåret, og ved småreparasjoner og annet vedlikehold. Dugnadsarbeidet er fordelt på ca. 8 dugnadsdager utover barnehageåret. Disse vil være på lørdager, ca. kl , og onsdager fra ca. kl Av og til settes det opp ekstra dugnader. Disse vil bli annonsert av Samarbeidsutvalget. Spørsmål ang. dugnad rettes til leder i Samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget har møter ca. hver 8 uke. Samarbeidsutvalget i barnehagen frem til Allmøtet høsten 2014 er: Leder: Stian (far på Huldrestua) Børge (far på Huldrestua), Vivi(mor på Lillestubben), Mari Johanne Dahl (mor på Huldrestua) Hans - Edward, Jan - Rune, Mats og Olivia (ansatte) Leder i Samarbeidsutvalget: Stian Riise Mail: REGELVERK OM DUGNAD I KULTURBARNEHAGEN 1) Foreldrene er forpliktet til å delta på dugnad. Det er påmeldingsfrist til hver dugnad (frist er som regel 1 uke i forveien). Stiller man uanmeldt kan man risikere å bli sendt hjem. Alle som skal delta på dugnad må melde seg på med fullt navn. Barn skal ikke utføre dugnadsarbeid. 2) Hver familie forpliktes med 11 timer dugnad pr barnehageår. Ved flere barn på tre foreldre osv. regnes 5,5 timer pr. forelder. 3) Ved manglende dugnadstimer ved barnehageårets slutt, faktureres familien for de resterende timer med kr 250 kr pr manglende dugnadstime.dette gjøres i løpet av juni måned. 4) Ved fakturering benyttes samme adresse som for foreldrebetalingen. 5) Dersom et barn slutter eller begynner i barnehagen etter at barnehageåret har startet, er foreldrene forpliktet med én time dugnad pr måned man betaler for selve barnehageplassen. 6) Styremedlemmer og foreldrerepresentanter i samarbeidsutvalget får registrere dugnadstimer for arbeid knyttet til disse verv. Hvis summen av dette og øvrig dugnad utgjør mindre enn 11 timer faktureres familien for de resterende timer med 250 kr pr manglende dugnadstime. 7) Enslige forsørgere kan etter søknad til Samarbeidsutvalget få redusert sine dugnadstimer til 5,5 pr barnehageår. 8) Det er ikke anledning til å overføre dugnadstimer fra ett barnehageår til et annet. 9) Den som er ansvarlig for barnehagens faner på 17. mai, herunder sørger for transport av disse til og fra toget, gis 2 dugnadstimer. Foreldre som spiller instrument i 17. mai-toget, gis 4 dugnadstimer for dette. 10) 17. mai: Isbjørnklubbens overnattingstur: Foreldre som etter avtale med barnehagen deltar på turen gis 7,5 timer for dette. Barnehagen vurderer hvor mange foreldre det er behov for. 11) Dugnadstimer gjennomført på ordinære dugnader i barnehagen, meldes fra til representant fra Samarbeidsutvalget når man kommer og før man forlater dugnaden den aktuelle dagen. I motsatt fall kan det medføre at dugnadstimer tapes. 12) Alle dugnadstimer som arbeides utenom de ordinære oppsatte dugnadene, skal meldes inn skriftlig (gjerne pr e- post) til Samarbeidsutvalget så snart som mulig etter dugnaden er gjennomført og senest innen 5. juni hvert år. I motsatt fall kan det medføre at dugnadstimer tapes. 13) Dersom det er usikkert hva som defineres som dugnadsarbeid, eventuelt hvor mye et spesielt arbeid vil utgjøre i dugnadstimer, skal dette avklares med Samarbeidsutvalget i forkant av arbeidet. 14) Regelverket gjelder inntil Samarbeidsutvalget fastsetter nytt regelverk. 15) Regelverket kan revideres hver høst. Vedtatt første gang av Samarbeidsutvalget Ajourført pr NB: Høsten 2014 er det nye ordninger angående dugnad: Hver avdeling får hver sine dugnadsdager. Se på kalender når den enkelte avdeling skal ha sin dugnad!

7 SATSINGSOMRÅDE FOR BARNEHAGEÅRET 2014 & 2015 For dette barnehageåret har vi valgt å fortsette med samme satsingsområde som fjorårets - språkglede. Mål for vårt satsningsområde «Vi vil bruke lek og kreative metoder for å fremme språkutviklingen hos barna. Barna skal oppleve glede og mestring ved å bruke språk i samspill med andre barn og voksne.» * Barna får videreutviklet sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd. * Barna får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping. * Bli kjent med bøker, sanger, bilder, media, eventyr m.m. Begrunnelse for vårt mål: Å utvikle språk er noe av det mest betydningsfulle som skjer i barns liv. Gjennom språk kan barna oppleve tilhørighet og lære å forstå seg selv og omverdenen, noe som er avgjørende for barnets videre utvikling både intellektuelt, sosialt og emosjonelt. Vi ønsker å skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale, og være seg bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles. Metoder vi ønsker å bruke er: Personalets mål for språkglede: * Tekst/eventyr - Bli mer bevisst på det å bruke bøker i lesestund. * Media - Bruke pedagogisk materiell rettet mot språk i hverdagen. * Drama/forestillinger - La barna få se virkemidler som fra tekst til dramaturgi. * Sang/musikk - Bli mer bevist på det å kunne leke med språk; rim, regler og sang. * Språksprell Blomsten: Vårt overordnede mål står i midten av blomsten. Blomstens blader signaliserer de syv fagområdene i rammeplanen og hvordan vi i barnehagen jobber med de ulike temaene i forhold til satsingsområdet. 7.Antall, Rom og Form Fokusere på former og farger. Størrelsesforhold (stor,liten, lang, kort m.m.) Telle ulike ting. Bruke spill, klosser m.m. Bruke eventyr og historier med konkreter 6.Nærmiljø og Samfunn Gå på turer Snakke om familien Se på hus, veier, byer andre land Barns medvirkning - å delta i et demokratisk samfunn Gamle dager Se på ulike kulturer Media Trafikk 5.Etikk, religion og filosofi Sosial kompetanse - steg for steg Markering av høytider Snakke om holdninger, mobbing Arbeide med holdninger, høflighet og empati La barna undre seg 1.Kommunikasjon. Språk og Tekst Synliggjøre språket: Bruke bokstaver Rim, regler dikt, rytmeleker, sang bruke snakkepakken uttrykke følelser Bøker, bilder og media «Vi vil bruke lek og kreative metoder for å fremme språkutviklingen hos barna. Barna skal oppleve glede og mestring ved å bruke språk i samspill med andre barn og voksne.» 2.Kropp, Bevegelse og Helse Snakke om kosthold og helse Studere hvordan kroppen ser ut, fungerer Fin- og grovmotorikk Bruke sansene Bevegelsesleker 4.Natur, Miljø og Teknikk Studere naturen: dyre-og planteliv, havet. Årstider Snakke om søppel Besøke bondegård Plante frø Sanger og fortellinger om dyr 3.Kunst, Kultur og Kreativitet Bruke ulike materialer og teknikker Synge sanger, bruke instrumenter, sangleker Ulike teaterformer: drama, dukke- og skyggeteater, Andre kulturer, eks. om samer, andre

8 HMS GRUPPA I BARNEHAGEN HMS-gruppa har 5 representanter. Disse er: Daglig leder: Birgitta Czyz, Verneombud: Bodil Tefrum, Brannvernleder: Hans Edward Sørensen, Tillitsvalgte for Utdanningsforbundet: Mats Erstsen, tillitsvalgte for pedagogiske medarbeidere: Erik Jørgensen. HMS gruppa har møter 1-2 ganger i måneden. Gruppas viktigste arbeidsoppgaver er blant annet: * Ivareta alt arbeid som omfatter HMS. * Sikkerhet på lekeplassen. * Sikkerhet inne i barnehagens lokaler. * Antimobbeplan. * Brukerundersøkelser. * Fravær. * Ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet. * Førstehjelpkurs. HMS-gruppa samarbeider med bedrifthelsetjenesten HEMIS og NAV. Daglig leder har møteplikt på styrets og samarbeidsutvalgets møter. Daglig leder har ikke stemmerett. Marie Lundgren er daglig leders stedfortreder. SYKDOM Barn som er syke skal holdes hjemme fra barnehagen til de er friske. Vanlig forkjølelse regnes ikke som sykdom dersom allmenntilstanden ellers er god. Barn som har kastet opp om natten skal ikke i barnehagen dagen etter. Barnet smitter i 24 timer etter oppkast. Barnet må spise normalt før det kommer i barnehagen igjen. Barn med diare skal ikke i barnehagen. Barnet holdes hjemme til avføringen er normal. Vanligvis 24 timer. Syke barn og barn som er så forkjølet at det ikke klarer å delta i lek ute og inne må holdes hjemme fra barnehagen. Ved øyekatarr må foreldre ordne medisin og være hjemme en dag etter behandling har startet. Smittsomme sykdommer må meldes fra snarest mulig. Personalet vurderer og avgjør når barnet må hentes fra barnehagen p.g.a. sykdom. For å unngå at barnesykdommer og influensaliknende sykdommer som oppkast og diare ikke skal spres er det viktig at foreldre er sikker på at barnet ikke smitter andre. Spesielt med tanke på at personalet også blir smittet. Det er derfor bedre å holde barnet hjemme en dag for mye! Holdes barnet hjemme pga fridag eller sykdom, ønsker vi å få beskjed om dette. Hvis ønske om at barnet skal avslutte en medisinkur i barnehagen, skal dette godkjennes av ped. leder og daglig leder, samt dokumenteres. Hvis barnet skader seg i barnehagen tar vi kontakt med sykehuset eller barnets fastlege. Vi drar heller en gang for mye enn en gang for lite til legen. Vi tar alltid kontakt med foreldrene før et legebesøk. Personalet følger egne prosedyrer når det gjelder skade hos barna. Hvis barnet er sykt, og blir borte fra barnehagen må foreldre ringe barnets avdeling og gi beskjed så tidlig som mulig før kl Dette av hensyn til aktiviteter og eventuelle planlagte eller spontane turer. Blir barnet syk i løpet av barnehagedagen vil foreldrene bli oppringt. Barnet må da hentes umiddelbart. Hvis personalet ikke får tak i foreldrene blir nødkontaktene oppringt. Dette for å gjøre situasjonen best mulig for det syke barnet. Barn som ikke kan være ute i barnehagen må være hjemme.

9 Fokus: Skape tilhørighet til barnehagen FOKUS Hver måned setter vi fokus på noe som er aktuelt for måneden og oss i barnehagen. I august og september har vi full fokus på å skape tilhørighet til barnehagen. Vi ønsker å fremstå som en barnehage med mye åpenhet. I dette betyr det blant annet at vi er positive til nye ideer og innspill både fra barn og voksne. Samtidig er det viktig at noe er kjent. Vi har blant annet en fast dagsrytme som alle avdelingene følger. Selv om vi ikke følger den slavisk i august prøver vi å følge den noenlunde. En av årsaken til dette er blant annet fordi vi syns det er viktig at måltidene blir servert til samme tid. Foreldre på småavdelinger vil også etterhvert merke at vi prøver å gjennomføre hviling i tidsrommet kl kl. 15. Dette for at de små skal få mulighet til å delta i de pedagogiske aktivitetene på avdelinga. TILVENNING Vi bruker hele august på å bli kjent med barnehagen. Hovedfokuset er å skape trygghet og tillit hos hvert enkelt barn, og deres foresatte. Det er viktig at alle barn føler seg trygge i sine nye omgivelser, både på avdelinga og i barnehagen generelt. Det er mange barn og voksne å forholde seg til, både for barn som nettopp har begynt i barnehagen, og for de som har gått i barnehagen en stund. I august har vi ingen fastlagte planer, men har sporadiske aktiviteter og samlinger med barna når vi ser at det er mulighet for det. Tilvenning er de første dagene til barnet i barnehagen, Det viktigste med tilvenninga er at foreldrene setter av god tid til å være sammen med barnet, og at de blir kjent med de voksne på avdelinga. Vanligvis er det nok med tre fire dager, men det er vanskelig å forutse hvor lang tid hvert barn trenger på tilvenning. For noen kan noen dager være nok, mens andre trenger lengre tid. Det er derfor viktig at personale og foresatte samarbeider og har en åpen dialog i tilvenningsprosessen. Siste fredag i august har vi fellessamling hvor alle blir presentert for hverandre. Barna får også høre historien om dragen vår Jan Peder. DAGSRYTME Barnehagen åpner Samling Frokost Planlagte aktiviteter / utetid Samling Lunsj Planlagt aktiviteter / utetid / hviling Frukt Rydding Barnehagen stenger SU-møte Personalmøte Vi presenterer barn & voksne

10 Fokus: Skape tilhørighet til barnehagen TEMA I tillegg til at vi har et spesielt fokus for hver måned, har vi også et tema som vi fokuserer på. Dette kan være ganske vidt. I august og september har vi farger som tema. Eksempel: Mens de små får oppleve fargen rød ved å bruke fargen rød eller se på mat som er rød, kan de større barna lære seg å blande farger, lære navn på farger m.m. PLANLAGTE AKTIVITETER I september starter vi opp med planlagte aktiviteter. Det betyr at de voksne forbereder seg til hva de ønsker å formidle til barna. Hver avdeling har en voksen som har ansvar for hvert sitt fagområde. I Kulturbarnehagen fokuserer vi spesielt på musikk, drama og forming. I planleggingen sørger vi også for at Rammeplanens fagområder blir ivaretatt. Planlagte aktiviteter foregår i hovedsak i verksted- og klubbtid. BRINGING OG HENTING Vi ønsker at barnet blir levert i barnehagen helst før kl Hvis barnet kommer senere er det fint om dere gir beskjed - i tilfelle vi skal på tur eller har andre planlagte aktiviteter. Hvis barna skal spise frokost i barnehagen må de komme senest Barnet må følges inn i barnehagen og inn på avdelinga. Foreldrene må ikke forlate før en av personalet fra avdelingen har tatt i mot barnet. Når barnet hentes i barnehagen er det viktig at personalet på avdelingen får beskjed om at barnet er hentet. Dersom vi f.eks. er ute, er det ikke alltid vi ser at dere kommer. NB! Dersom barna skal hentes av andre en foreldrene, må barnehagen ha beskjed på forhånd! Dørene i barnehagen stenges kl Hvis foreldre kommer for sent må de betale kr. 500,- i forsenthenta gebyr. Dette gjelder selv om foreldrene gir beskjed på forhånd at de blir forsinket. De må da undertegne et skjema om for sent henta barn. Dette blir levert til daglig leder som sender ut regning for dette. Beløpet skal være med på å dekke overtidslønn til peronalet som må bli igjen Verksted Klubb Utflukt FORELDRE MØTE Kl Kl Kl Høstjevndøgn Dag og natt like lang Hms møte Personalmøte Barnehagen er stengt!

11 Fokus: Kulturelt mangfold FORELDREKONTAKT Foruten den daglige kontakten i barnehagen har vi også noen sammenkomster der vi inviterer foreldrene til foreldrekaffe. Dette har vi annenhver måned. Da har foreldrene etter tur med seg noe å spise. Dette avtales på den enkelte avdeling. I tillegg har vi noen andre foreldresammenkomster som julekonsert og kunstutstillinga. To ganger i løpet av barnehageåret har vi foreldresamtale. Hvis det er noe spesielt som dere ønsker å ta opp på samtalen vil vi gjerne at dere sier i fra på forhånd. Samtalen er på ca. 30 minutter og den er i pedleders arbeidstid. Det er derfor viktig å gi beskjed i god tid om dere ikke kan møte opp slik at en ny samtale kan avtales. Barnehagen har Allmøte to ganger i løpet av året. Dette er et møte for alle som er medlemmer av barnehagen. Vi har også foreldremøte hver høst. Disse møtene avholdes på kveldstid. KULTURELT MANGFOLD Mens vi i august og september er opptatt av det enkelte barn og nærmiljøet, vil vi i oktober bevege oss lengre ut i verden. Hver avdeling lager sine egne fanasifulle transportmiddel som brukes til å reise til andre land / steder. Når vi lander i et nytt land blir vi kjent med landets tradisjoner, språk, musikk og mye mer. Med disse aktivitetene ønsker vi å gi barna innsikt i og kunnskap om andre mennesker og at barna skal få oppleve andre kulturer og andre miljøer. Vi ønsker at barna skal få får se seg selv i et nytt perspektiv og at de kan sette seg inn i andre menneskers levesett. Et delmål med månedens fokus er toleranse. Det er viktig at barna lærer om toleranse, både for det som er nær og det som er fjærnt. Som en oppsummering av månedens fokus har vi fellessamling med forestilling på scenen. De voksne lager forestilling med utgangspunkt i det som vi har gjort denne måneden Verksted Klubb Utflukt Internasjonal Barnedag ALLMØTE Kl Husk å still klokka 1 time tilbake! Sommertid FN - dagen slutt Hms - møte Personalmøte

12 Fokus: Kulturelt mangfold BRANNVERN Brann er et samfunnsproblem som det er viktig å gjøre noe med. For å få gjort noe som virkelig monner, er det viktig at også barna tilegner seg enkel kunnskap og riktige holdninger om brannvern. I tillegg til minst tre brannøvelser i løpet av året, har vi også ei egen brannvernuke i november. I brannvernuka blir vi kjent med dukkene Eldar og Vanja, som går igjennom aktuelle brannforebyggende temaer sammen med oss. Nærmere informasjon vil komme på månedsplanen, slik at dere kan prate med barna om temaet. TRADISJONER November er en spennende måned hvor vi opplever store kontraster. Tema for oktober og november er derfor likheter og ulikheter. Vi prøver å ivareta noen tradisjoner i Kulturbarnehagen. Dels fordi barna er glade i dissemen også fordi vi voksne mener at de er noe av det særegne med Kulturbarnehagen. En gammel tradisjon er mørketidsfesten med vår egen fortelling om "Stjernedyret". Vi blir kjent med en gutt som møter et stjernedyr, og sammen drar de rundt i verdensrommet og blir kjent med våre planeter og stjernebilder. 5. november har barnehagen bursdag. Da blir barnehagen BURSDAGER Hver avdeling har ulike tradisjoner knyttet til markering av bursdager. Det vi har felles er at det er bursdagsbarnet som skal være i fokus. Vi lager en bursdagskrone, og barnet får sitte på vår spesielle bursdagsstol når vi spiser. I tillegg får barnet være med på å bestemme aktiviteter denne dagen. Vi serverer ikke kaker på bursdager. VIKTIG: Hvis foreldre ønsker å invitere barn fra barnehagen hjem til bursdagsfeiring skal det gjøres utenfor barnehagen. Det betyr at invitasjoner skal sendes på mail eller telefon Verksted Klubb Utflukt Farsdag Kl Kl Barnehagen er stengt! Hms - møte Personalmøte 1.søndag i advent

13 Fokus: Juletradisjoner ADVENT Desember er en hektisk måned med mye varierte aktiviteter. De første ukene i måneden har vi juleverksted hvor barna kan lage julepynt og skape sine egne juleting. Noen dager lager vi julekaker, andre dager lager vi julegaver. Å så er det selvfølgelig mye julesang og juleglede rundt omkring på huset. I begynnelsen av måneden bruker skogsnissene å komme på besøk. Da lager vi bål og serverer pepperkaker og drikke. Rett før jul har vi julebord for barna. Da pynter vi oss, går rundt juletreet og spiser tradisjonell julemat. Og selvfølgelig kommer julenissene på besøk. Hvor de kommer ifra er ikke greit å vite, men som regel finner de på mye tull og tøys! Fokus for desember er naturlig nok juletradisjoner. Mange av de gamle juletradisjonene handler om glede og nestekjærlighet. Vi syns derfor det er viktig å ivareta disse, og formidle de videre til barna. Månedens tema er advent. Advent er ventetiden før jul hvor vi tenner lys og synger adventsanger. Hver dag har vi en samling der vi forteller fra Nisse Noppe eller andre julefortellinger. Kulturbarnehagen følger ikke den kristne formålsparagrafen. I spørsmål om religion forholder vi oss nøytral. JULEKONSERT 12.desember har vi julekonsert. Da er alle barna i barnehagen med og synger julesanger. Samtidig markerer Isbjørnklubben Lucia med eget luciakor Barnehagen serverer gløgg og julekaker. Konserten begynner ca. kl JULEFERIE Barnehagen har stengt 23. desember og i romjulen. Da bruker personalet opparbeidet overtid til avspasering. Fredag 2.januar åpner vi igjen vintersolverv Juledag 25 2.Juledag sola snur Nyttårsdag Barnehagen åpner

14 Fokus: En annen verden LEKER Vi ønsker ikke at barna har med egne private leker til barnehagen. Barnehagen har masse leker, og egne leker er ofte med på skape uenigheter og konflikter. Barnehagen tar ikke ansvar for leker som blir borte eller ødelagt. SOLA KOMMER TILBAKE Oppstart etter jul er fredag 2.januar. Denne måneden studerer vi været og ser etter sola. 21.januar har vi solfest for å feire at sola er tilbake! Dette er en tradisjon som er vanlig i barnehager i Tromsø. I Kulturbarnehagen lager vi solhatter, synger solsanger, spiser solboller og går i soltog. Vi har også fellessamling hvor personalet setter opp vår egen solfortelling "Solringen" for barna. KLÆR I BARNEHAGEN Barna må ha klær etter været. Ullklær, sokker og lignende. Alle foreldrene i barnehagen får ei liste over klær som barna skal ha i barnehagen til enhver tid. Pass på at klær og sko ikke er stramme eller for små slik at de hemmer barnas bevegelsesfrihet. Alle barn skal ha to sett med skiftetøy i garderoben. En god rutine er å gå gjennom kurven daglig for å påse at barnet har alt det trenger. Personalet henger en lapp på plassen til barn som mangler klær eller har klær/sko som ikke passer. Alle klær må merkes med barnets navn. Umerkede klær med ukjent eier legges i felleskurv i garderoben. Uteklær henges i barnehagen, men må tas hjem for vask når det er skittent. Hvis barna ikke har med uteklær eller de mangler skifte vil personalet ringe til foreldrene. De må da komme med de klær som mangler. BLEIER OG VOGN Alle barn som bruker bleier og våtservietter må ha med dette selv. Personalet henger lapp på plassen i garderoben når barna trenger flere bleier Nyttårsdag Barnehagen åpner Verksted Klubb Utflukt Hms - møte Personalmøte

15 Fokus: En annen verden KLUBBER I Kulturbarnehagen har vi aldersbestemte klubber for alle barna. Målet med klubben er å bli kjent med andre barn på tvers av avdelingene. Aktivitetene på klubben er tilrettelagt ut fra alder. I hovedsak fokuserer vi på aktiviteter innen musikk, drama og forming. Isbjørnklubben har også lekpregede førskoleaktiviteter. PARKERING Parkeringsplassen vår er ikke stor. I bringe og hentetida, og ved tilstelninger er det ofte vanskelig å finne plass til bilen. Løsningen er å parkere langs veien. Dette har fungert greit, men vi vil be om at ingen parkerer på andre sida av veien inn til parkeringsplassen vår. Det skaper ofte kaos da det er vanskelig å komme seg ut på veien. Vi har også opplevd at ansattes biler har blitt skrapt opp av andres biler. I slike situasjoner er det naturlig å ta ansvar for dette og si ifra til den det gjelder. EN ANNEN VERDEN I februar vil vi fokusere på musikk, dans, rytme og bevegelse. Vi ønsker å lære barna at det er sammenheng mellom musikk og dans, og at vi kan lage musikk av alt ved hjelp av rytme! Barna får også lage instrumenter av enkle materialer. Tema for januar og februar er kontraster. "En annen verden" handler om andre land/ miljø/områder, m.m. (Eks. under havet, sjørøverlivet og kroppen vår). Voksne og barn ommøblerer og "dekorerer" avdelinga, og på den måten forsterkes følelsen av å komme til et annet sted. Vi lytter til musikk, og lager ting som er relevante for det stedet vi er på. "En annen verden" varer en hel måned og avsluttes med at andre avdelinger og foreldrene får besøke denne verden. I februar er det tid for karneval i barnehagen. Karneval viser de estetiske fagene i sin beste form: Musikk, rytme, bevegelse, farger, utkledning og humor. Vi koser oss med karnevalsfest hele dagen! 6.februar er samefolkets dag. Denne dagen markeres med fellessamling der vi forteller samisk eventyr, spiller tromme, og viser typiske samiske leker og tradisjoner Verksted Klubb Utflukt Morsdag Valentinsdag Fastelaven Hms - møte Personalmøte Barnehagen Skolene har vinterferie uke er stengt!

16 Fokus: Kreativitet og skaperglede FRILUFTSUKA Mars er vintermåneden i barnehagen. Norge er en nasjon med sterke røtter i vinteraktiviteter, og vi syns det er viktig at barna får kjennskap til og blir glade i disse. De fleste aktivitetene foregår ute. Vi lager kunst ved hjelp av sne, vann, is og farger. Vi har forskjellige aktiviteter der sneen er vårt beste hjelpemiddel. Vi fokuserer blant annet på å gå på ski, bruke akebrett og andre vinter aktiviteter. Vi fryser vann, og ser hva som skjer. Vi har friluftsuke en hel uke. Da starter vi med en offisiell åpning. I løpet av uka har vi varierte aktiviteter tilrettelagt både for de små og de store barna. Siste dag avsluttes høytidelig der alle barna får diplom. I løpet av uka dra alle ungene og de voksne på en dagstur bort fra barnehagen. Hvor vi drar bestemmes noen uker i forveien. Målet er å oppleve noe nytt, og skape en fellesfølelse. BRUK AV VIDEO OG KAMERA I forbindelse med personalmøter og foreldresammenkomster ønsker personalet å bruke videokamera og fotoapparat for å vise situasjoner i barnehagens hverdag. Formålet med filmingen er å kunne vise barn, foreldre og personale hva vi gjør i hverdagen, men også kunne bruke filmede situasjoner til dokumentasjon. Kulturbarnehagen har en egen hjemmeside på internett. Her fins informasjon om barnehagens drift og innhold, og vi ønsker også å kunne legge ut bilder og tekst som illustrasjon for aktiviteter i barnehagens hverdag. Alle foreldre skal fylle ut skjema om filming og fotografering i barnehagen. Hvis dere ikke ønsker at barnet skal bli filmet eller tatt bilde av, må dere gi beskjed til pedagogisk leder på avdelinga. I slike situasjoner vil ikke barnets bilde/navn bli brukt. Det hender også at barnehagen blir dokumentert i lokalavisene og tv. I dette tilfelle kan barnets fornavn Verksted Klubb Utflukt ALLMØTE Kl Vårjevndøgn Dag og natt like lang Kl Kl Husk å stille klokka 1 time fram! Hms - møte Personalmøte Sommertid starter

17 Fokus: Kreativitet og skaperglede PÅSKE I forkant av påsken vil vi ha påskeaktiviteter. Vi maler egg og får besøk av påskeharene! De er noen morsomme typer som viser seg i barnehagen. Påskeharen har gjemt egg som barna må finne. Denne måneden har vi også påskefrokost istedet for foreldrekaffe. Da kan foreldrene komme i barnehagen og spise en fantastisk god frokost ilag med barna og personalet på avdelinga. Påskefrokost er fra ca. kl VINTERAKTIVITETER I vintermånedene mars og april skjer det mange endringer i naturen. Vinter slipper taket og går over til vår. Mens vi i mars er opptatt av tradisjonelle vinteraktiviteter begynner vi å lete etter vårtegn i april. Vi kan f.eks eksperimentere med å så frø i potter, for så å se etter hva som skjer når det begynner å spire. I mars og april har vi tema uterommet. Vi er mye ute, og aktivitetene varierte. I en hverdag der været kan være utfordrende er det derfor viktig å fokusere på kreativitet og skapergleder. Å bruke pensel og maleskrin ute i sneen er spennende, og engasjerer til å skape flotte kunstverk. MAT I BARNEHAGEN Vi spiser 3 ganger om dagen: Kl. 9.00, kl og kl Barnehagen har egen kjøkkenassistent som tilbereder maten. Frokost er vanligvis et brødmåltid, kornblanding eller grøt. Lunsjmåltidet består av en varm rett som kan være grøt, suppe, fisk, gryteretter og lignende. Barna bytter på å være kjøkkenhjelp. Da får de være med på å dekke bordet, og hjelpe den voksne med å gjøre klart til måltidet. På ettermiddagen ca. kl serveres det et grønnsak- eller fruktmåltid. Det er viktig for oss å vite om barnet har allergi, laktoseintoleranse eller lignende. Husk å informere avdelinga ved oppstart Skjærtorsdag Langfredag Påskeaften 1.påskedag påskedag Verksted Klubb Utflukt Hms - møte Personalmøte

18 OPPRYDDING I mai begynner sneen å smelte og mye rart dukker opp. Det er dags for opprydding i barnhagen! Vi rydder opp både ute og inne, Vi tar bort det gamle, og ønsker det nye velkommen! Mye av aktiviteter som vi har gjort inne flyttes ut, eks. musikksamlinger og forestillinger. Som en del av den norske kulturarven feirer vi nasjonaldagen i barnehagen. Vi går i tog, synger sanger, leker og har egen pølsebod. Fokus: Miljøet rundt oss KUNSTUTSTILLING PÅ KULTURHUSET En av de største begivenhetene i Kulturbarnehagen er den årlige kunstutstillinga på Kulturhuset. Vi tar med tegninger, malerier og annen kunst som barna har laget, og lager utstilling. På selve åpningsdagen blir barnas familie invitert. Da har vi snorklipping og servering av canape! Utstillinga er tilgjengelig for alle i Tromsø. Fra barnehagens vedtekter: 13 Åpningstider/ areal 1) Mandag fredag kl Ved for sen henting av barn ilegges de foresatte et gebyr. 2) Juleferie f.o.m t.o.m Barnehagen stiller lokalene til rådighet for foreldre som selv ønsker å organisere barnepass i forbindelse med juleferien. 3) Påskeferie f.o.m onsdag før Skjærtorsdag t.o.m. 2. påskedag. 4) Hvert barn skal ha min. fire uker ferie (20 arbeidsdager) i løpet av barnehageåret 1. august 31. juli. Barna må avvikle 3 uker ferie i perioden 1. juni 31. juli (15 dager). Ferie utenom denne meldes 2 uker før uttak. Sommerferien skal være avklart innen 1. mai. Barnehagen holder stengt 2. og 3. uka i juli. Dette opplyses i barnehagens årsplan ved barnehageårets start. Spesielle behov må søkes særskilt. 5) Barnehagen vil være stengt 5 planleggingsdager pr. år. 4 av barnehagens planleggingsdager skal følge skoleruta i Tromsø Kommune. Den 5 planleggingsdagen settes opp av personalet i barnehagen. Foresatte må varsles om planleggingsdager minst 14 dager på forhånd. Barnehagens netto leke/ oppholdsareal skal være i samsvar med kommunens regler. Min. 4 m2 pr. barn over 3 år, og 5 m2 pr. barn under 3 år. Korttidstilbud krever min. 3 m2 pr. barn Offentlig høytidsdag Verksted Klubb Utflukt Kristi himmelfart Pinse 1. pinsedag pinsedag Fra nå av blir det Barnehagen Personalmøte ikke faste turdager! er stengt! Kl Kl

19 Fokus: Miljøet rundt oss MILJØVERN Fokus for mai og juni er miljøet rundt oss, mens det overordnede tema er miljøvern. Å ta vare på naturen og miljøet er viktig for oss i barnehagen. Det betyr blant annet at vi er bevisst på hvordan vi håndterer søppel, og tenker gjenbruk. For oss voksne handler det om å endre uvaner og finne enkle, men gode, løsninger. Som rollemodeller for barna er det viktig å vise på en tydelig måte hva som må gjøres for at naturen og miljøet rundt oss ikke ødelegges. I juni 2014 startet vi opp med kildesortering. På sikt ønsker vi å bli et miljøfyrtårn. Dette er en prosess som vi kommer til å bruke tid på. SOMMERTID Juni er en måned med mange aktiviteter. Mye skal forberedes og avsluttes før vi tar ferie. Som en avslutning på barnehagetiden har isbjørnklubben overnatting i barnehagen eller et annet sted. De har også en egenskrevet avslutningsforestilling som de viser for andre avdelinger og foreldre. I juni har vi sommerfest for alle barna og foreldrene. Da fyrer vi opp i grillen og koser oss ute i finværet 9.juni inviterer vi nye barn som skal begynne i barnehagen på besøk. De får se barnehagen, og vi ordner med en enkel servering. De som skal over fra liten til stor avdeling, er på besøk på den avdelinga de skal begynne på til høsten. Ved å bli litt kjent med hverandre på forhånd vil oppstarten til høsten bli "litt mykere". RYDDING Omtrent hver dag bruker vi tid til å forklare for barna at det er viktig å ta vare på egne og andres ting. Leker og utstyr som finnes i barnehagen har både barn og voksne ansvar for. Hvis vi ikke tar vare på disse kan de forsvinne eller bli ødelagt! I dette arbeidet er det utrolig viktig at foreldrene er delaktige, både som hjelpere og rollemodeller. En fin rutine er derfor å rydde etter seg når man forlater barnehagen. Det må jo vi som jobber her også gjøre. Det er både surt og leit å stå lenge etter arbeidstid og bruke mye tid til rydding alene. Hjelp derfor barna å rydde etter seg, enten de er ute eller inne Personalmøte Sommersolverv Skolene har sommerferie

20 Fokus: Sommer og ferietid FERIETID Alle trenger ferie! Ferie er avbrekk fra det daglige. Alle barn skal ha minimum 4 uker ferie i barnehageåret som er fra 1. august juli. Juli er siste måneden i barnehageåret, og generelt er det mindre barn i barnehagen. Personalet avvikler sin ferie denne måneden. De to ukene barnehagen har stengt er obligatorisk ferie for barna og personalet. Se forøvrig hva som står i barnehagens vedtekter på oversikten over mai måned. I juli er barna fra Tusseskogen og Lillestubben sammens på en avdeling, og barna fra Hamperokken og Huldrestua er sammens. Grunn for dette er bla. at det er færre barn i barnehagen, og det er færre fast ansatte på jobb. Det kan forekomme at foreldre og barn møter på vikarer. Vikarene går ikke tidlig- og senvakt alene. Vi har mindre planlagte aktiviteter. Istedet bruker vi mye tid til å være ute, og gå på turer i nærområdet. GOD SOMMER ALLE SAMMEN

21 NOTATER Utgitt: August 2014

Å R S P L A N. 2015-16 www.tunetbarnehage.no

Å R S P L A N. 2015-16 www.tunetbarnehage.no Å R S P L A N 2015-16 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generell informasjon s. 3 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 3 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 3 1.3 Forsikring s. 3 1.4 Ute-

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Årsplan. for 2013. Haslum idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september

Årsplan. for 2013. Haslum idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september Årsplan for 2013 Haslum idrettsbarnehage Periode 1 Januar, februar, mars Periode 4 Oktober, November, Desember Periode 2 April, Mai, juni, Juli Periode 3 August, september Vår visjon Vi skal være en barnehage

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1 ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE Side 1 VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet målrettet og kvalitativt

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Navneberget barnehage

Årsplan 2014-2015. Navneberget barnehage Årsplan 2014-2015 Navneberget barnehage ÅRSPLAN FOR NAVNEBERGET BARNEHAGE Innhold Side Velkommen 2 Presentasjon av Virksomhet for barnehager 3 Felles regler for skoler og barnehager 4 Viktig å vite 5

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner.

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 KOLBU BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014/2015 KOLBU BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 KOLBU BARNEHAGE Alle barn i Kolbu barnehage skal ha venner. I Kolbu barnehage språkstimulerer vi hele dagen. Fokus på dialogpreget hjem-barnehage samarbeid i det daglige møtet med foreldre.

Detaljer

ASKHØGDA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015

ASKHØGDA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 ASKHØGDA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 FORORD Til foreldre, foresatte, eier, og andre interesserte. Barnehagedriften styres av Lov om barnehager m/forskrifter. Loven pålegger barnehagen å lage en årsplan,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Årsplan. for 2013. Lysaker idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september

Årsplan. for 2013. Lysaker idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september Årsplan for 2013 Lysaker idrettsbarnehage Periode 1 Januar, februar, mars Periode 4 Oktober, November, Desember Periode 2 April, Mai, juni, Juli Periode 3 August, september Vår visjon Vi skal være en barnehage

Detaljer

Årsplan for Labbetuss barnehage SA 2014/2015. Labbetuss barnehage SA Sivert Nielsensgt 70, 8007 BodøTlf. 75538040. E-post: labbetuss@barnehage.

Årsplan for Labbetuss barnehage SA 2014/2015. Labbetuss barnehage SA Sivert Nielsensgt 70, 8007 BodøTlf. 75538040. E-post: labbetuss@barnehage. Årsplan for Labbetuss barnehage SA 2014/2015 Labbetuss barnehage SA Sivert Nielsensgt 70, 8007 BodøTlf. 75538040. E-post: labbetuss@barnehage.no Kjære foreldre/foresatte Velkommen til nytt barnehageår

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2012/ 2013 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

MENIGHETENS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012 2013

MENIGHETENS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012 2013 MENIGHETENS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012 2013 FORORD Til foreldre, foresatte, eier, og andre interesserte. Barnehagedriften styres av Lov om barnehager m/forskrifter. Loven pålegger barnehagen å lage en årsplan,

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 1 Innhold Barnehagen sitt formål......................... Side 3 Barnehagens visjon og hovedmål.................... Side 4 Barnehagen vår.............................

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015. Samspill skaper resultater

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015. Samspill skaper resultater ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 Samspill skaper resultater VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE I år har vi valgt å ha to plan dokumenter. En årsplan og et informasjonshefte. Planene må ses

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 INNHOLD 3 INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 Læring og sosial kompetanse Trygghet Omsorg, danning, lek og læring Sosial

Detaljer