VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2014 & 2015 I KULTURBARNEHAGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2014 & 2015 I KULTURBARNEHAGEN"

Transkript

1

2 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2014 & 2015 I KULTURBARNEHAGEN Barnehagen har etterhvert fått en god del planer som vi må forholde oss til. Noen av disse er Lov om Barnehager, Rammeplanen med fagområder, barnehagens egne vedtekter, Årsplanen, Virksomhetsplanen, fagveiledere i musikk, drama og forming m.m. I tillegg til disse kommer dokumentasjon som omfatter HMS arbeidet i barnehagen. I det daglige arbeidet er Årsplanen og Virksomhetsplanen viktige hjelpemidler for personalet. For å få en helhetlig oversikt over barnehagens pedagogiske forankring og grunnsyn er det viktig å se på både Årsplanen og Virksomhetsplanen. Årsplanen vår er utformet som en årskalender. Den gir en oversikt over aktiviteter, merkedager og møter for hele barnehageåret. Til hver måned er det endel viktig informasjon. Noen av disse gjelder for den aktuelle måneden, mens noe gjelder for hele året. I tillegg er det med basisinformasjon som f.eks. oversikt over ansatte i barnehagen og styrets og samarbeidsutvalgets arbeidsoppgaver. Hver måned sender vi ut månedsplaner som er mer detaljert, og spesifikt rettet mot den enkelte avdeling. Årsplanen er førende for månedsplanene og revideres hvert barnehageår. Virksomhetsplanen er en langsiktig todelt plan som går over 3 år. Del 1 gir en fullstendig oversikt over vår praktiske hverdag. Del 2 er selve grunnmuren til Kulturbarnehagen. Den beskriver den pedagogiske tenkningen bak årsplanen. Virksomhetsplanen gjelder frem til Barnehagens satsningsområde i år, Språkglede", er det samme som i fjor. Vi har ved flere anledninger valgt å ha samme satsingsområde over 2 år. Mye skyldes at 1 år har vært for kort tid. Satsingsområde betyr at avdelingene i barnehagen velger ut et aktuelt fagområde som vi fordyper oss i. Ofte så går det igjen i de fleste aktivitetene som foregår i barnehagen. (Se nærmere info. videre i årsplanen). Gjennom fjoråret kjøpte vi inn en del materiale, blandt annet "Snakkepakken". Vi har fått ordnet oss ei egen språkhylle med materiale som alle avdelingene kan bruke. Dette året vil vi blandt annet kjøpe inn nettbrett til alle avdelingene. Dette vil bli et godt hjelpemiddel når vi skal dokumentere hverdagen og det vil bli mye enklere for oss å holde kontinuerlig kontakt med foreldrene. I år vil vi også endelig få en brukervennlig hjemmeside. Denne vil være i bruk i løpet av september. Når den er på plass vil all informasjon fra barnehagen, styret, samarbeidsutvalget og daglig leder gå igjennom denne. Vi i barnehagen gleder oss til å ta fatt på et nytt barnehageår, og ønsker og håper på et godt samarbeid mellom barn, foreldre og ansatte. Birgitta KULTURBARNEHAGEN Overlege Meyersvei 4, 9013 Tromsø Tlf / Mail: Hjemmeside: HULDRESTUA Tlf Mail: HAMPEROKKEN Tlf Mail: TUSSESKOGEN Tlf Mail: LILLESTUBBEN Tlf Mail:

3 Daglig leder Birgitta Czyz Kjøkkenassistent Eleni Kazaki Pedagogisk leder Ellen Dalseth Førskolelærer Mats I. Ernstsen Andre Simonsen Marianne Josntang Susanne Hansen Pedagogisk leder Marie Lundgren Førskolelærer Camilla H. Wickstrøm Hans Edward Sørensen Marcus Kantojarvi Susanne Ludvigsen Barne- og ungdomsarbeider Øistein Hanssen Førskolelærer Ida Alvestad Pedagogisk leder Bodil Tefrum Helene S. Lyngmo Olivia T. Sunnergren Førskolelærer Benedicte Larsen Pedagogisk leder Jan Rune Muniz Charlotte Hansen Erik J. Jørgensen June Amundsen

4 Barn i Kulturbarnehagen høsten 2014 Huldrestua Hamperokken Tusseskogen Lillestubben Iris Jørgen Alexander Christian Irene Jakob Mathilde Emre Joar Ane Mie Marius Edvarda August Aksel Elivia Herman Victoria Tora Ask Ariel Amalie Isabella Johannes Nilas Mattis Andre Emil Artur Alexander Lara Mattia Oliver Laura Johanne Cassandra Maja Leonora Sofia Tobias Irja Karoline SUM: 9 Barn (18) Vegard Ane SUM: 10 Barn (20) Peter Marianne Hanna Visna Håkon Viljar Jakop Erik Isak Ingvild Høsten 2014: Ella Marie Sander Sum barn i Kulturbarnehagen: 61 Sigrid Ludvig Barn over 3 år : 40 Pernille Ingmar Barn under 3 år : 21 Celine Edward Ada Henrik SUM: 21 Barn SUM: 21 Barn Pedagogtetthet: Pr. pedagog: 13,3 barn Personalet - høsten 2014 Personaltetthet: Pr. ansatt: 5,7 barn Daglig leder: Birgitta Kjøkkenassistent: Eleni Huldrestua Hamperokken Tusseskogen Lillestubben Marie Pedleder F Ellen Pedleder F Bodil Pedleder M Jan Rune Pedleder D Camilla Førskolel. MM Mats Førskolel. D Olivia Ped.med. D Erik Ped.med. M Hans Edward Ped.med. D Andre Ped.med. M Helene Ped.med. F Charlotte Ped.med. F Marcus Ped.med. F Marianne Ped.med. M Øistein Lærling M Susanne H Ped.med. M Susanne L Ped.med. F Begge førskolelærerne blir 75% førskolelærer, og 25% støttepedagog. Susanne Ludvigsen blir primært på Huldrestua og Susanne Hansen blir primært på Hamperokken. De vil også være fast vikarer på småbarnsavdelingene. Benedicte vil jobbe med kontorarbeid ut november. Marianne slutter i barnehagen 1.oktober. KLUBBER I BARNEHAGEN barnehageåret 2014 & 2015 Isbjørnklubben Løveklubben Marihøneklubben Elefantklubben Tigerklubben Jørgen Irja Ingvild Alexander Johannes Jakob Ane Sander Mathilde Artur Ane Marianne Ludvig Mie Oliver August Visna Ingmar Aksel Maja Victoria Viljar Edward Tora Karoline Isabella Erik Håkon Christian Nilas Emil Johanne Jakop Emre Alexander Mattia Tobias Isak Marius Laura Cassandra Vegard Ella Marie Elivia Leonora Sofia Iris Peter Sigrid Ask Ariel 2013 Irene Hanna Pernille 2012 Joar 2010 Celine Edvarda Herman Ada Henrik Amalie 2011 Mattis Andre Lara 2009

5 ALLMØTET Allmøtet er barnehagens overordnede organ i alle henseender. Alle andelshavere har både møte-, tale- og stemmerett på allmøtet. Kulturbarnehagen er en ideell forening som eies og drives av foreldrene i barnehagen. For å få stemmerett på allmøtet må foreldrene betale 1000,-kr i medlemskontigent. Allmøtet har møte to ganger i løpet av et barnehageår. På høstens allmøte skal følgende saker taes opp: Endring av barnehagens vedtekter. Valg av representanter til eierstyret og samarbeidsutvalget. Innkomne brev. På vårens allmøte skal følgende saker taes opp: Årsmelding Regnskap Budsjett Innkomne brev. EIERSTYRET Kulturbarnehagen ledes av et eierstyre bestående av 5 medlemmer. 4 av disse er foreldre som har barn i barnehagen. De velges blant medlemmene på høstens allmøte. I tillegg er det to vararepresentanter. De ansatte har 1 representant i styret som velges på første personalmøte i august. Styret er arbeidsgiver og har arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Det innebærer blant annet økonomi, personal, drift, miljø og informasjon og hms. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Styrets overordnede mål er å skape en velfungerende, miljøvennlig og hyggelig barnehage, der barn, ansatte og foreldre trives. Styret har møte hver måned. Styreleder får ,- kr., og medlemmene får ,- kr. i kompensasjon for sitt arbeid hvert barnehageår. Styrets arbeidsoppgaver: - har ansvaret for at foreningen og det som vedkommer den blir forvaltet etter loven. - har ansvar for at møteprotokoll og regnskap blir ført. - skal fastsette arbeidsinstruks og arbeidsavtaler. (fra barnehagens vedtekter) - ansetter daglig leder for barnehagen. - foretar videre ansettelse av øvrig personell etter innstilling fra daglig leder. - skal fatte beslutninger i alle saker som angår barnehagen og som ikke er lagt til daglig leder, personalet eller allmøtet. Styret i barnehagen frem til Allmøtet høsten 2014 er: Leder: John A. Solstad (far på Hamperokken), Irene Sandnes (mor på Hamperokken), Jon Hveding (far på Hamperokken), Hugo Jakobsen (far på Hamperokken), Ellen Dalseth (ansatterepresentant). Vara: Jofrid Skardhamar og Gaby Kern Styrets leder: John A. Solstad Mail:

6 SAMARBEIDSUTVALGET (SU) Samarbeidsutvalget består av 8 representanter: 4 foreldre representanter som velges på høstens allmøte, og 4 representanter fra de ansatte i barnehagen som velges på første personalmøte i august. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ mellom ansatte og foreldre i barnehagen. Og de skal bli forelagt og uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagenes innhold, virksomhet og forhold til foreldrene. De skal godkjenne årsplan for den pedagogiske virksomheten og se til at barnehagen drives innenfor de rammer som settes av gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Samarbeidsutvalget skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Foreldre og personale kan be om at saker som angår barnehagesdriften tas opp i Samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget har hovedansvar for alt dugnadsarbeid i barnehagen. Det betyr at de har ansvaret for å organisere foreldrenes innsats ved at de praktiske oppgavene blir fordelt og utført. Dette blir gjort ved alle dugnaden i løpet av barnehageåret, og ved småreparasjoner og annet vedlikehold. Dugnadsarbeidet er fordelt på ca. 8 dugnadsdager utover barnehageåret. Disse vil være på lørdager, ca. kl , og onsdager fra ca. kl Av og til settes det opp ekstra dugnader. Disse vil bli annonsert av Samarbeidsutvalget. Spørsmål ang. dugnad rettes til leder i Samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget har møter ca. hver 8 uke. Samarbeidsutvalget i barnehagen frem til Allmøtet høsten 2014 er: Leder: Stian (far på Huldrestua) Børge (far på Huldrestua), Vivi(mor på Lillestubben), Mari Johanne Dahl (mor på Huldrestua) Hans - Edward, Jan - Rune, Mats og Olivia (ansatte) Leder i Samarbeidsutvalget: Stian Riise Mail: REGELVERK OM DUGNAD I KULTURBARNEHAGEN 1) Foreldrene er forpliktet til å delta på dugnad. Det er påmeldingsfrist til hver dugnad (frist er som regel 1 uke i forveien). Stiller man uanmeldt kan man risikere å bli sendt hjem. Alle som skal delta på dugnad må melde seg på med fullt navn. Barn skal ikke utføre dugnadsarbeid. 2) Hver familie forpliktes med 11 timer dugnad pr barnehageår. Ved flere barn på tre foreldre osv. regnes 5,5 timer pr. forelder. 3) Ved manglende dugnadstimer ved barnehageårets slutt, faktureres familien for de resterende timer med kr 250 kr pr manglende dugnadstime.dette gjøres i løpet av juni måned. 4) Ved fakturering benyttes samme adresse som for foreldrebetalingen. 5) Dersom et barn slutter eller begynner i barnehagen etter at barnehageåret har startet, er foreldrene forpliktet med én time dugnad pr måned man betaler for selve barnehageplassen. 6) Styremedlemmer og foreldrerepresentanter i samarbeidsutvalget får registrere dugnadstimer for arbeid knyttet til disse verv. Hvis summen av dette og øvrig dugnad utgjør mindre enn 11 timer faktureres familien for de resterende timer med 250 kr pr manglende dugnadstime. 7) Enslige forsørgere kan etter søknad til Samarbeidsutvalget få redusert sine dugnadstimer til 5,5 pr barnehageår. 8) Det er ikke anledning til å overføre dugnadstimer fra ett barnehageår til et annet. 9) Den som er ansvarlig for barnehagens faner på 17. mai, herunder sørger for transport av disse til og fra toget, gis 2 dugnadstimer. Foreldre som spiller instrument i 17. mai-toget, gis 4 dugnadstimer for dette. 10) 17. mai: Isbjørnklubbens overnattingstur: Foreldre som etter avtale med barnehagen deltar på turen gis 7,5 timer for dette. Barnehagen vurderer hvor mange foreldre det er behov for. 11) Dugnadstimer gjennomført på ordinære dugnader i barnehagen, meldes fra til representant fra Samarbeidsutvalget når man kommer og før man forlater dugnaden den aktuelle dagen. I motsatt fall kan det medføre at dugnadstimer tapes. 12) Alle dugnadstimer som arbeides utenom de ordinære oppsatte dugnadene, skal meldes inn skriftlig (gjerne pr e- post) til Samarbeidsutvalget så snart som mulig etter dugnaden er gjennomført og senest innen 5. juni hvert år. I motsatt fall kan det medføre at dugnadstimer tapes. 13) Dersom det er usikkert hva som defineres som dugnadsarbeid, eventuelt hvor mye et spesielt arbeid vil utgjøre i dugnadstimer, skal dette avklares med Samarbeidsutvalget i forkant av arbeidet. 14) Regelverket gjelder inntil Samarbeidsutvalget fastsetter nytt regelverk. 15) Regelverket kan revideres hver høst. Vedtatt første gang av Samarbeidsutvalget Ajourført pr NB: Høsten 2014 er det nye ordninger angående dugnad: Hver avdeling får hver sine dugnadsdager. Se på kalender når den enkelte avdeling skal ha sin dugnad!

7 SATSINGSOMRÅDE FOR BARNEHAGEÅRET 2014 & 2015 For dette barnehageåret har vi valgt å fortsette med samme satsingsområde som fjorårets - språkglede. Mål for vårt satsningsområde «Vi vil bruke lek og kreative metoder for å fremme språkutviklingen hos barna. Barna skal oppleve glede og mestring ved å bruke språk i samspill med andre barn og voksne.» * Barna får videreutviklet sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd. * Barna får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping. * Bli kjent med bøker, sanger, bilder, media, eventyr m.m. Begrunnelse for vårt mål: Å utvikle språk er noe av det mest betydningsfulle som skjer i barns liv. Gjennom språk kan barna oppleve tilhørighet og lære å forstå seg selv og omverdenen, noe som er avgjørende for barnets videre utvikling både intellektuelt, sosialt og emosjonelt. Vi ønsker å skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale, og være seg bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles. Metoder vi ønsker å bruke er: Personalets mål for språkglede: * Tekst/eventyr - Bli mer bevisst på det å bruke bøker i lesestund. * Media - Bruke pedagogisk materiell rettet mot språk i hverdagen. * Drama/forestillinger - La barna få se virkemidler som fra tekst til dramaturgi. * Sang/musikk - Bli mer bevist på det å kunne leke med språk; rim, regler og sang. * Språksprell Blomsten: Vårt overordnede mål står i midten av blomsten. Blomstens blader signaliserer de syv fagområdene i rammeplanen og hvordan vi i barnehagen jobber med de ulike temaene i forhold til satsingsområdet. 7.Antall, Rom og Form Fokusere på former og farger. Størrelsesforhold (stor,liten, lang, kort m.m.) Telle ulike ting. Bruke spill, klosser m.m. Bruke eventyr og historier med konkreter 6.Nærmiljø og Samfunn Gå på turer Snakke om familien Se på hus, veier, byer andre land Barns medvirkning - å delta i et demokratisk samfunn Gamle dager Se på ulike kulturer Media Trafikk 5.Etikk, religion og filosofi Sosial kompetanse - steg for steg Markering av høytider Snakke om holdninger, mobbing Arbeide med holdninger, høflighet og empati La barna undre seg 1.Kommunikasjon. Språk og Tekst Synliggjøre språket: Bruke bokstaver Rim, regler dikt, rytmeleker, sang bruke snakkepakken uttrykke følelser Bøker, bilder og media «Vi vil bruke lek og kreative metoder for å fremme språkutviklingen hos barna. Barna skal oppleve glede og mestring ved å bruke språk i samspill med andre barn og voksne.» 2.Kropp, Bevegelse og Helse Snakke om kosthold og helse Studere hvordan kroppen ser ut, fungerer Fin- og grovmotorikk Bruke sansene Bevegelsesleker 4.Natur, Miljø og Teknikk Studere naturen: dyre-og planteliv, havet. Årstider Snakke om søppel Besøke bondegård Plante frø Sanger og fortellinger om dyr 3.Kunst, Kultur og Kreativitet Bruke ulike materialer og teknikker Synge sanger, bruke instrumenter, sangleker Ulike teaterformer: drama, dukke- og skyggeteater, Andre kulturer, eks. om samer, andre

8 HMS GRUPPA I BARNEHAGEN HMS-gruppa har 5 representanter. Disse er: Daglig leder: Birgitta Czyz, Verneombud: Bodil Tefrum, Brannvernleder: Hans Edward Sørensen, Tillitsvalgte for Utdanningsforbundet: Mats Erstsen, tillitsvalgte for pedagogiske medarbeidere: Erik Jørgensen. HMS gruppa har møter 1-2 ganger i måneden. Gruppas viktigste arbeidsoppgaver er blant annet: * Ivareta alt arbeid som omfatter HMS. * Sikkerhet på lekeplassen. * Sikkerhet inne i barnehagens lokaler. * Antimobbeplan. * Brukerundersøkelser. * Fravær. * Ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet. * Førstehjelpkurs. HMS-gruppa samarbeider med bedrifthelsetjenesten HEMIS og NAV. Daglig leder har møteplikt på styrets og samarbeidsutvalgets møter. Daglig leder har ikke stemmerett. Marie Lundgren er daglig leders stedfortreder. SYKDOM Barn som er syke skal holdes hjemme fra barnehagen til de er friske. Vanlig forkjølelse regnes ikke som sykdom dersom allmenntilstanden ellers er god. Barn som har kastet opp om natten skal ikke i barnehagen dagen etter. Barnet smitter i 24 timer etter oppkast. Barnet må spise normalt før det kommer i barnehagen igjen. Barn med diare skal ikke i barnehagen. Barnet holdes hjemme til avføringen er normal. Vanligvis 24 timer. Syke barn og barn som er så forkjølet at det ikke klarer å delta i lek ute og inne må holdes hjemme fra barnehagen. Ved øyekatarr må foreldre ordne medisin og være hjemme en dag etter behandling har startet. Smittsomme sykdommer må meldes fra snarest mulig. Personalet vurderer og avgjør når barnet må hentes fra barnehagen p.g.a. sykdom. For å unngå at barnesykdommer og influensaliknende sykdommer som oppkast og diare ikke skal spres er det viktig at foreldre er sikker på at barnet ikke smitter andre. Spesielt med tanke på at personalet også blir smittet. Det er derfor bedre å holde barnet hjemme en dag for mye! Holdes barnet hjemme pga fridag eller sykdom, ønsker vi å få beskjed om dette. Hvis ønske om at barnet skal avslutte en medisinkur i barnehagen, skal dette godkjennes av ped. leder og daglig leder, samt dokumenteres. Hvis barnet skader seg i barnehagen tar vi kontakt med sykehuset eller barnets fastlege. Vi drar heller en gang for mye enn en gang for lite til legen. Vi tar alltid kontakt med foreldrene før et legebesøk. Personalet følger egne prosedyrer når det gjelder skade hos barna. Hvis barnet er sykt, og blir borte fra barnehagen må foreldre ringe barnets avdeling og gi beskjed så tidlig som mulig før kl Dette av hensyn til aktiviteter og eventuelle planlagte eller spontane turer. Blir barnet syk i løpet av barnehagedagen vil foreldrene bli oppringt. Barnet må da hentes umiddelbart. Hvis personalet ikke får tak i foreldrene blir nødkontaktene oppringt. Dette for å gjøre situasjonen best mulig for det syke barnet. Barn som ikke kan være ute i barnehagen må være hjemme.

9 Fokus: Skape tilhørighet til barnehagen FOKUS Hver måned setter vi fokus på noe som er aktuelt for måneden og oss i barnehagen. I august og september har vi full fokus på å skape tilhørighet til barnehagen. Vi ønsker å fremstå som en barnehage med mye åpenhet. I dette betyr det blant annet at vi er positive til nye ideer og innspill både fra barn og voksne. Samtidig er det viktig at noe er kjent. Vi har blant annet en fast dagsrytme som alle avdelingene følger. Selv om vi ikke følger den slavisk i august prøver vi å følge den noenlunde. En av årsaken til dette er blant annet fordi vi syns det er viktig at måltidene blir servert til samme tid. Foreldre på småavdelinger vil også etterhvert merke at vi prøver å gjennomføre hviling i tidsrommet kl kl. 15. Dette for at de små skal få mulighet til å delta i de pedagogiske aktivitetene på avdelinga. TILVENNING Vi bruker hele august på å bli kjent med barnehagen. Hovedfokuset er å skape trygghet og tillit hos hvert enkelt barn, og deres foresatte. Det er viktig at alle barn føler seg trygge i sine nye omgivelser, både på avdelinga og i barnehagen generelt. Det er mange barn og voksne å forholde seg til, både for barn som nettopp har begynt i barnehagen, og for de som har gått i barnehagen en stund. I august har vi ingen fastlagte planer, men har sporadiske aktiviteter og samlinger med barna når vi ser at det er mulighet for det. Tilvenning er de første dagene til barnet i barnehagen, Det viktigste med tilvenninga er at foreldrene setter av god tid til å være sammen med barnet, og at de blir kjent med de voksne på avdelinga. Vanligvis er det nok med tre fire dager, men det er vanskelig å forutse hvor lang tid hvert barn trenger på tilvenning. For noen kan noen dager være nok, mens andre trenger lengre tid. Det er derfor viktig at personale og foresatte samarbeider og har en åpen dialog i tilvenningsprosessen. Siste fredag i august har vi fellessamling hvor alle blir presentert for hverandre. Barna får også høre historien om dragen vår Jan Peder. DAGSRYTME Barnehagen åpner Samling Frokost Planlagte aktiviteter / utetid Samling Lunsj Planlagt aktiviteter / utetid / hviling Frukt Rydding Barnehagen stenger SU-møte Personalmøte Vi presenterer barn & voksne

10 Fokus: Skape tilhørighet til barnehagen TEMA I tillegg til at vi har et spesielt fokus for hver måned, har vi også et tema som vi fokuserer på. Dette kan være ganske vidt. I august og september har vi farger som tema. Eksempel: Mens de små får oppleve fargen rød ved å bruke fargen rød eller se på mat som er rød, kan de større barna lære seg å blande farger, lære navn på farger m.m. PLANLAGTE AKTIVITETER I september starter vi opp med planlagte aktiviteter. Det betyr at de voksne forbereder seg til hva de ønsker å formidle til barna. Hver avdeling har en voksen som har ansvar for hvert sitt fagområde. I Kulturbarnehagen fokuserer vi spesielt på musikk, drama og forming. I planleggingen sørger vi også for at Rammeplanens fagområder blir ivaretatt. Planlagte aktiviteter foregår i hovedsak i verksted- og klubbtid. BRINGING OG HENTING Vi ønsker at barnet blir levert i barnehagen helst før kl Hvis barnet kommer senere er det fint om dere gir beskjed - i tilfelle vi skal på tur eller har andre planlagte aktiviteter. Hvis barna skal spise frokost i barnehagen må de komme senest Barnet må følges inn i barnehagen og inn på avdelinga. Foreldrene må ikke forlate før en av personalet fra avdelingen har tatt i mot barnet. Når barnet hentes i barnehagen er det viktig at personalet på avdelingen får beskjed om at barnet er hentet. Dersom vi f.eks. er ute, er det ikke alltid vi ser at dere kommer. NB! Dersom barna skal hentes av andre en foreldrene, må barnehagen ha beskjed på forhånd! Dørene i barnehagen stenges kl Hvis foreldre kommer for sent må de betale kr. 500,- i forsenthenta gebyr. Dette gjelder selv om foreldrene gir beskjed på forhånd at de blir forsinket. De må da undertegne et skjema om for sent henta barn. Dette blir levert til daglig leder som sender ut regning for dette. Beløpet skal være med på å dekke overtidslønn til peronalet som må bli igjen Verksted Klubb Utflukt FORELDRE MØTE Kl Kl Kl Høstjevndøgn Dag og natt like lang Hms møte Personalmøte Barnehagen er stengt!

11 Fokus: Kulturelt mangfold FORELDREKONTAKT Foruten den daglige kontakten i barnehagen har vi også noen sammenkomster der vi inviterer foreldrene til foreldrekaffe. Dette har vi annenhver måned. Da har foreldrene etter tur med seg noe å spise. Dette avtales på den enkelte avdeling. I tillegg har vi noen andre foreldresammenkomster som julekonsert og kunstutstillinga. To ganger i løpet av barnehageåret har vi foreldresamtale. Hvis det er noe spesielt som dere ønsker å ta opp på samtalen vil vi gjerne at dere sier i fra på forhånd. Samtalen er på ca. 30 minutter og den er i pedleders arbeidstid. Det er derfor viktig å gi beskjed i god tid om dere ikke kan møte opp slik at en ny samtale kan avtales. Barnehagen har Allmøte to ganger i løpet av året. Dette er et møte for alle som er medlemmer av barnehagen. Vi har også foreldremøte hver høst. Disse møtene avholdes på kveldstid. KULTURELT MANGFOLD Mens vi i august og september er opptatt av det enkelte barn og nærmiljøet, vil vi i oktober bevege oss lengre ut i verden. Hver avdeling lager sine egne fanasifulle transportmiddel som brukes til å reise til andre land / steder. Når vi lander i et nytt land blir vi kjent med landets tradisjoner, språk, musikk og mye mer. Med disse aktivitetene ønsker vi å gi barna innsikt i og kunnskap om andre mennesker og at barna skal få oppleve andre kulturer og andre miljøer. Vi ønsker at barna skal få får se seg selv i et nytt perspektiv og at de kan sette seg inn i andre menneskers levesett. Et delmål med månedens fokus er toleranse. Det er viktig at barna lærer om toleranse, både for det som er nær og det som er fjærnt. Som en oppsummering av månedens fokus har vi fellessamling med forestilling på scenen. De voksne lager forestilling med utgangspunkt i det som vi har gjort denne måneden Verksted Klubb Utflukt Internasjonal Barnedag ALLMØTE Kl Husk å still klokka 1 time tilbake! Sommertid FN - dagen slutt Hms - møte Personalmøte

12 Fokus: Kulturelt mangfold BRANNVERN Brann er et samfunnsproblem som det er viktig å gjøre noe med. For å få gjort noe som virkelig monner, er det viktig at også barna tilegner seg enkel kunnskap og riktige holdninger om brannvern. I tillegg til minst tre brannøvelser i løpet av året, har vi også ei egen brannvernuke i november. I brannvernuka blir vi kjent med dukkene Eldar og Vanja, som går igjennom aktuelle brannforebyggende temaer sammen med oss. Nærmere informasjon vil komme på månedsplanen, slik at dere kan prate med barna om temaet. TRADISJONER November er en spennende måned hvor vi opplever store kontraster. Tema for oktober og november er derfor likheter og ulikheter. Vi prøver å ivareta noen tradisjoner i Kulturbarnehagen. Dels fordi barna er glade i dissemen også fordi vi voksne mener at de er noe av det særegne med Kulturbarnehagen. En gammel tradisjon er mørketidsfesten med vår egen fortelling om "Stjernedyret". Vi blir kjent med en gutt som møter et stjernedyr, og sammen drar de rundt i verdensrommet og blir kjent med våre planeter og stjernebilder. 5. november har barnehagen bursdag. Da blir barnehagen BURSDAGER Hver avdeling har ulike tradisjoner knyttet til markering av bursdager. Det vi har felles er at det er bursdagsbarnet som skal være i fokus. Vi lager en bursdagskrone, og barnet får sitte på vår spesielle bursdagsstol når vi spiser. I tillegg får barnet være med på å bestemme aktiviteter denne dagen. Vi serverer ikke kaker på bursdager. VIKTIG: Hvis foreldre ønsker å invitere barn fra barnehagen hjem til bursdagsfeiring skal det gjøres utenfor barnehagen. Det betyr at invitasjoner skal sendes på mail eller telefon Verksted Klubb Utflukt Farsdag Kl Kl Barnehagen er stengt! Hms - møte Personalmøte 1.søndag i advent

13 Fokus: Juletradisjoner ADVENT Desember er en hektisk måned med mye varierte aktiviteter. De første ukene i måneden har vi juleverksted hvor barna kan lage julepynt og skape sine egne juleting. Noen dager lager vi julekaker, andre dager lager vi julegaver. Å så er det selvfølgelig mye julesang og juleglede rundt omkring på huset. I begynnelsen av måneden bruker skogsnissene å komme på besøk. Da lager vi bål og serverer pepperkaker og drikke. Rett før jul har vi julebord for barna. Da pynter vi oss, går rundt juletreet og spiser tradisjonell julemat. Og selvfølgelig kommer julenissene på besøk. Hvor de kommer ifra er ikke greit å vite, men som regel finner de på mye tull og tøys! Fokus for desember er naturlig nok juletradisjoner. Mange av de gamle juletradisjonene handler om glede og nestekjærlighet. Vi syns derfor det er viktig å ivareta disse, og formidle de videre til barna. Månedens tema er advent. Advent er ventetiden før jul hvor vi tenner lys og synger adventsanger. Hver dag har vi en samling der vi forteller fra Nisse Noppe eller andre julefortellinger. Kulturbarnehagen følger ikke den kristne formålsparagrafen. I spørsmål om religion forholder vi oss nøytral. JULEKONSERT 12.desember har vi julekonsert. Da er alle barna i barnehagen med og synger julesanger. Samtidig markerer Isbjørnklubben Lucia med eget luciakor Barnehagen serverer gløgg og julekaker. Konserten begynner ca. kl JULEFERIE Barnehagen har stengt 23. desember og i romjulen. Da bruker personalet opparbeidet overtid til avspasering. Fredag 2.januar åpner vi igjen vintersolverv Juledag 25 2.Juledag sola snur Nyttårsdag Barnehagen åpner

14 Fokus: En annen verden LEKER Vi ønsker ikke at barna har med egne private leker til barnehagen. Barnehagen har masse leker, og egne leker er ofte med på skape uenigheter og konflikter. Barnehagen tar ikke ansvar for leker som blir borte eller ødelagt. SOLA KOMMER TILBAKE Oppstart etter jul er fredag 2.januar. Denne måneden studerer vi været og ser etter sola. 21.januar har vi solfest for å feire at sola er tilbake! Dette er en tradisjon som er vanlig i barnehager i Tromsø. I Kulturbarnehagen lager vi solhatter, synger solsanger, spiser solboller og går i soltog. Vi har også fellessamling hvor personalet setter opp vår egen solfortelling "Solringen" for barna. KLÆR I BARNEHAGEN Barna må ha klær etter været. Ullklær, sokker og lignende. Alle foreldrene i barnehagen får ei liste over klær som barna skal ha i barnehagen til enhver tid. Pass på at klær og sko ikke er stramme eller for små slik at de hemmer barnas bevegelsesfrihet. Alle barn skal ha to sett med skiftetøy i garderoben. En god rutine er å gå gjennom kurven daglig for å påse at barnet har alt det trenger. Personalet henger en lapp på plassen til barn som mangler klær eller har klær/sko som ikke passer. Alle klær må merkes med barnets navn. Umerkede klær med ukjent eier legges i felleskurv i garderoben. Uteklær henges i barnehagen, men må tas hjem for vask når det er skittent. Hvis barna ikke har med uteklær eller de mangler skifte vil personalet ringe til foreldrene. De må da komme med de klær som mangler. BLEIER OG VOGN Alle barn som bruker bleier og våtservietter må ha med dette selv. Personalet henger lapp på plassen i garderoben når barna trenger flere bleier Nyttårsdag Barnehagen åpner Verksted Klubb Utflukt Hms - møte Personalmøte

15 Fokus: En annen verden KLUBBER I Kulturbarnehagen har vi aldersbestemte klubber for alle barna. Målet med klubben er å bli kjent med andre barn på tvers av avdelingene. Aktivitetene på klubben er tilrettelagt ut fra alder. I hovedsak fokuserer vi på aktiviteter innen musikk, drama og forming. Isbjørnklubben har også lekpregede førskoleaktiviteter. PARKERING Parkeringsplassen vår er ikke stor. I bringe og hentetida, og ved tilstelninger er det ofte vanskelig å finne plass til bilen. Løsningen er å parkere langs veien. Dette har fungert greit, men vi vil be om at ingen parkerer på andre sida av veien inn til parkeringsplassen vår. Det skaper ofte kaos da det er vanskelig å komme seg ut på veien. Vi har også opplevd at ansattes biler har blitt skrapt opp av andres biler. I slike situasjoner er det naturlig å ta ansvar for dette og si ifra til den det gjelder. EN ANNEN VERDEN I februar vil vi fokusere på musikk, dans, rytme og bevegelse. Vi ønsker å lære barna at det er sammenheng mellom musikk og dans, og at vi kan lage musikk av alt ved hjelp av rytme! Barna får også lage instrumenter av enkle materialer. Tema for januar og februar er kontraster. "En annen verden" handler om andre land/ miljø/områder, m.m. (Eks. under havet, sjørøverlivet og kroppen vår). Voksne og barn ommøblerer og "dekorerer" avdelinga, og på den måten forsterkes følelsen av å komme til et annet sted. Vi lytter til musikk, og lager ting som er relevante for det stedet vi er på. "En annen verden" varer en hel måned og avsluttes med at andre avdelinger og foreldrene får besøke denne verden. I februar er det tid for karneval i barnehagen. Karneval viser de estetiske fagene i sin beste form: Musikk, rytme, bevegelse, farger, utkledning og humor. Vi koser oss med karnevalsfest hele dagen! 6.februar er samefolkets dag. Denne dagen markeres med fellessamling der vi forteller samisk eventyr, spiller tromme, og viser typiske samiske leker og tradisjoner Verksted Klubb Utflukt Morsdag Valentinsdag Fastelaven Hms - møte Personalmøte Barnehagen Skolene har vinterferie uke er stengt!

16 Fokus: Kreativitet og skaperglede FRILUFTSUKA Mars er vintermåneden i barnehagen. Norge er en nasjon med sterke røtter i vinteraktiviteter, og vi syns det er viktig at barna får kjennskap til og blir glade i disse. De fleste aktivitetene foregår ute. Vi lager kunst ved hjelp av sne, vann, is og farger. Vi har forskjellige aktiviteter der sneen er vårt beste hjelpemiddel. Vi fokuserer blant annet på å gå på ski, bruke akebrett og andre vinter aktiviteter. Vi fryser vann, og ser hva som skjer. Vi har friluftsuke en hel uke. Da starter vi med en offisiell åpning. I løpet av uka har vi varierte aktiviteter tilrettelagt både for de små og de store barna. Siste dag avsluttes høytidelig der alle barna får diplom. I løpet av uka dra alle ungene og de voksne på en dagstur bort fra barnehagen. Hvor vi drar bestemmes noen uker i forveien. Målet er å oppleve noe nytt, og skape en fellesfølelse. BRUK AV VIDEO OG KAMERA I forbindelse med personalmøter og foreldresammenkomster ønsker personalet å bruke videokamera og fotoapparat for å vise situasjoner i barnehagens hverdag. Formålet med filmingen er å kunne vise barn, foreldre og personale hva vi gjør i hverdagen, men også kunne bruke filmede situasjoner til dokumentasjon. Kulturbarnehagen har en egen hjemmeside på internett. Her fins informasjon om barnehagens drift og innhold, og vi ønsker også å kunne legge ut bilder og tekst som illustrasjon for aktiviteter i barnehagens hverdag. Alle foreldre skal fylle ut skjema om filming og fotografering i barnehagen. Hvis dere ikke ønsker at barnet skal bli filmet eller tatt bilde av, må dere gi beskjed til pedagogisk leder på avdelinga. I slike situasjoner vil ikke barnets bilde/navn bli brukt. Det hender også at barnehagen blir dokumentert i lokalavisene og tv. I dette tilfelle kan barnets fornavn Verksted Klubb Utflukt ALLMØTE Kl Vårjevndøgn Dag og natt like lang Kl Kl Husk å stille klokka 1 time fram! Hms - møte Personalmøte Sommertid starter

17 Fokus: Kreativitet og skaperglede PÅSKE I forkant av påsken vil vi ha påskeaktiviteter. Vi maler egg og får besøk av påskeharene! De er noen morsomme typer som viser seg i barnehagen. Påskeharen har gjemt egg som barna må finne. Denne måneden har vi også påskefrokost istedet for foreldrekaffe. Da kan foreldrene komme i barnehagen og spise en fantastisk god frokost ilag med barna og personalet på avdelinga. Påskefrokost er fra ca. kl VINTERAKTIVITETER I vintermånedene mars og april skjer det mange endringer i naturen. Vinter slipper taket og går over til vår. Mens vi i mars er opptatt av tradisjonelle vinteraktiviteter begynner vi å lete etter vårtegn i april. Vi kan f.eks eksperimentere med å så frø i potter, for så å se etter hva som skjer når det begynner å spire. I mars og april har vi tema uterommet. Vi er mye ute, og aktivitetene varierte. I en hverdag der været kan være utfordrende er det derfor viktig å fokusere på kreativitet og skapergleder. Å bruke pensel og maleskrin ute i sneen er spennende, og engasjerer til å skape flotte kunstverk. MAT I BARNEHAGEN Vi spiser 3 ganger om dagen: Kl. 9.00, kl og kl Barnehagen har egen kjøkkenassistent som tilbereder maten. Frokost er vanligvis et brødmåltid, kornblanding eller grøt. Lunsjmåltidet består av en varm rett som kan være grøt, suppe, fisk, gryteretter og lignende. Barna bytter på å være kjøkkenhjelp. Da får de være med på å dekke bordet, og hjelpe den voksne med å gjøre klart til måltidet. På ettermiddagen ca. kl serveres det et grønnsak- eller fruktmåltid. Det er viktig for oss å vite om barnet har allergi, laktoseintoleranse eller lignende. Husk å informere avdelinga ved oppstart Skjærtorsdag Langfredag Påskeaften 1.påskedag påskedag Verksted Klubb Utflukt Hms - møte Personalmøte

18 OPPRYDDING I mai begynner sneen å smelte og mye rart dukker opp. Det er dags for opprydding i barnhagen! Vi rydder opp både ute og inne, Vi tar bort det gamle, og ønsker det nye velkommen! Mye av aktiviteter som vi har gjort inne flyttes ut, eks. musikksamlinger og forestillinger. Som en del av den norske kulturarven feirer vi nasjonaldagen i barnehagen. Vi går i tog, synger sanger, leker og har egen pølsebod. Fokus: Miljøet rundt oss KUNSTUTSTILLING PÅ KULTURHUSET En av de største begivenhetene i Kulturbarnehagen er den årlige kunstutstillinga på Kulturhuset. Vi tar med tegninger, malerier og annen kunst som barna har laget, og lager utstilling. På selve åpningsdagen blir barnas familie invitert. Da har vi snorklipping og servering av canape! Utstillinga er tilgjengelig for alle i Tromsø. Fra barnehagens vedtekter: 13 Åpningstider/ areal 1) Mandag fredag kl Ved for sen henting av barn ilegges de foresatte et gebyr. 2) Juleferie f.o.m t.o.m Barnehagen stiller lokalene til rådighet for foreldre som selv ønsker å organisere barnepass i forbindelse med juleferien. 3) Påskeferie f.o.m onsdag før Skjærtorsdag t.o.m. 2. påskedag. 4) Hvert barn skal ha min. fire uker ferie (20 arbeidsdager) i løpet av barnehageåret 1. august 31. juli. Barna må avvikle 3 uker ferie i perioden 1. juni 31. juli (15 dager). Ferie utenom denne meldes 2 uker før uttak. Sommerferien skal være avklart innen 1. mai. Barnehagen holder stengt 2. og 3. uka i juli. Dette opplyses i barnehagens årsplan ved barnehageårets start. Spesielle behov må søkes særskilt. 5) Barnehagen vil være stengt 5 planleggingsdager pr. år. 4 av barnehagens planleggingsdager skal følge skoleruta i Tromsø Kommune. Den 5 planleggingsdagen settes opp av personalet i barnehagen. Foresatte må varsles om planleggingsdager minst 14 dager på forhånd. Barnehagens netto leke/ oppholdsareal skal være i samsvar med kommunens regler. Min. 4 m2 pr. barn over 3 år, og 5 m2 pr. barn under 3 år. Korttidstilbud krever min. 3 m2 pr. barn Offentlig høytidsdag Verksted Klubb Utflukt Kristi himmelfart Pinse 1. pinsedag pinsedag Fra nå av blir det Barnehagen Personalmøte ikke faste turdager! er stengt! Kl Kl

19 Fokus: Miljøet rundt oss MILJØVERN Fokus for mai og juni er miljøet rundt oss, mens det overordnede tema er miljøvern. Å ta vare på naturen og miljøet er viktig for oss i barnehagen. Det betyr blant annet at vi er bevisst på hvordan vi håndterer søppel, og tenker gjenbruk. For oss voksne handler det om å endre uvaner og finne enkle, men gode, løsninger. Som rollemodeller for barna er det viktig å vise på en tydelig måte hva som må gjøres for at naturen og miljøet rundt oss ikke ødelegges. I juni 2014 startet vi opp med kildesortering. På sikt ønsker vi å bli et miljøfyrtårn. Dette er en prosess som vi kommer til å bruke tid på. SOMMERTID Juni er en måned med mange aktiviteter. Mye skal forberedes og avsluttes før vi tar ferie. Som en avslutning på barnehagetiden har isbjørnklubben overnatting i barnehagen eller et annet sted. De har også en egenskrevet avslutningsforestilling som de viser for andre avdelinger og foreldre. I juni har vi sommerfest for alle barna og foreldrene. Da fyrer vi opp i grillen og koser oss ute i finværet 9.juni inviterer vi nye barn som skal begynne i barnehagen på besøk. De får se barnehagen, og vi ordner med en enkel servering. De som skal over fra liten til stor avdeling, er på besøk på den avdelinga de skal begynne på til høsten. Ved å bli litt kjent med hverandre på forhånd vil oppstarten til høsten bli "litt mykere". RYDDING Omtrent hver dag bruker vi tid til å forklare for barna at det er viktig å ta vare på egne og andres ting. Leker og utstyr som finnes i barnehagen har både barn og voksne ansvar for. Hvis vi ikke tar vare på disse kan de forsvinne eller bli ødelagt! I dette arbeidet er det utrolig viktig at foreldrene er delaktige, både som hjelpere og rollemodeller. En fin rutine er derfor å rydde etter seg når man forlater barnehagen. Det må jo vi som jobber her også gjøre. Det er både surt og leit å stå lenge etter arbeidstid og bruke mye tid til rydding alene. Hjelp derfor barna å rydde etter seg, enten de er ute eller inne Personalmøte Sommersolverv Skolene har sommerferie

20 Fokus: Sommer og ferietid FERIETID Alle trenger ferie! Ferie er avbrekk fra det daglige. Alle barn skal ha minimum 4 uker ferie i barnehageåret som er fra 1. august juli. Juli er siste måneden i barnehageåret, og generelt er det mindre barn i barnehagen. Personalet avvikler sin ferie denne måneden. De to ukene barnehagen har stengt er obligatorisk ferie for barna og personalet. Se forøvrig hva som står i barnehagens vedtekter på oversikten over mai måned. I juli er barna fra Tusseskogen og Lillestubben sammens på en avdeling, og barna fra Hamperokken og Huldrestua er sammens. Grunn for dette er bla. at det er færre barn i barnehagen, og det er færre fast ansatte på jobb. Det kan forekomme at foreldre og barn møter på vikarer. Vikarene går ikke tidlig- og senvakt alene. Vi har mindre planlagte aktiviteter. Istedet bruker vi mye tid til å være ute, og gå på turer i nærområdet. GOD SOMMER ALLE SAMMEN

21 NOTATER Utgitt: August 2014

VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2015 & 2016 I KULTURBARNEHAGEN

VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2015 & 2016 I KULTURBARNEHAGEN VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2015 & 2016 I KULTURBARNEHAGEN Vi er nå klar og gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår. Selv om vi har mange planer som vi må forholde oss til vil

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR BARNEHAGEÅRET 2011/2012 1 AUGUST Tema: Nytt barnehageår og Tilvenning - Vi samtaler om det nye barnehageåret - Vi tilvenner nye barn og personale - Sommeraktiviteter - Kommunikasjon, språk og tekst Tilvenning

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

August 2015 3 4 5 6 7 8 9

August 2015 3 4 5 6 7 8 9 August 2015 MAND AG TIRSD AG ONSD AG TORSD A G FREDAG LØRDAG SØ ND A G 3 4 5 6 7 8 9 August er preget av oppstart, tilvenning og sosial kompetanse. 10 11 Planleggingsdag barnehagen er stengt. (1/5) 12

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Velkommen. Til. Solneset barnehage

Velkommen. Til. Solneset barnehage Velkommen Til Solneset barnehage Redigert mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Planleggingsdager s. 5 Foreldrebetaling,

Detaljer

Velkommen til Markaplassen Barnehage!

Velkommen til Markaplassen Barnehage! Velkommen til Markaplassen Barnehage! Et lite hefte med informasjon om oss Markaplassen 192, 7054 Ranheim Telefon: 73 57 04 30 E-post: vera@markaplassen-barnehage.no Hjemmeside: www.markaplassen-barnehage.no

Detaljer

Velkommen til Bjørnebekken barnehage

Velkommen til Bjørnebekken barnehage Velkommen til Bjørnebekken barnehage 1 Innholdsfortegnelse Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Fagdager s. 5 Foreldrebetaling, mat og frukt s. 5 Bursdagsfeiring

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Hamar gårdsbarnehage 2016/2017

Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Spiren Aluvegen 91 2319 Hamar Tlf: 94130122 Epost: hamargaardsbarnehage@gmail.com Vi blir kjent Velkommen til et nytt barnehageår i Hamar gårdsbarnehage. August er en måned

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet Godt sted å være Godt sted å lære Lek og moro Revehiet Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet 07.00 Barnehagen åpner Dagsrytmen på Revehiet: 08.45 Frokost 10-12 Utetid / inneaktiviteter

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!!

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!! DAGSRYTME KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 08.30 ROLIG AKTIVITET Kl. 08.30 09.00 FROKOST Dersom barnet skal spise frokost i barnehagen er det fint om barnet kommer til dette tidspunktet. Vær oppmerksom

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Elisabeth Rosenkrantz Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

BARNEHAGEÅRET 2011/2012 AUGUST

BARNEHAGEÅRET 2011/2012 AUGUST BARNEHAGEÅRET 2011/2012 AUGUST 1 Tema: Nytt barnehageår og Tilvenning - Vi samtaler om det nye barnehageåret - Vi tilvenner nye barn og personale - Sommeraktiviteter - Kommunikasjon, språk og tekst Tilvenning

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 SLIK JOBBET I DESEMBER Desember måned er forbi, og vi har jobbet med julen og tradisjoner knyttet til dette. Hver dag hadde

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Hamar gårdsbarnehage 2016/2017

Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Aluveien 91 2319 Hamar Mob.: 988 19 558 Epost: hamargaardsbarnehage@gmail.com www.barnehage.hamar.no hamar gårdsbarnehage Vi blir kjent Velkommen til et nytt barnehageår!

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Årsplan Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Liljeblomsten

Årsplan Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Liljeblomsten Årsplan Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Liljeblomsten Aluveien 91 2319 Hamar Mob.: 91 63 95 86 Epost: hamargaardsbarnehage@gmail.com www.barnehage.hamar.no hamar gårdsbarnehage Vi blir kjent Velkommen til

Detaljer

Velkommen til. Barnehage

Velkommen til. Barnehage Velkommen til Rustadporten Barnehage A B D E F Adresse Avdelinger Betaling Bursdagsfeiring Dagsrytme Dugnad Eierstyret E-post Fagområder Foreldremøter Gamle Kroer vei 5, 140 Ås Nasse Nøffs binge, nasse@rustadporten.no

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Elvebakken montessoribarnehage.

Elvebakken montessoribarnehage. Elvebakken montessoribarnehage. Hei og velkommen til et nytt barnehageår! Håper dere har hatt en fin sommer! Vi har hatt en fin og rolig oppstart her på Rogna. Mathea, Lilly Marie, Jon Erik, Maxim, Ingrid

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Månedsbrev august og september for Småbarnsfløyen

Månedsbrev august og september for Småbarnsfløyen 1 Månedsbrev august og september for Småbarnsfløyen Hei alle sammen! Velkommen til nytt og spennende barnehageår på Småbarnsfløyen. Vi gleder oss til å bli kjent med både små og store - til å leke, lære

Detaljer

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår!

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! Årshjul for Mosby Oppvekstsenter Dyrestien barnehage Avdeling Ekorn 2017/2018 Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! I dette årshjulet finner dere informasjon om hva Ekorn skal jobbe med

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET. Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Innledning. Adresser: Mestervik Barnehage. Mestermannsveien 12. 9055 Mestervik. Enhetsleder mailadresse: karin.jernberg@balsfjord.kommune.

Innledning. Adresser: Mestervik Barnehage. Mestermannsveien 12. 9055 Mestervik. Enhetsleder mailadresse: karin.jernberg@balsfjord.kommune. ÅRSPLAN FOR MESTERVIK BARNEHAGE «MESTERVIK BARNEHAGE SKAL VÆRE EN TRYGG PLASS Å VOKSE» Barnehageåret 2009-2010 Adresser: Mestervik Barnehage Mestermannsveien 12 9055 Mestervik Enhetsleder mailadresse:

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR HØSTEN 2017 KRINGLER SLATTUM BARNEHAGE

HALVÅRSPLAN FOR HØSTEN 2017 KRINGLER SLATTUM BARNEHAGE HALVÅRSPLAN FOR HØSTEN 2017 KRINGLER SLATTUM BARNEHAGE August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 1 Velkommen til nytt barnehageår! 32 7 8 2 9 3 10 4 11 Velkommen til nytt barnehageår! I denne

Detaljer

Måned Aktivitet Dato Klokkeslett

Måned Aktivitet Dato Klokkeslett Måned Aktivitet Dato Klokkeslett August Fredag 25/8 Kl. 09.30 Planleggingsdag 18. August Barnehagen er da stengt. Avdelingene jobber med dette forskjellig. Foreldremøte 30/8 Kl. 19.30 September Oktober.

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Trekanten Åpen Barnehage

Trekanten Åpen Barnehage Trekanten Åpen Barnehage Hjertelig velkommen For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl. 09.00-14.30 Velkommen til Oss!! HVEM KAN KOMME? ALLE!! :) Dette er et tilbud for alle som er hjemme

Detaljer

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN Høsten 2015 TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl 09.00-14.30 VELKOMMEN TIL OSS :) Barnehagen er dagens høydepunkt for både foreldre og

Detaljer

2011-2012. Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i

2011-2012. Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i 2011-2012 til barnehageåret På avdeling Ulvehiet Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i alderen 5-6 år. Dagsrytmen på vår avdeling: 07.00. Barnehagen åpner Frilek

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2016

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2016 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2016 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2016 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5-8

Detaljer

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN Høsten 2016 TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl 09.00-14.30 VELKOMMEN TIL OSS :) Barnehagen er dagens høydepunkt for både foreldre og

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Årsplan for Ringblomsten familiebarnehage 2017/2018

Årsplan for Ringblomsten familiebarnehage 2017/2018 Årsplan for Ringblomsten familiebarnehage 2017/2018 Ringblomsten Ringgata 82, 2318 Hamar Tlf. 93 45 1576. E-post: ringblomsten@gmail.com Facebook: Ringblomsten familiebarnehage Vi blir kjent Den første

Detaljer

Årsplan for Glomfjord barnehage. Barnehageåret 2011/2012

Årsplan for Glomfjord barnehage. Barnehageåret 2011/2012 Årsplan for Glomfjord barnehage Barnehageåret 2011/2012 Velkommen til et nytt barnehageår!. Vi vil ønske nye og gamle barn velkommen til et nytt barnehageår, og vi vet at vi går et spennende år i møte.

Detaljer

PLAN FOR APRIL 2017 HUMLA

PLAN FOR APRIL 2017 HUMLA PLAN FOR APRIL 2017 HUMLA Tilbakeblikk på mai Uke/ Fagområde 14. Tema: Påsketradisjoner, vennskap. Fra vinter til vår. Forming. 15. Kommunikasjon, språk og tekst Etikk, religion og filosofi. Dag Mandag

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013 BARNEHAGEÅRET 2012-2013: Vi vil i år være en barnegruppe på 14stk med barn født i 2009. Vi vil være 3 faste voksne på avdelingen: Pedagogisk leder: Camilla

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSHJUL FOR RØSSLYNG 2015/2016

ÅRSHJUL FOR RØSSLYNG 2015/2016 ÅRSHJUL FOR RØSSLYNG 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i PingVinn barnehage. Vi i PingVinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt

Detaljer

Les mer generell informasjon fra Noresund barnehage : OPPTAK / SØKNADSFRIST PLANLEGGINGSDAGER 08/09 OPPSTART I BARNEHAGEN BRINGING/ HENTING

Les mer generell informasjon fra Noresund barnehage : OPPTAK / SØKNADSFRIST PLANLEGGINGSDAGER 08/09 OPPSTART I BARNEHAGEN BRINGING/ HENTING NYTTIG INFORMASJON Barnehagene i Norge reguleres av barnehageloven 17. juni 2005 nr 64. Med hjemmel i loven har Kunnskapsdepartementet fastsatt forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

August Velkommen til nytt barnehageår! Forskning og opplevelser: Språk og førmatematikk med fokus på lokalisering

August Velkommen til nytt barnehageår! Forskning og opplevelser: Språk og førmatematikk med fokus på lokalisering August 2016 Velkommen til nytt barnehageår! Språk og førmatematikk med fokus på lokalisering Barn og voksne har god tid til lek og vennskap. Slik blir vi kjent med hverandre. Introduksjon til hverdagen

Detaljer

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: Januar har vært en fin og rolig måned på Grønn. Vi har hatt god tid til lek, og vi hadde turer i nærmiljøet og utelek «hjemme» i barnehagen. Gode dager! Vi

Detaljer

Halvårsplan for Revehiet Vår 2016

Halvårsplan for Revehiet Vår 2016 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Revehiet Vår 2016 Side 1 av 14 Innhold 1 Innledning 3 2 Revehiet våren 2016 3 Personalet 4 Barnegruppa 4 Dagsrytmen på Revehiet 5 Viktige datoer 5 Bursdager

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen åpner Kl. 08.30 Frokost Kl. 09.00 Tannpuss, samling KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring

Detaljer

Fra A til Å i Høle barnehage - praktiske opplysninger til alle brukere av barnehagen-

Fra A til Å i Høle barnehage - praktiske opplysninger til alle brukere av barnehagen- Fra A til Å i Høle barnehage - praktiske opplysninger til alle brukere av barnehagen- Adresse Høle barnehage Apalstøveien 28 4308 Sandnes Telefon: 95476376 Mail: hole.bhg@sandnes.kommune.no Nettsted: www.sandnes.kommune.no/barnehager/hole/

Detaljer

Årsplan 2008-2009 Tema og kalender. Skrållan barnehage

Årsplan 2008-2009 Tema og kalender. Skrållan barnehage Årsplan 2008-2009 Tema og kalender Skrållan barnehage September 2008 Tema: Naturen og skogen Vi setter opp Hva skjer med skogen, farger. Hva kan vi lage av det vi finner i skogen? Hvem er det som bor i

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter!

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

August. Oktober: Personalet:

August. Oktober: Personalet: Olsgård barnehage Mnd August September Bli kjent med hverandre. Følge opp enkeltbarn i oppstart av et nytt bhg. Skape trygge rammer Fokus på å etablere gode relasjoner blant barn-barn og barn-voksne Bli

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer