Revidert prosjektbeskrivelse DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN en storbymodell for Tromsø Troms aug juni 2004 (tre skoleår)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert prosjektbeskrivelse DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN en storbymodell for Tromsø Troms aug. 2001 juni 2004 (tre skoleår)"

Transkript

1 Revidert prosjektbeskrivelse DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN en storbymodell for Tromsø Troms aug juni 2004 (tre skoleår) Utarbeidet mai 2002 Troms fylkeskommunen mottok 1 mill. kr. fra Kulturdepartementet for skoleåret for å utvikle en storbymodell for den kulturelle skolesekken i et treårig prosjekt. Styringsgruppen for prosjektet består av fylkeskultursjef Nina Badendyck, Høyskolen i Tromsø v/anne Myrstad/Anne Eriksen, Statens utdanningskontor v/ulla Hansen og Tromsø kommune v/sissel Rye Tørring, prosjektkoordinator Liv Kari Antonsen (Pedagogisk utviklingsstøtte) og Bi Haavind (Kultur og idrett.) Styringsgruppen har utarbeidet prosjektbeskrivelsen som ble oversendt Kulturdepartementet okt og vedtatt av Tromsø kommunestyre des Dette er en oppdatert prosjektbeskrivelse utarbeidet etter første prosjektår mai Oppdatert prosjektbeskrivelse fremlegges for Tromsø kommunestyre i juni Tromsøs storbymodell Mål for prosjektet: Å prøve ut en storbymodell for den kulturelle skolesekken basert på å ta i bruk det profesjonelle kunst- og kulturliv i Tromsø for å gi skolebarn og ungdom en rikere skoledag med vekt på å oppleve å skape å lære som integrert del av læreplanen (L97). med skolesekk på magen... Begrepet den kulturelle skolesekken stammer fra pionerkommunen Sandefjord som har satset systematisk på å gjennomføre skolesekken på alle ti klassetrinn på linje med andre kunnskapskilder og læremetoder. Når vi her i Tromsø legger bildet av skolesekken frem på magen så er det for å få den fram i front: Vi vil vise at veksten i kunnskap og klokskap ligger i å ta i bruk mage, hjerte og sjel. Det er dette som i lov om grunnskolen (Opplæringsloven) kalles gagns menneske. I L 97 er bruk av kunst og kultur ennå sterkere fremhevet, og bl.a. det formulert slik: I opplæringa skal en leggje stor vekt på kreative uttrykkformer, opplevingar og refleksjon. (s. 76). Dette er utdypet flere steder gjennom fagene. Askeladden hadde sekken sin på magen og brukte den da han kappåt med trollet og vant! Skolesekken på magen er kort og godt den som viser at vegen mellom musikk og matematikk er kort, den som beviser at lese- og skrivelyst fins i hvert eneste menneske, den som utvider rommet for å forstå verden rundt oss lokalt og globalt, den som gir barn og unge rom for nysgjerrigheten og den som åpner og tar i bruk alle sanser og muligheter slik Askeladden gjorde. 1

2 Det kreves en hel by for å oppdra et barn (Afrikansk ordspråk 1 ) Tromsø har to store ressurser: 8000 elever som tilbringer 10 år av sine liv i grunnskolen for å lære og for å utvikle seg som mennesker. Et voksende, rikt og allsidig kulturliv som omfatter utøvende profesjonelle kunstnere, kulturformidlere og kulturarbeidere i alle kunstarter. Det er et systematisk møte mellom disse to ressursene som er grunnlaget for vekst på begge sider. Det særegne ved Tromsøs modell er den sterke vekten på at elevene får delta aktivt i å skape selv, og at dette settes i sammenheng med kunstnerisk opplevelse og rom for refleksjon. Denne modellen har vi startet med i inneværende skoleår, og vi vil bruke de to neste årene på å gjøre ferdig har følgende tre elementer: 1. Helhetlige program basert på å oppleve, skape og lære innenfor teater/litteratur, bildekunst, film og musikk. 2. Utvikle et kulturtorg for å gi hver enkelt skole/klasse mulighet til å velge kunst og kultur til bruk i undervisningen. 3. Utvikle en fagplan for alle 10 skoleår i grunnskolen som gir rammer for det som skal fylles i Den kulturelle skolesekken i Tromsø. Grunnlaget for å lage en tiårig fagplan er L97 og Tromsøs egen temaplan for kunst og håndtverksfagene 2. Alle fag (matematikk, norsk, samfunnsfag, naturfag, kroppsøving, engelsk, kristendom/religion/livssyn) og tverrfaglige prosjekter kan innarbeides i denne fagplanen. Planen utvikles i samarbeid med skolene og Pedagogisk utviklingsstøtteenhet. Det kreves en hel by. : Muligheten til å lage en tiårig plan er å ta i bruk Tromsø som kulturby, lærings- og opplevelsessted. Det skal lages en plan som sørger for at alle barn i løpet av ti års skolegang inkluderer museene, arkitekturen og byplanleggingen, kunst- og kulturinstitusjonene, kunst- og kulturlivet: Ungene skal lære seg å ta i bruk byen og byen skal lære seg å ta i bruk barna og ungdommen. Første prosjektår skoleåret Tre program i teater, bilde og film Første prosjektår ble målsettingen gjennomført på tre ulike klassetrinn på utvalgte forsøksskoler i Tromsø. Det ble utviklet tre programmer med utgangspunkt i Tromsø kommunes temaplan for kunst- og håndverksfag. Gjennom programmene fikk elevene oppleve profesjonell kunst, møte kunstnere og laget/lært egne kunstuttrykk med profesjonell hjelp. De tre programmene var: En forestilling blir til eventyr, teater, litteratur - for 4. klasse fra 6 skoler på Kvaløya, 126 elever. 1 Fritt oversatt fra engelsk: It takes a whole village to educate a child. 2 Kunst og håndverk i Tromsøskolene. Utgitt av Oppvekstavdelingen/Utviklingssenteret for skole og barnehager

3 Fra helleristninger til grafitti og design bildekunst, form og visuelle uttrykk - for 7.klasse fra 5 skoler på fastlandet nord, 103 elever. Film for og med 10.klasse fra de 5 ungdomsskolene på fastlandet 189 elever. De tre programmene følger vedlagt. Parallelt var det eget opplæringsprogram for lærere i regi av Høgskolen i Troms. Kostnader: fra Kulturdepartementet, dvs. ca kr/elev. Tromsø kommune har i tillegg bidratt direkte med ca ½ årsverk samt til vikarutgifter i forbindelse med at lærere har vært på kurs. Makka og Bernt er kule møte med kunst og kunstnere 24. april ble det avhold et erfarings- og evalueringsseminar der lærere, elever og kunstnere deltok gjennom fremlegg og gruppearbeid. Responsen fra lærere og elever i hhv. 4., 7. og 10.klasse unison og entydig: Møtet med profesjonell kunst og kunstnere var utrolig lærerikt og ga faglig innhold og mer motivasjon tilbake. Til tross for litt skepsis fra lærerne i starten fordi en var redd for at prosjektet ville spise av undervisningstida, så var erfaringen det motsatte: Det gav kunnskap og ikke minst: Motivasjon til å lære mer. Læregevinsten var større enn tidsbruken, en av lærerene mente også å kunne måle dette. Lærerne understreket verdien av profesjonaliteten og kvaliteten både i å oppleve kunsten og i å kunne bruke kunstnere i skolen. Eller som 4.klassingene som hadde fått bruke teaterkunstnere til å lage egne forestillinger uttrykte: Kjempeartig/-kult med Makka (Kleist) og Bernt (Bjørn). Forestillingene ble vist i KulturHuset under Eventyrfestivalen i mai, og der en selv kunne se resultatene og hva ungene mente. Evalueringsseminaret 24. april viste at lærere og elever er sultne. Sultne på å lære, sultne på kvalitet og sultne på å gjøre. Dette har selvsagt også en bakgrunn i en sulteforet skole, der en knapt har råd til formingsmateriale og bussturer. Eller som en av lærerne på keramikkurs uttrykte det: Det var herlig å kunne få bruke leire slik vi ville, ellers har vi bare råd til å dele en liten klump. Men først og fremst var det møtet og gleden ved kunstnerisk profesjonalitet som ble fremhevet av lærere og elever, og som skapte glede, læring og opplevelse. Det er laget en egen evalueringsrapport fra seminaret. Det vil også bli laget en egen rapport fra hele første prosjektår. 2. prosjektår skoleåret Tre resultatmål: 1. Utvide de tre programmene i teater, bilde og film til ca. dobbelt så mange elever til ca. samme totalkostnad. 2. Lage et kulturtorg en møteplass for kunst, kultur og skoler våren Kulturtilbudene legges ut på internett. Kulturtorget skal gi alle skoler og klasser en mulighet til å velge. 3. Lage et program for musikk: Det musiske menneske : Forsøksordning på noen skoler for å koordinere/videreutvikle det eksisterende tilbudet innen musikk og dans i skolen ut fra målsettingen Å OPPLEVE Å LÆRE Å SKAPE. 3

4 Med dette legges kimen til det som skal bli den fulle skolesekken for alle klassetrinn i hele Tromsø. DKS skal inkludere og tilrettelegges for funksjonshemmede barn. Det siste må få en forsterket plass i prosjektet fordi DKS nettopp åpner for å ta i bruk flere sanser for å lære! Det kan også koples til det som i dag kalles spesialundervisning. Resultatmål nr 1: Utvide de tre programmene til dobbelt så mange elever De tre programmene i teater, bilde og film for hhv. 4. klasse, 7. klasse og 10.klasse utgjør tyngdepunktet i prosjektet. Tromsøs barn og ungdom får her tilført nytt innhold og et ny læring gjennom bruk av kunst og kunstnere i skolen. Første prosjektår ble dette tilbudet gitt til ca. 400 elever. Målet for neste skoleår er å utvide tilbudet til ca. 800 elever til samme kostnad, dvs kr. Dersom tilbudet skal gis til alle elever i de tre klassetrinnene (2.400 elever), vil det koste totalt 2.4 mill. kr pr. år. Det tilsvarer 1000 kr/elev. Det er mulig å redusere kostnadene pr. elev på følgende måte: Organisere/koordinere de tre programmene mer effektivt. Dette kan organiseres i samarbeid mellom prosjektkoordinator og kulturfagsentre i Tromsø kommune. Programmene har vært litt for omfattende, de kan strammes noe inn. Men alle tre programmer skal inneholde opplevelse, å skape og å lære. Deltakende skoler bes bidra med en mindre egenandel, for eksempel 100kr/elev. Dette forutsetter at programmet er klart tidlig, slik at det er innarbeidet i skolenes virksomhetsplaner. Resultatmål nr. 2: Kulturtorg i Tromsø og på nettet Hensikten med å lage et kulturtorg er å systematisere det tilbudet og de mulighetene som allerede fins og som er finansiert: Skolekino, skolekonserter, teaterforestillinger, museum, bibliotek, forfatterbesøk osv. Gi skolene/klassene valgfrihet til å ta kunsten og kulturen i bruk i undervisningen. Legge grunnlaget for at kunst- og kulturtilbudet kan innarbeides i fagene ved å lage en rammeplan for hhv. barnetrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Supplere de tre hovedsatsingsprogrammene. Den interessen som de har skapt kan lærere/elever selv følge opp ved å bruke/ handle på kulturtorget. Åpne muligheten for et regionalt kulturtorg for Tromsøregionen/Troms. Kulturtorget består av to deler: En samling for lærere hver vår der kunst- og kulturlivet profilerer det de kan tilby kombinert med en fagkonferanse og lærerkurs. Her må det trekkes på erfaringer fra kulturtorg i andre byer/fylker. En egen hjemmeside med kulturtilbud til skolene som oppdateres hele tiden. Kostnader: pr. år. Resultatmål nr. 3: Starte arbeidet med det musiske mennesket Hensikten er å gi det musiske mennesket en sentral plass i læringen og i samfunnet. å koordinere den musikkaktiviteten som fins i Tromsøskolene og musikktilbudet i Tromsø og gjøre det mer helhetlig og systematisk ut fra filosofien å oppleve å lære å skape. 4

5 kople musikk - bevegelse/dans og andre kunstuttrykk til mange fag eller kople kropp og sjel og utvikling. Dette skal innpasses i læreplanene. Kvalitetsheve musikktilbudet og læringen i skolen. Samarbeidspartnere: Musikklærerne/andre lærere Tromsø kulturskole med tilbud i musikk og dans. I dag bruker de programmet Bare kunsten beveger nordlyset. Høyskolen i Tromsø, avdeling for kunstfag/musikk. Tromsø symfoniorkester som har skolene på sitt program. Skolekonserter/Musikk i Troms/Rikskonsertene. Vi starter ideutvikling og litt utprøving skoleåret : Denne gangen starter vi ideutviklingen i skolene. (Utvikling av de tre andre programmene startet i tre kunstneriske råd). Vi inviterer skoler nord på Tromsøya. Det kan være aktuelt å starte ved å velge ut et eller to klassetrinn for eksempel 6. klasse og 8. klasse. Men metoden skal gjelde alle klassetrinn. Vi vil - invitere musikklærere og ledelse fra de aktuelle skolene til et info/ idemyldringsmøte - skolene legge fram sine behov i forhold til musikk og L97 - deretter invitere ulike»musikalske samarbeidspartnere» til å løse spesifikke oppgaver i forhold til skolenes behov. - lage et helhetlig program for skolene som inneholder: Oppleve, skape, lære - sette allerede eksisterende musikk- prosjekter i system slik som: o oppleve! skolekonserter! skolens egne konserter! konsertbesøk i kulturhuset og lignende! møte musikere, produsenter og komponister fra ulike genrer o skape! lage opplegg rundt skolekonserter og andre konserter! ulike verksteder! jobbe med formidling. Scenisk, men også med markedsføring! jobbe med lyd/ teknikk/ lydstudio! mange muligheter for å jobbe tverrfaglig!!!!! ende ut i en forestilling/ konsert på skolen og i kulturhuset? o lære! det musiske mennesket tar alle sanser i bruk! gjennom det de har vært med på i opplevelses- og skape- biten! lærerne»rullerer» med sitt undervisningsopplegg fra skole til skole, jobbe som et team! tverrfaglig gjennom eks et tema. Kostnader: Ideutvikling og igangsetting: Behov for tilførsel dersom programmet det musiske mennesket skal gjennomføres for alle Tromsøs skoler med bedre organisering og hevet kvalitet: 100 kr/elev = kr. Dette supplerer det som i dag brukes på musikk i skolen gjennom Tromsø kulturskole ( kr) og skolekonserter ( kr.) 5

6 3. prosjektår: Et helhetlig program fra klasse Skoleåret vil gå med til å prøve ut et helhetlig program for alle klassetrinn tilsvarende halvparten av Tromsøs elever. Etter prosjektperioden (fra og med 4. år) kan den kulturelle skolesekken gjennomføres for alle i Tromsø. Programmet skal avspeile lokal kultur så vel som internasjonal kultur, og norsk så vel som det samiske og det flerkulturelle Tromsø. Utvidelse av storbymodellen til resten av Troms Styringsgruppen/Troms fylke vil parallelt arbeide med om elementer fra Tromsøs modell kan utvides regionalt (samarbeid med nabokommunene) og om en slik regional modell kan overføres til andre regioner i Troms fylke. Grunnsteinene i en regional modell vil være: 1. Samarbeid med lokale kulturskoler, kunst- og kulturinstitusjoner (museer, kunstgallerier, bibliotek osv.) og frilancekuanstenre/-artister. Tar vi utgangspunkt i musikk kunne et videre delprosjekt for eksempel være musikkskole skolekonserter symfoniorkester i en region. 2. Internett: Det utvikles nå egne læringsprogram på internett, for eksempel innen film (M- ZOON). Tvibit er senter for dette i Troms. 3. Kulturtorg: Det kan utvikles både regionalt (for eksempel 5 regioner i Troms) og i nettverkssamarbeid for hele fylket. Organisatorisk utvikling av DKS-Tromsø: Den største utfordringen i prosjektet er å koordinere møtet mellom kunst og kultur og Tromsøs 8000 elever på en systematisk og effektiv måte. a) Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for prosjektet. b) Tromsø kommune har gjennomføringsansvaret. Det skjer i et samarbeid mellom Pedagogisk utviklingsstøtteenhet (PUST) og Kultur og idrett. Det formelle ansvaret legges til PUST da dette er et utviklingsprosjekt i skolen. Stillingen som koordinator ved PUST må utvides fra ½ til hel stilling neste skoleår. c) Samarbeid med kulturskolesentre: I år har fagsenteret for film på Tvibit koordinert hele programmet for film i 10.klasse. Fagsentre i teater ved Tromsdalen kulturhus og i bilde/form ved Tromsø kunstforening har deltatt i prosjektet, og kan etter hvert få tilsvarende koordinatoransvar. Det samme gjelder Tromsø kulturskole vedr. musikk/dans det musiske mennesket. d) Kulturtorg med systematisering av det videre kulturtilbudet i skolen. Her inngås et tettere samarbeid mellom Tromsø kommune og Troms fylkeskommune. e) Opplæring av lærere: Innarbeides i opplæringsprogrammet som PUST har ansvaret for. Samarbeid med Høyskolen i Tromsø videreutvikles 3. Har vi nok kunst og kultur? Tromsø kommunes 4 satsing på det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Tromsø er en forutsetning for å kunne gjennomføre den kulturelle skolesekken: Det gjelder kulturinstitusjoner som Tromsø Kunstforening, Hålogaland teater, Tromsø symfoniorkester, 3 Det er dessuten aktuelt å samarbeide med faglærerutdanningen i praktiske og estetiske fag vedr. prosjekter som studenter derfra kan delta i. 4 Flere av disse mottar også støtte fra staten og Troms fylkekommune. 6

7 KulturHuset, Perspektivet Tromsø bymuseum og Polarmuseet; det gjelder frie teatergrupper, artister og frilancekunstnere, og det gjelder skape/aktivitetsdelen som utøves gjennom Tromsø kulturskole og kulturskolesentrene i Kunstforeninga, Rådstua teaterhus, Tvibit og Tromsdalen kulturhus. Uten denne satsingen ville det ikke vært noe kunst og kultur å putte i sekken. Kulturhusene/institusjonene yter realverdier til DKS i form av kunstproduksjoner, bruk av lokaler, utstyr, oppfølging av ungdommer osv. For eksempel kan vi nevne at filmfagsenteret på Tvibit merker alt nå til tross for sin unge alder en økende tilstrømming av ungdom som vil bruke film i skoleprosjektoppgaver i tillegg til ungdom som søker dit på fritida. Eksemplet Tvibit illustrerer at kulturlivet har et ubrukt potensiale som kan utløses gjennom prosjektet DKS. Prosjektet vil vise om kunst- og kulturproduksjonen blir stor nok til å fylle skolesekken for alle de 8000 elevene. Skal Tvibit, Kunstforeninga, de tre teatersentrene (Hålogaland teater, Tromsdalen kulturhus, Rådstua teaterhus) og de andre kunne ta i mot veksten i oppgaver, må det skapes mer forutsigbare rammer for den kulturelle skolesekken. Økonomi For å gjennomføre DKS i Tromsø må det tilføres følgende: Kostnader: 3 program 3 klassetrinn teater bilde film: Etter prosjektet 16 skoler/ elever: 1800 elever: Alle elever elever: på 3 klassetrinn: Kulturtorg: Det musiske mennesket: Utvides Utvides Sum Finansieringsplan for tilførsel av midler: Skoleåret Skoleåret Påfølgende skoleår Årlig fom Høst 2002 Vår 2003 Høst 2003 Vår 2004 Høst Vår Kulturdep Tromsø kommune Troms fylke Sum Komm. egenandel budsjettår : : : Utgifter pr elev: Knapt 500 kr. 7

8 Denne finansieringsplanen forutsetter: - at Stortinget avsetter spillemidler til DKS fom i tillegg til det som bevilges i dag som er varslet til Stortinget i juni i år. Tromsøs andel her vil være ca. 1.8 mill. i at den kommunale egenandelen innarbeides i økonomiplanen. - at opptrappingsplanen gjøres forutsigbar gjennom en avtale mellom stat, fylke og kommune fram til 2004 (prosjektperioden). Finansieringsplanen suppleres med det som Tromsø kommune i dag bruker på kultur i skolen: Administrative ressurser (PUST og Kultur og idrett) totalt ca. ½ årsverk: Kurs og vikarutgifter 6 : Tromsø kulturskole musikk og dans: Ca kr 7. Skolekonserter: ca Midler som hver skole i dag bruker til kunst.- og kulturformål. Dette varierer sterkt fra skole til skole, men kan stipuleres til ca. 100 kr. For Tromsø kommune ca Totalt: kr. I tillegg bruker Troms fylkeskommune følgende på kultur i skolen som tilfaller Tromsø: Her er det viktig å føye til at fylkeskommunens hovedinnsats ligger i å styrke det kunst- og kulturlivet som skal fylle den kulturelle skolesekken i Tromsø. Vedlegg: Tre program for DKS-Tromsø: En forestilling blir til, Æ e Æ ser Æ vil, Aktivitetsplan for FILM. Avisutklipp. 5 Et flertall i Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen i Stortinget har pr. 30. april gått inn for at det avsettes spillemidler som øremerkes den kulturelle skolesekken tilsvarende 57mill i 2002, 114 mill. i 2004 og 172 mill. i Tromsø har drøyt 1 % av befolkningen i vikarutgifter i forbindelse med lærerkurs er i 2002 fordelt til de 16 skolene som deltar i prosjektet. Ca avsettes til kurs høsten I hovedsak brukes dette til å gjennomføre det storslagne prosjektet Bare kunsten beveger nordlyset. 8

SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN HØGSKOLEN I BODØ AUGUST 2006 INNHOLD 1.0 Sammendrag av forutsetninger ved Høgskolen i Bodø... 3 1.1 Høgskolen i Bodø... 5 1.2 Profesjonshøgskolen...

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken Lokal plan for 2011-2014 1 DEN LOKALE KULTURELLE SKOLESEKKEN EIDSBERG KOMMUNE INNHOLD side 1. Bakgrunn 3 2. Målsetting 4 3. Organisering 5 4. Økonomi 7 5. Eidsberg kommunes lokale

Detaljer

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Føringer 3. Mål 4. Organisering og økonomi 6. Lokal plan 7. Eksempler 2 1. FORORD

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Arts and Cultural Education in Norway Professor Anne Bamford Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Foto: Odd Mehus Innledning Kort om bakgrunn Rapporten «Arts and Cultural

Detaljer

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Kunstnerisk og kulturelt mangfold Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Gullskogen tenk en skog full av gull Vet du virkelig ikke det, at

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE

PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold: Kap.1 Innledning s. 3 Kap.2 Lovfesting Forutsetninger og premisser for drift s.5 2.1 Opplæringsloven 2.2 Kulturskolen-kunststykke i kommunens satsning for et rikere

Detaljer

Norsk Kulturskoleråd veien videre

Norsk Kulturskoleråd veien videre Norsk Kulturskoleråd veien videre Organisasjonsutvalget 6. mars 2006 VERSJON 07.03.2006 SIDE 2 I N N H O L D Side Kap. 1 Innledning 7 Bakgrunnen for utredningen Kap. 2 Sammendrag 9 Utvalgets hovedkonklusjoner

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Hilde Lidén «Tørrfisken stinka, men kahytten var topp»

Hilde Lidén «Tørrfisken stinka, men kahytten var topp» RAPPORT 2004:12 Hilde Lidén «Tørrfisken stinka, men kahytten var topp» En oppfølgingsstudie av to modeller for organisering av Den kulturelle skolesekken ISF 2004 Rapport 2004:12 Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Kulturskoleutredning 2009

Kulturskoleutredning 2009 Løten kommune Kulturskoleutredning 2009 INNLEDNING... 2 VEDTAK... 2 PROSESS... 2 LOVFORANKRING... 3 STATLIGE FØRINGER... 3 KOMMUNALE FØRINGER... 4 FORSKNING I FAGFELTET... 4 STATUS FOR KULTURSKOLETILBUDET

Detaljer

- utvikling mot et lokalt ressurssenter. Rapport. Harry Rishaug oktober 2011. Side 1 av 46

- utvikling mot et lokalt ressurssenter. Rapport. Harry Rishaug oktober 2011. Side 1 av 46 - utvikling mot et lokalt ressurssenter Rapport Harry Rishaug oktober 2011 Side 1 av 46 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn og forarbeid... 6 3 De nasjonale satsingsområdene... 8 4 Kulturskolenes primære

Detaljer

KULTURSKOLEUTVALGET. Kulturskoleløftet. Kulturskole for alle

KULTURSKOLEUTVALGET. Kulturskoleløftet. Kulturskole for alle KULTURSKOLEUTVALGET Kulturskoleløftet 07. 09. 2010 Forord Den 22. desember 2009 oppnevnte Kunnskapsdepartementet et utvalg som blant annet skulle se nærmere på de utfordringene og mulighetene som ligger

Detaljer

KULTURSKOLEUTVALGET. Kulturskoleløftet. Kulturskole for alle

KULTURSKOLEUTVALGET. Kulturskoleløftet. Kulturskole for alle KULTURSKOLEUTVALGET Kulturskoleløftet 07. 09. 2010 Forord Den 22. desember 2009 oppnevnte Kunnskapsdepartementet et utvalg som blant annet skulle se nærmere på de utfordringene og mulighetene som ligger

Detaljer

NMH-PUBLIKASJONER 2012:6 OASE

NMH-PUBLIKASJONER 2012:6 OASE NMH-PUBLIKASJONER 2012:6 OASE Om kulturskoleutvikling og lokal forankring av Den kulturelle skolesekken Rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom grunnskole, kulturskole og musikklærerutdanning Signe Kalsnes

Detaljer

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 1 INDEKS: Indeks side 1 Innledning side 2 I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 II. Andre forhold, avtaler og dokument av viktighet for avtalenside 3 a) 1. Kommuneavtalen

Detaljer

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud R Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud Rapport 2012-12 Proba-rapport nr. 2012-12, Prosjekt nr. 12001 ISSN: 1891-8093 TT/PDS, HB, 04.02.13 Offentlig

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Fra Musikkskole til Kulturskole.

Fra Musikkskole til Kulturskole. Fra Musikkskole til Kulturskole. Innhold: Innledning Bakgrunn: Lovfesting av musikk-og kulturskolen Tilskudd til musikk-og kulturskoler Andre sentrale dokumenter Utviklingsprosjekt Lokale planer Mål for

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Kulturskoleplan 11.10.12 1 PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Overordnet mål... 4 1.1 Virksomhetsidè...

Detaljer

Røros Kulturskole en skole for framtiden

Røros Kulturskole en skole for framtiden RØROS KOMMUNE Røros Kulturskole en skole for framtiden Plan for utvikling i perioden 2014 2024 KULTURSKOLE FOR ALLE Vedtak i kommunestyret den 28.11.2013 sak 57/13: 1. På prinsipielt grunnlag vedtas framlagte

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren Fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet DET MULIGES KUNST Råd til

Detaljer