Revidert prosjektbeskrivelse DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN en storbymodell for Tromsø Troms aug juni 2004 (tre skoleår)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert prosjektbeskrivelse DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN en storbymodell for Tromsø Troms aug. 2001 juni 2004 (tre skoleår)"

Transkript

1 Revidert prosjektbeskrivelse DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN en storbymodell for Tromsø Troms aug juni 2004 (tre skoleår) Utarbeidet mai 2002 Troms fylkeskommunen mottok 1 mill. kr. fra Kulturdepartementet for skoleåret for å utvikle en storbymodell for den kulturelle skolesekken i et treårig prosjekt. Styringsgruppen for prosjektet består av fylkeskultursjef Nina Badendyck, Høyskolen i Tromsø v/anne Myrstad/Anne Eriksen, Statens utdanningskontor v/ulla Hansen og Tromsø kommune v/sissel Rye Tørring, prosjektkoordinator Liv Kari Antonsen (Pedagogisk utviklingsstøtte) og Bi Haavind (Kultur og idrett.) Styringsgruppen har utarbeidet prosjektbeskrivelsen som ble oversendt Kulturdepartementet okt og vedtatt av Tromsø kommunestyre des Dette er en oppdatert prosjektbeskrivelse utarbeidet etter første prosjektår mai Oppdatert prosjektbeskrivelse fremlegges for Tromsø kommunestyre i juni Tromsøs storbymodell Mål for prosjektet: Å prøve ut en storbymodell for den kulturelle skolesekken basert på å ta i bruk det profesjonelle kunst- og kulturliv i Tromsø for å gi skolebarn og ungdom en rikere skoledag med vekt på å oppleve å skape å lære som integrert del av læreplanen (L97). med skolesekk på magen... Begrepet den kulturelle skolesekken stammer fra pionerkommunen Sandefjord som har satset systematisk på å gjennomføre skolesekken på alle ti klassetrinn på linje med andre kunnskapskilder og læremetoder. Når vi her i Tromsø legger bildet av skolesekken frem på magen så er det for å få den fram i front: Vi vil vise at veksten i kunnskap og klokskap ligger i å ta i bruk mage, hjerte og sjel. Det er dette som i lov om grunnskolen (Opplæringsloven) kalles gagns menneske. I L 97 er bruk av kunst og kultur ennå sterkere fremhevet, og bl.a. det formulert slik: I opplæringa skal en leggje stor vekt på kreative uttrykkformer, opplevingar og refleksjon. (s. 76). Dette er utdypet flere steder gjennom fagene. Askeladden hadde sekken sin på magen og brukte den da han kappåt med trollet og vant! Skolesekken på magen er kort og godt den som viser at vegen mellom musikk og matematikk er kort, den som beviser at lese- og skrivelyst fins i hvert eneste menneske, den som utvider rommet for å forstå verden rundt oss lokalt og globalt, den som gir barn og unge rom for nysgjerrigheten og den som åpner og tar i bruk alle sanser og muligheter slik Askeladden gjorde. 1

2 Det kreves en hel by for å oppdra et barn (Afrikansk ordspråk 1 ) Tromsø har to store ressurser: 8000 elever som tilbringer 10 år av sine liv i grunnskolen for å lære og for å utvikle seg som mennesker. Et voksende, rikt og allsidig kulturliv som omfatter utøvende profesjonelle kunstnere, kulturformidlere og kulturarbeidere i alle kunstarter. Det er et systematisk møte mellom disse to ressursene som er grunnlaget for vekst på begge sider. Det særegne ved Tromsøs modell er den sterke vekten på at elevene får delta aktivt i å skape selv, og at dette settes i sammenheng med kunstnerisk opplevelse og rom for refleksjon. Denne modellen har vi startet med i inneværende skoleår, og vi vil bruke de to neste årene på å gjøre ferdig har følgende tre elementer: 1. Helhetlige program basert på å oppleve, skape og lære innenfor teater/litteratur, bildekunst, film og musikk. 2. Utvikle et kulturtorg for å gi hver enkelt skole/klasse mulighet til å velge kunst og kultur til bruk i undervisningen. 3. Utvikle en fagplan for alle 10 skoleår i grunnskolen som gir rammer for det som skal fylles i Den kulturelle skolesekken i Tromsø. Grunnlaget for å lage en tiårig fagplan er L97 og Tromsøs egen temaplan for kunst og håndtverksfagene 2. Alle fag (matematikk, norsk, samfunnsfag, naturfag, kroppsøving, engelsk, kristendom/religion/livssyn) og tverrfaglige prosjekter kan innarbeides i denne fagplanen. Planen utvikles i samarbeid med skolene og Pedagogisk utviklingsstøtteenhet. Det kreves en hel by. : Muligheten til å lage en tiårig plan er å ta i bruk Tromsø som kulturby, lærings- og opplevelsessted. Det skal lages en plan som sørger for at alle barn i løpet av ti års skolegang inkluderer museene, arkitekturen og byplanleggingen, kunst- og kulturinstitusjonene, kunst- og kulturlivet: Ungene skal lære seg å ta i bruk byen og byen skal lære seg å ta i bruk barna og ungdommen. Første prosjektår skoleåret Tre program i teater, bilde og film Første prosjektår ble målsettingen gjennomført på tre ulike klassetrinn på utvalgte forsøksskoler i Tromsø. Det ble utviklet tre programmer med utgangspunkt i Tromsø kommunes temaplan for kunst- og håndverksfag. Gjennom programmene fikk elevene oppleve profesjonell kunst, møte kunstnere og laget/lært egne kunstuttrykk med profesjonell hjelp. De tre programmene var: En forestilling blir til eventyr, teater, litteratur - for 4. klasse fra 6 skoler på Kvaløya, 126 elever. 1 Fritt oversatt fra engelsk: It takes a whole village to educate a child. 2 Kunst og håndverk i Tromsøskolene. Utgitt av Oppvekstavdelingen/Utviklingssenteret for skole og barnehager

3 Fra helleristninger til grafitti og design bildekunst, form og visuelle uttrykk - for 7.klasse fra 5 skoler på fastlandet nord, 103 elever. Film for og med 10.klasse fra de 5 ungdomsskolene på fastlandet 189 elever. De tre programmene følger vedlagt. Parallelt var det eget opplæringsprogram for lærere i regi av Høgskolen i Troms. Kostnader: fra Kulturdepartementet, dvs. ca kr/elev. Tromsø kommune har i tillegg bidratt direkte med ca ½ årsverk samt til vikarutgifter i forbindelse med at lærere har vært på kurs. Makka og Bernt er kule møte med kunst og kunstnere 24. april ble det avhold et erfarings- og evalueringsseminar der lærere, elever og kunstnere deltok gjennom fremlegg og gruppearbeid. Responsen fra lærere og elever i hhv. 4., 7. og 10.klasse unison og entydig: Møtet med profesjonell kunst og kunstnere var utrolig lærerikt og ga faglig innhold og mer motivasjon tilbake. Til tross for litt skepsis fra lærerne i starten fordi en var redd for at prosjektet ville spise av undervisningstida, så var erfaringen det motsatte: Det gav kunnskap og ikke minst: Motivasjon til å lære mer. Læregevinsten var større enn tidsbruken, en av lærerene mente også å kunne måle dette. Lærerne understreket verdien av profesjonaliteten og kvaliteten både i å oppleve kunsten og i å kunne bruke kunstnere i skolen. Eller som 4.klassingene som hadde fått bruke teaterkunstnere til å lage egne forestillinger uttrykte: Kjempeartig/-kult med Makka (Kleist) og Bernt (Bjørn). Forestillingene ble vist i KulturHuset under Eventyrfestivalen i mai, og der en selv kunne se resultatene og hva ungene mente. Evalueringsseminaret 24. april viste at lærere og elever er sultne. Sultne på å lære, sultne på kvalitet og sultne på å gjøre. Dette har selvsagt også en bakgrunn i en sulteforet skole, der en knapt har råd til formingsmateriale og bussturer. Eller som en av lærerne på keramikkurs uttrykte det: Det var herlig å kunne få bruke leire slik vi ville, ellers har vi bare råd til å dele en liten klump. Men først og fremst var det møtet og gleden ved kunstnerisk profesjonalitet som ble fremhevet av lærere og elever, og som skapte glede, læring og opplevelse. Det er laget en egen evalueringsrapport fra seminaret. Det vil også bli laget en egen rapport fra hele første prosjektår. 2. prosjektår skoleåret Tre resultatmål: 1. Utvide de tre programmene i teater, bilde og film til ca. dobbelt så mange elever til ca. samme totalkostnad. 2. Lage et kulturtorg en møteplass for kunst, kultur og skoler våren Kulturtilbudene legges ut på internett. Kulturtorget skal gi alle skoler og klasser en mulighet til å velge. 3. Lage et program for musikk: Det musiske menneske : Forsøksordning på noen skoler for å koordinere/videreutvikle det eksisterende tilbudet innen musikk og dans i skolen ut fra målsettingen Å OPPLEVE Å LÆRE Å SKAPE. 3

4 Med dette legges kimen til det som skal bli den fulle skolesekken for alle klassetrinn i hele Tromsø. DKS skal inkludere og tilrettelegges for funksjonshemmede barn. Det siste må få en forsterket plass i prosjektet fordi DKS nettopp åpner for å ta i bruk flere sanser for å lære! Det kan også koples til det som i dag kalles spesialundervisning. Resultatmål nr 1: Utvide de tre programmene til dobbelt så mange elever De tre programmene i teater, bilde og film for hhv. 4. klasse, 7. klasse og 10.klasse utgjør tyngdepunktet i prosjektet. Tromsøs barn og ungdom får her tilført nytt innhold og et ny læring gjennom bruk av kunst og kunstnere i skolen. Første prosjektår ble dette tilbudet gitt til ca. 400 elever. Målet for neste skoleår er å utvide tilbudet til ca. 800 elever til samme kostnad, dvs kr. Dersom tilbudet skal gis til alle elever i de tre klassetrinnene (2.400 elever), vil det koste totalt 2.4 mill. kr pr. år. Det tilsvarer 1000 kr/elev. Det er mulig å redusere kostnadene pr. elev på følgende måte: Organisere/koordinere de tre programmene mer effektivt. Dette kan organiseres i samarbeid mellom prosjektkoordinator og kulturfagsentre i Tromsø kommune. Programmene har vært litt for omfattende, de kan strammes noe inn. Men alle tre programmer skal inneholde opplevelse, å skape og å lære. Deltakende skoler bes bidra med en mindre egenandel, for eksempel 100kr/elev. Dette forutsetter at programmet er klart tidlig, slik at det er innarbeidet i skolenes virksomhetsplaner. Resultatmål nr. 2: Kulturtorg i Tromsø og på nettet Hensikten med å lage et kulturtorg er å systematisere det tilbudet og de mulighetene som allerede fins og som er finansiert: Skolekino, skolekonserter, teaterforestillinger, museum, bibliotek, forfatterbesøk osv. Gi skolene/klassene valgfrihet til å ta kunsten og kulturen i bruk i undervisningen. Legge grunnlaget for at kunst- og kulturtilbudet kan innarbeides i fagene ved å lage en rammeplan for hhv. barnetrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Supplere de tre hovedsatsingsprogrammene. Den interessen som de har skapt kan lærere/elever selv følge opp ved å bruke/ handle på kulturtorget. Åpne muligheten for et regionalt kulturtorg for Tromsøregionen/Troms. Kulturtorget består av to deler: En samling for lærere hver vår der kunst- og kulturlivet profilerer det de kan tilby kombinert med en fagkonferanse og lærerkurs. Her må det trekkes på erfaringer fra kulturtorg i andre byer/fylker. En egen hjemmeside med kulturtilbud til skolene som oppdateres hele tiden. Kostnader: pr. år. Resultatmål nr. 3: Starte arbeidet med det musiske mennesket Hensikten er å gi det musiske mennesket en sentral plass i læringen og i samfunnet. å koordinere den musikkaktiviteten som fins i Tromsøskolene og musikktilbudet i Tromsø og gjøre det mer helhetlig og systematisk ut fra filosofien å oppleve å lære å skape. 4

5 kople musikk - bevegelse/dans og andre kunstuttrykk til mange fag eller kople kropp og sjel og utvikling. Dette skal innpasses i læreplanene. Kvalitetsheve musikktilbudet og læringen i skolen. Samarbeidspartnere: Musikklærerne/andre lærere Tromsø kulturskole med tilbud i musikk og dans. I dag bruker de programmet Bare kunsten beveger nordlyset. Høyskolen i Tromsø, avdeling for kunstfag/musikk. Tromsø symfoniorkester som har skolene på sitt program. Skolekonserter/Musikk i Troms/Rikskonsertene. Vi starter ideutvikling og litt utprøving skoleåret : Denne gangen starter vi ideutviklingen i skolene. (Utvikling av de tre andre programmene startet i tre kunstneriske råd). Vi inviterer skoler nord på Tromsøya. Det kan være aktuelt å starte ved å velge ut et eller to klassetrinn for eksempel 6. klasse og 8. klasse. Men metoden skal gjelde alle klassetrinn. Vi vil - invitere musikklærere og ledelse fra de aktuelle skolene til et info/ idemyldringsmøte - skolene legge fram sine behov i forhold til musikk og L97 - deretter invitere ulike»musikalske samarbeidspartnere» til å løse spesifikke oppgaver i forhold til skolenes behov. - lage et helhetlig program for skolene som inneholder: Oppleve, skape, lære - sette allerede eksisterende musikk- prosjekter i system slik som: o oppleve! skolekonserter! skolens egne konserter! konsertbesøk i kulturhuset og lignende! møte musikere, produsenter og komponister fra ulike genrer o skape! lage opplegg rundt skolekonserter og andre konserter! ulike verksteder! jobbe med formidling. Scenisk, men også med markedsføring! jobbe med lyd/ teknikk/ lydstudio! mange muligheter for å jobbe tverrfaglig!!!!! ende ut i en forestilling/ konsert på skolen og i kulturhuset? o lære! det musiske mennesket tar alle sanser i bruk! gjennom det de har vært med på i opplevelses- og skape- biten! lærerne»rullerer» med sitt undervisningsopplegg fra skole til skole, jobbe som et team! tverrfaglig gjennom eks et tema. Kostnader: Ideutvikling og igangsetting: Behov for tilførsel dersom programmet det musiske mennesket skal gjennomføres for alle Tromsøs skoler med bedre organisering og hevet kvalitet: 100 kr/elev = kr. Dette supplerer det som i dag brukes på musikk i skolen gjennom Tromsø kulturskole ( kr) og skolekonserter ( kr.) 5

6 3. prosjektår: Et helhetlig program fra klasse Skoleåret vil gå med til å prøve ut et helhetlig program for alle klassetrinn tilsvarende halvparten av Tromsøs elever. Etter prosjektperioden (fra og med 4. år) kan den kulturelle skolesekken gjennomføres for alle i Tromsø. Programmet skal avspeile lokal kultur så vel som internasjonal kultur, og norsk så vel som det samiske og det flerkulturelle Tromsø. Utvidelse av storbymodellen til resten av Troms Styringsgruppen/Troms fylke vil parallelt arbeide med om elementer fra Tromsøs modell kan utvides regionalt (samarbeid med nabokommunene) og om en slik regional modell kan overføres til andre regioner i Troms fylke. Grunnsteinene i en regional modell vil være: 1. Samarbeid med lokale kulturskoler, kunst- og kulturinstitusjoner (museer, kunstgallerier, bibliotek osv.) og frilancekuanstenre/-artister. Tar vi utgangspunkt i musikk kunne et videre delprosjekt for eksempel være musikkskole skolekonserter symfoniorkester i en region. 2. Internett: Det utvikles nå egne læringsprogram på internett, for eksempel innen film (M- ZOON). Tvibit er senter for dette i Troms. 3. Kulturtorg: Det kan utvikles både regionalt (for eksempel 5 regioner i Troms) og i nettverkssamarbeid for hele fylket. Organisatorisk utvikling av DKS-Tromsø: Den største utfordringen i prosjektet er å koordinere møtet mellom kunst og kultur og Tromsøs 8000 elever på en systematisk og effektiv måte. a) Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for prosjektet. b) Tromsø kommune har gjennomføringsansvaret. Det skjer i et samarbeid mellom Pedagogisk utviklingsstøtteenhet (PUST) og Kultur og idrett. Det formelle ansvaret legges til PUST da dette er et utviklingsprosjekt i skolen. Stillingen som koordinator ved PUST må utvides fra ½ til hel stilling neste skoleår. c) Samarbeid med kulturskolesentre: I år har fagsenteret for film på Tvibit koordinert hele programmet for film i 10.klasse. Fagsentre i teater ved Tromsdalen kulturhus og i bilde/form ved Tromsø kunstforening har deltatt i prosjektet, og kan etter hvert få tilsvarende koordinatoransvar. Det samme gjelder Tromsø kulturskole vedr. musikk/dans det musiske mennesket. d) Kulturtorg med systematisering av det videre kulturtilbudet i skolen. Her inngås et tettere samarbeid mellom Tromsø kommune og Troms fylkeskommune. e) Opplæring av lærere: Innarbeides i opplæringsprogrammet som PUST har ansvaret for. Samarbeid med Høyskolen i Tromsø videreutvikles 3. Har vi nok kunst og kultur? Tromsø kommunes 4 satsing på det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Tromsø er en forutsetning for å kunne gjennomføre den kulturelle skolesekken: Det gjelder kulturinstitusjoner som Tromsø Kunstforening, Hålogaland teater, Tromsø symfoniorkester, 3 Det er dessuten aktuelt å samarbeide med faglærerutdanningen i praktiske og estetiske fag vedr. prosjekter som studenter derfra kan delta i. 4 Flere av disse mottar også støtte fra staten og Troms fylkekommune. 6

7 KulturHuset, Perspektivet Tromsø bymuseum og Polarmuseet; det gjelder frie teatergrupper, artister og frilancekunstnere, og det gjelder skape/aktivitetsdelen som utøves gjennom Tromsø kulturskole og kulturskolesentrene i Kunstforeninga, Rådstua teaterhus, Tvibit og Tromsdalen kulturhus. Uten denne satsingen ville det ikke vært noe kunst og kultur å putte i sekken. Kulturhusene/institusjonene yter realverdier til DKS i form av kunstproduksjoner, bruk av lokaler, utstyr, oppfølging av ungdommer osv. For eksempel kan vi nevne at filmfagsenteret på Tvibit merker alt nå til tross for sin unge alder en økende tilstrømming av ungdom som vil bruke film i skoleprosjektoppgaver i tillegg til ungdom som søker dit på fritida. Eksemplet Tvibit illustrerer at kulturlivet har et ubrukt potensiale som kan utløses gjennom prosjektet DKS. Prosjektet vil vise om kunst- og kulturproduksjonen blir stor nok til å fylle skolesekken for alle de 8000 elevene. Skal Tvibit, Kunstforeninga, de tre teatersentrene (Hålogaland teater, Tromsdalen kulturhus, Rådstua teaterhus) og de andre kunne ta i mot veksten i oppgaver, må det skapes mer forutsigbare rammer for den kulturelle skolesekken. Økonomi For å gjennomføre DKS i Tromsø må det tilføres følgende: Kostnader: 3 program 3 klassetrinn teater bilde film: Etter prosjektet 16 skoler/ elever: 1800 elever: Alle elever elever: på 3 klassetrinn: Kulturtorg: Det musiske mennesket: Utvides Utvides Sum Finansieringsplan for tilførsel av midler: Skoleåret Skoleåret Påfølgende skoleår Årlig fom Høst 2002 Vår 2003 Høst 2003 Vår 2004 Høst Vår Kulturdep Tromsø kommune Troms fylke Sum Komm. egenandel budsjettår : : : Utgifter pr elev: Knapt 500 kr. 7

8 Denne finansieringsplanen forutsetter: - at Stortinget avsetter spillemidler til DKS fom i tillegg til det som bevilges i dag som er varslet til Stortinget i juni i år. Tromsøs andel her vil være ca. 1.8 mill. i at den kommunale egenandelen innarbeides i økonomiplanen. - at opptrappingsplanen gjøres forutsigbar gjennom en avtale mellom stat, fylke og kommune fram til 2004 (prosjektperioden). Finansieringsplanen suppleres med det som Tromsø kommune i dag bruker på kultur i skolen: Administrative ressurser (PUST og Kultur og idrett) totalt ca. ½ årsverk: Kurs og vikarutgifter 6 : Tromsø kulturskole musikk og dans: Ca kr 7. Skolekonserter: ca Midler som hver skole i dag bruker til kunst.- og kulturformål. Dette varierer sterkt fra skole til skole, men kan stipuleres til ca. 100 kr. For Tromsø kommune ca Totalt: kr. I tillegg bruker Troms fylkeskommune følgende på kultur i skolen som tilfaller Tromsø: Her er det viktig å føye til at fylkeskommunens hovedinnsats ligger i å styrke det kunst- og kulturlivet som skal fylle den kulturelle skolesekken i Tromsø. Vedlegg: Tre program for DKS-Tromsø: En forestilling blir til, Æ e Æ ser Æ vil, Aktivitetsplan for FILM. Avisutklipp. 5 Et flertall i Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen i Stortinget har pr. 30. april gått inn for at det avsettes spillemidler som øremerkes den kulturelle skolesekken tilsvarende 57mill i 2002, 114 mill. i 2004 og 172 mill. i Tromsø har drøyt 1 % av befolkningen i vikarutgifter i forbindelse med lærerkurs er i 2002 fordelt til de 16 skolene som deltar i prosjektet. Ca avsettes til kurs høsten I hovedsak brukes dette til å gjennomføre det storslagne prosjektet Bare kunsten beveger nordlyset. 8

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud og heve deres kulturelle kompetanse. Den kulturelle

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN 2012-2015 HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013 Innhold 1. BAKGRUNN:... 3 2. OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS):... 4 3. DKS i NÆRØY KOMMUNE:... 5 I) DKS-KOORDINATOREN...

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN KOMMUNAL PLAN 2005 2008 Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN...1 1. Forord...3 2. Forankring...3 3. Mål...3 4. Organisering...3 4.1 Skolens kontaktperson...3 4.2 Samarbeide med

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN

DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune Strategiplan for Den kulturelle skolesekken 2008 2012 i Drammen kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Historikk 3 1.2 Intensjon 3 1.2 DKS er 3 2. Evaluering av forrige plan 4 3. Begrunnelse og

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN MÅSØY KOMMUNE: Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Med tiltak for skoleåret 2006/2007. Den kulturelle skolesekken i Måsøy kommune. PLANGRUPPE. Ved utarbeiding av de 3 siste års planer, har arbeidsgruppen

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/16

Plan for DKS skoleåret 2015/16 Plan for DKS skoleåret 2015/16 Den kulturelle skolesekken i Åmot kommune Besøksadresse: Torget 1 postadresse: Torget 1 telefon: 62434044 faks: epostadresse: postmottak@amot.kommune.no hjemmeside: Amot.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. HANDLINGSPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/21623

Saksframlegg. HANDLINGSPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/21623 Saksframlegg HANDLINGSPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) TRONDHEIM KOMMUNE 2004-2007 Arkivsaksnr.: 04/21623 Forslag til vedtak: - Formannskapet slutter seg til Trondheim kommunes deltakelse i Sør-Trøndelag

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Veiledning for utfylling, se vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/pub/nordtrondelag/main/?aid=10629&cid=5848 1. Tittel på produksjon

Detaljer

DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen Leder Eirik Birkeland Sissel Andsnes, Magne Espeland, Ann Evy Duun, Ole Hamre, Berit

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget sal og scene

Elevbedrift i valgfaget sal og scene Elevbedrift i valgfaget sal og scene Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole. Veiledning for utfylling, se vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/ Frist for innsending 1. november 2014. Dette skjemaet består

Detaljer

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Program Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Handlingsplan DKS Bodø Den kulturelle skolesekkens mål: Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen Legge til rette for at elever i grunnskolen

Detaljer

Tildelingsbrev vedrørende Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2011/ 2012

Tildelingsbrev vedrørende Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2011/ 2012 Kommunene i Østfold Att: Rådmann Vår ref.: 2011/6673-59825/2011 Deres ref.: Dato: 27.09.2011 Tildelingsbrev vedrørende Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2011/ 2012 Ved

Detaljer

Vær sett med barns øyne

Vær sett med barns øyne fotografering som teknikk og formidlingsform. Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/kks Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, videregående skole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Program Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Handlingsplan DKS Bodø Den kulturelle skolesekkens mål: Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen Legge til rette for at elever i grunnskolen

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

Forord 2. Forankring Mål Organisering 4.1 Skolens kulturkontakt

Forord 2. Forankring Mål Organisering 4.1 Skolens kulturkontakt Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN... 1 1. Forord... 3 2. Forankring... 3 3. Mål... 3 4. Organisering... 3 4.1 Skolens kulturkontakt... 3 4.2 Samarbeide med lokale kunst- og kulturaktører... 4 4.3 Elevmedvirkning...

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag For veiledning og nettskjema for innmelding, se «For utøvere og produsenter» på www.dksnordtrondelag.no.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag For veiledning og nettskjema for innmelding, se «For utøvere og produsenter» på www.dksnordtrondelag.no. Forslag til DKS Nord-Trøndelag For veiledning og nettskjema for innmelding, se «For utøvere og produsenter» på www.dksnordtrondelag.no. Eventuelle spørsmål rettes til Irene.Rosenblom@ntfk.no (grunnskole)

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/60-47 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken Tilsagn Ny GIV - 2011 / 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir fylkesjefen

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Elverum kommune Besøksadresse: Kommunehuset Folkvang Lærerskolealleen 1 postadresse: 2409 Elverum telefon: 62433000

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012 "Oppfostringen skal gi elevene lyst på livet, mot til å gå løs på det og ønske om å bruke og utvikle videre det de lærer." 1 Innledning... 3

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Rammeplan for Aktivitetsskolen

Oslo kommune Utdanningsetaten. Rammeplan for Aktivitetsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Rammeplan for Aktivitetsskolen INNLEDNING Rammeplanen skal gi retning for innhold og organisering av aktivitetsskolen. Planen forutsetter at det utarbeides lokale planer for

Detaljer

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Føringer 3. Mål 4. Organisering og økonomi 6. Lokal plan 7. Eksempler 2 1. FORORD

Detaljer

program 2009/10 kulturskrinet

program 2009/10 kulturskrinet program 2009/10 kulturskrinet Obligatoriske opplegg barnetrinn trinn Tittel Beskrivelse tidspunkt 1. trinn Det er sant Fortellerbesøk fra Kulturskrinets egen Høsten 2009 at jeg fant... forteller, Tove

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015

VIRKSOMHETSPLAN 2015 VIRKSOMHETSPLAN 2015 OM PLANEN Virksomhetsplanen inngår i kommunens plansystem som består av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, virksomhetsplan og årsmelding. Virksomhetsplanen - som har bakgrunn i

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, grunnskole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken

Plan for Den kulturelle skolesekken Plan for Den kulturelle skolesekken Gildeskål kommune 2012/13 2015/16 1.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Innholdsfortegnelse Side: 2 2.0 Innledning Side: 3 3.0 Den kulturelle skolesekken i Gildeskål kommune Side:

Detaljer

1/7. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, grunnskole. 1. Tittel på produksjonen (evt. arbeidstittel)

1/7. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, grunnskole. 1. Tittel på produksjonen (evt. arbeidstittel) Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, grunnskole Frist for innsending 1. november 2014. Veiledning for utfylling, se www.dksnordtrondelag.no. Dette skjemaet består av 39 punkter/spørsmål. NB!

Detaljer

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kulturskolen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret

Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret fylkeskommune Postadresse: Postnr Sted Deres ref Vår ref Dato 09.06.2010 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret 2010-2011 Ved kongelig resolusjon av 4. juni 2010 ble overskuddet

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan Den kulturelle skolesekken Lokal handlingsplan for Siljan 2016-2019 Den kulturelle skolesekken Nasjonal satsing på kunst og kultur for alle elver Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Løten kommune Besøksadresse: Kildevegen 1 postadresse: Postboks 113 telefon: 62564000 faks: 62564001 epostadresse:

Detaljer

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i den kulturelle skolesekken 2008

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i den kulturelle skolesekken 2008 BEKKELAGET SKOLE Marienlundveien 1 1178 Oslo Tlf. 23 46 61 00 Fax. 23 46 61 10 1859 Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i den kulturelle skolesekken 2008 Prosjektets overordnete mål har vært: Den kulturelle

Detaljer

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole 2006 2010 Lindesnes kommune på lag med framtida 1 Grunnleggende målsettinger Kulturskolen skal gi alle barn, unge og voksne som ønsker det muligheter til å få opplæring

Detaljer

Programlegging og kvalitetskriterier

Programlegging og kvalitetskriterier Programlegging og kvalitetskriterier Frist for innsending av forslag til DKS sitt program er 1. november. Produksjonene behandles i to faser og to programråd. Vurdering av kvalitet gjøres i henhold til

Detaljer

Den kulturelle skolesekken i Vefsn kommune 2008 2012

Den kulturelle skolesekken i Vefsn kommune 2008 2012 VEFSN KOMMUNE Den kulturelle skolesekken i Vefsn kommune 2008 2012 Britt Hansen forteller afrikanske eventyr Fra Der mennesker møtes aksjonsuke i samarbeid med Fredskorpset høst 2007 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011 SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011 INNHOLD Innledning Fylkets abonnementsordning Det lokale aktivitetstilbudet Obligatoriske aktiviteter Valgfrie aktiviteter Kurs og etterutdanning Innledning Velkommen

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

3-ÅRIG HANDLINGSPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 2008-2011

3-ÅRIG HANDLINGSPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 2008-2011 3-ÅRIG HANDLINGSPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 2008-2011 INNLEDNING... 5 1. BAKGRUNN OG MÅLSETNING... 6 1.1 BAKGRUNN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I TROMSØ... 6 1.2 MÅLSETNING OG FORMÅL... 7 2.

Detaljer

Samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtalen 2012-2015 Politiske føringer Stortingsmelding 10 ( 2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking Stortingsmelding 20 ( 2012 2013) På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen NOU- Kulturutredningen

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Fordeling av spillemidler for skoleåret 2012/2013.

Den kulturelle skolesekken. Fordeling av spillemidler for skoleåret 2012/2013. Verran kommune 7790 Malm Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/05231-50 Gunn Mogseth Skrove 10.10.2012 Den kulturelle skolesekken. Fordeling av spillemidler for skoleåret 2012/2013. Verran

Detaljer

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom:

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom: Utviklingsplanen for Rogaland er basert på Stortingsmeldingene 38 og 39 fra 2002-2003 og på Melding om fordeling av spelemidlar for skuleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skuleåret 2006/2007

Detaljer

Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014

Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014 Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014 1. STATLIGE FØRINGER FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) Stortingsmelding nr. 8/2008 Den kulturelle skolesekken i framtida ble behandlet og vedtatt

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget design og redesign

Elevbedrift i valgfaget design og redesign Elevbedrift i valgfaget design og redesign Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere som omsetter ideer til nye virksomheter. Det å benytte og videreutvikle forkastede produkter og

Detaljer

Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1

Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1 Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1 INNLEDNING s. 3 FYLKETS ABONNEMENTSORDNING s. 4 LOKALE AKTIVITETER s. 5-8 Obligatoriske Valgfrie LÆRERKURS s. 9 Takk til våre samarbeidspartnere s. 10 Tilbudskatalog

Detaljer

Samarbeidsavtalen 2012-2015

Samarbeidsavtalen 2012-2015 BODØPILOTEN Samarbeidsavtalen 2012-2015 Formål Sammen skal vi øke barn og unges motivasjon og interesse for læring, ved å stimulere kreativitet og bruk av estetiske sans i opplæringen i skolene og barnehagene

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref 14/2614- Dato 19.06.2014 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2014-2015

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, grunnskole. Dette skjema består av 39 punkter/spørsmål. NB! Skjemaet kan ikke lagres underveis.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, grunnskole. Dette skjema består av 39 punkter/spørsmål. NB! Skjemaet kan ikke lagres underveis. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, grunnskole Frist for innsending 1.11. 2013 Veiledning for utfylling, se vår nettside. Dette skjema består av 39 punkter/spørsmål. NB! Skjemaet kan ikke

Detaljer

Informasjonsskriv til kommunekontakten

Informasjonsskriv til kommunekontakten INFORMASJON TIL KOMMUNEKONTAKTEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) ble introdusert som nasjonalt tiltak i 2001, og er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

MÅL OG PRINSIPP FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

MÅL OG PRINSIPP FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN HVA ER DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN? Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som har som mål å gi alle skoleelever en best mulig kulturell utrustning i løpet av skoletiden. Gjennom møte med

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/02902-040 Dato: 30.05.06 KUNST- OG KULTURSTRATEGI 2006-2011 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, MED IDRETT OG KIRKE/ BYSTYRET

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Programmering for Dks Oslo Alle produksjoner behandles i fagutvalg / programråd. I fagutvalgene sitter representanter fra både kultur- og skolesektor. November ca medio januar Vurderingsmateriell deles

Detaljer

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1. Den kulturelle skolesekken: Melding om fordeling av spillemidler for skoleåret 2006/2007

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1. Den kulturelle skolesekken: Melding om fordeling av spillemidler for skoleåret 2006/2007 DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1 Østfold fylkeskommune jl_~ entr~adrnan~strasjone~~,j Postboks 220 1702 SARPSBORG Saksnr, 2i~?Th/ ~ i): :::b9~~ ~/ ~ Deresref Vår ref Dato 2006/04736

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Fordeling av spillemidler til Den lokal kulturelle skolesekken i kommunene for skoleåret 2012/ 2013

Fordeling av spillemidler til Den lokal kulturelle skolesekken i kommunene for skoleåret 2012/ 2013 «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Vår ref.: 2012/4662-48927/2012 Deres ref.: «REF» Dato: 04.09.2012 Fordeling av spillemidler til Den lokal kulturelle skolesekken i kommunene

Detaljer

Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i utviklingen av mennesket Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i samfunnsutviklingen

Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i utviklingen av mennesket Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i samfunnsutviklingen Verdigrunnlag Kunst og kultur som metode Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i utviklingen av mennesket Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i samfunnsutviklingen Kunstens egenverdi Læreren

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4486-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BUDSJETT 2009 - UTFORDRINGER BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4486-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BUDSJETT 2009 - UTFORDRINGER BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4486-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BUDSJETT 2009 - UTFORDRINGER BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Magdaplan 2012-2016 Side 1

Magdaplan 2012-2016 Side 1 Magdaplan 2012-2016 Side 1 Planen er utarbeidet av koordinator for Magda/DKS: Per-Kåre Mæhlum og Tone Valland Mailadresse: per-kare.mahlum@porsgrunn.kommune.no Tlf.: 35 54 72 20-952 41 178 Magdaplan 2012-2016

Detaljer

Fagplan. kulturkarusellen. Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole

Fagplan. kulturkarusellen. Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole Fagplan kulturkarusellen Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning og anledning til å møte ulike kunstformer

Detaljer

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Planperiode 2006 2007 1 Den kulturelle skolesekken Berlevåg kommune Skoleåret 2006-2007 1. INNLEDNING 1.1 Overordnede mål Målsettingen for den kulturelle

Detaljer

Kim & Trym. med hjemlengsel og utferdstrang. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops)

Kim & Trym. med hjemlengsel og utferdstrang. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops) 2010 2011 Kim & Trym med hjemlengsel og utferdstrang Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops) Konsert for 1. - 7. årstrinn : Kim & Trym programmet To unge musikere vokste

Detaljer

Rammeplan. for. skolefritidsordning ved Lyngdal Kristne grunnskole

Rammeplan. for. skolefritidsordning ved Lyngdal Kristne grunnskole Rammeplan for skolefritidsordning ved Lyngdal Kristne grunnskole Innledning Lyngdal Kristne Grunnskole sin visjon er å fostre unge mennesker med sunne, bibelske karaktertrekk i deres liv, samt utruste

Detaljer