Hjerterom er en kafé og et samtaletilbud der man kan få en god prat og møte mennesker som bryr seg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjerterom er en kafé og et samtaletilbud der man kan få en god prat og møte mennesker som bryr seg."

Transkript

1 Hjerterom Postboks Alta Org nr Konto: Alta, 11. Februar 2015 Søknad om økonomisk støtte til Hjerterom Hjerterom søker Alta kommune om en engangsstøtte på til ombygging, investeringer og oppussing av lokale på Alta sentrum og videre i månedlig støtte til den daglige drift. Konsept: Hjerterom er en kafé og et samtaletilbud der man kan få en god prat og møte mennesker som bryr seg. Alta menighet, Pinsemenigheten Filadelfia, Betesda Tverrelvdalen og Stiftelsen Betania har et ønske om å skape et tilbud hvor voksne mennesker kan føle seg velkomne om de har lykkes eller ikke har lykkes i livet. Et sted hvor man kan senke skuldrene å være seg selv. For noen kan det bety å bare være til stede. For andre kan det bety å gjøre noe man liker å gjøre, eller være med å bidra og ta ansvar. Vi ønsker også å gi et tilbud der man kan snakke i enerom med et annet menneske som har taushetsplikt og erfaring i å snakke på "dypet" med mennesker. Et samtaletilbud som ikke krever henvisning eller lang ventetid, men som er tilgjengelig kanskje nettopp når man trenger det. I oppstartfasen vil Stiftelsen Betania ha det administrative ansvaret for Hjerterom. I dette ligger ansvar for regnskapsføring, dekning av husleie og strøm og andre formaliteter. Eventuelle søknader om økonomisk støtte m.m. Ansvaret for å utvikle innholdet i tilbudet, ivareta de frivillige medarbeiderne, skaffe til veie inventar og utstyr og skape grunnlag for en løpende driftsøkonomi vil ligge til et driftsstyre. Dette vil bestå av deltakere fra menighetene og Stiftelsen Betania, som står bak tilbudet. I løpet av 2015 vil videre organisering bli vurdert, det kan for eks. være aktuelt å danne en egen forening som skal både eie og drive tilbudet. Hvorfor dette tilbudet? Livet er et risikoprosjekt, fra livets begynnelse til dets slutt. Som menneske er vi utlevert til hverandre. For noen har livet vært preget av mye smerte, for andre mest av gleder. Men sårbare er vi alle. En sykdom, et dødsfall, en oppsigelse, en skilsmisse, kan forandre alt. Plutselig kan den som har vært en

2 ressurs, selv ha behov for hjelp. Da er det ikke alltid nettverket er tilstrekkelig. Andre mennesker går rundt i årevis uten at de føler at de hører til noe sted, eller har noe å gi. Ensomhet, angst, rus og depresjon kan presse seg på. Vi tror at det å møte andre mennesker og oppleve et inkluderende fellesskap, kan være med på å hindre at man bukker under. Vi tror også at gode fellesskap kan løfte mennesker som ligger nede opp igjen. Kanskje kan man finne tilbake til interesser eller egenskaper som har ligget brakk eller man ikke tror man hadde, kanskje kan problemene man har blekne i møte med andre mennesker. Samtalen er et annet redskap vi har stor tro på. Å kunne betro seg til et annet menneske som man har tillit til kan lette store byrder, hjelpe oss å sortere og finne løsninger. Visjon: Vår drøm er at Hjerterom kan hjelpe mennesker ut av vanskelige situasjoner og inn i en bedre hverdag. Verdigrunnlag: Vi ønsker å gi et omsorgstilbud basert på et kristent verdigrunnlag. Målgruppe: Målgruppen for Hjerterom er alle voksne (over 18 år), som opplever at livet kan være utfordrende av ulike årsaker. Åpningstid: Vi ønsker å ha en åpningstid som kan gi mennesker som trenger det en grunn til å stå opp å komme seg ut, eller et alternativ til å være alene på sentrum. I et tidsrom der andre er på jobb eller skole, men som samtidig ikke er for tidlig for mennesker som kanskje sliter med døgnrytmen. Vi ser derfor for oss å ha åpent på hverdager; Tirsdag-fredag fra kl Men vi er åpne for justeringer eller utvidelser underveis. Litt om initiativtakerne: Elin Mikkelsen og Margit Djuve Edland som er initiativtakerne til Hjerterom har lang og bred erfaring i å jobbe med mennesker og har sett en del av hvilke behov som finns i Alta samfunnet. Elin har jobbet i flere år som internatleder på folkehøgskoler og kjenner til hvilke utfordringer unge voksne kan ha. I det siste årene har hun jobbet på Alta krisesenter og har hatt nærkontakt med kvinner og menn som har vært utsatt for psykisk og fysisk vold. Margit Djuve Edland er utdannet barnevernspedagog og diakon og har jobbet i Alta menighet siden Der har hun ledet ungdomskafeen Kom.inn, som er et lavterskeltilbud for ungdom mellom 13-

3 17 år drevet av Alta menighet, Filadelfia og Frikirka. Hun har også drevet oppsøkende virksomhet mot rusavhengige, drevet sorggrupper og hatt mennesker i sjelesorg. Det siste året har hun blant annet sammen med Elin hatt et prosjekt som heter "Kom.ut!" Der har de fått med mennesker som sliter med isolasjon, ensomhet, rus og psykiatri ut på friluftsturer, båtturer og kafé. På frivillig basis var Margit med å starte Filakafé som var et tilbud Filadelfia hadde for rusavhengige i 8 år. Elin var også medarbeider i Filakafé i flere år og har vært med i besøkstjenesten mot rusavhengige. I tillegg har Elin tatt initiativ og ledet et rusfritt sosialt tilbud Filadelfia har hatt på lørdagskveldene det siste året. Erfaringer: Det var uorganisert ungdom som var målgruppen for Kom.inn, og de har blitt nådd. I gjennomsnitt har 30 ungdommer besøkt ungdomskafeen daglig. Etter alle disse årene har vi sett at behovet for et lavterskeltilbud som Kom.inn ikke opphører om man har tatt steget inn i de voksnes verden. Kanskje ofte tvert i mot. Da blir det forventet at man skal klare seg selv, og det er ikke alltid like lett. Spesielt ikke viss man har hatt en vanskelig oppvekst og har et lite nettverk av familie og støttepersoner rundt seg. Vi tror at et lavterskeltilbud for voksne kunne ha styrket disse unge menneskene i en kritisk fase hvor mye står på spill. Å ha et sted å gå, å møte mennesker som bryr seg og som kan gi dem råd og støtte, kan være det som skal til for at de kommer seg ut av negative sirkler og inn i en positiv voksen tilværelse. Vår erfaring med Filakafé var at det ikke bare var rusavhengige, men også andre voksne som hadde bruk for et sted å komme til for å få fellesskap og en prat. Vi opplevde også at det ble et viktig ettervernstilbud for mange. Det siste året har Filadelfia hatt et rusfritt sosialt tilbud på lørdagskveldene. Også dette har slått an hos en bred brukergruppe; flyktninger, enslige og familiefolk, unge voksne, middelaldrende og eldre. Gjennom Kom.ut prosjektet så vi at det å få mennesker ut av hjemmet og med på aktiviteter gav dem håp og nytt mot om at det var mulig å få en bedre tilværelse. Vi kommer i kontakt med mange mennesker i mange livssituasjoner gjennom de overnevnte tiltakene, men også gjennom de kirkelige handlingene som gudstjenester, dåp og begravelser. Vi ser at det er mange livet kan være tøft for, ikke bare de som har de mest synlige problemene. For noen kan dagene være lange og ensomme. Andre har mye å tenke på og skulle hatt et medmenneske eller en utenforstående å dele det med. Våre erfaringer viser oss at Alta har behov for et lavterskeltilbud for voksne hvor man kan komme som man er og oppleve seg møtt og ivaretatt, om man har den ene eller andre problemstillingen eller livssituasjonen. Vi tror at et tilbud som Hjerterom kan være et slikt sted og virke både forebyggende og endrende. Innhold: Vi har fått leie et lokale i sentrum av Alta (ved siden av Sparebank 1 mot Apoteket) på nærmere 100 m2. Dette lokalet tror vi er egnet til å skape det tilbudet vi ser for oss. Det er sentralt, men likevel diskret, det har to innganger slik at man kan ha et fellesskapstilbud på den ene siden, og et samtaletilbud på den andre siden. Dette kan ivareta menneskers eventuelle behov for å ikke bli eksponert for flere enn den personen de skal snakke med. Leia er på kr i måneden

4 pluss strøm/fellesutgifter. Dette har Stiftelsen Betania sagt seg villig til å dekke. Men lokalet trenger å bli pusset opp og omorganisert. Vi trenger å lage et: - kjøkken - handikaptoalett - samtalerom Videre pusse opp veggene, ordne belysning, ventilasjon m.m. Vi trenger også møbler og utstyr som: - et langbord med benker som gir mulighet til et godt bordfellesskap - en sofagruppe, noen kafèbord og kanskje noen lenestoler. - Formingsutstyr til ulike aktiviteter. - Et trådløst nettverk som gir tilgang til nett. - noen musikkinstrument som man kan klimpre på Organisering: Alta Menighet vil bruke en del av diakonstillingen som Margit Djuve Edland har, på dette tilbudet, Stiftelsen Betania noe av administrasjonen, men ellers er tilbudet basert på frivillig innsats. Hjerterom vil bli ledet av et styre bestående av en representant fra Filadelfia, Alta menighet, Betesda og Stiftelsen Betania samt Elin Mikkelsen og Margit Djuve Edland. Vi ser for oss å ha 3 arbeidere til stede i Hjerterom til en hver tid. Det vil si at en frivillig stab på ca 10 vil bli engasjert i tilbudet foruten Elin og Margit. Kapitalbehov Kapitalbehovet til inventar, oppussing/ombygging av kjøkken, toalett, diverse utstyr osv er på omlag kr I tillegg kommer årlige driftsutgifter. Finansiering: Stiftelsen Betania dekker leiekostnader og strøm. Menighetene er med og bidrar økonomisk til drift og investeringer.resten forutsettes at finansieres gjennom gaver, tilskudd og private givere. Samarbeid:

5 Vi ønsker å samarbeide med det øvrige hjelpeapparatet som NAV, VPP, psykiatrisk enhet, flyktningtjenesten, Alta mottak, barnevernet, Pårørende senteret for rusavhengige, SISA, Utekontakten osv. Markedsføring: Vi ser for oss å gå ut i avisa når Hjerterom er klar for bruk. Vil vil også lage en egen hjemmeside og Facebookside, ha plakater og brosjyrer på offentlige kontor, butikker m.m. Handlingsplan: Vi har fått leie lokalet fra 15.feb og ønsker å starte med opp-pussinga så snart vi har fått økonomien til dette på plass. Vi håper å kunne åpne Hjerterom rundt påske. Evaluering: Prosjektet vil bli evaluert etter 1 års drift. Avslutningsord: Vi tror at Hjerterom er et tilbud som vil være til stor gavn for Alta kommune. Med vår vide målgruppe og lave terskel kan vi være til hjelp og støtte for mange mennesker, og være et verdifullt supplement til kommunenes øvrige tilbud, det være seg rus og psykiatri, NAV, barnevernet, flyktningtjenesten, utekontakten m.m. Vi tror Hjerterom kan være både primær, sekundær og tertiær forebyggende,-et positivt tilbud for allmennheten, forebygge at mennesker utvikler ulike problem og hjelpe de som sliter. Vi håper kommunen også ser verdien av tilbudet og vil støtte oss. Hjerteroms kontonummer er: Med vennlig hilsen Margit Djuve Edland, Diakon Alta Menighet Tlf: Mail: Elin Mikkelsen, Pinsemenigheten Filadelfia Alta Tlf: Mail:

Høringsutkast Plan for barn og unge

Høringsutkast Plan for barn og unge Høringsutkast Plan for barn og unge Innbyggerne er de som er den viktigste faktoren i en kommune. Med sitt valgte styre kommunestyre, bestemmer de hva som skal gjøres for at det blir en bra kommune å bo

Detaljer

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå?

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå? SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL LOKALE RUSTILTAK/PROSJEKTER Søknadsfrist 1. februar 1. SØKER Organisasjonens navn: LAR-Nett Norge, avd Bergen Postadresse: Postboks 596 Sentrum / Besøksadr. Vestre Torggate

Detaljer

Årsrapport fra Mercy House 2011

Årsrapport fra Mercy House 2011 Årsrapport fra Mercy House 2011 Om våre fellesskapsarenaer: Mandagsmiddag Fellesskap og servering av god middag fra kl. 17-20 hver mandag. Åpent for alle. Pris kr. 35,- Mellom 20 og 30 personer har benyttet

Detaljer

Kirkens Bymisjon 10 år i Drammen

Kirkens Bymisjon 10 år i Drammen brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 1. årgang november 2007 Kirkens Bymisjon 10 år i Drammen Et lite under! Bymisjonen i Drammen fyller 10 år! De følelser som fyller meg er stolthet og

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

En behovsanalyse blant tidligere rusmisbrukere og innsatte

En behovsanalyse blant tidligere rusmisbrukere og innsatte Et helt vanlig liv En behovsanalyse blant tidligere rusmisbrukere og innsatte Analysen er gjennomført for Norges Røde Kors av Intéra ResearchLab Sept.03-mars 04 Innhold Sammendrag 5 Bakgrunn og målsetting

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi av Gatejuristen

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISERING... 4 1.1 Virksomhetens organisering... 4 1.2 Styret 2013... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2013... 5 1.4 Brukermedvirkning... 5 1.5 Ansatte gjennom

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer

KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM

KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM Kirkens Ungdomsprosjekt 1 INNLEDNING Dette notatet er utarbeidet av daglig leder for Kirkens Ungdomsprosjekt i Kristiansand

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

brostein bymisjonsmagasinet i bodø nr 1. des. 2009

brostein bymisjonsmagasinet i bodø nr 1. des. 2009 brostein bymisjonsmagasinet i bodø nr 1. des. 2009 Leder En visjon Det var en gang et menneske... det var en gang en by. Om få år vil bladet du holder i være historie. Hvilken fortelling byen vår kan se

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Velkommen som ny bruker

Velkommen som ny bruker Velkommen som ny bruker Hvordan kan jeg bruke Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Velkommen til senteret s. 3 Hva er senter mot incest og seksuelle overgrep s. 4 Selvhjelp s. 5 Seksuelle

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

De fattige barna i det rike landet

De fattige barna i det rike landet Laila Marie Wolles Velferdsalliansen De fattige barna i det rike landet Utfordringer sosionomer og sosialt arbeid står overfor i møte med barnefattigdom. Gutten hadde to like bukser. Den ene buksa hadde

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom 800 33 321 www.korspahalsen.no Årsrapport 2005 Røde Kors-telefonen for barn og ungdom INNHOLD OM TJENESTEN 5 Kors på halsen ny nettjeneste 6 Barn og unges behov 9 De frivillige 10 PERIODESTATISTIKK FRA

Detaljer

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Dato 15. juni 2015 Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Røde Kors er glad for at regjeringen tenker bredt når ny Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Detaljer

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors Gjennomført for Sør-Trøndelag Røde Kors Av Tora Landrø og Geir Hyrve Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for Helse- og Sosialfag Trondheim

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

IOGT i Norge i samarbeid med IOGT region Vest og IOGT lokalt. 966 804 130 (IOGT i Norge) / 993 350 230 (IOGT region Sør-Norge)

IOGT i Norge i samarbeid med IOGT region Vest og IOGT lokalt. 966 804 130 (IOGT i Norge) / 993 350 230 (IOGT region Sør-Norge) Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN Redd Barna sier Vi tror skammen er enda verre for gutter: vi skal jo være de macho, de tøffe Prosjektet Gradert info har vist oss at gutter

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer