BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING"

Transkript

1 BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Gassforvarmer, varmeslange Gasforvarmer, varmeslange Gasförvärmare, värmeslang Kaasun esilämmitin, lämmitysletku WA58670A, WA58671A

2 Generel information Allmän information Yleisiä ohjeita Anvendelsesformål. Gasforvarmer til opvarmning af CO 2 - insufflationsgas til kropstemperatur i forbindelse med laparoskopiske indgreb, til kombineret brug med CO 2 - insufflator uden indbygget varme. Varmeslange til kombineret brug med gasforvarmer WA58670A. Anvend det ikke til andre formål. Medicinsk anvendelse. Dette produkt må kun anvendes i mediciniske institutioner af uddannet medicinisk personale. BEMÆRK! Brugsanvisningssæt. Sættet af brugsanvisninger til dette produkt består af den produktrelaterede brugsanvisning (leveres sammen med produktet) og den systemrelaterede brugsanvisning, dvs. Olympus Systemhåndbog Endoskopi (leveres separat). Såfremt en af brugsanvisningerne mangler, bedes De straks kontakte en Olympus-repræsentant. Brugsanvisningssættet opbevares på et sikkert og let tilgængeligt sted. Användningsändamål. Gasförvärmare för uppvärmning av CO 2 -insufflationsgas till kroppstemperatur vid laparoskopiska ingrepp, för användning tillsammans med en CO 2 -insufflator utan integrerad uppvärmning. Värmeslang för användning tillsammans med gasförvärmaren WA58670A. Använd den inte för andra ändamål. Medicinsk användning. Denna produkt får användas endast i medicinska institutioner och av medicinskt skolad personal. MÄRK! Handboksset. Denna produkts fullständiga handboksset består av den här produktspecifika bruksanvisningen (levererad tillsammans med denna produkt) och den systemrelaterade bruksanvisningen Olympus Systemhandboken Endoskopi (levereras separat). Kontakta en Olympus representant omedelbart ifall en av bruksanvisningarna saknas. Förvara bruksanvisningarna på ett säkert och lättillgängligt ställe. Käyttötarkoitus. Kaasun esilämmitin CO 2 - insufflaatiokaasun lämmittämistä varten kehonlämpötilaan laparoskooppisten toimenpiteiden aikana, käytettäväksi CO 2 - insufflaattorin kanssa, jossa ei ole integroitua lämmitystä. Lämmitysletku käytettäväksi yhdessä kaasun esilämmittimen WA58670A kanssa. Älä käytä muihin tarkoituksiin. Lääketieteellinen käyttö. Tätä tuotetta saavat käyttää ainoastaan lääketieteellisten laitosten palveluksessa toimivat lääketieteellisen koulutuksen saaneet henkilöt. HUOM.! Käyttöohjesarja. Tämän tuotteen täydelliseen käyttöohjesarjaan kuuluu tämä tuotekohtainen käyttöohje (toimitetaan yhdessä tuotteen kanssa) sekä järjestelmäkohtainen käyttöohje Olympus-järjestelmäkäsikirja Endoskopia (toimitetaan erikseen). Jos joku käyttöohjeista puuttuu, ota välittömästi yhteys Olympuksen myyntiedustajaan. Käyttöohje on pidettävä varmassa paikassa helposti saatavilla. 2

3 Generell informasjon WA58670A Anvendelsesformål. Gassforvarmer for oppvarming av CO 2 - insufflasjonsgass til kroppstemperatur ved laparoskopiske inngrep, til bruk i kombinasjon med en CO 2 -insufflator uten integrert varmer. WA58671A Varmeslange til bruk i kombinasjon med gassforvarmeren WA58670A. Det må ikke benyttes til andre formål. Medisinsk anvendelse. Dette produktet må kun anvendes i medisinske institusjoner og av utdannet medisinsk personale. MERKNAD! Bruksanvisnings-sett. Det fullstendige bruksanvisnings-settet for dette produktet består av denne produktspesifikke bruksanvisningen (leveres sammen med dette produktet) og den systemrelaterte bruksanvisningen, «Olympus Systemhåndbok Endoskopi» (leveres separat). Ta kontakt med en Olympus representant med en gang hvis en av disse bruksanvisningene skulle mangle eller har blitt borte. Dette bruksanvisnings-settet skal oppbevares på et sikkert, lett tilgjengelig sted. 3

4 ADVARSEL! Læs alle brugsanvisninger grundigt. Læs denne brugsanvisning, Olympus Systemhåndbog Endoskopi og brugsanvisningerne for det øvrige udstyr, der benyttes under indgrebet, grundigt igennem inden brug. Manglende forståelse af brugsanvisningernes instrukser (fare, advarsel, forsigtig) og øvrige informationer kan medføre alvorlige kvæstelser eller patientens død eller beskadigelse af operationsudstyret. Direktiv for medicinske produkter (Europa). Dette produkt svarer til direktivet 93/42/EEC om medicinske produkter. VARNING! Läs alla bruksanvisningar noga. Läs före användning denna bruksanvisning, Olympus Systemhandboken Endoskopi och bruksanvisningar för all annan utrustning som kommer att användas för ingreppet. Otillräcklig förståelse av varningshänvisningar (fara, varning, akta) och informationen i dessa bruksanvisningar kan leda till död, allvarlig skada, eller skada på utrustningen. Medicinalproduktdirektiv (Europa). Denna produkt uppfyller kraven i direktivet 93/42/EEC gällande medicinalprodukter. VAROITUS! Lue kaikki käyttöohjeet perusteellisesti. Lue ennen käyttöä huolellisesti tämä käyttöohje, Olympusjärjestelmäkäsikirja Endoskopia ja kaikki muut toimenpiteen aikana käytettyjä varusteita koskevat käyttöohjeet. Näiden käyttöohjeiden sisältämien varoitusten (vaara, varoitus, varo) ja muun informaation puutteellinen ymmärtäminen voi aiheuttaa potilaan kuoleman tai vakavan loukkaantumisen tai varustuksen vahingoittumisen. Lääketuotedirektiivi (Eurooppa). Tämä tuote vastaa lääketuotedirektiivin 93/42/EEC vaatimuksia. Efter levering Kontrollér straks. Transportpakken skal indeholde alle nedennævnte dele. Kontakt en Olympus-repræsentant eller et autoriseret servicecenter, hvis nogle af delene mangler eller er beskadiget. Indhold. Gasforvarmer Strømkabel Varmeslange Adapter 2 silikoneslange-sektioner Brugsanvisning Testprotokol Efter leverans Omedelbar kontroll. Försäkra Er om att transportförpackningen innehåller alla delar som nämns nedan. Ta kontakt med en Olympus försäljningsrepresentant eller ett auktoriserat service center om delar fattas eller är skadade. Innehåll. Gasförvärmare Nätkabel Värmeslang Adapter 2 silikonslangdelar Bruksanvisning Testprotokoll Toimituksen saavuttua Välitön tarkastus. Kuljetuspakkauksen täytyy sisältää kaikki seuraavassa luetellut osat. Mikäli osia on vahingoittunut tai puuttuu, ota yhteys Olympusmyyntiedustajaan tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sisältö. Kaasun esilämmitin Verkkojohto Lämmitysletku Adapteri 2 silikoniletkuosaa Käyttöohje Tarkastuspöytäkirja Udpakning. Produktet tages ud af emballagen. Denne er uegnet til længere opbevaring. Packa upp. Ta produkten ut ur förpackningen. Använd inte förpackningen vid längre förvaring. Pakkauksesta purkaminen. Ota tuote pakkauksesta. Pakkaus ei sovellu tuotteen pitkäaikaiseen säilytykseen. 4

5 Ddfbate ADVARSEL! Les nøye gjennom alle bruksanvisninger. Les denne bruksanvisningen, Olympus System-håndbok Endoskopi og bruksanvisningene for alt annet utstyr som skal benyttes under inngrepet nøye før bruk. Manglende forståelse av advarslene (fare, advarsel, forsiktig) og annen informasjon i disse bruksanvisningene kan føre til døden, alvorlige personskader eller skader på utstyret WA58670A WA58671A Direktiv for medisinske produkter (Europa). Dette produktet er i samsvar med direktivet 93/42/EEC om medisinske produkter. Etter levering Øyeblikkelig kontroll. Transportemballasjen må inneholde alle delene som er oppført nedenfor. Ta kontakt med en Olympus representant eller et autorisert servicesenter hvis noen deler er skadet eller mangler. Innhold. Gassforvarmer Strømkabel Varmeslange Adapter 2 silikonslangeseksjoner Bruksanvisning Testprotokoll Utpakking. Ta produktet ut av emballasjen. Emballasjen må ikke benyttes for lengre lagring. 5

6 Producent/distributør Producent: Wisap GmbH Rudolf-Diesel-Ring Sauerlach Tyskland Distributør: Olympus Winter & Ibe GmbH Kuehnstraße Hamburg Tyskland Tillverkare/Distributör Tillverkare: Wisap GmbH Rudolf-Diesel-Ring Sauerlach Tyskland Distributör: Olympus Winter & Ibe GmbH Kuehnstraße Hamburg Tyskland Valmistaja/Myyjä Valmistaja: Wisap GmbH Rudolf-Diesel-Ring Sauerlach Saksa Myyjä: Olympus Winter & Ibe GmbH Kuehnstraße Hamburg Saksa 6

7 Produsent/distributør Produsent: Wisap GmbH Rudolf-Diesel-Ring Sauerlach Tyskland Distributør: Olympus Winter & Ibe GmbH Kuehnstraße Hamburg Tyskland 7

8 Terminologi Terminologi Terminologia Gasforvarmer, frontpanel. ➀ Netafbryder ➁ Tilslutning for varmeslange ➂ Rød LED-diode ➃ Grøn LED-diode Gasförvärmare, framsidan. ➀ Strömbrytare ➁ Anslutning av värmeslang ➂ Röd ljusdiod ➃ Grön ljusdiod Kaasun esilämmitin, etuosa. ➀ Verkkokytkin ➁ Lämmitysletkuliitäntä ➂ Punainen LED-valo ➃ Vihreä LED-valo Gasforvarmer, bagpanel. ➀ Varmekredssikring ➁ Tilslutning for potentialeudligning ➂ Sikringsholder ➃ Nettilslutning Gasförvärmare, baksidan. ➀ Värmekretssäkring ➁ Potentialutjämningsanslutning ➂ Säkringshållare ➃ Nätanslutning Kaasun esilämmitin, takapaneeli. ➀ Lämmityspiirivaroke ➁ Potentiaalintasauksen liitäntä ➂ Varokkeenpidin ➃ Verkkoliitäntä Varmeslange. ➀ Instrumenttilslutning ➁ Apparattilslutning ➂ Tilslutning for insufflator ➃ Tilslutning af adapter til silikoneslange-sektion ➄ Tilslutning af adapter til varmeslange Värmeslang. ➀ Instrumentanslutning ➁ Anslutning till enheten ➂ Anslutning till insufflator ➃ Adapteranslutning till silikonslangdel ➄ Adapteranslutning till värmeslang Lämmitysletku ➀ Instrumenttiliitäntä ➁ Laiteliitäntä ➂ Insufflaattoriliitäntä ➃ Adapterin liitäntä silikoniletkuosaan ➄ Adapterin liitäntä lämmitysletkuun Symboler og mærkater Læs venligst medfølgende brugsanvisning. Symboler och etiketter Se den medföljande bruksanvisningen. Symbolit ja tarrat Noudata oheista käyttöohjetta. 8

9 Terminologi Gassforvarmer, forside. ➀ Strømbryter ➁ Varmeslangetilkopling ➂ Rød LED ➃ Grønn LED Gassforvarmer, bakside. ➀ Varmekretssikring ➁ Tilkopling for potensialutjevning ➂ Sikringsholder ➃ Nettilkopling Varmeslange. ➀ Instrumenttilkopling ➁ Apparattilkopling ➂ Insufflatortilkopling ➃ Adapterens tilkopling til silikonslangeseksjonen ➄ Adapterens tilkopling til varmeslangen Symboler og klistremerker Følg den vedlagte bruksanvisningen. 9

10 Potentialeudligning Potentialutjämning Potentiaalintasaus Serienummer Serienummer Sarjanumero Typebetegnelse Typklassificering Tyyppiluokitus Tilslutning for varmeslange Anslutning av värmeslang Lämmitysletkun liitäntä Kontrol varmeslange Värmeslangkontroll Lämmitysletkun valvonta 10

11 Potensialutjevning SN Serienummer REF Typeklassifisering Varmeslangetilkopling Varmeslangekontroll 11

12 Tekniske data Tekniska data Tekniset tiedot Mål. Vægt Højde Bredde Dybde 2,2 kg 80 mm 150 mm 170 mm Mått. Vikt Höjd Bredd Djup 2,2 kg 80 mm 150 mm 170 mm Mitat. Paino Korkeus Leveys Syvyys 2,2 kg 800 mm 150 mm 170 mm Netforsyning. Spænding Frekvens Strømforbrug Sikring 230 V Hz 55 VA 0,315 AT Nätströmförsörjning. Spänning Frekvens Elförbrukning Säkring 230 V Hz 55 VA 0,315 AT Verkkovirta. Jännite Taajuus Tehontarve Varoke 230 V Hz 55 VA 0,315 AT Sikkerhed. Beskyttelse mod elektrisk stød Beskyttelse mod vand Klasse I, type B IPX1 Säkerhet. Skydd mot elektriska stötar Vattenskydd klass I, typ B IPX1 Turvallisuus. Suoja sähköiskua vastaan Luokka I, tyyppi B Suoja veden pääsyä vastaan IPX1 Driftsbetingelser. Temperatur C Rel. luftfugtighed max. 85% Lagrings- og transportbetingelser. Temperatur C Rel. luftfugtighed max. 85% Driftsförutsättningar. Temperatur C Relativ luftfuktighet max. 85% Förvarings- och transportförutsättningar. Temperatur C Relativ luftfuktighet max. 85% Käyttöolosuhteet. Lämpötila C Suhteellinen ilmankosteus enint. 85% Säilytys- ja kuljetusehdot. Lämpötila C Suhteellinen ilmankosteus enint. 85% 12

13 Tekniske data Dimensjoner. Vekt Høyde Bredde Dybde Strømforsyning. Spenning Frekvens Effektforbruk Sikring Sikkerhet. Beskyttelse mot elektrisk støt Beskyttelse mot vann 2,2 kg 80 mm 150 mm 170 mm 230 V Hz 55 VA 0,315 AT Klasse I, type B IPX1 Driftsbetingelser. Temperatur C Relativ fuktighet Max. 85% Lagrings- og transportbetingelser. Temperatur C Relativ fuktighet Max. 85% 13

14 Kompatible komponenter Kompatibla komponenter Yhteensopivat komponentit ADVARSEL! Fare for kvæstelser hos patienten og/eller brugeren. Benyt kun det kompatible udstyr, der står opført i dette afsnit. Ved brug af andre instrumentkombinationer overtager brugeren det fulde ansvar. Fremtidige produkter kan ligeledes være kompatible. Kontakt en Olympusrepræsentant for yderligere informationer. VARNING! Risk för skada på patient och/eller användare. Använd enbart kompatibel utrustnin som är nämnd i detta kapitel. Användaren bär hela ansvaret om andra instrumentkombinationer används. Framtida produkter kan också vara kompatibla. Ta kontakt med en Olympus representant för mer information. VAROITUS! Potilaaan ja/tai käyttäjän loukaantumisvaara. Käytä ainoastaan tässä kappaleessa mainittuja yhteensopivia varusteita. Muita instrumenttiyhdistelmiä käytettäessä käyttäjä ottaa täyden vastuun. Tulevat tuotteet voivat myös olla yhteensopivia. Lähempiä tietoja saat Olympuksen myyntiedustajalta. WA58670 WA

15 Kompatible komponenter ADVARSEL! Fare for skader hos pasienten og/ eller brukeren. Bruk kun kompatibelt utstyr som er oppført i dette kapittelet. Hvis det brukes andre utstyrskombinasjoner, bærer brukeren hele ansvaret alene. Fremtidige produkter er eventuelt også kompatible. Ta kontakt med en Olympus representant for å få nærmere informasjon. A5663 Insufflator Insufflator Insufflator Insufflaattori WA58671 Trokarrør, Veress-nål Trokarhylster/Veress kanyle Trokartub/Veress-nål Troakaariputki/Veressin neula 15

16 Før brug Före användning Ennen käyttöä ADVARSEL! Fare for infektion. Produktet dekontamineres forud for den første og efter hver påfølgende anvendelse i h.t. oplysningerne i denne brugsanvisning og Olympus Systemhåndbog Endoskopi. Utilstrækkelig og/eller ufuldstændig dekontaminering af produktet kan forårsage en infektion hos patienten og/eller det medicinske personale. ADVARSEL! Eksplosionsfare. Apparatet må kun opstilles og benyttes på steder, der ligger udenfor de eksplosive narkosegassers farezone. Opstillingssted. Apparatet opstilles på et jævnt underlag i tørre omgivelser. Temperatur C Relativ luftfugtighed max. 85% VARNING! Infektionsrisk. Produkten ska dekontamineras före den första och varje därpå följande användning enligt anvisningarna i denna bruksanvisning och Olympus System-handboken Endoskopi. En oriktig och/eller ofullständig dekontaminering av produkten kan leda till infektioner hos patienten och/ eller sjukpersonalen. VARNING! Explosionsrisk. Installera och bedriv denna apparat i utrymmen utanför riskzonen för narkosgaser. Uppställningsplats. Apparaten bör uppställas på en jämn, torr yta. Temperatur C Relativ luftfuktighet max. 85% VAROITUS! Infektiovaara. Tuote on dekontaminoitava ennen ensimmäistä ja jokaista seuraavaa käyttöä tämän käyttöohjeen ja Olympus-järjestelmäkäsikirjan Endoskopia määräysten mukaisesti. Tuotteen riittämätön ja/tai epätäydellinen dekontaminointi voi aiheuttaa potilaalle ja/tai lääketieteelliselle henkilökunnalle infektion. VAROITUS! Räjähdysvaara. Tämän laitteen sijoitus- ja käyttöpaikan on oltava räjähtävien narkoosikaasujen vaara-alueen ulkopuolella. Sijoituspaikka. Aseta laite sileälle alustalle kuivaan paikkaan. Lämpötila C Suhteellinen ilmankosteus enint. 85% Nettilslutning ADVARSEL! Fare for elektriske stød. Apparatet må kun sluttes til et jordforbundet vekselstrømsnet, der opfylder bestemmelserne i h.t. IECdirektiverne. Vær desuden opmærksom på, at strømforsyningen skal svare til værdierne på typeskiltet, der befinder sig på bagsiden af apparatet. Anslutning till elnät VARNING! Risk för strömslag. Denna apparat får anslutas endast till ett jordat växelströmsnät, som motsvarar IEC-kraven. Anslut apparaten endast till en strömkälla vars värden motsvarar anslutningsvärdena som är antecknade på typtavlan på apparatens baksida. Verkkoliitäntä VAROITUS! Sähköiskun vaara. Liitä tämä laite ainoastaan maadoitettuun vaihtovirtaverkkoon, joka vastaa IEC-määräyksiä. Liitä laite ainoastaan verkkovirtaan, joka vastaa laitteen takapaneelin tyyppikilvessä olevia liitäntäarvoja. 16

17 Før bruk ADVARSEL! Infeksjonsfare! Produktet skal dekontamineres grundig før førstegangs og enhver etterfølgende anvendelse i henhold til anvisningene i denne bruksanvisningen og i Olympus System-håndbok Endoskopi. Utilstrekkelig og/eller ufullstendig dekontaminasjon av produktet kan forårsake en infeksjon hos pasienten og/eller det medisinske personalet. ADVARSEL! Eksplosjonsfare! Apparatet må kun oppstilles og brukes på steder som ligger utenfor de eksplosive narkosegassenes fareområde. Omgivende betingelser. Monter apparatet på en plan og tørr overflate. Temperatur C Relativ luftfuktighet Max. 85% Nettforbindelse ADVARSEL! Fare for elektrisk støt. Dette apparatet må kun koples til et jordet vekselstrømnett som oppfyller bestemmelsene i IEC-direktivene. Apparatet må kun koples til en strømforsyning som er i samsvar med tilkoplingsverdiene på typeskiltet på baksiden av apparatet. 17

18 Tilslutning af netkablet. Start med at slukke for netafbryderen på forsiden af apparatet ved at stille den på O. Slut netkablet, der følger med ved leveringen, til bagpanelen af apparatet. Sæt netkablets modsatte ende til stikkontakten. Slut apparatet til en potentialudjævningsforbindelse, hvis de lokale sikkerhedsbestemmelser forlanger dette. Anslut nätanslutningskabeln. Kontrollera att strömbrytaren på apparatens framsida är i läge O (avkopplad). Stick in den bilagda nätanslutningskabeln i apparatens baksida. Stick in den andra ändan av nätanslutningskabeln i stickkontaktdosan. Om lokala säkerhetsbestämmelserna så fordrar, anslut enheten till en potentialutjämningsledare. Verkkojohdon yhdistäminen. Tarkasta, että laitteen etupaneelissa oleva verkkokytkin on asennossa 0 (virta pois kytketty). Liitä oheinen verkkojohto laitteen takapaneeliin. Liitä verkkojohdon toinen pää verkkopistorasiaan. Mikäli paikalliset turvamääräykset niin vaativat, kytke laite potentiaalintasausjohtimeen. Inspektion og afprøvning Inspektion af produktet. Kontroller produktet for synlige uregelmæssigheder. Forvis Dem om, at der hverken er: - Rust, - buler eller - ridser Beskadiget produkt. Kontakt en Olympus-repræsentant eller et autoriseret servicecenter, hvis produktet er beskadiget eller ikke fungerer efter hensigten. Inspektion och testning Inspektera produkten. Inspektera produkten visuellt. Produkten får ej ha: - korrosionsskador, - bucklor eller - skråmor Skadad produkt. Kontakta en Olympus försäljningsrepresentant eller ett auktoriserat service center om produkten är skadad eller inte fungerar felfritt. Ulkonäön ja toiminnan tarkastus Ulkonäön tarkastus. Tarkasta, onko tuotteessa näkyviä epäsäännönmukaisuuksia. Tuotteessa ei saa olla: - ruostetta - painumia - naarmuja Vahingoittunut tuote. Jos tuote on vahingoittunut tai se ei toimi moitteettomasti, ota yhteys Olympuksen myyntiedustajaan tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. 18

19 Nettforbindelse. Sett strømbryteren på apparatets forside i posisjon «O» (av). Kople netttilkoplingskabelen til baksiden av apparatet. Kople kabelens andre ende til stikkontakten. Kople apparatet til en potensialutjevningskabel, hvis dette kreves i lokale sikkerhetsbestemmelser. Inspeksjon og testing Undersøkelse av produktet. Undersøk produktet visuelt. Kontroller at produktet er fritt for: - korrosjon - bulker - riper Skadet produkt. Ta kontakt med en Olympusrepresentant eller et autorisert servicesenter hvis produktet er skadet eller ikke fungerer feilfritt. 19

20 Anvendelse Användning Käyttö Før brug. Forvis Dem om, at produktet er dekontamineret og kontrolleret i h.t. forskrifterne. FARE! Livsfare eller fare for alvorlige kvæstelser. Benyt aldrig gasforvarmeren sammen med en hysteroskopi-insufflator. Dette kan medføre CO 2 -overmætning i blodet med deraf følgende komplikationer. Före användning. Försäkra Er om att produkten är ordentligt dekontaminerad, inspekterad och testad. FARA! Risk för dödsfall eller allvarlig personskada. Använd inte gasförvärmaren i anslutning till en hysteroskopiinsufflator. I annat fall kan det inträffa en CO 2 - övermättnad av blodet, som leder till olika komplikationer. Ennen käyttöä. Varmista, että tuote on dekontaminoitu ja tarkastettu asianmukaisesti. VAARA! Hengenvaara tai vaikean loukkaantumisen vaara. Älä milloinkaan käytä kaasun esilämmitintä yhdessä hysteroskopiainsufflaattorin kanssa. Se saattaa aiheuttaa veren CO 2 - ylikylläisyyden, mikä johtaa vakaviin komplikaatioihin. Funktionskontrol Funktionskontrol. Før hver brug gennemføres funktionskontrol som beskrevet i det følgende. Enhed tændes. Stil netafbryderen i position I (On). - Netafbryderen lyser grønt. - Den røde LED-diode blinker. - Den grønne LED-diode lyser. Varmeslange forbindes med enhed. Forvis Dem om, at pilen på varmeslangens apparattilslutning peger mod den sorte stribe på enhedens varmeslangetilslutning. Varmeslangens apparattilslutning tilsluttes på enheden. - Den grønne LED-diode lyser. - Den røde LED-diode går ud. - Varmeslangen kommer op på driftstemperatur efter 15 min. Funktionskontroll Funktionskontroll. Innan varje användning skall en funktionskontroll så som den beskrivs nedan utföras. Slå till enheten. Sätt strömbrytaren i läget I (till). - Strömbrytaren lyser grönt. - Den röda ljusdioden blinkar. - Den gröna ljusdioden tänds. Ansluta värmeslangen till enheten. Kontrollera att pilen på värmekabelns enhetsanslutning är i linje med den svarta remsan på enhetens slanganslutning. Anslut värmeslangens enhetsanslutning till anslutningen på enheten. - Den gröna ljusdioden tänds. - Den röda ljusdioden slutar blinka. - Värmeslangen når driftstemperatur efter 15 minuter. Toiminnan tarkastus Toiminnan tarkastus. Ennen käyttöä on aina suoritettava toiminnan tarkastus seuraavien ohjeiden mukaan. Laitteen virran kytkentä. Aseta verkkokytkin asentoon I (virta kytketty). - Verkkokytkimen valo palaa vihreänä. - Punainen LED-valo vilkkuu. - Vihreä LED-valo palaa. Lämmitysletkun yhdistäminen laitteeseen. Varmista, että lämmitysletkun pistokkeen nuoli on kohdakkoin laitteen lämmitysletkuliitännän mustan raidan kanssa. Yhdistä lämmitysletkun laiteliitäntä laitteen vastaavaan liitäntään. - Vihreä LED-valo palaa. - Punainen LED-valo sammuu. - Lämmitysletku saavuttaa käyttölämpötilan 15 minuutin kuluttua. 20

21 Anvendelse Før bruk. Kontroller at produktet har blitt dekontaminert, kontrollert og testet på forskriftsmessig måte. FARE! Fare for død eller alvorlige personskader. Ikke bruk gassforvarmeren i kombinasjon med en hysteroskopiinsufflator. Ellers kan det oppstå CO 2 -overmetning i blodet, noe som kan føre til forskjellige komplikasjoner. Funksjonskontroll Funksjonskontroll. Før hver bruk skal det utføres en funksjonskontroll som beskrevet nedenfor. Innkopling av apparatet. Sett strømbryteren i stillingen «I» (på). - Strømbryteren lyser grønt. - Den røde LED'en blinker. - Den grønne LED'en begynner å lyse. Tilkopling av varmeslangen til apparatet. Kontrollér at pilen på varmekabelens apparattilkopling er justert til den sorte stripen på apparatets varmeslangetilkopling. Kople varmeslangens apparattilkopling til apparatets tilsvarende tilkopling. - Den grønne LED'en begynner å lyse. - Den røde LED'en slutter å blinke. - Varmeslangen har nådd driftstemperatur etter 15 minutter. 21

22 Enhed slukkes. Efter funktionskontrollen stilles netafbryderen i position O (Off). Stänga av enheten. Sätt strömbrytaren i läget 0 (från) efter att funktionskontrollen utförts. Laitteen virran katkaisu. Toiminnan tarkastuksen jälkeen aseta verkkokytkin asentoon O (virta katkaistu). Fremgangsmåde ADVARSEL! Fare for infektioner. Benyt en dekontamineret varmeslange for hver ny patient. Ellers er der risiko for infektion. FORSIGTIG! Risiko for beskadigelse af varmeslange. Varmeslangen må ikke bøjes, klemmes flad, udvides for stærkt eller forvrides. Risiko for beskadigelse af varmeelementet. Enhed tændes. Stil netafbryderen i position I (On). Genomförande VARNING! Infektionsrisk. Använd en desinficerad värmeslang för varje ny patient. I annat fall finns det risk för infektioner. AKTA! Risk för att skada värmeslangarna Värmeslangarna får inte knäckas, klämmas, sträckas eller vridas. I annat fall skadas värmeelementet. Slå till enheten. Sätt strömbrytaren i läget I (till). Käyttöohje VAROITUS! Tartuntavaara. Käytä jokaisen uuden potilaan kohdalla dekontaminoitua lämmitysletkua. Muutoin on olemassa tartuntavaara. VARO! Lämmitysletkun vahingoittumisvaara. Älä taivuta, purista, ylivenytä tai väännä lämmitysletkua. Muutoin lämmityselementti vahingoittuu. Laitteen virran kytkentä. Aseta verkkokytkin asentoon I (virta kytketty). BEMÆRK! Driftstemperatur. Efter aktivering af enhed: Vent i 15 min., til varmeslangen er kommet op på driftstemperatur. Herefter kan insufflation påbegyndes. MÄRK! Driftstemperatur. Vänta 15 minuter efter att enheten slagits till så att värmeslangarna når driftstemperatur innan insuffleringen startas. HUOM.! Käyttölämpötila. Laitteen virran kytkemisen jälkeen odota 15 minuuttia, kunnes lämmitysletku on saavuttanut käyttölämpötilan. Aloita insufflaatio vasta sen jälkeen. 22

23 Utkopling av apparatet. Sett strømbryteren i stillingen «0» (av) når funksjonskontrollen er utført. Gjennomføring ADVARSEL! Infeksjonsfare. Bruk en dekontaminert varmeslange for hver nye pasient. Ellers er det fare for infeksjoner. FORSIKTIG! Fare for skader på varmeslangen. Varmeslangen må ikke bøyes, klemmes sammen, overstrekkes eller vris. Ellers vil det oppstå skader på varmeelementet. Innkopling av apparatet. Sett strømbryteren i stillingen «I» (på). MERKNAD! Driftstemperatur. Etter at apparatet er slått på, må man vente i 15 minutter til varmeslangen har nådd driftstemperatur før insufflasjon kan startes. 23

24 Varmeslange forbindes med insufflator. Adapter forbindes med varmeslangens insufflatortilslutning (➀). Benyt enden med de to fortykkelser. En af silikoneslange-sektionerne forbindes med adapteren (➁). Filter A5663 forbindes med den af silikoneslange-sektionerne, der er forbundet med adapteren (➂). Den anden af silikoneslangesektionerne forbindes med filteret (➃). Den anden ende af silikoneslangesektionen forbindes med insufflatoren (➄) (læs brugsanvisning for insufflator). Ansluta värmeslangen till insufflatorn. Anslut adaptern till värmeslangens insufflatoranslutning (➀). Använd änden med de två utbuktningarna. Anslut en av silikonslangsektionerna till adaptern (➁). Anslut filtret A5663 till den silikonslangdel, som är ansluten till adaptern (➂). Anslut den andra silikonslangdelen till filtret (➃). Anslut den kvarvarande silikonslangänden till insufflatorn (➄) (se insufflatorns bruksanvisning). Lämmitysletkun yhdistäminen insufflaattoriin. Yhdistä adapteri lämmitysletkun insufflaattoriliitäntään (➀). Käytä siihen letkupäätä, jossa on kaksi paksunnosta. Yhdistä yksi silikoniletkuosista adapteriin (➁). Yhdistä suodatin A5663 silikoniletkuosaan, joka on kiinnitetty adapteriin (➂). Yhdistä toinen silikoniletkuosa suodattimeen (➃). Yhdistä silikoniletkuosan toinen pää insufflaattoriin (➄) (noudata insufflaattorin käyttöohjetta). Trokarhylster forbindes med varmeslange. Varmeslangens instrumenttilslutning forbindes med trokarhylstret (➅). Anslut trokartuben till värmeslangen. Anslut värmeslangens instrumentanslutning till trokartuben (➅). Troakaariputken yhdistäminen lämmitysletkuun. Yhdistä lämmitysletkun instrumenttiliitäntä troakaariputkeen (➅). 24

25 5 4 3 Insufflator Insufflator Insufflator Insufflaattori A5663 WA58670A Tilkopling av varmeslangen til insufflatoren. Kople adapteren til varmeslangens insufflatortilkopling (➀). Bruk enden med de to fortykkelsene. Kople en av silikonslange seksjonene til adapteren (➁). Kople filteret A5663 til silikonslangeseksjonen som er festet til adapteren (➂). Kople den andre silikonslangeseksjonen til filteret (➃). Kople silikonslangeseksjonens andre ende til insufflatoren (➄) (følg bruksanvisningen for insufflatoren). 2 1 WA58671A 6 Tilkopling av trokarrøret til varmeslangen. Kople varmeslangens instrumenttilkopling til trokarrøret (➅). 25

26 Indgreb. Indgrebet gennemføres. Ingrepp. Genomför ingreppet. Toimenpide. Suorita toimenpide. Efter anvendelse Enhed slukkes. Netafbryder stilles i position O (Off). Efter användning Stänga av enheten. Sätt strömbrytaren i läget 0 (från). Käytön jälkeen Laitteen virran katkaisu. Aseta verkkokytkin asentoon O (virta katkaistu). Varmeslange fjernes. Varmeslangen fjernes fra trokarhylstret. Varmeslangen frakobles gasforvarmer og insufflator. Silikoneslange-sektion fjernes fra filteret. Borttagning av värmeslangen. Tag bort värmeslangen från trokartuben. Tag bort värmeslangen från gasförvärmaren och insufflatorn. Tag bort silikonslangdelarna från filtret. Lämmitysletkun irrottaminen. Irrota lämmitysletku troakaariputkesta. Irrota lämmitysletku kaasun esilämmittimestä ja insufflaattorista. Irrota silikoniletkuosat suodattimesta. Dekontaminering. Sørg for at produktet bæres ind i dekontamineringsområdet straks. Produktet dekontamineres i h.t. instrukserne i brugsanvisningen og Olympus Systemhåndbog Endoskopi. Dekontaminering. För omedelbart produkten till dekontaminering. Dekontaminera produkten enligt föreskrifterna i denna bruksanvisning och i Olympus System-handboken Endoskopi. Dekontaminointi. Vie tuote välittömästi dekontaminoitavaksi. Dekontaminoi tuote tämän käyttöohjeen ja Olympusjärjestelmäkäsikirjan Endoskopia mukaisesti. 26

27 Inngrep. Utfør inngrepet. Etter bruk Utkopling av apparatet. Sett strømbryteren i stillingen «0» (av). Fjerning av varmeslangen. Ta varmeslangen av trokarrøret. Kople varmeslangen fra gassforvarmeren og insufflatoren. Ta silikonslangeseksjonene av filteret. Dekontaminasjon. Bring produktet inn i dekontaminasjonsområdet med en gang. Dekontaminer produktet som beskrevet i denne bruksanvisningen og i Olympus System-håndbok Endoskopi. 27

28 Dekontaminering Dekontaminering Dekontaminointi ADVARSEL! Fare for infektion. Produktet dekontamineres forud for den første og efter hver påfølgende anvendelse i h.t. oplysningerne i denne brugsanvisning og Olympus Systemhåndbog Endoskopi. Utilstrækkelig og/eller ufuldstændig dekontaminering af produktet kan forårsage en infektion hos patienten og/eller det medicinske personale. Tag desuden højde for følgende specifikke anvisninger. Informationer i dette afsnit. Følgende informationer vedr. dekontaminering skal ses som supplement til informationerne i Olympus Systemhåndbog Endoskopi. Hvis informationerne i dette afsnit adskiller sig fra dem i Olympus Systemhåndbog Endoskopi, gælder informationerne i dette afsnit. VARNING! Infektionsrisk. Produkten ska dekontamineras före den första och varje därpå följande användning enligt anvisningarna i denna bruksanvisning och Olympus System-handboken Endoskopi. En oriktig och/eller ofullständig dekontaminering av produkten kan leda till infektioner hos patienten och/ eller sjukpersonalen. Beakta också följande specifika anvisningar. Hänvisningar till detta kapitel. Följande hänvisningar avseende dekontaminering kompletterar hänvisningarna i Olympus Systemhandboken Endoskopi. Följ hänvisningarna i detta kapitel även om dessa avviker ifrån hänvisningarna i Olympus System-handboken Endoskopi. VAROITUS! Infektiovaara. Tuote on dekontaminoitava ennen ensimmäistä ja jokaista seuraavaa käyttöä tämän käyttöohjeen ja Olympus-järjestelmäkäsikirjan Endoskopia määräysten mukaisesti. Tuotteen riittämätön ja/tai epätäydellinen dekontaminointi voi aiheuttaa potilaalle ja/tai lääketieteelliselle henkilökunnalle infektion. Ota lisäksi huomioon seuraavat erityisohjeet. Tätä kappaletta koskevia lisätietoja. Seuraavat dekontaminointia koskevat ohjeet täydentävät Olympusjärjestelmäkäsikirjan Endoskopia ohjeita. Jos tämän kappaleen ohjeet poikkeavat Olympusjärjestelmäkäsikirjan Endoskopia ohjeista, noudatetaan tämän kappaleen ohjeita. 28

29 Dekontaminasjon ADVARSEL! Infeksjonsfare! Produktet skal dekontamineres grundig før førstegangs og enhver etterfølgende anvendelse i henhold til anvisningene i denne bruksanvisningen og i Olympus System-håndbok Endoskopi. Utilstrekkelig og/eller ufullstendig dekontaminasjon av produktet kan forårsake en infeksjon hos pasienten og/eller det medisinske personalet. Dessuten skal de følgende spesifikke anvisningene følges. Informasjon i dette kapittelet. De etterfølgende opplysningene om dekontaminasjon supplerer informasjonen som er gitt i Olympus System-håndbok Endoskopi. Hvis imidlertid informasjonen som et gitt i dette kapittelet skulle avvike fra den som er gitt i Olympus Systemhåndbok Endoskopi, gjelder opplysningene som er gitt i dette kapittelet. 29

30 Kompatible dekontaminationsmetoder. Dette produkt er kompatibelt med de i tabellen opførte dekontaminationsmetoder. Mere detaljerede informationer herom findes i Olympus Systemhåndbog Endoskopi. + kompatibelt - inkompatibelt ➀ Manuel rengøring ➁ Ultralydsrengøring ➂ Desinfektion eller high-level desinfektion ➃ Dampsterilisation (autoklavering) ➄ Varmesterilisation (tør) ➅ Gassterilisation (ETO) ➆ Gassterilisation (formaldehyd) ➇ STERRAD 50/100/100S ➈ STERIS ➉ Automatisk rengøring FORSIGTIG! Fare for produktbeskadigelse. Undgå brug af inkompatible dekontamineringsmetoder. Indebærer risiko for at produktet ødelægges. Kompatibla dekontamineringsmetoder. För denna produkt kan kompatibelt användas de i tabellen uppräknade dekontamineringsmetoderna. Detaljerade anvisningar om dessa metoder fås ur Olympus Systemhandboken Endoskopi. + kompatibel - inkompatibel ➀ Manuell rengöring ➁ Ultraljudsrengöring ➂ Desinfektion eller high-level desinfektion ➃ Ångsterilisation (autoklavering) ➄ Värmesterilisation (torr hetta) ➅ Gassterilisation (etylenoxid) ➆ Gassterilisation (formaldehyd) ➇ STERRAD 50/100/100S ➈ STERIS ➉ Automatisk rengöring AKTA! Risk för skada på produkten. Använd inte inkompatibla dekontamineringsmetoder för denna produkt. Produkten kan skadas. Yhteensopivat dekontaminointimenetelmät. Tämä tuote on yhteensopiva taulukossa mainittujen dekontaminointimenetelmien kanssa. Lähempiä tietoja näistä menetelmistä saa Olympus-järjestelmäkäsikirjasta Endoskopia. + yhteensopiva - yhteensopimaton ➀ Manuaalinen puhdistus ➁ Ultraäänipuhdistus ➂ Desinfiointi tai high-level - desinfiointi ➃ Höyrysterilointi (sterilointi autoklaavissa) ➄ Lämpösterilointi (kuiva) ➅ Kaasusterilointi (ETO) ➆ Kaasusterilointi (formaldehydi) ➇ STERRAD 50/100/100S ➈ STERIS ➉ Koneellinen puhdistus VARO! Vahingoittumisvaara. Älä käytä yhteensopimattomia dekontaminointimenetelmiä. Tuote voi vahingoittua. Desinfektion (gælder kun for WA58671A) FORSIGTIG! Risiko for beskadigelse. Varmeslangen må ikke ligge i desinfektionsopløsningen længere end 30 min. Silikoneslangen absorberer forskellige desinfektionsopløsninger, hvilke kan medføre beskadigelse i forbindelse med efterfølgende dampsterilisation. Desinficering (endast WA58671) OBSERVERA! Risk för att skada produkten. Doppa inte värmeslangen längre än 30 minuter i desinficeringslösningen. Silikonslangen absorberar olika desinfektionslösningar och kan skadas under en därpå följande autoklaveringscykel. Desinfiointi (vain tuote WA58671A) VARO! Vahingoittumisvaara. Älä anna lämmitysletkun olla desinfiointiliuoksessa kauempaa kuin 30 minuuttia. Silikoniletku absorboi erilaisia desinfiointiliuoksia ja saattaa vahingoittua seuraavan höyrysteriloinnin aikana. 30

31 ➀ Manual cleaning ➁ Ultrasonic cleaning ➂ Disinfection or high-level disinfection ➃ Steam sterilization (autoclaving) ➄ Heat sterilization (dry) ➅ Gas sterilization (ETO) ➆ Gas sterilization (formaldehyde) ➇ STERRAD 50/100/100S ➈ STERIS ➉ Automatic cleaning WA58670A + WA58671A Kompatible dekontaminasjonsmetoder. Dette produktet er kompatibelt med dekontaminasjonsmetodene som er oppført i tabellen. Nærmere opplysninger om prosedyrene er gitt i Olympus System-håndbok Endoskopi. + kompatibel - ikke kompatibel ➀ Manuell rengjøring ➁ Ultrayd-rengjøring ➂ Desinfeksjon eller «high level» desinfeksjon ➃ Dampsterilisering (autoklavering) ➄ Varmesterilisering (tørr) ➅ Gassterilisering (etylenoksyd) ➆ Gassterilisering (formaldehyd) ➇ STERRAD 50/100/100S ➈ STERIS ➉ Automatisk rengjøring FORSIKTIG! Fare for skader på produktet. Ikke bruk en ikke kompatibel dekontaminasjonsmetode. Dette kan føre til skader på produktet. Desinfeksjon (kun for WA58671A) FORSIKTIG! Fare for skader på produktet. Ikke senk varmeslangen ned i desinfeksjonsløsning i lengre tid enn 30 minutter. Silikonslangen absorberer forskjellige desinfeksjonsløsninger og kan skades under senere autoklavering. 31

32 Reparation Reparation Korjaus Betingelser. Kontakt Olympus repræsentanten eller et autoriseret servicecenter for yderligere oplysninger om reparation og garantibetingelser. FARE! Højspænding. Enheden må ikke åbnes. Indeholder ingen dele, der skal vedligeholdes af brugeren. Retningslinjer for reparation. Følg de generelle reparationshenvisninger i Olympus Systemhåndbog Endoskopi. Villkor. Kontakta Er Olympus representant eller ett auktoriserat service center för att få information om reparation och garanti. FARA! Högspänning. Öppna inte enheten. Det finns inga delar på insidan som kan repareras/underhållas av användaren. Reparationsanvisning. Följ de allmänna reparationsanvisningarna i Olympus Systemhandboken Endoskopi. Ehdot. Tarkempia tietoja korjauksista ja takuuehdoista saa Olympusmyyntiedustajalta tai valtuutetulta huoltoliikkeeltä. VAARA! Korkeajännite. Älä avaa laitetta. Laite ei sisällä osia, joita käyttäjä voi korjata. Korjausperiaatteet. Ota huomioon Olympusjärjestelmäkäsikirjan Endoskopia yleiset korjausohjeet. Bortskaffelse Affald i form af elektrisk og elektronisk udstyr. I henhold til WEEE-direktivet 2002/96/EC om affald i form af elektrisk og elektronisk udstyr, viser dette symbol, at produktet ikke må bortskaffes som usorteret kommunalt affald, men at det derimod skal bortskaffes separat. Spørg Deres lokale Olympusforhandler om ordninger i Danmark vedrørende returnering og/eller indsamling. Avfallshantering Skrotad elektrisk och elektronisk utrustning. Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om skrotad elektrisk och elektronisk utrustning anger denna symbol att produkten inte får bortskaffas som osorterat kommunalt avfall, utan skall insamlas separat. Kontakta Olympus representant på din ort beträffande system för återsändning och/eller insamling i ditt land. Hävittäminen Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteiden käsittely. Tämä merkki ilmoittaa eurooppalaisen jätteiden käsittelyä koskevan direktiivin 2002/96/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti, että tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomien yhteiskuntajätteiden mukana vaan tulisi kerätä erikseen. Ota yhteys Olympuksen paikalliseen edustajaan saadaksesi selville käyttömaassa käytettävissä olevien palautus- ja/tai keräysjärjestelmien tiedot. Årlig inspektion Inspektionsdato. Enheden skal efterses af et autoriseret service center hver 12. måned. Mærkaten må siden af enheden henviser til datoen for inspektion. Årlig inspektion Inspektionsdatum. Ett auktoriserat servicecentrum skall inspektera enheten en gång per år. En etikett på sidan av enheten anger nästa inspektionsdatum. Vuositarkastus Tarkastuspäivämäärä. Valtuutetun huoltoliikkeen on tarkastettava laite kerran 12 kuukauden aikana. Laitteen sivussa olevaan tarraan on merkitty seuraavan tarkastuksen päivämäärä. 32

33 Reparasjon Betingelser. Nærmere informasjon om reparasjon og garantibetingelser kan innhentes hos en Olympus representant eller et autorisert servicesenter. FARE! Høyspenning. Apparatet må ikke åpnes. Det inneholder ingen deler som skal vedlikeholdes av brukeren. Reparasjons-retningslinjer. Følg de generelle reparasjonsretningslinjene i Olympus Systemhåndbok Endoskopi. Kassering Elektrisk og elektronisk utstyr som skal kasseres. I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om elektrisk og elektronisk utstyr som skal kasseres, indikerer dette symbolet at produktet ikke må deponeres i usortert vanlig avfall, men bør samles inn separat. Ta kontakt med din Olympusforhandler for å få vite hvilke systemer for returnering og/eller innsamling som er tilgjengelige i ditt land. Årlig inspeksjon Inspeksjonsdato. Et autorisert servicesenter må utføre inspeksjon av dette apparatet hver 12. måned. Et klistremerke på siden av apparatet opplyser om neste inspeksjonsdato. 33

34 Udskiftning af sikringer Aftagning af sikringsholder. Træk netkablet ud af apparatet. Tag sikringsholderen ved siden af nettilslutningen på apparatets bagside af. Udskift sikringerne. Påsætning af sikringsholder. Indsæt sikringsholderen igen. Tilslut netkablet igen. Tænd for apparatet. Byte av säkringar Tag bort säkringshållaren. Ta bort nätkabeln från apparaten. Ta bort säkringshållarna närmast nätanslutningen på apparatens baksida. Byt ut säkringarna. Sätt in säkringshållaren igen. Sätt in säkringshållaren igen. Anslut nätkabeln igen. Koppla på apparaten. Varokkeiden vaihto Varokkeenpitimen irrotus. Irrota verkkojohto laitteesta. Irrota laitteen takapaneelin verkkoliitännän vieressä oleva varokkeenpidin. Vaihda varokkeet uusiin. Varokkeenpitimen paikalleenasetus. Aseta varokkeenpidin taas paikalleen. Yhdistä taas verkkojohto. Kytke laitteen virta. 34

35 Sikringsskifte Ta ut sikringsholderen. Fjern strømkabelen fra apparatet. Fjern sikringsholderne ved siden av nettilkoplingen på det bakre panelet. Skift ut sikringene. Sett i sikringsholderen. Sett i sikringsholderen igjen. Kople til strømkabelen igjen. Slå på apparatet. 35

36 Fejlsøgning Felsökning Vianetsintä Netafbryderen lyser ikke. Problem: Netafbryderen lyser ikke efter start. Modforholdsregel: Kontrollér, om apparatet er sluttet rigtigt til elforsyningsnettet. Kontrollér apparatets sikringer og, hvis nødvendigt, udskift dem. Hvis netafbryderen stadig ikke lyser, bedes De sætte Dem i forbindelse med et autoriseret servicecenter. Strömbrytaren lyser inte. Problem: Strömbrytaren lyser inte när apparaten kopplats på. Eliminering av defekt: Kontrollera att apparaten har anslutits korrekt till strömnätet. Undersök apparatens säkringar och byt ut dem, om nödvändigt. Om strömbrytaren fortfarande inte lyser, bör ett auktoriserat service center konsulteras. Verkkokytkimen valo ei pala. Ongelma: Verkkokytkimen valo ei syty virran kytkemisen jälkeen. Korjaus: Varmista, että laite on yhdistetty kunnolla verkkovirtaan. Tarkasta varokkeet ja vaihda ne tarvittaessa. Mikäli verkkokytkimen valo ei vieläkään syty, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Rød LED-diode blinker, grøn LEDdiode lyser. Problem: Varmeslangen opvarmes ikke. Modforanstaltning: Forvis Dem om, at varmeslangen er sluttet korrekt til på enheden. Tjek varmekredssikringen på bagpanelen af enheden. Hvis den har udløst, trykkes den ind igen. Hvis fejlen optræder påny, udskiftes varmeslangen. Hvis fejlen vender tilbage selvom varmeslangen er blevet udskiftet, kontaktes nærmeste autoriserede service center. Grøn LED-diode lyser ikke. Problem: Der er blevet tændt for enheden, men den grønne LED-diode lyser ikke. Modforanstaltning: Lad være med at benytte enheden. Kontakt et autoriseret service center. Röd ljusdiod blinkar, grön ljusdiod tänds. Problem: Värmeslangen värms inte upp. Eliminering av defekt: Kontrollera att värmeslangen har anslutits korrekt till enheten. Kontrollera värmekretsens säkring baktills på enheten. Om den inte är i kontakt trycker du in den. Om felet fortfarande kvarstår skall värmeslangen bytas ut. Om felet fortfarande kvarstår efter att värmeslangen bytts ut skall ett auktoriserat servicecenter kontaktas. Grön ljusdiod tänds inte. Problem: Den gröna ljusdioden tänds inte efter att enheten slagits till. Eliminering av defekt: Använd inte enheten. Kontakta ett auktoriserat servicecenter. Punainen LED-valo vilkkuu, vihreä LED-valo palaa. Ongelma: Lämmitysletku ei lämpiä. Korjaus: Varmista, että lämmitysletku on yhdistetty laitteeseen huolellisesti. Tarkasta laitteen takapaneelissa oleva lämmityspiirivaroke. Jos se on irronnut, paina se uudelleen sisään. Jos vika uusiutuu, vaihda lämmitysletku. Jos vika uusiutuu myös lämmitysletkun vaihdon jälkeen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Vihreä LED-valo ei pala. Ongelma: Laitteen virran kytkemisen jälkeen vihreä LED-valo ei pala. Korjaus: Älä käytä laitetta. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. 36

37 Feilsøking Strømbryteren lyser ikke. Problem: Strømbryteren lyser ikke etter at apparatet har blitt slått på. Mottiltak: Kontroller at apparatet er forskriftsmessig tilkoplet til strømforsyningen. Kontroller apparatets sikringer og skift dem om nødvendig ut. Hvis strøbryteren fortsatt ikke lyser, så ta kontakt med et autorisert servicesenter. Rød LED blinker, grønn LED begynner å lyse. Problem: Varmeslangen varmes ikke opp. Mottiltak: Kontrollér at varmeslangen er tilkoplet til apparatet på riktig måte. Kontrollér varmekretssikringen på baksiden av apparatet. Hvis sikringen har utløst, trykk den inn. Hvis feilen fortsatt dukker opp, skal varmeslangen skiftes ut. Hvis feilen fortsatt dukker opp etter at varmeslangen er skiftet ut, ta kontakt med et autorisert servicesenter. Grønn LED begynner ikke å lyse. Problem: Den grønne LED en begynner ikke å lyse etter at apparatet er slått på. Mottiltak: Ikke bruk apparatet. Ta kontakt med et autorisert servicesenter. 37

38 38

39 39

40 Manufacturer: OLYMPUS WINTER & IBE GMBH Kuehnstraße 61, Hamburg, Germany Phone: Distributors: OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS EUROPA GMBH Wendenstraße 14-18, Hamburg, Germany Fax: Phone: KEYMED LTD. KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex, SS2 5QH, United Kingdom Fax: Phone: OLYMPUS LATIN AMERICA, INC Blue Lagoon Drive, Suite 390, Miami, FL , U.S.A. Fax: Phone: OLYMPUS AUSTRALIA PTY. LTD. 31 Gilby Road, Mount Waverly VIC 3149, Australia Fax: Phone: OLYMPUS (BEIJING) SALES & SERVICE, CO., LTD. 13F - 14F, East Tower, Gongyuan No. 6 Royal Palace, No. 6 Gongyuan Xijie, Jianguomennei, Dongcheng District, Beijing , China Fax: Phone: OLYMPUS MOSCOW LIMITED LIABILITY COMPANY Ulitsa Malaya Kaluzhskaya 19, Building 1, Floor 2, Moscow, Russia Fax: Phone: OLYMPUS SINGAPORE PTE LTD. 491B River Valley Road #12-01/04, Valley Point Office Tower, Singapore Fax: Phone: OLYMPUS AMERICA INC. Two Corporate Center Drive, PO Box 9058, Melville, New York , U.S.A. Fax Phone OLYMPUS SURGICAL & INDUSTRIAL AMERICA INC. One Corporate Center Drive, Orangeburg, New York 10962, U.S.A. Fax Phone OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP Isihikawa-cho, Hachioji-shi, Tokio , Japan Fax: Phone: OLYMPUS KOREA CO., LTD. 8F, Hyundai Marines Bldg., Yeoksam-Dong, Kangnam-Gu, Seoul , Korea Fax: Phone: W _08/05 Copyright 2005 Olympus Winter & Ibe GmbH Printed in Germany

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

VHO200 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C402-DK-FIN-N-S 09/2014

VHO200 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C402-DK-FIN-N-S 09/2014 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C402-DK-FIN-N-S 09/2014 Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Driftsikkerhed... 2 Generelle oplysninger om brug af støvsugeren...

Detaljer

FRAMTID DK NO FI SE HGC2K

FRAMTID DK NO FI SE HGC2K FRAMTID DK NO FI SE HGC2K DANSK 4 NORSK 12 SUOMI 20 SVENSKA 28 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Daglig brug 5 Nyttige oplysninger og råd 6 Vedligeholdelse og rengøring 6 Ret til ændringer

Detaljer

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C366-DK-FIN-N-S 12/2010

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C366-DK-FIN-N-S 12/2010 ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C366-DK-FIN-N-S 12/2010 Oversættelse af originale instruktioner Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

LAGAN DK FI NO SE HGC3K

LAGAN DK FI NO SE HGC3K LAGAN DK FI NO SE HGC3K DANSK 4 SUOMI 12 NORSK 20 SVENSKA 28 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Daglig brug 6 Nyttige oplysninger og råd 6 Vedligeholdelse og rengøring 6 Ret til ændringer

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Bruksanvisningen innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

ELEKTRO-RASENMÄHER 3.22 SE / 3.82 SE. Betriebsanleitung. Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE FIN EST RUS SLO SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE

ELEKTRO-RASENMÄHER 3.22 SE / 3.82 SE. Betriebsanleitung. Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE FIN EST RUS SLO SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE D GB NL F E P I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO GR MK TR INFORMATION I MANUALS I SERVICE ELEKTRO-RASENMÄHER 3.22 SE / 3.82 SE Betriebsanleitung 474269_b

Detaljer

Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3

Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3 Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3 1 2 Kontroller, at alle elementer er med i pakken. / Varmista, että kaikki osat sisältyvät pakettiin. / Kontroller at esken inneholder alle komponentene. / Kontrollera att alla

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt

Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt Norsk Svensk Suomi English Cu-330/Cu-450 splitt Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Før montering s 3 CU-330 SPLITT s 3 Mål og tekniske spesifikasjoner s 3

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

med ångfunktion bruksanvisning föreställ dig möjligheterna

med ångfunktion bruksanvisning föreställ dig möjligheterna BF1-serien med ångfunktion bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvunnet papper. SVENSKA föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung.

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

Rejseadapter. Matka-adapteri

Rejseadapter. Matka-adapteri Reseadapter med jordat uttag Reiseadapter med jordet uttak Matka-adapteri maadoitettu pistoke Rejseadapter med jordstik 1 2008 Biltema Nordic Services AB Reseadapter med jordat uttag VIKTIGT: Läs igenom

Detaljer

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ IUPSY 17xx F J Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting av døråpning, 7 Installasjon,

Detaljer

Philips Sonicare 3 Series

Philips Sonicare 3 Series Philips Sonicare 3 Series 1 ENGLISH 6 DANSK 16 SUOMI 26 NORSK 36 SVENSKA 46 Sonicare 3 Series 6 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the

Detaljer

IP 54. SE Instruktionsmanual 3 8. Motor ME II. Käyttöohje 9 14. Instruksjonsbok 15 20. Betjeningsvejledning 21 26

IP 54. SE Instruktionsmanual 3 8. Motor ME II. Käyttöohje 9 14. Instruksjonsbok 15 20. Betjeningsvejledning 21 26 SE SE Instruktionsmanual 3 8 Motor ME II FI NO DK Käyttöohje 9 14 Moottori me ii Instruksjonsbok 15 20 Motoren me ii Betjeningsvejledning 21 26 Motorer me ii Läs anvisningarna noga före uppstart. Lue tämä

Detaljer

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Generelle henvendelser 800 187 40 * Kontroller

Detaljer

bruksanvisning Modell BTi60 (ipad/iphone/ipod ingår ej)

bruksanvisning Modell BTi60 (ipad/iphone/ipod ingår ej) Pelarhögtalare bruksanvisning Modell BTi60 (ipad/iphone/ipod ingår ej) LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA HÖGTALAREN OCH HA DEN ALLTID LÄTT TILLGÄNGLIG FÖR SENARE BEHOV. VARNING! VARNING!

Detaljer

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA TRÅDLÖS IP-KAMERA inomhus TRÅDLØST IP-KAMERA innendørs LANGATON IP-KAMERA sisätiloihin TRÅDLØST IP-KAMERA indendørs Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer