HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten"

Transkript

1 HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten

2 Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, eksemplarer POD Publikasjon nr 2010/13 ISBN:

3 3 HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Hva har helse, miljø og sikkerhet (HMS) med min hverdag å gjøre? Temahefte Utarbeidet av HMS-seksjonen i Politidirektoratet (2010 )

4 4 HMS-kultur Forord 5 1 Hvorfor HMS Myndighetenes krav og forventninger HMS-begrepet Et helhetlig arbeidsmiljøperspektiv 7 2 Hva HMS-arbeid handler om HMS - kvalitetssikring HMS-lovene Helsegryta Overordnet instruks for systematisk HMS-styring HMS-ledelse HMS-kompetanse Risikovurderinger Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Virksomhetens HMS-strategi Systematisk forbedringsarbeid 14 3 Bakgrunn for hvordan arbeide med HMS Etikk og yrkesmoral Lederskap og etikk Dialog og samhandling Etisk regnskap 16 4 Kultur - mer enn atferd og holdninger Kulturbegrepet HMS-/sikkerhetskultur Verdier og normer Kunnskap om organisasjonskultur 18 5 Hvordan skape HMS-kultur HMS-kultur HMS-kultur versus organisasjonskultur Definisjon av HMS-kultur versus organisasjonskultur HMS-tiltakene vil kunne være ulike Modell for gjennomføring av årlige HMS-aktiviteter Medvirkning og medbestemmelse Kilder til innsikt i HMS-kultur Metodisk mangfold Hvordan nyttiggjøre seg ulike datakilder? Samspillforståelse Forholdet mellom atferd, person og situasjon Den gode samtalen Arbeidsmiljøkonflikter Medarbeiderskap lærende arbeidsfelleskap Modell medarbeiderskapshjulet 24 6 Kulturelle utfordringer Kulturforståelse Sikkerhet som en læringsprosess Rammebetingelser eller betingede arbeidsmiljøfaktorer Robust hms-kultur Arbeidsmiljøutfordringer Avsluttende kommentar 27 7 Litteraturoversikt 29

5 5 Forord Politi- og lensmannsetaten skal ha et psykisk og fysisk trygt arbeidsmiljø som skal sikre helse, velferd og fremme trivsel på arbeidsplassen. Etaten skal ha et inkluderende arbeidsmiljø som tar hensyn til ansatte ulike tilpasningsbehov gjennom ulike faser i yrkeskarrieren. Videre skal etaten tilrettelegge og drive virksomheten på en slik måte at det ikke oppstår skade på personell, materiell eller miljø. Derfor skal det både i planlegging og i den daglige tjenesteutøvelse legges vekt på helse, miljø og sikkerhet. Dette temaheftet bygger på politi- og lensmannsetatens overordnede personalpolitiske dokument og HMS-håndboka, og er ment å være et hjelpemiddel for å skape økt bevissthet hos ledere og ansatte omkring helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Heftet kan brukes som støtte i ulike læringssammenhenger, for eksempel innen lederopplæring og personalutvikling, men også i forhold til Politidirektoratets grunnopplæring i arbeidsmiljø og vernearbeid. Politidirektoratets målsetting med temaheftet er å gi politidistriktene og særorganene et godt grunnlag for å integrere helse, miljø og sikkerhetshensyn (HMS) i eksisterende styringssystemer, ledelse og organisasjon. Temaheftet skal være ett bidrag til å skape en helhetlig, koordinert og godt samarbeidende politietat med ledere og ansatte som er etisk bevisste, og har forståelse for verdien av et godt arbeidsmiljø. Veilederen er inndelt i 7 temaområder: 1 Hvorfor HMS myndighetene krav og forventninger 2 Hva HMS-arbeid handler om kvalitetssikring 3 Bakgrunn for hvordan arbeide med HMS etikk og yrkesmoral 4 Kultur mer enn atferd og holdninger kulturteori 5 Hvordan skape HMS-kultur 6 Kulturelle utfordringer 7 Litteraturoversikt Til hvert av temaområdene er det utarbeidet spørsmål til diskusjon og oppgaveløsning. Veilederen er revidert og gitt ny profil og layout i forhold til førsteutgaven som kom i HMS-seksjonen i Politidirektoratet ved seniorrådgiver Per Oskar Strand har som ved forrige utgivelse hatt ansvaret for faglig innhold og det redaksjonelle arbeidet med veilederen. Ingelin Killengreen Politidirektør Ingelin Killengreen Politidirektør

6 6

7 7 1 Hvorfor HMS Dette kapitlet beskriver bakgrunnen for myndighetenes økte fokus på HMSarbeidet, og hvilke krav og forventninger disse har til at virksomhetenes HMSmålsettingen oppnås. Videre blir det i kapitlet gjort rede for HMS-begrepet, og hvordan dette skal forstås i lys av det helhetlige arbeidsmiljøperspektivet. 1.0 Myndighetenes krav og forventninger Myndighetene krever at virksomhetene utarbeider rutiner som ivaretar helse, miljø og sikkerhet i lovgivningen. I henhold til arbeidsmiljøloven (aml) 2-1 og 3-1 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften 5), er arbeidsgiver pliktig til å gjennomføre kontinuerlig kontroll og kartlegging av arbeidsmiljøet med hensyn til risikoforhold, helsefarer og velferdsforhold, samt å iverksette nødvendige tiltak. Myndighetene stiller i tillegg krav til skriftlig dokumentasjon av forholdene. I Ot.prp. nr. 49 ( ) side 17 - Regjeringen Bondevik IIs innstilling til ny arbeidsmiljølov - skriver Regjeringen følgende: Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i bedriftene må være mer enn pliktløp og avkryssing av skjema. Det må være reelle vurderinger og samtaler mellom arbeidsgivere og arbeidstakere om de forholdene som er viktige for å ivareta HMS-hensynene i de ulike virksomhetene. Derfor stiller departementet krav til metode og systematikk i HMSarbeidet, men understreker at arbeidet må gjøres lokalt. Betydningen av dette understrekes ved at departementet vil stille krav til at arbeidsgivere gjennomgår opplæring i HMS-arbeid. Gjennom regelverket har myndighetene fastsatt funksjonskrav som arbeidsgiver skal omsette til spesifikke krav tilpasset risikoforhold i egen virksomhet. Tiltak på HMS-området skal være systematiske, målrettede og veloverveide i alle arbeidsog beslutningsprosessene. I dette problemløsende arbeidet må det også tas hensyn til de mellommenneskelige prosesser. Evaluering skal bygges inn i prosessene og ikke begrenses til kontroll i etterkant. Et viktig grunnprinsipp hos myndighetene er at det er de enkelte partene i arbeidslivet som har den nødvendige detaljkunnskap. I tillegg skal de ha beslutningsmyndighet og ressurser til å ivareta kravene i regelverket i alle faser av virksomheten. Myndighetenes tilsyn kommer som et tillegg til aktørenes eget tilsyn. Tilsynsmyndighetenes oppgaver skal i hovedsak være risikobaserte og forebyggende, og ha fokus på samspillet mellom mennesket, teknologien og organisasjonen, herunder: Lovpålagte oppgaver Framskaffe et realistisk bilde av HMSnivået og særlig utfordringer i virksomheten, eks. risikomomenter som følge av IKT-utviklingen og lignende. Bidra til at aktørene driver forsvarlig ved å rette oppmerksomheten mot og følge opp at aktørene iverksetter nødvendige tiltak (læringsaspektet) Arbeidstakermedvirkning Kvaliteten på aktørenes eget tilsyn (revisjonsrutiner) Framskaffe nødvendig kunnskap for å forbedre regelverket og myndighetens tilsyns- og rådgivningstjeneste Inspeksjoner fra for eksempel Arbeidstilsynet kan ikke forventes å dekke tilstrekkelig av de kritiske faktorene for å avdekke og skape betingelser for godt HMS-arbeid lokalt. Internkontroll som system bygger på denne erkjennelsen, dvs. Arbeidstilsynet kan gjøre systemtilsyn, men innholdet i problemkartleggingen og oppfølgingsarbeidet må skje lokalt. Politidirektoratets HMS-seksjon i tillegg til direktoratets eget tilsynsorgan, vil derfor kunne være viktige sentrale aktører i utvikling og løsningsmåter lokalt. HMS-arbeid handler om å forebygge, avdekke og hindre gjentakelse. Det er viktig at alle deltar aktivt i arbeidet. Ledelsen har et spesielt ansvar for at virksomheten utfører internkontroll. At noen følger opp, også når noe går galt, er kvalitetsarbeid i praksis. 1.1 HMS-begrepet Helse-, Miljø- og Sikkerhetsbegrepet (HMS) favner vidt og må forstås i lys av virkeområdet for de enkelte HMS-lovene. Den vide definisjonen inkluderer helse, arbeidshelse, arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet. Mens HMS brukes synonymt med arbeidsmiljø og sikkerhet når arbeidsmiljømyndighetene bruker begrepet, betyr M kun ytre miljø hvis Statens forurensingstilsyn (SFT) alene bruker begrepet. Vanligvis samarbeider mange myndigheter - alle med interesse i det samme begrepet og da er det den vide definisjonen som gjelder. Definisjonen brukes også internasjonalt: Helseelementet, som etter helse - lov givningen er ment å dekke alle forhold av betydning for helse. Miljøelementet omfatter både det indre (psykososialt) og det ytre miljøet (grønn stat). 1 Sikkerhetselementet omfatter trygghet mot og forebyggelse av skader på personell, miljø og økonomiske verdier som materiell og utstyr. 1.2 Et helhetlig arbeidsmiljøperspektiv Arbeidsmiljøloven vektlegger betydningen av at virksomhetene selv tar tak i sine utfordringer, og utvikler kompetanse til å løse dem. Dette henger blant annet sammen med erkjennelsen av at hver enkelt virksomhet representerer en unik miljøutgave skapt gjennom samhandling over tid. Kombinasjonen av fysiske, organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøforhold, som utgjør den miljømessige helheten, er det først og fremst mulig å utvikle når man har innsikt og forståelse av den sammensatte lokale kulturen. 1 Se

8 8 For å kunne oppfylle myndighetenes krav om et regelverk som bidrar til å forene et godt arbeidsmiljø, tilrettelegging av arbeid og sikker tjenesteutøvelse, er det derfor nødvendig å ha systematikk i vurderingen av forholdene i virksomhetene. Det blir derfor viktig å kunne fastlegge status for helse, miljø og sikkerhet for å skaffe seg et beslutningsgrunnlag for å kunne forebygge problemene, identifisere uønskede hendelser og avvik fra krav, standard og mål, slik at disse samsvarer med utviklingen i samfunnet. Arbeidsmiljølovens formålsparagraf, 1-1, understreker viktigheten av å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende 2 og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til en hver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. Videre skal arbeidsmiljøloven sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling, legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv. NOU 1992:20 side 27 3 definerer arbeidsmiljøbegrepet på følgende måte: ( ) som det samlende uttrykk for hvordan virksomheten fungerer med hensyn til organisering, personalpolitikk, produksjonsforhold osv. Hva som oppfattes som en tilfredsstillende arbeidssituasjon vil kunne variere fra person til person avhengig blant annet av alder, modenhet, sosiokulturell bakgrunn, legning, interesser og utdanning. Det vil også kunne endres for den enkelte etter som kunnskaper og erfaring utvikles. Ledelsen må derfor selv finne ut hva som kreves, og selv ta standpunkt til hva slags arbeidsmiljø virksomheten skal by sine ansatte. Loven stiller riktignok minstekrav til miljøet, men ut over dette er det klart at det blir et virksomhetspolitisk spørsmål å avgjøre hva slags vilkår arbeidstakerne skal bys. Hovedavtalen i staten ( ) 4 understreker i 1 at samarbeidet bør utvikles slik at dette kan bidra til en fleksibel og brukervennlig tjenesteyting med et godt arbeidsmiljø, god ledelse, bedre resultatoppnåelse og et godt forhold til innbyggerne. Hovedavtalen anlegger altså et helhetssyn, der en foruten å vurdere de tekniske, organisatoriske og økonomiske forhold også vurderer miljømessige og sosiale forhold hvor mennesket settes i fokus. Arbeidsmiljøbegrepet knyttes dermed ikke bare til beskyttelse overfor fysisk og psykisk belastning (psykososialt arbeidsmiljø), men også til personens motivasjon og at vedkommende har overskudd i hverdagen (helse). Politiet som verdiforvalter og formidler av samfunnets normer og rettferdighetstenkning er en viktig og krevende side av politirollen. Men politirollen utfordres. St.meld nr 42 ( ) om politiets rolle og oppgaver (Politirollemeldingen), side 12-32, beskriver ulike arbeidsmiljøutfordringer som politi- og lensmannsetaten vil stå overfor i årene som kommer. Globalisering og internasjonalisering Migrasjon, demografi og flerkulturelle samfunn Folketallsutvikling og bosettingsmønstre Kulturelle og religiøse motsettinger Teknologisk utvikling Informasjon og mediesamfunnet Økt bevissthet om rettigheter Endringer i holdninger og normer Rusmidler Klimaendring og ekstreme naturhendelser Organisert kriminalitet Terrorisme Objektivitet, integritet og høy etisk standard og bevissthet er kjerneelementer i politiets tjenesteutøvelse. Dette fordrer reelle vurderinger og samtaler mellom ledelsen og de ansatte om de forhold som er viktige for å sikre helse, velferd og fremme trivsel på arbeidsplassen. I St.prp. nr 1 ( ) side 110, understrekes det at dersom denne målsettingen skal nås, er det viktig å satse på å utvikle en god sikkerhetskultur som har: Spørsmål til diskusjon: Diskuter hva helse, miljø og sikkerhet har med min hverdag å gjøre. Konkretiser. Diskuter modellen Saksgangen i HMS-saker. Hvordan løses HMS-saker lokalt? 2 Begrepet "helsefremmende" signaliserer en aktiv holdning til å arbeide for å fremme helse gjennom arbeidsmiljøet. Det innbærer aktivt å velge de helseforsterkende løsningene i utforming, prioriteringer og valg. 3 NOU 1992:20 Det gode arbeidsmiljø er lønnsomt for alle. 4 Hovedavtalen i staten, , inngått mellom staten v/ Fornyings- og administrasjonsdepartementet og partene i arbeidslivet, februar 2009.

9 9 Forankring i ledelsen nye krav i den nye arbeidsmiljøloven (bl.a. vold og trusler og opplæring av ledere) Medansvar fra de ansatte den enkeltes ansvar Åpenhet for å rapportere uønskede og kritiske hendelser Saksgangen i HMS-saker Fokus på forbedringer gjennom HMS-revisjon Nødvendig verneutstyr og kompetanse Arbeidsgiver og alle ansatte i staten har et felles ansvar for å vise respekt for andre, forebygge helseskader, utvikle et godt arbeidsmiljø, ivareta god kvalitet og sikkerhet i arbeidsutførelsen og sørge for at miljøhensyn blir ivaretatt i den daglige drift. Derfor skal det i all planlegging, og i den daglige utøvelsen av lederskap, legges vekt på helse, miljø og sikkerhet, jf myndighetens krav og forventninger til arbeidsgiver og arbeidstaker nedfelt i arbeidsmiljølovens kapittel 2. Arbeidstaker tar opp sitt problem med arbeidsleder Saken løses Saken uløst Arbeidstaker kontakter verneombudet som tar opp saken med arbeidsleder sammen med arbeidstaker Saken løses Saken uløst Arbeidsleder/verneombud tar saken opp i personalmøte, avdelingsmøte eller lignende Saken løses Saken uløst Verneombudet kontakter hovedverneombud som i samarbeid med den lokale verneombudet kan ta opp saken: 1. med arbeidsleder og/eller overordnet ledelse 2. i AMU 3. med faginstanser som verne- og helsepersonell 4. med fagforeninger/tillitsvalgte Saken løses Saken uløst Saken klages til Arbeidstilsynet, eventuelt videre til Arbeidsdirektoratet og departementet Saken løses Spørsmål til diskusjon: Hva forstår du/dere med plikt til aktivt medvirke ved gjennomføring av tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø, jf Arbeidsmiljølovens 2-3 og Internkontrollforskriften 4 annet ledd?

10 10 2 Hva HMS-arbeid handler om Et forebyggende og systematisk HMSarbeid skal være kjernen i etatens arbeid for å sikre helse, velferd og fremme trivsel på arbeidsplassen. Dette er fastslått i lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern av 17. juni 2005, jf 2-1. Dette kapitlet gir en kort innføring i hva HMS-arbeid er og hvilken betydning dette har på oss som ansatte i politi-og lensmannsetaten. 2.0 HMS - kvalitetssikring Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet skal både være systematisk og kontinuerlig. Dette er fastslått i arbeidsmiljølovens 3-1 5, jf internkontrollforskriften av nr (IK-forskriften). Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet kan ut fra dette ikke ses løsrevet fra etatens øvrige arbeidsoppgaver. Godt HMS-arbeid forutsetter at det er balanse mellom ansvaret som pålegges enkeltpersoner og virksomhetens ansvar for å legge til rette for gode arbeidsforhold. Et ensidig fokus på konsekvensledelse, det vil si å utøve en ledelsesform som ensidig straffer uønsket individuell atferd, vil kunne medføre motstand og på sikt bli problematisk fordi den oppfattes urettferdig av enkelte. Dette kan påvirke tillitsforholdet og rapporteringskulturen i negativ retning, og ta fokuset vekk fra det som er selve kjernen i HMS-arbeidet, at det er et gjensidig interaksjonsforhold mellom etatens ansvars- og arbeidsoppgaver. Dette igjen gjør at relasjoner har verdi, og at det settes krav til måten tiltakene, handlingene framkommer og håndteres. Arbeidstilsynets (1996) understreker dette forholdet når de i sin kommentar til IK-forskriften skriver følgende: «Det handler om å ha et systematisk og kritisk blikk på egne HMS-aktiviteter, fokusere sterkere på «H-en» og «M-en», og arbeide kontinuerlig for å bedre HMS-nivået, og ikke bare satse på skippertak». 2.1 HMS-lovene Den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav fastsatt i HMS-lovene. 6 For å få gjennomført lovens krav er det viktig å prioritere: Etablering og dyktiggjøring av vernetjenesten Kartlegging av arbeidsmiljøet Utarbeidelse av prioritert plan for bedring av arbeidsmiljøet Gjennomføring av handlingsplanen Fysisk miljø Materiell standard Det er spesielt viktig at arbeidsgiver hele tiden har oppmerksomheten henvendt mot totalmiljøet, fordi tiltak innen en sektor i de fleste tilfeller også vil ha virkninger for andre sider av arbeidsmiljøet, som vist ved følgende helsegrytemodell (NOU1991:10) Helsegryta Figuren viser at ulike faktorer kan eller vil ha innvirkning på den enkeltes fysiske og psykiske helse, eksempelvis muligheter for å arbeide sikkert, velferd og rettig heter og plikter til medvirkning. Ulike HMStiltak må ut fra dette forstås i lys av de organisatoriske, teknologiske og sosiale rammene for virksomheten. Eksempelvis virker det mot sin hensikt å oppfordre til større ansvar hos arbeidstakerne i det utøvende ledd dersom ledelsen ikke viser tilsvarende ansvar med å sørge for at teknologiske og organisatoriske forhold gjør sikker atferd mulig, det være seg utstyr eller bemanning etc. Dette viser at det er en relasjon mellom «struktur, kultur og prosess» på en arbeidsplass, og de 3 elementene ikke er gjensidig utelukkende, men påvirker hverandre gjensidig. Økonomi Sosiale relasjoner Aktivitet Systematisk HMS-arbeid (HMS) handler om at noen følger opp, også hvis det går galt. Det er kvalitetsarbeid i praksis, og vil være i tråd med Politidirektoratets uttalte målsetting om å utvikle det systematiske HMS-arbeidet i politi- og lensmannsetaten, slik at virksomhetene drives på en slik måte at det ikke oppstår skade på personell, miljø, materiell eller omdømme. De beste resultater kommer med systematiske forbedringer over tid, ikke ved skippertak. Skade Sykdom Sosiale problemer Helse Alder Både samfunnet og vi selv er med på å helle oppi helsegryta vår. Det vil alltid være en politisk og økonomisk balanse mellom hva som automatisk kommer oppi gryta, og hvor mye vi må bidra med selv. Alderskrana renner hele tiden, men den andre krana kan både den enkelte og samfunnet være med på å regulere. 5 Bestemmelsene i arbeidsmiljølovens 3-1 er en kombinasjon av gammel arbeidsmiljølov og Internkontrollforskriften, og er begrunnet ut i fra hensynet til arbeidshelse og arbeidsmiljø. 6 HMS-lovene omfatter Arbeidsmiljøloven, Brann- og eksplosjonsloven, Forurensningsloven, Genteknologiloven, Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, Produktkontrolloven, Sivilforsvarsloven og Strålevernloven.

11 Overordnet instruks for systematisk HMS-styring Politidirektoratet har i «Instruks for systematisk HMS-styring», jf HMShåndboka pkt. 1.2, fastsatt overordnede mål for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for politi- og lensmannsetaten. HMS-instruksen er etatens styrende dokument i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Den skal sikre god kvalitet på det systematiske HMS-arbeidet i politiog lensmannsetaten, herunder sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, at interne prosedyrer og rutiner ikke er mangelfulle eller uforsvarlige, og at det ikke er feil eller mangler ved utstyr som kan medføre uakseptabel risiko. HMS-instruksen slår fast at politidirektøren, politimester og leder av særorgan har det overordnede ansvaret for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet innenfor sitt ansvars- og myndighetsområde. Øvrige ledere i etaten har ansvar for å iverksette tiltak innenfor sine myndighetsområder og rapportere til nærmeste overordnede. Instruksen understreker at de ansatte har et med ansvar for egen arbeidssituasjon, og at de skal medvirke til gjennomføring av de tiltak som blir iverksatt, jf arbeidsmiljø lovens HMS-ledelse St.meld.nr 42 ( ) om politiets rolle og oppgaver (Politirollemeldingen) legger til grunn at en helhetlig, koordinert og godt samarbeidende politietat har ledere og ansatte som i fellesskap bidrar med sine menneskelige og faglige sider i det daglige for å skape et trygt og inkluderende arbeidsmiljø, som setter krav til kvalitet og ytelse, men også til omsorg og respekt for den enkelte. Meldingen synliggjør dessuten en forventning om at etaten tar ansvar for at ledere og ansatte er etisk bevisste, faglig kompetente, og har kunnskap om, ferdigheter i og anvender systematisk HMS-tenkning i tjenesteutøvelsen. God HMS-ledelse bidrar til trygghet for den enkelte, og er en sentral forutsetning for at politi- og lensmannsetaten skal kunne løse sin rolle og sine oppgaver med å redusere kriminaliteten og skape trygghet for befolkningen. Virksomheter med god HMS-forståelse demonstrerer et kontinuerlig, kritisk og omfattende arbeid med både teknisk sikkerhet og forbedring av styrende systemer, i tillegg til ulike mellommenneskelige og atferdsmessige tiltak. Eksempelvis vil det på bakgrunn av den ofte komplekse årsakskjeden som vanligvis ligger bak en personskade ikke være tilstrekkelig å gi et detaljert mål for endring i atferd. Det må samtidig etableres et tilsvarende fokus på de tekniske og organisatoriske årsakene til personskadene, og ikke minst til samspillet mellom disse og det kollektive ansvaret. Begrepet menneskelig svikt må ikke ensidig knyttes til arbeidstakeren. Det er arbeidsgiveren som skal påse at arbeidstakeren er skikket til å utføre arbeidet på sikkerhetsmessig forsvarlig måte, og sørge for nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon. Det handler altså om å skape proaktive og ansvarlige ledere og medarbeidere i politi- og lensmannsetaten. Dette gjelder både i oppfølgingen av det daglige HMS-arbeidet, i kartleggingen, og med å finne gode løsninger og ved den jevnlige og daglige gjennomgangen. 2.4 HMS-kompetanse Nødvendig kompetanse på HMS-området er en funksjon av virksomhetens art, kompleksitet og omfang. Gitt at forsvarlig virksomhet i hovedsak er et linjeansvar, er det nødvendig å betrakte HMSkompetanse som en integrert del av de fleste fagområder. Det er i tillegg et definert HMS-fag, som en spesialitet i seg selv. Det er dessuten ulike spisskompetanser innen henholdsvis helse-, miljø- og sikkerhetsområdene. Dette igjen fordrer evne til samspill og relasjonskompetanse. En organisasjons kompetanse innen HMS-området vil derfor være summen av kompetansen i linjen og i staber, og en funksjon av måten den samlede kompetansen utnyttes i samspill med hverandre (St.meld nr 7 ( ) side 69). I et strategisk HMS-perspektiv må den enkelte virksomhet selv definere behovet for kompetanse, gjøre valg og prioritere tiltak, jf plan for strategisk kompetanse styring. 7 Ved vurdering av kompetansesammensetninger er det viktig å ta hensyn til både behovet for nyrekruttering og behovet for å beholde kompetanse og erfaring. Det er derfor nødvendig at politi- og lensmannsetaten gjennomfører et kompetanseløft for å møte dagens og framtidens HMSutfordringer, herunder kompetanse til å styre nye risikomomenter som introduseres ved bruk av IKT, risikostyring, sikkerhetsøkonomi, beslutningsverktøy og tilsynsmetoder, samt «human factors». Dette er alle forhold som framheves som viktige i St.meld. nr 7 ( ). 2.5 Risikovurderinger HMS-arbeidet skal integreres i virksomhetens samlede aktiviteter, ikke bare til bestemte utvalgte deler. En slik integrasjon skal gjenspeile seg i alle planer og rutiner som har tilknytning til og relevans for de overordnede målsettinger. En handlingsplan er det dokumentet som forbinder virksomhetens strategi med iverksetting, det vil si oversettelse av visjoner og mål til handling og drift. Ledelsen må sette opp HMS-målsettinger og deretter utarbeide handlings-planer både lokalt og samlet for virksomheten. Det er mange faktorer som enkeltvis og i vekselvirkning med hverandre har betydning for arbeidsmiljørisiko. Det kan også være ulike oppfatninger om sammenhenger mellom påvirkning og helseskader. Endringer i organisering og teknologi innebærer at eksponering og belastning for de ulike arbeidsmiljøfaktorene endrer seg i både positiv og negativ retning. Enkelte forhold, slik som for eksempel skiftordninger, 7 Politidirektoratet har utarbeidet egen veileder i strategisk kompetansestyring. 8 Politidirektoratets rapport om virkning av vold og trusler mot ansatte i politi- og lensmannsetaten, POD Publikasjon nr

12 12 vold og trusler om vold mot ansatte 8, kan medføre risiko for skader som kan utvikles over lang tid. Omdømme, merkevarebygging og konkurranse om kompetent arbeidskraft er andre viktige grunner til at etaten må videreutvikle strategier for å være i forkant på HMS-området. Innenfor HMS har tilnærmet alle virksomheter krav om å: ( ) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene, jf arbeidsmiljølovens kapittel 3 og Internkontrollforskriften 5,6. ledd. For virksomhetene innebærer dette at det må gjøres en risikoanalyse for å avdekke risiko for deretter å iverksette tiltak som skal redusere risikoen. Dette skal dokumenteres skriftlig, og blir fulgt opp gjennom tilsyn. Det er ikke krav til spesielle metoder, men direktoratets HMS-håndbok gir føringer for hva og hvordan. 9 Resultater fra gjennomførte tilsyn, risikoanalyser, granskninger og statstikk over ulykker, skader og andre uønskede hendelser vil kunne gi viktig informasjon om HMS-nivået, og hvordan dette utvikler seg. Selv om statistisk informasjon er tilbakeskuende, og gir ingen direkte opplysninger om den underliggende risikoen, vil den kunne gi informasjon som til sammen blir kunnskap (viten). En forutsetning for å kunne gjennomføre dette er at virksomheten har gode rapporterings- og varslingsrutiner, og fører statistikk over sykefravær, uhell, nestenulykker osv, slik at risikofaktorer og farefulle forhold forebygges eller avdekkes, og at relevante tiltak kan settes inn. Linjeledere må dessuten få tilbakemeldinger i form av periodiske oversikter og rapporter, som deretter forelegges ledelsen og arbeidsmiljøutvalget, tilsvarende det som gjøres for andre viktige nøkkeltall. For politietaten vil den praktiske nytten av å foreta en gjennomgang av HMSstatus i virksomheten kunne være: Gir en oversikt over virksomhetens risikobilde Gir grunnlag for HMS-prioriteringer og beslutninger Er med på å starte prosesser som gir mulighet for utvikling av egnet arbeidsmiljø Bidrar til helsefremmende miljøarbeid Tiltak innen et område vil i de fleste tilfeller også ha innvirkninger på andre sider av arbeidsmiljøet. Dette forholdet understrekes i arbeidstilsynets «orientering om arbeidsgivers plikter», bestillings nr Her poengteres viktigheten av at arbeidsgiver hele tiden har oppmerksomheten rettet mot totalmiljøet, sitat: Planene for arbeidsmiljøutvikling bør innarbeides i virksomhetens øvrige planlegging, slik at det foreligger så vel årsplaner som langtidsplaner som en integrert del av virksomhetens totalplanlegging (Arbeidstilsynet: «Arbeidsgiverens plikter», best. nr. 326 side 18). Generelt kan en oppsummere med at alt som er av betydning for arbeidssituasjonen til den enkelte skal tilrettelegges slik at: Det ikke oppstår fare for ulykke eller skader for eksempel ved at arbeidstakeren ikke makter å være tilstrekkelig oppmerksom eller ikke har fått den nødvendige opplæring og trening i å håndtere situasjoner som kan medføre ulykkesrisiko. Arbeidstaker ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, for eksempel ved at arbeidet er ensformig, mangler læringsmuligheter eller ikke gir kontakt med andre arbeidstakere. Arbeidstaker gis muligheter til å utvikle seg gjennom det arbeidet som utføres for derved å få økt interesse for og evne til å delta i beslutningsprosessene omkring sin egen arbeidssituasjon. 2.6 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Arbeidsgiver skal sørge for at det foretas en løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, og at det drives et planmessig verne- og arbeidsmiljøarbeid i virksomheten. Eksempelvis er arbeidsgiver, jf arbeidsmiljølovens kapittel 3, pålagt å sørge for særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten og pålagt å legge til rette for varsling av kritikkverdige forhold. Arbeidsgiver har altså en selvstendig plikt til å gjennomføre alle tiltak som er nødvendig for å sikre at hensynet til arbeidstakernes helse-, miljø og sikkerhet blir ivaretatt fullt ut på alle plan i virksomheten, jf arbeidsmiljøloven kapittel 4 krav til arbeidsmiljøet. I følge denne skal arbeidsmiljøet være fullt forsvarlig ut fra både enkeltvis og en samlet vurdering av faktorer som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse. Bestemmelsen viser dessuten til at arbeidsmiljøproblemene i større eller mindre grad berører alle forhold innen virksomheten, og derfor må vurderes i forbindelse med de fleste beslutninger som tas. De virkemidler arbeidsmiljølovens kapittel 3 nevner skal sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på alle plan i virksomheten. I 3-1 understrekes det at arbeidsgivers skal sørge for at det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet utføres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Medvirkningsplikten framkommer i arbeidsmiljølovens 2-3, hvor det understrekes at arbeidstaker aktivt skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal dessuten delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i 9 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon anbefaler Norsk Standard 5814 for risikoanalyse

13 13 virksomheten for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Videre sier bestemmelsen at arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planlegging og utførelsen av de arbeidsoppgaver som hører inn under eget ansvarsområde. HMS-arbeidets intensjon er å sikre etterlevelse av HMS-lovgivningen gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedring, og at dette inngår i en sammen hengende prosess, vist ved følgende modell: Virksomhetens HMS-strategi Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal: Ta nødvendig initiativ og klargjøre ansvarsforholdene for utvikling, vedlikehold og forbedring av arbeidsmiljøet Gi informasjon til hele organisasjonen om hva som skal skje når arbeidet med miljøtiltak blir satt i verk. Grundig og god informasjon åpner for samarbeid og gir bedre resultater Involvere medarbeidere fordi det er de som har daglig befatning med proble mene, og som best kan bidra med forslag til gode løsninger Beslutte hvordan arbeidet med å etablere eller videreutvikle virksomhetens HMS-arbeid skal organiseres og dokumenteres, slik at systemet blir lett å finne fram i Legge til rette gjennom opplæring, etablering av arbeidsgrupper etc. Følge opp HMS-arbeidet i det daglige. Dersom ikke resultatene fra arbeidsmiljøtiltak blir etterspurt fra ledelsen, vil det neppe bli prioritert En enkel risikoanalyse i virksomheten kan være at det stilles følgende spørsmål: Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å hindre dette? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe skjer? HMS ÅRSHJUL KARTLEGGE a) problemerkjennelse b) problemdiagnose c) utvikle forbedringtiltak IVERKSETTE TILTAK VURDERE SITUASJONEN PÅ NYTT UTARBEIDE HANDLINGSPROGRAM OKTOBER Medarbeidersamtale i Kompetanseplan AMU JANUAR Årsrapport HMS Planleggingsmøte SYSTAMATISK HMS-ARBEID AMU Vernerund / revisjon Handlingsplan Tiltaksplan APRIL AMU AMU Modellen viser at HMS-arbeidet skal inngå som en sentral del i virksomhetens strategiplaner. Intensjonen er å kommunisere retning og gi prioriteringer internt og eksternt. Kilde: Karlsen, 2004:198 PSA-kartlegging / Gruppesamtale JULI

14 Systematisk forbedringsarbeid Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), angir at den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten, og at dette skal gjøres i samarbeid med arbeids takerne og deres representanter. HMS-forskriften pålegger alle virksomheter å holde oversikt over og ha tilgjengelig det regelverk som til en hver tid gjelder for den enkelte virksomhet. Forskriftens 5 stiller krav til innholdet i og dokumentasjon av internkontroll. Eksempelvis må det dokumenteres at forebyggende aktiviteter er gjennomført. Statens personalhåndbok (2010:353) gir utfyllende kommentarer til forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Virksomheter med god HMS-forståelse demonstrerer et kontinuerlig, kritisk og omfattende arbeid med både teknisk sikkerhet og forbedring av styrende systemer, i tillegg til ulike mellommenneskelige og atferdsmessige tiltak. Eksempelvis vil det på bakgrunn av den ofte komplekse årsakskjeden som vanligvis ligger bak en personskade ikke være tilstrekkelig å gi et detaljert mål for endring i atferd. Det må samtidig etableres et tilsvarende fokus på de tekniske og organisatoriske årsakene til personskadene, og ikke minst til samspillet mellom det personlige og det kollektive ansvaret. Egne notater: Planlegge Forbedre System Utføre Følge opp Kontinuerlig Forbedring Modellen viser på en forenklet måte hvordan systematisk HMS-styring og forbedringsarbeidet inngår i en sammenhengende og gjensidig prosess. Spørsmål til diskusjon: Diskuter sentrale betingelser for godt HMS-arbeid på din arbeidsplass. Kom med eksempler på tiltak til endring av uønsket HMS-kultur. Diskuter også arbeidsgivers ansvar og plikter sammenholdt med det personlige og det kollektive medvirkningsansvaret.

15 15 3 Bakgrunn for hvordan arbeide med HMS I dette kapitlet gjøres det rede for de overordnede etiske fellesverdiene som gjelder for ansatte i politi- og lensmannsetaten. Dette er gjort fordi etikk og yrkes moral har stor betydning for kvaliteten av HMS-arbeidet. 3.0 Etikk og yrkesmoral I etiske retningslinjer for statstjenesten, utgitt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD, 2005 side 3), er hensynet til de ansatte og ivaretakelsen av et godt arbeidsmiljø omtalt under flere av retningslinjene. Det settes krav til våre ledere for å sikre og skape et godt og sunt arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass, og at de ansatte plikter å medvirke til at dette skjer. For det første fordi lederne gjennom ord, handling og lederstil har stor innflytelse på kulturen og normene for atferd i organisasjonen. For det andre fordi topplederne selv kan bli satt i situasjoner hvor valg og beslutninger krever etisk refleksjon og klokskap. For det tredje fordi det er toppledernes ansvar å sørge for at hele organisasjonen er seg bevisst de etiske kravene som stilles i virksomheten, og at det umiddelbart blir tatt opp i organisasjonen dersom det skjer brudd på lover og regler eller det utvikler seg en uheldig kultur. St.meld. nr 42 (politirollemeldinga), side 10, understreker at den beste kontroll mot maktmisbruk og overtramp ligger i politiets selvkontroll, basert på yrkesetiske normer og høy yrkesmoral. «Arbeidsgiver og alle ansatte i staten har et felles ansvar for å vise respekt for andre, forebygge helseskader, utvikle et godt arbeidsmiljø, ivareta god kvalitet og sikkerhet i arbeidsutførelsen og sørge for at miljøhensyn blir ivaretatt i den daglige drift». (FAD, 2005 s. 24) Å opptre ansvarlig Begrepet ansvar består av to ord; an og svar, det vil si å svare på (Slettebø, 2002). 10 Begrepet ansvar er todelt. Det er noe vi blir pålagt, og noe vi tar på oss. Med det menes at enten det dreier seg om et objektivt ansvar eller et kollektivt ansvar, utfylles ansvaret av levende mennesker, av personer. Det er som enkelt personer man forplikter seg. Det personlige ansvaret vil for eksempel kunne være å ta ansvar for egen læring, det vil si å ta ansvar for å tilegne seg kunnskaper, vedlikeholde eller fornye disse, og anvende dem på en god måte til beste for den gruppen man tilhører og samfunnet. Enten det dreier seg om et objektivt ansvar eller et kollektivt ansvar, utfylles ansvaret av levende mennesker, av personer. Kollektivt ansvar er basert på gjensidig tillit, og hvor kjernen er lojalitet og solidaritet. Som medlem av en yrkesgruppe er man ikke bare ansvarlig for egne handlinger, men man har også et medansvar for gruppens aktiviteter. Eksempler er stilltiende og underforståtte avtaler der man forplikter seg til å opprettholde en faglig og moralsk standard. Ansvarlighet vil for en leder være ensbetydende med å ta ledelse på alvor og legge til rette for at medarbeidere skal lykkes i utøvelsen av sine arbeidsoppgaver. Derfor har man både en kollektivt og personlig ansvar ( Johansen, 2002:35). Politi- og lensmannsetatens styrende personalpolitiske dokument har nedfelt etiske prinsipper for utøvelsen av tjenesten. 11 Disse prinsippene eller «etiske fellesverdiene» fokuserer på at ledere og ansatte under utøvelsen av tjenesten skal: Bidra til at etatens tillit og anseelse blir ivaretatt på en god måte Behandle alle med respekt Ha stor grad av integritet Ivareta rettssikkerhet for alle berørte parter Medvirke til god samhandling med offentlige og private organisasjoner St.meld. nr 42 ( ) om politiets rolle og oppgaver (Politirollemeldinga), legger til grunn en tolkning som innebærer en bevisst satsning på god ledelse, ledere og ansatte som er etisk bevisste, faglig kompetente, og har kunnskap om og anvender systematisk HMStenkning i tjenesteutøvelsen. Viktige prinsipper for utøvelse av polititjeneste blir derfor å gjøre en så god jobb som mulig, utvikle strukturerte arbeidsmetoder og være nøye med kvalitetssikringen av alt man gjør, selv når det kan være fristende å ta snarveier, eksempelvis i forhold til bruk av tvangsmidler, i skriftlig dokumentasjon og håndtering av overskuddsinformasjon. Dette fordi summen av enkelthandlingene er avgjørende for bl.a. rekruttering, omdømme og ressurstildeling til politiet. 3.1 Lederskap og etikk Politidirektoratets etikkveileder, som bygger på politi-og lensmannsetatens overordnede personalpolitiske dokument og aktuell faglitteratur, er ment å være et hjelpemiddel for det enkelte politidistrikt og særorgan i arbeidet til debatt og konkret arbeid omkring emnet yrkesetikk. Veilederen kan brukes som støtte i ulike læringssammenhenger, for eksempel innenfor lederopplæring og personalutvikling, eller i forhold til opplæring av politihøgskolestudenter. Tillit og respekt kommer ikke av seg selv. Det er noe vi gjør oss fortjent til. Gode rollemodeller og muligheten til å observere og imitere hverandre, gi konstruktiv kritikk, er således verdifulle komponenter, som ledere bør være seg bevisst. For å forebygge dårlige og uønskede subkulturer vil det å satse på god ledelse være ett virkemiddel, ett annet vil være å utvikle det politifaglige skjønnet, dvs. ha en etisk avklaring av hvilke metoder som er forsvarlig å bruke i ulike situasjoner. God moral læres ikke ved å sende ansatte på etikkurs. De aller fleste av oss, politifolk inkludert, er allerede involvert i en moralsk praksis. Det etikken kan bidra med er å gi politiet kunnskaper som kan gjøre etatens ansatte i stand til å diskutere og reflektere over disse dilemmaene Politidirektoratets etikkveileder (2009:9). 11 Framkommer i overordnet personalpolitiske dokument for politi- og lensmannsetaten ( ). 12 Definisjon av dilemma framkommer i Politidirektoratets etikkveileder (2009:21).

16 16 Våre egne handlinger danner norm for andres handlinger mot oss. Derfor må det være i etatens egeninteresse å opptre slik vi ønsker at andre skal opptre mot oss, det vil si at konsekvensene av handlinger skal ha en etisk bevissthet. Det må derfor være samsvar mellom holdninger og handlinger slik at det skapes tillit og godt omdømme. For å oppnå dette blir det viktig at ulike tiltak er forankret i ledelsen, og at de mellommenneskelige aspekter er ivaretatt gjennom samarbeid og tett dialog. Når evnen og viljen til holdningsendring er til stede øker også sjansene for å skape helsefremmende arbeidsplasser, jf arbeidsmiljølovens formålsparagraf, Dialog og samhandling Å ha fokus på dialog og samhandling, hvor åpenhet og ærlighet er en rød tråd, vil kunne skape grobunn for kreativitet og felles mening, i motsetning til diskusjon som ofte skaper avstand og oppdeling. De mellommenneskelige relasjonene blir ut fra dette viktig for hvordan tiltak oppfattes, gjennomføres og integreres i virksomheten. Dette fordi ledelse handler om å sette mål for virksomheten, samt å identifisere og beslutte de viktigste strategiene for å få gjennomført målene. For å bli en reflektert leder må man altså tilegne seg kunnskaper og øve seg opp i improvisasjon og fleksibilitet. Personlige ressurser og moralsk skjønn må kombineres med kunnskaper om det legale grunnlaget for politiets handlinger og de alminnelige godkjente normer for godt politiarbeid. Det er gammel visdom at ledelse også er ledelse av eget liv. Ikke bare det, ledelsen av eget liv er grunnlaget for alle andre former for ledelse. Det handler om tillit. Tillit i det store forutsetter tillit i det små. (Guttorm Fløistad, 2000) 3.3 Etisk regnskap Etikk betyr fellesskapsbetingelser. Og det er det etikk handler om. Ingen kan verken tenke, si noe eller handle som ikke har en eller annen innvirkning på ens forhold til andre, fordi alle sider av oss mennesker har etiske implikasjoner. Egne notater: Å institusjonalisere HMS-arbeidet vil være å kontinuerlig forbedre og utvikle våre arbeidsmåter og metoder, og ha en helhetlig tenkning i forhold til etatens omdømme. Eksempelvis supplerer enkelte virksomheter årsregnskapet med et kapittel om etisk regnskap. Kapitlet inneholder redegjørelser for virksomhetens personalpolitikk, utdannelsesmuligheter, ressursforbruk, miljøvern, forholdet til ansattes familie og lokalsamfunnet generelt med mer. Spørsmål til diskusjon: Hva er et etisk prinsipp? Hva betyr de etiske prinsippene for min hverdag? Hvordan kan de etiske prinsippene bli en drivkraft for min arbeidsplass? Hvordan kan de etiske prinsippene integreres i min atferd? Hvordan sikrer vi at de fine ordene leder til endret atferd? Hva skal til for at du skal kunne gjøre en god jobb? Hvilke verdier kan du som ansatt i politiet ikke gå på akkord med?

17 17 4 Kultur - Mer enn atferd og holdninger Dette kapitlet gir en kort innføring i kulturbegrepet, hva som menes med kultur og hvordan kulturen påvirker vår hverdag. Kapitlet redegjør kort for innholdet i begrepet, og hvordan dette kan operasjonaliseres og anvendes i forhold til arbeidet med å skape HMS-kultur. 4.0 Kulturbegrepet Med kultur forstår vi «..de kunnskaper, verdier og handlingsmønstre mennesker tilegner seg som medlemmer av et samfunn» (Hylland Eriksen, 2001:14). Begrepet kultur er sammensatt, altomfattende og dyptgripende. Innholdet i kultur begrepet varierer i forhold til kontekst og formål med definisjonen. Skal vi bruke kulturbegrepet for å forstå handling, må vi derfor operasjonalisere begrepet og gjøre det anvendelig og ikke til noe diffust som hindrer oss i å handle og som skaper avstand (Klausen, 1992). Kunnskap om og utvikling av kultur bygger på erkjennelsen av at det ledelsen systematisk gir oppmerksomhet og prioritet, blir kultur. Ledelsen definerer de kulturelle rammene som er gyldige for målrettet handling. Vi kan si at den har et overtak når det gjelder symbolsk kapital. Symbolmakt kan i vid forstand defineres som retten til å definere hvordan verden ser ut. Dette gjelder også i forhold til HMS-lovverket, og hvordan dette skal implementeres i virksomhetens HMS-kultur. Kultur er ingen individuell egenskap, den utvikles i samspillet mellom mennesker i organisasjonen som skaper og bærere av kultur, ytre faktorer fra omgivelsene og indre faktorer i form av hendelser og kriser. Vi er alle kulturbærere, skriver Klausen (1992). Kultur er verken knyttet til hudfarge eller nasjonal opprinnelser. I den videste fortolkning kan ordet kultur omfatte det totale materielle, intellek tuelle og åndelig liv i et samfunn. Kulturens hovedfunksjoner er å bidra til identitet, skape stabilitet, gi mening og øke engasjementet hos ledere og medarbeidere. En kultur kommer ikke fra intet. Den forsvinner heller ikke så rakst når den først er etablert. Det blir derfor viktig å forstå hvilke faktorer som bidrar til at kulturer skapes. Kulturen er hva vi kaller et multivokalt fenomen, dvs. at kulturen taler med mange tunger (Hylland Eriksen, 2001). Det finnes mer enn 200 definisjoner av kulturbegrepet. Det sier seg selv at det derfor fort kan bli svært upresist hva en egentlig snakker om. Ofte er det noe de andre har med seg som defineres som kultur. For å skille mellom «dem» og «oss» kan begrep som etnisk norske brukes fordi det også fokuserer på at nordmenn er kulturbærere. For det andre gjøres kultur ofte til noe statisk. Dersom en derimot forstår kultur som erfaringer, kunnskaper og verdier som en handler ut fra, så endres og omskapes de i samhandling med andre. Ut fra dette kan en si at hva som er den enkeltes kulturelle preferanser er i endring, og at kultur kun kan forstås i en kontekst, i et miljø, og i kontakt med en gruppe (Sørheim, 1994). Organisasjoner og grupper kan betraktes som kulturbærende miljøer, det vil si som spesifikke sosiale enheter som inneholder et sett av felles virkelighetsoppfatninger for hvordan man skal organisere og uttrykke handlinger og språk og andre «symbolske verktøy». Et karakteristisk trekk ved slike systemer er at de påvirkes og er avhengige av sine omgivelser, samtidig som de selv kan påvirke omgivelsene gjennom sine handlinger (åpent system). Dette viser at kultur vokser fram i en organisasjon ut fra menneskers bestrebelser til å takle usikkerhet og for å skape en viss grad av orden i det sosiale liv. Kulturen gir modeller for handling ved å utstyre medlemmene med måter å takle problemene på. Kultur handler om hvordan verdier og kunnskap deles, vedlikeholdes og utvikles innenfor en ramme (Sørhaug, 1996:112). Kultur sier oss noe om hvordan folk bør leve, ikke nødvendigvis noe om hvordan folk faktisk lever. Kultur dreier seg med andre ord både om å tenke, å føle og å handle. Signaler fra toppledelsen, både gjennom lederens personlige praksis og gjennom skrift, tale og beslutninger, har derfor betydning for den rådende kulturens legitimitet. Sterkest virker trolig lederens egen praksis som rollemodell, ved skriftlig politikk og ansvar for oppfølgning. I kraft av å være rollemodeller og endringsagenter i forhold til sine medarbeidere må derfor ledere tenke gjennom hvilke verdier og normer som skal få lov til å påvirke kulturinnholdet. 4.1 HMS-/sikkerhetskultur Sikkerhetskulturbegrepet ble introdusert i norsk oljeindustri på slutten av tallet, og framkommer i St.meld. nr 7 ( ) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Begrepet dannet forløperen til HMS-kulturbegrepet. At H-en og M-en synliggjøres i begrepet handler først og fremst om et ønske for i sterkere grad å synliggjøre den helhetlige tenkningen innenfor sikkerhetsarbeidet, og at risiko og sikkerhet også handler om belastninger og aktivt arbeid med å bedre helse og arbeidsmiljø. Det helhetlige HMS-begrepet er et stikkord i denne sammenheng (Rapport IRIS, 2006/013 side 19). Ved de fleste større ulykker har det vist seg at noen i organisasjonene kjente til problemene som førte til ulykken, enten som entydige eller flertydige signaler, før ulykken var et faktum. En adaptiv eller lærende kultur blir derfor særlig viktig når man opererer i omgivelser som skifter, og som krever at organisasjonen også forandrer seg hvis den skal overleve. (St.meld. nr 7 ( ) om helse, miljø og sikkerhet i petroleums virksomheten).

18 18 I dag er HMS blitt en integrert del av all virksomhetsdrift. Fokus er endret fra en reaktiv oppfølgingskultur til en mer proaktiv sikkerhetskultur. Denne utviklingen må tilskrives effektiv tilsynsvirksomhet og økt fokus på HMS som følge av alvorlige ulykker. Eksempelvis vil organisasjoner med en positiv sikkerhetskultur ha kommunikasjonsmønster basert på tillit, har felles og delte oppfatninger om betydningen av sikkerhet, og stoler på virkeevnen av forbyggende sikkerhetstiltak. Dette forholdet understrekes også i St.prp. nr. 1 ( ), kapittel politi- og påtalemyndighet, side Verdier og normer Verdier trekkes alltid fram når en skal beskrive kultur. De er et bærende element, og danner grunnlaget for mange av de normene som utvikler seg. Dette viser at verdier og normer i en gruppe er sentrale, og at disse kan påvirke hele organisasjonen. «Verdier er tilegnet gjennom læring, og kan forandre seg over tid», hevder Bjørvik (1993:99 og 170). Aadland (1988) sier det slik: «Verdier er menneskelige handlinger som har en relativt selvstendig stilling, og som i første rekke anvendes til å motivere handling». Normene er tett forbundet med verdigrunnlaget for virksomhetens kultur. De representerer for eksempel forventninger om en bestemt atferd fra medlemmene i en gruppe, fordi normer er reguleringsmekanismer for samhandling i grupper. Oppsummert kan en si at en verdi er noe vi er interessert i og som vi setter pris på og verdsetter. En verdi er noe som er grunnleggende verdifullt for oss. Verdier handler om godt og ondt, normer om riktig og galt. 13 Eksempler på verdier: Åpen og ærlig kommunikasjon Initiativ i arbeidssituasjonen Medarbeidere er vår viktigste ressurs Vi skal være tilgjengelige Behandle alle med respekt og høflighet Å være synlig og tilgjengelig der det skjer når det skjer. Et godt kommunisert og synlig verdigrunnlag bidrar til økt trygghet for den enkelte ansatte i arbeidssituasjonen, og medvirker til å skape tillit og gode relasjoner. Ulike politidistrikter har med bakgrunn i denne erkjennelsen utarbeidet egne serviceerklæringer. Disse bygger på de grunnleggende felles verdiene som politi- og lensmannsetaten 14 står for: Åpenhet og ærlighet Synlighet og tydelig ledelse Samspill og involvering Ansvarlighet Klare målsetninger og fokus på resultater Konkret betyr dette at serviceerklæringer sier noe om hvilke verdier, normer og kjøreregler virksomheten selv har satt for samhandling og dialog internt, og ivaretakelse og videreutvikling av omdømme og tillit eksternt. Hensikten må være at det overordnede målet for politiets virksomhet nås, slik det er beskrevet i politiloven 1 annet ledd: «Politiet skal gjennom forebyggende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig.» Dette fordrer en helhetlig, koordinert og godt samarbeidende politietat med ledere og ansatte som er etisk bevisste, faglig kompetente og har kunnskap om og anvender systematisk HMS-tenkning i tjenesteutøvelsen (St.meld.nr 42 ( ) Politiets rolle og oppgaver). 4.3 Kunnskap om organisasjonskultur Vi får kjennskap til organisasjonskulturen ved å observere hvordan folk som ledere og ansatte tar seg fram i systemet i formelle og uformelle anledninger, og hvordan de håndterer fenomener som makt, økonomi, virksomhet og kunnskap når de samhandler hver fra sitt ståsted. Kulturbegrepet hjelper til å se helhet og sammenhenger, fordi den representerer fokus på innhold og arbeidets kvalitet i forhold til formelle aspekter, ser individer/grupper og rammebetingelser i sammenheng, dvs. gir tematisk fokus. Kultur skaper muligheter for å få fram områder som en ellers ikke får belyst ved at en setter fokus på «kulturbærerne» i organisasjonen. «Organisasjonskultur er et mønster av antagelser -skapt, oppdaget eller utviklet av en gitt gruppe etter hvert som den lærer å mestre sine problemer med ekstern tilpasning og intern integrasjon - som har fungert tilstrekkelig bra til at det blir betraktet som sant og til at det læres bort til nye medlemmer som den rette måten å oppfatte, tenke og føle på i forhold til disse problemene (Schein, 1985 side 9, I:Shafritz, side 385). Kulturforskjeller er ofte en viktig medvirkende årsak til kommunikasjonsproblemer, misforståelser og konflikter. Det handler derfor om å vite hva man snakker om. Når man har forstått det fremmede, står man i sin fulle rett til å mene noe om det, og eventuelt ta avstand fra det, men ikke før, hevder Hylland Eriksen og Sørheim (2006), og viser til at det innenfor en kultur vil være mange subkulturer, det vil si: «en undergruppe av organisa sjonens medlemmer som samhandler med hverandre, som oppfatter seg selv som en egen gruppe innenfor organisasjonen, som deler et sett av problemer som defineres som felles for alle, og som rutinemessig handler på grunnlag av kollektive forståelser som gruppen er alene om». 13 Politidirektoratets etikkveileder (2009:19). 14 Politidirektoratets overordnede personalpolitiske dokument ( ) og Politidirektoratets etikkveileder (2009:7).

19 19 Kulturen i en organisasjon legger bl.a. premisser for: Arbeidsmiljø hvordan vi er mot hverandre Hvordan ledelse utøves Hvordan endringsprosesser gjennomføres Organisasjonens evne til å løse problemer/utfordringer Ansattes tro på om det har noen hensikt å aktivt involvere seg I et godt arbeidsmiljø er det en lav terskel for å si fra om for eksempel kritikkverdige forhold. Samtidig håndteres kritikk og uenighet på en saklig og ryddig måte. Åpenhet på arbeidsplassen viser en sunn organisasjonskultur som både virksomheten og de ansatte er tjent med. Eksempler på tiltak som kan fremme åpenhet og god kommunikasjon i virksomheten: 15 Møteplasser med tid og muligheter til å delta Åpenhet rundt normer og verdier Diskusjon om hvordan intern kritikk bør håndteres Spørsmål knyttet til ytringsfrihet og varsling tas opp i møter, foredrag, internavis eller lignende Informasjon om varsling og regelverket Dersom kritikkverdige forhold problematiseres eller avdekkes, må det fokuseres på saken og ikke den som sier fra En ledelse som er tilstedeværende, tilretteleggende og aktiv, og som viser tydelig et ønske og en vilje til åpenhet Medvirkende og aktiv vernetjeneste/ tillitsvalgte Rutiner for intern varsling Forandringsarbeid forutsetter læring og avlæring, det vil si læring som bygger på erfaring og refleksjon over praksis og som danner grunnlag for en ny forståelse. Avlæring blir dermed en forutsetning for å lære noe nytt, eller sagt på en annen måte; man må først lære vekk noe før en kan lære noe nytt. Avlæring er å ta et oppgjør Egne notater: med etablerte handlingsmønstre, for eksempel den måten du ter deg på overfor kollegaene dine på jobben, for å gi plass for ny læring og nye handlingsmønstre (Strand, 2000). I arbeidet med å skape en ny og bærekraftig HMS-kultur 16 med ansvarliggjøring i alle ledd og aktiv medvirkning fra alle involverte, må etablerte forestillinger derfor utfordres, fordi læring handler om å gjøre det ukjente kjent på en slik måte at kjennskapen kan gi grunnlag for ny handling eller nytt handlingsmønster. Spørsmål til diskusjon: Hva innebærer bærekraftig HMS-kultur for deg/dere? Hvilke verdier mener du/dere er framtredende på arbeidsplassen? Hvordan kan disse verdiene forsterkes? Er det på din arbeidsplass enighet om hvordan man trekker grensen mellom akseptabel og uakseptabel atferd? Hva gjøres for å fremme sikker atferd? 15 Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, en veileder utarbeidet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, mai St.meld. nr 42 ( ) og St.prp. nr 1( ) side 115

20 20 5 Hvordan skape HMS-kultur Det finnes ingen enkel oppskrift eller lettvint vei til en god HMS-kultur. Dette fordi kultur ikke bare handler om kunnskap, verdier og holdninger, men også om teknologi, økonomi, lover og regler og andre betingelser som påvirker oss i det daglige. Når vi snakker om HMS-kultur tenker vi oss at det er noe felles som går igjen hos de ansatte dvs. måten vi arbeider med HMS på og vår oppfølging av regler, prosedyrer og kontrollmekanismer i det daglige. I dette kapitlet gjøres det rede for ulike tilnærminger til hvordan virksomhetene kan utvikle en bærekraftig HMS-kultur. 5.0 HMS-kultur 5.1 HMS-kultur versus organisasjonskultur Våre måter å arbeide på og samarbeide på påvirkes av våre kunnskaper, verdier, holdninger og rammebetingelser. Alt dette slår ut på hvordan vi tenker, føler og samhandler omkring helse, miljø og sikkerhet. Det er viktig å ha et øye for helheten, fordi god HMS-forståelse innebærer å ta hensyn til både individ, gruppe og organisasjonsnivå/rammebetingelser. Videre må det i organisasjonen være en klar forståelse for at HMS-kultur ikke er en individuell egenskap, men noe som utvikles i samspillet mellom mennesker og gitte rammebetingelser. Følgende forutsetninger må være til stede for å utvikle en god HMS-kultur: At det finnes gode arenaer for dialog og bevisstgjøring om kultur, kulturelle forskjeller/ulik situasjonsforståelse og dilemma At det er balanse mellom det personlige og selvstendige HMS-ansvaret og det kollektive/virksomhetens ansvar for å legge til rette for gode arbeidsforhold At HMS-arbeidet ikke kan ses løsrevet fra andre verdiskapende prosesser i virksomheten At regelverkets prinsipper for risikostyring etterleves At det legges til rette for utvikling og læring gjennom kompetanseutvikling og medvirkning Definisjon av HMS-kultur versus organisasjonskultur HMS-kultur: Kunnskaper, verdier, normer, ideer og holdninger som former HMS-atferd/ beslutninger (på alle nivå) i organisasjonen Organisasjonskultur: Kunnskaper, verdier, normer, ideer og holdninger som former atferd (på alle nivå) i organisasjonen 5.2 HMS-tiltakene vil kunne være ulike En god og sunn kultur tar vare på mangfoldet av mellommenneskelige relasjoner, inviterer til forandring og ny verdiskapning, og utvikler et godt arbeidsmiljø. Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for å kunne gi seg hen til arbeidet. Når arbeidsmiljøet er godt vil den enkelte bruke sin kompetanse mer fleksibelt og skapende. Et stimulerende arbeidsmiljø øker evnen til nyskapning mens et dårlig arbeidsmiljø, med personlige konflikter, stjeler energi også fra bedriften som et hele. En reaktiv kulturtenkning vil ha fokus på fysiske farer og holdninger, mens en proaktiv kultur flytter fokuset for aktivitetene innen HMS-arbeidet til atferd og systemforbedring. Felles aktiviteter for både ansatte og ledere er mer proaktive enn tiltak som bare berører en av partene. Disse aktivitetene, hevder Karlsen (2004:210), kan inkludere og utvikle ferdigheter i HMS-veiledning, utarbeide systemer for effektiv tilbakemelding, utvikle øvelser og systemer som fremmer og måler sikker atferd, samt setter mål som fokuserer på HMS-forbedring. Faktorer for kulturell endring: Sosiale/kulturelle, teknologiske og organisatoriske tiltak Kultursett som kunnskap, verdier og normer endres kontinuerlig Motivasjon gjennom å legge til rette for gode arbeidsforhold (rette redskaper, hensiktsmessige prosedyrer og god opplæring, medvirkning og medbestemmelse, og verdibasert ledelse) En virksomhet med en proaktiv handlemåte vil utvikle en sikker praksis for å unngå ulykker og at avvik inntreffer. Denne vil være basert på grundig evaluering av mulige farer, og vil også innføre barrierer som hindrer ulykker og andre HMS-trusler. I en slik kultur vil det finnes skrevne regler og opplæring for sikker HMS-atferd, og det vil sjekkes at disse atferdsmønstrene er forstått og blir fulgt. I en reaktiv kultur vil slike atferdsregulerende tiltak i stor grad mangle. For virkelig å kunne bidra til forbedring av HMS-systemet må derfor ansatte forstå systemets formål, innhold og mål, i tillegg til hvordan det fungerer. De bør også forstå hvordan systemkomponenter i deres arbeidsområde evalueres. Internkontrollforskriften pålegger arbeidsgiver et proaktivt ansvar. En proaktiv organisasjon anerkjenner at behovet for opplæring går lenger enn det som kreves av myndighetene (40-timers-kurset). Tid blir derfor avsatt og ressurser bevilget for å sikre at opplæring blir gitt. Kvaliteten på opplæringen reflekterer også ledelsens syn på sikkerhet som viktig. Mål er etablert og metoder utviklet for å sikre at læring har skjedd, og at ønskelige ferdigheter er oppnådd. HMSforbedring blir altså å sette spørsmål ved kvaliteten på HMS-arbeidet, og spørre om HMS-aktivitetene oppleves som meningsfylte, om ulike HMS-tiltak ses i sammenheng og om der er uoverensstemmelser mellom styringssystemer og reell atferd. En tiltakskjede for fremme av HMS-kultur vil kunne bestå av følgende elementer: Begynn med å kartlegge utfordringene Kartlegg og analyser dagens HMS-kultur Vurdere funksjonaliteten av dagens HMS-kultur Tydeliggjør ønsket HMS-kultur

Grunnleggende verdier, moral og etikk

Grunnleggende verdier, moral og etikk KRIPOS UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM Grunnleggende verdier, moral og etikk - En innføring i etikk for ansatte i politi- og lensmannsetaten. Foto: Politiforum Innhold Forord

Detaljer

Grunnleggende verdier, moral og etikk

Grunnleggende verdier, moral og etikk Grunnleggende verdier, moral og etikk - En innføring i etikk for ansatte i politi- og lensmannsetaten Foto: Politiforum Heading 2 Politidirektoratet 2009 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Strand,

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter. Forebygging av arbeidsulykker

Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter. Forebygging av arbeidsulykker Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter Forebygging av arbeidsulykker Hvert år arrangerer ROSS gemini senter i samarbeid med Tryg konferansen Sikkerhetsdagene. Denne publikasjonen er en del av dette samarbeidet.

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Redaktør: Ada Schreiner Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling KOM I GANG Kvalitetsforbedring i praksis Oslo, 2004 FORORD «Det viktigste er å ikke

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer