Fakta til Frivillighetsmelding 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta til Frivillighetsmelding 2013"

Transkript

1 Asker kommune Fakta til Frivillighetsmelding 2013 «Lett å være frivillig i Asker»

2 Innhold 1. Utvikling Frivillighetsmelding Tallmateriale Asker Antall organisasjoner/foreninger Interesseområder Antall medlemmer Enkeltpersoner Områder/arenaer for frivillighet Frivilligsentraler Momskompensasjonsordningen Frivillige organisasjoner historisk tilbakeblikk Organisasjonssamfunnet i endring Frivilligheten i forandring Lokalsamfunnets styrke Tilskuddsmidler fra Asker kommune Tall i Norge ,4 frivillige for hver lønnede person Organisasjonsaktiviteter, levekårsundersøkelsen, Yrkesaktive deltar mer i organisasjoner Uføre utfører mye gratisarbeid for organisasjoner prosent kontaktet politiker eller offentlig tjenestemann Sosiale nettverk gir tilgang på råd og hjelp Kvinner høyest tillit til andre Sivilsamfunn og tillit Definisjon frivillig arbeid St.meld. 39 «Frivillighet for alle» ( ) Folkehelseområdet Kommunenes sentralforbund og Frivillighet-Norge NHO/ISO sertifisering I NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg sier utvalget at Stortingsmelding 29 «Morgendagens omsorgs» Referanser:

3 1. Utvikling Asker kommune har igjennom kommunal planstrategi (kommunestyret, /12) identifisert særskilte fokusområder ved revisjon av kommuneplan. Befolkningsvekst og endring i befolkningssammensetningen samt folkehelse er to fokusområder her. Utjevning av sosiale forskjeller i helse og levekår er sentralt innen folkehelsearbeidet. Befolkning i Asker i 2032 estimeres på bakgrunn av siste 11 års vekst, til antageligvis å gå fra til innbyggere. Hvordan asker samfunnet som helhet skal møte utfordringene innen frivillig sektor og lokalsamfunnets utvikling med vekt på befolkningsutvikling, alderssammensetning og trygge lokalsamfunn danner bakgrunnen for å lage en ny frivillighetsmelding som viderefører gode ideer og tiltak fra forrige melding samt fører til en positiv videreutvikling. 2. Frivillighetsmelding 2007 Frivillighetsmeldingen 2007 og oppfølgingen av denne i kommunestyret (sak 25/10) var starten på utviklingsprosessen knyttet til å utvikle Asker kommunes frivillighetspolitikk. De fleste forslagene til tiltak har enten blitt iverksatt med stor suksess, blitt forkastet som uegnet eller endret i pakt med de reelle behov. Disse tiltakene er: 1. Etablere ny tilskuddsordning tilskudd til samarbeidstiltak mellom kommunale enheter og frivillig virksomhet i nærmiljøene. vurdert endret til Tilskudd til kulturtiltak - pkt 7 i tilskuddsordningen. 2. Ansettelse av Frivillighetskoordinator- iverksatt Frivillighetsutvalg: iverksatt Sammensetning og mandat er gitt i kommunestyrets behandling av evalueringen av frivillighetsmeldingen den (sak 25/10) og av kommunestyret og komité for teknikk, kultur og fritid (sak 12/106099) vedtaket ble som følger: 1. Frivillighetsutvalgets evalueringsrapport tas til orientering. 2. Frivillighetsutvalgets sammensetning består av medlemmer utpekt av: Asker Idrettsråd Asker Velforbund Asker Kulturelle Fellesråd Asker Kirkelige Fellesråd Asker Frivilligsentral Heggedal Nærmiljøsentral NaKuHel Asker Frivillighetskoordinator (sekretær) 3. Nytt mandat og sammensetning for frivillighetsutvalget utarbeides i forbindelse med revideringen av Frivillighetsmeldingen Årlig frivillighetskonferanse- iverksatt desember Nyetablering av Nærmiljøkonferanser- Nærmiljø og dialogkonferanser avholdes i forbindelse med store endringsprosesser. Eksempler er Borgen, Heggedal utbygging, Holmen utbygging og Skustadgata utbygging. 6. Etablering av Frivillighetens hus - Hasselbakken: iverksatt Igangsette prosjekter for samarbeid med næringslivet: Frivillighetsportalen, TV-aksjonen og frivillighetskoordinator dekker behovet. 2

4 8. Frivillighetsportal- iverksatt Igangsette Tid for andre Nedstemt. 3. Tallmateriale Asker Bruttoproduktet, ofte omtalt som verdiskapingen, i ideelle og frivillige organisasjoner er regnet til å være 101 milliarder kroner i Dette tilsvarer om lag kroner per innbygger. Omgjort i Asker tall med innbyggere skulle dette utgjøre 1. milliard 150 millioner. 3.1 Antall organisasjoner/foreninger frivillige organisasjoner registrert i Dette er en oppgang fra 2007 hvor antall registrerte organisasjoner var 294. Oversikten er ikke komplett, og vil naturlig endre seg over tid. Dette har særlig to årsaker; ikke alle har et naturlig samarbeidsforhold til Asker kommune som tilsier at de oversender denne informasjonen, samt at det til enhver tid skjer naturlige endringer; noen lag/foreninger legger ned sin virksomhet mens nye kommer til. 3

5 4

6 3.2 Interesseområder 85 kultur relaterte organisasjoner, inklusiv paraplyorganisasjonen Asker kulturelle fellesråd. Dette er den nest største kategorien i medlemskap, og den mest sammensatte. Her tilhører blant annet kor og orkestre, speidere, husflid, gammeldans og natur- og miljøgrupper. Musikkorganisasjonene har sin paraplyorganisasjon i form av Asker Musikkråd, mens Asker Kulturelle Fellesråd organiserer hele det tradisjonelle kulturområdet. Dette omfatter imidlertid ikke barne- og ungdomsorganisasjonene eller natur- og miljøgruppene. Uendret antall fra idretts relaterte organisasjoner, inklusiv paraplyorganisasjonen Asker Idrettsråd. Dette er den klart største sektoren innenfor det frivillige området i Asker. I de yngre årsklassene i Asker er om lag 60 % medlem i et idrettslag. De 62 idrettslagene har tilbud innenfor de fleste idretter. De største - det er seks av dem som har mer enn medlemmer er gjerne fleridrettslag, det vil at de kan tilby sine medlemmer å delta i flere idretter. Asker Skiklubb er et av landets største fleridrettslag. Men det dreier i stor grad også om små og middelstore klubber, som driver spesialisert innenfor sin idrett. Oppgang fra 53 idrettslag i vel, inklusiv paraplyorganisasjonen Asker Velforbund. Total oversikt over velforeningene i Asker som er organisert under paraplyen Asker Velforbund ligger under denne kategorien. Svært mange av Askers innbyggere tilhører en velforening, og de utfører nærmiljøarbeid i stor målestokk i form av dugnader på fellesarealer, barne- og ungdomsarrangementer, og mye mer. Oppgang med 2 nye vel siden Øvrige 152 organisasjoner fordeler seg på: båt, eldre, humanitære, interesser, livssyn, natur/friluft, politisk, religiøse foreninger og stiftelser og sammenslutninger. Ubetydelige endringer siden Innen båtforeninger har Asker mange som fungerer som sosiale arenaer samt som ivaretar dugnadsbehovet ved båthavner og lignende. Seniorsentrenes engasjerte og institusjoner - primært pensjonistforeninger og venneforeninger er organisasjoner registrert innenfor eldreforeninger. Eksempler er Asker Pensjonistforening, Vollen Helselag og Solgårdens Venner. Humanitært/sosialt arbeid- foreningene kjennetegnes ved at de har som uttalt mål å bidra til at vanskeligstilte skal få lettet sin livssituasjon, eller hjelpe andre som har problemer på et eller annet område. Til denne gruppen hører bl.a. Røde Kors med undergrupper, Lions, Kiwanis, Civitan, Rotary, Y s mens-klubbene, Sanitetsforeningen og Odd Fellow. Av natur/friluftsorganisasjoner kan særlig Asker Turlag nevnes. De har siden frivillighetsmeldingen 2007 restaurert to hytter i askermarka på dugnad, Hovdehytta og Småvannshytta. Andre organisasjoner i denne kategorien er Naturvernforbundet, Skiforeningen og speidergrupper. 11 politiske partier er registret i foreningsoversikten. Asker har en livssynsorganisasjon og 11 religiøse foreninger. I tillegg til internt arbeid, driver mange med utadrettet arbeid både forebyggende barne- og ungdomsarbeid og bistand overfor eldre og andre med ulike bistandsbehov. Den Norske Kirke med ca frivillige i 90 ulike aktiviteter og tiltak, er den klart største aktøren innen dette området, med bl.a. Kirkens Feltarbeids drift av Varmestua for rusmiddelmisbrukere. 5

7 I tillegg til organisasjonene finnes det en del andre grupperinger og interessefellesskap, som ofte har et mer kortsiktig perspektiv. Eksempler på dette er folkeaksjoner, lokale trafikkaksjoner og arrangementer som Kulturuken, Musikkens Dag, TV-aksjonen, Ruskenaksjonen og lignende. Siden frivillighetsmeldingen i 2007 har en ny form for frivillighet etablert seg i Norge og Asker. Såkalt virtuell frivillighet. Dette kom til syne i ungdommer fra Asker organiserte et såkalt Rosetog for å markere avsky etter Via Facebook samlet ungdommene mellom 4000 til 5000 askerbøringer til en verdig markering på under 3 dager. 3.3 Antall medlemmer Antall medlemmer registrert på frivillighetsportalen medlemskap i Antall medlemmer totalt innen idrett stykker totalt, av disse er medlemmer mellom 6-12 år. Antall medlemmer totalt innen kultur stykker totalt, av disse er medlemmer mellom 6-12 år. Kommentar: Asker kommune har totalt 363 frivillige organisasjoner registrert i Av disse registreres antall medlemmer i organisasjoner som søker støtte til barne og ungdomsarbeid. Antall medlemmer i de øvrige registreres ikke men legge valgfritt inn av hver organisasjon på nettstedet. For 2011 var antall registrerte organisasjoner 381. Nedgangen skyldes opprydding i forbindelse med etableringen av nettportalen den Totalt medlemskap for organisasjoner som oppgir dette ved søknader om tilskudd og lignende var i 2007 ca På tross av nevnte mangler, antas det at et godt bilde av omfanget og størrelsen av frivillig innsats i Asker. I tillegg er oversikten et populært hjelpemiddel for publikum som leter etter spesielle organisasjonstyper av interesse for seg selv eller for sine barn, og for kommunen i sin kommunikasjon med organisasjonene. Den kan dessuten være medvirkende til rekruttering for organisasjonene, ved at de her har en markedsføringskanal. 3.4 Enkeltpersoner Enkeltpersoner utgjør en viktig del av det frivillige arbeidet i Asker. Noen tilbyr sin tid via formidlingsinstanser som NaKuHel, Asker frivilligsentral, Heggedal Nærmiljøsentral, Home- Start og Røde Kors (Besøkstjenesten, Flyktningguiden), mens andre av eget initiativ stiller opp på institusjoner som besøkspersoner, er foredragsholdere på seniorsentra og bibliotek, er leksehjelperem.v. Mange hjemmeboende med behov, får hjelp av naboer til innkjøp, til å komme seg ut i friskluft, eller til å få noe hjelp i huset. Disse enkeltpersonene virker i det stille, mens de gjør livet lysere for ensomme. Heggedal Nærmiljøsentral ble etablert etter forrige melding. Her kan enkeltpersoner bosatt i denne delen av Asker enkelt delta med sin innsats. 6

8 4. Områder/arenaer for frivillighet Det blir utført frivillige oppgaver/tiltak i det offentlige rom gjerne i samspill med kommunale enheter. I tillegg foregår mye av arbeidet internt på øvingslokaler, i haller og på baner, eller andre steder hvor de utfører sin ordinære virksomhet. Frivillighet innenfor sentrale områder Barn og unge Barnehager Skoler/SFO (Skolefritidsordningen) Barne- og ungdomstjenesten Frivillighet gjennom foreldresamarbeid og nærmiljøorganisasjoner. Transport, dugnad, natteravn og arrangement mm. Her kan særlig Idretts SFO i Heggedal nevnes hvor formålet er å iverksette flere aktiviteter ved SFO ved hjelp av samarbeid med frivillig sektor. Samarbeidspartnere: Heggedal skole, Hovedgården ungdomsskole, Asker Videregående skole, Heggedal Idrettslag, Heggedal Nærmiljøsentral, Heggedal vel og enkeltildsjeler. Prosjektet støttes av Asker kommune med midler til en prosjektleder som har iverksatt tilbudet. Idrett og friluft Frivillighet gjennom driftsavtaler, trening, kamper, undervisning osv. Sports-arrangement. De frivillige er foreldre og andre entusiaster, Idrettslag, Klubber og Private aktører. Her kan særlig skirennet Vestergyllen stå som eksempel med 1500 deltakere og mer enn 200 frivillige i sving over en hel helg hvert år i januar. Asker Idrettsråd (AIR) arrangerer årlig høstkonferanse med bred deltakelse fra idrettslagene. «idrettsgleder for alle» er et prosjekt som Idrettsrådet startet opp i Her tilbys aktivitet for funksjonshemmede og andre som faller utenfor ordinær trening via lokale ildsjeler. Kultur Frivillighet gjennomarrangementsgjennomføring, dugnad og omvisning. De frivillige er privatpersoner, medlemmer/enkeltpersoner av Asker museum, Asker kulturelle fellesråd og Asker musikkråd. Blant annet rehabiliteres nå Esviken på delvis frivillig basis.. Kulturorganisasjonene arrangerer årlig en felleskonferanse hvor inviterte representanter fra politisk og administrativt hold, sammen med representantene fra organisasjonene tar opp viktige temaer i kulturpolitikken i Asker. Helse og omsorg Frivillighet gjennom drift av seniorsentrene, Aktiv på dagtid, Home start familiekontakten, besøksvenner og pårørende foreninger. Her kan særlig besøksvennordningen nevnes. I Asker utfører frivillig innen menighetene, Asker Røde Kors og Asker frivilligsentral dette viktige arbeidet. De siste 7 årene har disse gått sammen om en felles besøksvennbrosjyre som sist år ble distribuert via seniorsentrenes medlemsbrev og offentlige kontor. Humanitære sosiale organisasjoner er viktige bidragsytere innen helse og omsorgsarbeidet i Asker. Home-Start Familiekontakten 7

9 Har to 50% kommunalt ansatt ledere som kurser frivillige til familiekontakter, og knytter kontakt videre fra familiekontaktene til småbarnsfamilier. Familiekontaktene gir deretter støtte, vennskap og praktisk hjelp når det røyner på i hverdagen. Nærmiljø Frivillighet gjennom særlig dugnader på fellesområder som bade- og lekeplasser m.m. avholdelse av juletrefest, skirenn, St.Hansfering, Nyttårsaftenfering ol. Her kan særlig Nedre Høn vel nevnes. De har de siste årene avholdt en særlig «snegledugnad» for å bekjempe utbredelsen av brunsneglen i sitt nærmiljø. Tros- og livssyn Omfattes av tre hovedaktører: Den Norske Kirke, andre religiøse trosretninger og Humanetisk forbund. Frivillighet gjennom konfirmantarbeid, navnfest, menighetspleie, klokker- og kirketjeneste, kirkens feltarbeid, besøksvennordningen, deltakelse i faste utvalg, sangkor, ungdomskafeer, idretts- og speiderarbeid, dugnader m.v. 4.1 Frivilligsentraler Asker kommune har tre frivilligsentraler. Disse er Asker frivilligsentral Hasselbakken, etablert i 1993 og eid av Asker kommune, Natur Kultur Helse senteret (Nakuhel) etablert i 1994 og eid av stiftelsen og Heggedal Nærmiljøsentral, etablert i 2011 og eid av foreningen. Hver av sentralene støttes av staten og overholder gjennom dette de retningslinjene som er gitt for arbeidet. Sentralt her er at sentralene skal drives av de frivillige som til enhver tid er frivillig ved sentralen. Dette medfører at hver av de tre er forskjellig. Nakuhel driver helseutvikling i henhold til sitt utgangspunkt i naturskjønne omgivelser med kultur som et annet viktig virkemiddel, Heggedal Nærmiljøsentral er viktig for nærmiljøarbeidet og utviklingen av Heggedal sentrum og Asker frivilligsentral-hasselbakken har sin litt mer urbane profil i Asker sentrum. Hver av disse har gode nettsider og orienterer seg mot enkeltpersoner som ønsker å engasjere seg i frivillig arbeid som er tilrettelagt for dem. Antall frivillige timer utført ved frivilligsentralene i Asker var i 2012 totalt ca timer. Disse fordeler seg som følger: Asker frivilligsentral Hasselbakken: totalt Heggedal Nærmiljøsentral: 1200 totalt Nakuhel: totalt De to frivilligsentralene Nakuhel og Heggedal Nærmiljøsentral mottar hver: kroner ,- i kommunal støtte for Asker frivilligsentral Hasselbakken mottar kroner ,- for 2013.Nakuhels regnskap for 2012 viser et resultat på ,-, Asker frivilligsentral Hasselbakkens resultat viser ,- mot Heggedal Nærmiljøsentral som viser for Momskompensasjonsordningen Per er 207 enheter registrert i Frivillighetsregisteret med postnummer Asker. For å være medlem av frivillighetsregisteret må du være medlem av Frivillighet-Norge. Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for hele frivillig sektor, stiftet 19. september Frivillighet Norge har mer enn 275 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner. 8

10 Gjennom Frivillighet Norge arbeider virksomhetene for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar til å utvikle frivillighetspolitikken i Norge. Vi arbeider for et best mulig samspill mellom frivillige virksomheter omkring saker av felles interesse. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningene med mva-kompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. De har også ansvar for kontroll og oppfølging av Grasrotandelen som er en ordning hvor en spiller i Norsk Tipping kan bestemme at 5 % av spilleinnsatsen skal gå til et lag eller organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette er grasrotandelen som spilleren gir til «sitt» lag. Organisasjoner som har rett til å registrere seg i Frivillighetsregisteret kan ta imot grasrotandel dersom foreningen driver frivillig virksomhet på lokalt nivå. Lokalt nivå betyr her regionnivå eller lavere. 118 frivillige lag og organisasjoner mottok mva kompensasjon i Asker i Frivillige organisasjoner historisk tilbakeblikk Frivillige organisasjoner og ulike former for frivillig arbeid har lange tradisjoner i Norge. Enkelte organisasjoner har en historie tilbake til midten av 1800-tallet. Disse sammenslutningene sprang i første rekke ut fra avholds-, misjons- og arbeiderbevegelsen, men det var også organisasjoner innenfor felt som fattigdomsbekjempelse, folkeopplysning, kulturminnevern og friluftsliv. Dette var organisasjoner karakterisert ved et stort engasjement på grasrota, lokalt foreningsarbeid og relativt lav grad av formalisering. Økonomisk var organisasjonene uavhengige av staten. Inntektskildene var hovedsakelig innsamlinger, gaver og medlemsbidrag De sammenslutningene som så dagens lys rundt 1850 oppsto som brede, folkelige mobiliseringer. Avholdsbevegelsen var organisert både gjennom Det norske Afholdenhetsselskap og Den norske forening mot Brændevinsdrikk. Det norske Misjonsselskap (1842), Selskabet for Folkeopplysningens Fremme (1851) og Sentralforeningen for utbredelse av legemsøvelser og vaabenbrug (1861) er andre eksempler på organisasjonsdannelser fra denne tiden. Sistnevnte er for øvrig forløperen til dagens Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite. På denne tiden ble også en rekke arbeiderforeninger stiftet. Slutten av og begynnelsen av 1900-tallet var en oppblomstringstid for organisasjoner innenfor helse, sosialomsorg og humanitært arbeid. Fra 1880-tallet kom også organisasjoner som arbeidet for kvinners rettigheter, som Norges Kvinnesaksforening og Kvinnestemmerettsforeningen. Norske Kvinners Sanitetsforening ble stiftet i 1896, og ble raskt en viktig organisasjon innenfor helse- og sosialsektoren. I Asker ble Holmen sanitetsforening stiftet i Den er den eneste sanitetsforeningen i Asker. Organisasjonene på misjons- og avholdsområdet var også blant de første til å drive sosialarbeid rettet mot nødstilte. Kristne organisasjoner, som for eksempel Frelsesarmeen, drev også et omfattende hjelpearbeid i Norge fra midten av årene. Fra om lag samme tidspunkt vokste det fram landsomfattende humanitære organisasjoner, og noe seinere ble de første organisasjonene for mennesker med nedsatt funksjonsevne grunnlagt. 9

11 Mellomkrigstiden var en periode med vekst i organisasjoner med utgangspunkt i arbeiderbevegelsen. Arbeidernes Opplysningsfond (AOF) ble for eksempel dannet i 1931, og Arbeidernes Idrettsforbund i Asker Skiklubb har lange tradisjoner med idrett i Asker. Allerede i 1889 ble klubben stiftet av relativt unge gutter som ønsket å drive langrenn og hopp. I Norge opplevde man en vekst og aktivitetsøkning rundt 1920 tallet i en rekke kultur-, idretts- og folkeopplysningsorganisasjoner. Også humanitære og religiøse sammenslutninger opplevde et oppsving i mellomkrigsårene.asker menighet fikk sitt første menighetsråd i 1921 og Asker Røde Kors ble opprettet den Tallet på frivillige organisasjoner har vært sterkt økende i etterkrigstiden. Et sentralt trekk er blant annet framveksten av interesseorganisasjoner. De fleste interesseorganisasjonene har som formål å vinne aksept for og bedre vilkårene for en bestemt sak eller en gruppe mennesker. Deres oppmerksomhet er derfor ofte rettet mot å påvirke offentlig politikkutforming. Et eksempel kan være Asker Velforbud som ble opprettet av Asker kommune i 1922 for å være både et bindeledd og et koordinerende organ for informasjon til og fra vellene overfor administrasjonen i kommunen. Her var Asker kommune tidlig ute. På 1950-tallet ble det i resten av Norge etablert en rekke råd der myndigheter og organisasjoner var representert og den økte kontakten og samarbeide mellom organisasjonene og staten var spesiell for etterkrigstiden. Sterke kvinner i Asker var også tidlig ute ved etableringen avvenskabelige Forening i Formålet var å få reist et forsamlingslokale i Asker. Venskaben ble bygd i 1904 og åpnet 7.desember samme år. St. meld. nr. 27 ( ) Om statens forhold til frivillige organisasjoner trekker fram at framveksten av den moderne velferdsstaten førte til grunnleggende endringer i forholdet mellom staten og organisasjonene. Dette skyldtes i første rekke en utvidelse av det offentliges ansvarsområde, som gradvis flyttet seg inn på områder der frivillige organisasjoner hadde vært dominerende. Dette gjaldt helse- og sosialfeltet, barn og ungdoms oppvekstmiljø, kultur-, idretts- og fritidsfeltet, friluftsliv og naturvern. 6.1 Organisasjonssamfunnet i endring Organisasjonssamfunnet har gjennomgått store endringer de siste årene. I perioden fra 1950-tallet til i dag har organisasjoner innen idrett, kultur/natur og miljø og hobby hatt en betydelig vekst. De sosiale/humanitære organisasjonene, som tidligere var de dominerende organisasjonene, har fått svekket sin stilling. Kvinneorganisasjoner og religiøse foreninger har hatt sterk tilbakegang i perioden. Økt internasjonalisering og endringer i moderne kommunikasjonsformer har gitt økte muligheter og endret rammebetingelsene for enkeltindividet, for arbeidslivet og ikke minst for organisasjonene. Dette har ført til et press på den tradisjonelle frivilligheten. Det som har vært typisk for organisasjonssamfunnet i Norge har vært lokallaget som basis, en medlems basert og demokratisk organisasjonsstruktur. Dette har gitt en sammenbinding av det enkelte individ i lokalsamfunnet og til storsamfunnet på en og samme tid gjennom den hierarkiske organisasjonsmodellen. I Maktutredningen fra 2003 argumenteres det med at endringene i befolkningens atferd og oppslutning om de frivillige organisasjonene, samt strukturelle endringer i organisasjonene, 10

12 gjør at folk kan oppnå innflytelse på flere måter enn gjennom organisasjonsmedlemskap. Den tradisjonelle organisasjonsformen med bred medlemsrekruttering og sosial integrasjon, organisering på tvers av territorielle nivåer og demokratisk styring er ikke lenger enerådende. Egenorganisering, selvutfoldelse og ønsket om umiddelbare opplevelser og resultater ser ut til å øke som motivasjonsfaktor for befolkningens organisasjonsdeltakelse. Måten befolkningen deltar i de frivillige organisasjonene på er derfor i endring. Folk ser etter medlemskap med mening for dem selv og skifter gjerne mellom organisasjonene raskere enn det folk tidligere gjorde. De frivillige organisasjonene møter de nye behovene gjennom nye tilbud og organisasjonsmåter. Organisasjonene tilbyr for eksempel medlemskap som gir fordeler ved kjøp av bestemte varer og tjenester. Det er også blitt enklere å yte frivillig innsats over en begrenset periode. Ofte koordineres slike tiltak av betalt personell. Askers tre frivilligsentraler, Home Start og Asker idrettsråd er eksempler på lokalt å møte behovet for mer tilrettelegging innen frivillig sektor. Dette viser at deltakelsesformene og organisasjonsformene er i stadig utvikling og forandring. Disse utviklingstrekkene må imidlertid nyanseres med at det fortsatt finnes store landsdekkende organisasjoner som er styrt etter en demokratisk modell, med lokale lag og en nasjonal overbygning. Dette gjelder blant annet den største folkebevegelsen vi har i dag, idretten. Det kan derfor fastslås at det i dag eksisterer en svært uensartet mengde frivillige sammenslutninger i Norge. Organisasjonene er ulike både med hensyn til organisering, styring, formål og arbeidsformer. Samlet sett utgjør de en svært vital og mangfoldig sektor med betydning for enkeltmenneskers hverdag på nær sagt alle samfunnsområder. Er vi tilbake igjen til at grasrotbevegelser som skal drive velferdstilbud? Og med sviktende antall medlemskap- hvordan skal denne type mobilisering foregå? Hvem er egentlig de frivillige anno 2013? I historisk perspektiv var for eksempel de frivillige innen Sanitetsbevegelsen mennesker som identifiserte seg som medlemmer og hadde både sitt profesjonell og private sosiale liv knyttet opp til foreningens arbeid. Petra Fougner var Sanitetskvinne fra Asker. Dette var hennes identitet og mulighet for å vise hvem hun var. I motsetning til for mange i dag, hvor man er medlem i mange foreninger og shopper frivillighet. Men uansett om man er aktivt eller passivt medlem har man større tillitt til samfunnet hvis man er medlem enn hvis man stiller seg utenfor som vi skal se i artikkelen til Wollebæk og Selle. 6.2 Frivilligheten i forandring I rapporten Fra folkebevegelse til filantropi? Frivillig innsats i Norge konkluderes det med at det har skjedd fire omfattende endringer innen frivillig sektor, både i omfang, form og innhold. For det første: Den langsiktige trenden er en erosjon av organisasjonssamfunnets grunnfjell- de som arbeider mer en 1 time frivillig i uken. Medlemskapene blir mer passive i karakter, og en større del av befolkningen står helt utenfor. Dette er blant annet resultat av generasjonsutskifting. En stadig mer aktiv pensjonistbefolkning har holdt deltagelsen oppe på et høyt nivå, mens yngre generasjoner har deltatt i mindre grad. 11

13 For det andre: Vi har et samfunn preget av økende forskjeller. Grupper som statistisk sett har det vanskelig på ett eller flere områder, eksempelvis lavinntektsgrupper, trygdede, unge menn med lav utdanning og minoritetsgrupper, - faller systematisk utenfor også i sivilsamfunnet. Dermed forsterker vårt tradisjonelle organisasjonssamfunn forskjellene i samfunnet i stedet for å utjevne dem. Forskjellen mellom by og land er også avgjørende. I praksis kan dette bety at myten om nære tette lokalsamfunn og upersonlige store byer/kommuner kan gjøre seg gjeldene og bli virkelighet. For det tredje: Frivilligheten nærmere seg en modell av organisert individualisme der kollektive identiteter er svekket. Frivillig innsats er i større grad et selvutviklingsprosjekt, som handler om ekspressive faktorer, som å skaffe seg kontakter og pynte på CV-en. Det er vanskeligere å få folk til å bruke tid på «kjedelige» møter og papirarbeid. For organisasjonene kan mindre lojale frivillige medføre at en økt andel midler må avsettes til rekruttering og administrering. For det fjerde: synliggjør disse endringene at vi i Norge med vår økende velstand, kan være på vei fra folkebevegelse til filantropi. Samtidig viser det seg at nye former for frivillighet knyttet til sosiale medier- virtuell frivillighet utvikles. 7. Lokalsamfunnets styrke Senter for forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor utga i 2010 en rapport «Livskvalitet- Betydningen av kultur og frivillighet for helse, trivsel og lykke». Her samler og konkluderes det med at: Kultur og frivillighet er svært viktige for lykke og livskvalitet. Dette er to vesentlige faktorer i det som regnes som gode, stabile og demokratiske samfunn. Frivillig sektor er ikke kun ulønnet arbeid og en gratis del av velferdssystemet. Vel så viktig er det at organisasjonene er en arena for å danne sosiale forbindelser og at de fungerer som skole i demokrati for den oppvoksende slekt. Med en forvitring av frivillig sektor som beskrevet i rapporten «Fra folkebevegelse til filantropi» er det grunn til bekymring for den frivillige sektorens fremtid og, derav i den ytterste konsekvens, en forvitring av lokalsamfunnets styrker. 8. Tilskuddsmidler fra Asker kommune Antall foreninger/organisasjoner totalt som mottar kommunal støtte: 67 Antall Idrettsorganisasjoner som mottok kommunal støtte: 32 Antall Kulturorganisasjoner som mottar kommunal støtte: 35 Tilskudd til organisasjoner og foreninger i 2012 eksklusiv frivilligsentraler og galleri Trafo 12

14 9. Tall i Norge Verdiskapinga har passert 100 milliarder Bruttoproduktet, ofte omtalt som verdiskapingen, i ideelle og frivillige organisasjoner er regnet til å være 101 milliarder kroner i Dette tilsvarer om lag kroner per innbygger. Frivillig (ulønnet) arbeid utgjorde hele 60 prosent av verdiskapingen i sektoren i Bruttoproduktet regnet uten ulønnet arbeid var det samme året 42 milliarder, som er vel 1,2 milliarder kroner høyere enn året før. Bruttoprodukt i ideell og frivillig sektor utgjorde 1,7 prosent av BNP, som er uendret fra Inkludert ulønnet arbeid utgjorde sektoren i ,9 prosent av BNP, som er noe lavere enn i 2009, men høyere enn i årene Grunnen til denne utviklingen er at BNP i 2009 falt som følge av finanskrisen internasjonalt, noe som gjorde at det relative bidraget fra ideell og frivillig sektor dette året ble stort. I 2010 har det igjen skjedd en normalisering av delene. Stabile bidrag fraaktivitetene til verdiskapingen Det var de samme aktivitetene som bidrog mest til verdiskapingen i 2010 som året før. Helse og sosiale tjenester, samt utdanning og forsking, stod til sammen for nesten 60 prosent av bruttoproduktet i sektoren. I tillegg bidrog kultur og fritid med nesten 15 prosent. Når vi inkluderer verdien av det ulønnede arbeidet, som er om lag 60 milliarder kroner, endrer bildet seg noe. Delen til denevnte ulike velferdsaktivitetene falt til vel 30 prosent. Kultur og fritid øker derimot sin del til nesten 40 prosent, noe som ikke er overraskende ettersom det er her vi finner det meste av den frivillige virksomheten. 13

15 14

16 10. 11,4 frivillige for hver lønnede person Den frivillige (ulønnede) innsatsen i Norge i 2010 utgjorde til sammen årsverk, noe som tilsvarer 4,8 prosent av alle årsverk i Norge. Denne delen har holdt seg stabil de siste årene. Tallet på frivillige overstiger tallet på lønnede årsverk i sektoren. I 2010 stod det i gjennomsnitt vel 1,4 frivillige bak hver lønnede arbeidstaker. Flest frivillige per lønnede arbeidstakere finn vi innenfor kultur og fritid, miljøvern, lokalmiljø og bolig samt politiske organisasjoner. Relativt t sett er det aktiviteten innenfor kultur og fritid som står for mesteparten, med nærere 60 prosent av de frivillige årsverkene. Av disse er det idretten som bidrar mest, som totalt sett utgjør om lag en fjerdedel av all ulønnede aktivitet i Norge. Motsatt finner vi flest lønnede per frivillig innenfor kategoriene utdanning og forsking, helse og sosiale tjenester, interesseorganisasjoner og juridisk tjeneste, samt yrkes-, bransje-, og fagforeninger. 15

17 Ideelle og frivillige organisasjonar, nøkkeltal Ideelle og frivillige organisasjonar ekskludert ulønna arbeid Produksjon (sum driftskostnader). Millionar kroner Bruttoprodukt. Millionar kroner Årsverk (lønnstakarar). Tal Bruttoprodukt som del av BNP. Prosent 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 Bruttoprodukt som del av BNP Fastlands-Norge. Prosent 2,0 2,0 2,0 2,2 2,1 Årsverk (lønnstakarar) som del av årsverk i alt for Norge. Prosent 3,3 3,3 3,3 3,5 3,5 Ideelle og frivillige organisasjonar inkludert ulønna arbeid Produksjon (sum driftskostnadar) inkludert verdien av ulønna arbeid. Millionar kroner Bruttoprodukt inkludert verdien av ulønna arbeid. Millionar kroner Ulønna årsverk. Tal Årsverk i alt (lønnstakarar og ulønna). Tal Bruttoprodukt inkludert verdien av ulønna arbeid som del av BNP 1. Prosent Bruttoprodukt inkludert verdien av ulønna arbeid som del av BNP Fastlands-Norge 2. Prosent 3,7 3,7 3,6 4,1 3,9 5,0 4,8 4,9 5,1 5,0 Ulønna årsverk som del av årsverk i alt for Norge 3. Prosent 5,1 4,9 4,7 4,8 4,8 Årsverk i alt (lønnstakarar og ulønna) som del av årsverk i alt for Norge 3. Prosent 8,3 8,0 7,9 8,1 8,1 1 BNP inkludert verdien av ulønna arbeid 2 BNP Fastlands-Norge inkludert verdien av ulønna arbeid 3 Årsverk i alt for Norge inkludert ulønna årsverk 16

18 10.2 Organisasjonsaktiviteter, levekårsundersøkelsen, 2011 Nær 80 prosent av den norske befolkningen er medlem i en organisasjon, og nesten halvparten er svært eller noe aktive medlemmer. I underkant av 40 prosent av befolkningen har utført gratisarbeid for en organisasjon i løpet av det siste året. Levekårsundersøkelsen 2011 har kartlagt temaene organisasjonsaktivitet og medlemskap i organisasjoner, politisk deltakelse, sosialt nettverk, samt tillit og religiøs tilhørighet i den norske befolkningen. Resultatene viser høy organisasjonsaktivitet blant befolkningen, sterke sosiale bånd og at man har høy tillit til hverandre. 17

19 10.3 Yrkesaktive deltar mer i organisasjoner I alt er 79 prosent av befolkningen medlem i en organisasjon, og 46 prosent er aktive medlemmer. Dette er en mindre andel aktive enn tidligere år, men en endring i målemetoden gjør at andelen aktive medlemmer ikke kan sammenlignes direkte (se tekstboks). Halvparten av befolkningen er medlemmer i to eller flere organisasjoner, av disse er 16 prosent aktive medlemmer. De som bor i spredtbygde strøk er i større grad aktive i organisasjoner enn de som bor i mer sentrale strøk. Sammenligner vi ulike familiefaser, er personer i parforhold med barn i alderen 7-19 år de mest aktive. Enslige over 66 år er de minst aktive. Arbeidsledige, uføre og alderseller AFP-pensjonister er mindre aktive i organisasjoner enn yrkesaktive (for definisjon av gruppene, se Om statistikken ). Andelen aktive medlemmer øker i samsvar med lengden på utdannelsen Uføre utfører mye gratisarbeid for organisasjoner I alt har 39 prosent utført gratisarbeid for organisasjoner i løpet av det siste året, og disse gjennomførte i gjennomsnitt 79 timer gratisarbeid. Andelen som har utført gratisarbeid øker med økende utdannelse, men de høyest utdannede (4 år eller mer) utfører likevel færrest timer gratisarbeid i året (65 timer). Selv om relativt få uføre er aktive i organisasjoner, utfører 32 prosent av de uføre gratisarbeid, med et snitt på hele 137 timer per år. Dette er 58 timer mer enn gjennomsnittet for de gratisarbeidende i befolkningen. I likhet med tidligere år, er det flest aktive medlemmer i idrettslag. 16 prosent har utført gratisarbeid for idrettsorganisasjoner det siste året. Menn med høyere utdannelse er særlig aktive innenfor idrett. Kvinner er i større grad aktive i kulturorganisasjoner og ideelle organisasjoner. Kvinner med høyere utdannelse er mer aktive enn kvinner med lavere utdannelse. 18

20 prosent kontaktet politiker eller offentlig tjenestemann Levekårsundersøkelsen har kartlagt hvilke politiske handlinger man kan gjøre for å påvirke en sak. 15 prosent har kontaktet en politiker eller en offentlig tjenestemann det siste året. Denne formen for politisk påvirkning er mest utbredt i aldersgruppen år, hvor 18 prosent har tatt slik kontakt. De yngre i alderen år bruker i større grad Internett (20 prosent), og yter frivillig innsats for et parti, organisasjon eller gruppe (14 prosent), som kanal for å påvirke politiske saker. I befolkningen som helhet er det 11 prosent som har brukt Internett for å påvirke en sak, og 11 prosent som har ytt frivillig innsats. Kun 8 prosent er medlem av et politisk parti. Denne andelen har holdt seg stabil de siste årene Sosiale nettverk gir tilgang på råd og hjelp Et viktig kjennetegn ved sosiale nettverk er at de kan gi tilgang på ressurser. De fleste har noen de kan spørre om praktisk hjelp. 88 prosent har mulighet til å spørre noen om hjelp til vedlikehold og reparasjon av bolig, 83 prosent til hjelp med PC, og 88 prosent til hjelp med frakt av større gjenstander. Ut over praktisk hjelp, kan det også være nyttig og betryggende å kunne spørre noen om råd. 83 prosent har noen å spørre om råd angående helse eller sykdom, 86 prosent har noen de kan spørre om råd ved alvorlig konflikt, mens 76 prosent kan få råd til å finne frem i offentlig byråkrati. Hjemmeboende unge i alderen år er blant de som er best dekket på rådgiving og praktisk hjelp. Andelen som har noen å be om råd går ned med økende alder. Det kan også se ut til at heltids eller deltids yrkesaktive i større grad har noen å spørre om råd enn de som er arbeidsledige, uføre, eller pensjonert. 19

21 10.7 Kvinner høyest tillit til andre SSB har også prøvd å fange opp i hvilken grad folk har tillit til andre gjennom to spørsmål. I det første ber SSB den intervjuede oppgi på en skala fra 10 til 0 om folk flest er til å stole på (10), eller om en ikke kan være for forsiktig (0). Gjennomsnittlig skår på dette spørsmålet er 7,3. I det andre ber SSB personen vurdere om folk flest vil behandle deg rettferdig (10) eller om de vil utnytte deg (0), og her er gjennomsnittlig skår 7,6. Lignende undersøkelser viser at tilliten i Norge og i de andre nordiske landene er relativt høy sammenlignet med andre europeiske land (European Social Survey 2010). Kvinner skårer noe høyere enn menn, og blant begge kjønn er tilliten til andre høyest i aldersgruppen år. De med høy utdannelse og de som er yrkesaktive har i større grad tro på at folk er til å stole på og at de vil behandle deg rettferdig, sammenlignet med de med lavere utdannelse og de som er arbeidsledige, uføre eller hjemmearbeidende. 11. Sivilsamfunn og tillit «Tillit i Norge» 2012, Helge Skirbekk og Harald Grimen- Artikkel «Sivilsamfunn og tillit» Per Selle og Dag Wollebæk diskuterer medlemskaps betydning for tillit. Dag Wollebæk og Per Selle konkluderer i sin artikkel «Sivilsamfunn og tillit» følgende: Institusjoner har betydning for tillit- årsakene til tillit kan ikke utelukkende lokaliseres på mikronivå. Det organiserte sivilsamfunnet utgjør viktige samfunnsinstitusjoner- Velferdsstatens frontlinje, politi og rettsvesen, er langt fra de eneste institusjonene som former grunnleggende verdisett. Et sterkt organisert sivilsamfunn har en direkte effekt på tillitsnivået i et samfunn, både blant dem som deltar aktivt og dem som står utenfor. Det utgjør et mulighetsrom og en infrastruktur for kollektiv og demokratirelevant handling, og de demonstrerer at samarbeid er rasjonelt og gir resultater. Et sterkt organisert sivilsamfunn har en indirekte effekt på tillitsnivået. Uten et sterkt sivilsamfunn(input) vil offentlige institusjoner ha store problemer med både legitimitet og effektivitet over tid(output). Sivilsamfunnets funksjon er tids- og kontekstavhengig. Det tredje og fjerde punktet forutsetter synlige organisasjoner som gir reel input til demokratiet, forvaltningen og politikken. I deres perspektiv er det med andre ord avgjørende for at organisasjonssamfunnet skal fylle funksjonene som er skissert ovenfor, at det har tilstrekkelig synlighet og bredde, og utgjør reelle mellomliggende strukturer. Organisasjonssamfunnet kan institusjonalisere og bevare tillit. Men det er ikke slik at alle organisasjoner, uavhengig av hva de driver med eller hvordan de er strukturert, har den samme virkningen. De fremhever en særlig norsk og skandinavisk struktur som knytter det lokale og nasjonale sammen. Her finner man en orientering mot samfunnet, snarer enn bare individene som er tilknyttet organisasjonene, og en ambisjon om å påvirke eller endre. Utviklingen i organisasjonssamfunnet de siste tiårene har gått i motsatt setning. Denne utviklingen kan over tid svekke organisasjonssamfunnets evne til å institusjonalisere og bevare tillit, og dermed endre samfunnet og demokratiet vårt på mer grunnleggende vis enn det kan se ut som ved første øyekast. Dette betyr i klartekst at det kan se ut at medlemskap uansett aktiv eller passiv medlemskap, har en positiv innvirkning på graden av tillit i samfunnet. 20

22 12. Definisjon frivillig arbeid International Labour Office i Genève definerer frivillig arbeid på følgende måte: Unpaid non-compulsory work; that is, time individuals give without pay to activities performed either through an organization or directly for others outside theirown household Oversatt: Ubetalt ikke obligatorisk arbeid, i betydning den tid et individ yter uten å få betalt, til aktiviteter utført gjennom en organisasjon eller direkte til andre, utenfor deres eget hushold. Videre nevner de eksempler på områder det har hersket tvil om tidligere. Examples of volunteer work considered to be outside the scope of the recommended definition: Volunteering during paid time-off granted by an employer. Participating in internet-based social activities (such as MySpace or Facebook) Voting Attending a religious service Doing research for one s occupation Receiving payment for legal advice or assistance I St. meld. nr. 27 ( ) Om statens forhold til frivillige organisasjonerble følgende virksomheter definert som frivillig organisasjoner: 1.Organisasjoner som kjennetegnes ved at de har et allmennyttig siktemål bygger på medlemskap av individer og/eller organisasjoner har en demokratiskstyringsstruktur 2.Virksomheter som eies eller drives av en organisasjon som faller inn under punkt 1 3.Stiftelser med allmennyttig formål 4.Økonomisk samvirke som ikke har fortjeneste som formål 5.Trossamfunn og livssynsorganisasjoner I tillegg skisserte meldingen tre ulike former for frivillig virke: 1.Medlemsbasert virke, der organisasjonene ses som bærere av demokrati, kultur og tradisjoner, og hvor virksomheten skaper mening, tilhørighet og fellesskap 2.Verdibasert samvirke, der hensikten med støtten er å utløse frivillige ressurser og egenart for å realisere felles mål 21

23 3.Fortjenestefri velferdsproduksjon, der organisasjonene kan ses som produsenter av velferdsytelser for offentlig regning, vanligvis med ansatt bemanning, og etter nærmere angitte offentlige retningslinjer 13. St.meld. 39«Frivillighet for alle» ( ) I meldingen la regjeringen opp til fire hovedstrategier til grunn for å støtte aktivt opp om frivillig sektor og bidra til økt deltakelse. Bedre rammebetingelser for frivillig sektor Økt fokus på ressurser til lokal aktivitet og «lavterskelaktivitet» Økt oppmerksomhet om inkludering og integrering Styrket kunnskap og forskning Vi ser blant annet disse resultatene: Flere tilskuddsordninger og flere frivilligsentraler per frivilligsentraler i Norge. 1 av 4 kommuner har laget en såkalt frivillighetspolitikk. Etablering av Inkluderings og mangfolds direktoratet. Flere ressurser i Kulturdepartementet. Etablering av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor innen Institutt for samfunnsforskning. 14. Folkehelseområdet Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i arbeidet for en bedre folkehelse, og de er sammen med statlige, regionale og kommunale myndigheter sentrale aktører i folkehelsearbeidet. Frivillige organisasjoner er sosiale møteplasser som gjør det mulig å dyrke felles interesser på tvers av sosiale skillelinjer. Deltakelse i frivillige organisasjoner kan bidra til sosial inkludering fordi det gir muligheter for å utvikle vennskap og bli inkludert i et større sosialt fellesskap. Sosial inkludering handler om at enkeltindividet blir knyttet til samfunnslivet gjennom deltakelse på ulike arenaer. Frivillige organisasjoner kan supplere offentlig innsats på følgende områder: Bidra til å fange opp og sette på dagsordenen nye behov som bør følges opp med tilbud fra det offentlige Påvirke arbeidet med å videreutvikle velferdsstaten gjennom å kritisere offentlige myndigheter Utløse ressurser og tilby tjenester som utfyller offentlige tilbud Sosiale forskjeller i deltakelse i frivillige organisasjoner Grupper med høy inntekt og lang utdanning deltar mer aktivt i frivillige organisasjoner enn grupper med lav inntekt og kort utdanning. Barn fra inntektsfattige husholdninger deltar i mindre grad i aktiviteter i fritiden og i skolesammenheng enn andre barn og unge. Dette er en utfordring både for kommunen og for organisasjonslivet, og det er en utfordring til økt samarbeid. 22

24 Frivillige organisasjoner kan bidra til alternativ identitetstilhørighet og sosial inkludering av grupper som faller utenfor ordinære samfunnsfunksjoner som utdanning og arbeid. Frivillige organisasjoner partner i partnerskap for folkehelse Å være medlem av en organisasjon og delta i frivillig arbeid vil i seg selv kunne virke helsefremmende, blant annet gjennom at det oppleves meningsfullt og innebærer sosiale fellesskap. I tillegg til egenverdien ved deltakelse i frivillige organisasjoner, bidrar frivillig sektor til vesentlig velferdsproduksjon. I Asker kommunes kommuneplan 2013 til 2023 beskrives strategien for kommunens folkehelsearbeid. Frivillig sektor er en viktig arena og samarbeidspartner. Stortinget nr. 34 Folkehelsemeldingen. God helse felles ansvar Kulturdepartementet Nyhet, Styrking av frivillig sektor som folkehelseressurs Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har lagt frem stortingsmeldingen "Folkehelsemeldingen: God helse - felles ansvar". Det skal etableres et nasjonalt kontaktforum med frivillige organisasjoner som arbeider med folkehelse. Det skal satses videre på samarbeid med kommunesektoren, næringslivet og arbeidslivet. Målet er å mobilisering til bedre folkehelse for å bekjempe helseforskjeller og gi barn like muligheter. Regjeringen styrker helsestasjons- og skolehelsetjenesten, setter i gang kampanje for fysisk aktivitet og sørger for bedre merking av mat. 23

25 15. Kommunenes sentralforbund og Frivillighet-Norge Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor ble inngått i april o Formål Dette dokumentet skal være en plattform for samspill og samarbeid om utvikling av frivillighetspolitikken mellom frivillig (representert ved Frivillighet Norge) og kommunal sektor (representert ved KS). Plattformen er etablert i samarbeid mellom likeverdige parter; frivilligheten og kommunesektoren, og videre dialog mellom partene bør baseres på denne plattformen. Plattformen er et uttrykk for ønsket om bedre samhandling mellom sektorene for å støtte og tilrettelegge for den omfattende og viktige aktiviteten i frivillig sektor. Plattformen fastsetter prinsipper og handlinger for å styrke relasjonen mellom offentlig og frivillig sektor i Norge. Partene har en felles intensjon om å bevare og videreutvikle den nordiske frivillighetstradisjonen med en selvstendig frivillig sektor som viktig pilar i vårt demokrati. Partene anbefaler organisasjoner på lokalt nivå og de enkelte kommuner og fylkeskommuner til å etablere tilsvarende samarbeidsplattformer. o Overordnede prinsipper 1. Frivillig sektor er en uavhengig og selvstendig samfunnssektor som plasserer seg mellom næringslivet og offentlig sektor. Frivillig sektor anerkjennes på lik linje med de andre sektorene i samfunnet. Samarbeid og samhandling mellom offentlig og frivillig sektor skal baseres på likeverdig partnerskap, og gjensidig respekt for hverandres roller. 2. Frivillig sektor bidrar med store verdier til samfunnet, er samfunnsbyggende og spiller en viktig rolle i den nordiske demokratiske modellen. 3. Frivillige organisasjoner er viktige for demokratiet ved å være pådrivere og gjennom å være kanaler inn i demokratiet for interessegrupper og engasjerte borgere. 4. Frivillighet øker samfunnets sosiale kapital ved at tillit, identitet og samhold skapes i møter mellom mennesker. 5. Mangfoldet i frivillig sektor er en verdi i seg selv og en viktig årsak til høy deltakelse. Mangfoldigheten må ivaretas gjennom ulike typer virkemidler for ulike deler av frivilligheten. 6. Offentlig og frivillig sektor har ulike, men komplementære roller i samfunnet. Samarbeidet mellom sektorene må bygge på et prinsipp om at frivillig sektor skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester. 7. Det offentlige skal tilrettelegge for en helhetlig frivillighetspolitikk på alle nivåer, som gir grobunn for en aktiv og voksende frivillig sektor. o Forutsigbare rammevilkår 1. KS og Frivillighet Norge er enig om at det er en fordel med mest mulig forutsigbarhet i rammevilkårene til frivillig sektor, og at dette må etterstrebes. 24

26 2. Offentlig økonomisk støtte skal i størst mulig grad gis i form av frie midler som frivilligheten kan benytte i tråd med egne prioriteringer. 3. Det offentlige må søke å redusere byråkratiet i form av kriterier og krav for å utløse støtte til frivillig sektor. 4. Frivillig sektor bør høres av kommunene i saker som berører de enkelte organisasjoners hjertesaker, og saker som berører vilkårene for organisasjonsdrift. o Relasjonen mellom frivillig sektor og kommunen 1. Frivillig aktivitet skjer først og fremst i et lokalsamfunn, i en kommune. En aktiv og levende frivillig sektor er av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Kommunene må tilrettelegge for frivillig sektor, og bør derfor utvikle en egen lokal frivillighetspolitikk. a. Kommuner og frivillige organisasjoner på lokalt nivå kan inngå lokale samarbeidsplattformer hvor prinsippene for samarbeid nedfelles. En slik prinsipperklæring kan være etter mal av denne. b. En lokal frivillighetspolitikk bør inneholde virkemidler som tilrettelegger for frivilligheten. Eksempler på virkemidler kan være økonomisk støtte, infrastruktur/lokaler/møteplasser med universell utforming og kontakt- og informasjonsmuligheter innad i kommunen. c. Det bør utarbeides partnerskap mellom kommuner og frivillige organisasjoner der hvor dette er naturlig. Partnerskap vil sikre dialog og samarbeid mellom partene. d. Kommuner bør ha en arena for kontinuerlig dialog med frivillig sektor. En slik arena kan være frivillighetsforum/frivillighetsråd, der alle frivillige organisasjoner i kommunen inviteres til å delta. e. Frivillig sektor bør involveres i planprosesser i de saker det er naturlig. f. Frivillige organisasjoner er viktige for innovasjon i kommunene. Kommunene og frivillige organisasjoner bør drøfte hvordan man sammen kan finne nyskapende arbeidsformer og nye løsninger for utfordringer i lokalsamfunnet. 2. Frivillig sektor lokalt må ha en aktiv holdning overfor lokaldemokratiet og bidra til utvikling av nærmiljøet. 3. Kommunene og frivillig sektor har mange arenaer for samarbeid om forebygging, helse- og velferd, og det bør legges til rette for videre samarbeid der det er naturlig. o Oppfølging av plattformen Frivillighet Norge og KS skal innarbeide felles temarelaterte aktiviteter knyttet til avtalen i sine egne ordinære planer. Det etableres en felles arena i form av jevnlig kontaktmøte mellom Frivillighet Norge og KS, med grunnlag i plattformen. Partene vil her ta opp relevante saker som skal bidra til å fremme avtalens innhold blant partenes medlemmer. Innkalling til kontaktmøtene vil gå på omgang mellom partene. 25

Frivillighetsmeldingen 2014

Frivillighetsmeldingen 2014 Frivillighetsmeldingen 2014 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1 - INNLEDNING... 4 FRIVILLIGHET NASJONALT... 4 Definisjoner... 4 Verdiskaping og egenverdi... 4 Frivillighet Norge... 4 FRIVILLIGHET LOKALT...

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune. Ordfører Lene Conradi Asker kommune

Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune. Ordfører Lene Conradi Asker kommune Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune Ordfører Lene Conradi Asker kommune Sterk frivillighet i bygda > Frivillig innsats har en stor plass i Asker > Halvparten av Askers innbyggere deltar i

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Fakta Asker - 2015 > 60 000 innbyggere > Bygd med storbyutfordringer, 2 mil utenfor Oslo > Antall lag og organisasjoner=362

Detaljer

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune FRIVILLIGHETSMELDING 2017-2025 Askim kommune Hobøl kommune INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FRIVILLIGHET I NORGE, ASKIM OG HOBØL... 4 3. FRIVILLIGHETENS EGENART... 5 4. FRIVILLIGHETENS ROLLE... 5 5. VISJON

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

PRINSIPPER FOR SAMSPILLET

PRINSIPPER FOR SAMSPILLET 1 2 Innhold Formål side 3 Prinsipper for samspillet side 3 Ressurser og kompetanse side 4 Forutsigbarhet side 5 Engasjement og integrering side 5 Oppfølging side 6 Handlingsplan/tiltak side 6 Innstilling

Detaljer

Det skal være givende å være engasjert i vår klubb. v/hanne-guri Arnesen

Det skal være givende å være engasjert i vår klubb. v/hanne-guri Arnesen Det skal være givende å være engasjert i vår klubb v/hanne-guri Arnesen Mål: det skal være givende å være Hva er frivillighet? engasjert i vår klubb Hvorfor er idretten frivillig? Hvilke konsekvenser?

Detaljer

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Frivillighet Norge Interessepolitisk samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner Rammevilkåra

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse-og omsorgsfeltet

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse-og omsorgsfeltet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse-og omsorgsfeltet Ida Marie Holmin, Frivillighet Norge og Ann Kristin Andresen, Helse- og omsorgsdepartementet Omsorgskonferansen

Detaljer

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Prinsipper frivillighetspolitikk* Bedre rammebetingelser for frivillig sektor generelt Økte ressurser til lokal aktivitet og særlig lavterskelaktivitet Styrket inkludering

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLATTFORM FOR HELHETLIG FRIVILLIGHETSPOLITIKK

HØRINGSUTKAST PLATTFORM FOR HELHETLIG FRIVILLIGHETSPOLITIKK HØRINGSUTKAST PLATTFORM FOR HELHETLIG FRIVILLIGHETSPOLITIKK 2017-2020 Klipping av fotballbanen på Funnefoss stadion, 1962. Foto: Ukjent Høringsu tkast, Plattform for helhetli g frivillighetspolitikk 2017-2020

Detaljer

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Svar Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Høyere på dagsorden

Detaljer

finnes ildsjelene fortsatt? Frivillig arbeid i Norge Quality Hotell & Resort Sarpsborg lørdag 20.november Karl Henrik Sivesind Golfforum

finnes ildsjelene fortsatt? Frivillig arbeid i Norge Quality Hotell & Resort Sarpsborg lørdag 20.november Karl Henrik Sivesind Golfforum Frivillig arbeid i Norge finnes ildsjelene fortsatt? Golfforum Quality Hotell & Resort Sarpsborg lørdag 20.november Karl Henrik Sivesind Om Undersøkelse om frivillig innsats - Gjennomført av Statistisk

Detaljer

FESTEN ALLE VIL GÅ PÅ! Kragerøkonferansen 2015 Norges Musikkorps Forbund

FESTEN ALLE VIL GÅ PÅ! Kragerøkonferansen 2015 Norges Musikkorps Forbund FESTEN ALLE VIL GÅ PÅ! Kragerøkonferansen 2015 Norges Musikkorps Forbund Framveksten av de frivillige organisasjonene Organisasjonslandskapet i dag Hvem deltar i de frivillige organisasjonene? Trender

Detaljer

Fra folkebevegelse til filantropi?

Fra folkebevegelse til filantropi? Fra folkebevegelse til filantropi? Frivillig innsats i Norge 1997-2009 Dag Wollebæk og Karl Henrik Sivesind Om Undersøkelse om frivillig innsats - Gjennomført av Statistisk Sentralbyrå, telefonintervju.

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Frivillighetspolitikk i Bodø

Frivillighetspolitikk i Bodø Folkehelsekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2012 28343/2012 2012/3512 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/13 Eldrerådet 04.06.2012 12/12 Råd for funksjonshemmede 05.06.2012 12/30 Komitè

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret.

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret. INNSPILLSSEMINAR OM INTENSJONSERKLÆRING FOR SAMSPILLET MELLOM REGJERINGEN OG FRIVILLIG SEKTOR 3.9.2014 innlegg fra generalsekretær Birgitte Brekke 1. Aller først vil jeg takke for invitasjonen til seminaret.

Detaljer

Vellenes Fellesorganisasjon

Vellenes Fellesorganisasjon Vellenes Fellesorganisasjon Kulturdepartementet Frivillighetsmelding@kud.dep.no 0030 OSLO Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Vår dato: Therese Koppang-epost 15.06.2017 kl. 15.15 Erik Sennesvik 06.08.2017

Detaljer

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER, OG KOMMUNEN. Frivillighetspolitikk i kommunene

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER, OG KOMMUNEN. Frivillighetspolitikk i kommunene SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER, OG KOMMUNEN Frivillighetspolitikk i kommunene TEMA FOR PRESENTASJONEN Avtalen mellom Nes kommune og Frivillighet Norge Hva er frivillighet Norge?

Detaljer

Kultur og fritid. Kunst og kultur Idrett Hobby og fritid. nasjonale org (Sivilsamfunnssenteret)

Kultur og fritid. Kunst og kultur Idrett Hobby og fritid. nasjonale org (Sivilsamfunnssenteret) This image cannot currently be displayed. This image cannot currently be displayed. 9/9/01 Problemstillinger Hvilke endringer har skjedd i organisasjonssamfunnet? Fra medlemsbaserte til koordinert frivillighet?

Detaljer

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet 1 Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 22.08.2017 Takk for at vi ble invitert til å gi innspill til Palliasjonsutvalget i møte 19. juni. Med dette sender

Detaljer

HØYRINGSSVAR FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV dykkar ref /RAGS

HØYRINGSSVAR FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV dykkar ref /RAGS Til Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 17.01.2011 HØYRINGSSVAR FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV dykkar ref. 201003835/RAGS er eit samarbeidsforum for frivillige organisasjonar. har meir enn 250 organisasjonar

Detaljer

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune En lokalsamfunnsmodell Agenda: 1. Historie & bakgrunn for lokalsamfunnsmodellen v/ordfører Jon-Ivar Nygård 2. Hensikt og mål for modellen v/ordfører Jon-Ivar

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Kulturdepartementet (KUD) Postboks 8030 Dep 0030 OSLO. 23. august 2013

Kulturdepartementet (KUD) Postboks 8030 Dep 0030 OSLO. 23. august 2013 Kulturdepartementet (KUD) Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 23. august 2013 Høringssvar - NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn Vi viser til høringsbrev datert 11.02. 2013 Høring NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn.

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

Frivillighetskommunen Drammen

Frivillighetskommunen Drammen Frivillighetskommunen Drammen 1 Norges første Frivillighetskommune! Pris fra Frivillighet Norge og KS For å anerkjenne og inspirere kommuner til god frivillighetspolitikk med positiv effekt for frivillige

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: FRIVILLIGHETSPOLITISK PLATTFORM - TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: FRIVILLIGHETSPOLITISK PLATTFORM - TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-23 Dato: 21.05.15 FRIVILLIGHETSPOLITISK PLATTFORM - TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Saksprotokoll. Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/47624 Tittel: VERDIPLATTFORM FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIGHETEN I TRONDHEIM KOMMUNE.

Saksprotokoll. Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/47624 Tittel: VERDIPLATTFORM FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIGHETEN I TRONDHEIM KOMMUNE. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.12.2010 Sak: 380/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/47624 Tittel: VERDIPLATTFORM FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIGHETEN I TRONDHEIM KOMMUNE Behandling: Innstillingen

Detaljer

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015 2020)

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015 2020) Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015 2020) Frivillighet handler om menneskelige verdier som omsorg, trygghet, medmenneskelighet. Sitatene er hentet fra innspill som er

Detaljer

Endringsprosesser i frivillige organisasjoner, innlegg på brukerkonferanse, Oslo 31.08.09

Endringsprosesser i frivillige organisasjoner, innlegg på brukerkonferanse, Oslo 31.08.09 Endringsprosesser i frivillige organisasjoner, innlegg på brukerkonferanse, Oslo 31.08.09 Jeg skal i mitt innlegg gi et bilde av sentrale endringsprosesser som vi har sett innenfor norsk frivillig sektor

Detaljer

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2014 TNS

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2014 TNS Frivillighet Norge Innhold 1 Om Frivillighetsbarometeret 3 2 Overordnet oppsummering 6 3 Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 10 4 Hvilke organisasjoner gjør man frivillig arbeid for? 16 5 Om frivillig

Detaljer

Frivillighet for alle. Stortingsmelding nr 39 (2006-2007)

Frivillighet for alle. Stortingsmelding nr 39 (2006-2007) Frivillighet for alle Stortingsmelding nr 39 (2006-2007) Andel som har deltatt i frivillig arbeid siste år Land Norge Sverige Island Danmark Storbritannia USA Nederland Frankrike Australia Andel deltakere

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Hvordan lykkes i samarbeid mellom kommune og frivillighet? Utredningssjef S:an Slo;erøy Johnsen, Frivillighet Norge

Hvordan lykkes i samarbeid mellom kommune og frivillighet? Utredningssjef S:an Slo;erøy Johnsen, Frivillighet Norge Hvordan lykkes i samarbeid mellom kommune og frivillighet? Utredningssjef S:an Slo;erøy Johnsen, Frivillighet Norge Frivillighet Norge Interessepoli:sk samarbeidsforum 280 medlemmer - mer enn 50 000 lokallag

Detaljer

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Hva skal vi snakke om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Lag og foreningers betydning for samfunnsutviklingen Utfordringer i kommunen

Detaljer

Frivilligheten som samfunnsbygger. Generalsekretær Birgitte Brekke

Frivilligheten som samfunnsbygger. Generalsekretær Birgitte Brekke Frivilligheten som samfunnsbygger Generalsekretær Birgitte Brekke OPPLEGG Frivillighet Norge Kort historikk Fakta om frivilligheten i Norge i dag Trender og utviklingstrekk FRIVILLIGHET NORGE Interessepolitisk

Detaljer

Frivilligheten i fremtiden

Frivilligheten i fremtiden Frivilligheten i fremtiden HVORFOR KOMMUNAL FRIVILLIGHETSPOLITIKK? Potensialet er enormt dersom frivilligheten får større rom til selvutvikling En tverrsektoriell kommunal frivillighetspolitikk kan gi

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Frivillig og begeistret - om engasjerte mennesker. Per Tøien FOF

Frivillig og begeistret - om engasjerte mennesker. Per Tøien FOF Frivillig og begeistret - om engasjerte mennesker Per Tøien FOF Øystein Dahle den gang styreleder i DNT Det var en gang.. Frivillighetens omfang i norsk idrett Ca 700 000 frivillige i norsk idrett Ca 24

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

ASKØY KOMMUNE Pr Askøy i utvikling

ASKØY KOMMUNE Pr Askøy i utvikling ASKØY KOMMUNE Pr. 1.1.2017 28.821 Askøy i utvikling Forventet i 2030 36.949 Askøy i utvikling Fagavdeling kultur og idrett med 7 ansvarsområder. 250 registrerte lag og foreninger Idrettsråd (47 lag) Askøy

Detaljer

Frivillighet ved Heggedal SFO

Frivillighet ved Heggedal SFO Frivillighet ved Heggedal SFO Bakgrunn Kommunal SFO i Asker drives etter selvkost prinsippet, det vil si at etter faste utgifter så er det ikke mye igjen. Dette gjorde at vi måtte tenke kreativt i forhold

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

FRIVILLIG SEKTOR. I DAG OG I MORGEN. GENERALSEKRETÆR BIRGITTE BREKKE, FRIVILLIGHET NORGE

FRIVILLIG SEKTOR. I DAG OG I MORGEN. GENERALSEKRETÆR BIRGITTE BREKKE, FRIVILLIGHET NORGE FRIVILLIG SEKTOR. I DAG OG I MORGEN. GENERALSEKRETÆR BIRGITTE BREKKE, FRIVILLIGHET NORGE Opplegg Frivillighet Norge Fakta om frivilligheten Utviklingstrender De største utfordringene/mulighetene for frivillig

Detaljer

Jens Harald Garden folkehelsekoordinator

Jens Harald Garden folkehelsekoordinator Jens Harald Garden folkehelsekoordinator Hva skal jeg si noe om? Hva skal jeg si noe om? Bakgrunn frivillighetspolitikk Om undersøkelse i frivillige lag og organisasjoner på Askøy Intern undersøkelse i

Detaljer

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE ORGANISASJONER OG KOMMUNEN. Kommunal frivillighetspolitikk et nødvendig gode

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE ORGANISASJONER OG KOMMUNEN. Kommunal frivillighetspolitikk et nødvendig gode SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE ORGANISASJONER OG KOMMUNEN Kommunal frivillighetspolitikk et nødvendig gode Bosetting av flyktninger og samspillet mellom frivillige organisasjoner og kommunen Refleksjoner

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Modul 11- Vår kontekst, lang versjon

Modul 11- Vår kontekst, lang versjon Modul 11- Vår kontekst, lang versjon Denne modulen er et alternativ til modul 2 og 8. Den tar opp det samme temaet, men i en lengre og mer omfattende utgave. Vi prøver å definere hvem vi er som frivillige

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

- «Det kommunale ståsted i forhold til frivillig arbeid» Kort om status Åfjord kommune

- «Det kommunale ståsted i forhold til frivillig arbeid» Kort om status Åfjord kommune - «Det kommunale ståsted i forhold til frivillig arbeid» Kort om status Åfjord kommune Offentlig Privat Frivillig sektor «Den raskeste måten å skape forbedringer på i et nærmiljø er å spre god praksis

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Ivar Leveraas: Utgangspunkt:

Ivar Leveraas: Utgangspunkt: Ivar Leveraas: Momenter til innledning om: Innovasjon i omsorg eldre og frivillighet på konferanse om samme tema, Fredrikstad, 28.11.2012. Arrangør: Fredrikstad kommune. Utgangspunkt: Takk for invitasjonen

Detaljer

FRIVILLIGHETEN I ROGALAND

FRIVILLIGHETEN I ROGALAND FRIVILLIGHETEN I ROGALAND I RFK er frivilligheten knyttet til satsingsområdene kultur, idrett, folkehelse og friluftsliv. Regionale frivillige lag- og organisasjoner skal gis gode og forutsigbare rammevilkår.

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Samspillet mellom kommune og frivillighet. Lars Nervik

Samspillet mellom kommune og frivillighet. Lars Nervik Samspillet mellom kommune og frivillighet Lars Nervik Leder Haugesund Røde Kors 36 år i frivillighet i Rogaland Røde Kors og Haugesund Røde Kors Frivillighetspolitikk hva legger vi egentlig i dette begrepet?

Detaljer

Frivillighet. Politisk regnskap 2005 2013

Frivillighet. Politisk regnskap 2005 2013 Frivillighet. Politisk regnskap 2005 2013 Forsidefoto: Norges Musikkorps Forbund Foto: Ilja C. Hendel Forord Norge er på verdenstoppen i frivillighet. Halvparten av den voksne befolkningen gjør en frivillig

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 2015 2019 Frivillig sektor med lag, foreninger, organisasjoner, frivillige enkeltpersoner (ildsjeler) og grupper gjør en stor innsats og utgjør en stor forskjell

Detaljer

Dobbeltarbeidende seniorer

Dobbeltarbeidende seniorer Dobbeltarbeidende seniorer Økt levealder gjør at stadig flere har og f omsorgsplikter overfor sine gamle foreldre eller andre nære personer. Omtrent hver syvende voksne har i dag regelmessig ulønnet omsorgsarbeid,

Detaljer

Frivillighet i eldreomsorgen. Rådgiver FoU/prosjektleder, leder for UHT I Buskerud Bjørg Th. Landmark

Frivillighet i eldreomsorgen. Rådgiver FoU/prosjektleder, leder for UHT I Buskerud Bjørg Th. Landmark Frivillighet i eldreomsorgen Rådgiver FoU/prosjektleder, leder for UHT I Buskerud Bjørg Th. Landmark Melding St. 39 (2006-2007) Frivillighetsmeldingen I meldingen legges det vekt på å sikre utviklingen

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Innhold: 1) Hva er folkehelsearbeid? 2) Folkehelseloven. 3) Fylkesmennenes

Detaljer

Strategisk Plan

Strategisk Plan Strategisk Plan 2017 2020 Innledning Denne planen definerer strategiske mål og planer for Hufo fra Landsmøtet 2017 til Landsmøtet 2020. På bakgrunn av denne planen vil styret i Hufo utforme årlige handlingsplaner

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Presentasjon VFO 9.3.2012

Presentasjon VFO 9.3.2012 Presentasjon VFO 9.3.2012 OPPLEGG Frivillighet Norge hvem er vi? Om frivillig sektor Særlig om frivilligheten som arena for inkludering FRIVILLIGHET NORGE Interessepolitisk samarbeidsforum for frivillige

Detaljer

OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018

OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler vil i 2015-2016 særlig arbeide med disse sakene: A. Videreutvikling av Landorganisasjonen for Frivilligsentraler Landsorganisasjonen

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

Bærekraftig samarbeid for lokal folkehelse

Bærekraftig samarbeid for lokal folkehelse Bærekraftig samarbeid for lokal folkehelse Bø, 8. juni 2017 Gisle Lunde Gisle Lunde (f. 1964), gift, 2 barn, 1 fosterbarn Gulset Nærmiljøsenter Daglig leder Der du bor Grenland Prosjektleder Frivilligsentralene

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020 1 Foto: Urskog forts dag Et eksempel på et møtested som gir trivsel og tilhørighet. Venneforeningens representant Barry-Berg orienterer om fortets styrke og svakheter Planprogram Kommunedelplan for folkehelse

Detaljer

Det kommunale helhetsperspektivet

Det kommunale helhetsperspektivet Det kommunale helhetsperspektivet Folkehelsebrillene på for et systematisk og helsefremmende fokus i kommunene Kommunen må i ha og ta et overordna blikk Få øye på og oppdage hvilke behov vi må ta høyde

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand

Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand Torill Skår, kommunalsjef helse og levekår - Arendal kommune

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Samfunnsentreprenørskap som virkemiddel i lokalt utviklingsarbeid

Samfunnsentreprenørskap som virkemiddel i lokalt utviklingsarbeid Samfunnsentreprenørskap som virkemiddel i lokalt utviklingsarbeid Gry Agnete Alsos Handelshøgskolen i Bodø og Nordlandsforskning Universitetet i Nordland Bakgrunn Forskning på entreprenørskap, regional

Detaljer

Hva er utfordringene?

Hva er utfordringene? Hva er utfordringene? Økonomisk ulikhet > Levekårsutfordringer: ca 6 skoleklasser med barn som lever i lavinntektsfamilier > Forskjell i medianinnteksten på 145 000 Sosial og kulturell ulikhet > Segregering:

Detaljer

Mennesket i samfunnet

Mennesket i samfunnet INKLUDERING DELTAKELSE Mennesket i samfunnet RUSBEHANDLING MIDT-NORGE har tradisjon for bred kontakt med lokalsamfunnet som ledd i rehabilitering av rusavhengige. Dette skjer gjennom samspill med ideelle

Detaljer

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på- og forelest

Detaljer

Hvorfor skal vi ha stort fokus på barn og unges psykiske helse?

Hvorfor skal vi ha stort fokus på barn og unges psykiske helse? Hvorfor skal vi ha stort fokus på barn og unges psykiske helse? Fylkesmannens høstkonferanse, 20.11.17 Politikk, føringer og Program for folkehelsearbeid i kommunene 1 Hva jeg vil si noe om 1. Kort om

Detaljer