Veiledning til finansavtaleloven 46

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning til finansavtaleloven 46"

Transkript

1 Mars 2011 Veiledning til finansavtaleloven 46 krav til opplysninger ved markedsføring av lån og kreditt 1

2 Side 1. Innledning 3 2. Markedsføring av låne og kredittavtaler generelt Finansavtalelovens 46 ordlyden Formål med veiledningen Effektiv rente og forutsetninger for beregning av effektiv rente Innledning Kredittkostnadene Fastsettelse av nominell rentesats Kostnader som bare belastes enkelte kredittkunder Rentefrie perioder Valg av lånebeløp og nedbetalingstid Totalbeløp Størrelsen på eventuelle avdragsterminer Medier med begrenset plass 6 3. Representative eksempler innen ulike låne og kredittprodukter Innledning Boliglån Rammelån Blancolån Avbetalingslån Kredittkort 9 2

3 1. Innledning Denne veiledningen omhandler markedsføring av låne og kredittavtaler, og vil gjelde for alle aktører som tilbyr slike produkter til forbrukere. Veiledningen er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom bransjen, herunder med representanter for Finansnæringens Fellesorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening, og Forbrukerombudet. Veiledningens hovedtema er knyttet til finansavtaleloven 1 46 som oppstiller krav til opplysninger som skal gis ved markedsføring av kredittavtaler. Foruten å oppfylle de lovpålagte kravene til informasjon, må markedsføringen utformes innenfor kravene til god markedsføringsskikk. Markedsføringen må herunder ikke være uriktig, villedende eller på annen måte i strid med kravene i markedsføringsloven 2, jf. særlig 6 8. Det vises her også til EU kommisjonens Working Paper On Responsible Mortgage Lending & Borrowing hvor følgende er nedfelt: Any advertising and marketing communications concerning credit should be complete, fair, clear and not misleading. Wording that may create false expectations for a consumer regarding the availability or the cost of a credit should be prohibited. Forbrukerombudet fører tilsyn med at bestemmelsene om kreditt fastsatt i eller i medhold av finansavtaleloven kapittel 3, herunder 46, blir overholdt, jf. forskrift om kredittavtaler Opplysningspliktbestemmelsene i finansavtaleloven ble endret i 2010 og Forbrukerombudet tok da initiativ til å komme til enighet med representanter for bransjen om hva som kan anses som representative eksempler innen de ulike låne og kredittproduktene, jf. finansavtaleloven 46 annet ledd. Veiledningen gir uttrykk for hva Forbrukerombudet og bransjerepresentantene mener alle aktørene må etterleve ved markedsføring av låne og kredittavtaler overfor forbrukere, og Forbrukerombudet vil legge kravene i veiledningen til grunn i tilsynet med finansavtaleloven 46. Eksemplene og forutsetningene forutsettes benyttet selv om tilbyderen ikke anser veiledningens eksempler representative. 2. Markedsføring av låne og kredittavtaler generelt 2.1 Finansavtalelovens 46 ordlyden Finansavtaleloven 46 oppstiller krav til opplysninger som skal gis ved markedsføring av kredittavtaler. Etter 46 første ledd skal enhver form for markedsføring av kredittavtaler inneholde opplysning om: a) kredittkostnadene, herunder effektiv rente med angivelse av kredittbeløp og kredittprofil b) samlet kredittbeløp 1 Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag 2 Lov av 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. 3 For nr. 654 Forskrift om kredittavtaler mv. 3

4 c) kredittavtalens løpetid d) kontantprisen og størrelsen på en eventuell forskuddsbetaling, dersom det er tale om kreditt i form av henstand med betalingen for en spesifikk vare eller tjenesteytelse e) totalbeløp og størrelsen på eventuelle avdragsbetalinger f) en eventuell forpliktelse for kredittkunden til å inngå avtale om en aksessorisk tjenesteytelse, dersom kostnadene ved den aksessoriske avtalen ikke kan beregnes på forhånd. Opplysningene skal etter 46 annet ledd gis på en tydelig måte ved hjelp av et representativt eksempel. 2.2 Formål med veiledningen Formålet med veiledningen er å vise hvilke opplysninger som må inngå i et representativt eksempel. Forbrukerombudet vil anse opplysningsplikten etter 46 oppfylt dersom man i markedsføringen har med de opplysningene som fremgår av eksemplene angitt for de ulike kredittypene under punkt 3. Kravene i finansavtaleloven 46 første ledd litra d og f er ikke omfattet av eksemplene som er utarbeidet i dette dokumentet. Dette skyldes at opplysninger etter litra d og f kun vil være aktuelle for et mindre antall markedsføringstiltak som gjelder kredittavtaler. I de tilfeller det er aktuelt med kreditt i form av henstand med betalingen for en spesifikk vare eller tjeneste, eller forpliktelser om å inngå avtale om aksessorisk tjenesteytelse 4, må imidlertid opplysninger etter litra d og f inkluderes i markedsføringen. Kravene i denne veiledningen er tilpasset alle produkter innen kategoriene som er nevnt under punktene 3.2 til 3.6 og er basert på tall innhentet fra bransjen. Unntaksvis kan det finnes produkter der eksemplene kan synes forenklede og kanskje ikke helt passende. Også her forutsettes eksemplene brukt. Bakgrunnen for dette er ønske om at eksemplene skal være korte, slik at de skal kunne benyttes i alle medier. I tillegg skal de i størst mulig grad kunne benyttes av kundene for å sammenligne ulike tilbud. For å oppnå dette målet, må eksemplene være mest mulig standardiserte og bygge på like forutsetninger. Det er imidlertid intet i veien for å gi supplerende opplysninger i markedsføringen utover de opplysningene som fremgår av eksemplene under punkt 3.2 til 3.6. For kredittjenester som markedsføres til en bestemt og avgrenset krets forbrukere, kan og bør eventuelle særlige forutsetninger som gjelder for denne kundegruppen, legges til grunn. 5 Det forutsettes likevel at samme beløp og løpetid/nedbetalingstid som oppgitt i eksemplene under punkt 3, benyttes. 2.3 Effektiv rente og forutsetninger for beregning av effektiv rente Innledning Den effektive renten angir kredittkostnadene uttrykt i prosent per år av kredittbeløpet. I forskrift om kredittavtaler 6 er det gitt en formel for beregning av effektiv rente, og i 4 En aksessorisk tjenesteytelse vil eksempelvis være krav om å åpne lønnskonto/spareavtale eller tegne en forsikring som vilkår for å inngå en kredittavtale. Se for øvrig forskrift om produktpakker, FOR Dette kan eksempelvis være aktuelt dersom kredittkort markedsføres overfor ansatte i en bedrift, der bedriften har inngått avtale om å betale årsgebyret for kortene. Årsgebyr kan da utelates fra beregningen av effektiv rente som angis i den aktuelle markedsføringen. Videre kan det tenkes avvik i krav til sikkerhetsstillelse ved markedsføring av lån som retter seg utelukkende mot førstegangsetablerere. 4

5 samme forskrift 7 er det angitt enkelte forutsetninger for beregning av den effektive renten. Den effektive renten som skal oppgis i markedsføringen, må beregnes ut fra de forutsetningene som er angitt i det representative eksempelet i markedsføringen. I punkt 3.2 til 3.6 under de enkelte kategoriene av kredittprodukter er det gitt nærmere anvisning på hvilke forutsetninger som skal legges til grunn ved beregning av effektiv rente, for at den angitte effektive renten skal være representativ. Forutsetningene som følger av forskrift om kredittavtaler 7 er også hensyntatt her. Under dette punktet redegjøres det i det følgende for generelle krav knyttet til oppfyllelsen av kravene i Kredittkostnadene Begrepet kredittkostnadene som følger av 46 første ledd litra a er i finansavtaleloven 44a litra h definert som alle kostnader, herunder rente, provisjon, gebyr, avgifter og andre utgifter som kredittkunden skal betale i forbindelse med kreditten 6. Begrepet i forbindelse med kreditten er benyttet i forbrukerkredittdirektivet 7 art. 3 litra g. Begrepet er videre enn begrepet kostnader som forbrukeren skal betale for kreditten som fulgte av den nå opphevede kredittkjøpsloven 6. Endringen av ordlyden innebærer at enkelte kostnader som tidligere ble holdt utenfor beregningen av effektiv rente, nå skal inkluderes Fastsettelse av nominell rentesats Ved beregning av effektiv rente må det legges til grunn en nominell rentesats. Dersom nominell rente varierer ut fra individuelle forhold, som kredittscore el.l., benyttes den renten som er vanligst (typetallet) for det lånebeløp som det representative eksempelet angir, så fremt dette ikke avviker mer enn 10 % fra den matematisk gjennomsnittlige nominelle rente ved det aktuelle lånebeløp. Ved større avvik enn 10 % skal matematisk gjennomsnittlig nominell rente benyttes Kostnader som bare belastes enkelte kredittkunder Dersom kortutsteder opererer med et fakturagebyr, skal dette legges til i beregningen 8 med mindre det kan påvises at kun et mindretall av kundene belastes gebyret 9. Etableringsgebyr, termingebyr og eventuelle andre kredittkostnader, som skal tas med i beregning av effektiv rente, skal inkluderes i den effektive renten med mindre dette er kostnader som bare betales av en ubetydelig andel av låntakere for et lån med de forutsetninger som angitt i det aktuelle eksempelet. Alle beløp skal i utgangspunktet oppgis i NOK. Dersom annen valuta benyttes må det opplyses særskilt om dette Rentefrie perioder Det skal ses bort fra eventuelle rentefrie perioder ved beregning av effektiv rente, jf. forskrift om kredittavtaler 7 litra l. Rentefri periode kan likevel tas hensyn til ved beregning av totalbeløp. 6 Tinglysingsgebyr regnes ikke som kredittkostnader. Det vises her til at kostnader til notarius publicus er unntatt i direktivets fortale punkt 20. For billån innebærer dette en endring fra tidligere praksis. 7 Direktiv /EF 8 Gebyret ganges opp med 12 måneder og legges til i beregningen. 9 Det typiske eksempelet vil være at flere enn 50 % av kundene mottar ikke gebyrbelagt efaktura. 5

6 2.4 Valg av lånebeløp og nedbetalingstid Under de enkelte kategoriene av kredittprodukter er det lagt til grunn faste lånebeløp og en fast nedbetalingstid. For de kredittypene der disse størrelsene ikke er fastsatt i forskrift om kredittavtaler 7, er beløp og nedbetalingstid valgt ut fra bransjeaktørenes gjennomsnittlige tall for de ulike produktene. Beløpene og nedbetalingstidene som er valgt, antas derfor å være representative for den enkelte kredittype. Beløpene som er lagt til grunn som forutsetning for de ulike representative eksemplene er basert på gjennomsnittlige beløp for de ulike kategoriene av lån. Dersom det markedsføres lån hvor det høyeste tilbudte kredittbeløp er lavere enn det kredittbeløp som i denne veiledningen er lagt til grunn for den aktuelle kredittype, skal det legges til grunn et beløp som tilsvarer halvparten av det høyeste tilbudte kredittbeløp 10. Dette vil ikke være tilfellet for kredittkort, der den høyeste tilbudte kredittramme skal legges til grunn. Se også punkt 3.6. Kredittkort. 2.5 Totalbeløp Finansavtaleloven 46 første ledd litra e stiller krav til at totalbeløp og størrelsen på eventuelle avdragsterminer skal opplyses. Totalbeløp er i 44a litra k definert som summen av samlet kredittbeløp og kredittkostnadene. I et representativt eksempel vil dette være de samlede avdrag og kostnader forbrukeren skal betale ut fra de forutsetningene som oppgis i eksempelet i markedsføringen. 2.6 Størrelsen på eventuelle avdragsterminer Begrepet størrelsen på eventuelle avdragsterminer i 46 må forstås slik at angivelse av terminbetalinger som omfatter både avdrag og kredittkostnader, vil oppfylle dette kravet. Opplysninger om størrelsen på eventuelle avdragsterminer er ikke inntatt i de representative eksemplene som er oppstilt i dette dokumentet i punkt 3.2 til 3.6. Opplysningene kan imidlertid med fordel inntas, dersom mediets art gjør at det er plass til slik informasjon i markedsføringen. 2.7 Medier med begrenset plass Ulike låne og kredittprodukter blir i større eller mindre grad markedsført i medier med begrenset plass. De ulike eksemplene inneholder fra tegn inklusive mellomrom, og lengden ligger således innenfor begrensningene for det antall tegn som kan benyttes i annonser på søkemotorer som f.eks. google. Det anses hensiktsmessig at alle låne og kredittprodukter er underlagt de samme kravene til å oppgi det representative eksempelet i selve annonsen. Ettersom alle de ulike eksemplene lar seg benytte i medier med begrenset plass, er det ikke naturlig å oppstille særregler for enkelte produkter. Forbrukerombudet vil derfor, i tilsynet med finansavtalelovens 46, legge til grunn at det ikke vil være tilstrekkelig for å oppfylle kravene å oppgi det representative eksempelet ett klikk unna, eller ved å henvise til andre nettsteder, prislister el. 10 Eksempelvis innebærer dette at det for markedsføring av blancolån der høyeste tilbudte lånebeløp er , skal ikke veiledningens beløp på kr , legges til grunn, men halvparten av ,, altså et lånebeløp på kr ,. 6

7 Dersom plassen på markedsføringsmediet tillater det, er det likevel ønskelig at kredittgiver gir kunden ytterligere opplysninger og forklaringer om tilbudet. For eksempel vil det på kredittgivers hjemmeside være hensiktsmessig å gi kunden mer utfyllende informasjon, slik at kunden bedre settes i stand til å forstå det enkelte produkt. Forut for avtaleinngåelse plikter kredittgiveren også å gi forbrukeren opplysninger som nevnt i 46a. 3. Representative eksempler innen ulike låne og kredittprodukter 3.1 Innledning Eksemplene som følger nedenfor gir uttrykk for minimumskrav for hvilke opplysninger som må gis i markedsføring av kredittavtaler. Det vil si at det alltid må opplyses om de nevnte elementene. Nedenfor i 3.2 til 3.6 er ulike typer kredittprodukter omtalt. Det er for hver produktkategori stilt krav til: Hvilke opplysninger som skal inntas ved enhver markedsføring av kredittavtaler, gjennom minstekrav oppstilt i eksempel på tekst til bruk i markedsføring Hvilke forutsetninger som skal legges til grunn (for eksempel kredittbeløp og nedbetalingstid) for at den angitte rente og det angitte eksempel skal anses representativt. Det forutsettes at det av markedsføringen framgår hvilken kredittype eksempelet i markedsføringen gjelder (boliglån, kredittkort etc.). 3.2 Boliglån Med boliglån regnes her ethvert nedbetalingslån som sikres med pant i fast eiendom. Rammelån omtales under punkt 3.3. Som grunnlag for utregning av effektiv rente og for angivelse i et representativt eksempel, legges det til grunn et samlet lånebeløp på kr , og en nedbetalingstid på 25 år. Ved fastsettelse av nominell rente tas det utgangspunkt i rentenivået for lån som gis innenfor 75 % av panteobjektets verdi. Når det gjelder fastsettelse av nominell rente og inkludering av kostnader som kun belastes enkelte lånekunder, vises det til omtalen av dette under punkt over. Dersom kredittyter ikke tilbyr lån opptil 75 % av panteobjektets verdi, men eksempelvis kun inntil 60 %, må det opplyses om denne forutsetningen i markedsføringen. Renten settes da til det nivå som gjelder for den høyeste tilbudte belåningsgrad. Eksempel markedsføring av boliglån: eff.rente X,X %, 2 mill., o/25 år, Totalt: XXXXXXX 3.3 Rammelån Med rammelån menes her lån med sikkerhet i fast eiendom som kan utnyttes innenfor en øvre fastsatt kredittgrense, eksempelvis boligkreditt, flexilån og seniorlån. 7

8 Vet markedsføring av rammelån legges det til grunn et lånebeløp på kr ,, innenfor 75 % av panteobjektets verdi, med en løpetid på 25 år, samt en utnyttelsesgrad på 80 % av innvilget ramme. Når det gjelder fastsettelse av nominell rente og inkludering av kostnader som kun belastes enkelte lånekunder, vises det til omtalen av dette under punkt over. Dersom kredittyter ikke tilbyr lån opptil 75 % av panteobjektets verdi, men eksempelvis kun inntil 60 %, må det opplyses om denne forutsetningen i markedsføringen. Renten settes da til det nivå som gjelder for den høyeste tilbudte belåningsgrad. Eksempel markedsføring av rammelån: eff.rente X,X %, 2 mill., o/25 år, Totalt: XXXXXXX 3.4 Blancolån Med blancolån menes en hver form for kreditt som ytes uten sikkerhet, og som ikke er knyttet til et kredittkort/faktureringskort. Ved markedsføring av blancolån legges det til grunn et beløp på kr og en nedbetalingstid på 5 år. For fastsettelse av nominell rente og andre kredittkostnader som skal inkluderes i den effektive renten, vises til omtalen under punkt over. Eksempel markedsføring av blancolån: eff.rente X,X %, , o/5 år, etabl.geb. XXX,, Totalt: XXXXX 3.5 Avbetalingslån Med avbetalingslån menes lån med sikkerhet i annet enn fast eiendom (for eksempel bil, båt eller caravan). Ved beregning av effektiv rente og ved oppstilling av et representativt eksempel legges det til grunn et lånebeløp på kr , og en nedbetalingstid på 5 år. For fastsettelse av nominell rente og andre kredittkostnader som skal inkluderes i den effektive renten vises det til omtalen under punkt og over. I de tilfeller det er aktuelt med kreditt i form av henstand med betalingen for spesifikk vare eller tjeneste, eller forpliktelser om å inngå avtale om aksessorisk tjenesteytelse, må opplysninger etter finansavtaleloven 46 litra d og f inkluderes i markedsføringen. 11 Eksempel markedsføring av avbetalingslån: eff.rente X,X %, o/5 år, etabl.geb. XXXX, Totalt: XXXXXX 11 Se også punkt 2.2 annet avsnitt 8

9 3.6 Kredittkort Med kredittkort menes her avtale om en kredittramme som fortrinnsvis er ment utnyttet gjennom belastninger av tilknyttet betalingskort eller ved å oppgi dette kortets nummer. 12 Tallene som benyttes i eksempelet for kredittkort er basert på kravene i forskrift om kredittavtaler 7 litra g og på tall oppgitt av bransjen. Også i de tilfeller hvor kredittkort markedsføres uten at det angis et konkret kortprodukt, vil det måtte oppgis et representativt eksempel. I så fall må opplysningene i eksempelet være basert på det kredittkortet som kredittgiveren tilbyr, som har flest kunder, med tilleggsopplysning om at ulike kort har ulike vilkår. Ved markedsføring av kredittkort legges det til grunn en kredittramme på kr , som utnyttes fullt ut. Dersom markedsføringen gjelder et kortprodukt der den høyeste tilbudte kredittgrense er lavere enn ,, skal høyeste tilbudte kredittramme legges til grunn. For faktureringskort uten fastsatt kredittramme settes rammen til ,, jf. forskriften 7 litra j. Forutsetninger for beregning av effektiv rente er regulert i forskrift om kredittavtaler 7, jf. blant annet litra g). Bestemmelsen fastsetter at det skal legges til grunn at kredittkortets ramme er benyttet fullt ut med en løpetid på 12 måneder 13. Det skal ved beregningen legges til grunn at kredittkortets ramme blir trukket fullt ut første dag kunden får kredittkortet, og at kreditten blir tilbakebetalt i 12 like store avdrag. Det skal forutsettes at kredittkostnader legges til hovedstol og betales over 12 mnd. i like store avdrag. Kostnader som må legges til grunn ved beregning av effektiv rente må være basert på kundenes bruk av kortet (varekjøp/kontantuttak både innland og utland). Til beregningen av kredittkostnader som skal inkluderes i effektiv rente er det her utarbeidet en bruksprofil som anses representativ. Det legges til grunn at kortet brukes til 10 varekjøp i Norge 14, 1 kontantuttak i Norge 15, 3 varekjøp i utlandet og 1 kontantuttak i utlandet per år. Dette er basert på tall fra Norges Banks årsrapport om betalingssystemer, samt tall oppgitt av bransjen. Det legges til grunn at alle varekjøp og kontantuttak, både de som er foretatt i Norge og i utlandet, er på kr. 1000, 16, slik at samlet årlig bruk totalt blir kr ,. Årsgebyr er en kredittkostnad som skal inkluderes i den effektive renten. Ulike fordeler kunden kan oppnå ved bruk av kredittkortet som f.eks. cashback, ulike bonuser el., skal derimot holdes utenfor i beregningen av effektiv rente. Overnevnte forutsetninger er fastsatt for å sikre at relevante kostnader som skal inkluderes i effektiv rente, blir inkludert i beregningen i mest mulig tilsvarende grad som disse rent 12 Kort som er knyttet til innskuddskonto (debetkort) regnes ikke som kredittkort selv om kontoavtalen åpner for overtrekk av kontoen som må tilbakebetales senest innen 30 dager. 13 Forskrift om kredittavtaler viser i litra g til en løpetid på ett år, mens litra k viser til en løpetid på 3 mnd. Begrepet rammekreditt i litra k er en oversettelse av forbrukerkredittdirektivets begrep overdraft facility. Etter utvalgets vurdering har det ikke vært ment at dette begrepet skulle omfatte kredittkort eller faktureringskort, og av denne grunn må litra g legges til grunn. 14 Dette er tatt med for å skape en helthetlig bruksprofil til tross for at slike varekjøp normalt er gebyrfrie. Profilen bør ta høyde for at enkelte aktører innfører gebyr på slike kjøp. 15 Utregning basert på tallene i Norges Banks årsrapport om betalingssystemer fra 2008 tabell 15 b på side 51, viser at kontantuttak fra kredittkort utgjør 14,4 % av totalbruken av kredittkort. 16 Det er nødvendig med et konkret kronebeløp for å kunne beregne totalbeløpet. Det vil også være nødvendig med et kronebeløp for å få inkludert de gebyrene for kontantuttak og bruk i utlandet som oppgis som f.eks. kr. 35, + 1,5 %. 9

10 faktisk belastes en gjennomsnittlig kunde. Dersom kredittyter belaster kostnader som ikke omfattes av det bruksmønster som her er lagt til grunn, må disse likevel tas med i beregningen med mindre dette er kostnader som bare betales av en ubetydelig andel av selskapets kunder. 17 Eksempel markedsføring av kredittkort: eff.rente XX,X %, , o/12 mnd. Totalt XXXXX 17 Se også generell omtale av kredittkostnader under punkt og

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig Vedlegg 3 Utkast til høringsnotat Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig 1. Innledning Etter en periode med høy gjeldsvekst og stigende boligpriser fastsatte Finanstilsynet i

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

Bransjenorm for markedsføring av bolig. September 2013

Bransjenorm for markedsføring av bolig. September 2013 Bransjenorm for markedsføring av bolig September 2013 Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Formål 3. Generell del 3.1. Eierforhold 3.2. Pris 3.2.1. Generelle krav til prismarkedsføring 3.2.2. Særkrav til markedsføring

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter. JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Dokumentasjon av medgått tid

Dokumentasjon av medgått tid Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 10 Vedtatt 2. februar 2007. Oppdatert 26. september 2014 og 22. april 2015. Dokumentasjon av medgått tid Spørsmål Kravene til dokumentasjon av medgått tid i tjenesteytende

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip

Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip 1. Innledning Skipsfarten er hardt rammet av den stadig økende og svært voldelige piratvirksomheten utenfor kysten av Somalia og i Det indiske

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II

Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 14/8482 08.09.2014 Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II 1. Innledning

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer