Strategi internasjonalt arbeid Røde Kors i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi internasjonalt arbeid 2009 2014 Røde Kors i Norge"

Transkript

1 Mobilisering for en tryggere framtid globalt og lokalt Strategi internasjonalt arbeid Vedtatt av Landsstyret «Røde Kors oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse»

2 Forbundets globale agenda mål Røde Kors-prinsippene Innhold Redusere antall dødsfall, skader og konsekvenser av katastrofer. Redusere antall dødsfall, sykelighet og konsekvenser av sykdom og helsekatastrofer Øke lokalsamfunns, det sivile samfunns og Røde Kors/Røde Halvmånes evne til å håndtere akutt situasjonsbestemt sårbarhet, Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig for ståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk. 1 Innledning 4 2 Den humanitære konteksten 6 3 s prioriterte kjerneområder 8 4 Strategiske utfordringer 10 4 Fremme respekt for mangfold og menneskelig verdighet, redusere intoleranse, diskriminering og sosial eksklusjon. Upartiskhet Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber ute lukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst. 5 Hovedmål 12 6 Implementering 19 7 Målkart Forbundets strategi Strategiske målsettinger Redde liv, beskytte levebrød og styrke gjenoppbygging etter katastrofer og kriser Legge til rette for et sunt og trygt levesett Fremme sosial inkludering og en kultur for ikke-vold og fred Tilretteleggende tiltak Bygge sterke nasjonalforeninger Fremme humanitært påvirkningsarbeid for å unngå og redusere sårbarhet i en globalisert verden Nøytralitet For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter. Uavhengighet Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene under krig og i nødsituasjoner og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selv stendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Kors-prinsippene. Frivillighet Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på fri villig med lem skap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler. Enhet I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet. Universalitet Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre. Begrepsforklaringer 22 Eksterne samarbeidspartnere 23 Forside: Filippinene, oktober Foto: Yoshi Shimizu/Forbundet 3 Fungere effektivt som et internasjonalt forbund Vedtatt på den 20. internasjonale Røde Kors-konferansen i Wien i Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo Hausmanns gate 7, 0186 Oslo Telefon Telefaks

3 1 Innledning Alle mennesker i nød har rett til nød vendig hjelp og assistanse. Den internasjo nale RK/RH-bevegelsen, med sitt globale nettverk av opplærte frivillige, ansatte og internasjonale delegater, begrenser konsekvenser av katastrofer gjennom risiko reduserende arbeid i lokalsamfunn og gjennom rask og effektiv respons når kriser inntreffer. I ethvert kriserammet lokalsamfunn finnes det ressurser som må tas med i arbeidet. Denne strategien beskriver sitt internasjonale bidrag for å beskytte og hjelpe mennesker i nød enten det skyldes krig, konflikt, naturkatastrofer eller mennesker som er spesielt sårbare grunnet mangelfulle helse- og sosialtjenester. Strategien er utarbeidet gjennom en bred intern prosess med landsstyrets internasjonale utvalg, distriktene og hovedkontoret. Strategien ble vedtatt av Landsstyret den 25. september Strategien erstatter «Vilje til å hjelpe styrke til å handle, internasjonal strategi for ». Strategien gjelder for alt arbeid som gjøres internasjonalt av, både fra hovedkontoret, distriktene og lokale ledd. Fra feltsykehuset i Abbottabad, Pakistan. Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors FNs tusenårsmål 1 Utrydde ekstrem fattigdom og sult 2 Sikre grunnskoleutdanning for alle barn 3 Fremme likestilling og styrke kvinners stilling 4 Redusere barnedødeligheten 5 Forbedre helsen til gravide og fødende kvinner. 6 Bekjempe hiv/aids, malaria og andre sykdommer 7 Sikre en miljømessig bærekraftig utvikling 8 Utvikle et globalt partnerskap for utvikling Helseklinikk drevet av Sudan Røde Halvmåne, støttet av blant annet Norges Røde Kors. Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors 4 5

4 2 Den humanitære konteksten Goinaives, Haiti under orkanen Gustav. Photo: Matthew Marek/Amerikansk Røde Kors Stadig mer komplekse og langvarige konflikter rammer i økende grad sivilbefolkning. Samtidig blir flere og flere mennesker berørt av katastrofer. Mange stater evner ikke å yte grunnleggende tjenester til sine innbyggere. Spesielt kvinner og barn er i slike situasjoner de mest sårbare for sviktende tilgang til vann, mat, helse og beskyttelse. Samtidig fører mangelen på sikkerhet for hjelpearbeidere til at det humanitære handlingsrom begrenses og kan forhindre at hjelpen når frem til de rammede. Internasjonal nødhjelp hindres i tillegg av mangel på internasjonale regler som sørger for at varer og tjenester kommer lettere over landegrensene. Konsekvensene av klima- og miljøendringer er dramatiske for mange sårbare befolkningsgrupper. Naturkatastrofer som flom, tørke og ekstremvær øker i omfang og hyppighet og medfører økt vannmangel og helserisiko, dårligere matsikkerhet og økt migrasjon og urbanisering. Flertallet av verdens innbyggere er nå bosatt i byer, og et særtrekk ved den urbane befolkning er at den for en stor del består av fattige mennesker. Den globale oppvarmingen vil forsterke alle dagens 9 år gamle Hazratullah Iman ble skadet i kryssild i Swat-dalen i Pakistan. Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors utfordringer i utsatte områder, og utsetter nye befolkningsgrupper for risiko. Denne utviklingen er en betydelig trussel mot oppnåelse av FNs tusenårsmål. Følgene av konflikt og katastrofer blir imidler tid enda verre dersom befolkningen som rammes er uforberedt. Dette forsterkes ytterligere ved et manglende fokus på forebyggende arbeid og bygging av robuste lokalsamfunn som bidrar til å sikre økt motstandsdyktighet og redusert sårbarhet. Etter kriger, konflikter og store naturkatastrofer blir det ofte et gap mellom store nødhjelpsoperasjoner og gjenoppbygging og langsiktig utviklingssamarbeid. Særlig i postkonfliktsituasjoner er befolkningen sårbar og freden kan være skjør. Mangel på helsetjenester og helsefremmende tiltak for utsatte grupper øker fattigdommen på verdensbasis og hindrer økonomisk utvikling. Hvert år dør 14 millioner mennesker av smittsomme sykdommer som ikke i seg selv er dødelige, men sviktende helsevesen gjør at mange ikke har tilgang til behandling og medisiner. Kampen mot hiv/aids, tuberku lose og malaria er derfor fortsatt en av verdens største utfordringer. Kunnskap om forebyggende helsetiltak er ofte mangelfull og krever helsefremmende tiltak på grasrotplan. I arbeidet for bedret helse er det behov for tettere partnerskap mellom alle involverte parter, så som nasjonale myndigheter, FN organisasjonene, RK/RH bevegelsen og de internasjonale finansieringsinstitusjonene. Det er i dag flere unge i verden enn noen sinne. Barn og ungdom utgjør nesten 50 prosent av den globale befolkningen og trenden fortsetter. Innen 2030 kommer 60 prosent av menneskeheten til å være barn og unge. I samme år kommer like mange prosent av menneskeheten til å bo i byer - og den største veksten vil skje i slumområder i fattige land. Et sterkt fokus på kvinner og likestilling er avgjørende for bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon. Også i katastrofesammenheng er det viktig å ha fokus på at kvinner og menn, jenter og gutter, blir rammet forskjellig og har forskjellige behov og rettigheter. Det globale humanitære systemet er i endring. Antallet ikke-statlige organisasjoner med ulikt verdigrunnlag øker, og utradisjonelle aktører spiller en stadig økende rolle, herunder militære styrker, sivilt-militære stabiliseringslag, private selskap m.fl. Derfor oppfattes humanitære organisasjoner i flere områder ikke lenger som nøytrale og uavhengige, og lokalbefolkningen har problemer med å skille de ulike aktørene fra hverandre. Dette har alvorlige konsekvenser for hjelpearbeideres sikkerhet og for tilgangen til de som er rammet. Det økende antall aktører er en utfordring for en mer samordnet og koordinert humani tær innsats. Skepsis hos nasjonale og lokale myndigheter til å motta internasjonal assi - s tanse, samt staters mangelfulle forebyggingsog responstiltak, gjør at den humanitære innsatsen ikke alltid får den ønskede effekten. 6 7

5 3 Røde Kors i Norges prioriterte kjerneområder Innenfor de fire kjerneområdene i Hovedprogrammet har bygget opp kapasitet og styrke til å: Alt det internasjonale arbeidet til bygger på et mandat som er tuftet på den spesielle anerkjennelsen RK/ RH- bevegelsen har blant stater og gjennom internasjonal rett i relasjon til konflikt og naturkatastrofer. Røde Kors skal være talsperson for mennesker i sårbare livssituasjoner og sikre oppslutning om internasjonal humanitær rett Delta aktivt og være pådriver i RK/RH-bevegelsen Arbeide spesielt innenfor mine- og våpenarbeid, oppsporing, internasjonal humanitær rett og internasjonal katastrofelovgivning På et overordnet nivå skal bidra til oppnåelse av Forbundets globale agenda mål og FNs tusenårsmål. Strategien bygger på føringene i s Hovedprogram har en styrke i bred tilgang til mennesker i sårbare situasjoner gjennom det internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne-nettverket av foreninger og frivillige, og det er kvalifiserte ansatte og delegater på respektive fagområder som gir støtte til RK/RH-bevegelsen. Organisasjonen oppfattes som en troverdig og langsiktig samarbeidspartner som støtter RK/RH-bevegelsens arbeid multilateralt og bilateralt, samt deltar i operasjonelle og globale allianser. Organisasjonen har tillit fra finansierende organer (UD, NORAD, EU, næringslivet) som gir stabil økonomi, og har en tilleggsverdi ved å kanalisere og følge opp støtten fra norske myndigheter og givere gjennom den til en hver tid mest effektive kanal i RK/RHbevegelsen. Røde Kors skal handle når ulykker og katastrofer rammer Røde Kors skal gi hjelp og omsorg til mennesker i sårbare livssituasjoner Røde Kors skal være en uavhengig, attraktiv, inkluderende og medlemsstyrt frivillig organisasjon Respondere effektivt ved internasjonale katastrofer gjennom: Opplært personell Forhåndslagret materiell til ERU - sykehus og klinikker med kapasitet på folkehelse, inkludert vann/sanitær Tilgang til rask finansiering (UD, ECHO og innsamlinger) Delta aktivt i programutvikling av bevegelsens forebyggende helsearbeid - CBHFA, kampen mot smittsomme sykdommer, vann/sanitær og psykososialt arbeid Støtte søsterforeninger innen dette arbeidet Være en stabil/langsiktig partner som bidrar til å styrke søsterforeningers kompetanse og kapasitet med fokus på lokale ledd, frivillighet, inntektsgivende tiltak, finansog styringsmekanismer og generell opplæring innen organisasjonsutvikling Drive internasjonal ungdomsutveksling som fører til mer aktivitet av og for unge både nasjonalt og internasjonalt Drive distriktssamarbeid som gjør i stand til å benytte nasjonal kompetanse i det internasjonale arbeidet og som samtidig er nyttig i vårt eget nasjonale arbeid. 8 Mari var bare 13 år da hun ble voldtatt av en offiser i hæren. Hun har fortsatt smerter i ryggen. Her sitter hun på skolebenken med sønnen sin på fanget. Mari ønsker å bli sykepleier slik at hun kan hjelpe andre. Foto: Gaute Jacobsen/Maihaugen 9

6 4 Strategiske utfordringer Humanitær innsats må være behovsorientert, rask, relevant og effektiv. I tillegg må den ha et helhetlig perspektiv og hjelpe mennesker i nød uavhengig av politiske og andre forhold. Lokal kapasitet er avgjørende for god innsats, og oppbygging av RK/RH foreninger er en forutsetning for at RK/RH bevegelsen skal være effektiv og sikre best mulig assistanse for hver krone. Basert på Forbundets globale agendamål, vedtatt på generalforsamlingen i 2005, med målsetting om å bidra til FNs tusenårsmål med hovedvekt på mål 3, 4, 5 og 6 samt samfunnsmessige trender, står ovenfor følgende utfordringer i det internasjonale arbeidet: Det humanitære handlingsrom minskes og sikkerheten for hjelpearbeidere trues Konsekvenser av klima- og miljøendringer er økende Manglende kontinuitet mellom nødhjelp og langsiktig utviklingssamarbeid Smittsomme sykdommer er en trussel for bekjempelse av fattigdom og hindrer økonomisk utvikling Økt urbanisering og et økende antall mennesker i bevegelse endrer fokus i forhold til hvilke målgrupper som er de mest sårbare Manglende fokus på kvinner og likestilling kan hindre gode resultater i humanitært og langsiktig utviklingssamarbeid Mangel på samordning og koordinering av internasjonal bistand minsker effektiviteten av arbeidet Interne analyser i har avdekket strategiske utfordringer innen: Mangel på helhetlig innsats fra organisasjonens mange ledd i internasjonalt arbeid Mangel på intern læring og kunnskapsdeling basert på erfaring Personell fra Filipinske Røde Kors på vei ut for å dele ut nødhjelt til folk som er berørt av skybruddene som pågikk under den tropiske stormen i Kestsana. Photo: IFRC Zimbabwe under koleraepidemien i Foto: Jens Gløersen/Røde Kors. Frivillige fra Colombia Røde Kors driver aidsforebyggende arbeid. Foto: Forbundet Vaksinasjon mot meslinger i Nepal. Foto: Tom Van Cakenberghe, Forbundet 10 11

7 5 Hovedmål Hovedsatsningsområder med økt fokus Zimbabwe under koleraepidemien i Foto: Hildur Magnusdottir/Røde Kors Tyfonen Ketsana forårsaket store ødeleggelser i Vietnam. Foto: Forbundet 1. er rask, effektiv og relevant på å drive helsefokusert nødhjelp Målbeskrivelse: er i stand til å levere koordinert helsefokusert nødhjelp globalt. Hjelpen skal koordineres med RK/RH-bevegelsen og strategiske partnere. Med rask menes at er i stand til å behandle informa sjon og etablere en beslutningsdyktig koordineringsgruppe i løpet av en dag. En potensiell operasjon koordineres fortløpende, og ved klarsignal kan en ERU enhet være operasjonell i løpet av 2-5 dager, avhengig av type enhet. Med effektiv menes at Røde Kors i Norge har ressurser, kompetanse og kapasitet til å analysere, planlegge, gjennomføre og følge opp en nødhjelpsopera sjon. Med relevant menes at organisasjonen har spisskompetanse og det mest egnede utstyret for å respondere på helsebehov i krise situasjoner. Sør-Libanon, Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors 2. Nasjonalforeninger som Røde Kors i Norge har et prioritert samarbeid med er bedre i stand til å håndtere humanitære - og langsiktige utviklings utfordringer med egne ressurser. Målbeskrivelse: Oppbygging av nasjonale RK/RH foreninger er et viktig bidrag til bygging av sivilt samfunn i samarbeidslandene. Innenfor organisasjons utvikling har et begrenset antall partnerskap basert på en ny og helhetlig samarbeidsmodell. Alle partnerskap er tidsbegrenset og har en planlagt utgangsstrategi. Organisasjonsutvikling er grunnlaget for at en nasjonalforening skal kunne drive effektiv og relevant programvirksomhet og skaffe egne inntekter. Med bedre i stand til menes at følgende elementer prioriteres innen organisasjonsutvikling: Strategiutvikling, kapasitetsbygging av ansatte og frivillige, effektiv forvaltning, oppbygging av sterke distriktsledd og desentralisert programvirksomhet, utvikling av solide inntektsgivende tiltak og oppfølgings- og evalueringsmekanismer. Røde Kors i Norge vil legge til rette for at nasjonalforeninger i samme region også kan lære av hverandre. I strategiperioden vil Røde Kors i Norge i økt grad vektlegge arbeidet med effektiv forvaltning og utvikling av solide inntekts givende tiltak. 3. er en effektiv støttespiller innen lokalbasert helseopplysning og sykdomsforebyggende arbeid for alle partnere Målbeskrivelse: Lokalbasert helseopplysning, sykdomsforebyggende arbeid og førstehjelp (CBHFA), prioriteres i støtten til nasjonalforeninger. Hovedmålgruppene er kvinner og barn. Røde Kors i Norge skal inneha spisskompetanse, særlig innen førstehjelp, HIV/AIDS, malaria, psykososial støtte og vann/sanitær. Helse skal integreres i arbeidet med forebyggende arbeid og klimarelaterte utfordringer. Med effektiv støttespiller menes at Røde Kors i Norge bidrar med økonomisk støtte samt ekspertkompetanse i kartlegging, utvikling, implementering og oppfølging av RK/RH-bevegelsens helseprogram, policy og retningslinjer. For å øve innflytelse er Røde Kors i Norge representert og bidrar aktivt i relevante globale faglige fora og arbeidsgrupper i RK/RH-bevegelsen og internasjonale partnerskap

8 Rammebetingelser 4. bidrar til økt motstandsdyktighet mot katastrofer og konsekvenser av klimaendringer Målbeskrivelse: Klimaendringer medfører større uforutsigbarhet og økt hyppighet av naturkata strofer, mer ekstremvær og temperaturøkninger som igjen leder til økt migrasjon, økte helseutfordringer og usikker tilgang til mat og rent vann. Forebyggende arbeid bidrar til økt motstandsdyktighet. Det hindrer tap av liv og inntekt og er mer kostnadseffektivt enn kun å respondere når katastrofen inntrer. Med forebyggende arbeid menes å bevisst gjøre mennesker og lokalsamfunn om potensielle trusler, og om mulig redusere sårbarheten samt øke evnen til å motstå disse. Dette omfatter bevisstgjøring og kartlegging av risiki, etablering av tidligvarslings systemer, beredskapsplaner- og øvelser, respons kapasi tet og gjenoppbygging som reduserer fremtidig sårbarhet. Dette gjør Røde Kors i Norge gjennom rådgivning, påvirkning og økonomisk støtte til Forbundets arbeid innen forebygging og katastrofehåndtering og gjennom bilateral støtte til nasjonalforeninger. Kvinners kunnskap om lokale ressurser, matsikkerhet og sårbarhet utnyttes i arbeidet med klimatilpasning. 5. bidrar til økt tilgang til rammede Målbeskrivelse: Med rammede menes mennesker som lider nød forårsaket av konflikt, naturkatastrofer, ulykker eller vanskelige leveforhold. Vanlige hindringer for tilgang er byråkrati (visum, toll) og tillatelse fra myndigheter og stridende parter. Kunnskap om og aksept for internasjonal humanitær rett (IHR) og internasjonal katastrofelovgivning (IDRL) bidrar til rask tilgang til nødlidende. fokuserer på rådgivning og økonomisk støtte til ICRC, søsterforeninger og Forbundets arbeid innen IHR og IDRL, samt kompetanseheving i egen organisasjon. Organisasjonen er en pådriver for økt kunnskap om IHR og NIHA (neutral, independent, humanitarian action) gjennom støtte til ICRC og eget sam arbeid med relevante søsterforeninger. For å sikre at Røde kors i Norge når ut til de som er spesielt utsatt og møter deres behov, må det tas hensyn til at kvinner, menn, jenter og gutter har ulike behov og ulik kunnskap og ofte lever med ulike sosioøkonomiske ramme betingelser, samt at stadig større deler av befolkningen lever i byer. 6. er en langsiktig, troverdig og forutsigbar partner for bevilgende myndigheter, det norske folk og næringslivet. Målbeskrivelse: Å kanalisere midler gjennom Røde Kors i Norge til å avhjelpe humanitære utfordringer internasjonalt skal være trygt. Givere skal vite at støtte kanalisert gjennom Røde Kors bidrar til å bedre målgruppenes levekår. Røde Kors i Norge skal ha analytisk kapasitet til å forstå underliggende faktorer og politiske rammer for internasjonalt arbeid, slik at organisasjonen oppfattes som en relevant partner for norske myndigheter, akademiske institusjoner og andre bistandsaktører. Røde Kors prosjekter skal være bærekraftige, det skal være gode rapporterings- og evaluerings rutiner og vises åpenhet i den utadrettede kommunikasjonen. For å kunne oppnå disse hovedsatsnings områdene må organisasjonen ha rammebetingel ser som gjør det mulig. I perioden vil orga nisasjonen satse på: Økonomi 1. har økonomisk handlingsrom Røde Kors trenger inntekter som er store nok, forutsigbare og samtidig fleksible i forhold til organisasjonens mandat, for å opprettholde og utvide omfanget av det internasjo nale arbeidet der behovet er størst. Inntektene kommer fra offentlige tildelinger nasjonalt og internasjonalt, fra næringslivet, fra private givere og fra frie midler som organisasjonen disponerer. ICRC har vært tilstede med humanitært arbeid i Afghanistan siden Photo: Forbundet Evakueringsøvelse for Cuba Røde Kors. Foto: Linda Næsfeldt 14 15

9 Interne prosesser 1. har resultatbasert styring Resultatbasert styring innebærer at etablerte rutiner og systemer for prosjektgodkjennelse og oppfølging, kvalitetssikring, rapportering og læring følges. Det innebærer at beslutninger vedrørende opprettelse, avslutning og vesentlige endringer skal være dokumentert og tilgjengelige. Alle prosjekter evalueres eller sluttvurderes, erfaringer dokumenteres og inkluderes i oppdaterte prosedyrer og sjekklister med målsetting om bedre resultater i arbeidet. 2. Det internasjonale arbeidet er godt forankret i alle ledd av organisasjonen Dette innebærer at alle involverte avdelinger, distrikt og ledelse har oppdatert kunnskap og at alle aktiviteter er godt koordinert. Dette bidrar til mer effektiv samhandling, høyere kvalitet i arbeidet og at vi oppfattes enhetlig utad. 3. benytter definerte samarbeidsformer i alt internasjonalt arbeid Følgende definerte typer samarbeid er aktuelle: Bilateralt med søsterforeninger (inkludert distriktssamarbeid og ungdomsutveksling og annet internasjonalt ungdomsarbeid), multilateralt (gjennom Forbundet eller ICRC). Samarbeid skal forankres i bindende avtaler. Uansett samarbeidsform skal arbeide koordinert i forhold til RK/RH-bevegelsen. Den mest kostnadseffektive RK/RH kanalen skal til enhver tid benyttes. skal ikke arbeide utenom RK/RH bevegelsen. 4. styrker kvaliteten på sitt internasjonale arbeid gjennom økt representasjon i prioriterte regioner Dette vil på sikt føre til at blir en mer relevant aktør, styrker kvaliteten på arbeidet og sikrer og øker ressurstilfanget. Organisasjonen skal bli mer relevant faglig og politisk overfor UD/Norad, levere relevante og presise søknader og rapporter til donorer, ha nærhet til programmer og prosjekter som gir bedre evne til oppfølging og resultater og ha større nærhet til norske utenriksstasjoner, samt delta aktivt i møter med FN, RK/RH og internasjonale organisasjoner. 5. er en aktiv deltaker i utviklingen av Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevegelsen som en internasjonal aktør Organisasjonens kompetanse skal brukes til å påvirke RK/RH-bevegelsens utvikling slik at arbeidet som støttes får best mulige resultater. Aktiv deltakelse i RK/RH- bevegelsen er avgjørende for å sikre mulighetene til å påvirke dennes utvikling både i forhold til operasjonelt og normativt arbeid, og i rollen som talsperson for sårbare grupper. 6. har en fokusert geografisk/ tematisk tilnærming i det langsiktige arbeidet Effekten av arbeidet skal økes gjennom faglig/tematisk spesialisering og geografisk avgrensning. Tematisk skal hovedfokus ligge innenfor de definerte hovedmålene: 1) helsefokusert nødhjelp, 2) organisasjonsutvikling med økt fokus på økonomi 3) lokalbasert helseopplysning og sykdomsforebyggende arbeid, 4) konsekvenser av klimaendringer, og 5) internasjonale humanitære verdier. Hovedvekt geografisk vil ligge i de regionene hvor tilstedeværelsen økes: Øst-Afrika, Sørlige Afrika, Asia, Mellom-Amerika og Midt-Østen. Som nasjonalforening i Europa vil delta i partnerskap med søsterforeninger på eget kontinent. Støtte til kapasitets bygging av utvalgte øst-europeiske søsterforeninger vil fortsette. Distriktenes internasjonale engasjement og ungdomsdelegatarbeidet skal koordineres bedre med det øvrige internasjonale arbeidet og vil bidra til å forsterke den internasjonale virksomheten. Når det gjelder nødhjelpsarbeid gjelder ingen geografiske begrensninger og hver appell fra Forbundet og ICRC vurderes. 7. respekterer de forskjellige behov og rettigheter til kvinner og menn, gutter og jenter i utforming av policy og programmer innenfor internasjonal nødhjelp og langsiktig utviklingssamarbeid med våre søsterforeninger Organisasjonen skal være oppdatert på kjønns relaterte saker, og gjennom opplæring gi ansatte og delegater tilstrekkelig bevissthet og kunnskap om kjønnsperspektivet i deres arbeid. Kjønnsbalansen skal sikres blant ansatte og delegater, og antall kvinner i ledende stil linger i felt skal økes. Røde Kors i Norge skal spille en ledende rolle i å promotere kjønns perspektivet i RK/RH-bevegelsen og i dialog med eksterne aktører. Det skal sikres at skal være kjønnssensitiv i alt internasjonalt informasjons- og kommunikasjons arbeid. 8. anerkjenner ungdom som en viktig ressurs i internasjonalt arbeid Det må legges til rette for at ungdom kan være aktiv deltakere i beslutningsprosesser på alle nivå. Ungdom spiller mange ulike roller og må anerkjennes som viktige innova - tører og ung til ung tilretteleggere som er i stand til å adressere andre saker enn de som er spesielt rettet mot ungdom. Ungdom i bevegelsen inne har unik og nødvendig kunnskap og kompetanse, som for eksempel nyskapende bruk av teknologi og deltakende metodikk. skal bidra til å styrke ungdomsstrukturer og nettverk, og støtte opp om ungdoms egne initiativ på den internasjonale arenaen

10 Kompetanse, læring og utvikling 6 Implementering 1. Ansatte, delegater og frivillige i har høy kompetanse innen prioriterte fagfelt For å oppnå operasjonelle mål og effektivt levere tjenester av høy kvalitet må det sikres at alle ansatte, delegater og frivillige opprettholder og videreutvikler sin kompetanse innen relevante fagfelt samt om organisasjonen som helhet. Erfaring og kunnskap innen tematiske arbeidsområder og administrative støttefunksjoner er organisasjonens viktigste ressurs. En helhetlig forståelse av det internasjonale arbeidet legger til rette for at personell kan jobbe både på hovedkontor og i felt. I strategiperioden skal det fokuseres spesielt på utvikling av gode ledere tilgjengelig for utenlandsoppdrag. 2. har høy medarbeidertilfredshet rekrutterer og beholder de rette personene for å kunne innfri sine ambisjoner. Den beste referansen for potensielle ansatte, er tilfredse med arbeidere som jobber i utfordrende prosjekter. Tilfredshet påvirkes sterkest av at det finnes høye standarder, at de ansatte får støtte fra ledelsen og at de får tilstrekkelig ansvar og myndighet. Fra helseklinikken som ble støttet av Røde kors i Norge under koleraepidemien i Zimbabwe i Foto: Hildur Magnusdottir/Røde Kors For å sikre implementering er det laget styringskort med strategiske tiltak og indi katorer for hvert mål i strategien. Disse rapporteres på gjennom ordinære rapporteringsprosesser i organisasjonen. Det er forventet at Røde Kors hoved kontor legger til rette for oppfølging slik at alle som er involvert i internasjonalt arbeid kan arbeide i tråd med strategien. Strategien skal kommuniseres ut i organisa sjonen gjennom bred distribusjon og sentrale samlinger. Mosambik, Foto: Hossam Elsharkawi/Røde Kors 18 19

11 7 Målkart Målkartet beskriver: Organisasjonen skal gjennom kompetansebygging, læring og utvikling bygge opp interne kvalitetssikringsprosesser som oppmuntrer til å arbeide på tvers i organisasjonen og som sikrer god økonomi. Dette bidrar til høy kvalitet og mobiliseringsevne til de seks eksterne hovedmålene som er identifisert. Etiopia, foto: Jose Gendon/Forbundet Kompetanse, læring og utvikling Interne prosesser Økonomi Samfunn/leveranser er rask, effektiv og relevant på å drive helsefokusert nødhjelp «avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse» er en effektiv støttespiller innen lokalbasert helseopplysning og sykdomsforebyggende arbeid for alle våre partnere har resultatbasert styring har en fokusert geografisk/tematisk tilnærming i det langsiktige arbeidet har høy medarbeidertilfredshet Nasjonalforeninger som Røde Kors i Norge har et prioritert samarbeid med er bedre i stand til å håndtere humanitære og langsiktige utviklingsutfordringer med egne ressurser har økonomisk h andlingsrom begynner definerte samarbeidsformer i alt internasjonalt arbeid anerkjenner ungdom som en viktig ressurs i internasjonalt arbeid bidrar til økt motstandsdyktighet mot katastrofer og konsekvenser av klimaendringer Det internasjonale arbeidet er godt forankret i alle ledd av organisasjonen respekterer de forskjellige behov og rettigheter kvinner og menn, jenter og gutter i utforming av policy og programmer er en langsiktig, troverdig og forutsigbar partner for bevilgende myndigheter, det norske folk og næringslivet styrker kvaliteten på sitt internasjonale arbeid gjennom økt representasjon i prioriterte regioner skal være en aktiv deltaker i utviklingen av RK/RH- bevegelsen som en internasjonal aktør Ansatte og delegater i har høy kompetanse innen prioriterte fagfelt Røde Kors i Norge bidrar til økt tilgang til rammede Humanitet Upartiskhet Nøytralitet Uavhengighet Frivillighet Enhet Universalitet 20 21

12 Begrepsforklaringer Eksterne samarbeidspartnere RK/RH bevegelsen ICRC Forbundet ERU CBHFA IDRL IHR NIHA UD FN EU ECHO Røde Kors og Røde Halvmånebevegelsen International Committee of the Red Cross/ Den internasjonale Røde Kors komiteen Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger Emergency Response Units / katastrofe enheter Community Based Health and First Aid /lokalbasert helse og førstehjelp International Disaster Response Law/ internasjonal katastrofelovgivning Internasjonal humanitær rett Neutral, Independent, Humanitarian Action/ nøytral, uavhengig, humanitær handling utenriksdepartementet Forente Nasjoner European Union / Den europeiske union The European Community Humanitarian Aid department/ Den europeiske kommisjonens humanitære kontor Myndighetene Norske myndigheter ved Utenriksdepartementet (UD) og Norad er sine viktigste eksterne samarbeidspartnere i det internasjonale arbeidet. Røde Kors i Norge mottar støtte til humanitært arbeid og fore bygging fra Utenriksdepartementet og har f.o.m inngått to treårige samarbeidsavtaler med departementet. Røde Kors i Norge har en flerårig samarbeidsavtale med Norad om støtte til organisasjonsutvikling, katastrofeberedskap, helseprogrammer og kapasitetsbygging i samarbeids foreninger i afrika, Asia, Midt-Østen og Mellom-Amerika. har også et tett samarbeid med Forsvarsdepartementet om opplæring av militære styrker i internasjonal humanitær rett. FN RødeKors/Røde Halvmåne bevegelsen har et tett og godt samarbeid med FN. Humanitært arbeid og langsiktig utviklingssamarbeid koordineres med relevante FN-organisa sjoner for å bidra til effektiv støtte til ofre for krig og konflikt, naturkatastrofer og langsiktige utfordringer. Næringslivet har en rekke partnere i næringslivet som vi samarbeider med på ulike nivå. Næringslivet er en viktig aktør i den nasjonale og globale samfunnsutviklingen. Mange bedrifter er opptatt av samfunnsansvar. Næringslivet utgjør en viktig arena for å skaffe økonomiske midler, kunnskap og ressurser til det internasjonale arbeidet og for arbeidet med å rekruttere flere frivillige og støttespillere. Frivillige organisasjoner har et nært samarbeid med andre frivillige organisasjoner i Norge og er medlem av Bistandstorget. Det norske folk For at skal kunne fortsette sitt arbeid i Norge og ellers i verden, er støtten fra det norske folk viktig. Små og store bidrag hjelper til å opprettholde beredskapen og hjelpe der det er mennesker i nød, enten det skyldes krig og konflikt eller naturkatastrofer. enga sjerer også tusenvis av frivillige, som alle bidrar med et viktig arbeid på sitt felt. PADOR EuropeAid Potential Applicant Dated Online Registration - database for potensielle søkere til EU Betegnelsen på utviklingsdelen av EUs bistand EU har signert en «Framework Partnership Agreement» med «European Community Humanitarian Aid Department» (ECHO). Denne avtalen danner grunnlaget for søknader til ECHOs ulike programmer. ECHO bidrar med midler til ofre for naturkatastrofer og væpnet konflikt utenfor den Europeiske Union. er også registrert i PADOR, noe som gjør det mulig å søke om støtte til EUs langsiktige utviklingsprogrammer gjennom EuropeAid. EuropeAid har som mål å bidra til å nå både EUs og FNs utviklingsmål

13 Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen består av 186 nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger rundt om i verden. Samlet utgjør disse Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (Forbundet). Globalt har Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen mer enn 100 millioner medlemmer og frivillige. Den internasjonale Røde Korskomiteen (ICRC) er en humanitær organisasjon med mandat i Genèvekonvensjonene. Mye av s internasjonale arbeid skjer gjennom eller i samarbeid med Forbundet ICRC eller nasjonalforeninger i andre land. Den internasjonale Røde Kors komiteen ICRC ble dannet i 1863 og er en upartisk, nøytral og uavhengig organisasjon som skal beskytte, hjelpe og ta vare på liv og verdighet for ofre i krig og væpnet konflikt. ICRC sitt mandat er å lede og koordinere det inter nasjonale nødhjelps arbeidet i Røde Kors og Røde Halvmånebevegelsen i konfliktsituasjoner. ICRC arbeider også for å forhindre lidelse gjennom å fremme og styrke humanitær rett og universelle humanitære prinsipper. Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger Forbundet ble dannet i 1919 og er en paraply organisasjon for alle de 186 nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeningene og er verdens største humanitære nettverk. Forbundet sitt mandat er å bygge sterke nasjonalforeninger som engasjerer frivillige til innsats for å bedre livet til sårbare grupper og som bygger en sterk beredskap i sine land. Forbundet støtter Røde Kors og Røde Halvmåne forening ene i koordineringen av internasjo nalt nødhjelps arbeid i katastrofeområder. ble stiftet i 1865 og er en av de eldste nasjonal foreningene i Røde Kors og Røde Halvmånebevegelsen. Arbeidet baserer seg på frivillig engasjement som organiseres for å kunne nå raskt og effektivt ut til mennesker som trenger hjelp. I Norge har Røde Kors over 400 lokalforeninger. Foreningene og nettverket av fri vil l- ige utfører en rekke rednings- og omsorgsaktivi teter som hjelper mennesker i sårbare livssituasjoner i lokalsamfunnene. I august 2009 vedtok kongen i statsråd å anerkjenne Røde Kors sin rolle som forsterk ningsressurs til norske myndigheter i fredstid. Matdistribusjon i Bweremana, Den demokratiske republikken Kongo Foto: Sebastien Brack/ICRC

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

Hovedprogram for Røde Kors i Norge

Hovedprogram for Røde Kors i Norge Hovedprogram for Røde Kors i Norge 2017 2020 Hovedprogrammet er en treårig konkretisering av «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011 2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Langtidsplan for Røde Kors

Langtidsplan for Røde Kors Langtidsplan for Røde Kors Landsmøteperioden 2011-2020 Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011 Innledning Universalitet Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene

Detaljer

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål»

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål» Handlingsprogram for Vestfold Røde Kors med distriktsråd 2016-2017 «Mot Felles Mål» 35 Hovedprogrammets langsiktige mål og innsatsområder Røde Kors løser sitt oppdrag gjennom tre strategiske langtidsmål:

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2013 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Samarbeidspartnere

Detaljer

Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011, revidert versjon til Landsmøtet 2017.

Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011, revidert versjon til Landsmøtet 2017. Utkast til Langtidsplan for Røde Kors i Norge 2011 2020 Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011, revidert versjon til Landsmøtet 2017. Innledning Langtidsplanen beskriver hvordan Røde Kors ønsker å møte

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2014 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Opplæring og fagsamlinger

Detaljer

Net t verksarbeid 2012

Net t verksarbeid 2012 Nettverksarbeid 2012 Røde Kors-prinsippene Innhold 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Frivillige 04 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere og bidragsytere 05 Eksempler 06 Tall Humanitet Røde

Detaljer

Leger Uten Grenser MSF

Leger Uten Grenser MSF Leger Uten Grenser MSF 1969: Biafra-krigen i Nigeria. Humanitære organisasjoner nektes adgang til en befolkning i nød og bistand manipuleres 1971: Den uavhengige organisasjonen Leger Uten Grenser stiftes

Detaljer

Redd Barnas strategi Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009

Redd Barnas strategi Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009 Redd Barnas strategi 2010-2013 Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009 Innhold Bakgrunnsinformasjon for Redd Barnas strategi 2010-2013... 1 Vi er... 1 Vår visjon... 1 Vårt mandat... 1 Våre felles verdier...

Detaljer

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Innspill til Norges oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 2250 SIKKERHETSRÅDS- RESOLUSJON 2250 FNs sikkerhetsråd skrev desember 2015 historie ved å vedta resolusjon

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig -

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - Foto: Paul Jeffrey / Caritas Internationalis Foto: Fajardo, Sara A. / CRS CARITAS NORGE BEKJEMPER SULT Å utrydde sult og ekstrem fattigdom er Caritas Norges

Detaljer

Forsterkning, beskyttelse, samvirke

Forsterkning, beskyttelse, samvirke Forsterkning, beskyttelse, samvirke DSB og Sivilforsvaret Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) er underlagt Justis- og politidepartementet (JD) Sivilforsvaret er underlagt DSB, landsdekkende og inndelt

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid NFUs internasjonale solidaritetsarbeid Tekst: Helene T. Strøm Rasmussen, NFU Myndigheter over hele verden svikter i arbeidet med å sikre at mennesker med utviklingshemning får oppfylt sine menneskerettigheter.

Detaljer

Utfordringer i lokal beredskap

Utfordringer i lokal beredskap KFB Totalforsvarkonferansen 18 april 2016 Utfordringer i lokal beredskap Kunnskap og tilstedeværelse Innhold Grunnleggende verdier og forankring Beredskap i Røde Kors Erfaringer fra 2015 Utfordringer 2016

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

Kommentarer til Lover for Røde Kors

Kommentarer til Lover for Røde Kors Kommentarer til Lover for Røde Kors Sist oppdatert etter landsstyrets møte 12. des. 2014 1. Ifølge bestemmelsene skal Røde Kors drive sin virksomhet i samsvar med Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram for Nordland Røde Kors 2017-2019 Sammen blir vi bedre og sterkere Handlingsprogram Nordland Røde Kors 2017-2019 Side 1 INNLEDNING Handlingsprogrammet for Nordland Røde Kors 2017-2019 er

Detaljer

Caritas Norges strategi 2013 2017

Caritas Norges strategi 2013 2017 Caritas Norges strategi 2013 2017 Del I. Caritas Norges identitet og verdier 1) Vår identitet Caritas Norge er katolikkenes hjelpeorganisasjon og har arbeidet i Norge i 60 år. Vi ønsker at alle mennesker

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune FRIVILLIGHETSMELDING 2017-2025 Askim kommune Hobøl kommune INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FRIVILLIGHET I NORGE, ASKIM OG HOBØL... 4 3. FRIVILLIGHETENS EGENART... 5 4. FRIVILLIGHETENS ROLLE... 5 5. VISJON

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

Evalueringsavdelingen. Evalueringsprogrammet for 2012-2014

Evalueringsavdelingen. Evalueringsprogrammet for 2012-2014 Evalueringsavdelingen Evalueringsprogrammet for 2012-2014 Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid Postboks 8034 Dep, 0030 Oslo Ruseløkkveien 26, Oslo, Norge Tel: +47 23 98 00 00 Faks: +47 23 98 00 99

Detaljer

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN Kongeriket Norges regjering og Den islamske republikk Afghanistans regjering (heretter kalt «partene»), som

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 1. Mål og målgrupper 1.1. Formål Partnerskapsprogrammet skal bidra til å styrke

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

utvikling Fattigdom og LIKEVERD OVER LANDEGRENSENE

utvikling Fattigdom og LIKEVERD OVER LANDEGRENSENE LIKEVERD OVER Fattigdom og utvikling Kompetanse og erfaring fra norske funksjonshemmedes organisasjoner og pasientorganisasjoner skal bidra til å sette fokus på og inkludere funksjonshemmede og tuberkulosebekjempelse

Detaljer

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors Søgne kommune Arkiv: F08 Saksmappe: 2005/2055-11318/2015 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 17.03.2015 Saksframlegg Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder

Detaljer

Frivillighet gir samfunnsutviklingen grobunn for nye former for frivillighet?

Frivillighet gir samfunnsutviklingen grobunn for nye former for frivillighet? Frivillighet gir samfunnsutviklingen grobunn for nye former for frivillighet? Sven Mollekleiv President Norges Røde Kors 12.06.13 Det personlige humanitære initiativ 1 Frivillighetens avgjørende rolle

Detaljer

Til stede. Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram Nordland Røde Kors Side 1

Til stede. Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram Nordland Røde Kors Side 1 Til stede Handlingsprogram for Nordland Røde Kors 2015-2017 Handlingsprogram Nordland Røde Kors 2015-2017 Side 1 INNLEDNING Handlingsprogrammet for Nordland Røde Kors 2015-2017 er basert på Norges Røde

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

PRINSIPPROGRAM

PRINSIPPROGRAM PRINSIPPROGRAM 2015 2019 SOLIDARITET I PRAKSIS Norsk Folkehjelp er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1939. Vi er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Grunnlaget for vår organisasjon

Detaljer

NORADs utfordring: Bidra til å bekjempe fattigdom

NORADs utfordring: Bidra til å bekjempe fattigdom I NORADs utfordring: Bidra til å bekjempe fattigdom NORADs viktigste oppgave er å bidra i det internasjonale arbeidet for å bekjempe fattigdom. Dette er hovedfokus i NORADs strategi mot år 2005. Regjeringen

Detaljer

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Utkast til nytt partnerskapsprogram Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Disposisjon Formål Omfang og utlysninger Institusjonssamarbeid Aktiviteter, med vekt på mobilitet

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Vedtatt av Sentralstyret mars 2016 Mål for Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundet skal aktivt bruke

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom. Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors)

Intensjonsavtale. mellom. Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors) Intensjonsavtale mellom og Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors) Avtale mellom og Røde Kors 1. OM AVTALEPARTENE Navn: Nord-Trøndelag Røde Kors Adresse: Ogndalsvn.

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Ambisjoner for lokal og regional beredskap

Ambisjoner for lokal og regional beredskap Ambisjoner for lokal og regional beredskap Cecilie Daae direktør DSB 15. januar 2016 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Samordningsansvar

Detaljer

Miljøjuks og feilinformering i bistanden Foreløpige konklusjoner, gjennomgang av norsk miljøbistand

Miljøjuks og feilinformering i bistanden Foreløpige konklusjoner, gjennomgang av norsk miljøbistand Notat fra WWF, 24.09.04 Miljøjuks og feilinformering i bistanden Foreløpige konklusjoner, gjennomgang av norsk miljøbistand Norges internasjonale forpliktelser Internasjonale og nasjonale forpliktelser

Detaljer

Sak 7. Lover for Røde Kors

Sak 7. Lover for Røde Kors Sak 7. Lover for Røde Kors Redaksjonskomiteens forslag 6. Røde Kors deltar i humanitær og sosial virksomhet ved bl.a.: å yte hjelp til ofre for væpnede konflikter, naturkatastrofer og ulykker nasjonalt

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Innledning Denne strategien

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26.

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

TITLE THE ROTARY FOUNDATION. DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb

TITLE THE ROTARY FOUNDATION. DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb TITLE THE ROTARY FOUNDATION DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb DOING GOOD IN THE WORLD THE ROTARY FOUNDATION Som organisasjon drar Rotary nytte av et globalt nettverk av rotarianere som investerer

Detaljer

Konseptutredning Sivilforsvaret. Distriktssjef Jørn Ove Myrvold Kommunal beredskapssamling

Konseptutredning Sivilforsvaret. Distriktssjef Jørn Ove Myrvold Kommunal beredskapssamling Konseptutredning Sivilforsvaret Distriktssjef Jørn Ove Myrvold Kommunal beredskapssamling 261016 Agenda Mandat Organisering av prosjektet Hovedfunn Konseptene Samfunnsøkonomisk analyse DSBs anbefaling

Detaljer

Norges Handikapforbund. Strategi for NHFs internasjonale utviklingsarbeid

Norges Handikapforbund. Strategi for NHFs internasjonale utviklingsarbeid Norges Handikapforbund Strategi for NHFs internasjonale utviklingsarbeid 2011-2015 Innholdsfortegnelse Bakgrunnsinformasjon for NHFs internasjonale utviklingsarbeid 2011-2015... 2 Strategi 2011-2015...

Detaljer

På flukt fra klimaendringer

På flukt fra klimaendringer På flukt fra klimaendringer På flukt fra klimaendringer I 2010 ble hele 42,3 millioner mennesker drevet på flukt av plutselige naturkatastrofer. 90 % er klimarelaterte. Foto: En død ku ved et utørket vannhull

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

St.prp. nr. 8 ( )

St.prp. nr. 8 ( ) St.prp. nr. 8 (2001-2002) Om humanitær bistand i forbindelse med krisen i Afghanistan Tilråding fra Utenriksdepartementet av 12. oktober 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kap 191, 195 Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR Advokatfirmaet G-Partner AS 2006 1 Innhold 1. Hva er vårt samfunnsansvar? 2. Våre verdier 3. Mål for vårt samfunnsansvar 2 1. Hva er vårt samfunnsansvar? Advokatfirmaet G-partner

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Evaluering av fremme av funksjonshemmedes rettigheter i norsk utviklingssamarbeid. Oppfølgingsplan.

Evaluering av fremme av funksjonshemmedes rettigheter i norsk utviklingssamarbeid. Oppfølgingsplan. Notat Til: Kopi: Fra: Assisterende utenriksråd Christian Syse Utviklingspolitisk direktør Hege Hertzberg Avdeling for regionale spørsmål og utvikling Norad/EVAL Avdeling for FN, fred og humanitære spørsmål

Detaljer

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 LIF VISJON: Breddeklubb med ambisjoner LIF AMBISJON 2013: Ny LIF-modell definert og forankret I hele klubben LIF STRATEGISKE INITIATIVER Skape en sterk klubbkultur

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2030, Levanger kommune Mestring for alle vedtatt 19.11.14, sak 54/14 Kortversjon Vektelegge mer tverrfaglig samhandling Organiseringen etter OU 2012 Fra geografisk organisering

Detaljer

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: karin beate nøsterud 1. Innledning Arktis er et område hvor endringer skjer raskt, og utfordringer blir stadig mer synlige. De globale

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. Husbanken Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram. Husbanken Region sør Husbanken Region sør 2 Langsiktig samarbeid for bedre boligsosiale tjenester Seks utvalgte kommuner i sør har inngått et forpliktende og langsiktig samarbeid med Husbanken om boligsosiale utfordringer.

Detaljer

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET The Rotary Foundation Med utgangspunkt i Paul P. Harris' yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra starten tydeligst immaterielle mål med

Detaljer

Å avskaffe ekstrem fattigdom innen Polyteknisk forening, 8 november 2017

Å avskaffe ekstrem fattigdom innen Polyteknisk forening, 8 november 2017 Å avskaffe ekstrem fattigdom innen 2030 Polyteknisk forening, 8 november 2017 FNs mål om å avskaffe fattigdom Goal 1. End poverty in all its forms everywhere 1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for

Detaljer

Nok mat til alle og rent vann.

Nok mat til alle og rent vann. Nok mat til alle og rent vann. Eivind Berg, LMD Nok mat til alle global og nasjonale utfordringer. Rent vann nasjonale utfordringer. Viktig deklarasjon og mål om den globale matsikkerhet. Toppmøtet om

Detaljer

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden 2017-2018 Innhold Forord 3 Organisasjonsutvikling 4 Økonomi 6 Brukermedvirkning 7 Organisasjonsutvikling 8 Forord Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Oversikt Målene for bærekraftig utvikling Dette er en forsmak på et Fafo-notat som kommer i oktober

Detaljer

Vedtatt VIRKSOMHETSPLAN 2018

Vedtatt VIRKSOMHETSPLAN 2018 Vedtatt VIRKSOMHETSPLAN 2018 1 1. Innledning FOKUS virksomhet skal styrke kvinners tilgang på makt, ressurser og rettigheter globalt gjennom samarbeid mellom partnere i og utenfor Norge. Likestilling mellom

Detaljer

Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand

Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand Torill Skår, kommunalsjef helse og levekår - Arendal kommune

Detaljer

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Etikk, profesjonalitet og forpliktelser Perspektiver og utfordringer Akhenaton de Leon/OMOD 07.11.07 Etiske regler for leger Vedtatt av landsstyret

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

DSBs operative, humanitære innsats 2004-2014, en oversikt.

DSBs operative, humanitære innsats 2004-2014, en oversikt. DSBs operative, humanitære innsats 2004-2014, en oversikt. Bakgrunn: DSB har siden slutten av 1990-tallet hatt to humanitære konsepter, med finansiering fra Utenriksdepartementet.: Norwegian Support Team

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Bistand til Afrika Utvikling eller forretning?

Bistand til Afrika Utvikling eller forretning? Bistand til Afrika Utvikling eller forretning? Marit Brandtzæg, Assisterende direktør i Norad Seniorakademiet 16.februar 2017 Disposisjon 1. Bakteppe trender i norsk og internasjonal bistand 2. Bærekraftsmålene

Detaljer

Styrkjing, vern, samverknad

Styrkjing, vern, samverknad Styrkjing, vern, samverknad DSB og Sivilforsvaret Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) er underlagt Justis- og politidepartementet (JD) Sivilforsvaret er underlagt DSB, landsdekkande og

Detaljer

Strategi for helhetlig norsk sivil og militær innsats i Faryab-provinsen i Afghanistan

Strategi for helhetlig norsk sivil og militær innsats i Faryab-provinsen i Afghanistan Strategi for helhetlig norsk sivil og militær innsats i Faryab-provinsen i Afghanistan Foto: Per Arne Juvang/Forsvaret Foto : Kristin Enstad Bakgrunn: Norges engasjement i Afghanistan Hovedmålet for det

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Notat. Oppfølgingsplan for følgeevalueringen av klima- og skoginitiativet

Notat. Oppfølgingsplan for følgeevalueringen av klima- og skoginitiativet Notat Til: Via: Kopi: Fra: Personalseksjonen Seksjon for klima, global helse og bærekraftig utvikling Seksjon for budsjett og forvaltning Seksjon for etatsstyring, budsjett og forvaltning Seksjon for multilateral

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

KrFs utviklingspolitikk

KrFs utviklingspolitikk KrFs utviklingspolitikk 2013-2017 Programkomiteens førsteutkast april 2012 Per Kristian Sbertoli medlem av programkomiteen KrFs utviklingspolitiske seminar 27. april 2012 Programprosessen April: 1. høringsrunde

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid med menneskerettighetene

Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid med menneskerettighetene Utenriksdepartementet Seksjon for menneskerettigheter og demokrati P.B. 8114 Dep 0032 Oslo Oslo, 4. mars, 2014 Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer