Strategi internasjonalt arbeid Røde Kors i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi internasjonalt arbeid 2009 2014 Røde Kors i Norge"

Transkript

1 Mobilisering for en tryggere framtid globalt og lokalt Strategi internasjonalt arbeid Vedtatt av Landsstyret «Røde Kors oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse»

2 Forbundets globale agenda mål Røde Kors-prinsippene Innhold Redusere antall dødsfall, skader og konsekvenser av katastrofer. Redusere antall dødsfall, sykelighet og konsekvenser av sykdom og helsekatastrofer Øke lokalsamfunns, det sivile samfunns og Røde Kors/Røde Halvmånes evne til å håndtere akutt situasjonsbestemt sårbarhet, Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig for ståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk. 1 Innledning 4 2 Den humanitære konteksten 6 3 s prioriterte kjerneområder 8 4 Strategiske utfordringer 10 4 Fremme respekt for mangfold og menneskelig verdighet, redusere intoleranse, diskriminering og sosial eksklusjon. Upartiskhet Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber ute lukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst. 5 Hovedmål 12 6 Implementering 19 7 Målkart Forbundets strategi Strategiske målsettinger Redde liv, beskytte levebrød og styrke gjenoppbygging etter katastrofer og kriser Legge til rette for et sunt og trygt levesett Fremme sosial inkludering og en kultur for ikke-vold og fred Tilretteleggende tiltak Bygge sterke nasjonalforeninger Fremme humanitært påvirkningsarbeid for å unngå og redusere sårbarhet i en globalisert verden Nøytralitet For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter. Uavhengighet Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene under krig og i nødsituasjoner og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selv stendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Kors-prinsippene. Frivillighet Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på fri villig med lem skap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler. Enhet I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet. Universalitet Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre. Begrepsforklaringer 22 Eksterne samarbeidspartnere 23 Forside: Filippinene, oktober Foto: Yoshi Shimizu/Forbundet 3 Fungere effektivt som et internasjonalt forbund Vedtatt på den 20. internasjonale Røde Kors-konferansen i Wien i Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo Hausmanns gate 7, 0186 Oslo Telefon Telefaks

3 1 Innledning Alle mennesker i nød har rett til nød vendig hjelp og assistanse. Den internasjo nale RK/RH-bevegelsen, med sitt globale nettverk av opplærte frivillige, ansatte og internasjonale delegater, begrenser konsekvenser av katastrofer gjennom risiko reduserende arbeid i lokalsamfunn og gjennom rask og effektiv respons når kriser inntreffer. I ethvert kriserammet lokalsamfunn finnes det ressurser som må tas med i arbeidet. Denne strategien beskriver sitt internasjonale bidrag for å beskytte og hjelpe mennesker i nød enten det skyldes krig, konflikt, naturkatastrofer eller mennesker som er spesielt sårbare grunnet mangelfulle helse- og sosialtjenester. Strategien er utarbeidet gjennom en bred intern prosess med landsstyrets internasjonale utvalg, distriktene og hovedkontoret. Strategien ble vedtatt av Landsstyret den 25. september Strategien erstatter «Vilje til å hjelpe styrke til å handle, internasjonal strategi for ». Strategien gjelder for alt arbeid som gjøres internasjonalt av, både fra hovedkontoret, distriktene og lokale ledd. Fra feltsykehuset i Abbottabad, Pakistan. Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors FNs tusenårsmål 1 Utrydde ekstrem fattigdom og sult 2 Sikre grunnskoleutdanning for alle barn 3 Fremme likestilling og styrke kvinners stilling 4 Redusere barnedødeligheten 5 Forbedre helsen til gravide og fødende kvinner. 6 Bekjempe hiv/aids, malaria og andre sykdommer 7 Sikre en miljømessig bærekraftig utvikling 8 Utvikle et globalt partnerskap for utvikling Helseklinikk drevet av Sudan Røde Halvmåne, støttet av blant annet Norges Røde Kors. Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors 4 5

4 2 Den humanitære konteksten Goinaives, Haiti under orkanen Gustav. Photo: Matthew Marek/Amerikansk Røde Kors Stadig mer komplekse og langvarige konflikter rammer i økende grad sivilbefolkning. Samtidig blir flere og flere mennesker berørt av katastrofer. Mange stater evner ikke å yte grunnleggende tjenester til sine innbyggere. Spesielt kvinner og barn er i slike situasjoner de mest sårbare for sviktende tilgang til vann, mat, helse og beskyttelse. Samtidig fører mangelen på sikkerhet for hjelpearbeidere til at det humanitære handlingsrom begrenses og kan forhindre at hjelpen når frem til de rammede. Internasjonal nødhjelp hindres i tillegg av mangel på internasjonale regler som sørger for at varer og tjenester kommer lettere over landegrensene. Konsekvensene av klima- og miljøendringer er dramatiske for mange sårbare befolkningsgrupper. Naturkatastrofer som flom, tørke og ekstremvær øker i omfang og hyppighet og medfører økt vannmangel og helserisiko, dårligere matsikkerhet og økt migrasjon og urbanisering. Flertallet av verdens innbyggere er nå bosatt i byer, og et særtrekk ved den urbane befolkning er at den for en stor del består av fattige mennesker. Den globale oppvarmingen vil forsterke alle dagens 9 år gamle Hazratullah Iman ble skadet i kryssild i Swat-dalen i Pakistan. Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors utfordringer i utsatte områder, og utsetter nye befolkningsgrupper for risiko. Denne utviklingen er en betydelig trussel mot oppnåelse av FNs tusenårsmål. Følgene av konflikt og katastrofer blir imidler tid enda verre dersom befolkningen som rammes er uforberedt. Dette forsterkes ytterligere ved et manglende fokus på forebyggende arbeid og bygging av robuste lokalsamfunn som bidrar til å sikre økt motstandsdyktighet og redusert sårbarhet. Etter kriger, konflikter og store naturkatastrofer blir det ofte et gap mellom store nødhjelpsoperasjoner og gjenoppbygging og langsiktig utviklingssamarbeid. Særlig i postkonfliktsituasjoner er befolkningen sårbar og freden kan være skjør. Mangel på helsetjenester og helsefremmende tiltak for utsatte grupper øker fattigdommen på verdensbasis og hindrer økonomisk utvikling. Hvert år dør 14 millioner mennesker av smittsomme sykdommer som ikke i seg selv er dødelige, men sviktende helsevesen gjør at mange ikke har tilgang til behandling og medisiner. Kampen mot hiv/aids, tuberku lose og malaria er derfor fortsatt en av verdens største utfordringer. Kunnskap om forebyggende helsetiltak er ofte mangelfull og krever helsefremmende tiltak på grasrotplan. I arbeidet for bedret helse er det behov for tettere partnerskap mellom alle involverte parter, så som nasjonale myndigheter, FN organisasjonene, RK/RH bevegelsen og de internasjonale finansieringsinstitusjonene. Det er i dag flere unge i verden enn noen sinne. Barn og ungdom utgjør nesten 50 prosent av den globale befolkningen og trenden fortsetter. Innen 2030 kommer 60 prosent av menneskeheten til å være barn og unge. I samme år kommer like mange prosent av menneskeheten til å bo i byer - og den største veksten vil skje i slumområder i fattige land. Et sterkt fokus på kvinner og likestilling er avgjørende for bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon. Også i katastrofesammenheng er det viktig å ha fokus på at kvinner og menn, jenter og gutter, blir rammet forskjellig og har forskjellige behov og rettigheter. Det globale humanitære systemet er i endring. Antallet ikke-statlige organisasjoner med ulikt verdigrunnlag øker, og utradisjonelle aktører spiller en stadig økende rolle, herunder militære styrker, sivilt-militære stabiliseringslag, private selskap m.fl. Derfor oppfattes humanitære organisasjoner i flere områder ikke lenger som nøytrale og uavhengige, og lokalbefolkningen har problemer med å skille de ulike aktørene fra hverandre. Dette har alvorlige konsekvenser for hjelpearbeideres sikkerhet og for tilgangen til de som er rammet. Det økende antall aktører er en utfordring for en mer samordnet og koordinert humani tær innsats. Skepsis hos nasjonale og lokale myndigheter til å motta internasjonal assi - s tanse, samt staters mangelfulle forebyggingsog responstiltak, gjør at den humanitære innsatsen ikke alltid får den ønskede effekten. 6 7

5 3 Røde Kors i Norges prioriterte kjerneområder Innenfor de fire kjerneområdene i Hovedprogrammet har bygget opp kapasitet og styrke til å: Alt det internasjonale arbeidet til bygger på et mandat som er tuftet på den spesielle anerkjennelsen RK/ RH- bevegelsen har blant stater og gjennom internasjonal rett i relasjon til konflikt og naturkatastrofer. Røde Kors skal være talsperson for mennesker i sårbare livssituasjoner og sikre oppslutning om internasjonal humanitær rett Delta aktivt og være pådriver i RK/RH-bevegelsen Arbeide spesielt innenfor mine- og våpenarbeid, oppsporing, internasjonal humanitær rett og internasjonal katastrofelovgivning På et overordnet nivå skal bidra til oppnåelse av Forbundets globale agenda mål og FNs tusenårsmål. Strategien bygger på føringene i s Hovedprogram har en styrke i bred tilgang til mennesker i sårbare situasjoner gjennom det internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne-nettverket av foreninger og frivillige, og det er kvalifiserte ansatte og delegater på respektive fagområder som gir støtte til RK/RH-bevegelsen. Organisasjonen oppfattes som en troverdig og langsiktig samarbeidspartner som støtter RK/RH-bevegelsens arbeid multilateralt og bilateralt, samt deltar i operasjonelle og globale allianser. Organisasjonen har tillit fra finansierende organer (UD, NORAD, EU, næringslivet) som gir stabil økonomi, og har en tilleggsverdi ved å kanalisere og følge opp støtten fra norske myndigheter og givere gjennom den til en hver tid mest effektive kanal i RK/RHbevegelsen. Røde Kors skal handle når ulykker og katastrofer rammer Røde Kors skal gi hjelp og omsorg til mennesker i sårbare livssituasjoner Røde Kors skal være en uavhengig, attraktiv, inkluderende og medlemsstyrt frivillig organisasjon Respondere effektivt ved internasjonale katastrofer gjennom: Opplært personell Forhåndslagret materiell til ERU - sykehus og klinikker med kapasitet på folkehelse, inkludert vann/sanitær Tilgang til rask finansiering (UD, ECHO og innsamlinger) Delta aktivt i programutvikling av bevegelsens forebyggende helsearbeid - CBHFA, kampen mot smittsomme sykdommer, vann/sanitær og psykososialt arbeid Støtte søsterforeninger innen dette arbeidet Være en stabil/langsiktig partner som bidrar til å styrke søsterforeningers kompetanse og kapasitet med fokus på lokale ledd, frivillighet, inntektsgivende tiltak, finansog styringsmekanismer og generell opplæring innen organisasjonsutvikling Drive internasjonal ungdomsutveksling som fører til mer aktivitet av og for unge både nasjonalt og internasjonalt Drive distriktssamarbeid som gjør i stand til å benytte nasjonal kompetanse i det internasjonale arbeidet og som samtidig er nyttig i vårt eget nasjonale arbeid. 8 Mari var bare 13 år da hun ble voldtatt av en offiser i hæren. Hun har fortsatt smerter i ryggen. Her sitter hun på skolebenken med sønnen sin på fanget. Mari ønsker å bli sykepleier slik at hun kan hjelpe andre. Foto: Gaute Jacobsen/Maihaugen 9

6 4 Strategiske utfordringer Humanitær innsats må være behovsorientert, rask, relevant og effektiv. I tillegg må den ha et helhetlig perspektiv og hjelpe mennesker i nød uavhengig av politiske og andre forhold. Lokal kapasitet er avgjørende for god innsats, og oppbygging av RK/RH foreninger er en forutsetning for at RK/RH bevegelsen skal være effektiv og sikre best mulig assistanse for hver krone. Basert på Forbundets globale agendamål, vedtatt på generalforsamlingen i 2005, med målsetting om å bidra til FNs tusenårsmål med hovedvekt på mål 3, 4, 5 og 6 samt samfunnsmessige trender, står ovenfor følgende utfordringer i det internasjonale arbeidet: Det humanitære handlingsrom minskes og sikkerheten for hjelpearbeidere trues Konsekvenser av klima- og miljøendringer er økende Manglende kontinuitet mellom nødhjelp og langsiktig utviklingssamarbeid Smittsomme sykdommer er en trussel for bekjempelse av fattigdom og hindrer økonomisk utvikling Økt urbanisering og et økende antall mennesker i bevegelse endrer fokus i forhold til hvilke målgrupper som er de mest sårbare Manglende fokus på kvinner og likestilling kan hindre gode resultater i humanitært og langsiktig utviklingssamarbeid Mangel på samordning og koordinering av internasjonal bistand minsker effektiviteten av arbeidet Interne analyser i har avdekket strategiske utfordringer innen: Mangel på helhetlig innsats fra organisasjonens mange ledd i internasjonalt arbeid Mangel på intern læring og kunnskapsdeling basert på erfaring Personell fra Filipinske Røde Kors på vei ut for å dele ut nødhjelt til folk som er berørt av skybruddene som pågikk under den tropiske stormen i Kestsana. Photo: IFRC Zimbabwe under koleraepidemien i Foto: Jens Gløersen/Røde Kors. Frivillige fra Colombia Røde Kors driver aidsforebyggende arbeid. Foto: Forbundet Vaksinasjon mot meslinger i Nepal. Foto: Tom Van Cakenberghe, Forbundet 10 11

7 5 Hovedmål Hovedsatsningsområder med økt fokus Zimbabwe under koleraepidemien i Foto: Hildur Magnusdottir/Røde Kors Tyfonen Ketsana forårsaket store ødeleggelser i Vietnam. Foto: Forbundet 1. er rask, effektiv og relevant på å drive helsefokusert nødhjelp Målbeskrivelse: er i stand til å levere koordinert helsefokusert nødhjelp globalt. Hjelpen skal koordineres med RK/RH-bevegelsen og strategiske partnere. Med rask menes at er i stand til å behandle informa sjon og etablere en beslutningsdyktig koordineringsgruppe i løpet av en dag. En potensiell operasjon koordineres fortløpende, og ved klarsignal kan en ERU enhet være operasjonell i løpet av 2-5 dager, avhengig av type enhet. Med effektiv menes at Røde Kors i Norge har ressurser, kompetanse og kapasitet til å analysere, planlegge, gjennomføre og følge opp en nødhjelpsopera sjon. Med relevant menes at organisasjonen har spisskompetanse og det mest egnede utstyret for å respondere på helsebehov i krise situasjoner. Sør-Libanon, Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors 2. Nasjonalforeninger som Røde Kors i Norge har et prioritert samarbeid med er bedre i stand til å håndtere humanitære - og langsiktige utviklings utfordringer med egne ressurser. Målbeskrivelse: Oppbygging av nasjonale RK/RH foreninger er et viktig bidrag til bygging av sivilt samfunn i samarbeidslandene. Innenfor organisasjons utvikling har et begrenset antall partnerskap basert på en ny og helhetlig samarbeidsmodell. Alle partnerskap er tidsbegrenset og har en planlagt utgangsstrategi. Organisasjonsutvikling er grunnlaget for at en nasjonalforening skal kunne drive effektiv og relevant programvirksomhet og skaffe egne inntekter. Med bedre i stand til menes at følgende elementer prioriteres innen organisasjonsutvikling: Strategiutvikling, kapasitetsbygging av ansatte og frivillige, effektiv forvaltning, oppbygging av sterke distriktsledd og desentralisert programvirksomhet, utvikling av solide inntektsgivende tiltak og oppfølgings- og evalueringsmekanismer. Røde Kors i Norge vil legge til rette for at nasjonalforeninger i samme region også kan lære av hverandre. I strategiperioden vil Røde Kors i Norge i økt grad vektlegge arbeidet med effektiv forvaltning og utvikling av solide inntekts givende tiltak. 3. er en effektiv støttespiller innen lokalbasert helseopplysning og sykdomsforebyggende arbeid for alle partnere Målbeskrivelse: Lokalbasert helseopplysning, sykdomsforebyggende arbeid og førstehjelp (CBHFA), prioriteres i støtten til nasjonalforeninger. Hovedmålgruppene er kvinner og barn. Røde Kors i Norge skal inneha spisskompetanse, særlig innen førstehjelp, HIV/AIDS, malaria, psykososial støtte og vann/sanitær. Helse skal integreres i arbeidet med forebyggende arbeid og klimarelaterte utfordringer. Med effektiv støttespiller menes at Røde Kors i Norge bidrar med økonomisk støtte samt ekspertkompetanse i kartlegging, utvikling, implementering og oppfølging av RK/RH-bevegelsens helseprogram, policy og retningslinjer. For å øve innflytelse er Røde Kors i Norge representert og bidrar aktivt i relevante globale faglige fora og arbeidsgrupper i RK/RH-bevegelsen og internasjonale partnerskap

8 Rammebetingelser 4. bidrar til økt motstandsdyktighet mot katastrofer og konsekvenser av klimaendringer Målbeskrivelse: Klimaendringer medfører større uforutsigbarhet og økt hyppighet av naturkata strofer, mer ekstremvær og temperaturøkninger som igjen leder til økt migrasjon, økte helseutfordringer og usikker tilgang til mat og rent vann. Forebyggende arbeid bidrar til økt motstandsdyktighet. Det hindrer tap av liv og inntekt og er mer kostnadseffektivt enn kun å respondere når katastrofen inntrer. Med forebyggende arbeid menes å bevisst gjøre mennesker og lokalsamfunn om potensielle trusler, og om mulig redusere sårbarheten samt øke evnen til å motstå disse. Dette omfatter bevisstgjøring og kartlegging av risiki, etablering av tidligvarslings systemer, beredskapsplaner- og øvelser, respons kapasi tet og gjenoppbygging som reduserer fremtidig sårbarhet. Dette gjør Røde Kors i Norge gjennom rådgivning, påvirkning og økonomisk støtte til Forbundets arbeid innen forebygging og katastrofehåndtering og gjennom bilateral støtte til nasjonalforeninger. Kvinners kunnskap om lokale ressurser, matsikkerhet og sårbarhet utnyttes i arbeidet med klimatilpasning. 5. bidrar til økt tilgang til rammede Målbeskrivelse: Med rammede menes mennesker som lider nød forårsaket av konflikt, naturkatastrofer, ulykker eller vanskelige leveforhold. Vanlige hindringer for tilgang er byråkrati (visum, toll) og tillatelse fra myndigheter og stridende parter. Kunnskap om og aksept for internasjonal humanitær rett (IHR) og internasjonal katastrofelovgivning (IDRL) bidrar til rask tilgang til nødlidende. fokuserer på rådgivning og økonomisk støtte til ICRC, søsterforeninger og Forbundets arbeid innen IHR og IDRL, samt kompetanseheving i egen organisasjon. Organisasjonen er en pådriver for økt kunnskap om IHR og NIHA (neutral, independent, humanitarian action) gjennom støtte til ICRC og eget sam arbeid med relevante søsterforeninger. For å sikre at Røde kors i Norge når ut til de som er spesielt utsatt og møter deres behov, må det tas hensyn til at kvinner, menn, jenter og gutter har ulike behov og ulik kunnskap og ofte lever med ulike sosioøkonomiske ramme betingelser, samt at stadig større deler av befolkningen lever i byer. 6. er en langsiktig, troverdig og forutsigbar partner for bevilgende myndigheter, det norske folk og næringslivet. Målbeskrivelse: Å kanalisere midler gjennom Røde Kors i Norge til å avhjelpe humanitære utfordringer internasjonalt skal være trygt. Givere skal vite at støtte kanalisert gjennom Røde Kors bidrar til å bedre målgruppenes levekår. Røde Kors i Norge skal ha analytisk kapasitet til å forstå underliggende faktorer og politiske rammer for internasjonalt arbeid, slik at organisasjonen oppfattes som en relevant partner for norske myndigheter, akademiske institusjoner og andre bistandsaktører. Røde Kors prosjekter skal være bærekraftige, det skal være gode rapporterings- og evaluerings rutiner og vises åpenhet i den utadrettede kommunikasjonen. For å kunne oppnå disse hovedsatsnings områdene må organisasjonen ha rammebetingel ser som gjør det mulig. I perioden vil orga nisasjonen satse på: Økonomi 1. har økonomisk handlingsrom Røde Kors trenger inntekter som er store nok, forutsigbare og samtidig fleksible i forhold til organisasjonens mandat, for å opprettholde og utvide omfanget av det internasjo nale arbeidet der behovet er størst. Inntektene kommer fra offentlige tildelinger nasjonalt og internasjonalt, fra næringslivet, fra private givere og fra frie midler som organisasjonen disponerer. ICRC har vært tilstede med humanitært arbeid i Afghanistan siden Photo: Forbundet Evakueringsøvelse for Cuba Røde Kors. Foto: Linda Næsfeldt 14 15

9 Interne prosesser 1. har resultatbasert styring Resultatbasert styring innebærer at etablerte rutiner og systemer for prosjektgodkjennelse og oppfølging, kvalitetssikring, rapportering og læring følges. Det innebærer at beslutninger vedrørende opprettelse, avslutning og vesentlige endringer skal være dokumentert og tilgjengelige. Alle prosjekter evalueres eller sluttvurderes, erfaringer dokumenteres og inkluderes i oppdaterte prosedyrer og sjekklister med målsetting om bedre resultater i arbeidet. 2. Det internasjonale arbeidet er godt forankret i alle ledd av organisasjonen Dette innebærer at alle involverte avdelinger, distrikt og ledelse har oppdatert kunnskap og at alle aktiviteter er godt koordinert. Dette bidrar til mer effektiv samhandling, høyere kvalitet i arbeidet og at vi oppfattes enhetlig utad. 3. benytter definerte samarbeidsformer i alt internasjonalt arbeid Følgende definerte typer samarbeid er aktuelle: Bilateralt med søsterforeninger (inkludert distriktssamarbeid og ungdomsutveksling og annet internasjonalt ungdomsarbeid), multilateralt (gjennom Forbundet eller ICRC). Samarbeid skal forankres i bindende avtaler. Uansett samarbeidsform skal arbeide koordinert i forhold til RK/RH-bevegelsen. Den mest kostnadseffektive RK/RH kanalen skal til enhver tid benyttes. skal ikke arbeide utenom RK/RH bevegelsen. 4. styrker kvaliteten på sitt internasjonale arbeid gjennom økt representasjon i prioriterte regioner Dette vil på sikt føre til at blir en mer relevant aktør, styrker kvaliteten på arbeidet og sikrer og øker ressurstilfanget. Organisasjonen skal bli mer relevant faglig og politisk overfor UD/Norad, levere relevante og presise søknader og rapporter til donorer, ha nærhet til programmer og prosjekter som gir bedre evne til oppfølging og resultater og ha større nærhet til norske utenriksstasjoner, samt delta aktivt i møter med FN, RK/RH og internasjonale organisasjoner. 5. er en aktiv deltaker i utviklingen av Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevegelsen som en internasjonal aktør Organisasjonens kompetanse skal brukes til å påvirke RK/RH-bevegelsens utvikling slik at arbeidet som støttes får best mulige resultater. Aktiv deltakelse i RK/RH- bevegelsen er avgjørende for å sikre mulighetene til å påvirke dennes utvikling både i forhold til operasjonelt og normativt arbeid, og i rollen som talsperson for sårbare grupper. 6. har en fokusert geografisk/ tematisk tilnærming i det langsiktige arbeidet Effekten av arbeidet skal økes gjennom faglig/tematisk spesialisering og geografisk avgrensning. Tematisk skal hovedfokus ligge innenfor de definerte hovedmålene: 1) helsefokusert nødhjelp, 2) organisasjonsutvikling med økt fokus på økonomi 3) lokalbasert helseopplysning og sykdomsforebyggende arbeid, 4) konsekvenser av klimaendringer, og 5) internasjonale humanitære verdier. Hovedvekt geografisk vil ligge i de regionene hvor tilstedeværelsen økes: Øst-Afrika, Sørlige Afrika, Asia, Mellom-Amerika og Midt-Østen. Som nasjonalforening i Europa vil delta i partnerskap med søsterforeninger på eget kontinent. Støtte til kapasitets bygging av utvalgte øst-europeiske søsterforeninger vil fortsette. Distriktenes internasjonale engasjement og ungdomsdelegatarbeidet skal koordineres bedre med det øvrige internasjonale arbeidet og vil bidra til å forsterke den internasjonale virksomheten. Når det gjelder nødhjelpsarbeid gjelder ingen geografiske begrensninger og hver appell fra Forbundet og ICRC vurderes. 7. respekterer de forskjellige behov og rettigheter til kvinner og menn, gutter og jenter i utforming av policy og programmer innenfor internasjonal nødhjelp og langsiktig utviklingssamarbeid med våre søsterforeninger Organisasjonen skal være oppdatert på kjønns relaterte saker, og gjennom opplæring gi ansatte og delegater tilstrekkelig bevissthet og kunnskap om kjønnsperspektivet i deres arbeid. Kjønnsbalansen skal sikres blant ansatte og delegater, og antall kvinner i ledende stil linger i felt skal økes. Røde Kors i Norge skal spille en ledende rolle i å promotere kjønns perspektivet i RK/RH-bevegelsen og i dialog med eksterne aktører. Det skal sikres at skal være kjønnssensitiv i alt internasjonalt informasjons- og kommunikasjons arbeid. 8. anerkjenner ungdom som en viktig ressurs i internasjonalt arbeid Det må legges til rette for at ungdom kan være aktiv deltakere i beslutningsprosesser på alle nivå. Ungdom spiller mange ulike roller og må anerkjennes som viktige innova - tører og ung til ung tilretteleggere som er i stand til å adressere andre saker enn de som er spesielt rettet mot ungdom. Ungdom i bevegelsen inne har unik og nødvendig kunnskap og kompetanse, som for eksempel nyskapende bruk av teknologi og deltakende metodikk. skal bidra til å styrke ungdomsstrukturer og nettverk, og støtte opp om ungdoms egne initiativ på den internasjonale arenaen

10 Kompetanse, læring og utvikling 6 Implementering 1. Ansatte, delegater og frivillige i har høy kompetanse innen prioriterte fagfelt For å oppnå operasjonelle mål og effektivt levere tjenester av høy kvalitet må det sikres at alle ansatte, delegater og frivillige opprettholder og videreutvikler sin kompetanse innen relevante fagfelt samt om organisasjonen som helhet. Erfaring og kunnskap innen tematiske arbeidsområder og administrative støttefunksjoner er organisasjonens viktigste ressurs. En helhetlig forståelse av det internasjonale arbeidet legger til rette for at personell kan jobbe både på hovedkontor og i felt. I strategiperioden skal det fokuseres spesielt på utvikling av gode ledere tilgjengelig for utenlandsoppdrag. 2. har høy medarbeidertilfredshet rekrutterer og beholder de rette personene for å kunne innfri sine ambisjoner. Den beste referansen for potensielle ansatte, er tilfredse med arbeidere som jobber i utfordrende prosjekter. Tilfredshet påvirkes sterkest av at det finnes høye standarder, at de ansatte får støtte fra ledelsen og at de får tilstrekkelig ansvar og myndighet. Fra helseklinikken som ble støttet av Røde kors i Norge under koleraepidemien i Zimbabwe i Foto: Hildur Magnusdottir/Røde Kors For å sikre implementering er det laget styringskort med strategiske tiltak og indi katorer for hvert mål i strategien. Disse rapporteres på gjennom ordinære rapporteringsprosesser i organisasjonen. Det er forventet at Røde Kors hoved kontor legger til rette for oppfølging slik at alle som er involvert i internasjonalt arbeid kan arbeide i tråd med strategien. Strategien skal kommuniseres ut i organisa sjonen gjennom bred distribusjon og sentrale samlinger. Mosambik, Foto: Hossam Elsharkawi/Røde Kors 18 19

11 7 Målkart Målkartet beskriver: Organisasjonen skal gjennom kompetansebygging, læring og utvikling bygge opp interne kvalitetssikringsprosesser som oppmuntrer til å arbeide på tvers i organisasjonen og som sikrer god økonomi. Dette bidrar til høy kvalitet og mobiliseringsevne til de seks eksterne hovedmålene som er identifisert. Etiopia, foto: Jose Gendon/Forbundet Kompetanse, læring og utvikling Interne prosesser Økonomi Samfunn/leveranser er rask, effektiv og relevant på å drive helsefokusert nødhjelp «avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse» er en effektiv støttespiller innen lokalbasert helseopplysning og sykdomsforebyggende arbeid for alle våre partnere har resultatbasert styring har en fokusert geografisk/tematisk tilnærming i det langsiktige arbeidet har høy medarbeidertilfredshet Nasjonalforeninger som Røde Kors i Norge har et prioritert samarbeid med er bedre i stand til å håndtere humanitære og langsiktige utviklingsutfordringer med egne ressurser har økonomisk h andlingsrom begynner definerte samarbeidsformer i alt internasjonalt arbeid anerkjenner ungdom som en viktig ressurs i internasjonalt arbeid bidrar til økt motstandsdyktighet mot katastrofer og konsekvenser av klimaendringer Det internasjonale arbeidet er godt forankret i alle ledd av organisasjonen respekterer de forskjellige behov og rettigheter kvinner og menn, jenter og gutter i utforming av policy og programmer er en langsiktig, troverdig og forutsigbar partner for bevilgende myndigheter, det norske folk og næringslivet styrker kvaliteten på sitt internasjonale arbeid gjennom økt representasjon i prioriterte regioner skal være en aktiv deltaker i utviklingen av RK/RH- bevegelsen som en internasjonal aktør Ansatte og delegater i har høy kompetanse innen prioriterte fagfelt Røde Kors i Norge bidrar til økt tilgang til rammede Humanitet Upartiskhet Nøytralitet Uavhengighet Frivillighet Enhet Universalitet 20 21

12 Begrepsforklaringer Eksterne samarbeidspartnere RK/RH bevegelsen ICRC Forbundet ERU CBHFA IDRL IHR NIHA UD FN EU ECHO Røde Kors og Røde Halvmånebevegelsen International Committee of the Red Cross/ Den internasjonale Røde Kors komiteen Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger Emergency Response Units / katastrofe enheter Community Based Health and First Aid /lokalbasert helse og førstehjelp International Disaster Response Law/ internasjonal katastrofelovgivning Internasjonal humanitær rett Neutral, Independent, Humanitarian Action/ nøytral, uavhengig, humanitær handling utenriksdepartementet Forente Nasjoner European Union / Den europeiske union The European Community Humanitarian Aid department/ Den europeiske kommisjonens humanitære kontor Myndighetene Norske myndigheter ved Utenriksdepartementet (UD) og Norad er sine viktigste eksterne samarbeidspartnere i det internasjonale arbeidet. Røde Kors i Norge mottar støtte til humanitært arbeid og fore bygging fra Utenriksdepartementet og har f.o.m inngått to treårige samarbeidsavtaler med departementet. Røde Kors i Norge har en flerårig samarbeidsavtale med Norad om støtte til organisasjonsutvikling, katastrofeberedskap, helseprogrammer og kapasitetsbygging i samarbeids foreninger i afrika, Asia, Midt-Østen og Mellom-Amerika. har også et tett samarbeid med Forsvarsdepartementet om opplæring av militære styrker i internasjonal humanitær rett. FN RødeKors/Røde Halvmåne bevegelsen har et tett og godt samarbeid med FN. Humanitært arbeid og langsiktig utviklingssamarbeid koordineres med relevante FN-organisa sjoner for å bidra til effektiv støtte til ofre for krig og konflikt, naturkatastrofer og langsiktige utfordringer. Næringslivet har en rekke partnere i næringslivet som vi samarbeider med på ulike nivå. Næringslivet er en viktig aktør i den nasjonale og globale samfunnsutviklingen. Mange bedrifter er opptatt av samfunnsansvar. Næringslivet utgjør en viktig arena for å skaffe økonomiske midler, kunnskap og ressurser til det internasjonale arbeidet og for arbeidet med å rekruttere flere frivillige og støttespillere. Frivillige organisasjoner har et nært samarbeid med andre frivillige organisasjoner i Norge og er medlem av Bistandstorget. Det norske folk For at skal kunne fortsette sitt arbeid i Norge og ellers i verden, er støtten fra det norske folk viktig. Små og store bidrag hjelper til å opprettholde beredskapen og hjelpe der det er mennesker i nød, enten det skyldes krig og konflikt eller naturkatastrofer. enga sjerer også tusenvis av frivillige, som alle bidrar med et viktig arbeid på sitt felt. PADOR EuropeAid Potential Applicant Dated Online Registration - database for potensielle søkere til EU Betegnelsen på utviklingsdelen av EUs bistand EU har signert en «Framework Partnership Agreement» med «European Community Humanitarian Aid Department» (ECHO). Denne avtalen danner grunnlaget for søknader til ECHOs ulike programmer. ECHO bidrar med midler til ofre for naturkatastrofer og væpnet konflikt utenfor den Europeiske Union. er også registrert i PADOR, noe som gjør det mulig å søke om støtte til EUs langsiktige utviklingsprogrammer gjennom EuropeAid. EuropeAid har som mål å bidra til å nå både EUs og FNs utviklingsmål

13 Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen består av 186 nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger rundt om i verden. Samlet utgjør disse Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (Forbundet). Globalt har Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen mer enn 100 millioner medlemmer og frivillige. Den internasjonale Røde Korskomiteen (ICRC) er en humanitær organisasjon med mandat i Genèvekonvensjonene. Mye av s internasjonale arbeid skjer gjennom eller i samarbeid med Forbundet ICRC eller nasjonalforeninger i andre land. Den internasjonale Røde Kors komiteen ICRC ble dannet i 1863 og er en upartisk, nøytral og uavhengig organisasjon som skal beskytte, hjelpe og ta vare på liv og verdighet for ofre i krig og væpnet konflikt. ICRC sitt mandat er å lede og koordinere det inter nasjonale nødhjelps arbeidet i Røde Kors og Røde Halvmånebevegelsen i konfliktsituasjoner. ICRC arbeider også for å forhindre lidelse gjennom å fremme og styrke humanitær rett og universelle humanitære prinsipper. Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger Forbundet ble dannet i 1919 og er en paraply organisasjon for alle de 186 nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeningene og er verdens største humanitære nettverk. Forbundet sitt mandat er å bygge sterke nasjonalforeninger som engasjerer frivillige til innsats for å bedre livet til sårbare grupper og som bygger en sterk beredskap i sine land. Forbundet støtter Røde Kors og Røde Halvmåne forening ene i koordineringen av internasjo nalt nødhjelps arbeid i katastrofeområder. ble stiftet i 1865 og er en av de eldste nasjonal foreningene i Røde Kors og Røde Halvmånebevegelsen. Arbeidet baserer seg på frivillig engasjement som organiseres for å kunne nå raskt og effektivt ut til mennesker som trenger hjelp. I Norge har Røde Kors over 400 lokalforeninger. Foreningene og nettverket av fri vil l- ige utfører en rekke rednings- og omsorgsaktivi teter som hjelper mennesker i sårbare livssituasjoner i lokalsamfunnene. I august 2009 vedtok kongen i statsråd å anerkjenne Røde Kors sin rolle som forsterk ningsressurs til norske myndigheter i fredstid. Matdistribusjon i Bweremana, Den demokratiske republikken Kongo Foto: Sebastien Brack/ICRC

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Dette er Røde Kors Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE ÅRSRAPPORT 2012 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Årsrapport 24 Årsrapporten 24 Røde Kors-prinsippene 2 Årsrapporten 24 er utarbeidet av avdelingen Kommunikasjon og verdier i Norges Røde Kors. Redaktør Morten Tønnessen-Krokan Grafisk utforming FORTRESS

Detaljer

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord ÅRSRAPPORT 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 Årsrapport 2003 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 2 Årsrapporten 2003 Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å

Detaljer

Caritas Norges handlingsplan 2008-2012

Caritas Norges handlingsplan 2008-2012 Caritas Norges handlingsplan 2008-2012 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Hvem er vi?...1 1.1. Formål...1 Kapittel 2: Hva vil vi?...2 2.1. Visjon...2 2.2. Misjon...2 Kapittel 3: Hva tror vi på?...3 Kapittel

Detaljer

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger 2 Meld. St. 33

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål... 3 1.2 KFUK-KFUM Globals

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 21-04-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

Sakspapirer. 39. landsmøte

Sakspapirer. 39. landsmøte Sakspapirer 39. landsmøte Dagsorden Norges Røde Kors 39. landsmøte Trondheim, 3. 5. oktober 2014 1. A) Valg av to dirigenter B) Navneopprop/registrering av delegatene C) Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

AKTIVITETER FOR SÅRBARE MIGRANTER

AKTIVITETER FOR SÅRBARE MIGRANTER AKTIVITETER FOR SÅRBARE MIGRANTER 2014 Sårbare migranter RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov 04 Røde Kors som humanitær aktør Aktiviteter på asylmottak 07 Helsesenter for papirløse 09 Besøksordningen

Detaljer

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 3 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 5 2. VERDIPLATTFORM... 5 2.1 Visjon:.... 5 2.2 Misjon:... 5 2.3 Verdier:.... 5 2.4 Vår holdning:...

Detaljer

RESULTATRAPPORT. Veivalg i bistanden: ingen snarveier til resultater

RESULTATRAPPORT. Veivalg i bistanden: ingen snarveier til resultater 2008 RESULTATRAPPORT Veivalg i bistanden: ingen snarveier til resultater Foto: Ken Opprann Resultatrapport 2008 / Viktige funn og konklusjoner Veivalg i krisetider Verden står overfor store globale utfordringer.

Detaljer

RESULTATRAPPORT HELSE OG UTDANNING

RESULTATRAPPORT HELSE OG UTDANNING 2013 RESULTATRAPPORT HELSE OG UTDANNING Forord 5 Sammendrag 6 Hovedbudskap 10 Resultatkart 12 Status for tusenårsmålene og delmålene som handler om helse og utdanning 14 Del 1. Helse, utdanning og utvikling

Detaljer

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET FLYKTNING 2011 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 1 Foto: Flyktninghjelpen/Truls Brekke 43,7 millioner på flukt Høyeste antall siden årtusenskiftet. 6 Foto: Radu Sigheti/REUTERS/Scanpix 20

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 100 172. Inntektskapittel: 3100

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 100 172. Inntektskapittel: 3100 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 100 172 Inntektskapittel: 3100 Innhold Del I Hovedinnledning... 9 1 Innledning... 11 2 Tabelloversikter over budsjettforslaget... 14 3

Detaljer

Norads årsrapport 2012

Norads årsrapport 2012 Norads årsrapport 2012 Foto: Ken Opprann Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid Postboks 8034 Dep, 0030 OSLO Ruseløkkveien 26, Oslo, Norway Telefon: +47 23 98 00 00 Fax: +47 22 23 98 00 99 ISBN 978-82-7548-687-3

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmelding 2013-1

ÅRSMELDING 2013. Årsmelding 2013-1 ÅRSMELDING 2013 Årsmelding 2013-1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styreleders forord 3 Styrets oppsummerende vurdering (SOV) 5 Fem strategiske prioriteringer - del I 5 Forhold til oppdragsgivere og politiske myndigheter

Detaljer

UTDANNING JOBB NUMMER 1

UTDANNING JOBB NUMMER 1 UTDANNING JOBB NUMMER 1 Norges internasjonale strategi for Utdanning for alle innen 2015 «JEG TRENGER UTDANNING, SÅ JEG KAN FÅ MEG JOBB EN DAG.» YOKOSTA, 9 ÅR, NICARAGUA Utviklingsministeren har ordet

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET LEKSEHJELP 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 09 Frivillige

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

NETTVERKSARBEID 2014

NETTVERKSARBEID 2014 NETTVERKSARBEID 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Frivillige 05 Aktiviteter Røde Kors satser på økt mangfold 06 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 100 172. Inntektskapittel: 3100

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 100 172. Inntektskapittel: 3100 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapitler: 100 172 Inntektskapittel: 3100 Innhold Del I Hovedinnledning... 1 Innledning... 11 2 Tabelloversikter over budsjettforslaget... 3 Generelle

Detaljer

Uttalelser Andre politiske saker

Uttalelser Andre politiske saker Uttalelser Andre politiske saker Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 7. 10. april 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo 1 Uttalelser... 1 Andre politiske saker... 1 Arbeid gir velferd Arbeiderpartiet

Detaljer

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg Søknad TV-aksjonen 2009 Sterkere sammen Vedlegg Foto: Morten Krogvold Sterkere sammen! CARE Norge søker TV-aksjonen 2009 fordi vi vil komme enda nærmere vårt mål om en verden uten fattigdom. Vi har tre

Detaljer

Innst. S. nr. 233. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. St.meld. nr. 11 (2007-2008)

Innst. S. nr. 233. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. St.meld. nr. 11 (2007-2008) Innst. S. nr. 233 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen St.meld. nr. 11 (2007-2008) Innstilling fra utenrikskomiteen om På like vilkår: Kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken

Detaljer

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter.

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. Utgitt av & Tusenårsmålene Veien til utvikling FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. 2007/08 markerer en viktig

Detaljer