Styrets årsberetning Årsregnskap 2010 med balanse og noter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning 2010. Årsregnskap 2010 med balanse og noter"

Transkript

1 Styrets årsberetning 2010 Årsregnskap 2010 med balanse og noter Revisjonsberetning 2010

2 Styrets årsberetning 2010 Virksomhetens art og lokalisering Norges Naturvernforbund er en landsdekkende medlemsorganisasjon med sekretariat med tilholdssted i Grensen 9b, Oslo. Vi hadde i 2010 også et kontor i Kragerø (en rådgiver på naturmangfold/miljøgifter og nettbutikk), en fiskerirådgiver i Steigen i Nordland, en på deltid ved kontoret til fylkeslaget i Hordaland og fra høsten 2010 en regionsekretær for Trøndelagsfylkene i Trondheim. Norges Naturvernforbund består av sentralstyre, landsstyre og landsmøte som organisasjonens besluttende organer. Landsmøtet er organisasjonens øverste organ, og ble sist avholdt i Sentralstyret møttes sju ganger og landsstyret fire ganger i Neste landsmøte avholdes i august Miljøfestivalen i Kabelvåg i august var det største enkeltarrangementet i Naturvernforbundet i Organisasjonens sekretariat hadde ved årsskiftet 36 ansatte på hel- eller deltid, til sammen ca 31 årsverk. Noen av de ansatte er prosjektmedarbeidere engasjert for en tidsavgrenset periode og er oftest avhengig av ekstern øremerket finansiering. Virksomheten omfatter medlemsrettet arbeid, miljøpolitisk påvirkningsarbeid overfor sentrale og lokale myndigheter, næringsliv m.v. Naturvernforbundet er en sentral høringsinstans og uttalte seg om mange viktige miljøsaker i Naturvernforbundet har også en omfattende prosjektportefølje på energisparing og miljøarbeid i Russland, 15 tidligere Sovjetstater og i tre afrikanske land. Norges Naturvernforbund hadde i 2010 aktive fylkeslag i hele landet (utenom Troms), i tillegg til ca 90 lokallag som jobber med natur- og miljøvernsaker. Flere fylkeslag har egne ansatte på hel- eller deltid. Medlemsinnsatsen er betydelig. Valgte tillitspersoner og andre bidrar vesentlig for å sikre og forsterke det faglige og organisatoriske nivået i organisasjonen. Samlet representerer Norges Naturvernforbund et omfattende faglig nettverk som sikrer stor innsikt i natur- og miljøspørsmål. Vi har åtte fagutvalg og ressursnettverk med frivillige i organisasjonen. Tillitsvalgte, medlemmer og ansatte sitter dessuten i over 30 forskjellige verv i organisasjonsstyrer og faglige utvalg og råd på vegne av Norges Naturvernforbund. Naturvernforbundet hadde medlemmer per , en økning på 869 medlemmer (4,4%). I tillegg var det registrert 943 faste givere, hvorav 346 ikke er medlemmer. Naturvernforbundet ga i 2010 ut seks nummer sitt eget medlemsblad, Natur & Miljø. Bladet har et opplag på ca eksemplarer. For øvrige aktiviteter henvises det til årsmeldingen for Redegjørelse for årsregnskapet For 2010 foreligger det et samlet overskudd på kroner Inntektene var i 2010 samlet på 46,7 millioner, en økning på vel 4,9 millioner fra Den viktigste faktoren for økningen var at vi fikk mer til vår internasjonale prosjektportefølje på ca 4,5 millioner.

3 Driftstilskudd fra Miljøverndepartementet var den største enkeltkilden til inntekter, og utgjorde i 2010 litt over 7 millioner kroner. Drifts- og finanskostnadene utgjorde i 2010 samlet 46,5 millioner. Det ble i 2010 satt inn mer ressurser på medlems- og giveroppfølging, noe som ga positive resultater i økt medlemsmasse og økte inntekter fra gavekampanjer. Vi foretok også noen større avskrivninger i medlemsregisteret, så innsamlingsprosenten for 2010 (60%) er lavere enn i Kontingentoverføringer til fylkes- og lokallag øker sakte, men sikkert. For 2011 vil kontingentoverføringene øke med nesten 10% på grunn av den økte medlemstilgangen i Aktivitetstilskudd til lokal og fylkeslag og støtte til Miljøagentene og Natur og Ungdom var omtrent som i Driftstilskudd til fylkeslagene ble kuttet til fordel for regionssatsing i trøndelagsfylkene. Tilskudd til internasjonalt arbeid gjelder i stor grad overføringer til prosjektpartnere i andre land. Prosjektene i utlandet drives hovedsakelig med midler bevilget av Norad, Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet. For 2010 utgjorde overføringer til partnere i andre land ca 32 % av totale kostnader. Vi har brukt ca 78 % av midlene våre på formålsaktiviteter. Mye av midlene er prosjektmidler som er bundet opp til spesifikke formål. De internasjonale energispareprosjektene gjør at vi har en overvekt av arbeidet innenfor klima og energiområdet. Dersom vi ser kun på det nasjonale arbeidet så ble det brukt omtrent like mye på temaområdene klima/energi/samferdsel (3,4 mill) som på naturmangfold (3,4 mill). På informasjonssiden har vi hatt et større samarbeidsprosjekt med Natur og Ungdom og Miljøagentene på å få utarbeidet en felles elektronisk plattform. I løpet av 2010 var de fleste fylkeslag og en del lokallag over på nye nettsider. Kostnader ved administrasjon og styrende organer har økt en god del i 2010, på grunn av investeringer, samt innleie av kompetanse på omorganisering, effektivisering og økonomiarbeid. Likviditeten har stort sett vært god i 2010, og flere av regningene kan utbetales fortløpende gjennom året. Fortsatt må noen større utgiftsposter holdes igjen til vi har likviditet etter utsendelse av kravet om medlemskontingent seinhøstes. I 2010 ble investeringsfondet som ble opprettet i 2005 oppløst, men vi har beholdt kassakreditt for å være sikre på å ha likviditet gjennom året. Overskuddslikviditet er plassert i norske banker som vanlig rentebærende innskudd og høyrentekonto. Gjeld Organisasjonen er gjeldfri bortsett fra avsetninger og offentlig forpliktelser som skattetrekk og lignende. Størrelsen på gjeldssiden kan virke stor (se note 11 i regnskapet), men dette skyldes først og fremst langsiktige tilsagn fra Norad og UD. Tilsagnene føres som fordring inntil de utbetales fra Norad/UD, og gjeldsføres inntil de benyttes. Formålskapital Ved utgangen av 2010 har vi en total formålskapital på ca 6 millioner. Av dette er 3,2 millioner formålskapital uten bindinger, mens 2,8 millioner er bundet opp til spesifikke aktiviteter eller er båndlagt. Se ellers note 8 i regnskapet.

4 I årsregnskapet for 2010 er fortsatt drift lagt til grunn. Arbeidsmiljø Sykefraværet i Naturvernforbundet i 2010 var 123 arbeidsdager, dvs. ca. 1,7 % av total arbeidstid. 69 dager av dette var egenmeldte sykefraværsdager. Dette er innenfor målet om mindre enn 2% sykefravær. Vi vil fortsette arbeidet for å forebygge sykefravær, blant annet ved å begrense arbeidspresset for en del stillinger. Det var ingen personskader eller ulykker blant de ansatte i Det arbeides aktivt med å få flere sosiale aktiviteter og styrke arbeidsmiljøet. Det er opprettet et eget arbeidsmiljøutvalg som skal jobbe systematisk med forbedringer i arbeidsmiljøet. I 2010 ble det gjennomført en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse om både psykososialt og fysisk arbeidsmiljø. En god del tiltak er påbegynt eller gjennomført høsten 2010, men arbeidet fortsetter i Likestilling Forbundets mål er å sørge for god kjønnsbalanse både i tillitspersonapparatet så vel som i sekretariatet. Kjønnsfordelingen er stabil, med en overvekt av menn i de faste delene av sekretariatet, per : 13 kvinner og 23 menn. Bare to av sju ledere er kvinner. Det er ønskelig at andelen kvinnelige avdelingsledere øker på sikt. Lønnssystemet er bygget på stillingskategorier, hvor ansiennitet og utdannelse bestemmer lønnsnivået. Det er ikke rom for individuelle lønnsforhandlinger. Dette gjør at det er liten forskjell i lønn mellom menn og kvinner som har samme stillingskategori. Påvirkning av det ytre miljø Vår tjenesteproduksjon forutsetter bruk av ulike ressurser som vi søker å begrense mest mulig. Internasjonale reiser var vårt største bidrag til klimagassutslipp i Vi tilstreber å gjøre reisevirksomheten så lite miljøbelastende som mulig ved å benytte kollektivtransport i Osloområdet og mest mulig tog/buss i Norge der det er praktisk mulig. Vi benytter videokonferanseutstyr og Skype i større utstrekning enn før, noe som gjør det lettere å unngå unødvendige reiser. I den daglige driften følger vi opp tiltak i forhold til at Naturvernforbundet er sertifisert som Miljøfyrtårn. Se egen rapport for Miljøfyrtårnsordningen. Fremtidig utvikling Naturvernforbundet styrer også i 2011 arbeidet sitt etter arbeidsprogrammet som ble vedtatt på landsmøtet Arbeidsprogrammet er svært ambisiøst, særlig innenfor området organisasjonsutvikling, og krever økt finansiering. I hovedsak har økning i omsetning de siste årene kommet på øremerkede prosjekter, mens det har vært vanskeligere å få frie midler. For ordningen med grunnstøtte til miljøvernorganisasjoner skal tildelingskriteriene gjennomgås (får effekt for 2012-tildelingen). Det er usikkert hvordan dette vil slå ut for Naturvernforbundet, men vi mener at den demokratiske forankringen som organisasjonen har er så unik i norsk sammenheng at vi håper å opprettholde støttenivået. Ordningen har vært svært viktig for at Naturvernforbundet har kunnet holde et så stort aktivitetsnivå som det gjør.

5 Styring av finansiell risiko I august 2010 innløste vi fondet som Norges Naturvernforbund opprettet i 2005 (1,5 millioner). Dette fondet var en høyrisiko investering med høye kostnader forbundet med opprettelse og drift av fondet. Dette førte til likviditetsproblemer spesielt i perioden Naturvernforbundet er avhengig av stabil og forutsigbar kapital som er tilgjengelig til enhver tid. Investeringer av denne typen må unngås, slik at både likviditetsproblemer og risiko for tap minimeres. Med en større internasjonal portefølje blir det viktig å finne gode rutiner for å unngå korrupsjon og underslag. Naturvernforbundet står ansvarlig for at midlene benyttes til formålet, og har derfor utviklet strategier for antikorrupsjon og utarbeider rutiner som skal hindre at underslag av større beløp blir mulig. Naturvernforbundet hadde i 2010 ca to tredjedeler statlig finansiering. Med tanke på usikkerhet i tildelinger og kriterier for ulike offentlige støtteordninger arbeider Naturvernforbundet aktivt for øke andelen inntekter fra andre kilder. Oslo, 2. mai 2011 I styret for Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken Leder Tone Skau Jonassen Nestleder Per Flatberg Sunniva Pettersen Eidsvoll Gunnar Reinholdsen Ingar Flatlandsmo Ola Skaalvik Elvevold (NU) Jan Thomas Odegard Generalsekretær

6

7 Balanse Norges Naturvernforbund Eiendeler Note Anleggsmidler Inventar, maskiner, ol Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Formålskapital og gjeld Note Formålskapital Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Annen formålskapital Sum formålskapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum formålskapital og gjeld

8 Oslo, 2. mai 2011 I styret for Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken Leder Tone Skau Jonassen Nestleder Per Flatberg Sunniva Pettersen Eidsvoll Gunnar Reinholdsen Ingar Flatlandsmo Ola Skaalvik Elvevold (NU) Jan Thomas Odegard Generalsekretær

9 Noter til årsregnskap 2010 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med God Regnskapsskikk (F) for Ideelle Organisasjoner (standarden), og består av aktivitetsregnskap, balanse og noter. Årsregnskapet, som er utarbeidet av Naturvernforbundets styre og ledelse, må leses i sammenheng med styrets beretning og revisjonsberetningen som til sammen utgjør det totale årsregnskap. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktige fordringer og lån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Investeringer i verdipapirer som ansees å være langsiktige klassifiseres som finansielle anleggsmidler som vurderes til anskaffelseskost og nedskrives når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Kortsiktige verdipapirer klassifiseres som finansielle omløpsmidler. Verdipapirer som tilfredsstiller standardens vilkår bokføres til markedsverdi. Andre omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Beholdninger er verdsatt etter laveste verdis prinsipp. Skatt Norges Naturvernforbund er ikke ansett skattepliktig for sin virksomhet, jfr. skattelovens Inntekt Medlemsinntekter inntektsføres for det året de gjelder. Tilskudd inntektsføres i den periode de er bevilget til. Ubenyttet tilskudd med tilbakebetalingsvilkår oppføres som kortsiktig gjeld ved årets slutt. Andre tilskudd som ikke fullt ut er anvendt i regnskapsperioden inngår i formålskapital med eksterne bindinger. Gaver inntektsføres på mottakstidspunktet. Fordeling av kostnader Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktiviteten de hører til. Lønn og personalkostnader samt vesentlige felleskostnader som husleie og IKT kostnader er fordelt på en rimelig, pålitelig og konsistent måte på de ulike aktivitetene. Ved fordeling av kostnader er tid pr aktivitet, arealbruk og/eller andel personal benyttet som fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkkelen oppdateres hvert halvår. Ikke fordelbare felleskostnader inngår i administrasjonskostnader.

10 Note 1 - Kostnader etter art Driftskostnader Vareforbruk Lønnskostnader med mer Av/nedskrivning driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Netto finansinntekter (kostnad) Note 2 - Antall medlemmer per Medlemskategori Æresmedlemmer Livstidsmedlemmer Hovedmedlemmer Studentmedlemmer Pensjonistmedlemmer Familiemedlemskap Studentfamilier Pensjonistfamilier Husstandsmedlemmer (i familiemedlemskap) Sum Endring fra foregående år Note 3 - Tilskudd 2010 Offentlige midler Miljøverndepartementet, drift Miljøverndepartementet, prosjekter Norad, prosjektstøtte UD prosjektstøtte Fredskorpset prosjektstøtte Direktoratet for naturforvaltning KLIF * Fylkeskommuner * Kommuner * Universitetet i Oslo (skolesekken) * Andre offentlige instanser * Sum offentlige midler * under linjen andre offentlige instanser

11 Note 4 - Spesifikasjon av innsamlede midler og gaver Gavekategori Naturvenner (avtalegiro) Enkeltgaver, minnegaver Enkeltgaver, øremerket Kampanjer Testamentariske gaver Sum gaver og innsamlinger Note 5 - Personalkostnader, ytelser til ledelsen, revisor mv Lønnskostnader mv Lønn, feriepenger mv Annen godtgjørelse Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Sum Det er ikke stilt garantier eller ytt lån til ledende personell eller styremedlemmer. Styrets leder har mottatt honorar for sitt arbeid, øvrige styremedlemmer har ikke mottatt honorar for sine verv. Ytelser til generalsekretær (GS) og leder GS 2010 Leder 2010 GS 2009 Leder 2009 Lønn (honorar til leder) Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse (trekkpliktig) Revisjon og regnskapsbistand, RSM Hasner Særattestasjoner inkl mva Revisjon inkl mva Regnskapsbistand/opplagskontroll inkl mva Sum revisjon og regnskapsbistand inkl mva Økningen skyldes periodisering av revisjonsutgifter mellom 2008/2009 og 2010, samt økte utgifter til særattesteringer Årsverk og antall ansatte Antall årsverk, gjennomsnitt Antall ansatte Offentlig tjenestepensjon gjennom Vital Brutto innbetalt til Vital Refusjoner fra andre og fylkeslag Egenandeler ansatte Pensjonskostnad

12 Totale pensjonsmidler Per (flytteverdi + fondsmidler) Pensjonspremiefond Pensjonspremiefondets saldo per Årets avkastning på pensjonspremiefondene Naturvernforbundet følger Landsoverenskomst for virksomheter (HSH-NTL), og er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Naturvernforbundet har en slik tjenestepensjonsordning gjennom Vital. Etter lov om obligatoriske pensjonsordninger er å anse som en ytelsesplan organisert som felleskap for flere arbeidsgivere; flerforetaksordninger. For slike ordninger vil det i mange tilfeller ikke foreligge tilstrekkelig informasjon til å regnskapsføre en flerforetaksordning som en ytelsesbasert pensjonsordning. Ordningen skal i så fall regnskapsføres som om den var en innskuddsbasert pensjonsordning. Dette innebærer i praksis kostnadsføring av betalt premie. Note 6 - Anleggsmidler, av- og nedskrivninger Medlemsregister IT/programvare Annet utstyr Sum Bokført verdi Tilgang i året Årets av/nedskrivninger Bokført verdi Avskrivningsperiode 5 år 3-5 år 3-5 år Note 7 Sentrale nøkkeltall Formålsprosent 78,4 % 80,6 % 78,7 % Innsamlingsprosent* 59,6 % 68,5 % 73,3 % Administrasjonsprosent 9,8 % 8,4 % 9,9 % *Innsamlingsprosenten er beregnet iht. retningslinjer gitt av Innsamlingskontrollen i Norge for beregning av andel innsamlede midler som benyttes til formålet. Lov om Innsamlinger krever av registrerte innsamlingsorganisasjoner at minst 65 % av innsamlede midler skal komme formålet til gode. Nedgangen i innsamlingsprosent mellom 2009 og 2010 skyldes i hovedsak nedskrivning av medlemsregisteret og økt innsats i verve- og gavearbeidet i Målet for 2011 er å komme over 65% igjen. Formåls- og administrasjonsprosenten er stabil. Av hver krone benyttet i 2010 gikk nesten 80 øre til formålsaktivitet.

13 Note 8 - Formålskapital, disponering av aktivitetsresultatet Disponeringer av formålskapital Til (+) / (-) fraformålskapital med eksterne bindinger Til (+) / (-) fraformålskapital med interne bindinger Til (+) / (-) fra annen formålskapital Sum disponert til (+) / (-) fra formålskapital Formålskapital oversikt Formålskapital med eksterne bindinger IB 1.1. Tilført Anvendt FK korr UB G9 utleie Andre avsetninger SRN Vassdrag SRN Fjellrev Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN) *) Skolesekken (UiO) Virik, familieopplegg på nett NSB-prosjekt (rushtidsavgift) Lokal forvaltning (DN) Grundtvig - reisemidler klima Klima/skogmidler SUM formålskapital med eksterne bindinger netto endring fra aktivitetsresultatet Formålskapital med selvpålagte bindinger IB 1.1. Tilført Anvendt FK korr UB Livsvarige medlemmers fond Aktivitetstilskudd overføres Prosjekt Kristiansand Internasjonale prosjekter, formålskapital Gaver øremerket arkiv/historie Minnesmerke Hanna Resvoll-Holmsen SUM formålskapital med selvpålagte bindinger netto endring fra aktivitetsresultatet Annen formålskapital IB 1.1. Tilført Anvendt FK korr UB Fri formålskapital SUM annen formålskapital netto endring fra aktivitetsresultatet SUM formålskapital netto disponert aktivitetsresultat Note 9 Finansielle omløpsmidler I tråd med god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner vurderes finansielle omløpsmidler til virkelig verdi. Aksjer og andeler Verdi 1.1. Innløst Avkastning CSFB/Tremont Investable Hedgefund

14 Note 10 Bundet bankinnskudd Konto Saldo Skattetrekkskonto Depositumskonto Note 11 - Kortsiktig gjeld - fordringer Tilsagn om tilskudd har blitt bokført i sin helhet på det tidspunktet tilsagnet gis også om tilskuddet omfatter flere år. Tilsagn som pga betingelser ikke kan inntektsføres på transaksjonstidspunktet krediteres gjeld til tilsagnsgiver. I posten kortsiktig gjeld inngår NOK som gjeld (ubenyttet tilskudd). Den store økningen skyldes i det vesentligste flere langsiktige tilsagn. Posten må sees i sammenheng med kortsiktige fordringer. Tilsagnsgiver vil normalt ikke utbetale hele tilskuddet på tilsagnstidspunktet. Ikke utbetalt tilsagn fra Utenriksdepartementet inngår i posten kundefordringer med NOK

15

16

ÅRSRAPPORT 2012. Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør m/ noter. Revisjonsberetning

ÅRSRAPPORT 2012. Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør m/ noter. Revisjonsberetning ÅRSRAPPORT 2012 Médecins Sans Frontières Norway Styrets Årsberetning Årsoppgjør m/ noter Revisjonsberetning Årsberetning 2012 Médecins Sans Frontières Norway Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør m/ noter. Revisjonsberetning

ÅRSRAPPORT 2014. Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør m/ noter. Revisjonsberetning ÅRSRAPPORT 2014 Médecins Sans Frontières Norway Styrets Årsberetning Årsoppgjør m/ noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Médecins Sans Frontières Norway Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig

Detaljer

Innhold. Generalsekretæren har ordet. 5 Styrets beretning 2012. 16 Aktivitetsregnskap. 18 Balanse. 21 Kontantstrømoppstilling.

Innhold. Generalsekretæren har ordet. 5 Styrets beretning 2012. 16 Aktivitetsregnskap. 18 Balanse. 21 Kontantstrømoppstilling. Årsrapport 2012 Innhold 3 Generalsekretæren har ordet 5 Styrets beretning 2012 16 Aktivitetsregnskap 18 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter 35 Kontrollkomiteens beretning 36 Revisors beretning

Detaljer

Regnskap Resultatrapport 2010

Regnskap Resultatrapport 2010 Regnskap Resultatrapport 2010 REGNSKAP NORSK FOLKEHJELP Aktivitetsregnskap pr. 31.12.2010 (Tall i tusen) ANSKAFFEDE MIDLER Noter 2010 2009 Medlemsinntekter 1 237 1 185 Offentlige 598 523 621 773 Andre

Detaljer

Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning

Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Landsmøte 2010 Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Fastsettelse av medlemskontingent Landsmøtet 2010 Dokumenter vedlagt: 1. Årsregnskap 2007 2. Årsregnskap 2008

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 i Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2009 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap organisasjonsdrift og konsern

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

ÅRSBERETNING 2012 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO ÅRSBERETNING 2012 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO Virksomhetens art Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo () har til formål i samarbeid med Den norske kirkes organer og i overensstemmelse med dens bekjennelse

Detaljer

Resultatrapport 2013. Medlemsorganisasjonen 24 495. Asyl og integrering 123 492. Miner og våpen 265 484. Langsiktig utvikling 346 859.

Resultatrapport 2013. Medlemsorganisasjonen 24 495. Asyl og integrering 123 492. Miner og våpen 265 484. Langsiktig utvikling 346 859. Resultatrapport 2013 Asyl og integrering 123 492 Medlemsorganisasjonen 24 495 Miner og våpen 265 484 Omsetning 2012 849 917 2013 826 929 Langsiktig utvikling 346 859 Givere 2012 57 613 2013 65 114 Donorer

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 M i l e p æ l e r 2 0 0 6 o g v å r e n 2 0 0 7 Januar 2006 Sparebankstiftelsen DnB NOR innvilges skattefritak. Februar 2006 Sparebankstiftelsens samling av Nikolai Astrup-arbeider

Detaljer

Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING

Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING Årsrapport 2013 Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING 3 Styrets årsberetning 2013 Virksomheten Stiftelsen Kanvas er en av Norges største private aktører innen utvikling og drift av barnehager. Kanvas

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 6. desember 2014. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.10.14

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 6. desember 2014. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.10.14 Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 6. desember 2014 Avsluttede regnskap Prognose pr. 31.10.14 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2013 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Kanvas ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSREGNSKAP STYRETS BERETNING

Kanvas ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSREGNSKAP STYRETS BERETNING Årsrapport 2012 Kanvas ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSREGNSKAP STYRETS BERETNING 3 Styrets årsberetning 2012 Virksomheten Stiftelsen Kanvas er en av Norges største private aktører innen utvikling og drift av barnehager.

Detaljer

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 1 Innhold Vi klarte det! 4 Virksomheten i 2012 5 Grieghallens utvikling 6 Publikumstall 2012 7 Grieghallens styre - Leietakere 8 Årsberetning 2012 9 Resultatregnskap og noter

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 3. desember 2011. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.12.11

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 3. desember 2011. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.12.11 Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 3. desember 2011 Avsluttede regnskap Prognose pr. 31.12.11 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2010 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

I 2008 ble det klart at Vefsna skulle vernes. Dette var en av Norges Naturvernforbunds største seiere i året som gikk. (Foto: Vern Vefsna)

I 2008 ble det klart at Vefsna skulle vernes. Dette var en av Norges Naturvernforbunds største seiere i året som gikk. (Foto: Vern Vefsna) Årsrapport 2008 I 2008 ble det klart at Vefsna skulle vernes. Dette var en av Norges Naturvernforbunds største seiere i året som gikk. (Foto: Vern Vefsna) Leder Lars Haltbrekken Årsrapport 2008 Innhold:

Detaljer

Bilde fra Svalbard (foto Edelpix) Årsrapport

Bilde fra Svalbard (foto Edelpix) Årsrapport Bilde fra Svalbard (foto Edelpix) Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Forsiden: Internasjonalt samarbeid om standarder for arktiske operasjoner I oktober var i alt 66 eksperter fra sju land samlet i Tromsø

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede.

Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede. LANDSORGANISASJONEN I NORGE ÅRSBERETNING 2014 Virksomhetens art Landsorganisasjonen i Norge (LO) er landets største lønnstakerorganisasjon med 24 fagforbund som medlemmer. Det siste året er to nye forbund

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsrapport 2011. for Norges sjømatråd AS

Årsrapport 2011. for Norges sjømatråd AS Årsrapport 2011 for Norges sjømatråd AS Styrets beretning 2011 Virksomhetens art Norges sjømatråd (Sjømatrådet) er organisert som aksjeselskap og 100 % eid av Fiskeri- og kystdepartementet. Fiskeri- og

Detaljer

Årsrapport 2012 for Norges sjømatråd AS

Årsrapport 2012 for Norges sjømatråd AS Årsrapport 2012 for Norges sjømatråd AS Styrets beretning 2012 Virksomhetens art Norges sjømatråd (Sjømatrådet) er organisert som aksjeselskap og 100 % eid av Fiskeri- og kystdepartementet. Fiskeri- og

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

WWF ÅRSMELDING 2014 N 2014

WWF ÅRSMELDING 2014 N 2014 WWF ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING N 2014 «The environment can no longer be seen as a separate factor when discussing development and poverty. You cannot have true economic development that does not recognize

Detaljer

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN AKTIVITETSREGNSKAP Note 2013 2012 ANSKAFFEDE MIDLER TILSKUDD Offentlige tilskudd 2 6 115 657 6 344 437 Tilskudd fra andre 133 000 148 000 Sum 6 248 657 6 492 437 Innsamlede midler,

Detaljer

Digitale Gardermoen IKS

Digitale Gardermoen IKS Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 13 INNHOLD STYRELEDERS KOMMENTAR STYRETS BERETNING HMS/ARBEIDSMILJØ TJENESTELEVERANSE ØKONOMI OG UTVIKLING DRIFT RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER

Detaljer

REDNINGSSELSKAPET ÅRSRAPPORT 2012

REDNINGSSELSKAPET ÅRSRAPPORT 2012 REDNINGSSELSKAPET ÅRSRAPPORT 2012 11 LIV REDDET 46 FARTØY BERGET 331 SØK ETTER SAVNET PERSON 7394 FARTØY ASSISTERT 2202 FARTØY SLEPT ÅRETS HENDELSER GENERALSEKRETÆREN STYRETS BERETNING TALL FRA 2012 SENTRALSTYRETS

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3. Årsberetning... 4. Resultatregnskap 2014... 7. Balanse pr 31.12.2014...

INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3. Årsberetning... 4. Resultatregnskap 2014... 7. Balanse pr 31.12.2014... INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2014... 7 Balanse pr 31.12.2014... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer