Hvordan forholde seg til frivillige organisasjoner (NGO)?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan forholde seg til frivillige organisasjoner (NGO)?"

Transkript

1 Hvordan forholde seg til frivillige organisasjoner (NGO)? Referat fra seminar, av Henrik Stølen BI Senter for bedriftens samfunnsansvar arrangerte mandag 5. oktober et aktualitetsseminar om samarbeidet mellom bedrifter og frivillige organisasjoner (også kalt NGOer). NGOer er viktige aktører i forbindelse med bedrifters samfunnsansvar (CSR). Mange bedrifter oppfatter at det er forventet at de bidrar til eller samarbeider med slike organisasjoner, men er i tvil om hvordan de skal gå frem. Formålet med dette seminaret var å formidle kunnskap om temaet og videreformidle bedrifters erfaringer gjennom ulike case. Bakgrunn for samarbeid, utfordringer og dilemma samt resultater var sentrale tema. I denne artikkelen presenteres sammendrag av seminaret. Se også vedlagte debattinnlegg i Aftenposten; Fruktbart samspill bidrag til samfunnet (1.oktober 2009) hvor forsker og nestleder ved BI Senter for bedriftens samfunnsansvar Caroline D. Ditlev Simonsen beskriver potensialet for samarbeid mellom bedrifter og NGO. Bedrifters forhold til frivillig organisasjoner Grunnleggende teoretisk forståelse av frivillige organisasjoner (NGO) baseres på at disse opererer mellom det private og det offentlige, og kan ha mange ulike mål. I motsetning til bedrifter som i hovedsakelig styres av ett hovedmål; profitt, drives NGO av ulike sosiale, politiske og økonomiske mål innen felt som miljø, menneskerettigheter, likestilling, utdanning og helse. En måte å beskrive NGOer på er å sette de i et forhold til andre sentrale aktører i samfunnet. I dagens samfunn er det hovedsakelig tre aktører. Den private sektoren med bedrifter, den offentlige sektoren med myndighetene og det sivile samfunn med individer og enkeltpersoner representert gjennom NGOer. Av disse sektorene er NGOer den minst kjente og debatterte, selv om den har en sentral rolle og er i vekst, sier Ditlev Simonsen i innledningen til seminaret. Hun legger til at antall internasjonale NGOer siden midten av 1990 tallet og frem til 2002 er nesten fordoblet. 1

2 På grunn av kompleksiteten til NGOer er bedriftenes strategi og taktikk for å etablere et forhold til NGOer også veldig ulikt. Dette er viktige elementer som påvirker mulighet og format på samarbeid mellom bedrifter og NGOer, sier Ditlev Simonsen. I Norge viser undersøkelser at de fleste bedrifter har et filantropisk forhold til NGOer, som i hovedsak består av overførsel av midler fra bedrift til NGO. Samtidig er det mye å hente for både samfunn, bedrift og NGO på å etablere et mer konstruktivt tosidig samarbeid. Dette har vi sett positive resultater fra i utlandet, og formålet ved seminaret var derfor å illustrere denne typen forhold og resultater fra både et internasjonalt og nasjonalt perspektiv. Etter en innledning av Ditlev Simonsen som beskrev NGOers rolle i samfunnet, utvikling, trender og internasjonale eksempler på konstruktive samarbeid mellom bedrifter og NGO, ble følgende tre konkrete case fra Norge presentert : 1. Varner Gruppen og Redd Barna 2. Elopak og WWF Norge 3. MøllerGruppen og Røde Kors Resultatorientert samarbeid gjennom viktig fellesnevner Seminarets første case var samarbeidet mellom Redd Barna og Varner Gruppen som i fellesskap og på bakgrunn av et felles mål har gått sammen for å løfte barns rettigheter i Bangladesh hvor begge parter er tilstede. Vårt samarbeid er ikke av filantropisk art, sier Monica Videm næringslivsansvarlig i Redd Barna. Det er et samarbeid som er strategisk i henhold til begge parters kjernevirksomhet. Vi ser at bedriftene blir mer profesjonelle i sitt valg av samarbeidspartnere i forhold til CSR. Næringslivet er strategisk viktig for økt fokus på CSR, og de har stor innflytelse, tilføyer hun. Begge parter sitter på forskjellig informasjon som de har klart å kombinere gjennom en viktig fellesnevner for begge: å ivareta barns rettigheter. Redd Barna sitter på lokal kunnskap og tilstedeværelse og har stort fokus på brudd på barns rettigheter i områder preget av fattigdom og politisk uro. Varner Gruppen på den andre siden, har tett dialog med leverandørsiden med fokus på oppfølging av produsentene og møter til daglig dårlige implementeringer av nasjonale lovverk 2

3 og brudd på arbeidsrettigheter. Resultatet er at de sammen klarer å følge flere ledd og jobbe for å få en stadig større andel av barn som jobber i uformelle sektorer som personlige tjenere og gatearbeid, tilbake til den formelle sektoren med arbeidsrettigheter som lønn og timeregulering. Vi har hatt tett dialog med Redd Barna, og vi har sammen funnet en del fellesnevnere som er viktig for samarbeidet vårt. Det har vært et resultatorientert samarbeid for barns rettigheter, sier Annabelle Ingeborg Lefébure CSR manager i Varner Gruppen. Høsten 2009 skrev Redd Barna og Varner Gruppen under på en samarbeidsavtale for et felles CSRprosjekt med sosiale og økonomiske gevinster for alle parter gjennom å øke fokuset på barns rettigheter. Oppfølging av prosjektet så langt viser seg å være veldig positivt. Arbeidsforholdene ved tekstilfabrikkene som Varner Gruppen bruker er bedre samtidig som de kan selge varer med profitt og oppnå et bedre omdømme. Et dilemma og en stor utfordring de møter dreier seg om en vanlig oppfattelse som beror seg på at det å knytte til seg en frivillig organisasjon gir et kvalitetsstempel og en garanti for ansvarlighet. Dette stemmer ikke. Redd Barna er ikke imot barnearbeid, vi er mot arbeid som er skadelig, som kan hemme barns utvikling og de må få mulighet til å gå på skole ved siden arbeidet. Selv om Redd Barna inngår CSR samarbeid med Varner Gruppen er vi ingen garantist i forhold til deres produksjon. Redd Barna blir aldri en verifiseringsorganisasjon for næringslivet, sier Videm. Bygger partnerskap for å nå mål To andre internasjonale aktører, WWF og Elopak presenterte neste case som er et partnerskap om skog og klima. Bakgrunnen for samarbeidet består i en gjennomgående forståelse av at begge parter ønsker bevaring av natur. For WWF er et samarbeid av denne typen en mulighet for å oppnå økt påvirkningskraft og muligheter for endring. Næringslivet er en del av problemet og de påvirker miljø, politikk, folk og marked. Men de er også en del av løsningen. De sitter på kunnskap, nettverk og ressurser. Når næringslivet i rask økende grad stiller seg bak samme miljøagenda som miljøorganisasjonene kan vi sammen både redusere miljøpåvirkningene, utvikle det 3

4 bærekraftige markedet og påvirke politikken i riktig retning, sier Generalsekretær Rasmus Hansson i WWF. For Elopak er bakgrunnen samarbeidet en genuin bekymring for klima og fremtidig konkurransekraft. Bedriften ser stadig behovet for faglig rådgivning som kan gi økt miljømessig bærekraft og overlevelsesevne. Det å bevare klima er helt avhengig for våre fremtidige inntjeningsmuligheter, og vi trenger samarbeid for å finne riktig vei, sier Miljødirektør Sveinar Kildal i Elopak. Før samarbeidet kunne ta form gikk WWF grundig til verks og sjekket selskapet nøye gjennom vurdering av kunder, ansatte og leverandører. En utfordring ligger i dilemmaet mellom utøveren og policymakeren, og mellom forurenseren og verneren. Det er et dilemma at bedriften operer i et marked hvor det viktigste til bunn og grunn er svarte tall på bunnlinjen, og organisasjonen på den andre siden som jobber for å endre det markedet bedriften operer i. Vi er enige i den overordnede målsetningen. Problemet ligger i dybden, uttrykker Hansson. Et annet problem ligger i at WWF som organisasjon er helt avhengige av å ivareta sin integritet og uavhengighet. Skal de føre en strategi som skal komme med løsninger på eventuelle problemer eller skal de ta jobben som vaktbikkje og avsløre eventuelle feil. Inngår organisasjonen i dette samarbeidet for pengenes skyld eller er det på grunn av miljøet? Skal bedriften kun fokusere på bunnlinjen eller skal miljømessige hensyn komme foran? Og hvordan skal man kunne skape et helhetlig fokus på miljø når det er varierende fokus innad i bedriften? Dette er kun en smakebit på enkelte utfordringer, dilemmaer og de varierende rollene partene møter når de skal inngå kontrakter. Resultatene viser uansett at samarbeidet bærer frukter. Gjennom å finne frem til felles mål som for eksempel reduksjon av CO2 viser evalueringen at mål er nådd. WWF når sine mål gjennom en ambisiøs agenda som kan påvirke verdikjeden samtidig som miljøet blir spart. Elopak derimot, forbedrer både den interne og eksterne troverdigheten. Kunnskapsnivået og miljøfokuset blant de ansatte øker mens klimautslippene går ned. 4

5 Felles forankring i grunnverdier Det siste caset på seminaret var det MøllerGruppen og Røde Kors som stod for. Sammen har de etablert et prosjekt, ferie for alle for å kunne tilby familier i en vanskelig økonomisk situasjon et ferietilbud til barn med friluftsaktiviteter for å øke trygghet, inkludering og mestringsfølelse. Samarbeidet ble dannet på grunnlag av en felles forankring i grunnverdiene til både MøllerGruppen og Røde Kors. Etter en spørreundersøkelse internt i MøllerGruppen fikk de ansatte muligheten til å påvirke hva som skulle være det samfunnsansvarlige satsingsområdet til selskapet. Resultatet ble samarbeidet med Røde Kors. Dette stemte godt overens med sammenfallende grunnverdier hos MøllerGruppen og lokaliseringen i Norge. Samtidig la MøllerGruppen det til rette for de ansatte kunne engasjere seg og Røde Kors kunne bidra med både arbeidskraft og testamenterte beliggenheter. MøllerGruppen er en stor aktør med tradisjoner innen samfunnsansvar, og de største i bransjen må gå foran. Allerede i 1911 uttalte Harald A. Møller at det er viktig å holde sin sti ren. Vi inngikk samarbeid med Røde Kors basert på grunnverdier som bidrar til utvikling, omdømme og engasjement, sier direktør for samfunnsansvar i MøllerGruppen Jon E. Røhrt. Som i de andre sakene er det også her en del utfordringer. Spesielt det å kunne finne en naturlig arena til å diskutere og ytre meninger rundt prosjekter som ferie for alle kan være en utfordring. I tillegg til tid og kapasitet kan det være vanskelig å skaffe påfyll av nye frivillige, spesielt i trange tider som det har vært i det siste. Et problem for Røde Kors ligger i utsilingen av hvem som faktisk kan få ta del i slike prosjekter. I forhold til EUs fattigdomsdefinisjon er det om lag barn som lever under fattigdomsgrensen i Norge. Når det gjelder spørsmålet om hvilke barn som får være med, forteller Generalsekretær Børge Brende i Røde Kors at dette skjer i samarbeid og dialog med helsesøstrer fra skolen og barnevern. Resultatet av prosjektet er allikevel utelukkende positivt. Foruten å gi barna som fikk delta en uforglemmelig ferie, har det skapt engasjement og stolthet rundt selskapets aktiviteter. Ferie for alle prosjektet får også økonomisk støtte fra andre i tillegg til MøllerGruppen, men disse har det vært færre av i I trange tider med 5

6 nedbemanning er dessverre også færre som melder seg som frivillige. Dette forklarer nedgangen i antall besøkende fra 1750 til 1650 gjester. Dette viser at det ikke bare er suksesshistorier hvor alt er enkelt og greit, melder Røhrt. Ulike motiver, for få måler effektene Peggy Simic Brønn, førsteamanuensis ved BI gikk etter casene gjennom effekter og andre problemer bedriftene kan ha i forbindelse med implementeringen av CSR, og vektlegger at det kan oppstå et gap mellom forventningen til CSR arbeidet og den oppførselen som bedriftene faktisk utviser. Hun har skrevet flere artikler som tar for seg motivene for initiativet til CSR av bedrifter som hun blant annet beskriver i Corporate Motives for Social Initiative: Legitimacy,Sustainability, or the Bottom Line? Her stiller hun spørsmålstegn ved hva som er drivkraften hos bedriftene i forhold til CSR. Er det største ønske for bedriften at de engasjerer seg i aktiviteter som gagner samfunnet? Varierer motivene for disse aktivitetene mellom ulike industrier? Og kan videre empiriske bevis skaffes for den teoretiske klassifikasjonen bak motivene for sosialt initiativ? Resultatet fra undersøkelsene hennes viser at bedrifter er motivert av både etiske så vel som instrumentelle vurderinger, interne verdier og eksternt press. Denne typen motivasjon kan være overlappende og det kan være vanskelig å fastslå hvorvidt det sosiale initiativet er drevet av moralske verdier eller strategiske vurderinger som å sørge for fortjeneste. Undersøkelser hun har gjort av norske bedrifter og deres fokus på CSR viser at det kan være problemer med manglende fokus. En del selskaper bruker samme strategier som i de presenterte casene. Et av problemene er at det er få som måler effekten av aktiviteten de gjennomfører samtidig som det er mangel på kreativitet i bedriftenes forsøk på å formidle budskapet om CSR på hjemmesidene deres. Allikevel viser undersøkelser at nordmenn setter pris på CSR relaterte produkter og velger gjerne disse fremfor andre selv om det kan være vanskelig å huske hvem som står for hva. Så oppfordringene fra Brønn er derfor at bedriftene på ingen måte må slutte, men derimot jobbe mer målorientert og kreativt for å fortsette fokuset på CSR. Næringslivet viser vei Et åpenbart tilbakevendende tema i CSR debatten går på 6

7 troverdighetsproblemene til bedriftene, og at man frammover bør fokusere mer på samarbeid kontra konkurranse. CSR i Norge dreier seg ikke om å konkurrere om hvem som er best, men det dreier seg om å løfte frem et eget fagfelt. Stortinget har sett betydningen av dette og kom i 2008 med en stortingsmelding for å hjelpe bedriftene fremmover. Paneldebatten i etterkant av seminaret belyser den generelle oppfatningen av at det er næringslivet som drar lasset, og staten er noe tregere i utviklingen på dette punktet. Erik Lundeby, representant for UD sier at det er veldig positivt hvis bedriftene vil gå lenger enn hva staten antyder. De som har ambisjoner om å gå foran i denne debatten må gå høyere enn grunnlinjen i CSR, sier Lundeby. Andre deltakere i debatten som Kildal fra Elopak mener at de offentlige myndighetene er for slappe og utrykker at det eksisterer en form for lammelse i offentlig sektor. Han mener det offentlige bør være en pådriver for å skaffe en offentlig arena for CSR utvikling. Det er derfor bra at BI tar initiativ til slike seminarer og legger til rette for en arena hvor bedrifter og frivillige organisasjoner kan dele erfaringer og ideer. Det neste seminaret i rekken blir holdt fredag 16. oktober hvor tema går på hvilken retning CSR standarder og debatten tar når stadig flere land innen emerging economies får større betydning. Les mer på 7

Corporate Social Responsibility i norsk næringsliv

Corporate Social Responsibility i norsk næringsliv BACHELOROPPGAVE I MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE Corporate Social Responsibility i norsk næringsliv Studentnummer: 3705 og 71575 10. juni 2011 MARKEDSHØYSKOLEN CAMPUS KRISTIANIA Denne bacheloroppgaven er

Detaljer

Oppfattelser og anvendelser av begrepet bærekraftighet blant de norske deltakerne i HealthCat

Oppfattelser og anvendelser av begrepet bærekraftighet blant de norske deltakerne i HealthCat Prosjektnotat nr. 12-2006 Ingri Osmundsvåg Oppfattelser og anvendelser av begrepet bærekraftighet blant de norske deltakerne i HealthCat SIFO 2006 Prosjektnotat nr.12 2006 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Samfunnsansvar og interessentdialog med frivillige organisasjoner i Statoil

Samfunnsansvar og interessentdialog med frivillige organisasjoner i Statoil Samfunnsansvar og interessentdialog med frivillige organisasjoner i Statoil - hvilke konsekvenser kan dette ha for selskapets omdømme? Marta Holstein-Beck Hovedoppgave i medievitenskap for cand. polit.

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Innhold. Om publikasjonen og prosjektet Samfunnsansvar Agder... 3. Agderbedriftene kobler samfunnsansvar til kjernevirksomheten...

Innhold. Om publikasjonen og prosjektet Samfunnsansvar Agder... 3. Agderbedriftene kobler samfunnsansvar til kjernevirksomheten... Innhold Om publikasjonen og prosjektet Samfunnsansvar Agder... 3 Agderbedriftene kobler samfunnsansvar til kjernevirksomheten... 4 Fellestrekk og læringspunkter fra casestudiene... 6 Samfunnsansvar i regionen:

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 Rapport nr. 1/04 Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Christine Meling ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak Forslag fra tverrpolitisk gruppe om sosialt entreprenørskap Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak HSK oppretter en arbeidsgruppe for sosialt entreprenørskap med

Detaljer

Corporate Advertising

Corporate Advertising NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 20.07.06 Corporate Advertising En studie om hvordan ulike bedrift annonser påvirker evaluering av bedriften og dens produkt. Skrevet av: Jannicke Therese Magnus Veileder:

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

MOM Masteroppgave Consulting ved Handelshøyskolen BI

MOM Masteroppgave Consulting ved Handelshøyskolen BI ID-nummer: 0935912 ID-nummer: 0822805 MOM Masteroppgave Consulting ved Handelshøyskolen BI - Samfunnsansvar i små og mellomstore bedrifter - Et kvalitativt studie av begrepet CSR og kobling av det mot

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

CMIREPORT. Hvordan gjøre gode ting bedre? Norske bedrifters CSR aktiviteter i utviklingsland. Ivar Kolstad Arne Wiig Heidi Larsen R 2008: 4

CMIREPORT. Hvordan gjøre gode ting bedre? Norske bedrifters CSR aktiviteter i utviklingsland. Ivar Kolstad Arne Wiig Heidi Larsen R 2008: 4 CMIREPORT Hvordan gjøre gode ting bedre? Norske bedrifters CSR aktiviteter i utviklingsland Ivar Kolstad Arne Wiig Heidi Larsen R 2008: 4 Hvordan gjøre gode ting bedre? Norske bedrifters CSR aktiviteter

Detaljer

Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E. Barbro S. R. Naustvik, Marit Leines og Tonje Prytz

Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E. Barbro S. R. Naustvik, Marit Leines og Tonje Prytz Motivasjonsfaktorer blant kvinnelige entreprenører: Hva er de viktigste motivasjonsfaktorene blant kvinnelige entreprenører ved oppstart av egen bedrift? Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E Barbro

Detaljer

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen På bakgrunn av forventede nye krav i regnskapsloven Magnus Dons Brøndbo Masteroppgave i økonomi og administrasjon -studieretning

Detaljer

Kvalitetsbegrepet i norsk utdanning. Hva dreier det seg egentlig om?

Kvalitetsbegrepet i norsk utdanning. Hva dreier det seg egentlig om? Temanotat 3/2012 Kvalitetsbegrepet i norsk utdanning. Hva dreier det seg egentlig om? Et temanotat i en serie om styring og kvalitet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 3/2012 Kvalitetsbegrepet i norsk

Detaljer

Grønn vekst Fra avdelingsnotat til forretningsstrategi. Dette spurte vi ekspertene om

Grønn vekst Fra avdelingsnotat til forretningsstrategi. Dette spurte vi ekspertene om Grønn vekst Fra avdelingsnotat til forretningsstrategi Det må koste mer å forurense. Spørsmål om bærekraft, klima og miljø må ut av underavdelinger og puslete handlingsplaner og inn i styrerommene og strategidokumentene.

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

VIRKEMÅLET Virkes arbeidslivsundersøkelse 2014

VIRKEMÅLET Virkes arbeidslivsundersøkelse 2014 VIRKEMÅLET Virkes arbeidslivsundersøkelse 2014 FORORD VIBEKE HAMMER MADSEN Administrerende direktør Norske virksomheter er ansvarlige. Den viktigste jobben de gjør er å skape arbeidsplasser og verdier

Detaljer

Fra konvensjonelle biler til elbiler

Fra konvensjonelle biler til elbiler Fra konvensjonelle biler til elbiler Umoe itet går i front mot strømmen og gjør utfordringer om til muligheter Synnøve Andreassen og Tone Pettersen Sustainable Management FE 306E-003 Vår 2010 Abstract

Detaljer

Eksamensbesvarelse. Våren 2014

Eksamensbesvarelse. Våren 2014 Fagkode MALED 71 Kultur, kritikk og kommunikasjon Eksamensbesvarelse Våren 2014 45658 ------------------------------------------------- KANDIDATNUMMER (= STUDENTNUMMER) 1 Innhold: Innledning... 3 Tema

Detaljer

Etisk forvaltning av petroleumsfondet

Etisk forvaltning av petroleumsfondet Norsk Økonomisk Tidsskrift 118 (2004) s. 77-90 Etisk forvaltning av petroleumsfondet Alexander W. Cappelen A Sammendrag Stortinget vedtok i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2004 å innføre etiske

Detaljer

Rappor t. Rapport nr. 4/02. På vei mot bærekraftig utvikling? En diskursanalyse av Lier og Åls arbeid med Lokal Agenda 21 UNIVERSITETET I OSLO

Rappor t. Rapport nr. 4/02. På vei mot bærekraftig utvikling? En diskursanalyse av Lier og Åls arbeid med Lokal Agenda 21 UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 4/02 På vei mot bærekraftig utvikling? En diskursanalyse av Lier og Åls arbeid med Lokal Agenda 21 Gard Lindseth Rappor t Program for forskning og utredning for et bærekraftig

Detaljer

Hvilken innføring blir gitt i verdibasert ledelse og hvordan blir kjerneverdiene praktisert i Oppland fylkeskommune?

Hvilken innføring blir gitt i verdibasert ledelse og hvordan blir kjerneverdiene praktisert i Oppland fylkeskommune? BACHELOROPPGAVE AVDELING FOR ØKONOMI OG ORGANISASJONSVITENSKAP ORGANISASJON OG LEDELSE Hvilken innføring blir gitt i verdibasert ledelse og hvordan blir kjerneverdiene praktisert i Oppland fylkeskommune?

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar 3 Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere

Detaljer