Landsmøtefrekvens i Norsk Journalistlag!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøtefrekvens i Norsk Journalistlag!"

Transkript

1 Landsmøtefrekvens i Norsk Journalistlag I oktober 2013 vedtok landsstyret at det skulle settes av midler i budsjettet til at et representativt utvalg fra NJs organisasjon utreder fordeler og ulemper ved å gå over til å holde landsmøte hvert tredje år, eventuelt endre lengde. Gruppa fikk følgende mandat: Utvalget skal drøfte politiske og økonomiske konsekvenser av å gå fra toårig til treårig landsmøteperiode. Utvalget skal også vurdere fordeler og ulemper ved å endre lengde og omfang av landsmøtet med dagens møtefrekvens. Vurderingene skal gjøres med bakgrunn i NJs økonomiske utfordringer. Innstillingen skulle leveres innen 1. juni slik at landsstyret kunne behandle forslag i god tid før neste landsmøte. Utvalget har har bestått av Inge Ove Tysnes (FJ), Marius Tetlie (Schibsted/OJ/LS), Rolf Johansen (OJ/NRKJ), Britt Ellen Nergård (NJA/HJ/LS), Gunhild Tinnmansvik (BJ/TV2) Knut Okkenhaug (Polaris/TJ) og har vært ledet av Hege Iren Frantzen. Fra NJs stab har Hilde Tretterud deltatt. Utvalget har hatt to møter og har jobbet i grupper mellom møtene. Før første møte ba utvalgsmedlemmene om en del bakgrunnsdokumenter som landsmøtebudsjetter og program, samt en oversikt over hva andre forbund gjør mht sine landsmøter og evt andre større møter i perioden. Dette inkluderte også de nordiske forbundene. Hva skal NJs landsmøte være? At NJ skal ha et landsmøte, hvem som skal møte der og hvilke punkter som må vedtas på landsmøtet er nedfelt i NJs vedtekter. Det er «Del 5 landsmøtet» hvor dette beskrives. Her er det egne paragrafer som tar for seg landsmøteperioden, landsmøtets sammensetning, hvem som dekker hva av delegatenes utgifter, forberedelser til ordinært landsmøte, valgkomité, valg og sammensetning, samt valg av kontrollkomité. Her finner vi også 22 som tar for seg landsmøtets funksjon og forretningsorden. I denne paragrafen er det beskrevet hva landsmøtet skal behandle og det er vedtatt at landsmøtet behandler: landsstyrets beretning reviderte regnskaper kontrollkomitéens desisjonsrapporter innkomne forslag overordnede økonomiske mål NJs vedtekter Side 1 av 11

2 NJs program NJs tiltaksplan Kontingentfastsetting klage på eksklusjonsvedtak som er fattet av landsstyret. Utover dette sier vedtektene ikke noe om hva landsmøtet må være. Likevel er det slik at de fleste mener landsmøtet i NJ må være mye mer enn det vedtektene beskriver. NJs landsmøte har mange ulike tradisjoner, noen lange og noen nye, og møtet har hatt ulike visjoner og mål gjennom årene. For tillitsvalgte og NJs stab er det landsmøtet som et politisk verksted som oftes trekkes frem, samt et sted for å knytte nettverk med andre tillitsvalgte og gjør folk kjent med NJ som organisasjon. I tillegg pekes det på at landsmøtet skal gi våre tillitsvalgte forståelse for verdensbildet NJ står ovenfor i perioden. Målet vårt med landsmøtet kan sånn sett oppsummeres i en setning: «Landsmøtet er stedet der organisasjonen sier fra hva vi skal satse på og prioritere i perioden» Hvordan oppnår vi så dette? Det er fire hovedtemaer som peker seg ut som viktige for organisasjonen: NJs landsmøte må være et politisk verksted hvor NJs politikk utformes, diskuteres og vedtas. NJs landsmøte må oppleves som en god møteplass mellom tillitsvalgte for å knytte nettverk til bruk i vervene. NJs landsmøte må vise frem organisasjonen (NJ branding) NJs landsmøte må være en sosial happening for de som deltar Hvis vi ordner alt vi vil med landsmøtet under disse fire kategoriene blir det slik Side 2 av 11

3 Disse visjonene har vært viktige for utvalget i vår vurdering og anbefaling til landsstyret. Tordenskiolds soldater Den tiden klubblederne bruker på sine verv, og møtene de deltar i, har blitt flere etter at konsernlagene ble opprettet og etter at landsmøtet i mye større grad er et forum for klubbledere. Dette har også vært viktig for utvalget når vi skulle vurdere møtepunkter i organisasjonen gjennom perioden, både mellom tillitsvalgte og mellom tilitsvalgte og NJs ledelse og stab. Vi laget en oversikt over antall møter en klubbleder i konsern forventes å delta på i løpet av en 2-årsperiode og resultatet viser at det er fra møter i løpet av et år. Ca halvparten av dette er dagsmøter, og da er ikke NJs kurs regnet med. Mye av bakgrunnen for at møteplassene er såpass mange er at NJs organisasjon i stor grad er bygget opp og ut og ikke samtidig ned. Det er sammensatte grunner til at det er slik, men per i dag har vi mange ulike fora som hver og en forventer deltakelse fra klubblederne. Landsmøtets sammensetning ble endret med virkning fra Mens det tidligere var lokallagene som oppnevnte delegatene, er det nå stor hovedvekt av klubbledere (fra de 40 største klubbene) som deltar på landsmøtet også blant utjevningsdelegatene, i tillegg til lokallagsledere, konsernlagsledere og landsstyret. Konsernlagene er også en ganske ny struktur som ble opprettet i For alle klubber i NRK, Amedia, Schibsted og Polaris må forholde seg både til lokallag og til konsernlag, i tillegg til de arrangement NJ sentralt inviterer/innkaller til. Mange klubbledere sitter også i styret i lokallaget, i konsernlaget, deltar i arrangements- komiteene eller kontrollkomiteen for de journalistfaglige konferansene, er ansattes styrerepresentant i bedriften, sitter i et NJ-utvalg (f.eks. landsstyret), deltar i lokale (og sentrale) forhandlinger mm. Her er det stor variasjon i lagene når det gjelder hvor stor aktiviteten er, og hvor mye de tillitsvalgte (og medlemmene) deltar aktivt. De 40 største klubbene har delegat på landsmøtet. I 2013 var 1 av 4 av disse ikke i konsern. De minste klubbene er i mindre grad i konsern enn de store, og deltar i tillegg erfaringsmessig sjeldnere på kurs og konferanser der de treffer resten av NJs organisasjon. NJs valgte ledelse eller rådgivere deltar som oftes på svært mange av NJs arrangementer gjennom et år. Anslagsvis møter en klubbleder dermed en sentral politiker eller en fra NJs sekretariat anslagsvis 6 ganger i løpet av året. Side 3 av 11

4 Det gjelder i hovedsak på: Lokallagets årsmøte Kanskje ett av årets to klubbledersamlinger Konsernlagets årsmøte Konsernlagets klubbledersamling Tariffkonferanse - annen hvert år med unntak av NRK hvor det er årlig. Landsmøtet annethvert år NJs styrkeløft eller et annet kurs i NJ-regi Ut fra oversikten kan vi altså anta at en klubbleder i konsern i en klubb og i et lokallag med en viss aktivitet, deltar i NJ-møter/arrangement omkring dager i året. Hvis vi tar bort 2 mnd om sommeren og 1 mnd rundt jul, skal disse møtene fordeles på 9 mnd (hvor det også er høst-, vinter-, påskeferie og maidager). I tillegg kommer alle møtene med bedriften/redaksjonens ledelse. Det er derfor viktig å ha med oss i våre vurderinger at vi ikke bør legge opp til flere møtepunkter eller arrangementer med det første, men heller vurdere hvordan vi totaltsett bruker de møteplassene der tillitsvalgte allerede er. Når utvalget skulle vurdere lengre landsmøtefrekvens var en av utfordringene at det kunne være langt mellom møteplassene i organisasjonen og om vi da måtte opprette ett nytt møte - ala representantskapsmøtet i LO - i en mellomperiode. Det er ikke å anbefale fordi oppmøteforventningene til våre tillitsvalgte med dagens møter allerede er i største laget. Hvordan gjør andre det? Vi undersøkte hvor ofte andre forbund holder sine landsmøter og tok for oss LO, Unio, YS og Akademikerne - herunder også flere av deres forbund. Her viste vedtektene at det er svært ulikt hvor ofte landsmøtene arrangeres, men felles for alle er at de har møtepunkter for et representativt utvalg av tillitsvalgte enten hvert år eller annen hvert år. Dansk Journalistforbund har landsmøte annenhvert år, mens Svenska Journalistförbundet har landsmøte hvert tredje år. Her er det viktig å huske på at SJ har hovedoppgjør/avtaleverk for tre år av gangen og SJs landsmøtefrekvens følger frekvensen på deres hovedoppgjør. Finske journalistforbundet har lagt ned sitt landsmøte og har i steden direktevalg på sine heltidspolitikere og disse velges for fire år av gangen. Med dette som bakgrunn utredet utvalget fire alternativer. 3-årig landsmøtefrekvens 4-årig landsmøtefrekvens Fortsatt 2-årig landsmøtefrekvens (NJ fortsetter med dagens landmøtefrekvens men med innsparingsforslag.) Kortere landsmøter (Forslag til hvordan NJs landsmøte blir dersom det holdes over to dager) Alle modellene ble utredet med vurdering av demokratiske konsekvenser - herunder evt andre møtepunkter som blir viktige dersom det blir lavere møtefrekvens, konsekvenser for rekruttering generelt, men LS spesielt, og praktiske konsekvenser for selve arrangeringen av møtet. Økonomien har hatt fokus i vårt arbeid. Landsmøtet utgjør en relativt stor utgiftspost på NJs budsjett. Det året NJ arrangerer landsmøtet belastes NJs regnskap med (i 2013) som utgjør 4,2 % av NJs totale utgifter. Landsmøtet belaster også NJs regnskap det året det ikke arrangeres landsmøte fordi noe forberedelser ligger til det året vi ikke arrangerer selve møtet (ca kr i 2012). Utvalget har ikke hatt mandat til å foreslå endringer i landsmøtet som sådan, herunder antall delegater mm. Vi har derfor forholdt Side 4 av 11

5 oss til de antall delegater mm som har vært på landsmøtene tidligere. Konsekvensen av det er at noen utgifter er vanskelig å få gjort noe med. Det gjelder transportutgifter som i sum utgjør i overkant av kroner. Her er det allerede gjort en del grep for å forsøke å minimere utgiftene, blant annet ved at alle flybilletter bestilles fra NJ sentralt og at transport fra Oslo koordineres med buss. I tillegg er en stor utgiftspost overnatting (ca kroner i 2013) og bespisning (ca kroner i 2013). På disse områdene er det forhandlingene med hotellet i forkant som er avgjørende for hva vi kan spare inn, og selvsagt også nivået på mat. Utgifter til møtet utover dette er mer begrenset, og forslagene utvalget legger frem for innsparinger til disse utgiftene blir til slutt en vurdering landsstyret må gjøre i forhold til hva slags arrangement landsmøtet i NJ skal være. I tilknyttning til landsmøtet holdes det et landsstyreseminar for det nye landsstyret relativt raskt etter landsmøtet. Dette har en kostnad på ca ,- Utvalget har ikke sett på landsstyreseminaret, men det er greit at landsstyret er oppmerksom på kostnadene til dette seminaret fordi det jo alltid følger landsmøteperioden. Forslagene til innsparinger for landsmøtet er beskrevet for seg og med konsekvensene utvalget ser for hver enkelt post. Utvalget mener også at forslagene til innsparinger vil kunne overføres til andre NJ-arrangementer og mener NJ vil ha økonomiske innsparinger ved å også vurdere lignende innstramninger på andre poster i budsjettet. Forslag: Endring i landsmøtefrekvens i NJ til hvert tredje år Økonomi: I løpet av en seksårsperiode vil man arrangere to landsmøter i stedet for tre, altså vil besparelsen være ,- i løpet av perioden, noe som betyr ca ,- per år. Utvalget mener denne innsparingen er relativt liten sett i forhold til hva man taper demokratisk og organisastorisk. Hvis landsmøtet også gjøres billigere slik utvalgets innstilling legger opp til, vil innsparingen selvsagt også være enda mindre. Utgifter til eventuelle andre møtepunkter i mellomårene vil komme i tillegg. Demokratiet: Det er opplagt at landsstyret og organisasjonen får lengre tid til å utføre politikken vedtatt av landsmøtet dersom perioden blir lengre. Likevel er det ikke uten videre slik at landsmøtet ikke også vil pålegge landsstyret og organisasjonen flere oppgaver som det forventes løst når nettopp perioden er lengre. Medieverden og -trender snur også fort, og tre år mellom hver gang NJs politikk hamres ut kan være for lang tid. Det kan også medføre dårligere framdrift i landsstyrets arbeid, fordi nye mål for arbeidet kun settes hvert tredje år. Landsmøtet er NJs øverste organ og viktigste politiske verksted og møtested og utvalget frykter at dersom frekvensen på å avholde dette møtet reduseres vil avstanden til NJ sentralt øke. En oppfatning om at "pampene" i Oslo styrer kan bli resultatet og det vil ta lang tid mellom hver gang ledelsen og LS må stå til ansvar overfor landsmøtet. Det vil også bety mange år som tillitsvalgt før man blir "varm i trøya" og fullt ut kan bruke landsmøtet. Det er en styrke for demokratiet i organisasjonen at de som er til stede på landsmøtet vet hvordan et landsmøte foregår og hva de kan gjøre for å påvirke. Med dagens frekvens er ca en tredjedel av delegatene på landsmøtet er der for første gang og mange opplever at de ikke klarer å ta i bruk et landsmøte skikkelig den første gangen man deltar. Landsmøte hvert tredje år vil bety en større utskiftning av delegater fra landsmøte til landsmøte. De fleste tillitsvalgte har gjerne et par års erfaring som tillitsvalgt før man blir delegat til landsmøtet, og det betyr at det gjerne tar 5-6 år før man har deltatt på to møter. Det er grunn til å tro at det ikke vil være så mange som er tillitsvalgt så lenge og dermed vil store deler av delegatene til våre landsmøter med en tre-årig modell være på sitt første landsmøte. Side 5 av 11

6 Praktisk: En frekvens på tre år medfører at hvert andre landsmøte sammenfaller med hovedoppgjør. Det vil være komplisert for en liten organisasjon som NJ å håndtere fordi forberedelsen både til tarifforhandlingene - med tariffkonferanser - og landsmøtet, er tidkrevende. En tidligere utredning bestilt av landsstyret konkluderte med at landsmøtet ikke bør holdes på høsten, blant annet fordi lagene ikke rekker å holde årsmøte etter sommerferie og før fristen, men må avholde dem før sommeren og alle disse møtene vil dermed kollidere med tariffoppgjør. Landsstyret har tidligere også vært opptatt av at landsmøtet ikke bør treffe samme høst som det er valg (hver september i oddetallsår). Dessuten er flere av de journalistfaglige regionale konferansene på høsten, og mange av lagene har lagt årsmøtene hit og har dermed delfinansiert konferansen. Ved høstmøter får landsmøtet LS-godkjent regnskap og desisjonsberetning for årene før til orientering. Det er lenge siden forrige regnskapsperiode når landsmøtet ligger sent på året og landsmøtet får ikke innsyn i den aktuelle økonomisituasjonen. Halvårsregnskapet vil dog være klart, og revidert budsjett ferdigbehandlet, slik at dette kan legges frem til orientering. Utvalget mener også at et forslag om å endre landsmøteperioden til hvert tredje år vil kunne skape et behov for flere lagsleder- og klubbledersamlinger i mellomperioden som igjen kan være både kostbart og arbeidskrevende. NJ stab bruker til sammen ca et 2/3 konsentrert årsverk annen hvert år på forberedelsene av et landsmøte og i tillegg kommer arbeidstiden brukt i NJs klubber og lag før landsmøtet. Denne arbeidsmengden kommer sjeldnere dersom frekvensen er på tre år. Rekruttering: Det er stor gjennomtrekk i organisasjonen, og rekruttering av klubbledere kan ofte være vanskelig. Ved redusert møtefrekvens kan det spille inn på rekrutteringen av klubbledere da (tids)avstanden fram til sentral påvirkning virker svært lang. Når det gjelder rekruttering til landsstyret kan det også være vanskeligere å få folk til å binde seg til verv i landsstyret for en så lang periode som tre år faktisk er, selv om dette ofte er engasjerte og ambisiøse folk som ønsker dette vervet. Muligheten til å bytte ut folk som ikke fungerer vil komme sjeldnere. En samlet vurdering viser at det økonomisk er mest å spare på denne modellen. Begrunnelsen fra utvalget for at vi ikke anbefaler denne modellen ligger i de demokratiske ulempene skissert over. En av de viktige årsakene til at vi ikke anbefaler dette handler om de demokratiske prosessene på selve møtet som kan bli svekket av at så mange er nye og at det går så mye som 6 år for en tillitsvalgt å delta på to møter etterhverandre. Forslag: Endring i landsmøtefrekvens i NJ til hvert fjerde år? Utvalget forkastet raskt forslag om landsmøte hvert fjerde år og utredet ikke denne modellen skikkelig fordi vi så at det blir alt for sjelden for vår organisasjon å møtes hvert fjerde år. De organisasjonene som har landsmøter hvert fjerde år er i all hovedssak sammenslutninger og de arrangerer representasjonskapsmøter årlig med et relativt stort antall personer og nesten på nivå med dagens landsmøte. En slik endring vil også måtte bety større organisasjonsendringer i NJ og utvalget tror ikke organisasjonen er klar for det nå. Side 6 av 11

7 Forslag: Fortsatt landsmøtet hvert annet år men med forslag til innsparinger Dersom NJ skal fortsette å ha landsmøter hvert annet år må lengden på arrangementet og omfanget av selve møtet endres for at kostnadene skal reduseres. Landsmøtet arrangeres i dag over tre fulle dager - tirsdag til torsdag. Disse dagene er valgt fordi de tillitsvalgte ikke skal måtte reise til våre arrangementer i tilkytning til helg og at minst mulig fritid med venner og familie skal gå til spille for å delta på våre arrangementer. Det er det også mange bedrifter som er opptatt av slik at prismessig er disse tre dagene er de dyreste på konferansehoteller. Det er mulig å gjøre en ny vurdering av valg av dager. Utvalget mener landsstyret bør undersøke om dette er mulig f.eks ved å spørre de tillitsvalgte hva de foretrekker. Avtalen med landsmøtehotellet i 2015 er allerede signert så dette er en vurdering som må gjøres for landsmøte i Men samtidig skal det legges til at slik det er for landsmøtet vårt i 2015 har vi allerede presset den prisen krafig ned og så dersom vi nå skulle bestemt oss for å isteden arrangere landsmøtet i 2015 fra onsdag til fredag så ville vi spart ,-. Mandagen før landsmøtet er kostbar I forkant av selve landsmøtet leier vi salen vi skal bruke en ekstra dag. Denne dagen brukes til rigging av møtesal og det er NJs stab som står for dette arbeidet. Svært mange i staben deltar på dette, noe som betyr at store deler av staben også overnatter en ekstra natt etter at riggearbeidet er ferdig. Noen ganger går riggingen greit, men erfaring viser at det ofte dukker opp problemer som staben bruker ettermiddagen og kvelden på å løse. Kostnaden for å ha stab på jobb og overnatting en ekstra natt var i 2013 på kr Landsstyret har tradisjonelt hatt sitt siste møte før landsmøtet mandagen før selve landsmøtet. Landsstyret har vanligvis møtt på landsmøtehotellet til lunsj før det har vært avholdt et to-tre timers møte. Møtet brukes til å vedta regnskapet og foretningsorden, samt forberede landsstyret på landsmøtet og fordele evt. oppgaver mm. Utover det behandles ordinære landstyresaker. Etter møtet har det vært vanlig å arrangere en landsstyrefest sammen med NJs stab som en «siste kveld med gjengen»-fest. Denne festen er likevel ikke avslutningen for landsstyremedlemmer som slutter i LS. NJ arrangerer en egen «knivfest» høsten etter landsmøtet hvor de avgåtte landsstyremedlemmene inviteres for middag med landsstyret og overrekkelse av kniv mm. Kostnadene knyttet til landsstyret mandagen før landsmøtet var i 2013 på kr , i tillegg kommer knivfesten som i 2013 hadde en pris på kr ,- Mandagen før landsmøtet kommer også valgkomiteen til landsmøtehotellet. De siste årene har de hatt middag privat og kommet til landsmøtehotellet etter middagen. Dette gir en utgift på ca kroner. Det er også noen delegater som må komme kvelden før landsmøtet fordi de bor slik til at det ikke er mulig å rekke frem til landsmøtestart dersom de reiser samme dag. Disse spiser middag og overnatter på landsmøtehotellet en ekstra natt. Det er snakk om ca personer og utgjør en kostnad på ca kroner. Til sammen utgjør kostnadene knyttet til mandagen ca kroner av det totale landsmøteregnskapet. Mandagen før landsmøtet er sånn sett relativt kostbar. Både antall personer som overnatter en dag ekstra, middagsoppgradering til en festmiddag og møteromsfasiliteter som vi leier for landsstyrets møte bidrar til det. Utvalget foreslår at det gjøres endringer i mandagen. Vi foreslår grovt sett tre alternative forslag: I. Alternativ 1: Mandagen strykes. Landsmøtesalen rigges på dagtid og innenfor normal arbeidstid, og ingen overnatter natt til selve landsmøtet, med unntak av de få delegatene som ikke klarer å nå fram til landsmøtet. En slik modell innebærer at man holder landsstyrets siste møte samme dag som landssmøtet starter, fra morgenen. Innsparing ca ,- Side 7 av 11

8 II. Alternativ 2: Mandagen gjøres billigere. Det siste landsstyremøtet kan arrangeres i NJs lokaler, slik at det kun er de tilreisende som trenger å overnatte på landsmøtehotellet og resten kan reise til møtet på møtedagen. Dersom antallet ansatte i NJ også reduseres til kun de som strengt tatt må overnatte på grunn av arbeid med landsmøtet eller reiseavstand, vil dette også bidra til å redusere kostnadene noe samt verne om de ansattes fritid. Det samme gjelder for valgkomiteens medlemmer som ikke er tilreisende. Disse kan vente med å komme til landsmøtehotellet før selve landsmøtet starter. Innsparing ca ,- III. Alternativ 3: Mandagen arrangeres som nå, men uten festoppgradering av middag og med overnatting fra stab begrenset til de som skal utføre jobb på landsmøtehotellet i tilknytning til møtet. Det er etter utvalgets oppfatning ikke nødvendig å arrangere en fest for landsstyret kvelden før landsmøtet. Kostnadene knyttet til festoppgraderingen kan strykes og det kan holde et nøkternt nivå når det gjelder drikke for de som spiser på hotellet. Festarrangementet i seg selv er tidkrevende for stab på toppen av selve møtet, slik at denne festen med fordel kan strykes og i steden være en helt vanlig middag i hotellets restaurant. Forskjellen på en vanlig middag og en festmiddag er ikke beregnet her, men festmiddagen på mandagen i tilknytning til landsmøtet 2013 kostet kr - fordelt på 57 personer. Innsparing ca ,- Hva kan vi spare foran selve landsmøtet? For selve landsmøtet har utvalget funnet frem til noen utgiftsposter vi mener det er mulig å gjøre innsparinger på. Vi har tatt utgangspunkt i regnskapet fra Hvis beretning og regnskap kun leveres digitalt og NJ ikke tar noen utskrifter eller trykk er det mulig å spare ca ,- Dersom vi velger en slik løsning kan vi også la vær å lage papirpermer og folk må ha med egne utskrifter eller velge digitale løsninger. Stryker vi disse permene kan vi få en innsparing på ,- Det er mulig å spare på profileringsartikler som NJ har pleid å dele ut til delegatene i møtet. Det være seg bærenett, pilleesker, kopper osv osv. Ca ,- kan spares på å kutte ut dette. Landsmøtet har tradisjonelt servert alkohol til begge middagene, men det er mulig å stryke alkoholen på dag 1. Denne middagen er midt i møtet så det er mulig å finne helt ok argumenter for at NJ ikke spanderer alkohol til dette måltidet. Innsparingen her vil være på ca ,-. Ved festmiddagen på landsmøtet deles det ut drikkebonger til delegatene som tilsvarer konjakk/drikke i baren for ca 100,- Strykes dette gir det en innsparing på ,- Tradisjonelt har NJ invitert alle tidligere NJ-ledere og pensjonister i NJ stab til landsmøtet og NJ betaler for deres deltakelse. Det gjør vi også for våre gjester som MBL, NR osv. Dersom vi velger å ikke fortsette med det kan vi spare ,- Hvis vi utsetter møtestart til kl 12 eller 13 er det ikke sikkert så mange av delegatene vil ha behov for å komme inn kvelden før. Det gir en innsparing på ca ,- Vi kan også spare på å leie/frakte kopieringsmaskin og satse på at det vi evt skal trenge har hotellet. Det er mange ark som skal deles ut og distribueres raskt i løpet av selve møtet, og derfor har vi pleid å ha med en kopimaskin som håndterer litt større arbeid og det er ikke vanlig at hotellene selv har det. Men det er mulig å kutte i denne kostnaden, og at delegatene må vente litt på papirene underveis i møtet. De fleste vil nok mer og mer gå over til digitale møtedokumenter og dermed kan behovet for så mye papir også bli mindre. Vi kan spare på å ha DJ istedenfor live-band på festen. Leie av teknisk utstyr utgjorde for LM 2013 kr Landsmøtet er et profesjonelt arrangement og NJ har vært opptatt av å vise frem organisasjonen på sitt beste. Våre tillitsvalgte er vant til proffesjonelle arrangementer gjennom sine jobber og det har derfor vært vanlig de siste årene å leie inn et firma som tar seg av det tekniske. Både Side 8 av 11

9 overføring av møtet på storskjerm for de som sitter langt bak, for presentasjoner av powerpoint, videoer osv. Firma vi bruker har denne prisen, men det er mulig å forhandle med flere firmaer og undersøke om vi kan få dette gjort billigere. Oppsummert: ,- på trykk av beretning og regnskap ,- på papirpermer ,- på profileringsartikler til delegatene ,- på alkohol til tirsdagskvelden ,- på konjakk/bong til baren onsdag ,- på å invitere og betale for gjester & pensjonister ,- på å utsette oppstart til f.eks. kl ,- på at valgkomiteen heller ikke kommer før tirsdag ,- på at landsstyret heller ikke kommer før tirsdag ,- på kopieringsmaskiner ,- på å ha DJ, og ikke Live-band til festen Totalt gir alle disse mulighetene en innsparing på til sammen ca ,- kroner. Alternativ forslag: NJs landsmøte arrangeres over to dager Å redusere landsmøtets lengde er det tiltaket som gir størst økonomisk effekt. Det vil gi et strammere program med mindre tid til andre programposter enn det vedtektene beskriver. Fordelen med et slikt opplegg er at våre tillitsvalgte er borte en dag kortere fra privatliv og arbeidsplassen. Vi vet av erfaring at arrangementer som strekker seg over mange dager, er vanskelig å prioritere for tillitsvalgte. Slik programmet har vært lagt opp de siste årene har også flere reist til landsmøtet dagen før fordi det ikke har vært mulig å rekke frem til møte start dersom man reiste hjemmefra samme dag. Programmet for et to- dagers møte bør ta høyde for at flest mulig av delegatene kun har én overnatting. Det gir litt lange dager, men effektiv møtetid og det er mulig å gjennomføre med to dager. Forslag til et slikt program ligger som vedlegg. Hva må til for at et kortere landsmøte skal fungere? Politikk: Organisasjonen må være godt forberedt før et 2-dagers landsmøte, og forslag og ideer må være kommet inn før selve møtet. Det blir minimalt med tid til å forme politikk i selve landsmøtet når programmet går over to dager, men det vil nok gi tid til å forankre og informere delegatene om NJs arbeid og viktige temaer fremover. I forslag til program er det fire timer totalt for tiltakplan, program og vedtekter. Det inkluderer fremlegg, debatt og forslag. For at programmet skal fungere bør man konsentrere seg om ett tema fra hver av disse og presentere og debattere de mer grundig. Delegatene kan delta underveis og komme med innspill og forslag fra talerstolen og skriftlig, men for redaksjonskomiteens arbeid er det vanskelig å se for seg at dette kan starte spesielt mye tidligere enn ved møteslutt på dag 1 og siden de må være ferdige til fremlegg dagen etter kl 11 vil nok det betyr at disse delegatene ikke deltar på festmiddag mm. men er opptatt med arbeid i komiteene. Her blir landsmøtefesten midt i selve landsmøtet og som den eneste middagen delegatene har sammen. Det gjør at man ikke kan fortsette landsmøte etter festmiddagen. Tidligere har NJ hatt åpning for at man fortsetter landsmøtet etter middagen på dag 1, men ved en festmiddag vil det ikke være å anbefale, siden det punkterer hele middagen. Side 9 av 11

10 Nettverk: Program over to dager gir muligheter og tid til nettverksbygging men det er knapt med tid. Det er litt færre pauser i et 2-dagers program men det gir rom for å møte andre delegater og for en festkveld. NJ-branding: For NJ som organisasjon og vår mulighet til å vise oss frem er det noe forskjell på om landsmøtet er over to dager eller tre dager. Det blir mindre muligheter for happeninger på selve landsmøtet, herunder priser etc. til å dele ut og skape blest om vårt landsmøte, og sånn sett får NJ mindre mulighet til å vise seg fram for omverdenen. Sosialt: Det blir en middag som delegatene har sammen. Festmiddagen kan ha sosiale innslag og fungere fint som en fest selv om det bør tas sikte på å avslutte ved midnatt. Band/DJ må i så fall være ferdig til det. Møtestart på dag 2 er satt til kl 9. For å rekke gjennom programpostene er det nødvendig. Økonomi: De økonomiske beregningene for et landsmøteprogram over to dager er gjort med samme kostnadsnivå som i Her er en raskt oversikt over de viktigste økonomiske innsparingspunktene i en slik modell: Ett døgn kortere: Åpenbar økonomisk innsparing ved landsmøte en dag kortere er ett døgn mindre med overnatting og fullpensjon for landsmøtedelegatene og evt gjester og stab. Grovt regnet vil det gi en innsparing på: fullpensjon * 200 personer = ,- Forskjøvet møtestart: Ved å skyve møtestart til kl 12:00 gir det innsparinger på de som må komme inn kvelden før landsmøtet for å overnatte. Møtestart kl 12 gir mulighet for stort sett alle til å reise hjemmefra til møtet på samme dag. Hvis dette hadde vært tilfelle i 2013 hadde det gitt en innsparing på overnatting og mat for delegater som overnatter en dag ekstra ca ,- Men her er det samtidig viktig å være oppmerksom på at møteslutt trolig blir så sent som kl 18 på dag to og dette kan gi noen overnattinger for delegater som dermed ikke kommer seg hjem. Det betyr også ned rigging av landsmøtesalen må skje på kveldstid, som igjen betyr kostnader for overtid for stab. Alternativt kan vi leie salen en dag ekstra men det er en stor kostnad som nok overstiger overtid hos stad. Alt dette tatt i betraktning er det trolig slik at den innsparingen vi gjør ved å starte kl 12 antakelig den samme som vi må betale fordi vi holder på delegatene til kl 18 på dag 2. Totalt snakker vi dermed om en innsparing på ca ,- men minus kostnaden for overtid til stab. Utvalget anbefaler ikke et landsmøte over to dager. Utvalget mener dette gir et for kort og komprimert møte og er bekymret for at politikken og forankringen blir skadelidende av å korte ned tiden såpass kraftig. Landsmøte er den største samlingen av tillitsvalgte, og utvalget mener det er viktig at det gis mulighet til nettverksbygging, og holde et møte som inspirerer. Ved et to-dagers landsmøte vil alle de fire hovedtemaene som peker seg ut som viktige for organisasjonen (programskisse side 2) bli skadelidende. Landsmøte vil kunne oppleves summarisk, og gi lite tid og rom for å utvikle det politiske verkstedet. Det vil også kunne svekke demokratiet ved at landsstyrets-vedtaksforslag blir vedtatt uten grundig debatt, og det blir vanskeligere å fange opp nye forslag, innspill og synspunkter. Et for tett program kan oppleves energitappende for delegatene. Ferske delegater som har behov for nettverksbygging vil kunne oppleve at de erfarne styrer møtet og debattenes retning. Dette vil igjen kunne være demotiverene og ødeleggende for framtidig rekruttering. Side 10 av 11

11 Konklusjon Utvalget anbefaler at NJs landsmøte avholdes med samme frekvens som i dag, men at kostnadene reduseres med bakgrunn i de signaler landsstyret vil gi om hva som kan kuttes ut og hvordan det kan gjøres innsparinger. Det er ikke hensiktsmessig at landsstyret vedtar konkrete små og store kutt i budsjettet for landsmøtet, men det er viktig at landsstyret gir generalsekretæren tydelige signaler om hva slags type landsmøtet landsstyret vil ha, hvilke områder som skal prioriteres og hva landsstyret mener det er unødvendig å fortsette med på kommende landsmøter. Utvalget er opptatt av at NJs landsmøte skal og fortsatt bør være det viktigste arrangementet for organisasjonen. Utvalget mener landsstyret derfor også bør be generalsekretæren om å vurdere innsparinger i andre arrangementer slik at landsmøtet fortsetter å fremstå som det største, flotteste og beste NJ-arrangementet. Det er dette møtet som samler flest NJs tillitsvalgte og det er her politikken utformes og vedtas og forankres hos våre tillitsvalgte. Møtet er samlingspunktet for de tillitsvalgte og organisasjonen får vist seg frem. Derfor er det viktig at dette arrangementet ikke bare blir et kostnadseffektivt møtepunkt men også har med seg elementene om nettverk, branding og sosial happening. Forslag til vedtak Utvalget anbefaler landsstyret å vedta: NJs landsmøte skal arrangeres hvert annet år. Kostnadene knyttet til mandagen før selve landsmøtet reduseres i henhold til alternativ 2. Landsstyret ber NJs generalsekretær om å redusere kostnadene knyttet til selve landsmøtet så mye som mulig og i tråd med signaler fra debatten i landsstyret. Landsstyret ber NJs generalsekretær om å komme tilbake til landsstyret med innsparingsforslag knyttet til andre NJ arrangementer som er i tråd med forslagene til kostnadsinnsparinger for landsmøtet. FORSLAG TIL VEDTAK FRA AU Arbeidsutvalget anbefaler landsstyret å vedta: NJs landsmøte skal arrangeres hvert annet år. Kostnadene knyttet til mandagen før selve landsmøtet reduseres. Landsstyret ber NJs generalsekretær om å gjennomgå kostnadene til selve landsmøtet med sikte på ytterligere innsparinger, blant annet med bakgrunn i rapporten fra utvalget. Side 11 av 11

12 Program 2-dagers landsmøte 3-dagers landsmøte i 2013 Forslag 2-dagers landsmøte Dag 0 10:00 Avreise Torggata Lunsj & rigging Rigging 12:30 Landsstyremøte Landsstyremøte 19:00 Landsstyrefest (cowboy) Middag med LS (Kan være en vanlig hotellmiddag og ikke fest) Dag 1 09:00 Registrering av delegater 09:00 Registrering av delegater 11:00 Åpning m/leders tale 11:00 Lunsj Konstituering Beretning 12:00 Åpning m/leders tale Rapport sammenslåing lag 12:10 Konstituering Regnskap 12:20 Beretning Kontrollkomiteen m/desisjonsberetning Innkomne forslag 12:30 Regnskap 12:40 Kontrollkomiteen m/desisjonsberetning 12:50 Innkomne forslag 13:00 Utdeling av Årets avistegning 14:00 Politikk debatt og forankring temaer Tiltaksplan 13:30 Lunsj Program Vedtekter 14:30 Tema: Samfunnsoppdraget og den journalistiske (4 timer til dette totalt) kvaliteten Presentasjon kvalitetsundersøkelse v/thomas Spence 18:00 Avslutning møtedagen Foredrag m/morten Møller Warmedal 19:30 Musserende 16:00 Pause og innsjekking 20:00 Festmiddag Bør avsluttes før 24:00, ikke å anbefalt møte etter middagen

13 16:45 Tema: mediepolitikk og rammebetingelser Video m/kulturministeren Debatt m/olemic Thommesen (H), Øyvind Korsberg (FrP) Are Stokstad (MBL) og Elin Floberghagen (NJ) Debattleder: Andreas Wiese 17:45 Pause 18:00 Plenumsdebatt om forslag til tiltaksplan 20:00 Middag 21:00 Ved behov fortsetter møtet 21:00 Drømmere & Drankere spiller til dans Dag 2 09:00 Tema: Redaksjonelle ledere ja takk NJs politikk for redaksjonelle ledere m/forslag til endringer i vedtekter og forslag til tiltaksplan. 10:00 Andre vedtektsendringer og forslag til programendringer Vurdere tiltaksplandebatt? 11:15 Pause 11:30 Tema: Arbeidsmiljø Presentasjon og debatt om arbeidsmiljøundersøkelsen m/finn Våga, Randi Øgrei (MBL) og debattleder Mona Myklebust. 13:00 Lunsj 14:00 Økonomiske hovedmål Økonomiske retningslinjer, fordeling vederlagsmidler og

14 kontingent. 17:00 Seneste møteslutt 19:00 Musserende 19:30 Festmiddag Dag 3 10:00 Valgkomiteen legger frem sitt forslag til nytt landsstyre og kontrollkomite Landsstyret legger frem forslag til valgkomite Redaksjonskomiteen for vedtekter legger frem sine forslag. Redaksjonskomiteen for tiltaksplan, program og resolusjoner legger frem sine forslag. Debatter og vedtak 09:00 Valgkomiteen legger frem sitt forslag til nytt landsstyre og kontrollkomite Landsstyret legger frem forslag til valgkomite 10:00 Økonomiske hovedmål Økonomiske retningslinjer, fordeling vederlagsmidler og kontingent. 11:00 Redaksjonskomiteen for vedtekter legger frem sine forslag. 12:00 Lunsj Redaksjonskomiteen for tiltaksplan, program og resolusjoner legger frem sine forslag. 13:00 Plenumsdebatt 12:00 Lunsj Debatter og vedtak Valg 13:00 Debatt & Vedtak 15:45 Avslutning 16:00 Seneste møteslutt 16:00 Valg 18:00 Seneste møteslutt

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Side. 3 Når skal du være tilstede? 3 Bo. 3 Reise. 4 Reiseregning. 4 Spise. 5 Møteliv. 7 Uteliv. 8 Programmet i kortversjon.

Side. 3 Når skal du være tilstede? 3 Bo. 3 Reise. 4 Reiseregning. 4 Spise. 5 Møteliv. 7 Uteliv. 8 Programmet i kortversjon. Landsmøteguiden Landsmøtet i Norsk Journalistlag er et glimrende sted å reise noen dager i mai. Visste du at det er det 40. landsmøtet i NJs historie? Nei, det er bare Tore Sjølie som vet sånt. Men nå

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag

Vedtekter for Norsk Journalistlag Vedtekter for Norsk Journalistlag Forslag til endringer i vedtektene Forklaringer DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår arbeide

Detaljer

Sluttrapport til Landsmøte 2010 SLUTTRAPPORT. Oppfølging av vedtak fra behandlingen av NKBFs Framtid. Forfatter: Torgeir Johnsen.

Sluttrapport til Landsmøte 2010 SLUTTRAPPORT. Oppfølging av vedtak fra behandlingen av NKBFs Framtid. Forfatter: Torgeir Johnsen. SLUTTRAPPORT Oppfølging av vedtak fra behandlingen av NKBFs Framtid. Forfatter: Torgeir Johnsen. Innhold 1. Mandat.... 3 2. Målsetting NKBF.... 3 3. Et historisk tilbakeblikk.... 4 a. En markedsundersøkelse

Detaljer

NJs beretning 2013-2015 Innhold

NJs beretning 2013-2015 Innhold NJs beretning 2013-2015 Innhold Gode tider for dårlig nytt... 3 Situasjonen i mediebransjen... 5 Kampanje for journalistikken Hvor har du det fra?... 9 Økonomiske tilpasninger også i NJ... 11 Medlemsutviklingen...

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Delrapport fra Studentutvalget

Delrapport fra Studentutvalget Delrapport fra Studentutvalget 2 NJs Studentutvalg delrapport april 2006 Rapport studentprosjekt del 1 Studentutvalget legger her fram første delrapport fra sitt arbeid. Denne første delen inneholder litt

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen.

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen. 1. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Nettverkene organisering og videreutvikling. Høringsversjon, 08.09.15

Nettverkene organisering og videreutvikling. Høringsversjon, 08.09.15 Nettverkene organisering og videreutvikling Høringsversjon, 08.09.15 Nettverkene organisering og videreutvikling Høringsversjon 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 Innledning... 7 Mål... 7 Bakgrunn...

Detaljer

Rapport fra studentutvalgets arbeid

Rapport fra studentutvalgets arbeid a) Rapport fra studentutvalgets arbeid 1 Innhold Kap 1. Oppsummering og samlede forslag s. 2 Kap 2. Utvalget, bakgrunn og mandat s. 5 2.1 Historie og bakgrunn 2.2 Utvalgets arbeid 2.3 Om forskning og stipend

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av:

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av: RAPPORT FRA NJS MIDLERTIDIGUTVALG MARS 2011 1 Innhold Innledning!!!!!!!!!!! 3 Utvalget!!!!!!!!!!! 3 Dette er undersøkelsene!!!!!!!!! 3 Klubblederundersøkelsen!!!!!!!!! 5! Antall midlertidige i bransjen!!!!!!!

Detaljer

Kompetanseutvalgets rapport

Kompetanseutvalgets rapport NOTAT Til: Fra: Landsstyret Kompetanseutvalget Dato: 03.04.2013 Saksnummer: 12-785 Kompetanseutvalgets rapport Landsstyret nedsatte i oktober 2012 et utvalg som fikk følgende mandat: Kompetanseutvalget

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11

Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 28.08.11/163.32 SENTRALSTYREMØTE 30.09-2.10.11 Saksbehandler: Marit Simonsen/Hege Winje Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11 Tilstede: Helene Kleppestø,

Detaljer

Sak 11/15 Senterpartiets kontingentsystem fra 2016

Sak 11/15 Senterpartiets kontingentsystem fra 2016 Sak 11/15 Senterpartiets kontingentsystem fra 2016 10.mars: Frist for innsending av andre forslag til post@sp.no 19. mars: Sentralstyret behandler innkomne forslag 21. mars: Innledning og debatt på landsmøtet

Detaljer