GENERELT TILSYN OG FORVALTNINGSREVISJON. MEDARBEIDERNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERELT TILSYN OG FORVALTNINGSREVISJON. MEDARBEIDERNE"

Transkript

1

2 GENERELT... 3 TILSYN OG FORVALTNINGSREVISJON MEDARBEIDERNE... 3 Nærvær... 3 Overtid... 4 ØKONOMI... 4 PLANOMRÅDENE ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER NÆRING OG MILJØ SKOLE BARNEHAGE KULTUR OG FRITID TEKNISK DRIFT BYGG/EINDOM/AREAL INTERKOMMUNALT SAMARBEID BARN OG FAMILIE SOSIALE TJENESTER OG SYSSELSETTING HELSE OMSORG GENERELLE UTGIFTER OG INNTEKTER Side 2 av 25

3 GENERELT TILSYN OG FORVALTNINGSREVISJON har vi til nå hatt flere mer rutinemessige branntilsyn og tilsyn med drikkevann. Fra Fylkesmannen har det vært gjennomført et tilsyn med styring med informasjonsflyten mellom kommunens barnevernstjeneste og kommunens helse- og omsorgstjeneste. Her foreligger det ikke noen rapport ennå. Flere forvaltningsrevisjonsprosjekt er i oppstartsfasen. Disse kan vi rapportere resultat av i enten neste tertial eller årsmelding. MEDARBEIDERNE MÅL Status Seniorpolitikk: Gjennomsnittsalder ved pensjonering (AFP/alderspensjon) Lærer 64 Andre 65 Nærvær 94,5 91,7 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? ** 5,0 Måles ved årets slutt. Gjennomføres i oktober 2014 Nærvær Tabellen viser nærværsprosenten per 1. tertial for det enkelte planområde de siste fire år. Planområde: Administrative fellestjenester 95,5 % 99,1 % 100,0 % 92,6 % 3 Skole 92,7 % 96,8 % 94,3 % 94,7 % 4 Barnehage 89,1 % 89,6 % 96,7 % 94,0 % 5 Kultur og fritid 97,3 % 97,1 % 96,5 % 98,0 % 6 Tekniske tjenester 91,2 % 91,3 % 49,7 % 91,8 % 7 Bygg/eiendom/areal 90,2 % 93,9 % 100,0 % 94,3 % 8 Interkommunale samarbeid 99,4 % 98,6 % 100,0 % 98,4 % 9 Barn og familie 92,9 % 93,0 % 42,5 % 95,2 % 10 Sosiale tjenester og sysselsetting 91,3 % 94,8 % 96,2 % 94,8 % 11 Helse 89,1 % 90,6 % 94,8 % 92,5 % 12 Omsorg 91,5 % 90,1 % 94,1 % 93,0 % Totalt 91,7 % 93,2 % 90,9 % 93,9 % Nærværsutviklingen er ikke som ønsket. Vi følger situasjonen opp med de tiltak og virkemidler vi har, blant annet: Tilrettelegging på arbeidsplassen Fokus på arbeidsmiljø og trivsel Oppfølging av sykemeldte, jfr. også IA-avtalen Der det er størst fravær, innen omsorg, er det i gang et eget prosjekt der ansatte, ledere og tillitsvalgte i samarbeid med Arbeidslivssenteret, arbeider med temaer som holdninger og bevisstgjøring i alle ledd. Arbeidsgiver har et stort ansvar for tilrettelegging og oppfølging. Den ansatte har også et ansvar for å bidra til samarbeid om et godt arbeidsmiljø og kommunikasjon med arbeidsgiver om muligheter for tilrettelegging. Side 3 av 25

4 Overtid Utbetaling av overtid 1. tertial med sammenligningstall for fem tidligere år. Planomr Administrative fellestjenester Næring og miljø Skole Barnehage Kultur og fritid Teknisk drift Bygg/eiendom/areal Interkommunale samarbeid Barn og familie Sosiale tjenester og sysselsetting Helse Omsorg Det er en økning i utbetalinger til overtid, økningen er innen planområde 12 Omsorg. Dette er i hovedsak knyttet til sykefravær med påfølgende overtid for å dekke opp for nødvendig fagkompetanse. ØKONOMI I regjeringen Solberg sitt forslag til statsbudsjett kom det noen endringer som kommunen ikke rakk å innarbeide i sitt budsjett før vedtak. Endringene er ikke store samlet sett og oppveier i hovedsak hverandre. Følgende endringer er hensyntatt i kommunens rammeoverføringer fra staten: Effekt på rammetilskuddet: -488 Endringer barnehage -667 Endringer skole -219 Endringer barnevern 42 Uttrekk rus fra rammetilskuddet -268 Dobbeltrom sykehjem 23 Helsestasjon - skolehelsetjenesten 196 Skatt og deflator (blant annet lavere lønnsvekst og lavere skatteinntekt) 405 Etter at revidert nasjonalbudsjett er vedtatt av Stortinget er det i tillegg følgende endring: Endring barnehage større behov for barnehageplass 169 Side 4 av 25

5 De elementer som antas å få effekt på kommunens budsjett for 2014 er som følger: alle tall i hele 1000 kr Økte inntekter / red. utgifter Red. inntekter / økte utgifter Redusert anslag skatt og inntektsutjevning -580 Redusert rammetilskudd -515 Barnehage, virkning 1/1-14: - Økt makspris foreldrebetaling, beregnet effekt Økt sats tilskudd private barnehager Grunnskole, virkning 1/ Ikke kompensasjon for kulturskole i SFO-tida 89 - ikke frukt og grønt på ungdomstrinnet 77 Uttrekk av rus fra rammetilskuddet, økt statstilskudd i stedet? 268 Sum Totalvirkning -461 Kommunens samlede økonomiske avvik per 1. tertial oppsummeres slik: Planområde 6, snøbrøyting -1,8 mill. kr Planområde 7, snøbrøyting og kutt tallfestes ikke per nå Planområde 9, barnevern -1,8 mill. kr Planområde 13, ramme/skatt -1,1 mill. kr Planområde 13, utbytte 0,6 mill. kr Planområde 13, redusert avdrag tallfestes ikke per nå Side 5 av 25

6 PLANOMRÅDENE OM PLANOMRÅDET 01 ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER Planområdet inneholder alle utgifter knyttet til den politiske og administrative styringen av kommunen. I planområdet inngår, servicetorg, politisk sekretariat, post- og arkiv, personalarbeid, informasjon, økonomistyring, kvalitetssystem, internkontroll og utviklingsoppgaver for enhetene, eldreråd, overformynderi, kontrollutvalget, inkl. utgifter til revisjon, tilskudd til 3-1 samarbeid vedrørende skatt/innfordring og lønn/regnskap og innkjøpssamarbeidet, store fellesposter som AFP og forsikringer, frikjøp hovedtillitsvalgte, felles IKT-utgifter STYRINGSKORT TJENESTEPERSPEKTIVET 2014 Folkevalgte Alt i alt, hvor fornøyd er dere med kvaliteten på saksdokumentene? 4,2 * MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2014 Nærvær 97 95,5 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5 ** *) Ikke gjennomført ennå. **) Medarbeiderundersøkelsen er i oktober 2014 KOMMENTARER Det er ingen god utvikling av nærværsprosenten. Vi har god oversikt over årsakene og de er ikke arbeidsmiljørelatert. Det følges likevel opp med tiltak der det er mulig. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2014 Fortsette arbeidet med fullelektronisk saksbehandling og arkiv. Dette er sentralt for å effektivisere og tilrettelegge for flere tjenester på internett. Arbeidet er i rute. Det er opprettet DigitalPost-konto for oversendelse digitalt til andre offentlige instanser. Forprosjekt for skanning av historiske arkiv er gjennomført. Samarbeidsprosjekt med Lillehammer og Øyer om fullelektronisk arkiv er i rute. Det er fullelektroniske saksbehandlere på rådhuset, disse arkivdelene blir fullelektroniske som arkiv først. Flere skjema på hjemmesiden (for selvbetjening). Det er per nå ikke flere skjema på nett, men det vil sammen med Lillehammer og Øyer kommuner arbeides med dette utover høsten. Etablere og organisere nytt legesenter med fokus på kvalitetssikring og god drift. Utbyggingssaken er i rute om kommunestyret slutter seg til formannskapets innstilling vedrørende ramme- og momsavklaring. Enhetstilknytningen til legesenteret er under vurdering. Være pådriver for etablering av god internkontroll i alle enheter. Flere aktiviteter er utført og nye er under planlegging, herunder større bruk av internrevisjon. Være prosessledere for omstilling og effektiviseringstiltak. Kontinuerlig prosess. Videreutvikle arbeidsgiverstrategien, herunder etiske retningslinjer. Det er utarbeidet en prosjektbeskrivelse. Vi har fått skjønnsmidler fra Fylkesmannen til arbeidet. Et deltema blir også kommunens «case» i innovasjonsstudiet til Høgskolen på Lillehammer. Fylkesmannen betaler for 4 studieplasser. Strategisk kompetansestyring ved å bistå planområdene med å utarbeide sine planer. Første generasjons planer skal etter planen være ferdige i september Side 6 av 25

7 Være en pådriver for forbedringsarbeid knyttet til informasjon og service. Arbeidet er nå forankret i lederforum (rådmannsteam og enhetsledere) og i samarbeidsmøtet (rådmann og hovedtillitsvalgte). Det er utarbeidet en serviceplakat som alle enheter og avdelinger skal gå igjennom og reflekterer rundt. Tidlig innsats og samhandling; ved å bistå enhetene med systemrettet arbeid. Å gjennomgå de tverrfaglige møteplassene er ett av tiltakene som er i gang. Videreutvikle oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer på befolkningsnivå, som grunnlag for beslutninger om folkehelsesatsinger på kort sikt og i langtidsplanlegging. Arbeidet er godt i gang, og vi tar sikte på å ha det lovpålagte og det mest relevante på plass til revisjon av kommunal planstrategi. Denne skal behandles i løpet av 1. år i ny kommunestyreperiode. Etablere interkommunal frisklivssentral. Interkommunale frisklivssentralen ble etablert 1. mars 2014 med Lillehammer, Øyer og Ringebu. Gausdal ble med 1. mai, jfr. vedtak i kommunestyret. ØKONOMI Per nå ser planområdet ut til å balansere ved årsslutt. OM PLANOMRÅDET 02 NÆRING OG MILJØ Planområdet omfatter næringsarbeid, miljøvern og utmarksforvaltning. I dette inngår personell innen næringsutvikling, landbruksforvaltning, utmarksforvaltning, turistinformasjon, støtte til næringslivet, og tiltak innen miljøvern, vilt, fisk og friluftsliv. STYRINGSKORT SAMFUNNSPERSPEKTIVET 2014 Areal omdisponert dyrket mark (KOSTRA) 0 Måles ved Jordbruksareal i drift (daa) årets slutt. ( ) Antall søkere 315 (640) Planting (foryngelse) (antall planter) (1,1 mill.) Måles ved årets slutt Ungskogpleie (daa) (Mekanisk etterarbeid og avstandsregulering) (4 000) Næringslokaler tilgjengelig for etablering av nye virksomheter (antall kontor) 0 0 Næringsarealer tilgjengelig til enhver tid, daa TJENESTEPERSPEKTIVET 2014 Andel søknader levert elektronisk (PT) (%) 90 (90) Full Antall klager i forbindelse med PT/RMT 3 (6) Positiv Brukerne opplever at de får god service (1-6) melding dialogmøte Brukerne opplever at rådgivningen / saksbehandlingen er god (1-6) = søknadsomgang 20. aug. Rapport etter dialogmøte Side 7 av 25

8 Brukerne opplever at de får god informasjon = *) Tall i parentes er tall for regionen. KOMMENTARER Kommunen har ikke lenger næringslokaler tilgjengelig etter at Gausdal Eiendom ble solgt. Det blir ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2013 og Som et alternativ til spørreundersøkelse gjennomføres dialogmøte med faglag og politikere som arena for tilbakemeldinger. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2014 Arbeide med kvalitet og internkontroll er iverksatt. Arbeidsoppgaver er ansvarsplassert og det er startet med å utarbeide rutinebeskrivelser for viktige saksområder. Markedsføre mulighetene for næringsetablering i kommunen, herunder å tiltrekke seg nye (store) næringsaktører til Steinsmoen industriområde. Hunton AS glapp, så det må lages ny strategi for markedsføring. Medvirke til næringsutvikling knytta til Langsua verneområde for å skape flere arbeidsplasser, mellom anna gjennom prosjektet The Moose Highway. Prosjektet er inne i siste prosjektåret, og det søkes nå om midler til konkrete reiselivstiltak. Bidra aktivt i utarbeidelsen av forvaltningsplan for Langsua, slik at den blir til beste for kommunen og brukerne av området. Arbeidet er ikke starta. Bidra aktivt i arbeidet med forvaltningsplan for Lågen med sideelver, med sikte på forebyggende tiltak mot flomskader. Arbeidet er godt i gjenge, og kommunen er representert i arbeidsgruppa. Fullføre regional kommunedelplan landbruk og bidra til en offensiv næringsutvikling av landbruket i kommunen. Høringsdokument er utarbeidet og lagt ut til høring. Bidra til økt utnyttelse av skogen som virkes- og energiressurs, herunder oppbygging av framtidige skogressurser gjennom tilfredsstillende foryngelse. Ekstra innsats på organisering av vegopprusting. Utarbeid tilskuddsatser for skogkultur i samarbeid med skogeierlagene. Iverksatt bestilling av nye skogbruksplaner i Lillehammer. Holde belastningen rovvilt påfører beitebruken i kommunen på et lavt nivå. Sendt søknad om ekstra uttak av potensielle skadedyr på våren til Fylkesmannen og Miljødirektoratet. Det har vært hiuttak av jerv i Langsua og skutt bjørn i Øyer og Gausdal kommuner. Det er arbeidet med organisering av skadefellingslag og søkt om tilskudd til ekstraordinært tilsyn. ØKONOMI Planområdet ser per nå ut til å balansere ved årets slutt. Side 8 av 25

9 OM PLANOMRÅDET 03 SKOLE Planområdet omfatter undervisning ved skolene i Forset, Fjerdum, Engjom, Follebu, ungdomsskolen, voksenopplæringen, samt skolefritidsordningen ved Forset, Engjom, Fjerdum og Follebu. STYRINGSKORT TJENESTEPERSPEKTIVET 2014 Læringsresultat 5. trinn (Skala 1 3) Høsten 2014 Leseferdighet 2,0 - Regneferdighet 2,0 - Engelskferdighet 2,0 - Læringsresultat 8. trinn (Skala 1 5) Høsten 2014 Leseferdighet 3,0 - Regneferdighet 2,9 - Engelskferdighet 2,9 - Læringsresultat 9. trinn (Skala 1 5) Høsten 2014 Leseferdighet 3,3 - Regneferdighet 3,3 - Eksamensresultat 10. trinn (Skala 1-6) Juni 2014 Norsk hovedmål skriftlig 3,9 - Matematikk skriftlig 3,5 - Engelsk skriftlig 4,0 - Læringsmiljø7. trinn (Skala 1-5) Mobbing på skolen 1,2 1,4 Motivasjon for læring 4,0 3,6 Elevdemokrati 3,5 3,6 Faglig veiledning fra lærer til elev/vurdering for læring 3,4 3,5 Læringsmiljø 10. trinn (Skala 1-5) Mobbing på skolen 1,2 1,2 Motivasjon for læring 4,0 3,8 Elevdemokrati 4,0 3,3 Faglig veiledning fra lærer til elev/vurdering for læring 3,5 3,3 Gausdalsmodellen implementert i barneskolene Høsten, 1 skole Opplæring i bruk av SOL på barneskolene innen % I gang SOL tatt i bruk i hele grunnskolen -- x System for skolebasert vurdering i bruk i Gausdalsskolen innen % MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2014 I gang Nærvær 97,0 92,7 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,2 * * Medarbeiderundersøkelsen er i oktober 2014 Side 9 av 25

10 KOMMENTARER Læringsresultatene er klare i løpet av høsten Elevundersøkelsen for 7.klasse, viser at gausdalsskolen må holde trykket oppe i anti-mobbearbeidet. Elevene rapporterer om mer mobbing enn det vi ønsker og har som målsetning. Motivasjon for læring er vesentlig, og elevene gir tilbakemelding på at dette området må jobbes med. Vi ligger over målsetting på elevdemokrati. «Faglig veiledning fra lærer til elev» er tatt ut som indikator i Elevundersøkelsen. Vi bruker derfor «Vurdering for læring» som det mest nærliggende punktet i undersøkelsen. Resultatet der viser at vi ligger på målsetningen vår. Vi bør ikke slå oss til ro med denne scoren, og vil forhåpentligvis forbedre oss på området. Elevundersøkelsen for 10.klasse viser at det er liten grad av mobbing på Gausdal ungdomsskole. Skolen må likevel jobbe for å øke motivasjonen for læring. Der gir elevene skolen lavere score enn målsetning. Undersøkelsen viser i tillegg et lavere resultat på elevdemokrati, med en differanse på 0,7. Sykefraværet øker for ansatte i gausdalsskolen, og vi ligger under det nærværstallet vi har som målsetning. Det er flere langtidssykmeldinger på flere av skolene. Skolene jobber med tett oppfølging og tilrettelegging, der det er mulig. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2014 Videreføre Gausdalsmodellen i skolene. Opprette en pilotskole. Planlegging av piloten er godt i gang. Fysioterapeut, Ergoterapeut og Follebu skole er våren 2014 i en planleggingsfase, der første milepæl er oppstart med 1.klassene høsten Bedre leseferdighetene i Gausdalsskolen ved opplæring og innføring av leseopplæringsverktøyet SOL. Denne prosessen er godt i gang, og innføringsplanen følges ved alle skolene. Opplæringa av de ansatte på barnetrinnet er planlagt gjennomført innen februar Det planlegges kursing av de ansatte ved Gausdal ungdomsskole høsten Utvikle system for skolebasert vurdering for skoleeier, skoleledere og lærere. Dette systemet utvikles og prøves ut dette skoleåret. Alle skolene er i gang med observasjon/skolevandring i klasserommet. Gausdalsskolen er under veiledning av Utdanningsdirektoratets veilederkorps. Gausdal ungdomsskole har i tillegg ekstern veileder knyttet til Ungdomsskolemeldinga. Øke tilpasset opplæring og redusere behovet for spesialundervisning i samhandling med PPtjenesten. Handlingsplanen vil danne grunnlag for ny organisering og praksis i gausdalsskolen. Elementer i handlingsplanen iverksettes høsten ØKONOMI Ved utgangen av april er det et netto merforbruk på grunnskole. Det ser per nå ut til at det meste av dette kan hentes inn i løpet av året eller dekkes av overskuddsfond, men dette følges opp tett. Drifta av voksenopplæringstilbudet er innenfor de tildelte rammer. Side 10 av 25

11 OM PLANOMRÅDET 04 BARNEHAGE Planområdet omfatter Kornhaug/Forset og Myra/Fjerdum barnehager samt tilskudd til private barnehager. STYRINGSKORT TJENESTEPERSPEKTIVET 2014 Alle 4 og 5 åringer skal ha en venn i barnehagen (mai/juni) 100 % Utsettes til nov. Lage nye prosedyrer/rutinebeskrivelser knyttet til internkontroll. 3 3 Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at de får god informasjon 4,9 4,8 Brukerne av de kommunale barnehagene opplever medinnflytelse / medvirkning 4,7 4,5 I hvilken grad er brukerne fornøyd med barnehagen barnet går i, totalt sett. 5,2 4,9 Prosedyrebeskrivelse vedrørende antimobbing innen Rapporteres i 100 % 2. tertial Barnehagene jobber i henhold til prosedyrer for Gausdalsmodellen. 100 % 100 % MEDARBEIDERPERSPEKTIVET Nærvær 93 89,1 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,4 * * Medarbeiderundersøkelsen er i oktober 2014 KOMMENTARER Det skal utarbeides en felles plan og opplegg for barnesamtaler for å måle blant annet «Alle 4 og 5 åringer skal ha en venn». Dette arbeidet er planlagt ferdig i oktober, derfor utsetter vi denne undersøkelsen til november Det er flere ansatte som har vært langtids sykmeldte første tertial. Det har vært arbeidet med oppfølging av den enkelte ansatte og tilrettelegging av arbeidssituasjonen der dette har vært mulig. STATUS VEDR. FOKUS 2014 Tidlig innsats - Gausdalsmodellen Implementeringen av Gausdalsmodellen fortsetter planmessig i alle barnehagene og i nært samarbeid med barnefysioterapeut og helsesøster. Gausdalsmodellen med barnefysioterapeut og helsesøster i barnehagen er i ordinær drift. Det er i denne perioden ikke systematisk oppfølging i hver barnehage. Barnehagene melder fra til fysioterapeut når de har behov for oppfølging. Dette er planlagt slik dette året for at fysioterapeuten skal ha tid til å utvikle og sette i gang en pilot i 1. klasse ved Follebu skole. Det opprettes en pilot (barnehage) som skal ha fokus på barns psykososiale miljø, i samarbeid med PP-tjenesten. Piloten er planlagt til Fjerdum barnehage, men er utsatt på ubestemt tid på grunn av sykdom i PPT. Side 11 av 25

12 Barns trivsel i barnehagen Barnehagene arbeider systematisk med ulike utviklingsarbeider i egen barnehage knyttet til dette. Felles kompetanseheving for alle ansatte på tema mobbing i Alle barnehagene har tiltak i eget styringskort med dette som fokusområde. Det har vært felles kompetanseheving for styrere og pedagogisk ledere på tema barnesamtaler. Fylkesmannen arrangerte et kurs på Gjøvik i januar. I mars arrangerte Gausdal, Lillehammer og Øyer et felles kurs for pedagogiske ledere og styrere. På bakgrunn av denne kompetansen skal det utarbeides en felles plan og opplegg for barnesamtaler for alle barnehagene. Arbeidet starter i mai og er planlagt ferdig i oktober. Det er planlagt en felles planleggingsdag i august for alle ansatte for å få en felles kompetanseheving rundt tema mobbing. Internkontroll Bruke dataverktøy mer aktivt som årshjul for arbeidet. Utvikle og legge inn nye prosedyrer / rutinebeskrivelser i systemet. Dataverktøyet er tatt i bruk og det er lagt inn en del nye gjøremål i årshjulet Dette er et kontinuerlig arbeid som fortsetter. Det er utarbeidet 3 nye prosedyrer for planområde og dette arbeidet fortsetter videre. ØKONOMI Drifta av de kommunale barnehagene er innenfor tildelte rammer. Utfordringen knytter seg til tilskudd til private barnehager og forståelsen av regelverket. Det er ventet en avklaring fra Utdanningsdirektoratet (evt. Departementet) i denne saken. Dette kommer en derfor tilbake til i rapporteringen per 2. tertial. OM PLANOMRÅDET 05 KULTUR OG FRITID Planområdet omfatter: Kulturskole, allmennkultur, frivilligsentral, bibliotek, idrett og ungdomsarbeid. STYRINGSKORT TJENESTEPERSPEKTIVET 2014 Antall medlemmer i juniorkorps (skolekorps) Antall nye aktiviteter/prosjekter for barn og unge i Gausdal arena. 4 0 Antall kulturaktiviteter i samarbeid med GVS 4 2 Antall aktiviteter for UKM, -et regionsamarbeid 1 1 Antall sangstunder, musikk for eldre og demente Antall utlån alle medier, biblioteket per innbygger 4,0 Telles opp på slutten av året. Antall arrangementer i biblioteket for voksne 12 6 Antall arrangementer i biblioteket for barn 12 7 Antall samarbeidsmøter med idrettsrådet og idrettslag 12 2 Antall samarbeidsmøter med skolene om «Idrett i skole» 5 5 Antall frivillige tilknyttet Frivilligsentralen Antall besøksvenner tilknyttet Frivilligsentralen Antall arrangementer i regi av Den Kulturelle Spaserstokken 16 8 Side 12 av 25

13 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2014 Nærvær 93,5 97,3 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,4 * *Medarbeiderundersøkelsen er i oktober 2014 KOMMENTARER Nye elever i juniorkorps tas opp høsten Det er i dag 10 elever i juniorkorpset. Det planlegges nye prosjekter for unge på høstsemesteret. Det legges opp til mer kultursamarbeid med GVS på høstsemesteret. UKM er gjennomført med god oppslutning fra ungdom i Gausdal. Plan for arrangementer i regi av den kulturelle spaserstokk og arrangementer i biblioteket er i rute. Det legges opp til flere arrangementer på høstsemesteret. Antall møter med idrettsrådet er redusert på grunn av at idrettskonsulentstillingen er borte. STATUS VEDRØRENDE FOKUS Gausdal Arena og kulturskolen Opprettholde og utvikle eksisterende og nye aktiviteter på Gausdal Arena. Vi planlegger nye aktiviteter knyttet til dans i kulturskolen på høstsemesteret. Videreutvikle samarbeidet mellom kulturskole og frivilligsentralen gjennom aktiviteter knyttet til musikk for eldre og demente på institusjon. Dette er i rute og vi gjennomfører sangstunder for Follebu og Forset omsorgssenter ukentlig. Gjennomføre Ungdommens kulturmønstring i samarbeid med Lillehammer-regionen. Dette ble gjennomført i januar og fylkesmønstringa ble avviklet i april med god oppslutning blant ungdom fra Gausdal. 2. Bibliotektjenesten Stimulere og tilrettelegge for fortsatt økt bruk av bibliotekrommet med ulike aktiviteter for ulike brukergrupper. Det er stor aktivitet i biblioteket. Både skoler og barnehager benytter seg av biblioteket på dagtid i tillegg til mange arrangementer på kveldstid. Kulturskolen og biblioteket har inngått samarbeid om huskonserter med god oppslutning. 3. Frivillig sektor Utarbeide en frivilligmelding med strategi for samhandling mellom kommunal og frivillig sektor. I planoversikten til strategiplanen er denne planen satt opp i Det er derfor ikke samsvar mellom teksten her og planoversikten. Vi legger planoversikten til grunn, og derfor blir det ikke arbeidet med frivilligmelding i Samarbeidspart arrangementer Markere 200-årsjubileet for grunnloven 2014 Det har vært gjennomført utstilling bygget på 1814 historien på biblioteket. Skolene er i gang med prosjekter i forbindelse med grunnlovsjubilèet. 5. Vedlikehold anlegg Utvidelse av Follebu gravplass. Gjennomføringen er i rute i forhold til ferdigstillelse august ØKONOMI Planområdet ser per nå ut til å balansere ved årets slutt. Side 13 av 25

14 OM PLANOMRÅDET 06 TEKNISK DRIFT Planområdet omfatter prosjektering, veger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, brannvern og feiing, vann- og avløpsanlegg, renovasjon, septik og idrettsforvaltning. STYRINGSKORT TJENESTEPERSPEKTIVET 2014 Avvik på levering av vann i tilfredsstillende mengde og kvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter. (Serviceerklæring.) 0 1 Avvik på bortledning og rensing av avløpsvann i henhold til standard fastsatt i serviceerklæring. <4 2 Avvik på vedlikehold av kommunale veger i henhold til avtalt standard. (Serviceerklæring) <6 3 MEDARBEIDERTILFREDSHET 2014 Nærvær 95 90,5 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,2 * * Medarbeiderundersøkelsen er i oktober 2014 KOMMENTARER Avviket på levering av vann er ett tilfelle av koliforme bakterier i Tarud høydebasseng. Avvik på bortledning av avløpsvann er tilfeller av overløp i Svingvoll og ved Nørstevold. Når det gjelder avvik på kommunale veger er dette for sporete og glatt kjørebane i forhold til serviceavtalen. Teknisk enhet har hatt mange langtidssykemeldinger som trekker ned nærværstallene. Sykemeldingene antas ikke å være på grunn av jobben, men andre forhold. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2014 Revidere hovedplan vann og avløp for å sikre gode og framtidsretta tekniske og økonomiske løsninger på VAR-området. Er under arbeid. God kvalitet på ledningsnettet for å redusere lekkasjer inn/ut på ledningsnettet. Det letes etter / har funnet en del større lekkasjer som det arbeides med å tette. Øke fleksibilitet i vannforsyning til hytteområdene Sør-Skei og Austlid. Dette arbeides med i forbindelse med planlegging av nye områder. Det jobbes også med grunnerverv for utvidelse av Skei vannverk. Øke kapasiteten i Forset vannverk for å sikre leveranser av vann til abonnenter som forsynes fra vannverket i Forset. Det er boret nye grunnvannsbrønner som gir økt kapasitet. Sikre vann og avløpsløsninger mellom Skei renseanlegg og Nersetra. Avventer signering av avtaler fra grunneiere. Fullføre kildesortering i østre dalføre. Under arbeid. Ny avtale på septiktømming. Foreløpig ikke gjort noe med dette. Effektivisere rutiner ved avlesning av vannmålere. Foreløpig ikke gjort noe. Følge opp private avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller gjeldende forskriftskrav. Pågår løpende. ØKONOMI Det har vært en krevende vinter grunnet svært mange snøfall. Årets budsjett er allerede overforbrukt med 0,9 mill. kr. Med normalt forbruk av brøyting og strøing resten av året vil det kunne bli et Side 14 av 25

15 merforbruk i størrelsesorden 1,8 mill. kr totalt. Det er ikke mulig å kunne hente inn dette merforbruket innen planområdet i løpet av året. Det er per nå ikke kjent avvik for øvrig på planområdet. 07 BYGG/EINDOM/AREAL OM PLANOMRÅDET Planområdet omfatter omsorgsboliger, sosiale boliger, støtteordninger, utleievirksomhet, byggesak, oppmåling, arealplanlegging, egen næringsvirksomhet og utbyggingsområder for boliger. Hele kommunens bygningsmasse er nå samlet på dette planområdet. STYRINGSKORT **) TJENESTEPERSPEKTIVET 2014 Andel saker innenfor lovpålagt saksbehandlingstid (søknader, meldinger, planforslag) (%) Antall samarbeidsmøter med idrettsrådet og idrettslagene 8 1 Hvor fornøyd er du med kvaliteten i saksbehandlingen 5 Hvor fornøyd er du med servicen du får fra enheten 5 Hvor fornøyd er du med saksbehandlingstiden 5 Tilstandsgrad kommunale bygg * 1,8 1,9 *)Tilstandsgrad måles fra 0 3, der 0 = som nytt og 3 = omfattende mangler var første gang alle byggene ble registrert. Det er derfor noe usikkert om tilstandsgraden er eksakt den samme i dag. **) Medarbeiderperspektivet er rapportert under planområde 6. KOMMENTARER Det har foreløpig ikke vært gjennomført brukerundersøkelse angående saksbehandlingen. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2014 Gjennomføre forvaltnings- og rehabiliteringsplan for kommunens eiendomsmasse. Er påstartet, men stoppet litt opp i forbindelse med nyansettelse. Gjennom nye internkontrollrutiner hensynta de formelle krav til saksbehandling og dokumentasjon som matrikkelloven stiller. Foreløpig ikke gjort noe. Etablere interkommunalt byggetilsyn. Foreløpig ikke satt på dagsorden med de andre kommunene. Gjennomføre forprosjekt ny skole Linflåa for å sikre et godt beslutningsunderlag for kommunestyrets behandling av prosjektet. Går etter planen med formannskaps- og kommunestyrebehandling i juni. Yte bistand i forbindelse med utarbeidelse av Boligsosial handlingsplan. Kriterier/rutiner for tildeling av kommunale boliger utarbeides. Vi samarbeider nå med Lillehammer kommune om kompetanseheving. Vurdere omorganisering av renholdstjenesten. Er påstartet, men stoppet litt opp i forbindelse med skifte av saksbehandler. Revisjon av kommuneplanens arealdel Arbeidet er igangsatt. Side 15 av 25

16 Prioritering og igangsetting av andre planoppgaver i henhold til kommuneplanens handlingsdel. Arbeid med flere reguleringsplaner er igangsatt, samt at arbeid med delplan for Veslesetra pågår. Rapportering i henhold til sak 72/13 - investeringsmidler 7,5 mill. kr, kommunestyrets møte I tråd med vedtak i saken skal det rapporteres tertialvis på bruk av disse midlene. Per utgangen av april er status som følger: Prioriterte prosjekt Anslått ramme Utgiftsført Status - kommentarer Investering som følge av pålegg etter brannsyn Opprinnelig bevilgning til pålegg etter brannsyn er 2,7 mill. kr. Dette ble for lite, overskytende dekkes av denne ramma. Hellerudbakken Rehabilitering av utleiebolig Jordmorvegen Rehabilitering av utleiebolig Forset barneskole Mindre rehabiliteringsprosjekt Forset omsorgssenter Rehabilitering av tak Flatland Etablering av nedgravd søppelanlegg Foreløpig er ikke hele investeringsposten fordelt ut på prosjekter. Dette som følge av skifte av medarbeider og at utarbeidelse av prioritert handlingsplan for rehabilitering av kommunale bygg dermed ikke er klar. Det er også viktig å se rehabiliteringen i sammenheng med pågående arbeid med EPC kontrakter da dette vil kunne gripe inn i hverandre. Sak knyttet til EPC-kontrakter vil bli forelagt kommunestyret på høsten Status Fjerdum seter, jamfør kommunestyrets vedtak desember Forprosjektet vil bli gjennomført i løpet av høsten ØKONOMI Også på planområde 7 er det et merforbruk knyttet til snørydding rundt kommunale bygg/anlegg. Merforbruket per april er ca. 0,5 mill. kr. For øvrig er det ingen enkeltposter som peker seg ut i forhold til vesentlige avvik. Det hefter likevel en stor utfordring til realisering av hele kutt-kravet på planområdet. Dette følges opp og rapporteres nærmere i forbindelse med rapporteringen per 2. tertial. Side 16 av 25

17 OM PLANOMRÅDET 08 INTERKOMMUNALT SAMARBEID Området omfatter poster knyttet til interkommunalt samarbeid der kommunen har regnskapsansvaret. Dette innebærer i praksis utgifter og inntekter til Regionrådet og felles Landbrukskontor for Lillehammer-regionen. Utgiftene og inntektene her skal både i budsjettet og regnskapet balansere. Kommunens tilskudd til deltakelse i fellesskapene føres på de respektive planområdene, det vil si planområde 2 næring og miljø for landbrukskontoret, og planområde 1 for både felles økonomikontor og felles innfordringskontor. STYRINGSKORT MEDARBEIDERPERSPEKTIVET * 2014 Nærvær (%) 99 99,4 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,2 * *)Dette gjelder regionalt landbrukskontor. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres i oktober ØKONOMI Planområdet vil balansere ved årets slutt. OM PLANOMRÅDET 09 BARN OG FAMILIE Planområdet består av pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjons- og skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg, barnefysioterapi og barneverntjeneste. STYRINGSKORT TJENESTEPERSPEKTIVET 2014 Andel barn i tiltak under barnevernet som har tiltaksplan 100 % 97 % Andel barn som henvises til PPT, som får sakkyndig vurdering 100 % 100 % I hvor stor grad brukere opplever at de deltar i utarbeidelsen av egen tiltaksplan / IP 5,2 ** Andel foreldre som opplever at de får veiledning på egne barns utvikling 5,0 ** I hvor stor grad brukere opplever at barnevernet samarbeider/samordner seg med andre offentlige kontorer 4,8 ** I hvor stor grad foreldre opplever at barnevernets hjelp gjør det lettere å oppdra sitt/deres barn 4,8 ** Side 17 av 25

18 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2014 Nærvær 96 92,9 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5 * *Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres oktober 2014 **Brukerundersøkelsen er ikke gjennomført ennå KOMMENTARER Det jobbes godt for å nå oppsatte mål og fokus for Det er stor grad av tverrfaglig innsats. STATUS VEDRØRENDE FOKUS ) Tverrfaglig arbeid med utvikling av helhetlig modell for samordning. Dette er et omfattende arbeid som i første omgang et igangsatt men gjennomgang av tverrfaglige møteplasser. 2) Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT): Rapportering fra politiråd og deltakere i SLT-modellen gir grunn til å anta at organiseringen fungerer godt i forhold til forebygging av hasj og alkohol blant de yngste. 3) Samarbeid med NAV i forhold til forebygging av barnefattigdom: Det er igangsatt et arbeid, sammen med NAV, for å se videre på problematikken barnefattigdom og levekårsutsatte familier. 4) Gausdalsmodellen videreutvikling: Gausdalsmodellen med aktivitet, motorikk, læring og helse for gruppa 3-6 år i barnehage er implementert og lagt inn i drift. Det er igangsatt en videreutvikling av modellen inn i 1.klasse i en pilot på Follebu skole. Barnefysioterapeut samarbeider med skole, ergoterapeut og andre om utvikling av piloten. 5) Utvikling av lavterskeltilbud på psykisk helse barn/unge: Familieteamet ble etablert høsten Pr. i dag har de arbeidet med ca. 50 saker. Dette er både etablerte saker i samarbeid med andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten, men også nye brukergrupper som søker tidlig hjelp til ulik problematikk. 6) Familieråd som modell i flere tjenester: Gausdal er vertskommune for et interkommunalt prosjekt for tilbud om bruk av familieråd til flere familier utenom barnevern. Familieråd gir folk mulighet for støtte til å finne løsninger på leveutfordringer i egen familie og nettverk. Dette er ikke en erstatning for offentlige hjelpetiltak, men et supplement og alternativ. 7) Hvordan avdekke vold i nære relasjoner og andre forhold som påvirker barns levekår negativt. Planarbeidet sees i sammenheng med opplæringen «Tidlig Inn», utviklingen av nye behandlingslinjer fra sykehusene og nye retningslinjer fra staten om tidlig oppdagelse av vold mot gravide kvinner. ØKONOMI Planområdet har store utfordringer med driftsrammen sin i 2014, og det er innen barnevernstjenesten utfordringen i hovedsak ligger. Det ble et stort merforbruk i 2014, og deler av det følger med over i Det er i tillegg kommet nye krevende saker i 2014 som utfordrer kommunen ytterligere med anslagsvis 0,9 mill. kr. En økning på 40 % i kommunenes egenandeler på statlige tiltak til ,- pr. måned per Tiltak fører til stor utgiftsøkning. Det er også nye omsorgssaker som behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosial saker, plasseringer i fosterhjem og institusjon som genererer nye utgifter uten at «gamle» saker og utgifter kan avsluttes først. Det blir nå gjort et arbeid for å redusere utgifter til blant annet barnehageplasser og SFO-plasser. Dette er forebyggende tiltak som reduserer utgifter på barnevern nå, Side 18 av 25

19 men som kan medføre større utgifter for andre enheter og, i verste fall, føre til større press på plasseringer om noen år når familier ikke får tidlig hjelp. Per nå ser det ut til at det kan bli et merforbruk i størrelsesorden 1,8 mill. kr ved årets utgang. OM PLANOMRÅDET 10 SOSIALE TJENESTER OG SYSSELSETTING Planområdet består av gjeldsrådgivning, bostøtte, saksbehandling av Husbankens låne- og tilskuddsordninger, sosial rådgivning, økonomisk sosialhjelp, tilbud til rusmisbrukere, flyktningetjeneste, sysselsetting, aktivitets og arbeidstilbud for funksjonshemmede, oppfølgingstjeneste for ungdom, samt GAVO. STYRINGSKORT TJENESTEPERSPEKTIVET 2014 Brukerne opplever at det er lett å komme i kontakt med tjenesten. 5,0 ** Brukerne opplever å bli behandlet med respekt 5,5 ** Brukerne opplever å bli tatt på alvor. 5,5 ** ** Flyktninger I henhold til kommunestyrevedtak skal det bosettes 5 flykninger i 100 % 0 % kommunen hvert år Ungdomsgarantien: Ungdom under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid, skal få tilbud om arbeidsrettede tiltak gjennom den eksisterende ungdomsgarantien, i 100 % 100 % samarbeid med Oppfølgingstjenesten Tiltaksgaranti for åringer: Andel arbeidssøkere mellom år med oppfølging siste 3 måneder. 85 % 93 % MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2014 Nærvær 95 91,3 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,0 * *Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres oktober ** Tjenesteperspektivet: Det gjennomføres brukerundersøkelse hvert 2. år. Neste undersøkelse er i KOMMENTARER Bosetting: En familie på 5 personer blir bosatt i juni 2014 og målsettingen for 2014 er dermed oppnådd. Side 19 av 25

20 STATUS VEDRØRENDE FOKUS ) Økning i sosialhjelp til boligformål (husleie) i Ha fokus på utvikling og trender i forhold til denne økningen. Fortsatt økning i utgifter til økonomisk sosialhjelp pr Vi vil foreta gjennomgang av alle saker i 2.tertial for å vurdere tiltak. 2) Tverrfaglig arbeid med utvikling av helhetlig modell for samordning. Et omfattende arbeid som i første omgang omfatter gjennomgang av tverrfaglige møteplasser. Samarbeid med andre kommunale enheter i forbindelse med barnefattigdoms prosjekt. Prosjektgruppe etablert og gruppa har gjennomført opplæring. 3) Samarbeid med teknisk enhet i forhold til rutiner for tildeling av kommunale boliger samt gjennomstrømning. Ny rutine for tildeling av kommunal utleiebolig utarbeidet. 4) Internkontroll. Gjennomført internkontroll på flyktningeområdet. Planlagt gjennomgang av frivillig økonomisk forvaltning andre halvår. ØKONOMI Det er et vesentlig merforbruk på økonomisk sosialhjelp. Fordelt på stønad til livsopphold og husleie er det brukt kr. 368' mer i 2014 sammenlignet med samme periode i Det er 43 personer som har hatt behov for hjelp til livsopphold i 2014, mens i 2013 var antallet 24. De fleste av disse har supplerende hjelp, men noen har sosialhjelp som eneste kilde til livsopphold. Flere av brukerne har flyttet, fått innvilget ytelser fra folketrygden eller kommet i jobb i løpet av året, men det er likevel grunn til å tro at vi vil ha et merforbruk på økonomisk sosialhjelp ved utgangen av Status blir gjennomgått i de ulike sakene og tiltak vurderes fortløpende. Merforbruk på økonomisk sosialhjelp ser per nå ut til å kunne bli oppveid av mindre forbruk på kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsordningen. Når det gjelder sysselsettingsdelen av planområdet ser dette per nå ut til å bli i balanse. Side 20 av 25

21 OM PLANOMRÅDET 11 HELSE Planområdet omfatter bosentrene Flatland og Bjørkvin, GAVO, Kulturkafeen, vernepleietjeneste, psykisk helsearbeid (psykiatritjeneste og dagsenter), fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, dagsenter rehabilitering, frisklivsentral (folkehelse), utgifter knyttet til kommunelegetjenesten, legevakt, miljørettet helsevern, teknisk hygiene, smittevern og forebyggende edruskapsarbeid, inklusiv inntekter/utgifter knyttet til skjenkebevillinger. STYRINGSKORT TJENESTEPERSPEKTIVET Brukerne av tjenesten opplever medinnflytelse / medvirkning * - Brukerne av tjenesten opplever at de får hjelp og støtte til å mestre hverdagen * - Brukertilfredshet i forhold til koordinering/samordning av tjenester * - MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2014 Nærvær * 92,9 89,1 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,0 * *Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres i oktober KOMMENTARER Status : Brukerundersøkelse psykisk helsetjeneste gjennomføres høsten STATUS VEDRØRENDE FOKUS Flere leveår med god helse for alle innbyggere: Delta i prosjekt / «Røykfri kommune» Alle tjenester arbeider med forebyggende helsetiltak Status : Begge tiltakene er påbegynt 2. Ressurstilpasset /godt tilrettelagt legetjeneste: Oppstart og ferdigføring av nytt legesenter Rekruttere Kommunelege I / Helsesjef Regionalt samarbeid rundt legevakt og ø-hjelps plasser Status : Anbudsrunde legesenter er gjennomført, ferdigføring forventes i 2015 Rekruttere kommunelege I: Stillingen lyses ut på ny i 2014 Regionalt samarbeid legevakt og øyeblikkelig hjelp-plasser, dette er i rute 3. Samhandlingsreformen / rehabilitering Delta i prosess / vurdering av behov (og etablering) / av regionale rehabiliteringsplasser Forprosjekt hverdagsrehabilitering; planlegge regional fagdag våren 2014 Status : Deltakelse i regional arbeidsgruppe (vurdering behov for felles rehabiliteringsplasser): videreføres Regional fagdag / hverdagsrehabilitering er gjennomført (i regi av SU) Side 21 av 25

22 4. Nye målgrupper / omstilling og utvikling av habiliteringstjenesten Følge opp omstillingsarbeidet i habiliteringstjenesten i tråd med føringer i rapport fra RO Status omstilling habilitering : Skyssordning GAVO: Det er utarbeidet en bestilling, denne legges ut til anbud våren 2014 Felles nattvakt Flataveien 2 og Flatland: Arbeidsgruppe arbeider med dette, ferdig forslag til løsning Redusere drift Kulturkafe: Forslag til løsning er ferdig / utarbeidet av arbeidsgruppe Legge ned VTA-plasser: Sak til kommunestyret som viser til alternative kommunale dagtilbud for brukergruppen er under arbeid Nye boliger for nye (yngre) målgrupper: Det arbeides videre med plan for dette- i tett samarbeid med brukere og pårørende (inn på budsjett 2015 / bygging i 2015) Omorganisering av habiliteringstjenesten: Felles habiliteringsleder utlyses i vår / planlagt på plass i løpet av året 5. Kvalitet og internkontroll (egenkontroll): Forbedre og oppdatere prosedyrer og rutiner innen alle tjenester Status : Miniseminar om internkontroll for alle i enheten er gjennomført Arbeidet med prosedyrer; - er løpende (to nye prosedyrer knyttet til dokumentasjon så langt i år) Rettsikkerhet for brukerne i habiliteringsboligene: Det er gjennomført nye kartlegginger av målgruppen, alle har fått nye oppdaterte vedtak LEAN for psykisk helsetjeneste, starter i mai 6. Nye oppgaver / behov for ny kompetanse Utarbeide strategisk kompetanseplan rehabilitering habilitering (som del av en helhetlig plan) Status : Påbegynt, ikke ferdig ØKONOMI Per nå ser status ved utgangen av året ut til å kunne bli et resultat i balanse. OM PLANOMRÅDET 12 OMSORG Planområdet omfatter kommunens pleie- og omsorgstilbud, og inneholder sykehjemsdrift, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgsboliger, bofellesskap, omsorgslønn, trygghetsalarm, samt kjøkkendrift i institusjon og matlevering til hjemmeboende. STYRINGSKORT MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2014 Nærvær (%) 92 91,5 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? * 4,9 * *)Medarbeiderundersøkelsen blir foretatt oktober Side 22 av 25

23 KOMMENTARER Nærværsprosenten er lavere enn målsettingen. Sammen med Nav lokalt og Inkluderende arbeidslivssenter er vi med på et nærværsprosjekt for å ha fokus på oppfølging og tilrettelegging for ansatte. STATUS VEDRØRENDE FOKUS Aktivitet og miljøbehandling på sykehjemmene Kompetanseheving: ABC miljøbehandling samt målretta arbeid med kultur Interngruppene er godt i gang og er kommet i avslutningsfasen. Vi har et samarbeid med Frivilligsentralen og kulturelle spaserstokken med sang og musikk. Vi har også samarbeid med frivillige med besøkshund, babysang, gå grupper, sang grupper, bridge og vaffelsteking på institusjonene. 2. Komplekse og sammensatte pasientbehov Fagkompetanse høgskoleutdanning generelt Spisskompetanse rehabilitering/diabetes/kreft etc. Samarbeid i Sør- Gudbrandsdal helseregion (Gausdal, Øyer, Lillehammer, Ringebu og sykehuset) Velferdsteknologi Hjemme rehabilitering Innen hverdagsrehabilitering har vi hatt dagsseminar for alle ansatte. Vi jobber aktivt med veldferdsteknologi for å få et felles system regionalt. Det jobbes fortsatt med fagnettverk innen demens, kreftomsorg, medisinskfagteam og rehabilitering. Gausdal er hovedaktør innen demens. Vi har deltatt aktivt på forskjellige fagspesifikke kurs. 3. Pasientrettigheter- og sikkerhet Dokumentasjon Internkontroll Vi har fortsatt fokus på dokumentasjon, innen hjemmesykepleien har vi begynt med mobilpleie. Diverse Leanprosjekt pågår. 4. Innbyggerne får tjenester på rett omsorgsnivå Evaluere og redigere omsorgsplan 2020 o Vri tjenester ressurser fra institusjon til hjemmesykepleie heldøgns pleie og omsorg. Øke grunnbemanning i hjemmesykepleien o Bruk av regionale tjenestetilbud Grunnbemanningen i hjemmesykepleien er økt med ca. 1 stilling fra øremerkede midler. Evaluering av omsorgsplan 2020 inngår i omstillingsdiskusjonen (se nedenfor). Vi bruker fortsatt intermediær- og øyeblikkelig hjelp plasser. 5. Omstilling aktivitetsnedtak 2014 Tids- og aktivitetsplan for gjennomføring av nødvendige omstillingstiltak. Samordnes med andre involverte planområder. Organisatoriske utfordringer som følge av omstillingstiltak Oppstart av arbeidet med revisjon av omsorgsplanen (se punkt 4) Opprettholde fokus på et godt inkluderende faglig og sosialt arbeidsmiljø God samhandling og kommunikasjon med pårørende/pasienter Tids- og aktivitetsplanen følges, 5 plasser i 1 etg. på Follebu omsorgssenter og de 8 plasser på Flatavegen bofellesskap er lagt ned. Demenskoordinatorstillingen ble tatt bort 1. januar. Vaskeri- og kjøkkendrift er under utredning. Sammen med Barn og familie, Nav og Rehabilitering diskuterer vi eventuelle endringer i Side 23 av 25

24 ØKONOMI organiseringen. I forbindelse med nedlegging av plasser og omplassering av ansatte har det vært individuelle informasjonssamtaler. Vi har dialog med bruker- og eldreråd. Utgifter knyttet til transport til dagsenter demens blir dyrere enn forutsatt. Utgiftsøkningen har dels sammenheng med økt volum (flere brukere) og lengre reisevei. Samlet ser det ut til å bli et merforbruk i år på ca ,- Kommunen har fram til nå organisert og bemannet opp kommunens trygghetsalarmsystem. Varsling har skjedd via nettet til lokal server lokalisert til Forset omsorgssenter. Løsningen bygger på foreldet teknologi, og leverandør gir ikke lengre oppfølging og nødvendig service på anlegget. Kommunene i helseregionen har startet et utviklingsprosjekt med velferdsteknologi, herunder en felles løsning når det gjelder trygghetsalarmer. Prosjektet avsluttes sommer 2015 og i mellomtiden må det etableres midlertidige løsninger. Det er inngått avtale med Sel kommune som sikrer kommunen drift og nødvendig varsling fram til det er etablert en felles løsning i helseregionen. Årlig økt utgift ved å knytte seg til sentral i Sel kommune utgjør ca. kr Samordnings- og utviklingsenheten, herunder etablerte regionale helsetilbud synes å gå i balanse. Det er en del usikkerhet knyttet til fastsatte rammer, både på utgiftssida og når det gjelder inntekter. Ved å fryse ledige stillinger er kostnadene redusert og det ligger an til en besparelse i størrelsesorden kr på redusert aktivitet. Samlet for planområde ser det ut til å gå i balanse. Med den usikkerhet som er knyttet til prognosene foretas det ikke noen endringer i rammene nå. En får et bedre bilde av dette utover året og vi forutsetter å komme tilbake til eventuelle justeringene i rammene ved 2. tertialrapport. OM PLANOMRÅDET 13 GENERELLE UTGIFTER OG INNTEKTER Planområdet omfatter inntekter fra skatt og rammetilskudd samt andre generelle statstilskudd. Her føres også rente- og avdragsutgifter samt renteinntekter fra likviditet og avkastning fra kraftsektoren. Generell bruk og avsetning til fond, driftsfinansiering av investeringer og bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd/inndekking av underskudd hører også hjemme her. Premieavvik pensjon føres her. Budsjettreserver som ikke er fordelt ut på de øvrige planområdene plasseres også her. STYRINGSKORT ØKONOMIPERSPEKTIVET MÅL STATUS Netto driftsresultat i prosent av brutto Måles ved -1,1 % driftsinntekter årets slutt Netto lånegjeld i prosent av brutto Måles ved 101 % driftsinntekter årets slutt Side 24 av 25

25 KOMMENTARER: Det knytter seg usikkerhet til skatteanslaget. Per utgangen av april er skatt og netto inntektsutjevning 0,9 mill. kr lavere enn budsjettert beløp. Dette kan fort svinge andre veien og det er per nå for tidlig å si om dette er en trend som vil fortsette ut året. Som nevnt innledningsvis i tertialrapporten er rammetilskuddet 0,5 mill. kr for høyt budsjettert. Tidligere øremerket tilskudd til rusarbeid ble for kort tid tilbake innlemmet i kommunens rammetilskudd. I statsbudsjettet for 2014 er det trukket ut igjen. Det er derfor noe usikkerhet knyttet til om kommunen vil få kompensert for de lønnsutgiftene som kommunen nå har på dette området. Dette vil en ha mer oversikt på når en kommer til rapporteringen for 2. tertial. Det ble besluttet av kommunestyret at kommunen skulle gå over fra 25 års avdragstid til å benytte seg av maksimal avdragstid i henhold til kommunelovens bestemmelser. Ut fra foreløpige beregninger vil kommunen kunne spare noe mer enn det som er lagt inn i budsjettet, men dette vil en komme tilbake til i forbindelse med rapporteringen for 2. tertial. Kommunen får ca. 0,7 mill. kr i høyere utbytte fra kraftsektoren enn budsjettert. Renteinntektene på lån til LGE Holding as blir noe lavere enn antatt på grunn av lavt rentenivå. Samlet ser det ut til å kunne bli en merinntekt i forhold til budsjett fra kraftsektoren på ca. 0,6 mill. kr. Lønnsoppgjøret for kapittel 4 (forhandles sentralt) ser ut til å være kommet i havn. Hvordan dette vil slå ut i rene kroner samlet for kommunen er ikke helt klart ennå. Det er gitt kronebeløp til alle, sentrale tillegg til gitte stillingskategorier, ansiennitetstillegg og 1 % i lokale tillegg. Virkning for kommunen vil bli informert om i forbindelse med rapporteringen per 2. tertial. Side 25 av 25

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2020 201 101

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2020 201 101 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2020 201 101 11 1.. TERTIAL 2010 1010 ADMINISTRASJONENS FORSLAG 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Oppfølging av tekstvedtak handlingsprogram 2009-2012 side

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2009

RAPPORT 1. TERTIAL 2009 RAPPORT 1. TERTIAL 2009 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 3 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 3 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2009... 3 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 4

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 Respekt, ansvar, utvikling, service Aurskog-Høland kommune Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold 1. Innledning... 3 2. Kommunens sentrale plansystem og styringssystem... 4 Kommunal planstrategi...

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 SARPSBORG KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 SARPSBORG KOMMUNE Tilstandsrapport 1. tertial 2014 Innhold Økonomisk resultat... 3 Frie inntekter og finansielle poster... 3 Økonomisk resultat per kommuneområde... 4 Medarbeiderresultater... 5 Måltavle... 5 Omstilling

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 FORSIDE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 4 ØKONOMISKE UTSIKTER 2016-2019... 6 Forventet utvikling i frie inntekter, netto finansutgifter

Detaljer

Årsmelding 2012 31. mars 2013

Årsmelding 2012 31. mars 2013 31. mars 2013 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...8 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...8 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2011 I 1000 KRONER... 10 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Budsjett 2015

AREMARK KOMMUNE Budsjett 2015 AREMARK KOMMUNE Budsjett 2015 Der de vedtatte tiltak er tatt inn Vedtatt av kommunestyret 11.12.14, sak 43/14-0- Innhold... - 0 - RÅDMANNENS KOMMENTARER... - 2 - Statsbudsjett... - 2 - Statsbudsjettets

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13 4b Nore og Uvdal kommune N um E DAL mddelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud gård og pensjonat, Uvdal Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Tertialrapport 2/2014. Aurskog-Høland kommune

Tertialrapport 2/2014. Aurskog-Høland kommune Tertialrapport 2/2014 Aurskog-Høland kommune 1 Innhold 1. PERSONAL... 4 2. FOKUSOMRÅDER... 5 BOLIGBYGGING OG SENTRUMSUTVIKLING... 5 MILJØVERN... 6 BARN OG UNGE... 7 NÆRINGSUTVIKLING... 9 FOLKEHELSE...

Detaljer

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014 Rollag kommune Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Foto: Solfrid Holtan Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 4 Utviklingstrender

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT 2014 Østre Toten kommune Behandlet i kommunestyret 19 mai 2015 Innledning Gjennom et eget lederutviklingsprogram har det blitt større fokus på betydningen av god ledelse, samarbeid og utvikling

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Rådmannens kommentar. 2. Politisk og administrativ organisering. 3. Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen

Innholdsfortegnelse. 1. Rådmannens kommentar. 2. Politisk og administrativ organisering. 3. Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen Årsmelding 2012 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar 2. Politisk og administrativ organisering 3. Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen 4. Økonomiske nøkkeltall og hovedtallsanalyse 5.

Detaljer

1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5. 2.1. Holemodellen... 5. 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5. 2.1.2 Årshjul...

1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5. 2.1. Holemodellen... 5. 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5. 2.1.2 Årshjul... KOMMUNEPLANMELDING 2014 Innholdsfortegnelse 1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5 2.1. Holemodellen... 5 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5 2.1.2 Årshjul... 5 2.1.3 Planhierarki... 6

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

Rollag kommune. Foto: Irene Lislien. 1. tertial 2015

Rollag kommune. Foto: Irene Lislien. 1. tertial 2015 Rollag kommune Foto: Irene Lislien 1. tertial 2015 Innhold Innledning... 3 Demografi utvikling 1 kvartal 2015 - Folkemengde og kvartalsvis befolkningsendringer (Kilde SSB)... 4 Status handlingsprogrammet...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010 VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 20 INNHOLDSFORTEGNELSE VESTBY KOMMUNES ÅRSBERETNING Rådmannens innledning 1 Regnskapsanalyse 2 vurdering kommunen totalt 8 VESTBY KOMMUNES ÅRSMELDING Nøkkeltall

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Tertialrapport 2014 2. tertial Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial 2 Søndre Land kommune Tertialrapport 2014 2. tertial Innholdsfortegnelse KAP 1 RÅDMANNENS KOMMENTAR...

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed ble gjenvalgt ved kommunstyrevalget Brannsikring og innvendig renovering

Detaljer

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012 VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2012 INNHOLD FELLESFUNKSJONER - 2012... 3 STRATEGIENHETEN - 2012... 6 ASKIMBARNEHAGEN - 2012... 9 ASKIMSKOLEN - 2012... 13 FAMILIENS HUS - 2012... 17 NAV - 2012... 22 ÅPEN OMSORG

Detaljer