Generelt om Leca Lettklinker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelt om Leca Lettklinker"

Transkript

1 Leca lett fyllmasse

2 Generelt om Leca Lettklinker Leca Lettklinker (løs Leca) har vært brukt som lett fyllmasse her i landet siden Da ble det første prosjektet gjennomført på Drammensveien (E18) ved Sjølyst i Oslo. I dag blir lettklinker benyttet både som lett fyllmasse og som isolerende og drenerende materiale. De viktigste funksjonene for Leca Lettklinker er: Stabilitetssikring - gir mindre risiko for utrasing og skadelige deformasjoner Setningsreduksjon - forebygger setninger som gir skader på vei- og jernbanelegeme, ledninger og andre konstruksjoner Jordtrykksreduksjon - ved tilbakefylling mot grunnmur, støttemur, brulandkar o.l. Kompensert fundamentering (masseutskifting) - gir en tilnærmet setningsfri direkte fundamentering Frostsikring - av veier, jernbaner, grøfter og kunstgressbaner. Lav romvekt og enkel utlegging kombinert med høy kvalitet, fører til at Leca Lettklinker er et meget konkurransedyktig alternativ til andre typer lette materialer og grunnforsterkningsløsninger 1. Miljøvennlig Leca Lettklinker er et rent naturprodukt som ikke forurenser eller på andre måter skader balansen i naturen. Leca inneholder ingen gasser eller aggressive stoffer. 2. Hvorfor Leca Lettklinker? God totaløkonomi Lav romvekt Drenerende Brannsikkert Isolerende og frostsikkert Minimal oppdrift Enkel utlegging og komprimering Motstandsdyktig mot sopp, råte, skadedyr og kjemikalier Industriell fremstilling gir jevn kvalitet Rimelig transport Leveres over hele landet 3. Produktbeskrivelse Leca Lettklinker er kuler av brent ekspandert leire (LECA er forkortelse for Light Expanded Clay Aggregate). Leiren tørkes og brennes i store rotérovner, og ekspanderes ved ca o C. Sluttproduktet blir keramiske kuler av ekspandert leire med et hardt skall og en indre struktur med små luftfylte celler. Til bruksområder omtalt i denne brosjyren er det i første rekke aktuelt med Leca Lettklinker 0-32 mm, men også Leca Iso som er et spesialprodukt for isolasjon. Leca Lettklinker 0-32 mm benyttes primært som lett fyllmasse, men er samtidig drenerende, isolerende og har kapillærbrytende effekt. Materialet er lett håndterbart og kan eventuelt blåses på plass. Kornfordelingen ligger hovedsakelig mellom 4 og 16 mm (som velgradert grus), og innholdet av finstoff er meget lavt. Tørr densitet: max 350 kg/m 3. Leca Iso har de samme bruksområdene som 0-32 mm, men har gunstigere verdier for romvekt og isolasjonsevne. Tørr densitet: 260 ± 15% kg/m 3. Denne er coated og kan også blåses Siktekurve (middelverdi) 1,0 10,0 100,0 Maskevidde (mm) Fig. 3.1: Leca Iso Siktekurve (middelverdi) 1,0 10,0 100,0 Maskevidde (mm) Fig. 3.2: Leca Lettklinker 0-32 mm 2 Leca Lett Fyllmasse

3 Referanseprosjekt brukar i Spydeberg. 4. Tekniske egenskaper 4.1 Varmekonduktivitet (-verdi) Varmekonduktiviteten (varmeledningstallet) for Leca Lettklinker avhenger av tørr densitet, vanninnhold og temperatur. Som varmeisolering og frostsikring gjelder følgende verdier for praktisk varmekonduktivitet: 4.2 Bestandighet Leca Lettklinker inneholder ingen gasser eller aggressive stoffer og er fullstendig nøytralt. Materialets motstand mot kjemiske angrep kan sammenlignes med hardbrent tegl eller glass. Leca Lettklinker er både frost- og brannsikkert. Bruksområde λp (W/mK) Som varmeisolering Gulv på grunn i oppvarmet bygning - isolasjonslag over kapillærbrytende lag 0,11 - kapilærbrytende og drenerende lag 0,15 Utvendig mot vegg under terreng 0,15 Utvendig varmeisolasjon* 0,15 Som frostsikring (frostkapasitet for aktuelle fuktinnhold medregnet) I grunnen utvendig drenert 0,12 Under gulvet i uoppvarmet bygning 0,12 *Fjernvarmerør, kunstgressbane o.l Leca Lett Fyllmasse 3

4 5. Bruksområder Leca Lettklinker innehar egenskaper som løser flere problemer samtidig. F.eks. vil en tilbakefylling med lettklinker mot et pelefundamentert brulandkar gi minimalt horisontalt jordtrykk, samtidig som setningene reduseres og stabilitetsforholdene forbedres. 5.1 Stabilitetssikring Stabilitetsproblemer kan lett oppstå når det skal utføres omfattende grave- eller fyllingsarbeider, og ved utførelse av grunnarbeider i områder med vanskelige grunnforhold. Problemene kan løses ved at Leca Lettklinker anvendes som lett fyllmasse. 5.2 Setningsreduksjon Setninger kan oppstå ved tilleggsbelastning på dårlig grunn eller ved egensetninger i løsmasser. Ved overgang fra fast til flytende fundamentering oppstår det ofte sjenerende setningsdifferanser. Leca Lettklinker anvendes som lett fyllmasse for å forebygge setninger. Materialet egner seg spesielt godt ved utkiling grunnet enkel håndtering og utlegging, se figur Jordtrykksreduksjon Ved tilbakefylling med Leca Lettklinker vil jordtrykket reduseres med inntil 80% i forhold til ved fylling med konvensjonelle masser. Dette gir store besparelser ved at avstanden mellom avstivende vegger kan økes, og ved at dimensjonene på den aktuelle konstruksjonen/ veggen kan reduseres. 5.4 Kompensert fundamentering Setningsproblemer ved fundamentering på dårlig grunn kan unngås ved bruk av Leca Lettklinker. Masseutskifting reduserer eller eliminerer tilleggslaster fra bygningen, og problemer med senere setninger reduseres Glidefase Bekk Fig : Masseutskiftning med Leca Lettklinker for å forbedre stabilitetsforholdene i skråningen. Utkiling Leca Lettklinker Peler Fig : Leca Lettklinker som tilbakefylling mot brulandkar gir belastningsreduksjon på underliggende naturlige masser og hindrer setningsdifferanser. Leca Lettklinker Fig : Fylling med Leca lettklinker for å hindre skader på nærliggende pelefundamenterte konstruksjoner. Støttemur Fig : Støttemur med Leca Lettklinker som lett tilbakefylling Leca Lettklinker Leca Lettklinker Glideflate Motfylling sløyfes Fig : Veifylling med Leca Lettklinker ivaretar stabilitetsforholdene og gir mindre behov for motfylling. Fig : Kompensert fundamentering med Leca Lettklinker. Leca Lettklinker Jernbane Leca Lettklinker Fig : Fylling med Leca Lettklinker ved utvidelse av vei eller jernbane forebygger setningsdifferanser mellom gammel og ny fylling. Leca Lettklinker Fig : Leca Lettklinker fylt inn mot grunnmur har isolerende og drenerende effekt, samtidig som setningen reduseres og jordtrykket mot veggen blir mindre 4 Leca Lett Fyllmasse

5 Referanseprosjekt tilbakefylling og kompensert fylling i Breivollveien, Oslo. Referanseprosjekt tilbakefylling på Mortensrud, Oslo. 5.5 Frostsikring Leca Lettklinker har gode isolerende egenskaper og egner seg derfor godt som frostisolering i vei og jernbane der kravene til frostsikring er bestemmende for dimensjonerende tykkelse av forsterkningslag. Enkel utlegging gjør Leca Lettklinker meget anvendelig som isolasjonsmateriale, samtidig som materialet har en drenerende effekt som er spesielt viktig for bæreevnen i teleløsningsperioden. Varmeledningsevnen for Leca Lettklinker avhenger av tørr densitet, vanninnhold og temperatur. Nyere forskning viser at frysevarme er et viktig bidrag til frostmotstand, og at frysing av lettklinker er tilnærmet uavhengig av vanninnholdet. Ved frostsikring av konstruksjoner i veg, bane og grøft betyr dette at effekten av varmekapasitet og frysevarme er inkludert, og f.eks. kan 50 mm ekstrudert polystyren erstattes av ca 200 mm Leca Lettklinker, som også inkluderer drens- og avrettingslag. Dersom det er nødvendig å foreta utkiling av isolasjonsmaterialet, kan dette utføres meget enkelt ved at tykkelsen på lettklinkerlaget varieres. Fordeler ved bruk Gunstige miljø- og driftseffekter ved frostsikring med Leca Lettklinker forenkler graving nær eksisterende konstruksjoner. Bedre utnyttelse av tørrskorpelag. Mindre gravedybde gjør at det faste tørrskorpelaget ofte kan utnyttes som traubunn. Stabilitetsmessig gevinst i dype skjæringer, gir redusert skjæringsutslag. Stor besparelse i grave- og transportutgifter, hvilket gir reduksjon i anleggstrafikk. Frostsikring med Leca Lettklinker gir i mange tilfeller også en kompenserende effekt. Enkel utleggings- og komprimeringsprosedyre. Overskudd av silt- og leirmasser som ofte må deponeres, reduseres vesentlig. Gir mulighet for grunnere drensgrøfter og stikkrenner. Totalt sett bedre fremdrift som følge av mindre massehåndtering. Leca Lettklinker Fig : Leca Lettklinker brukt som frostsikring i vei. Fig : Leca Lettklinker brukt som frostsikring reduserer gravedybde. Leca Lett Fyllmasse 5

6 6. Dimensjonering 6.1 Romvekt Etter utlegging vil densiteten av Leca Lettklinker øke på grunn av at vann absorberes i materialet. Dette er en langsom prosess, og maksimal densitet oppnås først etter flere år. Statens vegvesen anbefaler følgende generelle verdier for beregningsmessig tyngdetetthet for Leca Lettklinker 0-32 mm: Drenert fylling: γ = 5,5 kn/m 3 (usortert) γ = 5,0 kn/m 3 (sortert) Fylling som helt eller periodevis ligger under vannstand/grunnvannstand: γ = 7,0 kn/m 3. Bruk forøvrig håndbok 018 Vegbygging kap. 2. Våre produktdatablader viser lavere verdier på tørr bulkdensitet for Leca Lettklinker enn de generelle verdiene for lettklinker. Ved spesifikk dimensjonering, vil den beregningsmessige tyngdetettheten også bli lavere. Friksjonsvinkel ved brudd: φb = 45,5 (attraksjon = 0) Karakteristisk friksjonsvinkel: φk = 40,5 (attraksjon = 0) For Leca Iso anbefales φ k = 35 (attraksjon = 0) benyttet ved geotekniske beregninger. For bæreevneberegninger kan det i spesielle tilfeller være mer ugunstig å sette beregningsmessig tyngdetetthet lavere enn den maksimale. Dette gjelder f.eks. ved beregning av bæreevne for et fundament som belaster en lettklinkerfylling i byggefasen, før maksimal romvekt er oppnådd. 6.3 Oppdrift Oppdrift er meget sjelden et problem i en lettklinkerfylling. Partikkeldensiteten for tørr Leca Lettklinker 0-32 mm og mm ligger på kg/m 3, noe som medfører at oppdriften for hver enkelt Leca-partikkel er minimal. Finere fraksjoner av Leca Lettklinker har fra 900 kg/m 3 til over 1000 kg/m 3 partikkeldensitet. 6.2 Stabilitet og bæreevne Leca Lettklinker er et typisk friksjonsmateriale. Ved stabilitetsberegninger beregnes kritisk glideflate som for andre friksjonsmaterialer. Materialkoeffisient Ved vurdering av materialkoeffisient (γ m ) er det viktig å være klar over at Leca Lettklinker er et fabrikkfremstilt materiale, med små variasjoner i materialtekniske egenskaper. Materialkoeffisienten skal pr. definisjon dekke gjenstående usikkerhet i jordmaterialets styrke- og deformasjonsegenskaper etter at karakteristiske verdier er fastlagt. Ved geotekniske beregninger må verdien på γm vurderes ut fra at denne usikkerheten er mindre i lettklinker enn i naturlige jordmasser og andre typer fyllmasser. Geotekniske styrkeparametre Treaksialforsøk utført ved Norges Geotekniske Institutt og SINTEF Byggforsk viser at skjærstyrkeegenskapene for Leca Lettklinker 0-32 mm er som følger: Leca Lettklinker 0,6 m 3,0 m Flomvannstand Eksempel En lettklinkerfylling blir utsatt for en ekstrem flom like etter utlegging. Materiale: Leca Lettklinker 0-32 mm, tørr densitet < 350 kg/m 3. Porøsiteten i ferdig utlagt fylling antas å være 40% (n = 0,40), med bergningsmessig tørr tyngdetetthet etter komprimering på ca. 3,9 kn/m 3 Fyllingens tyngde midt på veien: Q = (0,6 20) + (3,0 3,9) = 23,7 kn/m 2 Vekt av fortrengt væskemengde i lettklinkerfyllingen: W = (1 - n) 10 = (1-0,40) 10 = 6,0 kn/m 3 Løftekraft/oppdrift på midten: U = 3,0 6,0 = 18,0 kn/m 2 Sikkerhet mot oppdrift: F = Q/U = 23,7/18,0 = 1,32 Sikkerheten mot oppdrift er tilstrekkelig like etter utlegging av Leca Lettklinker. Hvis denne flommen hadde oppstått ett år senere ville sikkerheten vært bedre, fordi romvekten av lettklinker da ville vært høyere. Med antatt total romvekt på 5,5 kn/m 3 ville sikkerhetsfaktoren blitt; F = 1,6. 6 Leca Lett Fyllmasse Veifylling som blir utsatt for flom like etter utlegging.

7 Referanseprosjekt Porsgrunn Videregående Skole. Ved beregning av sikkerhet mot oppdrift benytter Statens vegvesen en beregningsmessig tyngdetetthet på: γ = 7,0 kn/m 3 (usortert) γ = 6,5 kn/m 3 (sortert) Sikkerheten mot oppdrift skal være F = 1,3 basert på høyeste sannsynlige vannstand innenfor en 100-års periode. 6.4 Setninger Ved setningsberegning for en lettklinkerfylling er beregningsmessig tyngdetetthet den kritiske parameter. Effekten av at maksimal omvekt ikke opptrer før flere år etter etablering av fyllingen kan imidlertid ha positiv betydning. En gradvis romvektsøkning når fuktinnholdet i lettklinkeren øker, gir underliggende bløte masser tid til å konsolidere uten dramatisk økning i internt poretrykk. Denne effekten kan være vanskelig å ta hensyn til rent beregningsmessig, men bør tas med som et positivt bidrag ved en totalvurdering av setningsutvikling over tid. Eksempel Det skal oppføres en bygning i to etasjer uten kjeller. Dårlige grunnforhold nødvendiggjør spesielle tiltak for å unngå skadelige setninger på ferdig bygg. Jevnt fordelt last fra nybygg, bruksgrensetilstand: q = 10,0 kn/m 2 Masseutskifting: - Leca Lettklinker 0-32 mm - tørr densitet < 350 kg/m 3 - beregningsmessig tyngdetetthet γ = 5,5 kn/m 3 Eksisterende masser; romvekt over grunnvannstand: γ = 20 kn/m 3 Grunnvannstanden ligger 2 m under eksisterende terreng. Nødvendig graving og masseutskifting (X): q + (X 6) = X 20 X = 0,71 m Det er altså nødvendig å masseutskifte bare ca. 0,7 m for å oppnå en tilnærmet setningsfri fundamenteringsløsning. 6.5 Kompensert fundamentering Målet med masseutskiftingen er å unngå tilleggslast på grunnen, slik at det ikke skal oppstå setninger som kan gi skader på den ferdige konstruksjonen. Leca Lett Fyllmasse 7

8 6.6 Jordtrykk Bruk av Leca Lettklinker som lett fyllmasse gir en betydelig reduksjon i horisontalt jordtrykk sammen lignet med bruk av andre typer tilbakefyllingsmasser. I NS 3479 «Prosjektering av bygningskonstruksjoner Dimensjonerende laster» er det i Tillegg E gitt en veiledning for jordtrykksberegninger. Denne gjelder kun for fyllingshøyder mindre enn 3 meter. Hvis man går inn i fig : fig. E.2 i NS 3479 med karakteristisk friksjonsvinkel for Leca Lettklinker 0-32 mm lik 40 o og materialkoeffisient på 1,3 - vil dette tilsvare en dimensjonerende jordtrykkskoeffisient på ca. 0,3 (horisontalt terreng). For større fyllingshøyder skal nøyaktigere geotekniske analysemetoder anvendes, kfr. punkt E1 i NS Veibygging - Statens vegvesen Ved dimensjonering av overbygning etter dagens veinormaler er lettklinker plassert i bæreevnegruppe 3 som tilsvarer sand og grus. Tykkelse av overbygning skal normalt ikke være mindre enn 0,5 m inkludert dekke. Nyere forskning på mekaniske egenskaper av Leca Lettklinker viser minimal deformasjon av overflate på vesentlig tynnere overbygning. Sideskråning skal ha maksimal helning på 1:1,5. Overdekning på sidene skal bestå av minst 0,8 m vanlige fyllmasser, grus eller leire. Utkiling i lengderetning utføres med skråning 1:10 dersom spesielle forhold ikke tilsier noe annet. Eksempel Sammenligning av totalt jordtrykk mot en konstruksjon ved tilbakefylling med henholdsvis Leca Lettklinker eller sand/grus, se fig Forutsetninger: - beregning ut fra klassisk jordtrykksteori - ruhet antatt lik null - grunnvannstand under fundamentnivå - etablering av overbygning ikke utført - terrenglast lik null - horisontalt terreng Materiale: - Leca Lettklinker 0-32 mm, tørr densitet < 350 kg/m 3 - Sand- og grusmasser Materialparametre: - Leca Lettklinker: karakteristisk friksjonsvinkel: φ k = 40,5 attraksjon: a = 0 kn/m 2 materialkoeffisient: γ m = 1,3 total tyngdetetthet: γ = 5,5 kn/m3 - Sand/grus: karakteristisk friksjonsvinkel: φ k = 35 attraksjon: a = 0 kn/m 2 materialkoeffisient: γ m = 1,5 total tyngdetetthet: γ = 20,0 kn/m 3 (ang. valg av γ m, ref. «Materialkoeffisient» punkt 6.2) Aktiv jordtrykkskoeffisent (ruhet = 0): K a = tan 2 (45 o - ρd/ 2 ) tanρd = tanφk / γ m (ρd = dimensjonerende friksjonsvinkel) - Leca Lettklinker: K a = 0,29 - Sand/grus: K a = 0,41 Maksimalt aktivt jordtrykk i 5 meters dybde: ρa = K a γ 5 Leca Lettklinker: ρ a = 0,29 5,5 5 = 8,0 kn/m 2 K 1,0 β =0 o β =10 o β =20 o q f λ β Sand/grus: ρ a = 0, = 41,0 kn/m 2 Beregningen viser en reduksjonen i horisontalt jordtrykk mot veggen på 79% ved tilbakefylling med Leca Lettklinker. 0,5 0,3 0 0 For uforskyvelige konstruksjoner økes K med 50% 0,5 1,0 tan φ/γ m H = 5,0 m Jordtrykk, Leca lettklinker Jordtrykk, sand/grus Leire Sprengstein Sand, grus Silt, leirholdig jord Fig.6.6.1: E.2 i NS 3479 med innlagt verdi for jordtrykkskoeffisient for Leca Lettklinker Fig : Støttemur med Leca Lettklinker som lett tilbakefylling 8 Leca Lett Fyllmasse

9 7. Utførelse 7.1 Utlegging Leca Lettklinker er et lett håndterbart materiale som er tilnærmet selvkomprimerende. Utlegging av lettklinker krever ingen spesielle forarbeider. Ved utfylling på bløt grunn og ved fare for sammenblanding med eksisterende masser, er det imidlertid vanlig å legge ut fiberduk som filterlag før fyllingsarbeidene igangsettes. Leca Lettklinker i større fyllinger kan enkelt legges ut med doser eller beltegående gravemaskin. Statens vegvesen anbefaler lagtykkelser på maksimalt 1 m ved utlegging. Maksimalt beltetrykk bør ikke overskride 50 kn/m 2 for å hindre nedknusing. I mindre fyllinger eller ved vanskelig tilgjengelighet kan Leca Lettklinker blåses på plass eller legges ut manuelt. 7.2 Komprimering Leca Lettklinker får på grunn av sin runde kornform og lave romvekt svært lave kontaktspenninger. Leca Lettklinker krever derfor langt mindre komprimeringsarbeid enn andre masser. Ifølge Statens vegvesens retningslinjer vil tre overfarter med doser på hvert lag gi tilstrekkelig komprimering. På mindre flater og inn mot faste konstruksjoner anbefales at lagtykkelsen av lettklinker begrenses til 0,6 m. Komprimeringen utføres med minst 3 overfarter med platevibrator med inntil 5 kn/m 2 grunntrykk. Dokumentasjon fra nyere forskning på mekaniske egenskaper viser at Leca Lettklinker har egendeformasjon < 1 % av fyllingshøyden. I tillegg er elastisk stivhet og motstand mot permanente deformasjoner i nivå med tradisjonelle mekanisk stabiliserte materialer som grus og pukk. 7.3 Blåsing Leca Lettklinker kan blåses direkte på plass i konstruksjonen ved hjelp av biler påmontert blåseaggregat. Under normale forhold blåses Leca Iso inntil 40 m horisontalt og 25 m vertikalt. Større blåselengder og høyder er imidlertid mulig. Normal blåsekapasitet er ca. 50 m 3 pr. time, men avhenger av slangelengde, fraksjon og stigningsforhold. Før videre arbeid med bærelag/overflate, legges normalt fiberduk ut på den avrettede overflaten. Når det skal foregå støpearbeider stabiliseres flaten videre med armeringsnett (P091/K131). Armeringen har ingen konstruktiv effekt, men skal gi en stabil arbeidsplattform for videre arbeid. Leca Lett Fyllmasse 9

10 8. Kunstgressbaner Leca Lettklinker har etter hvert blitt et av de mest benyttede alternativer for drens- og frostsikring av kunstgressbaner. Ved bruk av dette materialet får man i tillegg en kompenserende effekt der det er dårlige grunnforhold. Under slike forhold vil Lecaen dermed ha en utjevnende effekt som også over tid innfrir kravet til jevn overflate. Leca Lettklinker legges ut som et drens- og frostsikringslag direkte på traubunn. Avhengig av den lokale frostmengden vil tykkelsen av dette laget variere fra ca. 20 til 30 cm. Behovet for fiberduk under Lecaen må vurderes i forhold til undergrunnen. Over Lecaen legges en fiberduk før et bærelag på 20 cm med forkilt pukk (fraksjon 4-63 mm). Bærelag på 15 cm er også benyttet, men dette må da legges ut med beltemaskin. Fiberduken skal forhindre transport av finstoff ned i Lecamaterialet og sikre isolasjons- og drensegenskapene over tid. Over bærelaget legges et avrettingslag i tykkelse 2-3 cm (fraksjon 0-8 mm). Det stilles strenge krav til massene som benyttes til bærelag og avrettingslag da ferdig avrettet overflate både skal oppfylle kravet til overflateavvik (+/- 8 mm på 4 m rettholt), være godt vanngjennomslippelig og samtidig ha god fasthet etter avretting. Hvorfor Leca Lettklinker i kunstgressbaner? Alt-i-ett løsning, kombinerer drenering og frostsikring i en operasjon Moderat tilleggslast på eventuelt underliggende bløte masser, med tilhørende reduserte deformasjoner og setninger Høy drenerende effekt gir tørr og fin bane under alle værforhold Enkel og rasjonell utleggings- og komprimeringsprosedyre, gir meget god fremdrift Lav egenvekt med tilhørende høy transportkapasitet gir redusert anleggstrafikk Mulighet for blåsing av materialet Større volumer kan leveres direkte med båt Sugedren kan utelates som følge av materialets drensegenskaper 10 Leca Lett Fyllmasse

11 9. Grunne grøfter Leca Lettklinker egner seg godt som isolerende og drenerende materiale rundt VA-, drens-, fjernvarme- og gassrørledninger. Særlig på fjellgrunn hvor sprengning er nødvendig og på partier med dårlige grunnforhold vil man ha økonomisk gevinst av en utførelse med grunne grøfter. Ved bruk av lettklinker er det liten fare for skader på ledningen under tilbakefyllingen. Samtidig vil fylling med lette fyllmasser gi mindre fare for setningsskader på ledningsanlegget. Etterisolering / rehabilitering av grøfter Til etterisolering og rehabilitering av eksisterende grøfter med frostproblemer benyttes Leca Lettklinker som en markisolering i passende tykkelser (20-40 cm). Løsningen forutsetter at ledningsnettet er i god forfatning. Som vist i figur 9.3 kreves kun bortgraving av det øvre jordsjiktet i tilstrekkelig tykkelse og bredde for plassering av lettklinker og overdekningslag. Nyetablering av grøfteanlegg Ved nyetablering av grøft i fjell og jordmasser må det i dimensjoneringen skilles på hovedledninger og sekundær- og stikkledninger. I figur 2 er det vist en generell skisse av prinsippet for utførelse av en hovedledningsgrøft. Vedrørende bruk av fiberduk/ separasjonsduk anbefales en duk med gode filteregenskaper ref. NS 3420 kap. I4. Figur 9.1: Normal profil grøft, standard dyp utførelse. Grunn utførelse med Leca lettklinker. Figur 9.2: Prinsippskisse for generell utførelse av hovedledningsgrøft Figur 9.3: Etterisolering/rehabilitering av eksisterende grøft ved å erstatte øvre jordsjikt med Leca Lettklinker Leca Lett Fyllmasse 11

12 Ved dårlige grunnforhold Rørledninger som skal etableres i myrlendt område eller ved bløt leirgrunn, kan med fordel tilbakefylles med Leca Lettklinker. Den lette materialvekten kombinert med den isolerende effekten, medfører at man ikke trenger å grave ned til de bløte jordlagene eller få en tung grøftefylling i myke myrlag. Med Leca Iso som grøfte fylling er det enkelt å beregne grøfteprofilens totale tyngde og man kan kompensere for tyngden jordmasse som må fjernes. Dermed spares gravedybde, man får en fullisolert grøfteløsning og minsker risikoen for rørbrudd. Dimensjonering / Hovedledninger Vann- og avløpsledninger legges vanligvis i fellesgrøfter. Ved å benytte Leca Lettklinker til frostsikring av ledninger som ligger over generell frostdybde på stedet, sikres vannet i ledningsnettet mot frysing. Samtidig ønsker man å forhindre at ledninger, kummer og ventiler utsettes for telehiv eller unormale mekaniske påkjenninger på grunn av frossen mark. Figur 9.4: Leca Iso er brukt i hele omfyllingen. Løsningen er godt egnet for grøfter i fjellgrunn i fri mark eller med moderat trafikklast Minste overdekning for hovedvannledninger vil ligge i området fra 0,8 til 1,0 m. Denne overdekningen er nødvendig for å sikre ventiler tilstrekkelig mekanisk beskyttelse. Som vist i figur 9.4 legges ledningene på vanlig måte på et avrettet, komprimert grøftefundament av pukk. Minste bredde for grøftefundamentet i fellesgrøfter for hovedvann- og avløpsledninger, vil variere fra 1,2 m til 1,5 m. Grøftebredden vil normalt øke oppover i grøfta. Ved bruk av lettklinker er dette gunstig da et bredere isolasjonslag gir bedre utnyttelse av jordvarmen. For å få best mulig effekt av Leca Iso isolasjonen over ledningene i kaldt klima (F>30000 h C), bør grøftebredden og dermed isolasjonsbred- den over ledningene økes noe, se diagram 1. Ved å bruke Leca Iso i hele omfyllingen, eller trekke Leca ned på begge siden av rørene i fjellterreng, kan man bruke samme isolasjonsbredder i løsmasser og fjellterreng. Diagram 1 viser nødvendige isolasjonsbredder og -tykkelser for hovedledninger med normal og relativt kontinuerlig vannføring. For større frostmengder enn h C bør det foretas en egen frostdimensjonering. Klimadata for landets kommuner finnes i NBI Byggdetalj G Diagram 2 viser nødvendig overdekning og isolasjons tykkelse med Leca Iso for frostsikring av sekundær- og stikkledninger. Det er samtidig forutsatt ikke telefarlige eller moderat telefarlige grunnforhold. Hvis fallforholdene ellers er tilfredsstillende, vil ledningsnettet for øvrig kunne tåle mindre telehiv uten at dette fører til problemer. Sekundær- og stikkledninger I motsetning til hovedvannledninger som i tillegg til generell vannforsyning også skal dimensjoneres for brannvann, dimensjoneres sekundærvannledningene for forbruk. Rørdimensjonene gir derfor en indikasjon om vannføringen og dermed egenvarmen i vannledningene. For stikkledninger til enkelthus som ikke inngår i et ringnett, kan manglende vannføring kompenseres med tilførsel av varme ved hjelp av en elektrisk varmekabel. Mekaniske forhold tilsier at minste overdekning for vannledningen bør ligge rundt 0,5 m. For spesielt grunne grøfter eller små ledningsdimensjoner, kan det også være behov for å isolere vannledningen mot grøftebunnen. Det enkleste er da å legge avløpsledningen på vanlig måte på et komprimert grøftefundament og bruke Leca Iso som omfyllingsmasser. Vannledningen som ikke er avhengig av fall legges da i Lecamassene, se figur 9.5. Figur 9.5: For mindre sekundær- og stikkledninger kan det være nødvendig å isolere vannledningen fra grøftebunnen ,5 350 Leca tykkelse t (mm) ,25 2 1,75 1,5 Leca bredde b (mm) Leca tykkelse t (mm) , Frostmengde (h o C) Frostmengde (h o C) Diagram 9.1: Nødvendig tykkelse (t) og bredde (b) på Leca-isolasjonen ved frostsikring av hovedledninger. Minste overdekning 1,2 m for frostmengder større enn h ºC, ellers ca. 1,0 m. Diagram 9.2: Nødvendig tykkelse (t) på Leca-isolasjonen rundt sekundær- og stikkledninger. Minste overdekning på vannledningen er 0,5 m opp til en frostmengde på h ºC. For kaldere klima (uten snødekke) økes overdekning til +ca. 1,0 m. 12 Leca Lett Fyllmasse

13 10. Andre bruksområder 10.1 Kaier Det er bygd flere massivkaier i Norge hvor Leca Lettklinker er benyttet som lett fyllmasse. I områder med dårlige grunnforhold kan det være behov for lette fyllmasser for å ivareta tilstrekkelig sikkerhet mot utrasing og/eller skadelige deformasjoner på kaikonstruksjonen. Eksemper på slike kaityper er spuntveggskaier, cellespuntkaier og senkkassekaier. Det kan også være aktuelt med bruk av lettklinker ved utdyping foran eksisterende massivkaier ved at det foretas masseutskifting bak kaifronten. Selve innfyllingen av Leca Lettklinker kan ofte gjøres direkte fra båt med selvlosser Leca lettbetong Leca lettbetong produseres til bruksområder hvor vektreduksjon er viktig. Bruksområdene definerer fasthetsklassene og hvilket tilslag som benyttes. Vanlig lettbetong ligger i fasthetsklassene LC 15 LC 30. Bruksområdene er: Fundamenter Vegger Søyler Dekker Dragere Tunnelelementer Høyfast Leca lettbetong denne betongen ligger i fasthetsklasse LC 35 LC 85. Det benyttes Leca Lettklinker med opptil åtte ganger høyere egenstyrke enn vanlig Leca. Bruksområdene er: Ny Sundbru, Eidsvoll. Høyfast Leca Lettbetong Bruer med mulighet til lengre spenn, slankere konstruksjoner og reduserte fundamentbelastninger Flytebruer og flytende plattformer hvor økt oppdrift gir redusert betongvolum samtidig som lettbetong gir god bestandighet i sjøvann Betongelementer hvor lettbetong gir lavere transport- og monteringskostnader samt reduserte fundamentbelastninger. Høyfast lettbetong gir høy tidligfasthet og rasjonell produksjon av elementene. Høyfast lettbetong gir høy tidligfasthet og rasjonell produksjon av elementene. Fig : Typisk snitt gjennom en spuntveggskai hvor det er benyttet Leca Lettklinker som lett fyllmasse. Leca Lett Fyllmasse 13

14 11. Transport Lav vekt og lett håndtering medfører at transportprisen for lettklinker er meget gunstig. Leca Lettklinker produseres i Rælingen og kan i tillegg leveres fra alle Lecas blokkfabrikker. Transport med bil foregår med bulkbiler som har kapasitet opptil 95 m 3 og er utstyrt med baktipp og/ eller sidetipp. En del biler er også utstyrt med blåseaggregat, slik at massene kan blåses direkte på plass. Transportprisene for Leca Lettklinker er vesentlig lavere enn for naturlige løsmasser og pukk. Transport med båt foregår fra terminal på Kongshavn i Oslo. Båtene er utstyrt med selvlosser, og er derfor uavhengige av mottaksapparat på land. Lossekapasiteten er på m 3 pr. time. Bulktransport av Leca Lettklinker er svært rimelig ved fulle båtlass fra ca m 3 og oppover. Helikoptertransport kan være aktuelt ved vanskelig tilgjengelighet, f.eks. ved fjellanlegg. Togtransport i spesialcontainere kan være en aktuell transportmetode. NSBs bulkvogner kan også benyttes. 12. Beskrivende tekster NS3420 og Prosesskoden fra Statens vegvesen gir en utfyllende og entydig beskrivelse av fyllingsarbeider med lettklinker. Den tekniske beskrivelsen gir opplysninger om krav til densitet, utlegging og komprimering NS 3420 NS 3420 «Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner» kapittel F28.1 «Fylling av lettklinker» dekker arbeider med fylling av Leca Lettklinker på en tilfredsstillende måte Prosesskoden - Statens vegvesen Prosesskoden - 1 «Standard arbeidsbeskrivelse for veg arbeidsdrift» prosess «Fylling med lettklinker (ekspandert leire)» dekker fylling med Leca Lettklinker. Punkt b) angir følgende som krav til materialet: «Lettklinkeren skal ha tørr ukomprimert densitet ved utlegging på maksimalt 400 kg/m3 for usortert lettklinker med gradering 0-32 mm». 13. Referanser/litteratur Brosjyre Leca Lettklinker til bygg (2008) NS 3479 (1990) «Prosjektering av bygningskonstruksjoner - Dimensjonerende laster» Norges Geotekniske Institutt (1990) «Skjærstyrkeegenskaper for Leca Lettklinker» Rapport nr NS 3480 (1988) «Geoteknisk prosjektering - Fundamentering, grunnarbeider, fjellarbeider» L. R. Elster (1987) «En undersøkelse av horisontal-trykk i løs Leca». Hovedoppgave ved Institutt for geoteknikk, NTH NS 3420-F og G (2000) «Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner» Norges Geotekniske Institutt (1998). «Fryseforsøk for jernbanefylling» Rapport nr Sintef Bygg og miljøteknikk (1998). Prosjektet miljøriktige isolasjonsprodukter for BA-bransjen. Leca frostsikring vei, bane og grøft. Rapportnr. STF22 F98619, STF22 F98648, STF22 F99603, STF22 F Sintef Bygg og miljøteknikk (2000). Prosjektet miljøriktige isolasjonsprodukter for BA-bransjen. Leca frostsikring vei, bane og grøft. Sluttrapport DPI: Rapportnr. STF22 F NS 3031 (2007). Statens Vegvesen Håndbok 274 (2008). Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger Statens Vegvesen Håndbok 016 (2009). Geoteknikk i vegbygging. 14 Leca Lett Fyllmasse

15

16 VI støtter skijentene Saint-Gobain Byggevarer AS Brobekkveien 84 Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Tel Fax: e-post: mars 2010

LECA LETT FYLLMASSE. Stabilitetssikring Setningsreduksjon Jordtrykksreduksjon Kompensert fundamentering Frostsikring

LECA LETT FYLLMASSE. Stabilitetssikring Setningsreduksjon Jordtrykksreduksjon Kompensert fundamentering Frostsikring LECA LETT FYLLMASSE Lett fyllmasse med isolerende, stabiliserende og drenerende egenskaper. Stabilitetssikring Setningsreduksjon Jordtrykksreduksjon Kompensert fundamentering Frostsikring Leca Lett Fyllmasse

Detaljer

- tungvekter på lette løsninger

- tungvekter på lette løsninger - tungvekter på lette løsninger Lette løsninger for et bedre klima Tema - isolasjon 1. Presentasjon av Jackon AS 2. Hvorfor isolere? 3. Kriterier for valg av isolasjon 4. Produkter 5. Bruksområder 6.

Detaljer

Tittel. SCAN LETTKLINKER et rent og naturlig keramisk produkt

Tittel. SCAN LETTKLINKER et rent og naturlig keramisk produkt Tittel SCAN LETTKLINKER et rent og naturlig keramisk produkt Hva er Argex Lettklinker? Argex Lettklinker er et rent og naturlig keramisk produkt, som utvikles av leire som brennes i en roterovn ved ca

Detaljer

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10 Generelle tekniske krav Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BERG OG JORDARTER... 3 2.1 Bergarter... 3 2.2 Jordarter... 3 2.2.1 Generelle byggetekniske egenskaper...3 3 HØYDEREFERANSE... 4 4 DIMENSJONERENDE

Detaljer

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt:

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: Frost Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 PLANLEGGING AV FROSTSIKRING...3 3 TRESVILLER SOM FROSTSIKRING...4 4 FROSTSIKRING MED ISOLASJONSMATERIALER...5 4.1 Utførelse...7 5 SPORLØFTING...8 6 BALLASTRENSING...9

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

Jordtrykk 08/06/2017. Print PDF

Jordtrykk 08/06/2017. Print PDF 08/06/2017 Jordtrykk Print PDF Leca Lettklinker gir store fordeler når man skal løse setningsproblemer. Effektive løsninger med rasjonell og rask produksjon til en lav kostnad. Leca for geotekniske applikasjoner

Detaljer

7.1 Forelesning i Vegbygging VEGKROPPENS ELEMENTER. Opprinnelig terreng. Overbygning. 1 1:n n. Planum. 1:n. Underbygning OVERBYGNINGENS ELEMENTER

7.1 Forelesning i Vegbygging VEGKROPPENS ELEMENTER. Opprinnelig terreng. Overbygning. 1 1:n n. Planum. 1:n. Underbygning OVERBYGNINGENS ELEMENTER 7.1 Forelesning i Vegbygging Ta fram håndbok-n200(gamle-018) Vegbygging. MERK at i gamle oppgaver og håndbøker omtales vegstandardklassene Stamveg (S1-S9), som i dag tilsvarer nasjonale Hovedveger(H1-H9).

Detaljer

Krav til vegoverbygning og frostteknisk dimensjonering. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen

Krav til vegoverbygning og frostteknisk dimensjonering. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Krav til vegoverbygning og frostteknisk dimensjonering Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Overordnet krav til vegoverbygningen Overbygningen skal: Fordele laster fra trafikken til

Detaljer

Setninger 30/01/2018. Print PDF

Setninger 30/01/2018. Print PDF 30/01/2018 Setninger Print PDF Leca Lettklinker gir store fordeler når man skal løse setningsproblemer. Effektive løsninger med rasjonell og rask produksjon til en lav kostnad. Leca for geotekniske applikasjoner

Detaljer

Kap.: 9 Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.09 Rev.: 3 Frost Side: 1 av 17

Kap.: 9 Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.09 Rev.: 3 Frost Side: 1 av 17 Frost Side: 1 av 17 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 FROST... 3 2.1 Telefarlighet... 3 2.2 Dimensjonerende frostmengde... 4 3 FROSTSIKRINGSLAG... 6 3.1 Frostsikringslagets funksjoner... 6 3.2 Materialer i frostsikringslaget...

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

Per Helge Ollestad. Dimensjon Rådgivning AS

Per Helge Ollestad. Dimensjon Rådgivning AS Per Helge Ollestad Dimensjon Rådgivning AS Hva er konsulentens oppgave? Utarbeide robuste og kostnadseffektive planer for våre oppdragsgivere Må ha kjennskap til normer og bransjestandarder for å kjenne

Detaljer

Forsterkningsmetoder. Forsterkningsbehov. Drift og vedlikehold av veger og gater. Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN. Lav levetidsfaktor

Forsterkningsmetoder. Forsterkningsbehov. Drift og vedlikehold av veger og gater. Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN. Lav levetidsfaktor Forsterkningsmetoder Drift og vedlikehold av veger og gater Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN Lav levetidsfaktor Levetidsfaktor < 0,7 Levetidsfaktor > 0,7 Levetidsfaktor > 1 Forsterkningsbehov

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 1. Banelegeme

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 1. Banelegeme Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Over- og underbygning 2. Underbygning 1. Banelegeme Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning... 3 B.2.1

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. Isolerende drensplate Energibesparende byggisolasjon

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. Isolerende drensplate Energibesparende byggisolasjon Drensplate Isolerende drensplate 0117 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere Energibesparende byggisolasjon En del av Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia,

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 1. Banelegeme

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 1. Banelegeme Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 1. Banelegeme Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning...

Detaljer

Vei til parkeringsareal, Hageveien 11 Lillehammer kommune PRO Geoteknikk beskrivelse av grunnforhold, vei og stabilitet

Vei til parkeringsareal, Hageveien 11 Lillehammer kommune PRO Geoteknikk beskrivelse av grunnforhold, vei og stabilitet Notat 01 GEO konsult Vedlegg F1 Vei til parkeringsareal, Hageveien 11 Lillehammer kommune PRO Geoteknikk beskrivelse av grunnforhold, vei og stabilitet Til: Ingrid Orstad Teigen, Areal+ AS Fra: Stein H.

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Trondheim 12. mars 2015 Telehiv og teleproblematikk. Geir Berntsen Statens vegvesen Region Øst Dekkeprosjektet Norsk vegbygging i media... Aftenposten

Detaljer

Leca Lettklinker til bygg

Leca Lettklinker til bygg Leca Lettklinker til bygg Leca Lettklinker til bygg Leca Lettklinker varmeisolasjon, drenering og lett fyllmasse. Kan blåses på plass rett fra bilen. Velprøvde og dokumenterte løsninger. 1. Hva er Leca

Detaljer

Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger

Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger Foto: Nils Uthus/Statens vegvesen Dimensjonering av veger Tema: Bruk av Håndbok N200 Vegbygging Dimensjonering for ulik trafikk, klima og undergrunn

Detaljer

Leca Lettklinker til bygg

Leca Lettklinker til bygg Leca Lettklinker til bygg Leca Lettklinker til bygg Leca Lettklinker varmeisolasjon, drenering og lett fyllmasse. Kan blåses på plass rett fra bilen. Velprøvde og dokumenterte løsninger. 1. Hva er Leca

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3 Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3 Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 2 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG Dette kapitlet

Detaljer

Leggeanvisning for plastrør

Leggeanvisning for plastrør Leggeanvisning for plastrør Nordisk Plastrørgruppe Norge Leggeanvisning for plastrør Denne leggeanvisningen omfatter valg av masser og utførelse i ledningssonen for termoplastrør med ringstivhet SN 8 eller

Detaljer

Grunnleggende prinsipper i den norske frostdimensjoneringsmetoden

Grunnleggende prinsipper i den norske frostdimensjoneringsmetoden NaDim 4. des. 2014 04.12.2014 Grunnleggende prinsipper i den norske frostdimensjoneringsmetoden og konsekvensen av nylig innførte endringer NaDim-seminar Geir Berntsen Statens vegvesen Region Øst Dekkeprosjektet

Detaljer

Sikring mot frost og tele. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen

Sikring mot frost og tele. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Sikring mot frost og tele Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Litt om bakgrunn Ekspertgruppe Vintrene 2009/10 og 2010/11 ble det registrert frostskader og telehiv på flere nye vegstrekninger.

Detaljer

Banelegeme Side: 1 av 11

Banelegeme Side: 1 av 11 Banelegeme Side: 1 av 11 1 STABILITET OG SETNINGER...2 1.1 Tiltak ved ustabilitet og setninger i fyllinger...2 1.1.1 Jordfyllinger på skråterreng: Tiltak rettet mot poretrykksproblemer og erosjon...2 1.1.2

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Trondheim 2. november 2016 Telehiv og teleproblematikk. Geir Berntsen Statens vegvesen Region Øst Dekkeprosjektet Norsk vegbygging i media...

Detaljer

Nye krav til vegoverbygningen etter telehivsaken. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen

Nye krav til vegoverbygningen etter telehivsaken. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Nye krav til vegoverbygningen etter telehivsaken Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Innhold Telemekanismen Telehivsaken Nye krav til vegoverbygningen Materialer i forsterkningslag

Detaljer

Geoteknikk Underbygning

Geoteknikk Underbygning Geoteknikk Underbygning Geoteknikk i jernbaneprosjekter Mostafa Abokhalil Overingeniør Geoteknikk Jernbaneverket Utbygging Prosjekttjenester Jerbaneteknikk Baneteknikk Innhold Hva er geoteknikk? Sentrale

Detaljer

NOTAT. Funksjonsbeskrivelse - Midlertidige sikringstiltak Hegra barneskole. 1. Forberedende arbeider og generelle prinsipper for utførelse

NOTAT. Funksjonsbeskrivelse - Midlertidige sikringstiltak Hegra barneskole. 1. Forberedende arbeider og generelle prinsipper for utførelse NOTAT Oppdrag Paviljonger ved Hegra barneskole Kunde Stjørdal kommune Notat nr. G-not-001 Dato 2015/02/19 Til Håvard Krislok Fra Per Arne Wangen/Helle Bråtteng Olsen, Rambøll Norge AS Kopi Dato 2015/02/19

Detaljer

Frostsikring - Dimensjonering

Frostsikring - Dimensjonering Frostsikring - Dimensjonering Vegfaglig dag, NKF Quality hotel, Rosten 4/12-2013 v/ Ivar Horvli og Jan Erik Dahlhaug Teleproblemet Teleproblemet i samband med vegkonstruksjonar Ujamt telehiv Svekka bereevne

Detaljer

Vegoverbygning - belastninger, nedbrytning og dimensjonering

Vegoverbygning - belastninger, nedbrytning og dimensjonering Vegoverbygning - belastninger, nedbrytning og dimensjonering Geir Berntsen Statens vegvesen, Region øst Dekkeprosjektet Innhold Intro og terminologi Belastninger fra klima og trafikk Dimensjoneringssystemer

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.8 GEOTEKNISK NOTAT Dato: 14.MAI 2012 1 GENERELT Trondheim kommune skal bygge ny barnehage på Grilstad (vestre

Detaljer

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 Oppdrag: Røstad studentboliger Dato: 21. mars 2013 Emne: Oppdr.nr.: 415823 Til: Stiklestad Eiendom as v/gunnar Reitan reitan@bygginvest.no Kopi: Utarbeidet av: Erling Romstad

Detaljer

Grunne ledninger. av ingeniør HENRIK STENE, Glava AS

Grunne ledninger. av ingeniør HENRIK STENE, Glava AS Grunne ledninger Kostnadsbesparelser Frostisolering av VA-ledninger gir anleggsmessige store besparelser i form av mindre graving, sprengning og gjenfylling. I tillegg vil reparasjoner og utskiftninger

Detaljer

Betydningen av god vegteknologi og god byggeskikk

Betydningen av god vegteknologi og god byggeskikk VEGTEKNOLOGIKURS Trondheim, 3. 4. oktober 2016 Betydningen av god vegteknologi og god byggeskikk Jostein Aksnes Vegdirektoratet Mål Lang dekkelevetid og lave årskostnader Varige veger Nytteberegning Første

Detaljer

Statens vegvesen E16 Skulestadmo - byggeplan - Supplerende geoteknisk notat

Statens vegvesen E16 Skulestadmo - byggeplan - Supplerende geoteknisk notat Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Mari Rørlien Øyen Gregory Sargeant Saksbehandler/innvalgsnr: Gregory James Sargeant - 51911473 Vår dato: 08.06.2012 Vår referanse: 2011/078120-009 2011078120 E16

Detaljer

Statens vegvesen. Tegning V01 viser et oversiktskart i målestokk 1: for området.

Statens vegvesen. Tegning V01 viser et oversiktskart i målestokk 1: for området. Statens vegvesen NOTAT - Ud943An01 Til: Utbyggingsseksjonen v/roar Dypvik Kopi: Berg- og geoteknikkseksjonen v/per Olav Berg Oppdrag: Rv. 705 Moheim-Borsetmoen Dok. nr. i Sveis: 2012132790-002 Oppdragsgiver:

Detaljer

Dette notatet tar for seg geotekniske vurderinger for den planlagte vegens profil 0-600, samt avkjørsel (profil 0-90) plassert sør for KV19.

Dette notatet tar for seg geotekniske vurderinger for den planlagte vegens profil 0-600, samt avkjørsel (profil 0-90) plassert sør for KV19. NOTAT Oppdrag 6120598 KV19 Tomtbakkan Kunde Stjørdal kommune Notat nr. G-not-001_rev03 Dato 24.10.2014 Til Stjørdal Kommune ved Ketil Fiskvik Fra Rambøll Norge AS ved Marit B. Pedersen Kopi Norconsult

Detaljer

God og dårlig byggegrunn

God og dårlig byggegrunn Fjell regnes normalt som god byggegrunn. Bare ved spesielt dårlige bergarter må vi behandle fjellgrunnen også. Men vi må sørge for at det aldri står vann under veikroppen. Derfor kan det være nødvendig

Detaljer

Kvalitet og vegbygging Telehiv. Avdelingsdirektør Eirik Øvstedal Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Kvalitet og vegbygging Telehiv. Avdelingsdirektør Eirik Øvstedal Statens vegvesen, Vegdirektoratet Kvalitet og vegbygging Telehiv Avdelingsdirektør Eirik Øvstedal Statens vegvesen, Vegdirektoratet Aftenposten 26. mars 2011 Den nye parsellen av E18 i Østfold er splitter ny, men bare fire måneder etter

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Til orientering er det for planlagte bygg oppgitt myndighetskrav nedenfor.

Til orientering er det for planlagte bygg oppgitt myndighetskrav nedenfor. NOTAT Dato 9.6.2016 Oppdrag Kunde Notat nr. Til Fore Boligtun Byggalf AS G-Not-001-1350015437 Olav-Inge Alfheim Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11

Detaljer

Geoteknikk Underbygning

Geoteknikk Underbygning Geoteknikk Underbygning Geoteknikk i jernbaneprosjekter Mostafa Abokhalil Geotekniker Plan og Teknikk Underbygning og konstruksjoner Innhold Hva er geoteknikk? Sentrale problemstillinger i geoteknikk Hvordan

Detaljer

Grunnforhold og teleproblematikk

Grunnforhold og teleproblematikk Grunnforhold og teleproblematikk Undergrunnsmaterialer, grunnundersøkelser, telemekanismen, frostsikring Geir Berntsen, Dekkeprosjektet, Byggherreseksjon, SVV Rø 3. nov. 2016 Kurs i Vegteknologi Norsk

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnforhold SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnforhold SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Normalhall Storelva DOKUMENTKODE 712616-RIG-NOT-001 EMNE Orienterende geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Tromsø kommune OPPDRAGSLEDER Tone Skogholt KONTAKTPERSON Birgitte

Detaljer

FROST Tekna-kurs Vegteknologi

FROST Tekna-kurs Vegteknologi FROST Tekna-kurs Vegteknologi Ivar Horvli Statens vegvesen Region midt FROST Teleproblemet Grunnleggende problemstillinger og dimensjoneringsprinsipper Når er frostsikring aktuelt? Grunnleggende dimensjoneringsprinsipper

Detaljer

Geoteknikk. Fv 503 Finstadvegen. Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr.16/ Fv 503 Hp 01 m 1000

Geoteknikk. Fv 503 Finstadvegen. Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr.16/ Fv 503 Hp 01 m 1000 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknikk, berg- og geoteknikk 2016-02-17 Geoteknikk Fv 503 Finstadvegen. Grunnundersøkelser for gs-veg Fv 503 Hp 01 m 1000 Ressursavdelingen Nr.16/26076-1 Statens

Detaljer

Intensivkurs i vegteknologi 2016 Dimensjonering av veger

Intensivkurs i vegteknologi 2016 Dimensjonering av veger Intensivkurs i vegteknologi 2016 Dimensjonering av veger 04.11.2016 Marit Fladvad, Statens vegvesen Vegdirektoratet Foto: Nils Uthus/Statens vegvesen Dimensjonering av veger Tema: Bruk av Håndbok N200

Detaljer

Veger og parkeringsplasser kan etableres ved utlegging av vanlige fyllmasser.

Veger og parkeringsplasser kan etableres ved utlegging av vanlige fyllmasser. Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Inderøy kommune Vennaområdet Kulturcampus Inderøy Fundamenteringsforhold Geotekniske vurderinger Dato: 9. november 2009 Rev. - dato Oppdrag / Rapportnr. 413853-1 Oppdragsleder:

Detaljer

Vad er setninger? Underbygning setninger 1

Vad er setninger? Underbygning setninger 1 Vad er setninger? Underbygning setninger 1 Setninger Noen nøkkelpunkter: Bløt grunn setninger oppstår pga. økt last. Gjerne leire og silt, men kan også opptre i løst lagret sand Tre typer av setninger:

Detaljer

R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT

R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 27.09.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye VA-ledninger på Uståsen, bilag 1. I forbindelse med prosjektering

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 520 mm

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 520 mm SINTEF Certification Nr. 2602 Utstedt: 11.03.2009 Revidert: 08.03.2013 Gyldig til: 01.04.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Glava Ringmur 520 mm tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

FORSTERKNING AV VEG 1. AKTUELLE TILTAK 2. MÅLEMETODER FOR REGISTRERING AV VEG IVAR FAKSDAL

FORSTERKNING AV VEG 1. AKTUELLE TILTAK 2. MÅLEMETODER FOR REGISTRERING AV VEG IVAR FAKSDAL FORSTERKNING AV VEG 1. AKTUELLE TILTAK 2. MÅLEMETODER FOR REGISTRERING AV VEG IVAR FAKSDAL KRAV OM UTBEDRING AV VEG DEKKEVEDLIKEHOLD, FORSTERKNING ELLER NY VEG? Hvilke tiltak er riktig på denne vegen,

Detaljer

Notat 01. Golvsengane Bustadsfelt Forslag veier, stabilitet skråninger, fundamentering. 0 Innledning og generelt

Notat 01. Golvsengane Bustadsfelt Forslag veier, stabilitet skråninger, fundamentering. 0 Innledning og generelt Notat 01 Golvsengane Bustadsfelt Forslag veier, stabilitet skråninger, fundamentering Til: Roger Holgersen, Nordplan AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS Kopi: Dato: 12-03-2009 Rev.: 0 Innledning

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

TeleVev TeleEnviro www.geosyntia.no

TeleVev TeleEnviro www.geosyntia.no TeleEnviro - høystyrkeduk av polyester til bruk under fyllinger på bløt grunn, i vei- og jernbane konstruksjoner, støttekonstruksjoner og oppstrammede skråninger www.geosyntia.no TeleVev TeleVev er en

Detaljer

Norconsult AS Okkenhaugvegen 4, NO-7600 Levanger Tel: Fax: Oppdragsnr.:

Norconsult AS Okkenhaugvegen 4, NO-7600 Levanger Tel: Fax: Oppdragsnr.: Til: Berg Eiendom as v/arild Berg berg@magneten.no Fra: Norconsult v/ Erling Romstad Erling.Romstad@norconsult.com Dato: 2014-09-25 Reguleringsplan Lensmannsgården, Levanger 1 ORIENTERING Det er satt i

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n En del av Sunde-gruppen

Detaljer

2.1 Topografi Figur 2-1 indikerer aktuell strekning med røde streker, og det er gitt en underdeling med henholdsvis delstrekning 1 og 2.

2.1 Topografi Figur 2-1 indikerer aktuell strekning med røde streker, og det er gitt en underdeling med henholdsvis delstrekning 1 og 2. 2. Topografi og grunnforhold 2.1 Topografi Figur 2-1 indikerer aktuell strekning med røde streker, og det er gitt en underdeling med henholdsvis delstrekning 1 og 2. Delstrekning 1 Delstrekning 2 Figur

Detaljer

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse. 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri Tlf Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse. 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri Tlf Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri 1 Notat nr. IAS 2187-1 Dato: 1. juni 2017 Prosjekt Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien Prosjektnr. 2187 Saksbehandler Johanna L. Rongved Tlf. 97164699, johanna@instanes.no

Detaljer

Nettstasjon - Fundamentering

Nettstasjon - Fundamentering NR 6028 VER 2.1 08 / 2015 Nettstasjon - Fundamentering Beskrivelse: RENbladet beskriver løsninger for plassering av nettstasjon på grunnmasser. Innhold 1 Formål... 2 2 Plassering av stasjon i terrenget...

Detaljer

FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG E K S A M E N. Faglærer Ephrem Taddesse. Kontakttelefon

FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG E K S A M E N. Faglærer Ephrem Taddesse. Kontakttelefon FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG E K S A M E N Emnekode: Emnenavn: BYG219 Vegbygging Dato: 12. Des 2016 Varighet: 09:00-13:00 Antall sider inkl. forside Antall vedlegg Tillatte hjelpemidler: 4 1 KALKULATOR,

Detaljer

Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren

Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren Arctic Entrepreneur 2015 Pukk som byggeråstoff Statens vegvesen en pukkforbruker Statens vegvesen er en stor byggherre med ansvar

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 8 1 5 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50 Prosjekt: Vannledning Fossen - Bakken Side 01-1 01.11.04.10 FS2.21276132A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 50 Type lag: Drenslag Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne

Detaljer

Dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 29.nov.12 Prosjektnr Arne Instanes

Dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 29.nov.12 Prosjektnr Arne Instanes Dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 29.nov.12 Prosjektnr. 2065 Arne Instanes Notat nr. IPAS 2065-1 Dato: 29.november 2012 Prosjekt Prosjektnr. 2065 Saksbehandler Arne Instanes Til Kopi til Sammendrag:

Detaljer

Det er utarbeidet datarapport fra de supplerende grunnundersøkelsene. Disse er gjengitt i ref. /4/.

Det er utarbeidet datarapport fra de supplerende grunnundersøkelsene. Disse er gjengitt i ref. /4/. NOTAT Oppdrag E6 Sørkjosfjellet Kunde Statens Vegvesen Region Nord Notat nr. G-not-001 Til Ellbjørg Schultz Statens Vegvesen Region Nord Dato 28.02.2014 Rambøll Mellomila 79 P.b. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM

Detaljer

Geoteknisk Undersøkelse Rapport

Geoteknisk Undersøkelse Rapport Geoteknisk Undersøkelse Rapport 30. juni 2014 Prosjekt 11244 Hølen skole Vestby kommune Laget av Kristín Arna Ingólfsdóttir 1 Generelt VSO Rådgiving AS har for oppdraget Hølen skole i Vestby kommune ønsket

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

Røffere klima krever nye og robuste løsninger. Sogge Johnsen

Røffere klima krever nye og robuste løsninger. Sogge Johnsen Røffere klima krever nye og robuste løsninger Sogge Johnsen Overvannsutfordringer Stikkrenner Hvordan hindre at vegen blir stengt for en lengre periode? Opprusting av stikkrenner Dimensjoneringsprogram

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 450

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 450 SINTEF Certification Nr. 2337 Utstedt: 06.03.2002 Revidert: 08.03.2013 Gyldig til: 01.04.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Glava Ringmur 450 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Teknisk regelverk fra Bane NOR

Teknisk regelverk fra Bane NOR Teknisk regelverk fra Bane NOR «Når telen går 2017» NGF 23.03.2017 Geir Svanø WIKI-basert regelverk Vurderar Samle geoteknikk I større grad skille mellom krav og veiledningsstoff Geoteknikk Geoteknikk

Detaljer

Frostsikring av VA-anlegg. Stein-Tore Sørland. VA-seksjonen Bergen. 14 april 2011 Balestrand

Frostsikring av VA-anlegg. Stein-Tore Sørland. VA-seksjonen Bergen. 14 april 2011 Balestrand Frostsikring av VA-anlegg Stein-Tore Sørland Norconsult VA-seksjonen Bergen 14 april 2011 Balestrand 1 Frostsikring av VA-anlegg Etablere ledningsanlegg frostfritt kan få kuldebro i kummer Etablere ledningsanlegg

Detaljer

A vdel ing for ingeniørutdanning

A vdel ing for ingeniørutdanning J. A vdel ing for ingeniørutdanning Fag: M at e ri all æ r ejh u sb y ggin gst e knikk Gruppe(r): 2BA, 2BB Eksamensoppgaven består av Fagnr: LO270B Dato: 10.12.01 Faglig veileder: Morten Opsahl Eksarnenstid,

Detaljer

TT- Anlegg AS Kaianlegg Strømsvika Stabilitetsberegninger Mars 2016

TT- Anlegg AS Kaianlegg Strømsvika Stabilitetsberegninger Mars 2016 TT- Anlegg AS Kaianlegg Strømsvika Stabilitetsberegninger Mars 2016 Innhold 1 Bakgrunn og innledning... 1 2 Grunnforhold... 1 3 Krav til stabilitet... 1 4 Stabilitetsberegninger... 2 4. 1 Beregningsprofiler...

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag. Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet

Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag. Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet Vegoverbygning Oppbygging av en vegkonstruksjon Materialkvalitet

Detaljer

3/15/0 105/36/0 3/14/0. Tegneforklaring og informasjon 3/15. : Rekkverk

3/15/0 105/36/0 3/14/0. Tegneforklaring og informasjon 3/15. : Rekkverk 3/5 3/5/0 05/36/0 Tegneforklaring og informasjon : Rekkverk Venstre siden Profil : Bredde 55. 0.000 60. 0.750 72. 0.750 92.499 0.750 92. 0. 25.000 0. 25.00 0.750 65.000 0.750 77.000 0.750 82.000 0.000

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Rev. B gjelder endret ytterkant fylling og dermed også nye stabilitetsberegninger.

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Rev. B gjelder endret ytterkant fylling og dermed også nye stabilitetsberegninger. memo01.docx 2012-03-28 NOTAT OPPDRAG E6 Hålogalandsbrua Vurdering geo-faglige forhold. OPPDRAGSNUMMER 478391-Rev B OPPDRAGSLEDER Harald Sverre Arntsen OPPRETTET AV Karolina Larsson Printz DATO 14.03.2013

Detaljer

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD15N GRP. minirenseanlegg for i. Revidert

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD15N GRP. minirenseanlegg for i. Revidert Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD15N GRP minirenseanlegg for i Revidert 14.12.2017 1. Generelt Bestemte krav stilles til installasjon av glassfibertanker. Ved nedgraving kan uforsiktig nedlegging

Detaljer

Rapport 01. Nybygg, Nye Bryne Videregående skole Bryne kommune RIG - beskrivelse av grunnforhold og fundamentering. Vedlegg F1

Rapport 01. Nybygg, Nye Bryne Videregående skole Bryne kommune RIG - beskrivelse av grunnforhold og fundamentering. Vedlegg F1 Rapport 01 Vedlegg F1 Nybygg, Nye Bryne Videregående skole Bryne kommune RIG - beskrivelse av grunnforhold og fundamentering Til: Andreas Dørum, Asplan Viak AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse

Detaljer

Hvordan unngå feil på nyanlegg. Anleggsutførelse Store laster. Smarte produktløsninger

Hvordan unngå feil på nyanlegg. Anleggsutførelse Store laster. Smarte produktløsninger Hvordan unngå feil på nyanlegg Anleggsutførelse Store laster Terrenglaster Tele Oppdrift Smarte produktløsninger Svanker forårsaket av dårlig grøftearbeid Ved dårlig grunn skal separasjonslag eller geotekstil

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Aker Solutions Strandvegen Grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Grunnforhold... 3 3.1 Henvisninger... 3 3.2 Områdebeskrivelse...

Detaljer

Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging?

Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging? Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging? Entreprenøren har yrkesstolthet Vil derfor levere fra seg et kvalitetsprodukt Å levere et kvalitetsprodukt i vegbygging er avhengig av mange faktorer

Detaljer

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD 40N (GRP) minirenseanlegg for i

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD 40N (GRP) minirenseanlegg for i Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD 40N (GRP) minirenseanlegg for i Goodtech Environmenttal Technology AS Farexvegen 19 NO-2016 Frogner Norway Tlf: +47 63 86 64 60 NO 985 660 492 MVA kontakt@biovac.no

Detaljer

Frostsikring -nye krav og bestemmelser. Jostein Aksnes Vegdirektoratet TMT, Vegteknologiseksjonen

Frostsikring -nye krav og bestemmelser. Jostein Aksnes Vegdirektoratet TMT, Vegteknologiseksjonen Frostsikring -nye krav og bestemmelser Jostein Aksnes Vegdirektoratet TMT, Vegteknologiseksjonen Aftenposten 01.10.12 Aftenposten 27.03.11 Når kreves frostsikring? Frostsikring ÅDT Ant. kjørefelt Telefarlighetsklasse

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. MULTICONSULT Sluppenveien 15 Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim Tlf multiconsult.no

NOTAT SAMMENDRAG. MULTICONSULT Sluppenveien 15 Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim Tlf multiconsult.no NOTAT SAMMENDRAG Melhus kommune planlegger etablering av en ny avløpspumpestasjon i Kråkdalen, akkurat innenfor tomtegrensa av tomt gnr/bnr 12/1. Det planlegges i tillegg en mindre parkeringsplan med adkomstvei

Detaljer

Krav til absolutt sikkerhet for oppfyllingen er F 1,25 (i henhold til tabell A.4. i NS-EN ).

Krav til absolutt sikkerhet for oppfyllingen er F 1,25 (i henhold til tabell A.4. i NS-EN ). 7 Plastring...4 8 Kai...4 9 Sluttkommentar...5 10 Referanser...5 Vedlegg 1: Geoteknisk prosjektering...6 1 Regelverk...6 Geoteknisk kategori...6 Pålitelighetsklasse (CC/CR)...6 Tiltaksklasse i henhold

Detaljer

Statens Vegvesen. Geotekniske beregningsrapport Fv838 Skauvoll Bru

Statens Vegvesen. Geotekniske beregningsrapport Fv838 Skauvoll Bru Statens Vegvesen Geotekniske beregningsrapport Fv838 Skauvoll Bru 02.12.2011 RAPPORT Fv838 Bru Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 476461-02 476461 02.12.2011 Kunde: Statens Vegvesen Geoteknisk beregningsrapport

Detaljer

Sammendrag: GrunnTeknikk AS er engasjert som geoteknisk rådgiver i forbindelse med oppføring av nye omsorgsboliger på Eskelund, i Rygge kommune.

Sammendrag: GrunnTeknikk AS er engasjert som geoteknisk rådgiver i forbindelse med oppføring av nye omsorgsboliger på Eskelund, i Rygge kommune. TEKNISK NOTAT TIL: Rygge kommune André Øraas Kopi: Fra: GRUNNTEKNIKK AS Dato: Dokumentnr: 110826n1 Prosjekt: 110726 Utarbeidet av: Janne Reitbakk Kontrollert av: Runar Larsen Rygge. Eskelund omsorgsboliger

Detaljer

MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER

MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER Beregnet til MARIDALSVEIN 205 Dokument type Rapport Dato 10.juni 2014 MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER Revisjon 01 Dato 10.juni 2014 Jørgen Stene

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Frost Side: 1 av 17 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 FROST...3 2.1 Telefarlighet...3 2.2 Dimensjonerende frostmengde...4 3 FROSTSIKRINGSLAG...6 3.1 Frostsikringslagets funksjoner...6 3.2 Materialer i frostsikringslaget...6

Detaljer

ANLEGGSVEI PÅ MYR SØRDALEN, LOFAST PROSJEKTERING, UTFØRELSE OG ERFARINGER. av Arild Sleipnes Ressursavdelingen Statens vegvesen Region nord

ANLEGGSVEI PÅ MYR SØRDALEN, LOFAST PROSJEKTERING, UTFØRELSE OG ERFARINGER. av Arild Sleipnes Ressursavdelingen Statens vegvesen Region nord ANLEGGSVEI PÅ MYR SØRDALEN, LOFAST PROSJEKTERING, UTFØRELSE OG ERFARINGER av Arild Sleipnes Ressursavdelingen Statens vegvesen Region nord Innhold Orientering Grunnforhold Prosjektering Utførelse Erfaringer

Detaljer

Sola skole - Sola kommune PRO geoteknikk - Beskrivelse av grunnforhold og fundamentering

Sola skole - Sola kommune PRO geoteknikk - Beskrivelse av grunnforhold og fundamentering Notat 01 Sola skole - Sola kommune PRO geoteknikk - Beskrivelse av grunnforhold og fundamentering Til: Helge A. Rasmussen, Novaform AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS Kopi: Per Skretting,

Detaljer

Beregningshefte 2. Innhold. Stabilitet av fylling / skjæring

Beregningshefte 2. Innhold. Stabilitet av fylling / skjæring Beregningshefte 2 Til: Statens vegvesen Region midt v/: Roar Lindstad Kopi til: Dato: 9. desember 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Beregningshefte 2 Prosjekt: Fv. 715 Melan bru Utarbeidet av: Magne

Detaljer