Generelt om Leca Lettklinker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelt om Leca Lettklinker"

Transkript

1 Leca lett fyllmasse

2 Generelt om Leca Lettklinker Leca Lettklinker (løs Leca) har vært brukt som lett fyllmasse her i landet siden Da ble det første prosjektet gjennomført på Drammensveien (E18) ved Sjølyst i Oslo. I dag blir lettklinker benyttet både som lett fyllmasse og som isolerende og drenerende materiale. De viktigste funksjonene for Leca Lettklinker er: Stabilitetssikring - gir mindre risiko for utrasing og skadelige deformasjoner Setningsreduksjon - forebygger setninger som gir skader på vei- og jernbanelegeme, ledninger og andre konstruksjoner Jordtrykksreduksjon - ved tilbakefylling mot grunnmur, støttemur, brulandkar o.l. Kompensert fundamentering (masseutskifting) - gir en tilnærmet setningsfri direkte fundamentering Frostsikring - av veier, jernbaner, grøfter og kunstgressbaner. Lav romvekt og enkel utlegging kombinert med høy kvalitet, fører til at Leca Lettklinker er et meget konkurransedyktig alternativ til andre typer lette materialer og grunnforsterkningsløsninger 1. Miljøvennlig Leca Lettklinker er et rent naturprodukt som ikke forurenser eller på andre måter skader balansen i naturen. Leca inneholder ingen gasser eller aggressive stoffer. 2. Hvorfor Leca Lettklinker? God totaløkonomi Lav romvekt Drenerende Brannsikkert Isolerende og frostsikkert Minimal oppdrift Enkel utlegging og komprimering Motstandsdyktig mot sopp, råte, skadedyr og kjemikalier Industriell fremstilling gir jevn kvalitet Rimelig transport Leveres over hele landet 3. Produktbeskrivelse Leca Lettklinker er kuler av brent ekspandert leire (LECA er forkortelse for Light Expanded Clay Aggregate). Leiren tørkes og brennes i store rotérovner, og ekspanderes ved ca o C. Sluttproduktet blir keramiske kuler av ekspandert leire med et hardt skall og en indre struktur med små luftfylte celler. Til bruksområder omtalt i denne brosjyren er det i første rekke aktuelt med Leca Lettklinker 0-32 mm, men også Leca Iso som er et spesialprodukt for isolasjon. Leca Lettklinker 0-32 mm benyttes primært som lett fyllmasse, men er samtidig drenerende, isolerende og har kapillærbrytende effekt. Materialet er lett håndterbart og kan eventuelt blåses på plass. Kornfordelingen ligger hovedsakelig mellom 4 og 16 mm (som velgradert grus), og innholdet av finstoff er meget lavt. Tørr densitet: max 350 kg/m 3. Leca Iso har de samme bruksområdene som 0-32 mm, men har gunstigere verdier for romvekt og isolasjonsevne. Tørr densitet: 260 ± 15% kg/m 3. Denne er coated og kan også blåses Siktekurve (middelverdi) 1,0 10,0 100,0 Maskevidde (mm) Fig. 3.1: Leca Iso Siktekurve (middelverdi) 1,0 10,0 100,0 Maskevidde (mm) Fig. 3.2: Leca Lettklinker 0-32 mm 2 Leca Lett Fyllmasse

3 Referanseprosjekt brukar i Spydeberg. 4. Tekniske egenskaper 4.1 Varmekonduktivitet (-verdi) Varmekonduktiviteten (varmeledningstallet) for Leca Lettklinker avhenger av tørr densitet, vanninnhold og temperatur. Som varmeisolering og frostsikring gjelder følgende verdier for praktisk varmekonduktivitet: 4.2 Bestandighet Leca Lettklinker inneholder ingen gasser eller aggressive stoffer og er fullstendig nøytralt. Materialets motstand mot kjemiske angrep kan sammenlignes med hardbrent tegl eller glass. Leca Lettklinker er både frost- og brannsikkert. Bruksområde λp (W/mK) Som varmeisolering Gulv på grunn i oppvarmet bygning - isolasjonslag over kapillærbrytende lag 0,11 - kapilærbrytende og drenerende lag 0,15 Utvendig mot vegg under terreng 0,15 Utvendig varmeisolasjon* 0,15 Som frostsikring (frostkapasitet for aktuelle fuktinnhold medregnet) I grunnen utvendig drenert 0,12 Under gulvet i uoppvarmet bygning 0,12 *Fjernvarmerør, kunstgressbane o.l Leca Lett Fyllmasse 3

4 5. Bruksområder Leca Lettklinker innehar egenskaper som løser flere problemer samtidig. F.eks. vil en tilbakefylling med lettklinker mot et pelefundamentert brulandkar gi minimalt horisontalt jordtrykk, samtidig som setningene reduseres og stabilitetsforholdene forbedres. 5.1 Stabilitetssikring Stabilitetsproblemer kan lett oppstå når det skal utføres omfattende grave- eller fyllingsarbeider, og ved utførelse av grunnarbeider i områder med vanskelige grunnforhold. Problemene kan løses ved at Leca Lettklinker anvendes som lett fyllmasse. 5.2 Setningsreduksjon Setninger kan oppstå ved tilleggsbelastning på dårlig grunn eller ved egensetninger i løsmasser. Ved overgang fra fast til flytende fundamentering oppstår det ofte sjenerende setningsdifferanser. Leca Lettklinker anvendes som lett fyllmasse for å forebygge setninger. Materialet egner seg spesielt godt ved utkiling grunnet enkel håndtering og utlegging, se figur Jordtrykksreduksjon Ved tilbakefylling med Leca Lettklinker vil jordtrykket reduseres med inntil 80% i forhold til ved fylling med konvensjonelle masser. Dette gir store besparelser ved at avstanden mellom avstivende vegger kan økes, og ved at dimensjonene på den aktuelle konstruksjonen/ veggen kan reduseres. 5.4 Kompensert fundamentering Setningsproblemer ved fundamentering på dårlig grunn kan unngås ved bruk av Leca Lettklinker. Masseutskifting reduserer eller eliminerer tilleggslaster fra bygningen, og problemer med senere setninger reduseres Glidefase Bekk Fig : Masseutskiftning med Leca Lettklinker for å forbedre stabilitetsforholdene i skråningen. Utkiling Leca Lettklinker Peler Fig : Leca Lettklinker som tilbakefylling mot brulandkar gir belastningsreduksjon på underliggende naturlige masser og hindrer setningsdifferanser. Leca Lettklinker Fig : Fylling med Leca lettklinker for å hindre skader på nærliggende pelefundamenterte konstruksjoner. Støttemur Fig : Støttemur med Leca Lettklinker som lett tilbakefylling Leca Lettklinker Leca Lettklinker Glideflate Motfylling sløyfes Fig : Veifylling med Leca Lettklinker ivaretar stabilitetsforholdene og gir mindre behov for motfylling. Fig : Kompensert fundamentering med Leca Lettklinker. Leca Lettklinker Jernbane Leca Lettklinker Fig : Fylling med Leca Lettklinker ved utvidelse av vei eller jernbane forebygger setningsdifferanser mellom gammel og ny fylling. Leca Lettklinker Fig : Leca Lettklinker fylt inn mot grunnmur har isolerende og drenerende effekt, samtidig som setningen reduseres og jordtrykket mot veggen blir mindre 4 Leca Lett Fyllmasse

5 Referanseprosjekt tilbakefylling og kompensert fylling i Breivollveien, Oslo. Referanseprosjekt tilbakefylling på Mortensrud, Oslo. 5.5 Frostsikring Leca Lettklinker har gode isolerende egenskaper og egner seg derfor godt som frostisolering i vei og jernbane der kravene til frostsikring er bestemmende for dimensjonerende tykkelse av forsterkningslag. Enkel utlegging gjør Leca Lettklinker meget anvendelig som isolasjonsmateriale, samtidig som materialet har en drenerende effekt som er spesielt viktig for bæreevnen i teleløsningsperioden. Varmeledningsevnen for Leca Lettklinker avhenger av tørr densitet, vanninnhold og temperatur. Nyere forskning viser at frysevarme er et viktig bidrag til frostmotstand, og at frysing av lettklinker er tilnærmet uavhengig av vanninnholdet. Ved frostsikring av konstruksjoner i veg, bane og grøft betyr dette at effekten av varmekapasitet og frysevarme er inkludert, og f.eks. kan 50 mm ekstrudert polystyren erstattes av ca 200 mm Leca Lettklinker, som også inkluderer drens- og avrettingslag. Dersom det er nødvendig å foreta utkiling av isolasjonsmaterialet, kan dette utføres meget enkelt ved at tykkelsen på lettklinkerlaget varieres. Fordeler ved bruk Gunstige miljø- og driftseffekter ved frostsikring med Leca Lettklinker forenkler graving nær eksisterende konstruksjoner. Bedre utnyttelse av tørrskorpelag. Mindre gravedybde gjør at det faste tørrskorpelaget ofte kan utnyttes som traubunn. Stabilitetsmessig gevinst i dype skjæringer, gir redusert skjæringsutslag. Stor besparelse i grave- og transportutgifter, hvilket gir reduksjon i anleggstrafikk. Frostsikring med Leca Lettklinker gir i mange tilfeller også en kompenserende effekt. Enkel utleggings- og komprimeringsprosedyre. Overskudd av silt- og leirmasser som ofte må deponeres, reduseres vesentlig. Gir mulighet for grunnere drensgrøfter og stikkrenner. Totalt sett bedre fremdrift som følge av mindre massehåndtering. Leca Lettklinker Fig : Leca Lettklinker brukt som frostsikring i vei. Fig : Leca Lettklinker brukt som frostsikring reduserer gravedybde. Leca Lett Fyllmasse 5

6 6. Dimensjonering 6.1 Romvekt Etter utlegging vil densiteten av Leca Lettklinker øke på grunn av at vann absorberes i materialet. Dette er en langsom prosess, og maksimal densitet oppnås først etter flere år. Statens vegvesen anbefaler følgende generelle verdier for beregningsmessig tyngdetetthet for Leca Lettklinker 0-32 mm: Drenert fylling: γ = 5,5 kn/m 3 (usortert) γ = 5,0 kn/m 3 (sortert) Fylling som helt eller periodevis ligger under vannstand/grunnvannstand: γ = 7,0 kn/m 3. Bruk forøvrig håndbok 018 Vegbygging kap. 2. Våre produktdatablader viser lavere verdier på tørr bulkdensitet for Leca Lettklinker enn de generelle verdiene for lettklinker. Ved spesifikk dimensjonering, vil den beregningsmessige tyngdetettheten også bli lavere. Friksjonsvinkel ved brudd: φb = 45,5 (attraksjon = 0) Karakteristisk friksjonsvinkel: φk = 40,5 (attraksjon = 0) For Leca Iso anbefales φ k = 35 (attraksjon = 0) benyttet ved geotekniske beregninger. For bæreevneberegninger kan det i spesielle tilfeller være mer ugunstig å sette beregningsmessig tyngdetetthet lavere enn den maksimale. Dette gjelder f.eks. ved beregning av bæreevne for et fundament som belaster en lettklinkerfylling i byggefasen, før maksimal romvekt er oppnådd. 6.3 Oppdrift Oppdrift er meget sjelden et problem i en lettklinkerfylling. Partikkeldensiteten for tørr Leca Lettklinker 0-32 mm og mm ligger på kg/m 3, noe som medfører at oppdriften for hver enkelt Leca-partikkel er minimal. Finere fraksjoner av Leca Lettklinker har fra 900 kg/m 3 til over 1000 kg/m 3 partikkeldensitet. 6.2 Stabilitet og bæreevne Leca Lettklinker er et typisk friksjonsmateriale. Ved stabilitetsberegninger beregnes kritisk glideflate som for andre friksjonsmaterialer. Materialkoeffisient Ved vurdering av materialkoeffisient (γ m ) er det viktig å være klar over at Leca Lettklinker er et fabrikkfremstilt materiale, med små variasjoner i materialtekniske egenskaper. Materialkoeffisienten skal pr. definisjon dekke gjenstående usikkerhet i jordmaterialets styrke- og deformasjonsegenskaper etter at karakteristiske verdier er fastlagt. Ved geotekniske beregninger må verdien på γm vurderes ut fra at denne usikkerheten er mindre i lettklinker enn i naturlige jordmasser og andre typer fyllmasser. Geotekniske styrkeparametre Treaksialforsøk utført ved Norges Geotekniske Institutt og SINTEF Byggforsk viser at skjærstyrkeegenskapene for Leca Lettklinker 0-32 mm er som følger: Leca Lettklinker 0,6 m 3,0 m Flomvannstand Eksempel En lettklinkerfylling blir utsatt for en ekstrem flom like etter utlegging. Materiale: Leca Lettklinker 0-32 mm, tørr densitet < 350 kg/m 3. Porøsiteten i ferdig utlagt fylling antas å være 40% (n = 0,40), med bergningsmessig tørr tyngdetetthet etter komprimering på ca. 3,9 kn/m 3 Fyllingens tyngde midt på veien: Q = (0,6 20) + (3,0 3,9) = 23,7 kn/m 2 Vekt av fortrengt væskemengde i lettklinkerfyllingen: W = (1 - n) 10 = (1-0,40) 10 = 6,0 kn/m 3 Løftekraft/oppdrift på midten: U = 3,0 6,0 = 18,0 kn/m 2 Sikkerhet mot oppdrift: F = Q/U = 23,7/18,0 = 1,32 Sikkerheten mot oppdrift er tilstrekkelig like etter utlegging av Leca Lettklinker. Hvis denne flommen hadde oppstått ett år senere ville sikkerheten vært bedre, fordi romvekten av lettklinker da ville vært høyere. Med antatt total romvekt på 5,5 kn/m 3 ville sikkerhetsfaktoren blitt; F = 1,6. 6 Leca Lett Fyllmasse Veifylling som blir utsatt for flom like etter utlegging.

7 Referanseprosjekt Porsgrunn Videregående Skole. Ved beregning av sikkerhet mot oppdrift benytter Statens vegvesen en beregningsmessig tyngdetetthet på: γ = 7,0 kn/m 3 (usortert) γ = 6,5 kn/m 3 (sortert) Sikkerheten mot oppdrift skal være F = 1,3 basert på høyeste sannsynlige vannstand innenfor en 100-års periode. 6.4 Setninger Ved setningsberegning for en lettklinkerfylling er beregningsmessig tyngdetetthet den kritiske parameter. Effekten av at maksimal omvekt ikke opptrer før flere år etter etablering av fyllingen kan imidlertid ha positiv betydning. En gradvis romvektsøkning når fuktinnholdet i lettklinkeren øker, gir underliggende bløte masser tid til å konsolidere uten dramatisk økning i internt poretrykk. Denne effekten kan være vanskelig å ta hensyn til rent beregningsmessig, men bør tas med som et positivt bidrag ved en totalvurdering av setningsutvikling over tid. Eksempel Det skal oppføres en bygning i to etasjer uten kjeller. Dårlige grunnforhold nødvendiggjør spesielle tiltak for å unngå skadelige setninger på ferdig bygg. Jevnt fordelt last fra nybygg, bruksgrensetilstand: q = 10,0 kn/m 2 Masseutskifting: - Leca Lettklinker 0-32 mm - tørr densitet < 350 kg/m 3 - beregningsmessig tyngdetetthet γ = 5,5 kn/m 3 Eksisterende masser; romvekt over grunnvannstand: γ = 20 kn/m 3 Grunnvannstanden ligger 2 m under eksisterende terreng. Nødvendig graving og masseutskifting (X): q + (X 6) = X 20 X = 0,71 m Det er altså nødvendig å masseutskifte bare ca. 0,7 m for å oppnå en tilnærmet setningsfri fundamenteringsløsning. 6.5 Kompensert fundamentering Målet med masseutskiftingen er å unngå tilleggslast på grunnen, slik at det ikke skal oppstå setninger som kan gi skader på den ferdige konstruksjonen. Leca Lett Fyllmasse 7

8 6.6 Jordtrykk Bruk av Leca Lettklinker som lett fyllmasse gir en betydelig reduksjon i horisontalt jordtrykk sammen lignet med bruk av andre typer tilbakefyllingsmasser. I NS 3479 «Prosjektering av bygningskonstruksjoner Dimensjonerende laster» er det i Tillegg E gitt en veiledning for jordtrykksberegninger. Denne gjelder kun for fyllingshøyder mindre enn 3 meter. Hvis man går inn i fig : fig. E.2 i NS 3479 med karakteristisk friksjonsvinkel for Leca Lettklinker 0-32 mm lik 40 o og materialkoeffisient på 1,3 - vil dette tilsvare en dimensjonerende jordtrykkskoeffisient på ca. 0,3 (horisontalt terreng). For større fyllingshøyder skal nøyaktigere geotekniske analysemetoder anvendes, kfr. punkt E1 i NS Veibygging - Statens vegvesen Ved dimensjonering av overbygning etter dagens veinormaler er lettklinker plassert i bæreevnegruppe 3 som tilsvarer sand og grus. Tykkelse av overbygning skal normalt ikke være mindre enn 0,5 m inkludert dekke. Nyere forskning på mekaniske egenskaper av Leca Lettklinker viser minimal deformasjon av overflate på vesentlig tynnere overbygning. Sideskråning skal ha maksimal helning på 1:1,5. Overdekning på sidene skal bestå av minst 0,8 m vanlige fyllmasser, grus eller leire. Utkiling i lengderetning utføres med skråning 1:10 dersom spesielle forhold ikke tilsier noe annet. Eksempel Sammenligning av totalt jordtrykk mot en konstruksjon ved tilbakefylling med henholdsvis Leca Lettklinker eller sand/grus, se fig Forutsetninger: - beregning ut fra klassisk jordtrykksteori - ruhet antatt lik null - grunnvannstand under fundamentnivå - etablering av overbygning ikke utført - terrenglast lik null - horisontalt terreng Materiale: - Leca Lettklinker 0-32 mm, tørr densitet < 350 kg/m 3 - Sand- og grusmasser Materialparametre: - Leca Lettklinker: karakteristisk friksjonsvinkel: φ k = 40,5 attraksjon: a = 0 kn/m 2 materialkoeffisient: γ m = 1,3 total tyngdetetthet: γ = 5,5 kn/m3 - Sand/grus: karakteristisk friksjonsvinkel: φ k = 35 attraksjon: a = 0 kn/m 2 materialkoeffisient: γ m = 1,5 total tyngdetetthet: γ = 20,0 kn/m 3 (ang. valg av γ m, ref. «Materialkoeffisient» punkt 6.2) Aktiv jordtrykkskoeffisent (ruhet = 0): K a = tan 2 (45 o - ρd/ 2 ) tanρd = tanφk / γ m (ρd = dimensjonerende friksjonsvinkel) - Leca Lettklinker: K a = 0,29 - Sand/grus: K a = 0,41 Maksimalt aktivt jordtrykk i 5 meters dybde: ρa = K a γ 5 Leca Lettklinker: ρ a = 0,29 5,5 5 = 8,0 kn/m 2 K 1,0 β =0 o β =10 o β =20 o q f λ β Sand/grus: ρ a = 0, = 41,0 kn/m 2 Beregningen viser en reduksjonen i horisontalt jordtrykk mot veggen på 79% ved tilbakefylling med Leca Lettklinker. 0,5 0,3 0 0 For uforskyvelige konstruksjoner økes K med 50% 0,5 1,0 tan φ/γ m H = 5,0 m Jordtrykk, Leca lettklinker Jordtrykk, sand/grus Leire Sprengstein Sand, grus Silt, leirholdig jord Fig.6.6.1: E.2 i NS 3479 med innlagt verdi for jordtrykkskoeffisient for Leca Lettklinker Fig : Støttemur med Leca Lettklinker som lett tilbakefylling 8 Leca Lett Fyllmasse

9 7. Utførelse 7.1 Utlegging Leca Lettklinker er et lett håndterbart materiale som er tilnærmet selvkomprimerende. Utlegging av lettklinker krever ingen spesielle forarbeider. Ved utfylling på bløt grunn og ved fare for sammenblanding med eksisterende masser, er det imidlertid vanlig å legge ut fiberduk som filterlag før fyllingsarbeidene igangsettes. Leca Lettklinker i større fyllinger kan enkelt legges ut med doser eller beltegående gravemaskin. Statens vegvesen anbefaler lagtykkelser på maksimalt 1 m ved utlegging. Maksimalt beltetrykk bør ikke overskride 50 kn/m 2 for å hindre nedknusing. I mindre fyllinger eller ved vanskelig tilgjengelighet kan Leca Lettklinker blåses på plass eller legges ut manuelt. 7.2 Komprimering Leca Lettklinker får på grunn av sin runde kornform og lave romvekt svært lave kontaktspenninger. Leca Lettklinker krever derfor langt mindre komprimeringsarbeid enn andre masser. Ifølge Statens vegvesens retningslinjer vil tre overfarter med doser på hvert lag gi tilstrekkelig komprimering. På mindre flater og inn mot faste konstruksjoner anbefales at lagtykkelsen av lettklinker begrenses til 0,6 m. Komprimeringen utføres med minst 3 overfarter med platevibrator med inntil 5 kn/m 2 grunntrykk. Dokumentasjon fra nyere forskning på mekaniske egenskaper viser at Leca Lettklinker har egendeformasjon < 1 % av fyllingshøyden. I tillegg er elastisk stivhet og motstand mot permanente deformasjoner i nivå med tradisjonelle mekanisk stabiliserte materialer som grus og pukk. 7.3 Blåsing Leca Lettklinker kan blåses direkte på plass i konstruksjonen ved hjelp av biler påmontert blåseaggregat. Under normale forhold blåses Leca Iso inntil 40 m horisontalt og 25 m vertikalt. Større blåselengder og høyder er imidlertid mulig. Normal blåsekapasitet er ca. 50 m 3 pr. time, men avhenger av slangelengde, fraksjon og stigningsforhold. Før videre arbeid med bærelag/overflate, legges normalt fiberduk ut på den avrettede overflaten. Når det skal foregå støpearbeider stabiliseres flaten videre med armeringsnett (P091/K131). Armeringen har ingen konstruktiv effekt, men skal gi en stabil arbeidsplattform for videre arbeid. Leca Lett Fyllmasse 9

10 8. Kunstgressbaner Leca Lettklinker har etter hvert blitt et av de mest benyttede alternativer for drens- og frostsikring av kunstgressbaner. Ved bruk av dette materialet får man i tillegg en kompenserende effekt der det er dårlige grunnforhold. Under slike forhold vil Lecaen dermed ha en utjevnende effekt som også over tid innfrir kravet til jevn overflate. Leca Lettklinker legges ut som et drens- og frostsikringslag direkte på traubunn. Avhengig av den lokale frostmengden vil tykkelsen av dette laget variere fra ca. 20 til 30 cm. Behovet for fiberduk under Lecaen må vurderes i forhold til undergrunnen. Over Lecaen legges en fiberduk før et bærelag på 20 cm med forkilt pukk (fraksjon 4-63 mm). Bærelag på 15 cm er også benyttet, men dette må da legges ut med beltemaskin. Fiberduken skal forhindre transport av finstoff ned i Lecamaterialet og sikre isolasjons- og drensegenskapene over tid. Over bærelaget legges et avrettingslag i tykkelse 2-3 cm (fraksjon 0-8 mm). Det stilles strenge krav til massene som benyttes til bærelag og avrettingslag da ferdig avrettet overflate både skal oppfylle kravet til overflateavvik (+/- 8 mm på 4 m rettholt), være godt vanngjennomslippelig og samtidig ha god fasthet etter avretting. Hvorfor Leca Lettklinker i kunstgressbaner? Alt-i-ett løsning, kombinerer drenering og frostsikring i en operasjon Moderat tilleggslast på eventuelt underliggende bløte masser, med tilhørende reduserte deformasjoner og setninger Høy drenerende effekt gir tørr og fin bane under alle værforhold Enkel og rasjonell utleggings- og komprimeringsprosedyre, gir meget god fremdrift Lav egenvekt med tilhørende høy transportkapasitet gir redusert anleggstrafikk Mulighet for blåsing av materialet Større volumer kan leveres direkte med båt Sugedren kan utelates som følge av materialets drensegenskaper 10 Leca Lett Fyllmasse

11 9. Grunne grøfter Leca Lettklinker egner seg godt som isolerende og drenerende materiale rundt VA-, drens-, fjernvarme- og gassrørledninger. Særlig på fjellgrunn hvor sprengning er nødvendig og på partier med dårlige grunnforhold vil man ha økonomisk gevinst av en utførelse med grunne grøfter. Ved bruk av lettklinker er det liten fare for skader på ledningen under tilbakefyllingen. Samtidig vil fylling med lette fyllmasser gi mindre fare for setningsskader på ledningsanlegget. Etterisolering / rehabilitering av grøfter Til etterisolering og rehabilitering av eksisterende grøfter med frostproblemer benyttes Leca Lettklinker som en markisolering i passende tykkelser (20-40 cm). Løsningen forutsetter at ledningsnettet er i god forfatning. Som vist i figur 9.3 kreves kun bortgraving av det øvre jordsjiktet i tilstrekkelig tykkelse og bredde for plassering av lettklinker og overdekningslag. Nyetablering av grøfteanlegg Ved nyetablering av grøft i fjell og jordmasser må det i dimensjoneringen skilles på hovedledninger og sekundær- og stikkledninger. I figur 2 er det vist en generell skisse av prinsippet for utførelse av en hovedledningsgrøft. Vedrørende bruk av fiberduk/ separasjonsduk anbefales en duk med gode filteregenskaper ref. NS 3420 kap. I4. Figur 9.1: Normal profil grøft, standard dyp utførelse. Grunn utførelse med Leca lettklinker. Figur 9.2: Prinsippskisse for generell utførelse av hovedledningsgrøft Figur 9.3: Etterisolering/rehabilitering av eksisterende grøft ved å erstatte øvre jordsjikt med Leca Lettklinker Leca Lett Fyllmasse 11

12 Ved dårlige grunnforhold Rørledninger som skal etableres i myrlendt område eller ved bløt leirgrunn, kan med fordel tilbakefylles med Leca Lettklinker. Den lette materialvekten kombinert med den isolerende effekten, medfører at man ikke trenger å grave ned til de bløte jordlagene eller få en tung grøftefylling i myke myrlag. Med Leca Iso som grøfte fylling er det enkelt å beregne grøfteprofilens totale tyngde og man kan kompensere for tyngden jordmasse som må fjernes. Dermed spares gravedybde, man får en fullisolert grøfteløsning og minsker risikoen for rørbrudd. Dimensjonering / Hovedledninger Vann- og avløpsledninger legges vanligvis i fellesgrøfter. Ved å benytte Leca Lettklinker til frostsikring av ledninger som ligger over generell frostdybde på stedet, sikres vannet i ledningsnettet mot frysing. Samtidig ønsker man å forhindre at ledninger, kummer og ventiler utsettes for telehiv eller unormale mekaniske påkjenninger på grunn av frossen mark. Figur 9.4: Leca Iso er brukt i hele omfyllingen. Løsningen er godt egnet for grøfter i fjellgrunn i fri mark eller med moderat trafikklast Minste overdekning for hovedvannledninger vil ligge i området fra 0,8 til 1,0 m. Denne overdekningen er nødvendig for å sikre ventiler tilstrekkelig mekanisk beskyttelse. Som vist i figur 9.4 legges ledningene på vanlig måte på et avrettet, komprimert grøftefundament av pukk. Minste bredde for grøftefundamentet i fellesgrøfter for hovedvann- og avløpsledninger, vil variere fra 1,2 m til 1,5 m. Grøftebredden vil normalt øke oppover i grøfta. Ved bruk av lettklinker er dette gunstig da et bredere isolasjonslag gir bedre utnyttelse av jordvarmen. For å få best mulig effekt av Leca Iso isolasjonen over ledningene i kaldt klima (F>30000 h C), bør grøftebredden og dermed isolasjonsbred- den over ledningene økes noe, se diagram 1. Ved å bruke Leca Iso i hele omfyllingen, eller trekke Leca ned på begge siden av rørene i fjellterreng, kan man bruke samme isolasjonsbredder i løsmasser og fjellterreng. Diagram 1 viser nødvendige isolasjonsbredder og -tykkelser for hovedledninger med normal og relativt kontinuerlig vannføring. For større frostmengder enn h C bør det foretas en egen frostdimensjonering. Klimadata for landets kommuner finnes i NBI Byggdetalj G Diagram 2 viser nødvendig overdekning og isolasjons tykkelse med Leca Iso for frostsikring av sekundær- og stikkledninger. Det er samtidig forutsatt ikke telefarlige eller moderat telefarlige grunnforhold. Hvis fallforholdene ellers er tilfredsstillende, vil ledningsnettet for øvrig kunne tåle mindre telehiv uten at dette fører til problemer. Sekundær- og stikkledninger I motsetning til hovedvannledninger som i tillegg til generell vannforsyning også skal dimensjoneres for brannvann, dimensjoneres sekundærvannledningene for forbruk. Rørdimensjonene gir derfor en indikasjon om vannføringen og dermed egenvarmen i vannledningene. For stikkledninger til enkelthus som ikke inngår i et ringnett, kan manglende vannføring kompenseres med tilførsel av varme ved hjelp av en elektrisk varmekabel. Mekaniske forhold tilsier at minste overdekning for vannledningen bør ligge rundt 0,5 m. For spesielt grunne grøfter eller små ledningsdimensjoner, kan det også være behov for å isolere vannledningen mot grøftebunnen. Det enkleste er da å legge avløpsledningen på vanlig måte på et komprimert grøftefundament og bruke Leca Iso som omfyllingsmasser. Vannledningen som ikke er avhengig av fall legges da i Lecamassene, se figur 9.5. Figur 9.5: For mindre sekundær- og stikkledninger kan det være nødvendig å isolere vannledningen fra grøftebunnen ,5 350 Leca tykkelse t (mm) ,25 2 1,75 1,5 Leca bredde b (mm) Leca tykkelse t (mm) , Frostmengde (h o C) Frostmengde (h o C) Diagram 9.1: Nødvendig tykkelse (t) og bredde (b) på Leca-isolasjonen ved frostsikring av hovedledninger. Minste overdekning 1,2 m for frostmengder større enn h ºC, ellers ca. 1,0 m. Diagram 9.2: Nødvendig tykkelse (t) på Leca-isolasjonen rundt sekundær- og stikkledninger. Minste overdekning på vannledningen er 0,5 m opp til en frostmengde på h ºC. For kaldere klima (uten snødekke) økes overdekning til +ca. 1,0 m. 12 Leca Lett Fyllmasse

13 10. Andre bruksområder 10.1 Kaier Det er bygd flere massivkaier i Norge hvor Leca Lettklinker er benyttet som lett fyllmasse. I områder med dårlige grunnforhold kan det være behov for lette fyllmasser for å ivareta tilstrekkelig sikkerhet mot utrasing og/eller skadelige deformasjoner på kaikonstruksjonen. Eksemper på slike kaityper er spuntveggskaier, cellespuntkaier og senkkassekaier. Det kan også være aktuelt med bruk av lettklinker ved utdyping foran eksisterende massivkaier ved at det foretas masseutskifting bak kaifronten. Selve innfyllingen av Leca Lettklinker kan ofte gjøres direkte fra båt med selvlosser Leca lettbetong Leca lettbetong produseres til bruksområder hvor vektreduksjon er viktig. Bruksområdene definerer fasthetsklassene og hvilket tilslag som benyttes. Vanlig lettbetong ligger i fasthetsklassene LC 15 LC 30. Bruksområdene er: Fundamenter Vegger Søyler Dekker Dragere Tunnelelementer Høyfast Leca lettbetong denne betongen ligger i fasthetsklasse LC 35 LC 85. Det benyttes Leca Lettklinker med opptil åtte ganger høyere egenstyrke enn vanlig Leca. Bruksområdene er: Ny Sundbru, Eidsvoll. Høyfast Leca Lettbetong Bruer med mulighet til lengre spenn, slankere konstruksjoner og reduserte fundamentbelastninger Flytebruer og flytende plattformer hvor økt oppdrift gir redusert betongvolum samtidig som lettbetong gir god bestandighet i sjøvann Betongelementer hvor lettbetong gir lavere transport- og monteringskostnader samt reduserte fundamentbelastninger. Høyfast lettbetong gir høy tidligfasthet og rasjonell produksjon av elementene. Høyfast lettbetong gir høy tidligfasthet og rasjonell produksjon av elementene. Fig : Typisk snitt gjennom en spuntveggskai hvor det er benyttet Leca Lettklinker som lett fyllmasse. Leca Lett Fyllmasse 13

14 11. Transport Lav vekt og lett håndtering medfører at transportprisen for lettklinker er meget gunstig. Leca Lettklinker produseres i Rælingen og kan i tillegg leveres fra alle Lecas blokkfabrikker. Transport med bil foregår med bulkbiler som har kapasitet opptil 95 m 3 og er utstyrt med baktipp og/ eller sidetipp. En del biler er også utstyrt med blåseaggregat, slik at massene kan blåses direkte på plass. Transportprisene for Leca Lettklinker er vesentlig lavere enn for naturlige løsmasser og pukk. Transport med båt foregår fra terminal på Kongshavn i Oslo. Båtene er utstyrt med selvlosser, og er derfor uavhengige av mottaksapparat på land. Lossekapasiteten er på m 3 pr. time. Bulktransport av Leca Lettklinker er svært rimelig ved fulle båtlass fra ca m 3 og oppover. Helikoptertransport kan være aktuelt ved vanskelig tilgjengelighet, f.eks. ved fjellanlegg. Togtransport i spesialcontainere kan være en aktuell transportmetode. NSBs bulkvogner kan også benyttes. 12. Beskrivende tekster NS3420 og Prosesskoden fra Statens vegvesen gir en utfyllende og entydig beskrivelse av fyllingsarbeider med lettklinker. Den tekniske beskrivelsen gir opplysninger om krav til densitet, utlegging og komprimering NS 3420 NS 3420 «Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner» kapittel F28.1 «Fylling av lettklinker» dekker arbeider med fylling av Leca Lettklinker på en tilfredsstillende måte Prosesskoden - Statens vegvesen Prosesskoden - 1 «Standard arbeidsbeskrivelse for veg arbeidsdrift» prosess «Fylling med lettklinker (ekspandert leire)» dekker fylling med Leca Lettklinker. Punkt b) angir følgende som krav til materialet: «Lettklinkeren skal ha tørr ukomprimert densitet ved utlegging på maksimalt 400 kg/m3 for usortert lettklinker med gradering 0-32 mm». 13. Referanser/litteratur Brosjyre Leca Lettklinker til bygg (2008) NS 3479 (1990) «Prosjektering av bygningskonstruksjoner - Dimensjonerende laster» Norges Geotekniske Institutt (1990) «Skjærstyrkeegenskaper for Leca Lettklinker» Rapport nr NS 3480 (1988) «Geoteknisk prosjektering - Fundamentering, grunnarbeider, fjellarbeider» L. R. Elster (1987) «En undersøkelse av horisontal-trykk i løs Leca». Hovedoppgave ved Institutt for geoteknikk, NTH NS 3420-F og G (2000) «Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner» Norges Geotekniske Institutt (1998). «Fryseforsøk for jernbanefylling» Rapport nr Sintef Bygg og miljøteknikk (1998). Prosjektet miljøriktige isolasjonsprodukter for BA-bransjen. Leca frostsikring vei, bane og grøft. Rapportnr. STF22 F98619, STF22 F98648, STF22 F99603, STF22 F Sintef Bygg og miljøteknikk (2000). Prosjektet miljøriktige isolasjonsprodukter for BA-bransjen. Leca frostsikring vei, bane og grøft. Sluttrapport DPI: Rapportnr. STF22 F NS 3031 (2007). Statens Vegvesen Håndbok 274 (2008). Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger Statens Vegvesen Håndbok 016 (2009). Geoteknikk i vegbygging. 14 Leca Lett Fyllmasse

15

16 VI støtter skijentene Saint-Gobain Byggevarer AS Brobekkveien 84 Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Tel Fax: e-post: mars 2010

Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60. Veiledning i bruk av Glasopor skumglass. Glasopor 10 60 teknisk brosjyre

Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60. Veiledning i bruk av Glasopor skumglass. Glasopor 10 60 teknisk brosjyre Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60 Veiledning i bruk av Glasopor skumglass Glasopor 10 60 teknisk brosjyre Innhold 1. Hva er Glasopor skumglass 10 60?...3 1.1 Produktets egenskaper... 4 1.2 Tekniske

Detaljer

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider CI/SfB (9-) Rn7 (M2) December 2000 STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider * * * Innhold Introduksjon Introduksjon........... 02 Isolering av mark- och anleggsarbeider......... 03 Isolering

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier Arild Gustavsen, jan Vincent thue, peter blom, arvid dalehaug, tormod aurlien, steinar grynning og Sivert Uvsløkk Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk Prosjektrapport 25 2008

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk 2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk Basis-/Murblokk Støttemurblokk Belegningsstein Knekkheller Spalteplank

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Revidert utgave av «Lystheia - Arendal kommune, Enkel landskapsanalyse», De grønne blad 182, Juli 1995

Revidert utgave av «Lystheia - Arendal kommune, Enkel landskapsanalyse», De grønne blad 182, Juli 1995 Vegetasjon og terreng før husbygging Enhver utbygging i et område medfører inngrep som gjør at området forandres. Det er viktig å vite hva som forandres og hvordan, før utbyggingen settes i gang. Det er

Detaljer

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger S y s t e m d a t a Tekkeløsninger Mekanisk innfestet system med Systembeskrivelse Protan s mekanisk innfestet system med standard overlapp er det mest brukte systemet ved tekking med Protan takbelegg.

Detaljer

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne

Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne SINTEF Byggforsk KNUT NORENG OG SIVERT UVSLØKK Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne Prosjektrapport 63 2010 SINTEF Byggforsk Knut Noreng og Sivert Uvsløkk

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Vedlegg 1 til NVEs retningslinjer: Flom- og skredfare i arealplaner 3 INNHOLD Forord. 5 1

Detaljer

Bygg i snørike områder

Bygg i snørike områder BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thomas Thiis Bygg i snørike områder en veileder i klimatilpassing Prosjektrapport 389 2005 Prosjektrapport 389 Thomas Thiis Bygg i snørike områder en veileder i

Detaljer

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder INNHOLD Forord... 3 1. UTARBEIDELSE AV KLAUSULERINGSSONER... 4 2. NYDANNELSE AV GRUNNVANN... 7 3. FORURENSNINGSKILDER OG TRANSPORTMEKASNISMER... 8 3.1 Forurensningstyper...

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge Tiltak i vassdrag Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Klæbu sentrum kvikkleiresone 1102 Hallset Detaljplan Fase 1 Erosjonssikring Håggåbekken øvre del Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254

Detaljer

Vann- og frostsikring i tunneler

Vann- og frostsikring i tunneler Vann- og frostsikring i tunneler R E T N I N G S L I N J E R Håndbok 163 Statens vegvesen Vann- og frostsikring i tunneler Oktober 2006 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie,

Detaljer

Håndbok for observatører. Vær-, snø- og snøskredobservasjoner

Håndbok for observatører. Vær-, snø- og snøskredobservasjoner Håndbok for observatører Vær-, snø- og snøskredobservasjoner Håndbok for observatører Vær-, snø- og snøskredobservasjoner Krister Kristensen SAMMENDRAG Denne handboka gir retningslinjer for hvordan man

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse

Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse Håndboka er tilgjengelig på internett: www.skogkurs.no

Detaljer

God og dårlig byggegrunn

God og dårlig byggegrunn Fjell regnes normalt som god byggegrunn. Bare ved spesielt dårlige bergarter må vi behandle fjellgrunnen også. Men vi må sørge for at det aldri står vann under veikroppen. Derfor kan det være nødvendig

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire 20001008-2 31. august 2001 Revisjon 3 8. oktober 2008 Oppdragsgiver: NVE/NGI Kontaktperson: NVE:

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer