Generelt om Leca Lettklinker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelt om Leca Lettklinker"

Transkript

1 Leca lett fyllmasse

2 Generelt om Leca Lettklinker Leca Lettklinker (løs Leca) har vært brukt som lett fyllmasse her i landet siden Da ble det første prosjektet gjennomført på Drammensveien (E18) ved Sjølyst i Oslo. I dag blir lettklinker benyttet både som lett fyllmasse og som isolerende og drenerende materiale. De viktigste funksjonene for Leca Lettklinker er: Stabilitetssikring - gir mindre risiko for utrasing og skadelige deformasjoner Setningsreduksjon - forebygger setninger som gir skader på vei- og jernbanelegeme, ledninger og andre konstruksjoner Jordtrykksreduksjon - ved tilbakefylling mot grunnmur, støttemur, brulandkar o.l. Kompensert fundamentering (masseutskifting) - gir en tilnærmet setningsfri direkte fundamentering Frostsikring - av veier, jernbaner, grøfter og kunstgressbaner. Lav romvekt og enkel utlegging kombinert med høy kvalitet, fører til at Leca Lettklinker er et meget konkurransedyktig alternativ til andre typer lette materialer og grunnforsterkningsløsninger 1. Miljøvennlig Leca Lettklinker er et rent naturprodukt som ikke forurenser eller på andre måter skader balansen i naturen. Leca inneholder ingen gasser eller aggressive stoffer. 2. Hvorfor Leca Lettklinker? God totaløkonomi Lav romvekt Drenerende Brannsikkert Isolerende og frostsikkert Minimal oppdrift Enkel utlegging og komprimering Motstandsdyktig mot sopp, råte, skadedyr og kjemikalier Industriell fremstilling gir jevn kvalitet Rimelig transport Leveres over hele landet 3. Produktbeskrivelse Leca Lettklinker er kuler av brent ekspandert leire (LECA er forkortelse for Light Expanded Clay Aggregate). Leiren tørkes og brennes i store rotérovner, og ekspanderes ved ca o C. Sluttproduktet blir keramiske kuler av ekspandert leire med et hardt skall og en indre struktur med små luftfylte celler. Til bruksområder omtalt i denne brosjyren er det i første rekke aktuelt med Leca Lettklinker 0-32 mm, men også Leca Iso som er et spesialprodukt for isolasjon. Leca Lettklinker 0-32 mm benyttes primært som lett fyllmasse, men er samtidig drenerende, isolerende og har kapillærbrytende effekt. Materialet er lett håndterbart og kan eventuelt blåses på plass. Kornfordelingen ligger hovedsakelig mellom 4 og 16 mm (som velgradert grus), og innholdet av finstoff er meget lavt. Tørr densitet: max 350 kg/m 3. Leca Iso har de samme bruksområdene som 0-32 mm, men har gunstigere verdier for romvekt og isolasjonsevne. Tørr densitet: 260 ± 15% kg/m 3. Denne er coated og kan også blåses Siktekurve (middelverdi) 1,0 10,0 100,0 Maskevidde (mm) Fig. 3.1: Leca Iso Siktekurve (middelverdi) 1,0 10,0 100,0 Maskevidde (mm) Fig. 3.2: Leca Lettklinker 0-32 mm 2 Leca Lett Fyllmasse

3 Referanseprosjekt brukar i Spydeberg. 4. Tekniske egenskaper 4.1 Varmekonduktivitet (-verdi) Varmekonduktiviteten (varmeledningstallet) for Leca Lettklinker avhenger av tørr densitet, vanninnhold og temperatur. Som varmeisolering og frostsikring gjelder følgende verdier for praktisk varmekonduktivitet: 4.2 Bestandighet Leca Lettklinker inneholder ingen gasser eller aggressive stoffer og er fullstendig nøytralt. Materialets motstand mot kjemiske angrep kan sammenlignes med hardbrent tegl eller glass. Leca Lettklinker er både frost- og brannsikkert. Bruksområde λp (W/mK) Som varmeisolering Gulv på grunn i oppvarmet bygning - isolasjonslag over kapillærbrytende lag 0,11 - kapilærbrytende og drenerende lag 0,15 Utvendig mot vegg under terreng 0,15 Utvendig varmeisolasjon* 0,15 Som frostsikring (frostkapasitet for aktuelle fuktinnhold medregnet) I grunnen utvendig drenert 0,12 Under gulvet i uoppvarmet bygning 0,12 *Fjernvarmerør, kunstgressbane o.l Leca Lett Fyllmasse 3

4 5. Bruksområder Leca Lettklinker innehar egenskaper som løser flere problemer samtidig. F.eks. vil en tilbakefylling med lettklinker mot et pelefundamentert brulandkar gi minimalt horisontalt jordtrykk, samtidig som setningene reduseres og stabilitetsforholdene forbedres. 5.1 Stabilitetssikring Stabilitetsproblemer kan lett oppstå når det skal utføres omfattende grave- eller fyllingsarbeider, og ved utførelse av grunnarbeider i områder med vanskelige grunnforhold. Problemene kan løses ved at Leca Lettklinker anvendes som lett fyllmasse. 5.2 Setningsreduksjon Setninger kan oppstå ved tilleggsbelastning på dårlig grunn eller ved egensetninger i løsmasser. Ved overgang fra fast til flytende fundamentering oppstår det ofte sjenerende setningsdifferanser. Leca Lettklinker anvendes som lett fyllmasse for å forebygge setninger. Materialet egner seg spesielt godt ved utkiling grunnet enkel håndtering og utlegging, se figur Jordtrykksreduksjon Ved tilbakefylling med Leca Lettklinker vil jordtrykket reduseres med inntil 80% i forhold til ved fylling med konvensjonelle masser. Dette gir store besparelser ved at avstanden mellom avstivende vegger kan økes, og ved at dimensjonene på den aktuelle konstruksjonen/ veggen kan reduseres. 5.4 Kompensert fundamentering Setningsproblemer ved fundamentering på dårlig grunn kan unngås ved bruk av Leca Lettklinker. Masseutskifting reduserer eller eliminerer tilleggslaster fra bygningen, og problemer med senere setninger reduseres Glidefase Bekk Fig : Masseutskiftning med Leca Lettklinker for å forbedre stabilitetsforholdene i skråningen. Utkiling Leca Lettklinker Peler Fig : Leca Lettklinker som tilbakefylling mot brulandkar gir belastningsreduksjon på underliggende naturlige masser og hindrer setningsdifferanser. Leca Lettklinker Fig : Fylling med Leca lettklinker for å hindre skader på nærliggende pelefundamenterte konstruksjoner. Støttemur Fig : Støttemur med Leca Lettklinker som lett tilbakefylling Leca Lettklinker Leca Lettklinker Glideflate Motfylling sløyfes Fig : Veifylling med Leca Lettklinker ivaretar stabilitetsforholdene og gir mindre behov for motfylling. Fig : Kompensert fundamentering med Leca Lettklinker. Leca Lettklinker Jernbane Leca Lettklinker Fig : Fylling med Leca Lettklinker ved utvidelse av vei eller jernbane forebygger setningsdifferanser mellom gammel og ny fylling. Leca Lettklinker Fig : Leca Lettklinker fylt inn mot grunnmur har isolerende og drenerende effekt, samtidig som setningen reduseres og jordtrykket mot veggen blir mindre 4 Leca Lett Fyllmasse

5 Referanseprosjekt tilbakefylling og kompensert fylling i Breivollveien, Oslo. Referanseprosjekt tilbakefylling på Mortensrud, Oslo. 5.5 Frostsikring Leca Lettklinker har gode isolerende egenskaper og egner seg derfor godt som frostisolering i vei og jernbane der kravene til frostsikring er bestemmende for dimensjonerende tykkelse av forsterkningslag. Enkel utlegging gjør Leca Lettklinker meget anvendelig som isolasjonsmateriale, samtidig som materialet har en drenerende effekt som er spesielt viktig for bæreevnen i teleløsningsperioden. Varmeledningsevnen for Leca Lettklinker avhenger av tørr densitet, vanninnhold og temperatur. Nyere forskning viser at frysevarme er et viktig bidrag til frostmotstand, og at frysing av lettklinker er tilnærmet uavhengig av vanninnholdet. Ved frostsikring av konstruksjoner i veg, bane og grøft betyr dette at effekten av varmekapasitet og frysevarme er inkludert, og f.eks. kan 50 mm ekstrudert polystyren erstattes av ca 200 mm Leca Lettklinker, som også inkluderer drens- og avrettingslag. Dersom det er nødvendig å foreta utkiling av isolasjonsmaterialet, kan dette utføres meget enkelt ved at tykkelsen på lettklinkerlaget varieres. Fordeler ved bruk Gunstige miljø- og driftseffekter ved frostsikring med Leca Lettklinker forenkler graving nær eksisterende konstruksjoner. Bedre utnyttelse av tørrskorpelag. Mindre gravedybde gjør at det faste tørrskorpelaget ofte kan utnyttes som traubunn. Stabilitetsmessig gevinst i dype skjæringer, gir redusert skjæringsutslag. Stor besparelse i grave- og transportutgifter, hvilket gir reduksjon i anleggstrafikk. Frostsikring med Leca Lettklinker gir i mange tilfeller også en kompenserende effekt. Enkel utleggings- og komprimeringsprosedyre. Overskudd av silt- og leirmasser som ofte må deponeres, reduseres vesentlig. Gir mulighet for grunnere drensgrøfter og stikkrenner. Totalt sett bedre fremdrift som følge av mindre massehåndtering. Leca Lettklinker Fig : Leca Lettklinker brukt som frostsikring i vei. Fig : Leca Lettklinker brukt som frostsikring reduserer gravedybde. Leca Lett Fyllmasse 5

6 6. Dimensjonering 6.1 Romvekt Etter utlegging vil densiteten av Leca Lettklinker øke på grunn av at vann absorberes i materialet. Dette er en langsom prosess, og maksimal densitet oppnås først etter flere år. Statens vegvesen anbefaler følgende generelle verdier for beregningsmessig tyngdetetthet for Leca Lettklinker 0-32 mm: Drenert fylling: γ = 5,5 kn/m 3 (usortert) γ = 5,0 kn/m 3 (sortert) Fylling som helt eller periodevis ligger under vannstand/grunnvannstand: γ = 7,0 kn/m 3. Bruk forøvrig håndbok 018 Vegbygging kap. 2. Våre produktdatablader viser lavere verdier på tørr bulkdensitet for Leca Lettklinker enn de generelle verdiene for lettklinker. Ved spesifikk dimensjonering, vil den beregningsmessige tyngdetettheten også bli lavere. Friksjonsvinkel ved brudd: φb = 45,5 (attraksjon = 0) Karakteristisk friksjonsvinkel: φk = 40,5 (attraksjon = 0) For Leca Iso anbefales φ k = 35 (attraksjon = 0) benyttet ved geotekniske beregninger. For bæreevneberegninger kan det i spesielle tilfeller være mer ugunstig å sette beregningsmessig tyngdetetthet lavere enn den maksimale. Dette gjelder f.eks. ved beregning av bæreevne for et fundament som belaster en lettklinkerfylling i byggefasen, før maksimal romvekt er oppnådd. 6.3 Oppdrift Oppdrift er meget sjelden et problem i en lettklinkerfylling. Partikkeldensiteten for tørr Leca Lettklinker 0-32 mm og mm ligger på kg/m 3, noe som medfører at oppdriften for hver enkelt Leca-partikkel er minimal. Finere fraksjoner av Leca Lettklinker har fra 900 kg/m 3 til over 1000 kg/m 3 partikkeldensitet. 6.2 Stabilitet og bæreevne Leca Lettklinker er et typisk friksjonsmateriale. Ved stabilitetsberegninger beregnes kritisk glideflate som for andre friksjonsmaterialer. Materialkoeffisient Ved vurdering av materialkoeffisient (γ m ) er det viktig å være klar over at Leca Lettklinker er et fabrikkfremstilt materiale, med små variasjoner i materialtekniske egenskaper. Materialkoeffisienten skal pr. definisjon dekke gjenstående usikkerhet i jordmaterialets styrke- og deformasjonsegenskaper etter at karakteristiske verdier er fastlagt. Ved geotekniske beregninger må verdien på γm vurderes ut fra at denne usikkerheten er mindre i lettklinker enn i naturlige jordmasser og andre typer fyllmasser. Geotekniske styrkeparametre Treaksialforsøk utført ved Norges Geotekniske Institutt og SINTEF Byggforsk viser at skjærstyrkeegenskapene for Leca Lettklinker 0-32 mm er som følger: Leca Lettklinker 0,6 m 3,0 m Flomvannstand Eksempel En lettklinkerfylling blir utsatt for en ekstrem flom like etter utlegging. Materiale: Leca Lettklinker 0-32 mm, tørr densitet < 350 kg/m 3. Porøsiteten i ferdig utlagt fylling antas å være 40% (n = 0,40), med bergningsmessig tørr tyngdetetthet etter komprimering på ca. 3,9 kn/m 3 Fyllingens tyngde midt på veien: Q = (0,6 20) + (3,0 3,9) = 23,7 kn/m 2 Vekt av fortrengt væskemengde i lettklinkerfyllingen: W = (1 - n) 10 = (1-0,40) 10 = 6,0 kn/m 3 Løftekraft/oppdrift på midten: U = 3,0 6,0 = 18,0 kn/m 2 Sikkerhet mot oppdrift: F = Q/U = 23,7/18,0 = 1,32 Sikkerheten mot oppdrift er tilstrekkelig like etter utlegging av Leca Lettklinker. Hvis denne flommen hadde oppstått ett år senere ville sikkerheten vært bedre, fordi romvekten av lettklinker da ville vært høyere. Med antatt total romvekt på 5,5 kn/m 3 ville sikkerhetsfaktoren blitt; F = 1,6. 6 Leca Lett Fyllmasse Veifylling som blir utsatt for flom like etter utlegging.

7 Referanseprosjekt Porsgrunn Videregående Skole. Ved beregning av sikkerhet mot oppdrift benytter Statens vegvesen en beregningsmessig tyngdetetthet på: γ = 7,0 kn/m 3 (usortert) γ = 6,5 kn/m 3 (sortert) Sikkerheten mot oppdrift skal være F = 1,3 basert på høyeste sannsynlige vannstand innenfor en 100-års periode. 6.4 Setninger Ved setningsberegning for en lettklinkerfylling er beregningsmessig tyngdetetthet den kritiske parameter. Effekten av at maksimal omvekt ikke opptrer før flere år etter etablering av fyllingen kan imidlertid ha positiv betydning. En gradvis romvektsøkning når fuktinnholdet i lettklinkeren øker, gir underliggende bløte masser tid til å konsolidere uten dramatisk økning i internt poretrykk. Denne effekten kan være vanskelig å ta hensyn til rent beregningsmessig, men bør tas med som et positivt bidrag ved en totalvurdering av setningsutvikling over tid. Eksempel Det skal oppføres en bygning i to etasjer uten kjeller. Dårlige grunnforhold nødvendiggjør spesielle tiltak for å unngå skadelige setninger på ferdig bygg. Jevnt fordelt last fra nybygg, bruksgrensetilstand: q = 10,0 kn/m 2 Masseutskifting: - Leca Lettklinker 0-32 mm - tørr densitet < 350 kg/m 3 - beregningsmessig tyngdetetthet γ = 5,5 kn/m 3 Eksisterende masser; romvekt over grunnvannstand: γ = 20 kn/m 3 Grunnvannstanden ligger 2 m under eksisterende terreng. Nødvendig graving og masseutskifting (X): q + (X 6) = X 20 X = 0,71 m Det er altså nødvendig å masseutskifte bare ca. 0,7 m for å oppnå en tilnærmet setningsfri fundamenteringsløsning. 6.5 Kompensert fundamentering Målet med masseutskiftingen er å unngå tilleggslast på grunnen, slik at det ikke skal oppstå setninger som kan gi skader på den ferdige konstruksjonen. Leca Lett Fyllmasse 7

8 6.6 Jordtrykk Bruk av Leca Lettklinker som lett fyllmasse gir en betydelig reduksjon i horisontalt jordtrykk sammen lignet med bruk av andre typer tilbakefyllingsmasser. I NS 3479 «Prosjektering av bygningskonstruksjoner Dimensjonerende laster» er det i Tillegg E gitt en veiledning for jordtrykksberegninger. Denne gjelder kun for fyllingshøyder mindre enn 3 meter. Hvis man går inn i fig : fig. E.2 i NS 3479 med karakteristisk friksjonsvinkel for Leca Lettklinker 0-32 mm lik 40 o og materialkoeffisient på 1,3 - vil dette tilsvare en dimensjonerende jordtrykkskoeffisient på ca. 0,3 (horisontalt terreng). For større fyllingshøyder skal nøyaktigere geotekniske analysemetoder anvendes, kfr. punkt E1 i NS Veibygging - Statens vegvesen Ved dimensjonering av overbygning etter dagens veinormaler er lettklinker plassert i bæreevnegruppe 3 som tilsvarer sand og grus. Tykkelse av overbygning skal normalt ikke være mindre enn 0,5 m inkludert dekke. Nyere forskning på mekaniske egenskaper av Leca Lettklinker viser minimal deformasjon av overflate på vesentlig tynnere overbygning. Sideskråning skal ha maksimal helning på 1:1,5. Overdekning på sidene skal bestå av minst 0,8 m vanlige fyllmasser, grus eller leire. Utkiling i lengderetning utføres med skråning 1:10 dersom spesielle forhold ikke tilsier noe annet. Eksempel Sammenligning av totalt jordtrykk mot en konstruksjon ved tilbakefylling med henholdsvis Leca Lettklinker eller sand/grus, se fig Forutsetninger: - beregning ut fra klassisk jordtrykksteori - ruhet antatt lik null - grunnvannstand under fundamentnivå - etablering av overbygning ikke utført - terrenglast lik null - horisontalt terreng Materiale: - Leca Lettklinker 0-32 mm, tørr densitet < 350 kg/m 3 - Sand- og grusmasser Materialparametre: - Leca Lettklinker: karakteristisk friksjonsvinkel: φ k = 40,5 attraksjon: a = 0 kn/m 2 materialkoeffisient: γ m = 1,3 total tyngdetetthet: γ = 5,5 kn/m3 - Sand/grus: karakteristisk friksjonsvinkel: φ k = 35 attraksjon: a = 0 kn/m 2 materialkoeffisient: γ m = 1,5 total tyngdetetthet: γ = 20,0 kn/m 3 (ang. valg av γ m, ref. «Materialkoeffisient» punkt 6.2) Aktiv jordtrykkskoeffisent (ruhet = 0): K a = tan 2 (45 o - ρd/ 2 ) tanρd = tanφk / γ m (ρd = dimensjonerende friksjonsvinkel) - Leca Lettklinker: K a = 0,29 - Sand/grus: K a = 0,41 Maksimalt aktivt jordtrykk i 5 meters dybde: ρa = K a γ 5 Leca Lettklinker: ρ a = 0,29 5,5 5 = 8,0 kn/m 2 K 1,0 β =0 o β =10 o β =20 o q f λ β Sand/grus: ρ a = 0, = 41,0 kn/m 2 Beregningen viser en reduksjonen i horisontalt jordtrykk mot veggen på 79% ved tilbakefylling med Leca Lettklinker. 0,5 0,3 0 0 For uforskyvelige konstruksjoner økes K med 50% 0,5 1,0 tan φ/γ m H = 5,0 m Jordtrykk, Leca lettklinker Jordtrykk, sand/grus Leire Sprengstein Sand, grus Silt, leirholdig jord Fig.6.6.1: E.2 i NS 3479 med innlagt verdi for jordtrykkskoeffisient for Leca Lettklinker Fig : Støttemur med Leca Lettklinker som lett tilbakefylling 8 Leca Lett Fyllmasse

9 7. Utførelse 7.1 Utlegging Leca Lettklinker er et lett håndterbart materiale som er tilnærmet selvkomprimerende. Utlegging av lettklinker krever ingen spesielle forarbeider. Ved utfylling på bløt grunn og ved fare for sammenblanding med eksisterende masser, er det imidlertid vanlig å legge ut fiberduk som filterlag før fyllingsarbeidene igangsettes. Leca Lettklinker i større fyllinger kan enkelt legges ut med doser eller beltegående gravemaskin. Statens vegvesen anbefaler lagtykkelser på maksimalt 1 m ved utlegging. Maksimalt beltetrykk bør ikke overskride 50 kn/m 2 for å hindre nedknusing. I mindre fyllinger eller ved vanskelig tilgjengelighet kan Leca Lettklinker blåses på plass eller legges ut manuelt. 7.2 Komprimering Leca Lettklinker får på grunn av sin runde kornform og lave romvekt svært lave kontaktspenninger. Leca Lettklinker krever derfor langt mindre komprimeringsarbeid enn andre masser. Ifølge Statens vegvesens retningslinjer vil tre overfarter med doser på hvert lag gi tilstrekkelig komprimering. På mindre flater og inn mot faste konstruksjoner anbefales at lagtykkelsen av lettklinker begrenses til 0,6 m. Komprimeringen utføres med minst 3 overfarter med platevibrator med inntil 5 kn/m 2 grunntrykk. Dokumentasjon fra nyere forskning på mekaniske egenskaper viser at Leca Lettklinker har egendeformasjon < 1 % av fyllingshøyden. I tillegg er elastisk stivhet og motstand mot permanente deformasjoner i nivå med tradisjonelle mekanisk stabiliserte materialer som grus og pukk. 7.3 Blåsing Leca Lettklinker kan blåses direkte på plass i konstruksjonen ved hjelp av biler påmontert blåseaggregat. Under normale forhold blåses Leca Iso inntil 40 m horisontalt og 25 m vertikalt. Større blåselengder og høyder er imidlertid mulig. Normal blåsekapasitet er ca. 50 m 3 pr. time, men avhenger av slangelengde, fraksjon og stigningsforhold. Før videre arbeid med bærelag/overflate, legges normalt fiberduk ut på den avrettede overflaten. Når det skal foregå støpearbeider stabiliseres flaten videre med armeringsnett (P091/K131). Armeringen har ingen konstruktiv effekt, men skal gi en stabil arbeidsplattform for videre arbeid. Leca Lett Fyllmasse 9

10 8. Kunstgressbaner Leca Lettklinker har etter hvert blitt et av de mest benyttede alternativer for drens- og frostsikring av kunstgressbaner. Ved bruk av dette materialet får man i tillegg en kompenserende effekt der det er dårlige grunnforhold. Under slike forhold vil Lecaen dermed ha en utjevnende effekt som også over tid innfrir kravet til jevn overflate. Leca Lettklinker legges ut som et drens- og frostsikringslag direkte på traubunn. Avhengig av den lokale frostmengden vil tykkelsen av dette laget variere fra ca. 20 til 30 cm. Behovet for fiberduk under Lecaen må vurderes i forhold til undergrunnen. Over Lecaen legges en fiberduk før et bærelag på 20 cm med forkilt pukk (fraksjon 4-63 mm). Bærelag på 15 cm er også benyttet, men dette må da legges ut med beltemaskin. Fiberduken skal forhindre transport av finstoff ned i Lecamaterialet og sikre isolasjons- og drensegenskapene over tid. Over bærelaget legges et avrettingslag i tykkelse 2-3 cm (fraksjon 0-8 mm). Det stilles strenge krav til massene som benyttes til bærelag og avrettingslag da ferdig avrettet overflate både skal oppfylle kravet til overflateavvik (+/- 8 mm på 4 m rettholt), være godt vanngjennomslippelig og samtidig ha god fasthet etter avretting. Hvorfor Leca Lettklinker i kunstgressbaner? Alt-i-ett løsning, kombinerer drenering og frostsikring i en operasjon Moderat tilleggslast på eventuelt underliggende bløte masser, med tilhørende reduserte deformasjoner og setninger Høy drenerende effekt gir tørr og fin bane under alle værforhold Enkel og rasjonell utleggings- og komprimeringsprosedyre, gir meget god fremdrift Lav egenvekt med tilhørende høy transportkapasitet gir redusert anleggstrafikk Mulighet for blåsing av materialet Større volumer kan leveres direkte med båt Sugedren kan utelates som følge av materialets drensegenskaper 10 Leca Lett Fyllmasse

11 9. Grunne grøfter Leca Lettklinker egner seg godt som isolerende og drenerende materiale rundt VA-, drens-, fjernvarme- og gassrørledninger. Særlig på fjellgrunn hvor sprengning er nødvendig og på partier med dårlige grunnforhold vil man ha økonomisk gevinst av en utførelse med grunne grøfter. Ved bruk av lettklinker er det liten fare for skader på ledningen under tilbakefyllingen. Samtidig vil fylling med lette fyllmasser gi mindre fare for setningsskader på ledningsanlegget. Etterisolering / rehabilitering av grøfter Til etterisolering og rehabilitering av eksisterende grøfter med frostproblemer benyttes Leca Lettklinker som en markisolering i passende tykkelser (20-40 cm). Løsningen forutsetter at ledningsnettet er i god forfatning. Som vist i figur 9.3 kreves kun bortgraving av det øvre jordsjiktet i tilstrekkelig tykkelse og bredde for plassering av lettklinker og overdekningslag. Nyetablering av grøfteanlegg Ved nyetablering av grøft i fjell og jordmasser må det i dimensjoneringen skilles på hovedledninger og sekundær- og stikkledninger. I figur 2 er det vist en generell skisse av prinsippet for utførelse av en hovedledningsgrøft. Vedrørende bruk av fiberduk/ separasjonsduk anbefales en duk med gode filteregenskaper ref. NS 3420 kap. I4. Figur 9.1: Normal profil grøft, standard dyp utførelse. Grunn utførelse med Leca lettklinker. Figur 9.2: Prinsippskisse for generell utførelse av hovedledningsgrøft Figur 9.3: Etterisolering/rehabilitering av eksisterende grøft ved å erstatte øvre jordsjikt med Leca Lettklinker Leca Lett Fyllmasse 11

12 Ved dårlige grunnforhold Rørledninger som skal etableres i myrlendt område eller ved bløt leirgrunn, kan med fordel tilbakefylles med Leca Lettklinker. Den lette materialvekten kombinert med den isolerende effekten, medfører at man ikke trenger å grave ned til de bløte jordlagene eller få en tung grøftefylling i myke myrlag. Med Leca Iso som grøfte fylling er det enkelt å beregne grøfteprofilens totale tyngde og man kan kompensere for tyngden jordmasse som må fjernes. Dermed spares gravedybde, man får en fullisolert grøfteløsning og minsker risikoen for rørbrudd. Dimensjonering / Hovedledninger Vann- og avløpsledninger legges vanligvis i fellesgrøfter. Ved å benytte Leca Lettklinker til frostsikring av ledninger som ligger over generell frostdybde på stedet, sikres vannet i ledningsnettet mot frysing. Samtidig ønsker man å forhindre at ledninger, kummer og ventiler utsettes for telehiv eller unormale mekaniske påkjenninger på grunn av frossen mark. Figur 9.4: Leca Iso er brukt i hele omfyllingen. Løsningen er godt egnet for grøfter i fjellgrunn i fri mark eller med moderat trafikklast Minste overdekning for hovedvannledninger vil ligge i området fra 0,8 til 1,0 m. Denne overdekningen er nødvendig for å sikre ventiler tilstrekkelig mekanisk beskyttelse. Som vist i figur 9.4 legges ledningene på vanlig måte på et avrettet, komprimert grøftefundament av pukk. Minste bredde for grøftefundamentet i fellesgrøfter for hovedvann- og avløpsledninger, vil variere fra 1,2 m til 1,5 m. Grøftebredden vil normalt øke oppover i grøfta. Ved bruk av lettklinker er dette gunstig da et bredere isolasjonslag gir bedre utnyttelse av jordvarmen. For å få best mulig effekt av Leca Iso isolasjonen over ledningene i kaldt klima (F>30000 h C), bør grøftebredden og dermed isolasjonsbred- den over ledningene økes noe, se diagram 1. Ved å bruke Leca Iso i hele omfyllingen, eller trekke Leca ned på begge siden av rørene i fjellterreng, kan man bruke samme isolasjonsbredder i løsmasser og fjellterreng. Diagram 1 viser nødvendige isolasjonsbredder og -tykkelser for hovedledninger med normal og relativt kontinuerlig vannføring. For større frostmengder enn h C bør det foretas en egen frostdimensjonering. Klimadata for landets kommuner finnes i NBI Byggdetalj G Diagram 2 viser nødvendig overdekning og isolasjons tykkelse med Leca Iso for frostsikring av sekundær- og stikkledninger. Det er samtidig forutsatt ikke telefarlige eller moderat telefarlige grunnforhold. Hvis fallforholdene ellers er tilfredsstillende, vil ledningsnettet for øvrig kunne tåle mindre telehiv uten at dette fører til problemer. Sekundær- og stikkledninger I motsetning til hovedvannledninger som i tillegg til generell vannforsyning også skal dimensjoneres for brannvann, dimensjoneres sekundærvannledningene for forbruk. Rørdimensjonene gir derfor en indikasjon om vannføringen og dermed egenvarmen i vannledningene. For stikkledninger til enkelthus som ikke inngår i et ringnett, kan manglende vannføring kompenseres med tilførsel av varme ved hjelp av en elektrisk varmekabel. Mekaniske forhold tilsier at minste overdekning for vannledningen bør ligge rundt 0,5 m. For spesielt grunne grøfter eller små ledningsdimensjoner, kan det også være behov for å isolere vannledningen mot grøftebunnen. Det enkleste er da å legge avløpsledningen på vanlig måte på et komprimert grøftefundament og bruke Leca Iso som omfyllingsmasser. Vannledningen som ikke er avhengig av fall legges da i Lecamassene, se figur 9.5. Figur 9.5: For mindre sekundær- og stikkledninger kan det være nødvendig å isolere vannledningen fra grøftebunnen ,5 350 Leca tykkelse t (mm) ,25 2 1,75 1,5 Leca bredde b (mm) Leca tykkelse t (mm) , Frostmengde (h o C) Frostmengde (h o C) Diagram 9.1: Nødvendig tykkelse (t) og bredde (b) på Leca-isolasjonen ved frostsikring av hovedledninger. Minste overdekning 1,2 m for frostmengder større enn h ºC, ellers ca. 1,0 m. Diagram 9.2: Nødvendig tykkelse (t) på Leca-isolasjonen rundt sekundær- og stikkledninger. Minste overdekning på vannledningen er 0,5 m opp til en frostmengde på h ºC. For kaldere klima (uten snødekke) økes overdekning til +ca. 1,0 m. 12 Leca Lett Fyllmasse

13 10. Andre bruksområder 10.1 Kaier Det er bygd flere massivkaier i Norge hvor Leca Lettklinker er benyttet som lett fyllmasse. I områder med dårlige grunnforhold kan det være behov for lette fyllmasser for å ivareta tilstrekkelig sikkerhet mot utrasing og/eller skadelige deformasjoner på kaikonstruksjonen. Eksemper på slike kaityper er spuntveggskaier, cellespuntkaier og senkkassekaier. Det kan også være aktuelt med bruk av lettklinker ved utdyping foran eksisterende massivkaier ved at det foretas masseutskifting bak kaifronten. Selve innfyllingen av Leca Lettklinker kan ofte gjøres direkte fra båt med selvlosser Leca lettbetong Leca lettbetong produseres til bruksområder hvor vektreduksjon er viktig. Bruksområdene definerer fasthetsklassene og hvilket tilslag som benyttes. Vanlig lettbetong ligger i fasthetsklassene LC 15 LC 30. Bruksområdene er: Fundamenter Vegger Søyler Dekker Dragere Tunnelelementer Høyfast Leca lettbetong denne betongen ligger i fasthetsklasse LC 35 LC 85. Det benyttes Leca Lettklinker med opptil åtte ganger høyere egenstyrke enn vanlig Leca. Bruksområdene er: Ny Sundbru, Eidsvoll. Høyfast Leca Lettbetong Bruer med mulighet til lengre spenn, slankere konstruksjoner og reduserte fundamentbelastninger Flytebruer og flytende plattformer hvor økt oppdrift gir redusert betongvolum samtidig som lettbetong gir god bestandighet i sjøvann Betongelementer hvor lettbetong gir lavere transport- og monteringskostnader samt reduserte fundamentbelastninger. Høyfast lettbetong gir høy tidligfasthet og rasjonell produksjon av elementene. Høyfast lettbetong gir høy tidligfasthet og rasjonell produksjon av elementene. Fig : Typisk snitt gjennom en spuntveggskai hvor det er benyttet Leca Lettklinker som lett fyllmasse. Leca Lett Fyllmasse 13

14 11. Transport Lav vekt og lett håndtering medfører at transportprisen for lettklinker er meget gunstig. Leca Lettklinker produseres i Rælingen og kan i tillegg leveres fra alle Lecas blokkfabrikker. Transport med bil foregår med bulkbiler som har kapasitet opptil 95 m 3 og er utstyrt med baktipp og/ eller sidetipp. En del biler er også utstyrt med blåseaggregat, slik at massene kan blåses direkte på plass. Transportprisene for Leca Lettklinker er vesentlig lavere enn for naturlige løsmasser og pukk. Transport med båt foregår fra terminal på Kongshavn i Oslo. Båtene er utstyrt med selvlosser, og er derfor uavhengige av mottaksapparat på land. Lossekapasiteten er på m 3 pr. time. Bulktransport av Leca Lettklinker er svært rimelig ved fulle båtlass fra ca m 3 og oppover. Helikoptertransport kan være aktuelt ved vanskelig tilgjengelighet, f.eks. ved fjellanlegg. Togtransport i spesialcontainere kan være en aktuell transportmetode. NSBs bulkvogner kan også benyttes. 12. Beskrivende tekster NS3420 og Prosesskoden fra Statens vegvesen gir en utfyllende og entydig beskrivelse av fyllingsarbeider med lettklinker. Den tekniske beskrivelsen gir opplysninger om krav til densitet, utlegging og komprimering NS 3420 NS 3420 «Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner» kapittel F28.1 «Fylling av lettklinker» dekker arbeider med fylling av Leca Lettklinker på en tilfredsstillende måte Prosesskoden - Statens vegvesen Prosesskoden - 1 «Standard arbeidsbeskrivelse for veg arbeidsdrift» prosess «Fylling med lettklinker (ekspandert leire)» dekker fylling med Leca Lettklinker. Punkt b) angir følgende som krav til materialet: «Lettklinkeren skal ha tørr ukomprimert densitet ved utlegging på maksimalt 400 kg/m3 for usortert lettklinker med gradering 0-32 mm». 13. Referanser/litteratur Brosjyre Leca Lettklinker til bygg (2008) NS 3479 (1990) «Prosjektering av bygningskonstruksjoner - Dimensjonerende laster» Norges Geotekniske Institutt (1990) «Skjærstyrkeegenskaper for Leca Lettklinker» Rapport nr NS 3480 (1988) «Geoteknisk prosjektering - Fundamentering, grunnarbeider, fjellarbeider» L. R. Elster (1987) «En undersøkelse av horisontal-trykk i løs Leca». Hovedoppgave ved Institutt for geoteknikk, NTH NS 3420-F og G (2000) «Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner» Norges Geotekniske Institutt (1998). «Fryseforsøk for jernbanefylling» Rapport nr Sintef Bygg og miljøteknikk (1998). Prosjektet miljøriktige isolasjonsprodukter for BA-bransjen. Leca frostsikring vei, bane og grøft. Rapportnr. STF22 F98619, STF22 F98648, STF22 F99603, STF22 F Sintef Bygg og miljøteknikk (2000). Prosjektet miljøriktige isolasjonsprodukter for BA-bransjen. Leca frostsikring vei, bane og grøft. Sluttrapport DPI: Rapportnr. STF22 F NS 3031 (2007). Statens Vegvesen Håndbok 274 (2008). Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger Statens Vegvesen Håndbok 016 (2009). Geoteknikk i vegbygging. 14 Leca Lett Fyllmasse

15

16 VI støtter skijentene Saint-Gobain Byggevarer AS Brobekkveien 84 Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Tel Fax: e-post: mars 2010

- tungvekter på lette løsninger

- tungvekter på lette løsninger - tungvekter på lette løsninger Lette løsninger for et bedre klima Tema - isolasjon 1. Presentasjon av Jackon AS 2. Hvorfor isolere? 3. Kriterier for valg av isolasjon 4. Produkter 5. Bruksområder 6.

Detaljer

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10 Generelle tekniske krav Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BERG OG JORDARTER... 3 2.1 Bergarter... 3 2.2 Jordarter... 3 2.2.1 Generelle byggetekniske egenskaper...3 3 HØYDEREFERANSE... 4 4 DIMENSJONERENDE

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

7.1 Forelesning i Vegbygging VEGKROPPENS ELEMENTER. Opprinnelig terreng. Overbygning. 1 1:n n. Planum. 1:n. Underbygning OVERBYGNINGENS ELEMENTER

7.1 Forelesning i Vegbygging VEGKROPPENS ELEMENTER. Opprinnelig terreng. Overbygning. 1 1:n n. Planum. 1:n. Underbygning OVERBYGNINGENS ELEMENTER 7.1 Forelesning i Vegbygging Ta fram håndbok-n200(gamle-018) Vegbygging. MERK at i gamle oppgaver og håndbøker omtales vegstandardklassene Stamveg (S1-S9), som i dag tilsvarer nasjonale Hovedveger(H1-H9).

Detaljer

Kap.: 9 Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.09 Rev.: 3 Frost Side: 1 av 17

Kap.: 9 Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.09 Rev.: 3 Frost Side: 1 av 17 Frost Side: 1 av 17 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 FROST... 3 2.1 Telefarlighet... 3 2.2 Dimensjonerende frostmengde... 4 3 FROSTSIKRINGSLAG... 6 3.1 Frostsikringslagets funksjoner... 6 3.2 Materialer i frostsikringslaget...

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

Leca Lettklinker til bygg

Leca Lettklinker til bygg Leca Lettklinker til bygg Leca Lettklinker til bygg Leca Lettklinker varmeisolasjon, drenering og lett fyllmasse. Kan blåses på plass rett fra bilen. Velprøvde og dokumenterte løsninger. 1. Hva er Leca

Detaljer

Leca Lettklinker til bygg

Leca Lettklinker til bygg Leca Lettklinker til bygg Leca Lettklinker til bygg Leca Lettklinker varmeisolasjon, drenering og lett fyllmasse. Kan blåses på plass rett fra bilen. Velprøvde og dokumenterte løsninger. 1. Hva er Leca

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 1. Banelegeme

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 1. Banelegeme Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Over- og underbygning 2. Underbygning 1. Banelegeme Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning... 3 B.2.1

Detaljer

Vei til parkeringsareal, Hageveien 11 Lillehammer kommune PRO Geoteknikk beskrivelse av grunnforhold, vei og stabilitet

Vei til parkeringsareal, Hageveien 11 Lillehammer kommune PRO Geoteknikk beskrivelse av grunnforhold, vei og stabilitet Notat 01 GEO konsult Vedlegg F1 Vei til parkeringsareal, Hageveien 11 Lillehammer kommune PRO Geoteknikk beskrivelse av grunnforhold, vei og stabilitet Til: Ingrid Orstad Teigen, Areal+ AS Fra: Stein H.

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3 Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3 Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 2 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG Dette kapitlet

Detaljer

Grunnleggende prinsipper i den norske frostdimensjoneringsmetoden

Grunnleggende prinsipper i den norske frostdimensjoneringsmetoden NaDim 4. des. 2014 04.12.2014 Grunnleggende prinsipper i den norske frostdimensjoneringsmetoden og konsekvensen av nylig innførte endringer NaDim-seminar Geir Berntsen Statens vegvesen Region Øst Dekkeprosjektet

Detaljer

Leggeanvisning for plastrør

Leggeanvisning for plastrør Leggeanvisning for plastrør Nordisk Plastrørgruppe Norge Leggeanvisning for plastrør Denne leggeanvisningen omfatter valg av masser og utførelse i ledningssonen for termoplastrør med ringstivhet SN 8 eller

Detaljer

Frostsikring - Dimensjonering

Frostsikring - Dimensjonering Frostsikring - Dimensjonering Vegfaglig dag, NKF Quality hotel, Rosten 4/12-2013 v/ Ivar Horvli og Jan Erik Dahlhaug Teleproblemet Teleproblemet i samband med vegkonstruksjonar Ujamt telehiv Svekka bereevne

Detaljer

Grunne ledninger. av ingeniør HENRIK STENE, Glava AS

Grunne ledninger. av ingeniør HENRIK STENE, Glava AS Grunne ledninger Kostnadsbesparelser Frostisolering av VA-ledninger gir anleggsmessige store besparelser i form av mindre graving, sprengning og gjenfylling. I tillegg vil reparasjoner og utskiftninger

Detaljer

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 Oppdrag: Røstad studentboliger Dato: 21. mars 2013 Emne: Oppdr.nr.: 415823 Til: Stiklestad Eiendom as v/gunnar Reitan reitan@bygginvest.no Kopi: Utarbeidet av: Erling Romstad

Detaljer

God og dårlig byggegrunn

God og dårlig byggegrunn Fjell regnes normalt som god byggegrunn. Bare ved spesielt dårlige bergarter må vi behandle fjellgrunnen også. Men vi må sørge for at det aldri står vann under veikroppen. Derfor kan det være nødvendig

Detaljer

FORSTERKNING AV VEG 1. AKTUELLE TILTAK 2. MÅLEMETODER FOR REGISTRERING AV VEG IVAR FAKSDAL

FORSTERKNING AV VEG 1. AKTUELLE TILTAK 2. MÅLEMETODER FOR REGISTRERING AV VEG IVAR FAKSDAL FORSTERKNING AV VEG 1. AKTUELLE TILTAK 2. MÅLEMETODER FOR REGISTRERING AV VEG IVAR FAKSDAL KRAV OM UTBEDRING AV VEG DEKKEVEDLIKEHOLD, FORSTERKNING ELLER NY VEG? Hvilke tiltak er riktig på denne vegen,

Detaljer

FROST Tekna-kurs Vegteknologi

FROST Tekna-kurs Vegteknologi FROST Tekna-kurs Vegteknologi Ivar Horvli Statens vegvesen Region midt FROST Teleproblemet Grunnleggende problemstillinger og dimensjoneringsprinsipper Når er frostsikring aktuelt? Grunnleggende dimensjoneringsprinsipper

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 520 mm

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 520 mm SINTEF Certification Nr. 2602 Utstedt: 11.03.2009 Revidert: 08.03.2013 Gyldig til: 01.04.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Glava Ringmur 520 mm tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

TeleVev TeleEnviro www.geosyntia.no

TeleVev TeleEnviro www.geosyntia.no TeleEnviro - høystyrkeduk av polyester til bruk under fyllinger på bløt grunn, i vei- og jernbane konstruksjoner, støttekonstruksjoner og oppstrammede skråninger www.geosyntia.no TeleVev TeleVev er en

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 8 1 5 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Kvalitet og vegbygging Telehiv. Avdelingsdirektør Eirik Øvstedal Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Kvalitet og vegbygging Telehiv. Avdelingsdirektør Eirik Øvstedal Statens vegvesen, Vegdirektoratet Kvalitet og vegbygging Telehiv Avdelingsdirektør Eirik Øvstedal Statens vegvesen, Vegdirektoratet Aftenposten 26. mars 2011 Den nye parsellen av E18 i Østfold er splitter ny, men bare fire måneder etter

Detaljer

Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren

Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren Arctic Entrepreneur 2015 Pukk som byggeråstoff Statens vegvesen en pukkforbruker Statens vegvesen er en stor byggherre med ansvar

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n En del av Sunde-gruppen

Detaljer

Statens Vegvesen. Geotekniske beregningsrapport Fv838 Skauvoll Bru

Statens Vegvesen. Geotekniske beregningsrapport Fv838 Skauvoll Bru Statens Vegvesen Geotekniske beregningsrapport Fv838 Skauvoll Bru 02.12.2011 RAPPORT Fv838 Bru Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 476461-02 476461 02.12.2011 Kunde: Statens Vegvesen Geoteknisk beregningsrapport

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Aker Solutions Strandvegen Grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Grunnforhold... 3 3.1 Henvisninger... 3 3.2 Områdebeskrivelse...

Detaljer

Frostsikring av VA-anlegg. Stein-Tore Sørland. VA-seksjonen Bergen. 14 april 2011 Balestrand

Frostsikring av VA-anlegg. Stein-Tore Sørland. VA-seksjonen Bergen. 14 april 2011 Balestrand Frostsikring av VA-anlegg Stein-Tore Sørland Norconsult VA-seksjonen Bergen 14 april 2011 Balestrand 1 Frostsikring av VA-anlegg Etablere ledningsanlegg frostfritt kan få kuldebro i kummer Etablere ledningsanlegg

Detaljer

Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging?

Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging? Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging? Entreprenøren har yrkesstolthet Vil derfor levere fra seg et kvalitetsprodukt Å levere et kvalitetsprodukt i vegbygging er avhengig av mange faktorer

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 450

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 450 SINTEF Certification Nr. 2337 Utstedt: 06.03.2002 Revidert: 08.03.2013 Gyldig til: 01.04.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Glava Ringmur 450 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.00 Stabilitet Side: 1 av 19 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 FYLLING...3 2.1 Stabilitet...3 2.1.1 Stabilitetsberegninger... 3 2.1.2 Fyllingsfot/såleforsterkning... 4 2.2 Stabiliserende tiltak...4 2.2.1 Motfyllinger...

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

A vdel ing for ingeniørutdanning

A vdel ing for ingeniørutdanning J. A vdel ing for ingeniørutdanning Fag: M at e ri all æ r ejh u sb y ggin gst e knikk Gruppe(r): 2BA, 2BB Eksamensoppgaven består av Fagnr: LO270B Dato: 10.12.01 Faglig veileder: Morten Opsahl Eksarnenstid,

Detaljer

Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag. Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet

Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag. Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet Vegoverbygning Oppbygging av en vegkonstruksjon Materialkvalitet

Detaljer

Geoteknisk bilag. Bormetoder og opptegning av resultater. Geoteknisk bilag. Geotekniske definisjoner og laboratoriedata.

Geoteknisk bilag. Bormetoder og opptegning av resultater. Geoteknisk bilag. Geotekniske definisjoner og laboratoriedata. Gnr/bnr 1/56, Buvikstranda Geotekniske grunnundersøkelser- Generell geoteknisk vurdering av planer MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 4 3. Henvisninger... 4

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4 Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 1 INNHOLD: 1. ORIENTERING GENERELT. 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG 3.PRINSIPP. GRØFTER

Detaljer

Utfordringer for vedlikehold av veier og potensiale for geosynteter

Utfordringer for vedlikehold av veier og potensiale for geosynteter Utfordringer for vedlikehold av veier og potensiale for geosynteter Carl Christian Thodesen, PhD Forsker, SINTEF Byggforsk 360 o Symposium Gardermoen 28-2-2012 Teknologi for et bedre samfunn 1 Innhold

Detaljer

BOSSNETT AS Bergen Sentrum

BOSSNETT AS Bergen Sentrum BOSSNETT AS Bergen Sentrum GRØFTER OG LEDNINGSUTFØRELSE Revisionshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Generelle bestemmelser Grøfter og ledningsanlegg skal planlegges og utføres slik at kravene til

Detaljer

NOTAT. Reguleringsplan for nytt Teaterhus i Verdal sentrum Geotekniske vurderinger 1 ORIENTERING 2 GRUNNFORHOLD

NOTAT. Reguleringsplan for nytt Teaterhus i Verdal sentrum Geotekniske vurderinger 1 ORIENTERING 2 GRUNNFORHOLD Til: Verdal kommune, ved Oddvar Govasmark, oddvar.govasmark@verdal.kommune.no Fra: Norconsult ved Sindre Sandbakk, sindre.sandbakk@norconsult.com Dato/Rev: 2015-02-13/00 Reguleringsplan for nytt Teaterhus

Detaljer

NOTAT Setningsforhold Storvatnet

NOTAT Setningsforhold Storvatnet NOTAT Notat nr.: 473691-1 Dato Til: Navn Roger Sværd Fra: Magnus Persson Harald Sverre Arntsen Firma Fork. Anmerkning Nordkraft produksjon AS Sweco Norge AS Sweco Norge AS Grunnlag Befaring av nordre strandlinjen

Detaljer

Notat 02. Leilighetsbygg, Gamle Lunde vei 19 Søgne kommune PRO Geoteknikk fundamentering og stabilitet. Vedlegg F2. 1. Innledning og grunnlag

Notat 02. Leilighetsbygg, Gamle Lunde vei 19 Søgne kommune PRO Geoteknikk fundamentering og stabilitet. Vedlegg F2. 1. Innledning og grunnlag Notat 02 Leilighetsbygg, Gamle Lunde vei 19 Søgne kommune PRO Geoteknikk fundamentering og stabilitet Vedlegg F2 Til: Tom Aamodt, Mur i Sør AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS Kopi: Roar

Detaljer

Røffere klima krever nye og robuste løsninger. Sogge Johnsen

Røffere klima krever nye og robuste løsninger. Sogge Johnsen Røffere klima krever nye og robuste løsninger Sogge Johnsen Overvannsutfordringer Stikkrenner Hvordan hindre at vegen blir stengt for en lengre periode? Opprusting av stikkrenner Dimensjoneringsprogram

Detaljer

!VEGFORSTERKNING!ASFALTDEKKER!GRUSDEKKER!(MÅLEMETODER)

!VEGFORSTERKNING!ASFALTDEKKER!GRUSDEKKER!(MÅLEMETODER) Kommunevegdagene Voss 2014!VEGFORSTERKNING!ASFALTDEKKER!GRUSDEKKER!(MÅLEMETODER) IVAR FAKSDAL VEGFORSTERKNING Forsterkning er aktuelt dersom man ønsker å:! Øke tillatt aksellast! Forlenge dekkelevetid!

Detaljer

KONTROLLPLAN for entreprenør

KONTROLLPLAN for entreprenør Statens vegvesen Region vest Prosjektnr: PROFn: Arkivref: KONTROLLPLAN for entreprenør PROSJEKT : Dok.dato: Rev.dato: Dok.ansvarlig: Kontroll av prosess Krav/Spesifikasjoner Kontrollfrekvens Ansvarlig

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk SINTEF Byggforsk bekrefter at Asak Forskalingsblokk SINTEF Certification Nr. 2383 Utstedt: 04.11.2004 Revidert: 12.10.2015 Gyldig til: 01.10.2020 Side: 1 av 5 er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

Tekna, Vegteknologi 2014, 31. mars, Trondheim Grunnundersøkelser for dimensjonering av overbygning

Tekna, Vegteknologi 2014, 31. mars, Trondheim Grunnundersøkelser for dimensjonering av overbygning Tekna, Vegteknologi 2014, 31. mars, Trondheim Grunnundersøkelser for dimensjonering av overbygning Per Otto Aursand, Geo- og labseksjonen, Region nord Håndbok 018 Behov for data om grunnen - Dimensjonering

Detaljer

Notat 01. Boligfelt Langåsen, Osedalen Froland kommune Generell beskrivelse og vurdering av geoteknikk og geologi. 1. Innledning og grunnlag

Notat 01. Boligfelt Langåsen, Osedalen Froland kommune Generell beskrivelse og vurdering av geoteknikk og geologi. 1. Innledning og grunnlag Notat 01 Boligfelt Langåsen, Osedalen Froland kommune Generell beskrivelse og vurdering av geoteknikk og geologi Til: Sigurd Jensen, Froland kommune Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS Kopi:

Detaljer

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Veileder for Grøftearbeid Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Før jobben settes i gang gå, gjennom disse punktene: Gjennomfør en risikovurdering av jobben Gjennomgå byggherrens

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Ringmur

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Ringmur SINTEF Byggforsk bekrefter at Vartdal Ringmur SINTEF Certification Nr. 2398 Utstedt: 23.08.2004 Revidert: 11.02.2015 Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 5 er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

Støttemurer av betongblokker

Støttemurer av betongblokker Støttemurer av betongblokker EN PRAKTISK HÅNDBOK www.belegningsstein.info Norsk Belegningsstein har utarbeidet en praktisk håndbok som retter seg mot beskrivende ledd og entreprenører. Boken beskriver

Detaljer

Armering i vegkonstruksjoner

Armering i vegkonstruksjoner Armering i vegkonstruksjoner Stein H. Stokkebø, Siv.Ing. fagsjef avd. GEOPRO, Ahlsell Norge AS Avd. GEOPRO Veiarmering Generelt Prosjekt Øra Prosjekt Fv 228 Fræna Prosjekt Sandøy Armering i vegkonstruksjoner

Detaljer

Grunnforsterkning - Jetpeler 1. 2. november 2012 Rica Park Hotel Sandefjord

Grunnforsterkning - Jetpeler 1. 2. november 2012 Rica Park Hotel Sandefjord Grunnforsterkning - Jetpeler 1. 2. november 2012 Rica Park Hotel Sandefjord Siv.ing. geoteknikk Knut Erik Lier kelier@jetgrunn.no Jetgrunn AS w w w. j et g r u n n. n o Innhold 1. Utvikling av metoden

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk SINTEF Byggforsk bekrefter at Asak Forskalingsblokk SINTEF Certification Nr. 2383 Utstedt: 04.11.2004 Revidert: 09.03.2011 Gyldig til: 09.03.2016 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Weber Ekspanderende mørtel

Weber Ekspanderende mørtel Weber 1 Ekspanderende mørtler for alle formål Weber en av Europas største mørtelprodusenter har et stort utvalg av ekspanderende mørtler. Produktene er i stor grad spesialisert, slik at det alltid er mulig

Detaljer

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1 RAPPORT Hurum Eiendomsselskap KF Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger Geoteknisk rapport 110345r1 26. september 2012 RAPPORT Prosjekt: Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua

Detaljer

Platon Xtra Grunnmur. Tørr kjeller og sunt innemiljø. Tørre og sunne hus

Platon Xtra Grunnmur. Tørr kjeller og sunt innemiljø. Tørre og sunne hus Tørr kjeller og sunt innemiljø Tørre og sunne hus Tørr kjeller Fukt og fuktskader Vårt varierte klima med betydelige nedbørsmengder utsetter bygninger for store fuktbelastninger. Det oppstår lett mugg-

Detaljer

Detaljplan. Ny bukt med boligøyer og omkringliggende leilighetsbygg på Sjøparken Agnes Geotekniske innspill til reguleringsbestemmelser

Detaljplan. Ny bukt med boligøyer og omkringliggende leilighetsbygg på Sjøparken Agnes Geotekniske innspill til reguleringsbestemmelser TEKNISK NOTAT TIL: Agnes Utvikling AS v/arne Hermansen Kopi: Fra: GRUNNTEKNIKK AS Dato: Dokumentnr: 110289n1 Prosjekt: 110278 Utarbeidet av: Runar Larsen Kontrollert av: Sivert S. Johansen Detaljplan.

Detaljer

Miniblokk og Dekorativ blokk

Miniblokk og Dekorativ blokk og blokk og den enkle og sikre muren til alle prosjekter! Dette er en klassisk støttemur for private og offentlige rom. Muren har et komplett tilbehørsprogram som inkluderer kurver og hjørner. Det anbefales

Detaljer

E3 BEREGNING AV VARMEMOTSTAND OG U-VERDI

E3 BEREGNING AV VARMEMOTSTAND OG U-VERDI 25 E3 BEREGNING AV VARMEMOTSTAND OG U-VERDI 3.1 BEREGNINGSMETODE Som det fremgår av kap. 1.2 inngår U-verdiberegninger i dokumentasjonen av en bygnings energibruk uansett hvilken dokumentasjonsmetode som

Detaljer

E18 gjennom Vestfold. 40 mil med vertikale dren. Hjalp det?

E18 gjennom Vestfold. 40 mil med vertikale dren. Hjalp det? E18 gjennom Vestfold 40 mil med vertikale dren Hjalp det? Temadag geoteknikk og kvikkleireskred 11. september 2008 Trondheim Carl Erik Dahl Statens vegvesen Region sør E18 KOPSTAD - GULLI E18 KOPSTAD

Detaljer

Statens vegvesen. 14.713 Trykkstyrke av skumplast. Utstyr. Omfang. Fremgangsmåte. Referanser. Prinsipp. Vedlikehold. Tillaging av prøvestykker

Statens vegvesen. 14.713 Trykkstyrke av skumplast. Utstyr. Omfang. Fremgangsmåte. Referanser. Prinsipp. Vedlikehold. Tillaging av prøvestykker Statens vegvesen 14.4 Andre materialer 14.71 Lette masser/frostisloasjon 14.713 - side 1 av 5 14.713 Trykkstyrke av skumplast Gjeldende prosess (nov. 1996): NY Omfang Prinsipp Metode for bestemmelse av

Detaljer

FROST Tekna-kurs Vegteknologi

FROST Tekna-kurs Vegteknologi FROST Tekna-kurs Vegteknologi Ivar Horvli Statens vegvesen Region midt FROST Teleproblemet Grunnleggende problemstillinger og dimensjoneringsprinsipper Når er frostsikring aktuelt? Grunnleggende dimensjoneringsprinsipper

Detaljer

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet NOTAT Dato 26.2.2014 Oppdrag Kunde Notat nr. G-not-001 Til Nils Braa Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11 10 Fra Qiuhong Meng Rambøll Norge AS Kåre Eggereide

Detaljer

RAPPORT. Sverre Langgård. Reguleringsplan "Langgård Søndre", Fredrikstad Grunnundersøkelser og områdestabilitet. Geoteknisk rapport 111169r1

RAPPORT. Sverre Langgård. Reguleringsplan Langgård Søndre, Fredrikstad Grunnundersøkelser og områdestabilitet. Geoteknisk rapport 111169r1 RAPPORT Sverre Langgård Reguleringsplan "Langgård Søndre", Fredrikstad Grunnundersøkelser og områdestabilitet Geoteknisk rapport 111169r1 15.10.2014 RAPPORT Prosjekt: Reguleringsplan "Langgård Søndre",

Detaljer

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11.

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11. RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geotekniskk rapportt Grunnundersøkelser og vurderinger 110230r1 11. april 2012 RAPPORT Prosjekt: Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Dokumentnavn: Geoteknisk

Detaljer

Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter

Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter BoksOslo. Foto: Getty/Oldroyd Icopal Fonda fuktsperresystemer Spesialiserte grunnplater til alle formål Geoplex Geoplex+ geoplex 10 geoplex 20 Universal Radon spesial Icopal Fonda fuktsperresystemer Spesialiserte

Detaljer

Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter

Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter Icopal Fonda Fuktsperresystemer SpeSialiSerte grunnplater til alle formål geoplex geoplex+ geoplex 10 geoplex 20 universal radon spesial Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter EkstrEm

Detaljer

Veiledning og praktiske råd for uførelse av gulvkonstruksjon på grunn Brosjyrens primære målgruppe er små og mellomstore gulventreprenører.

Veiledning og praktiske råd for uførelse av gulvkonstruksjon på grunn Brosjyrens primære målgruppe er små og mellomstore gulventreprenører. Betonggulv Veiledning og praktiske råd for uførelse av gulvkonstruksjon på grunn Brosjyrens primære målgruppe er små og mellomstore gulventreprenører. OPPBYGGING AV FLYTENDE BETONGGULV PÅ GRUNN All betong

Detaljer

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Veiledning gjennom det greske alfabetet regelverket Astri Eggen, NGI 19 1 Agenda Regelverket peler Viktig standarder og viktige punkt i standardene Eksempler

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner Side: 1 / 6 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner Side: 2 / 6 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning...

Detaljer

VARTDAL L-ELEMENT VARTDAL L-ELEMENT. Raskt og enkelt system for plate på mark

VARTDAL L-ELEMENT VARTDAL L-ELEMENT. Raskt og enkelt system for plate på mark 01 VARTDAL L-ELEMENT Raskt og enkelt system for plate på mark 02 03 RASKT OG ENKELT SYSTEM FOR PLATE PÅ MARK UTVENDIG HJØRNE L-ELEMENT STYRKE, ISOLASJON ENKELT! Vartdal L-element er eit kantelement for

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo Ski

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Oslo Ski Innarbeidet kommentarer OMTro AEn StE 00B Første utgave 2013-05-06 OMTro AEn StE Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: ØSTFOLDBANEN V L (SKI)-MOSS Antall sider:

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Bjørn Tore Olsen Øyvind Skeie Hellum Sidemannskontroll: Frode Oset

Statens vegvesen. Notat. Bjørn Tore Olsen Øyvind Skeie Hellum Sidemannskontroll: Frode Oset Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Bjørn Tore Olsen Øyvind Skeie Hellum Sidemannskontroll: Frode Oset Saksbehandler/innvalgsnr: Øyvind Skeie Hellum - Vår dato: 24.09.2013 Vår referanse: 2012/072943-082

Detaljer

Sundolitt Mer enn isolasjon

Sundolitt Mer enn isolasjon Mer enn isolasjon 0909 Riktig isolering Gulvplater (G-plater) Ringmur Såleblokk Standardplater Støpematrise Store variasjoner i klima utsetter bygninger for store påkjenninger i form av fukt og frost.

Detaljer

Erfaringer med Leca Lettklinker

Erfaringer med Leca Lettklinker Erfaringer med Leca Lettklinker v/siv. Ing. Geoteknikk, Knut Espedal, Multiconsult,Drammen Eksempelprosjekter: 1. ICA-lager Solheimsveien 3, Skårer 2. Kunstgressbane Marienlyst, Drammen 2 Bygg og hovedrampene

Detaljer

Ut fra vår generelle kjennskap til grunnforholdene, mener vi det er mulig å benytte både tomten på Ytterkollen og på Brakerøya til sykehusformål.

Ut fra vår generelle kjennskap til grunnforholdene, mener vi det er mulig å benytte både tomten på Ytterkollen og på Brakerøya til sykehusformål. TEKNISK NOTAT TIL: Nedre Eiker kommune v/rune Bratlie Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110868n1 Prosjekt: 110759 Utarbeidet av: Janne Reitbakk Kontrollert av: Geir Solheim Ytterkollen og Brakerøya

Detaljer

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon.

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Ringmur G R U N N NY LØSNING For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk 11-2007 erstatter 03-2007 Jackon Ringmur Produktbeskrivelse TG 2144 Markedets bredeste sortiment Jackon

Detaljer

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! 1 INNHOLD 3 Innledning 4 Fasade 5 Ensidig Redi Støttemur 6 Tosidig Redi Støttemur / Redi Topplate 7 Redi Portstolpe

Detaljer

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Taraldrud alunskiferdeponi DOKUMENTKODE 125868-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Øst Plan AS OPPDRAGSLEDER Inger Marie Bjølseth KONTAKTPERSON Terje Rønning SAKSBEH Truls

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 2. Tunneler

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 2. Tunneler Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 2. Tunneler Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning...

Detaljer

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I 21.mars 2013 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan arbeidet og Renåfjellet delfelt FB-G, H og I i Rendalen kommune, har vi utarbeidet ett VA

Detaljer

Prosjektering og utførelse Grunnmur

Prosjektering og utførelse Grunnmur Prosjektering og utførelse Grunnmur GRUNNMUR AV YTONG Prosjektering og utførelse I denne brosjyre beskrives viktige parametre for prosjektering av kjellervegg med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Detaljer

RAPPORT. Skreppestad Eiendom AS. Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 111248r1

RAPPORT. Skreppestad Eiendom AS. Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 111248r1 RAPPORT Skreppestad Eiendom AS Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport 111248r1 21. november 2014 RAPPORT Prosjekt: Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Dokumentnavn:

Detaljer

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport Skafjellåsen Geoteknisk Rapport August 2015 www.vso.no Rådhusveien 4 vso@vso.no 2050 Jessheim Prosjekt nummer: 15234 Skafjellåsen Geoteknisk Undersøkelse Rapport S:\2015\15234\m\Skolegate\Skafjellasen_Geoteknik_Rapport.docx

Detaljer

BRUKERMØTE GEOSUITE 2009 BRUKERERFARING MED GEOSUITE SPUNT (EXCAVATION) INGER J. M. SØREIDE 21.10.2009 BRUKERERFARING GEOSUITE SPUNT/EXCAVATION

BRUKERMØTE GEOSUITE 2009 BRUKERERFARING MED GEOSUITE SPUNT (EXCAVATION) INGER J. M. SØREIDE 21.10.2009 BRUKERERFARING GEOSUITE SPUNT/EXCAVATION BRUKERMØTE GEOSUITE 2009 BRUKERERFARING MED GEOSUITE SPUNT (EXCAVATION) INGER J. M. SØREIDE INNHOLD Rambøll avd. Geo GeoSuite i Rambøll Presentasjon av to prosjekter hvor vi har benyttet GeoSuite Spunt/excavation.

Detaljer

Revisjon Tekst Ref: Dato: 0 Originaldokument 08.09.14. Fordeling Firma Ref: Adresse Fax Mail Sendt SE J. Angelsen Jarle.angelsen@sandnes.kommun e.

Revisjon Tekst Ref: Dato: 0 Originaldokument 08.09.14. Fordeling Firma Ref: Adresse Fax Mail Sendt SE J. Angelsen Jarle.angelsen@sandnes.kommun e. Prosjektnotat: Prosjekt nr. 777 SANDNES KOMMUNE NYTT RÅDHUS Prosjektnotat nr: PN 05 Vedrørende: PARKERINGSKJELLER Utgave: 0 Dato: 08.09.2014 Utarbeidet av: J. Aarrestad Revisjon Tekst Ref: Dato: 0 Originaldokument

Detaljer

523.127 Betongvegg mot terreng

523.127 Betongvegg mot terreng Page 1 of 8 0 Generelt Fig. 11 Bæresystem for betongvegger under terreng 01 02 Innhold Dette bladet omhandler dimensjonering og utførelse av plasstøpt betongvegg mot terreng i rom i kjellere eller underetasjer

Detaljer

I foreliggende notat har vi vurdert muligheter for oppføring av det aktuelle byggeprosjektet.

I foreliggende notat har vi vurdert muligheter for oppføring av det aktuelle byggeprosjektet. TEKNISK NOTAT TIL: Asplan Viak AS Sandvika v/nina Eriksen Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111466n1 Prosjekt: 111105 Utarbeidet av: Runar Larsen Kontrollert av: Sivert S. Johansen Skolebakken

Detaljer

Firmanavn: Kontaktperson: Tlf.: Bet. betingelser: Tilbud gyldig til: Kunde: Byggadresse: Gnr. / Bnr: Beskrivelse av arbeid:

Firmanavn: Kontaktperson: Tlf.: Bet. betingelser: Tilbud gyldig til: Kunde: Byggadresse: Gnr. / Bnr: Beskrivelse av arbeid: TILBUD UTSTIKKING ENEBOLIG TYPE ALVSBYHUS FJELLTOMT 1 Utarbeide enkel punktsky på tomt som grunnlag for arkitekt. Oppmålingsteknisk prosjektering. Vurdering av valgt kartgrunnlag. Vurdere situasjonsplan.

Detaljer

Dimensjonering av dekker. Havneteknisk seminar 15.-16. juni 2015 Kjell Myhr Siv. Ing.

Dimensjonering av dekker. Havneteknisk seminar 15.-16. juni 2015 Kjell Myhr Siv. Ing. Dimensjonering av dekker Havneteknisk seminar 15.-16. juni 2015 Kjell Myhr Siv. Ing. Klimatilpasning av dekker Varmere, villere og våtere klima skaper utfordringer Innhold i innlegg: Nyheter fra Statens

Detaljer

Konstruksjonsprinsipper

Konstruksjonsprinsipper Her kan du lese om konstruksjonsprinsipper, lagvis oppbygging, armering, betongsammensetning og utstøping. Stor takk til Ingeniør og skater Eirin Aaseth som vederlagsfritt har utarbeidet disse kvalitetssikrende

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 4. Sportekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 4. Sportekniske anlegg Side: 1 / 8 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 4. Sportekniske anlegg Side: 2 / 8 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.1 Overbygning...

Detaljer

Rapport. Boligfelt Kjelstad. Block Watne AS. Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport Dato: 3. januar 2014 DOKUMENTKODE: 813966-RIG-RAP-01 OPPDRAGSGIVER

Rapport. Boligfelt Kjelstad. Block Watne AS. Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport Dato: 3. januar 2014 DOKUMENTKODE: 813966-RIG-RAP-01 OPPDRAGSGIVER Rapport Boligfelt Kjelstad OPPDRAGSGIVER Block Watne AS EMNE Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport Dato: 3. januar 2014 DOKUMENTKODE: 813966-RIG-RAP-01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle

Detaljer

GEOFUND GEOTEKNISK DATA- RAPPORT TAPPELUFT OPPLEVELSE AS REGULERINGSPLAN 2014 RAPPORT NR. 01/2014 DATO: 24 JANUAR.2014

GEOFUND GEOTEKNISK DATA- RAPPORT TAPPELUFT OPPLEVELSE AS REGULERINGSPLAN 2014 RAPPORT NR. 01/2014 DATO: 24 JANUAR.2014 GEOTEKNISK DATA- RAPPORT TAPPELUFT OPPLEVELSE AS REGULERINGSPLAN 2014 RAPPORT NR. 01/2014 DATO: 24 JANUAR.2014 GEOFUND RÅDGIVENDE INGENIØR GEOTEKNIKK VEGTEKNOLOGI Geoteknisk rapport nr.01/2014 SAMMENDRAG

Detaljer

GEOSYNTETER SETT FRA KONSULENTENS SIDE

GEOSYNTETER SETT FRA KONSULENTENS SIDE 1 GEOSYNTETER SETT FRA KONSULENTENS SIDE RAGNHILD NORDMELAN RAMBØLL GARDERMOEN 16. MARS 2011 NOEN HOVEDGRUPPER AV GEOSYNTETER Geotekstiler- Membraner- separasjon tetthet Erosjonsikring- motstand mot erosjon

Detaljer