Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondhelin Rapportarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondhelin Rapportarkivet"

Transkript

1 Bergvesenet Postboks Trondhelin Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr ntern Journal nr nternt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 153 Trondheim APen Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr Oversendt fra Forirolig pga Fortrolig fra dato: Trondhennske NGU1882/16 Tittel Samlet plan for forvaltning av vannressurser. Geologiske undersøkelser i Sør-Trøndelag Forfatter Dato Bedrift Torkill Nordahl Olsen 19 NGU Kommune Fylke Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad Sør - Trøndelag Trondheimske Fagområde Dokumenttype Forekomster Geologi Råstofftype Emneord Vann/grunnvann Vann Sammendrag

2 NGU-rapport 1882/16 SAMLET PLAN FOR FORVALTNNG AV VANNRESSURSENE GEOLOGSKEUNDERSØKELSER SØR-TRØNDELAG 1982

3 Norges geologiske undersøkelse Leiv Eiriksons vei 39 Postboks 3006Postgironr Tlf. (075) TrondheimBankgironr Rapport nr. 1882/1 6 ApenARRAfiffty(15 lttel: SAMLEEPLANFOR FORVALNNGENAV VANNRESSURSENE. GEODMSKE 1.141DERSMELSER SØR TRCNDELAG. Oppdragsgiver: Forfatter: MLJØVERNDEPAREMEN. TET STATSGEOLOGTORKUL NCRDARLCSEN Forekomstens navn og koordinater: Kommune: OPPDAL RENNEBUORKDAL MEDAL MELHUS RSSA Fylke: Kartbladnr.og-navn(1: 50000): 1520 NNSE 1521 H(JDONDA SØR TRMDELAG 1522 EJUGN 1622 V AFJORD 1522 Utført: Sidetall: 4g 1982 Tekstbilag: Kartbilag: 3 Prosjektnummer og -navn: Prosjektleder: STATSGEOWOMRFni NOPDARLDSEN Sammendrag: Sum en del av Miljøverndepartenentets prosjekt "samlet plan for forvaltning av vannressursene" har geologiske befaringer blitt utført i utvalgte vassdrag i Sør - Trøndelag. De innsamlete data er forsøkt veiet mot foreliggende utbyggingaplaner i de ehkelte vassdrag. Naturvern Nøkkelord Vassdragsvern Ved referansetil rapportenoppgisforfattertittelog rapportnr.

4 NNHOLD side 1 NNLEDNNG Generelt om berggrunnsgeologi Genereltom geomorfologi Generelt om kvartærgeologi Morenemateriale Breelvavsetninger Bresjøavsetninger nnsjøavsetninger Hav- og fjordavsetninger Strandavsetninger Forvitringsmateriale Skredmateriale 3 2 GSNA Sammenfatningav hva vi vet om området Undersøkelserdette äret Berggrunnsgeologi Geomorfologi/storformer Kvartærgeologi/løsmasser Områdetsegenart Verneverdigeområder og forekomster Referanseområder Foreløpigkonklusjon/vurderingav området Pålitelighetav datagrunnlaget Lite undersøkteområder Virkningerav utbygginga Konfliktvurdering 7

5 side 3 SVORKA Sammenfatningav hva vi vet om området Undersøkelserdette året Geomorfologi/storformer Berggrunnsgeologi 9 ll 3.5 Kvartærgeologi/løsmasser Områdetsegenart Verneverdigeområder og forekomster Referanseområder Foreløpigkonklusjon/vurderingav området Pålitelighetav datagrunnlaget 11 i 3.11 Virkningerav utbygginga Konfliktvurdering 12 4 SØRFJORDENOSAVATNET Sammenfatningav hva vi vet om området Undersøkelserdette året Berggrunnsgeologi Geomorfologi/storformer Kvartærgeologi/løsmasser Områdetsegenart Verneverdigeområder og forekomster Referanseområder Foreløpigkonklusjon/vurderingav området Pålitelighetav datagrunnlaget Lite undersøkteområder Virkningerav utbygginga Konfliktvurdering 17 LTTERATUR 18

6 13TLAG TEGN1G /16-01 Oversiktskartmed utbyggingsplanfor Gisnavassdraget /16-02 Oversiktkartmed utbyggingsplanfor Svorka /16 Oversiktskart med utbyggingsplanfor Osa-/Stjørnavassdraget.

7 1. NNLEDNNG Som en del av Miljøverndepartementetsprosjekt "Samlet plan for forvaltningav vannressursene"ble det sommeren1982 etablert en befaringsgruppefor Midt-Norge. Denne gruppen befarte et utvalg vassdrag i Møre og Romsdal Sør-Trøndelagog Nordland. Befaringsgruppenbesto av en botanikeren geolog og en person med ansvar for landskapsbeskrivelseog friluftsinteresser. StatsgeologTorkill Nordahl Olsen deltok i befaringsgruppenmed ansvar for geofag. Prosjektledelsenhar utarbeidetvelledningsmaterialefor innsamling presentasjonog lagring av opplysningerom det enkelte vassdrag. Dette er forsøkt fulgt ved gjennomførelsenav prosjektet. de tilfellerdet tilsendtematerialet ikke har gjort det mulig med en konsekvensvurderinghar arbeidet vært konsentrertomkring egnethetsvurderingen. Den korte tiden som er brukt til innsamlingav geologiskedata gjør at faren for feilvurderingerer stor. Dette gjelder i første rekke de fra før dårligstkjente vassdragene. Fra før godt kjente vassdrag vil lett bli vurdert for høyt i forholdtil d8rligerekjente vassdrag Generelt om ber runns eolo i For 8 framskaffeen oversiktover de berggrunnsgeologiskeforhold er det kun benyttet data kjent fra kart og litteratur. Det er ikke gjort noen forsøk på 8 forklare de ulike fagtermersom blir brukt.

8 1.2. Generelt om eomorfolo Geomorfologi- læren om jordens overflateformer- omfatter både former i fjell og løsmasser. disse undersøkelseneer det bare lagt vekt på storformer. De mest vanlige storformerer de som vitner om ulik erosjon ved dalutforming. Daler med U-formetetverrsnittog lengdeprofilsom faller via basseng og tersklervitner om iserosjon. V-formetetverrprofilvitner om hovedsakligelveerosjon. Botner er skålformetetrau utvikletved erosjon av små breer. Tinder og egger er restprodukteri områder hvor det har vært aktiv botnbreerosjon. Landskap preget av disse former blir oftest omtalt som alpint landskap. Områder dekket av hauger rygger og terrasseri løsmasservitner om de prosessersom var virksommeda isen smeltet bort Generelt om kvartær eolo i Under istidene var landet mer eller mindre dekket av innlandsbreer som gravde ut og transportertemed seg store mengder løsmateriale. Mye av dette materialetble fraktet ut havet og avsatt der. Tyngden av ismasseneførte til at jordskorpable presset ned. Da isen smeltet vekk hevet landet seg igjen i forholdtil havnivåetmest i indre strøk noe mindre ved kysten. Løsmassenesom finnes på land i dag er for det meste dannet under og etter siste istid. De største forekomsteneer knyttet til hevete hav- og fjordområderdalfører og enkelte viddeomr8deri innlandet Morenematerialeer løsmasseravsatt direkte av isbreer. Det danner et mer eller mindre sammenhengendedekke over besprunnen. Andre løsmassetyperligger ofte på et underlag av morenemateriale. Morenematerialetbestår av alle kornstørrelserfra blokk til leir men mengden av ulike kornstørrelserkan

9 -3- variere. Bergartsfragmenteri materialeter oftest relativt skarpkantet. På og nær markoverflatener som regel blokk- og steininnholdethøyere enn mot dypet Breelvavsetniner er løsmasseravsatt av strømmendesmeltevann fra isbreer. De kjennetegnesved at materialeter lagdelt og sortert etter kornstørrelsen. Sand og grus er oftest de dominerende kornstørrelser. Stein og gruskorner som regel rundet Bresøavsetniner er løsmasseravsatt ved relativt rolige strømningsforholdi bredemtesjøer. De kjennetegnesved nær horisontal lagdelingog består oftest av finsandog silt nns øavsetniner har mange fellestrekkmed bresjøavsetninger men inneholderofte organiskmateriale. På grunn av skjev landhevningelveerosjoni demmende løsmassereller vassdragsreguleringkan de finnes over dagens nnsjønivå Hav- o fjordavsetniner er løsmasserbunnfelti havet. På grunn av landhevningenfinnes disse avsetningeneofte høyt over dagens havnivå. Silt og leir er de dominerendekornstørrelser Strandavsetniner er materialeutvasket ved bølge- og strømaktiviteti strandsonen. Det ligger oftest som et dekke over andre løsavsetningermen forekommerogså direkte p8 fjell. Kornstørrelseog sorteringkan varieremeget Forvitrinsmaterialeer dannet ved mekanisk eller kjemisk nedbrytingav berggrunnen. Materialetkjennetegnesved at fragmenteneer skarpkanteteog ved en gradvis overgang fra løsmassertil fjell. Kun bergarterfra den underliggendeberggrunn finnes i løsmassene. Kornstørrelsenveksler sterkt Skredmaterialeer brukt om materiale bratte dal- eller fjellsider og består av en blandingav nedrast forvitringsmateriale og morenematerialemed innslag av ur og organiskmateriale.

10 2. VASSDRAGSNR./NAVN: Gisna FYLKE: Sør-Trøndelag KOMMUNER: Oppdal Rennebu KARTBLADM711: 1520 nnset.1520 Rennebu DATO FOR BEFARNG: 2. okt BEFART AV: Torkill Nordahl Olsen 2.1. Sammenfatnin av hva vi vet om området Områdets berggrunnsgeologidekkes av Berggrunnsgeologiskart over Norge Holtedahl0. og Dons J.A. (1960). Kvartærgeologisk kart over Trollheimen-Sunndalsfjella- Oppdal Sollid et al. (1980)dekker hele området bortsett fra de nordligeog østlige deler av Bynas dalgang nordovertil samløpetmed Orkla Undersøkelserdette året Vassdragetbilag nr. 1 er kort befart og litteraturkart og bilder fra området er studert Ber runns eolo i Området fra og med Gisnafallettil og med samløpetmed Orkla består av granittiskebergarter. Svartebekkdalenog Grytdalen ligger i kambro-siluriskesedimentbergarter.

11 Geomorfoloi/Storformer Gisnadalener en vid åpen innlandsdalmed slake avrundete former mot de omkringliggendehøyfjellspartiene.disse høyfjellspartienefår mot nord og vest et mer alpint preg med botner og tinder. Bindeleddetmellom Gisnadalenog disse høyfjellsområdenegår via Svartbekkdalenmot nord og Grytdalenmot vest. Begge disse dalene er vide og åpne og har sine utspring mer en 1000 m o.h.. Hele området bærer tydelig preg av å være iserodert. Slettestjørna ligger i et bassengdemmet av terskelenmot Bynas dalgang - Gisnadalenmunner ut hengendetil Bynas dalgang. Denne dalgangener klart iserodertmed U-formet tverrsnittog terskler dalbunnen. Rett sør for Slettestjørnaer et område med godt utvikleteelvemeandere og avsnørte sjøer. Dette er et flatt område med løsavsetningerog formene skyldes elvas sideveiserosjon Kvartærgeoloi/Løsmasser Under maksimum av siste nedisingvar hele området isdekket. Området antas også å ha vært nediset under den siste kalde periodenyngre Dryas ( år siden)men isdekketantas å ha vært tynt på den tiden. Etter Yngre Dryas antas området raskt å ha blitt isfritt. En dalbre med fall mot Oppdal synes i en periodeå ha stengt Orklas drenering slik at smeltevannetble dirigertmot Oppdal gjennom Bynas dalgang Sollid et al. (1980). Avsetningerfra isen og dens avsmeltingi området finnes flere steder. Hele Gisnadalener hovedsakeligdekket av tykke sammenhengendemoreneavsetninger. Over disse ligger flere steder mektige myrer med stor utbredelse. Det samme bildet gjør seg også gjeldende Svartbekkdalenog Grytdalen. Dette morenedekket tynnes ut oppover dalsideneog forsvinnermot de høyeste fjellpartiene. Disse partieneer hovedsakeligbart fjell med

12 noe forvitringsmateriale. Bekke- og elvesedimenterligger som elvesletterlangs elven de flateste partiene. Oppe i Grytdalenligger en klart utformetesker fra isavsmeltingen. Sør for denne høyt oppe i dalsidenhar Sollid et al. (1980) kartfestetet randmorenebelte. Ellers finnes rikt med solifluksjonstungerspredt ut over det meste av dalsiden i dette sørlige området. Dette er former som skyldesprosessersom er aktive i dag. Ved Gisnadalensmunning og øst for Slettestjørnaligger også israndavsetninger.dette er mindre avsetningeravsatt langs kanten av en bre i Bynas dalgang. Langs Byna fra Gisnafallet mot Bynas samløp med Orkla ligger en del breelvavsetninger. Størrelseog mektighetav disse avsetningeneer ikke kjent Områdets e enart ngen store klart utformetegeologiskeformer eller områder som synes 3 være vesentligsårbare er kjent innen vassdraget. Områdets geologiskeforhold synes 8 være lite berørt fra før. Vassdrageter lett tilgjengelig Verneverdie områder o forekomster ngen vernede eller foreslåttvernede geologiskeforekomster eller områder innen vassdrageter kjent fra før. Denne undersøkelsengir heller ikke grunnlag til å foreslå noen Referanseomr8der ngen deler av vassdragetpeker seg ut som spesielt velegnettil bruk som geologiskreferanseområde.

13 Forelø i konklus on/vurderin av området Geologiskeforekomstereller områder som synes 8 ha særlig stor verdi i naturvernsammenhenger ikke kjent innen vassdraget Påliteli het av data runnla et Ut fra befaringstudier av bilder kvartærgeologiskekart over området og litteraturstudiersynes pålitelighetenav datagrunnlaget 8 være forholdsvisgod lite undersøkteområder Området fra Gisnafallettil Bynas samløp med Orkla og tilgrensede områder østover og nordoverer mangelfulltundersøkt Virkniner av utb in en ngen av de foreliggendeutbyggingsalternativenebilag nr. 1 synes 8 forårsakevesentligeendringer i de geologiskeforholdene innen vassdraget. midlertidgir ikke disse planene opplysninger om eventuellebehov for massetak anleggsveiereller tipp-plasser for fyllmasser. Disse behov bør klarleggesfør fullstendige geologiskevirkningerav utbyggingablir fasts18tt Konfliktvurderin Vassdragetsynes 8 inneholdefå geologiskeforekomstereller omr8der av stor verdi i naturvernsammenheng.dette gjør det vanskeligå peke på noe område innen vassdragetsom grunnet geologiskeforhold vil skape konflikt ved et av de foreliggende utbyggingsalternativene.

14 -8-3. VASSDRAGNR./NAVN: Svorka FYLKE: Sør-Trøndelag KOMMUNER: Orkdal Meldal Melhus KARTBLADM711: 1521 Hølonda DATO FOR BEFARNG: 27. aug BEFART AV: Torkill Nordahl Olsen 3.1. Sammenfatnin av hva vi vet om området Berggrunnsgeologiskdekkes vassdragetav BerggrunnskartHølonda M 1: ChaloupskyJ. (1977) BerggrunnskartTrondheim M 1: Wolff F.C. (1976) og Berggrunnskartover Norge M 1: Holtedahl0. og Dons J.A. (1960). Kvartærgeologiskdekkes vassdragetav kvartærgeologiskekart HelondaM 1: Reite A.J. (1975) Undersøkelserdette året Vassdragetbilag nr. 2 er kort befart etter samtale med A.J. Reite. Litteraturog kart er studert Ber runns eolo i Hele vassdragetligger i bergarter som tilhører avdelingen "skjøvnebergarteri Trondheimsdekket." nnen denne avdelingen tilhørerbergartenehovedsakelighovingruppeneog Størengruppen. Bergarteneer av kambro-siluriskalder. Vestoverfra Svorksjøener det vesentliggrønnsteinog grønnskifer. Sørover og nordover er det hovedsakeliggrågrønn fyllitt

15 -9- og gr8vakke av ulik omvandlingsgrad. Østover ligger innimellom de nevnte bergartenemindre omrlder med porfyrittog kalkstein Geomorfolo1/Storformer Vassdragetstrekker seg fra Svorkmo 1 Orkdalenmot SV og S til områdene SV for Holsjøen. Storpartenav vassdragetligger mellom 230 og 500 m o.h.. Helt i sør er terrengetsvakt undulerende med store flate områdermellom oppstikkendekoller. Mot nord blir omr8det noe mer kupert med klarere utformetedaldrag. Vassdragetmunner ut hengendetil Orkdalen. De siste 2 km før samløpetmed Orkla rinner Svorka 1 velutvikletegjel stedvis mer enn 10 m dype. Hele landskapetbærer preg av iserosjon med klare støt-/lesiderterskler og basseng. Dominerende i kartbildeter Svorksjøensom er et stort iserodert basseng. Dette demmes mot SØ av store breelvavsetninger.gjennom disse avsetningenerinner Skolla. Dens løp har stedvis utviklet klare elvemeandere Kvartær eolo i/løsmasser Under siste nedisingsmaksimum var hele vassdragetisdekket. den siste kalde periodenyngre Dryas ( r siden) antas vassdraget8 ha vært isfritt. nnlandsisen18 da med en brearm ned i de øvre delene av Orkdalen. Under avsmeltingenble store løsmassemengderavsatt 1 dalgangen SØ-over fra Svorksjøen. Disse breelvavsetningenehar bygd seg opp inntil en bre som 18 i Svorksjøen. Overflatenligger rett SV for Svorksjøenca. 5 m over dagens vannstand. Noen få km lenger sør ligger 2-3 løsmasseryggereskere 1 tilknytningtil disse breelvavsetningene.etter at Svorkas utløp ved Svorkmo ble isfritttrengte fjorden inn og det ble avsatt marine sedimenter i le av breelvavsetningene1 dette omr8det. tillegg til disse breelvavsetningeneligger breelvavsetninger

16 -10- også som eskere mellom Prestbuvatnetog Buvatnet. Ellers finnes 1 spredtemindre breelvavsetningerlangs Svorkas løp. Den dominerendejordarteninnen vassdrageter morene. Oftest er denne jordarten avsatt som et tynt usammenhengendedekke over berggrunnenmen stedvis opptrer den som tykke sammenhengende avsetningerover større områder. Eksemplerpå dette finnes rundt 1 1 Prestbuvatnetog langs det meste av Svorkasdalgang sør for Buvatnet. Det samme gjelder langs de øvre partier av Skolla og i områdene øst for Litlebumyra. flate områder langs elvene finnes små elvesletter. Ellers dominererorganiskejordarterinnen store områder av vassdraget. Myrdannelserforekommeri de fleste forsenkningene Områdets e enart Vassdragetinneholderområder med mektige breelvavsetninger.av disse peker først og fremst avsetningenesø for Svorksjøenseg ut. Denne typen breelvavsetningerkan sies å være noe spesiell i dette området. Et mindre område men med klare ryggformer ligger mellom Prestbuvatnetog Buvatnet. Ryggene her er allerede berørt ved veibyggingmen dokumentererfremdelesklart sin del av avsmeltingshistorien.flere rygger av denne typen finnes imidlertidrundt om i de tilgrensendeområdene. Disse breelvavsetningeneer de mest sårbare avsetningeneinnen vassdraget. Totalt kan det sies at geologien vassdrageter forholdsvis lite berørt Verneverdie områder o forekomster ngen geologiskevernede eller foreslåttvernede forekomster 1 1 eller områder innen vassdrageter kjent fra før. Størst geologisk verdi i naturvernsammenhengsynes breelvavsetningenesø for Svorksjøen8 ha.

17 3.8. Referanseområder Områdetspedagogiskeverdi synes ikke å være spesielt stor. Den geovitenskapeligeinteressenknytter seg i første rekke til breelvavsetningeneved Svorksjøenog til området ved Svorkmo. Disse områdenekan bidra til økt forståelseav områdets avsmeltingshistorie og landhevning Forelø i konklus on/vurderin av området Ut over de nevnte områdenemed breelvavsetningersynes ikke vassdragetå inneholdegeologiskeforekomstereller områder som gjør det spesielt verdifullti naturvernsammenheng Pålitelihet av data runnla et Vassdrageter b8de berggrunnsgeologiskog kvartærgeologiskkartlagt i M 1: Kvartærgeologis kartbladbeskrivelser under utarbeidelse(reitepers.medd.). Samtalemed A. Reite som har kartlagtkvartærgeologien i området befaring og kartstudier gjør at pålitelighetenav datagrunnlagetantas å være god Virkninen av utb in en De to foreliggendeutbyggingsalternativenebilag nr. 2 dekker begge skiller seg hovedsakeligved ulik bruk av vannet fra Holsjøen. Magasinetved Prestbuvatnet- Buvatnet vil legge breelvavsetningene mellom vannene under vann. Samtidig vil en få erosjon i nye strandsonerbeståendeav tykke morenedekker. Vannstandsreguleringenei Svorksjøenmellom m.o.h. (idag 237 m.o.h.) vil skape ny erosjon i strandnivået. Skolla vil ved lavere vannstandgrave seg ned i breelvavsetningene. Dette kan tildels unngås ved en terskel ved utløpet i sjøen. Dersom vannet

18 -12- fra Holsjøentaes direkte til Orkdalenvil vannføringeni Skolla endres. Dette vil sannsynligvisendre grunnvannsforholdenelangs elvas løp. hvilken grad det blir behov for løsmasserved dambygging og hvor disse skal taes er ukjent. Videre er det ukjent hvorvidt det blir behov for anleggsveierog tipp-plasser for tunnelmasser. Dersom det taes hensyn til breelvavsetningene ved Svorksjøenantas de geologiskeforhold innen vassdragetå endre seg forholdsvislite ved gjennomføringav de foreliggende utbyggingsplaner Konfliktvurderin De områdene som ser ut til å forårsakekonfliktermellom geologiske verdier og utbygginger områdene rundt Prestbu-Buvatnetog SØ-siden av Svorksjøen. Breelvavsetningerer svært sårbare for fornyet erosjon samtidigsom grunnvannsforholdlett endrer seg denne typen avsetninger. Moreneområdersom blir liggende i en ny strandsonevil bli vasket ut og danne sår i terrenget. Hvor langt en slik utvaskinggår før stabile forhold igjen blir opprettetavhenger for en stor del av morenens materialsammensetning.

19 VASSDRAGSNR./NAVN: Sørfjorden Osavatnet FYLKE: Sør-Trøndelag KOMMUNER: Rissa Afjord KARTBLADM711: 1522 Bjugn 1522 Rissa 1622 Leksvik 1622 V Afjord DATO FOR BEFARNG: sept BEFART AV: Torkill Nordahl Olsen Sammenfatnin av hva vi vet om området Berggrunnsgeologiskdekkes vassdragetav Berggrunnskart TrondheimM 1: Wolff F. C. (1976)og Berggrunnskart over Norge M 1: Holtedahl0. og Dons J. A. (1960). Kvartærgeologiskdekkes området av kvartærgeologiskkart over Nord-Trøndelagog Fosen M 1: Sollid J. L. (1976) Undersøkelserdette året Storpartenav vassdragetbilag nr. 3 er befart. Bilder kart og litteraturfra området er studert Ber runns eolo i Hele vassdragetligger innen bergarterav kambro-siluriskalder. De ulike bergarteneligger i soner som strekkerseg NØ-SV. Hoveddelenav vassdragetligger i grågrønn leirskifer. Området mellom sørlige del av Rødsjøvatnetog Holvatnetligger i grønnstein og grønnskifer. Gjuvvatnetøst for Austdalenligger

20 -14- biotittskifer. Lysvatnetog Gjuvvatnetsør for Lysvatnet ligger 1 granodiorittiskgneis Geomorfoloi/Storformer Vassdrageter sterkt strukturbetinget. Det følger de to hovedsprekkeretningeneinnen området N-S og NØ-SV. Storpartenav vassdragetliggermellom 100 og 300 m o.h.. Landskapet er svakt undulerendemed slake og avrundetelandskapsformer. En rekke basseng og støt-/lesideformervitner om aktiv breerosjonunder utformingen. Dalgangeneer smale delvis trange med forholdsvisbratte dalsider. Gjennom basseng og terskler vitner også dalutformingen om aktiv iserosjon Kvartær eolo i/løsmasser Under siste nedisingsmaksimim var hele området nediset. Under den siste kalde periodenyngre Dryas ( år siden) 18 isfrontenfra innlandsisenøst for vassdragetsom på den tiden var isfritt. Havet sto den gang omlag m over dagens havnivå og dannet fjorder inn Nordelvasdalgang til Kringsvatnetog Rødsjøvatnetog inn Sørfjordentil Osavatna. Ut i disse fjordarmeneble de eneste løsmasseneav betydning innen vassdragetavsatt. De største avsetningsresteneligger fra SØ-enden av øvre Osavatnetog ut til Sørfjorden. Ved Øyan helt SØ i ø. Osavatnetligger terrassertebreelvavsetninger. Disse når opp til vel 120 m o.h. og er avsatt fra sør. Aktivt masseuttakforegår i disse avsetningenei dag. Et større delta av nyere dato er avsatt nordover fra breelvavsetningene og ut i ø. Osavatnet. NØ i vatnet ved Storslettliaer hele sørskråningenned mot vatnet løsmassedekket. Mektighetener ukjent. Dette materialet synes i overflatenå bestå av strandvasketmorene.

21 -15- Vest for utløpet av nedre Osavatnetved Osen ligger breelvavsetningermed 2-3 m mektighet over fjell. Vestover fra dette området ligger marine laminertesedimentermed mektigheterpå stedvismer enn 10 m. Ut mot sjøen Sørfjordenligger det elvesletteri dalbunnenog breelvavsetningerinn mot dalsidene. tillegg til dette finnesmindre erosjonsrestermed breelvavsetningermellom Litllia og Rødsjøvatnetog deltaavsetningerved Fjøsnes SØ i Rødsjøvatnethelt nord i Kringsvatnetog ved utløpet av Bjørndalselvai Nordsatervatnet. Øst for Rødsjøvatnet-Austdalener vassdragetså godt som fritt for løsmasserav betydning. Disse fjellomrsdenebestår hovedsaklig av bart fjell stedvis dekket av lynghumuseller myr. Under bratte skrenterned mot vatna ligger enkelte steder skredmateriale i form av mindre urer. Helt nord i Holvatneter et mindre delta avsatt fra nord Områdets e enart Området er meget løsmassefattigslik at de løsmassenesom finnes blir ekstra sårbare. Hele vassdrageter forholdsvislett tilgjengelig. ngen klare store eller direkte godt utviklete landsformereller løsmasseavsetningerer kjent men de løsmassene som finnes må reknes for sjeldne i dette området Verneverdie områder o forekomster ngen geologiskvernede eller foreslåttvernede forekomstereller områder innen vassdrageter kjent fra før. Det er vanskeligpå bakgrunn av denne undersøkelsen8 foreslå et område innen vassdragetvernet av geologiskegrunner.

22 Referanseområder Detaljkunnskapom området mangler. vassdragmed sparsomtløsmassedekkevil lett slik kunnskap gi grunnlagtil vurderingsendringer. Det er derfor vanskeligå uttale seg om eventuelle egnete referanseområderinnen vassdragetpå bakgrunn av denne undersøkelsen Forelø i konkluson/vurderingav området Vassdragetmed sin mangel på løsmasserer karakteristiskfor området. Det gir de løsmassenesom finnes i området øket verdi i naturvernsammenheng.totalt sett kan imidlertidikke vassdraget ut fra denne undersøkelsenvurderes8 ha spesieltstor geologiskverdi i naturvernsammenheng Pålitelihet av data runnla et Kun de store trekk i det geologiskebildet er kjent. Kunnskap om detaljer vil utvilsomtendre vurderingsgrunnlageti dette vassdraget. Det må derfor antas at pålitelighetenav datagrunnlagetbare er middels eller dårligere Lite undersøkteområder Når det gjelder detaljkunnskapersom i dette vassdragetantas vil ha betydninger vassdragetlite undersøkt. Det tenkes i denne sammenhengenførst og fremst på området vestover fra og med Rødsjøvatnet.

23 Virknin en av utb ggin en Ut fra de forelagteutbyggingsalternativenebilag nr. 3 synes kun omradene rundt Osavatn 8 f8 noen vesentliggeologiskverdiendring ved en eventuellutbygging. Hvor stor denne verdiendringenvil bli er vanskelig8 uttale seg om p8 grunnlagav denne undersøkelsen Konfliktvurderin Det er vanskeligut fra et geologisksynspunkt8 peke ut områder innen vassdragethvor det vil oppst8 vesentligekonflikterved en av de foreslåtteutbyggingene. Trondheim20. desember 1982 ifc.427l44 Torkill Nordahl Olsen

24 -18- LTTERATUR ChaloupskyJ. 1977: HØLONDA berggrunnskart M 1: Nor es eolo iske undersøkelse. Holtedahl 0. og Dons J. A. 1960: Berggrunnskartover Norge. NGU nr. 208 Reite A. J. 1975: HØLONDA kvartærgeologiskkart M 1: Nor es eolo iske undersøkelse. Sollid J. L. 1976: Kvartærgeologiskkart over Nord-Trøndelagog Fosen. En foreløpigmelding. Norsk eo r. Tidsskr Sollid J. L. Carlson A. B. & Torp B. 1980: Trollheimen-Sunndalsfjella-Oppdal. Kvartærgeologiskkart - M 1: Kort beskrivelse til kartet. Norsk eo r. Tidsskr Wolff F. Chr. 1976: Geologiskkart over Norge berggrunnskart TRONDHEM - M 1: Nor es eolo iske undersøkelse.

25 Or.? X P3 ti 01/ rtr i.. sn 122 = tkl" = Reo st: q 1 i f 49-1f ø M f lb- rtt * :. < V s A. % 11. A-/ //j/s.n. 9C----. ;i ha 1 <hl/ 1. sit )1 r m." -so\\ _ ra il.cii" ti <1r)plll. \.p PCala":13.{ :-.. \ \ \ \P Cve to `ka Ps-41q 1? 1;mmt 411 iry Pu/huo:iy. _ * ; * - tr A rn. k4 _ Krverk r"dam elloom Vannvei Nedbbrfeltgrense r \ - \ Oversiktskart med utbyggingsplan for Gi snavassdraget. Samlet plan for forvaltning av vannressursene. GSNAVASSDRAGE NORGESGEOLOGSKE UNDERSØKELSE TRONDHEM T MÅLT MÅLESTOKK TEGN 1: TRAC Bla 1 TEGNNGNR 1882 /16-1 KFR KARTBLADNR

26 -_ g Aaki "`g r tage C...r) fr: frrt7h-m < r / n Nnt s \ r (41 cj " V40 i00;) ftranbucihrt \ SNpyin d /t ump.fit2 " / Sattber42 i. <0 le n *Se" S4bter r nedgelse _ ierw ris \ =nnin ` Hfr4 1v.11mug (y -_ :t= tw" dv y0ø1 cute4 G t f..nl kittie il l: c -10 ($vorrtie 1 azt-sm- _- r? k/s/) ilf: 4f ;. (FlY 12 \et k-wrt _ \-L.:-:1-T.1-1<k...trh":-/141-9: r.ftr"--- T// -de " - fi s" /.dfl 7111 =.11 t 1 <-1 n 9\N totkt\ ifts rn.: 2:::;(7": )r-a i -.. -\\_ - 7._----. Re.~._ / \ er4 Srtr ( SvcirtvuSs rexiketer l -F ii Nonsåser = Reys 95 v t 0 0ct itses^spp - Cr riappen txvt1... Lttn". 1 ort 6ielk-h{fi.re e knuttse e :)40. _ - ( t)-c tw` N ti fortnnsee-.. / -t`" ni s 1 40 $terhaug;r4 - ekn.ppen 8?taen nip er ernafjeliet A e-.reinesen 5 t Risen ; K..):1TR7 "" \ " - t-" %bs-clelly4 `1-< t utw -< "+/ twneee-kxf Storrn/rnsen "e NlåntM :Kt \ 4er 87 1/4( xt >;(3 freyi Hor leteltoinnturril...-" _.2.a. _.01111r r E...cu - fr.i. 1) \ 85 \ < fl r ( ) \ f " - tc tvt Fe111: ) etst \`. \ M Vannvei NedbOrfeltgrense K raftverk f=1\ Dam Regulert vann Oversiktskart med utbyggingsplan for Svorka - vcssdraget. Samlet plan for forva tning av vannressursene SVORKA-VASSDRAGET NORGES GEOLOGSKE UNDERSØKELSE TRONDHEM MÅLT MÅLESTOKK TEGN TRAC Bi a 2 LKFR TEGNNG NR 1882 /16-02 KARTBLAD NR

27 :K.jel-bpfelheich \ $s \en 4 r.1 ALS orelhon~ t --0" r n o c 11) ; "? ni;; t" Kuborr:en 6 $ 1klAN:4:1 l k ; 274 Pere -Storhei4.4 ES-5.KNldernheja \ \4 C\ f ta g" 4" ; a : sjohem dl k - :jr-:-\1 /-2`...si.oeic / i g-y \ \ 2 0 v" nente \.. rtve4luk P 4 \ _ :.4. een-. i 4 5L n. : > a * i.ss s - ;. \tvnil c ll_;-"t -: -"i Nyvassdalshelaa Y Sel:sortklt leec_ ji.:?u -1.- ; ii -; ir/riretl \)t -!---<-. - /.heitic L - _; rrnpen :-:1 e;- eee "- 8 fieio C.; ;1 nrorn-bn \ Voyf \..w.neir.. onr er.(17 Storkbelet tj%f : :".\-TC;17.:". K ettfreitil.onta.<1 c..4- ei Vak li frsceterl - cr totophein e rcz fri.; Notoeli 9 lawykcemmen C41-2 e ysvngslt.-?os Avkrokhaug Sdrlin 01-< b fe 11fin f n fiv \ \ ""rt".." v.1.) \ --t. -).: 1 v \ : Gjuvveossfjel el. Krinlikof : ; HommOlTdOS. ll Ts "": \ 1 _. klunepen.... V.." \----- "i-----_-_- - a "x\ x ei 1 1 " iear Llj k 1/4" Fuslikummen. OversiktskGrt 4.1 o Fj -ko ne r-almt-tri 3 Krnsliheep. ee 1 J 75 henir7. i 21 V " e -. 4$". 7(- 1 BJOr rld 0 $ med utbyggingsplan vr 7Jululhelo for " r 0s4d-/StjOrnavassdraget. _ ter tj / A i. msvr Lnuvkamr dals qjtiv vkg: fl5i. e Hurbokk nsen l 1. fttj "" /. t. \ 5\.\\ ` < ) -. lez S_torosheia./. -".-33f72 J 1.. /C will" - d strondeiljellet n en \ e (/ / i rk \* ""5/-k...r-1k / _ olklum --\<: "N.e. L. /.in.knyen 7.. : -;L Cull ti eno +... ik! - i t / ne;ened NedbOrteltgrense Dam...4: er e lir $ngtjdn - Flunes- 1.. re - \ h. d.;4511 i 4 Kraftverk.: phr il flultum y n. /-. cd 7 : Vannvei (...---f ---- Ve ke.9 Strn-ashelo offim 14erigheZni..>" ReguLert vann... eid Feollarr j MÅLESTOKK Samlet elo - Lumeti eso / N n NshieiC 6 j x MÅLT for forvaltning av vannressursene. OSAVASSDRAGET OG STJORNAVASSDRAGET et arti\ plan NORGES GEOLOGSKE UNDERSØKELSE TRONDHEM TEGN 1:50000 TRAC 1 KFR Bila 3 TEGNNG 1882/16-03 NR.1g5Tri)ClåAii) 1622 ST

Sidetall: 7 Kartbilag:

Sidetall: 7 Kartbilag: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.067 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Kvartærgeologiske trekk i nedbørsfeltet til Skorgeelva,

Detaljer

Jordartstyper og løsmasskoder brukt i marin arealdatabase og på maringeologiske kart

Jordartstyper og løsmasskoder brukt i marin arealdatabase og på maringeologiske kart 1 Jordartstyper og løsmasskoder brukt i marin arealdatabase og på maringeologiske kart Nærmere forklaring til definisjoner og hvordan enkelte jordarter ble dannet, er å finne i artikkelen Kvartærgeologisk

Detaljer

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune NGU Rapport 91.114 Grunnvann i Tydal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.114 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

NGU Rapport 91.119. Grunnvatn i Rissa kommune

NGU Rapport 91.119. Grunnvatn i Rissa kommune NGU Rapport 91.119 Grunnvatn i Rissa kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.119 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvatn

Detaljer

Grunnvann i Grimstad kommune

Grunnvann i Grimstad kommune Grunnvann i Grimstad kommune NGU Rapport 92.062 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune NGU Rapport 91.116 Grunnvann i Snillfjord kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.116 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

Grunnvann i Vestby kommune

Grunnvann i Vestby kommune Grunnvann i Vestby kommune NGU Rapport 92.090 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Malvik kommune

NGU Rapport Grunnvann i Malvik kommune NGU Rapport 91.128 Grunnvann i Malvik kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.128 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Orkdal kommune

NGU Rapport Grunnvann i Orkdal kommune NGU Rapport 91.113 Grunnvann i Orkdal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.113 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Meldal kommune

NGU Rapport Grunnvann i Meldal kommune NGU Rapport 91.120 Grunnvann i Meldal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.120 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Bergvesenet. Vurderingav befolkningensgeografiskeutbedrelseinnenforkartbladtrondheim ( ) Per Stenstad. Sør - Trøndelag Trondheim ske

Bergvesenet. Vurderingav befolkningensgeografiskeutbedrelseinnenforkartbladtrondheim ( ) Per Stenstad. Sør - Trøndelag Trondheim ske Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondhoim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr RaPPort tokalisering GraderIng BV 160 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Ekstemrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: Forekomster

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: Forekomster utv 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1778 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.095 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Leka kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.055 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Kartlegging av spesialsand for Rescon Mapei AS i

Detaljer

Grunnvann i Ås kommune

Grunnvann i Ås kommune Grunnvann i Ås kommune NGU Rapport 92.089 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om de

Detaljer

Grunnvann i Frogn kommune

Grunnvann i Frogn kommune Grunnvann i Frogn kommune NGU Rapport 92.085 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder.

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.097 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Levanger kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Mulighet for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningsted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning

Mulighet for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningsted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.031 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alvdal kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.014 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tolga kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

Grunnvann i Hurdal kommune

Grunnvann i Hurdal kommune Grunnvann i Hurdal kommune NGU Rapport 92.086 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Kommune: Gjesdal. Kartbilag: 0 Prosjektnr.:

Kommune: Gjesdal. Kartbilag: 0 Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.005 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Prøvetaking og vurdering av massenes egenskaper

Detaljer

Kommune: Rollag. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Rollag. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.164 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Rollag kommune Forfatter: Kirkhusmo L.A.

Detaljer

Grunnvann i Risør kommune

Grunnvann i Risør kommune Grunnvann i Risør kommune NGU Rapport 92.059 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Kommune: Rendalen. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Rendalen. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.033 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Rendalen kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Selbu kommune

NGU Rapport Grunnvann i Selbu kommune NGU Rapport 91.127 Grunnvann i Selbu kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.127 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rappon nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 663 1564/81 Trondheim APen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Grunnvann i Bærum kommune

Grunnvann i Bærum kommune Grunnvann i Bærum kommune NGU Rapport 92.091 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Kommune: Grue. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Grue. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Grue kommune Forfatter: Rohr-Torp E. Fylke:

Detaljer

Kommune: Inderøy. Inderøy kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring.

Kommune: Inderøy. Inderøy kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.202 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Inderøy kommune Forfatter: Hilmo B.O.

Detaljer

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.100 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Snåsa kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.027 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tysfjord kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Askvoll kommune

NGU Rapport Grunnvann i Askvoll kommune NGU Rapport 91.091 Grunnvann i Askvoll kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.091 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Grunnvann i Nannestad kommune

Grunnvann i Nannestad kommune Grunnvann i Nannestad kommune NGU Rapport 92.080 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokallsering Gradering BV 189 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Kommerfra..arktv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Kommune: Sigdal. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Sigdal. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.017 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Sigdal kommune Forfatter: Kirkhusmo L.A.

Detaljer

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.042 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Krødsherad kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapporttokalisering Gradering BV 141 Dondheim Apen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alstadhaug kommune Forfatter: Morland

Detaljer

Berresenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet. By /80VB Trondheim APen USB. Svein Olerud. NorgeVestlandske

Berresenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet. By /80VB Trondheim APen USB. Svein Olerud. NorgeVestlandske Berresenet Postboks 321, 72 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarldvnr Rapportlokalisering Gradering By 152 494/8VB Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendt

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Ekstern rapport nroversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato:

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Ekstern rapport nroversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: d't Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1150 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkiv USB Ekstern

Detaljer

Prøvetaking av avgangen fra flotasjonsverket i Bidjovagge Gruber. Dato

Prøvetaking av avgangen fra flotasjonsverket i Bidjovagge Gruber. Dato wiv 5(k Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1047 Trondheim Kommer fra Ekstern rapport nr

Detaljer

Grunnvann i Masfjorden kommune

Grunnvann i Masfjorden kommune Grunnvann i Masfjorden kommune NGU Rapport 92.128 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1454 Intern Journal nrinternt arkiv nr Rapport lokalisennggradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr NGU

Detaljer

; k Bergvesenet. BV 1852 Trondheim. Sporelementer i jordprøver og bekkesedimenter, Romundstad. Volden, Tore L Orkla Industrier A/S NGU

; k Bergvesenet. BV 1852 Trondheim. Sporelementer i jordprøver og bekkesedimenter, Romundstad. Volden, Tore L Orkla Industrier A/S NGU ; k Bergvesenet Postboks 0, 700 Trondhem Rapportarkvet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkv nr Rapport lokalserng Graderng BV Trondhem Kommer fra..arkv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

NGU Rapport Grunnvatn i Melhus kommune

NGU Rapport Grunnvatn i Melhus kommune NGU Rapport 91.124 Grunnvatn i Melhus kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.124 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvatn

Detaljer

Grunnvann i Eidsvoll kommune

Grunnvann i Eidsvoll kommune Grunnvann i Eidsvoll kommune NGU Rapport 92.087 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Solund kommune

NGU Rapport Grunnvann i Solund kommune NGU Rapport 91.086 Grunnvann i Solund kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.086 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området.

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området. Rapportarkivet 22/5tBergvesenet Postboks 3021 N-7441 Trondhem Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3236 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

NGU Rapport 2008.046. Undersøkelse av grusforekomst i Vuku, Verdal kommune

NGU Rapport 2008.046. Undersøkelse av grusforekomst i Vuku, Verdal kommune NGU Rapport 2008.046 Undersøkelse av grusforekomst i Vuku, Verdal kommune Norges geologiske undersøkelse 491 TRONDHEIM Tlf. 3 90 40 00 Telefaks 3 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2008.046 ISSN 0800-3416 Gradering:

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 4)t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 851 197119FB T& F455 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapponnr

Detaljer

NGU Rapport Grunnvatn i Rennebu kommune

NGU Rapport Grunnvatn i Rennebu kommune NGU Rapport 91.121 Grunnvatn i Rennebu kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.121 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvatn

Detaljer

Grunnvann i Lindås kommune

Grunnvann i Lindås kommune Grunnvann i Lindås kommune NGU Rapport 92.126 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Kommune: Vang. Prosjektnr.:

Kommune: Vang. Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.037 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Vang kommune Forfatter: Rohr-Torp E. Fylke:

Detaljer

NGU Rapport 91.092. Grunnvann i Luster kommune

NGU Rapport 91.092. Grunnvann i Luster kommune NGU Rapport 91.092 Grunnvann i Luster kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.092 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Grunnvann i Aurskog-Høland kommune

Grunnvann i Aurskog-Høland kommune Grunnvann i Aurskog-Høland kommune NGU Rapport 92.083 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Grunnvann i Froland kommune

Grunnvann i Froland kommune Grunnvann i Froland kommune NGU Rapport 92.061 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Hemne kommune

NGU Rapport Grunnvann i Hemne kommune NGU Rapport 91.110 Grunnvann i Hemne kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.110 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

NGU Rapport 91.085. Grunnvann i Tinn kommune

NGU Rapport 91.085. Grunnvann i Tinn kommune NGU Rapport 91.085 Grunnvann i Tinn kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.085 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

INFORMASJON OG INNSPILL TIL KONSEKVENSUTREDNINGER I FORBINDELSE MED EN MULIG UTVIDELSE AV ØVRE ANARJOHKA NASJONALPARK

INFORMASJON OG INNSPILL TIL KONSEKVENSUTREDNINGER I FORBINDELSE MED EN MULIG UTVIDELSE AV ØVRE ANARJOHKA NASJONALPARK Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen Statens hus 9815 VADSØ Deres ref.: 2009/3214 Trondheim 08.02.10 Vår ref.: 09/00227-6 Prosjekt: Saksbehandler Morten Often INFORMASJON OG INNSPILL TIL KONSEKVENSUTREDNINGER

Detaljer

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.015 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Ringsaker kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra FortrofigpgaFortrolig fra dato: Dato Bedrift

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra FortrofigpgaFortrolig fra dato: Dato Bedrift 4st Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1746 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune NGU Rapport 2007.047 Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune 1. INNLEDNING Lerøy Midnor AS eier et settefiskanlegg på Skorild i Snillfjord kommune. Anlegget får i dag produksjonsvann fra elva

Detaljer

RAPPORT For de prioriterte stedene er det funnet: Atnsjølia mulig Lauvåsen mulig Tjønnrae mulig Fåfengtjønna mulig BEMERK

RAPPORT For de prioriterte stedene er det funnet: Atnsjølia mulig Lauvåsen mulig Tjønnrae mulig Fåfengtjønna mulig BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Stor-Elvdal kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy. av Helge Askvik

Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy. av Helge Askvik Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy av Helge Askvik Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy av Helge Askvik Rapportsammendrag Det er utført en undersøkelse for å

Detaljer

Kommune: Elverum. Elverum kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Elverum. Elverum kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.035 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Elverum kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

NGU Rapport Grunnvatn i Midtre Gauldal kommune

NGU Rapport Grunnvatn i Midtre Gauldal kommune NGU Rapport 91.117 Grunnvatn i Midtre Gauldal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.117 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

Bergvesenetrappon nr InternJournalnr Interntarklv nr RapportlokallserIng Gradering BV 136 Trondheim. Dato. Forekomster

Bergvesenetrappon nr InternJournalnr Interntarklv nr RapportlokallserIng Gradering BV 136 Trondheim. Dato. Forekomster Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrappon nr InternJournalnr Interntarklv nr RapportlokallserIng Gradering BV 136 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Statens Vegvesen Region Øst Fv 152 Måna-Gislerud Oppdrag nr: 1130011 Rapport nr. 1 Rev. 00 Dato: 05.07.2013 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Askerhus Kommune Frogn

Detaljer

Konsekvensvurdering Kløftefoss Deltema: Hydrogeologi

Konsekvensvurdering Kløftefoss Deltema: Hydrogeologi COWI AS Solheimsgt 13 Postboks 6051 Postterminalen 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino Askania AS Konsekvensvurdering Kløftefoss Deltema: Hydrogeologi Oktober 2007 Dokument nr 1 Revisjonsnr 1 Utgivelsesdato

Detaljer

Kommune: Eidskog. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning i de prioriterte områdene Øyungen-Olsrud, Vestmarka og Finnsrud.

Kommune: Eidskog. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning i de prioriterte områdene Øyungen-Olsrud, Vestmarka og Finnsrud. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.013 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Eidskog kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

SKREDTYPER I NORGE, MED FOKUS PÅ KVIKKLEIRESKRED

SKREDTYPER I NORGE, MED FOKUS PÅ KVIKKLEIRESKRED SKREDTYPER I NORGE, MED FOKUS PÅ KVIKKLEIRESKRED Inger-Lise Solberg Inger-lise.solberg@ngu.no NTNU Realfagkonferansen 2017 Innhold Skredtyper i Norge Kvikkleireskred Litt om leire Avsetning av leire og

Detaljer

Færder nasjonalpark. Berggrunn- og kvartærgeologi Et særpreget landskap! Ved Rolf Sørensen, NMBU, Ås

Færder nasjonalpark. Berggrunn- og kvartærgeologi Et særpreget landskap! Ved Rolf Sørensen, NMBU, Ås Færder nasjonalpark Berggrunn- og kvartærgeologi Et særpreget landskap! Ved Rolf Sørensen, NMBU, Ås Seminar Bolærne, 24. april 2014 Geologiske undersøkelser i Færder nasjonalpark 2013-2014 Berggrunn: Sven

Detaljer

Kommune: Frosta. Det er ikke påvist løsmasseavsetninger egnet til større uttak av grunnvann i kommunen.

Kommune: Frosta. Det er ikke påvist løsmasseavsetninger egnet til større uttak av grunnvann i kommunen. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.109 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Frosta kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

RAPPORT. Nes kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende data.

RAPPORT. Nes kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende data. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.082 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nes kommune Forfatter: Snekkerbakken A.

Detaljer

Rapport 2015: Befaring til Trædal Eiendom, Lord Phillips veg 25, 6600 Sunndalsøra

Rapport 2015: Befaring til Trædal Eiendom, Lord Phillips veg 25, 6600 Sunndalsøra Follestad s consulting Organisasjonsnr.: NO 991 770 224 MVA Foretaksregisteret Peder Morsetsvei 4b Tlf +47 72887272 N-7072 Heimdal Mobtlf +47 94242143 Oppdrag: Rapport 2015: Befaring til Trædal Eiendom,

Detaljer

NGU Rapport 2010.059. Feltbefaring av seks mulige lokaliteter for nytt mellomlager i området Lillestrøm-Askim-Halden.

NGU Rapport 2010.059. Feltbefaring av seks mulige lokaliteter for nytt mellomlager i området Lillestrøm-Askim-Halden. NGU Rapport 2010.059 Feltbefaring av seks mulige lokaliteter for nytt mellomlager i området Lillestrøm-Askim-Halden. .oiiiiiii.' Norges geologiske undersokelse N G U F Postboks 6315 Sluppen, _~ 7441 Trondheim

Detaljer

RAPPORT. Stjørdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Stjørdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.099 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Stjørdal kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

Grunnvann i Etne kommune

Grunnvann i Etne kommune Grunnvann i Etne kommune NGU Rapport 92.120 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

RAPPORT Førde kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet.

RAPPORT Førde kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.073 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Førde kommune Forfatter: Henriksen H.,

Detaljer

Kommune: Kongsberg. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Kongsberg. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.150 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Kongsberg kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 376. Bergvesenet rapponnr InternJournalnr Interntarklvnr Rapportlokallsering Gradering

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 376. Bergvesenet rapponnr InternJournalnr Interntarklvnr Rapportlokallsering Gradering Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapponnr nternjournalnr nterntarklvnr Rapportlokallsering Gradering BV 376 Oslo Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra Fortrollgpga

Detaljer

RAPPORT. Narvik. Narvik 01.01.92

RAPPORT. Narvik. Narvik 01.01.92 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.003 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Narvik kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

RAPPORT Kongsvik: Mulig

RAPPORT Kongsvik: Mulig Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.028 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tjeldsund kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.014 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Dønna kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet, Hellvik, Rogaland

Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet, Hellvik, Rogaland Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet,

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nore og Uvdal kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

Vurdering av risiko for Jord- og snøskred og steinras ifm med reguleringsplan på G.Nr. 118 Br. Nr 1, Kjerland, 5736 Granvin, Oktober 2006.

Vurdering av risiko for Jord- og snøskred og steinras ifm med reguleringsplan på G.Nr. 118 Br. Nr 1, Kjerland, 5736 Granvin, Oktober 2006. Vurdering av risiko for Jord- og snøskred og steinras ifm med reguleringsplan på G.Nr. 118 Br. Nr 1, Kjerland, 5736 Granvin, Oktober 2006. Av Cato Erichsen Cand Scient Geologi 1 Oppsummering Potensielt

Detaljer

Ullsfjorden Geologi og landskap som ressurs. Verdiskapning - Urørt natur!

Ullsfjorden Geologi og landskap som ressurs. Verdiskapning - Urørt natur! Ullsfjorden Geologi og landskap som ressurs Verdiskapning - Urørt natur! Foto: Steffen Bergh 2008 Lyngen og Ullsfjord et unikt alpint kyst/fjordlandskap i Troms Ullsfjordområdet har mange av de samme geologiske

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE

KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE DESEMBER 2013 KRISTOFFER LOE & SØNNER AS KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE TEMA DELTEMA NATURRESSURSER GRUNNVANN FAGRAPPORT ADRESSE COWI AS Sandvenvegen 40 5600

Detaljer

Bergvesenet BV ittel Undersøkelser ved Løland skjerp, Lyngdal. Vekes, F. M Lyngcial Vest - Agder Vestlandske.

Bergvesenet BV ittel Undersøkelser ved Løland skjerp, Lyngdal. Vekes, F. M Lyngcial Vest - Agder Vestlandske. Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3787 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Kommune: Åmot. Åmot kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Åmot. Åmot kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Åmot kommune Forfatter: Rohr-Torp E. Fylke:

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Fyresdal kommune

NGU Rapport Grunnvann i Fyresdal kommune NGU Rapport 91.134 Grunnvann i Fyresdal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.134 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Øvelse 10. Breer. Material: -Vedlagte figurer - Stereopar W 62 N (Svalbard II) -Lommestereoskop. Oppgaver

Øvelse 10. Breer. Material: -Vedlagte figurer - Stereopar W 62 N (Svalbard II) -Lommestereoskop. Oppgaver GEO-1001 Innføring i geologi G. Corner/UiT/2006 Øvelse 10. Breer Material: -Vedlagte figurer - Stereopar W 62 N (Svalbard II) -Lommestereoskop Oppgaver 1. Breer og bredannet landskap, Svalbard (Stereomodell

Detaljer

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.025 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Steigen kommune Forfatter: Morland G.,

Detaljer

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av vegetasjonen. Standplass og bilderetning for bildet er vist

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Bergvesenet Postboks01, 700 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1881 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet BV Undersøkelse etter PB-mineraliserte områder i fjellranden Finnmark og Troms. Troms Troms og Finnmark Finnmark.

Bergvesenet BV Undersøkelse etter PB-mineraliserte områder i fjellranden Finnmark og Troms. Troms Troms og Finnmark Finnmark. Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1481 Intern Journal nr Internt andv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr NGU

Detaljer