Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondhelin Rapportarkivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondhelin Rapportarkivet"

Transkript

1 Bergvesenet Postboks Trondhelin Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr ntern Journal nr nternt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 153 Trondheim APen Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr Oversendt fra Forirolig pga Fortrolig fra dato: Trondhennske NGU1882/16 Tittel Samlet plan for forvaltning av vannressurser. Geologiske undersøkelser i Sør-Trøndelag Forfatter Dato Bedrift Torkill Nordahl Olsen 19 NGU Kommune Fylke Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad Sør - Trøndelag Trondheimske Fagområde Dokumenttype Forekomster Geologi Råstofftype Emneord Vann/grunnvann Vann Sammendrag

2 NGU-rapport 1882/16 SAMLET PLAN FOR FORVALTNNG AV VANNRESSURSENE GEOLOGSKEUNDERSØKELSER SØR-TRØNDELAG 1982

3 Norges geologiske undersøkelse Leiv Eiriksons vei 39 Postboks 3006Postgironr Tlf. (075) TrondheimBankgironr Rapport nr. 1882/1 6 ApenARRAfiffty(15 lttel: SAMLEEPLANFOR FORVALNNGENAV VANNRESSURSENE. GEODMSKE 1.141DERSMELSER SØR TRCNDELAG. Oppdragsgiver: Forfatter: MLJØVERNDEPAREMEN. TET STATSGEOLOGTORKUL NCRDARLCSEN Forekomstens navn og koordinater: Kommune: OPPDAL RENNEBUORKDAL MEDAL MELHUS RSSA Fylke: Kartbladnr.og-navn(1: 50000): 1520 NNSE 1521 H(JDONDA SØR TRMDELAG 1522 EJUGN 1622 V AFJORD 1522 Utført: Sidetall: 4g 1982 Tekstbilag: Kartbilag: 3 Prosjektnummer og -navn: Prosjektleder: STATSGEOWOMRFni NOPDARLDSEN Sammendrag: Sum en del av Miljøverndepartenentets prosjekt "samlet plan for forvaltning av vannressursene" har geologiske befaringer blitt utført i utvalgte vassdrag i Sør - Trøndelag. De innsamlete data er forsøkt veiet mot foreliggende utbyggingaplaner i de ehkelte vassdrag. Naturvern Nøkkelord Vassdragsvern Ved referansetil rapportenoppgisforfattertittelog rapportnr.

4 NNHOLD side 1 NNLEDNNG Generelt om berggrunnsgeologi Genereltom geomorfologi Generelt om kvartærgeologi Morenemateriale Breelvavsetninger Bresjøavsetninger nnsjøavsetninger Hav- og fjordavsetninger Strandavsetninger Forvitringsmateriale Skredmateriale 3 2 GSNA Sammenfatningav hva vi vet om området Undersøkelserdette äret Berggrunnsgeologi Geomorfologi/storformer Kvartærgeologi/løsmasser Områdetsegenart Verneverdigeområder og forekomster Referanseområder Foreløpigkonklusjon/vurderingav området Pålitelighetav datagrunnlaget Lite undersøkteområder Virkningerav utbygginga Konfliktvurdering 7

5 side 3 SVORKA Sammenfatningav hva vi vet om området Undersøkelserdette året Geomorfologi/storformer Berggrunnsgeologi 9 ll 3.5 Kvartærgeologi/løsmasser Områdetsegenart Verneverdigeområder og forekomster Referanseområder Foreløpigkonklusjon/vurderingav området Pålitelighetav datagrunnlaget 11 i 3.11 Virkningerav utbygginga Konfliktvurdering 12 4 SØRFJORDENOSAVATNET Sammenfatningav hva vi vet om området Undersøkelserdette året Berggrunnsgeologi Geomorfologi/storformer Kvartærgeologi/løsmasser Områdetsegenart Verneverdigeområder og forekomster Referanseområder Foreløpigkonklusjon/vurderingav området Pålitelighetav datagrunnlaget Lite undersøkteområder Virkningerav utbygginga Konfliktvurdering 17 LTTERATUR 18

6 13TLAG TEGN1G /16-01 Oversiktskartmed utbyggingsplanfor Gisnavassdraget /16-02 Oversiktkartmed utbyggingsplanfor Svorka /16 Oversiktskart med utbyggingsplanfor Osa-/Stjørnavassdraget.

7 1. NNLEDNNG Som en del av Miljøverndepartementetsprosjekt "Samlet plan for forvaltningav vannressursene"ble det sommeren1982 etablert en befaringsgruppefor Midt-Norge. Denne gruppen befarte et utvalg vassdrag i Møre og Romsdal Sør-Trøndelagog Nordland. Befaringsgruppenbesto av en botanikeren geolog og en person med ansvar for landskapsbeskrivelseog friluftsinteresser. StatsgeologTorkill Nordahl Olsen deltok i befaringsgruppenmed ansvar for geofag. Prosjektledelsenhar utarbeidetvelledningsmaterialefor innsamling presentasjonog lagring av opplysningerom det enkelte vassdrag. Dette er forsøkt fulgt ved gjennomførelsenav prosjektet. de tilfellerdet tilsendtematerialet ikke har gjort det mulig med en konsekvensvurderinghar arbeidet vært konsentrertomkring egnethetsvurderingen. Den korte tiden som er brukt til innsamlingav geologiskedata gjør at faren for feilvurderingerer stor. Dette gjelder i første rekke de fra før dårligstkjente vassdragene. Fra før godt kjente vassdrag vil lett bli vurdert for høyt i forholdtil d8rligerekjente vassdrag Generelt om ber runns eolo i For 8 framskaffeen oversiktover de berggrunnsgeologiskeforhold er det kun benyttet data kjent fra kart og litteratur. Det er ikke gjort noen forsøk på 8 forklare de ulike fagtermersom blir brukt.

8 1.2. Generelt om eomorfolo Geomorfologi- læren om jordens overflateformer- omfatter både former i fjell og løsmasser. disse undersøkelseneer det bare lagt vekt på storformer. De mest vanlige storformerer de som vitner om ulik erosjon ved dalutforming. Daler med U-formetetverrsnittog lengdeprofilsom faller via basseng og tersklervitner om iserosjon. V-formetetverrprofilvitner om hovedsakligelveerosjon. Botner er skålformetetrau utvikletved erosjon av små breer. Tinder og egger er restprodukteri områder hvor det har vært aktiv botnbreerosjon. Landskap preget av disse former blir oftest omtalt som alpint landskap. Områder dekket av hauger rygger og terrasseri løsmasservitner om de prosessersom var virksommeda isen smeltet bort Generelt om kvartær eolo i Under istidene var landet mer eller mindre dekket av innlandsbreer som gravde ut og transportertemed seg store mengder løsmateriale. Mye av dette materialetble fraktet ut havet og avsatt der. Tyngden av ismasseneførte til at jordskorpable presset ned. Da isen smeltet vekk hevet landet seg igjen i forholdtil havnivåetmest i indre strøk noe mindre ved kysten. Løsmassenesom finnes på land i dag er for det meste dannet under og etter siste istid. De største forekomsteneer knyttet til hevete hav- og fjordområderdalfører og enkelte viddeomr8deri innlandet Morenematerialeer løsmasseravsatt direkte av isbreer. Det danner et mer eller mindre sammenhengendedekke over besprunnen. Andre løsmassetyperligger ofte på et underlag av morenemateriale. Morenematerialetbestår av alle kornstørrelserfra blokk til leir men mengden av ulike kornstørrelserkan

9 -3- variere. Bergartsfragmenteri materialeter oftest relativt skarpkantet. På og nær markoverflatener som regel blokk- og steininnholdethøyere enn mot dypet Breelvavsetniner er løsmasseravsatt av strømmendesmeltevann fra isbreer. De kjennetegnesved at materialeter lagdelt og sortert etter kornstørrelsen. Sand og grus er oftest de dominerende kornstørrelser. Stein og gruskorner som regel rundet Bresøavsetniner er løsmasseravsatt ved relativt rolige strømningsforholdi bredemtesjøer. De kjennetegnesved nær horisontal lagdelingog består oftest av finsandog silt nns øavsetniner har mange fellestrekkmed bresjøavsetninger men inneholderofte organiskmateriale. På grunn av skjev landhevningelveerosjoni demmende løsmassereller vassdragsreguleringkan de finnes over dagens nnsjønivå Hav- o fjordavsetniner er løsmasserbunnfelti havet. På grunn av landhevningenfinnes disse avsetningeneofte høyt over dagens havnivå. Silt og leir er de dominerendekornstørrelser Strandavsetniner er materialeutvasket ved bølge- og strømaktiviteti strandsonen. Det ligger oftest som et dekke over andre løsavsetningermen forekommerogså direkte p8 fjell. Kornstørrelseog sorteringkan varieremeget Forvitrinsmaterialeer dannet ved mekanisk eller kjemisk nedbrytingav berggrunnen. Materialetkjennetegnesved at fragmenteneer skarpkanteteog ved en gradvis overgang fra løsmassertil fjell. Kun bergarterfra den underliggendeberggrunn finnes i løsmassene. Kornstørrelsenveksler sterkt Skredmaterialeer brukt om materiale bratte dal- eller fjellsider og består av en blandingav nedrast forvitringsmateriale og morenematerialemed innslag av ur og organiskmateriale.

10 2. VASSDRAGSNR./NAVN: Gisna FYLKE: Sør-Trøndelag KOMMUNER: Oppdal Rennebu KARTBLADM711: 1520 nnset.1520 Rennebu DATO FOR BEFARNG: 2. okt BEFART AV: Torkill Nordahl Olsen 2.1. Sammenfatnin av hva vi vet om området Områdets berggrunnsgeologidekkes av Berggrunnsgeologiskart over Norge Holtedahl0. og Dons J.A. (1960). Kvartærgeologisk kart over Trollheimen-Sunndalsfjella- Oppdal Sollid et al. (1980)dekker hele området bortsett fra de nordligeog østlige deler av Bynas dalgang nordovertil samløpetmed Orkla Undersøkelserdette året Vassdragetbilag nr. 1 er kort befart og litteraturkart og bilder fra området er studert Ber runns eolo i Området fra og med Gisnafallettil og med samløpetmed Orkla består av granittiskebergarter. Svartebekkdalenog Grytdalen ligger i kambro-siluriskesedimentbergarter.

11 Geomorfoloi/Storformer Gisnadalener en vid åpen innlandsdalmed slake avrundete former mot de omkringliggendehøyfjellspartiene.disse høyfjellspartienefår mot nord og vest et mer alpint preg med botner og tinder. Bindeleddetmellom Gisnadalenog disse høyfjellsområdenegår via Svartbekkdalenmot nord og Grytdalenmot vest. Begge disse dalene er vide og åpne og har sine utspring mer en 1000 m o.h.. Hele området bærer tydelig preg av å være iserodert. Slettestjørna ligger i et bassengdemmet av terskelenmot Bynas dalgang - Gisnadalenmunner ut hengendetil Bynas dalgang. Denne dalgangener klart iserodertmed U-formet tverrsnittog terskler dalbunnen. Rett sør for Slettestjørnaer et område med godt utvikleteelvemeandere og avsnørte sjøer. Dette er et flatt område med løsavsetningerog formene skyldes elvas sideveiserosjon Kvartærgeoloi/Løsmasser Under maksimum av siste nedisingvar hele området isdekket. Området antas også å ha vært nediset under den siste kalde periodenyngre Dryas ( år siden)men isdekketantas å ha vært tynt på den tiden. Etter Yngre Dryas antas området raskt å ha blitt isfritt. En dalbre med fall mot Oppdal synes i en periodeå ha stengt Orklas drenering slik at smeltevannetble dirigertmot Oppdal gjennom Bynas dalgang Sollid et al. (1980). Avsetningerfra isen og dens avsmeltingi området finnes flere steder. Hele Gisnadalener hovedsakeligdekket av tykke sammenhengendemoreneavsetninger. Over disse ligger flere steder mektige myrer med stor utbredelse. Det samme bildet gjør seg også gjeldende Svartbekkdalenog Grytdalen. Dette morenedekket tynnes ut oppover dalsideneog forsvinnermot de høyeste fjellpartiene. Disse partieneer hovedsakeligbart fjell med

12 noe forvitringsmateriale. Bekke- og elvesedimenterligger som elvesletterlangs elven de flateste partiene. Oppe i Grytdalenligger en klart utformetesker fra isavsmeltingen. Sør for denne høyt oppe i dalsidenhar Sollid et al. (1980) kartfestetet randmorenebelte. Ellers finnes rikt med solifluksjonstungerspredt ut over det meste av dalsiden i dette sørlige området. Dette er former som skyldesprosessersom er aktive i dag. Ved Gisnadalensmunning og øst for Slettestjørnaligger også israndavsetninger.dette er mindre avsetningeravsatt langs kanten av en bre i Bynas dalgang. Langs Byna fra Gisnafallet mot Bynas samløp med Orkla ligger en del breelvavsetninger. Størrelseog mektighetav disse avsetningeneer ikke kjent Områdets e enart ngen store klart utformetegeologiskeformer eller områder som synes 3 være vesentligsårbare er kjent innen vassdraget. Områdets geologiskeforhold synes 8 være lite berørt fra før. Vassdrageter lett tilgjengelig Verneverdie områder o forekomster ngen vernede eller foreslåttvernede geologiskeforekomster eller områder innen vassdrageter kjent fra før. Denne undersøkelsengir heller ikke grunnlag til å foreslå noen Referanseomr8der ngen deler av vassdragetpeker seg ut som spesielt velegnettil bruk som geologiskreferanseområde.

13 Forelø i konklus on/vurderin av området Geologiskeforekomstereller områder som synes 8 ha særlig stor verdi i naturvernsammenhenger ikke kjent innen vassdraget Påliteli het av data runnla et Ut fra befaringstudier av bilder kvartærgeologiskekart over området og litteraturstudiersynes pålitelighetenav datagrunnlaget 8 være forholdsvisgod lite undersøkteområder Området fra Gisnafallettil Bynas samløp med Orkla og tilgrensede områder østover og nordoverer mangelfulltundersøkt Virkniner av utb in en ngen av de foreliggendeutbyggingsalternativenebilag nr. 1 synes 8 forårsakevesentligeendringer i de geologiskeforholdene innen vassdraget. midlertidgir ikke disse planene opplysninger om eventuellebehov for massetak anleggsveiereller tipp-plasser for fyllmasser. Disse behov bør klarleggesfør fullstendige geologiskevirkningerav utbyggingablir fasts18tt Konfliktvurderin Vassdragetsynes 8 inneholdefå geologiskeforekomstereller omr8der av stor verdi i naturvernsammenheng.dette gjør det vanskeligå peke på noe område innen vassdragetsom grunnet geologiskeforhold vil skape konflikt ved et av de foreliggende utbyggingsalternativene.

14 -8-3. VASSDRAGNR./NAVN: Svorka FYLKE: Sør-Trøndelag KOMMUNER: Orkdal Meldal Melhus KARTBLADM711: 1521 Hølonda DATO FOR BEFARNG: 27. aug BEFART AV: Torkill Nordahl Olsen 3.1. Sammenfatnin av hva vi vet om området Berggrunnsgeologiskdekkes vassdragetav BerggrunnskartHølonda M 1: ChaloupskyJ. (1977) BerggrunnskartTrondheim M 1: Wolff F.C. (1976) og Berggrunnskartover Norge M 1: Holtedahl0. og Dons J.A. (1960). Kvartærgeologiskdekkes vassdragetav kvartærgeologiskekart HelondaM 1: Reite A.J. (1975) Undersøkelserdette året Vassdragetbilag nr. 2 er kort befart etter samtale med A.J. Reite. Litteraturog kart er studert Ber runns eolo i Hele vassdragetligger i bergarter som tilhører avdelingen "skjøvnebergarteri Trondheimsdekket." nnen denne avdelingen tilhørerbergartenehovedsakelighovingruppeneog Størengruppen. Bergarteneer av kambro-siluriskalder. Vestoverfra Svorksjøener det vesentliggrønnsteinog grønnskifer. Sørover og nordover er det hovedsakeliggrågrønn fyllitt

15 -9- og gr8vakke av ulik omvandlingsgrad. Østover ligger innimellom de nevnte bergartenemindre omrlder med porfyrittog kalkstein Geomorfolo1/Storformer Vassdragetstrekker seg fra Svorkmo 1 Orkdalenmot SV og S til områdene SV for Holsjøen. Storpartenav vassdragetligger mellom 230 og 500 m o.h.. Helt i sør er terrengetsvakt undulerende med store flate områdermellom oppstikkendekoller. Mot nord blir omr8det noe mer kupert med klarere utformetedaldrag. Vassdragetmunner ut hengendetil Orkdalen. De siste 2 km før samløpetmed Orkla rinner Svorka 1 velutvikletegjel stedvis mer enn 10 m dype. Hele landskapetbærer preg av iserosjon med klare støt-/lesiderterskler og basseng. Dominerende i kartbildeter Svorksjøensom er et stort iserodert basseng. Dette demmes mot SØ av store breelvavsetninger.gjennom disse avsetningenerinner Skolla. Dens løp har stedvis utviklet klare elvemeandere Kvartær eolo i/løsmasser Under siste nedisingsmaksimum var hele vassdragetisdekket. den siste kalde periodenyngre Dryas ( r siden) antas vassdraget8 ha vært isfritt. nnlandsisen18 da med en brearm ned i de øvre delene av Orkdalen. Under avsmeltingenble store løsmassemengderavsatt 1 dalgangen SØ-over fra Svorksjøen. Disse breelvavsetningenehar bygd seg opp inntil en bre som 18 i Svorksjøen. Overflatenligger rett SV for Svorksjøenca. 5 m over dagens vannstand. Noen få km lenger sør ligger 2-3 løsmasseryggereskere 1 tilknytningtil disse breelvavsetningene.etter at Svorkas utløp ved Svorkmo ble isfritttrengte fjorden inn og det ble avsatt marine sedimenter i le av breelvavsetningene1 dette omr8det. tillegg til disse breelvavsetningeneligger breelvavsetninger

16 -10- også som eskere mellom Prestbuvatnetog Buvatnet. Ellers finnes 1 spredtemindre breelvavsetningerlangs Svorkas løp. Den dominerendejordarteninnen vassdrageter morene. Oftest er denne jordarten avsatt som et tynt usammenhengendedekke over berggrunnenmen stedvis opptrer den som tykke sammenhengende avsetningerover større områder. Eksemplerpå dette finnes rundt 1 1 Prestbuvatnetog langs det meste av Svorkasdalgang sør for Buvatnet. Det samme gjelder langs de øvre partier av Skolla og i områdene øst for Litlebumyra. flate områder langs elvene finnes små elvesletter. Ellers dominererorganiskejordarterinnen store områder av vassdraget. Myrdannelserforekommeri de fleste forsenkningene Områdets e enart Vassdragetinneholderområder med mektige breelvavsetninger.av disse peker først og fremst avsetningenesø for Svorksjøenseg ut. Denne typen breelvavsetningerkan sies å være noe spesiell i dette området. Et mindre område men med klare ryggformer ligger mellom Prestbuvatnetog Buvatnet. Ryggene her er allerede berørt ved veibyggingmen dokumentererfremdelesklart sin del av avsmeltingshistorien.flere rygger av denne typen finnes imidlertidrundt om i de tilgrensendeområdene. Disse breelvavsetningeneer de mest sårbare avsetningeneinnen vassdraget. Totalt kan det sies at geologien vassdrageter forholdsvis lite berørt Verneverdie områder o forekomster ngen geologiskevernede eller foreslåttvernede forekomster 1 1 eller områder innen vassdrageter kjent fra før. Størst geologisk verdi i naturvernsammenhengsynes breelvavsetningenesø for Svorksjøen8 ha.

17 3.8. Referanseområder Områdetspedagogiskeverdi synes ikke å være spesielt stor. Den geovitenskapeligeinteressenknytter seg i første rekke til breelvavsetningeneved Svorksjøenog til området ved Svorkmo. Disse områdenekan bidra til økt forståelseav områdets avsmeltingshistorie og landhevning Forelø i konklus on/vurderin av området Ut over de nevnte områdenemed breelvavsetningersynes ikke vassdragetå inneholdegeologiskeforekomstereller områder som gjør det spesielt verdifullti naturvernsammenheng Pålitelihet av data runnla et Vassdrageter b8de berggrunnsgeologiskog kvartærgeologiskkartlagt i M 1: Kvartærgeologis kartbladbeskrivelser under utarbeidelse(reitepers.medd.). Samtalemed A. Reite som har kartlagtkvartærgeologien i området befaring og kartstudier gjør at pålitelighetenav datagrunnlagetantas å være god Virkninen av utb in en De to foreliggendeutbyggingsalternativenebilag nr. 2 dekker begge skiller seg hovedsakeligved ulik bruk av vannet fra Holsjøen. Magasinetved Prestbuvatnet- Buvatnet vil legge breelvavsetningene mellom vannene under vann. Samtidig vil en få erosjon i nye strandsonerbeståendeav tykke morenedekker. Vannstandsreguleringenei Svorksjøenmellom m.o.h. (idag 237 m.o.h.) vil skape ny erosjon i strandnivået. Skolla vil ved lavere vannstandgrave seg ned i breelvavsetningene. Dette kan tildels unngås ved en terskel ved utløpet i sjøen. Dersom vannet

18 -12- fra Holsjøentaes direkte til Orkdalenvil vannføringeni Skolla endres. Dette vil sannsynligvisendre grunnvannsforholdenelangs elvas løp. hvilken grad det blir behov for løsmasserved dambygging og hvor disse skal taes er ukjent. Videre er det ukjent hvorvidt det blir behov for anleggsveierog tipp-plasser for tunnelmasser. Dersom det taes hensyn til breelvavsetningene ved Svorksjøenantas de geologiskeforhold innen vassdragetå endre seg forholdsvislite ved gjennomføringav de foreliggende utbyggingsplaner Konfliktvurderin De områdene som ser ut til å forårsakekonfliktermellom geologiske verdier og utbygginger områdene rundt Prestbu-Buvatnetog SØ-siden av Svorksjøen. Breelvavsetningerer svært sårbare for fornyet erosjon samtidigsom grunnvannsforholdlett endrer seg denne typen avsetninger. Moreneområdersom blir liggende i en ny strandsonevil bli vasket ut og danne sår i terrenget. Hvor langt en slik utvaskinggår før stabile forhold igjen blir opprettetavhenger for en stor del av morenens materialsammensetning.

19 VASSDRAGSNR./NAVN: Sørfjorden Osavatnet FYLKE: Sør-Trøndelag KOMMUNER: Rissa Afjord KARTBLADM711: 1522 Bjugn 1522 Rissa 1622 Leksvik 1622 V Afjord DATO FOR BEFARNG: sept BEFART AV: Torkill Nordahl Olsen Sammenfatnin av hva vi vet om området Berggrunnsgeologiskdekkes vassdragetav Berggrunnskart TrondheimM 1: Wolff F. C. (1976)og Berggrunnskart over Norge M 1: Holtedahl0. og Dons J. A. (1960). Kvartærgeologiskdekkes området av kvartærgeologiskkart over Nord-Trøndelagog Fosen M 1: Sollid J. L. (1976) Undersøkelserdette året Storpartenav vassdragetbilag nr. 3 er befart. Bilder kart og litteraturfra området er studert Ber runns eolo i Hele vassdragetligger innen bergarterav kambro-siluriskalder. De ulike bergarteneligger i soner som strekkerseg NØ-SV. Hoveddelenav vassdragetligger i grågrønn leirskifer. Området mellom sørlige del av Rødsjøvatnetog Holvatnetligger i grønnstein og grønnskifer. Gjuvvatnetøst for Austdalenligger

20 -14- biotittskifer. Lysvatnetog Gjuvvatnetsør for Lysvatnet ligger 1 granodiorittiskgneis Geomorfoloi/Storformer Vassdrageter sterkt strukturbetinget. Det følger de to hovedsprekkeretningeneinnen området N-S og NØ-SV. Storpartenav vassdragetliggermellom 100 og 300 m o.h.. Landskapet er svakt undulerendemed slake og avrundetelandskapsformer. En rekke basseng og støt-/lesideformervitner om aktiv breerosjonunder utformingen. Dalgangeneer smale delvis trange med forholdsvisbratte dalsider. Gjennom basseng og terskler vitner også dalutformingen om aktiv iserosjon Kvartær eolo i/løsmasser Under siste nedisingsmaksimim var hele området nediset. Under den siste kalde periodenyngre Dryas ( år siden) 18 isfrontenfra innlandsisenøst for vassdragetsom på den tiden var isfritt. Havet sto den gang omlag m over dagens havnivå og dannet fjorder inn Nordelvasdalgang til Kringsvatnetog Rødsjøvatnetog inn Sørfjordentil Osavatna. Ut i disse fjordarmeneble de eneste løsmasseneav betydning innen vassdragetavsatt. De største avsetningsresteneligger fra SØ-enden av øvre Osavatnetog ut til Sørfjorden. Ved Øyan helt SØ i ø. Osavatnetligger terrassertebreelvavsetninger. Disse når opp til vel 120 m o.h. og er avsatt fra sør. Aktivt masseuttakforegår i disse avsetningenei dag. Et større delta av nyere dato er avsatt nordover fra breelvavsetningene og ut i ø. Osavatnet. NØ i vatnet ved Storslettliaer hele sørskråningenned mot vatnet løsmassedekket. Mektighetener ukjent. Dette materialet synes i overflatenå bestå av strandvasketmorene.

21 -15- Vest for utløpet av nedre Osavatnetved Osen ligger breelvavsetningermed 2-3 m mektighet over fjell. Vestover fra dette området ligger marine laminertesedimentermed mektigheterpå stedvismer enn 10 m. Ut mot sjøen Sørfjordenligger det elvesletteri dalbunnenog breelvavsetningerinn mot dalsidene. tillegg til dette finnesmindre erosjonsrestermed breelvavsetningermellom Litllia og Rødsjøvatnetog deltaavsetningerved Fjøsnes SØ i Rødsjøvatnethelt nord i Kringsvatnetog ved utløpet av Bjørndalselvai Nordsatervatnet. Øst for Rødsjøvatnet-Austdalener vassdragetså godt som fritt for løsmasserav betydning. Disse fjellomrsdenebestår hovedsaklig av bart fjell stedvis dekket av lynghumuseller myr. Under bratte skrenterned mot vatna ligger enkelte steder skredmateriale i form av mindre urer. Helt nord i Holvatneter et mindre delta avsatt fra nord Områdets e enart Området er meget løsmassefattigslik at de løsmassenesom finnes blir ekstra sårbare. Hele vassdrageter forholdsvislett tilgjengelig. ngen klare store eller direkte godt utviklete landsformereller løsmasseavsetningerer kjent men de løsmassene som finnes må reknes for sjeldne i dette området Verneverdie områder o forekomster ngen geologiskvernede eller foreslåttvernede forekomstereller områder innen vassdrageter kjent fra før. Det er vanskeligpå bakgrunn av denne undersøkelsen8 foreslå et område innen vassdragetvernet av geologiskegrunner.

22 Referanseområder Detaljkunnskapom området mangler. vassdragmed sparsomtløsmassedekkevil lett slik kunnskap gi grunnlagtil vurderingsendringer. Det er derfor vanskeligå uttale seg om eventuelle egnete referanseområderinnen vassdragetpå bakgrunn av denne undersøkelsen Forelø i konkluson/vurderingav området Vassdragetmed sin mangel på løsmasserer karakteristiskfor området. Det gir de løsmassenesom finnes i området øket verdi i naturvernsammenheng.totalt sett kan imidlertidikke vassdraget ut fra denne undersøkelsenvurderes8 ha spesieltstor geologiskverdi i naturvernsammenheng Pålitelihet av data runnla et Kun de store trekk i det geologiskebildet er kjent. Kunnskap om detaljer vil utvilsomtendre vurderingsgrunnlageti dette vassdraget. Det må derfor antas at pålitelighetenav datagrunnlagetbare er middels eller dårligere Lite undersøkteområder Når det gjelder detaljkunnskapersom i dette vassdragetantas vil ha betydninger vassdragetlite undersøkt. Det tenkes i denne sammenhengenførst og fremst på området vestover fra og med Rødsjøvatnet.

23 Virknin en av utb ggin en Ut fra de forelagteutbyggingsalternativenebilag nr. 3 synes kun omradene rundt Osavatn 8 f8 noen vesentliggeologiskverdiendring ved en eventuellutbygging. Hvor stor denne verdiendringenvil bli er vanskelig8 uttale seg om p8 grunnlagav denne undersøkelsen Konfliktvurderin Det er vanskeligut fra et geologisksynspunkt8 peke ut områder innen vassdragethvor det vil oppst8 vesentligekonflikterved en av de foreslåtteutbyggingene. Trondheim20. desember 1982 ifc.427l44 Torkill Nordahl Olsen

24 -18- LTTERATUR ChaloupskyJ. 1977: HØLONDA berggrunnskart M 1: Nor es eolo iske undersøkelse. Holtedahl 0. og Dons J. A. 1960: Berggrunnskartover Norge. NGU nr. 208 Reite A. J. 1975: HØLONDA kvartærgeologiskkart M 1: Nor es eolo iske undersøkelse. Sollid J. L. 1976: Kvartærgeologiskkart over Nord-Trøndelagog Fosen. En foreløpigmelding. Norsk eo r. Tidsskr Sollid J. L. Carlson A. B. & Torp B. 1980: Trollheimen-Sunndalsfjella-Oppdal. Kvartærgeologiskkart - M 1: Kort beskrivelse til kartet. Norsk eo r. Tidsskr Wolff F. Chr. 1976: Geologiskkart over Norge berggrunnskart TRONDHEM - M 1: Nor es eolo iske undersøkelse.

25 Or.? X P3 ti 01/ rtr i.. sn 122 = tkl" = Reo st: q 1 i f 49-1f ø M f lb- rtt * :. < V s A. % 11. A-/ //j/s.n. 9C----. ;i ha 1 <hl/ 1. sit )1 r m." -so\\ _ ra il.cii" ti <1r)plll. \.p PCala":13.{ :-.. \ \ \ \P Cve to `ka Ps-41q 1? 1;mmt 411 iry Pu/huo:iy. _ * ; * - tr A rn. k4 _ Krverk r"dam elloom Vannvei Nedbbrfeltgrense r \ - \ Oversiktskart med utbyggingsplan for Gi snavassdraget. Samlet plan for forvaltning av vannressursene. GSNAVASSDRAGE NORGESGEOLOGSKE UNDERSØKELSE TRONDHEM T MÅLT MÅLESTOKK TEGN 1: TRAC Bla 1 TEGNNGNR 1882 /16-1 KFR KARTBLADNR

26 -_ g Aaki "`g r tage C...r) fr: frrt7h-m < r / n Nnt s \ r (41 cj " V40 i00;) ftranbucihrt \ SNpyin d /t ump.fit2 " / Sattber42 i. <0 le n *Se" S4bter r nedgelse _ ierw ris \ =nnin ` Hfr4 1v.11mug (y -_ :t= tw" dv y0ø1 cute4 G t f..nl kittie il l: c -10 ($vorrtie 1 azt-sm- _- r? k/s/) ilf: 4f ;. (FlY 12 \et k-wrt _ \-L.:-:1-T.1-1<k...trh":-/141-9: r.ftr"--- T// -de " - fi s" /.dfl 7111 =.11 t 1 <-1 n 9\N totkt\ ifts rn.: 2:::;(7": )r-a i -.. -\\_ - 7._----. Re.~._ / \ er4 Srtr ( SvcirtvuSs rexiketer l -F ii Nonsåser = Reys 95 v t 0 0ct itses^spp - Cr riappen txvt1... Lttn". 1 ort 6ielk-h{fi.re e knuttse e :)40. _ - ( t)-c tw` N ti fortnnsee-.. / -t`" ni s 1 40 $terhaug;r4 - ekn.ppen 8?taen nip er ernafjeliet A e-.reinesen 5 t Risen ; K..):1TR7 "" \ " - t-" %bs-clelly4 `1-< t utw -< "+/ twneee-kxf Storrn/rnsen "e NlåntM :Kt \ 4er 87 1/4( xt >;(3 freyi Hor leteltoinnturril...-" _.2.a. _.01111r r E...cu - fr.i. 1) \ 85 \ < fl r ( ) \ f " - tc tvt Fe111: ) etst \`. \ M Vannvei NedbOrfeltgrense K raftverk f=1\ Dam Regulert vann Oversiktskart med utbyggingsplan for Svorka - vcssdraget. Samlet plan for forva tning av vannressursene SVORKA-VASSDRAGET NORGES GEOLOGSKE UNDERSØKELSE TRONDHEM MÅLT MÅLESTOKK TEGN TRAC Bi a 2 LKFR TEGNNG NR 1882 /16-02 KARTBLAD NR

27 :K.jel-bpfelheich \ $s \en 4 r.1 ALS orelhon~ t --0" r n o c 11) ; "? ni;; t" Kuborr:en 6 $ 1klAN:4:1 l k ; 274 Pere -Storhei4.4 ES-5.KNldernheja \ \4 C\ f ta g" 4" ; a : sjohem dl k - :jr-:-\1 /-2`...si.oeic / i g-y \ \ 2 0 v" nente \.. rtve4luk P 4 \ _ :.4. een-. i 4 5L n. : > a * i.ss s - ;. \tvnil c ll_;-"t -: -"i Nyvassdalshelaa Y Sel:sortklt leec_ ji.:?u -1.- ; ii -; ir/riretl \)t -!---<-. - /.heitic L - _; rrnpen :-:1 e;- eee "- 8 fieio C.; ;1 nrorn-bn \ Voyf \..w.neir.. onr er.(17 Storkbelet tj%f : :".\-TC;17.:". K ettfreitil.onta.<1 c..4- ei Vak li frsceterl - cr totophein e rcz fri.; Notoeli 9 lawykcemmen C41-2 e ysvngslt.-?os Avkrokhaug Sdrlin 01-< b fe 11fin f n fiv \ \ ""rt".." v.1.) \ --t. -).: 1 v \ : Gjuvveossfjel el. Krinlikof : ; HommOlTdOS. ll Ts "": \ 1 _. klunepen.... V.." \----- "i-----_-_- - a "x\ x ei 1 1 " iear Llj k 1/4" Fuslikummen. OversiktskGrt 4.1 o Fj -ko ne r-almt-tri 3 Krnsliheep. ee 1 J 75 henir7. i 21 V " e -. 4$". 7(- 1 BJOr rld 0 $ med utbyggingsplan vr 7Jululhelo for " r 0s4d-/StjOrnavassdraget. _ ter tj / A i. msvr Lnuvkamr dals qjtiv vkg: fl5i. e Hurbokk nsen l 1. fttj "" /. t. \ 5\.\\ ` < ) -. lez S_torosheia./. -".-33f72 J 1.. /C will" - d strondeiljellet n en \ e (/ / i rk \* ""5/-k...r-1k / _ olklum --\<: "N.e. L. /.in.knyen 7.. : -;L Cull ti eno +... ik! - i t / ne;ened NedbOrteltgrense Dam...4: er e lir $ngtjdn - Flunes- 1.. re - \ h. d.;4511 i 4 Kraftverk.: phr il flultum y n. /-. cd 7 : Vannvei (...---f ---- Ve ke.9 Strn-ashelo offim 14erigheZni..>" ReguLert vann... eid Feollarr j MÅLESTOKK Samlet elo - Lumeti eso / N n NshieiC 6 j x MÅLT for forvaltning av vannressursene. OSAVASSDRAGET OG STJORNAVASSDRAGET et arti\ plan NORGES GEOLOGSKE UNDERSØKELSE TRONDHEM TEGN 1:50000 TRAC 1 KFR Bila 3 TEGNNG 1882/16-03 NR.1g5Tri)ClåAii) 1622 ST

Sidetall: 7 Kartbilag:

Sidetall: 7 Kartbilag: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.067 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Kvartærgeologiske trekk i nedbørsfeltet til Skorgeelva,

Detaljer

Jordartstyper og løsmasskoder brukt i marin arealdatabase og på maringeologiske kart

Jordartstyper og løsmasskoder brukt i marin arealdatabase og på maringeologiske kart 1 Jordartstyper og løsmasskoder brukt i marin arealdatabase og på maringeologiske kart Nærmere forklaring til definisjoner og hvordan enkelte jordarter ble dannet, er å finne i artikkelen Kvartærgeologisk

Detaljer

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune NGU Rapport 91.114 Grunnvann i Tydal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.114 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

NGU Rapport 91.119. Grunnvatn i Rissa kommune

NGU Rapport 91.119. Grunnvatn i Rissa kommune NGU Rapport 91.119 Grunnvatn i Rissa kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.119 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvatn

Detaljer

Grunnvann i Grimstad kommune

Grunnvann i Grimstad kommune Grunnvann i Grimstad kommune NGU Rapport 92.062 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune NGU Rapport 91.116 Grunnvann i Snillfjord kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.116 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.055 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Kartlegging av spesialsand for Rescon Mapei AS i

Detaljer

Grunnvann i Ås kommune

Grunnvann i Ås kommune Grunnvann i Ås kommune NGU Rapport 92.089 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om de

Detaljer

Grunnvann i Frogn kommune

Grunnvann i Frogn kommune Grunnvann i Frogn kommune NGU Rapport 92.085 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder.

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.097 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Levanger kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Mulighet for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningsted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning

Mulighet for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningsted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.031 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alvdal kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

Grunnvann i Hurdal kommune

Grunnvann i Hurdal kommune Grunnvann i Hurdal kommune NGU Rapport 92.086 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rappon nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 663 1564/81 Trondheim APen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Grunnvann i Bærum kommune

Grunnvann i Bærum kommune Grunnvann i Bærum kommune NGU Rapport 92.091 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Grunnvann i Nannestad kommune

Grunnvann i Nannestad kommune Grunnvann i Nannestad kommune NGU Rapport 92.080 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.100 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Snåsa kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapporttokalisering Gradering BV 141 Dondheim Apen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Kommune: Rendalen. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Rendalen. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.033 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Rendalen kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.027 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tysfjord kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokallsering Gradering BV 189 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Askvoll kommune

NGU Rapport Grunnvann i Askvoll kommune NGU Rapport 91.091 Grunnvann i Askvoll kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.091 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Kommerfra..arktv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.042 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Krødsherad kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alstadhaug kommune Forfatter: Morland

Detaljer

NGU Rapport 2008.046. Undersøkelse av grusforekomst i Vuku, Verdal kommune

NGU Rapport 2008.046. Undersøkelse av grusforekomst i Vuku, Verdal kommune NGU Rapport 2008.046 Undersøkelse av grusforekomst i Vuku, Verdal kommune Norges geologiske undersøkelse 491 TRONDHEIM Tlf. 3 90 40 00 Telefaks 3 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2008.046 ISSN 0800-3416 Gradering:

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1454 Intern Journal nrinternt arkiv nr Rapport lokalisennggradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr NGU

Detaljer

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området.

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området. Rapportarkivet 22/5tBergvesenet Postboks 3021 N-7441 Trondhem Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3236 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 4)t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 851 197119FB T& F455 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapponnr

Detaljer

Grunnvann i Lindås kommune

Grunnvann i Lindås kommune Grunnvann i Lindås kommune NGU Rapport 92.126 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Hemne kommune

NGU Rapport Grunnvann i Hemne kommune NGU Rapport 91.110 Grunnvann i Hemne kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.110 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

INFORMASJON OG INNSPILL TIL KONSEKVENSUTREDNINGER I FORBINDELSE MED EN MULIG UTVIDELSE AV ØVRE ANARJOHKA NASJONALPARK

INFORMASJON OG INNSPILL TIL KONSEKVENSUTREDNINGER I FORBINDELSE MED EN MULIG UTVIDELSE AV ØVRE ANARJOHKA NASJONALPARK Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen Statens hus 9815 VADSØ Deres ref.: 2009/3214 Trondheim 08.02.10 Vår ref.: 09/00227-6 Prosjekt: Saksbehandler Morten Often INFORMASJON OG INNSPILL TIL KONSEKVENSUTREDNINGER

Detaljer

NGU Rapport 91.092. Grunnvann i Luster kommune

NGU Rapport 91.092. Grunnvann i Luster kommune NGU Rapport 91.092 Grunnvann i Luster kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.092 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Grunnvann i Froland kommune

Grunnvann i Froland kommune Grunnvann i Froland kommune NGU Rapport 92.061 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.015 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Ringsaker kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

NGU Rapport 91.085. Grunnvann i Tinn kommune

NGU Rapport 91.085. Grunnvann i Tinn kommune NGU Rapport 91.085 Grunnvann i Tinn kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.085 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy. av Helge Askvik

Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy. av Helge Askvik Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy av Helge Askvik Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy av Helge Askvik Rapportsammendrag Det er utført en undersøkelse for å

Detaljer

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune NGU Rapport 2007.047 Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune 1. INNLEDNING Lerøy Midnor AS eier et settefiskanlegg på Skorild i Snillfjord kommune. Anlegget får i dag produksjonsvann fra elva

Detaljer

RAPPORT. Nes kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende data.

RAPPORT. Nes kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende data. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.082 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nes kommune Forfatter: Snekkerbakken A.

Detaljer

NGU Rapport Grunnvatn i Midtre Gauldal kommune

NGU Rapport Grunnvatn i Midtre Gauldal kommune NGU Rapport 91.117 Grunnvatn i Midtre Gauldal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.117 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

NGU Rapport 2010.059. Feltbefaring av seks mulige lokaliteter for nytt mellomlager i området Lillestrøm-Askim-Halden.

NGU Rapport 2010.059. Feltbefaring av seks mulige lokaliteter for nytt mellomlager i området Lillestrøm-Askim-Halden. NGU Rapport 2010.059 Feltbefaring av seks mulige lokaliteter for nytt mellomlager i området Lillestrøm-Askim-Halden. .oiiiiiii.' Norges geologiske undersokelse N G U F Postboks 6315 Sluppen, _~ 7441 Trondheim

Detaljer

Rapport 2015: Befaring til Trædal Eiendom, Lord Phillips veg 25, 6600 Sunndalsøra

Rapport 2015: Befaring til Trædal Eiendom, Lord Phillips veg 25, 6600 Sunndalsøra Follestad s consulting Organisasjonsnr.: NO 991 770 224 MVA Foretaksregisteret Peder Morsetsvei 4b Tlf +47 72887272 N-7072 Heimdal Mobtlf +47 94242143 Oppdrag: Rapport 2015: Befaring til Trædal Eiendom,

Detaljer

IKommune Ballangen Nordland

IKommune Ballangen Nordland * X Posthoks Rapportarkivet Bergvesenet 3021. N-744 Trondheim.... aasa ana Bergvesenet rapport nr ntern Journal nr nternt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7214 Kommer fra.arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Kommune: Kongsberg. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Kongsberg. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.150 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Kongsberg kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

RAPPORT. Narvik. Narvik 01.01.92

RAPPORT. Narvik. Narvik 01.01.92 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.003 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Narvik kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet, Hellvik, Rogaland

Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet, Hellvik, Rogaland Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet,

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Fyresdal kommune

NGU Rapport Grunnvann i Fyresdal kommune NGU Rapport 91.134 Grunnvann i Fyresdal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.134 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE

KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE DESEMBER 2013 KRISTOFFER LOE & SØNNER AS KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE TEMA DELTEMA NATURRESSURSER GRUNNVANN FAGRAPPORT ADRESSE COWI AS Sandvenvegen 40 5600

Detaljer

Ullsfjorden Geologi og landskap som ressurs. Verdiskapning - Urørt natur!

Ullsfjorden Geologi og landskap som ressurs. Verdiskapning - Urørt natur! Ullsfjorden Geologi og landskap som ressurs Verdiskapning - Urørt natur! Foto: Steffen Bergh 2008 Lyngen og Ullsfjord et unikt alpint kyst/fjordlandskap i Troms Ullsfjordområdet har mange av de samme geologiske

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1718 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Grunnlag... 3 2.1 Topografi.... 3 2.2 Kvartærgeologisk kart.... 4 2.3 Berggrunn... 4 2.4 Radon... 4 2.5 Observasjoner på befaring.... 5 3. Blokker langs Midtåsveien.

Detaljer

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Rapport_ Verdal kommune OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisering Gradering BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.025 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Steigen kommune Forfatter: Morland G.,

Detaljer

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av vegetasjonen. Standplass og bilderetning for bildet er vist

Detaljer

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.:

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 97.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Plassering av fjellbrønner til Bruflat, Etnedal kommune. Forfatter:

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Bergvesenet Postboks01, 700 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1881 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

1 11.12.2012 Rapport: Kartlegging av alunskifer 9 KM PHe WAA Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

1 11.12.2012 Rapport: Kartlegging av alunskifer 9 KM PHe WAA Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av Rapport Oppdrag: Emne: E16 Eggemoen - Olum Kartlegging av alunskifer Rapport: Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet 122674-SI-RIG-RAP-00003 Begrenset Utarbeidet av: Kjetil

Detaljer

KVARTÆRGEOLOGISKE UNDERSØKELSER I VEST-AGDER. Astrid Lyså og Ola Fredin. Foto: A. Lyså

KVARTÆRGEOLOGISKE UNDERSØKELSER I VEST-AGDER. Astrid Lyså og Ola Fredin. Foto: A. Lyså KVARTÆRGEOLOGISKE UNDERSØKELSER I VEST-AGDER Astrid Lyså og Ola Fredin Foto: A. Lyså INNHOLD Litt om NGU Innføring i kvartærgeologi Hva er gjort av kvartærgeologisk kartlegging i Vest- Agder LITT OM NGU

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal.

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal. 2 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1943 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokahsering Gradering Trondheim Kommer 1ra..arkar Ekstern rapport nr

Detaljer

NGU Rapport 2006.079. Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune

NGU Rapport 2006.079. Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune NGU Rapport 2006.079 Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2006.079 ISSN 0800-3416 Gradering:

Detaljer

Min. tykkelse (m) Ras nr.

Min. tykkelse (m) Ras nr. Ras nr. 1 Resent 2 Resent 3 Resent Stratigrafisk posisjon Opptreden: linjenr. (start - stopp skuddpunkt) Min. tykkelse (m) Max. tykkelse (m) 0201083 (1-8) 0,8 1,6 0-0,8 0201084 (19-22,5) 0,8 1,6 0-0,8

Detaljer

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr xt Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3784 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapporl lokalisering Gradering Trondhcim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna 51 Bergvesenet ti Postboks3021 N-744I Trondheim Bergvesenetrapport nr 6440 Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

Grunnvann i Askøy kommune

Grunnvann i Askøy kommune Grunnvann i Askøy kommune NGU Rapport 92.130 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.021 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Saltdal kommune Forfatter: Morland G.,

Detaljer

Kommune: Snåsa. Sidetall: 10 Pris: 60 Kartbilag:

Kommune: Snåsa. Sidetall: 10 Pris: 60 Kartbilag: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2005.068 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ressursundersøkelser i Snåsaskifers brudd ved Snøskaveltjønn,

Detaljer

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag.

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag. ist Bergvesenet Postboks 3021 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1311 Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster Bergvesenet Posffloks3021,7002 Trondhehn Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr BV 201 1 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Fortrolig. Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3709 I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Friluftslivets uke - Sarpsborg kommune - 2010. Sykkeltur torsdag 9. september 2010. Quality hotel Kalnes Kalnesgropas område Quality hotel

Friluftslivets uke - Sarpsborg kommune - 2010. Sykkeltur torsdag 9. september 2010. Quality hotel Kalnes Kalnesgropas område Quality hotel Friluftslivets uke - Sarpsborg kommune - 2010 Sykkeltur torsdag 9. september 2010 Quality hotel Kalnes Kalnesgropas område Quality hotel Figurer til bruk under sykkelturen torsdag 9. september 2010, Kalnesområdet

Detaljer

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 wwwcowino Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune Voss Fjellandsby Grunnundersøkelser Vårstølshaugen Myrkdalen, Voss

Detaljer

Kommune: Øvre Eiker. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Øvre Eiker. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.043 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øvre Eiker kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974 5I t Bergvesenet Posiboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet I (B-e7gvesenet rapport nr InternJoumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4718 1971/98 Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Bodø kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

RAPPORT. Follo Prosjekt a.s. Utvidelse Nesodden kirkegård. Geoteknisk rapport - område syd r1

RAPPORT. Follo Prosjekt a.s. Utvidelse Nesodden kirkegård. Geoteknisk rapport - område syd r1 RAPPORT Follo Prosjekt a.s Utvidelse Nesodden kirkegård Geoteknisk rapport - område syd 110329r1 28.09.2012 RAPPORT Prosjekt: Follo Prosjekt a.s Dokumentnavn: Utvidelse Nesodden kirkegård Dokumentnr: 110329r1

Detaljer

G.O. SARS avslører geologiske hemmeligheter i 10 knops fart

G.O. SARS avslører geologiske hemmeligheter i 10 knops fart G.O. SARS avslører geologiske hemmeligheter i 10 knops fart Under en 500 km lang transportetappe fra Troms III til Nordland VI har MAREANOprosjektet samlet inn kunnskap om de øvre lagene under bunnen.

Detaljer

RAPPORT. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

RAPPORT. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.025 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Vurdering av skiferforekomst ved Sætergardstjørna

Detaljer

NATURGRUNNLAGET I SKI

NATURGRUNNLAGET I SKI NATURGRUNNLAGET I SKI BERGGRUNNEN: Berggrunnen i Ski er en del av det prekambriske skjoldet som strekker seg videre inn i Sverige, Finland og Russland. Gamle bergarter, preget av mange platekollisjoner.

Detaljer

RAPPORT. Notodden kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet.

RAPPORT. Notodden kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.075 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Notodden kommune Forfatter: Klempe H.,

Detaljer

FOREØPIG. Rapport_ TAG Arkitekter AS. OPPDRAG Boligfelt Ekeberg Lier. EMNE Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 11.

FOREØPIG. Rapport_ TAG Arkitekter AS. OPPDRAG Boligfelt Ekeberg Lier. EMNE Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 11. Rapport_ TAG Arkitekter AS OPPDRAG Boligfelt Ekeberg Lier EMNE Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 11. september 2013 DOKUMENTKODE 813795-RIG-RAP-001 FOREØPIG Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører

Detaljer

Grunnvann i Ullensaker kommune

Grunnvann i Ullensaker kommune Grunnvann i Ullensaker kommune NGU Rapport 92.081 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

NGU Rapport 2009.027. Geologi og bunnforhold i Andfjorden og Stjernsundet/Sørøysundet

NGU Rapport 2009.027. Geologi og bunnforhold i Andfjorden og Stjernsundet/Sørøysundet NGU Rapport 2009.027 Geologi og bunnforhold i Andfjorden og Stjernsundet/Sørøysundet Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2009.027 ISSN

Detaljer

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisming GraderIng BV692 T & F 1602 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arldv nr Rapport lokalisenng Gradering I3V 3.557 Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Behov for grunnundersøkelser ved tiltak i landbruket

Behov for grunnundersøkelser ved tiltak i landbruket Behov for grunnundersøkelser ved tiltak i landbruket Hva finnes der nede mon tro? Per Ryghaug, Sjefsingeniør, Geomatikk, NGU NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser,

Detaljer

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune.

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune. NOTAT Til: Rosendal Spa Hotel AS Dato: 02.07.2008 Kopi til: Prosjekt: Rosendal Spa Hotel Nr: 96662001 Notat vedr.: Vurdering av skredfare Nr: 1 Fra: Bertelsen, Geir E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no

Detaljer

Variasjon i norske terrestre systemer I

Variasjon i norske terrestre systemer I Rune H. Økland Variasjon i norske terrestre systemer I Regional variasjon Variasjon i naturen Kontinuerlig eller diskontinuerlig? To hovedsyn gjennom 1900-tallet De fleste mener nån at variasjonen i naturen

Detaljer

R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS

R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 17.01.2013 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye spillvanns- og overvannsledninger i

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 4960 Intern Journal nr Internt arkiv nr 1 Rapport lokalisering I Gradering 17/90 Nordlandske ' Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 13V3559 Intern Journal nr Internt anov nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra arkiv Ekstern

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

NOTAT. 1. Planer KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010

NOTAT. 1. Planer KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010 NOTAT Oppdrag 6090886 Kunde Malvik kommune Notat nr. G-not-001 Til Willy Stork Fra Fredrik Johannessen, Kåre Eggereide KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010 Rambøll har på vegne av Malvik kommune

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1663 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Sarai Eiendom AS Skredfarevurdering Rønningstrøa, Melhus kommune Reguleringsplan 2015-03-24 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Gjeldende retningslinjer 5 1.3 Bestemmelse av sikkerhetsklasse for

Detaljer

R.1527 ESP BYNESET, KVIKKLEIRESKRED

R.1527 ESP BYNESET, KVIKKLEIRESKRED R.1527 ESP BYNESET, KVIKKLEIRESKRED GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT FLAKK TROLLA RYE SPONGDAL 18.09.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Søndag 1. januar 2012 gikk et kvikkleireskred ved Esp på Byneset, ca 5

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Skjetten Adresse: Skjettenveien m. fl. Gnr/bnr: 275/17 m.fl.

Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Skjetten Adresse: Skjettenveien m. fl. Gnr/bnr: 275/17 m.fl. 2 Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Skjetten Adresse: Skjettenveien m. fl. Gnr/bnr: 275/17 m.fl. Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Hjellnes Consult AS Rapport: 14337 rapport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk

Detaljer

Ditt nærmiljø en geotop

Ditt nærmiljø en geotop Ditt nærmiljø en geotop Hva finnes der? Michael Heim Inst. for miljøvitenskap - NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås Geotop-arbeid på flere nivå Grunnleggende inventar Berggrunn Løsmasser

Detaljer