SNO 0]) I. Innledende bencrkninger. 3. Kredittutvidolse til produktive formål. 4. Okkupasjonsmaktens pengeforbruk. 5. VaremanGelen i Horge.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO 0]) I. Innledende bencrkninger. 3. Kredittutvidolse til produktive formål. 4. Okkupasjonsmaktens pengeforbruk. 5. VaremanGelen i Horge."

Transkript

1 t 3: j/. Lj ]) P. M. angående stigl1inc:;en i seddelon10pet og risikoen for infla.sjon. Fremstillingen er delt 1 følgende avsnt tts _ I. Innledende beuerknincer. II.Pengeoarkedets utviklinrr. l. Seddelomlapet. III~ 2. Prisstienin[en. 3. Kredittutvidolse til produktive formål. 4. Okkupasjonsmaktens pengeforbruk. 5. VaremanGelen i Horge. 6. Tilliten til kronen. Forholdsregler fra norsk side møt inflasjon. z::::::::==~_ IV. Forboldsregler fra tyf3j~ I. Innledende bencrkninger. side mot inflar> jon i Uorfie. Som følge av okkupasjonen har vi få.tt en veldig stigning i seddeloll.løpet samtidig som vi har ~~tt en stadig større vareknapphet. begge deler medfører fare for inflasjon. Jeg vil med engang presisere at ingen i den norske Regjering eller i Partiet nsrcr noe ønske' om at antallet av de tropper som holdor; i norge for landets forsvar skal reduseres, eller at noen av de befestningsarbeider som pågar langs vår lange kyot skal innstilles. Alle er' vi klar over no~v~er:.digheten av okkupasjonsmaktens innsats her i landet til forsvar av Europa og dermed også vårt eget land mot bolsjevikene og deres allierte. Den finansielle utvikling går imidlertid no så sterkt i ugunstig retning at jeg finner det piikrevet å fremkomme med en redegjørelse for hvorledes den finansielle situasjon er i dag og hvilke midler 6Clm bør komme til anvendelse for å motvirke de tendenser til inflasjon som foreligger.,. - '

2 Il. Pene;e1::larkec1ets utvikling. 1.Seddelorn.lc )ret i li0rce III i arene omkring milliancr kroner, men bceyndte deretter å stiee oe var pr. 31. au[l"!.st 1939, altså u.."lliddelbart før krieslltbrud;.let, kommet opp i ca. 505 millioner kroner, et etter våre forhold me~et h~yt tall. Etter okl:upg.dj:hlen er seddeloml:,>pet tått stadigviqore oppover. Ved utgangen av 1940 var det s~ledes k()j;'~mct opp i ca !:lill.kr. og steff i 1941 ::n.ed ytter IILere ca. 489 millioner kroner, til ca millioner kroner. Denne bevegelse er fortsatt i 1942, s~ledes at sed-. delo:}ilc:pct pr. 30. sept81:1ber 1942 lltc:jorde,ca millioner :kroner. Stl.gninccn fortsetter frerrrdeles, om enn tenpoet synes il ha avtatt litt i den senere tid. r tiden fra 31. august 1939 til 30. september 1942 (vel 3 ~r) er ueddeiouløpet således stecet ned ca uillioner kroner eller ca. 280,4%. Dette blir i gjennomsnitt ca. 38,5 millioner kroner.p~. båned eller ca. 7.61~. Dette or etter norske forhold helt eventyrlige tall. Stignineon i sedrlelom1øpet har også vært maset større 1 Horge enn 1 andre land. En hitsetter til s2uliaenliening folcgnde oppgave (1 millioner av vedkomende valuta): Uoree IUll.n.l{r. Danuark Finnland Sverige Tyskland England U.S.A. Mill.d.kr. I,:tll.FI.1 Mill.sv.kr. Mill.lill 1.1i11.5: Mill.i ' ~9,f21_.~9~2~i. 8~4~7~ 8~.~1~6=1~1_)~1~.~8~3_2 ~2~2~.0~3~7~ ~83~8~~1~3~.7~O~8 stigning i )ct. fra til sept. l' ,8 I ====r=='=============j==~hc##=ij======f*='='====.=======*========a====.=,===========-===-=======rm==ql l) til aucust SeQdelomløpet er steget mest i NorGe (280.4%). Stigninten er mmjoc Htørro enn i Finnmand (260.etv), til tross for den Yeldige påkjenninc Dom kr1bcn har medført for dette land. I Danma.rk er seddelomløpet øket med henimot 1/3 del og i Sverice bare liod bertimot 1/5 del i forhold til i Noree. 0knineen av se:j.ueloruøpet i Tyskland er ikke mere enn ca. 36% av stignin(en i Norge. For England og U.S.A. vedkoiillllende er forholdet ca. 20% og c:a. 38%. N&r en skal bedønme seddelomløpet m~ en også se hen til innskuddene på folio 1 Norges Bank samt

3 " "I Il r I.I l,'f stigning 1 prosent fra august 1939 til juli 1 42,/ EnBrospriser Leveoffikostninr;cr ~ ~ Norge 75,2 46,1 l) Dar;Jllark 91,9 Finnland ,2 2) ) Sverige Tysldund 6,5 l) 7,1 4) ETI..gland 51, ) U.S.A. 31, l) til juni 1942, 2) fra juli ) fra juli 1939 til mars ) til febru.ar ) til okt:>ber 1941 Av de 1'12irmest~ land s}:u.lde Sverige stå litt gunstigere og DaruIi.urk oc Finnland u.gllnstieere cnn Borge. Deregnint;er av leveomkostninger er forøvrig meget u.sikre i tider som disse. Det IJ.å ku.nne fastslues at den voldsomme stigning i sedd.elo;~lløpet, innentaende på folio i HJrges Bank, saut almenhetens innsidldd i atsj e~ og s:patrebankone ikke i vesentlig grad skyldes prisstigningen. 3.!redit,tutvidelse );i1 produ.kti"{.9 for.wfll har heller il.ke funnet sted under oklupasjoneri i vesentlig utstrekning. Etter Bankinspeksjonens m&i~cdgstatistiki< Lltgjol'de aksje:- or; sj:;arebankenes Damlede u.tlån l)r. 30. juni 1940 ca , l,millioner kroner. DisDo utlån er Er. 31. au.r;ll.st 1942 sunket til ~ 941,3 millioner krone!.: eller med c;:~. 41, :;;1. Noreeo Banks utl~n og diskonterincer utgjorde iir. 8. april 1940 c;=t. 312 Qillioner kroner. Utl&ncne stec noe den forste tid etter okkupas jonen og var pl~. 31. mai 1940 k0i1y,lgt o p:;:) i ca. 421,4 Dillioner kroner. Senere er utl~none gått stadig nedover 0b var pr. 31. august 1942 ko~net ned i bure ~a. 28,5 millioner kroner eller ca. 9~ av lttlilnet pr Det kan således sides fast at stienincen i seddelom1upet ikke skyldes kredittutvide1ee til produktive forrnal. 4. Okkupasjons1'ii.akteno pengeforbruk har vært enormt og intet tyder pil at det Yil gå nevneverdig ned i den ndi"'.lleste fr::--lliltid. Fr. 22. oktober 1942 hadde okktlpasjons-

4 / I,./" /1 l /. "'""..,'.- :.do ~.~.,,:....'~...,..,' ''"'.f', ;;-:- ;;-'''.-'--: "l";, 'A"':" N...e"~~lI:t "'~."'.I!.!!...;:!'.. " '~:'~'1:...: '.t.""wl'';'-rw.. ~"~ ~,..,.:-!.:..!~~~.. ~~!!!:.'I..t:."';.,.,.3' ~~:""''''''':'!'''''''''''''''''''':;\Ø~';'~~'''''''~~._t.;~~; i":~':~:!..:... ~~\, Aksje- og sparebankenes innskudd fra aloenheten. Disse midler vil kunne trekkes ut, når innskyterne ffrr behov for pengene, og vil 1h så fall med.f.0re en nogen1unde tilsvarende ytterligere forhøyelse av sec1d.elo::11.zpet. Innskuddene på. folio 1 norges Bank var den 8. april 1940 (daeen før Ok~(up.'18jonen) ca millioner kroner. Ved utgansen av 1940 var de ko:ninet opp i ca. 600,8 oil1ioner kroner og" p:!'. 31. dese::lber 1941 i ca ,8 millioner kroner. Den 31. au,~ust 19~2 utgjord.e folioinnskuddene ca ,7 millioner kroner. Mi6ler innaståenje på folio for okkupas jonscakten er iicke nedre~,;net i disse tall. I de ca. 28 måne1er som var hen~ått siden okkupasjonen, var innskudde y ' på folio s~ledes steget med ca ,2 millioner kroner eller ca. det 2 åobbelte. Dette blir i ~;jenno~snitt ca millioner kroner pr. måned eller ca. 8f2~. Av foliomidlene pr. 31. juli 1942 tilhørte ca ,9 millioner kroner aksje- 08 sparebanker sa!:lt andre institusjoner og p.;;rsoner, mens ca , 5 mi11io~'ler kroner dispanertes av staten ved Finansdepartementet (herunder "Dotverdienav statsvekslene ca ,7 millioner kr.) 05 ca. 165,6 millioner kroner av claarfne instituttet. Etter Bankinspeksjonens månedsstatistikk utejorde aksje- 05 sparebarrkenes innskudd fra almenheten (på folio, sparevilkår og 6 L'1uneders oppsigelse ) pr. 30. ju..~i 1940 ca ,7 millioner kroner. Disse innskudd er pr. 31. a~gust 1942 steget til ca t 3 millioner kroner eller med ca millioner kroner (ca. 56'''q. 2. Prisstignin~:cn har, ~om f:.:rlze Hven gjennon:jåcnde eff'ekti v rc;3ulerin; o~:; kontroll, v~rt forholdsvis rr:oderat. pra au3ust 1939 til j~li 1942 er enarosprisinde~scn'stecqt fra 98,4 til når en~tospri3en i 19'5 settes ~ette er en sti~ning pu ca %. Indeksen for leveomkostnin5ene er :fra juli 1939 til juni 1942 gått opp fra 100,8 til 147,8 eller med ca. 4G,1~. En hitsetter til sam:c'!en1izning følsende 0PP2:ave over engrospriser og leveookostniuger i andre land:. '.

5 .,. li I' l I J '/ ma1:ten hevet følgende beløp 1 Nerges Bank: Trttkket av Reichsko~isGD.r1at kr Trukket av WchrIJ.D.cht...n tr Motverdi av R.K..K.Schcine Diverse overførslor fl' " l,al t disponert i Norges Baills. kr. 5. tn Herav er etter henstilling fra Reichskom.missar midlertidig dekket av den norske stat: kr fl " It " 650.0UO.OOO kr Innbetalt av Clearinginsti- t I.l t tet _. "...;;1;..;;5;;.;:1;;...;;..6;;..0;..2;;;..:... 0.;;..0.;;..0,;;;... Til debet for liauptvex~;,al t ung dor Reichskreditkassen tt kr I tillegg til de ca. 5,8 milliarder kroner som okkupasjonsmakten har trukket i Norges Bank ko!lli1j.er bl.a. følgende beløp som er u.tbeta1 t av statskassen: l) Kap. 1174, post l, Eiendomrncr tatt i brll.k av Deutsche 'i. ehrmacht (pr ) kr ) Il 3) It 4) fl 5) It ti 996, 1173, Il 2, Eiendum.n::er tatt i bruk, av R(~ich8koiil.lilisBar (pr; ) It It 6, Erstatnin~er, leiebeløp, avsavnscod tgj 0ring ft Stl!tsbanenes tilrouehavencle av Die Deu.tsche t~ehrmacht pr ~ 1173, Telcgrafvcl'tot s innt ektsto.p f:~. m. vedk01::mencie den tysl:c ok1tupasjon pr. 30. jllni T i IlE]. rrr:r;: en ~~: };:r I J:: m:ca li t~~ Den norske stats ukentli[;c forul. udcl til okku-, pasjonsmakten har i don senere tid (fra 15.e ) svinget mellom ca. 400e ca millioner eller gjennomsnittlig ca. 50 millioner kroner pr. uke. Skal dette fortsette på summe måte vil den årlice utgift utgjøre ca. 2,5 millia.rder.. Da Norees nuojonalinnt-ckt pr. ur for tij.en kan ans1åes til ca. 3,6 L'lilliarder (den sbnlede antatte inntekt var i 1941/42 ca millioner kroner), vil dette si a~ fprskuidene til okkupusjons;;ia1-:.ten nu over~_tiger 2/3 av nasjonaj.

6 ./ Ol./ f, I, - 1. _ Dette okkupasjonsmaktens enorme pengeforbruk gar til rene l{onnu.'1ls j :ms:forrr.f.'.l, såsom avlønning og forpleining av soldater, ;:~ij.i t re nnle-lu'::, op~:kjøp av materiell m.m. Lit_ leegene er - såvidt en hnr l~unnet brincc i erfaring - større enn i noe annet ol.up~ert land i forhold til folkemen[den, og lifcer s-pesiol t moe-et h0j r ere Cl:.n de tilsvarende utgifter i Dar.mark, Bom det lieegr nær::lest å sa.m.i!l'?:nlitne med. Folgen av OYJcUYi"::tSjonsI.!:aktens :.::t::l:re reneeforbruk er at landets fincmsielle.~.-.._ ~.,,, "..,.~..._..._.._._.. ~_... _._... M._._.... _._.._._." '" stilling er alarmergnd.?~". :Det er okktlpd.sjonsmf.~l\."tens når satt ubegrensede bel1'::v for bctulinc:sy:1idler son er 8.rsa~cn til den abnorme stignine i aeddelomlopet, folioinns;w.ddenc i Norges Bank og almenhetens innstudd i aksje- oe s~arebankene. 5. y'a.remaucelen i :~o:q;e er nu katastrofal. Våre grosnistlagre oc detal j luerc a[. bu.t 11.:', er e:r praktisl-c talt t:.jmme. E~ringssi tu3.sjonen er beter...kclig, sc;:rlig i do større byer. I store deler av l~ndet vokser kcdannelsone utenfor butikkene i en alarmerenj,e graa.. 1)er kje:,:,pcd fo:::--ir!elig om de varer som kommer til de ha.nd.lenae i løpet av Q::tgen. Ofte hender det at kjopere ao~ har stått i kø i tieevis for & forsøke å skaffe seg livsfornødenheter eller annet, har m~tte~ ga hjem med uforrettet SE~k. De~_E~?!~... y?-rema~g91. nky'~_~.~.~..,d E:f.:? _!l~dl~ne~~.. ioport..?g... :i.~:le1il..andsk p~oduksjon, men?en_ sky*c.1-f7.9.. ~y~.~e~j.~~~& _._- '--~.- _._--_._-- _ ,-"' grad okkup?-sjonsm.aktens store f::;rbrtlk..d.et foregår i virkeligl fh~terl~~--'ut~;;;~i~e"~~ l;~~det i e~' m~legtol~k-~som-~'~;;:-e;'-si'd--;:'-.il styl{ke i v~r~_.lq..ng.~_!:::~~!g!.!,? Mot, osten er IfHauptverwaltu1Jg de. ),,.., ,... -,, H..._ Reichskreditkassen'J1s doletsaldo på forskuddskontoen hos Norges Dank, pr. 22/ cu. 4,3 milliarder kvoner. 6. Tillltp.n til ~ro!}~ var lenge forbausende god, men det lar seg ikke nekte, at en ViS8 skepsis etterhånden gjør seg gjeldende. Det er dog frelildeles ro om vart pengevesen. Etterhvert som alle varer forsvinder og det stadig blir vanskelilere å f~ kjøpe selv de nødvendisgtte livsfor nødenheter, m& en imidlertid regne med at tilliten til kronen etter hlnden kan SVikte, og at inflasjonen oc den panikk som er uundgåelig forbundet herued vil komme til å tre stadig tydeligere fram. Skulde tilliten til den norsk-e kmne bryte:, sarr.j!len, rioikerer en at inflasj onen l:an bre seg også. til andre. okkuperte land i Vest-Europa og få skjebnesvangre følger. a.

7 .,... : i lir. ForholdsreFler frr n,?.inl~ side mot inflasjon. 2)et mil v:.;:;re klart at de enor:ne oklcupasjonsutgifter og den ds::-av føl,:;en~~e sterle utvidelse av seddelomløpet m.m. innebsrer e~ necet stor fare for inflasjon. En har derfor med de til rådir;het stående nidler, og i for:3tåelse med okku- '.. 4>1. t d 1n~ acjons on ensen. Det er nu SC)::1 før her:sij:t en!i to. alle forr1::1st j enlige skridt. PrisroC'ulerin[j oe priukontr'jll blir stadig mere effektiv. En er i'orberc<lt pi ytterlicere _I. Gkjc~~pe priokontrollen i den utotre1::1illg de.tto ansees p~krevet. Rasjoncrin{~ utbygges stadig videre. av alle viktigere furbru.knvcu'er er gjennomført og ~0n~oli t ill en er f. t. pral:tifjk talt lønn3stopp og det er meninten fortsatt il h-::lde denne linje. Statens utr~j..:.ter søkes mest mulig presset nedover. SkE:tteIlolitikken begt:1r i å opprettholde den hårde beskatning Of; søke a fa best I:lu1ie; kontroll med at all inntekt virkelig lwmmer under beskatning. Ei tt best erjl1elser om s&]rsld1 t s}::.a. t til staten på inntektsstigning fer buxdsjetterminen 1941/42. Ved forordning av ble det Ved lov av er det gitt slike bester:tme1scr for budsjetterulinen 1942/43. disse bostenmelger - som komm.9ri ti1leeg til de vanlige bestemneiser om kor..munc- oc; statsskatt - legger staten beslag på en stor del av den inntcktsfjknine i Ved 1941/42 og 1942/43 8)Irl overstiger normaj.inntel:ten, etter en skala som stiger fra' 20% til 80~-:. Noen øknlng av skatteby.r den er u.eppe mulig. Vimlonopofuo.vr.-i:::--ten o.l. er ckot sterlt. Omsetninr:såvgiften er nu oppe 1 l,... En cd.or pf:. denne melte å ta inn igje~ i form av skatter og avtsitft:tor noet mulig :,l,v det unaturlig økede seddelonlop. Ved opyjtflcelse av store faste og Ii1id1ertidBe l!n saker en stadig ~ sterilisere mest mulig av seddelomløpet. Dot nd - i Jen u;strcl:ning det er mulig - sør- }} ees~.større tilc~~'f,'-;'~'f;;b~~ic'~"v;:;~';;'t'~i ~u'biik~~_c~'d~'tt~--'_w ;;en o:ppg~ve"'s~~ ti11ic;ger :Por3Jrningsdeparten: ~ntet. Ved større ielport,.sc"3r1ig av råmaterialer og hal vfabrilcat~ og ved stimulering ~v den innenlanddke prodllksjon, mt';. det sørces for at, publikum i størst I!mlig utstrekning får noe il bruke sine penger til. De beløp for hvilke man illldortorer bør om mulig krediteres Hauptverwaltune; dc-;~tiql.~l{-;':~~i~~_~s~~n;-~lzo-;t-~-'i-ir;-;g;; -n-;~~--" ~ ~_...,..._. J. ~

8 ._.....~-.-_ ~... I. I /..'.. N. o - Skal tilliten til pengenes kjøpekraft opprettholdes mtl der ogs:t VC2re noe å få kjøpt for penee!1e. Hvis m.a.n ikke finner en utvei til å gjennomføre dette, vil tilliten til pengenes kjøpe1:raft uveeerlig - før eller senere - fqrsvinne på tross av prisl:ontroll os alle de andre forholdsregler som tas for & motnrbeide inflasjonen. Da faren for inflasjon, på grunn av hva der foran er redegj~rt for, her i Norge er særlig stor, og visstbo~ betydelig større enn i de fleste andre okkuperte land, mener jeg der bør legres BErlig vekt på at den sivile befolkning 1 Norge [is anledning til å benytte noe av den overordentlig store kjøpekrnft som i forholdenes medfør er skapt til iallfall å ' kunne lrjclle.!l2.2 fol' sine banger. IV. Forh')ldsrcf;:ler fr.c~ tysl~ Bide [lot il?-flasj on i!torge. Alle nor3ke bestrebcl~et for å hindre inflasjon vil dog være more eller uin ire fcrgjvves, hvis en ikke sar:ltidig _s_.=_~.~_.~.... _._.. ~~~~;I~~;~~;_;~;i~.;~~~E:;;:j;.~i~~r~~i:~:~~Sf~~e~~ "ll~~i~ I et tid.lieere promemoria. angående "Die AuslULen de:!' Norees Bank an die 0kkupationsmacht ll har en bl.a. uttalt: tillian teil t selbstversttindlich die Xnsicht des ~ Reichskorunissars, dass es von der [rossten Bedeutung ist die schiidlichen Wirl:.uncen e3.er Krodl tauswei tung zu bekhmpfen, die als I<~oIGe der Okkupation zu bci".1rchten. sind. ])ie fortw:ihrende Steigerung 1m NotentJ..lJ.lauf und. in <len Eit,laroen des Publikums bei den ]Janken ist b ~)oncl(;rs beu.n.ru.hicond..die r;;,ogl:i.chkei t ein..~r ~ ~.. _. -.-._.. _.-".---'---.., '"... _~ in uas?ro1jlem hineingreifgnde Erleichterung lief,t in einer Be? ~ i e s ~.L~I1~.. C) cl er he ~:~~;et z-ung de;a ~o~4: ~~p~h~-'de r Okk~;~- _~.,..._ '. _....._...-_--..._.. _._.. tionfj~lo.cht. " _-....,~_._., v_.._._.~.~'- _._.. y.~,... _... _ At utgiftone er es. store skyldes Norges særskilte geo=politiske ~tilling. Det er i denno forbindelse nok li peke pa at det norske fastlands kystlinje (uten hensyn til fjorder og bukter) el'" ca. 3.40G km., mena kystlinjen fra Danmarks sydgrenne til Bpania er ca km. Regner en med fjordene,,:r den nornke kyst ca km. Hertil kommer alle øyene som ytterligere forlenger kystlinjen med flere tusen kilometer. I den krig som påg~r utgjør norges kyst langt mere cnn halvparten av Europas front mot vest. Det er Horge.som foreløbig ma tilveiebringe en vesentlig del av midlene til den,- mili tære utbyc;ning av denne veldige kyststrel~ning og midlene..---

9 ,. _. ~... _._. _'_._.~._. '.~.._ '_... _~ ~-, ~ ~. '~.,...,~ --,--~ ~._~ r. -~._~ il i ' / til underhold av de nødvendige tropper til denne kyststrekninga forsvar. Dernest mu. man være oppmerksom på at den nordligste del av Europas østfront ogsd lieeer like innpå norsk territo~ riun. Endelig vil en herivise til at oeol Norees grense mot øst - for alle ev9ntualiteters skyld - m&. være sikret. En vesentlig del av utciftene til alt dette bæl'es av Noree, hvis bef'olkninc; utcjør knappe tre millioner nennesker. Av okkupo.sj ons;j.clktells samlede forbruk hittil ca. kr. 6 milliarder har den norske stat midlertidig selv dekket ca. kr. ~,6 milliarder. ~esten ca. 4,4 milliar~er kroner står S:JI.1 foran nevnt son et foreløbig f'orc~~udd i Norges Bank. peuq,n nc',')pe vc::re tvilsomt at noree er det' i land i Europ.~ soo - i8.11;fall> 0konorJ.i~t (wirtschaftlich) og fi- ' p.anelel t - bc.:rcr det t,vup3te l,?ft i den nu pågaenje krig (am Schwersten beteiligt im.'kriege ist). Det er 11:ho rimelig at et så li te land som I10rge sltal btjre en sa 'stor andel av krigsllttiftene GOLl det nu b~:rere Sel vo~_~et v8sentl it:ste 8;y.p~dtQ?as j onsnal-::tens pengefor-,...-- ".,... ~...,. ~~_ "'._~... ~ -, '...,~ -"...''"',.~... _._.~~.,-. "'~,--~,...,,., "'<"'-'... ~".. -_._-...- l _~~~~~1.~~.~.1'J o rqe.~, et::a\ t C: s... ~?m_~():e~~.~~æ~~... ~~,::~J~~~,~.!._,~~... ~~._ ~~~_.~~?:~~:- il vel l:lart at dette store pent."eforbruk ikke kan fortsette som I hittil uten"-at -;-;lkct vil kor,.m-~-tii" å iid;-:;i;k;iig-;;d~-~d~';sutei,~_'.h... _... _. _? "",...,., _,.,. ",' :'"..., '" _.- - ~~-~---- ' ~ '_~_~"'h 4J -..,. L-.-..., _...., ~~-~.~~""~...-..,.,..._.. ~.. -._-. vil isåfall inflas jonen Vtcre et fa:::tum om kortere eller lengere _.. _...,_'. _., ~, '~... _., ~. _...' - _o',-." "_.. _. '. '," ".~_...,_._. -., _.-, ".o/!"'~ tid. i O~J?8.s.ion8maktens store nenzeforbru..'k må 3kjære( 1/{~?:_k_a_l_t_n_e_Ch i den u tstrekning dette på noen nåte er mulig. f Spørr;:m.ulet har fra norsk side gjentagende ganger vært tatt opp med okku.pasjonsmakten of, det har vært stillet i utsij;:t at der s2~1l11e inntre en bedrince l1en utviklingen har fortsatt i suz:ail'2e uc'uhjti[el retnine oc okkupasjonsutgiftene og secldelomlopet har n :idd en hoyde Gom er helt avskrekkende..~_. EU.,vGDentl ie n8,d8,!", jur,ina:_~y o)-;i~.tj.:9a.~j?nshaktens _ _w ~_~ ~... _._. pengefo2'bru1c oj-:ulde siividt sltjønnes kunne oppnåes ved følgende forholdsrq::;ler:..jl ~,?~... ~~:nnc:~~ >?yes fre. tysk.,~.j~d~. ef.fe~:tj.. y', _pri:>.kontr::;l_ll.!!led,.. -~-,,-'- alle okkupas jonsnal:tens._inn}::j?,:9, clltrepre.na;,~orl:~r~ter, frakt-, --- -_._-_ ~._-_.""--,_ _.. '~ -..,'. - ~ a.vtaler l!:. v., slik at gj sldcnde no rake,,pri sbe~teom.elser-,blir" bef~iet og b~t~ii~g;~- ~-;~;;~i~..-b; ;~i'~tller. ' Denne laå omfatte _...---~-_.. -- ~-_._._ ~ "",~. -~... ~-_... ".' -'.. Wehrmacht, Organisation Todt og sivile tyske firmaer. ~, ~ske pristiw?dighej.9-ljj.lvl~r d~~_l!!.r.)rg.!1 ej,q.:rh2..~d..1.1 te el~_cr ". intet kunnet ut_r~"!;.~e. norske prismyndieheters bi_st...:':!:nd ny ----~_.._----~~.. ~_ _.-..._... - '.,... ",~..., _... "--'--"~'". kunne cjennomføres f.eks. ved pt1bud om at alle entreprenør- < --._~~.-' -~ ~.. _"~_.. _~.~_.. _...--~ kontrakter, traucportkontrakter og leveringsavtaler skal opprettes sl;riftlig hvor de overstiger et visst beløp,.oe at det i' Pil'"

10 '.I : 10 -, t r vedkommende kontrakter --.,..., ,._... inntal "-. --.,,,- en..,..._-.. nasl3us ""_."",,. om...,,_._._- at kontrakten..-.._ skal --- y psi.tecnes godkjennine av norsk pri~ndichet før utbetaling ~'..._., -...,---,." ~... ~...-_-... : "-. _._..----,' (slu.ttoppgjør) kan fin,n..q.. Q_ted" Dette er allerede 1 ngen. ri. / u'~st;:.;l~~i~~'[~j'~ ~~~'~~;f~;~t (tv Oreanisation Todt' sunderavdelinger rj i N~rdl~nd f~lkc, o~ syn~s U. virke tilfreclss~illende.,.. 2).iJn l~[)1.eli.qc ordrung ILS. etableres ved. a:rq,.q~ds3.vt8.ler. Gjel et'endo norske lannsbes L Cl:::2;lelser ml leg~os til [runn også for, arbeider for ~}:.1;:upas,j onsll9.kt en, og det ns. etablel.'es effektiv kontroll med at dette påbu.d overh:;lles. ----_.. _--:=:..-. ~~~----_.~--,,-_ ) Okkupn...!3E.p,$pa}:t CUP. QeJ~Q.Y for le'yjl~dgr.lidler... og. andre._t'():rb_~~ks:: varer av enhver art b;;r ilk~ tas av de bestjedne norske forråd, nen b:jr i <.le:n utstl'o:(,linl let OYerh8det er mulig dekkes ved imp8rt :fra Tys]'12~nd. 1L l..~~~~~.~~::.~?~:~.~.~:.~~~ør, i (~enutstrek.r!ing.~et er.!jlu~ig, få mest aulie av sin lonn i,!ysk :mynt. Disne penge bør ele gis an ~-... -_.-~._.-.~.. - -~...,. -.~. _~e~nine, til 8. sende hje:n til Tyskland i s:9areøyerr.ed eller til p4irørende. 5) i;ali 'ære persone): bør Ofså, i den utstrekning det er l1ulig, få endel av sin lann i form av "Kantineneeld", s~m iejen kan bruked i kantiner, offiserkasinoer o.l. hvor det som. selges mest I:.lUlig inporteres fra Tyskland. De som ik1-:.e ønsker å bruke lønnen på denne mlte bør få anledning til å veksle kantinern.ynten -i 'L,r<~k "11;Tnt ol.,i"",,; il" 6) Okku'pas,jo~sm8.ktcns :Deneeforbruk reduseres ved nedsettelse av ut[:iftene i den utstreknins dette på noen måte er mulig. Vell sij.en av en red~lk:3jon av okkupasjonsmaktens forbrul;: av norsk Ll;j'nt er det - S'JIil J':'oran nr;:!vnt - o[;så påkre-, vet ti.. få irang fra ~YG1:.L_... n<l 0[; de endre okku:rerte områder en større irmf0rsel av alle nodvendige livgforuød.cnheter, smrlig... I"'."_"h ".",,-..,.J levnedsmidler og r~varer, oe halvfabrikata oe driftsmidler til industrien og n~rincslivet ellers. Dette er nød.vendig både til d el:r:.in[: av,ncrgkc behov og til crotr.ltning av oklcupasjonsmaktens tidli[ere forbr~lk av n'jy"ske varebeholdninger. Det er klart at de vanskeligheter som. Norge står overfor på lilange Db. ter faller i trud Lled vanskelighetene i andre oklruperte land. Ut; ;;ll1.n el.' ocsi kla~ over at befolknineen i de okkuperte land må fimw sec i savn og vanskelit,::heter. Men. nar det gjelder de fina.nsielle for'hola. her i I~otge så er faren :for inflasjon så stor oe kouøekvcm;;3une aven evuntuell inflasjon :..~"""-.c:...:.'-_". ~.

11 '. ; - ~l - i Norge så alvorliee, ikke bare for Norge selv, cen ogs~ for de øvrige okkuperte land i Vest-Europa og derigjennom kanskje også for Tyskland selv, at det på det tnnotendigste b0r hensi1l1es til okku~98.sj(;nsm[tkten å yte oss den støtte i vart arbeide med tl. opprettholue verdien av den n.jrske krone soq. overhodet -er mulie. Det bør 0[38. nevnes at bkkupasjonsua.ktens store forbruk av n0rske varer oe; dem prekære vareknapphet for den norske befolkning oeså spiller en ikke liten politisk rolle, idet det Gjør det overordentlie vanskelib å tilveiebringe en mere forst~elsesfull innstilling fra befolkningens side overfor o1<.kupae;jons~2.y:tcn. o s l o, den 3. november Heil og S,sl. Per von Hirsch.

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 21631 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04N 7/04 (2006.01) A63H 3/28 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 20. årgang 4.4.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 20. årgang 4.4.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 21 20. årgang 4.4.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Penger og inflasjon. 1. time av forelesning på ECON 1310. 18. mars 2015

Penger og inflasjon. 1. time av forelesning på ECON 1310. 18. mars 2015 Penger og inflasjon 1. time av forelesning på ECON 1310 18. mars 2015 1 Penger og finansielle aktiva To typer eiendeler: Realobjekter (bygninger, tomter, maskiner, osv) Finansobjekter (finansielle aktiva):

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Innnhold. FinanceCube MakroØkonomi Side 1 av 8

Innnhold. FinanceCube MakroØkonomi Side 1 av 8 Side 1 av 8 Dette dokument er skrevet for bruk i seminarene arrangert av FinanceCube. Dokumentet må ikke kopieres uten godkjennelse av FinanceCube. CopyRight FinanceCube 2004. Innnhold. Makro Økonomi...2

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 232784 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G06K 19/07 (2006.01) A01N 2/00 (2006.01) A01N 43/00 (2006.01) A01N 9/00 (2006.01) C02F 1/0 (2006.01) C09D

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

Penger og inflasjon. 10. forelesning ECON 1310. 12. oktober 2015

Penger og inflasjon. 10. forelesning ECON 1310. 12. oktober 2015 Penger og inflasjon 10. forelesning ECON 1310 12. oktober 2015 1 Penger og finansielle aktiva To typer eiendeler: Realobjekter (bygninger, tomter, maskiner, osv) Finansobjekter (finansielle aktiva): fordringer

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 873 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61G 13/02 (06.01) A61G 13/08 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published..12

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Møter for lukkede dører STORTINGET

Møter for lukkede dører STORTINGET Møter for lukkede dører STORTINGET 1939-1945 DOKUMENTER OG REFERATER 9. overordentlige storting 1939-40 89. ordentlige storting 1940 Fortsatte 89. ordentlige storting 1945 UTGITT AV STORTINGET 1995 I kommisjon

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar)

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar) Innhold (klikkbar) Personalia for ansvarlige ved undersøkelsen..............................................5 Innledning........................................................................6 Noen kommentarer

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2376879 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G01J 1/0 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.09.07 (80) Date

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

AIS Sydvaranger. Prospekteringsavdeling. Tlf: 538976-120518 Nordraaks vei 2. 1324 Lysaker, Norge INTERN RAPPORT. ArtalI sider 16 DATO: RAPPORT NR:

AIS Sydvaranger. Prospekteringsavdeling. Tlf: 538976-120518 Nordraaks vei 2. 1324 Lysaker, Norge INTERN RAPPORT. ArtalI sider 16 DATO: RAPPORT NR: 3. I INTERN RAPPORT AIS Sydvaranger Prospekteringsavdeling. Tlf: 538976-120518 Nordraaks vei 2. 1324 Lysaker, Norge DATO: SAKSBEARBEIDER RAPPORT NR: K. Berge KARTBLAD :3214 ArtalI sider 16 RAPPORT VEDPORENDE:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "T llingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

Forskningsrådets bruk av bibliometri

Forskningsrådets bruk av bibliometri Forskningsrådets bruk av bibliometri NARMAs vårkonferanse 14.04.2014 Stig Slipersæter Forskningsrådets arbeid med bibliometri Finansierer datainnkjøp, kvalitetssikring og analyser ved NIFU Del av Forskningsrådets

Detaljer

Skrevet av Johan I. Holm fredag 07. november 2008 14:24 - Sist oppdatert fredag 07. november 2008 14:36

Skrevet av Johan I. Holm fredag 07. november 2008 14:24 - Sist oppdatert fredag 07. november 2008 14:36 Alt tyder på at Storbritannia ikke blir med i pengeunionen og Euroland, hvor heller ikke Danmark og Sverige befinner seg. Hva burde dette bety for Norge? Å dømme etter mangelen på balansert informasjon

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2334984 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. F21V 33/00 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.10.05 (80)

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 28448 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 213/81 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 1..26 (80) Date of The

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks valutatransaksjoner NR. 1 2016 MARIE NORUM LERBAK, KRISTIAN TAFJORD OG MARIT ØWRE-JOHNSEN

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks valutatransaksjoner NR. 1 2016 MARIE NORUM LERBAK, KRISTIAN TAFJORD OG MARIT ØWRE-JOHNSEN Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks valutatransaksjoner NR. 1 2016 MARIE NORUM LERBAK, KRISTIAN TAFJORD OG MARIT ØWRE-JOHNSEN Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ODDERNES 1012 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ODDERNES 1012 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ODDERNES 02 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELTRR I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SETSKOG 0223 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SETSKOG 0223 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 10 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SETSOG 0223 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2231998 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. E21B 17/10 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.10.05 (80)

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 19. årgang 30.8.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 19. årgang 30.8.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 47 19. årgang 30.8.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAUGESUND 1106 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAUGESUND 1106 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAUGESUND 1106 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2182721 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04N /33 (2006.01) H04N /74 (2006.01) H04N 9/31 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2616307 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. B61L 29/28 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2016.03.07 (80)

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEIGEN 1848 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEIGEN 1848 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEIGEN 1848 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellin.resultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sulitjelma og omegn Turistforening søker om tilskudd til særskilt tiltak - arangementet ((Opptur)) for ungdomstrinnene i gruskolen.

FAUSKE KOMMUNE. Sulitjelma og omegn Turistforening søker om tilskudd til særskilt tiltak - arangementet ((Opptur)) for ungdomstrinnene i gruskolen. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JoumalpostID: 13/2406 Arkiv sakid.: 13/572 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Diftsutvalget il Sak nr.: 029/13 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Stig Løvseth I Dato: 10.04.2013

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VERDAL 1721 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VERDAL 1721 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VERDAL 1721 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2248674 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. B42D 15/02 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.10.19 (80)

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kort om Norges historie

Kort om Norges historie Kort om Norges historie Vikingtida Årene mellom 800 og 1100 e.kr. kaller vi vikingtida. I begynnelsen av vikingtida var ikke Norge ett land, men besto av mange små land med hver sin konge. I år 872 ble

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2297674 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. G06K 9/00 (2006.01) G06K 9/36 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. www.sipalki.no OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. {.

ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. www.sipalki.no OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. {. Osl Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvrsen Libakkfaret BB, 1184 Osl +47 95100991 / sipalki@sipalki.n / www.sipalki.n OSLO SIPALKI KLUBB www.sipalki.n HI {.i(b_ -tr [lff'*t*,.u,, PROTOKOLL

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Att.: Jostein Skår/Christian Lund OFFENTLIG VERSJON Vår ref: Deres ref: Oslo, 13. februar 2011 Saksansvarlig advokat: Trond Sanfelt VARSEL OM VEDTAK

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KRAGERØ 0815 STATISTISK SENTRALBYRA - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KRAGERØ 0815 STATISTISK SENTRALBYRA - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RAGERØ 0815 STATISTIS SENTRALBYRA - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 22246 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. B41J 2/0 (06.01) B41J 2/17 (06.01) B41J 29/38 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVOLVÆR 1806 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVOLVÆR 1806 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVOLVÆR 806 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERN)ER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående 4 - Prognoser"

Detaljer

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Økonomiske perspektiver, årstalen 9 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Penger og Kreditt /9 Figur Aksjekurser. Fall i alle land og markeder. Indeks.. januar = a. Aksjekurser Fremvoksende

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer