SNO 0]) I. Innledende bencrkninger. 3. Kredittutvidolse til produktive formål. 4. Okkupasjonsmaktens pengeforbruk. 5. VaremanGelen i Horge.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO 0]) I. Innledende bencrkninger. 3. Kredittutvidolse til produktive formål. 4. Okkupasjonsmaktens pengeforbruk. 5. VaremanGelen i Horge."

Transkript

1 t 3: j/. Lj ]) P. M. angående stigl1inc:;en i seddelon10pet og risikoen for infla.sjon. Fremstillingen er delt 1 følgende avsnt tts _ I. Innledende beuerknincer. II.Pengeoarkedets utviklinrr. l. Seddelomlapet. III~ 2. Prisstienin[en. 3. Kredittutvidolse til produktive formål. 4. Okkupasjonsmaktens pengeforbruk. 5. VaremanGelen i Horge. 6. Tilliten til kronen. Forholdsregler fra norsk side møt inflasjon. z::::::::==~_ IV. Forboldsregler fra tyf3j~ I. Innledende bencrkninger. side mot inflar> jon i Uorfie. Som følge av okkupasjonen har vi få.tt en veldig stigning i seddeloll.løpet samtidig som vi har ~~tt en stadig større vareknapphet. begge deler medfører fare for inflasjon. Jeg vil med engang presisere at ingen i den norske Regjering eller i Partiet nsrcr noe ønske' om at antallet av de tropper som holdor; i norge for landets forsvar skal reduseres, eller at noen av de befestningsarbeider som pågar langs vår lange kyot skal innstilles. Alle er' vi klar over no~v~er:.digheten av okkupasjonsmaktens innsats her i landet til forsvar av Europa og dermed også vårt eget land mot bolsjevikene og deres allierte. Den finansielle utvikling går imidlertid no så sterkt i ugunstig retning at jeg finner det piikrevet å fremkomme med en redegjørelse for hvorledes den finansielle situasjon er i dag og hvilke midler 6Clm bør komme til anvendelse for å motvirke de tendenser til inflasjon som foreligger.,. - '

2 Il. Pene;e1::larkec1ets utvikling. 1.Seddelorn.lc )ret i li0rce III i arene omkring milliancr kroner, men bceyndte deretter å stiee oe var pr. 31. au[l"!.st 1939, altså u.."lliddelbart før krieslltbrud;.let, kommet opp i ca. 505 millioner kroner, et etter våre forhold me~et h~yt tall. Etter okl:upg.dj:hlen er seddeloml:,>pet tått stadigviqore oppover. Ved utgangen av 1940 var det s~ledes k()j;'~mct opp i ca !:lill.kr. og steff i 1941 ::n.ed ytter IILere ca. 489 millioner kroner, til ca millioner kroner. Denne bevegelse er fortsatt i 1942, s~ledes at sed-. delo:}ilc:pct pr. 30. sept81:1ber 1942 lltc:jorde,ca millioner :kroner. Stl.gninccn fortsetter frerrrdeles, om enn tenpoet synes il ha avtatt litt i den senere tid. r tiden fra 31. august 1939 til 30. september 1942 (vel 3 ~r) er ueddeiouløpet således stecet ned ca uillioner kroner eller ca. 280,4%. Dette blir i gjennomsnitt ca. 38,5 millioner kroner.p~. båned eller ca. 7.61~. Dette or etter norske forhold helt eventyrlige tall. Stignineon i sedrlelom1øpet har også vært maset større 1 Horge enn 1 andre land. En hitsetter til s2uliaenliening folcgnde oppgave (1 millioner av vedkomende valuta): Uoree IUll.n.l{r. Danuark Finnland Sverige Tyskland England U.S.A. Mill.d.kr. I,:tll.FI.1 Mill.sv.kr. Mill.lill 1.1i11.5: Mill.i ' ~9,f21_.~9~2~i. 8~4~7~ 8~.~1~6=1~1_)~1~.~8~3_2 ~2~2~.0~3~7~ ~83~8~~1~3~.7~O~8 stigning i )ct. fra til sept. l' ,8 I ====r=='=============j==~hc##=ij======f*='='====.=======*========a====.=,===========-===-=======rm==ql l) til aucust SeQdelomløpet er steget mest i NorGe (280.4%). Stigninten er mmjoc Htørro enn i Finnmand (260.etv), til tross for den Yeldige påkjenninc Dom kr1bcn har medført for dette land. I Danma.rk er seddelomløpet øket med henimot 1/3 del og i Sverice bare liod bertimot 1/5 del i forhold til i Noree. 0knineen av se:j.ueloruøpet i Tyskland er ikke mere enn ca. 36% av stignin(en i Norge. For England og U.S.A. vedkoiillllende er forholdet ca. 20% og c:a. 38%. N&r en skal bedønme seddelomløpet m~ en også se hen til innskuddene på folio 1 Norges Bank samt

3 " "I Il r I.I l,'f stigning 1 prosent fra august 1939 til juli 1 42,/ EnBrospriser Leveoffikostninr;cr ~ ~ Norge 75,2 46,1 l) Dar;Jllark 91,9 Finnland ,2 2) ) Sverige Tysldund 6,5 l) 7,1 4) ETI..gland 51, ) U.S.A. 31, l) til juni 1942, 2) fra juli ) fra juli 1939 til mars ) til febru.ar ) til okt:>ber 1941 Av de 1'12irmest~ land s}:u.lde Sverige stå litt gunstigere og DaruIi.urk oc Finnland u.gllnstieere cnn Borge. Deregnint;er av leveomkostninger er forøvrig meget u.sikre i tider som disse. Det IJ.å ku.nne fastslues at den voldsomme stigning i sedd.elo;~lløpet, innentaende på folio i HJrges Bank, saut almenhetens innsidldd i atsj e~ og s:patrebankone ikke i vesentlig grad skyldes prisstigningen. 3.!redit,tutvidelse );i1 produ.kti"{.9 for.wfll har heller il.ke funnet sted under oklupasjoneri i vesentlig utstrekning. Etter Bankinspeksjonens m&i~cdgstatistiki< Lltgjol'de aksje:- or; sj:;arebankenes Damlede u.tlån l)r. 30. juni 1940 ca , l,millioner kroner. DisDo utlån er Er. 31. au.r;ll.st 1942 sunket til ~ 941,3 millioner krone!.: eller med c;:~. 41, :;;1. Noreeo Banks utl~n og diskonterincer utgjorde iir. 8. april 1940 c;=t. 312 Qillioner kroner. Utl&ncne stec noe den forste tid etter okkupas jonen og var pl~. 31. mai 1940 k0i1y,lgt o p:;:) i ca. 421,4 Dillioner kroner. Senere er utl~none gått stadig nedover 0b var pr. 31. august 1942 ko~net ned i bure ~a. 28,5 millioner kroner eller ca. 9~ av lttlilnet pr Det kan således sides fast at stienincen i seddelom1upet ikke skyldes kredittutvide1ee til produktive forrnal. 4. Okkupasjons1'ii.akteno pengeforbruk har vært enormt og intet tyder pil at det Yil gå nevneverdig ned i den ndi"'.lleste fr::--lliltid. Fr. 22. oktober 1942 hadde okktlpasjons-

4 / I,./" /1 l /. "'""..,'.- :.do ~.~.,,:....'~...,..,' ''"'.f', ;;-:- ;;-'''.-'--: "l";, 'A"':" N...e"~~lI:t "'~."'.I!.!!...;:!'.. " '~:'~'1:...: '.t.""wl'';'-rw.. ~"~ ~,..,.:-!.:..!~~~.. ~~!!!:.'I..t:."';.,.,.3' ~~:""''''''':'!'''''''''''''''''''':;\Ø~';'~~'''''''~~._t.;~~; i":~':~:!..:... ~~\, Aksje- og sparebankenes innskudd fra aloenheten. Disse midler vil kunne trekkes ut, når innskyterne ffrr behov for pengene, og vil 1h så fall med.f.0re en nogen1unde tilsvarende ytterligere forhøyelse av sec1d.elo::11.zpet. Innskuddene på. folio 1 norges Bank var den 8. april 1940 (daeen før Ok~(up.'18jonen) ca millioner kroner. Ved utgansen av 1940 var de ko:ninet opp i ca. 600,8 oil1ioner kroner og" p:!'. 31. dese::lber 1941 i ca ,8 millioner kroner. Den 31. au,~ust 19~2 utgjord.e folioinnskuddene ca ,7 millioner kroner. Mi6ler innaståenje på folio for okkupas jonscakten er iicke nedre~,;net i disse tall. I de ca. 28 måne1er som var hen~ått siden okkupasjonen, var innskudde y ' på folio s~ledes steget med ca ,2 millioner kroner eller ca. det 2 åobbelte. Dette blir i ~;jenno~snitt ca millioner kroner pr. måned eller ca. 8f2~. Av foliomidlene pr. 31. juli 1942 tilhørte ca ,9 millioner kroner aksje- 08 sparebanker sa!:lt andre institusjoner og p.;;rsoner, mens ca , 5 mi11io~'ler kroner dispanertes av staten ved Finansdepartementet (herunder "Dotverdienav statsvekslene ca ,7 millioner kr.) 05 ca. 165,6 millioner kroner av claarfne instituttet. Etter Bankinspeksjonens månedsstatistikk utejorde aksje- 05 sparebarrkenes innskudd fra almenheten (på folio, sparevilkår og 6 L'1uneders oppsigelse ) pr. 30. ju..~i 1940 ca ,7 millioner kroner. Disse innskudd er pr. 31. a~gust 1942 steget til ca t 3 millioner kroner eller med ca millioner kroner (ca. 56'''q. 2. Prisstignin~:cn har, ~om f:.:rlze Hven gjennon:jåcnde eff'ekti v rc;3ulerin; o~:; kontroll, v~rt forholdsvis rr:oderat. pra au3ust 1939 til j~li 1942 er enarosprisinde~scn'stecqt fra 98,4 til når en~tospri3en i 19'5 settes ~ette er en sti~ning pu ca %. Indeksen for leveomkostnin5ene er :fra juli 1939 til juni 1942 gått opp fra 100,8 til 147,8 eller med ca. 4G,1~. En hitsetter til sam:c'!en1izning følsende 0PP2:ave over engrospriser og leveookostniuger i andre land:. '.

5 .,. li I' l I J '/ ma1:ten hevet følgende beløp 1 Nerges Bank: Trttkket av Reichsko~isGD.r1at kr Trukket av WchrIJ.D.cht...n tr Motverdi av R.K..K.Schcine Diverse overførslor fl' " l,al t disponert i Norges Baills. kr. 5. tn Herav er etter henstilling fra Reichskom.missar midlertidig dekket av den norske stat: kr fl " It " 650.0UO.OOO kr Innbetalt av Clearinginsti- t I.l t tet _. "...;;1;..;;5;;.;:1;;...;;..6;;..0;..2;;;..:... 0.;;..0.;;..0,;;;... Til debet for liauptvex~;,al t ung dor Reichskreditkassen tt kr I tillegg til de ca. 5,8 milliarder kroner som okkupasjonsmakten har trukket i Norges Bank ko!lli1j.er bl.a. følgende beløp som er u.tbeta1 t av statskassen: l) Kap. 1174, post l, Eiendomrncr tatt i brll.k av Deutsche 'i. ehrmacht (pr ) kr ) Il 3) It 4) fl 5) It ti 996, 1173, Il 2, Eiendum.n::er tatt i bruk, av R(~ich8koiil.lilisBar (pr; ) It It 6, Erstatnin~er, leiebeløp, avsavnscod tgj 0ring ft Stl!tsbanenes tilrouehavencle av Die Deu.tsche t~ehrmacht pr ~ 1173, Telcgrafvcl'tot s innt ektsto.p f:~. m. vedk01::mencie den tysl:c ok1tupasjon pr. 30. jllni T i IlE]. rrr:r;: en ~~: };:r I J:: m:ca li t~~ Den norske stats ukentli[;c forul. udcl til okku-, pasjonsmakten har i don senere tid (fra 15.e ) svinget mellom ca. 400e ca millioner eller gjennomsnittlig ca. 50 millioner kroner pr. uke. Skal dette fortsette på summe måte vil den årlice utgift utgjøre ca. 2,5 millia.rder.. Da Norees nuojonalinnt-ckt pr. ur for tij.en kan ans1åes til ca. 3,6 L'lilliarder (den sbnlede antatte inntekt var i 1941/42 ca millioner kroner), vil dette si a~ fprskuidene til okkupusjons;;ia1-:.ten nu over~_tiger 2/3 av nasjonaj.

6 ./ Ol./ f, I, - 1. _ Dette okkupasjonsmaktens enorme pengeforbruk gar til rene l{onnu.'1ls j :ms:forrr.f.'.l, såsom avlønning og forpleining av soldater, ;:~ij.i t re nnle-lu'::, op~:kjøp av materiell m.m. Lit_ leegene er - såvidt en hnr l~unnet brincc i erfaring - større enn i noe annet ol.up~ert land i forhold til folkemen[den, og lifcer s-pesiol t moe-et h0j r ere Cl:.n de tilsvarende utgifter i Dar.mark, Bom det lieegr nær::lest å sa.m.i!l'?:nlitne med. Folgen av OYJcUYi"::tSjonsI.!:aktens :.::t::l:re reneeforbruk er at landets fincmsielle.~.-.._ ~.,,, "..,.~..._..._.._._.. ~_... _._... M._._.... _._.._._." '" stilling er alarmergnd.?~". :Det er okktlpd.sjonsmf.~l\."tens når satt ubegrensede bel1'::v for bctulinc:sy:1idler son er 8.rsa~cn til den abnorme stignine i aeddelomlopet, folioinns;w.ddenc i Norges Bank og almenhetens innstudd i aksje- oe s~arebankene. 5. y'a.remaucelen i :~o:q;e er nu katastrofal. Våre grosnistlagre oc detal j luerc a[. bu.t 11.:', er e:r praktisl-c talt t:.jmme. E~ringssi tu3.sjonen er beter...kclig, sc;:rlig i do større byer. I store deler av l~ndet vokser kcdannelsone utenfor butikkene i en alarmerenj,e graa.. 1)er kje:,:,pcd fo:::--ir!elig om de varer som kommer til de ha.nd.lenae i løpet av Q::tgen. Ofte hender det at kjopere ao~ har stått i kø i tieevis for & forsøke å skaffe seg livsfornødenheter eller annet, har m~tte~ ga hjem med uforrettet SE~k. De~_E~?!~... y?-rema~g91. nky'~_~.~.~..,d E:f.:? _!l~dl~ne~~.. ioport..?g... :i.~:le1il..andsk p~oduksjon, men?en_ sky*c.1-f7.9.. ~y~.~e~j.~~~& _._- '--~.- _._--_._-- _ ,-"' grad okkup?-sjonsm.aktens store f::;rbrtlk..d.et foregår i virkeligl fh~terl~~--'ut~;;;~i~e"~~ l;~~det i e~' m~legtol~k-~som-~'~;;:-e;'-si'd--;:'-.il styl{ke i v~r~_.lq..ng.~_!:::~~!g!.!,? Mot, osten er IfHauptverwaltu1Jg de. ),,.., ,... -,, H..._ Reichskreditkassen'J1s doletsaldo på forskuddskontoen hos Norges Dank, pr. 22/ cu. 4,3 milliarder kvoner. 6. Tillltp.n til ~ro!}~ var lenge forbausende god, men det lar seg ikke nekte, at en ViS8 skepsis etterhånden gjør seg gjeldende. Det er dog frelildeles ro om vart pengevesen. Etterhvert som alle varer forsvinder og det stadig blir vanskelilere å f~ kjøpe selv de nødvendisgtte livsfor nødenheter, m& en imidlertid regne med at tilliten til kronen etter hlnden kan SVikte, og at inflasjonen oc den panikk som er uundgåelig forbundet herued vil komme til å tre stadig tydeligere fram. Skulde tilliten til den norsk-e kmne bryte:, sarr.j!len, rioikerer en at inflasj onen l:an bre seg også. til andre. okkuperte land i Vest-Europa og få skjebnesvangre følger. a.

7 .,... : i lir. ForholdsreFler frr n,?.inl~ side mot inflasjon. 2)et mil v:.;:;re klart at de enor:ne oklcupasjonsutgifter og den ds::-av føl,:;en~~e sterle utvidelse av seddelomløpet m.m. innebsrer e~ necet stor fare for inflasjon. En har derfor med de til rådir;het stående nidler, og i for:3tåelse med okku- '.. 4>1. t d 1n~ acjons on ensen. Det er nu SC)::1 før her:sij:t en!i to. alle forr1::1st j enlige skridt. PrisroC'ulerin[j oe priukontr'jll blir stadig mere effektiv. En er i'orberc<lt pi ytterlicere _I. Gkjc~~pe priokontrollen i den utotre1::1illg de.tto ansees p~krevet. Rasjoncrin{~ utbygges stadig videre. av alle viktigere furbru.knvcu'er er gjennomført og ~0n~oli t ill en er f. t. pral:tifjk talt lønn3stopp og det er meninten fortsatt il h-::lde denne linje. Statens utr~j..:.ter søkes mest mulig presset nedover. SkE:tteIlolitikken begt:1r i å opprettholde den hårde beskatning Of; søke a fa best I:lu1ie; kontroll med at all inntekt virkelig lwmmer under beskatning. Ei tt best erjl1elser om s&]rsld1 t s}::.a. t til staten på inntektsstigning fer buxdsjetterminen 1941/42. Ved forordning av ble det Ved lov av er det gitt slike bester:tme1scr for budsjetterulinen 1942/43. disse bostenmelger - som komm.9ri ti1leeg til de vanlige bestemneiser om kor..munc- oc; statsskatt - legger staten beslag på en stor del av den inntcktsfjknine i Ved 1941/42 og 1942/43 8)Irl overstiger normaj.inntel:ten, etter en skala som stiger fra' 20% til 80~-:. Noen øknlng av skatteby.r den er u.eppe mulig. Vimlonopofuo.vr.-i:::--ten o.l. er ckot sterlt. Omsetninr:såvgiften er nu oppe 1 l,... En cd.or pf:. denne melte å ta inn igje~ i form av skatter og avtsitft:tor noet mulig :,l,v det unaturlig økede seddelonlop. Ved opyjtflcelse av store faste og Ii1id1ertidBe l!n saker en stadig ~ sterilisere mest mulig av seddelomløpet. Dot nd - i Jen u;strcl:ning det er mulig - sør- }} ees~.større tilc~~'f,'-;'~'f;;b~~ic'~"v;:;~';;'t'~i ~u'biik~~_c~'d~'tt~--'_w ;;en o:ppg~ve"'s~~ ti11ic;ger :Por3Jrningsdeparten: ~ntet. Ved større ielport,.sc"3r1ig av råmaterialer og hal vfabrilcat~ og ved stimulering ~v den innenlanddke prodllksjon, mt';. det sørces for at, publikum i størst I!mlig utstrekning får noe il bruke sine penger til. De beløp for hvilke man illldortorer bør om mulig krediteres Hauptverwaltune; dc-;~tiql.~l{-;':~~i~~_~s~~n;-~lzo-;t-~-'i-ir;-;g;; -n-;~~--" ~ ~_...,..._. J. ~

8 ._.....~-.-_ ~... I. I /..'.. N. o - Skal tilliten til pengenes kjøpekraft opprettholdes mtl der ogs:t VC2re noe å få kjøpt for penee!1e. Hvis m.a.n ikke finner en utvei til å gjennomføre dette, vil tilliten til pengenes kjøpe1:raft uveeerlig - før eller senere - fqrsvinne på tross av prisl:ontroll os alle de andre forholdsregler som tas for & motnrbeide inflasjonen. Da faren for inflasjon, på grunn av hva der foran er redegj~rt for, her i Norge er særlig stor, og visstbo~ betydelig større enn i de fleste andre okkuperte land, mener jeg der bør legres BErlig vekt på at den sivile befolkning 1 Norge [is anledning til å benytte noe av den overordentlig store kjøpekrnft som i forholdenes medfør er skapt til iallfall å ' kunne lrjclle.!l2.2 fol' sine banger. IV. Forh')ldsrcf;:ler fr.c~ tysl~ Bide [lot il?-flasj on i!torge. Alle nor3ke bestrebcl~et for å hindre inflasjon vil dog være more eller uin ire fcrgjvves, hvis en ikke sar:ltidig _s_.=_~.~_.~.... _._.. ~~~~;I~~;~~;_;~;i~.;~~~E:;;:j;.~i~~r~~i:~:~~Sf~~e~~ "ll~~i~ I et tid.lieere promemoria. angående "Die AuslULen de:!' Norees Bank an die 0kkupationsmacht ll har en bl.a. uttalt: tillian teil t selbstversttindlich die Xnsicht des ~ Reichskorunissars, dass es von der [rossten Bedeutung ist die schiidlichen Wirl:.uncen e3.er Krodl tauswei tung zu bekhmpfen, die als I<~oIGe der Okkupation zu bci".1rchten. sind. ])ie fortw:ihrende Steigerung 1m NotentJ..lJ.lauf und. in <len Eit,laroen des Publikums bei den ]Janken ist b ~)oncl(;rs beu.n.ru.hicond..die r;;,ogl:i.chkei t ein..~r ~ ~.. _. -.-._.. _.-".---'---.., '"... _~ in uas?ro1jlem hineingreifgnde Erleichterung lief,t in einer Be? ~ i e s ~.L~I1~.. C) cl er he ~:~~;et z-ung de;a ~o~4: ~~p~h~-'de r Okk~;~- _~.,..._ '. _....._...-_--..._.. _._.. tionfj~lo.cht. " _-....,~_._., v_.._._.~.~'- _._.. y.~,... _... _ At utgiftone er es. store skyldes Norges særskilte geo=politiske ~tilling. Det er i denno forbindelse nok li peke pa at det norske fastlands kystlinje (uten hensyn til fjorder og bukter) el'" ca. 3.40G km., mena kystlinjen fra Danmarks sydgrenne til Bpania er ca km. Regner en med fjordene,,:r den nornke kyst ca km. Hertil kommer alle øyene som ytterligere forlenger kystlinjen med flere tusen kilometer. I den krig som påg~r utgjør norges kyst langt mere cnn halvparten av Europas front mot vest. Det er Horge.som foreløbig ma tilveiebringe en vesentlig del av midlene til den,- mili tære utbyc;ning av denne veldige kyststrel~ning og midlene..---

9 ,. _. ~... _._. _'_._.~._. '.~.._ '_... _~ ~-, ~ ~. '~.,...,~ --,--~ ~._~ r. -~._~ il i ' / til underhold av de nødvendige tropper til denne kyststrekninga forsvar. Dernest mu. man være oppmerksom på at den nordligste del av Europas østfront ogsd lieeer like innpå norsk territo~ riun. Endelig vil en herivise til at oeol Norees grense mot øst - for alle ev9ntualiteters skyld - m&. være sikret. En vesentlig del av utciftene til alt dette bæl'es av Noree, hvis bef'olkninc; utcjør knappe tre millioner nennesker. Av okkupo.sj ons;j.clktells samlede forbruk hittil ca. kr. 6 milliarder har den norske stat midlertidig selv dekket ca. kr. ~,6 milliarder. ~esten ca. 4,4 milliar~er kroner står S:JI.1 foran nevnt son et foreløbig f'orc~~udd i Norges Bank. peuq,n nc',')pe vc::re tvilsomt at noree er det' i land i Europ.~ soo - i8.11;fall> 0konorJ.i~t (wirtschaftlich) og fi- ' p.anelel t - bc.:rcr det t,vup3te l,?ft i den nu pågaenje krig (am Schwersten beteiligt im.'kriege ist). Det er 11:ho rimelig at et så li te land som I10rge sltal btjre en sa 'stor andel av krigsllttiftene GOLl det nu b~:rere Sel vo~_~et v8sentl it:ste 8;y.p~dtQ?as j onsnal-::tens pengefor-,...-- ".,... ~...,. ~~_ "'._~... ~ -, '...,~ -"...''"',.~... _._.~~.,-. "'~,--~,...,,., "'<"'-'... ~".. -_._-...- l _~~~~~1.~~.~.1'J o rqe.~, et::a\ t C: s... ~?m_~():e~~.~~æ~~... ~~,::~J~~~,~.!._,~~... ~~._ ~~~_.~~?:~~:- il vel l:lart at dette store pent."eforbruk ikke kan fortsette som I hittil uten"-at -;-;lkct vil kor,.m-~-tii" å iid;-:;i;k;iig-;;d~-~d~';sutei,~_'.h... _... _. _? "",...,., _,.,. ",' :'"..., '" _.- - ~~-~---- ' ~ '_~_~"'h 4J -..,. L-.-..., _...., ~~-~.~~""~...-..,.,..._.. ~.. -._-. vil isåfall inflas jonen Vtcre et fa:::tum om kortere eller lengere _.. _...,_'. _., ~, '~... _., ~. _...' - _o',-." "_.. _. '. '," ".~_...,_._. -., _.-, ".o/!"'~ tid. i O~J?8.s.ion8maktens store nenzeforbru..'k må 3kjære( 1/{~?:_k_a_l_t_n_e_Ch i den u tstrekning dette på noen nåte er mulig. f Spørr;:m.ulet har fra norsk side gjentagende ganger vært tatt opp med okku.pasjonsmakten of, det har vært stillet i utsij;:t at der s2~1l11e inntre en bedrince l1en utviklingen har fortsatt i suz:ail'2e uc'uhjti[el retnine oc okkupasjonsutgiftene og secldelomlopet har n :idd en hoyde Gom er helt avskrekkende..~_. EU.,vGDentl ie n8,d8,!", jur,ina:_~y o)-;i~.tj.:9a.~j?nshaktens _ _w ~_~ ~... _._. pengefo2'bru1c oj-:ulde siividt sltjønnes kunne oppnåes ved følgende forholdsrq::;ler:..jl ~,?~... ~~:nnc:~~ >?yes fre. tysk.,~.j~d~. ef.fe~:tj.. y', _pri:>.kontr::;l_ll.!!led,.. -~-,,-'- alle okkupas jonsnal:tens._inn}::j?,:9, clltrepre.na;,~orl:~r~ter, frakt-, --- -_._-_ ~._-_.""--,_ _.. '~ -..,'. - ~ a.vtaler l!:. v., slik at gj sldcnde no rake,,pri sbe~teom.elser-,blir" bef~iet og b~t~ii~g;~- ~-;~;;~i~..-b; ;~i'~tller. ' Denne laå omfatte _...---~-_.. -- ~-_._._ ~ "",~. -~... ~-_... ".' -'.. Wehrmacht, Organisation Todt og sivile tyske firmaer. ~, ~ske pristiw?dighej.9-ljj.lvl~r d~~_l!!.r.)rg.!1 ej,q.:rh2..~d..1.1 te el~_cr ". intet kunnet ut_r~"!;.~e. norske prismyndieheters bi_st...:':!:nd ny ----~_.._----~~.. ~_ _.-..._... - '.,... ",~..., _... "--'--"~'". kunne cjennomføres f.eks. ved pt1bud om at alle entreprenør- < --._~~.-' -~ ~.. _"~_.. _~.~_.. _...--~ kontrakter, traucportkontrakter og leveringsavtaler skal opprettes sl;riftlig hvor de overstiger et visst beløp,.oe at det i' Pil'"

10 '.I : 10 -, t r vedkommende kontrakter --.,..., ,._... inntal "-. --.,,,- en..,..._-.. nasl3us ""_."",,. om...,,_._._- at kontrakten..-.._ skal --- y psi.tecnes godkjennine av norsk pri~ndichet før utbetaling ~'..._., -...,---,." ~... ~...-_-... : "-. _._..----,' (slu.ttoppgjør) kan fin,n..q.. Q_ted" Dette er allerede 1 ngen. ri. / u'~st;:.;l~~i~~'[~j'~ ~~~'~~;f~;~t (tv Oreanisation Todt' sunderavdelinger rj i N~rdl~nd f~lkc, o~ syn~s U. virke tilfreclss~illende.,.. 2).iJn l~[)1.eli.qc ordrung ILS. etableres ved. a:rq,.q~ds3.vt8.ler. Gjel et'endo norske lannsbes L Cl:::2;lelser ml leg~os til [runn også for, arbeider for ~}:.1;:upas,j onsll9.kt en, og det ns. etablel.'es effektiv kontroll med at dette påbu.d overh:;lles. ----_.. _--:=:..-. ~~~----_.~--,,-_ ) Okkupn...!3E.p,$pa}:t CUP. QeJ~Q.Y for le'yjl~dgr.lidler... og. andre._t'():rb_~~ks:: varer av enhver art b;;r ilk~ tas av de bestjedne norske forråd, nen b:jr i <.le:n utstl'o:(,linl let OYerh8det er mulig dekkes ved imp8rt :fra Tys]'12~nd. 1L l..~~~~~.~~::.~?~:~.~.~:.~~~ør, i (~enutstrek.r!ing.~et er.!jlu~ig, få mest aulie av sin lonn i,!ysk :mynt. Disne penge bør ele gis an ~-... -_.-~._.-.~.. - -~...,. -.~. _~e~nine, til 8. sende hje:n til Tyskland i s:9areøyerr.ed eller til p4irørende. 5) i;ali 'ære persone): bør Ofså, i den utstrekning det er l1ulig, få endel av sin lann i form av "Kantineneeld", s~m iejen kan bruked i kantiner, offiserkasinoer o.l. hvor det som. selges mest I:.lUlig inporteres fra Tyskland. De som ik1-:.e ønsker å bruke lønnen på denne mlte bør få anledning til å veksle kantinern.ynten -i 'L,r<~k "11;Tnt ol.,i"",,; il" 6) Okku'pas,jo~sm8.ktcns :Deneeforbruk reduseres ved nedsettelse av ut[:iftene i den utstreknins dette på noen måte er mulig. Vell sij.en av en red~lk:3jon av okkupasjonsmaktens forbrul;: av norsk Ll;j'nt er det - S'JIil J':'oran nr;:!vnt - o[;så påkre-, vet ti.. få irang fra ~YG1:.L_... n<l 0[; de endre okku:rerte områder en større irmf0rsel av alle nodvendige livgforuød.cnheter, smrlig... I"'."_"h ".",,-..,.J levnedsmidler og r~varer, oe halvfabrikata oe driftsmidler til industrien og n~rincslivet ellers. Dette er nød.vendig både til d el:r:.in[: av,ncrgkc behov og til crotr.ltning av oklcupasjonsmaktens tidli[ere forbr~lk av n'jy"ske varebeholdninger. Det er klart at de vanskeligheter som. Norge står overfor på lilange Db. ter faller i trud Lled vanskelighetene i andre oklruperte land. Ut; ;;ll1.n el.' ocsi kla~ over at befolknineen i de okkuperte land må fimw sec i savn og vanskelit,::heter. Men. nar det gjelder de fina.nsielle for'hola. her i I~otge så er faren :for inflasjon så stor oe kouøekvcm;;3une aven evuntuell inflasjon :..~"""-.c:...:.'-_". ~.

11 '. ; - ~l - i Norge så alvorliee, ikke bare for Norge selv, cen ogs~ for de øvrige okkuperte land i Vest-Europa og derigjennom kanskje også for Tyskland selv, at det på det tnnotendigste b0r hensi1l1es til okku~98.sj(;nsm[tkten å yte oss den støtte i vart arbeide med tl. opprettholue verdien av den n.jrske krone soq. overhodet -er mulie. Det bør 0[38. nevnes at bkkupasjonsua.ktens store forbruk av n0rske varer oe; dem prekære vareknapphet for den norske befolkning oeså spiller en ikke liten politisk rolle, idet det Gjør det overordentlie vanskelib å tilveiebringe en mere forst~elsesfull innstilling fra befolkningens side overfor o1<.kupae;jons~2.y:tcn. o s l o, den 3. november Heil og S,sl. Per von Hirsch.

Rt-1962-273.

Rt-1962-273. <noscript>ncit: 10:04</noscript> Page 1 of 7 Rt-1962-273. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1962-03-10 PUBLISERT: Rt-1962-273. STIKKORD: Skatterett - den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: En disponent og hovedaksjonær i et fondsmeglerfirma

Detaljer

SNO (1956) Tilrådi,l[j fra Utenriksdepartementet 13. januar 1956 godkjent ved K7'Onprinsregentens resolusjon samme dag.

SNO (1956) Tilrådi,l[j fra Utenriksdepartementet 13. januar 1956 godkjent ved K7'Onprinsregentens resolusjon samme dag. Utenriksdepartementet. St. lueld. nr. 5. (1956) Norges deltakelse i De Forente Nasjoners Økonomiske og Sosiale Råds tyvende samling, Geneve, 5. juli til 5. august 1955 samt New York, 5. til 15. desember

Detaljer

SNO. I det kapitalistiske system var det omsetningen og ikke produksjonen som bestemte verdilnålerel og vi fikk derfor sli~e

SNO. I det kapitalistiske system var det omsetningen og ikke produksjonen som bestemte verdilnålerel og vi fikk derfor sli~e 1/) ~J Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Det positive pengesystem i praktis~j~sats_._ L. J. Sømmes arbeide "Det positive pengesystem" som så dagens lys alt i år 1933 er å betrakte som et skjelett

Detaljer

NORGES BANKS FOND TIL ØKONOMISK FORSKNING

NORGES BANKS FOND TIL ØKONOMISK FORSKNING NORGES BANKS FOND TIL ØKONOMISK FORSKNING I samsvar med Fondets formål kan det i juni 1976 utdeles bidrag til forskning, især anvendt forskning, på det økonomiske område, herunder også studier i utlandet

Detaljer

Norges Industriforbund

Norges Industriforbund Norges Industriforbund Forskningspolitisk- og utrednings-virksomhet. Til vår nyopprettede forskningsavdeling søker vi høyt kvalifisert økonom og en yngre akademiker. Avdelingen skal initiere og forestå

Detaljer

BYOG LAND HAND I HAND

BYOG LAND HAND I HAND BYOG LAND HAND HAND Ole (ol bjørnsen Hele folket i arbeid! Del norske Arbeiderpartis kriseprogram Uti'itt av Det n o r ~ k e Arbeider parti 1933 Arbeider nes Ak tietrykk eri nnhold. 1. Det kapitalistiske

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 1947 Nr. 1-3 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Monthly bulletin of the Central Bureau of Statistics of the Kingdom of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique du

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

SOSIALOKONOMEN. Tidligere Stimulator. Høstkonferansen 1960

SOSIALOKONOMEN. Tidligere Stimulator. Høstkonferansen 1960 SOSIALOKONOMEN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfunn Nr. 7-14. årgang - september 1960 0000000000000000000C 00000 Høstkonferansen 1960 Sosialøkonomisk Samfunn holder i oktober sin annen

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 19 2 6: Nr. 186. Norges handel 1924. (Commerce.) - 187. Skolevesenets tilstand 1923. (Instruction publique.)

Detaljer

Rt-1978-1001 (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd.

Rt-1978-1001 <noscript>ncit: 4:03</noscript> (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd. Page 1 of 13 Rt-1978-1001 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1978-09-16 PUBLISERT: Rt-1978-1001 STIKKORD: (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd. SAMMENDRAG: A fikk

Detaljer

De fleste bor romslig i eide boliger

De fleste bor romslig i eide boliger De fleste bor romslig i eide boliger De fleste av oss bor i dag i en bolig vi selv eier. Vi bor romslig, oftest i enebolig eller i småhus. Slik har det ikke alltid vært. Vi kan se tilbake på en historie

Detaljer

Inndragning av jødisk eiendom i Norge under den 2. verdenskrig

Inndragning av jødisk eiendom i Norge under den 2. verdenskrig NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 22 Inndragning av jødisk eiendom i Norge under den 2. verdenskrig Utredning fra utvalget som har kartlagt hva som skjedde med jødenes eiendeler i Norge under den

Detaljer

Nr. 22 2012. Staff Memo. Clearingen i Norges Bank. Harald Haare, Finansiell stabilitet, seksjon for finansiell infrastruktur

Nr. 22 2012. Staff Memo. Clearingen i Norges Bank. Harald Haare, Finansiell stabilitet, seksjon for finansiell infrastruktur Nr. 22 2012 Staff Memo Clearingen i Norges Bank Harald Haare, Finansiell stabilitet, seksjon for finansiell infrastruktur Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates

Detaljer

Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929

Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929 Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929 Utarbeidet av Det Statistiske Centralbyrå Innhold. Verdensmarkedet side 3 Norge 8 Penger og kreditt 8 ITtenrikshandelen «10 Jordbruket «10 Skogbruket c 12 Fiskeriene

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990 Lucy Smith Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Av professor dr. juris

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2005/4 Klager: A Innklaget: DnB NOR Markets Stranden 21 0021 OSLO Saken gjelder:

Detaljer

Vi gratulerer. NSF med 75 ar DEN NORSKE BANKFORENING EKSPORTFINANS NORGES R.1 DERFORBUND NORWEGIAN SHIPOWNERS' ASSOCIATION SPAREBANKFORENINGEN I NORGE

Vi gratulerer. NSF med 75 ar DEN NORSKE BANKFORENING EKSPORTFINANS NORGES R.1 DERFORBUND NORWEGIAN SHIPOWNERS' ASSOCIATION SPAREBANKFORENINGEN I NORGE Skattelettelser snarl like overflodige som Vinmonopolet? Det er utvilsomt enkelte uheldige Sider ved várt skatte- og avgiftsystem. Det medforer bl.a. at en vanlig lonnsmottaker, feks. en sosialokonom,

Detaljer

S K S ' B. Sammenhengen mellom børskurser, matematisk kurs, utbytte m.v. C. Norske aksjekursindekser

S K S ' B. Sammenhengen mellom børskurser, matematisk kurs, utbytte m.v. C. Norske aksjekursindekser , i S K S ' A ;., ; IB 68/2 Oslo, 2.9. mai 1968 Om aksjekurser og aksjeindekser av Sten-Ove Callander INNHOLD A. Aksjekurser og markedsmekanismen 1. Kursnotering. Børskurs 2. Kursnotering. Matematisk kurs

Detaljer

MARI MAKROMODELL FOR FOLKETRYGDEN

MARI MAKROMODELL FOR FOLKETRYGDEN MARI MAKROMODELL FOR FOLKETRYGDEN EN SKISSE AV EN BUDSJETTMODELL AV CHARLOTTE KOREN STATISTISK SENTRALSYRA OSLO RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 796 MAFO MAKROMODELL FOR FOLKETRYGDEN EN SKISSE AV EN

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER . Nr.. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ BULLETIN MENSUEL,D( BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE INNHOLD Statistiske manedsove. Hkter. Side. L Aperçusmensuelx.

Detaljer

Den okonomiske situasjon

Den okonomiske situasjon Den okonomiske situasjon Foredrag av direktør Knut Getz Wold på Norges Banks representantskapsmøte 25. februar 1974 Bilag til «Sosialokonomen» 1974. 1. Innledning Aret 1973 var et meget markert hoykonjunkturår

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

Kap 1. Pengepolitikken

Kap 1. Pengepolitikken Kap. Pengepolitikken Målet for pengepolitikken Regjeringen har fastsatt et inflasjonsmål for pengepolitikken i Norge. Det operative målet er en vekst i konsumprisene som over tid er ½ prosent. Norges Banks

Detaljer

I Aftenposten 29. august 2006 skriver informasjonsdirektøren i SATS bl.a. følgende under overskriften Fjern treningsskatten :

I Aftenposten 29. august 2006 skriver informasjonsdirektøren i SATS bl.a. følgende under overskriften Fjern treningsskatten : Skatterett 4. avd., JUR1981 og JUS5981 V12 (Kurs)oppgaver Det er flere oppgaver enn det er mulig å behandle på kursene. De som ikke blir brukt på kurset, kan med fordel brukes til kollokvier og selvstudier.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1945. Nr. 84. Forsikringsselskaper 1943. (Sociétés d'assurances.) - - 85. Norges fiskerier 194. Grandes

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer