SVEISESTILLINGER, ASME- OG EN-STANDARDER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVEISESTILLINGER, ASME- OG EN-STANDARDER"

Transkript

1 DEL 4 GRUPPE Sveis 1411 SVEISESTILLINGER, ASME- OG EN-STANDARDER INNSTIKK:http://tess.webon.net/tess2/frontend/mediabank2/6925/asme_en_01.pdf id=10225 sourcepage=1 Kilsveiser Buttsveiser Rørforbindelser Kilsveiser ASME: 1G EN: PA ASME: 1F EN: PA ASME:1G EN: PA ASME:2F EN: PB ASME: 2G EN: PC ASME: 2F EN: PB ASME: 2G EN: PC ASME: 2G EN: PC ASME: 3G ASME: 3F ASME: 5G ASME: 5F ASME: 4G EN: PE ASME: 4F EN: PD ASME: 6G EN: J-LO45 (fallende) H-LO45 (stigende) ASME: 4F EN: PD Mekanisk prøving av sveiseavsett Mekaniske egenskaper som er vist i denne katalogen, refererer til typiske verdier fra rent sveiseavsett. De representerer et gjennomsnitt tatt fra et stort antall tester. For etablerte produkter, er verdiene basert på de siste fem års resultater av de årlige testene for godkjenningsorganene. Preparering av prøveplater og plassering av prøvestykker for testing av rent sveiseavsett er vist i figuren nedenfor. To typer av prøvestykker blir tatt ut - sylindriske for strekkprøving, og firkantede Charpy V-skår for slagseighetsprøving. Strekkprøven brukes for å bestemme: Strekkfasthet Flytegrense Forlengelse Slagseighetsprøven brukes for å bestemme: Slagseighetsverdier Flytegrense Flytegrensen er den minste nominelle spenningen som gir en bestemt vedvarende forlengelse av prøvestaven. Spenninger over flytegrensen gir varig deformasjon. Sveiseavsett av ulegerte og karbon-mangan stål har et tydelig skille mellom elastisk og plastisk deformasjon, og flytegrensen betegnes med symbolet R e, målt i N/mm 2. Annet sveiseavsett som f.eks. rustfritt stål har ikke en slik klar overgang, og flytegrensen defineres som spenningen som gir en forlengelse etter fjernet belastning på 0,2%. I katalogen betegnes denne som R p 0,2%. Strekkfasthet Dette er den maksimale strekkraften som skal til for å fremskaffe brudd. Betegnes som R m. Forlengelse Dette er en måling av sveiseavsettets deformasjonsevne før brudd oppstår. Den betegnes som A 5, og måles i prosent av prøvestavens opprinnelige lengde, som normalt er fem ganger diameteren på prøvestaven. Slagseighetsprøving Slagseighetsprøving brukes for å bestemme sveiseavsettets seighet ved en gitt temperatur under slagbelastning. Avsettets sprøbruddmotstand blir målt. Slagseighetsverdien blir bestemt ved bruk av en V-skår prøvestav i henhold til Charpy-V metoden, og måles i enheten Joule (J). Slagseighetsverdier er temperaturavhengige og reduseres ved synkende temperatur. Generelt er et sveiseavsett sikkert mot sprøbrudd ned til temperaturen som gir en minimum verdi på 47 Joule. 1411

2 1412 DEL 4 GRUPPE Sveis Betegnelser i henhold til klassifiseringsselskapenes regler INNSTIKK:http://tess.webon.net/tess2/frontend/mediabank2/6926/asme_en_02.pdf id=10226 sourcepage=1 Katalogsidene viser klassen som elektroden, eller kombinasjonen av tråd/gasstype har, for de forskjellige klassifiseringsselskapenes godkjenninger. Betegnelsene består som regel av et siffer, samt en eller flere bokstaver, beroende på sveisemetode, mekaniske egenskaper og sveiseteknikk. Sifrene angir strekkprøve- og slagseighetsklasse (se tabell). Bokstavene angir sveisemetode, sveiseteknikk og stål med høyere fasthet. Godkjenninger fra følgende klassifiseringsselskaper/institusjoner forekommer: American Bureau of Shipping (ABS) Bureau Veritas (BV) Controlas (CL) Det norske Veritas (DnV) Deutsche Bundesbahn (DB) Force Institutes (Force) Germanischer Lloyd (GL) ISPESL Lloyds Register of Shipping (LR) Russian Maritime Register of Shipping (MRS) Registro Italiano Navale (RINA) Svetskommisionen (SVK) Technischer Überwachungsverein (TÜV) TTK Bokstavbetegnelser: T =godkjent for tolagssveising, f.eks. en buttskjøt som sveises med en streng fra hver side. M =godkjent for flerlagssveising (>to strenger). TM =godkjent for tolags- og flerlagssveising. A =godkjent for automatsveising (BV). S =godkjent for halvautomatsveising (GL). SA =godkjent for halvautomatsveising (ABS, BV). Y =godkjent for stål med høyere fasthet. H el. H15= angir hydrogeninnhold < 10 m 2 / 100 g sveiseavsett målt med glyserin metoden, evt. < 15 ml ved kvikksølv metoden. HH el. H10= angir hydrogeninnhold < 5 m 2 /100 g sveiseavsett målt med glyserin metoden, evt. < 10 ml ved kvikksølv metoden. H5 = angir hydrogeninnhold < 5 m 2 /100 g sveiseavsett målt med kvikksølv metoden. Klasse Strekkprøve Slagseighet Flytegrense Strekkfasthet Forlengelse min. 47 J N/mm 2 N/mm 2 % ved C (min) / Y / 0 3Y Y Y / 0 3Y Y Y Y Y Y Y Y Y NB! ABS avviker noe på flytegrense- og strekkfasthetsgrenser for klasse 2Y og 3Y, samt for alle klasser når det gjelder slagseighetsverdier. 08 Lagring og håndtering av elektroder Bakgrunn Ved sveising av ulegerte og lavlegerte stål kan kaldsprekker, også kalt hydrogensprekker oppstå etter sveising. Hydrogensprekker dannes vanligvis i den grovkornede delen av den varmepåvirkede sonen, HAZ, i grunnmaterialet. De viktigste faktorene som påvirker risikoen for hydrogensprekker er: Stålets legeringssammensetning Avkjølingshastigheten Mengde hydrogen i sveiseavsettet Faren for hydrogensprekker i et ulegert stål kan uttrykkes med den såkalte karbonekvivalenten CE, generelt brukt for normalfaste C/Mn-stål, se formel 1A. For lavlegerte høyfaste stål anbefales karbonekvivalenten CET, se formel 1B. Forklaring på bruk av disse ekvivalentene gis i pren Det finnes flere andre liknende formler, f.eks. Ito & Bessyos, (formel 2). Denne formel anvendes for moderne lavkarbonstål. Avkjølingshastigheten bestemmer hvor hard HAZ blir. Jo raskere avkjøling desto hardere struktur, og dermed større fare for hydrogensprekker. Avkjølingshastigheten er avhengig av sveiseparametere, platetykkelse og forvarming. Sveiseparametrene kan settes sammen til den såkalte varmetilførselen, Q; se formel

3 DEL 4 GRUPPE Sveis 1413 Økt varmetilførsel og/eller økt forvarming gir mer langsom avkjølingshastighet ved samme platetykkelse, og gir dermed en minsket fare for hydrogensprekker. INNSTIKK:http://tess.webon.net/tess2/frontend/mediabank2/6927/asme_en_03.pdf id=10227 sourcepage=1 Økt platetykkelse gir raskere avkjøling og dermed økt fare for hydrogensprekker. Fukt er alltid til stede i små mengder ved sveising, og er en forutsetning for at hydrogensprekker skal kunne oppstå. De vanligste kildene for fukt (hydrogen) er: Vann bundet i elektrodedekket eller flux. Smøremidler i rørtråder. Vanndamp i luft eller dekkgass. Kondens, rust, olje, glødeskall eller maling i sveisesonen. Gjennom korrekte lagrings-, håndterings- og omtørkingsrutiner, kan innholdet av fukt i elektrodedekket minimaliseres, og dermed samtidig redusere faren for hydrogensprekker. Hydrogeninnholdet måles i ml H 2 /100 g sveiseavsett, og typisk hydrogeninnhold for ulike elektrodetyper er: Rutile, sure > 15 ml/100 g Basiske < 10, < 5 og < 3 ml/100 g Det strengeste kravet < 3 ml H 2 /100 g kommer fra offshoreindustrien, og med denne lave hydrogenverdien kan man kraftig redusere kravet til forvarming ved sveising i tykt gods. Figuren viser en prinsipiell sammenfatning av problemstillingene rundt hydrogensprekker. Både redusert varmetilførsel og økt godstykkelse forskyver forvarmingskurvene oppover, mot høyere temperatur. Sammenhengen mellom varmetilførsel, godstykkelse, CE/CET, maksimum hydrogeninnhold i sveiseavsett og minimum forvarming for å unngå hydrogensprekker, beskrives i EN 1011 og pren Ved sveising av austenittiske stål er det ingen fare for hydrogensprekker. En fuktskadet elektrode er i dette tilfellet opphav til porer i sveisemetallet. Lagring Elgas dekkede elektroder pakkes i 3 hovedtyper av emballasje: A Plastfoliebeskyttet pappkartong. B DryPac, 5-lags aluminiumslaminert plastikkfolie i vakuum; for basiske og rustfrie elektroder. C Hermetisk lukket aluminiumsboks; elektroder for rustfrie stål og nikkellegeringer. A Lagring av elektroder med ubrutt plastfolie bør skje i et temperatur- og fuktkontrollert lager, med en temperatur på C og en maksimal relativ fuktighet på 60%. Dersom krav til garantert lavt hydrogeninnhold foreligger, skal basiske elektroder omtørkes ifølge forskrifter i avsnittet Omtørking. Rutile elektroder som har dårlig buestabilitet, mye sprut eller dårlig slaggløsning er sannsynligvis fuktskadde, men normale egenskaper kan oppnås ved omtørking. B og C Elektroder pakket i slik emballasje, går rett etter tørking i fabrikken inn i et klimakontrollert pakkerom, og behøver derfor ikke omtørkes dersom de tas ut av ubrutt forpakning. Det er ikke noe spesielt krav til klima ved lagring av disse typer. Rørtråder og flux for pulverbuesveising stiller samme krav til lagringbetingelser som kategori A. Omtørking Rutile elektroder som viser tegn til å være skadet av fukt, kan omtørkes ved en temperatur på C i 0,5-1 time. Basiske elektroder omtørkes normalt ved en temperatur på ca.350 C i 1-2 timer for å oppnå et hydrogeninnhold på 5-10 ml/100 g. Maksimalt antall omtørkinger: 5 ganger. 1413

4 1414 DEL 4 GRUPPE Sveis For å oppnå et ekstremt lavt hydrogeninnhold, < 4,0 ml/100 g, anbefales en omtørkingstemperatur på C i 1-2 timer. Maksimalt antall INNSTIKK:http://tess.webon.net/tess2/frontend/mediabank2/6928/asme_en_04.pdf id=10228 sourcepage=1 omtørkinger: 1 gang. Omtørkede basiske elektroder kan oppbevares i varmeskap ved C, uten å ta opp fukt. Elektroder for rustfrie stål og nikkellegeringer, som er blitt oppbevart utenfor aluminiumskapselen og blitt fuktskadde, kan omtørkes ved en temperatur på C i 1-2 timer. Maksimalt antall omtørkinger: 3 ganger. Håndtering på sveisestedet Basiske ulegerte og lavlegerte Elga-elektroder, samt de rustfrie Cromarod-elektrodene er fremstilt i henhold til MR-konseptet (MR=Moisture Resistant), hvilket innebærer et meget lavt fuktinnhold og fuktopptak. I AWS-normen A defineres en fuktighetsmotstandig elektrode som følger: Som mottatt eller omtørket tilstand - maks. 0,3% fukt i dekket. Etter 9 timer ved 26,7 C og 80% RH - maks. 0,4% fukt i dekket. En elektrode som oppfyller disse kravene får tillegget R, f.eks R. Ved sveising av kritiske forbindelser i fuktig miljø, f.eks. offshore-sveising, bør elektroder oppbevares i varmekogger på sveisestedet ved en temperatur på min. 70 C. Elektroder levert i DryPac, krever ikke oppbevaring i varmekogger dersom elektrodene ligger i den åpne DryPacposen. For elektroder pakket i DryPac, gjelder følgende eksponeringstider ved et klima på 26,7 C og 80% RH, for å garantere et lavt hydrogeninnhold. DryPac Tilstand Maks. lagringstid Ubrutt forpakning Ubegrenset Brutt forpakning med 12 timer elektrodene liggende i DryPac Eksponering utenfor DryPac 4 timer Rørtråder leveres med et beskyttende plastikkomslag, og selv om rørtråder ikke er følsomme for fuktopptak under vanlige verkstedbetingelser, anbefales det ikke å oppbevare åpnede spoler i fuktig miljø over lengre tid. Sammendrag av elektrodehåndtering Økonomidata Dekkede elektroder Utbytte: Mengde sveiseavsett i prosent av mengde nedsmeltet kjernetråd. En elektrode uten jernpulver i dekket gir ca. 90% utbytte. Tapet oppstår som sprut på grunnmaterialet, eller oksydasjonstap i slaggen. Med jernpulver i dekket kan utbyttet økes. Såkalte høyutbytteelektroder har et utbytte >130%. En vanlig verdi for høyutbytteelektroder er ca.180%, men det finnes elektroder som gir opp mot 250% utbytte. Elgas ulegerte høyutbytteelektroder kalles MAXETA. F.eks. Maxeta % Maxeta % Maxeta % Maxeta %

5 DEL 4 GRUPPE Sveis 1415 Nyttetall N: Mengde sveiseavsett i forhold til mengde elektrode (kjernetråd+dekke) som er nedsmeltet. INNSTIKK:http://tess.webon.net/tess2/frontend/mediabank2/6929/asme_en_05.pdf id=10229 sourcepage=1 Nyttetallet ligger ofte i området 0,7. Dette betyr at dersom man smelter ned 1 kg elektroder får man 0,7 kg sveiseavsett. Nyttetallet kan anvendes når man vil regne ut forbruk av elektroder. F.eks. For å sveise et produkt trenger man 5 kg avsett, nyttetallet er 0,7. Elektrodeforbruket blir i dette tilfellet 5: 0,7=7,1 kg. Avsettytelse H: Mengde sveiseavsett pr.time. Avsettytelsen er i høyeste grad avhengig av ved hvilken strømstyrke man sveiser. Avsettytelser som er oppgitt i katalogen er målt ved maksimal anbefalt strømstyrke for elektrodene. Jo høyere strømstyrke man kan anvende, desto høyere avsettytelse. Økt kjernetrådsdiameter og økt mengde jernpulver i dekket medfører høyere avsettytelse. F.eks. P 43 Ø 3.25: H = 1.2 kg/h P 43 Ø 5.0: H = 2.7 kg/h Maxeta 11 Ø 3,25: H = 2.5 kg/h Maxeta 11 Ø 5.0: H = 5.3 kg/h Rørtråder Nyttetallet for en rørtråd varierer mellom 85-95%, avhengig av type rørtråd. På respektive sider i katalogen er det eksakte nyttetallet til hver rørtråd angitt. Dessuten finnes hver rørtråds avsettytelse fremstilt i diagram. Massive tråder Nyttetallet for massive tråder er ca. 96%. Informasjonsblad arbeidsmiljø For hvert enkelt produkt er det utarbeidet et Produktdatablad som beskriver produktets innvirkning på arbeidsmiljøet mm., i henhold til Arbeidstilsynets forskrift nr. 565, 5. Krav tilrøykklasser er falt bort. Øvrige relevante publikasjoner fra arbeidstilsynet: Veiledning nr. 361, Administrative normer for forurensing i arbeidsatmosfære. Forskrift nr. 551, Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid). Veiledning nr. 560, Veiledning om forskriftene i nr NB! Alle priser på tillsettsmaterialer er pr. kg. De fleste tillsettsmaterialer har et tillegg pr. kg. på råvare eller legeringselementer. Dette vil variere fra produsent til produsent og fra måned til måned. Dette gjelder også enkelte loddeprodukter. 1415

6 1416 DEL 4 GRUPPE Sveis INNSTIKK:http://tess.webon.net/tess2/frontend/mediabank2/6930/asme_en_06.pdf id=10230 sourcepage=1 Betegnelse i følge EN

7 DEL 4 GRUPPE Sveis 1417 INNSTIKK:http://tess.webon.net/tess2/frontend/mediabank2/6931/asme_en_07.pdf id=10231 sourcepage=1 Betegnelse i følge EN

Rett valg av elektroder

Rett valg av elektroder Rett valg av elektroder HOVEDKONTOR KUNDESENTER Lincoln Electric Norge AS - SVEISEMASKINER - Lincoln Electric Norge AS Postboks 146 Alnabru - TILSETTMATERIALER - Postboks 146 Alnabru 0614 OSLO - SKJÆREUTSTYR-

Detaljer

3.1 Legeringselementenes innvirkning...8. 5.1 Ulegert og lavlegert stål... 12 5.2 Rustfrie stål... 14 5.3 Varmebehandling... 14

3.1 Legeringselementenes innvirkning...8. 5.1 Ulegert og lavlegert stål... 12 5.2 Rustfrie stål... 14 5.3 Varmebehandling... 14 Materiallære VG1 Industriskolen Innhold 1. Innledning materiallære.... 4 2. Metaller... 6 3. Legeringer... 7 3.1 Legeringselementenes innvirkning...8 4. Jern.... 10 5. Stål... 11 5.1 Ulegert og lavlegert

Detaljer

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Rapport 2008 Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Trondheim, november 2008 Ingvill Collin-Hansen

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Kapittel 8. 8. Produktutvikling med aluminium. 8.1 Innledning. Verdensproduksjonen av Aluminium. Sterk historisk vekst for lettmetaller 1950 = 1,00

Kapittel 8. 8. Produktutvikling med aluminium. 8.1 Innledning. Verdensproduksjonen av Aluminium. Sterk historisk vekst for lettmetaller 1950 = 1,00 Kapittel 8 Produktutvikling med aluminium 8-1 Kapittel 8 8. Produktutvikling med aluminium 8.1 Innledning Denne innledningen er hentet fra begrunnelsen for å opprette et nytt femårig forskningsprogram

Detaljer

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Få orden på kjemikaliene Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Forord 2 Kjemikalier er en del av hverdagen på mange arbeidsplasser. Det er viktig at man har kunnskap om kjemikaliene

Detaljer

Rørhåndboka Mai 2007

Rørhåndboka Mai 2007 Rørhåndboka Mai 007 Innholdsfortegnelse Om håndboka... 4 Oppdatert informasjon på internett... 4 Generelt... 5 Symbolbruk og terminologi... 5 FDV-dokumentasjon, produktdatablad, miljødeklarasjon o.s.v...

Detaljer

Fire forskjellige materialer skal undersøkes ved hjelp av strekkprøving:

Fire forskjellige materialer skal undersøkes ved hjelp av strekkprøving: Kapittel 4 Case III: Strekkprøving 4-1 Kapittel 4 4 Case III: Strekkprøving 4.1 Bakgrunn 4.1.1 Strekkprøving Strekkprøving ble behandlet i forrige kapittel. Her ble blant annet formelverk for beregning

Detaljer

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter ÅNDEDRETTSVERN 3M Åndedrettsvern - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre www. 3M.com/no/verneprodukter Innhold Innledning 3 Typer av åndedrettsvern og filtre 4 3M 8000-serien

Detaljer

INFORMASJON MÅLSKJEMA NORMER PRODUKTINDEKS KONTAKTINFORMASJON 236-237 238-246 247-251 252

INFORMASJON MÅLSKJEMA NORMER PRODUKTINDEKS KONTAKTINFORMASJON 236-237 238-246 247-251 252 INFORMASJON MÅLSKJEMA NORMER PRODUKTINDEKS KONTAKTINFORMASJON 236-237 238-246 247-251 252 INFORMASJON FINN RIKTIG STØRRELSE Merk at det er to størrelsessystemer for Wenaas sine kolleksjoner, ett for de

Detaljer

Prosjekt HMS-status i billakkering

Prosjekt HMS-status i billakkering Prosjekt HMS-status i billakkering Del 1 Rapport fra spørreundersøkelse Norges Bilbransjeforbund Januar 2009 Utarbeidet av Alpha Consult AS i samarbeid med billakkleverandørene Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond

Detaljer

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m.

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. 2 Innhold Kapittel 1 Kjemiske forurensninger............................

Detaljer

1.1.1 Generelt Figur 1.1.1 viser de vanlige sveisemetodene. Vi skal se på de vanligste metodene i forbindelse med sveising av aluminium.

1.1.1 Generelt Figur 1.1.1 viser de vanlige sveisemetodene. Vi skal se på de vanligste metodene i forbindelse med sveising av aluminium. 1.1 Sveisemetoder 1.1.1 Generelt Figur 1.1.1 viser de vanlige sveisemetodene. Vi skal se på de vanligste metodene i forbindelse med sveising av aluminium. SVEISEMETODER SMELTE- ANDRE MOTSTANDS- SVEISING

Detaljer

Trykkrørsystemer. Hydraulisk dimensjonering. Formeloversikt. Mai 2007 Teknisk håndbok, side 16. Pipelife Norge AS. q v = v 1 A 1 = v 2 A 2

Trykkrørsystemer. Hydraulisk dimensjonering. Formeloversikt. Mai 2007 Teknisk håndbok, side 16. Pipelife Norge AS. q v = v 1 A 1 = v 2 A 2 Trykkrørsystemer Pipelife har trykkrørsystemer i PVC og PE. For PVC benyttes muffeskjøter og overganger til flensedeler - for eksempel flensespiss, flensemuffe eller spareflens. PE-rør skjøtes enten med

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

INNLEDNING. Titan, Ti, er det tyngste av lettmetallene med tetthet på 4,51g/cm 3. Ti kommer på 9. plass blant grunnstoffene på jorda.

INNLEDNING. Titan, Ti, er det tyngste av lettmetallene med tetthet på 4,51g/cm 3. Ti kommer på 9. plass blant grunnstoffene på jorda. INNLEDNING Titan, Ti, er det tyngste av lettmetallene med tetthet på 4,51g/cm 3. Ti kommer på 9. plass blant grunnstoffene på jorda. Ti utgjør ca. 0,6% av jordskorpa. I naturen eksisterer metallet bare

Detaljer

9 MEKANISKE EGENSKAPER OG TESTING AV DEM (Testing of metals)

9 MEKANISKE EGENSKAPER OG TESTING AV DEM (Testing of metals) 9 MEKANISKE EGENSKAPER OG TESTING AV DEM (Testing of metals) 9.1 Materialegenskaper Vi kan dele materialegenskaper inn i grupper som: Mekaniske egenskaper som er utrykk for materialers reaksjon på ytre

Detaljer

Tre som byggemateriale

Tre som byggemateriale Kapittel 15 Tre som byggemateriale 15.1 Et naturlig komposittmateriale Trevirke er et naturlig, organisk cellemateriale som er bygd opp av celluloseforbindelser, hemicellulose, lignin og ekstraktivstoffer.

Detaljer

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Studieretning : HMS Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. Haugesund - ingeniørfag Av : Evy Nilsen Kandidatnr. 13 Inger Mette

Detaljer

Veiledning. Før legging

Veiledning. Før legging Veiledning Før legging Juni 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke av naturen. Det er et levende materiale som skal behandles med omhu. Veiledningene våre forteller i detalj hvordan man får det beste

Detaljer

EBSD undersøkelser og in situ strekktesting av stål i SEM

EBSD undersøkelser og in situ strekktesting av stål i SEM EBSD undersøkelser og in situ strekktesting av stål i SEM Line Kathinka Fjellstad Rølvåg Industriell kjemi og bioteknologi Innlevert: Juli 2012 Hovedveileder: Jarle Hjelen, IMTE Medveileder: Morten Karlsen,

Detaljer

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid)

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Rapport 2015 1 23.02.2015 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Bakgrunn og oppdrag... 4 2 Forskjeller i regelverket

Detaljer

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Publikasjon nr. 15 BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Høringsutkast 26.03.15 FORORD Denne utgaven av Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 15 Betonggulv gulv på grunn og påstøp» avløser revisjon nr. 1

Detaljer

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD NY EUROPEISK BETONGSTANDARD 2 Innledning 3 Hva er nytt? Egenskapsdefinert betong / foreskreven betong Hvordan skal betongen spesifiseres? Trykkfasthetsklasser 4 Eksponeringsklasser 6 Bestandighetsklasser

Detaljer

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL Teknisk isolering Våre tekniske isolasjonsprodukter omfatter mineralullprodukter (glassull og steinull), cellegummiprodukter og produkter

Detaljer

Kjemikalier på arbeidsplassen

Kjemikalier på arbeidsplassen Arbeidsmiljø nr. 2-10 Kjemikalier på arbeidsplassen Kjemikalier på arbeidsplassen Denne brosjyren er laget for alle som omgås og/eller jobber med kjemikalier. Brosjyren er samtidig et verktøy for tillitsvalgte

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

Magne Holstad Kraftintensiv industri Avgrensning av begrepet

Magne Holstad Kraftintensiv industri Avgrensning av begrepet Notater 3/2010 Magne Holstad Avgrensning av begrepet Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og

Detaljer

vernehansker - allmenne krav og testmetoder (en 420) Sammendrag over kravene Hanskene skal være produsert for å gi den beskyttelsen som er tiltenkt.

vernehansker - allmenne krav og testmetoder (en 420) Sammendrag over kravene Hanskene skal være produsert for å gi den beskyttelsen som er tiltenkt. vernehansker - allmenne krav og testmetoder (en 420) Sammendrag over kravene Hanskene skal være produsert for å gi den beskyttelsen som er tiltenkt. Brukeren skal ikke kunne skade seg på sømmer og kanter.

Detaljer

Densitet målinger v/ Rolf Skatvedt, Trainor Automation

Densitet målinger v/ Rolf Skatvedt, Trainor Automation Densitet målinger v/ Rolf Skatvedt, Trainor Automation Definisjoner Oppdriften til et legeme er massen til det fortrengte volum, eksempelvis vil et legeme som nedsenkes i vann, fortrenge like mye væske

Detaljer