REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S"

Transkript

1 REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: kl Stad: Bykle næringshage Desse møtte: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien KRISTIANSAND Ole P. Bruun Reidar Fuglestad Alvestien KRISTIANSAND Magne Kvaslerud Regevik 4818 FÆRVIK Anne Ellen Senum Randi Steinsholt Referat frå: Kjell Pedersen-Rise. Der ikkje anna er notert er alle vedtak samrøystes. Dato: Agenda: 1. Godkjenning av referat frå tidlegare styremøte 2. Referatsaker/orientering 3. Drøfting av utviklingstankar 4. Søknad om etableringstilskott - blomsterbutikk 5. Søknad om tilskott Kurs/ aktivitetar Støyledalen 6. Søknad om tilskott Kafè/ kaffibar 7. Forprosjekt Heimte 8. Søknad om tilskott Bjåen Fjellstove 9. Søknad om tilskott til Gladmatfestivalen 10. Søknad om dekking av tapte inntekter i samband med overbygging og omlegging av Rv9 11. Rekneskap i BHV og dotterselskap 12. Møteplan hausten Eventuelle andre saker 1

2 SAK 01. GODKJENNING AV REFERAT Det hadde ikkje kome forslag til endringar av siste utkast. : Styret godkjende referatet frå møte , og underskreiv dette. SAK 02. REFERATSAKER/ORIENTERING A. HovdenFerie - orientering Det blei orientert om planlagt gjennomgang av HF. Hans Otto Andersen er engasjert for å gjennomføre dette. Styret understreka at det er viktig å involvere dei største verksemdene i arbeidet, og at det må utarbeidast eit mandat for markedsrådet. Styret er samde i å velge Odd Grønberg og Inger Cathrine Bryne som styremedlemer, i staden for Arvid Flagestad og Terje Marcussen. B. Bykle2020 kommuneplan Det blir jobba med løysingar i høve til motsegnene som er kome til kommuneplanen. Ein legg opp til vedtak av kommuneplanen i kommunestyret i august. C. DDA Det er to tilbydarar til oppdraget med utbygging av breiband for Digitale DistriktsAgder (ein har trekt seg). Det blir avgjort kven som får oppdraget. D. Prosjekt VA - Hovden Sør BHV har hatt ein omfattande gjennomgang av økonomien og framdrift i prosjektet for kommunestyret. Utfyllande informasjon som grunnlag for beslutningar blir gitt i kommunestyremøte E. Reiseliv/Helse/Idrett Det er gjennomført workshop for prosjektet med deltakarar frå næringa, BHV, Høgskolen i Agder og fylkeskommunen. Det blir no utarbeidd ein prosjektrapport som skal danne grunnlag for vidare framdrift i prosjektet. F. Elgtun BHV har bistått initiativtakar med å prøve å finne ei løysing i høve til areal for satsinga, men har ikkje nådd fram i høve til grunneigar. I. Kommunedelplan tur- og skiløyper Stort arbeidspress for kartansvarleg i kommunen, har gjort at framdrifta ligg etter opprinneleg plan. Straks arbeidet med reguleringsplan for Midtregionen er ferdig, blir det sett fokus på innteikning av løyper, møte i referansegruppe m.m. 2

3 SAK 03. DRØFTING AV UTVIKLINGSTANKAR Styret bruka starten av møtet til å drøfte tankar om utviklingstiltak. SAK 04. SØKNAD OM TILSKOTT BLOMSTERFORRETNING Søkaren skal kjøpe blomsterforretning i Valle, og hadde derfor trekt søknaden. SAK 05. SØKNAD OM TILSKOTT KURS/ AKTIVITETAR STØYLEDALEN Olav M. Holen søker om støtte til aktivitetar i Støyledalen. Då garden Holen vart neddemt i 1976 blei dei gamle stovehusa flytta til Holskrone i Støyledalen. Dei siste åra har Olav M. Holen lagt ned investeringar og arbeid for å ruste opp dei gamle husa og området rundt. I Holskrone er det fire hus (stoge, låve, lopt og badstue) og i alt 24 sengeplassar. 500 meter frå tunet har han også ein støyl med noko enklare standard, og 5-7 sengeplassar. Det er 10 minutt å gå frå bilveg til tunet. Olav M. Holen ønskjer no å nytte plassen som utgangspunkt for retreat, kurs eller seminar. Han har lagt opp til 5-dagars samlingar eller helgesamlingar, samt at han vil ha spesielle kulturkveldar og anna. Det skal vere eit unikt opplevingstilbod, der kvalitet i alt frå opplevingar til mat vert vektlagt. Økologisk tankegang skal ligge til grunn for etableringa. Han har samarbeidspartnarar innan botanikk, urter og lokal mattradisjon. Olav M. Holen får eit etableringstilskott på kr ,- I tillegg får han støtte til å dekke 25 % av kostnadene med marknadsføring, oppad avgrensa til kr ,- BHV vil elles gi råd og rettleiing med tanke på vidareutvikling av prosjektet. Utbetaling skjer i samsvar med utbetalingsreglement. SAK 06. SØKNAD OM STØTTE KAFÈ/ KAFFIBAR Laila Johnsen Kjær skal opne kafe/ kaffibar (Smak og Nyt AS) i Fjellgardstun på Hovden. Ho søker om støtte til etableringa. Styret i Bykle og Hovden Vekst AS ønskjer nyetableringa velkomen, og vil gi Smak og Nyt AS eit etableringstilskott på kr ,-. Utbetaling skjer i tråd med utbetalingsreglane. SAK 07. UTVIKLING AV HEIMTE Styret drøfta vidare arbeid med Heimte-prosjektet Det kom fram mange idear som skal takast med i det vidare arbeidet. Det blei understreka at det er viktig å ta tak i dei behova som Bykle har for arbeidskraft framover, og vidareformidle desse. Det bør arbeidast med 3

4 entreprenørskap i skulen og opplegg for gode mentorordningar, gjerne med hyttebyklarar som mentorar. Det bør vurderast om prosjektet kan støttast t.d. frå NHO Administrasjonen arbeider vidare med prosjektet, og konsentrerer seg om eit prosjekt for Bykle. Det skal leggast fram ein prosjektplan til neste styremøte. SAK 08. SØKNAD OM TILSKOTT BJÅEN FJELLSTOVE Ragnhild Bjåen har lenge jobba med planlegging av utvikling for Bjåen Fjellstove. Ho vil ruste opp den gamle Fjellstova for å nytte den til overnatting og servering, og er opptatt av å behalde den gamle atmosfæren. Bjåen har ei interessant kulturhistorie som ho gjerne vil formidle vidare. I tillegg til å drifte Fjellstova vil ho drive utvikling av matprodukt, opplevingar og aktivitetar knytt til garden og utmarka. Bykle & Hovden Vekst AS gjev Ragnhild Bjåen eit tilskott på kr ,- i samband med utvikling av gardsturismeprosjektet på Bjåen. Grunnlag for tilskottet er følgande kostandsberekningar: 14 % av kostander til opprusting av Fjellstova (kr ,-) = kr ,- 20 % av kostnader til produktutvikling og aktivitetar (kr ) = kr ,- Dersom kostnadene blir mindre, blir tilskottet tilsvarande redusert. Utbetaling kan først skje etter at det er lagt fram godkjente planar med tanke på brannvern, næringsmiddeltilsyn, ev. skjenkeløyve m.m. Utbetaling skjer i samsvar med utbetalingsreglement. SAK 09. TILSKOTT TIL GLADMAT-FESTIVAL Det blei lagt fram søknad frå Bykle Hotell, Eminent Hovdestøylen Hotell og Hovden Høgfjellshotell om støtte til deltaking på Gladmatfestivalen i Stavanger. Dagleg leiar sa seg inhabil og deltok ikkje i handsaming av saka. Bykle & Hovden Vekst AS gir søkarane, (Bykle Hotell, Eminent Hovdestøylen Hotell og Hovden Høgfjellshotell) kr i støtte til deltakinga på gladmat-festivalen i Stavanger 4

5 SAK 10. SØKNAD OM DEKKING AV TAPTE INNTEKTER I SAMBAND MED OVERBYGGING OG OMLEGGING AV RV 9 Søknad frå ICA Hovden om dekking av tapte inntekter i samband med overbygging og omlegging av Rv 9, tilgang til parkeringsplassar mai/oktober 2006 blei lagt fram i styremøtet. Søknaden var oversendt frå kommunestyret, og kom så seint at det ikkje hadde vore mogleg å gjennomføre sakshandsaming før møtet. Bykle & Hovden Vekst AS vil handsame søknaden i neste styremøte. Det skal i forkant hentast inn utfyllande informasjon. SAK 11. REKNESKAP I BHV OG DOTTERSELSKAP Det blei kort orientert om rekneskapane for BHV og dotterselskapa. Styret skreiv under på dei aktuelle dokumenta. Ole P. Bruun skal møte som BHV sin representant på generalforsamlingane i dotterselskapa for BHV. SAK 12. MØTEPLAN HAUSTEN 2007 Det blir lagt opp til følgande møteplan for hausten 2007: Fredag kl i Kristiansand Fredag kl Telefonmøte Torsdag og Fredag i Bykle. Det blir teke sikte på fellesmøte med kommunestyret

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: 02.03.07 kl 09.00 Stad: HOVDEN HØYFJELLSHOTELL Desse møtte: Forfall: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien 20 4621 KRISTIANSAND Ole

Detaljer

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: 16.11.2007 Stad: Bykle Hotell Desse møtte: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien 20 4621 KRISTIANSAND Ole P. Bruun Reidar Fuglestad

Detaljer

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: 18.01.07 kl 18.30 og 19.01.07 kl 08.00 Stad: Bykle hotell og Bykle rådhus Desse møtte: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien 20 4621

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 20. aug. 2012 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484 Vidare utvikling av Heggmyraneområdet Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommune løyver eit næringslån stort kr 3 mill til etablering

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Møte: 6/2014 Tid: Fredag 7. november kl. 09:00 14:30 Stad: Meland rådhus,

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK Jnr. 1142.13 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 22. august 2014 Innkalling til rådsmøte Stad: Fyresdal Næringshage Dato: Tysdag 2. september 2014 Kl.

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN ADMINISTRATIVE ORGANISASJONSSTRUKTUREN I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN ADMINISTRATIVE ORGANISASJONSSTRUKTUREN I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.10.2005 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN

Detaljer

Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil 91739893 eller e-post: beatemarie.dahleide@temark.no

Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil 91739893 eller e-post: beatemarie.dahleide@temark.no Møteinnkalling Nissedal kontrollutval Dato: 21.08.2015 kl. 11:00 Møtestad: Møterom Teknisk, Kommunehuset, Treungen Arkivsak: 15/09394 Arkivkode: 033 Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.03.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Setesdal Regionråd. Årsmelding 2007. Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen

Setesdal Regionråd. Årsmelding 2007. Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen Setesdal Regionråd Årsmelding 2007 Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen Gjestfri for nye tankar! 2 SETESDAL REGIONRÅD Innhald 1 Styreleiar har ordet...

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2014

AKTIVITETSRAPPORT 2014 Førde 21.01.2015 AKTIVITETSRAPPORT 2014 SUNNFJORD NÆRINGSUTVIKLING AS Innleiing I samsvar med styret i SNU AS sine føresetnader er det utarbeidd ein overordna driftsrapport for selskapet AS for driftsåret

Detaljer

Medlem: Johannes Øygarden tlf. 57686558/90604532 E-post, j-oeyga@online.no

Medlem: Johannes Øygarden tlf. 57686558/90604532 E-post, j-oeyga@online.no Årsmøtet vart halde på Løa 11. medlemer møtte. 1. OPNING. Leiar J.J. Øvrebø opna møtet og ønskte alle velkomne. 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Innkalling og sakliste vart godkjente utan merknad.

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 23.04.2014 Tid: 09:00 11:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 043/15 Formannskapet 18.06.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - utlegging til offentleg ettersyn

Saksnr. Utval Møtedato 043/15 Formannskapet 18.06.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - utlegging til offentleg ettersyn AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 043/15 Formannskapet 18.06.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/42-15/4868 K1-143, K1-145 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 12.06.2015 Kommuneplanen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer